Zákony a jejich dopad na obyejného lovka Elton W. Fay, J.D. Praha, eská Republika 3. íjna, 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákony a jejich dopad na obyejného lovka Elton W. Fay, J.D. Praha, eská Republika 3. íjna, 2006"

Transkript

1 Zákony a jejich dopad na obyejného lovka Elton W. Fay, J.D. Praha, eská Republika 3. íjna, 2006 Od poátku lidského života na této planet byla poteba poádku v lidských spoleenstvích nezbytným komponentem úspchu dané komunity. Udržování poádku ve velkých skupinách lidí zahrnovalo zavádní pravidel nebo zákon k ízení inností komunity. Zda zákony pochází od lovka nebo od Boha je otázka,o které lidé debatovali od poátku lidské historie. Pijetí a implementace zákon odrážely hodnoty a pesvdení spolenosti. Rámec zákon, jejich aplikace a vykonávání spravedlnosti má pímý vztah k úspchu nebo neúspchu skupiny lidí nazývané zde spoleností i kulturou. Mnoho z tch ranných právních zákoník se vyvinulo ve starobylých kulturách v Mezopotámii. Následující jsou píklady nkterých známnjších zákoník: 1. Sumerské zákony Ur-Nammu (zakladatel/vládce tetí dynastie z 21. století ped Kristem) Hurrinanv zákon v Nuzi (polovina druhého tisíciletí ped Kristem) 2 3. Chamurapiho zákoník z Babylonie (poátek 18. století ped Kristem) 3 4. Mojžíšv zákon 4 Chamurapiho zákoník napsaný šestým králem první dynastie Babylónu je možná nejznámnjší starobylý Mezopotámský zákoník, akoli není obecn pijímán jako pvodní zdroj zákon, ale spíše jako kompilace rzných vzor zákon z rannjší mezopotámských kultur. Zákoník nepedepisoval zákony pro každý den, ale byl ve své povaze spíš obecný, široký rámec pro zpsob života lidí v Babylonu žitý pod vládou Chamurapiho. 5 Mojžíšv zákon obsahuje jedinený požadavek pocházející od Stvoitele celého vesmíru. Mnoho zákoník se odkazuje k bohm, ale židovský zákoník tvrdí, že je od jediného pravého Boha/Stvoitele vesmíru. Akoli Mojžíšv zákon pocházel od Boha, izraelský lid se rozhodl ignorovat svého Boha i když byl zákon dán Mojžíšovi na hoe Sinaj, a tak nastolil otázku zda lovk/lidé bez Boha mohou udržovat nebo dodržovat zákon z morálního hlediska. 6 Zatímco ranné zákony se v nkterých ohledech lišily, mnoho z nich nalezených ve starobylých kulturách vykazovalo podobnosti jako rodinné zákony týkající se dtí, adopce a zákon pojednávající o ddictví otcova majetku. Základní historický stavební kámen úspšných komunit byla rodinná struktura, astji mezi mužem a jednou nebo více ženami, ale obvykle s první ženou tvoící základní rodinnou jednotku. Disproporní rozdlení otcova majetku favorizující prvorozené a semeno od první manželky bylo také bžné v tch ranných komunitách. Další spolenou charakteristikou v tch ranných zákonících zahrnovaly zákony píslušející k právn závazným dohodám mezi jednotlivci dále smlouvy. Smlouvy asto zahrnovaly takové vci jako vlastnictví pdy, otroky, podnikání a obchod se zbožím nebo službami. Zpsob, jak byly smlouvy dokumentovány, asto zahrnoval pee nebo místopísežné prohlášení, které se staly symbolem závazné povahy dohody mezi jednotlivými stranami smlouvy. Dohoda mezi lovkem a Bohem je nazýván úmluva/smlouva. 7 Existence formy vlády je nezbytná k udržení zdání poádku skrze zavedení zákon. Špatná vláda je nadazená bezvládí kde, v atmosfée bez zákon a ádu pevládá anarchie. Diskuze, že špatná vláda je nadazená bezvládí mže pohltit mnoho stránek rozpravy, avšak stejn jak je základní požadavek mít vládu, tak je nezbytný respekt k vlád ze strany oban. Jedno z vyuování lovka ped 2000 let, Ježíšovo, bylo, že respekt k vlád je nezbytný pro všechny lidi 8. Zkoumání kultur, které vykazují špetku úspchu mají jednu spolenou charakteristiku, že jejich zákony poskytují obyejnému lovku, níže definovaného jako obana té kultury, aby žili své životy pod vládou zákona v dve ve spravedlivé uplatování práva.

2 Protože zákony jsou tvoeny a vynucovány lidmi, osobní hodnoty a pesvdení ovlivují zavedení a pijetí zákon, které vytváejí spolenost. Je dležité uznat univerzální volbu pijetí nebo odmítnutí Stvoitele jednotlivci. Každý lovk, který kdy žil na této zemi uznal existenci stvoení a pemýšlel, Kdo jsem? Pro jsem tady? A kam jdu? Krom tchto základních otázek pokládaných každým lovkem v uritém bod lidského života, jsme všichni jati hrzou majestátem a krásou našeho okolí a pohledem na detaily, které umožují všem biologickým systémm na zemi pracovat ve vzájemném souladu. Myšlenka existence vyšší bytosti nebo Stvoitele pichází na mysl každého lovka bhem jeho života. 9 Každý lovk pak bu uznává Stvoitele a rozhoduje se ho následovat nebo hledat Stvoitele nebo se rozhoduje žít život v odmítnutí uznání Stvoitele. Tato volba je základním píkladem lásky vyjádené Stvoitelem vesmíru stvoeným jedincm. Mít možnost volby pijmout i odmítnout Stvoitele vesmíru je svoboda, kterou každý lovk má a je jedinená pro existenci lidské rasy. V tomto kontextu individuální svobody, zákony jsou pijímány vládami, které jsou bu konzistentní v podporování lásky, poádku a svobody mezi lidmi nebo pstování svár a nenávisti. Pedkládám, že dobré zákony pochází od Stvoitele a, že mnoho špatných zákon a všechny podlé zákony pochází od lovka. Zákon(y) pro úely této práce jsou definovány jako pravidla, bu statutární nebo pokud podléháte pod anglickou tradici práva tzv. common law zvykové právo, tzn. pípadové právo pípad, které byly rozhodnuty, které ídí tvorbu struktury spolenosti. Existují spolené píklady zákon, které mohou být nazvány jako dobré, špatné a podlé. Je také hodn variací, které se mohou zaadit mezi tyto ti kategorie. A už zdroje zákon v tchto kategoriích zde diskutovaných pocházejí od lovka nebo od Boha, nkdy též nazývaného Stvoitel je hlavním bodem této diskuze. Jestli konený dopad zákon podporuje lásku nebo neshody/záš mezi obany, tím nám dává tušit zdroje zákon. Pijetí tch ranných zákon bylo založeno na motivech, které jsou základní v každé kultue. Studium pijetí zákon dává historikm vhled do kultury národa. Peníze a materiální bohatství byly a jsou stále jednmi z hlavních sil podncující pijetí zákon. Rodinná struktura jako základní kámen kultury je další spolený dvod pijetí zákon. Jak se kultury vyvíjejí, tvoení více zákon reflektující sociální problémy spolenosti je pidáno jako pokus zareagovat na rzné problémy, které se vynoují tím, jak kultury zrají od poátku do konce urité kultury nebo spolenosti. Dobré zákony mají tendenci udržovat svobody života srovnáváním hišt mezi lidmi, takže mohou žít své životy bez vmšování nebo zastrašování ze strany dalších jednotlivc. Zákony, které zakazují vzít život dalšímu lovku zahrnují kategorii dobrých zákon. Tato kategorie se rozšíila od vraždy k zákonm zakazujícím fyzické zranní druhých lidí jiným lovkem. Druhá kategorie zahrnuje zákony, které zakazují brát majetek druhého lovka. Další kategorie zahrnuje zákony, které zakazují falešn svdit (lhát) proti druhému lovku. Koncept spravedlnosti vychází vždy a nejprve z požadavku pravdivého svdectví svdk. Poslední kategorie zahrnuje zákony, které chrání zdraví a bezpeí oban. Dobré zákony pinášejí poádek do života lidí s minimálním vmšováním dalších lidí, kteí jsou bžnými obany. 10 Dobré zákony umožují svobodnou volbu každému jednotlivci bez vmšování druhých lidí. Pijetí zákon vtšinou oban dané kultury ovlivuje jejich úinnost. Dobré zákony jsou uznávány nejastji jednotlivci, protože jim umožují žít své životy beze strachu. Dobré zákony mohou být shrnuty do tí základních kategorií: 1. Zákony, které chrání úctu k lidskému životu. 2. Zákony, které umožují lidem žít ádné životy svobodn beze strachu a zastrašování a 3. Zákony, které budují obecné blaho spolenosti osvobozené od otroctví. Takové zákony mají svj smysl a dvod k pijetí ve spolenosti. Pidání zákon, které nemají žádný dvod k existenci práva nespadají do kategorie dobrý zákon.

3 Každá vláda by mla mít jako ídící princip výzvu, že pokud zákon i pravidlo neslouží žádnému smyslu, poté by mly být zrušeny. Je mnohem snadnjší vytváet nové zákony, avšak potom je nutné odstranit ty, které by nemly být souástí práva. Akumulace zbytených zákon ve spolenosti mže být znamením stáí dané spolenosti nebo obvykle odrazem základní neochoty vlád zrušit zákony, které nemají smysl. Nahromadní zákon, které nemají smysl, mate životy oban. Píkladem takového zákona je ten, který byl souástí novelizovaných zákon státu Missouri v USA, který zstal platný mnoho let, který zakazoval majiteli kon umožnit páit se hebci s kobylou ve vzdálenosti 100 stop od silnice. 11 Takový zákon bylo nemožné vynucovat a neml žádný opravdový smysl. I když se mžeme smát jasné neužitenosti tohoto zákona, nepíjemnou pravdou je, že podobné typy zákon, které matou životy oban mohou být nalezeny skoro v každé sbírce zákon. Takové zákony bez dvodu pro jejich existenci nezapadají do kategorie dobrých zákon. Druhá kategorie zákon, kterou nazývám špatnými zákony nebo lidskými zákony. Takové zákony existovaly dokonce ve starovkých Aténách, jak ukazuje následující pasáž v Aténské ústav, 1 ást zdá se naznaovat: Peníze a materiální bohatství je asto motivem k vytvoení zákona. asto zákon je produktem bohatých a jejich pokus udržet si své bohatství a tak je neodmysliteln poznamenaný lidskou nedostateností. 12 Další zajímavé prohlášení z Vizigótova zákoníku (forum judicum) : Zákony jsou tvoeny z dvod, tak aby mohlo být zabránno lidské zkaženosti skrze strach z jejich uplatnní; tak aby životy nevinných lidí mohly být chránny ped zloinci a pokušením spáchat zlo strachem z trestu. 13 Tyto a další motivy navyšují množství zákon a složitost zákoníku. Jen zídka pijatý zákon dojde doby, kdy pestane existovat nebo zapadne, kdy už neplatí nebo, když musí být znovu pijat, aby zstal zákonem. Jak se poet zákon zvyšuje, objem zákon má sklon mást životy oban. Krátce, spolenosti se stávají více a více advokátskými, pokud vlády zstavají u moci po delší dobu. Jiným výsledkem špatných zákon jsou zákony, které zotroují jednotlivce tak, že chamtivost jedné skupiny využívá životy jiné skupiny pro své vlastní obohacení. Takové zákony ústí v nelibost a nakonec živí revoluní touhy k oprav nebo eliminaci vlády, která vynucuje takové zákony. Následující otázky by pomohly vládám v omezování a snižování pijímání zákon, které ústí v akumulaci špatných zákon : Je tento zákon nezbytný? Upednostuje tento zákon jednoho lovka nebo skupinu na úkor nebo v neprospch jiné osoby nebo skupiny? Omezuje tento zákon svobodu jednotlivce? Pekrauje pedpokládaná poteba zákona náklady na vynucování zákona? Chrání ten zákon svobodu oban dlat svá vlastní rozhodnutí? Pokud by takové otázky byly poctiv položeny zákonodárcm, špatné zákony by nikdy nebyly pijaty a životy jednotlivých oban by byly svobodné od nechtných a zbytených obtžování tchto zákon. Tetí kategorie ošklivých zákon jsou zákony, které vtšina lidí považuje za ošklivé nebo zlé. Píklady takových zákon zahrnují eliminaci velkých skupin lidí, genocidu nebo etnické istky vydaných pod ochrannou rukou vlády, která povoluje takové chování nebo omlouvá nebo podporuje. Nenávist jedné skupiny proti druhé skupin lidí bhem období, kdy jsou tyto zákony pijaty, je pozdji nazíráno jako temné období v historii lidstva. Studium tohoto období, kdy je takovéto chování omlouváno, asto ukazuje skrytý motiv nenávisti nebo zla k takovému chování. Když se toto chování stane ohavným pro spolenost, pak výsledkem je asto odstranní nebo nahrazení této vlády nebo skupiny podporující ošklivý zákon. Píklady takových špatných zákon se nalézají v kulturách od minulosti do souasnosti. V ranných dobách uctívání boha Baala, boha plodnosti, zahrnoval praktiky obtování dtí jako akt uctívání. 14 Dalším píkladem bylo pronásledování kesan. ímská vláda dovolila použít kesany jako lidské

4 pochodn, aby osvtlily ulice. 15 Nmecké vyhlazení žid v holokaustu je skoro univerzáln dnes odsuzováno, ale bhem období od 1939 do 1945 nmecké zákony dovolovaly vyhlazení milión mentáln nemocných lidí, žid a dalších nežádoucích osob, aby uspokojily cíl vytvoení panské rasy. 16 Pozdji SSSR zabíjel lidi v Maarsku v roce ína zabíjela lidi po masakru na námstí Tianmen v roce V souasnosti ína zabíjí Falun Gong v ín, aby eliminovala skupinu z populace íny. 19 A od roku 1973 do dnešního dne ve Spojených státech vláda pimhouila oi nad zabitím oban jako výsledek rozhodnutí nejvyššího soudu umožující vyhlazení nenarozených. 20 Pokud by poet úmrtí vzhledem k zabíjení nenarozených dtí z dalších národ po svt byl spoten, poet úmrtí by byl závratný. Souasný holokaust nenarozených je nejkrvavjší v historii a už potvrdil nejvtší poet obtí, kdy zabitých jako výsledek pijetí ošklivých zákon vládami po celém svt. Jak dlouho to bude trvat než se hrza z toho, co bylo uinno našim nejzranitelnjším obanm bude uznána a lidé povstanou, aby zastavili toto krveprolití? Toto je otázka, která ješt musí být zodpovzena. Argument, že mén než celý termín dít je pouze kapika poetí nebo materiál, který by mohl být eliminován, je ten, který je asto uinn k ospravedlnní souasné praxe potrat. Pro mne realita jak ošklivý se tento argument mže stát, když se zavede do praxe, se stal po adopci dítte do naší rodiny, které se narodilo msíc ped termínem jeho biologické matce. Vnímal jsem kapiku poetí ležící v její postýlce pouze osm msíc a šest dn po poetí a pochopil jsem, že je opravdu osobou a že není mén lovkem, pokud by bývala zstala v lnu své biologické matky celé thotenství. Pedstava, že by mohla být eliminována naším ošklivým zákonem ve Spojených státech zmnila mj názor a dovolila mi pestat být neutrální k hrze toho, co se dje bhem tohoto historického období. Nyní ve vku 18 let je tato kapika poetí velmi bystrá a nádherná mladá dáma, (obrázky na požádání). Ošklivé zákony jsou v protikladu k dobrým zákonm. Koncept, že zákony mohou být nahlíženy ve spektru od dobrého ke zlému, by mlo být zákonodárci zvažováno, když pijímají zákony k ízení lidí. Zákony které podporují svobodu, lásku, úctu a spravedlnost obanm každé kultury a vlády odrážejí charakter Stvoitele vesmíru. Proti takovým zákonm by nemlo existovat žádné omezení v jejich zavádní. Obané si zasluhují vybrat osoby do pozic zákonodárc, kteí si pokládají tyto otázky: Je zde dvod k takovému zákonu? Je zákon nezbytný pro obecné dobro a bezpeí? Pokud bude zákon pijat bude chránit nebo omezovat svobodu všech oban? Budou ty nejzranitelnjší obané chránni? Vlády od 20. století v Nmecku, v bývalém SSSR, ve Spojených státech, v Africe v souasnosti v Súdánu a souasná ínská vláda nám ukazují pošetilost umožnní existence vlád, které mají jako svj cíl rozvoj spoleností, kde existence Stvoitele vesmíru je ignorována a vylouena ze struktury spolenosti. Akoli líbivé teorie mohou být pinášeny k podpoení zákon inspirovaných lovkem, dopady a následky jejich pijetí ukazují nedokonalou povahu lovka. Kontrast mezi dobrými zákony a ošklivými zákony ilustruje, že lovk bez Boha nemže bránit nebo udržet zákony z morálního hlediska. Komunismus je jedním z píklad nkolika základních dobrých myšlenek, ale pokud jsou zavedeny vládami bez Boha, selhávají. Jako lidé stvoeni milujícím Stvoitelem, žijme své životy k pinesení spravedlnosti, dobrých zákon a nadji pro každého lovka zde na zemi. Nakonec pravý pokoj je nalezen skrze poznání Knížete míru a následováním Ho. 21 Služba druhým je tou, která povzbuzuje dobré zákony, omezuje špatné zákony a eliminuje ošklivé zákony. Každý lovk má hodnotu a vláda je pouze tak dobrá jako lidé, kteí jsou ochotni být souástí procesu tvoení zákon.

5 Odkazy: 1 Hurrians. Wikipedia Encyclopedia Encyclopedia Wikipedia Online. July Hurrians. Wikipedia Encyclopedia Encyclopedia Wikipedia Online. July Code of Hammurabi. Wikipedia Encyclopedia Encyclopedia Wikipedia Online. July Code of Hammurabi. 5 Code of Hammurabi. Wikipedia Encyclopedia Encyclopedia Wikipedia Online. July Exodus 32:1-9. NIV Archaeological Study Bible. Published by Zondervan Genesis 9:9;Exodus 24:8;Matthew 26:28;Hebrews 8:9-13. NIV Archaeological Study Bible. Published by Zondervan Mattthew17:24-27;22:15-22, Titus 3:1-8. NIV Archaeological Study Bible. Published by Zondervan Romans 1:20. NIV Archaeological Study Bible. Published by Zondervan Matthew 15:19. NIV Archaeological Study Bible. Published by Zondervan Revised Statutes of Missouri governing livestock and horses now repealed. 12 Aristotle. The Athenian Constitution. 13 Visigothic Code. 14 Baal. Encyclopedia Mythica Encyclopedia Mythica Online. 13 Jul Jackson, Wayne. Nero Caesar and the Christian Faith. Christian Courier Publications March Nazi Extermination of People with Mental Disabilities. Florida Center for Instructional Technology Hungarian Revolution. Wikipedia Encyclopedia Encyclopedia Wikipedia Online. July Tiananmen Square Protests of Wikipedia Encyclopedia Encyclopedia Wikipedia Online. July A Summary of the Persecution of Falun Dafa Practitioners in the Changshou District, Chongquing. July Abortion in the United States: Statistics and Trends. National Right to Life Committee Matthew 22:37-40; John 14:6. NIV Archaeological Study Bible. Published by Zondervan 2005

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice

Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice Zdenk Trávníek Publikováno: Studia Orientalia Slovaca, 143 165. Bratislava: Komenského univerzita. 2006. Mimo sociální normy jsem postavení

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM. Karel Adámek

POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM. Karel Adámek POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM Karel Adámek Bakaláská práce 2011 ABSTRAKT Bakaláská práce se vnuje dobroinným sbírkám a jejich vnímání souasnou spoleností. Práce obsahuje teoretickou a praktickou

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH Univerzita Karlova Pírodovdecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Petra Puldová ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH V ZÁZEMÍ PRAHY Roníková práce Praha 2005 Vedoucí roníkové práce:

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.) Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko

Více

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání ABSTRAKT V bakaláské práci se zabývám spiritualitou v život stedoškolské mládeže a zamuji se na nová náboženství. V teoretické ásti definuji základní pojmy, popisuji historický vývoj nových náboženství,

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

1 Úvod k elektronickému podpisu

1 Úvod k elektronickému podpisu Bakaláská práce Jií Horník 1 Úvod k elektronickému podpisu 1.1 Úvod práce Efektivní komunikace je jednou ze základních podmínek vzniku nové "informaní" spolenosti. Množství informací, které je teba penášet,

Více

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ PES Nová sociální Evropa 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ EVROPA Zpráva pednesená na 7. kongresu PES v Portu Poulem Nyrupem Rasmussenem a Jacquesem Delorsem www.pes.org Strana evropských

Více

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú.

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú. Výroní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: rozehnalova@freeteens.cz www.freeteens.cz.ú.: 129621369/0800 OBSAH: I. Charakteristika problematiky...

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více