VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ KARTOGRAFIE II MODUL 03 KARTOGRAFICKÉ INFORMANÍ FONDY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ KARTOGRAFIE II MODUL 03 KARTOGRAFICKÉ INFORMANÍ FONDY"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA KARTOGRAFIE II MODUL 03 KARTOGRAFICKÉ INFORMANÍ FONDY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Kartografie II Modul 03 RNDr. Ladislav Plánka, CSc., Brno (57) -

3 Úvod OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Kartografická literatura Zahraniní literatura eská (eskoslovenská) literatura Kartografická bibliografie Vyhledávací systémy Mezinárodní desetinné tídní (MDT) Deskriptory Kartografické konference a semináe Archivace kartografických dl Evidence archiválií Zpracování archiválií Zpístupnní archiválií Významné mapové sbírky Národní mapové sbírky Mapová sbírka Ústedního archívu zemmictví a katastru Mapová sbírka Univerzity Karlovy Mapová sbírka Národního technického muzea v Praze Mapová sbírka Národního archívu (díve: Státního ústedního archívu Mapová sbírka Památníku národního písemnictví Mapová sbírka Oddlení pro hospodáské djiny a historickou geografii pi Ústavu eských a svtových djin AV R Další národní mapové sbírky Mezinárodní mapové sbírky Odvtvová informaní stediska Datové fondy Hodnocení kartografických dl Analýza kartografických dl Hodnocení map a mapových soubor Hodnocení atlas Záznam výsledk hodnocení Národní kartografické orgány a organizace Historický vývoj národních kartografických orgán a organizací Souasné národní kartografické orgány a organizace eský úad zemmický a katastrální Topografická služba Armády eské republiky...36

4 Kartografie II Modul Nestátní kartografické orgány a organizace Kartografické domy Školská a výuková zaízení Zahraniní kartografické orgány a organizace Národní kartografické orgány a organizace Slovensko Evropa Nestátní kartografické orgány a organizace Kartografické domy Zahraniní školská a výuková zaízení Slovensko Evropa Mezinárodní kartografické orgány a organizace International Cartographic Association EuroGeographics International Union for Surveying and Mapping (IUSM) Závr Shrnutí Studijní prameny Úvod 1.1 Cíle Informace, které se týkají kartografie obecn a kartografických dl lze nalézt v širokém spektru zdroj, od archív, pes asopisecké publikace až ke svtové poítaové síti. Nalézt konkrétní informaci však bývá v mnohých pípadech problém, zvlášt tehdy, kdy si jednotlivé zdroje výrazn odporují. V pedkládaném textu se objevuje hrubá informace o kartografické literatue a pracovištích, které se kartografií zabývají a už profesionáln, nebo vdecky i ji vyuují. V žádném pípad si neiní nárok na úplnost. Z tohoto pohledu pokládám tento modul za asov otevený a pedpokládám jeho prbžnou aktualizaci. 1.2 Požadované znalosti Rychlejší zvládnutí textu umožní znalost základní terminologie obecné kartografie. I bez ní se však pohybujeme v relativn nové technologické a technické rovin, takže jej lze zvládnout pi trošce snahy vždy. 1.3 Doba potebná ke studiu Doba potebná ke studiu je úmrná zájmu a zamení. Pro celou problematiku kartografické tvorby a výroby je plánováno na období letního semestru (14 vyuovacích týdn) po 2 hodinách pednášek a 3 hodinách cviení týdn. Hodiny cviení jsou vnovány pedevším tvorb digitálních sestavitelských - 4 (57) -

5 Úvod originál kartografických dl (teoretický základ z pednášek je ovován na praktickém píklad). 1.4 Klíová slova Kartografická literatura, hodnocení kartografických dl, národní a mezinárodní kartografické orgány.

6

7 Kartografická literatura 2 Kartografická literatura Knižní kartografická produkce je zamena pedevším na potebu vzdlávání a výchovy kartograf (uebnice, skripta), pípadn na historii kartografie (historické mapování, život a dílo významných kartograf). Z odborného hlediska mají velký význam výzkumné zprávy, diplomové, disertaní a habilitaní práce, ešící ucelené problémové okruhy praktické a teoretické kartografie. Významné jsou i píspvky ve sbornících odborných seminá a konferencí. Specifické postavení mají periodika, pedevším pak kartografické asopisy národního a mezinárodního významu. 2.1 Zahraniní literatura Kartografické roenky: International Yearbook of Cartography, roenka Mezinárodní kartografické asociace, vycházející od roku 1961 v Nmecku Bibliographia Cartographica (Mezinárodní dokumentace kartografické literatury, ) Kartographisches Taschenbuch (spolená roenka Nmecké, Švýcarské a Rakouské kartografické spolenosti, 1954? -) Kartografické listy (roenka, vydává Kartografická spolenost Slovenské republiky a Geografický ústav od roku 1993) Tabulka 2-1 Zahraniní asopisy s pevažujícím nebo významným podílem kartografické problematiky Název Stát Vydáván od: Acta Cartographica Nizozemsko Annals of the Association of USA 1911 American Geographers Australian Journal of Earth Sciences Bolletino della Associazione Italiana di Cartografia Itálie , dále od roku 1964 Bulletin du Comité Français de Francie , Cartographie Bulletin of Association of Kanada Canadian Map Libraries and Archives Bulletin of the American Society USA of Cartographers Bulletin of the Society of Spojené University Cartographers království Caert-Thressoor Nizozemsko Cartactual Maarsko 1965 Cartográfia Španlsko Cartographica Kanada Cartographica Helvetica Švýcarsko , Cartographica Hungarica Maarsko

8 Kartografie II Modul 03 Název Stát Vydáván od: Cartography Austrálie , Cartography and Geographic Information Science USA The American Cartographer ( 1974 ) Cartography and Geographic Information Systems Computers & Geosciences Der Globesfreund Rakousko Earth-Science Reviews GEOCARTO International Geodézia és kartográfia Maarsko 1949 Geodezija i kartografija Rusko Geodezijam kartografija i Bulharsko zemeustrojstvo Geodezja i kartografia Polsko Geografický asopis Slovensko Geographia Helvetica Švýcarsko Geographical Review USA Geographische Rundschau Nmecko Geoinformatica GEOINFORMATICS Geoinformation Geomatica Geomatics World GEOmedia GeoWorld GIM International GIS Professional Globen Švédsko Chizu Map Japonsko Imago Mundi (Amsterodam), 1949 (Spojené království) International Journal of Geographical Information Science ITC Journal Izvestija Rossijskoj Akademii Rusko nauk, serija geografieskaja Journal of Geography USA 1902 Journal of Spatial Science Journal of the Israeli Map Izrael Collectors Society Kart og Plan Norsko Kartensammlung und Nmecko Kartendokumentation Kartografie Nizozemsko Kartografisch tijdschrift Švédsko (57) -

9 Kartografická literatura Název Stát Vydáván od: Kartographische Nachrichten Nmecko Lund Sudies in Geography Švédsko Mapforum the web journal Mapline USA Maplines Mercator ś World USA Mitteilungen der Rakousko Österreichischen geographischen Gesellschaft Nachrichten aus dem Karten- und Nmecko , Vermessungswesen Nachrichten der Nmecko Niedersächsischen Vermessungsund Kartenverwaltung Österreichische Zeitschrift für díve: Österreichische Vermessung & Geoinformation Zeitschrift für Vermessungswesen Petermanns Geographische Nmecko Mitteilungen Polski przegld kartographiczny Polsko Przegld geograficzny Polsko Revista Brasileira de cartografia Brazílie Revista Cartográfica Argentina Revista Cartográfica Mexiko Sbornik statjej po kartografii Rusko Slovenský geodet a kartograf Slovensko South African Journal of GeoInformation SUC Bulletin Spojené království Surveying and Mapping USA The ACSM Bulletin The Cartographer Kanada 1968 The Canadian Cartographer ( ) The Cartographic Journal Velká Británie The Geographical Journal Spojené království The Map Collector Spojené království The Portolan USA The Professional Geographer USA Vermessungstechnik Nmecko Vestnik Moskovskogo Rusko universiteta, serija geografija World Cartography OSN USA,

10 Kartografie II Modul 03 Název Stát Vydáván od: Zeitschrift f r Nmecko Vermessungswesen 2.2 eská (eskoslovenská) literatura Kartografický pehled (eskoslovensko, ) Geodetický a kartografický obzor (msíník, vydávaný spolen eským úadem zemmickým a katastrálním a Úradem geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky), vychází od roku 1955 dosud, jeho pedchdci byly Zemmický vstník a Zemmický obzor Pehled informací (VÚGTK Zdiby - dvoumsíník) Pozemkové úpravy (Ministerstvo zemdlství - tvrtletník) Zpravodaj ÚZK (ÚZK - obasník) Zemmický vstník (eský svaz geodet a kartograf - 10 ísel ron, od roku 1993 asopis eského svazu geodet a kartograf) Obasník (eský svaz geodet a kartograf - 10 ísel ron) Dokumentaní zpravodaj, ada geodézie a kartografie (Výzkumné stedisko 090 Praha - Analyticko - informaní stedisko Topografické služby AR, dvakrát do roka) Zemmi (soukromý náklad, vydavatelství Klaudián a Jií Kanis v Praze, dvoumsíník, vydávaný od roku 1994) Sborník eské geografické spolenosti vydávaný AV R Geoinformace Geoinfo Kartografie a geoinformatika ( ) Významným informaním zdrojem, pedevším pro rychle se rozvíjející technologie digitální kartografie, jsou asopisy prvoplánov vnované informaním technologiím (nap. CHIP, PS World, Computer aj.) a Internet. asopisy na Internetu: G-portál, Geoinformatika on-line Geografie Sborník eskoslovenské spolenosti zempisné (R, ) 2.3 Kartografická bibliografie Základní úlohou kartografické bibliografie je souhrnné zpracování a publikování anotaních a pípadn i hodnotících záznam o kartografických dílech a kartografické literatue. Podle šíe zábru rozlišujeme bibliografie mezinárodní, národní, vydavatelství aj.). Mezinárodní mapové bibliografie lze nalézt v Bibliographie Géographique Internationale, vydávané v Paíži, rešeršním oddlení Intergéo v rámci služeb - 10 (57) -

11 Kartografická literatura UNESCO. Dalším zdrojem je Bibliographia Cartographica, která vychází v Mnichov. V eské republice provádí prbžnou bibliografii kartografické literatury VÚGTK. Svoji anotaní innost publikuje v Literární hlídce (oddíl Kartografie) Píklad anotaní innosti uvádí tabulka 2-2. Podobnou, avšak historicky uzavenou roli hraje i Kartografický pehled (píklad anotace viz tabulka 2-3), vyhotovený Ústedním archívem geodézie a kartografie v Praze. Kritické bibliografie významných kartografických dl a aktuální kartografické literatury jsou v tuzemsku píležitostn publikovány v asopisech Geodetický a kartografický obzor, Zemmi a ve Sborníku eské geografické spolenosti a v Pehledu informací, kde lze nalézt informace o pírstcích do knihovny a peklady vybraných lánk ze svtové zemmické literatury. Tabulka 2-2 Ukázka anotaního záznamu VÚGTK : VÚGTK VASMUT,A.S. Osnovnyje principy postrojenija sistemy uslovnych znakov dlja topografieskich kart (Základní principy sestavení systému znaek pro topografické mapy). Izv. vuzov Geodet. Aerofotosj., 1976,.4,s , 5 tab, list 5. Autor pedkládá základní pravidla tvorby znaek zaruující dobrou itelnost, velkou informaní kapacitu a možnost automatického zpracování. 12/76 947/77 Št Tabulka 2-3 Ukázka anotace z Kartografického pehledu Krkonoše. Automapa. M. 1: odp. redaktor E.Aunická, 6.vyd. Praha, Kartografie x52 cm.(slož 22x10).Soubor automap 1: Nákl K 6,-. Pi práci s bibliografií je teba ovládnout minimáln dva vyhledávací systémy, a to mezinárodní desetinné tídní a systém deskriptor.

12

13 Vyhledávací systémy 3 Vyhledávací systémy 3.1 Mezinárodní desetinné tídní (MDT) Jedná se o univerzální ale pomrn tžkopádný systém pro indexování všech obor lidské innosti. MDT se lení do deseti hlavních tíd, v páté z nich (matematika, pírodní vdy) je pod kódem 528 zaazena geodézie i kartografie, pod dalším dlením je kartografie s následujícím kódováním: teoretická kartografie praktická kartografie topografická a chorografická kartografie tématická kartografie glóbusy, reliéfní mapy, atlasová kartografie revize a údržba map vzorové listy a pepisy Pi vytváení indexu MDT pro konkrétní mapu i kartografickou publikaci se používá dalších pomocných znak (nap. pro tematické zamení, rozsah území, mítko aj.). Vytváení výsledného indexu MDT není zcela jednoznané a pi podrobnjším lenní závisí na subjektivním pístupu. 3.2 Deskriptory Užívání deskriptor je založeno na systému klíových slov, vyjadujících obsahový smysl dokumentu (mapy, atlasu, odborného lánku). Slovník deskriptor (popisova) a k nim vztažených klíových slov tvoí tesaurus. Volba deskriptor se provádí vždy pro uritou tematickou oblast, klíová slova jsou souástí pirozeného jazyka. Tabulka 3-1 Píklad použití deskriptor pi popisu Atlasu SSR klíové slovo atlas národní poznávací SSR deskriptor podoba kartografického díla rozsah území, zamení díla úel díla zobrazované území atd.

14

15 Kartografické konference a semináe 4 Kartografické konference a semináe Významným informaním zdrojem jsou odborn zamené akce národních i mezinárodních kartografických orgán, z nichž jsou obvykle publikovány obsáhlé sborníky. Tabulka 4-1 eskoslovenské kartografické konference Poad. íslo Rok konání Místo konání Liblice u Mlníka Praha Bratislava Brno Banská Bystrica Janské koupele Bratislava Pardubice Prešov Brno Bratislava Olomouc Bratislava Plze Zvolen Brno Bratislava

16

17 Archivace kartografických dl 5 Archivace kartografických dl Kartografická díla vzniklá inností státních orgán, organizací i jednotlivc, mající vzhledem ke svému historickému, kulturnímu nebo hospodáskému významu dokumentární hodnotu, se trvale ukládají v archívech kartografických dl, nejastji oznaovaných pouze jako mapové archívy. Úelov uspoádaný soubor archiválií tvoí archívní celek. Pokud vznikl inností jednoho pvodce nazývá se archívní fond. Byl-li vytvoen sbratelskou inností bez ohledu na pvod jednotlivých archiválií, jde o archívní sbírku. Toto hledisko platí i pro kartografické archiválie, tj. jednotlivé mapy, jejich soubory, glóbusy aj. 5.1 Evidence archiválií Každá archiválie musí být jako archívní pírstek ádn zaevidovaná. K tomuto úelu se zpracovává: pedávací protokol, který obsahuje oznaení pedavatele, poadové íslo, popis a pípadnou skartaní lhtu pedávaných dokument, pírstková kniha, v níž se chronologicky evidují pírstky do archívu, vetn data jejich získání, pvodce a pípadného vyazení, lokaní plán, který obsahuje schéma ukládacího prostoru (depotu) s vyznaením uložení jednotlivých archívních celk. 5.2 Zpracování archiválií Archiválie se prbžn hodnotí a tídí za úelem vytváení uspoádaného informaního fondu schopného všestranného využití. Uspoádávání archiválií se provádí podle úelu archívu, tzn. že mohou existovat rzná tídící kritéria. Bžná jsou pedevším následující kritéria: organizaní, kdy se archiválie tídí podle struktury pvodce kartografických dl. Toto kritérium je vhodné pro rozsáhlé a relativn uzavené a úplné fondy, jako nap. výsledky historických mapování. chronologické, kdy se archiválie tídí v asovém poadí jejich vzniku bez ohledu na pvodce a místo vzniku dl. Toto kriterium je vhodné nap. pro kartografická díla vzniklá do roku tematické, kdy se archiválie tídí podle pedem daných tematických skupin, druhové, kdy se archiválie tídí podle jejich fyzické povahy (nap. mapy, glóbusy, atlasy aj.). V praxi se jednotlivá hlediska kombinují s tím, že jedno z nich se považuje za hlavní. Pro zpracované archiválie se vyhotovují kartoténí lístky podle jednotného, pedem dohodnutého schématu, které jsou nezbytnou podmínkou efektivního zpístupnní archiválií.

18 Kartografie II Modul Zpístupnní archiválií Archívy jsou souástí spoleenských informaních tok. Jejich efektivnost je podmínna dokonalou evidencí a snadnou orientací v uložených fondech. Zpístupnní archiválií je založeno na jejich inventarizaci a katalogizaci. Inventarizace se provádí v rámci archívního celku (fondu, sbírky) a jejím výsledkem je archívní inventá. Tento obsahuje charakteristiku fondu a inventární seznam, tj. soupis všech inventárních jednotek s inventárními ísly. Katalogizace se provádí pro uživatelské poteby. Spoívá v popisu a hodnocení archiválií v rámci archívního celku nebo jeho ásti (systematická, výbrová, tematická katalogizace). Vzniklé katalogy mohou mít lístkovou nebo knižní podobu. Moderní zpsoby katalogizace a inventarizace využívají výpoetní techniku. Katalogizaní záznam by ml obsahovat: adresné (vyhledávací) údaje, tj. inventární íslo, název mapy, název zobrazovaného území aj., výrobní údaje, tj. autora, redaktory, nakladatele, místo a rok vydání, cenu aj. popisné údaje, tj. informace o obsažených mapových prvcích a zpsobu jejich vyjádení, hodnotící údaje, tj. celkovou charakteristiku kartografického díla. Jednodušší formou katalogizace jsou rejstíky. Rejstíkové záznamy jsou struné a skládají se zpravidla pouze z hesla a odkazu na poadové íslo kartoténího lístku. Rejstíky slouží pro rychlou orientaci v archívních fondech. adí se abecedn (57) -

19 Významné mapové sbírky 6 Významné mapové sbírky Zájem o staré mapy probudilo znovuobjevení Ptolemaiova geografického a kartografického díla ve druhé polovin 15. století (Semotánová, E., 2001). Od 16. století byly mapy souástí nejen pedních královských knihoven, ale také vatikánské knihovny, šlechtických rodinných sbírek a knihoven mnoha politik, historik, ale i obchodník a úedník. Vtšina map uložených v tchto knihovnách byla díve nebo pozdji vydávána jako souást atlas, letopis, historických pojednání, prvodc a pozdji i asopis. Jednotlivé mapy byly vydávány také samostatn, asto jako nástnné, podlepené plátnem a orámované. Pestože se jich mnohdy kreslily desítky, a pozdji tiskly stovky, ba i tisíce od jednoho druhu, poet exemplá, které se zachovaly do souasnosti je srovnání s pvodním nákladem nepatrný a odhaduje se asi na 20 %. Mapy niily požáry, bžné denní využívání, hmyz plísn aj. Základem mnohých soukromých geografických a historických sbírek se v 17. a 18. století staly atlasy Blaeua, Janssonia a Homanna. Pro nkteré význané osobnosti se také sestavovaly individuální mapové sbírky. Nap. ve druhé polovin 17. století shromáždil amsterodamský mšan Laurens van der Hem sbírku o padesáti svazcích Atlas Blaeu-van der Hem, která obsahovala krom Blaeuova atlasu (11 svazk) dalších celkem list (je uložena v Österreichische Nationalbibliothek). Pro Augusta Silného sestavili v Amsterodamu v letech devatenáctisvazkový atlas o více než 1400 listech a v rozmezí let shromáždil Philipp von Stosch, diplomat slezského pvodu, atlas o 324 svazcích s mapami. Objemné kolekce map, plán a jiných rytin obsahovaly atlasy Karla II. ze druhé poloviny 17. století, Friedricha Augusta Saského z pelomu 18. a 19. století, Abrahama van Stolka z Rotterdamu z 19. století aj. Rakouský diplomat Bernard Pavel Moll založil podobnou sbírku v roce 1750, v níž se zamil na mapy rakouských a nmeckých zemí, vetn území dnešní eské republiky. V 19. století vznikaly známé kartografické sbírky pi velkých knihovnách. Ve Francii roku 1828 u Bibliothéque Royal, v Nmecku roku 1859 v Königliche Bibliothek, V Anglii roku 1867 v British Museum, ve Spojených státech amerických roku 1897 v Library of Congress a dále soukromé sbírky, nap. Nordenskiöldova ve Švédsku na konci 19. století. Obliba starých kartografických dl se odráží i v zájmu pedních aukních síní Christie ś, Sotheby ś a Jonathana Pottera v Londýn a Kennetha Nebenzahla v Glensoe v USA. Archivn zpracovat tak etný a pitom rznorodý materiál jakým jsou kartografická díla, je obtížná a nikdy nekonící innost. v dalším uvedeme pehled a charakteristiku nejvýznamnjších tuzemských mapových sbírek a strunou zmínku o sbírkách zahraniních. 6.1 Národní mapové sbírky V eských zemích byla založena sbírka map roku 1818 pi vzniku eského muzea. Základ mapové sbírky pocházel pravdpodobn z knihovních fond Karla Šternberka a Jana Krakovského z Kolovrat, pozdji z pozstalosti

20 Kartografie II Modul 03 Františka Šternberka. Roku 1824 mla sbírka kolem 500 kus map a plán, roku 1834 ji obohatila pozstalost Františka Jakuba Jindicha Kreibicha (415 položek) a v roce 1864 k nim pibyly mapy z pozstalosti Pavla Josef Šafaíka. Postupn se rozšiovala dalšími dary a výjimen i koupí. V roce 1951 byla zalenna do Státní sbírky mapové, nynjší Mapové sbírky Univerzity Karlovy. Rámcový pehled mapových fond a sbírek podává Lexikon mapových archív a sbírek eské republiky sestavený E.Semotanovou a R.Šimnkem, který byl vydán v Praze v roce Po roce 1918 byl zízen Ústední archív katastrálních map pi Ministerstvu financí SR. Organizaními zmnami prošel v letech 1928 a V roce 1993 se stal Ústedním archívem zemmictví a katastru Mapová sbírka Ústedního archívu zemmictví a katastru Mapová sbírka Ústedního archívu zemmictví a katastru (bývalý Ústední archív geodézie a kartografie - ÚAGK) pedstavuje rozsáhlý mapový fond obsahující statisíce archiválií velké historické i odborné ceny, vytvoený prací našich mi. Základem je fond katastrálních a pozemkových map vetn originál Stabilního katastru z let , vetn písemného operátu. Dalším rozsáhlým fondem jsou výsledky vojenských mapování z let Cennými unikáty jsou historické mapy, mické instrukce, vzory tiskopis, mické pomcky, stabilizaní znaky. V ÚAGK je vedena celostátní evidence mapového fondu. Depozitá je umístn na zámku Liboany u Žatce Mapová sbírka Univerzity Karlovy Mapová sbírka Univerzity Karlovy (bývalá Státní sbírka mapová, mapová sbírka Geografického ústavu SAV a mapová sbírka pi katede kartografie Pírodovdecké fakulty UK v Praze) byla zízena roku 1921 pi tehdejším Geografickém ústavu Karlovy univerzity a doplnna o další sbírky ze zrušených mapových sbírek knihoven a mnoha zámk v echách a na Morav. Dokumentace map je vedena po tématických celcích nap. matematická kartografie, národní atlasy, dopravní kartografie, historická kartografie aj. Sbírka obsahuje i bývalou sbírku (eského) Národního muzea v Praze, tvoenou mnoha cennými rukopisy, starými mapami a atlasy Mapová sbírka Národního technického muzea v Praze Vznikla s jeho založením r a je souástí geodetického oddlení muzea. Mapová sbírka v potu cca list je zamena na mapy dokumentující zobrazení eských zemí a jeho vývoj (57) -

21 Významné mapové sbírky Mapová sbírka Národního archívu (díve: Státního ústedního archívu Mapová sbírka Národního archívu (díve: Státního ústedního archívu obsahuje cca list, obsahov velmi rznorodých. Unikátní jsou mapy a plány evropských bojiš, asov sahajících až do 16. století. Dále ada map lesnických, dlních, hraniních aj Mapová sbírka Památníku národního písemnictví Sbírka je uzavena, obsahuje archiválie z poátku sedmnáctého do konce devatenáctého století. Zajímavé jsou rukopisné mapy Müllerovy a ada plán Prahy a dalších evropských mst Mapová sbírka Oddlení pro hospodáské djiny a historickou geografii pi Ústavu eských a svtových djin AV R Mapová sbírka Oddlení pro hospodáské djiny a historickou geografii pi Ústavu eských a svtových djin AV R obsahuje krom map znané množství atlas z celého svta, dále lexikony obcí, statistické roenky aj Další národní mapové sbírky Vedle uvedených sbírek obsahují etná kartografická díla depozitáe univerzitních knihoven v Praze a Brn, zemských a oblastních archív (Brno, Opava, Litomice aj.), muzeí, památkových úad a klášter (nap. strahovského i tepelského) aj. Moravská zemská knihovna, v níž je umístna významná Mollova sbírka obsahující adu prvních historických map našich zemí. Moravský zemský archiv v Brn Mapová sbírka katedry geografie Pírodovdecké fakulty Masarykovy univerzity v Brn Státní oblastní archiv v Litomicích Sbírka map a plán Zemského archivu v Opav Archiv Pražského hradu Archív Hlavního msta Prahy Mapová sbírka Historického ústavu Akademie vd eské republiky v Praze Národní knihovna eské republiky v Praze Knihovna Národního muzea v Praze Mapová sbírka Královské kanonie premonstrát v Praze na Strahov Vojenský ústední archiv v Praze Poštovní muzeum

22 Kartografie II Modul Mezinárodní mapové sbírky Nejvtší svtovou kartografickou sbírku má zejm Kongresová knihovna ve Washingtonu (Library of Congress). Sbírka obsahuje cca 3 miliony map a nkolik desítek tisíc atlas. Další významné mapové sbírky jsou, asto jako souást univerzitních sbírek, v Moskv, Petrohradu, Amsterodamu, Leidenu, Utrechtu, Bonn-Bad Godesbergu, Berlín (Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz), Mnichov (Deitsches Museum), v Helsinkách (Nordenskiöldova sbírka v Univerzitní knihovn), v Paíži (Bibliothéque Nationale), v Benátkách (Biblioteca Marciana), v ím (Biblioteca Nazionale), ve Florencii (Biblioteca Medicea Laurenciana), ve Vídni (Österreichische Nationalbibliothek a Staatsarchiv- Kriegsarchiv), v Chicagu (Newberry Library), v Providence (John Carter Brown Library) a v Londýn (British Library - Map Library). Rozsáhlými sbírkami map se chlubí i v Budapešti (Széchényiho národní knihovna), v Toruni (Koperníkova knihovna), ve Varšav (Biblioteka Narodowa), v Moskv (Moskevská státní knihovna) aj (57) -

23 Odvtvová informaní sediska 7 Odvtvová informaní stediska Informaní innost v rámci resortu zemmictví a katastru (díve geodezie a kartografie), je v rámci eské republiky zabezpeována: Odvtvovým informaním stediskem (ODIS) pi VÚGTK Zdiby, které k tomuto úelu vydával Literární hlídku (pírstkový seznam literatury v knihovn VÚGTK) a rešeršní materiál Informace. V nedávné dob byly oba tyto materiály spojeny pod názvem Pehled informací. podnikovými (firemními) archívy, jako nap. Zemmický ústav a Kartografie a.s., které obsluhují pedevším provozní dokumentaci kartografických dl vlastní produkce nebo pírstky získané výmnou. vysokoškolskými pracovišti geodézie a kartografie univerzitního i technického smru, vojenskými topografickými složkami.

24

25 Datové fondy 8 Datové fondy Geoportál Zemmicského úadu (http://geoportal.cenia.cz/), Mapy na serveru MŽP (http://www.env.cz/), Internetový zobrazova geografických armádních dat (IZGARD) pístupný z Portálu veejné zprávy nebo z Digitální knihovna map Vdecké knihovny v Olomouci (http://mapy.vkol.cz), Mapy Rakouska-Uherska 1 : roku 1910 (http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres).

26

27 Hodnocení kartografických dl 9 Hodnocení kartografických dl Hodnocením kartografických dl rozumíme proces zjišování jejich vlastností, kvality a vhodnosti díla pro konkrétní úel. Hodnocení kartografických dl je komplexní proces, pi nmž je posuzována jejich obsahová úplnost, aktuálnost, podrobnost a pesnost, použité metody interpretace a další aspekty. Analýzu a hodnocení kartografických dl je nutné provádt s ohledem na zpsob jejich vzniku a úel, pro který je hodnocení požadováno, tedy s ohledem na cílovou skupinu lidí, pro níž jsou výsledky hodnocení ureny. Zpsoby a cíle hodnocení se mezi kartografickou a nekartografickou odbornou veejností odlišují S hodnocením mapových dl se mžeme setkat pedevším v odborných asopisech (Zemmi, Geodetický a kartografický obzor, Kartografické listy, Geoinformace, GeoInfo), hodnocení elektronických map obsahují asopisy a jiné publikace z oblasti informatiky (CHIP, Softwarové noviny, Computer World), s recenzemi turistických map se mžeme setkat v asopisech pro turistiku a outdoorové sporty, recenze map urených pro vzdlávání (školní atlasy) jsou otiskovány v asopisech urených pro pedagogy, hodnocení specializovaných tematických map (geologických, demografických aj.) je možné najít v píslušných odborných asopisech a sborník z konferencí apod. Analýza a hodnocení kartografických dl je nutné: pro poteby vytváení informaních fond, v procesu tvorby odvozených map, kdy se hodnotí pedevším mapové podklady pi ešení praktických úloh na mapách, kdy se hodnotí geometrická pesnost map s ohledem na mítko a použité zobrazení, podrobnost aj. pi užívání map pro úely rzných vdních obor, kdy se hodnotí jejich obsahová úplnost, názornost, aktuálnost aj. Ped zahájením hodnocení je nutno stanovit hierarchii ukazatel kvality hodnocené mapy. V nkterých pípadech mže být prioritním požadavkem geometrická pesnost mapy (provádíme-li na mapách mení), v jiných jejich podrobnost (slouží-li mapa jako grafický pasport), jindy zase názornost (používáme-li ji pro orientaci v terénu). Tyto požadavky jsou asto protichdné (geometrická pesnost míra generalizace, podrobnost názornost). Pi úplném hodnocení mapy je teba zamit se nejprve na její konstrukní základ (matematické prvky), úplnost a aktuálnost jejího obsahu, polohovou pesnost zobrazených prvk, názornost a estetiku jazyka mapy aj. Základem hodnocení je porovnávání mapy s pedlohou, kterou vi hodnocené map považujeme za bezchybnou. Mže se nap. jednat o již zhodnocenou nejnovjší mapu vtšího mítka, soubor geodetických mení, kosmický nebo fotogrammetrický snímek, nejnovjší statistické údaje aj. Velmi obtížné, ale dležité je pi hodnocení mapy odlišit objektivní názory a subjektivní sdlení. Hodnocení by mlo být o subjektivní názor hodnotitele obohaceno, ale tento názor musí být striktn oddlen od objektivních požadavk na mapu. Nkterá hodnotící hlediska však už z podstaty nemohou

28 Kartografie II Modul 03 být jiná než subjektivní. Subjektivn mžeme hodnotit pedevším estetiku mapy, ale ásten také kompozici mapy, znakový klí apod. 9.1 Analýza kartografických dl Analýza obsahu mapy pedstavuje rozbor obsahu mopy s cílem získat poznatky o rzných vlastnostech objekt, jev nebo jejich charakteristik zobrazených na ní pomocí rzných pístup. Provádí se zpravidla s cílem hodnotit mapu. Rozlišuje se: grafická analýza mapy, kterou rozumíme konstrukci profil, ez, diagram, blokdiagram aj. a jejich interpretaci, kartometrická analýza mapy, které spoívá v urení mítka, zobrazení, deformací, zkreslení a dalších metrických vlastností mapy nebo v ní zobrazených objekt a jev, matematickostatistická analýza mapy, která spoívá ve využívání matematicko-statistických postup a metod ke zjišování rzných vlastností a vztah prvk obsahu mapy. 9.2 Hodnocení map a mapových soubor Obecné schéma (osnova) hodnocení obsahuje: a) Obecné údaje Mezi obecné údaje patí zejména název, mítko, formát, vydavatel, autor, místo a rok vydání, poadí vydání, cena, distributor b) Kompozici mapy V rámci kompozice mapy hodnotíme zpsob sestavení mapy, její celkové grafické provedení a umístní základních i nadstavbových kompoziních prvk. c) Matematické prvky (konstrukní základ mapy) Hodnocení konstrukního základu je nutno zaít identifikací mítka a kartografického zobrazení. Neznalost zobrazení mže zcela zpochybnit výsledky kartometrického šetení, a proto je namíst využít k jeho identifikaci metod matematické kartografie. Je-li zobrazení ureno známým tvarem zobrazovacích rovnic a v nich užívaných konstant, je vždy výhodné zakreslit na hodnocenou mapu prbh ekvideformát (ar stejného zkreslení). U mapových soubor je navíc vhodné hodnotit kompozici kladu mapových list, jeho vazbu na rovinný souadný systém, vazbu znaení mapových list na polohu listu v území (nap. zda lze z oznaení listu jednoznan odvodit polohu a oznaení sousedních list). Ostatní matematické prvky se hodnotí pípad od pípadu v závislosti na úelu hodnocení. d) Úplnost a nápl obsahu (objem informací) - 28 (57) -

Tematická kartografie Informační zdroje. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Tematická kartografie Informační zdroje. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Tematická kartografie Informační zdroje Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 1. 9. 2005 Poslední aktualizace: 22. 9. 2012 Přehled zdrojů

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%&

1# %*123%3 14, 1)1,()*'*+-05*0%& '*+,(-&# $ '*+-(-&*-( 1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%& '.$* *- */(.0.0 "#$ ""%&'%() 6 7 *1 $8%* 96*):+$8%* $8%*; *15. bezna 1673 Wöhrd (pedmstí Norinberka) humanitní studia + vyuen u astronoma a mdirytce

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS MODUL 01 ÚVOD DO KARTOGRAFIE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Ladislav Plánka,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Filip Antoš, Milan Talich Seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví 11. června 2015, Praha Jak digitalizovat staré mapy a

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Kartografické společnosti České republiky

Kartografické společnosti České republiky Z P R A V O D A J Kartografické společnosti České republiky Č. 4/2008 50 let sdružování kartografů Na 2. sjezdu Československé vědeckotechnické společnosti-společnosti geodézie a kartografie (dále jen

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Ing. Filip Antoš, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D.,

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Tento postup byl vypracován v rámci projektu Výzkumu a vývoje MŽP R SP/II/2f1/2/07 "Identifikace prevenního potenciálu živnostenských odpad v R a jeho uplatnní

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Výroní zpráva pro rok 2005. Geografický informaní systém msta Plzn

Výroní zpráva pro rok 2005. Geografický informaní systém msta Plzn Výroní zpráva pro rok 2005 Geografický informaní systém msta Plzn Mgr. Václav Kuera Ing. Stanislav Štangl Správa informaních technologií msta Plzn Úsek správa ISMP správa GIS Správa GIS je organizan lenna

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrammetrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod Peshraniní spolupráce pi nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze semináe v Žacléi z 10/2012 Ing. Karel Novotný e-mail: novotny@gemec.cz, GEMEC UNION a.s., Jívka 187, PS 542 13 Anotace Obecn prospšná

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

ANALÝZA LOKALIZACE RASTROVÝCH EKVIVALENT III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ DO S-JTSK

ANALÝZA LOKALIZACE RASTROVÝCH EKVIVALENT III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ DO S-JTSK Geoinformatika ve veejné správ, Brno 2006 Václav ADA ANALÝZA LOKALIZACE RASTROVÝCH EKVIVALENT III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ DO S-JTSK Úvod Po válených událostech z roku 1866 bylo zejmé, že technické parametry

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Eva Semotanová

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více