5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR"

Transkript

1 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice a AmpluServis) Společný projekt města Krnova a Dalkie Město v barvách už má svou vítězku Le projet commun de la ville de Krnov et de Dalkia «La Ville en couleurs» a trouvé son champion Nad Krnovem létají draci Les cerfs-volants planent au dessus de Krnov Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR Réunion traditionnelle des parrains de la Fondation Dalkia Ceska republika

2 obsah / sommaire strana 3 page 3 Úvodník Actualité strana 4 page 5 strana 7 page 9 strana 10 page 10 strana 12 page 12 strana 14 page 15 strana 16 page 17 Sesterská spolupráce mezi Dalkií a PVK «Coopération entre Dalkia et PVK» Úsapěchy zaměstnaneckého servisu Dalkie Succès des antennes-emploi de Dalkia Popeloviny jsou suroviny, ne odpad Les cendres sont des matières premières, pas des déchets Jak se vlastně v Dalkii obchoduje s elektřinou? Comment fonctionne le commerce de l électricité pour Dalkia? Nad Krnovem létají draci Les cerfs-volants planent au dessus de Krnov Společnost Dalkia zrekonstruovala tepelné hospodářství na hlavním nádraží v Ostravě La société Dalkia a reconstruit les équipements thermiques de la gare principale d Ostrava strana 20 page 21 strana 22 page 23 Společným cílem jsou spokojení pacienti Tout est fait pour satisfaire les patients Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie Réunion traditionnelle des parrains de la Fondation Dalkia Ceska republika 2 strana 24 page 25 Nadační fond Dalkie podpořil kloboučnickou provozovnu La Fondation Dalkia Ceska republika a subventionné un atelier de fabrication de chapeaux Modrý reportér, 5/2004 Vydává/Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: François Habègre, Renaud Capris, Eva Tmejová, Martina Zichová, Milan Wagner, Vojtěch Sláma, Soňa Plháková, Martina Kantorová, Aline Capris, Catherine Kressmann Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Soňa Plháková, František Řezníček Design: Jana Bednářová Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous accueillerons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante:

3 úvodník / actualité Milé čtenářky, milí čtenáři, v tomto čísle se mimo jiné dozvíte, jak se to stalo, že nad Krnovem létají papíroví draci, jak se vlastně obchoduje s elektřinou či jakou paletu služeb nabízíme českým a moravským nemocnicím. Mnozí z vás se poznají na fotografiích ze Setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie. Příjemné čtení a mnoho vánoční pohody, odpočinku od všedního shonu a hodně úspěchů v novém roce 2005 vám za celou redakční radu přeje Chères lectrices, chers lecteurs, Milan Wagner Ce numéro vous explique pourquoi l on peut voir des cerfs-volants au-dessus de Krnov, comment se fait le commerce de l électricité et quelle palette de services nous offrons aux hôpitaux de Bohême et de Moravie. Bon nombre d entre vous pourront se reconnaître sur les photos de la Rencontre des parrains de la Fondation de Dalkia. Nous vous souhaitons une bonne lecture, de belles fêtes de fin d année dans une atmosphère calme et tranquille, et pour l année 2005 bien du succès. Au nom de toute l équipe de la rédaction Milan Wagner PF 2005 Děkuji všem svým kolegům, všem našim zaměstnancům a obchodním partnerům za výbornou spolupráci v roce Přeji vám všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů jak v pracovním tak v osobním životě v roce S úctou François Habègre country manager skupiny Dalkia v České republice Je voudrais remercier tous mes collègues, tous nos employés et clients pour le travail que nous avons fait ensemble en 2004 et pour toutes nos réussites. Joyeuses fêtes et bonne année François Habègre directeur pays du groupe Dalkia en RT Reporter bleu, 5/2004 3

4 naši klienti Sesterská spolupráce mezi Dalkií a PVK Pražské vodovody a kanalizace (PVK), kam jsme na sklonku letošního roku vyrazili za reportáží, jsou stoprocentně vlastněny Veolií Water. Tato francouzská firma je nejenom největší vodohospodářskou společností v České republice, ale i na celém světě. Nesmíme však zapomínat, že Veolia Water je rovněž sesterskou organizací Dalkie a tak není divu, že mezi oběma významnými společnostmi fungují synergické efekty. Byl to právě nedávný podpis smlouvy o zajištění komplexních služeb a servisu zdrojů tepla a chladu mezi PVK a Dalkií, který redaktory Modrého reportéra do sídla společnosti Pražské vodovody a kanalizace přivedl. Pstruzi slouží jako indikátory čistoty PVK jsou vlajkovou lodí Veolie Water v České republice a dnes poskytují služby více než 1, 4 milionům obyvatel hlavního města Prahy a blízkého okolí, řekl nám hned na úvod setkání výrobní ředitel Pražských vodovodů a kanalizací inženýr Milan Kuchař. PVK provozují tři úpravny vody. Největší a nejmodernější úpravnou vody pro Prahu je Želivka, která je zároveň největším zařízením svého druhu v celé České republice. Není jistě bez zajímavosti, že specifickou součástí zdejších biotechnologií jsou pstruzi. Tyto ryby velmi citlivě reagují na případné znečištění a garantují tak čistotu vody. Pstruzi obývají speciální akvárium, které je přímo napájeno surovou neupravenou vodou. Musím říci, že se doposud nestalo, že by ryby uhynuly. Další úpravnou vody je vodárna Káraný, která je jednou z mála evropských vodáren dodávajících vodu, upravenou infiltrací povrchové vody do horninového prostředí. Posledním zařízením, jenž zároveň slouží jako rezervní zdroj vody, je Úpravna v Podolí, vysvětluje inženýr Kuchař a dodává: Naše společnost zároveň zajišťuje i distribuci vody 4 Modrý reportér, 5/2004

5 nos clients «Coopération entre Dalkia et Veolia Water» Les Conduites d eau et Canalisations de Prague (PVK), où nous sommes allés faire un reportage en novembre, appartiennent à 100 % à Veolia Water. Cette société française est la plus grande société de traitement des eaux et ce non seulement en République tchèque, mais également à l échelle mondiale. Il ne faut cependant pas oublier que Veolia Water est aussi une organisation soeur de Dalkia, et il n est donc pas étonnant qu entre ces deux importantes sociétés fonctionnent des effets de synergie. C est justement à l occasion de la signature d un contrat assurant des services complexes et la maintenance des sources de chaleur et de froid entre PVK et Dalkia que les rédacteurs du Reporter bleu se sont rendus au siège de la société des Conduites d eau et Canalisations de Prague. Les truites servent d indicateurs de pureté «PVK est comme le pavillon de Veolia Water en République tchèque et offre aujourd hui ses services à plus d 1,4 million d habitants de Prague et des environs,» nous a dit en préambule le directeur de production de PVK M. Milan Kuchař. «PVK exploite trois stations de traitement des eaux. La plus grande et aussi la plus moderne à Prague est Želivka, et c est aussi le plus grand dispositif de ce type en République tchèque. Un point intéressant: un des éléments spécifiques des biotechnologies utilisées ici sont les truites. Ces poissons sont très sensibles à toute pollution éventuelle et garantissent ainsi la pureté de l eau. Les truites évoluent dans un aquarium spécial, alimenté directement en eau brute et non traitée. Je dois dire qu il n est jamais arrivé qu il y en ait qui meurent. Il existe une autre station de traitement des eaux à Káraný, l une des rares usines de distribution Reporter bleu, 5/2004 5

6 naši klienti / nos clients včetně provozu vodovodní sítě, čerpacích stanic a vodojemů. To však není zdaleka všechno. PVK také provozuje a udržuje veřejné kanalizační sítě po celém území hlavního města. Převážná část odpadních vod v Praze je pak čištěna na Ústřední čistírně odpadních vod. Bioplyn, který zde při anaerobním vyhnívání kalů vzniká, je využíván k výrobě tepla a elektrické energie. Takto vzniklé energie jsou pochopitelně velice ekologické. Synergické efekty fungují velmi dobře I na Ústřední čistírně odpadních vod bychom se setkali se zaměstnanci pražské divize Dalkie, kteří zde - na základě již zmíněné smlouvy mezi PVK a Dalkií - provádějí servis kotelny. Historie spolupráce mezi dnešní PVK a Dalkií začala prakticky na přelomu tisíciletí v souvislosti s industriálním outsourcingem (vyčleněním činností, které nejsou hlavním předmětem podnikání pozn. M. R.). První reálná smlouva s PVK však byla podepsána v srpnu roku 2004 na základě řádného výběrového řízení, při němž se nabídka Dalkie ukázala jako nejvýhodnější. Dalkie tak dnes provozuje kotelny (garantuje dodávky tepla a chladu) a dělá servis na tepelných zařízeních, které patří Pražským vodovodům a kanalizacím. Součástí smlouvy nebyly původně objekty v areálu Úpravny vody v Podolí. Díky operativnímu zásahu zaměstnanců Dalkie při řešení provozních problémů, však došlo k rozšíření dohody mezi PVK a Dalkií i o tuto velkou úpravnu vody. Plnění smlouvy mezi PVK a Dalkií o zajištění komplexních služeb a servisu zdrojů a tepla a chladu, která probíhá na třech desítkách našich objektů, trvá zatím jen velmi krátce. Se zaměstnanci Dalkie jsme však velmi spokojení, dodává výrobní ředitel Pražských vodovodů a kanalizací inženýr Kuchař. des eaux en Europe qui distribue de l eau de surface traitée par infiltration dans la roche environnante. Le dernier établissement, qui est aussi une source de réserve, est la station de Podolí,» nous explique Monsieur Kuchař en ajoutant: «Notre société assure aussi la distribution de l eau, l exploitation du réseau de conduites d eau, de stations de pompage et de réservoirs d eau. Mais ce n est pas tout: PVK exploite également les réseaux de canalisation publique sur tout le territoire de la capitale. La majorité des eaux usées de Prague sont ensuite traitées à la station d épuration centrale des eaux. Le gaz biologique qui résulte du pourrissement anaérobie du limon est utilisé pour la production de chaleur et d électricité. Les énergies produites ainsi sont évidemment très écologiques.» ainsi que l entretien des dispositifs thermiques appartenant à PVK. A l origine, les dispositifs du complexe de la station de traitement des eaux de Podolí ne faisaient pas partie du contrat. Mais grâce à l intervention efficace des employés de Dalkia lors de dysfonctionnements, l accord entre PVK et Dalkia s est élargi à cette grande station de traitement des eaux. Le contrat entre PVK et Dalkia, concernant une trentaine de dispositifs nous appartenant, est encore très récent, mais nous sommes tout à fait satisfaits du travail des employés de Dalkia,» ajoute Monsieur Kuchař, le directeur de production de PVK. Les effets de synergie fonctionnent très bien Nous pourrions aussi rencontrer les employés de la division de Prague de Dalkia dans la station centrale d épuration des eaux usées, car ils y entretiennent les chaufferies sur la base du contrat cité ci-dessus entre PVK et Dalkia. «La coopération entre PVK et Dalkia a débuté au tournant du millénaire dans le cadre de l outsourcing industriel (délégation des activités qui ne sont pas l objet de l activité principale de l entreprise note du R.B.). Mais le premier véritable contrat avec PVK a été signé en août 2004 suite à un appel d offres en bonne et due forme, dans lequel la proposition de Dalkia s est révélée être la plus avantageuse. Dalkia exploite ainsi aujourd hui les chaufferies (assure l approvisionnement en chaleur et en froid) 6 Modrý reportér, 5/2004

7 Dalkia v ČR / Dalkia en RT Úspěchy zaměstnaneckého servisu Dalkie Zaměstnanecký servis, zřízený 1. května 2003, pomáhá i v těchto dnech těm pracovníkům Dalkie Ostrava (DOS), kteří byli v rámci optimalizace organizační struktury bývalé společnosti ZTO uvolněni. Organizační změny se týkaly 196 zaměstnanců, z nichž 104 využilo nabídku našeho servisu a mnozí díky němu již našli práci. Dalkia Ostrava navíc vyčlenila nemalou finanční částku určenou na rekvalifikace, kterými prošlo 24 uchazečů a šestnáct z nich nastoupilo do nového zaměstnání, vysvětluje vedoucí personálního úseku DOS Šárka Šolcová a připomíná, že tříčlenný zaměstnanecký servis DOS vede Miroslava Perdulová. Konzultanti jsou vybíráni z řad pracovníků Dalkie Zaměstnanecký servis DOS je v pořadí již třetí, který během působení Dalkie v České republice vznikl. Koordinátorkou všech tří servisů je vedoucí útvaru sociálního rozvoje společnosti Dalkia ČR Denisa Neuwirthová, která nám o jejich vzniku a smyslu řekla: Zaměstnanecký servis je tvořen několika vybranými zaměstnanci společnosti, kteří absolvují příslušná školení. Hlavním smyslem servisů je samozřejmě především pomoc propuštěným pracovníkům při vyhledávání či tvorbě nového zaměstnání. Proškolení konzultantů pro všechny tři zaměstnanecké servisy provedla paní Genevieve Parot-Navarre z francouzské firmy Coaching Group. Rovněž já jsem absolvovala tato školení a mohu proto pracovat v zaměstnaneckých servisech společnosti Dalkia jako koordinátorka. Zaměstnanecké servisy pracují velmi efektivně Ke zřízení vůbec prvního zaměstnaneckého servisu došlo v naší společnosti na přelomu let 1998 a 1999 při transformaci tehdejších Tepláren Karviná (TEK) a Moravskoslezských tepláren (MST). V týmu pod vedením Heleny Gižové pracovalo jedenáct lidí ve funkcích konzultantů a asistentů, kteří zajišťovali administrativní činnosti. Pomoc byla nabídnuta celkem 484 propuštěným zaměstnancům z obou společností, z nichž 225 mělo zájem o spolupráci. Práce tohoto zaměstnaneckého servisu byla velmi efektivní, protože téměř 89 procent lidí z tehdejších MST a 94 procent z TEK, kteří se zaměstnaneckým servisem aktivně spolupracovali, našlo nové zaměstnání nebo začali podnikat. Druhý zaměstnanecký servis byl zřízen v lednu 2003 pro společnost OLTERM & TD a jeho jedinou zaměstnankyní a vedoucí v jedné osobě byla Eva Valouchová. Reorganizace se týkala Reporter bleu, 5/2004 7

8 Dalkia v České republice / Dalkia en Républ 116 zaměstnanců a probíhala v několika etapách. Pomoc servisu tehdy využilo 93 lidí a 82 z nich našlo nové uplatnění. I tento zaměstnanecký servis, který ukončil činnost v červnu 2004, měl tedy velmi vysoké procento úspěšnosti, vzpomíná Denisa Neuwirthová a dodává: Poslední zaměstnanecký servis společnosti Dalkia byl zřízen při Dalkii Ostrava v květnu 2003 a stále aktivně vyvíjí činnost. Už teď je však jasné, že i on výrazně pomohl mnoha propuštěným zaměstnancům při hledání jejich nového pracovního uplatnění. Lidé se učí aktivně hledat pracovní místo Modrého reportéra samozřejmě zajímalo, jak zaměstnanecký servis prakticky funguje. Nejdříve se vedoucí servisu obrátí na všechny, kterých se týká reorganizace, a nabídne jim spolupráci. Nabídka se však netýká těch pracovníků, kteří odcházejí do důchodu. Propuštění zaměstnanci, kteří jsou už v té době registrováni na úřadě práce, absolvují školení trvající podle velikosti skupiny od jednoho do tří dnů. Lektoři jim pomohou napsat vlastní životopis a průvodní dopis, který by měl potenciálního zaměstnavatele co nejvíce zaujmout. Dále se uchazeči naučí telefonicky sjednávat pracovní schůzky a udělat bilanci svých slabých a silných stránek. Tato reflexe je velice důležitá, protože rozšiřuje okruh možného uplatnění při hledání pracovních míst. Konzultanti také své posluchače připraví na rozhovor s budoucím zaměstnavatelem. Po jeho absolvování znovu udělají simulaci a vysvětlí uchazeči o pracovní místo, kde reagoval správně a kde případně udělal chyby v komunikaci a mohl by reagovat lépe. Konzultanti však rozhodně nejsou pasivní a sami pomáhají vyhledávat volná místa - jsou totiž nejenom ve styku s úřadem práce, ale navíc sledují inzerci a telefonicky kontaktují různé podniky. Tento proces trvá většinou až do doby než si člověk najde nové pracovní uplatnění. Obracíme se také na naše obchodní partnery a externí firmy, kterým zadáváme outsourcing (například hlídací či úklidové služby), a žádáme je, aby nám pomohli propuštěné lidi zaměstnat, vysvětluje Denisa Neuwirthová. Zaměstnanecký servis spolupracuje i se státními institucemi Na bývalé zaměstnance je pamatováno i při vypisování vnitřních výběrových řízení v rámci České republiky. O tyto nabídky však není příliš velký zájem, protože lidé zpravidla neradi dojíždějí za prací. Zaměstnanecký servis využívá také různých nabídek a bonusů úřadů práce. Například nedávno se nám v Olomouci podařilo zaměstnat ženu jako recepční v Aquacentru Delfínek a úřad práce navíc přispěl zaměstnavateli na roční plat, dodává Denisa Neuwirthová. 8 Modrý reportér, 5/2004

9 ique tchèque Succès des antennes-emploi de Dalkia L antenne-emploi, créée le 1 er mai 2003, aide à l heure actuelle les employés de Dalkia Ostrava (DOS) qui ont été licenciés suite à l optimalisation de la structure d organisation de l ancienne société ZTO. «Le changement d organisation a touché 196 employés. 104 d entre eux ont utilisé nos services et nombreux sont ceux qui ont déjà retrouvé un emploi grâce à nous. De plus, Dalkia Ostrava a consacré une importante somme d argent à la reconversion, dont ont bénéficié 24 employés, et 16 d entre eux ont un nouveau travail,» explique Mme Šárka Šolcová, la directrice du département des ressources humaines de Dalkia Ostrava. Elle nous rappelle que l antenne-emploi, composée de trois membres, est dirigée par Mme Miroslava Perdulová. Les consultants sont choisis parmi les employés de Dalkia La création de l antenne-emploi de Dalkia Ostrava est déjà la troisième depuis que Dalkia exerce en République tchèque. C est la coordinatrice des trois services, directrice du département du développement social de la société Dalkia Ceska republika, Mme Denisa Neuwirthová, qui nous a donné les informations suivantes: «L antenne emploi est composée de quelques employés choisis de la société, qui ont suivi une formation adéquate. Le but principal du service est bien évidemment l aide aux employés licenciés pour rechercher ou créer un nouvel emploi. La formation des consultants des trois services a été dirigée par Madame G e n e v i e v e Parot-Navarre de la société française Coa- ching Group. J ai moi-même participé à ces formations et c est pourquoi je peux travailler comme coordinatrice des antennes-emploi de la société Dalkia.» Les antennes-emploi travaillent très efficacement «La première antenne-emploi a été créée dans notre société fin 1998 début 1999, lors de la transformation des anciennes centrales thermiques de Karvina et des centrales thermiques moravosilésiennes. Sous la direction de Mme Helena Gižová, 11 personnes travaillaient comme consultants, ou comme assistants pour assurer les actes administratifs. Une aide a été proposée aux 484 employés licenciés des deux sociétés, 225 ont été intéressés. Le travail d antenne-emploi a été très efficace: Parmi ceux qui ont activement coopéré avec l antenne-emploi, près de 89 % des employés des centrales thermiques moravosilésiennes et 94 % de ceux des centrales de Karvina ont trouvé un nouveau emploi ou se sont lancés dans la création d entreprise. La deuxième antenne-emploi a été créée en janvier 2003 pour la société OLTERM & TD et sa seule employée et directrice était Mme Eva Valouchová. La réorganisation a touché 116 employés et a eu lieu en plusieurs étapes. 93 personnes ont utilisé l offre du service et 82 d entre elles ont trouvé un nouveau travail. Ce deuxième service, qui a cessé ses activités en juin 2004, a donc eu lui aussi un gros pourcentage de réussite,» nous raconte Mme Denisa Neuwirthová, qui ajoute encore: «La dernière antenne-emploi de la société Dalkia a été créée à Dalkia Ostrava en mai 2003 et est toujours en activité. Il est clair aujourd hui déjà qu elle a aidé de nombreux employés licenciés dans leur recherche d un nouvel emploi.» Les gens apprennent activement à rechercher un emploi Le Reporter bleu s est naturellement intéressé aux modalités concrètes de l aide d antenne-emploi: «Tout d abord, le responsable du service s adresse à tous ceux qui sont touchés par la réorganisation et leur propose une coopération. Cette offre ne s adresse cependant pas aux employés qui partent à la retraite. Les employés licenciés, qui sont déjà inscrit à l agence pour l emploi, reçoivent alors, selon la taille du groupe, une formation allant de 1 à 3 jours. Les formateurs les aident à rédiger leur curriculum vitae ainsi qu une lettre de motivation pour se présenter auprès d un employeur potentiel. Les candidats apprennent à fixer par téléphone un rendez-vous d embauche et à faire le bilan de leurs points forts et de leurs points faibles. Cette réflexion est très importante, car elle permet d élargir le champ des domaines possibles pour la recherche d un nouveau travail. Les consultants préparent aussi les candidats à un entretien avec le nouvel employeur. Ils effectuent ensuite une simulation, qui permet aux consultants d expliquer au candidat les points positifs, les éventuelles fautes de communication et les améliorations à apporter. Les consultants ne restent pas passifs et recherchent eux aussi des postes vacants ils sont non seulement en contact avec l agence pour l emploi, mais consultent aussi les annonces et sont en contact téléphonique avec différentes entreprises. Ce processus dure en général jusqu à ce que les personnes trouvent un nouvel emploi. Nous sollicitons également nos partenaires commerciaux et les sociétés extérieures auxquelles nous confions l outsourcing (par exemple les services de surveillance ou de nettoyage) et nous leur demandons de nous aider à employer les personnes licenciées,» explique Mme Denisa Neuwirthová. L antenne-emploi travaille aussi avec les institutions d Etat. «Nous pensons à nos anciens employés lors d appels d offres internes dans le cadre de la République tchèque. Mais en général, il y a peu d intéressés pour ces offres car les gens n aiment pas déménager vers un poste de travail. L antenne-emploi utilise aussi différentes offres et différents bonus des agences pour l emploi. Il n y a pas longtemps, nous avons par exemple réussi à faire employer une femme à la réception du centre aquatique «Petits Dauphins» à Olomouc, et l agence pour l emploi a accordé à l employeur une subvention pour un salaire d un an,» ajoute Mme Denisa Neuwirthová. Reporter bleu, 5/2004 9

10 Dalkia v České republice / Dalkia en Républ Popeloviny jsou suroviny, ne odpad 4. díl seriálu / Uhlí ani po vydání energie nekončí na skládce Černé uhlí z Hornoslezské pánve je nejdůležitějším palivem, které společnost Dalkia v České republice používá pro výrobu tepla a elektřiny. V předcházejících dílech našeho seriálu jsme čtenáře Modrého reportéra seznámili se vznikem, těžbou a zpracováním tohoto černého zlata. Ve čtvrté a závěrečné části si se specialistou pro životní prostředí Dalkie inženýrem Josefem Prokopem budeme povídat o tom, co se dále děje s popelovinami, které zůstanou po spálení uhlí v teplárně. Popílek se využívá především na rekultivace Nejvíce je popílku, který je tvořen nejjemnějšími částicemi vzniklými po spálení uhlí, jež jsou následně zachycovány v elektroodlučovačích. Dalším produktem jsou větší tuhé zbytky. V granulačních a tavících kotlích vzniká struska a v roštových kotlích škvára. Za loňský rok Dalkia v České republice vyprodukovala zhruba 380 tisíc tun popelovin, z toho na popílek připadlo zhruba 280 tisíc tun a zbytek tvořila již zmíněná struska a škvára, říká Josef Prokop. Například v Elektrárně Třebovice odchází většina popelovin do jímky bagrovací stanice a hydraulicky se dopravuje na dvě manipulační odkaliště, z nichž jedno se plaví (tedy zaplňuje pozn. M. R.) a druhé vyváží. Popel z Třebovic se v současné době využívá na rekultivaci a zakládky v dolech. V podstatě jde především o vyrovnávání terénu a zaplavování Les cendres sont des matières premières, pas des déchets 4 ème partie Le charbon, même après avoir donné son énergie, ne finit pas à la décharge 10 La houille noire du bassin de Haute-Silésie est le combustible le plus important utilisé par la société Dalkia Ceska republika pour la production de chaleur et d électricité. Dans les précédentes parties de notre feuilleton, nous avons expliqué aux lecteurs du Reporter bleu la genèse, l extraction et le traitement de cet «or noir». Dans cette quatrième et dernière partie, nous allons discuter avec le spécialiste pour l environnement de Dalkia M. Josef Prokop du devenir des cendres résultant de la combustion du charbon dans la centrale thermique. Les cendres volantes s utilisent surtout pour la remise en culture «Il y a surtout des cendres volantes, formées d éléments très fins résultant de la combustion du charbon et récupérées dans les séparateurs électriques. Il y a aussi des résidus plus Modrý reportér, 5/2004 gros et durs. Il s agit de scories et de mâchefer, engendrés dans les chaudières. L an dernier, Dalkia a produit en République tchèque près de 380 mille tonnes de cendres, dont environ 280 mille tonnes de cendres volantes, et le reste était formé de scories et de mâchefer,» nous dit M. Josef Prokop. «Dans la centrale électrique de Třebovice par exemple, la grosse majorité des cendres part à la fosse de dragage puis est transportée par hydraulique vers deux bassins de décantation, dont l un se remplit et l autre se vide. Les cendres de Třebovice s utilisent actuellement pour la remise en culture et le remblayage des mines. Il s agit en fait surtout d aplanissement de terrain et de remplissage d anciens puits, pour que le sol au-dessus d eux ne s affaisse pas. L an passé, nous avons ainsi utilisé plus de 237 mille tonnes de cendres des bassins de décantation,» précise monsieur Prokop.

11 ique tchèque starých štol, aby půda nad nimi nepoklesávala. Z odkališť bylo takto v loňském roce využito více než 237 tisíc tun popela, upřesňuje inženýr Prokop. Popeloviny se uplatňují také ve stavebnictví Velmi zajímavé využití našla také třebovická tavná struska, která se osvědčila jako náhrada za otryskávací média při čištění povrchů před nátěry. Používané křemičité písky totiž způsobují silikózu, a proto je tato struska daleko vhodnějším médiem. Z popílku se však také dělají pórobetonové tvárnice. Rovněž fluidní popílek z Olomoucké teplárny se dnes již nepoužívá jen na rekultivační účely, ale i ve stavebnictví, konkrétně do malt a betonu, vysvětluje Josef Prokop další pozoruhodné využití popelovin vzniklých spalováním černého a hnědého uhlí. Společnost Dalkia neprovozuje skládky Na šesti závodech naší společnosti máme suchý popílek a popel z odkališť certifikován. Můžeme tedy tento materiál nabízet silničářům a stavebníkům k násypům, zásypům a na konstrukční vrstvy vozovek. Dalkia Česká republika neprovozuje skládky - odkaliště popílku jsou totiž pravidelně vytěžována a v souladu se zákonem o odpadech se pak tyto suroviny nabízí k dalšímu využití, dodává specialista životního prostředí společnosti Dalkia inženýr Josef Prokop. Les cendres s utilisent également dans le bâtiment «Les scories de fusion de Třebovice ont été utilisées de manière très intéressante. Elles ont fait leurs preuves comme moyen de sablage de remplacement pour le nettoyage de surfaces avant une nouvelle peinture. Les sables siliceux utilisés ordinairement entraînent en effet de la silicose, ce en quoi les scories sont bien plus avantageuses. Avec les cendres volantes, on fabrique aussi des moellons de béton poreux. De même à Olomouc, les cendres volantes fluides de la centrale électrique ne s utilisent plus aujourd hui pour la remise en culture mais dans le bâtiment, concrètement dans le mortier et le béton,» explique M. Josef Prokop. La société Dalkia n a pas de décharges «Sur six usines de notre société, nous avons un certificat pour les cendres volantes sèches et la cendre des bassins de décantation. Nous pouvons donc proposer ce matériau aux Ponts et Chaussées ou dans le bâtiment. Dalkia Ceska republika n a pas de décharges les bassins de décantation de cendres volantes sont régulièrement vidés et conformément à la loi sur les déchets, ces matières premières sont ensuite proposées pour un autre emploi,» ajoute le spécialiste de l environnement de la société Dalkia M. Josef Prokop. Reporter bleu, 5/

12 Dalkia v České republice / Dalkia en Républ Jak se vlastně v Dalkii obchoduje s elektřinou? Na trhu s elektřinou se obchoduje 365 dní v roce, ale každý den je určena hodina, kdy jsou obchody na dalších 24 hodin uzavřeny. Obchod s elektřinou je pro laika příliš složitý. Na stránkách Modrého reportéra se proto pokusíme o maximální zjednodušení celé problematiky. Na pomoc nám přišli zaměstnanci Útvaru služeb pro výrobu a prodej Dalkie v čele s vedoucím inženýrem Ottou Podpleským. Prodáváme nejenom silovou elektřinu Elektřina je zboží, jako každé jiné. Několik zásadních rozdílů tu však přece jenom je elektřina se nedá skladovat ani si ji nemůžete prohlédnout na pultě, vysvětluje inženýr Stanislav Šnobl z útvaru služeb pro výrobu a prodej Dalkie. Dalkia prodává silovou elektřinu a zároveň poskytuje podpůrné služby. V rámci kontraktů však elektřinu nejenom vyrábíme a prodáváme, ale i nakupujeme, dodává inženýr Šnobl. Obchod se silovou elektřinou má svá pevná pravidla a je organizován Operátorem trhu s elektřinou (OTE), což je úřad zřízený státem. Přesná pravidla pro obchodování s elektřinou pak stanoví vyhláška Energetického regulačního úřadu (ERU) č. 373/2001. Dalkia má na prodej své elektřiny uzavřeny dlouhodobé kontrakty, ale obchoduje i na denním, vnitrodenním a vyrovnávacím trhu s elektřinou. Tyto trhy včetně krátkodobých bilaterálních kontraktů na prodej a nákup elektřiny slouží především pro krytí odchylek ve výrobě elektřiny. Tyto odchylky vznikají jak v důsledku poruchových stavů výrobního zařízení, tak vlivem neočekávaných změn klimatických podmínek. Dalkia se stala takzvaným subjektem zúčtování odchylek u Operátora trhu s elektřinou (OTE), což je podmínkou pro to, aby mohla s elektřinou obchodovat. Obchod s elektřinou má pevné mantinely Ve smlouvách na elektřinu se prodávající a kupující dohodnou na přesné výrobě a odběru elektřiny. Pokud dojde k disproporci, OTE situaci vyhodnotí jako rozdíl mezi závazkem a skutečným plněním. Tomuto rozdílu se pak říká odchylka a tu OTE zaregistruje a vyúčtuje tomu subjektu, který ji způsobil. Tok elektřiny totiž musí být plynulý, bez ohledu na výpadky dodavatelů či klimatické vlivy, říká inženýr Otta Podpleský a dodává: Praktickým výkonným orgánem při likvidaci odchylek je pak společnost Česká přenosová soustava (ČEPS), která chybějící megawatty ve formě podpůrné služby nakoupí u jiného dodavatele. ČEPS nakupuje pohotovost, záložní výkon u poskytovatele podpůrné služby. Když dojde k odchylce, ČEPS zaplní výpadek a oznámí tuto skutečnost Operátorovi trhu s elektřinou společně s informací, jaké náklady s tím Comment fonctionne le commerce de l électricité pour Dalkia? 12 Le marché de l électricité fonctionne 365 jours par an, mais chaque jour à heure fixe, le commerce est clôturé pour les 24 heures suivantes. Le commerce de l électricité est extrêmement compliqué pour les profanes. C est pourquoi nous allons essayer de simplifier tout cela dans les pages du Reporter bleu. Les employés du département des services Production et Vente de Dalkia sont venus nous aider, avec à leur tête le directeur M. Otta Podpleský. Nous ne vendons pas seulement de l électricité de force «L électricité est une marchandise comme les autres. Mais il est vrai Modrý reportér, 5/2004 qu il existe quelques différences fondamentales : l électricité ne peut être stockée et on ne peut la voir en vitrine ou en rayon,» explique M. Stanislav Šnobl du département des services pour la production et la vente de Dalkia. «Dalkia vend de l électricité de force et propose aussi des services de soutien. Mais dans le cadre des contrats, nous ne faisons pas que produire et vendre de l électricité, nous en achetons aussi,» ajoute Monsieur Šnobl. Le commerce en électricité de force a ses propres règles et est organisé par l Opérateur du marché de l électricité (OTE), qui est un office fondé par l Etat. Des règles précises du commerce de

13 ique tchèque byly spojené. Jak už bylo řečeno, OTE ji pak příslušnému poskytovateli zaplatí a zároveň vybere částku od dodavatele, který odchylku způsobil. Útvar služeb pro výrobu a prodej se představuje Po poněkud složitém a přitom velmi zjednodušeném povídání o principech obchodu s elektřinou si s inženýrem Ottou Podpleským povídáme o dalších činnostech jím řízeného Útvaru služeb pro výrobu a prodej Dalkie. Náš útvar má na starosti nejenom nákup a prodej elektřiny, ale i nákup uhlí, dále pak spolupracujeme při fakturaci tepla, ale zabýváme se i cenovou politiku v oblasti tepla. Samozřejmě úzce spolupracujeme s jednotlivými divizemi Dalkie, říká inženýr Podpleský. Náš útvar sídlí na ředitelství společnosti Dalkia, ale polovinu z našich dvaceti zaměstnanců máme v terénu. Přímo na dolech, které nám dodávají uhlí totiž pracují naše vzorkařky, které kontrolují kvalitu nakupovaného paliva. V současné době se jen nákup a prodej elektřiny pohybuje v objemu 2 miliard korun a ceny podpůrných služeb v objemu 280 milionů ročně, dodává lesk Útvaru služeb pro výrobu a prodej Dalkie jeho vedoucí Ing. Otta Podpleský. Tým elektřina ve složení Ing. Richard Knápek, Ing. Stanislav Šnobl, Ing. Otta Podpleský, Ing. Česlav Galuska Equipe «électricité» - MM. Richard Knapek, Stanislav Snobl, Otta Podplesky, Ceslav Galuska l électricité sont fixées par l ordonnance de l Office énergétique de régulation (ERU) n 373/2001. Dalkia a des contrats de longue durée pour la vente de son électricité, mais elle exerce aussi sur le marché quotidien, journalier et d équilibrage de l électricité. Ces marchés, ainsi que les contrats à court terme bilatéraux, servent surtout à couvrir les écarts dans la production d électricité. Ces écarts résultent des pannes de dispositifs de production ou de changements inattendus des conditions climatiques. Dalkia est ainsi devenue ce qu on appelle un sujet de comptabilité des écarts auprès de l Opérateur du marché de l électricité (OTE), qui est l une des conditions pour que la société puisse faire le commerce de l électricité. Le commerce de l électricité a des règles strictes Dans les contrats, le vendeur et l acheteur fixent une production et une quantité précise d électricité achetée. S il y a disproportion, l Opérateur du marché de l électricité évalue la situation et note la différence entre l engagement et sa réalisation. Cette différence est appelée écart et cet écart est comptabilisé par l Opérateur du marché de l électricité au sujet qui l a causé. L arrivée d électricité doit en effet être continue, sans égard aux pannes des producteurs ou aux conditions climatiques, explique Otta Podpleský en ajoutant: «L organe d exécution pratique pour la liquidation des écarts est la société du Système de transmission tchèque (ČEPS), qui achète les mégawatts manquants sous forme de services de soutien auprès d un autre fournisseur. La Société du système de transmission tchèque achète en secours une puissance de réserve, auprès du fournisseur de services de soutien. Quand il y a écart, la Société du système de transmission tchèque comble le manque et en informe l Opérateur du marché d électricité en indiquant aussi les frais en rapport. Comme cela a déjà été mentionné, l Opérateur du marché de l électricité paie ensuite le fournisseur et se fait rembourser par le fournisseur ayant causé l écart.» Présentation du département des services pour la production et la vente Après cette explication un peu compliquée - et pourtant très simplifiée - des principes du commerce d électricité, nous allons parler avec Otto Podpleský des autres activités du Département des services Production et Vente de Dalkia. «Notre département s occupe non seulement de l achat et de la vente d électricité, mais aussi de l achat de charbon, ainsi que de la facturation de la chaleur et de la politique des prix de la chaleur. Nous travaillons bien sûr en coopération étroite avec les différentes divisions de Dalkia,» nous dit Monsieur Podpleský. Notre département siège à la direction de la société Dalkia, mais sur nos vingt employés, une dizaine travaille sur le terrain. Nos échantillonneuses travaillent en effet directement dans les mines qui nous fournissent le charbon, où elles contrôlent la qualité du combustible acheté. Actuellement, rien que l achat et la vente d électricité représentent un volume annuel de 2 milliards de couronnes et les prix des services de soutien un volume de 280 millions de couronnes, ajoute Monsieur Podpleský pour montrer l importance du département dont il est le directeur. Reporter bleu, 5/

14 Dalkia v České republice / Dalkia en Républ Nad Krnovem létají draci Krnovská divize společnosti Dalkia se má opravdu čím pochlubit - její 126 metrů vysoký komín totiž zdobí čtyři barevní draci. Dílo je to vskutku úctyhodné, vždyť při jeho realizaci bylo spotřebováno 360 litrů modré, 150 litrů bílé a více než 35 litrů červené, žluté, zelené a oranžové barvy. Veselý komín však musí odpovídat i normám pro letecký provoz, a tak byla gigantická kresba čtyř usměvavých papírových draků doplněna o ochranné pásy. Město v barvách nadchlo mladé malíře Na počátku nevšedního projektu bylo setkání generálního ředitele Dalkie ČR Françoise Habègra a krnovského starosty Josefa Herciga. Z pracovní schůzky vzešla myšlenka o estetizaci komína krnovské teplárny, který je průmyslovou dominantou města. Na základě dohody mezi krnovskou radnicí a Dalkií byla vypsána pro žáky dvou místních základních škol soutěž Město v barvách, která slibovala autorovi vítězného návrhu kromě finanční odměny především realizaci jeho díla ve skutku obrovském formátu. Výběrová komise, v níž zasedli zástupci města Krnova i Dalkie, měla opravdu z čeho vybírat. Z předložených námětů jako byly například létající balony, motiv žiraf či motýlů nakonec zvítězil návrh papírových draků, který nakreslila tehdejší žákyně Základní školy na Janáčkově náměstí a dnešní studentka akademie obchodu a cestovního ruchu Zuzana Postulková. Obrázek usměvavých draků doplněný obláčky tvoří s komínem vystavenému větru a dalším živlům jednotný a především výtvarně zajímavý celek. Veselý komín těší místní i turisty Vítězný návrh Zuzany Postulkové byl pak žáky Základní umělecké školy pod odborným vedením rozpracován do realizovatelné podoby, aby jeho přenesení na komín nebylo zbytečně komplikované. Teprve pak bylo možné přistoupit k vlastní úpravě komína. Pomocí vysokotlakého zařízení byly nejdříve křemičitým pískem a vodou odstraněny nánosy spalin a stará nátěrová hmota. Potom byla za použití síťové a linkové grafiky kresba zvětšena a přenesena na komín a na závěr byly kontury vybarveny. Veselý komín, jenž stojí nedaleko centra Krnova, však netěší pouze obyvatele Krnova. Obří draci shlížející s patřičným nadhledem na hemžení pod sebou se dokonce stávají magnetem pro zahraniční turisty, kteří si městskou dominantu nadšeně fotografují na památku. Starosta města Krnova Josef Hercig a zástupce generálního ředitele Dalkie ČR Patrick Roussel předávají odměnu autorce vítězného návrhu Zuzaně Postulkové 14 Modrý reportér, 5/2004 M. Josef Hercig, maire de la ville de Krnov, et M. Patrick Roussel, directeur général adjoint de Dalkia CR en remettant le prix à l auteur du projet gagnant Mlle Zuzana Postulkova

15 ique tchèque Les cerfs-volants planent au dessus de Krnov La division de Krnov de la société Dalkia a vraiment de quoi se vanter sa cheminée de 126 mètres est décorée de quatre cerfs-volants en couleurs. C est une oeuvre remarquable, rien que par la quantité de peinture utilisée pour sa réalisation: 360 litres de bleu, 150 litres de blanc et plus de 35 litres de rouge, de jaune, de vert et d orange. Cette joyeuse cheminée doit cependant satisfaire aux contraintes des règles d aviation, le gigantesque dessin a donc été complété par les bandes de protection réglementaires. «La Ville en couleurs» a enthousiasmé les jeunes peintres C est une rencontre de M. François Habègre, le PDG de Dalkia Ceska republika, et du maire de Krnov M. Josef Hercig, qui est à l origine de ce projet hors du commun. L idée d embellir la cheminée de la centrale thermique de Krnov dominante industrielle de la ville - est née d une réunion de travail. Sur la base d un accord entre la Mairie de Krnov et Dalkia, un concours a été lancé pour les élèves des deux écoles primaires de la ville: «La Ville en couleurs» qui promettait à l auteur du projet gagnant une récompense financière et, surtout, la réalisation de son oeuvre à un format véritablement gigantesque. Le jury, composé de représentants de la municipalité et de représentants de Dalkia, a eu l embarras du choix parmi de très nombreuses propositions: des ballons gonflables, des girafes, des papillons Ce sont finalement les cerfs-volants qui ont gagné, dessinés par une élève de l école primaire de la Place Janáček, Zuzana Postulková, qui poursuit actuellement son cursus scolaire à l Académie du Commerce et du Tourisme. Le tableau de cerfs-volants souriants dans les nuages forme avec la cheminée exposée au vent et aux autres forces de la nature un ensemble intéressant, surtout du point de vue artistique. La cheminée ainsi décorée fait la joie des gens du pays comme des touristes Le dessin vainqueur de Zuzana Postulková a ensuite été retravaillé par les élèves de l école primaire artistique, guidés par leur professeur, pour pouvoir être réalisé sans qu il soit trop compliqué de le transposer sur la cheminée. Ce n est qu après cette étape qu a commencé la rénovation de la cheminée elle-même. A l aide d un dispositif à haute pression, les dépôts formés par les résidus de combustion et l ancienne couche de peinture ont été enlevés au sable siliceux et à l eau. Ensuite les contours du dessin ont été agrandis et transposés par des techniques graphiques sur la cheminée, puis le tout a été colorié. Cette cheminée ainsi décorée, proche du centre de Krnov, fait la joie non seulement des habitants de la ville, mais aussi de nombreux touristes étrangers qui la photographient avec enthousiasme. Et les cerfs-volants géants surveillent de haut ces curieux qu ils attirent comme des aimants. Reporter bleu, 5/

16 naši klienti Společnost Dalkia zrekonstruovala tepelné hospodářství na hlavním nádraží v Ostravě a podepsala desetiletou smlouvu na provoz Generální ředitel Dalkie ČR François Habègre a vrchní přednosta SDC Ostrava Ing. Jaroslav Adamec za České dráhy při slavnostním předání smlouvy Le directeur général de Dalkia ČR M. François Habègre et chef principal de gare d Ostrava M. Jaroslav Adamec en participant à l acte officiel Prostory sloupové síně na ostravském hlavním nádraží se 4. listopadu letošního roku staly svědkem slavnostního aktu. Společnost Dalkia Česká republika reprezentovaná svými nejvyššími představiteli zde symbolicky předávala do rukou zástupců generálního ředitelství Českých drah (ČD) zrekonstruovanou technologii tepelného hospodářství železniční stanice Ostrava hlavní nádraží (ŽST) a Depa kolejových vozidel Ostrava (DKV). 16 Úniky tepla v areálu ČD byly značné Náměstek ředitele pro techniku a ekonomiku ČD z Obchodně provozního ředitelství Ostrava inženýr Eduard Smoloň nám k rekonstrukci tepelného hospodářství areálu ŽST a DKV řekl: Modrý reportér, 5/2004 Přínos je pro nás obrovský, především kvůli úsporám energií. Řada plateb totiž byla kvůli zastaralému technologickému vybavení zcela zbytečná. Rok od roku se totiž zvyšovaly částky, které jsme museli platit za unikající kondenzát. V posledních letech se prokazatelné roční ztráty

17 nos clients La société Dalkia a reconstruit les équipements thermiques de la gare principale d Ostrava et signé un contrat d exploitation de 10 ans Ing. Eduard Smoloň, náměstek ředitele pro techniku a ekonomiku ČD z Obchodně provozního ředitelství Ostrava M. Eduard Smolon, adjoint au directeur technique et économique des Chemins de fer de la Direction commerciale d exploitation d Ostrava Les locaux de la salle des colonnes de la gare principale d Ostrava ont été témoins le 4 novembre d un acte officiel : La société Dalkia, représentée par ses plus hauts dirigeants, a remis symboliquement aux mains des représentants des Chemins de fer tchèques (ČD) les nouveaux équipements thermiques de la gare principale d Ostrava (ŽST) et du département des véhicules de voie (DKV). Les déperditions de chaleur dans le complexe des Chemins de fer étaient énormes L adjoint au directeur technique et économique des Chemins de fer de la Direction commerciale d exploitation d Ostrava M. Eduard Smoloň nous a dit au sujet de la reconstruction des équipements thermiques du complexe de ŽST et de DKV : «Nous y gagnons énormément, surtout en économies d énergie. Toute une série de dépenses inutiles était liée à un équipement technologique obsolète. Ces dépenses augmentaient chaque année. Ces derniers temps, les pertes annuelles prouvables avoisinaient les 2 millions de couronnes. Les conduites étaient dans un état si déplorable qu en hiver, le complexe de la gare principale était entouré d un nuage de vapeur. Lorsque nous avons calculé sur dix ans les pertes inutiles de chaleur, nous avons atteint un montant de 20 millions de couronnes. Nous avons décidé qu il valait mieux les investir dans la reconstruction. Nous sommes allés au Centre pour l utilisation effective de l énergie à Prague (SEVEn). Nous leur avons donné les informations nécessaires et indiqué la somme que nous étions prêts à investir, et la société SEVEn nous a établi un projet. Nous avons ensuite lancé un appel d offres à deux niveaux.» 17

18 naši klienti pohybovaly kolem dvou milionů korun. Potrubí bylo v tak špatném stavu, že v zimě byl areál ostravského hlavního nádraží doslova zahalen mračny páry. Když jsme si spočítali v horizontu deseti let, kolik tepla vlastně vypustíme zbytečně do vzduchu, vyšla nám celková ztráta ve výši zhruba dvaceti milionů korun. Rozhodli jsme se proto podobnou částku dát do rekonstrukce zařízení. Navštívili jsme Středisko pro efektivní využívání energie (SEVEn) v Praze. Dodali jsme data a základní údaje o částce, kterou jsem ochotni investovat a firma SEVEn pro nás vypracovala projekt. Následně jsme vyhlásili veřejnou dvoustupňovou obchodní soutěž. Dalkia přišla se špičkovým řešením Nabízelo se více variant řešení rekonstrukce tepelného hospodářství. Jednou z nich byla například úvaha, zda zachovat stávající parní topení nebo nějaké větve odpojit. Všechny podobné projekty prezentované různými firmami však byly víceméně polovičaté. Teprve společnost Dalkia nám nabídla daleko efektivnější řešení, které spočívalo v převodu našeho stávajícího tepelného hospodářství na horkou vodu v celém areálu Železniční stanice Ostrava hlavní nádraží a Depa kolejových vozidel Ostrava. Dalkia nám navíc nabídla roční úsporu téměř 33 procent proti dodávkám tepla za minulé období. Musím říci, že nás výše této úspory velmi příjemně překvapila. My sami jsme počítali s úsporou podstatně menší, řádově kolem dvaceti procent. Společnost Dalkia nám tak nabídla opravdu špičkové řešení při rekonstrukci tepelného hospodářství, dodává inženýr Eduard Smoloň Dlouhodobá smlouva o energetických službách mezi Dalkií a Českými dráhami byla podepsána na dobu deseti let a kromě rekonstrukce tepelného hospodářství ČD také zahrnuje provozování a údržbu příslušných technologií. Horkovodní rozvod má délku 2 km Dalkia financovala celou rekonstrukci a České dráhy nám formou leasingu splácejí nejenom primární dílo, ale i provozování a údržbu tohoto tepelného hospodářství, říká vedoucí lokality Ostrava střed Svatopluk Krejčí. Rekonstruovaná technologie je velmi zajímavý projekt. Složitá tepelná soustava zahrnuje kromě hlavní výměníkové stanice také sedmnáct takzvaných domácích předávacích stanic. Horkovodní rozvod má celkovou délku asi 2 kilometry. Jistě není bez zajímavosti, že jsme od dnešního dne (tj. 4. listopadu 2004 pozn. M. R.) na ostravské divizi Dalkie začali vůbec poprvé provozovat také plynová zařízení. Dva plynové kotle nám totiž vyřešily problém vytápění v nejvzdálenějších objektech hlavního nádraží, dodává Svatopluk Krejčí. Prohlídka nového tepelného hospodářství hlavního nádraží v Ostravě Visite de la nouvelle exploitation thermique de la gare principale d Ostrava Ing. Svatopluk Krejčí, vedoucí lokality Ostrava střed, Dalkia ČR Svatopluk Krejci, responsable de la localité Ostrava-centre, Dalkia CR 18 Modrý reportér, 5/2004

19 nos clients Dalkia a proposé une solution de pointe «Il y a eu plusieurs propositions de reconstruction des équipements thermiques. La question se posait de savoir si on allait garder le chauffage à vapeur existant ou en éliminer certaines branches. Tous les projets de ce type, présentés par diverses firmes, étaient plus ou moins incomplets. Seule la société Dalkia nous a proposé une solution bien plus efficace, avec le raccordement de notre équipements thermiques à l eau chaude pour tout le complexe de la gare principale d Ostrava et le département des véhicules de voie. De plus, Dalkia nous a proposé une économie annuelle de 33 % par rapport aux livraisons de chaleur des années précédentes. Je dois dire que nous avons été agréablement surpris par le montant de cette économie. Nous comptions sur une économie moindre, de 20 % environ. La société Dalkia nous a donc vraiment proposé une solution de pointe pour la reconstruction de nos équipements thermiques,» ajoute M. Eduard Smoloň Un contrat de dix ans concernant les services énergétiques a été signé entre Dalkia et les Chemins de fer tchèques, qui comprend en plus de la reconstruction l exploitation et l entretien des technologies concernées. Le circuit d eau chaude a une longueur de 2 km «Dalkia a financé toute la reconstruction et les Chemins de fer tchèques nous paient sous la forme d un leasing non seulement l oeuvre primaire, mais aussi l exploitation et la maintenance de ces équipements thermiques,» nous dit M. Svatopluk Krejčí, responsable de la localité Ostrava-centre. «La reconstruction de tous ces équipements est un projet très intéressant. Le système thermique complexe comprend en plus de la station principale d échangeurs dix-sept petites stations de transmission. Le circuit d eau chaude a une longueur totale de 2 km environ. Et pour tout vous dire, c est aujourd hui (c est à dire le 4 novembre Note du R.B.) que nous avons commencé pour la toute première fois à utiliser des dispositifs à gaz à la division d Ostrava. Deux chaudières à gaz ont en effet solutionné le problème de chauffage dans les bâtiments les plus éloignés de la gare principale,» ajout M. Svatopluk Krejčí. Reporter bleu, 5/

20 naši klienti Společným cílem jsou spokojení pacienti Nebývá obvyklé, aby článek v Modrém reportéru začínal statistikou. Dnes však uděláme výjimku a připomeneme, že v současné době poskytuje společnost Dalkia v České republice své služby 46 zdravotnickým zařízením, jež dohromady disponují lůžky. Dalkia dostala důvěru moravských nemocnic Mezi nejvýznamnější klienty na Moravě patří pětice velkých nemocnic, které Dalkii svěřily komplexní provozování svých tepelných hospodářství. Jde o Nemocnice s poliklinikou v Havířově, Karviné, Orlové, Novém Jičíně a o Fakultní nemocnici v Olomouci. V rámci takzvaného outsourcingu (vyčlenění všech činností, které přímo nesouvisejí s hlavní výrobou) převzala Dalkia po podpisu dlouhodobých smluv energetická hospodářství jednotlivých nemocnic. Zdravotnickým zařízením se tak výrazně snížily provozní náklady a garantoval vývoj cen energií a služeb. Dlouhodobé smlouvy jsou pro klienta výhodné Nemocnice požadují kvalitní služby v oblasti hospodaření a dodávek energií, a proto v současnosti raději svěřují provozování svých tepelných hospodářství externím společnostem. Podmínky týkající se zajištění dodávek tepla a vody, které společnost Dalkia nemocnicím ve smlouvě nabízí, jsou navíc z ekonomického hlediska velmi výhodné. Při podpisu dlouhodobých dohod náš klient ušetří nejenom značný objem svých investičních peněz, ale zároveň se může v klidu zaměřit pouze na svůj hlavní obor podnikání. Velmi důležitým přínosem dlouhodobých smluv je nepochybně i bezpečnost a profesionální provozování technologií v souladu s platnou legislativou. Musím také připomenout, že často na základě dohod s nemocnicemi, přebíráme do zaměstnaneckého poměru ty pracovníky, kteří se až doposud v nemocnicích o tepelné hospodářství starali. Společně s našimi partnerskými nemocnicemi máme jediný cíl a tím je spokojenost lidí, kteří se zde léčí a zotavují, říká ředitel pro rozvoj společnosti Dalkia ČR Christophe Lanneluc. Prioritou je kvalita a ekonomické úspory Přesto, že jsme se stejně jako ostatní společnosti zúčastnili všech výběrových řízení, které nemocnice při hledání provozovatelů svých tepelných hospodářství vypsaly, je jisté, že pro nás hovořily i výborné reference a spolehlivost našich výrobních zařízení. Dalkia má dlouholeté zkušenosti z provozování energetického hospodářství v mnoha zahraničních nemocnicích (Paříž, Lyon) a zároveň patří i mezi největší výrobce a dodavatele tepla a elektrické energie na světě. Také v České republice uplatňujeme své perfektní znalosti na trhu energetických služeb. Jednotlivé smlouvy o komplexním provozování tepelného hospodářství se v detailech samozřejmě liší. Společným bodem dlouhodobých dohod s nemocnicemi však zůstává především externalizace a ekonomické úspory našich klientů, dodává ředitel pro rozvoj společnosti Dalkia Christophe Lanneluc. Reference Dalkie v České republice: Fakultní nemocnice Olomouc (smlouva od roku 1999, provoz tepelného hospodářství, dodávka tepla 190 TJ/rok) Nemocnice s poliklinikou Karviná (smlouva od roku 2002, provoz tepelného hospodářství, dodávka tepla 37 TJ/rok) Nemocnice s poliklinikou Orlová (smlouva od roku 2003, provoz tepelného hospodářství, dodávka tepla 36 TJ/rok) Nemocnice s poliklinikou Havířov (smlouva od roku 2004, provoz tepelného hospodářství, dodávka tepla 40 TJ/rok, dodávka chladu 850 MWh) Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín (smlouva od roku 2004, provoz tepelného hospodářství, dodávka tepla 57 TJ/rok) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (smlouva od roku 1970, dodávka tepla 150 TJ/rok) Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava (smlouva od roku 1963, dodávka tepla 130 TJ/rok) Městská nemocnice Ostrava Fifejdy (smlouva od roku 1975, dodávka tepla 75 TJ/rok) 20 Modrý reportér, 5/2004

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005 5 / 2006 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava,

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 3 / 2004 červen june Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004 1 / 2005 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République Tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Chapeau Dalkia Morava!

Chapeau Dalkia Morava! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2012 listopad novembre Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2010 březen mars Dalkia

Více

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie 3 / 2003 říjen octobre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, ZTO, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

VENDRE prodat, prodávat

VENDRE prodat, prodávat impératif (rozkazovací způsob) finis finissons finissez skonči skončeme skončete VENDRE prodat, prodávat je vends tu vends il/elle vend présent (přítomný čas) prodávám prodáváš prodává passé composé (minulý

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2009 prosinec décembre

Více

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.12.24 KOM(24)794v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2013 listopad novembre Slavnostní

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava SOKOL DE PARIS Association Sportive et Culturelle Bulletin / Zpravodaj Sommaire / Obsah Fête de la Saint Venceslas Premier semestre au Sokol de Paris Cérémonies du souvenir Info Contacts Août 2015 N 75

Více

3 / 2006 květen mai. člen skupiny

3 / 2006 květen mai. člen skupiny 3 / 2006 květen mai Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

4 / 2003. prosinec décembre

4 / 2003. prosinec décembre 4 / 2003 prosinec décembre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM &TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

2 / 2003. Den s nejmladším vedoucím závodu Dalkie Morava. Vítěznou trofej 4. ročníku Gigacupu si odvezli fotbalisté AmpluServisu

2 / 2003. Den s nejmladším vedoucím závodu Dalkie Morava. Vítěznou trofej 4. ročníku Gigacupu si odvezli fotbalisté AmpluServisu 2 / 2003 červenec juillet Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2011 květen mai Francouzský

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38 modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka Jana Kozmová* Konektory a jejich správné pou ití v obecném i odborném jazyce jsou pøedmìtem tzv. textové gramatiky (grammaire du texte). K porozumìní

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p.

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p. modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2012 únor février Smlouva

Více

Aldehyde, cetone ou autre?

Aldehyde, cetone ou autre? Výukové materiály Aldehyde, cetone ou autre? Autor: RNDr. Jana Parobková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy): Chimie Tematický celek: Dérivés oxygénés,

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 9.3.4. Jazyk a jazyková komunikace Francouzský jazyk - začátečníci - platný do 2015 Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová

Více

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p.

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p. modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2011 srpen aout ˆ Den

Více

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

21 LEÇON VINGT ET UN. Problèmes d ordinateur

21 LEÇON VINGT ET UN. Problèmes d ordinateur 2 18 314 21 LEÇON VINGT ET UN Problèmes d ordinateur Au musée, l inauguration de l exposition approche à pas de géant et il reste encore beaucoup à faire. Ces derniers jours, Hélène est à son bureau du

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Fabrice Martin-Plichta ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

Stéphane Audeguy : Rom@

Stéphane Audeguy : Rom@ MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav románských jazyků a literatur Překladatelství francouzského jazyka Barbora Kašová Magisterská diplomová práce Stéphane Audeguy : Rom@ (analyse traductologique

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Studijní program B7310 Filologie a) Studijní obor Francouzština ve sféře podnikání prezenční

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky typ výrobku / type of product: posuvné dveře do niky - šířka 800 mm (instalace 77-790 mm) posuvné dvere

Více

REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT

REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France. Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône

Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France. Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône Financování nerodinné individuální péče o děti ve Francii Céline Argenti-Dubourget,

Více

Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Třída: 9.B Datum ověření: 14.9.2012

Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Třída: 9.B Datum ověření: 14.9.2012 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více