V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y"

Transkript

1 Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p d m í n k y ) Vydané dle zák. č. 127/2005 Sb., elektrnických kmunikací, ve znění pzdějších předpisů I. PŘEDMĚT A PODMÍNKY UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Pskytvatel jímž je Šulc Jiří Ing. Sat Line, se sídlem Kulva 11, Praha 6, identifikační čísl , se zavazuje zprstředkvat uživateli přístup k síti Internet a jejím službám prstřednictvím pevnéh připjení k datvé síti pskytvatele (dále jen bjednané služby ), které si uživatel bjednal a ptvrdil na smluvě pskytvání veřejně dstupné služby elektrnických kmunikací přístupu k síti Internet (dále jen smluva ). Všebecné pdmínky pr pskytvání veřejně dstupné služby elektrnických kmunikací přístupu k síti Internet jsu nedílnu sučástí smluvy. 2. Pskytvání bjednaných služeb se realizuje prstřednictvím účastnické přípjky k síti pskytvatele, která se nachází uvnitř neb vně nemvitsti na adrese uvedené ve smluvě jak míst instalace a která je pvažvána za kncvý bd sítě pskytvatele (dále jen kncvé míst ). 3. Pdmínku pr uzavření smluvy je, že zájemce předlží dklady, které prkazují ttžnst zájemce, jeh právnění užívat míst instalace a další dklady v rzsahu přiměřeném účelu tét smluvy. 4. Uživatel se zavazuje plnit své pvinnsti dle těcht pdmínek a za bjednané služby platit příslušné pplatky v suladu s pdmínkami uvedenými ve smluvě a pdmínkách. 5. Objednané služby uvedené ve smluvě mhu být změněny dhdu smluvních stran v rzsahu mžnstí aktuální nabídky služeb pskytvatele. Návrh na změnu bjednaných služeb je smluvní strana pvinna sdělit druhé smluvní stran zpravidla ve lhůtě třiceti dnů před zamýšlenu účinnstí navrhvané změny. Změny bjednaných služeb nelze zpravidla prvést častěji než jedenkrát za tři kalendářní měsíce. 6. Pskytvatel tímt prhlašuje, že má právnění k výknu všech práv a pvinnstí pdle smluvy a pdmínek. II. ZAŘÍZENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB 1. Technická zařízení, prstřednictvím kterých jsu bjednané služby pskytvány a jejich sučásti jsu ve výlučném vlastnictví pskytvatele (dále jen zařízení pskytvatele ) a ten je právněn je pdle svéh uvážení měnit, dplňvat, přemisťvat či upravvat. 2. Uživatel je pvinen si zabezpečit, pkud se smluvní strany nedhdnu jinak, legální hardwarvé a sftwarvé prstředky (včetně jejich instalace), vstupní a výstupní zařízení a jejich funkčnst ptřebné pr připjení ke kncvému místu (dále jen kncvé zařízení uživatele ). Prvzvatel nedpvídá za funkčnst a ani prvz kncvéh zařízení uživatele. 3. Pskytvatel může půjčit uživateli dplňkvá zařízení (dále jen dplňkvá zařízení ), prti zaplacení depzita (vratnéh) služícíh výlučně k zajištění chrany vlastnickéh práva pskytvatele. Uživatel má ve vztahu k dplňkvému zařízení pstavení výpůjčitele ve smyslu bčanskéh zákníku. 4. Uživatel se zavazuje řádně pužívat všechna zařízení pskytvatele, zavazuje se nepřipjvat k nim žádné přístrje, které nebyly schváleny pskytvatelem neb které nesplňují pžadavky příslušných bezpečnstních, technických a právních předpisů platných v ČR. Internet: Htline:

2 Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem 5. Uživatel je pvinen vrátit veškerá zařízení pskytvatele včetně dplňkvých nejpzději d sedmi dnů d uknčení smluvy a t na své náklady a nebezpečí. 6. Jestliže uživatel nevrátí zařízení pskytvatele neb dplňkvá zařízení ve lhůtě uvedeném v předchzím dstavci neb jej vrátí ve stavu nefunkčním neb ve stavu, který zjevně nedpvídá běžnému ptřebení, je pskytvatel právněn účtvat uživateli jednrázvý smluvní pplatek ve výši 100% jeh hdnty uvedenéh v ceníku v den uzavření smluvy. 7. Uživatel není právněn se zařízeními pskytvatele ani s dplňkvými zařízeními jakýmkliv způsbem nakládat. Uživatel nesmí zejména měnit míst instalace bez vědmí pskytvatele, pskytvat jej jak zástavu neb jej vyvézt mim území ČR. Uživatel není ani právněn d výše uvedených zařízení jakkli zasahvat ani umžnit takvé zásahy třetí sbě, která k takvým zásahům nebdržela d pskytvatele písemné právnění. Prušení pvinnstí uživatele dle tht článku je pvažván za pdstatné prušení smluvy. 8. Uživatel je pvinen infrmvat pskytvatele zcizení, ztrátě, zničení neb pškzení zařízení neb jejich částí nejpzději d 24 hdin d vzniku takvé událsti. Djde-li ke zničení, dcizení neb pškzení zařízení neb jeh části dle předchzí vět, má uživatel práv n a jeh výměnu, a t p zaplacení náhrady škdy pskytvateli. 9. Pskytvatel se zavazuje uživateli vrátit zálhu nejpzději d třiceti dnů p vrácení úplnéh a nepškzenéh dplňkvéh zařízení pskytvateli, nedjde-li k vypřádání zálhy dle článku 6.9. pdmínek. III. UŽÍVÁNÍ OBJEDNNÝCH SLUŽEB UŽIVATELEM 1. Uživatel se zavazuje pskytnut pskytvateli sučinnst ptřebnu pr plnění předmětu smluvy. 2. Uživatel je pvinen zpravidla předem, nejpzději však d sedmi dnu, infrmvat pskytvatele každé změn údajů uživatele neb plátce uvedených ve smluvě (zejména telefnní spjení, adresy pr dručvání krespndence apd.). 3. Je-li pr realizaci ddávky bjednaných služeb nutná dbrná splupráce s ddavatelem kncvéh zařízení uživatele, je uživatel pvinen ji na své náklady zabezpečit. Uživatel se zavazuje seznámit se zásadami bsluhy síťvých služeb a peračních systémů, jejichž znalst je nezbytná k užívání bjednaných služeb. 4. Uživatel tímt uděluje pskytvateli neb pskytvatelem pvěřené firmě suhlas s prváděním prací suvisejících s ddávku bjednaných služeb, pravu, úpravu, demntáží apd. Za účelem plnění smluvy se uživatel zavazuje umžnit na pžádání pskytvateli neb pskytvatelem pvěřené firmě přístup d prstr místa instalace p celu dbu trvání smluvy, jakž i v suvislsti s jejím uknčením. 5. Uživatel bere na vědmí a suhlasí s tím, že pskytvatel vede elektrnicku databázi uživatelem uskutečněných perací v rámci sítě pskytvatele i min ni. Uživatel tímt uděluje suhlas pskytvateli s případným měřením bjemu přenesených dat technickými prstředky pskytvatele. 6. Uživatel bere na vědmí, že instalace, pužívání, kntrla, údržba, pravy a dstranění zařízení pskytvatele a dplňkvých zařízení může vést k výpadku bjednaných služeb, případně vést ke ztrátě dat na kncvém zařízení uživatele. Uživatel je výlučně dpvědný za prvedení zálhvání dat na kncvém zařízení uživatele a prvzvatel nenese jakukliv dpvědnst za t, zda uživatel takvé zálhvání dat prvedl či nikliv. 7. Uživatel bere na vědmí, že kmunikace prstřednictvím sítě Internet není bezpečná a přenášené údaje mhu být napadeny neb ztraceny. Uživatel bere na vědmí, že při užívání bjednaných služeb neb jiných služeb n-line, existují či mhu existvat určité aplikace prstřednictvím kterých mhu třetí sby získat přístup ke kncvému zařízení uživatele. Pskytvatel nenese žádnu dpvědnst za jakékliv škdy vyplývající neb jinak se vztahující k takvému přístupu třetích sb d kncvéh zařízení uživatele neb k jakékli ztrátě dat uživatele umístěných na kncvém zařízení uživatele ani za případné užívání takvých aplikací uživatelem. 8. Uživatel se zavazuje užívat bjednané služby výhradně pr svji ptřebu a nesmí kmukliv jinému, s výjimku sb sdílejících s ním splečnu dmácnst, umžnit využití bjednaných služeb bez předchzíh písemnéh suhlasu uživatele, zejména není uživatel právněn Internet: Htline:

3 Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem umžnit bezplatné využití bjednané služby. Uživatel nese dpvědnst za škdu, vzniklu v důsledku neprávněnéh užívání bjednaných služeb třetími sbami. 9. Uživatel se zavazuje: a) užívat bjednané služby v suladu s platnými právními předpisy a těmit pdmínkami; b) neprušvat autrská práva a jiná práva třetích sb, zejména práva duševníh vlastnictví třetích stran, jak například autrská práva na sftware, filmy, hudbu a ftgrafie, neb pužívání chranných známek;nepdnikat žádné pkusy průnik d jiných datvých sítí či služeb, pr které nemá právnění í k přístupu neb k jejich užívání není právněn; c) nepdnikat žádné pkusy průnik d jiných datvých sítí či služeb, pr které nemá právnění k přístupu neb k jejich užívání není právněn; d) nepužívat a nešířit jakékliv nástrje neb prstředky hržujících bezpečnst sítě Internet a datvé sítě pskytvatele neb umžňující její narušvání, ppř. viry a bdbné nástrje neb prstředky hržující statní uživatele sítě Internet; e) neprvádět následující aktivity při pužívání sítě Internet, ppř. při umístění infrmací na dmvské stránky ( hmepage ), jak zejména nadávání; šíření prtiprávních infrmací; btěžvání, vyhržvání neb úmyslné vnucvání se statním uživatelům; pužívání urážlivých přezdívek; umisťvání velkéh pčtu stejných zpráv d různých diskusních skupin; umístění řetězvých dpisů; falšvání infrmace v záhlaví zprávy; umístění zpráv pd jménem někh jinéh za účelem zabránit někmu pužívat síť Internet; umisťvat na sít Internet prtiprávní materiál, jak například rasistické infrmace, neb dětsku prngrafii; šířit infrmace, které by mhly pškdit pskytvatele neb třetí sbu; h) neprvádět zejména následující aktivity při pužívání datvých sítí a sítě Internet, např. při psílání a přijímání zpráv elektrnicku pštu ( em) urážení neb btěžvání statních uživatelů Internetu prstřednictvím nevhdnéh slvníku neb frekvencí či velikstí vých zpráv; psílání zpráv, v adrese desilatel, který je adresu elektrnicku pšty třetí sby, bez suhlasu právplatnéh uživatele účtu elektrnické pšty s tut adresu; psílání hrmadných neb kmerčních zpráv způsbem, který je všebecně známý pd názvem spamm. psílat velké bjemné zprávy s úmyslem narušení servru neb w-mailvéh účtu; přetížení sítě Internetu neb datvé sítě pskytvatele, která má za následek, neb která vede k snížení rychlsti, neb častému aneb k úplnému výpadku sítě; i) neprvzvat prstřednictvím sítě Internet bchdní aktivity, jimiž se rzumí zejména pskytvání prstřednictvím sítě Internet třetím sbám prstřednictvím uživatelva připjení; hsting accuts neb ruting služby zvané prxy, pskytvání služeb w-mail, zpravdajství, prvzvání služeb, http-, ftp-, icr-, a dhcp-server a multi-uživatelská interaktivní fóra; kmerční využití dmvské stránky, zejména distribuce reklamních neb prpagačních materiálů 11. Jakékliv prušení článku 4.9. a neb jakékliv jednání, které lze spravedlivě značit za zneužití bjednaných služeb, způsbené uživatelem je pvažván za pdstatné prušení tét Internet: Htline:

4 Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem smluvy a pskytvatel je právněn kamžitě mezit neb přerušit pskytvání služeb uživateli, a t i bez předchzíh upzrnění; pskytvatel uživateli pětvně zahájí ddávku bjednaných služeb, a t zpravidla na uživatelvu písemnu žádst a p zaplacení příslušnéh pplatku dle ceníku, zjedná-li uživatel nápravu. 12. Pskytvatel je pvinen pskytnu řádnu dstupnst k bjednaným službám v rzsahu uvedeném ve smluvě; tat pvinnst nemůže být splněna jestliže je sít přetížena. V tét suvislsti jsu uživatelé právnění využívat bjednanu službu jen v rámci pvlení kapacity. Pskytvatel může stanvit pvlený bjem přenesených dat pr jedntlivé služby. Překrčení pvlenéh bjemu nastane, když mezi prvním a psledním kalendářním dnem bdbí stanvenéh pskytvatelem (dále jen bdbí ) byl vyčerpán bjem přenesených dat pvlený pr bjednanu službu. Jakmile uživatel dsáhne 100% pvlenéh bjemu za tt bdbí má prvzvatel nárk mezit pskytvání bjednané služby snížením rychlsti přensu dat. Pskytvání služeb bude v plném rzsahu bnven pčátkem bdbí následujícíh p bdbí v němž dšl k překrčení pvlenéh bjemu dat pr bjednanu službu. 13. Omezení neb přerušení pskytvání služeb ze strany prvzvatele v důsledku prušení pvinnsti uživatele včetně patření dle čl. 6.8., ppřípadě snížení rychlsti přensu dat dle článku 3.12., nezbavuje uživatele pvinnsti platit pplatky dle smluvy a těcht pdmínek v suladu s aktuálním ceníkem pskytvatele. IV. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH A ZÁVAD (REKLAMACE) 1. Pskytvatel je pvinen pskytvat bjednané služby nepřetržitě. Při pskytvání bjednaných služeb může dcházet k bčasným snížením kvality, dčasnému mezení ppřípadě přerušení pskytvání bjednaných služeb. Pkud lze takvé snížení kvality, dčasné mezení ppř. přerušení předvídat, známí pskytvatel takvu skutečnst uživateli vhdným způsbem předem (např. prstřednictvím elektrnické pšty neb infrmační internetvé stránky pskytvatele). 2. Uživatel je pvinen hlásit mezení neb přerušení pskytvaných bjednaných služeb, závady na zařízení pskytvatele a na dplňkvých zařízení (dále jen závada ) pskytvateli neprdleně p jejich zjištění. 3. Pskytvatel se zavazuje dstranit závady na své straně, znemžňují-li uživateli zcela využívat služeb dle č d dvu pracvních dnů d jejich nahlášení pskytvateli, pkud mu v tm nezabrání bjektivní důvdy, zejména neumžnění přístupu ke kncvému místu, přerušení ddávky elektrické energie apd. Krátkdbá přerušení mžnsti využívání služeb bvykle netrvající déle než 48 hdin se nepvažují za prušení smluvy. 4. Náklady na dstranění závady nese pskytvatel s výjimku případů, kdy závadu způsbil uživatel neb je-li závada způsbena pruchu na kncvém zařízení uživatele. V takvém případě je pskytvatel právněn účtvat uživateli a uživatel je pvinen uhradit pskytvateli náklady na dstranění závady. 5. Nebude-li závada, která způsbí přerušení pskytvání bjednaných služeb, za kteru pskytvatel dpvídá a která byla řádně uživatelem hlášena, dstraněna d 2 (dvu) pracvních dnů d jejíh hlášení, má uživatel práv na pskytnutí slevy ve výši příslušné pměrné části pravidelnéh pplatku za dbu, kdy bjednanu službu nebyl mžné pr závadu na straně pskytvatele vůbec využít. Sleva bude na základě žádsti uživatele zúčtvána zpravidla v následujícím vyúčtvání, nejpzději však d 30 (třiceti) dnů následujících p dručení žádsti pskytvateli, zpravidla způsbem uvedeným v čl pdmínek. 6. V případě, že se uživatel dmnívá, že pskytvané bjednané služby svým rzsahem, kvalitu neb cenu nedpvídají pdmínkám a prt vykazují vady, je právněn příslušná práva z dpvědnsti za tyt vady uplatnit u pskytvatele. Vady v nesprávně vyúčtvaných pravidelných pplatcích ppř. jiných platbách za pskytnuté bjednané služby je uživatel pvinen uplatnit d 2 (dvu) měsíců d dručení vyúčtváni, jinak uživatelv práv zanikne. Internet: Htline:

5 Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem Jiné vady pskytnuté bjednané služby je uživatel pvinen uplatnit bez zbytečnéh dkladu p jejich zjištění. 7. Uplatnění reklamace prti výši účtvaných pravidelných pplatků ppř. jiných plateb za pskytnuté bjednané služby nemá dkladný účinek a uživatel je pvinen zaplatit účtvanu částku za pskytnuté bjednané služby v plné výši d data splatnsti. 8. Pskytvatel je pvinen vyřídit reklamaci výše účtvaných pravidelných pplatků ppř. jiných plateb za pskytnuté bjednané služby nejpzději d 30 (třiceti) dnů de dne dručení reklamace.v případě kladnéh vyřízení reklamace je pskytvatel pvinen vrátit uživateli příslušnu neprávněně účtvanu částku nejpzději d 30 (třiceti) dnů d vyřízeni reklamace, zpravidla způsbem uvedeným v čl pdmínek. 9. Ostatní případy reklamací uživatele vyřídí pskytvatel pdle jejich slžitsti a případné technické neb administrativní nárčnsti. 10. Uživatel bere na vědmí, že pskytvatel není pvinen hradit uživateli náhradu škdy v důsledku nepskytnutí bjednané služby neb vadnéh pskytnutí bjednané služby. 11. Uživatel se zavazuje uhradit pplatky za jakékliv servisní úkny vyžádané uživatelem nad rámec dstranění závad či pruch zařízení, které nese pskytvatel na své náklady pdle čl pdmínek. V. POPLATKY ZA OBJEDNANÉ SMLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Uživatel je pvinen hradit příslušné pplatky v suladu s aktuálně platným ceníkem nejpzději d15 (patnácti) dnů d data bdržení vyúčtvání, není-li ve vyúčtvání uveden jinak; vyúčtváním se rzumí vystavení faktury, daňvéh dkladu s uvedením DPH, případně zjedndušenéh daňvéh dkladu, který zahrnuje pplatky účtvané na základě smluvy a pdmínek uživateli; dnem zdanitelnéh plnění je první den fakturvanéh bdbí, není-li uveden jinak. 2. Aktivační, ppř. vstupní pplatky se uživatel zavazuje uhradit zpravidla ke dni zprvznění bjednaných služeb, nejpzději však d 15 (patnácti) dnů d data bdržení prvníh vyúčtvání, není-li ve vyúčtvání uveden jinak. 3. Uživatel může bdržet mimřádné vyúčtvání v suvislsti se změnu data fakturace, výše pravidelnéh pplatku, z administrativních příčin neb v jiných důvdněných případech bez předchzíh písemnéh vyrzumění. Uživatel je pvinen uhradit takvé mimřádné vyúčtvání ve lhůtě d 15 (patnácti) dnů d data bdržení vyúčtvání, není-li ve vyúčtvání uveden jinak. 4. Způsb a interval platby pravidelných pplatků mhu být měněny dhdu smluvních stran. Návrh na změnu způsbu neb intervalu plateb pravidelných pplatků je smluvní strana pvinna sdělit druhé smluvní straně písemným známením ve lhůtě nejméně 30 (třiceti) dnů před zamýšlenu účinnstí navrhvané změny. Uskutečněním platby pravidelných pplatků uživatelem v suladu s navrženými změnami djde k přijetí návrhu pskytvatele ze strany uživatele. K akceptaci navrhvané změny pskytvatelem djde prvedením příslušné změny navržené uživatelem v účtvacím systému pskytvatele. 5. Pskytvatel je právněn kdykli za trvání smluvy navrhnut uživateli změnu výše pravidelných pplatků; pskytvatel je pvinen zveřejnit je vhdným způsbem dle svých mžnstí ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů předem. Uhrazení pravidelnéh pplatku v jeh nvé výši uživatelem je pvažván za suhlasný prjev vůle uživatele s tut změnu a takvát změna se stává pr bě smluvní strany platnu a účinnu. 6. Všechny pplatky uvedené ve smluvě, pdmínkách a ceníku bude uživatel hradit na bankvní účet pskytvatele uvedený nejpzději v prvním vyúčtvání, pkud není dhdnut jinak, a t ve sjednaných lhůtách. Zaplacením pplatku se rzumí den připsání pplatku v jeh plné výši na účet pskytvatele. 7. Uživatel nemá práv prvádět jakékliv srážky neb změny pplatků a jiných plateb. Jestliže uživatel neprvede úhradu pravidelnéh pplatku neb jiné platby dle smluvy, pdmínek neb ceníku řádně a je v prdlení s platbu, pskytvatel vyzve uživatele k uhrazení pplatku v náhradním termínu, zpravidla ne kratším než 1 (jeden) týden. Pkud uživatel v náhradním termínu nezjedná nápravu, má pskytvatel práv mezit pskytvání dané služby zamezením aktivníh přístupu ke službě neb,není-li t technicky mžné službu uživateli přerušit bez Internet: Htline:

6 Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem předchzíh známení. Při pakvaném neuhrazení pplatku má pskytvatel práv přerušit pskytvání bjednaných služeb; nezávisle na tm má pskytvatel práv d smluvy dstupit a žádat kamžitu náhradu škdy a zaplacení pplatků dle smluvy, pdmínek a ceníku. Zaplatí-li plátce neb uživatel celu dlužnu částku, ppř. jiné platby dle ceníku neb pdmínek, pskytvatel v přiměřené lhůtě bnví ddávku bjednaných služeb, zpravidla na žádst uživatele. Opětvné zpřístupnění služby je účtván částku 300 Kč + DPH. Pr případ prdlení s platbami uživatele je pskytvatel právněn účtvat jednrázvu smluvní pkutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i zapčatý den prdlení. V případě zaslání upmínky pštu z důvdu neddržení termínu splatnsti bude v následujícím účetním bdbí navíc účtvána částka 50 Kč za administrativní úkn. 8. Pravidelné pplatky uhrazené uživatelem na základě smluvy dpředu, za bdbí, p které uživatel v suvislsti s uknčením smluvy již bjednané služby nevyužíval, nepdléhají vrácení puze v případě prušení pdmínek ze strany uživatele a tím uknčení smluvy pskytvatelem. V statních případech bude uživateli vrácen příslušný přeplatek na jeh písemnu žádst ve stejném termínu jak zálha dle čl. 2.9 VI. TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLOUVY 1..Smluva se uzavírá na dbu neurčitu, pkud není na smluvě uveden jinak. Smluva uzavřena na dbu určitu se p uplynutí sjednané dby trvání mění na smluvu uzavřenu na dbu neurčitu; t neplatí, dručí-li jedna ze smluvních stran druhé nejméně 30 dnů před uplynutím sjednané dby známení, že trvá na uknčení Smluvy. 2. Smluva je platná de dne jejíh pdpisu běma smluvními stranami a účinná dnem zahájení ddávky bjednaných služeb, není-li ve smluvě uveden jinak. Ddávka služeb bude zahájena dnem úspěšné instalace kncvéh zařízení. 3. Uživatel je právněn smluvu vypvědět bez udání důvdu, výpvědní lhůta je 30 (třicet) dnů a začíná plynut prvním dnem následujícíh kalendářníh měsíce p dni, kdy byla pskytvateli dručena písemná výpvěď. 4. Pskytvatel je právněn smluvu vypvědět v případě, že uživatel nepřijme návrh na změnu pravidelných pplatků učiněný pdle čl. 5.5 tét smluvy. Výpvědní lhůta je 30 (třicet) dnů a začíná plynut dnem následujícím p dni, kdy byla uživateli dručena písemná výpvěď pskytvatele. 5. Uživatel je právněn smluvu vypvědět v případě, že neakceptuje návrh na změnu pravidelných pplatků učiněný pskytvatelem pdle čl pdmínek neb v případě, že neakceptuje změnu těcht pdmínek, která není vyvlána změnu právních předpisů a znamená pr uživatele zhršení pdmínek Výpvěď lze v takvém případě pdat nejpzději d 15 (patnácti) dnů de dne zveřejnění nvé výše pplatků neb nvých všebecných pdmínek. Výpvědní lhůta je 30 (třicet) dnů a začíná plynut d prvníh dne kalendářníh měsíce následujícíh p dni, kdy byla pskytvateli dručena písemná výpvěď uživatele. 6. V případě pchybnstí se má za t, že písemné známení, výzva, návrh, výpvěď či jiné sdělení dle tét smluvy byly prkazatelně dručeny druhé smluvní straně 5. (pátý) den p pdání zásilky k pštvní přepravě na adresu uživatele či pskytvatele uvedenu ve smluvě, neb 2. (druhý) den p deslání v případě zaslání zprávy elektrnickým prstředkem na kntaktní spjení na uživatele či pskytvatele uvedené ve smluvě, ppř. známil-li uživatel p dbu platnsti smluvy změnu adresných údajů dle čl na pslední známu adresu uživatele neb na pslední známé kntaktní spjení na uživatele. 7. Pskytvatel je právněn dstupit d smluvy: a) v případě pakvanéh neuhrazení pplatku uživatelem, neb b) v případě pakvanéh pdstatnéh prušení pvinnstí uživatele vyplývajících ze smluvy, neb 3. jestliže pskytvatel ztratí právnění k pskytvání služeb, které tvří předmět smluvy, neb Internet: Htline:

7 Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem d) pkud djde k uknčení smluvy mezi pskytvatelem a vlastníkem případně správcem příslušné nemvitsti, v níž se nachází kncvé míst, neb 5. nastanu-li při instalaci kncvéh místa nepředvídané klnsti, které pskytvateli znemžní zahájit ddávku bjednaných služeb d 60 (šedesáti) dnů d pdpisu smluvy, neb 6. z jiných technických důvdů na straně pskytvatele znemžňujících pskytvateli plnit předmět smluvy p dbu delší než 30 (třicet) dnů, a nedjde-li k jiné dhdě smluvních stran, neb 7. nelze-li dle právníh předpisu p dvlání zmcnění uživatele dle čl zpracvávat jeh sbní údaje nezbytné k plnění smluvy neb k chraně právněných zájmů pskytvatele, 8. uživatel uvedl ve smluvě nepravdivý údaj, neznámil pskytvateli změnu adresných údajů ve smluvě neb mu bezdůvdně dmítá pskytnut přiměřenu sučinnst, neb 9. pkud uživatel nedává záruku, že bude ddržvat smluvu neb pdmínky; dstupit dle písm. i) je mžné d 2 (dvu) měsíců de dne pdpisu smluvy. 8. Uživatel je právněn dstupit d smluvy v případě, že pskytvatel přestane prkazatelně ddávat bjednané služby p dbu delší než 30 (třicet) dní. 9. P dbu plynutí výpvědní lhůty je pskytvatel právněn účtvat uživateli pravidelné pplatky, ppř. jiné pplatky pdle smluvy a aktuálně platnéh ceníku, a uživatel je pvinen takvé pplatky řádně platit. Zánik smluvy nemá vliv na nárk pskytvatele na zaplacení dlužných částek za bjednané služby, ppř. jiných pplatků vzniklých na základě smluvy. 10. Vznikne-li v případě výpvědi neb dstupení d smluvy uživateli přeplatek na pravidelných pplatcích spčívající v nezapčtených neidentifikvaných platbách, je pskytvatel pvinen tent přeplatek na základě výzvy uživatele uživateli vrátit d 60 (šedesáti) dnů d dručení výzvy pskytvateli. 11. P uknčení platnsti smluvy si pskytvatel vyhrazuje práv dle vlastníh uvážení bez zbytečnéh dkladu zařízení pskytvatele či dplňkvé zařízení demntvat a uživatel se zavazuje pskytnut nezbytnu sučinnst k takvé demntáži. V případě, že uživatel neumžní demntáž zařízení pskytvatele, má pskytvatel nárk na náhradu způsbené škdy VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Uživatel není právněn bez předchzíh písemnéh suhlasu pskytvatele převést neb pstupit práva a pvinnsti vyplývající uživateli ze smluvy na třetí sbu. 2. Uživatel tímt uděluje suhlas s pstupením práv a pvinnsti vyplývající pskytvateli ze smluvy na jinu splečnst, pdrbenu jedntnému řízení ve smyslu ustanvení 66a bchdníh zákníku; phledávky vzniklé z tét smluvy může pskytvatel pstupit za pdmínek stanvených právními předpisy. 3. Tyt pdmínky mhu být měněny pskytvatelem. Pskytvatel je pvinen změně infrmvat uživatele nejméně 1 (jeden) měsíc předem. Nevypví-li uživatel smluvu dle čl. 6.5., stávají se pr něj nvé pdmínky závazné dnem uvedeným v takvých nvých pdmínkách. 4. V suladu s ustanvením 262 dst. 1 bchdníh zákníku se smluvní strany dhdly, že jejich závazkvý vztah, upravený smluvu a spry z ní vzniklé, se budu řídit bchdním zákníkem. Zárveň se smluva řídí ustanveními zákna č. 127/2005 Sb., elektrnických kmunikacích, ve znění pzdějších předpisů. 5. Uživatel prhlašuje, že byl při pdpisu tét smluvy seznámen s platnými pdmínkami pskytvatele pr pskytvání bjednaných služeb, s rzsahem a specifikací služeb, s nárky na pžadvané technické parametry kncvých zařízení uživatele připjvaných ke kncvému místu a se způsbem užívání bjednaných služeb, úhrady pplatků a dstraňvání závad a suhlasí s nimi. 6. V suladu se záknem č. 101/2000 Sb. uděluje uživatel p dbu trvání smluvy pskytvateli právnění shrmažďvat, zpracvávat, uchvávat a užívat jeh sbní údaje uvedené na přední straně tét smluvy (dále jen sbní údaje uživatele ) pr účely infrmačních a účtvacích systémů pskytvatele a pr kmunikaci s uživatelem všech službách Internet: Htline:

8 Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem pskytvatele a v suvislsti s plněním předmětu tét smluvy pskytvatelem (zejména infrmvání nvých službách pskytvatele, průzkumy spkjensti s bjednanými službami). Ke zpracvání sbních údajů za účelem nabízení bchdu a služeb uživatel uděluje suhlas na dbu neurčitu. Uživatel suhlasí rvněž s tím, že sbní údaje mhu být sdíleny s jinými správci v registrech splňujících standardy chrany sbních údajů dle zákna č. 101/2000 Sb., které služí k věřvání slventnsti, bnity neb důvěryhdnsti uživatele a t v rzsahu jmén a příjmení, adresa a rdné čísl, ppř. IČ a rzsah prušení smluvních pvinnstí, které uživatel prušil a následné platební mrálce, přičemž sbní údaje budu zpřístupněny puze právněným sbám a puze v případě, že uživatel neuhradil příslušný pplatek pskytvateli d dne splatnsti a ani d náhradníh termínu plnění dle čl Pr tent účel je správce právněn sbní údaje zpracvávat p dbu trvání smluvy a dále p dbu tří let d data úhrady psledníh neuhrazenéh pplatku z tét smluvy. Uživatel je právněn suhlas pr tent účel dvlat a t d dby než budu sbní údaje předány jinému správci. Správcem sbních údajů je pskytvatel, nevyplývá-li z tht článku nic jinéh. Uživatel by seznámen s tím, že pskytnutí sbních údajů je nepvinné. Uživatel ptvrzuje, že byl pučen svých právech ve smyslu 11 a 12 jakž i 21 zákna č.101/2000 Sb. 7. Uživatel suhlasí s tím, že mhu být přizvány zvukvé záznamy jeh telefnních hvrů vztahující se k plnění práv a pvinnstí ze smluvy za účelem vnitřní kntrly služeb a zvyšvání jejich kvality. 8. Smluva se vyhtvuje zpravidla v jednm riginále a dvu stejnpisech, z nichž pskytvatel bdrží Smluva jeden riginál a jeden stejnpis a uživatel jeden stejnpis; vyhtvuje-li se smluva v jednm riginále a jednm stejnpise, bdrží pskytvatel jeden riginál a uživatel jeden stejnpis. Internet: Htline:

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod ) Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) 1.1.1. Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese http://www.speemsy.cz,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 9. 2012.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 9. 2012. Ppis služby Platnst d 10. 9. 2012. 1 Služba... 2 2 Lhůta pr zřízení služby... 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 4 Prdej a instalace kncvých zařízení... 4 5 Zřízení a pskytvání služby... 7 6 Dplňkvé

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o. SMLOUVA

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o. SMLOUVA Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická pdpra a rzvj aplikací ddavatele PilsCm s.r.. SMLOUVA pskytvání technické pdpry, servisní pdpry a rzvje aplikací ddavatele PilsCm s.r.. uzavřená níže uvedenéh

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.1 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více