Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující"

Transkript

1 Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující sociální zalenní uživatele do spolenosti 1

2 Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporujících sociální zalenní uživatele do spolenosti Obsah 1. ÚVOD POPIS SOUASNÉHO STAVU ZAHRANINÍ ZKUŠENOSTI 9 3. KONCEPCE PODPORY TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ASOVÝ HORIZONT KONCEPCE KONCEPCE PODPORY TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY KONCEPCE PODPORY TRANSFORMACE ÚSTAVNÍ SOCIÁLNÍ PÉE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MOŽNÉ PEKÁŽKY REALIZACE PROCESU TRANSFORMACE ÚSTAVNÍ SOCIÁLNÍ PÉE V ESKÉ REPUBLICE CÍLE A OPATENÍ FINANNÍ DOPADY DO STÁTNÍHO ROZPOTU MONITORING SYSTÉMU

3 1. ÚVOD V eské republice stejn jako v jiných postkomunistických zemích se díky totalitní ée pikroilo k ešení otázek lidských práv oproti ostatním zemím se zpoždním nkolika desetiletí. Vývoj humanizace spolenosti a antidiskriminaních opatení zaal v Evrop již v období po druhé svtové válce. Náhled na práva lidí závislých na solidarit a pomoci zdravé vtšiny se simultánn vyvíjel ve svobodných demokraciích smrem k úct ke každému jedinci a k vdomí spoluodpovdnosti spolenosti za kvalitu života každého jejího lena. Evropská unie se od 70. let minulého století zabývá realizací procesu deinstitucionalizace a podporou práva žít v komunit pro všechny obany. eská republika jako lenský stát EU se prostednictvím tohoto dokumentu hlásí k této politice. Evropská unie používá pojem deinstitucionalizace pro manažerský proces zmny systému. V tomto materiálu je pojem deinstitucionalizace používán ve smyslu pechodu od pobytové pée k individuální podpoe života v pirozeném prostedí lovka a zahrnuje v sob taktéž obecný princip ízené zmny systému. V eské republice se tmto otázkám vnuje odborná veejnost v posledních deseti letech. S cílem individualizace a zkvalitnní pée vznikly v r na MPSV Standardy kvality sociálních služeb (dále jen Standardy) jako úinný nástroj k zavádní kvality do zaízení sociálních služeb. V pozdjších fázích procesu zavádní Standard dochází k odklonu od poskytování sociální služby jako tzv. komplexní dlouhodobé pée v institucích smrem k poskytování služeb formou individualizované podpory života v komunit. Je zejmé, že umístním znané ásti dnešních klient do pobytových zaízení sociální pée se eší jiné sociální problémy, asto eticky problematické. Napíklad odchody senior do pée pobytových zaízení mnohdy eší spíše špatnou bytovou situaci v rodin než potebu sociální pomoci, respektive pée. Jindy je umístní dsledkem nedostatené nabídky sít služeb, s jejichž podporou a pomocí by mohl lovk se specifickými potebami setrvat ve svém pirozeném prostedí. Snaha zajistit lidská práva pro všechny bez rozdílu se projevuje od 90. let v celé naší spolenosti, od místních iniciativ v pvodn ústavních zaízení až po vznik nové legislativy. Zákon o sociálních službách, který nabude úinnosti 1. ledna 2007, je 3

4 prvním zákonem dodržujícím lidskoprávní princip svobodné volby formy pomoci a typu služby na základ specifických poteb uživatele. Stát na financování tchto služeb nepispívá pouze formou dotací, ale dává do rukou uživatele finanní prostedky na zakoupení sociální služby v podob píspvku na péi. Píspvek na péi, adresovaný potenciálnímu uživateli služby, dá informovanému uživateli možnost vybrat si takovou službu, kterou skuten potebuje a která umožní jeho sociální zalenní do pirozené komunity. K tomu je nezbytn nutné vytvoit takovou nabídku služeb, které umožní všem lidem plnohodnotný život v komunit. Pro realizaci procesu deinstitucionalizace je nezbytná spoleenská shoda deklarovaná politickým rozhodnutím a plán podpory realizace tohoto procesu. ada evropských stát implementovala tyto myšlenky do své legislativy. Tato Koncepce deklaruje zájem státu na smování vývoje sociálních služeb v eské republice do podoby odpovídající vysplým státm EU. Jednotlivá opatení je teba pizpsobit potebám cílových skupin, které v souasnosti využívají ústavní péi, a zárove vytváet programy a projekty zamené na prevenci insitucionalizace osob se specifickými potebami. Jedná se o osoby se zdravotním postižením, zejména dti a dosplé s mentálním postižením a kombinovanými vadami, a dále pak seniory se sníženou schopností sobstanosti a samostatnosti. Dluhem spolenosti vi osobám se specifickými potebami a jejich rodinám je petrvávající pasivita k podpoe systémových zmn. Pedpokladem úspšného zapoetí systémového procesu transformace je osvta u veejnosti a samotných uživatel, aktivní spolupráce úastník procesu, uživatel služeb, zaízení ústavní sociální pée, obcí, kraj a resort a v neposlední ad vzdlávání pracovník sociálních služeb. Tyto aktivity musí být v potebné míe doprovázeny metodickou a finanní podporou státu a dalších institucí veejné správy. V oblasti strategie financování sociálních služeb je na základ politického konsensu potebné zrevidovat a zásadn redukovat výstavby nových kapacit pobytových zaízení a ušetené finanní prostedky smovat do vzniku služeb v komunit. Stávající poskytovatele ústavních služeb je nutné podporovat tak, aby sami transformovali svou innost smrem ke službám poskytovaným v pirozeném prostedí, smujícím k naplování individuálních poteb uživatel a v pípad, kdy toto není možné s ohledem na situaci uživatel, 4

5 maximáln piblížit pobyt uživatel životu v domácím prostedí. Na pechodnou dobu s tím souvisí poteba souasn zajišovat financování pvodní i nové formy poskytování sociální služby, a to pedevším pro zajištní bezpeného pechodu uživatel mezi obma formami. 2. POPIS SOUASNÉHO STAVU Více jak 85% pobytových zaízení sociální pée v eské republice (domovy dchodc (DD), domovy penziony pro dchodce (DPD) a ústavy sociální pée (ÚSP)) je zizována kraji nebo obcemi. Nestátní neziskové organizace poskytují zejména terénní a ambulantní sociální služby. Ústavní zaízení reprezentují v eské republice pomrn stabilní systém. Tato stabilita je dána pedevším trvalou poptávkou po tomto typu služeb a pedem stanovenými zdroji financování. Objem prostedk je tak relativn stálý a ústavy z roku na rok ví, jak vysokou ástkou mohou disponovat. Kraje obdrží v rámci celkové dotace ze státního rozpotu finanní prostedky a tyto prostedky pak samy rozdlují jednotlivým ústavm, jichž jsou zizovateli. Na provoz ústav sociální pée a domov dchodc, jejichž zizovatelem a provozovatelem je obec, je poskytována dotace na lžko. Jedná se o úelovou dotaci vyplácenou obcím Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpotu v rámci souhrnného finanního vztahu státního rozpotu k rozpotm obcí. Tato dotace podléhá finannímu vypoádání za píslušný rok. Dalšími zdroji financování jsou pedevším úhrady od uživatel služeb, jejichž výše je stanovena vyhláškou MPSV a dále vlastní prostedky samospráv a popípad další zdroje (nap. sponzorské dary). Jak vyplývá ze statistik, kapacita ústavné pée v R neustále roste. Tyto statistiky ovšem neukazují vývoj v ústavech, které již pešly na cestu transformace. Nap. kapacita ÚSP Horní Poustevna je zahrnuta práv v ústavní péi, pestože služby zde poskytované jsou postaveny výhradn jako chránné bydlení nebo služby podpory samostatného bydlení. 5

6 POET VYBRANÝCH ZAÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉE Poet D r u h z a í z e n í Domov dchodc 373 Domov - pension pro dchodce 149 DD + DPD spolené zaízení 13 Ústav pro TP dosplé obany 7 Ústav pro TP dosplé obany s pidruženým MP 5 Ústav pro MP dosplé obany 57 Ústav pro chronické alkoholiky a toxikomany 8 Ústav pro chronické psychotiky a psychopaty 8 Ústav pro MP mládež 137 Ústav pro TP mládež s pidruženým MP 20 Ústav pro TP mládež s více vadami 11 Poet ekatel na umístní do zaízení v roce 2004 Kapacita ekatelé Domov dchodc Domova-penzion pro dchodce ÚSP-TP dosplí ÚSP-TP mládež ÚSP-TP s pidruženým MP dosplí ÚSP-TP s pidruženým MP mládež ÚSP-TP s více vadami dosplí ÚSP-TP s více vadami mládež ÚSP-MP dosplí ÚSP-MP mládež Smyslov postižení dosplí Chronití alkoholici a toxikomani dosplí Chronití psychotici a psychopati dosplí Zdroj: statistická roenka MPSV Údaje za rok 2005 budou k dispozici ve 2 pololetí roku Nepedpokládá se ale zásadní zmna oproti roku

7 Pijímání do ústavní sociální pée je v R stanoveno vyhláškou. 182/1991 Sb. 2 v platném znní. Probíhá na podklad žádosti obana o ústavní sociální péi. Jde-li o nezletilé žadatele nebo obany zbavené zpsobilosti k právním úkonm podává žádost jejich zákonný zástupce. ízení o pijetí mže být zahájeno též z podntu obce, zdravotnického zaízení, obanského sdružení, církve nebo charitativní organizace. Pokud žadatel spluje podmínky pro pijetí do ústavu a ve vhodném ústavu je volné místo, rozhodne se o jeho pijetí. V pípad, že není ve vhodném ústavu volné místo, rozhodne se o zaazení žádosti do poadníku ekatel. Z uvedených ísel je jasný pevis poptávky nad nabídkou. Vysoká poptávka ovšem neukazuje zájem zpsobený kvalitou nabízené služby, ale spíše neexistenci odpovídajících alternativních služeb umožujících život v pirozeném prostedí. Pevis poptávky je také navýšen díky podávání žádostí takzvan pro jistotu ve snaze si do budoucna zajistit nedostatkovou službu bez ohledu na stávající i budoucí skutené poteby. Doprovodným jevem je také nedostatená informovanost o alternativních sociálních službách. Personální zajištní innosti ústavních zaízení sociální pée v R je pibližn v pomru 1:1,5 v potu pracovník na uživatele. Je nutné upozornit, že v tomto pomru jsou zapoítáni všichni pracovníci zaízení vetn napíklad údržbá, administrativních pracovník, uklízeek a kucha, kteí se nezabývají pímou péí o obyvatele. Nízký poet zamstnanc vykonávajících pímou péi je jedním z hlavních dvod nízké kvality života obyvatel ústav. Existují odchylky obma smry, nižší poty pracovník jsou bžné. Podle zprávy VÚPSV Brno z roku 2005 Kvalifikace pracovník v sociálních službách je pevládající pracovní pozicí peovatelka, znaný je však i výskyt pracovních zaazení, které by se mohly souhrnn oznait jako zdravotnická, tj. zdravotní sestra, ošetovatel - ošetovatelka a sanitá - sanitáka. V domovech dchodc je znaná heterogenita personálu jsou zde významn zastoupena všechna pracovní zaazení a lze íci, že v pípad nkterých z nich jako nap. pozice aktivizátora, zdravotní sestry a fyzioterapeuta je výskyt zaznamenán pevážn v tomto typu pobytového zaízení. 2 Vyhláška ministerstva práce a sociálních vcí eské republiky. 182/1991 Sb. ze dne 26. dubna 1991,kterou se provádí zákon o sociálním zabezpeení a zákon eské národní rady o psobnosti orgán eské republiky v sociálním zabezpeení 7

8 Zajímavé jsou dosažené kvalifikace u peovatelek, jejichž poet je v ústavních zaízeních sociální pée nejfrekventovanjší. V nkterých publikacích je uvádno až 69% peovatelek se základním vzdláním doplnným kurzy. V pímé souvislosti s nízkou odbornou kvalifikací personálu v pímé péi hovoí autoi výzkumu práv o pevažujícím materiálním (hygiena, strava) zpsobu pée. Lze íci, že tento druh pée probíhá na úkor uspokojování komplexu nemateriálních poteb uživatel. Podíl sociálních pracovník je v ústavní péi siln poddimenzován a je nutné konstatovat, že kvalifikovaní sociální pracovníci se v ústavech vyskytují jen ve velmi nízkém potu a asto jsou zamstnáni pouze v managementu zaízení a nikoli v pímé práci s uživatelem. V rámci obanských iniciativ, nestátních neziskových organizací atd. jsou poskytovány zejména terénní a ambulantní sociální služby. Poskytovatelé se však musejí ucházet o financování pro tyto služby nejastji formou grant i dotací, což je složitý zpsob, který brzdí rozvoj potebných služeb. Souasná legislativní úprava neumožuje vtší finanní participaci uživatel na sociálních službách a komerní sféra je nedostaten motivována, aby se podílela na spolufinancování sociálních služeb. Tuto situaci však mní zákon. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nabude úinnosti 1. ledna Hlavním cílem zákona o sociálních službách je podporovat proces sociálního zaleování a sociální soudržnost spolenosti. Zákonem stanovené principy stanovují základní rámec pro transformaní proces popisovaný touto Koncepcí. Podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách bude poskytovaná pomoc: 1) dostupná - z hlediska typu pomoci, územní dostupnosti, informaní dostupnosti a v neposlední ad také z hlediska ekonomických možností uživatel 2) efektivní bude uzpsobena tak, aby vyhovovala poteb lovka a nikoliv potebám systému, 3) kvalitní bude zabezpeována zpsobem a v rozsahu, který odpovídá souasnému poznání a možnostem spolenosti, 4) bezpená bude zabezpeována tak, aby neomezovala oprávnná práva a zájmy osob, 5) hospodárná bude zabezpeována tak, aby veejné i osobní výdaje používané na poskytnutí pomoci v maximáln možné míe pokrývaly objektivizovaný rozsah poteb. 8

9 Nový zákon vytváí informaní systém registrací sociálních služeb, který pinese úplný pehled o sociálních službách v eské republice. Díky povinné registraci bude možné detailn sledovat vývoj nabídky sociálních služeb a to na celostátní i regionální úrovni. Zárove zákon zasazuje píspvek na péi do informaního systému Hmotné nouze, ze kterého bude možné získat doplující data o spotebitelském chování uživatel sociálních služeb pobírajících píspvek. 2.1 Zahraniní zkušenosti Procesy deinstitucionalizace probíhají v jednotlivých státech EU, ale také napíklad v USA a na Novém Zélandu již od 70. let minulého století. Vysplé evropské zem, zejména pvodní lenské státy EU, nemají k procesu zmn v oblasti sociálních služeb vždy stejný pístup. Obecné trendy jsou konfrontovány s národními zvyklostmi, ekonomickou situací apod. Všechny evropské státy se také zabývají možnostmi podpory osob se zdravotním postižením, které vyrovnají jejich píležitosti žít život maximáln samostatn a úastnit se ekonomického, spoleenského a kulturního života spolenosti, tedy zejména bydlet v pirozeném sociálním prostedí, vzdlávat se a pracovat. Reforma, jejímž cílem bylo podporovat nezávislý život osob se specifickými potebami v komunit a zajistit nabídku integrovaných služeb soustedných na klienta, je realizována v psobnosti jednotlivých stát. Píklady dobré praxe representují zejména píklady Švédska, USA, Nového Zélandu a Velké Británie. Napíklad ve Švédsku a USA bylo politické rozhodnutí transformovat pobytové zaízení zapracováno do píslušných zákon. Rozpouštní a transformace residenních zaízení v alternativní druhy služeb, které nejsou podpoeny jednoznaným národním politickým rozhodnutím, jsou realizovány nap. v Nmecku a Chorvatsku. Z jednání zasedání European Coalition for Community Living s názvem Právo žít v komunit, konaného dne v Bruselu, kde se sešli pední evropští odborníci na proces transformace a zástupci zemí, kde je proces transformace již realizován, vyplynulo, že nejvtší obavy a odpor ke zmn jsou zaznamenávány ze strany rodin uživatel a zamstnanc zaízení. Dále je vnímán astý odpor ze strany zamstnaneckých odbor a spolupracujících ekonomických subjekt, zejména pak dodavatel, kteí jsou soustedni v okolí ústavu. 9

10 Samotné uzavení nebo reprofilace ústavu je ale možné pouze v pípad, je-li vytvoena dostatená sí alternativních služeb v komunit. Relativn nejsnazší cesta k tomuto cíli vede pes podporu stávající poskytovatel ústavní pée v transformaci poskytovaných služeb na služby chránného bydlení nebo podporovaného bydlení, vždy však s možností využití bžné sociální infrastruktury. Takto pojatá transformace poskytne zamstnancm ústav nové pracovní píležitosti. Proces transformace musí také nabídnout možnosti dalšího vzdlávání. Základy života uživatel sociálních služeb v bžné komunit lze podle evropských zkušeností generalizovat v následujících charakteristikách: - u chránného bydlení nebo služby podpory samostatného bydlení je nutné udržovat nízký poet uživatel v jednom byt, - uživatelé bydlí v bžné zástavb, - je podporována realizace bžných denních aktivit (práce, chránná dílna, apod.), - je podporována kvalita denního života uživatel (respekt spoluoban, ekonomická nezávislost), - je umožnno využívání dalších veejných služeb. Pro srovnání mžeme konstatovat, že již od konce minulého století v eské republice probíhá diskuse k tomuto tématu i ojedinlé poátky deinstitucionalizace. Bylo úspšn realizováno rozpuštní ÚSP v Horní Poustevn do alternativního komplexu služeb, církevní a nestátní neziskové organizace poskytují služby chránného a podporovaného bydlení. U nkterých kraj, napíklad Libereckého a Stedoeského kraje, se setkáváme také s poátky systémového pístupu k transformaci ústavních zaízení, zahájení procesu transformace probhlo rovnž v ÚSP Praha 1 - Vlašská a ve Slatianech. 3. KONCEPCE PODPORY TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 3.1 asový horizont koncepce Proces transformace sociálních služeb bude probíhat v období nkolika následujících desítek let. asový rámec podpory transformace obsažený v tomto 10

11 dokumentu bude probíhat v rámci let a bude tak odpovídat programovacímu období na erpání finanních prostedk ze strukturálních fond Evropské unie. Na konci tohoto období bude provedeno zhodnocení celého procesu podpory a bude vypracována koncepce na další období. 3.2 Koncepce podpory transformace sociálních služeb pro seniory Stáí je obdobím života, ve kterém by neml stagnovat rozvoj lidské osobnosti, není možné vidt stáí jako píinu ztráty samostatnosti a závislosti na jiné osob. Lidé vyššího vku jsou vtšinou samostatní a zachovávají si psychickou kondici až do posledních dn svého života, jak uvádí Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Zdraví 21 vydaný v roce 2003 Ministerstvem zdravotnictví R. Z dosavadních odborných poznatk vyplývá, že u osob nad 75 let vku vzrstá poptávka po sociálních službách spojená s postupn se objevující závislostí na pomoci druhé osoby, která pichází asto z dvod onemocnní, která mohou být jak psychická, tak somatická, ale také z dvod sociálních a ekonomických. Disabilita senior je asto zpsobena specifickými zdravotními problémy. Souasn je však dána pomrem mezi zdatností lovka a nároky jeho prostedí. Smyslový nebo pohybový deficit a z toho plynoucí ztrátu sobstanosti lze ešit zlepšením funkního stavu (lébou choroby, fyzioterapií a ergoterapií) nebo snížením nárok prostedí a lepší koordinací podprných služeb ( nap. metodou komunitního plánování).. Demografické trendy signalizují, že senior ve vku 65 až 79 let bude po roce 2010 výrazn pibývat. Pedpokládá se, že v budoucnosti budou velmi staí lidé (80+) delší dobu samostatní a intenzivní pée se bude stále více zamovat na závrenou ást života. Se vzrstajícím potem senior bude proti dnešku více starých lidí potebovat intenzivní péi a podporu v dsledku ztráty samostatnosti. Zelená kniha Evropské komise Nová mezigeneraní solidarita jako odpov na demografické zmny vymezuje skupinu obyvatel starší generace na základ dlení Eurostatu podle vkových kategorií na : 1. starší pracovníci (55-64 let), 2. senioi (65-79 let), 11

12 3. velmi staí lidé (80+). Pro úely návrhu koncepce transformace ústavní sociální pée pro seniory pracujeme s pojmem senior v širším pojetí. Jedná se o osoby ve vku 65+, kteí jsou v dsledku zdravotního postižení a nebo z dvod sociálních odkázáni na podporu druhé osoby, rodiny nebo spolenosti, a to s drazem na zachování jejich dstojnosti a podílu na spoleenském život. Praxe rovného pístupu k seniorm je narušena celkovým nastavením spolenosti ve vztahu ke starým lidem, které se vyznauje deformovaným pojetím stáí jako ošetovatelsko - sociálního problému, ageismem, gerontofobií a preferováním ústavnictví a centráln ízených služeb. Pesto má spolenost potenciál k dstojné úrovni a úelnosti služeb. Vzdlávání, osvta a informovanost spolenosti se stanou jedním z iniciálních krok transformace. Hlavním cílem koncepce podpory transformace sociálních služeb pro seniory je podpora postupné restrukturalizace a humanizace ústavních zaízení sociálních služeb a podpora takových služeb, které umožní seniorm co nejdéle zstat v jejich pirozeném prostedí a podpoí zachování jejich osobní autonomie. Pirozené prostedí nelze pojímat jen jako vlastní domácnost, v rámci níž se nezávislost seniora asto omezuje na možnost rozhodovat o míe pomoci ze strany agentur zajišujících úklid, pop. poskytování zdravotní i sociální pée. Pirozené prostedí je nezbytné chápat jako životní prostor, který pedstavuje krom bydlení samotného, zejména rodinné vazby a sí sociálních kontakt vázaných na dané místní spoleenství. Díky podpoe sociální služby vycházející z individuálních poteb uživatele, tak mže senior žít kvalitním a plnohodnotným životem ve vlastním domov. Bariérou pro život seniora v pirozeném sociálním prostedí je nedostaten dostupná sí terénních a ambulantních sociálních služeb. Klient, peující osoby a rodina bývají nedostaten informováni o vhodných alternativách ešení nepíznivé sociální a zdravotní situace. Pée o seniora je dlena mezi rodinu a mezi formální organizace, a velikost tohoto podílu je variabilní. Velké procento pée o seniory je v souasnosti zajišováno ústavní sociální péí. Významným problémem jsou velká ústavní zaízení bez individuální pée a podpory zamené pímo na klienta. Umístní do ústavního zaízení asto znamená ztrátu autonomie (nezávislosti), ztrátu motivace k rzným innostem, které byly díve souástí každodenního života. 12

13 Adaptaní mechanismy jsou ve starším vku znan oslabené. V tchto zaízeních je velmi obtížné naplovat moderní principy poskytování sociálních služeb a metod sociální práce zaruující dodržování lidských práv a z hlediska trvalé udržitelnosti a rozvoje je nutné se zamit na malá zaízení primárn zamená na poskytování individuální pée. Prioritou politiky sociálních služeb pro seniory je zkvalitovaní a integrace sociálních služeb pro seniory a to zejména v oblasti sociáln zdravotní. Nabízené služby musí být doplnny aktivitami naplujícími další poteby uživatel, jako jsou napíklad aktivity kulturní a duchovní. Politiku sociálních služeb je nutné zamit i na podporu peujících, tedy zejména rodiny. Podpora by mla vycházet z oblasti dostatené obecné informovanosti a vzdlávání pracovník sociálních služeb, kteí budou schopni poskytnout peujícím podporu a pomoc. Transformace sociálních služeb pro seniory musí probíhat v nkolika provázaných a koordinovaných krocích tak, aby byly zohlednny poteby a zájmy všech zainteresovaných stran, zejména uživatel služeb a jejich rodiny. Vlastní pée o seniory musí být zajišována domácími peujícími, terénními a ambulantními sociálními službami a humanizovanými sociálními službami pobytového typu (nízkokapacitní pobytové zaízení, podpora samostatného bydlení). Specifické podmínky je poteba zohlednit u zvlášt ohrožené a stále poetnjší skupin senior lidí s omezenými rozumovými a vyjadovacími schopnostmi, nap. senior trpících rznými formami demence, u kterých je v pobytových zaízeních nejvyšší riziko nerespektování práv a nepochopení jejich individuálních poteb. Pro stávající residenní zaízení a jejich obyvatele v procesu deinstitucionalizace bude klíové zamení na humanizaci služby, to znamená pedevším piblížení podmínek bžnému životu v pirozeném prostedí, snižování závislosti na péi, zkvalitování poskytovaných služeb a vznik a rozvoj program a projekt prevence institucionalizace. 3.3 Koncepce podpory transformace ústavní sociální pée pro osoby se zdravotním postižením 13

14 Cílem transformace ústavní sociální pée pro osoby se zdravotním postižením, pedevším mentálním a duševním, je vytvoit koordinovanou sí služeb pro uživatele umožujících život v pirozené komunit a minimalizovat dosud preferovaný zpsob poskytování sociální služby prostednictvím ústavní sociální pée. V souladu s právem každého lovka na kvalitní život a také s vývojem v ostatních zemích EU je je nutné umožnit lidem se zdravotním postižením žít v pirozené komunit s podporou vycházející podle individuální míry a rozsahu jejich poteb. Znamená to pedevším zmnu ve smování investic od ústavní sociální pée k podpoe terénních a ambulantních služeb, zamení se na humanizaci stávajících pobytových zaízení a jejich postupné rozpouštní do pirozené sít služeb v komunit. Pesmrování investic by mlo vycházet z principu podpory takových sociálních služeb, které umožní lidem dosud užívajícím institucionalizovanou ústavní péi návrat do pirozených komunit a navazovat na rozvoj regionálních plán rozvoje sociálních služeb. Je nutné umožnit lidem se zdravotním postižením, kteí budou závislí na pomoci jiné osoby, využít takovou sociální službu, která je z pirozené komunity nevylení, jak se to dje v pípad ústavní sociální pée. Místo výstavby nebo nákladné rekonstrukce stávajících ústavních zaízení budou finanní zdroje smrovány k podpoe vzniku chránných byt a dom v pirozené zástavb. Humanizace stávajících pobytových zaízení znamená zmnu v zamení se na uživatele služby jako individuality a z toho plynoucích inností. Úinným nástrojem v individualizaci pée jsou standardy kvality v sociálních službách, jejichž proces zavádní je teba podporovat pedevším v oblasti ústavní sociální pée. Pi dsledném naplování princip kvality v sociálních službách, bude docházet k pozitivním zmnám v odbornosti, kvalit a individualizaci poskytované služby. V pístupu k uživateli se bude mnit pomr mezi péí a podporou ve prospch podprných inností. Podpora vede lovka k možnosti využití vlastních kapacit a sebeaktivaci, pée naopak mže zvýšit závislost lovka na peovatelích. Míra podpory závisí na skutených potebách lovka, vychází z jeho úrovn psychomotorického vývoje, kvalitní odborné diagnostiky, poznání jeho osobnosti a cíl vytvoeného osobního plánu rozvoje. Jedním z prvních krok, které je nutné udlat je pehodnocení dležitých aspekt situace každého jednotlivého uživatele sociální pée. Pehodnocení by mlo probhnout formou na lovka orientovaného individuálního plánování, které vychází 14

15 z osobních pedstav uživatele a ze zjištné míry a formy potebné podpory. Následným krokem by mlo být provení diagnóz a medikace všech souasných uživatel ústavní sociální pée (diagnostika u lidí s mentálním postižením vychází ze základních atribut kvalitní diagnostiky, obsahuje diagnostiku neurologickou, psychiatrickou, psychologickou, pedagogickou a sociální a stanovení úrovn psychomotorického vývoje). Na základ této diagnostiky musí být vytvoeny plány pée a podpory, které by mli odrážet osobní pedstavu jednotlivých uživatel o vlastním život i jejich individuální poteby a které budou souasn podporovat sociální zaleování a bžný styl života, stimulaní plány psycho-motorického vývoje, plány terapeutického psobení a posouzení možnosti a zpsobu školní docházky nebo individuálního vzdlávání (vetn jeho zajištní) a možnosti pípravy uživatel na zamstnání a následné zajištní zamstnání. Dalším nezbytným krokem je revize naplování lidských a obanských práv uživatel, zejména ve vztahu ke zpsobilosti k právním úkonm a ve vztahu k opatrovnictví. V eské republice se stalo bžnou zvyklostí zbytené omezování obanských práv lidí s mentálním postižením uživatel pobytové sociální pée. Jsou zbavováni zpsobilosti k právním úkonm a opatrovníkem bývají ustanovena zaízení, jejichž služby využívají. Tento stav si vyžaduje pozornost a revizi. Rozpouštní ústavní pée do pirozené sít služeb v komunit spoívá v podpoe rozvoje služeb, které umožní svým uživatelm nejvyšší možnou míru variabilního života, srovnatelného s vrstevníky. Jde pedevším o služby chránného bydlení, osobní asistence a také služby podpory samostatného bydlení. Nedílnou souástí tohoto procesu je zajištní následných podprných obanských služeb, poskytovaných lovku se zdravotním postižením pímo v pirozené komunit. Tyto služby programov pomáhají klientm na cest k zaazení do bžné spolenosti. Rozvoj chránného a podporovaného bydlení pedpokládá zvýšení zájmu místních spoleenství o své obany se specifickými (zvláštními) potebami. Proces transformace je nutné dále podpoit dostatenou publicitou daného problému a uspoádáním informaní kampan. Dležitou aktivitou je vytváení finanních nástroj podporujících pekonávání souvisejících negativních dopad (zejména pocit ohrožení ztrátou zamstnání u souasných pracovník ústav sociálních služeb). U tch klient, kteí již mají schopnosti samostatn bydlet je nutné co nejdíve zajistit samostatné bydlení. Umístní uživatel do bytových jednotek musí odpovídat 15

16 všeobecn uznávaným normám ubytování v domech v bžné zástavb. V pípad lidí, kteí pobývali delší dobu v ústavním zaízení, je nutné na celý proces vypracovat plány jejich osobního rozvoje a zaleování do komunity a analýzu rizik. Tyto plány umožní hladký prbh postupného opouštní ústavního peujícího prostedí, prostednictvím pedem naplánovaných postupných krok, kladoucí zvyšující nároky na samostatnost lovka. Vlastní píprava na zalenní uživatele do komunity obsahuje i prvky pípravy terénu na facilitované pijetí vyžadující spolupráci s veejnými institucemi a se sítí obanské vybavenosti. Již dnes je jasné, že uritá ást uživatel bude potebovat péi residenních služeb. Tyto služby musí být poskytovány tak, aby se pirozenému prostedí co nejvíce pibližovaly. Požadavek na piblížení je charakterizován pedevším malou kapacitou zaazení (snížit kapacitu zaízení v souladu s dobrou praxí EU tj. 36 uživatel), vybavením (zaízení ani obleení personálu nesmí pipomínat nemocnici), režimem a zpsobem života klient (individualizovaný režim) a umístním v bžné zástavb. Vždy i u tchto služeb musí být centrem zájmu uživatel. Cílovým stavem integrace do spolenosti je respektování práva obana právo uživatele sociálních služeb na rovné píležitosti a možnost svobodného rozhodování o otázkách bžného života. Obec v procesu transformace bude garantem sociálních služeb a bude mít inicializaní roli. Obec mže pro zajištní služeb využít i jiné subjekty, ale vždy se jedná o zákonnou povinnost obcí, popípad kraj, tyto služby zajistit. Ze stávajících ústav sociální pée vzniknou nová zaízení, která budou garantovat poskytování pimených služeb pro klienty a budou iniciovat vznik regionálních služeb pro lidi se zvláštními potebami. Dležitý úkol budou mít zaízení také v obhajob práv lidí s postižením. Prostednictvím plánování sociálních služeb, bude vytvoen koordinovaný systém služeb, umožujících život v pirozené komunit a dostupný pro všechny potebné. Stedndobé plány rozvoje sociálních služeb by mly zajistit, aby sí sociálních služeb zahrnovala všechny nezbytné prvky umožující lidem s postižením setrvat, nebo se vrátit do pirozeného prostedí. Komplex služeb by ml zahrnovat zejména terénní služby typu raná pée, osobní asistence nebo podpora samostatného bydlení, rzné typy odlehovacích služeb, pobytové služby typu chránného bydlení, 16

17 služby podporující pracovní uplatnní, kombinující zdravotní a sociální služby jako je home care. Proces transformace je asov nároná akce, a i v ústavu, který má zájem o realizaci postupných zmn, bude trvat léta. Z tohoto dvodu bude teba zaít se zmnami poskytování služeb i v rámci samotného ústavu pro obyvatele, kteí zde zstanou déle. Jde zejména o rzná opatení zvyšující míru soukromí obyvatel, naplnní lidských i obanských práv, programy podpory sobstanosti, možnosti zapojení do místního a ekonomického života obce atd. 3.4 Možné pekážky realizace procesu transformace ústavní sociální pée v eské republice Vlastní transformace sociálních služeb má zejména ti zásadní pekážky. Jsou to obavy z nedostatku finanních prostedk na provedení transformace, odpor proti zmn a otázky využití stávajících ústavních zaízení Obava z nedostatku finanních prostedk na proces zmny I když je možné pedpokládat, že vlastní výsledek transformace pinese úspory v celkovém rozpotu sociálních služeb, samotný proces transformace mže ve svých poáteních stádiích znamenat navýšení náklad. Jedná se zejména o vstupní náklady pi vytváení nových služeb, na financování nemovitostí, ze kterých postupn budou uživatelé odcházet a ješt nedojde k jejich jinému využití nebo prodeji, a pípadn i financování podprných program. Tyto náklady však bude možné minimalizovat, a to zejména dsledným plánováním rozvoje sociálních služeb v daném regionu metodou komunitního plánování. Do finanních kalkulací je také nezbytné zapoítat možnou zmnu tok finanních prostedk závislých na vli jednotlivc pobírajících píspvek na péi, která mže i bez procesu transformace výrazn zmnit situaci v píjmové oblasti nkterých pobytových zaízeních Odpor ke transformaní zmn První dotenou skupinou lidí, kterým transformace zmní život, jsou vlastní uživatelé sociálních služeb a jejich rodiny. Uživatelé však nemusí ve všech pípadech 17

18 vnímat transformaní snahy jako pozitivní. astá nedostatená informovanost nebo neznalost jiných typ sociálních služeb mže v uživateli vyvolávat obavy ze ztráty stávajících životních jistot. Pro uživatele je velmi obtížené si v tchto pípadech pedstavit nco neznámého a odlišného a tato obava mže v uživateli vyvolat velké úzkosti a zesílit vazbu na stávající typ služby, a je jeho kvalita jakákoli. Z tohoto dvodu je nutné smovat prvotní úsilí spolenosti k práci s touto obavou a posílit pocit jistoty v celém procesu. Stejn tak musí být pracováno s rodinou, která nemusí být pipravena, možná ani schopna pijmout svého handicapovaného lena zpt do rodiny, navíc jako rovnoprávného lena. Pro tento požadavek není spolené bydlení, jak by se mohlo na první pohled zdát, podmínkou, nebo vtšina klient se uí žít ve vlastní domácnosti. Je vhodné se zamit mimo jiné na individuální práci sociálního pracovníka, zamstnanc ústavu, ze kterého se handicapovaný len rodiny vrací, i dalších osob s rodinou i klientem. Transformace zásadním zpsobem zmní život nejen samotným uživatelm, ale také personálu souasných zaízení a lidem v jejich okolí i celé spolenosti. I když navržená opatení poítají s udržením nebo dokonce s navýšením pracovních míst v regionech, mohou být pesto vnímána jako práci ohrožující a proto personálem odmítána. Zásadní skuteností mže být také to, že v nkterých oblastech je v jednom ústavu v pracovním pomru i nkolik len z jedné rodiny, která je tak na píjmech z této práce životn závislá. Transformace se tak pro celé rodiny stává významnou hrozbou. A pitom práv kvalitní personál je nosným segmentem celého transformaního procesu. Neopomenutelnou souástí zaátku celého procesu musí být práce s personálem, jeho vzdlávání a pesvdování o smyslu a dležitosti procesu transformace. Podpora bude smovat nejen k zamstnancm, ale i na vznik podnikatelských aktivit v oblasti poskytování sociálních služeb nap. osobní asistence, peovatelská služba. Rozvíjet by se mly také další návazné služby veejného zájmu, jako napíklad údržba nebo administrativní služby. Vedle pracovník a jejich rodin se mže strach z negativních dopad transformace projevit i u ostatních lidí z okolního obyvatelstva. Napíklad živnostníci, profitující z velké koncentrace lidí okolo zaízení, mohou být procesem ohroženi. Strach ze ztráty rzných jistot i výhod mohou vyvolat silný odpor, projevující se v místních iniciativách. Tento odpor mže významn omezit úinná mediální kampa zamená na místní obyvatele a vyvracející jejich obavy. V plánech 18

19 transformaních proces v jednotlivých lokalitách bude nutné pamatovat i na podprná opatení tyto dopady zmírující. innost obcí by mla být soustedna na sociální práci, zejména v oblasti poradenství, která pomáhá lidem v nepíznivé sociální situaci s drazem na sociáln právní pomoc, ochranu a obhajobu Otázky využití stávajících ústavních zaízení Další otázkou, která se mže pi procesu transformace institucionální pée objevit, je využití stávajících ústavních zaízení. Tato zaízení jsou asto modernizovaná, nov vybudovaná, pestavná i nov vznikající. Jako možná ešení se nabízejí následující varianty: Je možné je prodat, zmnit úel užití (hotely, kanceláské prostory, agentura sociálních služeb a jiné), pronajímat nebo zbourat. 4. CÍLE A OPATENÍ Základními principy transformace, které jsou spolené obma cílovým skupinám, jsou - princip humanizace, princip individualizace a princip služby v pirozeném prostedí lovka. 4.1 Cíl 1 - Zvýšit informovanost o procesu transformace institucionální pée pro osoby se zdravotním postižením a seniory Opatení: Pipravit všeobecnou mediální kampa o procesu transformace institucionální pée zamenou zejména na tyto oblasti: život doma i v komunit, život v ústavu, humanizace, lidská a obanská práva, dstojnost, kvalita služby. Kampa bude zamena na veejnost, veejnou správu, poskytovatele sociálních služeb a souvisejících služeb. Poskytovat informace o transformaci institucionální pée prostednictvím souasných residenních zaízení, stejn tak prostednictvím zájmových organizací. 19

20 Provede: MPSV Termín: Odhad finanního dopadu na státní rozpoet: 30 mil. K Uspoádat 2 celostátní konference k procesu transformace institucionální pée pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Provede: MPSV Termín: Odhad finanního dopadu na státní rozpoet: 1 mil. K Zajistit vzdlávání poskytovatel sociálních služeb, zadavatel a dalších subjekt v procesu transformace institucionální pée pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Provede: MPSV Termín: Odhad finanního dopadu na státní rozpoet: 15 mil K Provést výzkum stavu institucionální pée v eské republice, zamený na skladbu uživatel a užívání restriktivních opatení. Provede: MPSV Termín: Zmnit složení údaj sledovaných ve statistickém sledování, které provádí a prostednictvím statistických roenek zveejuje MPSV. Provede: MPSV CR Termín Cíl 2 Vytvoit systém vertikální a horizontální spolupráce mezi všemi dotenými subjekty (relevantními aktéry) procesu transformace institucionální pée (jedná se zejména o následující subjekty: státní správa a samospráva, poskytovatelé sociální služeb, uživatelé sociálních služeb, sociální partnei) Opatení: Zapracovat problematiku deinstitucionalizace a humanizace služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením do konceptu celoživotního vzdlávání úedník regionální a místní správy. Provede: MPSV ve spolupráci s MV Termín:

21 4.2.2 Vypracovat metodiku zamenou na aktivity vycházející problematiky transformaního procesu. Provede: MPSV Termín: 2008 Spolupráce: státní správa a samospráva, poskytovatelé sociální služeb, uživatelé sociálních služeb, MMR, MZ, MŠMT, MF Pipravit systém poskytování metodické podpory v procesu transformace institucionální pée pro osoby se zdravotním postižením a seniory poskytovatelm a zadavatelm sociálních služeb. Provede: MPSV Termín: Vytvoit koordinaní a expertní platformu složenou ze zástupc relevantních subjekt urenou k podpoe procesu transformace. Provede: MPSV Termín: Vytvoit domácí a zahraniní píklady dobré praxe a efektivní systém výmny zkušeností a odborných poznatk z oblasti humanizace. Provede: MPSV Termín: Odhad finanního dopadu na státní rozpoet: 1 mil. K ron Vytvoit manuál dobré praxe v oblasti architektonického ešení exteriéru a interiérového zaízení prostor, kde lidé se zdravotním postižení a senioi žijí. Provede: MPSV Termín: 2008 Spolupráce: kraje, MMR Odhad finanního dopadu na státní rozpoet: 2 mil. K Vytvoit systém podpory program usnadujících sociální zaleování v konkrétních komunitách. Provede: MPSV Termín: Zapracovat problematiku deinstitucionalizace a humanizace sociálních služeb do procesu stedndobého plánování sociálních služeb. Provede: MPSV Termín:

22 4.3 Cíl 3 Podpora poskytovatel sociálních služeb, jejich zamstnanc a dalších subjekt pi transformaci institucionální pée zejména smrem k poskytování sociálních služeb v souladu s individuálními potebami uživatel služeb prostednictvím dotaních program. Opatení: Zamit investiní dotaní programy tak, aby podporovaly výstavbu pouze pobytových zaízení s humanizujícími prvky, tj. zejména kapacita zaízení do 40 uživatel, umístní zaízení v pirozené komunit a dodržující soukromí a zájmy jednotlivých uživatel a to formou výstavby nových nebo rekonstrukcí starých zaízení Provede: MPSV Termín: prbžn od 2008 Spolupráce: kraje, regionální rady Zamit dotaní programy tak, aby podporovaly rozvoj terénních a ambulantních služeb, které umožují uživatelm setrvání v pirozeném prostedí. Provede: MPSV Termín: Provést analýzu státní dotaních program a program financovaných z EU zamených na cílové skupiny s cílem sjednotit pístup jednotlivých resort v rámci ešené problematiky. Provede: MPSV Termín: 2007 Spolupráce: kraje, regionální rady, MMR 4.4 Cíl 4 Podporovat proces zkvalitování životních podmínek uživatel stávajících ústavních zaízení sociální pée Opatení: Podporovat proces zavádní standard kvality do zaízení sociálních služeb. Provede: MPSV Termín:

23 4.4.2 Vytvoit systém (metodiku) individuálního posouzení situace uživatel stávajících pobytových zaízení za úelem nalezení a uplatnní možností zkvalitnní jejich života. Provede: MPSV ve spolupráci MZ a MŠMT Termín: Ve spolupráci s kraji zajistit dostupnost odborník, kteí budou schopni provádt odbornou diagnostiku zejména neurologickou, psychiatrickou, psychologickou, sociální, pedagogickou. Provede: MPSV Termín: Cíl 5 Podpora naplování lidských práv uživatel pobytových sociálních služeb a jejich práva na plnohodnotný život srovnatelný s vrstevníky, žijícími v pirozeném prostedí. Opatení: V návaznosti na obnovení dsledné odborné diagnostiky u všech uživatel zrevidovat náhled na situace zbavování nebo omezování zpsobilosti k právním úkonm. Provede: MPSV ve spolupráci s MS Termín: Zpracovat právní a vcnou analýzu souasného stavu praxe v procesu ustanovování opatrovnictví se zvláštním drazem na lidskoprávní oblast. Provede: MS ve spolupráci s MPSV a Úadem vlády vládním zmocnncem pro lidská práva Termín: Informovat soudy o procesech humanizace pobytových sociálních služeb a lidskoprávních aspektech s tím souvisejících. Provede: MS ve spolupráci s MPSV Termín: Vytvoit vzdlávací program zamený na kvalitní výkon funkce opatrovníka. Provede: MPSV ve spolupráci s MS Termín:

24 4.5.5 Vytvoit podprný systém doprovázení uživatele pobytových sociálních služeb pi procesu opouštní služby a zaleování do života místního spoleenství. Provede: MPSV Termín: FINANNÍ DOPADY DO STÁTNÍHO ROZPOTU Pedložená Koncepce eší problematiku v rámci stávajících rozpot jednotlivých resort. Finanní dopady na státní rozpoet mají pouze nkterá opatení a to v celkov odhadované výši 49 mil. K. S ohledem na ešené téma se pedpokládá nad rámec výše uvedeného odhadu maximální možné využití prostedk ESF. 6. MONITORING SYSTÉMU MPSV bude prbžn vyhodnocovat plnní cíl stanovených touto koncepcí. Zprávu o plnní cíl na píslušný kalendání rok bude vždy pedložena k následujícího roku vlád R. 24

25 VYPOÁDÁNÍ PIPOMÍNEK V 25

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti Obsah 1.

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,  -!&.)'! $# /0! ,/ # $!$ 1 0 $' 0 %/$ 2 3' 3,4,  / 3# '  ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

!"! " " # " $!"! " " % " & '!"! " " # " ( ) ' * + +, * - +

!!  # $!!  % & '!!  # ( ) ' * + +, * - + !""#$!""%!""% &'!""# '!""# ( )))) '* ++, * - + Obsah 1) Úvod... 2 2) Plnní cíl a opatení jednotlivých pracovních skupin... 3 A) DTI, MLÁDEŽ A RODINA... 3 B) OBANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 6 C) SENIOI...

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Komunita a zdraví. Communitas (lat.) spoleenství lidí. Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005

Komunita a zdraví. Communitas (lat.) spoleenství lidí. Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005 Komunita a zdraví Communitas (lat.) spoleenství lidí Podle Mareš J.: Komunita a zdraví, Praktický léka. 12, 2005 Pocit sounáležitosti, sociální identity Jak funguje sociální skupina? Co podporuje pocit

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více