Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory"

Transkript

1 Výbr z nových knih 3/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Antikrist Galileo : životopis / Michael White ; [z anglického originálu... peložili Helena a Lubomír Synkovi] Praha : Academia, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 biografie ; djiny novovku ; astronomie ; pírodní vdy ; Galilei, Galileo, Kniha Antikrist Galileo je nejen životopisem tohoto vdce období doznívající renesance, ale pináší také obraz doby, v níž vda byla až píliš tsn spjata s náboženstvím. Autor v ní sleduje události, které provázely Galilev život od prvního udání z kacíství až po proces, jenž s ním inkvizice uspoádala v roce Kriticky pohlíží na církev, která svým pístupem zbrzdila vývoj vdy, a na základ dkaz objevených ve vatikánských archivech zpochybuje po léta opakovan uvádné dvody, jež vedly ke Galileovu odsouzení. 2. lovk a pravidla : kde se berou rozum, jazyk a svoboda / Jaroslav Peregrin Praha : Dokoán, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: I 33952V1 filozofie ; etika ; myšlení ; spolenost ; jazyk ; evoluce myšlení. Jakou roli hrají v lidském život pravidla? Immanuel Kant vidl výlunost lidského druhu práv v tom, že jsme schopni sami sob stanovovat pravidla a zákony. Nkteí filosofové se i dnes v tomto ke Kantov myšlence hlásí a vidí lovka pedevším jako normativní, pravidly se ídící bytost. Mnozí z nich se dokonce domnívají, že uritý druh pravidel stojí i v základ našeho jazyka i našeho lidského zpsobu

2 3. Encyklopedie komiksu v eskoslovensku / Josef Ládek, Robert Pavelka V Praze : XYZ, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: III 36968V1 kreslený seriál ; djiny ; eskoslovensko ; komiksy ; Autoi pedkládají pehled o historii eskoslovenského komiksu v letech Eseje o lidských duších a spolenosti II / Stanislav Komárek Praha : Argo, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II /2V1 spolenost ; lovk ; píroda ; prostedí ; civilizace Autor se ve svých esejích zamýšlí nad podobnostmi mezi fungováním lidské spolenosti a pírodních spoleenstev, vykresluje neekané paralely mezi cykliností djin a pravidelností pírodních cykl, mezi výskytem romantickým básník a evoluních inovací, mezi magií a moderní vdou.

3 5. Filozofie : 50 myšlenek, které musíte znát / Ben Dupré ; [z anglického originálu... peložil Ondej Beran] Praha : Slovart, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 filozofie ; poznání ; vdomí ; etika ; estetika Soubor padesáti tivých a srozumiteln napsaných esej pedstavuje a vysvtluje problémy poznání, vdomí, identity, etiky, víry, spravedlnosti, jazyka, významu a estetiky, které zamstnávají myslitele od dob starovkého ecka až po souasnost. 6. Karolinum / Josef Petrá ; fotografie Milan Posselt a Oto Palán V Praze : Karolinum, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: III 36976V1 univerzita ; djiny ; architektura ; Karolinum - historické sídlo Univerzity Karlovy ; Praha (esko) ; obad Druhé, upravené a rozšíené vydání publikace o djinách budovy Karolina v septí s výukou a slavnostmi Univerzity Karlovy. Autor líí jeho stavební vývoj, pozornost vnuje zejména novodobým pestavbám podle projekt architekt J. Fragnera a T. Šantavého. Pojednává také o slavnostech, zejména inauguracích rektora, imatrikulacích a promocích, popisuje scénáe slavností a insignie pi nich užívané, obadní odvy, sceptra, medaile na etzech dstojenství.

4 7. Kultury, civilizace, svtový systém / Jií Šubrt, Jóhann Páll Árnason (eds.) Praha : Karolinum, s. -- slovenština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 civilizace ; kultura ; globalizace ; sociologie ; modernita ; sociologie kultury perspektiv. Kniha pináší aktuální pohledy na otázky, které jsou kladeny v rámci historické sociologie, zejména té její ásti, jež je oznaována termínem civilizaní analýza. Klíová témata práce jsou spojena s koncepty civilizace a kultury. Autoi sledují problematiku rznorodých, historicky se promujících pístup k vymezení základních teoretických rámc a badatelských orientací v interdisciplinární 8. Matematika - 50 myšlenek, které musíte znát / Tony Crilly ; [z anglického originálu... peložil Jozef Koval] Praha : Slovart, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 matematika ; algebra ; geometrie ; statistika ; kombinatorika statistika a algebra. Padesát jasných a struných esej podává výklad rozliných matematických pojm, jejichž prostednictvím mžeme chápat a formovat svt kolem nás. Seznamuje se zrodem matematiky, od egyptských zlomk po ímské íslice. Odpovídá na otázky, co je nula, množina, mocnina, odmocnina, nekoneno, grupa, matice a co jsou to dokonalá ísla. Jaký praktický význam mají kalkulus,

5 9. Migréna / Lise Manson ; [z francouzského originálu... peložila Daniela Šimková] Praha : Portál (vydavatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 diagnostika ; terapie ; medicína ; migréna Autorka seznamuje s migrénou, popisuje její možný pvod, zpsoby, jak se projevuje, pedstavuje rzné typy, zamuje se na spouštcí faktory a poskytuje osobám, které migréna zasahuje, rady a doporuení pro každodenní život. 10. Mluvnice souasné španlštiny : lingvisticky interpretaní pístup / Bohumil Zavadil, Petr ermák Praha : Karolinum, s. -- španlština. ISBN (váz.) Sign.: II V1 španlština ; cizí jazyk ; gramatika ; fonetika ; fonologie ; morfologie ; syntax ; lingvistika Kniha je výsledkem mnohaleté práce pražských hispanist a obsahuje strukturáln funkní pohled na zvukový materiál, morfologii slovních druh a jejich gramatické kategorie, syntax výpovdi, vty i souvtí.

6 11. O jistot / Ludwig Wittgenstein ; [z nmecko-anglického vydání Über Gewissheit - On certainty... s pihlédnutím k vydání Werkausgabe, sv peložil a doslov napsal Vlastimil Zátka] Praha : Academia, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: I 33951V1 poznání ; filozofie O jistot je Wittgensteinova posmrtn vydaná kniha, která vznikla z nedokonených zápisk, jejichž poslední ádky autor napsal dva dny ped svou smrtí. Vede v ní diskurs o dkazu existence vnjšího svta, inspirovaný esejemi anglického filosofa G. E. Moora. 12. Osvobozené eskoslovensko oima britské diplomacie : (zprávy britské ambasády z Prahy v roce 1945) / Jan Kuklík, Jan Nmeek V Praze : Karolinum, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 djiny dvacátého století ; politika ; ekonomika ; zahraniní vztahy ; Nichols, Philip, ; eskoslovensko ; Velká Británie ; diplomacie ; 1945 Analytická monografe rozebírá zprávy britských diplomat z Prahy roku 1945, které vynikaly obdivuhodnou schopností na základ analýzy shromáždných informací postihnout podstatu eskoslovenských poválených problém. Zprávy si nejvíce všímaly eskoslovenského státoprávního uspoádání a politického systému, vztahu eskoslovenska k SSSR, USA, Velké Británii a dalším státm, postavení nmecké menšiny, vojenských záležitostí, rekonstrukce i složitého propletence vzájemných ekonomických, finanních a obchodních vztah mezi Velkou Británií a SR.

7 13. Pepíci : dramatické století ech polskýma oima / Mariusz Surosz ; [z polského originálu... peložil Pavel Weigel] Praha : Albatros Media (firma), s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: II djiny dvacátého století ; politika ; kultura ; spolenost ; esko ; století 20 Kniha polského historika obsahuje 17 esej vnovaných osobám spojeným s historií eskoslovenska od jeho vzniku do souasnosti. 14. Perspektivy globalizace / Václav Mezický (ed.) Praha : Portál (vydavatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 globalizace ; civilizace ; ekonomika ; prostedí ; sociální konflikt ; globální problémy ; sociální proces Na souasnou spolenost již nelze nahlížet perspektivou sociálních vd bez užití termínu globalizace. Autoi se snaží zmapovat situaci svta po ekonomickém kolapsu a odhadnout perspektivy dalšího vývoje.

8 15. Subkultury mládeže : uvedení do problematiky / Josef Smolík Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 mládež ; subkultura ; sociologie ; životní styl ; esko ; sociáln patologický jev Kniha pináší podrobnou analýzu vybraných subkultur mládeže. Text vychází z teoretického i metodologického ukotvení tématu a definuje základní pojmy: mládež, kultura, subkultura, scéna, životní styl, hnutí a další. Pedstavuje též vybrané sociologické školy, které se tématu subkultur vnují. 16. Teorie umní / Cynthia Freelandová ; [z anglického originálu... peložily Tereza Ješátková a Stanislava Juríková Suchanová] Praha : Dokoán, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 umní ; kultura ; teorie umní Co je umní, jaký má význam a pro bychom ho mli oceovat? Kniha se snaží nalézt na tyto i další otázky uspokojivé odpovdi. V rámci témat, která voln spadají do oblasti nazývané teorie umní, zkoumá mnohé odlišné pístupy k umní, teorii rituální i formalistickou, teorii nápodoby i výrazu, kognitivní teorii i postmoderní teorie.

9 17. Terorismus a války v dob globalizace / Jan Eichler Praha : Karolinum, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 terorismus ; globalizace ; válka ; mezinárodní vztahy Nové vydání knihy rozšíené o hodnocení válek, které probhly v letech 2008 a 2009, konkrétn válka mezi Gruzií a Ruskou federací, k níž došlo v lét 2008, a tzv. títýdenní válku, kterou spustil Izrael proti Palestincm na území Gazy na pelomu let 2008 a Dále je toto vydání obohaceno o hodnocení dalšího vývoje válek v Africe, v Kolumbii i na Srí Lance. 18. Utilitarismus / John Stuart Mill ; [úvodem a komentái opatil Stanislav Sousedík ; z anglického originálu... peložil Karel Šprunk] Praha : Vyšehrad (nakladatelství), s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: I 33948V1 filozofie ; spolenost ; morálka ; utilitarismus Millv Utilitarismus je považován za klasickou formulaci jednoho etického smru, jehož vliv je dodnes patrný v dnešních ekonomických teoriích, které se jej výslovn dovolávají i jeho pojetí mlky pedpodkládají. Utilitarismus, od poátku vnímaný jako kontroverzní, se adí mezi základní díla evropské filosofie a jeho studium je dodnes aktuální, nejen pro jeho historickou hodnotu.

10 19. Úvod do fantastické literatury / Tzvetan Todorov ; [z francouzského originálu... peložil Vladimír Fiala] Praha : Karolinum, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 literatura ; literární žánr ; analýza ; fantastická literatura nadpirozenou. Úvod do fantastické literatury je jednou z nejvýznamnjších raných prací Tzvetana Todorova, francouzského literárního vdce bulharského pvodu, jenž patí mezi ústední osobnosti francouzského strukturalismu druhé poloviny 20. století. Hlavním pínosem díla je definice fantastina. Podle autora je jeho zdrojem naše nerozhodnost, kterou coby tenái zakoušíme ped událostí jevící se by jen zdánliv 20. Vojtv princip : svalové souhry v reflexní lokomoci a motorické ontogenezi / Václav Vojta, Annegret Peters ; [peklad Denisa Mendelová] Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 fyzioterapie ; motorika ; pohybový rozvoj V polovin 20. století vypracoval Václav Vojta na základ pozorování zmny spasticity pi manipulaci s díttem školního vku s infantilní spastickou diparézou terapeutický koncept - reflexní lokomoci. Léba reflexní lokomocí je dnes neodmyslitelnou souástí moderní fyzioterapie v neurologii, ortopedii, chirurgii jak u dtských, tak u dosplých pacient.

11 21. Základy managementu : základní manažerské innosti + 25 manažerských technik / Lenka Cimbálníková Olomouc : Univerzita Palackého, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: TT 1824V1 ízení ; plánování ; kontrola ; organizování Uební text tenáe provede základním okruhem informací z managementu. Zamuje se na základní manažerské innosti a vybrané manažerské techniky, které jsou využitelné v jednotlivých oblastech innosti manažera. Text je rozdlen do sedmi hlavních kapitol, které odpovídají jednotlivým manažerským innostem, odborný text je doplnn 25 vybranými manažerskými technikami. 22. Ženy na stráž! : eské feministické myšlení 19. a 20. století / Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová Praha : Akademie vd eské republiky., s. -- nmina. ISBN (brož.) Sign.: II V1 feminismus ; gender ; vzdlávání ; zamstnání ; ženské hnutí ; esko ; mateství ; sociální hnutí ; století Cílem této publikace je zmapovat pomocí vybraných dokument vývoj feministického myšlení v eských zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století. Vybrané dokumenty reprezentují jednotlivé etapy vývoje feministického myšlení, jeho osobnosti a v neposlední ad dobový a sociální kontext jejich vzniku.

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

1. eský jazyk a literatura

1. eský jazyk a literatura 1. eský jazyk a literatura 27 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková Vzdlávací obor: eský jazyk a literatura Vyuovací pedmt: eský jazyk a literatura 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

Výběr z nových knih 9/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2014 ostatní společenskovědní obory 1. Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí / Pavel Hlavinka -- Vyd. 1. Praha : Triton, 2014 -- 213 s. -- cze ISBN 978-80-7387-786-6

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Výběr z nových knih 5/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 5/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 5/2015 ostatní společenskovědní obory 1. 25 let české demokracie očima veřejnosti / Daniel Kunštát a kol. -- Vydání 1. Praha : Academia : Sociologický ústav AV ČR, 2014 -- 314 stran

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více