Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net"

Transkript

1 Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které nabízí Prvzvatel svým Zákazníkům, a týkají se veškerých bchdních vztahů mezi Prvzvatelem a Zákazníkem vzniklých na základě Smluvy pskytvání Internetvých služeb CZHOSTING.net. I. Smluvní strany I. a) Prvzvatel 1. Prvzvatelem služby CZHOSTING.net je splečnst Mark IS s.r.. zapsaná v.r. R.S. Brn pd zn. C.2025 se sídlem Vršava 468, Zlín, IČO I. b) Zákazník 1. Zákazníkem splečnsti může být jakákli fyzická sba způsbilá k právním úknům neb právnická sba, která s Prvzvatelem uzavře řádnu Smluvu, tedy nejčastěji vyplní bjednávku některé z nabízených služeb Prvzvatele na Internetvých stránkách Prvzvatele (CZHOSTING.net), a následně řádně a úplně vyplněnu bjednávku (dále jen Objednávka) dešle prstřednictvím n-line frmuláře Prvzvateli neb uzavře Smluvu pskytvání Internetvých služeb CZHOSTING.net s Prvzvatelem jiným způsbem. Tyt Pdmínky v aktuálním znění včetně případných ddatků či rzšíření jsu nedílnu sučástí Smluvy pskytvání Internetvých služeb CZHOSTING.net (dále jen Smluva), která je mezi Zákazníkem a Prvzvatelem uzavřena dknčením a desláním Objednávky služeb ze strany Zákazníka Prvzvateli a řádným prvedením úhrady (se správným variabilním symblem) bjednaných služeb ze strany Zákazníka na bankvní účet Prvzvatele. 2. Dknčením bjednávky Zákazník vyjadřuje svůj jednznačný suhlas a przumění se Smluvu, Pdmínkami a všemi pdmínkami suvisejícími s bjednanu službu, stejně jak s bsahem, specifikací a cenu jím bjednané služby dle nabídky Prvzvatele. Zákazník i Prvzvatel jsu pvinni v průběhu trvání Smluvy ddržvat všebecně platné právní předpisy, ustanvení Smluvy, těcht Pdmínek a dalších pdmínek v případě, že jsu sučástí zákazníkem bjednané služby. II. Objednávka 1. Uzavřením Smluvy dává Zákazník najev svůj suhlas a przumění s tím, že je pvinen d Objednávky a případných dalších frmulářů či listin uvádět puze pravdivé a aktuální údaje sbě a v případě jejich změny je pvinen bez zbytečnéh dkladu prvést neb řádným způsbem zajistit jejich aktualizaci v databázi Prvzvatele. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že Prvzvatel není nijak zdpvědný za jakékli škdy finančníh, materiálníh či duševníh charakteru, které Zákazníkvi vzniknu v důsledku uvedení neplatných a/neb neaktuálních údajů d databáze Prvzvatele, a že není právněn náhradu jakékli takt vzniklé škdy na Prvzvateli vymáhat. 2. P uzavření Smluvy a splnění případných dalších náležitstí (například uhrazení služby neb dručení všech ptřebných dkumentů neb suhlasů) je Zákazníkvi zřízena a zprvzněna bjednaná služba a Zákazník zárveň získává svůj unikátní přistup d administračníh rzhraní, dkud spravuje své služby a jejich rzsah a taktéž veškeré kntaktní údaje. Ke každé zprvzněné službě Zákazník d Prvzvatele získá přístupvé údaje nutné k využívání služby. 3. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že není právněn uzavírat Smluvu s Prvzvatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tmu třetí strana nedala předem písemný suhlas. Zákazník nese plnu zdpvědnst za veškeré bjednávky, změny a úpravy, které byly prvedeny z jeh administračníh rzhraní neb s pužitím jemu přidělených přihlašvacích údajů d tét administrace. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašvací

2 údaje a další citlivé infrmace sdělené mu ze strany Prvzvatele, a t tak, aby v maximální míře vylučil jejich zneužití neprávněnými sbami. V rámci zajištění vyššíh stupně bezpečnsti je Zákazník právněn sám některé ze svých přístupvých údajů měnit dle svéh uvážení. 4. Prvzvatel není nijak zdpvědný za zneužití přihlašvacích údajů Zákazníka neb sbních údajů Zákazníka či třetích stran, na základě kterých přijal a akceptval bjednávku služby neb prvedl jakukli pžadvanu změnu či úpravu již existujících záznamů a služeb, pakliže tt zneužití nezpůsbil sám Prvzvatel. Za zneužití těcht údajů ze strany Prvzvatele nemůže být pvažván jejich zaslání Zákazníkvi na jím uvedený kntaktní p zřízení služby, ani jejich pětvné zaslání či sdělení Zákazníkvi pté, c jejich pakvané sdělení pžádá a bude dstatečným způsbem věřena právněnst jeh pžadavku. 5. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že mu Prvzvatel bude na kntaktní zasílat bchdní sdělení a infrmace nvinkách ve své nabídce, a zárveň s tím, že Prvzvatel může pužít infrmace Zákazníkvi (s výjimku sbních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) pr své marketingvé účely. Jedná se především uvedení Zákazníka v referencích Prvzvatele včetně mžnéh výňatku z vé krespndence. III. Ochrana sbních údajů Prvzvatel ptvrzuje, že splňuje všechny zákny pžadvané předpklady, které se týkají chrany sbních údajů, a t v suladu s příslušnými právními předpisy. IV. Prvz 1. Prvzvatel zajistí prvz služeb tak, jak vyplývá z jejich specifikace na stránkách CZHOSTING.net, vždy s nejvyšším úsilím na zajištění jejich maximální dstupnsti a využitelnsti. Prvzvatel zajistí u všech nabízených služeb nnstp servis a dhled. V případě úplné neb částečné nefunkčnsti služby zajistí Prvzvatel v rámci svých mžnstí bez zbytečnéh dkladu znvubnvení funkčnsti. Pkud není ve specifikaci služby uveden jinak, nepskytuje k ní Prvzvatel bezplatný zkušební prvz. Sučástí pskytvanéh servisu je prvz zákaznické pdpry, na kteru se Zákazník může brátit se svými dtazy, pžadavky, či připmínkami. Prvz zákaznické pdpry je u jedntlivých služeb zajišťván v suladu a v rzsahu s nabízenými službami. Zákaznická pdpra zajišťuje veškeru kmunikaci se Zákazníky a přijímá jejich pžadavky, ale není právněná řešit pžadavky nad rámec zákaznické pdpry. Zákaznická pdpra není technicku pdpru pr Zákazníky. 2. Prvzvatel kmunikuje se Zákazníkem především prstřednictvím svých internetvých stránek administračním rzhraním zákazníka a dále pmcí u či telefnu. Zákazník s Prvzvatelem kmunikuje prstřednictvím svéh administračníh rzhraní, běžnu vu pštu, běžnu listvní pštu, telefnicky s hledem na typ zákaznické pdpry, kteru Zákazník u své služby využívá. Prvzvatel může pr zajištění pžadavku Zákazníka zejm. jakéhkli zásahu d Zákazníkva uživatelskéh účtu a/neb v něm evidvaných služeb, vyžadvat ze strany Zákazníka autrizvaný způsb kmunikace neb zaslání žádsti dpručeným dpisem s úředně věřeným pdpisem Zákazníka. V případě neddržení nutné autrizace má Prvzvatel práv pžadavek na změnu dmítnut. 3. Pr vybrané služby Prvzvatel zajišťuje jejich n-line mnitring. K údajům z mnitringu má n-line přístup každý Zákazník, který využívá službu, k níž se mnitring vztahuje. Prvzvatel si vyhrazuje práv perativně prvádět nutné zásahy na své síti a na svém hardwarvém a sftwarvém vybavení, jejichž pmcí prvz služeb zajišťuje. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že v případě zjištění jakéhkli závažnéh prblému (např. pžár atp.), který hržuje sby a/neb funkčnst prvzvaných služeb a/neb sítě, má Prvzvatel práv kamžitě a zcela zastavit prvz pskytvaných služeb tak, aby byl mžné bez zbytečnéh dkladu dstranit příčinu prblému. Zárveň má Prvzvatel práv v případě takvét situace infrmvat Zákazníka všech skutečnstech až p zajištění bezpečnsti sb a prvzu. 4. V případě přerušení neb nefunkčnsti služby v rzsahu delším, než je stanven u jedntlivých služeb na Internetvých stránkách Prvzvatele, nemá Zákazník nárk na náhradu škd suvisejících s jakýmkliv výpadkem neb přerušením prvzu pskytvaných služeb, ale má puze nárk na stanvenu kmpenzaci neuskutečněnéh prvzu, a t v rzsahu uvedeném u jedntlivých služeb na Internetvých stránkách Prvzvatele. Rzsah kmpenzace za neuskutečněný prvz je mezen (maximální částka kmpenzace je shdná s měsíčním pplatkem), a je určen jak pměrná sleva z prvzníh pplatku a t v rzsahu, který pměrně

3 dpvídá rzsahu neuskutečněnéh prvzu. Kmpenzace může mít p dhdě mezi Prvzvatelem a Zákazníkem jinu frmu. Na kmpenzaci Zákazník nemá nárk, pkud z jeh strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny pplatky za veškeré Zákazníkvi pskytvané služby Prvzvatelem, Smluva je vypvězena, neb je služba nefunkční kvůli předchzímu jednání Zákazníka, neb Zákazník písemně prkazatelným způsbem neprvede reklamaci nefunkčnsti služby nejpzději d 24 hdin d pčátku nefunkčnsti služby. 5. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že Prvzvatel nenese žádnu zdpvědnst (a prt nepskytuje kmpenzace) za pruchy v prvzu služeb, které prkazatelně sám nezpůsbil, zejména pruchy a dstávky: způsbené technickým neb jiným prblémem některéh subddavatele, vyplývající z prblémů, které způsbuje některý ze Zákazníků Prvzvatele, jejichž příčinu je vyšší mc. Prvzvatel neručí Zákazníkům ani třetím sbám za žádné ztráty finančníh, materiálníh neb jinéh charakteru, způsbené nefunkčnstí neb přerušením pskytvané služby, pškzením neb ztrátu dat či pškzením serverů, sftware neb hardware. Služba pskytvaná prstřednictvím sítě Internetu sama sbě vylučuje (vzhledem k technické pdstatě Internetu) mžnst jakékli záruky na vlastní prvz, tedy například dsažitelnsti webvých stránek z kteréhkli místa připjení, dručitelnsti ů, zajištění prvzu Internetvéh připjení a zachvání sukrmí. V. Odstávky 1. Prvzvatel si vyhrazuje práv prvést u každé služby plánvanu dstávku v rzsahu stanveném ve specifikaci jedntlivých služeb na stránkách CZHOSTING.net. Odstávka služí především k prvedení nutných bezpečnstních upgrade sftwaru a údržbě, pravám či výměně hardwaru a/neb jiných technických zařízení nutných k prvzu dané služby. Pkud Przvvatel předpkládá nutný zásah d hardware neb sftware strjů, na kterých je některá z nabízených služeb prvzvána, neb které s prvzem služby bezprstředně suvisejí, a pkud tent zásah mezí funkčnst služby v jednrázvém rzsahu delším než 30 minut, tak tut plánvanu dstávku Prvzvatel známí adekvátním způsbem nejpzději 24 hdin před jejím zapčetím. Za adekvátní způsb se pvažuje zveřejnění infrmace plánvané dstávce na Internetvých stránkách Prvzvatele pd příslušným dkazem. Pkud Zákazník předem vyžaduje navíc zasílání těcht infrmací, bude mu zpráva deslána na jeh kntaktní Prvzvatel prvede dstávku v nejkratší mžné míře a pkud mžn v dbě nižšíh prvzu, tedy především v nčních hdinách, víkendech či svátcích. Z takt prvedených dstávek Zákazníkvi v případě předem hlášené dstávky nevzniká žádný nárk na jakukli náhradu neuskutečněnéh prvzu ani případných suvisejících škd. VI. Vylučení z prvzu 1. Prvzvatel bez předchzíh prkazatelnéh písemnéh suhlasu nepskytuje služby Zákazníkům, kteří jednají tak, že nabízejí bsah, sdílejí bsah neb stahují bsah: který je v rzpru s právním řádem České republiky a/neb platnými mezinárdními úmluvami, kterými je příslušná země vázána, kterým prušují autrská, patentvá, průmyslvá neb jiná pdbná práva, kterým dchází k nelegálnímu získávání neb šíření sftware (a jiných pčítačvých prgramů) za účelem distribuce (úplatné neb neúplatné) tht nelegálně získanéh neb distribuvanéh sftware třetím sbám (například warez, crack a pdbná zaměření), který lze značit jak spam, který služí k rzesílání spamu, dkazuje na spam, přičemž je z prvzu vylučen i prvzvání služeb Zákazníkům, kteří jsu spjvání a publikváni v suvislsti s pjmem spam, který bsahuje nedvlené aplikace a skripty, případně který přetěžuje databázvé systémy neb způsbuje špatnu funkci serverů, který přetěžuje infrastrukturu a přípjné linky neb hardware Pskytvatele neb případně jiných sb,

4 který hržuje sukrmí neb bezpečnst pčítačvých systémů jiných uživatelů sítě Internet neb hržuje sukrmí neb bezpečnst jakýchkliv jiných uživatelů sítě Internet (například prstřednictvím virů, generátrů hesel apd.), který lze značit jak hudební, zvukvé, brazvé, filmvé a jiné pdbné subry, k nimž Zákazník nemá právnění neb autrská práva či jiná práva k jejich šíření a distribuci, který bsahuje jakékli infrmace, pškzující dbré jmén Prvzvatele a/neb jeh pracvníků, který je vlastnictvím splečnstí Mark IS s.r.. a Zákazník jej šíří bez písemnéh svlení Prvzvatele který je sučástí pskytvané služby Zákazníkvi přičemž zákazník nemá d Prvzvatele písemné svlení k pskytvání služby neb její části třetím sbám který může vzbudit djem, že Zákazník jedná jménem Mark IS. s.r.., přestže není právněným splupracvníkem splečnsti Mark IS s.r.. kterým jsu přím či nepřím pškzvána jakékliv práva třetích sb, který je v rzpru s dbrými mravy, a dále ckli, c se i částečně může zařadit d výše uvedených kategrií, přičemž rzhdnutí prušení tht dstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Prvzvatele. 2. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že dpvídá za veškeru škdu způsbenu Prvzvateli, jeh dalším Zákazníkům neb třetím stranám. Tat klauzule se týká všech výše uvedených případů, především však umístění nevhdných či zakázaných skriptů, které přetěžují a zpmalují servery Prvzvatele, hstvání stránek s nepvleným bsahem, přetěžvání připjení (například nelegálním stahváním hudby a filmů apd.), spamu a dalších činnstí, které jsu v rzpru se Smluvu, becně uznávanými pravidly, becnými právními předpisy a becně uznávanými způsby využívání Zákazníkem bjednané služby a smluvními pdmínkami, které s danu službu suvisejí. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že v rámci chrany prvzu pskytvaných služeb může Prvzvatel v rámci své plitiky prvzu upravit nastavení pskytvaných služeb tak, aby v maximální mžné míře zabránil jejich mžnému zneužití. 3. Prvzvatel má při zjištění tht jednání ze strany Zákazníka práv kamžitě a bez náhrady uknčit pskytvání služby Klientvi, uknčit smluvní vztah dstupením d Smluvy a zárveň má Pskytvatel práv vyžadvat náhradu ve výši dpvídající rzsahu způsbené škdy. Odstupení d Smluvy nabývá platnsti dnem dručení známení dstupení Zákazníkvi. VII. Změna nabídky 1. Pskytvatel je právněn kdykliv změnit aktuální nabídku pskytvaných služeb, včetně cen neb jakékliv parametry pskytvaných služeb (včetně služeb již existujících), a t s účinnstí d dalšíh následujícíh kalendářníh měsíce, přičemž Zákazníkům, kteří mají uhrazenu službu, jsu pdmínky služby zachvány p celu dbu již dříve uhrazenéh bdbí v půvdním rzsahu. Prvedením platby za službu, která byla Prvzvatelem změněna, pr další bdbí, dává Zákazník najev svůj suhlas s prvzem služby dle aktuálně platné nabídky pr tut službu. 2. Prvzvatel má práv kdykli uplatnit na standardně pskytvanu službu tzv. akční nabídku, a t například pskytnutím nvé služby či nvé dplňkvé služby ke stávajícím variantám za zaváděcí ceny, uplatněním časvě mezenéh zvýhdnění dané služby např. jejím zlevněním, dále snížením neb dpuštěním zřizvacíh pplatku, zvýhdněním zvýšenu využitelnstí služby a neb pskytnutím vybrané dplňkvé služby či technlgie bezplatně apd. včetně jakékli kmbinace něklika typů zvýhdnění zárveň. Služby zřízené v rámci akční nabídky se řídí zveřejněnými pdmínkami akční nabídky, a t p dbu určenu Prvzvatelem. Veškeré služby, které jsu v kamžiku zveřejnění akční nabídky již zřízeny, aneb jsu bjednány až p uknčení platnsti akční nabídky, nemají nárk na získání zvýhdněných pdmínek. Mžnst změny existující běžné služby Zákazníka na službu dle specifikace akční nabídky určuje Prvzvatel a tat změna není ze strany Zákazníka jakkli vymahatelná. Prvzvatel si vyhrazuje práv zveřejněné akční nabídky kdykli změnit, prdlužit či předčasně uknčit bez nárku na náhradu. 3. Prvzvatel má práv kdykli úplně debrat jakukli službu ze své nabídky. Zákazník, který službu debranu z nabídky využívá, má nárk na její prvz v půvdním rzsahu, nikli však na

5 její úpravy, rzšíření či změny. Zákazník má mžnst dhdnut s Prvzvatelem převd takvét své služby na některu ze služeb dle aktuální nabídky Prvzvatele. Prvzvatel může Zákazníka vyzvat ke změně služby dle své aktuální nabídky k určitému datu, p jehž uplynutí bude prvz půvdní služby uknčen. Nezmění-li Zákazník na základě tét výzvy Prvzvatele využívanu službu, nemá nárk na vrácení plateb, které v suvislsti s prvzem služby půvdní uskutečnil. Veškeré změny uveřejní Prvzvatel na svých Internetvých stránkách. 4. Za dstatečnu infrmaci změně nabídky dle tht dstavce se pvažuje patřičná úprava na stránkách Prvzvatele. VIII. Platby 1. Prvz služby je ze strany Prvzvatele zajištěn p uzavření Smluvy se Zákazníkem, a t na bdbí, které Zákazník v Objednávce zvlil. Svůj zájem na prdlužení prvzu již existující služby u Prvzvatele dává Zákazník najev tím, že ze svéh administračníh rzhraní včas (nejpzději 1 měsíc před uknčením stávajícíh předplacenéh bdbí) zašle pžadavek na prdlužení prvzu služby, neb řádně a včas uhradí výzvu k zaplacení dalšíh bdbí, kteru autmaticky vygeneruje Prvzvatel a t v rzsahu dpvídajícím typu služby včetně veškerých případných dplňkvých služeb tak, jak je Zákazník v kamžiku vystavení bnvvací faktury využívá. 2. Splatnst vystavených faktur je stanvena na 10 kalendářních dní. 3. Způsb dručení faktury Zákazníkvi je standardně elektrnicky ve frmě pdf subru v přílze u na adresu stanvenu Zákazníkem. V případě pžadavku na zasílání papírvých dkladů pštu je Zákazníkvi účtván pplatek v suladu s platným ceníkem služeb. 4. Pkud není uveden jinak, má Zákazník mžnst změnit způsb prvzu neb rzsah bjednané služby pr další bdbí, zejména přidáním či ubíráním ddatečných služeb apd., a t v rzsahu, který dpvídá aktuální nabídce služeb Prvzvatele. Zákazník má práv měnit bsah neb rzsah pskytvané služby pr další zvlené bdbí kdykliv s výjimku třiceti dní před datem expirace již prvzvané služby. Účinnst změn bsahu neb rzsahu pskytvané služby je d prvníh dne příštíh bdbí. V případě pžadavku na kamžitu změnu je zákazník pvinen uhradit pplatek za zpplatněný prvz dplňkvé služby d aktuálníh data expirace webhstingu, k němuž službu přibjednává. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že se délka fakturačníh bdbí příplatkvé služby řídí fakturační peridu hlavníh webhstingu, není-li výslvně uveden jinak. Příplatkvá služba bude Zákazníkvi pskytnuta ihned p řádném přijetí platby za tut službu na účet Prvzvatele. O blížícím se datu expirace služby může být Zákazník ze strany prvzvatele infrmván dpvídajícím způsbem s předstihem nejméně třicet dní před datem expirace služby, a t zejména zveřejněním infrmace v administračním rzhraní Zákazníka, případně zasláním zprávy na Zákazníkův kntaktní . Jakmile není pžadavek na prdlužení služby Zákazníkem deslán Prvzvateli ve lhůtě nejméně třiceti dní před datem expirace služby půvdní, neb nedjde k řádné a včasné uhradě výzvy k zaplacení dalšíh bdbí, pvažuje se služba (není-li speciálními smluvními pdmínkami či písemnu smluvu uveden jinak) za vypvězenu se všemi z th vyplývajícími důsledky. 5. Dknčením bjednávky jakékli služby nabízené Prvzvatelem vyjadřuje Zákazník svůj zájem na získání a využívání bjednané služby, a zárveň przumění bsahu nabídky, na jejímž základě Zákazník bjednávku uskutečnil. V případě ptřeby může bližší infrmace ke knkrétní nabídce Zákazník získat především ve Znalstní bázi Prvzvatele, případně dtazem na zákaznicku pdpru Prvzvatele. Dknčením bjednávky vyjadřuje Zákazník také svůj suhlas s cenu, která je na tut službu uplatňvána. Ceny za služby jsu stanveny na základě ceníku, který je umístěn na internetvých stránkách Prvzvatele. Pkud není na stránkách uveden jinak, jsu nabízené ceny služeb zveřejňvány bez DPH. Na základě dknčené bjednávky zašle Prvzvatel Zákazníkvi na kntaktní infrmace ptřebné pr prvedení platby za bjednanu službu, případně h nvé phledávce infrmuje i dalším vhdným způsbem. 6. Pkud není speciálními smluvními pdmínkami ke knkrétní službě stanven jinak, fakturuje se zálhvě dpředu, přičemž se služba zřídí (neb je prdlužena) až v kamžiku, kdy má Prvzvatel na svém bankvním účtu dispziční práva k platbě přijaté d Zákazníka. 7. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že mu budu bjednané služby zprvzněny až p přijetí sjednané a identifikvatelné platby za službu na účet Prvzvatele. Pkud platba za bjednané služby nebude na účet Prvzvatele připsána d 1 měsíce d data vyfakturvání, bude celá bjednávka strnvána. Pkud se jedná prdlužení již existující služby, bere Zákazník na vědmí a suhlasí s tím, že pkud nedjde k včasné a řádné úhradě nvé výzvy k platbě (vztahující se na další bdbí), tak p uplynutí uhrazenéh bdbí se služba (není-li

6 speciálními smluvními pdmínkami či písemnu smluvu uveden jinak) pvažuje za vypvězenu a prvz pskytvaných služeb bude uknčen. A t vždy bez jakéhkli nárku na náhradu případných škd Prvzvatelem. 8. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že je sám zdpvědný za včasné prvedení platby Pskytvateli, a t ve správné výši, pd správným symblem a na správný bankvní účet. Jakýkli pplatek suvisející s uskutečněním platby musí být uhrazen na straně Zákazníka, nikli Prvzvatele. Jedná se především např. pplatek za dchzí platbu, pplatek za mezinárdní platbu, pplatek za platbu n-line kreditní kartu apd. Pkud Zákazník neprvede platbu řádně, nebude mžné přijatu platbu na straně Prvzvatele identifikvat a služba bude pvažvána za neuhrazenu se všemi z th vyplývajícími důsledky. Přijatá a neidentifikvatelná neb duplicitní platba je ze strany Prvzvatele nevratná a Zákazník má mžnst ji vyčerpat pr úhradu jiné služby, kteru u Prvzvatele bjednal či bjedná ve lhůtě dvu měsíců d přijetí takvét platby na účet Prvzvatele. Prvzvatel zajišťuje včasné infrmvání Zákazníka nutném prvedení platby, a t dručením známení na kntaktní Zákazníka neb zbrazením infrmace k platbě v administračním rzhraní. 9. Platba je pvažvána za uhrazenu, pkud je v řádném termínu připsána na správný účet Prvzvatele, pd správným variabilním symblem a ve správné výši (p dečtení všech pplatků - zejména u plateb ze zahraničí). P připsání platby ze strany Zákazníka na účet Prvzvatele vystaví Prvzvatel na uskutečněnu platbu řádný daňvý dklad, který Zákazníkvi ddá způsbem, který je v suladu s příslušnými ustanveními právníh řádu. Za dstatečné se pr tyt účely pvažuje například zaslání prstřednictvím vé pšty neb zpřístupnění daňvéh dkladu v administraci ve vhdném elektrnickém frmátu (například PDF neb HTML). K cenám se účtuje DPH dle platných právních předpisů. V suladu s těmit předpisy se na daňvých dkladech uvádí datum uskutečnění zdanitelnéh plnění. 10. Zákazník má mžnst kdykli zažádat předčasné uknčení prvzu zprvzněné služby, a t k tmu určeným frmulářem ze svéh administračníh rzhraní. Pkud Zákazník nevyužívá neb nadále nechce využívat zprvzněnu službu v bjednaném rzsahu, nemá nárk na jakékli navrácení dříve uskutečněných plateb, které prvedl ve prspěch Prvzvatele v suvislsti s takvut službu. IX. Individuální řešení služeb IX. a) Dmény 1. Na základě řádně vyplněné a deslané bjednávky dmény a uhrazení stanvenéh pplatku je Zákazníkvi ze strany Prvzvatele zajištěna registrace zvlenéh dménvéh jména. Dménvé jmén má Zákazník zakupené d užívání d správce dménvéh jména, jímž je příslušný registrátr. Prstřednictvím Prvzvatele platí Zákazník registrátrvi pplatky z prvzu dménvéh jména. Prvzvatel je technickým správcem dmény, nikli jejím vlastníkem neb plátcem. 2. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že Prvzvatel může u některých dménvých kncvek vyžadvat d Zákazníka sbní údaje (např. rdné čísl neb čísl sbníh dkladu), bez nichž není mžné registraci dmény u registrátra prvést. Zákazník je rvněž srzuměn s tím, že v případě některých dmén musí prvést další nutné krky pr řádné zaregistrvání dmény, jak např. prvést úředně věřený suhlas s pravidly registrace dmén či Prvzvateli dručit ftkpii svých sbních dkladů apd. 3. Zákazník bere na vědmí, že mžnst registrace jím bjednané dmény je závislá na včasném prvedení sjednané platby a dručením případných dalších dkumentů Prvzvateli, a suhlasí s tím, že Prvzvatel nenese žádnu dpvědnst vůči Zákazníkvi v případě, že je zvlené dménvé jmén registrván na jinéh zájemce z důvdu rychlejšíh splnění všech nutných pdmínek pr prvedení registrace (zejména zaslání všech ptřebných dkumentů, ptvrzení všech ptřebných suhlasů neb včasné přijetí řádné platby d Zákazníka na účet Prvzvatele). Žádsti registraci dmén jsu vyřizvány chrnlgicky v přadí, ve kterém djde ke splnění všech předpkladů pr řádnu registraci dménvéh jména (zejména tedy Zákazník ddá dkumenty, ptvrdí suhlasy a Prvzvatel bdrží platbu). 4. Veškerá další ujednání týkající se registrace a správy dménvých jmen jsu bsažena v dkumentu Smluvní pdmínky registrace a správy dmén u CZHOSTING.net, který je nedílnu sučástí každé bjednávky dménvéh jména.

7 IX. b)webhsting 1. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že pkud bude bez předchzíh písemnéh prkazatelnéh suhlasu Prvzvatele hstvat na jeh serveru jakýkli bsah, který se i jen částečně může zařadit d výše uvedených kategrií v sekci "Vylučení z prvzu", má Prvzvatel práv na kamžité přerušení pskytvání služby a úhradu všech nákladů a škd, které mu tt jednání Zákazníka způsbil. V případě zjištění prušení pravidel prvzu (zejména ze Smluvy a Pdmínek) neb pdezření z prušení Smluvy ze strany Zákazníka má Prvzvatel mim jiné práv kamžitě uknčit smluvní vztah. 2. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že mu bude bjednaný typ webhstingu, a/neb bjednaná dplňkvá služba k webhstingu zřízena až p přijetí zřizvací platby na účet Prvzvatele dle dst. Platby těcht Pdmínek. Zárveň zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že nebnvením prvzu zřízených služeb prvedením úhrady jejich prvzu na další bdbí djde na straně Prvzvatele k zastavení jejich prvzu a následnému zrušení bez nárku na jakukli náhradu dle dst. Platby těcht Pdmínek. IX. d) Virtual server 1. Prvzvatel zajistí prvz virtual serveru pr Zákazníka dle specifikace Zákazníkem bjednanéh typu služby virtual server. Pdmínky pskytvání služby virtual server se řídí zejména ppisem služby na stránkách CZHOSTING.net u příslušné varianty služby a také Smluvními pdmínkami využívání služeb CZHOSTING.net, které jsu nedílnu sučástí bjednávky virtual server. 2. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že není právněn bez předchzíh prkazatelnéh suhlasu Prvzvatele na serveru prvzvat stránky se závadným bsahem, ani využívat server jakýmkli způsbem uvedeným v dstavci "Vylučení z prvzu" těcht Pdmínek. Pkud Prvzvatel hstvání závadnéh bsahu na Zákazníkvě serveru zjistí, je právněn kamžitě přerušit prvz služby (d dby dstranění závadnéh stavu), případně kamžitě uknčit smluvní vztah. Prvzvatel je právněn pžadvat p Zákazníkvi úhradu všech nákladů a škd, které mu tt jednání ze strany Zákazníka způsbil. 3. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že v případě včasnéh a řádnéh neuhrazení prvzu bjednané služby se vystavuje riziku pstihu zastavením prvzu služby ze strany Prvzvatele, přičemž nese sám plnu zdpvědnst za škdu či újmu, která mu bude v důsledku jeh jednání a následnéh dpjení služby způsbena. IX. e) Serverhsting 1. Prvzvatel zajistí prvz vlastníh či dedikvanéh serveru pr Zákazníka v síti Internetu, a t dle specifikací jedntlivých služeb vyplývajících z parametrů služby serverhstingu tak, jak jsu uvedeny na stránkách CZHOSTING.net a dle knkrétních sjednaných pžadavků, které Zákazník uvedl d bjednávky a na kterých se s Prvzvatelem služby dhdl. Pdmínky pskytvání služeb serverhstingu se řídí zejména ppisem služby na stránkách CZHOSTING.net u příslušné varianty služby a také Smluvními pdmínkami využívání služeb sítě CZHOSTING.net, které jsu nedílnu sučástí bjednávky serverhstingu. 2. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že není právněn bez předchzíh prkazatelnéh suhlasu Prvzvatele na serveru prvzvat stránky se závadným bsahem, ani využívat server jakýmkli způsbem uvedeným v dstavci "Vylučení z prvzu" těcht Pdmínek. Pkud Prvzvatel hstvání závadnéh bsahu na Zákazníkvě serveru zjistí, je právněn kamžitě přerušit prvz služby (d dby dstranění závadnéh stavu), případně kamžitě uknčit smluvní vztah. Prvzvatel je právněn pžadvat p Zákazníkvi úhradu všech nákladů a škd, které mu tt jednání ze strany Zákazníka způsbil. 3. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že v případě včasnéh a řádnéh neuhrazení prvzu bjednané služby se vystavuje riziku pstihu zastavením prvzu služby ze strany Prvzvatele, přičemž nese sám plnu zdpvědnst za škdu či újmu, která mu bude v důsledku jeh jednání a následnéh dpjení služby způsbena. Zákazník je rvněž srzuměn s tím, že pkud si na základě uzavření Smluvy d vyhrazených prstr Prvzvatele umístí svůj vlastní server a neuhradí veškeré své závazky (zejména sjednané pplatky z bjednané služby neb případné náhrady způsbených škd), má Prvzvatel nárk přerušit pskytvání služby a

8 uplatnit na Zákazníkův server zadržvací práv d dby, než budu veškeré phledávky vyplývající ze služby řádně uhrazeny. 4. Nedílnu sučástí bjednávky služby Private server je Prvzní řád serverven, kterým je Zákazník i jím právněné sby pvinen se řídit. Private servery umístěné v servervně Prvzvatele v Praze se řídí Prvzním řádem servervny Praha, Private servery umístěné v servervně Brn se řídí Prvzním řádem servervny Brn. Zařízení připjené neb umístěné d servervny bez předchzíh písemnéh suhlasu ze strany Prvzvatele bude kamžitě dpjen. Každé zařízení má předem určenu pzici pr umístění, která je značena v servervně, a je zakázán umístit zařízení na jinu pzici, než která byla přidělena. Zárveň je zakázán jakýmkliv způsbem manipulvat s jinými servery (neb zařízeními) umístěnými v servervně a t včetně manipulace s kabeláží (s výjimku manipulace nutné pr připjení serveru či jinéh zařízení Zákazníka na předem sjednanu pzici). V případě prušení těcht ustanvení je Prvzvatel právněn zařízení Zákazníka kamžitě dpjit. Pkud djde k závažnému neb pakvanému prušení Prvzníh řádu servervny ze strany Zákazníka neb jím právněných sb, má Prvzvatel práv pžadvat p Zákazníkvi úhradu všech nákladů a škd, které mu byly v suvislsti s tímt jednáním ze strany Zákazníka způsbeny, a zárveň je Prvzvatel právněn kamžitě uknčit se Zákazníkem smluvní vztah. X. Závěr 1. Obě smluvní strany se zavazují, že budu v průběhu smluvníh vztahu i p jeh uknčení ddržvat mlčenlivst veškerých infrmacích týkajících se všech služeb pskytvaných Prvzvatelem. Tímt není nijak mezen či snížen nárk na náhradu škd způsbených prušením mlčenlivsti. Veškerá kmunikace mezi Prvzvatelem a Zákazníkem je pvažvána za přísně důvěrnu. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudu bez předchzíh písemnéh suhlasu druhé smluvní strany pskytvat žádné infrmace týkající se vzájemnéh bchdníh vztahu, tedy včetně uskutečněné kmunikace, třetím sbám. Pvlenu výjimku je uveřejňvání marketingvých infrmací Prvzvatelem svých Zákaznících se suhlasem Zákazníka, které může být pužit na webvých stránkách CZHOSTING.net a případně v jeh marketingvých a reklamních tiskvinách. Další výjimku je prušení mlčenlivsti v případě žádsti rgánů činných v trestním řízení sdělení infrmací. Výjimku je také sdělvání kladných referencí a dpručení hledně dbré kvality služeb. 2. Veškeré vztahy mezi Prvzvatelem a Zákazníkem, které nejsu upraveny těmit Pdmínkami, se řídí platným Obchdním a Občanským zákníkem. 3. Prvzvatel může kterukli část Smluvy neb smluvních pdmínek změnit kdykli, a t s platnstí a účinnstí d prvníh dne následujícíh kalendářníh měsíce p zveřejnění změn. Zachváním prvzu svých služeb i p změně Smluvy, Pdmínek, smluvních pdmínek či dalších suvisejících dkumentů, dává Zákazník najev svůj jednznačný suhlas s nvým zněním těcht dkumentů a jejich plnu akceptaci při prvzu svých služeb. 4. Tyt Smluvní pdmínky jsu platné a účinné d 1. ledna 2008 a nahrazují tak všechny dsavadní Smluvy, Pdmínky, smluvní pdmínky a smluvní ujednání.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod ) Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) 1.1.1. Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese http://www.speemsy.cz,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Smlouva o poskytování Internetových služeb General Registry

Smlouva o poskytování Internetových služeb General Registry Smlouva o poskytování Internetových služeb General Registry Smluvní strany Smluvními stranami je společnost General Registry, s.r.o, na straně jedné jako Provozovatel (dále jen Provozovatel) a objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o. SMLOUVA

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o. SMLOUVA Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická pdpra a rzvj aplikací ddavatele PilsCm s.r.. SMLOUVA pskytvání technické pdpry, servisní pdpry a rzvje aplikací ddavatele PilsCm s.r.. uzavřená níže uvedenéh

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.1 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné d 20. června 2016 1. Úvdní ustanvení 1.1. Tyt bchdní pdmínky (dále jen OP ) jsu sučástí Smluvy pskytvání služeb (dále jen Smluva ), kteru uzavřel zákazník (dále jen Uživatel ) se splečnstí Respnse

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL

Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL Následující ujednání jsou platnými Všeobecnými smluvními podmínkami provozu www služeb (dále jen Podmínky), které nabízí společnost TROELL spol. s r.o.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 9. 2012.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 9. 2012. Ppis služby Platnst d 10. 9. 2012. 1 Služba... 2 2 Lhůta pr zřízení služby... 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 4 Prdej a instalace kncvých zařízení... 4 5 Zřízení a pskytvání služby... 7 6 Dplňkvé

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI SPRÁVY A EVIDENCE SOFTWAROVÝCH AKTIV

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI SPRÁVY A EVIDENCE SOFTWAROVÝCH AKTIV evidenční čísl smluvy pskytvatele: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI SPRÁVY A EVIDENCE SOFTWAROVÝCH AKTIV uzavřená pdle 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, (dále jen bčanský zákník )

Více