Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující"

Transkript

1 Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující sociální zalenní uživatele do spolenosti 1

2 Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporujících sociální zalenní uživatele do spolenosti Obsah 1. ÚVOD POPIS SOUASNÉHO STAVU ZAHRANINÍ ZKUŠENOSTI 9 3. KONCEPCE PODPORY TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ASOVÝ HORIZONT KONCEPCE KONCEPCE PODPORY TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY KONCEPCE PODPORY TRANSFORMACE ÚSTAVNÍ SOCIÁLNÍ PÉE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MOŽNÉ PEKÁŽKY REALIZACE PROCESU TRANSFORMACE ÚSTAVNÍ SOCIÁLNÍ PÉE V ESKÉ REPUBLICE CÍLE A OPATENÍ FINANNÍ DOPADY DO STÁTNÍHO ROZPOTU MONITORING SYSTÉMU

3 1. ÚVOD V eské republice stejn jako v jiných postkomunistických zemích se díky totalitní ée pikroilo k ešení otázek lidských práv oproti ostatním zemím se zpoždním nkolika desetiletí. Vývoj humanizace spolenosti a antidiskriminaních opatení zaal v Evrop již v období po druhé svtové válce. Náhled na práva lidí závislých na solidarit a pomoci zdravé vtšiny se simultánn vyvíjel ve svobodných demokraciích smrem k úct ke každému jedinci a k vdomí spoluodpovdnosti spolenosti za kvalitu života každého jejího lena. Evropská unie se od 70. let minulého století zabývá realizací procesu deinstitucionalizace a podporou práva žít v komunit pro všechny obany. eská republika jako lenský stát EU se prostednictvím tohoto dokumentu hlásí k této politice. Evropská unie používá pojem deinstitucionalizace pro manažerský proces zmny systému. V tomto materiálu je pojem deinstitucionalizace používán ve smyslu pechodu od pobytové pée k individuální podpoe života v pirozeném prostedí lovka a zahrnuje v sob taktéž obecný princip ízené zmny systému. V eské republice se tmto otázkám vnuje odborná veejnost v posledních deseti letech. S cílem individualizace a zkvalitnní pée vznikly v r na MPSV Standardy kvality sociálních služeb (dále jen Standardy) jako úinný nástroj k zavádní kvality do zaízení sociálních služeb. V pozdjších fázích procesu zavádní Standard dochází k odklonu od poskytování sociální služby jako tzv. komplexní dlouhodobé pée v institucích smrem k poskytování služeb formou individualizované podpory života v komunit. Je zejmé, že umístním znané ásti dnešních klient do pobytových zaízení sociální pée se eší jiné sociální problémy, asto eticky problematické. Napíklad odchody senior do pée pobytových zaízení mnohdy eší spíše špatnou bytovou situaci v rodin než potebu sociální pomoci, respektive pée. Jindy je umístní dsledkem nedostatené nabídky sít služeb, s jejichž podporou a pomocí by mohl lovk se specifickými potebami setrvat ve svém pirozeném prostedí. Snaha zajistit lidská práva pro všechny bez rozdílu se projevuje od 90. let v celé naší spolenosti, od místních iniciativ v pvodn ústavních zaízení až po vznik nové legislativy. Zákon o sociálních službách, který nabude úinnosti 1. ledna 2007, je 3

4 prvním zákonem dodržujícím lidskoprávní princip svobodné volby formy pomoci a typu služby na základ specifických poteb uživatele. Stát na financování tchto služeb nepispívá pouze formou dotací, ale dává do rukou uživatele finanní prostedky na zakoupení sociální služby v podob píspvku na péi. Píspvek na péi, adresovaný potenciálnímu uživateli služby, dá informovanému uživateli možnost vybrat si takovou službu, kterou skuten potebuje a která umožní jeho sociální zalenní do pirozené komunity. K tomu je nezbytn nutné vytvoit takovou nabídku služeb, které umožní všem lidem plnohodnotný život v komunit. Pro realizaci procesu deinstitucionalizace je nezbytná spoleenská shoda deklarovaná politickým rozhodnutím a plán podpory realizace tohoto procesu. ada evropských stát implementovala tyto myšlenky do své legislativy. Tato Koncepce deklaruje zájem státu na smování vývoje sociálních služeb v eské republice do podoby odpovídající vysplým státm EU. Jednotlivá opatení je teba pizpsobit potebám cílových skupin, které v souasnosti využívají ústavní péi, a zárove vytváet programy a projekty zamené na prevenci insitucionalizace osob se specifickými potebami. Jedná se o osoby se zdravotním postižením, zejména dti a dosplé s mentálním postižením a kombinovanými vadami, a dále pak seniory se sníženou schopností sobstanosti a samostatnosti. Dluhem spolenosti vi osobám se specifickými potebami a jejich rodinám je petrvávající pasivita k podpoe systémových zmn. Pedpokladem úspšného zapoetí systémového procesu transformace je osvta u veejnosti a samotných uživatel, aktivní spolupráce úastník procesu, uživatel služeb, zaízení ústavní sociální pée, obcí, kraj a resort a v neposlední ad vzdlávání pracovník sociálních služeb. Tyto aktivity musí být v potebné míe doprovázeny metodickou a finanní podporou státu a dalších institucí veejné správy. V oblasti strategie financování sociálních služeb je na základ politického konsensu potebné zrevidovat a zásadn redukovat výstavby nových kapacit pobytových zaízení a ušetené finanní prostedky smovat do vzniku služeb v komunit. Stávající poskytovatele ústavních služeb je nutné podporovat tak, aby sami transformovali svou innost smrem ke službám poskytovaným v pirozeném prostedí, smujícím k naplování individuálních poteb uživatel a v pípad, kdy toto není možné s ohledem na situaci uživatel, 4

5 maximáln piblížit pobyt uživatel životu v domácím prostedí. Na pechodnou dobu s tím souvisí poteba souasn zajišovat financování pvodní i nové formy poskytování sociální služby, a to pedevším pro zajištní bezpeného pechodu uživatel mezi obma formami. 2. POPIS SOUASNÉHO STAVU Více jak 85% pobytových zaízení sociální pée v eské republice (domovy dchodc (DD), domovy penziony pro dchodce (DPD) a ústavy sociální pée (ÚSP)) je zizována kraji nebo obcemi. Nestátní neziskové organizace poskytují zejména terénní a ambulantní sociální služby. Ústavní zaízení reprezentují v eské republice pomrn stabilní systém. Tato stabilita je dána pedevším trvalou poptávkou po tomto typu služeb a pedem stanovenými zdroji financování. Objem prostedk je tak relativn stálý a ústavy z roku na rok ví, jak vysokou ástkou mohou disponovat. Kraje obdrží v rámci celkové dotace ze státního rozpotu finanní prostedky a tyto prostedky pak samy rozdlují jednotlivým ústavm, jichž jsou zizovateli. Na provoz ústav sociální pée a domov dchodc, jejichž zizovatelem a provozovatelem je obec, je poskytována dotace na lžko. Jedná se o úelovou dotaci vyplácenou obcím Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpotu v rámci souhrnného finanního vztahu státního rozpotu k rozpotm obcí. Tato dotace podléhá finannímu vypoádání za píslušný rok. Dalšími zdroji financování jsou pedevším úhrady od uživatel služeb, jejichž výše je stanovena vyhláškou MPSV a dále vlastní prostedky samospráv a popípad další zdroje (nap. sponzorské dary). Jak vyplývá ze statistik, kapacita ústavné pée v R neustále roste. Tyto statistiky ovšem neukazují vývoj v ústavech, které již pešly na cestu transformace. Nap. kapacita ÚSP Horní Poustevna je zahrnuta práv v ústavní péi, pestože služby zde poskytované jsou postaveny výhradn jako chránné bydlení nebo služby podpory samostatného bydlení. 5

6 POET VYBRANÝCH ZAÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉE Poet D r u h z a í z e n í Domov dchodc 373 Domov - pension pro dchodce 149 DD + DPD spolené zaízení 13 Ústav pro TP dosplé obany 7 Ústav pro TP dosplé obany s pidruženým MP 5 Ústav pro MP dosplé obany 57 Ústav pro chronické alkoholiky a toxikomany 8 Ústav pro chronické psychotiky a psychopaty 8 Ústav pro MP mládež 137 Ústav pro TP mládež s pidruženým MP 20 Ústav pro TP mládež s více vadami 11 Poet ekatel na umístní do zaízení v roce 2004 Kapacita ekatelé Domov dchodc Domova-penzion pro dchodce ÚSP-TP dosplí ÚSP-TP mládež ÚSP-TP s pidruženým MP dosplí ÚSP-TP s pidruženým MP mládež ÚSP-TP s více vadami dosplí ÚSP-TP s více vadami mládež ÚSP-MP dosplí ÚSP-MP mládež Smyslov postižení dosplí Chronití alkoholici a toxikomani dosplí Chronití psychotici a psychopati dosplí Zdroj: statistická roenka MPSV Údaje za rok 2005 budou k dispozici ve 2 pololetí roku Nepedpokládá se ale zásadní zmna oproti roku

7 Pijímání do ústavní sociální pée je v R stanoveno vyhláškou. 182/1991 Sb. 2 v platném znní. Probíhá na podklad žádosti obana o ústavní sociální péi. Jde-li o nezletilé žadatele nebo obany zbavené zpsobilosti k právním úkonm podává žádost jejich zákonný zástupce. ízení o pijetí mže být zahájeno též z podntu obce, zdravotnického zaízení, obanského sdružení, církve nebo charitativní organizace. Pokud žadatel spluje podmínky pro pijetí do ústavu a ve vhodném ústavu je volné místo, rozhodne se o jeho pijetí. V pípad, že není ve vhodném ústavu volné místo, rozhodne se o zaazení žádosti do poadníku ekatel. Z uvedených ísel je jasný pevis poptávky nad nabídkou. Vysoká poptávka ovšem neukazuje zájem zpsobený kvalitou nabízené služby, ale spíše neexistenci odpovídajících alternativních služeb umožujících život v pirozeném prostedí. Pevis poptávky je také navýšen díky podávání žádostí takzvan pro jistotu ve snaze si do budoucna zajistit nedostatkovou službu bez ohledu na stávající i budoucí skutené poteby. Doprovodným jevem je také nedostatená informovanost o alternativních sociálních službách. Personální zajištní innosti ústavních zaízení sociální pée v R je pibližn v pomru 1:1,5 v potu pracovník na uživatele. Je nutné upozornit, že v tomto pomru jsou zapoítáni všichni pracovníci zaízení vetn napíklad údržbá, administrativních pracovník, uklízeek a kucha, kteí se nezabývají pímou péí o obyvatele. Nízký poet zamstnanc vykonávajících pímou péi je jedním z hlavních dvod nízké kvality života obyvatel ústav. Existují odchylky obma smry, nižší poty pracovník jsou bžné. Podle zprávy VÚPSV Brno z roku 2005 Kvalifikace pracovník v sociálních službách je pevládající pracovní pozicí peovatelka, znaný je však i výskyt pracovních zaazení, které by se mohly souhrnn oznait jako zdravotnická, tj. zdravotní sestra, ošetovatel - ošetovatelka a sanitá - sanitáka. V domovech dchodc je znaná heterogenita personálu jsou zde významn zastoupena všechna pracovní zaazení a lze íci, že v pípad nkterých z nich jako nap. pozice aktivizátora, zdravotní sestry a fyzioterapeuta je výskyt zaznamenán pevážn v tomto typu pobytového zaízení. 2 Vyhláška ministerstva práce a sociálních vcí eské republiky. 182/1991 Sb. ze dne 26. dubna 1991,kterou se provádí zákon o sociálním zabezpeení a zákon eské národní rady o psobnosti orgán eské republiky v sociálním zabezpeení 7

8 Zajímavé jsou dosažené kvalifikace u peovatelek, jejichž poet je v ústavních zaízeních sociální pée nejfrekventovanjší. V nkterých publikacích je uvádno až 69% peovatelek se základním vzdláním doplnným kurzy. V pímé souvislosti s nízkou odbornou kvalifikací personálu v pímé péi hovoí autoi výzkumu práv o pevažujícím materiálním (hygiena, strava) zpsobu pée. Lze íci, že tento druh pée probíhá na úkor uspokojování komplexu nemateriálních poteb uživatel. Podíl sociálních pracovník je v ústavní péi siln poddimenzován a je nutné konstatovat, že kvalifikovaní sociální pracovníci se v ústavech vyskytují jen ve velmi nízkém potu a asto jsou zamstnáni pouze v managementu zaízení a nikoli v pímé práci s uživatelem. V rámci obanských iniciativ, nestátních neziskových organizací atd. jsou poskytovány zejména terénní a ambulantní sociální služby. Poskytovatelé se však musejí ucházet o financování pro tyto služby nejastji formou grant i dotací, což je složitý zpsob, který brzdí rozvoj potebných služeb. Souasná legislativní úprava neumožuje vtší finanní participaci uživatel na sociálních službách a komerní sféra je nedostaten motivována, aby se podílela na spolufinancování sociálních služeb. Tuto situaci však mní zákon. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nabude úinnosti 1. ledna Hlavním cílem zákona o sociálních službách je podporovat proces sociálního zaleování a sociální soudržnost spolenosti. Zákonem stanovené principy stanovují základní rámec pro transformaní proces popisovaný touto Koncepcí. Podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách bude poskytovaná pomoc: 1) dostupná - z hlediska typu pomoci, územní dostupnosti, informaní dostupnosti a v neposlední ad také z hlediska ekonomických možností uživatel 2) efektivní bude uzpsobena tak, aby vyhovovala poteb lovka a nikoliv potebám systému, 3) kvalitní bude zabezpeována zpsobem a v rozsahu, který odpovídá souasnému poznání a možnostem spolenosti, 4) bezpená bude zabezpeována tak, aby neomezovala oprávnná práva a zájmy osob, 5) hospodárná bude zabezpeována tak, aby veejné i osobní výdaje používané na poskytnutí pomoci v maximáln možné míe pokrývaly objektivizovaný rozsah poteb. 8

9 Nový zákon vytváí informaní systém registrací sociálních služeb, který pinese úplný pehled o sociálních službách v eské republice. Díky povinné registraci bude možné detailn sledovat vývoj nabídky sociálních služeb a to na celostátní i regionální úrovni. Zárove zákon zasazuje píspvek na péi do informaního systému Hmotné nouze, ze kterého bude možné získat doplující data o spotebitelském chování uživatel sociálních služeb pobírajících píspvek. 2.1 Zahraniní zkušenosti Procesy deinstitucionalizace probíhají v jednotlivých státech EU, ale také napíklad v USA a na Novém Zélandu již od 70. let minulého století. Vysplé evropské zem, zejména pvodní lenské státy EU, nemají k procesu zmn v oblasti sociálních služeb vždy stejný pístup. Obecné trendy jsou konfrontovány s národními zvyklostmi, ekonomickou situací apod. Všechny evropské státy se také zabývají možnostmi podpory osob se zdravotním postižením, které vyrovnají jejich píležitosti žít život maximáln samostatn a úastnit se ekonomického, spoleenského a kulturního života spolenosti, tedy zejména bydlet v pirozeném sociálním prostedí, vzdlávat se a pracovat. Reforma, jejímž cílem bylo podporovat nezávislý život osob se specifickými potebami v komunit a zajistit nabídku integrovaných služeb soustedných na klienta, je realizována v psobnosti jednotlivých stát. Píklady dobré praxe representují zejména píklady Švédska, USA, Nového Zélandu a Velké Británie. Napíklad ve Švédsku a USA bylo politické rozhodnutí transformovat pobytové zaízení zapracováno do píslušných zákon. Rozpouštní a transformace residenních zaízení v alternativní druhy služeb, které nejsou podpoeny jednoznaným národním politickým rozhodnutím, jsou realizovány nap. v Nmecku a Chorvatsku. Z jednání zasedání European Coalition for Community Living s názvem Právo žít v komunit, konaného dne v Bruselu, kde se sešli pední evropští odborníci na proces transformace a zástupci zemí, kde je proces transformace již realizován, vyplynulo, že nejvtší obavy a odpor ke zmn jsou zaznamenávány ze strany rodin uživatel a zamstnanc zaízení. Dále je vnímán astý odpor ze strany zamstnaneckých odbor a spolupracujících ekonomických subjekt, zejména pak dodavatel, kteí jsou soustedni v okolí ústavu. 9

10 Samotné uzavení nebo reprofilace ústavu je ale možné pouze v pípad, je-li vytvoena dostatená sí alternativních služeb v komunit. Relativn nejsnazší cesta k tomuto cíli vede pes podporu stávající poskytovatel ústavní pée v transformaci poskytovaných služeb na služby chránného bydlení nebo podporovaného bydlení, vždy však s možností využití bžné sociální infrastruktury. Takto pojatá transformace poskytne zamstnancm ústav nové pracovní píležitosti. Proces transformace musí také nabídnout možnosti dalšího vzdlávání. Základy života uživatel sociálních služeb v bžné komunit lze podle evropských zkušeností generalizovat v následujících charakteristikách: - u chránného bydlení nebo služby podpory samostatného bydlení je nutné udržovat nízký poet uživatel v jednom byt, - uživatelé bydlí v bžné zástavb, - je podporována realizace bžných denních aktivit (práce, chránná dílna, apod.), - je podporována kvalita denního života uživatel (respekt spoluoban, ekonomická nezávislost), - je umožnno využívání dalších veejných služeb. Pro srovnání mžeme konstatovat, že již od konce minulého století v eské republice probíhá diskuse k tomuto tématu i ojedinlé poátky deinstitucionalizace. Bylo úspšn realizováno rozpuštní ÚSP v Horní Poustevn do alternativního komplexu služeb, církevní a nestátní neziskové organizace poskytují služby chránného a podporovaného bydlení. U nkterých kraj, napíklad Libereckého a Stedoeského kraje, se setkáváme také s poátky systémového pístupu k transformaci ústavních zaízení, zahájení procesu transformace probhlo rovnž v ÚSP Praha 1 - Vlašská a ve Slatianech. 3. KONCEPCE PODPORY TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 3.1 asový horizont koncepce Proces transformace sociálních služeb bude probíhat v období nkolika následujících desítek let. asový rámec podpory transformace obsažený v tomto 10

11 dokumentu bude probíhat v rámci let a bude tak odpovídat programovacímu období na erpání finanních prostedk ze strukturálních fond Evropské unie. Na konci tohoto období bude provedeno zhodnocení celého procesu podpory a bude vypracována koncepce na další období. 3.2 Koncepce podpory transformace sociálních služeb pro seniory Stáí je obdobím života, ve kterém by neml stagnovat rozvoj lidské osobnosti, není možné vidt stáí jako píinu ztráty samostatnosti a závislosti na jiné osob. Lidé vyššího vku jsou vtšinou samostatní a zachovávají si psychickou kondici až do posledních dn svého života, jak uvádí Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Zdraví 21 vydaný v roce 2003 Ministerstvem zdravotnictví R. Z dosavadních odborných poznatk vyplývá, že u osob nad 75 let vku vzrstá poptávka po sociálních službách spojená s postupn se objevující závislostí na pomoci druhé osoby, která pichází asto z dvod onemocnní, která mohou být jak psychická, tak somatická, ale také z dvod sociálních a ekonomických. Disabilita senior je asto zpsobena specifickými zdravotními problémy. Souasn je však dána pomrem mezi zdatností lovka a nároky jeho prostedí. Smyslový nebo pohybový deficit a z toho plynoucí ztrátu sobstanosti lze ešit zlepšením funkního stavu (lébou choroby, fyzioterapií a ergoterapií) nebo snížením nárok prostedí a lepší koordinací podprných služeb ( nap. metodou komunitního plánování).. Demografické trendy signalizují, že senior ve vku 65 až 79 let bude po roce 2010 výrazn pibývat. Pedpokládá se, že v budoucnosti budou velmi staí lidé (80+) delší dobu samostatní a intenzivní pée se bude stále více zamovat na závrenou ást života. Se vzrstajícím potem senior bude proti dnešku více starých lidí potebovat intenzivní péi a podporu v dsledku ztráty samostatnosti. Zelená kniha Evropské komise Nová mezigeneraní solidarita jako odpov na demografické zmny vymezuje skupinu obyvatel starší generace na základ dlení Eurostatu podle vkových kategorií na : 1. starší pracovníci (55-64 let), 2. senioi (65-79 let), 11

12 3. velmi staí lidé (80+). Pro úely návrhu koncepce transformace ústavní sociální pée pro seniory pracujeme s pojmem senior v širším pojetí. Jedná se o osoby ve vku 65+, kteí jsou v dsledku zdravotního postižení a nebo z dvod sociálních odkázáni na podporu druhé osoby, rodiny nebo spolenosti, a to s drazem na zachování jejich dstojnosti a podílu na spoleenském život. Praxe rovného pístupu k seniorm je narušena celkovým nastavením spolenosti ve vztahu ke starým lidem, které se vyznauje deformovaným pojetím stáí jako ošetovatelsko - sociálního problému, ageismem, gerontofobií a preferováním ústavnictví a centráln ízených služeb. Pesto má spolenost potenciál k dstojné úrovni a úelnosti služeb. Vzdlávání, osvta a informovanost spolenosti se stanou jedním z iniciálních krok transformace. Hlavním cílem koncepce podpory transformace sociálních služeb pro seniory je podpora postupné restrukturalizace a humanizace ústavních zaízení sociálních služeb a podpora takových služeb, které umožní seniorm co nejdéle zstat v jejich pirozeném prostedí a podpoí zachování jejich osobní autonomie. Pirozené prostedí nelze pojímat jen jako vlastní domácnost, v rámci níž se nezávislost seniora asto omezuje na možnost rozhodovat o míe pomoci ze strany agentur zajišujících úklid, pop. poskytování zdravotní i sociální pée. Pirozené prostedí je nezbytné chápat jako životní prostor, který pedstavuje krom bydlení samotného, zejména rodinné vazby a sí sociálních kontakt vázaných na dané místní spoleenství. Díky podpoe sociální služby vycházející z individuálních poteb uživatele, tak mže senior žít kvalitním a plnohodnotným životem ve vlastním domov. Bariérou pro život seniora v pirozeném sociálním prostedí je nedostaten dostupná sí terénních a ambulantních sociálních služeb. Klient, peující osoby a rodina bývají nedostaten informováni o vhodných alternativách ešení nepíznivé sociální a zdravotní situace. Pée o seniora je dlena mezi rodinu a mezi formální organizace, a velikost tohoto podílu je variabilní. Velké procento pée o seniory je v souasnosti zajišováno ústavní sociální péí. Významným problémem jsou velká ústavní zaízení bez individuální pée a podpory zamené pímo na klienta. Umístní do ústavního zaízení asto znamená ztrátu autonomie (nezávislosti), ztrátu motivace k rzným innostem, které byly díve souástí každodenního života. 12

13 Adaptaní mechanismy jsou ve starším vku znan oslabené. V tchto zaízeních je velmi obtížné naplovat moderní principy poskytování sociálních služeb a metod sociální práce zaruující dodržování lidských práv a z hlediska trvalé udržitelnosti a rozvoje je nutné se zamit na malá zaízení primárn zamená na poskytování individuální pée. Prioritou politiky sociálních služeb pro seniory je zkvalitovaní a integrace sociálních služeb pro seniory a to zejména v oblasti sociáln zdravotní. Nabízené služby musí být doplnny aktivitami naplujícími další poteby uživatel, jako jsou napíklad aktivity kulturní a duchovní. Politiku sociálních služeb je nutné zamit i na podporu peujících, tedy zejména rodiny. Podpora by mla vycházet z oblasti dostatené obecné informovanosti a vzdlávání pracovník sociálních služeb, kteí budou schopni poskytnout peujícím podporu a pomoc. Transformace sociálních služeb pro seniory musí probíhat v nkolika provázaných a koordinovaných krocích tak, aby byly zohlednny poteby a zájmy všech zainteresovaných stran, zejména uživatel služeb a jejich rodiny. Vlastní pée o seniory musí být zajišována domácími peujícími, terénními a ambulantními sociálními službami a humanizovanými sociálními službami pobytového typu (nízkokapacitní pobytové zaízení, podpora samostatného bydlení). Specifické podmínky je poteba zohlednit u zvlášt ohrožené a stále poetnjší skupin senior lidí s omezenými rozumovými a vyjadovacími schopnostmi, nap. senior trpících rznými formami demence, u kterých je v pobytových zaízeních nejvyšší riziko nerespektování práv a nepochopení jejich individuálních poteb. Pro stávající residenní zaízení a jejich obyvatele v procesu deinstitucionalizace bude klíové zamení na humanizaci služby, to znamená pedevším piblížení podmínek bžnému životu v pirozeném prostedí, snižování závislosti na péi, zkvalitování poskytovaných služeb a vznik a rozvoj program a projekt prevence institucionalizace. 3.3 Koncepce podpory transformace ústavní sociální pée pro osoby se zdravotním postižením 13

14 Cílem transformace ústavní sociální pée pro osoby se zdravotním postižením, pedevším mentálním a duševním, je vytvoit koordinovanou sí služeb pro uživatele umožujících život v pirozené komunit a minimalizovat dosud preferovaný zpsob poskytování sociální služby prostednictvím ústavní sociální pée. V souladu s právem každého lovka na kvalitní život a také s vývojem v ostatních zemích EU je je nutné umožnit lidem se zdravotním postižením žít v pirozené komunit s podporou vycházející podle individuální míry a rozsahu jejich poteb. Znamená to pedevším zmnu ve smování investic od ústavní sociální pée k podpoe terénních a ambulantních služeb, zamení se na humanizaci stávajících pobytových zaízení a jejich postupné rozpouštní do pirozené sít služeb v komunit. Pesmrování investic by mlo vycházet z principu podpory takových sociálních služeb, které umožní lidem dosud užívajícím institucionalizovanou ústavní péi návrat do pirozených komunit a navazovat na rozvoj regionálních plán rozvoje sociálních služeb. Je nutné umožnit lidem se zdravotním postižením, kteí budou závislí na pomoci jiné osoby, využít takovou sociální službu, která je z pirozené komunity nevylení, jak se to dje v pípad ústavní sociální pée. Místo výstavby nebo nákladné rekonstrukce stávajících ústavních zaízení budou finanní zdroje smrovány k podpoe vzniku chránných byt a dom v pirozené zástavb. Humanizace stávajících pobytových zaízení znamená zmnu v zamení se na uživatele služby jako individuality a z toho plynoucích inností. Úinným nástrojem v individualizaci pée jsou standardy kvality v sociálních službách, jejichž proces zavádní je teba podporovat pedevším v oblasti ústavní sociální pée. Pi dsledném naplování princip kvality v sociálních službách, bude docházet k pozitivním zmnám v odbornosti, kvalit a individualizaci poskytované služby. V pístupu k uživateli se bude mnit pomr mezi péí a podporou ve prospch podprných inností. Podpora vede lovka k možnosti využití vlastních kapacit a sebeaktivaci, pée naopak mže zvýšit závislost lovka na peovatelích. Míra podpory závisí na skutených potebách lovka, vychází z jeho úrovn psychomotorického vývoje, kvalitní odborné diagnostiky, poznání jeho osobnosti a cíl vytvoeného osobního plánu rozvoje. Jedním z prvních krok, které je nutné udlat je pehodnocení dležitých aspekt situace každého jednotlivého uživatele sociální pée. Pehodnocení by mlo probhnout formou na lovka orientovaného individuálního plánování, které vychází 14

15 z osobních pedstav uživatele a ze zjištné míry a formy potebné podpory. Následným krokem by mlo být provení diagnóz a medikace všech souasných uživatel ústavní sociální pée (diagnostika u lidí s mentálním postižením vychází ze základních atribut kvalitní diagnostiky, obsahuje diagnostiku neurologickou, psychiatrickou, psychologickou, pedagogickou a sociální a stanovení úrovn psychomotorického vývoje). Na základ této diagnostiky musí být vytvoeny plány pée a podpory, které by mli odrážet osobní pedstavu jednotlivých uživatel o vlastním život i jejich individuální poteby a které budou souasn podporovat sociální zaleování a bžný styl života, stimulaní plány psycho-motorického vývoje, plány terapeutického psobení a posouzení možnosti a zpsobu školní docházky nebo individuálního vzdlávání (vetn jeho zajištní) a možnosti pípravy uživatel na zamstnání a následné zajištní zamstnání. Dalším nezbytným krokem je revize naplování lidských a obanských práv uživatel, zejména ve vztahu ke zpsobilosti k právním úkonm a ve vztahu k opatrovnictví. V eské republice se stalo bžnou zvyklostí zbytené omezování obanských práv lidí s mentálním postižením uživatel pobytové sociální pée. Jsou zbavováni zpsobilosti k právním úkonm a opatrovníkem bývají ustanovena zaízení, jejichž služby využívají. Tento stav si vyžaduje pozornost a revizi. Rozpouštní ústavní pée do pirozené sít služeb v komunit spoívá v podpoe rozvoje služeb, které umožní svým uživatelm nejvyšší možnou míru variabilního života, srovnatelného s vrstevníky. Jde pedevším o služby chránného bydlení, osobní asistence a také služby podpory samostatného bydlení. Nedílnou souástí tohoto procesu je zajištní následných podprných obanských služeb, poskytovaných lovku se zdravotním postižením pímo v pirozené komunit. Tyto služby programov pomáhají klientm na cest k zaazení do bžné spolenosti. Rozvoj chránného a podporovaného bydlení pedpokládá zvýšení zájmu místních spoleenství o své obany se specifickými (zvláštními) potebami. Proces transformace je nutné dále podpoit dostatenou publicitou daného problému a uspoádáním informaní kampan. Dležitou aktivitou je vytváení finanních nástroj podporujících pekonávání souvisejících negativních dopad (zejména pocit ohrožení ztrátou zamstnání u souasných pracovník ústav sociálních služeb). U tch klient, kteí již mají schopnosti samostatn bydlet je nutné co nejdíve zajistit samostatné bydlení. Umístní uživatel do bytových jednotek musí odpovídat 15

16 všeobecn uznávaným normám ubytování v domech v bžné zástavb. V pípad lidí, kteí pobývali delší dobu v ústavním zaízení, je nutné na celý proces vypracovat plány jejich osobního rozvoje a zaleování do komunity a analýzu rizik. Tyto plány umožní hladký prbh postupného opouštní ústavního peujícího prostedí, prostednictvím pedem naplánovaných postupných krok, kladoucí zvyšující nároky na samostatnost lovka. Vlastní píprava na zalenní uživatele do komunity obsahuje i prvky pípravy terénu na facilitované pijetí vyžadující spolupráci s veejnými institucemi a se sítí obanské vybavenosti. Již dnes je jasné, že uritá ást uživatel bude potebovat péi residenních služeb. Tyto služby musí být poskytovány tak, aby se pirozenému prostedí co nejvíce pibližovaly. Požadavek na piblížení je charakterizován pedevším malou kapacitou zaazení (snížit kapacitu zaízení v souladu s dobrou praxí EU tj. 36 uživatel), vybavením (zaízení ani obleení personálu nesmí pipomínat nemocnici), režimem a zpsobem života klient (individualizovaný režim) a umístním v bžné zástavb. Vždy i u tchto služeb musí být centrem zájmu uživatel. Cílovým stavem integrace do spolenosti je respektování práva obana právo uživatele sociálních služeb na rovné píležitosti a možnost svobodného rozhodování o otázkách bžného života. Obec v procesu transformace bude garantem sociálních služeb a bude mít inicializaní roli. Obec mže pro zajištní služeb využít i jiné subjekty, ale vždy se jedná o zákonnou povinnost obcí, popípad kraj, tyto služby zajistit. Ze stávajících ústav sociální pée vzniknou nová zaízení, která budou garantovat poskytování pimených služeb pro klienty a budou iniciovat vznik regionálních služeb pro lidi se zvláštními potebami. Dležitý úkol budou mít zaízení také v obhajob práv lidí s postižením. Prostednictvím plánování sociálních služeb, bude vytvoen koordinovaný systém služeb, umožujících život v pirozené komunit a dostupný pro všechny potebné. Stedndobé plány rozvoje sociálních služeb by mly zajistit, aby sí sociálních služeb zahrnovala všechny nezbytné prvky umožující lidem s postižením setrvat, nebo se vrátit do pirozeného prostedí. Komplex služeb by ml zahrnovat zejména terénní služby typu raná pée, osobní asistence nebo podpora samostatného bydlení, rzné typy odlehovacích služeb, pobytové služby typu chránného bydlení, 16

17 služby podporující pracovní uplatnní, kombinující zdravotní a sociální služby jako je home care. Proces transformace je asov nároná akce, a i v ústavu, který má zájem o realizaci postupných zmn, bude trvat léta. Z tohoto dvodu bude teba zaít se zmnami poskytování služeb i v rámci samotného ústavu pro obyvatele, kteí zde zstanou déle. Jde zejména o rzná opatení zvyšující míru soukromí obyvatel, naplnní lidských i obanských práv, programy podpory sobstanosti, možnosti zapojení do místního a ekonomického života obce atd. 3.4 Možné pekážky realizace procesu transformace ústavní sociální pée v eské republice Vlastní transformace sociálních služeb má zejména ti zásadní pekážky. Jsou to obavy z nedostatku finanních prostedk na provedení transformace, odpor proti zmn a otázky využití stávajících ústavních zaízení Obava z nedostatku finanních prostedk na proces zmny I když je možné pedpokládat, že vlastní výsledek transformace pinese úspory v celkovém rozpotu sociálních služeb, samotný proces transformace mže ve svých poáteních stádiích znamenat navýšení náklad. Jedná se zejména o vstupní náklady pi vytváení nových služeb, na financování nemovitostí, ze kterých postupn budou uživatelé odcházet a ješt nedojde k jejich jinému využití nebo prodeji, a pípadn i financování podprných program. Tyto náklady však bude možné minimalizovat, a to zejména dsledným plánováním rozvoje sociálních služeb v daném regionu metodou komunitního plánování. Do finanních kalkulací je také nezbytné zapoítat možnou zmnu tok finanních prostedk závislých na vli jednotlivc pobírajících píspvek na péi, která mže i bez procesu transformace výrazn zmnit situaci v píjmové oblasti nkterých pobytových zaízeních Odpor ke transformaní zmn První dotenou skupinou lidí, kterým transformace zmní život, jsou vlastní uživatelé sociálních služeb a jejich rodiny. Uživatelé však nemusí ve všech pípadech 17

18 vnímat transformaní snahy jako pozitivní. astá nedostatená informovanost nebo neznalost jiných typ sociálních služeb mže v uživateli vyvolávat obavy ze ztráty stávajících životních jistot. Pro uživatele je velmi obtížené si v tchto pípadech pedstavit nco neznámého a odlišného a tato obava mže v uživateli vyvolat velké úzkosti a zesílit vazbu na stávající typ služby, a je jeho kvalita jakákoli. Z tohoto dvodu je nutné smovat prvotní úsilí spolenosti k práci s touto obavou a posílit pocit jistoty v celém procesu. Stejn tak musí být pracováno s rodinou, která nemusí být pipravena, možná ani schopna pijmout svého handicapovaného lena zpt do rodiny, navíc jako rovnoprávného lena. Pro tento požadavek není spolené bydlení, jak by se mohlo na první pohled zdát, podmínkou, nebo vtšina klient se uí žít ve vlastní domácnosti. Je vhodné se zamit mimo jiné na individuální práci sociálního pracovníka, zamstnanc ústavu, ze kterého se handicapovaný len rodiny vrací, i dalších osob s rodinou i klientem. Transformace zásadním zpsobem zmní život nejen samotným uživatelm, ale také personálu souasných zaízení a lidem v jejich okolí i celé spolenosti. I když navržená opatení poítají s udržením nebo dokonce s navýšením pracovních míst v regionech, mohou být pesto vnímána jako práci ohrožující a proto personálem odmítána. Zásadní skuteností mže být také to, že v nkterých oblastech je v jednom ústavu v pracovním pomru i nkolik len z jedné rodiny, která je tak na píjmech z této práce životn závislá. Transformace se tak pro celé rodiny stává významnou hrozbou. A pitom práv kvalitní personál je nosným segmentem celého transformaního procesu. Neopomenutelnou souástí zaátku celého procesu musí být práce s personálem, jeho vzdlávání a pesvdování o smyslu a dležitosti procesu transformace. Podpora bude smovat nejen k zamstnancm, ale i na vznik podnikatelských aktivit v oblasti poskytování sociálních služeb nap. osobní asistence, peovatelská služba. Rozvíjet by se mly také další návazné služby veejného zájmu, jako napíklad údržba nebo administrativní služby. Vedle pracovník a jejich rodin se mže strach z negativních dopad transformace projevit i u ostatních lidí z okolního obyvatelstva. Napíklad živnostníci, profitující z velké koncentrace lidí okolo zaízení, mohou být procesem ohroženi. Strach ze ztráty rzných jistot i výhod mohou vyvolat silný odpor, projevující se v místních iniciativách. Tento odpor mže významn omezit úinná mediální kampa zamená na místní obyvatele a vyvracející jejich obavy. V plánech 18

19 transformaních proces v jednotlivých lokalitách bude nutné pamatovat i na podprná opatení tyto dopady zmírující. innost obcí by mla být soustedna na sociální práci, zejména v oblasti poradenství, která pomáhá lidem v nepíznivé sociální situaci s drazem na sociáln právní pomoc, ochranu a obhajobu Otázky využití stávajících ústavních zaízení Další otázkou, která se mže pi procesu transformace institucionální pée objevit, je využití stávajících ústavních zaízení. Tato zaízení jsou asto modernizovaná, nov vybudovaná, pestavná i nov vznikající. Jako možná ešení se nabízejí následující varianty: Je možné je prodat, zmnit úel užití (hotely, kanceláské prostory, agentura sociálních služeb a jiné), pronajímat nebo zbourat. 4. CÍLE A OPATENÍ Základními principy transformace, které jsou spolené obma cílovým skupinám, jsou - princip humanizace, princip individualizace a princip služby v pirozeném prostedí lovka. 4.1 Cíl 1 - Zvýšit informovanost o procesu transformace institucionální pée pro osoby se zdravotním postižením a seniory Opatení: Pipravit všeobecnou mediální kampa o procesu transformace institucionální pée zamenou zejména na tyto oblasti: život doma i v komunit, život v ústavu, humanizace, lidská a obanská práva, dstojnost, kvalita služby. Kampa bude zamena na veejnost, veejnou správu, poskytovatele sociálních služeb a souvisejících služeb. Poskytovat informace o transformaci institucionální pée prostednictvím souasných residenních zaízení, stejn tak prostednictvím zájmových organizací. 19

20 Provede: MPSV Termín: Odhad finanního dopadu na státní rozpoet: 30 mil. K Uspoádat 2 celostátní konference k procesu transformace institucionální pée pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Provede: MPSV Termín: Odhad finanního dopadu na státní rozpoet: 1 mil. K Zajistit vzdlávání poskytovatel sociálních služeb, zadavatel a dalších subjekt v procesu transformace institucionální pée pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Provede: MPSV Termín: Odhad finanního dopadu na státní rozpoet: 15 mil K Provést výzkum stavu institucionální pée v eské republice, zamený na skladbu uživatel a užívání restriktivních opatení. Provede: MPSV Termín: Zmnit složení údaj sledovaných ve statistickém sledování, které provádí a prostednictvím statistických roenek zveejuje MPSV. Provede: MPSV CR Termín Cíl 2 Vytvoit systém vertikální a horizontální spolupráce mezi všemi dotenými subjekty (relevantními aktéry) procesu transformace institucionální pée (jedná se zejména o následující subjekty: státní správa a samospráva, poskytovatelé sociální služeb, uživatelé sociálních služeb, sociální partnei) Opatení: Zapracovat problematiku deinstitucionalizace a humanizace služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením do konceptu celoživotního vzdlávání úedník regionální a místní správy. Provede: MPSV ve spolupráci s MV Termín:

21 4.2.2 Vypracovat metodiku zamenou na aktivity vycházející problematiky transformaního procesu. Provede: MPSV Termín: 2008 Spolupráce: státní správa a samospráva, poskytovatelé sociální služeb, uživatelé sociálních služeb, MMR, MZ, MŠMT, MF Pipravit systém poskytování metodické podpory v procesu transformace institucionální pée pro osoby se zdravotním postižením a seniory poskytovatelm a zadavatelm sociálních služeb. Provede: MPSV Termín: Vytvoit koordinaní a expertní platformu složenou ze zástupc relevantních subjekt urenou k podpoe procesu transformace. Provede: MPSV Termín: Vytvoit domácí a zahraniní píklady dobré praxe a efektivní systém výmny zkušeností a odborných poznatk z oblasti humanizace. Provede: MPSV Termín: Odhad finanního dopadu na státní rozpoet: 1 mil. K ron Vytvoit manuál dobré praxe v oblasti architektonického ešení exteriéru a interiérového zaízení prostor, kde lidé se zdravotním postižení a senioi žijí. Provede: MPSV Termín: 2008 Spolupráce: kraje, MMR Odhad finanního dopadu na státní rozpoet: 2 mil. K Vytvoit systém podpory program usnadujících sociální zaleování v konkrétních komunitách. Provede: MPSV Termín: Zapracovat problematiku deinstitucionalizace a humanizace sociálních služeb do procesu stedndobého plánování sociálních služeb. Provede: MPSV Termín:

22 4.3 Cíl 3 Podpora poskytovatel sociálních služeb, jejich zamstnanc a dalších subjekt pi transformaci institucionální pée zejména smrem k poskytování sociálních služeb v souladu s individuálními potebami uživatel služeb prostednictvím dotaních program. Opatení: Zamit investiní dotaní programy tak, aby podporovaly výstavbu pouze pobytových zaízení s humanizujícími prvky, tj. zejména kapacita zaízení do 40 uživatel, umístní zaízení v pirozené komunit a dodržující soukromí a zájmy jednotlivých uživatel a to formou výstavby nových nebo rekonstrukcí starých zaízení Provede: MPSV Termín: prbžn od 2008 Spolupráce: kraje, regionální rady Zamit dotaní programy tak, aby podporovaly rozvoj terénních a ambulantních služeb, které umožují uživatelm setrvání v pirozeném prostedí. Provede: MPSV Termín: Provést analýzu státní dotaních program a program financovaných z EU zamených na cílové skupiny s cílem sjednotit pístup jednotlivých resort v rámci ešené problematiky. Provede: MPSV Termín: 2007 Spolupráce: kraje, regionální rady, MMR 4.4 Cíl 4 Podporovat proces zkvalitování životních podmínek uživatel stávajících ústavních zaízení sociální pée Opatení: Podporovat proces zavádní standard kvality do zaízení sociálních služeb. Provede: MPSV Termín:

23 4.4.2 Vytvoit systém (metodiku) individuálního posouzení situace uživatel stávajících pobytových zaízení za úelem nalezení a uplatnní možností zkvalitnní jejich života. Provede: MPSV ve spolupráci MZ a MŠMT Termín: Ve spolupráci s kraji zajistit dostupnost odborník, kteí budou schopni provádt odbornou diagnostiku zejména neurologickou, psychiatrickou, psychologickou, sociální, pedagogickou. Provede: MPSV Termín: Cíl 5 Podpora naplování lidských práv uživatel pobytových sociálních služeb a jejich práva na plnohodnotný život srovnatelný s vrstevníky, žijícími v pirozeném prostedí. Opatení: V návaznosti na obnovení dsledné odborné diagnostiky u všech uživatel zrevidovat náhled na situace zbavování nebo omezování zpsobilosti k právním úkonm. Provede: MPSV ve spolupráci s MS Termín: Zpracovat právní a vcnou analýzu souasného stavu praxe v procesu ustanovování opatrovnictví se zvláštním drazem na lidskoprávní oblast. Provede: MS ve spolupráci s MPSV a Úadem vlády vládním zmocnncem pro lidská práva Termín: Informovat soudy o procesech humanizace pobytových sociálních služeb a lidskoprávních aspektech s tím souvisejících. Provede: MS ve spolupráci s MPSV Termín: Vytvoit vzdlávací program zamený na kvalitní výkon funkce opatrovníka. Provede: MPSV ve spolupráci s MS Termín:

24 4.5.5 Vytvoit podprný systém doprovázení uživatele pobytových sociálních služeb pi procesu opouštní služby a zaleování do života místního spoleenství. Provede: MPSV Termín: FINANNÍ DOPADY DO STÁTNÍHO ROZPOTU Pedložená Koncepce eší problematiku v rámci stávajících rozpot jednotlivých resort. Finanní dopady na státní rozpoet mají pouze nkterá opatení a to v celkov odhadované výši 49 mil. K. S ohledem na ešené téma se pedpokládá nad rámec výše uvedeného odhadu maximální možné využití prostedk ESF. 6. MONITORING SYSTÉMU MPSV bude prbžn vyhodnocovat plnní cíl stanovených touto koncepcí. Zprávu o plnní cíl na píslušný kalendání rok bude vždy pedložena k následujícího roku vlád R. 24

25 VYPOÁDÁNÍ PIPOMÍNEK V 25

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti 1 Koncepce

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti Obsah 1.

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec zóna Lidové sady Zpracoval: Ing. Michal

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek

ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek Místo v systému pée Obanské sdružení ADVAITA sídlí na Liberecku a nabízí v Libereckém kraji programy protidrogové prevence (primární, sekundární, terciární). Plní úlohu

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Statutární msto Liberec Rezort školství, sociálních vcí, cestovního ruchu a kultury Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Liberec, 09/2015 A. Sociální a zdravotní

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl. Praha, Olomouc 2003

Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl. Praha, Olomouc 2003 1 Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl Praha, Olomouc 2003 Jedním z nejbolavjších míst v našem systému sociální pée je zajištní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Problematika zdravotn sociální pée. PhDr. Hana Janeková PhD. 2007

Problematika zdravotn sociální pée. PhDr. Hana Janeková PhD. 2007 Problematika zdravotn sociální pée PhDr. Hana Janeková PhD. 2007 Celostní (holistický) pístup k lovku lovk jako bio-psycho-sociální entita Ekosystémové paradigma lovk a jeho prostedí Definice zdraví WHO

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

lánek 1 Pedmt Smlouvy

lánek 1 Pedmt Smlouvy Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I: 49562827 DI: CZ49562827 Bankovní spojení: 36739851/0100.j.: Zastupující: Organizaní jednotka: (dále jen Poskytovatel

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE

ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE ZAVÁDNÍ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DO PRAXE Prvodce poskytovatele Praha 2002 ÚVOD... 3 CO JSOU TO STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 3 PROCEDURÁLNÍ STANDARDY:... 4 STANDARD 1. Cíle a zpsoby

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ rok 2010 Základní informace o PO Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

R O Z V O J V E S N I C E

R O Z V O J V E S N I C E P R O G R A M O B N O V Y V E N K O V A V E S N I C E R O Z V O J V E S N I C E Ludmila Kašparová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ R 7 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES)

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) DOPORUENÍ RADY ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více