OBSAH I. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVRENÉ ZPRÁVY:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH I. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVRENÉ ZPRÁVY:"

Transkript

1 Pomoc pi vyplnní formuláe Závrená zpráva pro projekty A 1.1. Mládež pro Evropu - výmny mládeže a A 3.1. Mládež ve svt výmny mládeže. Pozor! V prbhu roku mže dojít k aktualizaci tohoto dokumentu. OBSAH I. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVRENÉ ZPRÁVY II. JAKÉ DOKUMENTY, DOKLADY A JINÉ PÍLOHY JE POTEBA DODAT PI ODEVZDÁNÍ ZÁVRENÉ ZPRÁVY? III. JAKÝMI PRAVIDLY SE ÍDÍ DOKLADOVÁNÍ PRO ZÁVRENOU ZPRÁVU? IV. POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ FORMULÁE ZÁVRENÉ ZPRÁVY,SOUHRNNÉ TABULKY V ÁSTI V. FINANNÍ ZPRÁV V. ÁST V. VÝPOET KONENÉHO POŽADOVANÉHO GRANTU I. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVRENÉ ZPRÁVY: 1. Závrená zpráva (ZZ) musí být pedložena na platném formulái (lze stáhnout z 2. ZZ se zasílá: 1x originál na adresu NA a 1x v elektronické podob (osob odpovdné za akci). Pozn. V elektronické podob staí pouze formulá ZZ bez doklad a podpis. 3. Píjemce pedloží ZZ nejpozdji do dvou msíc po skonení projektového období (po skonení projektu). 4. Konené vyútování se ve formulái provádí v EURO. Pepoet kurzu EUR CZK (viz dále). 5. Pijetí závrené zprávy Vám NA potvrdí em. 6. Pi jakékoli zmn (termín, místo konání, zmna partner, vedoucích, rozpoet, bankovní údaje apod.) je nutné oznámit tyto zmny NA písemn, a to neprodlen ped jejich uskutenním. 7. ZZ musí být podepsána osobou oprávnnou k podpisu smlouvy (viz žádost). 8. K ZZ je poteba doložit kopie požadovaných úetních doklad, kde je to vyžadováno (viz dále). V pípad nejasností je NA oprávnna nahlédnout do originál úetních doklad v rámci finanního auditu. 9. Originály úetních doklad musí zstat u organizace min. 5 let po ukonení projektu pro pípad auditu. 10. Píjemce mže v prbhu realizace projektu požádat o úpravu svého schváleného pedbžného rozpotu. Pesuny mezi položkami uznatelných náklad se ídí smlouvou o grantu - viz l. I

2 II. JAKÉ DOKUMENTY, DOKLADY A JINÉ PÍLOHY JE POTEBA DODAT PI ODEVZDÁNÍ ZÁVRENÉ ZPRÁVY? 1. Formulá ZZ opatený originálem podpisu zákonného zástupce organizace i neformální skupiny (viz strana 1 formuláe ZZ). Zákonným zástupcem se rozumí osoba, která podepisovala smlouvu. 2. Kopie doklad vykazující náklady z položek schváleného pedbžného rozpotu: úvodní pípravná návštva - cestovné, cestovné a mimoádné náklady. 3. Podpisovou listinu opatenou origináln podepsanými všemi úastníky (tj. úastníky jak vysílajících tak i hostitelských skupin) a všemi vedoucími pop. koordinátorem projektu. 4. Veškeré další pílohy dokumentující prbh projektu a jeho medializaci kopie min. 1 exempláe pihlášky na projekt, hodnotícího dotazníku, leták, plakátu, výstižky z novin, asopis a jiných médiích, kde byly zveejnny informace o projekt, CD, DVD s fotografiemi a natoenými záznamy z projektu. III.JAKÝMI PRAVIDLY SE ÍDÍ DOKLADOVÁNÍ PRO ZÁVRENOU ZPRÁVU? NA vyžaduje pouze kopie doklad vykazující náklady z položek schváleného pedbžného rozpotu: úvodní pípravná návštva - cestovné, cestovní náklady a mimoádné náklady. Ostatní náklady se vypisují do píslušných tabulek, kopie doklad se k vyútování již nepikládají. a) ÍSLOVÁNÍ - kopii dokladu oíslujte (tj. piade poadové íslo) a piložte ke zpráv b) FORMA DOKLADU - ujistte se, zda kopie dokladu obsahuje iteln datum, cenu a mnu, ve které byl doklad poízen. Doklady musí být vystaveny v projektovém období vymezeném smlouvou o grantu. Z dokladu musí být zejmá povaha nákladu. Píjemce grantu je povinen doložit jak vzniklý náklad tak i proplacení nákladu (nap. hostitelská organizace mnohostranného projektu dokládá fakturu za cestovné vysílajících skupin i výpis z bankovního útu dokladující, že faktura byla hostitelskou organizací proplacena) c) KURZ DENNÍ, KURZ INTERNÍ - veškeré údaje v úetnictví se evidují a útují v pesné ástce, která byla zaplacena. Pro pepoet mezi mnami z dvodu ocenní ú. pípadu se používá výhradn zákonem stanovený denní kurz NB (viz zákon o úetnictví. 563/1991 Sb., paragraf 24), který je možno interní smrnicí organizace zafixovat na urité období (týden, msíc, tvrtletí, pololetí, rok = pozor ne pro jednotlivou smlouvu, což by odporovalo zásad ocenní úetního pípadu k okamžiku uskutenní!). Pípadnou interní smrnici nelze bezdvodn mnit, mla mít charakter dlouhodobého pedpisu a všeobecnou platnost v rámci organizace. d) KURZ SMLUVNÍ - pro závrené vyútování náklad na projek se použije pepoítací kurs dle smlouvy o grantu, kterým je devizový kurs NB vyhlášený ráno v den grantové uzávrky (tj. kurs z pedchozího pracovního dne). 2

3 e) ZAOKROUHLOVÁNÍ V ÚETNICTVÍ ESKÝCH ORGANIZACÍ - Banky v R umožují transakce na 2 des. místa, a to jak v CZK, tak i v ostatních mnách. Pokud je pro pepoet mny použit kurz na 3 a více des. míst, banka konenou ástku zaokrouhlí na 2 des. místa dle svých pravidel. - Pokladna pi výdeji a píjmu penz se používá zaokrouhlování takto: 1) transakce v CZK (K) zaokrouhlení na 50tihalée tj. od 0,01 do 0,24 a od 0,51 do 0,74 K v. smrem dol, od 0,25 do 0,49 a od 0,75 do 0,99 K v. smrem nahoru POZOR výjimka pi výpotu cestovních náhrad zamstnancm se zaokrouhluje pro poteby jejich výplaty vždy až celková vypoítaná ástka, a to vždy smrem nahoru na celý 50tihalé, tj. od 0,01 do 0,49 K na 0,50 K, od 0,51 do 0,99 K na 1,00 K. 2) transakce v EUR a ostatních mnách zaokrouhlení závisí na možnostech, které daná mna má, tzn. zda používá peníze fyzicky vyjadující desetiny, tisíciny, píp. další. Nap. EUR umožuje hotovostní transakce i na setiny, tzn. že je možno vyplatit nap. i 1 cent. SKK má proti tomu pouze mince v hodnot desetin koruny, tzn. 10, 20, hal. V takovém pípad je nutné se ped provedením transakce v mén známé mn ujistit, jaké mince používá. Zaokrouhlování pak probíhá tak, aby byly maximáln využity možnosti mny, opt podle pravidel uvedených v odst. 1). f) ZAOKROUHLOVÁNÍ V ZÁVRENÉ ZPRÁV Do závrené zprávy se údaje uvádjí v EUR. Pokud je pro pepoet mezi mnami použit kurz na 3 a více des. míst, je nutné každou jednotlivou položku zaokrouhlit na 2 desetinná místa. Zaokrouhlení se provádí stejným zpsobem, který je uveden výše v ásti e) Zaokrouhlování v úetnictví eských organizací. IV.POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ FORMULÁE ZÁVRENÉ ZPRÁVY,SOUHRNNÉ TABULKY V ÁSTI V. FINANNÍ ZPRÁV Pi vyplování tabulky doporuuji vzít k ruce schválený pedbžný rozpoet v žádosti o grant. Tabulka je rozdlena (stejn jako v žádosti o grant) na ti ásti, a sice na ást A.1 Vysílající organizace/skupina, ást A.2 Hostitelská skupina, ást A.3. Koordinující organizace/skupina. Píjemce grantu vypluje pouze jednu ást, dle typu projektu. V tabulce jsou uvedeny jednotlivé položky (stejné, jako v žádosti o grant): cestovní náklady, úvodní pípravná návštva (skutené cestovní náklady), úvodní pípravná návštva (paušální ástka ), píprava úastník a aktivit, mimoádné náklady a náklady na navazující aktivity/aktivity vedoucí ke zhodnocení výsledk projektu. Tyto položky je poteba vyplnit v závislosti na 3 sloupcích: 3

4 - Do 1. sloupce Celková schválená ástka podle Vaší smlouvy vyplte jednotlivé ástky, o které jste žádali v žádosti o grant (opište ástky uvedené v žádosti). Tyto ástky byly schváleny a jsou tedy souástí Vaší smlouvy. - Do 2. sloupce Konená ástka (skutené náklady) vyplte jednotlivé ástky podle reálných náklad (Kolik co opravdu stálo?) - Do 3. sloupce Závrené posouzení (vyplní národní agentura nebo Výkonná agentura) nevyplujte nic, tento sloupec je uren pro poteby Národní agentury. Reálné náklady na projekt mohou být nižší, než náklady uvedené v žádosti o grant. V takovém pípad organizace musí vyútovat vše dle reality, nikoliv dle položek uvedených v žádosti o grant. Každopádn by náklady nemly být vyšší, než náklady uvedené v žádosti. Pokud se tak stane, organizace sama hradí rozdíl reálné ástky a ástky uvedené v žádosti o grant, a to nikoliv z grantu Programu Mládež v akci! V realit by také nemlo docházet k pesunu jednotlivých položek mezi sebou. Pokud k tomu dojde, žadatel mže v prbhu realizace projektu požádat o úpravu svého schváleného rozpotu. V takovém pípad musí napsat žádost o pesun uznatelných položek a zaslat ji do NA. Pesuny mezi položkami uznatelných náklad se ídí smlouvou o grantu - viz l. I.3.4. V odvodnných pípadech je možné pesunout z jedné položky do druhé 10% ástky, a to pouze v pípad, že pvodní ástka v položce, do které 10% pesouvám z jiné položky, je vyšší, než pesouvaných 10%. Zárove tato úprava rozpotu nesmí ovlivnit realizaci daného projektu. V ojedinlých pípadech lze také pesunout více financí, než 10 %. Pesuny vtší než 10% musí být uvedeny v písemném dodatku ke smlouv (jež vystavuje NA) a ádn zdvodnny žadatelskou organizací. Pozor! Pesuny mezi položkami náklad poítanými na základ paušálních/pevných ástek nebo stupnic jednotkových náklad nelze uplatnit! Zárove není možné pesouvat finance z pevné a/nebo paušální ástky do položky uznatelných náklad a naopak (nap. nelze pesunout finance z pevné ástky náklady na aktivity do položky cestovní náklady a opan). Pesuny financí mezi aktivitami v rámci téhož víceetného projektu nejsou povoleny! Píklad 1: pvodn plánovaná ástka na vízum (100,- Euro) je v reálu nižší (60,- Euro). Naopak pvodní plánovaná cena za cestovné (50,- Euro) je v reálu vyšší (60,-Euro). Z položky vízum lze do položky cestovné pevést max. 10,- Euro (tj.max. 10%), což umožní navýšení položky cestovné na reálnou cenu cesty. Pebytek penz v položce vízum (30,- Euro) je poté nutné v koneném vyútování zohlednit, tj. odeíst, pípadn vrátit NA. Píklad 2: pvodn plánovaná ástka na vízum (200,- Euro) je v reálu nižší (100,- Euro). Naopak pvodní plánovaná cena za cestovné (150,- Euro) je v reálu vyšší (300,- Euro). To znamená, že z položky vízum do položky cestovné mžeme pevést maximáln 15,- Euro (tj. 10% ze 150,-Euro). Z položky vízum nelze v tuto chvíli do položky cestovné pevést. 20,- Euro (tj.max. 10% z 200,- Euro), protože pvodní výše ástky v položce cestovné je nižší, než pesouvaných 10%. 4

5 V.ÁST V. VÝPOET KONENÉHO POŽADOVANÉHO GRANTU Uznatelné typy doklad pro cestovní náklady v rámci položek Úvodní pípravná návštva (cestovní náklady) a Cestovní náklady - cestovní náklady za UPN jsou uznatelné pouze pro poet osob, který byl uveden v žádosti o grant. - dokladujte 100% cestovního nákladu (ne 70% náklad na cestu) - v pípad, že organizace zptn proplácí cestu úastníkm nebo koordinaní organizace mnohostr. projektu zptn proplácí cestu jednotlivým vysílajícím skupinám je teba doložit i doklad o proplacení. Tímto dokladem mže být bu výdajový pokladní doklad podepsaný úastníkem potvrzující pevzetí ástky. Organizace mže dále doložit výpis z bankovního útu v pípad, že ástka je zptn pevedena úastníkovi i skupin na úet. K výpisu je teba doložit žádost úastníka/ skupiny/organizace o proplacení ástky na svj úet. V žádosti musí být uvedeno celé íslo útu úastníka i organizace/skupiny a originální podpis úastníka i zástupce organizace/skupiny. - pro cestu skupin cestující hromadn jedním dopravním prostedkem (busem, mikrobusem, vlakem) dokladujte fakturou i výdajovým pokladním dokladem. Na dokladu musí být uvedena 100% ástka za cestovné, datum cesty, poátek a konec cesty (tj. místo) a jmenovit seznam osob/osoba, který/á cestoval/a. - cestu je možné také dokladovat kopiemi jednotlivých zpáteních jízdenek (vlak, autobus) za pedpokladu, že na jízdence je uvedeno jméno osoby, datum cesty a ástka. - uznatelnými doklady za leteckou dopravu i lodní dopravu jsou letenky i lodnky (vetn elektronických letenek), kde je uvedeno jméno osoby, datum cesty a ástka. Letenka i lodnka musí být doložena palubní vstupenkou! - Vyútování jízdy osobním autem - NA doporuuje co nejmén využívat k jízdám soukromá vozidla. Pokud je to nezbytné, je teba poítat s nutností v závrené zpráv uvést dvod. Tím mže být nap: velmi špatná nebo žádná dostupnost cílového místa prostedky hromadné dopravy, hospodárnost v aut jedou více než 2 lidé (nutno uvádt poet, jména v dokladech),cestování znevýhodnných = invalidních, špatn pohyblivých osob,mimoádná situace - nutnost urychleného ešení závažného problému ohrožujícího zdraví, bezpenost úastník nebo pípadn celkovou realizaci projektu,pevoz vtšího množství materiál pro poteby projektu (jako limit mže být nap. stanovena váha 15 kg na jednoho cestujícího staršího 18 let) nebo velké rozmry nákladu (nad limity pípustné pro pepravu v hromadných prostedcích dopravy) V ostatních pípadech NA apeluje na píjemce grantu, aby používali k doprav prostedky veejných dopravc a pouili o tomto doporuení také další osoby spjaté s jejich projektem.vzorem mže být zákoník práce ve vztahu zamstnavatel vs. zamstnanec, který také eliminuje používání jiných než zamstnavatelových vozidel na minimum. Pokud nastane nutnost, kdy je teba (nebo vhodné, výhodné) z výše uvedených dvod použít soukromé vozidlo, pak NA stanovuje následující postup: - 1 úastník (= zárove idi) bude útovat jízdné ve výši ceny bžné jízdenky za použití hromadného dopravního prostedku veejného dopravce podnikajícího v dané oblasti, 5

6 - 2 úastníci (= idi + 1 osoba) idi bude útovat jízdné ve výši ceny bžné jízdenky za použití hromadného dopravního prostedku veejného dopravce podnikajícího v dané oblasti, další osoba neútuje žádné jízdné! - idi + 2 úastníci - idi bude útovat jízdné ve výši ceny bžné jízdenky za použití hromadného dopravního prostedku veejného dopravce podnikajícího v dané oblasti, další osoby neútují žádné jízdné! Snahou je omezit využívání služeb idie postaveného mimo projekt. Výjimkou je jízda s osobami znevýhodnnými (zde se použije postup dle následujícího tvrtého bodu). - 3 a více úastník idi doloží poet ujetých km dle knihy jízd, prmrnou spotebu PH (dle TP) a cenu erpané pohonné hmoty, pokud erpal v dob, která se pímo váže k cest (pi vícenásobném erpání se vypoítá prmrná cena z pedložených doklad). Pokud nedoloží žádný doklad o erpání PH, jako základ výpotu náhrady se použije vyhláškou MF k aktuálnímu roku stanovená cena. Z poskytnutého grantu se nebude hradit základní náhrada (= amortizace) za použití vozidla! Výpoet jízdních náhrad = cena PH x prm. spoteba : 100 x poet ujetých km Žádný další úastník jízdy nemá nárok na jízdní náhrady. Upozorujeme, že pi použití jiného než hromadného dopravního prostedku je teba vést knihu jízd, v níž musí být vyznaeny: - jméno a bydlišt idie, - poátení stav km na tachometru, - každá jednotlivá jízda (stav km na poátku a konci cesty + poet ujetých km, pesné vyznaení míst, kam vozidlo jelo), - konený stav km na tachometru - datum erpání PH + cena (doložit daovým dokladem) a množství natankované PH - celkový poet ujetých km - podpis idie + schvalovací podpis vedoucího projektu nebo jeho zástupce Úvodní pípravná návštva cestovní náklady Poadové íslo dokladu Typ dokladu (nap. faktura, výdajový doklad, letenka, jízdenka, palubní lístek, lodnka, smlouva ) Datum cesty Cesta z/do Jméno úastníka Zem pvodu úastníka ástka EUR nebo jiná cizí mna (k ástce uvete mnu) Použitý úetní kurz* (v pípad jiné mny než K) 1 Faktura za letenku Praha-Lisabon a zpt Jan Novák letadlo 9.000,- 300,- 2 Jízdenka Lisabon - Porto Jan Novák autobus 30,-Euro 28K/1E 840,- 28,- 3 Palubní lístek-letenka Praha-Lisabon Jan Novák letadlo 4 Palubní lístek-letenka Lisabon-Praha Jan Novák letadlo 5 Jízdenka Porto-Lisabon Jan Novák autobus 28,-Euro 28K/1E 784,- 26,13,- ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy 6

7 *Použitý úetní kurz = kurz devizového trhu vyhlášený eskou národní bankou k okamžiku ocenní ( = provedení operace) nebo pevný kurz stanovený vnitním pedpisem úetní jednotky na základ kurzu devizového trhu vyhlášeného NB podle zákona o úetnictví, paragraf 24 (viz výše). Tento kurz je nutné použít v pípad, že máte doklady/ útenky v jiné mn, než v K. Pozn.: Výše smluvního kurzu je v tomto píklad 30,- K/Eur. Výše použitého úetního kurzu stanoveného interní smrnicí organizace pro dané období je v tomto píklad 28 K/Eur. Mezisouet 354,13,- Paušální ástku úvodní pípravné návštvy nedokladujte, pouze vyplte píslušnou tabulku. Úvodní pípravná návštva výpoet paušální ástky Organizace / skupina Poet úastník Místo pobytu Poet dní ástka EUR nebo jiná cizí mna (k ástce uvete mnu) Použitý úetní kurz* Paušální ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy (v pípad jiné mny než K) Neformální skupina Jana Nováka 1 Portugalsko 2 96,- EUR 28K/1E 2688,- K 89,60,- EUR Mezisouet 89,60,- ÚVODNÍ PÍPRAVNÁ NÁVŠTVA CELKEM 443,73,- EUR 7

8 Cestovní náklady Pi dokladování cestovních náklad se i te prosím pokyny uvedenými v sekci: Uznatelné typy doklad pro cestovní náklady v rámci položek Úvodní pípravná návštva a Cestovní náklady. Cestovní náklady zahrnují veškeré cestovní náklady pro úastníky a jejich vedoucí. Patí sem veškeré náklady z místa bydlišt na místo projektu a zpt. Do této sekce nepatí náklady na místní dopravu, které vznikají bhem vlastní aktivity (místní doprava je hrazena z položky náklady na aktivity). Píklad vyútování cestovních náklad u mnohostranného projektu (Malta, Itálie, Nizozemí, eská republika: Cestovní náklady (mladí lidé a vedoucí) Poadové íslo dokladu Typ dokladu (nap. faktura, výdajový doklad, letenka, jízdenka, palubní lístek, lodnka, smlouva ) Datum cesty 1 Faktura A 1B Výpis z bankovního útu Žádost o zaslání cestovného na úet it. Org. 2 Faktura A Výpis Cesta z/do Jméno cestujícího Zem pvodu úastníka Carpineto Romano Praha Carpineto Romano Malta- Praha-Malta Christina Cerbara, Martina Carella, Michaela Polidori, Mattia Giampaolo, Daniele Fiorio Glen Catania, Raina Gatt, Maria Laura Mifsud, Roberta Cacciottolo 100% ástka EUR nebo jiná cizí mna (k ástce uvete mnu) Použitý úetní kurz* (v pípad jiné mny než K) ástka v K Itálie 1702,00,- Eur 28 K/Eur ,- K Malta 1580,30,- EUr 28 K/Eur ,40 K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy 1588,53,- EUR Celkem 70% náklad (EUR) 1111,97,- Eur 1474,95 Eur 1032,46,- Eur 8

9 z bankovního útu 2B Žádost o zaslání cestovného na úet maltské org. 3 Jízdenka vlaková - skupinová Amsterdam- Praha- Amsterdam Nelleke de Kruik, Loes Verbakel, Renee Hebbink, Vera Van Vliet Nizozemí 958,68 28 K/Eur 2684,22,- K 894,74 Eur 626,32 3A Výdajové pokladní doklady pro úastníky z Nizozemí 4 Vlaková jízdenka - skupinová Hradec Králové- Praha- Hradec Králové Vra eková, Dalibor Nováek, Radek Zboil, Ivo Lukonoha R 27,50,- Eur 28 K/Eur 770,- K 25,66,- Eur 17,96 Eur 4A Výdajové pokladní doklady pro úastníky z R CELKEM EUR Použitý úetní kurz = kurz devizového trhu vyhlášený eskou národní bankou k okamžiku ocenní ( = provedení operace) nebo pevný kurz stanovený vnitním pedpisem úetní jednotky na základ kurzu devizového trhu vyhlášeného NB podle zákona o úetnictví, paragraf 24 (viz výše). Tento kurz je nutné použít v pípad, že máte doklady/ útenky v jiné mn, než v K. 9

10 Pozn.: Výše smluvního kurzu je v tomto píklad 30,- K/Eur. Výše použitého úetního kurzu stanoveného interní smrnicí organizace pro dané období je v tomto píklad 28 K/Eur. Píprava úastník a aktivit Pevnou ástku pípravy úastník a aktivity nedokladujte, pouze vyplte píslušnou tabulku. Uznatelnými náklady v této sekci jsou veškeré náklady týkající se pípravy na aktivitu tj. na výmnný pobyt. Patí sem nap. administrativa, pípravné schzky na národní úrovni, propagace projektu, pojištní úastník, zálohové platby na pronájmy prostor apod. Náklad musí být poízen v pípravném období tj. v období od zaátku projektu do zaátku vlastních aktivit. Píprava úastník a aktivit výpoet pevné ástky Charakteristika nákladu Organizace a zem ástka EUR nebo jiná cizí mna (k ástce uvete mnu) Použitý úetní kurz* (v pípad jiné mny než K) ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy Pojištní úastník Náklady na pípravnou schzku administrativa, pronájem prostor Náklady na pípravu na interkulturní veer Neformální skupina Adriana Belgie Neformální skupina Adriana Belgie Neformální skupina Adriana Belgie ,67 CELKEM 298,67 Použitý úetní kurz = kurz devizového trhu vyhlášený eskou národní bankou k okamžiku ocenní ( = provedení operace) nebo pevný kurz stanovený vnitním pedpisem úetní jednotky na základ kurzu devizového trhu vyhlášeného NB podle zákona o úetnictví, paragraf 24 (viz výše). Tento kurz je nutné použít v pípad, že máte doklady/ útenky v jiné mn, než v K. Pozn.: Výše smluvního kurzu je v tomto píklad 30,- K/Eur. Výše použitého úetního kurzu stanoveného interní smrnicí organizace pro dané období je v tomto píklad 28 K/Eur. 10

11 Náklady na aktivity Uznatelnými náklady v této sekci jsou veškeré náklady týkající se realizace aktivity, tj. místní doprava, materiál, vstupné, lektorné, pronájmy, administrativní poteby apod. Pevnou ástku náklad na aktivity nedokladujte, pouze vyplte píslušnou tabulku. Doporuená výše odmny pro pracovníky, kteí jsou do projektu zapojeni (nap. koordinátor projektu, vedoucí projektu) Pokud budou odmny vyplacené z grantu vyšší, než je prmr vyplacený v organizaci za stejnou práci, vše, co jde nad tento prmr, je neuznatelný náklad a pi auditu bude jako takový z grantu vylouen (viz l. II 14.2 Obecných podmínek smlouvy, ve kterém je uvedeno, že uznatelné náklady jsou mj."náklady na zamstnance povené provádním akce, které zahrnují skutené mzdy, výdaje na sociální zabezpeení a jiné zákonné náklady tvoící souást odmny, pokud takové náklady nepekraují prmrné sazby, které píjemce bžn používá pi odmování zamstnanc;") Náklady na aktivity výpoet pevné ástky Charakteristika nákladu Organizace a zem ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy Kanceláské poteby a materiál R 2737,80,- 912,60 Telekomunikaní poplatky R 7 794,- 259,80 Doprava bhem projektu R 8 789,- 292,97 Lektorské služby R ,- 333,33 Vstupné R 3639,- 121,30 Mezisouet 1920,- 11

12 Paušální ástku náklad na aktivity nedokladujte, pouze vyplte píslušnou tabulku Náklady na aktivity výpoet paušální ástky Organizace a zem Skutený poet úastník Poet dní ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy R Belgie Slovinsko Slovensko Mezisouet 4212 CELKOVÉ NÁKLADY NA AKTIVITY 6132 Mimoádné náklady Uznatelné typy doklad pro mimoádné náklady jsou veškeré náklady na asistenty, speciální pedagogy pro znevýhodnnou mládež (vetn jejich náklad na cestovné, ubytování, stravování), náklady na tlumoníka (nap. do znakové ei), náklady na víza a okování. Povaha mimoádných náklad je uznatelná pouze v pípad uvedení v žádosti o grant Patí sem veškeré faktury i smlouvy s uvedením povahy nákladu, data a ástky. Mimoádné náklady íslo dokladu Povaha nákladu ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy 5 Smlouva o dílo s asistentkou ,- 333,33 6 Náklady na tlumoníka do znak. ei ,- 833,33 CELKEM MIMOÁDNÉ NÁKLADY 1166,66 12

13 Náklady na navazující aktivity / aktivity vedoucí ke zhodnocení výsledk projektu ástku na navazující aktivity nedokladujte, pouze vyplte píslušnou tabulku. Do této sekce patí veškeré náklady, které vznikly po realizaci výmny a vedou k šíení výstup a píklad dobré praxe. Náklady na navazující aktivity / aktivity vedoucí ke zhodnocení výsledk projektu (pokud byly realizovány) Povaha nákladu ástka EUR nebo jiná cizí mna (k ástce uvete mnu) Použitý úetní kurz* (v pípad jiné mny než K) ástka v K Hodnotící schzka 3000,- 100,- Náklady na propagaci DVD 2500,- 83,33 Náklady na výrobu DVD 10000,- 333,33 CELKEM 516,67 Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy 13

!"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$

!#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&04'( + 45,46$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!#$ 4 9+%,* )&$:$ !"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$ (aktualizováno k 31/10/2007) ;

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva 2013

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva 2013 Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva 2013 A 1.1 Výměny mládeže A 3.1 Spolupráce se sousedními partnerskými zeměmi EU (výměny) A 3.1 Spolupráce se sousedními partnerskými zeměmi EU (vzdělávání)

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva 2013

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva 2013 Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva 2013 Pro projekty podané k uzávěrce R3/2013 Akce 2 Evropská dobrovolná služba VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY: 1. Závěrečná zpráva (ZZ)

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva A 1.1 Výměny mládeže A 3.1 Spolupráce se sousedními partnerskými zeměmi EU A 4.3 Vzdělávání VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY: 1. Závěrečná

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva 2013

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva 2013 Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva 2013 Akce 2 Evropská dobrovolná služba VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY: 1. Závěrečná zpráva (ZZ) musí být předložena pro každý projekt

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojištní Tento píspvek je uren organizacím, které vyplácejí dávky nemocenského pojištní. Je zamen na nastavení parametr, zpracování prmr a použití odpovídajících

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva 1.3 Projekty participativní demokracie 5.1 Setkání mladých lidí a činitelů zodpovědných za mládežnickou politiku VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 ESKÝ NORMALIZANÍ INSTITUT ve spolupráci s asopisem Elektro si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 který se bude konat dne 13. listopadu

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Způsobilé výdaje Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni

Způsobilé výdaje Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni Příloha č. 1 Způsobilé výdaje Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni Cestovní výdaje 1 a poplatky spojené s účastí na konferencích, seminářích, kurzech, pracovních jednáních a workshopech

Více

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva

Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva Pomoc při vyplnění formuláře Závěrečná zpráva Pro projekty podané k uzávěrce R3/2013 1.3 Projekty participativní demokracie 5.1 Setkání mladých lidí a činitelů zodpovědných za mládežnickou politiku VŠEOBECNÁ

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

lánek 1 Pedmt Smlouvy

lánek 1 Pedmt Smlouvy Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I: 49562827 DI: CZ49562827 Bankovní spojení: 36739851/0100.j.: Zastupující: Organizaní jednotka: (dále jen Poskytovatel

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Vzdlávání zamstnanc spolenosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele PPL CZ, s.r.o.

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název veejné zakázky: Jazykový poznávací zájezd do Velké Británie s návštvou Londýna Registraní íslo projektu: Název projektu: tenáskými dílnami

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Způsobilé výdaje Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni

Způsobilé výdaje Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni Příloha č. 1 Způsobilé e Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni Cestovní e 1 a poplatky spojené s účastí na konferencích, seminářích, kurzech, pracovních jednáních a workshopech

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Bakaláská práce Iva Klípová 2007-1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra spoleenských vd

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R Kontrola hospodaení V této kapitole se zamíme na nezbytnou souást procesu ízení každého subjektu a to na kontrolu. Ta je ve skautské praxi vykonávána rznými formami a to zejména podle typu kontrolovaných

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více