Město Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 565/2015 RM 17 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 566/2015 RM 17 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Vilém Zeiner, Ing. Helena Hlavičková. 567/2015 RM 17 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 428/2015-RM 13, 495/2015-RM 15, 501/2015-RM 15, 507/2015-RM 15, 510/2015-RM 15, 513/2015-RM 15, 515/2015-RM 15, 516/2015-RM 15, 517/2015-RM 15, 519/2015-RM 15, 522/2015-RM 15, 523/2015-RM 15, 524/2015-RM 16, 525/2015-RM 16, 526/2015-RM 16, 527/2015-RM 16, 528/2015-RM 16, 529/2015-RM 16, 530/2015-RM 16, 531/2015-RM 16, 532/2015-RM 16, 533/2015-RM 16, 534/2015-RM 16, 535/2015-RM 16, 536/2015-RM 16, 537/2015-RM 16, 538/2015-RM 16, 540/2015-RM 16, 541/2015-RM 16, 542/2015-RM 16, 543/2015-RM 16, 544/2015-RM 16, 546/2015-RM 16, 547/2015-RM 16, 548/2015-RM 16, 550/2015-RM 16, 551/2015-RM 16, 552/2015-RM 16, 553/2015-RM 16, 554/2015-RM 16, 557/2015-RM 16, 558/2015-RM 16, 559/2015-RM 16, 560/2015-RM 16, 561/2015-RM 16, 562/2015-RM 16, 564/2015-RM 16. 1

2 568/2015 RM 17 Schválení smlouvy o vzniku společnosti schválení smlouvy o společném postupu statutárního města Přerova, města Hranice a města Lipník nad Bečvou při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby zajištění provozu veřejné autobusové linky cyklobusu Bečva 1. RM po projednání schvaluje záměr zajištění provozu cyklobusu Bečva na léta 2016 a 2017 smlouvou o společném postupu statutárního města Přerova, města Hranic a města Lipník nad Bečvou. 2. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o společném postupu statutárního města Přerova, města Hranic a města Lipník nad Bečvou při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby zajištění provozu veřejné autobusové linky cyklobusu Bečva na léta 2016 a T: /2015 RM 17 Žádost o kofinancování projektu spolku NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA, z. s. 1. RM po projednání nedoporučuje přidělit mimořádnou dotaci na kofinancování projektu Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny ve vybraných lokalitách Přerovska. 2. RM ukládá vedoucí Odboru životního prostředí vyrozumět žadatele. T: /2015 RM 17 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje změnu platového výměru zástupkyně ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, s účinností od , dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit vystavení platového výměru. T:

3 571/2015 RM 17 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje s účinností od změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou a změnu platového výměru zástupkyně ředitelky Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p.o. dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit vystavení platových výměrů. T: /2015 RM 17 Prodejní cena propagačního materiálu magnetky RM po projednání schvaluje cenu propagačního materiálu magnetky dle důvodové zprávy s účinností od T: /2015 RM 17 Splnění opatření k nápravě Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace RM po projednání bere na vědomí splnění opatření k nápravě, které bylo uloženo Základní škole Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvkové organizaci, IČO , usnesením č. 428/2015 RM 13 dne /2015 RM 17 Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) a následné zpracování Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání (dále jen MAP) v ORP Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje subjekt MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s., sídlo: Bratrská 358, Lipník nad Bečvou, IČO: , jako žadatele o dotaci z OP VVV a zpracovatele Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání v ORP Lipník nad Bečvou včetně města Lipník nad Bečvou. 2. RM schvaluje znění Memoranda o spolupráci mezi MAS Moravská brána a obcí s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou ke zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. 3

4 3. RM pověřuje starostu podpisem Memoranda o spolupráci mezi MAS Moravská brána a obcí s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou ke zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. T: RM souhlasí se zapojením škol do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území MAS Moravská brána dle důvodové zprávy. 5. RM pověřuje starostu podpisem Souhlasu zřizovatelů škol se zapojením do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání. T: /2015 RM 17 Zásady pro poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Zásady pro poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2015 RM 17 Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou pro rok RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení výzvy k předkládání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou pro rok 2016 dle přílohy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiály k projednání ZM. T: /2015 RM 17 Strategický plán rozvoje města - aktualizace č RM po projednání doporučuje ZM schválit aktualizaci č. 3 Strategického plánu rozvoje města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

5 578/2015 RM 17 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2015 RM 17 Podnájem bytu č. 3/7 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 3/7 o velikosti 0+1 ve III. NP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi panem Petrem Slaninou, DiS., bytem. (jako nájemcem bytu) a paní Rozálii Opletalovou, trvale bytem. (jako podnájemnicí bytu) dle 2215 a 2216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dobu určitou od do RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2015 RM 17 Odstoupení od smlouvy 1. RM po projednání schvaluje odstoupení od Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. SM/1/2015/3 dle článku 5. odst. 5 písm. a) předmětné smlouvy z důvodu neuhrazení plateb za nájemné a zálohových plateb za služby za pronájem prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou panu Michalovi Pospíšilovi,. (viz důvodová zpráva). 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat nájemce. T:

6 581/2015 RM 17 Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor 1. RM po projednání schvaluje předloženou Dohodu o ukončení nájmu v objektu č.p. 36, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou, situovaných na pozemku parc. č. st. 123/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou mezi městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a Charitou Hranice, se sídlem Hranice, Purgešova 1399, PSČ , IČO (jako nájemcem). 2. RM pověřuje starostu podpisem Dohody o ukončení nájmu. T: /2015 RM 17 Vyhlášení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 36, ul. 28. října, Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 36, ul. 28. října, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 123/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - místnost o výměře 26,50 m 2, za cenu 1125,- Kč/m 2 /rok - sklad o výměře 14,50 m 2, za cenu 845,- Kč/m 2 /rok - WC o výměře 2,16 m 2, za cenu 450,- Kč/m 2 /rok celková výměra pronajímaných prostor 43,16 m 2, na dobu neurčitou, za podmínek: - roční nájemné je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou schválených usnesením č. 1940/2006 RM 76 ve výši ,- Kč (měsíční nájemné 3.586,- Kč), - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - pronajímatel je oprávněn jednostranně vypovědět nájem bez výpovědní doby, ocitneli se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T:

7 583/2015 RM 17 Revokace usnesení č. 1482/2013 RM 54 ze dne RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 1482/2013 RM 54 ze dne /2015 RM 17 Nájemní smlouva k bytu č. 1 v domě č.p. 36, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 36, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 123/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s panem Jaroslavem Burianem, bytem.. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 36, ul. 28. října, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st.123/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: s paní Ester Džurbanovou, bytem., s paní Žanetou Karalovou, bytem., s paní Žanetou Karalovou ml., bytem., s panem Jaroslavem Ryškou, bytem.., s panem Romanem Girgou,., s paní Karalovou Lucií,., s panem Zbyňkem Pavlicou, bytem., s paní Věrou Letkovou, bytem., s paní Lenkou Čudovou, bytem.. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2015 RM 17 Nájemní smlouva k bytu č. 1 v domě č.p. 90, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, standard, o velikosti 1+1, v I. NP domu č.p. 90, náměstí T.G. Masaryka, situovaného na pozemku parc. č. st. 179 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Markétou Sidkovou, bytem.. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

8 3. RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, standard, o velikosti 1+1, v I. NP domu č.p. 90, náměstí T.G. Masaryka, situovaného na pozemku parc. č. st. 179 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: s paní Ester Džurbanovou, bytem., s paní Žanetou Karalovou, bytem., s paní Žanetou Karalovou ml., bytem., s paní Lucií Karalovou,., s paní Eliškou Nádvorníkovou, bytem., s paní Zdenkou Zedkovou, bytem., s paní Věrou Letkovou, bytem., s paní Zuzanou Grobařovou, bytem., s paní Annou Vašinkovou, bytem., s paní Božena Halušková, bytem.. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2015 RM 17 Nájemní smlouva k bytu č. 7 v domě č.p. 965, ul. M.J. Husa, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7, standard, o velikosti 2+1, ve IV. NP domu č.p. 965, ul. M.J. Husa, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Ing. Barborou Šmídovou, bytem.. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7, standard, o velikosti 2+1, ve IV. NP domu č.p. 965, ul. M.H. Husa, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: s paní Ester Džurbanovou, bytem., s paní Žanetou Karalovou, bytem., s paní Žanetou Karalovou ml., bytem., s panem Pavlem Sivákem, bytem., s panem Romanem Girgou, bytem., s paní Lucií Karalovou,., s paní Marií Cifrovou, bytem., s paní Zdenkou Zedkovou, bytem., s paní Martinou Kreutzovou, bytem., s paní Věrou Letkovou, bytem., s paní Annou Vašinkovou, bytem., s paní Martinou Škopovou, bytem., s panem Františkem Kociánem, bytem., s paní Zuzanou Grobařovou, bytem., s paní Janou Roučkovou, bytem., s panem Filipem Zapletalem, bytem., s paní Lenkou Čudovou, bytem., s panem Romanem Grygarem, bytem.. 8

9 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2015 RM 17 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí a smlouva o právu umístit a provést stavbu v rámci stavby Obytná zóna sv. Jakuba technická a dopravní infrastruktura - k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním inženýrských sítí - vodovodu, plynovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace, rozvodů VO a komunikací na parcelách p.č. 3530/2 orná půda, p.č orná půda a p.č. 3524/1 zahrada, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, společnosti VASTAINVEST s.r.o. se sídlem: Praha, Thunovská 179/12, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupené MVDr. Radkem Staňkem, jednatelem společnosti, a to v rámci stavby Obytná zóna sv. Jakuba technická a dopravní infrastruktura dle předložené dokumentace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí a smlouvu o právu umístit a provést stavbu mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucím povinným) a společností VASTAINVEST s.r.o. se sídlem: Praha, Thunovská 179/12, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou MVDr. Radkem Staňkem, jednatelem společnosti, (jako Budoucím oprávněným), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování inženýrských sítí - vodovodu, plynovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace, rozvodů VO a komunikací v rámci stavby Obytná zóna sv. Jakuba technická a dopravní infrastruktura, na parcelách p.č. 3530/2 orná půda, p.č orná půda a p.č. 3524/1 zahrada, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle předložené dokumentace, a právo přístupu v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou inženýrských sítí. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2015 RM 17 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /VB 2 Lipník n. B., Pecha, p.č. 1228/94, NNk - k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako stranou povinnou z věcného břemene - služebnosti) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností ELPREMONT elektromontáže, s.r.o. se sídlem Velká Bystřice, ČSA 961, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě pověření Martinem Pružincem (jako stranou oprávněnou z věcného břemene - služebnosti), jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení 9

10 distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby Lipník n. B., Pecha, p.č. 1228/94, NNk, které je uloženo do pozemku p.č. 1228/103 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2014). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 2 420,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2015 RM 17 Vyhlášení záměru změnit nájemní smlouvu Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě (průmyslová zóna) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru změnit nájemní smlouvu ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a společností CTP Invest, spol. s r. o., IČO (jako nájemcem). Změnou smlouvy by mělo dojít k prodloužení nájmu parcel v průmyslové zóně III z do RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru. T: RM po projednání doporučuje ZM schválit předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , (jako budoucím prodávajícím) a společností CTP Invest, spol. s r. o., IČO (jako budoucí kupující). 4. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2015 RM 17 Částečná revokace usnesení č. 647/2014 ZM 24 (převod parcel u cyklostezky) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit částečnou revokaci usnesení č. 647/2014 ZM 24 ze dne bod 3, týkající se schválení bezúplatného převodu parcel p. č. 1242/53 ostatní plocha neplodná půda, p. č. 1265/1 ostatní plocha neplodná půda a p. č. 1265/4 trvalý travní porost v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO , se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

11 591/2015 RM 17 Vyhlášení záměru propachtování části parcel p. č. 1225/1 a p. č. 1235/21 v k. ú. Lipník nad Bečvou (Stromovky) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru propachtování části parcely p. č. 1225/1 orná půda o výměře cca m 2 (viz situační plán) a části parcely p. č. 1235/21 orná půda o výměře cca 9500 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou, za podmínek: - Přenechání parcel k dočasnému užívání a požívání (zemědělské účely), a to na dobu určitou od do Pachtovné za parcelu p. č. 1225/1 je stanoveno ve výši Kč, pachtovné za parcelu p. č. 1235/21 je stanoveno ve výši Kč. - Pachtýř není oprávněn přenechat propachtovanou věc ani její část jinému. - Pachtýř je povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář. - Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, výpovědí propachtovatele dle 2334 NOZ. - Odbor správy majetku rozhodne o propachtování předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o pachtu do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o propachtování předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pacht platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru propachtování. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o pachtu. T: /2015 RM 17 Vyhodnocení veřejné soutěže Rekonstrukce zdroje tepla pošty Lipník nad Bečvou, Novosady 29/17 1. RM po projednání schvaluje dodavatele na veřejnou soutěž realizace zakázky Rekonstrukce zdroje tepla pošty Lipník nad Bečvou, Novosady 29/17, firmu TEPLO Lipník nad Bečvou a.s., Na Bečvě 1398, Lipník nad Bečvou, IČO RM ukládá starostovi sdělit uchazečům výsledek veřejné soutěže. T: ihned 3. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. T:

12 593/2015 RM 17 Vyhodnocení veřejné soutěže Pořízení nového svozového auta na svoz komunálního a tříděného odpadu 1. RM po projednání bere na vědomí informaci ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, (jako zadavatele VŘ) o výsledku výběrového řízení pořízení nového svozového auta na svoz komunálního a tříděného odpadu, nejvýhodnější nabídka je od firmy HANES s.r.o., U Albrechtova vrchu 1157/7, PSČ , Praha 5, IČO , za celkovou cenu vozidla včetně pětiletého leasingu ,- Kč. 2. RM pověřuje starostu zajištěním finančních prostředků na leasingové splátky ve výši Kč ,- do rozpočtu organizace Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace od roku T: /2015 RM 17 Výjimka zřizovatele ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek p. o. Technologie úpravny vody pro plavecký bazén letní koupaliště v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výjimku z čl. 2 bod 4 Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou s tím, že zadavatelem veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou do ,- Kč vč. DPH na Technologii úpravny vody pro plavecký bazén letní koupaliště v Lipníku nad Bečvou, budou Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou, IČO RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat ředitele příspěvkové organizace. T: ihned 595/2015 RM 17 Bezúplatný převod technického zhodnocení kompostárny - elektropřípojka (Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace) 1. RM po projednání schvaluje bezúplatný převod technického zhodnocení kompostárny v Lipník nad Bečvou vybudováním elektropřípojky v hodnotě Kč z vlastnictví organizace Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. T:

13 596/2015 RM 17 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje platový výměr ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, s účinností od , dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vystavení platového výměru. T: ihned Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 13

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM Město Broumov Určeno RM č.: 42 Majetkové záležitosti K jednání: 09.05.2016 Předkladatel: Ing. Marie Mikulenková Podpis: Předloženo RM 04.05.2016 Projednáno: MK, Mgr. Špůr, starosta 02.05.2016 Komentář:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 27. schůzi dne 10.3.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 01.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

UR/60/3/2013 informace o přípravě investičních akcí financovaných z ROPu

UR/60/3/2013 informace o přípravě investičních akcí financovaných z ROPu U s n e s e n í z 60. jednání rady města Velká Bystřice dne 21.11.2013 v 10:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. UR/60/1/2013 schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e program 60.jednání

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi dne 24. 1. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 1. Zrušení VTS ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení ze 47. schůze Rady města a, konané 14. prosince 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, 1. Změna schváleného

Více