Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net"

Transkript

1 Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které nabízí Prvzvatel svým Zákazníkům, a týkají se veškerých bchdních vztahů mezi Prvzvatelem a Zákazníkem vzniklých na základě Smluvy pskytvání Internetvých služeb CZHOSTING.net. I. Smluvní strany I. a) Prvzvatel 1. Prvzvatelem služby CZHOSTING.net je splečnst Mark IS s.r.. zapsaná v.r. R.S. Brn pd zn. C.2025 se sídlem Vršava 468, Zlín, IČO I. b) Zákazník 1. Zákazníkem splečnsti může být jakákli fyzická sba způsbilá k právním úknům neb právnická sba, která s Prvzvatelem uzavře řádnu Smluvu, tedy nejčastěji vyplní bjednávku některé z nabízených služeb Prvzvatele na Internetvých stránkách Prvzvatele (CZHOSTING.net), a následně řádně a úplně vyplněnu bjednávku (dále jen Objednávka) dešle prstřednictvím n-line frmuláře Prvzvateli neb uzavře Smluvu pskytvání Internetvých služeb CZHOSTING.net s Prvzvatelem jiným způsbem. Tyt Pdmínky v aktuálním znění včetně případných ddatků či rzšíření jsu nedílnu sučástí Smluvy pskytvání Internetvých služeb CZHOSTING.net (dále jen Smluva), která je mezi Zákazníkem a Prvzvatelem uzavřena dknčením a desláním Objednávky služeb ze strany Zákazníka Prvzvateli a řádným prvedením úhrady (se správným variabilním symblem) bjednaných služeb ze strany Zákazníka na bankvní účet Prvzvatele. 2. Dknčením bjednávky Zákazník vyjadřuje svůj jednznačný suhlas a przumění se Smluvu, Pdmínkami a všemi pdmínkami suvisejícími s bjednanu službu, stejně jak s bsahem, specifikací a cenu jím bjednané služby dle nabídky Prvzvatele. Zákazník i Prvzvatel jsu pvinni v průběhu trvání Smluvy ddržvat všebecně platné právní předpisy, ustanvení Smluvy, těcht Pdmínek a dalších pdmínek v případě, že jsu sučástí zákazníkem bjednané služby. II. Objednávka 1. Uzavřením Smluvy dává Zákazník najev svůj suhlas a przumění s tím, že je pvinen d Objednávky a případných dalších frmulářů či listin uvádět puze pravdivé a aktuální údaje sbě a v případě jejich změny je pvinen bez zbytečnéh dkladu prvést neb řádným způsbem zajistit jejich aktualizaci v databázi Prvzvatele. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že Prvzvatel není nijak zdpvědný za jakékli škdy finančníh, materiálníh či duševníh charakteru, které Zákazníkvi vzniknu v důsledku uvedení neplatných a/neb neaktuálních údajů d databáze Prvzvatele, a že není právněn náhradu jakékli takt vzniklé škdy na Prvzvateli vymáhat. 2. P uzavření Smluvy a splnění případných dalších náležitstí (například uhrazení služby neb dručení všech ptřebných dkumentů neb suhlasů) je Zákazníkvi zřízena a zprvzněna bjednaná služba a Zákazník zárveň získává svůj unikátní přistup d administračníh rzhraní, dkud spravuje své služby a jejich rzsah a taktéž veškeré kntaktní údaje. Ke každé zprvzněné službě Zákazník d Prvzvatele získá přístupvé údaje nutné k využívání služby. 3. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že není právněn uzavírat Smluvu s Prvzvatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tmu třetí strana nedala předem písemný suhlas. Zákazník nese plnu zdpvědnst za veškeré bjednávky, změny a úpravy, které byly prvedeny z jeh administračníh rzhraní neb s pužitím jemu přidělených přihlašvacích údajů d tét administrace. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašvací

2 údaje a další citlivé infrmace sdělené mu ze strany Prvzvatele, a t tak, aby v maximální míře vylučil jejich zneužití neprávněnými sbami. V rámci zajištění vyššíh stupně bezpečnsti je Zákazník právněn sám některé ze svých přístupvých údajů měnit dle svéh uvážení. 4. Prvzvatel není nijak zdpvědný za zneužití přihlašvacích údajů Zákazníka neb sbních údajů Zákazníka či třetích stran, na základě kterých přijal a akceptval bjednávku služby neb prvedl jakukli pžadvanu změnu či úpravu již existujících záznamů a služeb, pakliže tt zneužití nezpůsbil sám Prvzvatel. Za zneužití těcht údajů ze strany Prvzvatele nemůže být pvažván jejich zaslání Zákazníkvi na jím uvedený kntaktní p zřízení služby, ani jejich pětvné zaslání či sdělení Zákazníkvi pté, c jejich pakvané sdělení pžádá a bude dstatečným způsbem věřena právněnst jeh pžadavku. 5. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že mu Prvzvatel bude na kntaktní zasílat bchdní sdělení a infrmace nvinkách ve své nabídce, a zárveň s tím, že Prvzvatel může pužít infrmace Zákazníkvi (s výjimku sbních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) pr své marketingvé účely. Jedná se především uvedení Zákazníka v referencích Prvzvatele včetně mžnéh výňatku z vé krespndence. III. Ochrana sbních údajů Prvzvatel ptvrzuje, že splňuje všechny zákny pžadvané předpklady, které se týkají chrany sbních údajů, a t v suladu s příslušnými právními předpisy. IV. Prvz 1. Prvzvatel zajistí prvz služeb tak, jak vyplývá z jejich specifikace na stránkách CZHOSTING.net, vždy s nejvyšším úsilím na zajištění jejich maximální dstupnsti a využitelnsti. Prvzvatel zajistí u všech nabízených služeb nnstp servis a dhled. V případě úplné neb částečné nefunkčnsti služby zajistí Prvzvatel v rámci svých mžnstí bez zbytečnéh dkladu znvubnvení funkčnsti. Pkud není ve specifikaci služby uveden jinak, nepskytuje k ní Prvzvatel bezplatný zkušební prvz. Sučástí pskytvanéh servisu je prvz zákaznické pdpry, na kteru se Zákazník může brátit se svými dtazy, pžadavky, či připmínkami. Prvz zákaznické pdpry je u jedntlivých služeb zajišťván v suladu a v rzsahu s nabízenými službami. Zákaznická pdpra zajišťuje veškeru kmunikaci se Zákazníky a přijímá jejich pžadavky, ale není právněná řešit pžadavky nad rámec zákaznické pdpry. Zákaznická pdpra není technicku pdpru pr Zákazníky. 2. Prvzvatel kmunikuje se Zákazníkem především prstřednictvím svých internetvých stránek administračním rzhraním zákazníka a dále pmcí u či telefnu. Zákazník s Prvzvatelem kmunikuje prstřednictvím svéh administračníh rzhraní, běžnu vu pštu, běžnu listvní pštu, telefnicky s hledem na typ zákaznické pdpry, kteru Zákazník u své služby využívá. Prvzvatel může pr zajištění pžadavku Zákazníka zejm. jakéhkli zásahu d Zákazníkva uživatelskéh účtu a/neb v něm evidvaných služeb, vyžadvat ze strany Zákazníka autrizvaný způsb kmunikace neb zaslání žádsti dpručeným dpisem s úředně věřeným pdpisem Zákazníka. V případě neddržení nutné autrizace má Prvzvatel práv pžadavek na změnu dmítnut. 3. Pr vybrané služby Prvzvatel zajišťuje jejich n-line mnitring. K údajům z mnitringu má n-line přístup každý Zákazník, který využívá službu, k níž se mnitring vztahuje. Prvzvatel si vyhrazuje práv perativně prvádět nutné zásahy na své síti a na svém hardwarvém a sftwarvém vybavení, jejichž pmcí prvz služeb zajišťuje. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že v případě zjištění jakéhkli závažnéh prblému (např. pžár atp.), který hržuje sby a/neb funkčnst prvzvaných služeb a/neb sítě, má Prvzvatel práv kamžitě a zcela zastavit prvz pskytvaných služeb tak, aby byl mžné bez zbytečnéh dkladu dstranit příčinu prblému. Zárveň má Prvzvatel práv v případě takvét situace infrmvat Zákazníka všech skutečnstech až p zajištění bezpečnsti sb a prvzu. 4. V případě přerušení neb nefunkčnsti služby v rzsahu delším, než je stanven u jedntlivých služeb na Internetvých stránkách Prvzvatele, nemá Zákazník nárk na náhradu škd suvisejících s jakýmkliv výpadkem neb přerušením prvzu pskytvaných služeb, ale má puze nárk na stanvenu kmpenzaci neuskutečněnéh prvzu, a t v rzsahu uvedeném u jedntlivých služeb na Internetvých stránkách Prvzvatele. Rzsah kmpenzace za neuskutečněný prvz je mezen (maximální částka kmpenzace je shdná s měsíčním pplatkem), a je určen jak pměrná sleva z prvzníh pplatku a t v rzsahu, který pměrně

3 dpvídá rzsahu neuskutečněnéh prvzu. Kmpenzace může mít p dhdě mezi Prvzvatelem a Zákazníkem jinu frmu. Na kmpenzaci Zákazník nemá nárk, pkud z jeh strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny pplatky za veškeré Zákazníkvi pskytvané služby Prvzvatelem, Smluva je vypvězena, neb je služba nefunkční kvůli předchzímu jednání Zákazníka, neb Zákazník písemně prkazatelným způsbem neprvede reklamaci nefunkčnsti služby nejpzději d 24 hdin d pčátku nefunkčnsti služby. 5. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že Prvzvatel nenese žádnu zdpvědnst (a prt nepskytuje kmpenzace) za pruchy v prvzu služeb, které prkazatelně sám nezpůsbil, zejména pruchy a dstávky: způsbené technickým neb jiným prblémem některéh subddavatele, vyplývající z prblémů, které způsbuje některý ze Zákazníků Prvzvatele, jejichž příčinu je vyšší mc. Prvzvatel neručí Zákazníkům ani třetím sbám za žádné ztráty finančníh, materiálníh neb jinéh charakteru, způsbené nefunkčnstí neb přerušením pskytvané služby, pškzením neb ztrátu dat či pškzením serverů, sftware neb hardware. Služba pskytvaná prstřednictvím sítě Internetu sama sbě vylučuje (vzhledem k technické pdstatě Internetu) mžnst jakékli záruky na vlastní prvz, tedy například dsažitelnsti webvých stránek z kteréhkli místa připjení, dručitelnsti ů, zajištění prvzu Internetvéh připjení a zachvání sukrmí. V. Odstávky 1. Prvzvatel si vyhrazuje práv prvést u každé služby plánvanu dstávku v rzsahu stanveném ve specifikaci jedntlivých služeb na stránkách CZHOSTING.net. Odstávka služí především k prvedení nutných bezpečnstních upgrade sftwaru a údržbě, pravám či výměně hardwaru a/neb jiných technických zařízení nutných k prvzu dané služby. Pkud Przvvatel předpkládá nutný zásah d hardware neb sftware strjů, na kterých je některá z nabízených služeb prvzvána, neb které s prvzem služby bezprstředně suvisejí, a pkud tent zásah mezí funkčnst služby v jednrázvém rzsahu delším než 30 minut, tak tut plánvanu dstávku Prvzvatel známí adekvátním způsbem nejpzději 24 hdin před jejím zapčetím. Za adekvátní způsb se pvažuje zveřejnění infrmace plánvané dstávce na Internetvých stránkách Prvzvatele pd příslušným dkazem. Pkud Zákazník předem vyžaduje navíc zasílání těcht infrmací, bude mu zpráva deslána na jeh kntaktní Prvzvatel prvede dstávku v nejkratší mžné míře a pkud mžn v dbě nižšíh prvzu, tedy především v nčních hdinách, víkendech či svátcích. Z takt prvedených dstávek Zákazníkvi v případě předem hlášené dstávky nevzniká žádný nárk na jakukli náhradu neuskutečněnéh prvzu ani případných suvisejících škd. VI. Vylučení z prvzu 1. Prvzvatel bez předchzíh prkazatelnéh písemnéh suhlasu nepskytuje služby Zákazníkům, kteří jednají tak, že nabízejí bsah, sdílejí bsah neb stahují bsah: který je v rzpru s právním řádem České republiky a/neb platnými mezinárdními úmluvami, kterými je příslušná země vázána, kterým prušují autrská, patentvá, průmyslvá neb jiná pdbná práva, kterým dchází k nelegálnímu získávání neb šíření sftware (a jiných pčítačvých prgramů) za účelem distribuce (úplatné neb neúplatné) tht nelegálně získanéh neb distribuvanéh sftware třetím sbám (například warez, crack a pdbná zaměření), který lze značit jak spam, který služí k rzesílání spamu, dkazuje na spam, přičemž je z prvzu vylučen i prvzvání služeb Zákazníkům, kteří jsu spjvání a publikváni v suvislsti s pjmem spam, který bsahuje nedvlené aplikace a skripty, případně který přetěžuje databázvé systémy neb způsbuje špatnu funkci serverů, který přetěžuje infrastrukturu a přípjné linky neb hardware Pskytvatele neb případně jiných sb,

4 který hržuje sukrmí neb bezpečnst pčítačvých systémů jiných uživatelů sítě Internet neb hržuje sukrmí neb bezpečnst jakýchkliv jiných uživatelů sítě Internet (například prstřednictvím virů, generátrů hesel apd.), který lze značit jak hudební, zvukvé, brazvé, filmvé a jiné pdbné subry, k nimž Zákazník nemá právnění neb autrská práva či jiná práva k jejich šíření a distribuci, který bsahuje jakékli infrmace, pškzující dbré jmén Prvzvatele a/neb jeh pracvníků, který je vlastnictvím splečnstí Mark IS s.r.. a Zákazník jej šíří bez písemnéh svlení Prvzvatele který je sučástí pskytvané služby Zákazníkvi přičemž zákazník nemá d Prvzvatele písemné svlení k pskytvání služby neb její části třetím sbám který může vzbudit djem, že Zákazník jedná jménem Mark IS. s.r.., přestže není právněným splupracvníkem splečnsti Mark IS s.r.. kterým jsu přím či nepřím pškzvána jakékliv práva třetích sb, který je v rzpru s dbrými mravy, a dále ckli, c se i částečně může zařadit d výše uvedených kategrií, přičemž rzhdnutí prušení tht dstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Prvzvatele. 2. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že dpvídá za veškeru škdu způsbenu Prvzvateli, jeh dalším Zákazníkům neb třetím stranám. Tat klauzule se týká všech výše uvedených případů, především však umístění nevhdných či zakázaných skriptů, které přetěžují a zpmalují servery Prvzvatele, hstvání stránek s nepvleným bsahem, přetěžvání připjení (například nelegálním stahváním hudby a filmů apd.), spamu a dalších činnstí, které jsu v rzpru se Smluvu, becně uznávanými pravidly, becnými právními předpisy a becně uznávanými způsby využívání Zákazníkem bjednané služby a smluvními pdmínkami, které s danu službu suvisejí. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že v rámci chrany prvzu pskytvaných služeb může Prvzvatel v rámci své plitiky prvzu upravit nastavení pskytvaných služeb tak, aby v maximální mžné míře zabránil jejich mžnému zneužití. 3. Prvzvatel má při zjištění tht jednání ze strany Zákazníka práv kamžitě a bez náhrady uknčit pskytvání služby Klientvi, uknčit smluvní vztah dstupením d Smluvy a zárveň má Pskytvatel práv vyžadvat náhradu ve výši dpvídající rzsahu způsbené škdy. Odstupení d Smluvy nabývá platnsti dnem dručení známení dstupení Zákazníkvi. VII. Změna nabídky 1. Pskytvatel je právněn kdykliv změnit aktuální nabídku pskytvaných služeb, včetně cen neb jakékliv parametry pskytvaných služeb (včetně služeb již existujících), a t s účinnstí d dalšíh následujícíh kalendářníh měsíce, přičemž Zákazníkům, kteří mají uhrazenu službu, jsu pdmínky služby zachvány p celu dbu již dříve uhrazenéh bdbí v půvdním rzsahu. Prvedením platby za službu, která byla Prvzvatelem změněna, pr další bdbí, dává Zákazník najev svůj suhlas s prvzem služby dle aktuálně platné nabídky pr tut službu. 2. Prvzvatel má práv kdykli uplatnit na standardně pskytvanu službu tzv. akční nabídku, a t například pskytnutím nvé služby či nvé dplňkvé služby ke stávajícím variantám za zaváděcí ceny, uplatněním časvě mezenéh zvýhdnění dané služby např. jejím zlevněním, dále snížením neb dpuštěním zřizvacíh pplatku, zvýhdněním zvýšenu využitelnstí služby a neb pskytnutím vybrané dplňkvé služby či technlgie bezplatně apd. včetně jakékli kmbinace něklika typů zvýhdnění zárveň. Služby zřízené v rámci akční nabídky se řídí zveřejněnými pdmínkami akční nabídky, a t p dbu určenu Prvzvatelem. Veškeré služby, které jsu v kamžiku zveřejnění akční nabídky již zřízeny, aneb jsu bjednány až p uknčení platnsti akční nabídky, nemají nárk na získání zvýhdněných pdmínek. Mžnst změny existující běžné služby Zákazníka na službu dle specifikace akční nabídky určuje Prvzvatel a tat změna není ze strany Zákazníka jakkli vymahatelná. Prvzvatel si vyhrazuje práv zveřejněné akční nabídky kdykli změnit, prdlužit či předčasně uknčit bez nárku na náhradu. 3. Prvzvatel má práv kdykli úplně debrat jakukli službu ze své nabídky. Zákazník, který službu debranu z nabídky využívá, má nárk na její prvz v půvdním rzsahu, nikli však na

5 její úpravy, rzšíření či změny. Zákazník má mžnst dhdnut s Prvzvatelem převd takvét své služby na některu ze služeb dle aktuální nabídky Prvzvatele. Prvzvatel může Zákazníka vyzvat ke změně služby dle své aktuální nabídky k určitému datu, p jehž uplynutí bude prvz půvdní služby uknčen. Nezmění-li Zákazník na základě tét výzvy Prvzvatele využívanu službu, nemá nárk na vrácení plateb, které v suvislsti s prvzem služby půvdní uskutečnil. Veškeré změny uveřejní Prvzvatel na svých Internetvých stránkách. 4. Za dstatečnu infrmaci změně nabídky dle tht dstavce se pvažuje patřičná úprava na stránkách Prvzvatele. VIII. Platby 1. Prvz služby je ze strany Prvzvatele zajištěn p uzavření Smluvy se Zákazníkem, a t na bdbí, které Zákazník v Objednávce zvlil. Svůj zájem na prdlužení prvzu již existující služby u Prvzvatele dává Zákazník najev tím, že ze svéh administračníh rzhraní včas (nejpzději 1 měsíc před uknčením stávajícíh předplacenéh bdbí) zašle pžadavek na prdlužení prvzu služby, neb řádně a včas uhradí výzvu k zaplacení dalšíh bdbí, kteru autmaticky vygeneruje Prvzvatel a t v rzsahu dpvídajícím typu služby včetně veškerých případných dplňkvých služeb tak, jak je Zákazník v kamžiku vystavení bnvvací faktury využívá. 2. Splatnst vystavených faktur je stanvena na 10 kalendářních dní. 3. Způsb dručení faktury Zákazníkvi je standardně elektrnicky ve frmě pdf subru v přílze u na adresu stanvenu Zákazníkem. V případě pžadavku na zasílání papírvých dkladů pštu je Zákazníkvi účtván pplatek v suladu s platným ceníkem služeb. 4. Pkud není uveden jinak, má Zákazník mžnst změnit způsb prvzu neb rzsah bjednané služby pr další bdbí, zejména přidáním či ubíráním ddatečných služeb apd., a t v rzsahu, který dpvídá aktuální nabídce služeb Prvzvatele. Zákazník má práv měnit bsah neb rzsah pskytvané služby pr další zvlené bdbí kdykliv s výjimku třiceti dní před datem expirace již prvzvané služby. Účinnst změn bsahu neb rzsahu pskytvané služby je d prvníh dne příštíh bdbí. V případě pžadavku na kamžitu změnu je zákazník pvinen uhradit pplatek za zpplatněný prvz dplňkvé služby d aktuálníh data expirace webhstingu, k němuž službu přibjednává. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že se délka fakturačníh bdbí příplatkvé služby řídí fakturační peridu hlavníh webhstingu, není-li výslvně uveden jinak. Příplatkvá služba bude Zákazníkvi pskytnuta ihned p řádném přijetí platby za tut službu na účet Prvzvatele. O blížícím se datu expirace služby může být Zákazník ze strany prvzvatele infrmván dpvídajícím způsbem s předstihem nejméně třicet dní před datem expirace služby, a t zejména zveřejněním infrmace v administračním rzhraní Zákazníka, případně zasláním zprávy na Zákazníkův kntaktní . Jakmile není pžadavek na prdlužení služby Zákazníkem deslán Prvzvateli ve lhůtě nejméně třiceti dní před datem expirace služby půvdní, neb nedjde k řádné a včasné uhradě výzvy k zaplacení dalšíh bdbí, pvažuje se služba (není-li speciálními smluvními pdmínkami či písemnu smluvu uveden jinak) za vypvězenu se všemi z th vyplývajícími důsledky. 5. Dknčením bjednávky jakékli služby nabízené Prvzvatelem vyjadřuje Zákazník svůj zájem na získání a využívání bjednané služby, a zárveň przumění bsahu nabídky, na jejímž základě Zákazník bjednávku uskutečnil. V případě ptřeby může bližší infrmace ke knkrétní nabídce Zákazník získat především ve Znalstní bázi Prvzvatele, případně dtazem na zákaznicku pdpru Prvzvatele. Dknčením bjednávky vyjadřuje Zákazník také svůj suhlas s cenu, která je na tut službu uplatňvána. Ceny za služby jsu stanveny na základě ceníku, který je umístěn na internetvých stránkách Prvzvatele. Pkud není na stránkách uveden jinak, jsu nabízené ceny služeb zveřejňvány bez DPH. Na základě dknčené bjednávky zašle Prvzvatel Zákazníkvi na kntaktní infrmace ptřebné pr prvedení platby za bjednanu službu, případně h nvé phledávce infrmuje i dalším vhdným způsbem. 6. Pkud není speciálními smluvními pdmínkami ke knkrétní službě stanven jinak, fakturuje se zálhvě dpředu, přičemž se služba zřídí (neb je prdlužena) až v kamžiku, kdy má Prvzvatel na svém bankvním účtu dispziční práva k platbě přijaté d Zákazníka. 7. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že mu budu bjednané služby zprvzněny až p přijetí sjednané a identifikvatelné platby za službu na účet Prvzvatele. Pkud platba za bjednané služby nebude na účet Prvzvatele připsána d 1 měsíce d data vyfakturvání, bude celá bjednávka strnvána. Pkud se jedná prdlužení již existující služby, bere Zákazník na vědmí a suhlasí s tím, že pkud nedjde k včasné a řádné úhradě nvé výzvy k platbě (vztahující se na další bdbí), tak p uplynutí uhrazenéh bdbí se služba (není-li

6 speciálními smluvními pdmínkami či písemnu smluvu uveden jinak) pvažuje za vypvězenu a prvz pskytvaných služeb bude uknčen. A t vždy bez jakéhkli nárku na náhradu případných škd Prvzvatelem. 8. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že je sám zdpvědný za včasné prvedení platby Pskytvateli, a t ve správné výši, pd správným symblem a na správný bankvní účet. Jakýkli pplatek suvisející s uskutečněním platby musí být uhrazen na straně Zákazníka, nikli Prvzvatele. Jedná se především např. pplatek za dchzí platbu, pplatek za mezinárdní platbu, pplatek za platbu n-line kreditní kartu apd. Pkud Zákazník neprvede platbu řádně, nebude mžné přijatu platbu na straně Prvzvatele identifikvat a služba bude pvažvána za neuhrazenu se všemi z th vyplývajícími důsledky. Přijatá a neidentifikvatelná neb duplicitní platba je ze strany Prvzvatele nevratná a Zákazník má mžnst ji vyčerpat pr úhradu jiné služby, kteru u Prvzvatele bjednal či bjedná ve lhůtě dvu měsíců d přijetí takvét platby na účet Prvzvatele. Prvzvatel zajišťuje včasné infrmvání Zákazníka nutném prvedení platby, a t dručením známení na kntaktní Zákazníka neb zbrazením infrmace k platbě v administračním rzhraní. 9. Platba je pvažvána za uhrazenu, pkud je v řádném termínu připsána na správný účet Prvzvatele, pd správným variabilním symblem a ve správné výši (p dečtení všech pplatků - zejména u plateb ze zahraničí). P připsání platby ze strany Zákazníka na účet Prvzvatele vystaví Prvzvatel na uskutečněnu platbu řádný daňvý dklad, který Zákazníkvi ddá způsbem, který je v suladu s příslušnými ustanveními právníh řádu. Za dstatečné se pr tyt účely pvažuje například zaslání prstřednictvím vé pšty neb zpřístupnění daňvéh dkladu v administraci ve vhdném elektrnickém frmátu (například PDF neb HTML). K cenám se účtuje DPH dle platných právních předpisů. V suladu s těmit předpisy se na daňvých dkladech uvádí datum uskutečnění zdanitelnéh plnění. 10. Zákazník má mžnst kdykli zažádat předčasné uknčení prvzu zprvzněné služby, a t k tmu určeným frmulářem ze svéh administračníh rzhraní. Pkud Zákazník nevyužívá neb nadále nechce využívat zprvzněnu službu v bjednaném rzsahu, nemá nárk na jakékli navrácení dříve uskutečněných plateb, které prvedl ve prspěch Prvzvatele v suvislsti s takvut službu. IX. Individuální řešení služeb IX. a) Dmény 1. Na základě řádně vyplněné a deslané bjednávky dmény a uhrazení stanvenéh pplatku je Zákazníkvi ze strany Prvzvatele zajištěna registrace zvlenéh dménvéh jména. Dménvé jmén má Zákazník zakupené d užívání d správce dménvéh jména, jímž je příslušný registrátr. Prstřednictvím Prvzvatele platí Zákazník registrátrvi pplatky z prvzu dménvéh jména. Prvzvatel je technickým správcem dmény, nikli jejím vlastníkem neb plátcem. 2. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že Prvzvatel může u některých dménvých kncvek vyžadvat d Zákazníka sbní údaje (např. rdné čísl neb čísl sbníh dkladu), bez nichž není mžné registraci dmény u registrátra prvést. Zákazník je rvněž srzuměn s tím, že v případě některých dmén musí prvést další nutné krky pr řádné zaregistrvání dmény, jak např. prvést úředně věřený suhlas s pravidly registrace dmén či Prvzvateli dručit ftkpii svých sbních dkladů apd. 3. Zákazník bere na vědmí, že mžnst registrace jím bjednané dmény je závislá na včasném prvedení sjednané platby a dručením případných dalších dkumentů Prvzvateli, a suhlasí s tím, že Prvzvatel nenese žádnu dpvědnst vůči Zákazníkvi v případě, že je zvlené dménvé jmén registrván na jinéh zájemce z důvdu rychlejšíh splnění všech nutných pdmínek pr prvedení registrace (zejména zaslání všech ptřebných dkumentů, ptvrzení všech ptřebných suhlasů neb včasné přijetí řádné platby d Zákazníka na účet Prvzvatele). Žádsti registraci dmén jsu vyřizvány chrnlgicky v přadí, ve kterém djde ke splnění všech předpkladů pr řádnu registraci dménvéh jména (zejména tedy Zákazník ddá dkumenty, ptvrdí suhlasy a Prvzvatel bdrží platbu). 4. Veškerá další ujednání týkající se registrace a správy dménvých jmen jsu bsažena v dkumentu Smluvní pdmínky registrace a správy dmén u CZHOSTING.net, který je nedílnu sučástí každé bjednávky dménvéh jména.

7 IX. b)webhsting 1. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že pkud bude bez předchzíh písemnéh prkazatelnéh suhlasu Prvzvatele hstvat na jeh serveru jakýkli bsah, který se i jen částečně může zařadit d výše uvedených kategrií v sekci "Vylučení z prvzu", má Prvzvatel práv na kamžité přerušení pskytvání služby a úhradu všech nákladů a škd, které mu tt jednání Zákazníka způsbil. V případě zjištění prušení pravidel prvzu (zejména ze Smluvy a Pdmínek) neb pdezření z prušení Smluvy ze strany Zákazníka má Prvzvatel mim jiné práv kamžitě uknčit smluvní vztah. 2. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že mu bude bjednaný typ webhstingu, a/neb bjednaná dplňkvá služba k webhstingu zřízena až p přijetí zřizvací platby na účet Prvzvatele dle dst. Platby těcht Pdmínek. Zárveň zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že nebnvením prvzu zřízených služeb prvedením úhrady jejich prvzu na další bdbí djde na straně Prvzvatele k zastavení jejich prvzu a následnému zrušení bez nárku na jakukli náhradu dle dst. Platby těcht Pdmínek. IX. d) Virtual server 1. Prvzvatel zajistí prvz virtual serveru pr Zákazníka dle specifikace Zákazníkem bjednanéh typu služby virtual server. Pdmínky pskytvání služby virtual server se řídí zejména ppisem služby na stránkách CZHOSTING.net u příslušné varianty služby a také Smluvními pdmínkami využívání služeb CZHOSTING.net, které jsu nedílnu sučástí bjednávky virtual server. 2. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že není právněn bez předchzíh prkazatelnéh suhlasu Prvzvatele na serveru prvzvat stránky se závadným bsahem, ani využívat server jakýmkli způsbem uvedeným v dstavci "Vylučení z prvzu" těcht Pdmínek. Pkud Prvzvatel hstvání závadnéh bsahu na Zákazníkvě serveru zjistí, je právněn kamžitě přerušit prvz služby (d dby dstranění závadnéh stavu), případně kamžitě uknčit smluvní vztah. Prvzvatel je právněn pžadvat p Zákazníkvi úhradu všech nákladů a škd, které mu tt jednání ze strany Zákazníka způsbil. 3. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že v případě včasnéh a řádnéh neuhrazení prvzu bjednané služby se vystavuje riziku pstihu zastavením prvzu služby ze strany Prvzvatele, přičemž nese sám plnu zdpvědnst za škdu či újmu, která mu bude v důsledku jeh jednání a následnéh dpjení služby způsbena. IX. e) Serverhsting 1. Prvzvatel zajistí prvz vlastníh či dedikvanéh serveru pr Zákazníka v síti Internetu, a t dle specifikací jedntlivých služeb vyplývajících z parametrů služby serverhstingu tak, jak jsu uvedeny na stránkách CZHOSTING.net a dle knkrétních sjednaných pžadavků, které Zákazník uvedl d bjednávky a na kterých se s Prvzvatelem služby dhdl. Pdmínky pskytvání služeb serverhstingu se řídí zejména ppisem služby na stránkách CZHOSTING.net u příslušné varianty služby a také Smluvními pdmínkami využívání služeb sítě CZHOSTING.net, které jsu nedílnu sučástí bjednávky serverhstingu. 2. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že není právněn bez předchzíh prkazatelnéh suhlasu Prvzvatele na serveru prvzvat stránky se závadným bsahem, ani využívat server jakýmkli způsbem uvedeným v dstavci "Vylučení z prvzu" těcht Pdmínek. Pkud Prvzvatel hstvání závadnéh bsahu na Zákazníkvě serveru zjistí, je právněn kamžitě přerušit prvz služby (d dby dstranění závadnéh stavu), případně kamžitě uknčit smluvní vztah. Prvzvatel je právněn pžadvat p Zákazníkvi úhradu všech nákladů a škd, které mu tt jednání ze strany Zákazníka způsbil. 3. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že v případě včasnéh a řádnéh neuhrazení prvzu bjednané služby se vystavuje riziku pstihu zastavením prvzu služby ze strany Prvzvatele, přičemž nese sám plnu zdpvědnst za škdu či újmu, která mu bude v důsledku jeh jednání a následnéh dpjení služby způsbena. Zákazník je rvněž srzuměn s tím, že pkud si na základě uzavření Smluvy d vyhrazených prstr Prvzvatele umístí svůj vlastní server a neuhradí veškeré své závazky (zejména sjednané pplatky z bjednané služby neb případné náhrady způsbených škd), má Prvzvatel nárk přerušit pskytvání služby a

8 uplatnit na Zákazníkův server zadržvací práv d dby, než budu veškeré phledávky vyplývající ze služby řádně uhrazeny. 4. Nedílnu sučástí bjednávky služby Private server je Prvzní řád serverven, kterým je Zákazník i jím právněné sby pvinen se řídit. Private servery umístěné v servervně Prvzvatele v Praze se řídí Prvzním řádem servervny Praha, Private servery umístěné v servervně Brn se řídí Prvzním řádem servervny Brn. Zařízení připjené neb umístěné d servervny bez předchzíh písemnéh suhlasu ze strany Prvzvatele bude kamžitě dpjen. Každé zařízení má předem určenu pzici pr umístění, která je značena v servervně, a je zakázán umístit zařízení na jinu pzici, než která byla přidělena. Zárveň je zakázán jakýmkliv způsbem manipulvat s jinými servery (neb zařízeními) umístěnými v servervně a t včetně manipulace s kabeláží (s výjimku manipulace nutné pr připjení serveru či jinéh zařízení Zákazníka na předem sjednanu pzici). V případě prušení těcht ustanvení je Prvzvatel právněn zařízení Zákazníka kamžitě dpjit. Pkud djde k závažnému neb pakvanému prušení Prvzníh řádu servervny ze strany Zákazníka neb jím právněných sb, má Prvzvatel práv pžadvat p Zákazníkvi úhradu všech nákladů a škd, které mu byly v suvislsti s tímt jednáním ze strany Zákazníka způsbeny, a zárveň je Prvzvatel právněn kamžitě uknčit se Zákazníkem smluvní vztah. X. Závěr 1. Obě smluvní strany se zavazují, že budu v průběhu smluvníh vztahu i p jeh uknčení ddržvat mlčenlivst veškerých infrmacích týkajících se všech služeb pskytvaných Prvzvatelem. Tímt není nijak mezen či snížen nárk na náhradu škd způsbených prušením mlčenlivsti. Veškerá kmunikace mezi Prvzvatelem a Zákazníkem je pvažvána za přísně důvěrnu. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudu bez předchzíh písemnéh suhlasu druhé smluvní strany pskytvat žádné infrmace týkající se vzájemnéh bchdníh vztahu, tedy včetně uskutečněné kmunikace, třetím sbám. Pvlenu výjimku je uveřejňvání marketingvých infrmací Prvzvatelem svých Zákaznících se suhlasem Zákazníka, které může být pužit na webvých stránkách CZHOSTING.net a případně v jeh marketingvých a reklamních tiskvinách. Další výjimku je prušení mlčenlivsti v případě žádsti rgánů činných v trestním řízení sdělení infrmací. Výjimku je také sdělvání kladných referencí a dpručení hledně dbré kvality služeb. 2. Veškeré vztahy mezi Prvzvatelem a Zákazníkem, které nejsu upraveny těmit Pdmínkami, se řídí platným Obchdním a Občanským zákníkem. 3. Prvzvatel může kterukli část Smluvy neb smluvních pdmínek změnit kdykli, a t s platnstí a účinnstí d prvníh dne následujícíh kalendářníh měsíce p zveřejnění změn. Zachváním prvzu svých služeb i p změně Smluvy, Pdmínek, smluvních pdmínek či dalších suvisejících dkumentů, dává Zákazník najev svůj jednznačný suhlas s nvým zněním těcht dkumentů a jejich plnu akceptaci při prvzu svých služeb. 4. Tyt Smluvní pdmínky jsu platné a účinné d 1. ledna 2008 a nahrazují tak všechny dsavadní Smluvy, Pdmínky, smluvní pdmínky a smluvní ujednání.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL

Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL Následující ujednání jsou platnými Všeobecnými smluvními podmínkami provozu www služeb (dále jen Podmínky), které nabízí společnost TROELL spol. s r.o.

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více