Výbr z nových knih 12/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 12/2010 ostatní spoleenskovdní obory"

Transkript

1 Výbr z nových knih 12/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. Bartolomjská noc : zloin v zájmu státu srpen 1572 / Arlette Jouannová ; [z francouzského originálu... peložila Vra Dvoáková] Praha : Garamond (nakladatelství), s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny novovku ; politika ; náboženství ; Francie ; reformace ; 1572 Bartolomjská noc je stžejní událostí vztahu mezi protestanty a katolíky v kontextu francouzských i evropských djin. Autorka zkoumá dodnes pijímané píiny vraždní, kterými jsou historicky tradované machinace Kateiny Medicejské, spiknutí katolického Španlska, i obava krále z reformovaného náboženství, a dochází k závru, že bezprostední podnt k represivnímu zásahu státu dal král Karel IX. obávající se o suverenitu své vlády. 2. eské zem v letech : vk absolutismu, osvícenství, paruk a tírohých klobouk / Roman Vondra Praha : Libri, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny novovku ; politika ; ekonomika ; kultura ; umní ; esko ; každodenní život ; Autor si vedle politiky, válek a hospodáství všímá i kultury a umní baroka, rokoka a klasicismu, rozvoje vdy a techniky i nastupující industrializace a poátk národního obrození, módy a životního stylu.

2 3. Djiny arabského svta : od 7. století po souasnost / Albert Hourani ; [z anglického originálu... peložil Šimon Pellar] Praha : Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny ; spolenost ; kultura ; politika ; ekonomika ; náboženství ; islám ; Arabové ; arabské zem ; století 7-21 Kniha zachycuje historii arabsky mluvících zemí severní Afriky, Španlska a Blízkého východu od píchodu islámu v 7. století až po polovinu osmdesátých let století dvacátého. Krom politického a ekonomického vývoje se autor vnuje hlavn spoleenským a duchovním zmnám. 4. Demokracie je diskuse-- : eská filosofie / Jan Zouhar, Helena Pavlincová, Jií Gabriel Olomouc : Nakladatelství Olomouc, s. ;. -- eština. ISBN X (brož.) Sign.: II V1 filozofie ; spolenost ; kultura ; teologie ; pírodní vdy ; hodnota ; esko ; metafyzika ; Kniha je vnována eské filosofii v letech mezi svtovými válkami. Vyjaduje povahu našeho tehdejšího filosofického života, spjatého s širšími spoleenskými, kulturními, umleckými a vdeckými otázkami a charakteristického rozmanitostí i protichdností stanovisek, polemikami a naptím mezi rznými názory i snahou pochopit a ocenit odlišné postoje.

3 5. Divadlo v totalitním systému : píbh eského divadla ( ) nejen v datech a souvislostech / Vladimír Just Praha : Academia, s., xxxii s. obr. píl. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: III 36895V1 divadlo ; kultura ; politika ; djiny dvacátého století ; esko ; Kniha pedstavuje nejen vývoj eského divadla mezi lety ve tyech kapitolách zabývajících se vztahem divadla a revoluce, divadla a stalinismu, divadla a uvolnní ve velkých šedesátých a divadla a normalizace, ale je ojedinlá i dsledn kontextovým výkladem. 6. Domov a dálava : kulturní totožnost a obecné lidství v eském myšlení / Erazim Kohák Praha : Filosofický ústav AV R, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 filozofie ; kulturní identita ; djiny ; esko ; národní identita ; století Kniha je bilancí dvou století novodobé eské národní totožnosti s drazem na filosofické myšlení a djinný poin.

4 7. Eseje o lidských duších a spolenosti I / Stanislav Komárek Praha : Argo, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II /1V1 spolenost ; lovk ; píroda ; prostedí ; civilizace Autor se ve svých esejích zamýšlí nad podobnostmi mezi fungováním lidské spolenosti a pírodních spoleenstev, vykresluje neekané paralely mezi cykliností djin a pravidelností pírodních cykl, mezi výskytem romantickým básník a evoluních inovací, mezi magií a moderní vdou. 8. Etika a život : pokus o praktickou filosofii / Jan Sokol Praha : Vyšehrad, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) : Sign.: I 33936V1 etika ; morálka ; odpovdnost ; filozofie Autor podává pehled hlavních smr etického myšlení a snaží se je doplnito nová témata odpovdnosti za život a etiky v institucích.

5 9. Kam na severní Morav a ve Slezsku / Lumír Ondej Brno : Computer Press, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 turistika ; volný as ; Morava severní (esko) ; Slezsko (esko) ; prvodce ; výlet Kniha obsahuje stovky tip na výlety pro jednotlivce i rodiny po Severní Morav a ve Slezsku. 10. Kam na Vysoin / Vítek Urban Brno : Computer Press, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 turistika ; volný as ; Vysoina (esko : kraj) ; prvodce ; výlet Kniha obsahuje stovky tip na výlety pro jednotlivce i rodiny na Vysoin. 11. Kam v západních echách / Alena Svobodová, Vladimír [i.e. Stanislav] Dlouhý Brno : Computer Press, , [3] s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 turistika ; volný as ; echy západní (esko) ; prvodce ; výlet Kniha obsahuje 350 tip na výlety pro jednotlivce i rodiny po celých západních echách, tematické azení do 12 zájmových okruh, ovené kontakty, telefony, internetové stránky, y, pes 300 fotografií a 100 ilustrací, pehledná mapa s podrobným rejstíkem pro snadnou orientaci a výbr výletu.

6 12. Mentoring : výchova k profesionálnímu dobrovolnictví / Tereza Brumovská, Gabriela Seidlová Málková Praha : Portál, s. ;. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 dobrovolná práce ; sociální služba ; mentoring ; dobrovolník ; dobrovolnictví Publikace ukazuje profesionální dobrovolnictví, mentoring, v jeho historickém vývoji, identifikuje nejen osvdené modely jeho realizace, ale i souasný stav poznání v oblasti výzkumu efektivity mentoringových program. Prezentuje výsledky zahraniních zkušeností z projekt evaluace mentoringových program a ukazuje konkrétní postupy i metodologické pístupy realizované v eském prostedí. Závrené ásti publikace patí konkrétním návrhm pro realizaci profesionálního dobrovolnictví v praxi. 13. Mýtus racionálního volie : pro v demokracii vítzí špatná politika / Bryan Caplan ; [z anglického originálu... peložil Matj Šuster] Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 politika ; demokracie ; ekonomie ; volby ; iracionalita Kniha pedstavuje zásadní píspvek k prohloubení poznatk spoleenských vd o politickém rozhodování v demokratickém systému a vlivu iracionality voli na hospodáskou politiku. Zasvceným a zárove vtipným zpsobem vysvtluje, jakým zpsobem se lidé rozhodují pi volbách. Zamýšlí se nad tím, nakolik si tato fakta uvdomují naši politikové a využívají jich ve svj prospch, teba i klamáním veejnosti, a jak každý konkrétní hlas mže i nemže ovlivnit aktuální politiku.

7 14. Osmnáct století Izraele : od zániku Chrámu do poátk sionismu / Michael Krupp ; [z nmeckého originálu... peložila Ruth J. Weiniger] Praha : Spolenost kesan a Žid, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny ; judaismus ; náboženství ; politika ; kultura ; Izrael ; Židé ; století 1-19 Autor strun a poutav líí djiny Žid na území Izraele, od zkázy druhého Chrámu až po 19. století a vznik sionistického hnutí. 15. Perun - bh hromovládce : sonda do slovanského archaického náboženství / Michal Téra ervený Kostelec : Pavel Mervart, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 mytologie ; náboženství ; etymologie ; Slované Práce pedstavuje Peruna komplexn a v širokém kontextu. Využívá k tomu etné písemné prameny, archeologický materiál a analogie z jiných náboženských systém, pedevším z oblasti indoevropských tradic. Mimo pozornost nezstává ani lidová kultura slovanských národ, která v sob uchovala adu prvk pedkesanských kult.

8 16. Pocta králi : k 730. výroí smrti eského krále, rakouského vévody a moravského markrabte Pemysla Otakara II. / Libor Jan, Jií Kacetl a kolektiv Znojmo : Masarykova univerzita, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: III 36905V1 djiny stedovku ; spolenost ; kultura ; architektura ; biografie ; Pemysl Otakar ; panovník Publikace pináší nové pohledy na nkteré momenty života a snažení eského krále, rakouského vévody a moravského markrabte Pemysla Otakara II. Zabývá se jeho vládou v zemích babenberského ddictví, vlivem olomouckého biskupa Bruna na královu politiku i celkovým vyznním politických koncepcí eského panovníka ve stedoevropských souadnicích. 17. Politické strany : pvod, ideologie a transformace politických stran v západní a stední Evrop / Vít Hloušek, Lubomír Kopeek Praha : Grada Publishing, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 politologie ; politická strana ; ideologie ; demokracie ; Evropa tená mže sledovat pvod, ideologii, promny a mezinárodní vazby jednotlivých stran v evropské perspektiv. Svým obsahem text odpovídá na velkou výzvu v oblasti výzkumu politických stran a stranických systém po nalezení nových srovnávacích rámc, ped kterou stojí souasná politická vda.

9 18. Pražské výletní restaurace / Tomáš Dvoák Praha : Muzeum hlavního msta Prahy, s. :. -- eština. ISBN (NLN : váz.) Sign.: I 33930V1 djiny dvacátého století ; Praha (esko) ; pohostinství ; restaurace ; výlet Tato kniha vznikla jako doprovodná publikace výstavy Pražské výletní restaurace realizované v Muzeu hlavního msta Prahy. Zámrem autora bylo pedstavit místa odpoinku a oberstvení Pražan a jejich promny v prostoru i ase, od vltavských ostrov až ke stedoeským výletním podnikm, od druhé poloviny devatenáctého století do konce ticátých let století dvacátého vetn píležitostných asových pesah smrem k souasnosti. 19. Rabíni naší doby : autority judaismu v náboženském a politickém dní 20. století a souasnosti / Marek ejka, Roman Koan Brno : Barrister & Principal, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 judaismus ; náboženství ; politika ; djiny dvacátého století ; rabíni ; století Tato kniha obsahuje nkolik desítek portrét významných rabínských autorit, a to jak mladší generace rabín, kteí jsou inní v naší dob, tak i tch, kteí psobili hlavn ve dvacátém století a kteí se výrazn podepsali na podob souasného judaismu. Publikace se zamuje pedevším na centra souasného židovského myšlení, jako jsou Izrael a Spojené státy americké, z hlediska moderní židovské historie se však snaží neopomíjet ani další dležitá stediska judaismu, jako byla pedválená Evropa.

10 20. íše ínských znak / Cecilia Lindqvistová ; [z anglitiny peložila Helena Heroldová] Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. :. -- eština. ISBN (váz.) : Sign.: II V1 písmo ; spolenost ; kultura ; civilizace ; ína Autorka, lingvistka a vysokoškolská uitelka ínštiny, snadno uchopitelnou formou seznamuje tenáe se složitou historií ínského písemného systému. Vysvtluje vznik a vývoj nkolika desítek nejpoužívanjších znak, které navíc vztahuje k sociálním a kulturním djinám íny. Ukazuje, že tento starobylý písemný systém je stále živý a lze na jeho základ pochopit i mnohé skutenosti souasné ínské kultury a spolenosti. 21. Sedmdesát velkých záhad svta pírody : odhalování tajemství naší planety / uspoádal Michael J. Benton ; [z anglického originálu... peložily Blažena Hušková et al.] [Praha] : Slovart, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: III 36917V1 píroda ; biologie ; prostedí ; evoluce ; živé organismy Publikace se v sedmi ástech zabývá poátky naší planety a života na ní, myšlenkou evoluce a píslušnými dkazy, biogeografií a pírodními prostedími na Zemi, rostlinami a živoichy, chováním zvíat i budoucností.

11 22. Shakespeare a jevišt svt / Martin Hilský Praha : Academia, s. ;. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 literatura ; spolenost ; Shakespeare, William, ; anglické drama ; anglická literatura Kniha je pokusem nahlédnout na Shakespearovo dílo jak v jeho úplnosti, tak v kontextech jeho vzniku, tedy anglické renesance. Chce být pedevším pozváním do fascinujícího svta Shakespearovy imaginace, která je chápána v nejširším smyslu, patí do ní pedstavy o svt, o ádu pírody a lovka, o vztahu mezi bytím a zdáním, skuteností a snem, realitou a iluzí. 23. Spolenost eských zemí v raném novovku : struktury, identity, konflikty / Václav Bžek a kolektiv Praha : Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), s., [24] s. barev. obr. píl. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 djiny novovku ; kultura ; spolenost ; sociální djiny ; esko ; století Jedná se o syntézu djin spolenosti eských zemí v století. Pedmtem zkoumání týmu pedních eských historik se stal panovnický dvr, šlechta, duchovenstvo, mšané, venkované a okrajové spolenosti. tenái je tak pedkládán obraz spolenosti eských zemích v celé jeho pestré šíi, a nikoliv jen z pohledu jedné vrstvy.

12 24. Tesilová kavalérie : popkulturní obrazy normalizace / vybrali a uspoádali Petr A. Bílek a Blanka inátlová Píbram : Pistorius & Olšanská, s. ;. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 spolenost ; kultura ; ideologie ; propaganda ; djiny dvacátého století ; eskoslovensko ; Všední život obyvatel eskoslovenska sedmdesátých let 20. století byl na každém kroku poznamenán ideologickou propagandou. Do soukromí všech generací pronikala prostednictvím popkultury ve filmové a seriálové tvorb i hudební produkci. Soubor studií nabízí pohled na zpsob zobrazování lásky za as normalizace na televizních obrazovkách, na úlohu dobové módy a vzhledu, na charakteristické znaky kremaních projev nebo na hodnotu kutilství. 25. Vojtch Cepl : život právníka ve 20. století / Tomáš Nmeek Praha : Leges, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 biografie ; djiny dvacátého století ; právo ; politika ; Cepl, Vojtch, ; esko Životopis jednoho z výrazných eských právník vychází k prvnímu výroí jeho úmrtí.

13 26. Výtvarné umní : výkladový slovník : (malíství, sochaství, grafika) / Jan Baleka Praha : Academia, s. :. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: III 36907V1 výtvarné umní ; malíství ; sochaství ; grafika Unikátní encyklopedický slovník zaznamenává vývoj svtového malíství, sochaství a grafiky od pravku až po souasnost. 27. Zrcadlo svta : nové djiny umní / Julian Bell ; [z anglického originálu... peložili Hana Antonínová... et al.] Praha : Argo, s. :. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: III 36918V1 djiny umní ; výtvarné umní ; malíství ; sochaství Kniha je úvodem do obecných djin umní i nahlédnutím do umlecké mysli.

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 5/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. C. G. Jung v zrcadle filosofie : hermeneutická interpretace filosofických aspekt Jungova díla / Boris Rafailov Brno : Emitos, 2010 -- 129 s. --

Více

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Antikrist Galileo : životopis / Michael White ; [z anglického originálu... peložili Helena a Lubomír Synkovi] Praha : Academia, 2011 -- 342 s.

Více

Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 11/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Absolutní válka : Sovtský svaz za druhé svtové války moderní djiny / Chris Bellamy ; [z anglického originálu... peložil Pavel Vereš] Praha : Academia,

Více

Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory 1. 1989 : pád východního bloku / Victor Sebestyen ; [peklad Petr Šastný] Brno : Computer Press, 2011 -- 432 s., [8] s. obr. píl. -- eština. ISBN 978-80-251-3235-7

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

extreme right, Fortress Europe, hardbass, Image change, Casapound, nationalism.

extreme right, Fortress Europe, hardbass, Image change, Casapound, nationalism. Nové trendy eské krajní pravice New trends Czech extreme right Autor: Josef Smolík Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, 119477@mail.muni.cz Abstract This article deals with the description of selected

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblast : Vyuovací pedmt: lovk a jeho svt lovk a jeho svt Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu lovk a jeho svt je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru lovk a

Více

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH Univerzita Karlova Pírodovdecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Petra Puldová ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH V ZÁZEMÍ PRAHY Roníková práce Praha 2005 Vedoucí roníkové práce:

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Cikáni / Werner Cohn ; peložil, [pedmluvu napsal] Marek Jakoubek Praha : Sociologické nakladatelství, 2009 -- 61 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7419-008-7

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Výroní zpráva za rok 2009

Výroní zpráva za rok 2009 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

1. Vymezení kulturních djin a evropské kultury a civilizace

1. Vymezení kulturních djin a evropské kultury a civilizace Povinná literatura: Homér, Ílias, Praha, Odeon, 1980 Homér, Odysseia, Praha, Odeon, 1967 Publius Vergilius Maro, Aeneis, Praha, Svoboda, 1970 Béowulf, Praha, Torst, 2003 Doporuená literatura: Budil, Ivo,

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

eská krajní pravice ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009. 23 Czech radical right wing political parties in the European elections in 2009.

eská krajní pravice ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009. 23 Czech radical right wing political parties in the European elections in 2009. eská krajní pravice ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009. 23 Czech radical right wing political parties in the European elections in 2009. Autor: Josef Smolík Email: josef@mail.muni.cz Abstract

Více

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE 24 POSLEDNÍ STRANA KSM vydal: Z AKCÍ KSM * PROTI FAŠISMU * Z AKTIVIT * KINOKLUB KSM * SLAVNOST HALÓ NOVIN * ESKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM * KONEC ORIONKY * KRIZE V OBUVNICTVÍ * PRACOVNÍ PODMÍNKY V BILLE * VZESTVÍ

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více