OBSAH I. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVRENÉ ZPRÁVY:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH I. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVRENÉ ZPRÁVY:"

Transkript

1 Pomoc pi vyplnní formuláe Závrená zpráva pro projekty A 1.1. Mládež pro Evropu - výmny mládeže a A 3.1. Mládež ve svt výmny mládeže. Pozor! V prbhu roku mže dojít k aktualizaci tohoto dokumentu. OBSAH I. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVRENÉ ZPRÁVY II. JAKÉ DOKUMENTY, DOKLADY A JINÉ PÍLOHY JE POTEBA DODAT PI ODEVZDÁNÍ ZÁVRENÉ ZPRÁVY? III. JAKÝMI PRAVIDLY SE ÍDÍ DOKLADOVÁNÍ PRO ZÁVRENOU ZPRÁVU? IV. POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ FORMULÁE ZÁVRENÉ ZPRÁVY,SOUHRNNÉ TABULKY V ÁSTI V. FINANNÍ ZPRÁV V. ÁST V. VÝPOET KONENÉHO POŽADOVANÉHO GRANTU I. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVRENÉ ZPRÁVY: 1. Závrená zpráva (ZZ) musí být pedložena na platném formulái (lze stáhnout z 2. ZZ se zasílá: 1x originál na adresu NA a 1x v elektronické podob (osob odpovdné za akci). Pozn. V elektronické podob staí pouze formulá ZZ bez doklad a podpis. 3. Píjemce pedloží ZZ nejpozdji do dvou msíc po skonení projektového období (po skonení projektu). 4. Konené vyútování se ve formulái provádí v EURO. Pepoet kurzu EUR CZK (viz dále). 5. Pijetí závrené zprávy Vám NA potvrdí em. 6. Pi jakékoli zmn (termín, místo konání, zmna partner, vedoucích, rozpoet, bankovní údaje apod.) je nutné oznámit tyto zmny NA písemn, a to neprodlen ped jejich uskutenním. 7. ZZ musí být podepsána osobou oprávnnou k podpisu smlouvy (viz žádost). 8. K ZZ je poteba doložit kopie požadovaných úetních doklad, kde je to vyžadováno (viz dále). V pípad nejasností je NA oprávnna nahlédnout do originál úetních doklad v rámci finanního auditu. 9. Originály úetních doklad musí zstat u organizace min. 5 let po ukonení projektu pro pípad auditu. 10. Píjemce mže v prbhu realizace projektu požádat o úpravu svého schváleného pedbžného rozpotu. Pesuny mezi položkami uznatelných náklad se ídí smlouvou o grantu - viz l. I

2 II. JAKÉ DOKUMENTY, DOKLADY A JINÉ PÍLOHY JE POTEBA DODAT PI ODEVZDÁNÍ ZÁVRENÉ ZPRÁVY? 1. Formulá ZZ opatený originálem podpisu zákonného zástupce organizace i neformální skupiny (viz strana 1 formuláe ZZ). Zákonným zástupcem se rozumí osoba, která podepisovala smlouvu. 2. Kopie doklad vykazující náklady z položek schváleného pedbžného rozpotu: úvodní pípravná návštva - cestovné, cestovné a mimoádné náklady. 3. Podpisovou listinu opatenou origináln podepsanými všemi úastníky (tj. úastníky jak vysílajících tak i hostitelských skupin) a všemi vedoucími pop. koordinátorem projektu. 4. Veškeré další pílohy dokumentující prbh projektu a jeho medializaci kopie min. 1 exempláe pihlášky na projekt, hodnotícího dotazníku, leták, plakátu, výstižky z novin, asopis a jiných médiích, kde byly zveejnny informace o projekt, CD, DVD s fotografiemi a natoenými záznamy z projektu. III.JAKÝMI PRAVIDLY SE ÍDÍ DOKLADOVÁNÍ PRO ZÁVRENOU ZPRÁVU? NA vyžaduje pouze kopie doklad vykazující náklady z položek schváleného pedbžného rozpotu: úvodní pípravná návštva - cestovné, cestovní náklady a mimoádné náklady. Ostatní náklady se vypisují do píslušných tabulek, kopie doklad se k vyútování již nepikládají. a) ÍSLOVÁNÍ - kopii dokladu oíslujte (tj. piade poadové íslo) a piložte ke zpráv b) FORMA DOKLADU - ujistte se, zda kopie dokladu obsahuje iteln datum, cenu a mnu, ve které byl doklad poízen. Doklady musí být vystaveny v projektovém období vymezeném smlouvou o grantu. Z dokladu musí být zejmá povaha nákladu. Píjemce grantu je povinen doložit jak vzniklý náklad tak i proplacení nákladu (nap. hostitelská organizace mnohostranného projektu dokládá fakturu za cestovné vysílajících skupin i výpis z bankovního útu dokladující, že faktura byla hostitelskou organizací proplacena) c) KURZ DENNÍ, KURZ INTERNÍ - veškeré údaje v úetnictví se evidují a útují v pesné ástce, která byla zaplacena. Pro pepoet mezi mnami z dvodu ocenní ú. pípadu se používá výhradn zákonem stanovený denní kurz NB (viz zákon o úetnictví. 563/1991 Sb., paragraf 24), který je možno interní smrnicí organizace zafixovat na urité období (týden, msíc, tvrtletí, pololetí, rok = pozor ne pro jednotlivou smlouvu, což by odporovalo zásad ocenní úetního pípadu k okamžiku uskutenní!). Pípadnou interní smrnici nelze bezdvodn mnit, mla mít charakter dlouhodobého pedpisu a všeobecnou platnost v rámci organizace. d) KURZ SMLUVNÍ - pro závrené vyútování náklad na projek se použije pepoítací kurs dle smlouvy o grantu, kterým je devizový kurs NB vyhlášený ráno v den grantové uzávrky (tj. kurs z pedchozího pracovního dne). 2

3 e) ZAOKROUHLOVÁNÍ V ÚETNICTVÍ ESKÝCH ORGANIZACÍ - Banky v R umožují transakce na 2 des. místa, a to jak v CZK, tak i v ostatních mnách. Pokud je pro pepoet mny použit kurz na 3 a více des. míst, banka konenou ástku zaokrouhlí na 2 des. místa dle svých pravidel. - Pokladna pi výdeji a píjmu penz se používá zaokrouhlování takto: 1) transakce v CZK (K) zaokrouhlení na 50tihalée tj. od 0,01 do 0,24 a od 0,51 do 0,74 K v. smrem dol, od 0,25 do 0,49 a od 0,75 do 0,99 K v. smrem nahoru POZOR výjimka pi výpotu cestovních náhrad zamstnancm se zaokrouhluje pro poteby jejich výplaty vždy až celková vypoítaná ástka, a to vždy smrem nahoru na celý 50tihalé, tj. od 0,01 do 0,49 K na 0,50 K, od 0,51 do 0,99 K na 1,00 K. 2) transakce v EUR a ostatních mnách zaokrouhlení závisí na možnostech, které daná mna má, tzn. zda používá peníze fyzicky vyjadující desetiny, tisíciny, píp. další. Nap. EUR umožuje hotovostní transakce i na setiny, tzn. že je možno vyplatit nap. i 1 cent. SKK má proti tomu pouze mince v hodnot desetin koruny, tzn. 10, 20, hal. V takovém pípad je nutné se ped provedením transakce v mén známé mn ujistit, jaké mince používá. Zaokrouhlování pak probíhá tak, aby byly maximáln využity možnosti mny, opt podle pravidel uvedených v odst. 1). f) ZAOKROUHLOVÁNÍ V ZÁVRENÉ ZPRÁV Do závrené zprávy se údaje uvádjí v EUR. Pokud je pro pepoet mezi mnami použit kurz na 3 a více des. míst, je nutné každou jednotlivou položku zaokrouhlit na 2 desetinná místa. Zaokrouhlení se provádí stejným zpsobem, který je uveden výše v ásti e) Zaokrouhlování v úetnictví eských organizací. IV.POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ FORMULÁE ZÁVRENÉ ZPRÁVY,SOUHRNNÉ TABULKY V ÁSTI V. FINANNÍ ZPRÁV Pi vyplování tabulky doporuuji vzít k ruce schválený pedbžný rozpoet v žádosti o grant. Tabulka je rozdlena (stejn jako v žádosti o grant) na ti ásti, a sice na ást A.1 Vysílající organizace/skupina, ást A.2 Hostitelská skupina, ást A.3. Koordinující organizace/skupina. Píjemce grantu vypluje pouze jednu ást, dle typu projektu. V tabulce jsou uvedeny jednotlivé položky (stejné, jako v žádosti o grant): cestovní náklady, úvodní pípravná návštva (skutené cestovní náklady), úvodní pípravná návštva (paušální ástka ), píprava úastník a aktivit, mimoádné náklady a náklady na navazující aktivity/aktivity vedoucí ke zhodnocení výsledk projektu. Tyto položky je poteba vyplnit v závislosti na 3 sloupcích: 3

4 - Do 1. sloupce Celková schválená ástka podle Vaší smlouvy vyplte jednotlivé ástky, o které jste žádali v žádosti o grant (opište ástky uvedené v žádosti). Tyto ástky byly schváleny a jsou tedy souástí Vaší smlouvy. - Do 2. sloupce Konená ástka (skutené náklady) vyplte jednotlivé ástky podle reálných náklad (Kolik co opravdu stálo?) - Do 3. sloupce Závrené posouzení (vyplní národní agentura nebo Výkonná agentura) nevyplujte nic, tento sloupec je uren pro poteby Národní agentury. Reálné náklady na projekt mohou být nižší, než náklady uvedené v žádosti o grant. V takovém pípad organizace musí vyútovat vše dle reality, nikoliv dle položek uvedených v žádosti o grant. Každopádn by náklady nemly být vyšší, než náklady uvedené v žádosti. Pokud se tak stane, organizace sama hradí rozdíl reálné ástky a ástky uvedené v žádosti o grant, a to nikoliv z grantu Programu Mládež v akci! V realit by také nemlo docházet k pesunu jednotlivých položek mezi sebou. Pokud k tomu dojde, žadatel mže v prbhu realizace projektu požádat o úpravu svého schváleného rozpotu. V takovém pípad musí napsat žádost o pesun uznatelných položek a zaslat ji do NA. Pesuny mezi položkami uznatelných náklad se ídí smlouvou o grantu - viz l. I.3.4. V odvodnných pípadech je možné pesunout z jedné položky do druhé 10% ástky, a to pouze v pípad, že pvodní ástka v položce, do které 10% pesouvám z jiné položky, je vyšší, než pesouvaných 10%. Zárove tato úprava rozpotu nesmí ovlivnit realizaci daného projektu. V ojedinlých pípadech lze také pesunout více financí, než 10 %. Pesuny vtší než 10% musí být uvedeny v písemném dodatku ke smlouv (jež vystavuje NA) a ádn zdvodnny žadatelskou organizací. Pozor! Pesuny mezi položkami náklad poítanými na základ paušálních/pevných ástek nebo stupnic jednotkových náklad nelze uplatnit! Zárove není možné pesouvat finance z pevné a/nebo paušální ástky do položky uznatelných náklad a naopak (nap. nelze pesunout finance z pevné ástky náklady na aktivity do položky cestovní náklady a opan). Pesuny financí mezi aktivitami v rámci téhož víceetného projektu nejsou povoleny! Píklad 1: pvodn plánovaná ástka na vízum (100,- Euro) je v reálu nižší (60,- Euro). Naopak pvodní plánovaná cena za cestovné (50,- Euro) je v reálu vyšší (60,-Euro). Z položky vízum lze do položky cestovné pevést max. 10,- Euro (tj.max. 10%), což umožní navýšení položky cestovné na reálnou cenu cesty. Pebytek penz v položce vízum (30,- Euro) je poté nutné v koneném vyútování zohlednit, tj. odeíst, pípadn vrátit NA. Píklad 2: pvodn plánovaná ástka na vízum (200,- Euro) je v reálu nižší (100,- Euro). Naopak pvodní plánovaná cena za cestovné (150,- Euro) je v reálu vyšší (300,- Euro). To znamená, že z položky vízum do položky cestovné mžeme pevést maximáln 15,- Euro (tj. 10% ze 150,-Euro). Z položky vízum nelze v tuto chvíli do položky cestovné pevést. 20,- Euro (tj.max. 10% z 200,- Euro), protože pvodní výše ástky v položce cestovné je nižší, než pesouvaných 10%. 4

5 V.ÁST V. VÝPOET KONENÉHO POŽADOVANÉHO GRANTU Uznatelné typy doklad pro cestovní náklady v rámci položek Úvodní pípravná návštva (cestovní náklady) a Cestovní náklady - cestovní náklady za UPN jsou uznatelné pouze pro poet osob, který byl uveden v žádosti o grant. - dokladujte 100% cestovního nákladu (ne 70% náklad na cestu) - v pípad, že organizace zptn proplácí cestu úastníkm nebo koordinaní organizace mnohostr. projektu zptn proplácí cestu jednotlivým vysílajícím skupinám je teba doložit i doklad o proplacení. Tímto dokladem mže být bu výdajový pokladní doklad podepsaný úastníkem potvrzující pevzetí ástky. Organizace mže dále doložit výpis z bankovního útu v pípad, že ástka je zptn pevedena úastníkovi i skupin na úet. K výpisu je teba doložit žádost úastníka/ skupiny/organizace o proplacení ástky na svj úet. V žádosti musí být uvedeno celé íslo útu úastníka i organizace/skupiny a originální podpis úastníka i zástupce organizace/skupiny. - pro cestu skupin cestující hromadn jedním dopravním prostedkem (busem, mikrobusem, vlakem) dokladujte fakturou i výdajovým pokladním dokladem. Na dokladu musí být uvedena 100% ástka za cestovné, datum cesty, poátek a konec cesty (tj. místo) a jmenovit seznam osob/osoba, který/á cestoval/a. - cestu je možné také dokladovat kopiemi jednotlivých zpáteních jízdenek (vlak, autobus) za pedpokladu, že na jízdence je uvedeno jméno osoby, datum cesty a ástka. - uznatelnými doklady za leteckou dopravu i lodní dopravu jsou letenky i lodnky (vetn elektronických letenek), kde je uvedeno jméno osoby, datum cesty a ástka. Letenka i lodnka musí být doložena palubní vstupenkou! - Vyútování jízdy osobním autem - NA doporuuje co nejmén využívat k jízdám soukromá vozidla. Pokud je to nezbytné, je teba poítat s nutností v závrené zpráv uvést dvod. Tím mže být nap: velmi špatná nebo žádná dostupnost cílového místa prostedky hromadné dopravy, hospodárnost v aut jedou více než 2 lidé (nutno uvádt poet, jména v dokladech),cestování znevýhodnných = invalidních, špatn pohyblivých osob,mimoádná situace - nutnost urychleného ešení závažného problému ohrožujícího zdraví, bezpenost úastník nebo pípadn celkovou realizaci projektu,pevoz vtšího množství materiál pro poteby projektu (jako limit mže být nap. stanovena váha 15 kg na jednoho cestujícího staršího 18 let) nebo velké rozmry nákladu (nad limity pípustné pro pepravu v hromadných prostedcích dopravy) V ostatních pípadech NA apeluje na píjemce grantu, aby používali k doprav prostedky veejných dopravc a pouili o tomto doporuení také další osoby spjaté s jejich projektem.vzorem mže být zákoník práce ve vztahu zamstnavatel vs. zamstnanec, který také eliminuje používání jiných než zamstnavatelových vozidel na minimum. Pokud nastane nutnost, kdy je teba (nebo vhodné, výhodné) z výše uvedených dvod použít soukromé vozidlo, pak NA stanovuje následující postup: - 1 úastník (= zárove idi) bude útovat jízdné ve výši ceny bžné jízdenky za použití hromadného dopravního prostedku veejného dopravce podnikajícího v dané oblasti, 5

6 - 2 úastníci (= idi + 1 osoba) idi bude útovat jízdné ve výši ceny bžné jízdenky za použití hromadného dopravního prostedku veejného dopravce podnikajícího v dané oblasti, další osoba neútuje žádné jízdné! - idi + 2 úastníci - idi bude útovat jízdné ve výši ceny bžné jízdenky za použití hromadného dopravního prostedku veejného dopravce podnikajícího v dané oblasti, další osoby neútují žádné jízdné! Snahou je omezit využívání služeb idie postaveného mimo projekt. Výjimkou je jízda s osobami znevýhodnnými (zde se použije postup dle následujícího tvrtého bodu). - 3 a více úastník idi doloží poet ujetých km dle knihy jízd, prmrnou spotebu PH (dle TP) a cenu erpané pohonné hmoty, pokud erpal v dob, která se pímo váže k cest (pi vícenásobném erpání se vypoítá prmrná cena z pedložených doklad). Pokud nedoloží žádný doklad o erpání PH, jako základ výpotu náhrady se použije vyhláškou MF k aktuálnímu roku stanovená cena. Z poskytnutého grantu se nebude hradit základní náhrada (= amortizace) za použití vozidla! Výpoet jízdních náhrad = cena PH x prm. spoteba : 100 x poet ujetých km Žádný další úastník jízdy nemá nárok na jízdní náhrady. Upozorujeme, že pi použití jiného než hromadného dopravního prostedku je teba vést knihu jízd, v níž musí být vyznaeny: - jméno a bydlišt idie, - poátení stav km na tachometru, - každá jednotlivá jízda (stav km na poátku a konci cesty + poet ujetých km, pesné vyznaení míst, kam vozidlo jelo), - konený stav km na tachometru - datum erpání PH + cena (doložit daovým dokladem) a množství natankované PH - celkový poet ujetých km - podpis idie + schvalovací podpis vedoucího projektu nebo jeho zástupce Úvodní pípravná návštva cestovní náklady Poadové íslo dokladu Typ dokladu (nap. faktura, výdajový doklad, letenka, jízdenka, palubní lístek, lodnka, smlouva ) Datum cesty Cesta z/do Jméno úastníka Zem pvodu úastníka ástka EUR nebo jiná cizí mna (k ástce uvete mnu) Použitý úetní kurz* (v pípad jiné mny než K) 1 Faktura za letenku Praha-Lisabon a zpt Jan Novák letadlo 9.000,- 300,- 2 Jízdenka Lisabon - Porto Jan Novák autobus 30,-Euro 28K/1E 840,- 28,- 3 Palubní lístek-letenka Praha-Lisabon Jan Novák letadlo 4 Palubní lístek-letenka Lisabon-Praha Jan Novák letadlo 5 Jízdenka Porto-Lisabon Jan Novák autobus 28,-Euro 28K/1E 784,- 26,13,- ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy 6

7 *Použitý úetní kurz = kurz devizového trhu vyhlášený eskou národní bankou k okamžiku ocenní ( = provedení operace) nebo pevný kurz stanovený vnitním pedpisem úetní jednotky na základ kurzu devizového trhu vyhlášeného NB podle zákona o úetnictví, paragraf 24 (viz výše). Tento kurz je nutné použít v pípad, že máte doklady/ útenky v jiné mn, než v K. Pozn.: Výše smluvního kurzu je v tomto píklad 30,- K/Eur. Výše použitého úetního kurzu stanoveného interní smrnicí organizace pro dané období je v tomto píklad 28 K/Eur. Mezisouet 354,13,- Paušální ástku úvodní pípravné návštvy nedokladujte, pouze vyplte píslušnou tabulku. Úvodní pípravná návštva výpoet paušální ástky Organizace / skupina Poet úastník Místo pobytu Poet dní ástka EUR nebo jiná cizí mna (k ástce uvete mnu) Použitý úetní kurz* Paušální ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy (v pípad jiné mny než K) Neformální skupina Jana Nováka 1 Portugalsko 2 96,- EUR 28K/1E 2688,- K 89,60,- EUR Mezisouet 89,60,- ÚVODNÍ PÍPRAVNÁ NÁVŠTVA CELKEM 443,73,- EUR 7

8 Cestovní náklady Pi dokladování cestovních náklad se i te prosím pokyny uvedenými v sekci: Uznatelné typy doklad pro cestovní náklady v rámci položek Úvodní pípravná návštva a Cestovní náklady. Cestovní náklady zahrnují veškeré cestovní náklady pro úastníky a jejich vedoucí. Patí sem veškeré náklady z místa bydlišt na místo projektu a zpt. Do této sekce nepatí náklady na místní dopravu, které vznikají bhem vlastní aktivity (místní doprava je hrazena z položky náklady na aktivity). Píklad vyútování cestovních náklad u mnohostranného projektu (Malta, Itálie, Nizozemí, eská republika: Cestovní náklady (mladí lidé a vedoucí) Poadové íslo dokladu Typ dokladu (nap. faktura, výdajový doklad, letenka, jízdenka, palubní lístek, lodnka, smlouva ) Datum cesty 1 Faktura A 1B Výpis z bankovního útu Žádost o zaslání cestovného na úet it. Org. 2 Faktura A Výpis Cesta z/do Jméno cestujícího Zem pvodu úastníka Carpineto Romano Praha Carpineto Romano Malta- Praha-Malta Christina Cerbara, Martina Carella, Michaela Polidori, Mattia Giampaolo, Daniele Fiorio Glen Catania, Raina Gatt, Maria Laura Mifsud, Roberta Cacciottolo 100% ástka EUR nebo jiná cizí mna (k ástce uvete mnu) Použitý úetní kurz* (v pípad jiné mny než K) ástka v K Itálie 1702,00,- Eur 28 K/Eur ,- K Malta 1580,30,- EUr 28 K/Eur ,40 K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy 1588,53,- EUR Celkem 70% náklad (EUR) 1111,97,- Eur 1474,95 Eur 1032,46,- Eur 8

9 z bankovního útu 2B Žádost o zaslání cestovného na úet maltské org. 3 Jízdenka vlaková - skupinová Amsterdam- Praha- Amsterdam Nelleke de Kruik, Loes Verbakel, Renee Hebbink, Vera Van Vliet Nizozemí 958,68 28 K/Eur 2684,22,- K 894,74 Eur 626,32 3A Výdajové pokladní doklady pro úastníky z Nizozemí 4 Vlaková jízdenka - skupinová Hradec Králové- Praha- Hradec Králové Vra eková, Dalibor Nováek, Radek Zboil, Ivo Lukonoha R 27,50,- Eur 28 K/Eur 770,- K 25,66,- Eur 17,96 Eur 4A Výdajové pokladní doklady pro úastníky z R CELKEM EUR Použitý úetní kurz = kurz devizového trhu vyhlášený eskou národní bankou k okamžiku ocenní ( = provedení operace) nebo pevný kurz stanovený vnitním pedpisem úetní jednotky na základ kurzu devizového trhu vyhlášeného NB podle zákona o úetnictví, paragraf 24 (viz výše). Tento kurz je nutné použít v pípad, že máte doklady/ útenky v jiné mn, než v K. 9

10 Pozn.: Výše smluvního kurzu je v tomto píklad 30,- K/Eur. Výše použitého úetního kurzu stanoveného interní smrnicí organizace pro dané období je v tomto píklad 28 K/Eur. Píprava úastník a aktivit Pevnou ástku pípravy úastník a aktivity nedokladujte, pouze vyplte píslušnou tabulku. Uznatelnými náklady v této sekci jsou veškeré náklady týkající se pípravy na aktivitu tj. na výmnný pobyt. Patí sem nap. administrativa, pípravné schzky na národní úrovni, propagace projektu, pojištní úastník, zálohové platby na pronájmy prostor apod. Náklad musí být poízen v pípravném období tj. v období od zaátku projektu do zaátku vlastních aktivit. Píprava úastník a aktivit výpoet pevné ástky Charakteristika nákladu Organizace a zem ástka EUR nebo jiná cizí mna (k ástce uvete mnu) Použitý úetní kurz* (v pípad jiné mny než K) ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy Pojištní úastník Náklady na pípravnou schzku administrativa, pronájem prostor Náklady na pípravu na interkulturní veer Neformální skupina Adriana Belgie Neformální skupina Adriana Belgie Neformální skupina Adriana Belgie ,67 CELKEM 298,67 Použitý úetní kurz = kurz devizového trhu vyhlášený eskou národní bankou k okamžiku ocenní ( = provedení operace) nebo pevný kurz stanovený vnitním pedpisem úetní jednotky na základ kurzu devizového trhu vyhlášeného NB podle zákona o úetnictví, paragraf 24 (viz výše). Tento kurz je nutné použít v pípad, že máte doklady/ útenky v jiné mn, než v K. Pozn.: Výše smluvního kurzu je v tomto píklad 30,- K/Eur. Výše použitého úetního kurzu stanoveného interní smrnicí organizace pro dané období je v tomto píklad 28 K/Eur. 10

11 Náklady na aktivity Uznatelnými náklady v této sekci jsou veškeré náklady týkající se realizace aktivity, tj. místní doprava, materiál, vstupné, lektorné, pronájmy, administrativní poteby apod. Pevnou ástku náklad na aktivity nedokladujte, pouze vyplte píslušnou tabulku. Doporuená výše odmny pro pracovníky, kteí jsou do projektu zapojeni (nap. koordinátor projektu, vedoucí projektu) Pokud budou odmny vyplacené z grantu vyšší, než je prmr vyplacený v organizaci za stejnou práci, vše, co jde nad tento prmr, je neuznatelný náklad a pi auditu bude jako takový z grantu vylouen (viz l. II 14.2 Obecných podmínek smlouvy, ve kterém je uvedeno, že uznatelné náklady jsou mj."náklady na zamstnance povené provádním akce, které zahrnují skutené mzdy, výdaje na sociální zabezpeení a jiné zákonné náklady tvoící souást odmny, pokud takové náklady nepekraují prmrné sazby, které píjemce bžn používá pi odmování zamstnanc;") Náklady na aktivity výpoet pevné ástky Charakteristika nákladu Organizace a zem ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy Kanceláské poteby a materiál R 2737,80,- 912,60 Telekomunikaní poplatky R 7 794,- 259,80 Doprava bhem projektu R 8 789,- 292,97 Lektorské služby R ,- 333,33 Vstupné R 3639,- 121,30 Mezisouet 1920,- 11

12 Paušální ástku náklad na aktivity nedokladujte, pouze vyplte píslušnou tabulku Náklady na aktivity výpoet paušální ástky Organizace a zem Skutený poet úastník Poet dní ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy R Belgie Slovinsko Slovensko Mezisouet 4212 CELKOVÉ NÁKLADY NA AKTIVITY 6132 Mimoádné náklady Uznatelné typy doklad pro mimoádné náklady jsou veškeré náklady na asistenty, speciální pedagogy pro znevýhodnnou mládež (vetn jejich náklad na cestovné, ubytování, stravování), náklady na tlumoníka (nap. do znakové ei), náklady na víza a okování. Povaha mimoádných náklad je uznatelná pouze v pípad uvedení v žádosti o grant Patí sem veškeré faktury i smlouvy s uvedením povahy nákladu, data a ástky. Mimoádné náklady íslo dokladu Povaha nákladu ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy 5 Smlouva o dílo s asistentkou ,- 333,33 6 Náklady na tlumoníka do znak. ei ,- 833,33 CELKEM MIMOÁDNÉ NÁKLADY 1166,66 12

13 Náklady na navazující aktivity / aktivity vedoucí ke zhodnocení výsledk projektu ástku na navazující aktivity nedokladujte, pouze vyplte píslušnou tabulku. Do této sekce patí veškeré náklady, které vznikly po realizaci výmny a vedou k šíení výstup a píklad dobré praxe. Náklady na navazující aktivity / aktivity vedoucí ke zhodnocení výsledk projektu (pokud byly realizovány) Povaha nákladu ástka EUR nebo jiná cizí mna (k ástce uvete mnu) Použitý úetní kurz* (v pípad jiné mny než K) ástka v K Hodnotící schzka 3000,- 100,- Náklady na propagaci DVD 2500,- 83,33 Náklady na výrobu DVD 10000,- 333,33 CELKEM 516,67 Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy 13

!"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$

!#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&04'( + 45,46$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!#$ 4 9+%,* )&$:$ !"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$ (aktualizováno k 31/10/2007) ;

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva A 1.1 Výměny mládeže A 3.1 Spolupráce se sousedními partnerskými zeměmi EU A 4.3 Vzdělávání VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY: 1. Závěrečná

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva 1.3 Projekty participativní demokracie 5.1 Setkání mladých lidí a činitelů zodpovědných za mládežnickou politiku VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství VYHLÁŠKA. 1/05 Sb. ze dne 18. kvtna 05 o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství eský statistický

Více

!"!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH:

!!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH: !"!#! Lékaská komise HS poádá pro veejnost kurz první pomoci a záchrany (nejen) v horách. Kurz je svým zamením uren pro všechny zájemce z ad lezc, horolezc, skialpinist, freerider, turist, treka a jiných

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013 OBECNÉ INFORMACE Místo konání: Datum a doba konání: Veejnost: (sobota 10.00-17.00) Stavní stánku: Píprava: 20.9.2013 od 13.00 20.00, podle poteby i od 7.30 9.30 hod. Balení stánku: od 17.00 20.00, dle

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více