Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu"

Transkript

1 Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

2

3 Obsah Úvd...strana 3 1. Základní pjmy... strana 4 Tým... strana 4 Pracvní skupina... strana 4 2. Sestavení týmu. strana 5 Typy týmů. strana 5 Struktura týmu. strana 5 3. Metdy práce týmu strana 7 Vývjvá stadia... strana 8 Kmunikační standardy.... strana 9 C může negativně vlivnit prces strana Jak jsme pracvali v týmu..... strana 12 Sestavení pracvníh týmu..... strana 12 Příklady dbré praxe strana 13 Vnější pdpra prcesu... strana 14 Hdncení prcesu.... strana Závěr..... strana 15 Pužitá literatura strana 16 Úvd Strana 3 (celkem 17)

4 Mtt: Více hlav více ví Závěrečná práce kurzu Manažerské minimum Asciace manažerů abslventů zpracvává téma řízení a práce v týmu pracvníků nestátní neziskvé rganizace. Důvdem, prč jsem si tt téma vybrala, byla především mje zkušenst (nezkušenst) s týmvu prací na aktualizaci metdik pskytvaní sciálních služeb v nízkprahvých prgramech Prxima Sciale.p.s., která v rganizaci prbíhala p dbu jednh rku. Umět pracvat by měla být základní dvednst, kteru by měli pracvníci vládat. Praxe však ukazuje, že t není snadný úkl a dbru práci v týmu vlivňuje mnh aspektů. Jsu t především - mtivace zaměstnance, příznivé pdmínky, sciální a interpersnální vztahy, kmunikace, sciální klima na pracvišti, sciální nrmy, tradice a hdnty rganizace. Následující text by měl přiblížit základní pjmy a principy týmvé práce. Měl by být stručnu rukvětí pr pracvní skupiny, které pracují na splečném úklu či prjektu. Strana 4 (celkem 17)

5 1. Základní pjmy V lidské splečnsti představuje termín skupina subr jedinců, kteří na sebe vzájemně půsbí, jsu si vědmi jeden druhéh a pvažují sami sebe za skupinu (E.H.Schein). Tým Tým je malá skupina lidí, kteří jsu zaujatí pr určitý cíl a všichni se za něj cítí být splečně zdpvědní. Charakteristika týmu Splečný účel Splečná minulst Charakteristika účasti Kmunikace v týmu Sudržnst týmu Atmsféra Skupinvé nrmy Struktura a rganizace Tým víc ví Tým pdněcuje Tým vyrvnává Aby se z týmu stal fungující tým, musí být splněny určité pdmínky. K úspěšnsti týmu přispívají jasně frmulvané cíle; přiměřená vnitřní struktura; členvé týmu připraveni k úklu; klima pdprující splupráci; pdpra a uznání zvenčí a kmpetentní vedení. 1 Pracvní skupina Pracvní skupina je vnitřně a funkčně prpjený celek minimálně dvu splupracvníků, kteří jsu spjeni přinejmenším splečným místem výknu práce. Pracvní skupina bvykle má své specifické vnitřní hdnty a nrmy. Charakteristika skupiny uspkjvání sbních ptřeb ve skupině (skupinvé cíle v suladu s sbními) vztahy sympatií mezi členy mtivace jedinců ke členství přátelská akceptující atmsféra zvyšvání prestiže členů členstvím ve skupině přitažlivst skupinvých aktivit sutěžení s jinu skupinu Nicky Hayes definuje rzdíl mezi pracvní skupinu a pracvní tým takt: Tým se d pracvní skupiny pdstatně liší. Týmy jsu zaměřené na úkl a skládají se z lidí s různými, ale dplňujícími se znalstmi a dvednstmi. Přest mají týmy s pracvními skupinami mnh splečnéh, například vývj skupinvých nrem, které pmáhají tým definvat a zajišťují jeh hladké a správné fungvání. Týmvé nrmy však bývají více zaměřeny na úkl, než nrmy běžné pracvní skupiny. 2. Sestavení týmu 1 HERMOCHOVÁ, Sňa. Teambuilding. Grada Publishing, a.s., 2006, s.26 Strana 5 (celkem 17)

6 Typy týmů Úklvé týmy - typické jsu tyt týmy v blasti vědy a výzkumu Dčasné týmy - bývají vytvářeny na krátku dbu k vyknání jednh knkrétníh úklu, např. pr realizaci jednh prjektu Stálé týmy - Jsu t týmy, které splu pracují dluhdbě a jejich existence je vyvlána charakterem vyknávané práce Náhdné týmy (týmy ad hc) - týmy, které se vytvřily, prtže t byla nejlepší cesta, jak se vypřádat s nějakým prblémem Struktura týmu týmvé rle (viz Belbinův test) V průběhu devíti let, Meredith Belbin a jeh tým výzkumníků na Henley Management Cllege prváděli studie chvání manažerů z celéh světa. Zúčastnění manažeři byli pdrbeni sérii psychmetrických testů a byli zařazeni d týmů, ve kterých plnili kmplexní manažerské úkly. v průběhu byly hdnceny jejich klíčvé charaktervé rysy, intelektuální styly a typy chvání. Výzkumníci pstupně začali rzlišvat jedntlivé týmvé rle manažerů, tedy určité vzrce chvání, které byly základem úspěchu jedntlivých týmů. Vyknavatel Praktický rganizátr. Mění nápady v uskutečnitelné úkly. Rád dělá plány a harmngramy. Je metdický, dpvědný, důvěryhdný a výknný. Nenechá se vzrušit. Nevede, ale přejímá administrativu. Vůdce Vede celý tým a krdinuje úsilí. Nemusí být geniální ani tvřivý, ale spíše je disciplinvaný, sustředný a udržuje rvnváhu mezi různými tendencemi. Umí dbře mluvit, nasluchat i psuzvat. Pracuje prstřednictvím statních. Usměrňvatel Vysce mtivvaný, vysce výknný, dminantní. Vede plnění úklů a v nepřítmnsti vůdce přebírá jeh rli, i když ji nevykvává nejlépe. Jeh síla je ve vůli a vášni ke splnění úklů, ale bývá přecitlivělý, hněvivý a netrpělivý. Je hnacím mtrem akce. Invátr Na rzdíl d usměrňvatele je intrvertvaný, ale intelektuálně dminantní. Je zdrjem riginálních nápadů a návrhů. Nejvíce imaginativní a nejvíce inteligentní člen týmu. Zanedbává detaily, nehlíží se na kritiku. Je třeba h stimulvat, jinak vypadne. Hledač zdrjů Ppulární člen týmu extrvertní, sciabilní, uvlněný. Přináší d skupiny nvé kntakty, nápady, myšlenky a vývj. Obchdník, diplmat, vyjednavatel. Není riginální, není příliš mtivvaný a ptřebuje prt tým, aby h nabudil. Pzrvatel Inteligentní jedná se spíše analyticku inteligenci než tvřivu. Důkladně rzebírá nápady a nachází rzpry v argumentech. Je méně aktivní než statní, phlcený svými daty, vzdálený činnsti týmu, ale nezbytný pr prvěření kvality tét činnsti. Je závislý, ale může být chladný a netaktní. Týmvý člvěk Drží tým phrmadě, pdpruje statní, nasluchá, pvzbuzuje, harmnizuje a chápe. Příjemný a ppulární ale nesutěživý. Nevšimnete si h, když je v týmu, ale schází vám, když tam není. Strana 6 (celkem 17)

7 Dknčvatel Bez dknčvatele tým nikdy nedsáhne výsledku. Ověřuje detaily, stará se plnění harmngramu, vyniká smyslem pr naléhavst. Jeh neústupné úsilí je důležité, ale dsti neppulární. Účast v prcesu týmvé práce na zadaném úklu vede jedntlivce k identifikaci s ním a mtivuje h. Strana 7 (celkem 17)

8 3. Metdy práce týmu Týmvá práce Týmvá práce je mderní nástrj, který využívá ptenciálu členů týmu, vzájemné inspirace, dělby práce mezi jedntlivými členy a synergický efekt. Jestliže má tým vyřešit splečně určitý prblém, musí se všichni členvé týmu snažit účinně kmunikvat v průběhu celéh prcesu řešení prblému. Prt by se členvé měli naučit jasně a srzumitelně frmulvat své myšlenky a nasluchat statní členy týmu. Jen tak je mžné vytvřit dbrý předpklad pr efektivní skupinvé řešení prblém. Jedntlivé činnsti členů týmu splu určitým způsbem suvisejí, jsu prpjeny a v některých případech jsu na sbě i závislé. Týmvá práce je v pdstatě již ve svém průběhu úspěšná, prtže dchází k aktivizaci dbrné i sciální způsbilsti členů týmu. V sciální práci je čast cesta stejně důležitá jak cíl. A t platí stejně pr přímu práci s klienty tak pr práci v pracvním týmu.. Efektivní práci v týmu ve svém průběhu i cíli vlivňuje řada skutečnstí (viz.násl.brázek 2 ): struktura klí úkly intervenující prměnné Závislé prměnné Bedrnvá a Nvý spatřují výhdy týmvé práce v tm, že: zvyšuje se chta k riziku, k nebvyklým řešením a riginalitě, zmírňují se extrémní názry a řešení, rzšiřuje se a prhlubuje využívaná infrmační základna, tlak skupiny vyžaduje schpnst prsadit se a sučasně vytváří dstatečný prstr pr sebe prsazení jedntlivců usnadňuje krdinaci a celkvu rganizaci práce má výchvný dpad na mladší splupracvníky (nvá zkušenst, příležitst ukázat se apd.) vytváří stimulující pdmínky pr rzvj všech členů týmu usnadňuje neppulární rzhdnutí pdmiňuje větší nefrmální autritu rzhdnutí než v případě 2 BEDRNOVÁ, Eva; NOVÝ, Ivan a kl. Psychlgie a scilgie řízení. Management Press, 1998, s.109 Strana 8 (celkem 17)

9 rzhdvání jedntlivce, vede k uspkjení řady sciálně psychlgických ptřeb členů týmu 3 Vývjvá stadia týmvé práce Frmvání Činnsti: Fixace týmu Ustavení veducíh Vyjasnění čekávaných přínsů d jedntlivých členů Objasnění úklu Krystalizace Činnsti: Plarizace názrů Upevňvání týmu Hledání standardů Nrmvání Činnsti: Stanvení nrem Vytvření břadů (zvyklstí) Sdělvání stanvisek Pčátky řešení úklů Realizace Činnsti: Prhlubvání funkčních vztahů Kreativní řešení úkl Ptlačení případných krizí Rzchd týmu Činnsti: Zhdncení práce členů týmu Pděkvání a hdncení členů týmu Eva Zahrádkvá, v knize Teambuilding cesta k efektivní splupráci, rzlišuje jedntlivé etapy vývje a budvání týmu z hlediska jedntlivých na sebe navazujících fází skupinvé dynamiky: 1. Fáze: vznik (starting) Hlavními prcesy v tét fázi jsu výběr veducíh a členů týmu, příchd členů d skupiny, definice frmálních rlí, stanvení frmálních pravidel a zasazení týmu d kntextu v rganizaci. 2. Fáze: Orientace (frming) Hlavními prcesy tét fáze jsu seznamvání se jedntlivých členů týmu, vyjasňvání nefrmálních rlí a pzic, začátek práce. 3. Fáze: Krize (strming) Hlavními prcesy tét fáze jsu vyjadřvání rzdílných názrů, střety různých názrů, pracvních stylů a úhlů phledu. 3 BEDRNOVÁ, Eva; NOVÝ, Ivan a kl. Psychlgie a scilgie řízení. Management Press, 1998 Strana 9 (celkem 17)

10 4. Fáze: Stabilizace (nrming) V tét fázi jsu hlavními prcesy stanvvání pravidel prcesu, uplatňvání dbrých řešení, stanvení a ddržvání nefrmálních rlí; stabilizace kultury skupiny, stanvení základních pravidel a mezení, uklidnění situace (různé názry jsu přád, ale vědí a mají vyzkušené, c s nimi a jak řešit nárčné situace); zaměření na efektivitu. 5. Fáze: Prduktivní fáze (perfrming) Hlavními prcesy tét fáze jsu práce na prjektu, maximální zaměření na cíl, maximální využití silných stránek jedntlivců pr práci týmu a dsažení cíle, využívání různých úhlů phledu a různých názrů v týmu. 6. Fáze: uzavírání (clsing) Hlavními prcesy tét fáze jsu dknčení prjektu, hdncení, závěry, dměny, slava, lučení členů týmu, zaknčení splupráce, uknčvání prcesů, rientace mim tent tým. Neb 7. Fáze: živení (refresh) Hlavními prcesy fáze jsu udržení prduktivity skupiny, bměny skupiny, zlepšvání, invace i prhlubení steretypů, řešení pracvních prblémů, vylaďvání vztahů, změny v prcesech 4 Kmunikační standardy Pr správné fungvání týmu musí být nastavena frmální i nefrmální kmunikace týmu. Týmy si stanví vlastní standardy pr kmunikaci uvnitř i vně týmu a následně tyt standardy ddržují. Právě důkladné nastavení kmunikačních standardů pvyšuje týmvu práci mezi vyšší stupně splupráce. Mezi základní kmunikační nástrje patří: perativní schůzky týmu schůzky týmu k rzvjvým tématům zápisy ze schůzek prezentace Mrální standardy - zahrnují etické nrmy chvání vzájemně uvnitř týmu a chvání týmu k klí až p vzájemné chvání mužů a žen při smíšených týmech. Jak by měla vypadat ideální týmvá schůzka: 4 ZAHRÁDKOVÁ, Eva. Teambuilding cesta k efektivní splupráci. Prtál, 2005, s Strana 10 (celkem 17)

11 Struktura schůzek by měla být takvá, aby umžňvala získání maximum infrmací d pracvníků v přímé práci. Jejich aktivní ú ast na schůzkách pmáhá pracvníkům zttžnit se se s prací na úklu, v tmt případě se standardy kvality. Usnadňuje jim v buducnu dbru znalst metdik a rientaci v ní. Není nutné, aby všechny metdiky zpracvávali všichni pracvníci, napak, struktura pracvních skupin musí respektvat zejména kmpetence a zdpvědnsti jedntlivých pracvníku (např. pracvníci v přímé práci se nemusejí vždy pdílet na vypracvávání persnálních směrnicích). Je ptřeba vědět, že zpracvávání jedntlivých standardů a jejich zavádění d praxe je nár ný a dluhdbý prces, při kterém je třeba dbát na: maximální zapjení všech pracvníku v přímé práci srzumitelnst a uplatnitelnst vytvřených metdik rzlišení diskuse, infrmvání a rzhdvání v prcesu tvrby na standardech kvality dstatek asu, který je jasně limitván (aby nedšl k tmu, že tvříme metdiky bez knce). C může negativně vlivnit prces týmvé práce Přecenění schpnstí Tým byl pvěřen úklem, na který nestačí. Vidina neúspěchu a neúspěch sám vedu k frustraci členů týmu, kteří se cítí přetíženi. K tmut přetížení vede i velký pčet méně nárčných úklů, než klik mhu pracvníci splnit. Osbní prestiž manažera Veducí týmu se snaží psílit svji sbní pzici v rganizaci a iniciativně přijímá pr svůj tým nárčnější úkly, než je tým schpen splnit. Rztříštěnst názrů Členvé týmu mají rzdílné názry a nesnaží se jejich sjedncení. Jedntliví členvé jsu čast pd vlivem jiných skupin. Kmunikace v týmu je nefunkční. Nsitelé výrazných názrů se snaží získat členy týmu na svu stranu neférvými taktikami. Strana 11 (celkem 17)

12 Nedcenění prblému Zadaný úkl se zdá členům týmu nedůležitý, není pr ně mtivující, prtže nedkážu dhadnut důležitst splnění úklu pr činnst celé rganizace. Neznalst řešení prblému Tým není schpen najít cestu k řešení prblému, prt se snaží úkl dlžit neb se mu vyhnut. Nízká spluúčast Nízká spluúčast členů týmu má vždy silně demtivující účinky. Nízká spluúčast suvisí s mnha dalšími krizvými jevy. Může být vyvlána tím, že nejsu dceňvány názry členů týmu neb špatnu kmunikací v týmu. Příliš btížné řešení Přijaté řešení nedpvídá mžnstem týmu. Tým je dsud mál sudržný a nevěří si. Tým by ptřebval alespň malý úspěch, aby si začal věřit a přijal výzvu nárčnéh řešení. Nebezpečné rzhdnutí Tým má bavy z následků svéh rzhdnutí. Má strach z reakcí statních týmů v rganizaci. Tým ptřebuje mrální pdpru vedení, aby získal sebedůvěru. Únik před rzhdnutím Tým se snaží dkládat nějaké vážné rzhdnutí z bav před jeh následky. Je třeba získat alespň něklik důležitých členů týmu, kteří pmhu statním nalézt dvahu k převzetí spluzdpvědnsti. Strana 12 (celkem 17)

13 4. Jak jsme pracvali v týmu Sestavení pracvníh týmu v NZDM a Terénních službách Prxima Sciale.p.s. Dčasný pracvní tým pr aktualizaci metdiky práce v sciálních nízkprahvých službách pr děti a mládež jsme vytvřili z klegů, kteří tvří stálý tým nízkprahvých služeb pr děti a mládež, tedy týmu, který dluhdbě pracuje se splečným charakterem vyknávané práce a zárveň jsu členy malých lkálních týmů, které také naplňují typ stáléh týmu. Vývjvá stadia týmvé práce Frmvání Frmvání týmu prbíhal v rámci třídenníh pracvníh výjezdu, kde byli všichni pracvníci ve velmi intenzivním kntaktu. Stálý tým nízkprahvých služeb pr děti a mládež čítá 26 pracvníků. V pčáteční fázi jsme pracvali v plném pčtu. Atmsféra výjezdu mim pracviště a mim měst velmi pdpřila splupráci a kmunikace v týmu a tut praxi dpručujeme. V tmt pčtu 26 pracvníků prbíhal bjasnění úklu a vyjasnění čekávaných přínsů d jedntlivých členů. Dčasné pracvní týmy jsme nesestavvali dle Belbinva vzrce týmvých rlí, ale v průběhu prcesu se jedntliví členvé týmu vyprfilvali tak, že splnili charaktervé rysy a typy chvání jedntlivých rlí. Pr náš dčasný pracvní tým byl priritu, aby v týmu byli zástupci jedntlivých lkalit a služeb, aby v týmu byli pracvně starší klegvé splečně s nváčky. Také byl důležité, aby měl tým veducíh a metdika. Krystalizace Tat fáze byla velmi analytická, kdy stávající metdické materiály byly pdrbeny důkladnému rzbru a všichni pracvníci mhli vyjádřit svůj názr k bsahu a frmulacím jedntlivých částí. V tét fázi dstali prstr nváčci, jejichž úklem byl přečíst si pečlivě materiály a vznést připmínky především ke srzumitelnsti textu. Následvala diskuze a dcházel k plarizaci názrů. V tét fázi jsme stále ještě pracvali v plném pčtu členů stáléh týmu NZDM a Terénních služeb. Nrmvání V rámci tét fáze si tým (NZDM a Terénních služeb) stanvil nrmu a frmu další práce. D prcesu byl pzván externí dbrník, se kterým byly názry na tvrbu a aktualizaci metdik knzultvány a splečně pd jeh vedením byla vytvřena nvá struktura jedntlivých kapitl metdiky. V tut chvíli sknčila práce pr stálý tým všech pracvníků a vytvřili jsme menší dčasné pracvní týmy, které dstaly přesné zadání zpracvat jedntlivé kapitly. Byl vypracván harmngram další práce. Realizace Tat část prcesu se ukázala být pr jedntlivé dčasné týmy velmi nárčnu, nebť se práce rzlžila d více jak půlrčníh pracvníh plánu a přestže jedntlivé pracvní schůzky byly pečlivě naplánvány, dcházel k jejich přesuvání a rušení a t z důvdu pracvníh vytížení pracvníků. Tent fakt velmi negativně vlivnil celu práci. Přest jsme se dpracvali ke kreativnímu řešení úklů a pdařil se nám překnat něklik krizí. V rámci pracvníh prcesu byly zapracvány d materiálů připmínky pracvníků, upravena stylistika textu. V průběhu práce měli pracvníci dčasné skupiny vkládat připmínky k jedntlivým tématům a t v pdbě kmentářů d textu, který byl přístupný všem pracvníkům ve sdílených dkumentech v místní PC síti. Výsledná pdba metdickéh materiálu byla pak rzeslána em celému stálému týmu k připmínkvání. Připmínky byly v dčasných týmech prknzultvány a následně byly Strana 13 (celkem 17)

14 zapracvány d metdik. V tét fázi již byl zřejmé, který pracvník jaku rli v týmu zaujímá (dle Belbinva testu) a každá skupina měla svéh dtahvače a dknčvatele. Rzchd týmu Zaknčení prcesu aktualizace metdiky práce v sciálních nízkprahvých službách pr děti a mládež je naplánván d prgramu pracvníh výjezdu mim pracviště a kde bude dstatek času k zhdncení práce členů týmu a pděkvání a hdncení členů týmu. Zpracvávání jedntlivých standardů kvality sciálních služeb (SQSS) a jejich zavádění d praxe je nárčný a dluhdbý prces, při kterém je třeba dbát na: maximální zapjení všech pracvníků v přímé práci; srzumitelnst a pužitelnst vytvřených metdik; rzfázvání prcesu tvrby na diskusi, infrmvání a rzhdvání dstatek času, který je jasně limitván V becné rvině je mžné se přít následující důležité bdy: Metdiky vzešlé z prcesu týmvé práce a statní směrnice by měly tvřit jeden celek. Veškerý metdický materiál je dbré kncipvat tak, aby byl přehledný a byl zřejmé: kd daný materiál zpracvává kd h reviduje kd h schvaluje pr kh je závazný s jakými dalšími materiály suvisí d kdy nabývá účinnsti kdy má být revidván Příklady dbré praxe z vlastních zkušenstí: Pkud má být práce týmu efektivní, je dbré, když se schází astěji v kratších intervalech. Práce je pté intenzivnější. Delší prdlevy jsu na úkr efektivity. V pracvních týmech je nutné stanvit lena dpvědnéh za písemné vypracvání pstupu. Je dbré, když takt zpracvané písemné pstupy prjdu připmínkváním celé skupiny a až pté jsu předávány statním pracvníkům. Metdické pkyny by neměly být předávány statním pracvníkům puze v písemné pdbě, ale také frmu prezentace s mžnstí následné sple né diskuse nad vytvřenými metdikami. Jejich věřvání je v praxi snazší, pkud jim jedntliví pracvníci rzumějí. Při vyhlášení zkušebníh bdbí je nutné, aby tt bdbí byl časvě hraničené a p tut dbu se v metdických pstupech nic neměnil a změna se zanášela až p uknčení zkušebníh bdbí a p sesbírání pdnětů ke změně. P fázi připmínkvání je nutné, aby se pět sešli všichni pracvníci a zdůvdnili případné zamítnuté pdněty. Je velmi nutné dbát na transparentnst prcesu a na neustálé vysvětlvání krků všem pracvníkům rganizace. Vnější pdpra prcesu Strana 14 (celkem 17)

15 Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality v sciálních službách je nárčná práce a prt vnější pdpra může být velmi efektivním a pdpůrným prstředkem. Vstup externíh knzultanta přináší nvé phledy, klade nvé tázky, přináší nvé pdněty pr další práci. Kdy má smysl hledat knzultanta? Když nevíme jak dál Když plánujeme změnu a nevíme jak na t Když plánujeme rzvj Když chceme hdntit Když chceme phled z venku a nvé ideje Kdy nám knzultant nepmůže? Když je v týmu tevřený knflikt Když nechceme dělat změny Hdncení prcesu Hdncení je nutnu sučástí týmvé práce. Uzavírá každý prces a je cestu k tmu, aby se mhly začít další nvé prcesy. Hdncení je příležitst k dbrému pcitu ze splečnéh úspěchu a k diskusi tm, c udělat příště jinak a lépe a čeh se napříště vyvarvat. Metdiky a návdy, které v prcesu týmvé práce vzniknu neb jsu revidvány musí být v suladu se záknem. 108/2006 Sb. a vyhlášku c. 505/2006 Sb. a zachycvat reálnu praxi v rganizaci. Strana 15 (celkem 17)

16 Závěr Práce na tvrbě a aktualizaci metdik je prces nárčný a vyžaduje pracvní nasazení všech zúčastněných, jak veducích pracvníků tak pracvníků v přímé práci, za silné pdpry vedení rganizace. Všichni zúčastnění by měli vědět, že první verze metdiky nikdy není kne ná, že zpracvávání metdik je nutn připmínkvat a t zejména těmi, kd pak pdle nich budu pracvat a musí být srzumitelná. Vždy bychm měli hledat rvnváhu mezi becnstí a knkrétnstí a snažit se, aby metdika nebyla příliš dluhá a zárveň aby byla dstate ně návdná a nebyla jen suhrnem becných frází, které nedávají jasné pkyny pr knkrétní práci. Na předcházejících stranách jsem se pkusila shrnut některé svědčené techniky a pstupy, které se pužívají při týmvé práci a předat i zkušensti s pstupy, která jsme pužili v naší rganizaci při práci na aktualizaci metdických pkynů pr práci v nízkprahvých prgramech pr děti a mládež. Praxe je však mnhem bhatší, než sebelépe zpracvaná terie a prt je zřejmé, že hdně z th, c může pskytvatele sciálních služeb ptkat v rámci prcesu řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb, na předchzích stránkách asi není ppsán. Pracvníci by v průběhu prcesu tvrby a aktualizace metdik měli mít stále na mysli, že jde především zkvalitňvání sciálních služeb ve prspěch jejich klientů. Úkl je snadný, když namáhavu práci dělá více lidí. Hmér Strana 16 (celkem 17)

17 Pužitá literatura a textvé materiály: HERMOCHOVÁ, Sňa. Teambuilding. Grada Publishing, a.s BEDRNOVÁ, Eva; NOVÝ, Ivan a kl. Psychlgie a scilgie řízení. Management Press, 1998 ZAHRÁDKOVÁ, Eva. Teambuilding cesta k efektivní splupráci. Prtál, 2005 MATOUŠEK, Kamil, Týmvá (splu)práce FIDES POPULI, s.r.., Vybrané metdy práce průvdců v zavádění standardů kvality sciálních služeb Strana 17 (celkem 17)

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Str. 1

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Str. 1 VYBRANÉ METODY PRÁCE PRŮVODCŮ V ZAVÁDĚNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracvatel: FIDES POPULI s.r.. Publikace vznikla v rámci realizace zakázky MPSV ČR: Iniciální vzdělávání průvdců v zavádění

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení

Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení Standardy a kariérní systémy v učitelské prfesi: zahraniční přístupy a česká cesta Pedaggická fakulta Masarykva univerzita 27.11.2014 Standardy pr učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: klnsti

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

F4 Marketing a publicita projektu

F4 Marketing a publicita projektu Prjektvý manažer 250+ Kariéra prjektvéh manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrjů F4 Marketing a publicita prjektu V tmt tématu bude pzrnst věnvána zvláště těmt bdům: Kmunikační strategie prjektu.

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA

STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA Preambule Filsfický studentský splek Thema je dbrvlným a zcela nezávislým bčanským splkem studentů a abslventů studijníh bru Filzfie Filzfické fakulty Univerzity

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Příležitosti a rizika profesní komory pro soci{lní pracovníky v soci{lních služb{ch

Příležitosti a rizika profesní komory pro soci{lní pracovníky v soci{lních služb{ch Příležitsti a rizika prfesní kmry pr sci{lní pracvníky v sci{lních služb{ch Presentace pr seminář Výbru pr sciální plitiku PČR 3.3.2015 Daniela Luskvá Pčty sci{lních pracvníků v sci{lních služb{ch Nejsilnější

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu)

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu) Pineers f Change Hrní Rakusk - Jižní Čechy Detail návrhu PC (pjetí záměru ze strany českéh partnerskéh týmu) 1 Účel kurzu Účelem je dsáhnut th, aby talentvaní jedinci realizvali své nápady, a t v příhraničním

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015 Návrh rámcvéh pstupu a knceptu implementace standardů taxi MODRÝ ANDĚl s.r.., srpen 2015 Obsah Prhlášení a mtivace k návrhům standardů 3 Návrh rámcvéh knceptu zavedení standardů 4 Pdrbnější rzpad realizačních

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více