INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Studium obohatí uitelovu osobnost / [Studying enriches teacher's personality] / Eva Svobodová -- eština In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN Ro. 17,. 5 (2010), s. 14. Význam dalšího vzdlávání pro odborný i osobnostní rozvoj uitelky mateské školy. Vliv zmn ve školství, v pístupu k dítti i v obsahu výchovy a vzdlávání po r nutnost doplnní vzdlání v tchto oblastech. Teoretické studium jako opora a ovení poznatk z praxe. Nejdležitjší oblasti dalšího vzdlávání. Komunikace s díttem na základ plnohodnotného partnerství - osvojování této dovednosti formou ízeného tréninku a situaního uení. Plánování a evaluace - potebná zlepšení. Systematinost dalšího vzdlávání pedagogických pracovník. pedškolní výchova ; mateská škola ; uitelka ; další vzdlávání uitel ; obsah výuky ; pedagogická komunikace 2. Technologie do škol ano, ale s rozmyslem / [Technology to schools - yes, but with forethought] / Petr Kheil ; [Autor interview] Julie Ržiková -- eština In: Moderní vyuování : asopis na podporu rozvoje škol -- ISSN Ro. 16,. 4 (2010), s Rozhovor s editelem divize poíta HP pro eskou a Slovenskou republiku. Novinky v tomto segmentu, zejména s ohledem na využití v oblasti vzdlávání. Problematika pracovních poíta pro žáky a studenty - možnosti nahrazení klasické kombinace uebnice+sešit, cena, financování (spoluúast rodi), vlastnická práva, koncepce výuky, technické a personální zabezpeení. Poítaová gramotnost uitel - 1

2 schopnost zajištní efektivního využití IT, zavádní funkní interaktivní výuky apod. Podpora škol ze strany spolenosti HP - v rámci celosvtové strategie HP - GLOBAL citizenship. Faktory ovlivující nedostatenou implementaci nových výukových a komunikaních metod do eských škol. Nedostatky v praktické práci s poítaem u žák. Stanovení priorit v oblasti IT školou - koncové cíle, stanovení plánu nasazení IT. Na lánek navazuje informace o diskuzním fóru Svt kolem nás se mní, mní se i vzdlávání?, kterého se úastní osobnosti z oblasti vzdlávání, obchodu i prmyslu. inovace ve vzdlávání ; didaktická technika ; poíta ; didaktické využití poítae ; informaní technologie ; škola ; poítaová gramotnost ; uitel 3. Z našeho vzdlávacího systému stále vychází velké množství pracovní síly, kterou nikdo nepotebuje / [Our educational system keeps producing vast labour force which no one needs] / Radek Špicar ; [Autor interview] Peter Sokol -- eština In: Moderní vyuování : asopis na podporu rozvoje škol -- ISSN Ro. 16,. 5 (2010), s Rozhovor s editelem vnjších vztah ve spolenosti Škoda Auto o nutných zmnách ve vzdlávání v souvislosti se zmnami v souasném svt. Nedostatky na stran absolvent - neschopnost argumentace a obhajoby vlastního názoru a práce, nedostaten rozvíjené tzv. soft skills. Propojení firemního sektoru se vzdlávací sférou - výchova potebných odborník ( Škoda Auto Vysoká škola), projekt IQ Auto (spolupráce se školami - lektoi, strojové vybavení SŠ a uiliš), praxe a stáže v podnicích. obsah výchovy ; obsah výuky ; odborné vzdlání ; praxe ; vztah škola-výroba ; absolvent ; nedostatek ; dovednost 4. Leadership ve vzdlávání : [Leadership in education :: or What kind of leadership do we need?] / aneb Pro a jaký leadership potebujeme? / Václav Šneberger -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Moderní vyuování : asopis na podporu rozvoje škol -- ISSN Ro. 16,. 5 (2010), s Leadership (vedení sama sebe, jednotlivc, tým i organizací) ve vzdlávání jako pedefinování celé profese uitele, která nemže být jen obecn vázána na pedmt i oblast, ale bude obsahovat i dnes zatím okrajov využívané funkce koordinátorské, projektové, obecn ídící a metodické. Role editele - zmna z manažera na lídra - formulování hodnot a vizí, které vyplývají z funkce školy a jejich obsahu, mobilizace 2

3 vnitní motivace zamstnance vzhledem k tmto hodnotám a úkolm služby pro komunitu. lánek dopluje tabulka klíových pojm Leadershipu. ízení školy ; editel školy ; manažerské vzdlávání ; personální ízení ; zamstnanecké prostedí ; role uitele ; role ; oekávání od role ; Leadership 5. Dokážeme to? / [Shall we manage?] / Karel Lippmann -- eština In: eský jazyk a literatura -- ISSN Ro. 61,. 3 (2010/2011), s Dokáží eštinái na stedních školách bránit smysl vlastní práce? Autor, stedoškolský uitel, uvádí výhrady k nové podob státní maturitní zkoušky z eského jazyka po zkušenostech s maturitní generálkou v roce Argumentuje tím, že nová maturita je projektem plným omyl a nkteré z nich rozvádí podrobnji. Klade zadavatelm 6 zásadních otázek, na které oekává odpov. maturita ; státní maturita ; eština ; stední škola ; obsah zkoušky ; reforma ; názor ; argumentace ; zkušební systém 6. Ideální a reálná odpovdnost z pohledu zástupc editel škol = [] / Viceprincipals' perceptions of ideal and actual responsibility / Allan Walker, Paula Kwan -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Studia paedagogica : asopis Ústavu pedagogických vd FF MU Brno -- ISSN Ro. 15,. 2 (2010), s. [105]-125. Výsledky empirického šetení realizovaného dotazníkovou formou a zameného na kariérní aspirace zástupc editel škol v Hongkongu v souvislosti s jejich pracovními povinnostmi a spokojeností v povolání. Jedním z cíl výzkumu bylo zjistit, jakým zpsobem nepomr mezi skutenými pracovními povinnostmi a pedstavami o ideální pracovní náplni mže ovlivnit jejich kariérní aspirace. zastupující pracovník ; editel školy ; profesní aspirace ; spokojenost v povolání ; pracovní požadavky ; empirický výzkum ; dotazník ; výsledek výzkumu ; Hongkong 7. Do šestky nebo do primy? / [Multiple year grammar school better than lower secondary school?] / Eva Jedelská -- eština 3

4 In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 41,. 3 (2011), s Kritéria pro úspšné studium na víceletém gymnáziu jsou všeobecné studijní pedpoklady, nadání, moráln volní vlastnosti, schopnost uení, trvale dobré výsledky na ZŠ. Rozhodujícím faktorem je rodinné zázemí. Srovnávací studie Sociologického ústavu vykázala malý rozdíl mezi znalostmi dtí z víceletých gymnázií a základních škol. Také u pijímacích zkoušek na vysoké školy není zásadní rozdíl v úspšnosti u dtí z gymnázií. Jaké dti se hlásí na víceletá gymnázia? adu zajímavých informací mže pinést návštva pedagogickopsychologické poradny. Osobní zkušenosti rodie. žák ; víceleté gymnázium ; pechod ze základní na stední školu ; pechod do jiné školy ; adaptace ; školní adaptace ; adaptabilita ; vztah rodie-žák ; srovnávací výzkum ; výsledek výzkumu ; školní úspšnost ; základní škola 8. Ambice? : [Ambitions? :: it is only an indicator of internal fear] / to je jen ukazatel vnitního strachu / Tomáš Janeek ; [Autor interview] Barbara Hansen echová -- eština In: Rodina a škola : asopis pro všechny rodie a uitele -- ISSN Ro. 58,. 3 (2011), s Rozhovor s editelem bevnovské Školy Hrou o filozofii Montessori. Tato škola patí do vzdlávací skupiny Duhovka Group, a.s., která zahrnuje tídy od mateské školy po maturitu. Specifika školy - dvojjazyná, smíšené tídy, individuální rozvoj dtí, uební prostedí reflektuje vývojové poteby dítte, metodické i manažerské propojení. Cílem projektu je, aby dti, které projdou tímto vzdlávacím systémem, mly rozvinuté kritické myšlení, pemýšlely v souvislostech a umly si v život poradit. škola ; pedškolní výchova ; základní škola ; gymnázium ; montessoriovský systém ; vyuovací metoda ; psychologie uení ; alternativní škola ; interview ; výchovn vzdlávací cíle ; Montessori, Maria, ; Montessori, Maria, ; Duhovka Group, a.s. 9. Zptná vazba uitelm, nebo nco navíc? / [Feedback for teachers, or something more?] / Marie Tthalová -- eština In: Rodina a škola : asopis pro všechny rodie a uitele -- ISSN Ro. 58,. 3 (2011), s

5 Názor na srovnávací zkoušky žák 5. a 9. roníku základní školy. Testování by mlo poskytnout školám zptnou vazbu, která by byla mitelná v rámci celé vzdlávací soustavy. Žáci by mli dosáhnout daného standardu a uitelé musí odpovídající standard vzdlávání zajistit. Jak budou úkoly v testech vypadat, informace o píprav, asové organizaci a vyplování test. V budoucnu alternativa pijímacích zkoušek na stední školu. základní škola ; uitel ; žák ; test ; standardizovaný test ; výuka ; strategie uení ; zptná vazba ; hodnocení školy ; hodnocení žáka ; hodnocení výuky ; roník 5 ; roník Nová píruka pro multikulturní výchovu [New methodological manual for multicultural education] / -- eština In: Rodina a škola : asopis pro všechny rodie a uitele -- ISSN Ro. 58,. 3 (2011), s. 25. Krátká informace o novém metodickém materiálu pro výuku multikulturní výchovy. V publikaci nazvané 10krát s MKV - Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního pístupu pináší spolenost lovk v tísni o.p.s. deset nových inspirativních aktivit pro výuku MKV na základních a stedních školách. Materiál je k dispozici v elektronické ( web. stránky programu Varianty) i tištné podob (Varianty, Naše nabídka, Publikace). výuka ; základní škola ; stední škola ; multikulturní výchova ; obanská výchova ; aktivní metoda ; elektronický dokument ; píruka ; metodická píruka ; osobnostní výchova 11. Pehled zmn v právních pedpisech úinných od s uplatnním pi ízení školy a školského zaízení / [List of changes in legal regulations in force since January 1st, 2011 concerning school and school facility management] / Jií Valenta -- eština In: ízení školy -- ISSN Ro. 8,. 2 (2011), s Zmny v zákonných úpravách a naízeních vztahujících se k ízení školy a školského zaízení s platností od ízení školy ; škola ; výchovn vzdlávací zaízení ; ízení ; školská legislativa ; zákon ; legislativa ; novelizace ;

6 12. Jaká je úinná pedagogická intervence? / [What pedagogical intervention is really efficient?] / Václav Mertin -- eština In: ízení školy -- ISSN Ro. 8,. 2 (2011), s Autor se zamýšlí nad otázkou, jak úinné jsou souasné postupy a nástroje pedagogické psychologie a speciální pedagogiky pro vzdlávání a práci s žáky, kteí mají dignostikovánu poruchu uení nebo chování. porucha uení ; porucha chování ; žák ; vzdlávání ; pedagogická psychologie ; speciální pedagogika ; názor 13. Rozpoty škol z pohledu krajských úad / [School budgets from the viewpoint of regional authorities] / Olga Šedivá -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 19,. 11 (2011), s Problémy, se kterými se v roce 2011 potýkají krajské úady pi rozdlování prostedk do regionálního školství, zejména prostedk na platy pedagogických a nepedagogických zamstnanc škol a školských zaízení. pidlení finanních prostedk ; rozpoet na vzdlání ; rozpoet ; regionální školství ; škola ; výchovn vzdlávací zaízení ; plat ; vyuující personál ; nepedagogický personál Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA

TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA 9 TEORETICKÉ STUDIE PROMĚNY KURIKULA SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY: VIZE A REALITA TOMÁŠ JANÍK, JOSEF MAŇÁK, PETR KNECHT, JIŘÍ NĚMEC Anotace: Studie pojednává o proměnách kurikula současné české školy. Jejím cílem

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Strategie a koncepce rozvoje školy A 1.1 Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Mgr. Jiří Trunda, ZŠ Londýnská, Praha, Centrum školského managementu PedF UK K čemu potřebujeme hodnocení pedagogů

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ 60 VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ Abstrakt: Studie se zabývá řešením dílčího cíle 4 projektu LC 06046 Centra základního výzkumu školního vzdělávání, zaměřeného na zjišťování vzdělávacích potřeb a požadavků

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více