Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu"

Transkript

1 Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

2

3 Obsah Úvd...strana 3 1. Základní pjmy... strana 4 Tým... strana 4 Pracvní skupina... strana 4 2. Sestavení týmu. strana 5 Typy týmů. strana 5 Struktura týmu. strana 5 3. Metdy práce týmu strana 7 Vývjvá stadia... strana 8 Kmunikační standardy.... strana 9 C může negativně vlivnit prces strana Jak jsme pracvali v týmu..... strana 12 Sestavení pracvníh týmu..... strana 12 Příklady dbré praxe strana 13 Vnější pdpra prcesu... strana 14 Hdncení prcesu.... strana Závěr..... strana 15 Pužitá literatura strana 16 Úvd Strana 3 (celkem 17)

4 Mtt: Více hlav více ví Závěrečná práce kurzu Manažerské minimum Asciace manažerů abslventů zpracvává téma řízení a práce v týmu pracvníků nestátní neziskvé rganizace. Důvdem, prč jsem si tt téma vybrala, byla především mje zkušenst (nezkušenst) s týmvu prací na aktualizaci metdik pskytvaní sciálních služeb v nízkprahvých prgramech Prxima Sciale.p.s., která v rganizaci prbíhala p dbu jednh rku. Umět pracvat by měla být základní dvednst, kteru by měli pracvníci vládat. Praxe však ukazuje, že t není snadný úkl a dbru práci v týmu vlivňuje mnh aspektů. Jsu t především - mtivace zaměstnance, příznivé pdmínky, sciální a interpersnální vztahy, kmunikace, sciální klima na pracvišti, sciální nrmy, tradice a hdnty rganizace. Následující text by měl přiblížit základní pjmy a principy týmvé práce. Měl by být stručnu rukvětí pr pracvní skupiny, které pracují na splečném úklu či prjektu. Strana 4 (celkem 17)

5 1. Základní pjmy V lidské splečnsti představuje termín skupina subr jedinců, kteří na sebe vzájemně půsbí, jsu si vědmi jeden druhéh a pvažují sami sebe za skupinu (E.H.Schein). Tým Tým je malá skupina lidí, kteří jsu zaujatí pr určitý cíl a všichni se za něj cítí být splečně zdpvědní. Charakteristika týmu Splečný účel Splečná minulst Charakteristika účasti Kmunikace v týmu Sudržnst týmu Atmsféra Skupinvé nrmy Struktura a rganizace Tým víc ví Tým pdněcuje Tým vyrvnává Aby se z týmu stal fungující tým, musí být splněny určité pdmínky. K úspěšnsti týmu přispívají jasně frmulvané cíle; přiměřená vnitřní struktura; členvé týmu připraveni k úklu; klima pdprující splupráci; pdpra a uznání zvenčí a kmpetentní vedení. 1 Pracvní skupina Pracvní skupina je vnitřně a funkčně prpjený celek minimálně dvu splupracvníků, kteří jsu spjeni přinejmenším splečným místem výknu práce. Pracvní skupina bvykle má své specifické vnitřní hdnty a nrmy. Charakteristika skupiny uspkjvání sbních ptřeb ve skupině (skupinvé cíle v suladu s sbními) vztahy sympatií mezi členy mtivace jedinců ke členství přátelská akceptující atmsféra zvyšvání prestiže členů členstvím ve skupině přitažlivst skupinvých aktivit sutěžení s jinu skupinu Nicky Hayes definuje rzdíl mezi pracvní skupinu a pracvní tým takt: Tým se d pracvní skupiny pdstatně liší. Týmy jsu zaměřené na úkl a skládají se z lidí s různými, ale dplňujícími se znalstmi a dvednstmi. Přest mají týmy s pracvními skupinami mnh splečnéh, například vývj skupinvých nrem, které pmáhají tým definvat a zajišťují jeh hladké a správné fungvání. Týmvé nrmy však bývají více zaměřeny na úkl, než nrmy běžné pracvní skupiny. 2. Sestavení týmu 1 HERMOCHOVÁ, Sňa. Teambuilding. Grada Publishing, a.s., 2006, s.26 Strana 5 (celkem 17)

6 Typy týmů Úklvé týmy - typické jsu tyt týmy v blasti vědy a výzkumu Dčasné týmy - bývají vytvářeny na krátku dbu k vyknání jednh knkrétníh úklu, např. pr realizaci jednh prjektu Stálé týmy - Jsu t týmy, které splu pracují dluhdbě a jejich existence je vyvlána charakterem vyknávané práce Náhdné týmy (týmy ad hc) - týmy, které se vytvřily, prtže t byla nejlepší cesta, jak se vypřádat s nějakým prblémem Struktura týmu týmvé rle (viz Belbinův test) V průběhu devíti let, Meredith Belbin a jeh tým výzkumníků na Henley Management Cllege prváděli studie chvání manažerů z celéh světa. Zúčastnění manažeři byli pdrbeni sérii psychmetrických testů a byli zařazeni d týmů, ve kterých plnili kmplexní manažerské úkly. v průběhu byly hdnceny jejich klíčvé charaktervé rysy, intelektuální styly a typy chvání. Výzkumníci pstupně začali rzlišvat jedntlivé týmvé rle manažerů, tedy určité vzrce chvání, které byly základem úspěchu jedntlivých týmů. Vyknavatel Praktický rganizátr. Mění nápady v uskutečnitelné úkly. Rád dělá plány a harmngramy. Je metdický, dpvědný, důvěryhdný a výknný. Nenechá se vzrušit. Nevede, ale přejímá administrativu. Vůdce Vede celý tým a krdinuje úsilí. Nemusí být geniální ani tvřivý, ale spíše je disciplinvaný, sustředný a udržuje rvnváhu mezi různými tendencemi. Umí dbře mluvit, nasluchat i psuzvat. Pracuje prstřednictvím statních. Usměrňvatel Vysce mtivvaný, vysce výknný, dminantní. Vede plnění úklů a v nepřítmnsti vůdce přebírá jeh rli, i když ji nevykvává nejlépe. Jeh síla je ve vůli a vášni ke splnění úklů, ale bývá přecitlivělý, hněvivý a netrpělivý. Je hnacím mtrem akce. Invátr Na rzdíl d usměrňvatele je intrvertvaný, ale intelektuálně dminantní. Je zdrjem riginálních nápadů a návrhů. Nejvíce imaginativní a nejvíce inteligentní člen týmu. Zanedbává detaily, nehlíží se na kritiku. Je třeba h stimulvat, jinak vypadne. Hledač zdrjů Ppulární člen týmu extrvertní, sciabilní, uvlněný. Přináší d skupiny nvé kntakty, nápady, myšlenky a vývj. Obchdník, diplmat, vyjednavatel. Není riginální, není příliš mtivvaný a ptřebuje prt tým, aby h nabudil. Pzrvatel Inteligentní jedná se spíše analyticku inteligenci než tvřivu. Důkladně rzebírá nápady a nachází rzpry v argumentech. Je méně aktivní než statní, phlcený svými daty, vzdálený činnsti týmu, ale nezbytný pr prvěření kvality tét činnsti. Je závislý, ale může být chladný a netaktní. Týmvý člvěk Drží tým phrmadě, pdpruje statní, nasluchá, pvzbuzuje, harmnizuje a chápe. Příjemný a ppulární ale nesutěživý. Nevšimnete si h, když je v týmu, ale schází vám, když tam není. Strana 6 (celkem 17)

7 Dknčvatel Bez dknčvatele tým nikdy nedsáhne výsledku. Ověřuje detaily, stará se plnění harmngramu, vyniká smyslem pr naléhavst. Jeh neústupné úsilí je důležité, ale dsti neppulární. Účast v prcesu týmvé práce na zadaném úklu vede jedntlivce k identifikaci s ním a mtivuje h. Strana 7 (celkem 17)

8 3. Metdy práce týmu Týmvá práce Týmvá práce je mderní nástrj, který využívá ptenciálu členů týmu, vzájemné inspirace, dělby práce mezi jedntlivými členy a synergický efekt. Jestliže má tým vyřešit splečně určitý prblém, musí se všichni členvé týmu snažit účinně kmunikvat v průběhu celéh prcesu řešení prblému. Prt by se členvé měli naučit jasně a srzumitelně frmulvat své myšlenky a nasluchat statní členy týmu. Jen tak je mžné vytvřit dbrý předpklad pr efektivní skupinvé řešení prblém. Jedntlivé činnsti členů týmu splu určitým způsbem suvisejí, jsu prpjeny a v některých případech jsu na sbě i závislé. Týmvá práce je v pdstatě již ve svém průběhu úspěšná, prtže dchází k aktivizaci dbrné i sciální způsbilsti členů týmu. V sciální práci je čast cesta stejně důležitá jak cíl. A t platí stejně pr přímu práci s klienty tak pr práci v pracvním týmu.. Efektivní práci v týmu ve svém průběhu i cíli vlivňuje řada skutečnstí (viz.násl.brázek 2 ): struktura klí úkly intervenující prměnné Závislé prměnné Bedrnvá a Nvý spatřují výhdy týmvé práce v tm, že: zvyšuje se chta k riziku, k nebvyklým řešením a riginalitě, zmírňují se extrémní názry a řešení, rzšiřuje se a prhlubuje využívaná infrmační základna, tlak skupiny vyžaduje schpnst prsadit se a sučasně vytváří dstatečný prstr pr sebe prsazení jedntlivců usnadňuje krdinaci a celkvu rganizaci práce má výchvný dpad na mladší splupracvníky (nvá zkušenst, příležitst ukázat se apd.) vytváří stimulující pdmínky pr rzvj všech členů týmu usnadňuje neppulární rzhdnutí pdmiňuje větší nefrmální autritu rzhdnutí než v případě 2 BEDRNOVÁ, Eva; NOVÝ, Ivan a kl. Psychlgie a scilgie řízení. Management Press, 1998, s.109 Strana 8 (celkem 17)

9 rzhdvání jedntlivce, vede k uspkjení řady sciálně psychlgických ptřeb členů týmu 3 Vývjvá stadia týmvé práce Frmvání Činnsti: Fixace týmu Ustavení veducíh Vyjasnění čekávaných přínsů d jedntlivých členů Objasnění úklu Krystalizace Činnsti: Plarizace názrů Upevňvání týmu Hledání standardů Nrmvání Činnsti: Stanvení nrem Vytvření břadů (zvyklstí) Sdělvání stanvisek Pčátky řešení úklů Realizace Činnsti: Prhlubvání funkčních vztahů Kreativní řešení úkl Ptlačení případných krizí Rzchd týmu Činnsti: Zhdncení práce členů týmu Pděkvání a hdncení členů týmu Eva Zahrádkvá, v knize Teambuilding cesta k efektivní splupráci, rzlišuje jedntlivé etapy vývje a budvání týmu z hlediska jedntlivých na sebe navazujících fází skupinvé dynamiky: 1. Fáze: vznik (starting) Hlavními prcesy v tét fázi jsu výběr veducíh a členů týmu, příchd členů d skupiny, definice frmálních rlí, stanvení frmálních pravidel a zasazení týmu d kntextu v rganizaci. 2. Fáze: Orientace (frming) Hlavními prcesy tét fáze jsu seznamvání se jedntlivých členů týmu, vyjasňvání nefrmálních rlí a pzic, začátek práce. 3. Fáze: Krize (strming) Hlavními prcesy tét fáze jsu vyjadřvání rzdílných názrů, střety různých názrů, pracvních stylů a úhlů phledu. 3 BEDRNOVÁ, Eva; NOVÝ, Ivan a kl. Psychlgie a scilgie řízení. Management Press, 1998 Strana 9 (celkem 17)

10 4. Fáze: Stabilizace (nrming) V tét fázi jsu hlavními prcesy stanvvání pravidel prcesu, uplatňvání dbrých řešení, stanvení a ddržvání nefrmálních rlí; stabilizace kultury skupiny, stanvení základních pravidel a mezení, uklidnění situace (různé názry jsu přád, ale vědí a mají vyzkušené, c s nimi a jak řešit nárčné situace); zaměření na efektivitu. 5. Fáze: Prduktivní fáze (perfrming) Hlavními prcesy tét fáze jsu práce na prjektu, maximální zaměření na cíl, maximální využití silných stránek jedntlivců pr práci týmu a dsažení cíle, využívání různých úhlů phledu a různých názrů v týmu. 6. Fáze: uzavírání (clsing) Hlavními prcesy tét fáze jsu dknčení prjektu, hdncení, závěry, dměny, slava, lučení členů týmu, zaknčení splupráce, uknčvání prcesů, rientace mim tent tým. Neb 7. Fáze: živení (refresh) Hlavními prcesy fáze jsu udržení prduktivity skupiny, bměny skupiny, zlepšvání, invace i prhlubení steretypů, řešení pracvních prblémů, vylaďvání vztahů, změny v prcesech 4 Kmunikační standardy Pr správné fungvání týmu musí být nastavena frmální i nefrmální kmunikace týmu. Týmy si stanví vlastní standardy pr kmunikaci uvnitř i vně týmu a následně tyt standardy ddržují. Právě důkladné nastavení kmunikačních standardů pvyšuje týmvu práci mezi vyšší stupně splupráce. Mezi základní kmunikační nástrje patří: perativní schůzky týmu schůzky týmu k rzvjvým tématům zápisy ze schůzek prezentace Mrální standardy - zahrnují etické nrmy chvání vzájemně uvnitř týmu a chvání týmu k klí až p vzájemné chvání mužů a žen při smíšených týmech. Jak by měla vypadat ideální týmvá schůzka: 4 ZAHRÁDKOVÁ, Eva. Teambuilding cesta k efektivní splupráci. Prtál, 2005, s Strana 10 (celkem 17)

11 Struktura schůzek by měla být takvá, aby umžňvala získání maximum infrmací d pracvníků v přímé práci. Jejich aktivní ú ast na schůzkách pmáhá pracvníkům zttžnit se se s prací na úklu, v tmt případě se standardy kvality. Usnadňuje jim v buducnu dbru znalst metdik a rientaci v ní. Není nutné, aby všechny metdiky zpracvávali všichni pracvníci, napak, struktura pracvních skupin musí respektvat zejména kmpetence a zdpvědnsti jedntlivých pracvníku (např. pracvníci v přímé práci se nemusejí vždy pdílet na vypracvávání persnálních směrnicích). Je ptřeba vědět, že zpracvávání jedntlivých standardů a jejich zavádění d praxe je nár ný a dluhdbý prces, při kterém je třeba dbát na: maximální zapjení všech pracvníku v přímé práci srzumitelnst a uplatnitelnst vytvřených metdik rzlišení diskuse, infrmvání a rzhdvání v prcesu tvrby na standardech kvality dstatek asu, který je jasně limitván (aby nedšl k tmu, že tvříme metdiky bez knce). C může negativně vlivnit prces týmvé práce Přecenění schpnstí Tým byl pvěřen úklem, na který nestačí. Vidina neúspěchu a neúspěch sám vedu k frustraci členů týmu, kteří se cítí přetíženi. K tmut přetížení vede i velký pčet méně nárčných úklů, než klik mhu pracvníci splnit. Osbní prestiž manažera Veducí týmu se snaží psílit svji sbní pzici v rganizaci a iniciativně přijímá pr svůj tým nárčnější úkly, než je tým schpen splnit. Rztříštěnst názrů Členvé týmu mají rzdílné názry a nesnaží se jejich sjedncení. Jedntliví členvé jsu čast pd vlivem jiných skupin. Kmunikace v týmu je nefunkční. Nsitelé výrazných názrů se snaží získat členy týmu na svu stranu neférvými taktikami. Strana 11 (celkem 17)

12 Nedcenění prblému Zadaný úkl se zdá členům týmu nedůležitý, není pr ně mtivující, prtže nedkážu dhadnut důležitst splnění úklu pr činnst celé rganizace. Neznalst řešení prblému Tým není schpen najít cestu k řešení prblému, prt se snaží úkl dlžit neb se mu vyhnut. Nízká spluúčast Nízká spluúčast členů týmu má vždy silně demtivující účinky. Nízká spluúčast suvisí s mnha dalšími krizvými jevy. Může být vyvlána tím, že nejsu dceňvány názry členů týmu neb špatnu kmunikací v týmu. Příliš btížné řešení Přijaté řešení nedpvídá mžnstem týmu. Tým je dsud mál sudržný a nevěří si. Tým by ptřebval alespň malý úspěch, aby si začal věřit a přijal výzvu nárčnéh řešení. Nebezpečné rzhdnutí Tým má bavy z následků svéh rzhdnutí. Má strach z reakcí statních týmů v rganizaci. Tým ptřebuje mrální pdpru vedení, aby získal sebedůvěru. Únik před rzhdnutím Tým se snaží dkládat nějaké vážné rzhdnutí z bav před jeh následky. Je třeba získat alespň něklik důležitých členů týmu, kteří pmhu statním nalézt dvahu k převzetí spluzdpvědnsti. Strana 12 (celkem 17)

13 4. Jak jsme pracvali v týmu Sestavení pracvníh týmu v NZDM a Terénních službách Prxima Sciale.p.s. Dčasný pracvní tým pr aktualizaci metdiky práce v sciálních nízkprahvých službách pr děti a mládež jsme vytvřili z klegů, kteří tvří stálý tým nízkprahvých služeb pr děti a mládež, tedy týmu, který dluhdbě pracuje se splečným charakterem vyknávané práce a zárveň jsu členy malých lkálních týmů, které také naplňují typ stáléh týmu. Vývjvá stadia týmvé práce Frmvání Frmvání týmu prbíhal v rámci třídenníh pracvníh výjezdu, kde byli všichni pracvníci ve velmi intenzivním kntaktu. Stálý tým nízkprahvých služeb pr děti a mládež čítá 26 pracvníků. V pčáteční fázi jsme pracvali v plném pčtu. Atmsféra výjezdu mim pracviště a mim měst velmi pdpřila splupráci a kmunikace v týmu a tut praxi dpručujeme. V tmt pčtu 26 pracvníků prbíhal bjasnění úklu a vyjasnění čekávaných přínsů d jedntlivých členů. Dčasné pracvní týmy jsme nesestavvali dle Belbinva vzrce týmvých rlí, ale v průběhu prcesu se jedntliví členvé týmu vyprfilvali tak, že splnili charaktervé rysy a typy chvání jedntlivých rlí. Pr náš dčasný pracvní tým byl priritu, aby v týmu byli zástupci jedntlivých lkalit a služeb, aby v týmu byli pracvně starší klegvé splečně s nváčky. Také byl důležité, aby měl tým veducíh a metdika. Krystalizace Tat fáze byla velmi analytická, kdy stávající metdické materiály byly pdrbeny důkladnému rzbru a všichni pracvníci mhli vyjádřit svůj názr k bsahu a frmulacím jedntlivých částí. V tét fázi dstali prstr nváčci, jejichž úklem byl přečíst si pečlivě materiály a vznést připmínky především ke srzumitelnsti textu. Následvala diskuze a dcházel k plarizaci názrů. V tét fázi jsme stále ještě pracvali v plném pčtu členů stáléh týmu NZDM a Terénních služeb. Nrmvání V rámci tét fáze si tým (NZDM a Terénních služeb) stanvil nrmu a frmu další práce. D prcesu byl pzván externí dbrník, se kterým byly názry na tvrbu a aktualizaci metdik knzultvány a splečně pd jeh vedením byla vytvřena nvá struktura jedntlivých kapitl metdiky. V tut chvíli sknčila práce pr stálý tým všech pracvníků a vytvřili jsme menší dčasné pracvní týmy, které dstaly přesné zadání zpracvat jedntlivé kapitly. Byl vypracván harmngram další práce. Realizace Tat část prcesu se ukázala být pr jedntlivé dčasné týmy velmi nárčnu, nebť se práce rzlžila d více jak půlrčníh pracvníh plánu a přestže jedntlivé pracvní schůzky byly pečlivě naplánvány, dcházel k jejich přesuvání a rušení a t z důvdu pracvníh vytížení pracvníků. Tent fakt velmi negativně vlivnil celu práci. Přest jsme se dpracvali ke kreativnímu řešení úklů a pdařil se nám překnat něklik krizí. V rámci pracvníh prcesu byly zapracvány d materiálů připmínky pracvníků, upravena stylistika textu. V průběhu práce měli pracvníci dčasné skupiny vkládat připmínky k jedntlivým tématům a t v pdbě kmentářů d textu, který byl přístupný všem pracvníkům ve sdílených dkumentech v místní PC síti. Výsledná pdba metdickéh materiálu byla pak rzeslána em celému stálému týmu k připmínkvání. Připmínky byly v dčasných týmech prknzultvány a následně byly Strana 13 (celkem 17)

14 zapracvány d metdik. V tét fázi již byl zřejmé, který pracvník jaku rli v týmu zaujímá (dle Belbinva testu) a každá skupina měla svéh dtahvače a dknčvatele. Rzchd týmu Zaknčení prcesu aktualizace metdiky práce v sciálních nízkprahvých službách pr děti a mládež je naplánván d prgramu pracvníh výjezdu mim pracviště a kde bude dstatek času k zhdncení práce členů týmu a pděkvání a hdncení členů týmu. Zpracvávání jedntlivých standardů kvality sciálních služeb (SQSS) a jejich zavádění d praxe je nárčný a dluhdbý prces, při kterém je třeba dbát na: maximální zapjení všech pracvníků v přímé práci; srzumitelnst a pužitelnst vytvřených metdik; rzfázvání prcesu tvrby na diskusi, infrmvání a rzhdvání dstatek času, který je jasně limitván V becné rvině je mžné se přít následující důležité bdy: Metdiky vzešlé z prcesu týmvé práce a statní směrnice by měly tvřit jeden celek. Veškerý metdický materiál je dbré kncipvat tak, aby byl přehledný a byl zřejmé: kd daný materiál zpracvává kd h reviduje kd h schvaluje pr kh je závazný s jakými dalšími materiály suvisí d kdy nabývá účinnsti kdy má být revidván Příklady dbré praxe z vlastních zkušenstí: Pkud má být práce týmu efektivní, je dbré, když se schází astěji v kratších intervalech. Práce je pté intenzivnější. Delší prdlevy jsu na úkr efektivity. V pracvních týmech je nutné stanvit lena dpvědnéh za písemné vypracvání pstupu. Je dbré, když takt zpracvané písemné pstupy prjdu připmínkváním celé skupiny a až pté jsu předávány statním pracvníkům. Metdické pkyny by neměly být předávány statním pracvníkům puze v písemné pdbě, ale také frmu prezentace s mžnstí následné sple né diskuse nad vytvřenými metdikami. Jejich věřvání je v praxi snazší, pkud jim jedntliví pracvníci rzumějí. Při vyhlášení zkušebníh bdbí je nutné, aby tt bdbí byl časvě hraničené a p tut dbu se v metdických pstupech nic neměnil a změna se zanášela až p uknčení zkušebníh bdbí a p sesbírání pdnětů ke změně. P fázi připmínkvání je nutné, aby se pět sešli všichni pracvníci a zdůvdnili případné zamítnuté pdněty. Je velmi nutné dbát na transparentnst prcesu a na neustálé vysvětlvání krků všem pracvníkům rganizace. Vnější pdpra prcesu Strana 14 (celkem 17)

15 Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality v sciálních službách je nárčná práce a prt vnější pdpra může být velmi efektivním a pdpůrným prstředkem. Vstup externíh knzultanta přináší nvé phledy, klade nvé tázky, přináší nvé pdněty pr další práci. Kdy má smysl hledat knzultanta? Když nevíme jak dál Když plánujeme změnu a nevíme jak na t Když plánujeme rzvj Když chceme hdntit Když chceme phled z venku a nvé ideje Kdy nám knzultant nepmůže? Když je v týmu tevřený knflikt Když nechceme dělat změny Hdncení prcesu Hdncení je nutnu sučástí týmvé práce. Uzavírá každý prces a je cestu k tmu, aby se mhly začít další nvé prcesy. Hdncení je příležitst k dbrému pcitu ze splečnéh úspěchu a k diskusi tm, c udělat příště jinak a lépe a čeh se napříště vyvarvat. Metdiky a návdy, které v prcesu týmvé práce vzniknu neb jsu revidvány musí být v suladu se záknem. 108/2006 Sb. a vyhlášku c. 505/2006 Sb. a zachycvat reálnu praxi v rganizaci. Strana 15 (celkem 17)

16 Závěr Práce na tvrbě a aktualizaci metdik je prces nárčný a vyžaduje pracvní nasazení všech zúčastněných, jak veducích pracvníků tak pracvníků v přímé práci, za silné pdpry vedení rganizace. Všichni zúčastnění by měli vědět, že první verze metdiky nikdy není kne ná, že zpracvávání metdik je nutn připmínkvat a t zejména těmi, kd pak pdle nich budu pracvat a musí být srzumitelná. Vždy bychm měli hledat rvnváhu mezi becnstí a knkrétnstí a snažit se, aby metdika nebyla příliš dluhá a zárveň aby byla dstate ně návdná a nebyla jen suhrnem becných frází, které nedávají jasné pkyny pr knkrétní práci. Na předcházejících stranách jsem se pkusila shrnut některé svědčené techniky a pstupy, které se pužívají při týmvé práci a předat i zkušensti s pstupy, která jsme pužili v naší rganizaci při práci na aktualizaci metdických pkynů pr práci v nízkprahvých prgramech pr děti a mládež. Praxe je však mnhem bhatší, než sebelépe zpracvaná terie a prt je zřejmé, že hdně z th, c může pskytvatele sciálních služeb ptkat v rámci prcesu řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb, na předchzích stránkách asi není ppsán. Pracvníci by v průběhu prcesu tvrby a aktualizace metdik měli mít stále na mysli, že jde především zkvalitňvání sciálních služeb ve prspěch jejich klientů. Úkl je snadný, když namáhavu práci dělá více lidí. Hmér Strana 16 (celkem 17)

17 Pužitá literatura a textvé materiály: HERMOCHOVÁ, Sňa. Teambuilding. Grada Publishing, a.s BEDRNOVÁ, Eva; NOVÝ, Ivan a kl. Psychlgie a scilgie řízení. Management Press, 1998 ZAHRÁDKOVÁ, Eva. Teambuilding cesta k efektivní splupráci. Prtál, 2005 MATOUŠEK, Kamil, Týmvá (splu)práce FIDES POPULI, s.r.., Vybrané metdy práce průvdců v zavádění standardů kvality sciálních služeb Strana 17 (celkem 17)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More Restrukturalizace jak sučást zefektivňvání managementu pdniku Filip Bušina Abstrakt: Restrukturalizace je disciplína, kteru lze chápat z něklika úhlů phledu. Zpravidla ji zavádíme při jakékli eknmické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více