ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ"

Transkript

1 ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál, I: editel: Mgr.Petr Konený - Hlavní úel zízení, dle aktuáln platné zizovací listiny: hlavním úelem zízení organizace je úelové poslání spoívající v poskytování sociálních služeb podle zákona. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znní pozdjších pedpis, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišování fakultativních inností s poskytováním sociálních služeb souvisejících - Rozhodnutí o registraci. rozhodnutí: MSK / Datum vydání: Druh služby dle registrace: podpora samostatného bydlení - Identifikátor: Popis zaízení - Služba se poskytuje denn dle smluvních ujednání o poskytování sociální služby, po dobu platnosti smlouvy. Místo poskytování sociální služby se ídí trvalým pobytem klienta ( v souasné dob to je msto Bruntál a Vrbno pod Praddem ). 2. Charakteristika poskytované služby - jakému okruhu osob jsou služby poskytovány (vetn popisu oddlení, úsek pée - struná charakteristika),,ideální,, charakteristika kritérií pro výbr uživatele: uživatel plného invalidního dchodu s mentálním postižením v pásmu lehké až stedn tžké mentální retardace, pípadn v kombinaci s tlesným postižením, který je schopen pracovat v chránných dílnách za pedem stanovených podmínek. Diferenciace uživatel podle poteb nastavených kritérií: Zdravotní tyto služby nemže využívat klient, který potebuje intenzivní zdravotní a ošetovatelskou péi, využívá složité kompenzaní pomcky, je slepý, hluchý nebo nmý. Duševní tyto služby nemže využívat klient, který má psychickou diagnózu, závislost na návykových látkách nebo trpí tžkými poruchami chování. Mentální tato služba není vhodná pro klienta s tžkou mentální retardací. Základní služby : - pomoc pi zajištní chodu domácnosti - výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti - zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím - sociáln terapeutické innosti - pomoc pi uplatování oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záležitostí. 1

2 Naše organizace poskytuje klientm také fakultativní služby: - jednorázové výlety - ozdravné pobyty - návštvy lékae a instituce poskytující veejné služby mimo msto Bruntál a Vrbno pod Praddem - další služby, které si klient nasmlouvá nad rámec obligatorních služeb. Výše úhrady za poskytování podpory samostatného bydlení se stanoví každý msíc dle skuten odebraných služeb podle platného sazebníku za každý úkon. Celkový poet uživatel: 15 ( 9 chlapc a 6 dívek ) Kapacita zaízení na rok 2007: 15 Vková struktura uživatel: let 3. Okruh osob*: 3.1 schválená kapacita zaízení pro rok poet klient k rozdlení klient k (viz tabulka): POTY KLIENT ROZDLENÍ KLIENT K , POTY DLE : ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ PSB DRUH POBYTU týdenní celoroní rozptí VK prmr 33,66 39,44 36,55 modus lehké osoby s mentálním postižením stední tžké hluboké osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tlesné TYP mentální postižení) POSTIŽENÍ (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou osoby se závislostí na alkoholu bez omezení pohybu MOBILITA s ásteným omezením s úplným omezením pohybu Pozn.: - modus (nejastjší vyskytovaná hodnota nap. 72 let) Pozn.: * u detašovaných pracoviš rozlete 3.4 obložnost v uplynulém roce (v %) (vypotte na základ msín vykazované obložnosti, která vychází z denní % naplnnosti kapacity zaízení; jedná se o prmrnou obložnost za rok) 98% 3.5 poet nových píjm (rozdlení, viz tabulka): POTY KLIENT NOVÉ PÍJMY KLIENT V ROCE 2007, POTY DLE : ŽENY MUŽI CELKEM 2

3 3.5.1 POHLAVÍ PSB DRUH POBYTU týdenní celoroní rozptí VK prmr modus lehké osoby s mentálním postižením stední tžké hluboké osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tlesné TYP mentální postižení) POSTIŽENÍ (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou osoby se závislostí na alkoholu bez omezení pohybu MOBILITA s ásteným omezením s úplným omezením pohybu návrh na zmnu kapacity kapacita stávající kapacita požadovaná - zdvodnní zmny kapacity: 4 Personál: poet pracovník celkem poet pracovník pímá pée pepotený pracovníci sociální vzdlání pedagogití zdravotnití THP ostatní stav (PS) v sociálních pracovníci % pracovníci pracovníci ke dni službách PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 1,50 55,0 0,21 8 0, , ,63 23 vyšší odborné úplné stední 1,21 44,0 1, ,14 5 vyuen 0,02 1,0 0,01 0,5 0,01 0,5 základní celkem 2,73 100,00 0,21 8 1,40 51,5 0, , ,01 0,5 Pozn.: PS: pepotený stav pracovník ke dni Celkový poet pracovník (úvazk) =100%. Souet sloupc 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišujeme vždy z celkového potu pracovník (úvazk). P: má-li organizace 5 zdravotnických pracovník s úplným stedním vzdláním a celkový poet pracovník v organizaci je 45, pracuje v organizaci 11,1%. zdrav. pracovník s úplným stedním vzdláním. Sloupec 5) editelé, ekonomové, úetní.. 3

4 Sloupec 6) údržbái, uklizeky, pradleny, kuchai.. 5 Vzdlávaní pracovník 5.1 poet pracovník, kteí nespl ují kvalifikaní pedpoklady pro výkon innosti v sociálních službách - pracovníci v sociálních službách: poet pracovník z toho podle služeb: celkem PSP STD DS TS DZP PB ,35 6, sociální pracovníci: celkem poet absolvovaných školení, kurz, seminá apod. v roce 2007 zamených - na kvalitu poskytovaných služeb Celkem kurzy z toho podle služeb: STD DS TS DZP PB ,75 1,41 4,48 5,18 0,18 - k provozn technickým záležitostem Celkem kurzy z toho podle služeb: STD DS TS DZP PB ,1 1,07 7,14 8,91 3,78 Jedná se o kurzy, semináe a školení, které byly provedeny za úplatu. 6 Standardy kvality sociálních služeb - struný popis procesu zavádní standard kvality sociálních služeb (nap. vytvoení pracovní skupiny k tvorb standard ve Vaší organizaci, semináe, ) Zaízení Sagapo, píspvková organizace má vytvoenou pracovní skupinu k tvorb standard. Pracovníci PSB se pravideln úastnili práce v této skupin. Všichni pracovníci pímé pée prošli základním školením k zavádní standard kvality, kterou poádala vzdlávací agentura Trinitas Opava. 7 Sociální podmínky klient 7.1 poet a kapacita pokoj, umístní sociálního píslušenství kapacita zaízení se odvíjí od velikosti byt klient: 4 byty 1+KK, 4byty 1+1, 1byt 2+1, klienti žijí ve vlastních pronajatých bytech. Naše služba se nesnaží jim organizovat jejich 4

5 as, ale pomáháme jim v tom, aby se mohli maximáln osamostatnit, aby klient nebyl závislý na ústavním zaízení nebo rodin a aby se ásten dokázal o sebe postarat sám. Vybavení byt nábytkem je provedeno formou nájm movitého majetku a každý klient si nájem za byt a za vybavení hradí ze svého dchodu. Vybavení bytu nábytkem bylo provedeno na náklady organizace Sagapo. 7.2 možnost trávení volného asu - poty a vybavenost spolených prostor (spoleenské místnosti, klubovny, knihovny, herny, tlocviny aj.) 7.3 další poskytované služby rehabilitace, typy dílen, rzné druhy terapií (arte, muziko, canis, hippo ) nkolik klient každý den pichází do sociáln terapeutických dílen Sagapo a Polárky, kde se klienti uí rzným dovednostem, nap. vaení jednoduchých pokrm, pletení košík, keramice, malování na sklo a látky, práce se devem, 7.4 návaznost na další dostupné zdroje 7.5 kulturní a sportovní akce, jichž se klienti mohli v uplynulém roce úastnit aj. 7.6 zpsob vzdlávání a udržování, rozvíjení schopností klient vzdlávání v zaízení x mimo zaízení poty klient Nkteí klienti se zapojují do innosti Slezské diakonie ve stedisku Rút, kde probíhá sociální rehabilitace, nap. innosti které vedou k sociálnímu zaleování klienta, nebo rzné vzdlávací a aktivizaní innosti, nap. práce na poítai, práce na zahrad, 3 klientky navštvují hudební a tanení kroužek ( hra na flétnu, zpv, moderní tanec ) 1 klient bydlí ve Vrbn pod Praddem a pracuje od bezna do listopadu každý rok ve Státních lázních Karlova Studánka s.p. jako pomocná síla v kuchyní. 2 klienti žijí v Bruntále a pracují u firmy Czasch spol. s.r.o. Bruntál jako pomocná pradlena a pomocný dlník. 3 klienti žijí v Bruntále a pracují v organizaci Liga jako dlníci pro likvidaci elektroodpadu. 1 klient žije v Bruntále a pomáhá ve stájích u koní v Rudné pod Praddem. 8 Stavebn - technický stav objektu, v nichž jsou klientm poskytovány služby: základní charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující + drobné opravy, 3) nevyhovující+ rozsáhlé úpravy, 4) havarijní Nerelevantní pro tuto službu 1. Byty, které jsou umístny v dom s peovatelskou službou ( Zeyerova 18, Bruntál ), jsou zcela bezbariérové a pizpsobeny pro vozíkáe. Bezbariérová je i celá budova. 2. Byty umístné v soukromém objektu na ul. Šmilovského 1, Bruntál jsou pouze ásten bariérové. Klientm, kteí tam žijí to nevadí, protože všichni jsou mobilní. 3. Byt ve Vrbn pod Praddem obývá také mobilní klient a je zcela bariérový. 9 Zprávy o plnní úkol stanovených pro rok 2007 Pro tuto službu nebyly stanoveny 10 Hodnocení inností realizovaných v uplynulém roce Pokra ování integrace osob s mentálním postižením do spole nosti Zapojení organizace v KPSS m sta Bruntál Úsp šnost v zam stnávání klient 5

6 Zapojení širokého po tu zam stnanc do vzd lávacího programu k zavád ní standard kvality 11 Stžejní cíle stanovené k realizaci v roce udržet kvalitu služeb na úrovni roku podpoit ty klienty, kteí nemají ukonené základní vzdlání v sebevzdlávání a motivovat je v dovršení základního vzdlání na pomocné škole v Bruntále - naplovat individuální plány klient 12 Další vize rozvoje zaízení v prbhu píštích let (dle zjištných poteb, transformace zaízení. apod.) - ve spolupráci s Mstem Bruntál rozšíit kapacitu byt pro podporu samostatného bydlení 13 Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení zpracováno v tabulkové ásti závrené zprávy o innosti a plnní úkolu píspvkové organizace dle pílohy. 16 Metodického pokynu k povedení Zásad vztah orgán kraje k píspvkovým organizacím, které byly zízeny krajem nebo byly na kraj pevedeny zvláštním zákonem. Tabulka. 2c) Pehled výnos z hlavní a doplkové innosti písp. org. v sociální oblasti Tabulka. 3c) Pehled náklad z hlavní a doplkové innosti písp. org. v sociální oblasti Tabulka. 4) Výsledek hospodaení z hlavní a doplkové innosti Tabulka. 5) Upravený výsledek hospodaení Tabulka. 6 Píspvky a dotace na provoz Tabulka. 7) Zdroje financování investic Tabulka. 8) Majetek Tabulka. 10) Hospodaení s penžními fondy Tabulka. 11) Pípustný objem prostedk na platy v r Tabulka. 12) Nemocnost 13.1 Výsledek hospodaení k náklady výnosy výsledek hospodaení Hlavní innost Doplková innost Celkem Návrh na rozdlení zlepšeného výsledku hospodaení Výsledek hospodaení z toho za rok 2007 pevod do rezervního fondu pevod do fondu odmn

7 13.3 Výsledek hospodaení po jednotlivých druzích soc. služeb* k Druh sociálních služeb náklady výnosy výsledek hospodaení Podpora samostatného bydlení Celkem * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Org. Centrum psychologické pomoci,p.o. rovnž dle zákona 359/1999 Sb. o sociáln-právní ochran dtí 13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r Identifikátor podpora samostatného bydlení 620 Celkem 620 *Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní i regionální charakter 13.5 Významné dary, sponzorství Druh/úel celkem finanní vcný finanní vcný rezervní fond investiní fond Celkem Investiní dotace v r Zdroj (poskytovatel) Úel dotace Výše Celkem 0 7

8 13.7 Hospodaení s penžními fondy Název fondu stav v tis. K k k investiní fond 0 0 FKSP 0 0 rezervní fond 0 0 fond odmn Dokonený dlouhodobý majetek zdroje Název akce celkem vlastní MSK ISPROFIN dary jiné (jaké) Celkem * jen dokonený dlouhodobý majetek, dokonené tech. zhodnoc. zaazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce Pée o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2007 celková zdroje Druh/úel hodnota zizovatel vlastní dary jiné Celkem * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než ,- K Píspvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2007* Závazný ukazatel na rok 2007 (uve te úel) Píspvek na provoz, úelový píspvek od úad práce: Výsledek hospodaení za rok 2007 ve výši 0,- Objem prostedk na platy podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifm * Soupis všech závazných ukazatel, i nefinanních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok % 8

9 Pojistné události na nemovitém i movitém majetku Pojistná událost celková výše škody výše náhrady od pojišovny Celkem Zahraniní služební cesty Místo úel cesty od - do poet zamstnanc Prmrné % nemocnosti za rok % - doplte z tabulky Pohledávky a závazky organizace po lht splatnosti 0,-K - vypište z tabulky. 1 vyhodnocení r Kontroly opatení (vlastní, jinými subjekty) - vypište poet a druh provedených kontrol vetn zjištní a návrhu opatení Kontroly provádné jinými subjekty: KÚ Ostrava - Kontrola provedená na základ povení. 025/03/2007 editelky krajského úadu (kontrola plnní pijatých opatení k náprav nedostatk, která vyplynula z kontroly provedené na základ povení. 186/03/2005) Kontrolní zjištní: nedostatky odstranny OSSZ Bruntál - Kontrola pojistného, provádní nemocenského pojištní a plnní úkol v dchodovém pojištní (kontrolované období: ) Kontrolní zjištní: bez závad 18. a Oblastní inspektorát práce - Kontrola plnní povinností dle 3 odst.1, písm. b), c) zákona. 251/2005 Sb., o inspekci práce Kontrolní zjištní: vnitní komunikace mezi obytnými objekty (spojovací chodba) není chránna proti pronikání vody Úad práce v Bruntále - Dodržování povinností dle zákona. 435/2004 Sb., o 9

10 zamstnanosti a vyhl. 518/2004 Sb., (kontrolované období: r. 2005, r 2006) Kontrolní zjištní: bez závad Krajská hygienická stanice - Dodržování zákona. 258/2000 Sb., vyhlášky. 410/2005 Sb., zákona. 262/2006 Sb., zákona. 379/2006 Sb., Kontrolní zjištní: prnik vody do spojovací chodby mezi jednotlivými objekty Finanní úad v Bruntále - Kontrola dan z píjm právnických osob v letech 2003, 2004, 2005 Kontrolní zjištní: bez závad Na základ smlouvy o auditorské innosti je v organizace provádn audit úetní závrky r Kontroly vlastní: Jsou provádny dle jednotlivých úsek a v asových intervalech v souladu se zpracovaným harmonogramem kontrolní innosti (viz ád pro vnitní kontrolní systém). Zpracoval: Mgr.Petr Konený Telefon/ Datum: Zpracovatel souhrnné zprávy za odbor sociálních vcí ást: odborná ekonomická jméno: tel: 10

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Švestková 50,52, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní informace o PO

Základní informace o PO ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ke dni 31. 12. 2007 Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Základní informace

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2011 Mgr. Miroslava Fofová

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO:

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012 Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2013 1 Základní informace o organizaci Název: Domov U jezera, příspěvková organizace

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

$% &' ( na období 2006-2009! " #

$% &' ( na období 2006-2009!  # $% &' ( % ) *+*+,-.+ */01) 2*'134+5 na období 2006-2009! " # $ &67 8 "9:( Komunitní plán pro msto Hluín 2 OBSAH: ÚVODEM... 5 1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ... 6 1.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA... 7 1.2. TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH

Více

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám Konkrétní realizace a hodnocení innosti spolenosti v roce 2005 Konkrétní prbh jednotlivých aktivit DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013 Výroční zpráva Domov Příbor, příspěvková organizace za rok 2013 Název zařízení: Domov Příbor, příspěvková organizace Adresa: Masarykova 542, Příbor 742 58. IČ: 488 04 878 Ředitel: Josef Škrobánek Telefon:

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 1. listopadu 2012 ESKÉ BUDJOVICE 2012 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více