Lineární regresní model (VJ REGMOD-2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lineární regresní model (VJ REGMOD-2)"

Transkript

1 eárí regresí model (VJ REGOD-) Základí formace V rámc této výukové jedotky s adefujeme leárí regresí model a sezámíme se s typy proměých využtelých jako predktory (vysvětlující proměé) v takovém modelu. Ukázaé prcpy budou užtečé v průběhu celého předmětu Regresí modelováí, eboť prcpy leárího regresího modelováí se uplatí v modelovacích přístupech, které budou ukázáy v ásledujících výukových jedotkách. U studetů se předpokládá zalost základích pojmů bostatstky, které byly rekaptulováy v předcházející výukové jedotce. K pochopeí výpočetích prcpů je ezbytá základí zalost počítáí s matcem a vektory. Výstupy z výuky kokrétí výukové jedotky Po prostudováí učebího tetu této výukové jedotky studet defují leárí regresí model, vysvětlí předpoklady leárího regresího modelu, použjí růzé typy proměých (spojté kategorálí) př kostrukc modelu, uvedou příklady běžě užívaých regresích modelů.. otvace eárí regresí modely využíváme pro modelováí (vysvětleí pozorovaých hodot) spojté výsledkové proměé (výsledku, závsle proměé). Výsledek se sažíme vysvětlt prostředctvím jedoho ebo více predktorů (ezávsle proměých, vysvětlujících proměých). Predktory mohou být buď rověž spojté, ebo kategorálí. Uvažujme ejprve ejjedodušší stuac, kdy se sažíme určt vztah mez dvěma spojtým proměým Příklad: Našm úkolem je vysvětlt u pacetů sérovou kocetrací 5-hydroyvtamu D (pro jedoduchost dále začíme jako vtam D) prostředctvím deu tělesé hmotost (body mass de, BI). Údaje pacetů pocházejí z datového souboru [vtamd]. Stuace je zázorěa a obrázku.. Pro každého paceta máme změřey obě zmíěé velčy, které poté zázoríme a -y grafu. Takovou sadou bodů můžeme proložt (v tomto jedoduchém případě tutvě) přímku, která co ejlépe reprezetuje vztah kocetrace vtamu D a BI. Je přrozeé volt přímku tak, aby byla vzdáleost jedotlvých bodů od přímky co ejmeší. V pra se jako výpočetí metoda pro určeí koefcetů takové přímky uplatňuje takzvaá metoda ejmeších čtverců, která mmalzuje součet druhých moc vzdáleostí mez jedotlvým body (aměřeým pozorováím) a hledaou přímkou. Běžý statstcký software ám tedy umožňuje ajít deálí polohu přímky, kterou lze popsat ásledově: kocetrace vtamu D,,4 BI Regresí koefcet odhadutý jako, se azývá absolutí čle (posu, aglcky tercept) regresí přímky. Druhý koefcet této jedoduché rovce se azývá směrce (sklo, aglcky slope). V této výukové jedotce se sezámíme se základím defcí leárího regresího modelu a s jeho předpoklady. Ukážeme s prcpy odhadů koefcetů tohoto modelu a testováí hypotéz založeých a parametrech tohoto modelu.

2 Vtam D BI Obr.. Zázorěí vztahu mez deem tělesé hmotost (BI) a sérovou kocetrací vtamu D.. Jak defujeme leárí regresí model?.. eárí regresí model Předpokládejme a chvlku, že estuje pro všecha pozorováí přesý vztah mez dvěma (eáhodým) velčam y (výsledek) a (predktor): y Takto defovaý vztah mez velčam však a reálých datech (zejméa z bologe ebo medcíy) v pra pozorujeme stěží. Pro regresí modelováí se proto využívá ásledujícího vztahu, který v sobě jž zahruje áhodou velču ε (rezduum) reprezetující odchylku od uvedeého deálího vztahu. ozačuje výsledek (áhodou velču), ozačuje predktor (eáhodou, přesě změřeou velču). Předpokládejme tedy, že pro jedotlvá pozorováí (apř. pacety, lokalty, apod.) číslovaé prostředctvím deu od do (celkový počet pozorováí) platí: O rezduích budeme předpokládat, že jsou ε (.) esystematcké středí hodota rezduí je rova : Eε pro,..., homogeí v rozptylu rozptyl rezduí je pro všecha pozorováí stejý: ε D σ > pro,..., jsou vzájemě ekorelovaé: C( ε, ε ) pro j;, j,..., j

3 Pro jede predktor se regresí koefcety začí a, jedá se o zmíěý absolutí čle a směrc regresí přímky. Uvedeý vztah lze jedoduše rozšířt a větší počet (p) predktorů (pak máme celkem k p parametrů včetě, absolutího čleu). Dostáváme defc víceásobého regresího modelu (multple regresso):... ε p p (.) Rozepsáo do vztahů pro očekávaé hodoty (predkce) jedotlvých pozorováí,...,:... p p... p p... p p Tuto soustavu vztahů můžeme zapsat jako ásledující vztah využívající ásobeí matc: výsledek systematcká složka áhodá složka p matce pláu p ε p ε regresí koefcety Vektor výsledků, matc pláu, vektor regresích koefcetů a vektor rezduí ozačíme po řadě, X, a ε. atcový záps regresích rovc ám umoží zjedodušt defce potřebých statstk. X ε (.3).. Normálě rozděleý výsledek Defce leárího regresího modelu doposud eobsahovala specfkac kokrétí áhodé velčy. Doplěí rozděleí rezduí do defce regresího modelu ám umoží předvídat rozděleí výsledků, kostruovat tervaly spolehlvost a testovat statstcké hypotézy. Uvažujme tedy, že rezdua mají ormálí rozděleí s ulovou středí hodotou a rozptylem σ. Dále budeme předpokládat, že rozděleí rezduí pro jedotlvá pozorováí jsou vzájemě ezávslá. p j X j ε,,..., j ε ~ N(, σ ) (.4).3. Odhady parametrů regresího modelu Pro odhad parametrů leárího regresího modelu zpravdla využíváme metodu ejmeších čtverců. Pro takový odhad musí platt, že mmalzuje druhé mocy rozdílů mez jedotlvým pozorováím výsledku a regresí přímkou (ebo obecě regresí adrovou přímka ve dvourozměrém prostoru,

4 rova ve třírozměrém prostoru, atd.). Následující vztah umožňuje odhadout parametry regresího modelu metodou ejmeších čtverců (třeba ručě, spíše však s pomocí matcového kalkulátoru). Budeme jej začt jako ˆ OS (stříška ozačuje, že se jedá o odhad příslušého parametru, de OS pochází z aglckého ordary least squares, tedy metoda (obyčejých) ejmeších čtverců). ˆ (.5) OS ( X X) X Důkaz tohoto tvrzeí vz Statstcké modelováí eárí regresí model, věta 3.3. ze dále dokázat, že odhad metodou ejmeších čtverců je ejlepší (ve smyslu ejmešího rozptylu odhadu) estraý (středí hodota odhadu je rova hledaému parametru) leárí odhad. Rozptyl odhadu regresích koefcetů je: ˆ D OS σ ( X X) (.6) a tedy záme rozděleí odhadu parametrů modelu metodou ejmeších čtverců: ˆ OS k ~ N (, σ ( X X) ) (.7) Velča, kterou jsme mmalzoval prostředctvím metody ejmeších čtverců, se azývá rezduálí součet čtverců a je defováa ásledově. S e OS X (.8) Rezduálí součet čtverců ám umoží odhadout rozptyl regresího modelu (rezduí) σ : s Se k (.9).4. Základí statstcké testy v regresím modelu Klíčovou úlohou v bostatstce představuje testováí statstckých hypotéz. V této kaptole se sezámíme se dvěma základím třídam hypotéz, které můžeme v regresích modelech testovat. Příklad: Nejjedodušší (a zřejmě ejčastěj testovaou) ulovou hypotézou je rovost ěkterého z regresích koefcetů. Tak můžeme apříklad testovat klckou hypotézu, že se kocetrace vtamu D v krevím séru měí s rostoucím deem tělesé hmotost. Nulová (H ) a alteratví (H ) hypotézy tedy vypadají ásledově: H : H : Teto jedoduchý příklad reprezetuje prví třídu hypotéz, kdy testujeme rovost leárí kombace regresích koefcetů a lbovolé kostaty. To lze v případě modelu s jedím predktorem (dvěma parametry včetě absolutího čleu) zapsat jako vektorový souč c ˆ, kde OS c ( ) ˆ OS ˆ ˆ OS, OS, c ˆ OS ˆ OS,

5 Obecě můžeme zkostruovat testovou statstku T pro regresí model s k parametry, v tomto případě mají oba vektory c, ˆ OS velkost k. Statstka vypadá ásledově: c ˆ OS c T ~ t( k) s c (X X) (.) c a má studetovo rozděleí s k stup volost. Pokud testujeme hypotézu H : c ˆ H : c ˆ, pak ulovou hypotézu zamítáme a hladě výzamost α, pokud s c ˆ OS c (X X) c t α / ( k) kde t ) je - α/ kvatl studetova rozděleí s k stup volost. α / ( k Uvedeý test ám však epomůže, pokud chceme otestovat rovost celého vektoru parametrů ulovému vektoru. Takovýto test ám pomůže s rozhodutím, zda model jako celek dokáže vysvětlt výzamou část varablty výsledkové velčy, případě zda umí výzamou míru varablty vysvětlt kategorálí výsledková proměá, která je v matc pláu reprezetováa ěkolka sloupc (vz dále) a tedy je popsáa ěkolka parametry ve vektoru. Zavedeme ejprve blokové začeí pro ásledující vektory a matce: ůžeme testovat ásledující hypotézu (,..., m, m,..., k )' ˆ ˆ OS, OS ˆ OS, V V ( X X) V V kde je vektor reálých čísel. H : H : Testovou statstkou je ˆ F (ˆ )' (ˆ ˆ ) ~ F( k m, k) OS, V OS, (.) s ( k m).5 Koefcet determace Jako velča užtečá pro prví áhled a příosost modelu se zavádí tzv. koefcet determace. Tato velča odpovídá a otázku, jakou část z celkové varablty přítomé ve výsledkové proměé

6 jsme dokázal prostředctvím vytvořeého regresího modelu vysvětlt. Nejprve s tedy zavedeme velču udávající celkovou varabltu výsledkové proměé: S T ( ) (.) S velčou udávající evysvětleou varabltu výsledkové proměé jsme se jž setkal jedá se o rezduálí součet čtverců: S e ( ˆ ) (.3) ůžeme s všmout, že celkovou varabltu výsledkové proměé lze považovat za rezduálí součet čtverců ejjedoduššího modelu, kde jedým parametrem je středí hodota proměé, kterou můžeme odhadout pomocí výběrového průměru (vz kaptola 4.). Koefcet determace jž pak jedoduše získáme výpočtem z předchozích dvou velč: R S S e T (.4) 3. Předpoklady regresích modelů Ze samoté defce leárího regresího modelu vyplývá ěkolk předpokladů. Tyto předpoklady, které mohou být v pra často omezující, se v dalších výukových jedotkách tohoto kurzu aučíme překoávat. Následující přehled je tak zároveň rekaptulací klíčových předpokladů leárích regresích modelů motvací ke studu dalších výukových jedotek, ve kterých budou představey pokročlejší modelovací postupy.. earta modelu U popsaého regresího modelu předpokládáme, že očekávaá hodota výsledku je dáa leárí kombací popsaých parametrů. V ásledující kaptole (VJ kaptola 4.3) s cméě ukážeme, že eí bezpodmíečě utá learta s ohledem a hodoty predktorů hodoty predktoru můžeme vložt jako trasformovaé druhou ebo vyšší mocou a dosáhout tak polyomálí závslost výsledku a predktoru.. Adtvta účků jedotlvých predktorů Prozatím jsme předpokládal, že úček ějakého predktoru je ezávslý a hodotách ostatích predktorů. To však v pra emusí platt a teto předpoklad může být omezující. Ve výukové jedotce VJ3 Praktcké otázky víceásobé leárí regrese s ukážeme, jak lze toto omezeí překleout prostředctvím tzv. terakčích čleů. 3. Rezdua mají ormálí rozděleí s ulovou středí hodotou a kostatím rozptylem Ve třídě leárích modelů předpokládáme ormálí rozděleí rezduí (a z toho vyplývající rozděleí výsledku podmíěé hodotam predktorů). To opět emusí být vždy vyhovující, zejméa pro výsledkové proměé kategorálího typu. Ve výukové jedotce VJ5 ogstcký regresí model a jé zobecěé leárí modely se setkáme s třídou zobecěých leárích modelů, které ám dávají mohem větší flebltu s ohledem a rozděleí výsledkové proměé.

7 4. Pozorováí jsou vzájemě ezávslá Základí bostatstcké metody včetě leárích regresích modelů předpokládají, že rezdua jsou vzájemě ezávslé proměé. To opět v pra emusí být pravda. Například př dlouhodobém sledováí pacetů jsou hodoty ějakého zaku (apř. krevího tlaku, bochemckého ukazatele) získaé od jedoho paceta v růzých časech zřejmě vzájemě podobější ež hodoty získaé od růzých pacetů. To obáší jstou korelac mez růzým pozorováím u stejého paceta a tedy porušeí tohoto předpokladu. Řešeím je v takovém případě použít třídu tzv. smíšeých modelů, které umožňují modelovat korelac v rámc shluků podobějších pozorováí (eje pacetů, ale apříklad jedoho lékaře, zdravotckého zařízeí apod.). S těm se sezámíme ve výukové jedotce VJ6 Smíšeé modely.

8 4. Predktory růzých datových typů 4.. Kostata Ve většě praktcky využívaých leárích regresích modelů je přítome absolutí čle. Absolutímu čleu odpovídá sloupec jedček v matc pláu X. Nejjedodušší model je pak samozřejmě takový, který v matc pláu obsahuje právě je sloupec jedček a jehož regresím koefcetem je právě je absolutí čle. Parametr tohoto modelu můžeme odhadout a teto odhad je rove výběrovému průměru hodot výsledkové proměé. Regresí model a očekávaé hodoty výsledku jsou dáy ásledujícím vztahy: ε ε Ukázku regresí přímky pro takový jedoduchý model alezete a obrázku. (využtá data ve čtvrté kaptole pochází z datového souboru [heartdsease]). Všměte s, že a ose eí uvede žádý predktor (což by edávalo v tomto případě smysl), ale pouze pořadové číslo příslušého pozorováí. BI Pořadové číslo Obr.. odelováí deu tělesé hmotost: odhad absolutího čleu.

9 4.. Spojtý predktor V kaptole jsme s a příkladu jž ukázal modelováí jedoduché závslost výsledku a spojté proměé. Závslost je v takovém případě vyjádřea regresí přímkou s každou jedotkou predktoru arůstá (ebo klesá) očekávaá hodota výsledkové proměé o hodotu regresího koefcetu sklou regresí přímky. V ásledujícím zápsu regresího modelu je tímto koefcetem. ε ε Obrázek.3 ukazuje závslost hodoty deu tělesé hmotost (BI) a procetuálím vyjádřeí podílu tukové tkáě. Závslost je v souladu s defovaým modelem vyjádřea přímkou. Obr..3 Závslost deu tělesé hmotost (BI) a podílu tukové tkáě: leárí model Podíl tukové tkáě BI

10 V pra se setkáme se stuací, kdy chceme modelovat závslost výsledku a spojté proměé, leárí model reprezetovaý přímkou však emusí být adekvátí. Regresí modelováí umožňuje sado modelovat regresí křvku polyomem vyššího stupě. Ukážeme s modelováí kvadratcké závslost. V takovém případě zahreme do matce pláu další sloupec s hodotam druhé mocy původí proměé. Na obrázku.4 je zázorěa obdobá závslost jako a předchozím obrázku, yí však jž s eleárím kvadratckým modelem. ε ε Obr..4 Závslost deu tělesé hmotost (BI) a podílu tukové tkáě: kvadratcký model Kategorálí predktor Neméě užtečý model zahruje predktor kategorálí. Ukažme s takový model a příkladu, ve kterém se sažíme modelovat podíl tukové tkáě v procetech v závslost a kategor dle deu tělesé hmotost (podváha, ormálí váha, adváha, obezta). Příslušá data jsou zázorěa a obrázku.5. Do matce pláu samozřejmě eí možé vložt přímo kategorálí proměou. Proto musíme tuto kategorálí proměou před použtím v regresím modelu převést a sadu dkátorových (dummy) proměých. Pro jedotlvé kategore původí proměé (s výjmkou prví) zavedeme dkátorové proměé, které abývají hodoty, pokud původí proměá abývá příslušé hodoty, a jak. Prví kategore původí proměé je pak reprezetováa ulovou hodotou všech dkátorových proměých zároveň. Stuace je a příkladu ukázáa v tabulce Podíl tukové tkáě BI

11 Tabulka. Příklad převodu kategorálí proměé a sadu ových dkátorových proměých. V posledím sloupc je uvede vztah pro očekávaou hodotu výsledku pro příslušé pozorováí. Původí proměá kategore BI Idkátor: Normálí váha Nové proměé Idkátor: Nadváha Idkátor: Obezta Podváha Normálí váha Nadváha Obezta 3 Příslušý řádek matce pláu pak pro jedotlvá pozorováí obsahuje jedčku ve druhém, třetím, ebo čtvrtém sloupc pro pacety s ormálí váhou, adváhou a obeztou. Pacet s podváhou mají tedy očekávaou hodotu výsledku rovu koefcetu, u pacetů s ormálí váhou, adváhou ebo obeztou se přdává ještě regresí koefcet, ebo 3. 3 ε 3 ε 3 Podváha Normálí Nadváha Obezta 3 Podíl tukové tkáě [%] Podváha Normálí Nadváha Obezta Obr..5 Závslost podílu tukové tkáě a kategor tělesé hmotost: zázorěí odhadutých koefcetů v modelu s kategorálím predktorem.

12 5. Příklady základích bostatstckých modelů 5. T-test Prostředctvím t-testu se sažíme testovat klckou hypotézu o rozdílost středí hodoty mez dvěma skupam. Představme s apříklad radomzovaou klckou stud ového léku, který má za cíl sížeí krevího tlaku. Pacety áhodě rozdělíme do dvou skup, prví skupě podáváme placebo (eaktví látku), druhé skupě studovaý lék. Po ějaké době aměříme v obou skupách pacetů hodoty krevího tlaku. Tyto hodoty tedy představují hodoty výsledkové proměé () v pomyslém regresím modelu. Co jsou predktory? Jako obvykle budou v prvím sloupc matce pláu X jedčky. Pokud by to byl jedý sloupec matce pláu, jedý regresí koefcet by odpovídal výběrovému průměru krevího tlaku všech pacetů. y přdáme do matce pláu ještě druhý sloupec, který bude vlastě dkátorovou proměou příslušost ke druhé skupě. Pokud s prvky vektoru (regresí koefcety) ozačíme jako µ (středí hodota krevího tlaku ve skupě, které bylo podáváo placebo) a α (změa krevího tlaku po podáí léku), dostáváme ásledující vztahy pro očekávaé hodoty krevího tlaku v obou skupách: X µ µ α Nulovou hypotézou je pak samozřejmě ulová změa v souvslost s podáváím léku: H : α H : α Tuto hypotézu lze otestovat prostředctvím testové statstky uvedeé v kaptole Aalýza rozptylu Klcká hypotéza pro aalýzu rozptylu je velm podobá sažíme se ukázat rozdíl mez zkoumaým skupam, v rámc aalýzy rozptylu však zkoumáme více ež dvě skupy. ísto jedého parametru α tedy zavádíme pro m skup m parametrů α,..., α m- :

13 Nulovou hypotézou je ulový rozdíl ve středích hodotách prví a kterékolv ásledující skupy: H : α m α H : α m α Tuto hypotézu lze otestovat prostředctvím testové statstky uvedeé v kaptole kaptole.4. Řešeý praktcký příklad: závslost kocetrace vtamu D a BI Vraťme se k příkladu, kterým jsme tuto výukovou jedotku začíal: modelujeme závslost sérové kocetrace vtamu D (proměá vtd) a deu tělesé hmotost (proměá bm). K dspozc máme ásledující datovou tabulku se vzorkem 4 rských že z datového souboru [vtamd]. vtd bm 37,6 6,39 53,,54 66,7 3, ,7 5,73 35,,7 7, 3,978 Proměá vtd představuje výsledkovou proměou, proměá bm predktor: Takto tedy vypadá vektor výsledků () 7, 37,6 X µ µ α m α µ

14 A takto matce pláu X 6,39 3,978 Nyí odhademe parametry tohoto jedoduchého modelu prostředctvím programu R. Nejprve s ukážeme zdlouhavější postup kopírující výpočty popsaé v kaptole, poté okometujeme syta a výsledky voláí fukce lm(), která se v programu R používá pro odhad parametrů leárího regresího modelu. Následující rámečky uvádějí v levém sloupc kód v programu R a jeho sloví pops, v pravém sloupc pak symbolcká reprezetace uvedeého postupu. XX <- t(x) %*% X souč traspoovaé matce X a původí matce X 4, X X & 8,46 8,46 946,6 XX_v <- solve(xx) verze matcového souču ( X X) &,56,39,39, Beta_hat <- XX_v %*% ( t(x) %*% ) výpočet odhadu regresích koefcetů ˆ ( X X),53 ( X ) &,39 _hat <- X %*% Beta_hat predkovaé hodoty výsledku ˆ Xˆ s <- t(_hat - ) %*% (_hat - ) / (4-) rezduálí součet čtverců s S ( ˆ ) ( ˆ e ) 3,63 k k & s 7,96 c <- matr(c(,),col) sloupcový vektor T <- abs(t(c) %*% beta_hat) / (sqrt(s) * sqrt( t(c) %*% XX_v %*% c)) testové krtérum pro t-test T s c ˆ OS c (X X) c 3,466 qt(.975,4-) 97,5% kvatl studetova rozděleí s 39 stup volost,3

15 *(-pt(t,4-)) p-hodota,3 Praktcky je samozřejmě odhad parametrů v programu R výrazě jedodušší využjeme přpraveé fukce lm(). Základí výsledky získáme odesláím ásledujících fukcí: model <- lm(vtd ~ bm, data rlwome) summary(model) Dostáváme ásledující výsledek: Nejprve je zopakováa formulace regresího modelu ve fukc lm(): Call: lm(formula vtd ~ bm, data rlwome) Následuje základí popsá statstka vektoru rezduí: Resduals: Q eda 3Q a Zde je uvede samotý odhad modelových parametrů, spolu s potřebým testovým statstkam (postupě jsou uvedey bodové odhady, směrodaté chyby těchto odhadů, hodoty t-statstky a příslušé p-hodoty pro ulovou hypotézu rovost koefcetu ): Coeffcets: Estmate Std. Error t value Pr(> t ) (Itercept) e-7 *** bm ** --- Sgf. codes: ***. **. *.5.. Rezduálí součet čtverců a počet stupňů volost: Resdual stadard error: 7.9 o 39 degrees of freedom Koefcet determace a jeho adjustovaá varata (její hodota se sžuje s rostoucím počtem predktorů, může tedy být vhodější pro srováváí predkčí síly modelů): ultple R-squared:.355, Adjusted R-squared:.59 A koečě F-statstka pro výzamost všech predktorů zároveň. Všměte s, že v tomto případě (pouze jedý spojtý predktor) je p-hodota totožá s p-hodotou t-testu výzamost predktoru bm. F-statstc:. o ad 39 DF, p-value:.99

16 Problémy k řešeí Praktcká práce s regresím modely:. Stáhěte z Iteretu datový soubor [vtam D] a odhaděte parametry modelu závslost kocetrace vtamu D a deu tělesé hmotost (BI). [,; -.4]. Odhaděte parametry takového modelu v případě, že de tělesé hmotost bude zadá v rámc kategorí (BI < : podváha, BI -4: ormálí hmotost, BI 5-9: adváha, BI 3: obezta). [ 63,; -7,5; -7,4; 3-5,8] Pochopeí matematckých vztahů defujících regresí model: 3. Ukažte, že odhad parametru pro regresí model bez predktorů (je s absolutím čleem) je rove výběrovému průměru hodot výsledku. 4. Ukažte ekvvalec vztahů pro rezduálí součet čtverců.8 a Odvoďte testové statstky pro regresí modely reprezetující klascký t-test a aalýzu rozptylu. Srovejte se vztahy, které záte z klascké bostatstky. teratura Použtá lteratura [] Forbelská,.: Studjí materály k předmětu eárí statstcké modely. Přírodovědecká fakulta asarykovy uverzty, Bro (9). [] Aderse, P.K., Skovgaard,.T.: Regresso wth ear Predctors. Sprger, New ork () Použté datové soubory [heartdsease] dostupý z [vtamd] dostupý z

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Matematka IV PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Lbor Žák Matematka IV Lbor Žák Regresí aalýza Regresí aalýza zkoumá závslost mez ezávslým proměým X ( X,, X k a závsle proměou Y. Tato závslost se vjadřuje ve tvaru

Více

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Ig. Mchal Dorda, Ph.D. Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl σ atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt celou populac, provádíme

Více

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí Pravděpodobost a matematcká statstka eerováí dvojrozměrých rozděleí pomocí copulí umbelova copule PRAHA 005 Vpracoval: JAN ZÁRUBA OBSAH: CÍL PRÁCE TEORIE Metoda verzí trasformace O copulích Sklarova věta

Více

Úvod do korelační a regresní analýzy

Úvod do korelační a regresní analýzy Úvod do korelačí a regresí aalýz Bude ás zajímat, jak těsě spolu souvsí dva sledovaé jev Příklad: vztah mez rchlostí auta a brzdou dráhou vztah mez věkem žáka a rchlostí v běhu a 60 m vztah mez spotřebou

Více

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů Odhady parametrů 1 Odhady parametrů Na statistický soubor (x 1,..., x, který dostaeme statistickým šetřeím, se můžeme dívat jako a výběrový soubor získaý realizací áhodého výběru z áhodé veličiy X. Obdobě:

Více

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2013.

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2013. Ilustratví příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 0. Jsou dáa data výběrového souboru výšky že vz IS/ Učebí materály/ Témata 8, M. Kvaszová. č. výška č. výška 89 5 90 7 57 8 5 58 5 8 9 58 0 8 0 8 8 9 8 8 95

Více

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2014.

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2014. Ilustratví příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 0. Jsou dáa data výběrového souboru výšky že vz IS/ Učebí materály/ Témata 8, M. Kvaszová. č. výška č. výška 89 5 90 7 57 8 5 58 5 8 9 58 0 8 0 8 8 9 8 8 95

Více

Praktické otázky vícenásobné lineární regrese (VJ REGMOD-3)

Praktické otázky vícenásobné lineární regrese (VJ REGMOD-3) Praktcké otázky víceásobé leárí regrese (VJ REGOD-3) Základí formace V rámc této výukové jedotky se sezámíme s ěkterým problémy specfckým pro víceásobé regresí modely. Vysvětlíme s, co je terakce mez predktory

Více

Tento odhad má rozptyl ( ) σ 2 /, kde σ 2 je rozptyl souboru, ze kterého výběr pochází. Má-li každý prvek i. σ 2 ( i. ( i

Tento odhad má rozptyl ( ) σ 2 /, kde σ 2 je rozptyl souboru, ze kterého výběr pochází. Má-li každý prvek i. σ 2 ( i. ( i : ometové míry polohy zahrují růzé druhy průměrů pomocí kterých můžeme charakterzovat cetrálí tedec dat ometové míry polohy jsou jedoduché číselé charakterstky které se vyčíslují ze všech prvků výběru

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY

8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY 8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY 8 Tvorba eleárího regresího modelu Postup tvorby eleárího regresího modelu se dá rozčlet do těchto kroků: Návrh regresího modelu Obvykle se jako eleárí regresí model používá

Více

1.1 Rozdělení pravděpodobnosti dvousložkového náhodného vektoru

1.1 Rozdělení pravděpodobnosti dvousložkového náhodného vektoru Lekce Normálí rozděleí v rově V této lekc se udeme věovat měřeí korelačí závslost dvojce áhodých velč (dvousložkového áhodého vektoru) Vcházet udeme z ormálího rozděleí pravděpodoost áhodého vektoru v

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Přpomeutí pojmů,, P m θ, R θ R - pravděpodobostí prostor - parametrcký prostor - parametrcká fukce,, T - áhodý vektor defovaý a pravděpodobostím prostoru,, P θ s hustotou f x,

Více

5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC

5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC 5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC V této kaptole se dozvíte: jak je defováa fukce přrozeá odmoca v kompleím oboru a jaké má vlastost včetě odlšostí od odmocy v reálém

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP4 Přpomeutí pojmů PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP4 Přpomeutí pojmů SP4 Přpomeutí pojmů Pravděpodobost Náhodý jev: - základí prostor - elemetárí áhodý jev A - áhodý jev, - emožý jev, jstý jev podjev opačý

Více

Úvod do teorie měření

Úvod do teorie měření Uverzta Jaa Evagelsty Purkyě v Ústí ad Labem Přírodovědecká fakulta Úvod do teore měřeí Prof. Chlář emář 0 Průměr, rozptyl a směrodatá odchylka X = X = ( X X ) = = = Výpočty pomocí vzorců a pomocí statstckých

Více

11. Regresní analýza. Čas ke studiu kapitoly: 60 minut. Cíl VÝKLAD Úvod

11. Regresní analýza. Čas ke studiu kapitoly: 60 minut. Cíl VÝKLAD Úvod . egresí aalýza Čas ke studu kaptoly: 6 mut Cíl Po prostudováí tohoto odstavce udete umět vysvětlt pojem oecý leárí model prcp leárího regresího modelu používat výsledky regresí aalýzy verfkovat regresí

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testováí statstckých hypotéz - Testováí hypotéz je postup, sloužící k ověřeí předpokladů o ZS (hypotéz a základě výběrových dat (tj. hodot z výběrového souboru. - ypotéza = určtý předpoklad o základím

Více

P1: Úvod do experimentálních metod

P1: Úvod do experimentálních metod P1: Úvod do epermetálích metod Chyby a ejstoty měřeí - Každé měřeí je zatížeo určtou epřesostí, která je způsobea ejrůzějším egatvím vlvy, vyskytujícím se v procesu měřeí. - Výsledek měřeí se díky tomu

Více

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění Předáška č. 0 Aalýza roztylu ř jedoduchém tříděí Aalýza roztylu je statstcká metoda, kterou se osuzuje romělvost oakovaých realzací áhodého okusu tj. romělvost áhodé velčy. Náhodá velča vzká za relatvě

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

a další charakteristikou je četnost výběrového souboru n.

a další charakteristikou je četnost výběrového souboru n. Předáška č. 8 Testováí rozptylu, testy relatví četost, testy dobré shody, test ezávslost kvaltatvích zaků Testy rozptylu Testy se používají k ověřeí hypotézy o určté velkost rozptylu a k ověřeí vztahu

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Spolehlivost a diagnostika

Spolehlivost a diagnostika Spolehlvost a dagostka Složté systémy a jejch spolehlvost: Co je spolehlvost? Vlv spolehlvost kompoetů systému Návrh systému z hledska spolehlvost Aplkace - žvotě důležté systémy - vojeské aplkace Teore

Více

1 Měření závislosti statistických znaků. 1.1 Dvourozměrný statistický soubor

1 Měření závislosti statistických znaků. 1.1 Dvourozměrný statistický soubor 1 Měřeí závlot tattckých zaků 1.1 Dvourozměrý tattcký oubor Př aalýze ekoomckých kutečotí á čato ezajímají jedotlvé velč jako takové, ale vztah mez m. Ptáme e, jak záví poptávka a ceě produktu, plat zamětaců

Více

8. Analýza rozptylu.

8. Analýza rozptylu. 8. Aalýza rozptylu. Lieárí model je popis závislosti, který je využívá v řadě disciplí matematické statistiky. Uvedeme jeho popis a tvrzeí, která budeme využívat. Setkáme se s ím jedak v aalýze rozptylu,

Více

Přednáška V. Úvod do teorie odhadu. Pojmy a principy teorie odhadu Nestranné odhady Metoda maximální věrohodnosti Průměr vs.

Přednáška V. Úvod do teorie odhadu. Pojmy a principy teorie odhadu Nestranné odhady Metoda maximální věrohodnosti Průměr vs. Předáška V. Úvod do teore odhadu Pojmy a prcpy teore odhadu Nestraé odhady Metoda mamálí věrohodost Průměr vs. medá Opakováí výběrová dstrbučí fukce Sestrojíme výběrovou dstrbučí fukc pro výšku a váhu

Více

FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL

FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL Difereciálí počet fukcí jedé reálé proměé - 6. - PRVNÍ DIFERENCIÁL TAYLORŮV ROZVOJ FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL PŘÍKLAD Pomocí věty o prvím difereciálu ukažte že platí přibližá rovost

Více

SP2 Korelační analýza. Korelační analýza. Libor Žák

SP2 Korelační analýza. Korelační analýza. Libor Žák Korelačí aalýza Přpomeutí pojmů áhodá proměá áhodý vetor áhodý vetor Náhodý výběr: pro áhodou proměou : pro áhodý vetor : pro áhodý vetor : Přpomeutí pojmů - ovarace Kovarace áhodých proměých ovaračí oefcet

Více

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr Náhodý výběr 1 Náhodý výběr Matematická statistika poskytuje metody pro popis veliči áhodého charakteru pomocí jejich pozorovaých hodot, přesěji řečeo jde o určeí důležitých vlastostí rozděleí pravděpodobosti

Více

P2: Statistické zpracování dat

P2: Statistické zpracování dat P: Statistické zpracováí dat Úvodem - Statistika: věda, zabývající se shromažďováím, tříděím a ásledým popisem velkých datových souborů. - Základem statistiky je teorie pravděpodobosti, založeá a popisu

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Neparametrické testy hypotéz čast 2

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Neparametrické testy hypotéz čast 2 SP3 Neparametrcké testy hypotéz PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Neparametrcké testy hypotéz čast Lbor Žák SP3 Neparametrcké testy hypotéz Lbor Žák Neparametrcké testy hypotéz - úvod Neparametrcké testy statstckých

Více

1. Základy měření neelektrických veličin

1. Základy měření neelektrických veličin . Základ měřeí eelektrckých velč.. Měřcí řetězec Měřcí řetězec (měřcí soustava) je soubor měřcích čleů (jedotek) účelě uspořádaých tak, ab blo ožě splt požadovaý úkol měřeí, tj. získat formac o velkost

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 4. KAPITOLA STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 16.10.2017 23.10.2017 Přehled témat 1. Pravděpodobost (defiice, využití, výpočet pravděpodobostí

Více

3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě.

3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě. 3. Hodoceí přesost měřeí a vytyčováí. Odchylky a tolerace ve výstavbě. 3.1 Úvod o měřeí obecě 3.2 Chyby měřeí a jejch děleí 3.2.1 Omyly a hrubé chyby 3.2.2 Systematcké chyby 3.2.3 Náhodé chyby 3.3 Výpočet

Více

} kvantitativní znaky

} kvantitativní znaky Měřeí tattcké závlot, korelace, regree Obecé prcpy závlot vzájemá ouvlot měřeých zaků Prof. RNDr. Jaa Zvárov rová,, DrSc. fukčí závlot x tattcká závlot átroje pro měřeí závlot leár rí regree korelace }

Více

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti.

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti. 10 Cvičeí 10 Statistický soubor. Náhodý výběr a výběrové statistiky aritmetický průměr, geometrický průměr, výběrový rozptyl,...). Bodové odhady parametrů. Itervalové odhady parametrů. Jedostraé a oboustraé

Více

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů:

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů: Odhady parametrů polohy a rozptýleí pro často se vyskytující rozděleí dat v laboratoři se vyčíslují podle ásledujících vztahů: a : Laplaceovo (oboustraé expoeciálí rozděleí se vyskytuje v případech, kdy

Více

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A Nejstoty měřeí Pro každé přesé měřeí potřebujeme formac s jakou přesostí bylo měřeí provedeo. Nejstota měřeí vyjadřuje terval ve kterém se achází skutečá hodota měřeé velčy s určtou pravděpodobostí. Nejstota

Více

[ jednotky ] Chyby měření

[ jednotky ] Chyby měření Chyby měřeí Provedeme-l určté měřeí za stejých podmíek vícekrát, jedotlvá měřeí se mohou odlšovat (z důvodu koečé rozlšovací schopost měř. přístrojů, áhodých vlvů apod.). Chyba měřeí: e = x x x...přesá

Více

8. Zákony velkých čísel

8. Zákony velkých čísel 8 Zákoy velkých čísel V této část budeme studovat velm často užívaá tvrzeí o součtech posloupost áhodých velč Nedříve budeme vyšetřovat tvrzeí azývaá souhrě ako slabé zákoy velkých čísel Veškeré úvahy

Více

Chyby přímých měření. Úvod

Chyby přímých měření. Úvod Chyby přímých měřeí Úvod Př zjšťováí velkost sledovaé velčy dochází k růzým chybám, které ovlvňují celkový výsledek. V pra eestuje žádá metoda měřeí a měřcí zařízeí, které by bylo absolutě přesé, což zameá,

Více

Interpolační křivky. Interpolace pomocí spline křivky. f 1. f 2. f n. x... x 2

Interpolační křivky. Interpolace pomocí spline křivky. f 1. f 2. f n. x... x 2 Iterpolace pomocí sple křvky dáo: bodů v rově úkol: alézt takovou křvku, která daým body prochází y f f 2 f 0 f x0 x... x 2 x x Iterpolace pomocí sple křvky evýhodou polyomálí terpolace změa ěkterého z

Více

jsou varianty znaku) b) při intervalovém třídění (hodnoty x

jsou varianty znaku) b) při intervalovém třídění (hodnoty x Výběr z eřeštelých příkladů ze zkouškových testů Jde o výběr z tpů příkladů, jejchž úspěšost řešeí u zkoušek se blíží ule. Itervalové versus bodové tříděí V tabulce je uvedeo rozděleí četostí a) př bodovém

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Bodové a intervalové odhady

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Bodové a intervalové odhady SP Bodové a tervalové odhady PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a tervalové odhady Lbor Žák SP Bodové a tervalové odhady Lbor Žák Bodové a tervalové odhady Nechť je áhodá proměá, která má dstrbučí fukc

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 6. KAPITOLA CENTRÁLNÍ LIMITNÍ VĚTA 6.11.2017 Opakováí: Čebyševova erovost příklad Pravděpodobost vyrobeí zmetku je 0,5. Odhaděte pravděpodobost,

Více

Metody statistické analýzy. doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Metody statistické analýzy. doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. Metody statstcké aalýzy doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. Bakoví sttut vysoká škola, a.s. Praha 0 METODY STATISTICKÉ ANALÝZY Autor: Recezet: Vydal: Tsk: Vydáí: doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. doc. Ig. Jří Trešl,

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a itervalové odhady Nechť X je áhodá proměá, která má distribučí fukci F(x, ϑ). Předpokládejme, že záme tvar distribučí fukce (víme jaké má rozděleí) a ezáme parametr

Více

APLIKOVANÁ STATISTIKA

APLIKOVANÁ STATISTIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ APLIKOVANÁ STATISTIKA FRANTIŠEK PAVELKA PETR KLÍMEK ZLÍN 000 Recezoval: Haa Lošťáková Fratšek Pavelka, Petr Klímek, 000 ISBN 80 4

Více

12. Neparametrické hypotézy

12. Neparametrické hypotézy . Neparametrcké hypotézy V této část se budeme zabývat specálí částí teore statstckých hypotéz tzv. eparametrckým hypotézam ebo jak řečeo eparametrckým statstckým testy. Neparametrcké se azývají proto,

Více

Lineární regrese ( ) 2

Lineární regrese ( ) 2 Leárí regrese Častým úolem je staoveí vzájemé závslost dvou (č více) fzálích velč a její matematcé vjádřeí. K tomuto účelu se používají růzé regresí metod, pomocí chž hledáme vhodou fuc f (), apromující

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresí a korelačí aalýza Závslost příčá (kauzálí). Závslostí pevou se ozačuje případ, kdy výskytu jedoho jevu utě odpovídá výskyt druhé jevu (a často aopak). Z pravděpodobostího hledska jde o vztah, který

Více

14. Korelace Teoretické základy korelace Způsoby měření závislostí pro různé typy dat

14. Korelace Teoretické základy korelace Způsoby měření závislostí pro různé typy dat 4. Korelace 4. Teoretcké základy korelace 4. Způsoby měřeí závslostí pro růzé typy dat Př prác se statstckým údaj se velm často setkáváme s daty, která jsou tvořea dvojcem, trojcem hodot. Složky takovýchto

Více

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu Cvičeí 6: Bodové a itervalové odhady středí hodoty, rozptylu a koeficietu korelace, test hypotézy o středí hodotě při zámém rozptylu Příklad : Bylo zkoumáo 9 vzorků půdy s růzým obsahem fosforu (veličia

Více

ANALÝZA A KLASIFIKACE DAT

ANALÝZA A KLASIFIKACE DAT ANALÝZA A KLASIFIKACE DA prof. Ig. Jří Holčík, CSc. INVESICE Isttut DO bostatstky ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a aalýz IV. LINEÁRNÍ KLASIFIKACE pokračováí Isttut bostatstky a aalýz (SUPPOR VECOR MACHINE SVM) SEPARABILNÍ

Více

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model

EKONOMETRIE 9. přednáška Zobecněný lineární regresní model EKONOMETRIE 9. předáška Zobecěý lieárí regresí model Porušeí základích podmíek klasického modelu Metoda zobecěých emeších čtverců Jestliže sou porušey ěkteré podmíky klasického modelu. E(u),. E (uu`) σ

Více

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení.

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení. MATEMATICKÁ STATISTIKA - a základě výběrových dat uuzujeme a obecější kutečot, týkající e základího ouboru; provádíme zevšeobecňující (duktví) úudek - duktví uuzováí pomocí matematcko-tattckých metod je

Více

Regrese. Aproximace metodou nejmenších čtverců ( ) 1 ( ) v n. v i. v 1. v 2. y i. y n. y 1 y 2. x 1 x 2 x i. x n

Regrese. Aproximace metodou nejmenších čtverců ( ) 1 ( ) v n. v i. v 1. v 2. y i. y n. y 1 y 2. x 1 x 2 x i. x n Regrese Aproxmace metodou ejmeších čtverců v v ( ) = f x v v x x x x Je dáo bodů [x, ], =,,, předpoládáme závslost a x a chceme ajít fuc, terá vsthuje teto tred - Sažíme se proložt fuc = f x ta, ab v =

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. upraveé vydáí Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 008 OBSAH: Úvod... 3 Parametrcké testy o shodě středích hodot... 4. Jedovýběrový t-test...

Více

2. Vícekriteriální a cílové programování

2. Vícekriteriální a cílové programování 2. Vícerterálí a cílové programováí Úlohy vícerterálího programováí jsou úlohy, ve terých se a možě přípustých řešeí optmalzuje ěol salárích rterálích fucí. Moža přípustých řešeí je přtom defováa podobě

Více

KVALITA REGRESNÍHO MODELU Radek Fajfr

KVALITA REGRESNÍHO MODELU Radek Fajfr UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ KVALITA REGRESNÍHO MODELU Radek Fajfr Bakalářská práce 00 Prohlášeí Tuto prác jsem vypracoval samostatě. Veškeré lterárí pramey a formace, které jsem v

Více

} kvantitativní znaky. korelace, regrese. Prof. RNDr. Jana Zvárov. Obecné principy

} kvantitativní znaky. korelace, regrese. Prof. RNDr. Jana Zvárov. Obecné principy Měřeí statistické závislosti, korelace, regrese Prof. RNDr. Jaa Zvárov rová,, DrSc. MĚŘENÍZÁVISLOSTI Cílem statistické aalýzy vepidemiologii bývá eje staovit, zda oemocěí závisí a výskytu rizikového faktoru,

Více

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu Cvičeí 6: Výpočet středí hodoty a rozptylu, bodové a itervalové odhady středí hodoty a rozptylu Příklad 1: Postupě se zkouší spolehlivost čtyř přístrojů Další se zkouší je tehdy, když předchozí je spolehlivý

Více

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.).

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.). STATISTIKA Statistické šetřeí Proveďte a vyhodoťte statistické šetřeí:. Zvolte si statistický soubor. 2. Zvolte si určitý zak (zaky), které budete vyhodocovat. 3. Určete absolutí a relativí četosti zaků,

Více

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. Statsta statstcé údaje o hromadých jevech čost, terá vede zísáí statstcých údajů a jejch zpracováí teore statsty - věda o stavu, vztazích a vývoj

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzt Krlov v Prze Pedgogcká kult SEMINÁRNÍ PRÁCE Z POLYNOMICKÉ ALGEBRY POLYNOM / CIFRIK Zdáí: Vyšetřete všem probrým prostředky polyom Vyprcováí: Rcoálí kořey Podle věty: Nechť p Q je koře polyomu q

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP Záko velkých čísel, cetrálí lmtí věta PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Lbor Žák SP Záko velkých čísel, cetrálí lmtí věta Lbor Žák Kovergece podle pravděpodobost Posloupost áhodých proměých,,,, koverguje

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 3. ÚKOL JB TEST 3. Úkol zadáí pro statistické testy U každého z ásledujících testů uveďte ázev (včetě autora), předpoklady použití, ulovou

Více

S1P Popisná statistika. Popisná statistika. Libor Žák

S1P Popisná statistika. Popisná statistika. Libor Žák SP Popsá statstka Popsá statstka Lbor Žák SP Popsá statstka Lbor Žák Základí zdroje : skrpta Mateatka IV - doc. RNDr. Z. Karpíšek, CSc. ateatka o le - http://athole.fe.vutbr.cz/ Základ ateatcké statstk

Více

2.4. INVERZNÍ MATICE

2.4. INVERZNÍ MATICE 24 INVERZNÍ MICE V této kapitole se dozvíte: defiici iverzí matice; základí vlastosti iverzí matice; dvě základí metody výpočtu iverzí matice; defiici celočíselé mociy matice Klíčová slova této kapitoly:

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Komplexní čísla. Definice komplexních čísel

Komplexní čísla. Definice komplexních čísel Komplexí čísla Defiice komplexích čísel Komplexí číslo můžeme adefiovat jako uspořádaou dvojici reálých čísel [a, b], u kterých defiujeme operace sčítáí, ásobeí, apod. Stadardě se komplexí čísla zapisují

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

Statistika - vícerozměrné metody

Statistika - vícerozměrné metody Statstka - vícerozměré metody Mgr. Mart Sebera, Ph.D. Katedra kezologe Masarykova uverzta Fakulta sportovích studí Bro 0 Obsah Obsah... Sezam obrázků... 4 Sezam tabulek... 4 Úvod... 6 Pojmy... 7 Náhodé

Více

Spojitost a limita funkcí jedné reálné proměnné

Spojitost a limita funkcí jedné reálné proměnné Spojitost a limita fukcí jedé reálé proměé Pozámka Vyšetřeí spojitosti fukce je možo podle defiice převést a výpočet limity V dalším se proto soustředíme je problém výpočtu limit Pozámka Limitu fukce v

Více

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů

14. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů 4. B o d o v é o d h a d y p a r a m e t r ů Na základě hodot áhodého výběru z rozděleí určitého typu odhadujeme parametry tohoto rozděleí, tak aby co ejlépe odpovídaly hodotám výběru. Formulujme tudíž

Více

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení.

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení. 4. Itervalové odhady parametrů rozděleí. Jedou ze základích úloh mtematické statistiky je staoveí hodot parametrů rozděleí, ze kterého máme k dispozici áhodý výběr. Nejčastěji hledáme odhady dvou druhů:

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

Optimalizace portfolia

Optimalizace portfolia Optmalzace portfola ÚVOD Problémy vestováí prostředctvím ákupu ceých papírů sou klasckým tématem matematcké ekoome. Celkový výos z portfola má v době rozhodováí o vestcích povahu áhodé velčy, eíž rozložeí

Více

Přednáška VIII. Testování hypotéz o kvantitativních proměnných

Přednáška VIII. Testování hypotéz o kvantitativních proměnných Předáška VIII. Testováí hypotéz o kvatitativích proměých Úvodí pozámky Testy o parametrech rozděleí Testy o parametrech rozděleí Permutačí testy Opakováí hypotézy Co jsou to hypotézy a jak je staovujeme?

Více

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky Téma 6.: Základí pojmy matematické statistiky Vlastosti důležitých statistik odvozeých z jedorozměrého áhodého výběru: Nechť X,..., X je áhodý výběr z rozložeí se středí hodotou μ, rozptylem σ a distribučí

Více

Statistika. Jednotlivé prvky této množiny se nazývají prvky statistického souboru (statistické jednotky).

Statistika. Jednotlivé prvky této množiny se nazývají prvky statistického souboru (statistické jednotky). Statstka. Základí pojmy Statstcký soubo - daá koečá, epázdá moža M předmětů pozoováí, majících jsté společé vlastost (událost, věc,.) Jedotlvé pvky této možy se azývají pvky statstckého soubou (statstcké

Více

Úloha II.S... odhadnutelná

Úloha II.S... odhadnutelná Úloha II.S... odhadutelá 10 bodů; průměr 7,17; řešilo 35 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat, k čemu slouží itervalový odhad středí hodoty v ormálím rozděleí a uveďte jeho fyzikálí iterpretaci (postačí

Více

VY_52_INOVACE_J 05 01

VY_52_INOVACE_J 05 01 Název a adresa školy: Středí škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková orgazace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačího programu: OP Vzděláváí pro kokureceschopost, oblast podpory 1.5 Regstračí

Více

Statistická analýza dat

Statistická analýza dat INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Statstcká aalýza dat Učebí texty k semář Autor: Prof. RNDr. Mla Melou, DrSc. Datum: 5.. 011 Cetrum pro rozvoj výzkumu pokročlých řídcích a sezorckých techologí CZ.1.07/.3.00/09.0031

Více

NEPARAMETRICKÉ METODY

NEPARAMETRICKÉ METODY NEPARAMETRICKÉ METODY Jsou to metody, dy předmětem testu hypotézy eí tvrzeí o hodotě parametru ějaého orétího rozděleí, ale ulová hypotéza je formulováa obecěji, apř. jao shoda rozděleí ebo ezávislost

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY. Měření objemu tuhých těles přímou metodou

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY. Měření objemu tuhých těles přímou metodou ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATEDRA FYZIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY Jméo: Petr Česák Datum měřeí:.3.000 Studjí rok: 999-000, Ročík: Datum odevzdáí: 6.3.000 Studjí skupa: 5 Laboratorí skupa:

Více

7 LIMITNÍ VĚTY. Čas ke studiu kapitoly: 70 minut. Cíl:

7 LIMITNÍ VĚTY. Čas ke studiu kapitoly: 70 minut. Cíl: 7 LIMITNÍ VĚTY Čas ke studu kaptoly: 70 mut Cíl: o prostudováí tohoto odstavce budete umět formulovat a používat lmtí věty aproxmovat já rozděleí rozděleím ormálím - 96 - Výklad: V této kaptole adefujeme

Více

STATISTIKA. Statistika se těší pochybnému vyznamenání tím, že je nejvíce nepochopeným vědním oborem. H. Levinson

STATISTIKA. Statistika se těší pochybnému vyznamenání tím, že je nejvíce nepochopeným vědním oborem. H. Levinson STATISTIKA Statistika se těší pochybému vyzameáí tím, že je ejvíce epochopeým vědím oborem. H. Leviso Charakterizace statistického souboru Statistický soubor Prvek souboru Zak prvku kvatitativí teplota,

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie 3 338 8: Josef Hekrdla lieárí difereciálí rovice úvod do teorie 3 Lieárí difereciálí rovice úvod do teorie Defiice 3 (lieárí difereciálí rovice) Lieárí difereciálí rovice -tého řádu je rovice, která se

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP esty dobré shody PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Lbor Žá SP esty dobré shody Lbor Žá Přpomeutí - estováí hypotéz o rozděleí Ch-vadrát test Chí-vadrát testem terý e založe a tříděém statstcém souboru. SP esty

Více

Přednáška č. 2 náhodné veličiny

Přednáška č. 2 náhodné veličiny Předáša č. áhodé velčy Pozámy záladím pojmům z počtu pravděpodobost Pozáma 1: Př výpočtu pravděpodobost áhodého jevu dle lascé defce je uté věovat pozorost způsobu formulace vybraého jevu. V ásledující

Více