Školní řád ZŠ Křepice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád ZŠ Křepice"

Transkript

1 Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2. Na infrmace průběhu a výsledcích svéh vzdělávání. 3. Vyjadřvat se ke všem rzhdnutím týkajícím se pdstatných záležitstí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnvána pzrnst dpvídající jejich věku a stupni vývje. 4. Vznést připmínky a náměty k činnsti škly, vyjádřit svůj názr na věci, které se tě týkají. 5. Na infrmace a pradensku pmc škly neb šklskéh pradenskéh zařízení v záležitstech týkajících se vzdělávání pdle tht zákna. 6. Na dpčinek, vlný čas a práci ve zdravém prstředí. 7. Trávit velku přestávku ( za pěknéh pčasí) na šklním dvře neb v klí škly za dzru vyučujícíh. 8. V případě ptřeby napít se ve vyučvání, jít na WC. 9. Na přístup k infrmacím, které pdprují tvůj rzvj. 10. Můžeš si vyžádat pmc vyučujícíh v případě, žes neprzuměl učivu. 11. Na zvláštní péči v důvdněných případech (v případě jakéhkliv druhu nemcnění, zdrav. pstižení, v případě mimřádných schpnstí a talentu). 12. Na chranu před nevhdnými infrmacemi, před kntaktem s narktiky a psychtrpními látkami. 13. Na chranu před fyzickým neb psychickým násilím a nedbalým zacházením. 14. Pžádat pmc neb radu khkli z pracvníků škly pkud se dítě cítí v jakékli nephdě neb má nějaké trápení. b) Práva záknných zástupců 1. Práv na infrmace průběhu a výsledcích vzdělávání svéh dítěte. 2. Vlit a být vleni d šklské rady. 3. Vyjadřvat se ke všem rzhdnutím týkajícím se pdstatných záležitstí jejich dětí, přičemž jejich vyjádření musí být věnvána pzrnst. 4. Na infrmace a pradensku pmc škly pr jejich děti v záležitstech týkajících se vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu. 5. Pžádat uvlnění žáka z výuky pdle pravidel tht řádu. c) Pvinnsti žáků, studentů a záknných zástupců dětí a nezletilých žáků ( 22 výše uvedenéh zákna) 1. Žáci jsu pvinni a) Řádně dcházet d škly a řádně se vzdělávat. b) Ddržvat šklní řád, předpisy a pkyny škly k chraně zdraví a bezpečnsti, s nimiž byli seznámeni. Chvá se tak, aby nehrzil zdraví svje, ani jiných sb. c) Plnit pkyny pedaggických pracvníků a dalších zaměstnanců škly vydané v suladu s právními předpisy a šklním neb vnitřním řádem. d) Svůj názr vyjadřvat vždy slušným způsbem. e) Nepškzvat majetek škly a splužáků. Každý je zdpvědný za škdu, kteru svým jednáním způsbil a t i v případě, že škda byla způsbena z nedbalsti. Veškeré škdy způsbené na majetku škly bude škla vymáhat p viníkvi. f) Pvinnst hlásit třídní učitelce, výchvné pradkyni (S. Prcházkvé) neb ředitelce škly každý případ, kdy je na žáka vyknáván nátlak ze strany splužáků neb dalších sb účastných na vyučvání. g) Pvinnst hlásit dspělé sbě ve škle (třídní učitelka, výchvná pradkyně neb ředitelka) a rdičům nepříjemné SMS zprávě, vé zprávě či pznatku z Facebku, který se týká vysmívání, vyhržvání neb pnižvání. 2. Záknní zástupci dětí a nezletilých žáků jsu pvinni a) Zajistit, aby dítě dcházel řádně d škly, upravené a čisté. b) Denně kntrlvat žákvsku knížku a deníček. Kntrlu ptvrzují svým pdpisem. c) Na vyzvání ředitele škly se sbně zúčastnit prjednání závažných tázek týkajících se

2 vzdělávání dítěte. d) Infrmvat šklu změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích dítěte neb jiných závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání. e) Dkládat důvdy nepřítmnsti dítěte ve vyučvání v suladu s pdmínkami stanvenými šklním řádem, vždy d žákvské knížky. f) Oznamvat škle údaje pdle 28 dst.2 a 3 (sbní údaje d šklní matriky) a další údaje, které jsu pdstatné pr průběh vzdělávání neb bezpečnst dítěte a změny v těcht údajích. Sdělené infrmace jsu důvěrné. Vyučující se řídí záknem 101/2000 Sb. chraně sbních údajů. g) Pvinnst známit třídní učitelce nepříjemné zkušensti jejich dítěte s internetem. d) Vztahy žáků a záknných zástupců s pedaggickými pracvníky škly 1. Pedaggičtí pracvníci škly vydávají žákům a záknným zástupcům žáků puze takvé pkyny, které bezprstředně suvisí s plněním šklníh vzdělávacíh prgramu, šklníh řádu a dalších nezbytných rganizačních patření. 2. Infrmace d šklní matriky jsu důvěrné, učitelky se řídí záknem č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů. 3. Všichni pedaggičtí pracvníci se pvinně zúčastňují třídních schůzek a knzultačních dnů, na kterých infrmují záknné zástupce žáků výsledcích výchvy a vzdělávání. 4. V případě mluvené nepřítmnsti pedaggickéh pracvníka bude zajištěn, aby záknní zástupci byli infrmváni jiným způsbem. 5. Pedaggičtí pracvníci škly jsu pvinni věnvat vždy náležitu pzrnst žádsti pmc či radu každému dítěti, které se na něj brátí s prblémem. 6. Vyzve li ředitelka škly neb jiný pedaggický pracvník záknnéh zástupce k sbnímu prjednání závažných tázek týkajících se vzdělávání žáka, knzultuje termín schůzky s jeh záknným zástupcem. 7. Djde li ke změně bvykléh režimu škly, bude tat skutečnst známena záknným zástupcům d deníčku dítěte, a t nejpzději den předem. Tat infrmace se pvažuje za dručenu. 8. V případě dluhdbé nedstatečné splupráce rdičů má škla hlašvací pvinnst směrem k rgánům sciálně-právní chrany dětí. 9. Žák zdraví v budvě a na šklních akcích pracvníky škly srzumitelným a hlasitým pzdravem. Pracvník škly žákvi na pzdrav dpví. e) Výuka 1. Všichni žáci jsu vzděláváni pdle vlastníh vzdělávacíh prgramu škly s názvem Zvesela d škly i ze škly. 2. Učitelé mhu využívat mžnsti vyučvání předmětům v blcích. Ve všech rčnících se bude vyučvat TV v dvuhdinvých blcích s tím, že ve zbylých dnech se budu d vyučvání zařazvat tělvýchvné chvilky. 3. V případě, že Tv je zařazena na knci vyučvání, může vyučující p sknčení vyučvání pustit děti dmů rvnu z hřiště neb z kulturníh sálu. Děti, které navštěvují ŠD a které chdí na běd, dvádí vyučující p TV splečně d škly. 4. Žáci 4. a 5. třídy mají 2x týdně 6 vyučvacích hdin bez plední přestávky. 5. Práce na pčítači je primárně určena d vyučvání, přestávkách puze za účelem prcvičvání prbíranéh učiva. f) Dcházka d škly 1. Škla se tevírá v 7,40 hdin pr všechny žáky. Dcházku na dučvání si určí každý vyučující sám. V jinu dbu vstupují žáci d škly puze na vyzvání vyučujícíh, který pr ně přichází k hlavnímu vchdu. 2. P příchdu d budvy si žák dlží buv a svršky v šatnách a ihned jde d třídy. V šatnách se nezdržuje. V průběhu vyučvání je žákům vstup d šaten pvlen puze se svlením vyučujícíh. Na přádek v šatně před vyučváním dhlíží paní šklnice splu se službu žáci 5. třídy. 3. P vstupu d škly se přezuváme v šatně d zdravtně vhdných přezůvek. 4. Žák může být ve škle nepřítmen puze z důvdu nemci neb návštěvy lékařskéh zařízení. Nesknčil li vyučvání, jde p návratu d lékaře rvnu d škly a zapjí se d výuky. Lékařské vyšetření není důvdem k celdenní absenci žáka.

3 5. Žákvu nepřítmnst mluví rdiče d tří dnů buď telefnicky neb písemně. P návratu d škly je třeba předlžit třídní učitelce písemnu mluvu v žákvské knížce, která bude pdepsaná jedním z rdičů. Při pdezření na nemluvené absence si tř. uč. vyžádá ptvrzení d lékaře. 6. Na základě žádsti rdičů může žáka mluvit (v důvdněných případech) na 2 dny třídní učitelka. O uvlnění dítěte na více dní je třeba písemně pžádat ředitelku škly. 7. Před uknčením vyučvání je mžné pustit dítě ze škly puze na základě písemnéh sdělení záknnéh zástupce, kde bude uveden čas dchdu ze škly, důvd a míst, kam dítě půjde. (Jedná se dlžitelné předávání dpvědnsti za dítě mezi šklu a záknnými zástupci, prt nemůžeme dítě pustit ze škly na základě puhéh telefnátu rdičů). 8. Při účasti na akcích, které rganizuje škla, ddržují žáci ustanvení škl.řádu. 9. Škla se zamyká v 8 hdin, demyká se p vyučvání v 11,40 hdin.přijde li žák p smé hdině, zazvní na dmvní zvnek v tmt přadí: 1) ředitelna 2) sbrvna, 3) ŠD. V případě, že nikd netevře, zaklepe na kn třídy v přízemí. 10. Žák nensí d škly neptřebné či drahé věci, nebť škla za jejich ztrátu či pškzení nenese dpvědnst ( mbilní telefn, zlaté řetízky, hračky ) g ) Chvání žáka 1. Chvám se slušně a hleduplně k dspělým i kamarádům. 2. Pmáhám každému, kd ptřebuje. (zabráním vhdným způsbem jakémukliv ubližvání či pnižvání) 3. Zřetelně zdravím všechny dspělé i kamarády. 4. Vždy se vyjadřuji slušně. 5. Nechám dmluvit dspěléh i kamaráda, přihlásím se, když chci něc říct. 6. Řídím se radami a pkyny dspělých sb ve škle. 7. Zacházím šetrně se šklním i sbním majetkem. Každé pškzení majetku škly hlásím kamžitě třídní učitelce. 8. Půjčuji si věci jen se svlením majitele. 9. Plním své šklní pvinnsti. 10. D škly chdím včas. 11. D škly nsím jen vhdné věci (vhdnu věcí není např. větší bns peněz, hračky, zlaté řetízky, návykvé látky, pužívání mbilníh telefnu a nebezpečné předměty) 12. Na chdbě se zdržuji jen velké přestávce. 13. Svačím v lavici nad prstírku. 14. Ddržuji hygienu, d škly chdím čistě blečený a upravený, udržuji čisttu a přádek na svém pracvním místě, ve třídě, v prstrách škly i v jejím klí. 15. Na vyučvání se připravím před hdinu. 16. Pctivě plním pvinnsti služby. 17. Jsem zdpvědný za své zdraví, prt se v prstrách škly phybuji pmalu a patrně. 18. Před dchdem ze třídy si vždy uklidím své pracvní míst a jeh klí. 19. Prjevy šikanvání mezi žáky mezvání sbní svbdy, pnižvání, ubližvání, kterých by se dpuštěli jedntliví žáci neb skupiny žáků vůči jiným skupinám či jedntlivcům jsu pvažvány za hrubý přestupek prti šklnímu řádu. h) Sankce za prušvání šklníh řádu 1. Třídní učitel je pvinen včas a prkazatelným způsbem (tj. písemně d žákvské knížky) infrmvat rdiče zhršující se kázni žáka a neplnění jeh pvinnstí. 2. V případě pakvaných či závažnějších přestupků budu pzváni rdiče d škly k prjednání nápravných patření. 3. Jedná-li se žáka se specifickým pstižením v blastech dtýkajících se jeh kázeňských prjevů, řídí se učitel při hdncení kázně dpručením dbrnéh pracviště. 4. V případě prkázaných prjevů šikanvání pstupuje škla dle šklníh prgramu prti šikanvání.

4 Pkud se žák dpuští přestupků prti šklnímu řádu pakvaně, přistupí třídní učitelka p prjednání s pedaggicku radu k udělení výchvnéh patření v tmt přadí: napmenutí TU d ŽK důtka TU - dpisem důtka ŘŠ - dpisem snížený stupeň z chvání Za méně závažná jednrázvá prušení šklní kázně může být udělen napmenutí TU, důtka třídníh učitele. V případě častějších prblémů (pakujících se) může být udělena důtka ředitele škly a druhý stupeň z chvání pdle závažnsti a četnsti přestupku. Za závažné prušení šklníh řádu může být udělena důtka ředitele škly neb snížená známka z chvání. Učitelky tt nevhdné chvání vždy prberu s celým klektivem třídy (v kruhu ), zpakují s dětmi pravidla šklníh řádu, vysvětlí nevhdnst chvání vůči klí a pkusí se najít nejvhdnější řešení či patření. Mezi takvá patření může patřit i práv učitele nezařadit žáka na šklní akci exkurze, výlet Méně závažné prušení šklníh řádu 1. Nenšení šklních pmůcek, dmácích úklů, převlečení d hdin Tv a Pč - zápis d žákvské knížky na knci měsíce. Nutná pravidelná kntrla ze strany učitele i ze strany rdičů. 2. Nepřipravenst na jedntlivé vyučvací hdiny. V dbě zahájení vyučvací hdiny není žák na svém místě a nemá připraveny pmůcky na lavici. 3. Nevhdné chvání ke splužákům a pracvníkům škly (urážky, nadávky, psmívání, pkřikvání, verbální prvkvání apd.). 4. Opakvané pzdní příchdy d výuky - 2x d měsíce telefnické upzrnění rdičů, při pakvaných pzdních příchdech písemné známení rdičům, známení ředitelce a výchvné pradkyni. 5. Rušení výuky (např. předměty, které s výuku nesuvisejí, vykřikváním ) 6. Nerespektvání pkynů pracvníků škly ve výuce a mim ní. 7. Nevhdné chvání na WC, ničení taletníh papíru, nátěru na dveřích WC či zdech. 8. Neddržvání přádku ve třídě neb v šatně. 9. Znečišťvání škly a jejíh klí. Závažné prušení šklníh řádu 1. Opakvaná méně závažná prušení kázně a šklníh řádu, na která byl žák písemně upzrněn v žákvské knížce. 2. Agresivní chvání ke splužákům a pracvníkům škly. Fyzické neb slvní napadání. 3. Opakvané úmyslné narušvání výuky (vydávání nevhdných zvuků apd.) 4. Úmyslné pškzení majetku škly. Krmě kázeňskéh pstihu bude škla vyžadvat finanční náhradu za dstranění úmyslně způsbených škd. 5. Přepisvání známek a falšvání pdpisů v žákvské knížce. 6. Šikanvání splužáků, úmyslné a nepravdivé bviňvání, drbné krádeže, lhaní. 7. Nemluvené hdiny sleduje třídní učitelka, bezdkladné kntaktvání rdičů, známení ředitelce škly. 8. Svévlné puštění šklní budvy neb šklní akce bez vědmí dspělé sby - 1x známení d žákvské knížky, kamžité udělení napmenutí třídníh učitele, 2x známení d ŽK, kamžitě udělena důtka třídníh učitele. Vždy nutnst známení ŘŠ. ch) Hygienické a bezpečnstní zásady 1. TU prvedu pčátkem každéh plletí besedu se žáky bezpečnsti ve škle i mim ni a prvedu tm zápis d TK. 2. Každý úraz, pranění či nehdu k níž djde během vyučvání ve třídě neb při šklní akci jsu žáci pvinni hlásit ihned svému tř. učiteli neb jinému vyučujícímu, učitelé ředitelce. 3. Žákům není pvlen manipulvat s elektrickými sptřebiči, vypínači a el. vedením bez dzru učitele. Platí zákaz manipulace s uzávěry radiátrů a sezení na kenních parapetech. 4. Před akcemi knanými mim areál škly dprvázející učitel předem pučí žáky bezpečnsti během akce.

5 5. Šklní budva je tevřena puze v dbě, kdy je dzírajícím pracvníkem škly zajištěna kntrla přicházejících sb, a t šklnicí d 7,40 d 8,00 hdin. 6. Při dchdu žáků dmů z budvy ven dzírají na jejich dchd učitelé, vyučující v dané třídě pslední vyučvací hdinu. i) Rdiče žáků 1. Mají práv infrmvat se na chvání a prspěch svéh dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených knzultačních hdinách, neb p předchzí dmluvě v jinu dbu. Není dvlen narušvat v tét suvislsti vyučvání ani 20 minut před vyučváním, kdy mají učitelky již dzr nad žáky a připravují se na vyučvání. 2. Rdiče žáků mhu vznášet připmínky a pdněty k práci škly u vyučujících neb u ředitelky škly. 3. Omluvání dítěte viz.f) Dcházka d škly. Omluvají li rdiče své dítě telefnicky, vlají zásadně rán před vyučváním, velké přestávce (tj. d 9,40 10,00 hd.) neb p vyučvání. 4. Rdiče mají práv shlédnut vyučvání. 5. Dkumenty v zádveří škly jsu určeny veřejnsti k nahlížení neb i k přízení kpie některých pasáží. V případě zájmu kpii se braťte na Mgr. Musilvu. Úhrada se řídí sazebníkem zveřejněným na stejném místě. 6. Pkud chtějí rdiče vyřídit něc důležitéh učitelce neb dítěti během dpledne, učiní tak puze přestávce. Hdiny: Přestávky: 1. 8,00-8,45 10 min 8,45 8, ,55-9,40 20 min 9,40 10, ,00-10,45 10 min 10,45 10, ,55-11,40 10 min 11,40-11, ,50-12,35 10 min 12,35 12, ,45-13,30 Šest vyučvacích hdin budu mít puze žáci 4. a 5. třídy v úterý a ve čtvrtek. V úterý bude hdina vyučvána v tzv. blku bez přestávky, prt knec vyučvání bude v 13,20. Ve čtvrtek budu mít děti 6. hdinu nábženství a budu knčit v 13,30 hdin. V Křepicích

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více