VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ KARTOGRAFIE II MODUL 03 KARTOGRAFICKÉ INFORMANÍ FONDY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ KARTOGRAFIE II MODUL 03 KARTOGRAFICKÉ INFORMANÍ FONDY"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA KARTOGRAFIE II MODUL 03 KARTOGRAFICKÉ INFORMANÍ FONDY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Kartografie II Modul 03 RNDr. Ladislav Plánka, CSc., Brno (57) -

3 Úvod OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Kartografická literatura Zahraniní literatura eská (eskoslovenská) literatura Kartografická bibliografie Vyhledávací systémy Mezinárodní desetinné tídní (MDT) Deskriptory Kartografické konference a semináe Archivace kartografických dl Evidence archiválií Zpracování archiválií Zpístupnní archiválií Významné mapové sbírky Národní mapové sbírky Mapová sbírka Ústedního archívu zemmictví a katastru Mapová sbírka Univerzity Karlovy Mapová sbírka Národního technického muzea v Praze Mapová sbírka Národního archívu (díve: Státního ústedního archívu Mapová sbírka Památníku národního písemnictví Mapová sbírka Oddlení pro hospodáské djiny a historickou geografii pi Ústavu eských a svtových djin AV R Další národní mapové sbírky Mezinárodní mapové sbírky Odvtvová informaní stediska Datové fondy Hodnocení kartografických dl Analýza kartografických dl Hodnocení map a mapových soubor Hodnocení atlas Záznam výsledk hodnocení Národní kartografické orgány a organizace Historický vývoj národních kartografických orgán a organizací Souasné národní kartografické orgány a organizace eský úad zemmický a katastrální Topografická služba Armády eské republiky...36

4 Kartografie II Modul Nestátní kartografické orgány a organizace Kartografické domy Školská a výuková zaízení Zahraniní kartografické orgány a organizace Národní kartografické orgány a organizace Slovensko Evropa Nestátní kartografické orgány a organizace Kartografické domy Zahraniní školská a výuková zaízení Slovensko Evropa Mezinárodní kartografické orgány a organizace International Cartographic Association EuroGeographics International Union for Surveying and Mapping (IUSM) Závr Shrnutí Studijní prameny Úvod 1.1 Cíle Informace, které se týkají kartografie obecn a kartografických dl lze nalézt v širokém spektru zdroj, od archív, pes asopisecké publikace až ke svtové poítaové síti. Nalézt konkrétní informaci však bývá v mnohých pípadech problém, zvlášt tehdy, kdy si jednotlivé zdroje výrazn odporují. V pedkládaném textu se objevuje hrubá informace o kartografické literatue a pracovištích, které se kartografií zabývají a už profesionáln, nebo vdecky i ji vyuují. V žádném pípad si neiní nárok na úplnost. Z tohoto pohledu pokládám tento modul za asov otevený a pedpokládám jeho prbžnou aktualizaci. 1.2 Požadované znalosti Rychlejší zvládnutí textu umožní znalost základní terminologie obecné kartografie. I bez ní se však pohybujeme v relativn nové technologické a technické rovin, takže jej lze zvládnout pi trošce snahy vždy. 1.3 Doba potebná ke studiu Doba potebná ke studiu je úmrná zájmu a zamení. Pro celou problematiku kartografické tvorby a výroby je plánováno na období letního semestru (14 vyuovacích týdn) po 2 hodinách pednášek a 3 hodinách cviení týdn. Hodiny cviení jsou vnovány pedevším tvorb digitálních sestavitelských - 4 (57) -

5 Úvod originál kartografických dl (teoretický základ z pednášek je ovován na praktickém píklad). 1.4 Klíová slova Kartografická literatura, hodnocení kartografických dl, národní a mezinárodní kartografické orgány.

6

7 Kartografická literatura 2 Kartografická literatura Knižní kartografická produkce je zamena pedevším na potebu vzdlávání a výchovy kartograf (uebnice, skripta), pípadn na historii kartografie (historické mapování, život a dílo významných kartograf). Z odborného hlediska mají velký význam výzkumné zprávy, diplomové, disertaní a habilitaní práce, ešící ucelené problémové okruhy praktické a teoretické kartografie. Významné jsou i píspvky ve sbornících odborných seminá a konferencí. Specifické postavení mají periodika, pedevším pak kartografické asopisy národního a mezinárodního významu. 2.1 Zahraniní literatura Kartografické roenky: International Yearbook of Cartography, roenka Mezinárodní kartografické asociace, vycházející od roku 1961 v Nmecku Bibliographia Cartographica (Mezinárodní dokumentace kartografické literatury, ) Kartographisches Taschenbuch (spolená roenka Nmecké, Švýcarské a Rakouské kartografické spolenosti, 1954? -) Kartografické listy (roenka, vydává Kartografická spolenost Slovenské republiky a Geografický ústav od roku 1993) Tabulka 2-1 Zahraniní asopisy s pevažujícím nebo významným podílem kartografické problematiky Název Stát Vydáván od: Acta Cartographica Nizozemsko Annals of the Association of USA 1911 American Geographers Australian Journal of Earth Sciences Bolletino della Associazione Italiana di Cartografia Itálie , dále od roku 1964 Bulletin du Comité Français de Francie , Cartographie Bulletin of Association of Kanada Canadian Map Libraries and Archives Bulletin of the American Society USA of Cartographers Bulletin of the Society of Spojené University Cartographers království Caert-Thressoor Nizozemsko Cartactual Maarsko 1965 Cartográfia Španlsko Cartographica Kanada Cartographica Helvetica Švýcarsko , Cartographica Hungarica Maarsko

8 Kartografie II Modul 03 Název Stát Vydáván od: Cartography Austrálie , Cartography and Geographic Information Science USA The American Cartographer ( 1974 ) Cartography and Geographic Information Systems Computers & Geosciences Der Globesfreund Rakousko Earth-Science Reviews GEOCARTO International Geodézia és kartográfia Maarsko 1949 Geodezija i kartografija Rusko Geodezijam kartografija i Bulharsko zemeustrojstvo Geodezja i kartografia Polsko Geografický asopis Slovensko Geographia Helvetica Švýcarsko Geographical Review USA Geographische Rundschau Nmecko Geoinformatica GEOINFORMATICS Geoinformation Geomatica Geomatics World GEOmedia GeoWorld GIM International GIS Professional Globen Švédsko Chizu Map Japonsko Imago Mundi (Amsterodam), 1949 (Spojené království) International Journal of Geographical Information Science ITC Journal Izvestija Rossijskoj Akademii Rusko nauk, serija geografieskaja Journal of Geography USA 1902 Journal of Spatial Science Journal of the Israeli Map Izrael Collectors Society Kart og Plan Norsko Kartensammlung und Nmecko Kartendokumentation Kartografie Nizozemsko Kartografisch tijdschrift Švédsko (57) -

9 Kartografická literatura Název Stát Vydáván od: Kartographische Nachrichten Nmecko Lund Sudies in Geography Švédsko Mapforum the web journal Mapline USA Maplines Mercator ś World USA Mitteilungen der Rakousko Österreichischen geographischen Gesellschaft Nachrichten aus dem Karten- und Nmecko , Vermessungswesen Nachrichten der Nmecko Niedersächsischen Vermessungsund Kartenverwaltung Österreichische Zeitschrift für díve: Österreichische Vermessung & Geoinformation Zeitschrift für Vermessungswesen Petermanns Geographische Nmecko Mitteilungen Polski przegld kartographiczny Polsko Przegld geograficzny Polsko Revista Brasileira de cartografia Brazílie Revista Cartográfica Argentina Revista Cartográfica Mexiko Sbornik statjej po kartografii Rusko Slovenský geodet a kartograf Slovensko South African Journal of GeoInformation SUC Bulletin Spojené království Surveying and Mapping USA The ACSM Bulletin The Cartographer Kanada 1968 The Canadian Cartographer ( ) The Cartographic Journal Velká Británie The Geographical Journal Spojené království The Map Collector Spojené království The Portolan USA The Professional Geographer USA Vermessungstechnik Nmecko Vestnik Moskovskogo Rusko universiteta, serija geografija World Cartography OSN USA,

10 Kartografie II Modul 03 Název Stát Vydáván od: Zeitschrift f r Nmecko Vermessungswesen 2.2 eská (eskoslovenská) literatura Kartografický pehled (eskoslovensko, ) Geodetický a kartografický obzor (msíník, vydávaný spolen eským úadem zemmickým a katastrálním a Úradem geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky), vychází od roku 1955 dosud, jeho pedchdci byly Zemmický vstník a Zemmický obzor Pehled informací (VÚGTK Zdiby - dvoumsíník) Pozemkové úpravy (Ministerstvo zemdlství - tvrtletník) Zpravodaj ÚZK (ÚZK - obasník) Zemmický vstník (eský svaz geodet a kartograf - 10 ísel ron, od roku 1993 asopis eského svazu geodet a kartograf) Obasník (eský svaz geodet a kartograf - 10 ísel ron) Dokumentaní zpravodaj, ada geodézie a kartografie (Výzkumné stedisko 090 Praha - Analyticko - informaní stedisko Topografické služby AR, dvakrát do roka) Zemmi (soukromý náklad, vydavatelství Klaudián a Jií Kanis v Praze, dvoumsíník, vydávaný od roku 1994) Sborník eské geografické spolenosti vydávaný AV R Geoinformace Geoinfo Kartografie a geoinformatika ( ) Významným informaním zdrojem, pedevším pro rychle se rozvíjející technologie digitální kartografie, jsou asopisy prvoplánov vnované informaním technologiím (nap. CHIP, PS World, Computer aj.) a Internet. asopisy na Internetu: G-portál, Geoinformatika on-line Geografie Sborník eskoslovenské spolenosti zempisné (R, ) 2.3 Kartografická bibliografie Základní úlohou kartografické bibliografie je souhrnné zpracování a publikování anotaních a pípadn i hodnotících záznam o kartografických dílech a kartografické literatue. Podle šíe zábru rozlišujeme bibliografie mezinárodní, národní, vydavatelství aj.). Mezinárodní mapové bibliografie lze nalézt v Bibliographie Géographique Internationale, vydávané v Paíži, rešeršním oddlení Intergéo v rámci služeb - 10 (57) -

11 Kartografická literatura UNESCO. Dalším zdrojem je Bibliographia Cartographica, která vychází v Mnichov. V eské republice provádí prbžnou bibliografii kartografické literatury VÚGTK. Svoji anotaní innost publikuje v Literární hlídce (oddíl Kartografie) Píklad anotaní innosti uvádí tabulka 2-2. Podobnou, avšak historicky uzavenou roli hraje i Kartografický pehled (píklad anotace viz tabulka 2-3), vyhotovený Ústedním archívem geodézie a kartografie v Praze. Kritické bibliografie významných kartografických dl a aktuální kartografické literatury jsou v tuzemsku píležitostn publikovány v asopisech Geodetický a kartografický obzor, Zemmi a ve Sborníku eské geografické spolenosti a v Pehledu informací, kde lze nalézt informace o pírstcích do knihovny a peklady vybraných lánk ze svtové zemmické literatury. Tabulka 2-2 Ukázka anotaního záznamu VÚGTK : VÚGTK VASMUT,A.S. Osnovnyje principy postrojenija sistemy uslovnych znakov dlja topografieskich kart (Základní principy sestavení systému znaek pro topografické mapy). Izv. vuzov Geodet. Aerofotosj., 1976,.4,s , 5 tab, list 5. Autor pedkládá základní pravidla tvorby znaek zaruující dobrou itelnost, velkou informaní kapacitu a možnost automatického zpracování. 12/76 947/77 Št Tabulka 2-3 Ukázka anotace z Kartografického pehledu Krkonoše. Automapa. M. 1: odp. redaktor E.Aunická, 6.vyd. Praha, Kartografie x52 cm.(slož 22x10).Soubor automap 1: Nákl K 6,-. Pi práci s bibliografií je teba ovládnout minimáln dva vyhledávací systémy, a to mezinárodní desetinné tídní a systém deskriptor.

12

13 Vyhledávací systémy 3 Vyhledávací systémy 3.1 Mezinárodní desetinné tídní (MDT) Jedná se o univerzální ale pomrn tžkopádný systém pro indexování všech obor lidské innosti. MDT se lení do deseti hlavních tíd, v páté z nich (matematika, pírodní vdy) je pod kódem 528 zaazena geodézie i kartografie, pod dalším dlením je kartografie s následujícím kódováním: teoretická kartografie praktická kartografie topografická a chorografická kartografie tématická kartografie glóbusy, reliéfní mapy, atlasová kartografie revize a údržba map vzorové listy a pepisy Pi vytváení indexu MDT pro konkrétní mapu i kartografickou publikaci se používá dalších pomocných znak (nap. pro tematické zamení, rozsah území, mítko aj.). Vytváení výsledného indexu MDT není zcela jednoznané a pi podrobnjším lenní závisí na subjektivním pístupu. 3.2 Deskriptory Užívání deskriptor je založeno na systému klíových slov, vyjadujících obsahový smysl dokumentu (mapy, atlasu, odborného lánku). Slovník deskriptor (popisova) a k nim vztažených klíových slov tvoí tesaurus. Volba deskriptor se provádí vždy pro uritou tematickou oblast, klíová slova jsou souástí pirozeného jazyka. Tabulka 3-1 Píklad použití deskriptor pi popisu Atlasu SSR klíové slovo atlas národní poznávací SSR deskriptor podoba kartografického díla rozsah území, zamení díla úel díla zobrazované území atd.

14

15 Kartografické konference a semináe 4 Kartografické konference a semináe Významným informaním zdrojem jsou odborn zamené akce národních i mezinárodních kartografických orgán, z nichž jsou obvykle publikovány obsáhlé sborníky. Tabulka 4-1 eskoslovenské kartografické konference Poad. íslo Rok konání Místo konání Liblice u Mlníka Praha Bratislava Brno Banská Bystrica Janské koupele Bratislava Pardubice Prešov Brno Bratislava Olomouc Bratislava Plze Zvolen Brno Bratislava

16

17 Archivace kartografických dl 5 Archivace kartografických dl Kartografická díla vzniklá inností státních orgán, organizací i jednotlivc, mající vzhledem ke svému historickému, kulturnímu nebo hospodáskému významu dokumentární hodnotu, se trvale ukládají v archívech kartografických dl, nejastji oznaovaných pouze jako mapové archívy. Úelov uspoádaný soubor archiválií tvoí archívní celek. Pokud vznikl inností jednoho pvodce nazývá se archívní fond. Byl-li vytvoen sbratelskou inností bez ohledu na pvod jednotlivých archiválií, jde o archívní sbírku. Toto hledisko platí i pro kartografické archiválie, tj. jednotlivé mapy, jejich soubory, glóbusy aj. 5.1 Evidence archiválií Každá archiválie musí být jako archívní pírstek ádn zaevidovaná. K tomuto úelu se zpracovává: pedávací protokol, který obsahuje oznaení pedavatele, poadové íslo, popis a pípadnou skartaní lhtu pedávaných dokument, pírstková kniha, v níž se chronologicky evidují pírstky do archívu, vetn data jejich získání, pvodce a pípadného vyazení, lokaní plán, který obsahuje schéma ukládacího prostoru (depotu) s vyznaením uložení jednotlivých archívních celk. 5.2 Zpracování archiválií Archiválie se prbžn hodnotí a tídí za úelem vytváení uspoádaného informaního fondu schopného všestranného využití. Uspoádávání archiválií se provádí podle úelu archívu, tzn. že mohou existovat rzná tídící kritéria. Bžná jsou pedevším následující kritéria: organizaní, kdy se archiválie tídí podle struktury pvodce kartografických dl. Toto kritérium je vhodné pro rozsáhlé a relativn uzavené a úplné fondy, jako nap. výsledky historických mapování. chronologické, kdy se archiválie tídí v asovém poadí jejich vzniku bez ohledu na pvodce a místo vzniku dl. Toto kriterium je vhodné nap. pro kartografická díla vzniklá do roku tematické, kdy se archiválie tídí podle pedem daných tematických skupin, druhové, kdy se archiválie tídí podle jejich fyzické povahy (nap. mapy, glóbusy, atlasy aj.). V praxi se jednotlivá hlediska kombinují s tím, že jedno z nich se považuje za hlavní. Pro zpracované archiválie se vyhotovují kartoténí lístky podle jednotného, pedem dohodnutého schématu, které jsou nezbytnou podmínkou efektivního zpístupnní archiválií.

18 Kartografie II Modul Zpístupnní archiválií Archívy jsou souástí spoleenských informaních tok. Jejich efektivnost je podmínna dokonalou evidencí a snadnou orientací v uložených fondech. Zpístupnní archiválií je založeno na jejich inventarizaci a katalogizaci. Inventarizace se provádí v rámci archívního celku (fondu, sbírky) a jejím výsledkem je archívní inventá. Tento obsahuje charakteristiku fondu a inventární seznam, tj. soupis všech inventárních jednotek s inventárními ísly. Katalogizace se provádí pro uživatelské poteby. Spoívá v popisu a hodnocení archiválií v rámci archívního celku nebo jeho ásti (systematická, výbrová, tematická katalogizace). Vzniklé katalogy mohou mít lístkovou nebo knižní podobu. Moderní zpsoby katalogizace a inventarizace využívají výpoetní techniku. Katalogizaní záznam by ml obsahovat: adresné (vyhledávací) údaje, tj. inventární íslo, název mapy, název zobrazovaného území aj., výrobní údaje, tj. autora, redaktory, nakladatele, místo a rok vydání, cenu aj. popisné údaje, tj. informace o obsažených mapových prvcích a zpsobu jejich vyjádení, hodnotící údaje, tj. celkovou charakteristiku kartografického díla. Jednodušší formou katalogizace jsou rejstíky. Rejstíkové záznamy jsou struné a skládají se zpravidla pouze z hesla a odkazu na poadové íslo kartoténího lístku. Rejstíky slouží pro rychlou orientaci v archívních fondech. adí se abecedn (57) -

19 Významné mapové sbírky 6 Významné mapové sbírky Zájem o staré mapy probudilo znovuobjevení Ptolemaiova geografického a kartografického díla ve druhé polovin 15. století (Semotánová, E., 2001). Od 16. století byly mapy souástí nejen pedních královských knihoven, ale také vatikánské knihovny, šlechtických rodinných sbírek a knihoven mnoha politik, historik, ale i obchodník a úedník. Vtšina map uložených v tchto knihovnách byla díve nebo pozdji vydávána jako souást atlas, letopis, historických pojednání, prvodc a pozdji i asopis. Jednotlivé mapy byly vydávány také samostatn, asto jako nástnné, podlepené plátnem a orámované. Pestože se jich mnohdy kreslily desítky, a pozdji tiskly stovky, ba i tisíce od jednoho druhu, poet exemplá, které se zachovaly do souasnosti je srovnání s pvodním nákladem nepatrný a odhaduje se asi na 20 %. Mapy niily požáry, bžné denní využívání, hmyz plísn aj. Základem mnohých soukromých geografických a historických sbírek se v 17. a 18. století staly atlasy Blaeua, Janssonia a Homanna. Pro nkteré význané osobnosti se také sestavovaly individuální mapové sbírky. Nap. ve druhé polovin 17. století shromáždil amsterodamský mšan Laurens van der Hem sbírku o padesáti svazcích Atlas Blaeu-van der Hem, která obsahovala krom Blaeuova atlasu (11 svazk) dalších celkem list (je uložena v Österreichische Nationalbibliothek). Pro Augusta Silného sestavili v Amsterodamu v letech devatenáctisvazkový atlas o více než 1400 listech a v rozmezí let shromáždil Philipp von Stosch, diplomat slezského pvodu, atlas o 324 svazcích s mapami. Objemné kolekce map, plán a jiných rytin obsahovaly atlasy Karla II. ze druhé poloviny 17. století, Friedricha Augusta Saského z pelomu 18. a 19. století, Abrahama van Stolka z Rotterdamu z 19. století aj. Rakouský diplomat Bernard Pavel Moll založil podobnou sbírku v roce 1750, v níž se zamil na mapy rakouských a nmeckých zemí, vetn území dnešní eské republiky. V 19. století vznikaly známé kartografické sbírky pi velkých knihovnách. Ve Francii roku 1828 u Bibliothéque Royal, v Nmecku roku 1859 v Königliche Bibliothek, V Anglii roku 1867 v British Museum, ve Spojených státech amerických roku 1897 v Library of Congress a dále soukromé sbírky, nap. Nordenskiöldova ve Švédsku na konci 19. století. Obliba starých kartografických dl se odráží i v zájmu pedních aukních síní Christie ś, Sotheby ś a Jonathana Pottera v Londýn a Kennetha Nebenzahla v Glensoe v USA. Archivn zpracovat tak etný a pitom rznorodý materiál jakým jsou kartografická díla, je obtížná a nikdy nekonící innost. v dalším uvedeme pehled a charakteristiku nejvýznamnjších tuzemských mapových sbírek a strunou zmínku o sbírkách zahraniních. 6.1 Národní mapové sbírky V eských zemích byla založena sbírka map roku 1818 pi vzniku eského muzea. Základ mapové sbírky pocházel pravdpodobn z knihovních fond Karla Šternberka a Jana Krakovského z Kolovrat, pozdji z pozstalosti

20 Kartografie II Modul 03 Františka Šternberka. Roku 1824 mla sbírka kolem 500 kus map a plán, roku 1834 ji obohatila pozstalost Františka Jakuba Jindicha Kreibicha (415 položek) a v roce 1864 k nim pibyly mapy z pozstalosti Pavla Josef Šafaíka. Postupn se rozšiovala dalšími dary a výjimen i koupí. V roce 1951 byla zalenna do Státní sbírky mapové, nynjší Mapové sbírky Univerzity Karlovy. Rámcový pehled mapových fond a sbírek podává Lexikon mapových archív a sbírek eské republiky sestavený E.Semotanovou a R.Šimnkem, který byl vydán v Praze v roce Po roce 1918 byl zízen Ústední archív katastrálních map pi Ministerstvu financí SR. Organizaními zmnami prošel v letech 1928 a V roce 1993 se stal Ústedním archívem zemmictví a katastru Mapová sbírka Ústedního archívu zemmictví a katastru Mapová sbírka Ústedního archívu zemmictví a katastru (bývalý Ústední archív geodézie a kartografie - ÚAGK) pedstavuje rozsáhlý mapový fond obsahující statisíce archiválií velké historické i odborné ceny, vytvoený prací našich mi. Základem je fond katastrálních a pozemkových map vetn originál Stabilního katastru z let , vetn písemného operátu. Dalším rozsáhlým fondem jsou výsledky vojenských mapování z let Cennými unikáty jsou historické mapy, mické instrukce, vzory tiskopis, mické pomcky, stabilizaní znaky. V ÚAGK je vedena celostátní evidence mapového fondu. Depozitá je umístn na zámku Liboany u Žatce Mapová sbírka Univerzity Karlovy Mapová sbírka Univerzity Karlovy (bývalá Státní sbírka mapová, mapová sbírka Geografického ústavu SAV a mapová sbírka pi katede kartografie Pírodovdecké fakulty UK v Praze) byla zízena roku 1921 pi tehdejším Geografickém ústavu Karlovy univerzity a doplnna o další sbírky ze zrušených mapových sbírek knihoven a mnoha zámk v echách a na Morav. Dokumentace map je vedena po tématických celcích nap. matematická kartografie, národní atlasy, dopravní kartografie, historická kartografie aj. Sbírka obsahuje i bývalou sbírku (eského) Národního muzea v Praze, tvoenou mnoha cennými rukopisy, starými mapami a atlasy Mapová sbírka Národního technického muzea v Praze Vznikla s jeho založením r a je souástí geodetického oddlení muzea. Mapová sbírka v potu cca list je zamena na mapy dokumentující zobrazení eských zemí a jeho vývoj (57) -

21 Významné mapové sbírky Mapová sbírka Národního archívu (díve: Státního ústedního archívu Mapová sbírka Národního archívu (díve: Státního ústedního archívu obsahuje cca list, obsahov velmi rznorodých. Unikátní jsou mapy a plány evropských bojiš, asov sahajících až do 16. století. Dále ada map lesnických, dlních, hraniních aj Mapová sbírka Památníku národního písemnictví Sbírka je uzavena, obsahuje archiválie z poátku sedmnáctého do konce devatenáctého století. Zajímavé jsou rukopisné mapy Müllerovy a ada plán Prahy a dalších evropských mst Mapová sbírka Oddlení pro hospodáské djiny a historickou geografii pi Ústavu eských a svtových djin AV R Mapová sbírka Oddlení pro hospodáské djiny a historickou geografii pi Ústavu eských a svtových djin AV R obsahuje krom map znané množství atlas z celého svta, dále lexikony obcí, statistické roenky aj Další národní mapové sbírky Vedle uvedených sbírek obsahují etná kartografická díla depozitáe univerzitních knihoven v Praze a Brn, zemských a oblastních archív (Brno, Opava, Litomice aj.), muzeí, památkových úad a klášter (nap. strahovského i tepelského) aj. Moravská zemská knihovna, v níž je umístna významná Mollova sbírka obsahující adu prvních historických map našich zemí. Moravský zemský archiv v Brn Mapová sbírka katedry geografie Pírodovdecké fakulty Masarykovy univerzity v Brn Státní oblastní archiv v Litomicích Sbírka map a plán Zemského archivu v Opav Archiv Pražského hradu Archív Hlavního msta Prahy Mapová sbírka Historického ústavu Akademie vd eské republiky v Praze Národní knihovna eské republiky v Praze Knihovna Národního muzea v Praze Mapová sbírka Královské kanonie premonstrát v Praze na Strahov Vojenský ústední archiv v Praze Poštovní muzeum

22 Kartografie II Modul Mezinárodní mapové sbírky Nejvtší svtovou kartografickou sbírku má zejm Kongresová knihovna ve Washingtonu (Library of Congress). Sbírka obsahuje cca 3 miliony map a nkolik desítek tisíc atlas. Další významné mapové sbírky jsou, asto jako souást univerzitních sbírek, v Moskv, Petrohradu, Amsterodamu, Leidenu, Utrechtu, Bonn-Bad Godesbergu, Berlín (Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz), Mnichov (Deitsches Museum), v Helsinkách (Nordenskiöldova sbírka v Univerzitní knihovn), v Paíži (Bibliothéque Nationale), v Benátkách (Biblioteca Marciana), v ím (Biblioteca Nazionale), ve Florencii (Biblioteca Medicea Laurenciana), ve Vídni (Österreichische Nationalbibliothek a Staatsarchiv- Kriegsarchiv), v Chicagu (Newberry Library), v Providence (John Carter Brown Library) a v Londýn (British Library - Map Library). Rozsáhlými sbírkami map se chlubí i v Budapešti (Széchényiho národní knihovna), v Toruni (Koperníkova knihovna), ve Varšav (Biblioteka Narodowa), v Moskv (Moskevská státní knihovna) aj (57) -

23 Odvtvová informaní sediska 7 Odvtvová informaní stediska Informaní innost v rámci resortu zemmictví a katastru (díve geodezie a kartografie), je v rámci eské republiky zabezpeována: Odvtvovým informaním stediskem (ODIS) pi VÚGTK Zdiby, které k tomuto úelu vydával Literární hlídku (pírstkový seznam literatury v knihovn VÚGTK) a rešeršní materiál Informace. V nedávné dob byly oba tyto materiály spojeny pod názvem Pehled informací. podnikovými (firemními) archívy, jako nap. Zemmický ústav a Kartografie a.s., které obsluhují pedevším provozní dokumentaci kartografických dl vlastní produkce nebo pírstky získané výmnou. vysokoškolskými pracovišti geodézie a kartografie univerzitního i technického smru, vojenskými topografickými složkami.

24

25 Datové fondy 8 Datové fondy Geoportál Zemmicského úadu (http://geoportal.cenia.cz/), Mapy na serveru MŽP (http://www.env.cz/), Internetový zobrazova geografických armádních dat (IZGARD) pístupný z Portálu veejné zprávy nebo z Digitální knihovna map Vdecké knihovny v Olomouci (http://mapy.vkol.cz), Mapy Rakouska-Uherska 1 : roku 1910 (http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres).

26

27 Hodnocení kartografických dl 9 Hodnocení kartografických dl Hodnocením kartografických dl rozumíme proces zjišování jejich vlastností, kvality a vhodnosti díla pro konkrétní úel. Hodnocení kartografických dl je komplexní proces, pi nmž je posuzována jejich obsahová úplnost, aktuálnost, podrobnost a pesnost, použité metody interpretace a další aspekty. Analýzu a hodnocení kartografických dl je nutné provádt s ohledem na zpsob jejich vzniku a úel, pro který je hodnocení požadováno, tedy s ohledem na cílovou skupinu lidí, pro níž jsou výsledky hodnocení ureny. Zpsoby a cíle hodnocení se mezi kartografickou a nekartografickou odbornou veejností odlišují S hodnocením mapových dl se mžeme setkat pedevším v odborných asopisech (Zemmi, Geodetický a kartografický obzor, Kartografické listy, Geoinformace, GeoInfo), hodnocení elektronických map obsahují asopisy a jiné publikace z oblasti informatiky (CHIP, Softwarové noviny, Computer World), s recenzemi turistických map se mžeme setkat v asopisech pro turistiku a outdoorové sporty, recenze map urených pro vzdlávání (školní atlasy) jsou otiskovány v asopisech urených pro pedagogy, hodnocení specializovaných tematických map (geologických, demografických aj.) je možné najít v píslušných odborných asopisech a sborník z konferencí apod. Analýza a hodnocení kartografických dl je nutné: pro poteby vytváení informaních fond, v procesu tvorby odvozených map, kdy se hodnotí pedevším mapové podklady pi ešení praktických úloh na mapách, kdy se hodnotí geometrická pesnost map s ohledem na mítko a použité zobrazení, podrobnost aj. pi užívání map pro úely rzných vdních obor, kdy se hodnotí jejich obsahová úplnost, názornost, aktuálnost aj. Ped zahájením hodnocení je nutno stanovit hierarchii ukazatel kvality hodnocené mapy. V nkterých pípadech mže být prioritním požadavkem geometrická pesnost mapy (provádíme-li na mapách mení), v jiných jejich podrobnost (slouží-li mapa jako grafický pasport), jindy zase názornost (používáme-li ji pro orientaci v terénu). Tyto požadavky jsou asto protichdné (geometrická pesnost míra generalizace, podrobnost názornost). Pi úplném hodnocení mapy je teba zamit se nejprve na její konstrukní základ (matematické prvky), úplnost a aktuálnost jejího obsahu, polohovou pesnost zobrazených prvk, názornost a estetiku jazyka mapy aj. Základem hodnocení je porovnávání mapy s pedlohou, kterou vi hodnocené map považujeme za bezchybnou. Mže se nap. jednat o již zhodnocenou nejnovjší mapu vtšího mítka, soubor geodetických mení, kosmický nebo fotogrammetrický snímek, nejnovjší statistické údaje aj. Velmi obtížné, ale dležité je pi hodnocení mapy odlišit objektivní názory a subjektivní sdlení. Hodnocení by mlo být o subjektivní názor hodnotitele obohaceno, ale tento názor musí být striktn oddlen od objektivních požadavk na mapu. Nkterá hodnotící hlediska však už z podstaty nemohou

28 Kartografie II Modul 03 být jiná než subjektivní. Subjektivn mžeme hodnotit pedevším estetiku mapy, ale ásten také kompozici mapy, znakový klí apod. 9.1 Analýza kartografických dl Analýza obsahu mapy pedstavuje rozbor obsahu mopy s cílem získat poznatky o rzných vlastnostech objekt, jev nebo jejich charakteristik zobrazených na ní pomocí rzných pístup. Provádí se zpravidla s cílem hodnotit mapu. Rozlišuje se: grafická analýza mapy, kterou rozumíme konstrukci profil, ez, diagram, blokdiagram aj. a jejich interpretaci, kartometrická analýza mapy, které spoívá v urení mítka, zobrazení, deformací, zkreslení a dalších metrických vlastností mapy nebo v ní zobrazených objekt a jev, matematickostatistická analýza mapy, která spoívá ve využívání matematicko-statistických postup a metod ke zjišování rzných vlastností a vztah prvk obsahu mapy. 9.2 Hodnocení map a mapových soubor Obecné schéma (osnova) hodnocení obsahuje: a) Obecné údaje Mezi obecné údaje patí zejména název, mítko, formát, vydavatel, autor, místo a rok vydání, poadí vydání, cena, distributor b) Kompozici mapy V rámci kompozice mapy hodnotíme zpsob sestavení mapy, její celkové grafické provedení a umístní základních i nadstavbových kompoziních prvk. c) Matematické prvky (konstrukní základ mapy) Hodnocení konstrukního základu je nutno zaít identifikací mítka a kartografického zobrazení. Neznalost zobrazení mže zcela zpochybnit výsledky kartometrického šetení, a proto je namíst využít k jeho identifikaci metod matematické kartografie. Je-li zobrazení ureno známým tvarem zobrazovacích rovnic a v nich užívaných konstant, je vždy výhodné zakreslit na hodnocenou mapu prbh ekvideformát (ar stejného zkreslení). U mapových soubor je navíc vhodné hodnotit kompozici kladu mapových list, jeho vazbu na rovinný souadný systém, vazbu znaení mapových list na polohu listu v území (nap. zda lze z oznaení listu jednoznan odvodit polohu a oznaení sousedních list). Ostatní matematické prvky se hodnotí pípad od pípadu v závislosti na úelu hodnocení. d) Úplnost a nápl obsahu (objem informací) - 28 (57) -

Tematická kartografie Informační zdroje. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Tematická kartografie Informační zdroje. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Tematická kartografie Informační zdroje Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 1. 9. 2005 Poslední aktualizace: 22. 9. 2012 Přehled zdrojů

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011)

Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011) Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011) Struktura a obsah mapové sbírky zahraničních topografických map při katedře mapování a kartografie ČVUT autoři Prof.ing. Bohuslav Veverka, DrSc. ČVUT

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%&

1# %*123%3 14, 1)1,()*'*+-05*0%& '*+,(-&# $ '*+-(-&*-( 1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%& '.$* *- */(.0.0 "#$ ""%&'%() 6 7 *1 $8%* 96*):+$8%* $8%*; *15. bezna 1673 Wöhrd (pedmstí Norinberka) humanitní studia + vyuen u astronoma a mdirytce

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Úvod Nebývalý rozmach a vývoj informaních systém (IS) a pedevším geografických informaních systém (GIS), které postupn' získaly

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Geomatika v České republice

Geomatika v České republice Geomatika v České republice Václav Čada, Otakar Čerba Oddělení geomatiky, Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni Geoinformace ve veřejné správě 2013, Praha, 27. 28.

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Filip Antoš, Milan Talich Seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví 11. června 2015, Praha Jak digitalizovat staré mapy a

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS MODUL 01 ÚVOD DO KARTOGRAFIE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Ladislav Plánka,

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Smrnice pro tvorbu a evidenci map SOB

Smrnice pro tvorbu a evidenci map SOB eský svaz orientaního bhu Zátopkova 2/100, P.S. 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220 513 295 http://www.orientacnibeh.cz, e-mail: csob@cstv.cz Mapová rada Smrnice pro tvorbu a evidenci map SOB Schválil: P-SOB

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Ing. Filip Antoš, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D.,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Kartografické metody výzkumu a jejich uplatnní v geografii

Kartografické metody výzkumu a jejich uplatnní v geografii Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 159-168 Kartografické metody výzkumu a jejich uplatnní v geografii Bohuslav Veverka 1, Monika echurová 2 veverka@fsv.cvut.cz, mcechuro@kge.zcu.cz

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Kartografické zdroje. K tomuto tématu lze přistupovat dvěma základními způsoby:

Kartografické zdroje. K tomuto tématu lze přistupovat dvěma základními způsoby: Kartografické zdroje V této kapitole jsou popsány různé druhy kartografických zdrojů. Je uvedena stručná charakteristika, výčet několika (u nás nejznámějších, nejvyužívanějších) konkrétních zdrojů, a pokud

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

Dopis z Evropy - Leden 2011

Dopis z Evropy - Leden 2011 EUROLAB Dokument D 81 Dopis z Evropy - Leden 2011 Prof. Horst Czichos, University of Applied Sciences Contributing Editor (píspvek urený pro magazín NCSL - Metrologist - Leden/2011) (Pozn.: název lánku

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ KARTOGRAFIE II MODUL 01 KARTOGRAFICKÁ TVORBA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ KARTOGRAFIE II MODUL 01 KARTOGRAFICKÁ TVORBA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA KARTOGRAFIE II MODUL 01 KARTOGRAFICKÁ TVORBA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Kartografie II Modul 01 RNDr.

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Č. 1/2008 2. kartografický den

Č. 1/2008 2. kartografický den Č. 1/2008 2. kartografický den Dne 29.února 2008 se na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci uskutečnil 2.kartografický den seminář o moderním pojetí tématického mapování v geovědních

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více