Pravidla pro hodnocení žáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro hodnocení žáků"

Transkript

1 Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii, věcné, srzumitelné a všestranné pr klasifikaci platí becná zásada, že vždy hdntíme t, c žák zná a ne t, c nezná při hdncení, průběžné i celkvé klasifikaci uplatňuje pedaggický pracvník přiměřenu nárčnst a pedaggický takt vůči žákvi při celkvé klasifikaci přihlíží učitel k věkvým zvláštnstem žáka i k tmu, že žák mhl v průběhu klasifikačníh bdbí zaklísat v učebních výknech vzhledem k určité indispzici (dluhdbá nemc, změny v rdinných pměrech apd.); dále je ptřeba při klasifikaci zhlednit případné specifické pruchy učení a výsledky vyšetření PPP v návaznsti na integraci učitel je pvinen prkazatelným způsbem ( písemné známení, sbní phvr apd.) známit záknnému zástupci žáka veškeré prblémy v prspěchu a chvání c nejdříve třídní učitel dpvídá za t, že veškeré údaje klasifikaci, hdncení chvání a výchvných patřeních se zapisují mim pvinnu dkumentaci také d pčítačvéh prgramu Další zásady hdncení a klasifikace 1. Hdncení žáka je sučástí výchvně vzdělávacíh prcesu a jeh řízení. 2. Za první plletí vydává škla žákvi výpis z vysvědčení, za druhé plletí vysvědčení. 3. Hdncení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřen klasifikačním stupněm, slvně neb kmbinací bu způsbů. O způsbu hdncení rzhduje ředitelka škly p prjednání v pedaggické radě a se suhlasem šklské rady. 4. Klasifikace je jednu z frem hdncení, její výsledky se vyjadřují stanvenu stupnicí. 5. Ve výchvně vzdělávacím prcesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celkvá. 6. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hdncení dílčích výsledků a prjevů žáka. 7. Na knci každéh plletí určují učitelé výslednu známku z danéh předmětu, známka není aritmetickým průměrem běžné klasifikace. 8. Při hdncení žáka klasifikací jsu výsledky vzdělávání žáka a chvání žáka ve škle a na akcích přádaných šklu hdnceny tak, aby byla zřejmá úrveň vzdělání žáka, které dsáhl zejména vzhledem k čekávaným výstupům frmulvaným v učebních snvách jedntlivých předmětů šklníh vzdělávacíh prgramu, k jeh vzdělávacím a sbnstním předpkladům a věku. Klasifikace zahrnuje také hdncení píle žáka a jeh přístupu ke vzdělávání i v suvislstech, které vlivňují jeh výkn. 9. Chvání nevlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučvacích předmětech. 10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

2 11. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační bdbí příslušní učitelé p vzájemné dhdě. 12. Ohdncením výknu žáka klasifikačním stupněm psuzuje učitel výsledky práce bjektivně a přiměřeně nárčně. 13. Záknní zástupci žáka jsu prspěchu žáka infrmváni třídním učitelem a učiteli jedntlivých předmětů: průběžně písemně pdle ptřeby či ústně při individuálních phvrech před kncem každéh čtvrtletí ( na 1. stupni pdle ptřeby) kdykliv na pžádání záknných zástupců žáka ( telefnicky, sbně) elektrnicku pštu, pkud t rdiče pžádají 14. V případě mimřádnéh zhršení prspěchu infrmuje učitel záknné zástupce žáka bezprstředně a prkazatelným způsbem. Případy zastávání žáků v učení se prjednají v pedaggické radě. 15. D vyššíh rčníku pstupí žák, který na knci druhéh plletí prspěl ze všech pvinných předmětů stanvených šklním vzdělávacím prgramem s výjimku předmětů výchvnéh zaměření stanvených rámcvým vzdělávacím prgramem a předmětů, z nichž byl uvlněn. D vyššíh rčníku pstupí i žák prvníh stupně základní škly, který již v rámci prvníh stupně pakval rčník, a žák druhéh stupně základní škly, který již v rámci druhéh stupně pakval rčník, a t bez hledu na prspěch tht žáka. 16. Nelze-li žáka hdntit na knci prvníh plletí, určí ředitelka škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za první plletí byl prveden nejpzději d dvu měsíců p sknčení prvníh plletí. Není-li mžné hdntit ani v náhradním termínu, žák se za první plletí nehdntí. 17. Nelze-li žáka hdntit na knci druhéh plletí, určí ředitelka škly pr jeh hdncení náhradní termín, a t tak, aby hdncení za druhé plletí byl prveden nejpzději d knce září následujícíh šklníh rku. V bdbí měsíce září d dby hdncení navštěvuje žák nejbližší vyšší rčník, ppřípadě znvu devátý rčník. 18. Má-li záknný zástupce žáka pchybnsti správnsti hdncení na knci prvníh neb druhéh plletí, může d 3 pracvních dnů de dne, kdy se hdncení prkazatelně dzvěděl, nejpzději však d 3 pracvních dnů d vydání vysvědčení, pžádat ředitelku škly kmisinální přezkušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka škly, krajský úřad. Kmisinální přezkušení se kná nejpzději d 14 dnů d dručení žádsti neb v termínu dhdnutém se záknným zástupcem žáka. 19. Žák, který plní pvinnu šklní dcházku, pakuje rčník, pkud na knci druhéh plletí neprspěl neb nemhl být hdncen. T neplatí žákvi, který na daném stupni základní škly již jednu rčník pakval; tmut žákvi může ředitelka škly na žádst jeh záknnéh zástupce pvlit pakvání rčníku puze z vážných zdravtních důvdů. 20. Ředitelka škly může žákvi, který splnil pvinnu šklní dcházku a na knci druhéh plletí neprspěl neb nemhl být hdncen, pvlit na žádst jeh záknnéh zástupce pakvání rčníku p psuzení jeh dsavadních studijních výsledků a důvdů uvedených v žádsti. Zásady pr hdncení chvání ve škle 1. Klasifikaci chvání žáků navrhuje třídní učitel p prjednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s statními učiteli a rzhduje ní ředitelka p prjednání v pedaggické radě. 2. Kritériem pr klasifikaci chvání je ddržvání pravidel slušnéh chvání a ddržvání vnitřníh řádu škly během klasifikačníh bdbí.

3 3. Při klasifikaci chvání se přihlíží k věku, mrální a rzumvé vyspělsti žáka; k uděleným patřením k psílení kázně se přihlíží puze tehdy, jestliže tat patření byla neúčinná. 4. Škla hdntí a klasifikuje žáky za jejich chvání ve škle a při akcích rganizvaných šklu. 5. Nedstatky v chvání žáků se prjednávají v pedaggické radě. 6. Záknní zástupci žáka jsu chvání žáka infrmváni třídním učitelem a učiteli jedntlivých předmětů: průběžně písemně pdle ptřeby či ústně při individuálních phvrech kamžitě v případně mimřádnéh prušení šklníh řádu Zásady a pravidla pr sebehdncení žáků 1. Sebehdncení je důležitu sučástí hdncení žáků. 2. Chybu je ptřeba chápat jak přirzenu věc v prcesu učení. učitelé se chybě se žáky baví, žáci mhu některé práce sami pravvat. Chyba je důležitý prstředek učení. 3. Při sebehdncení se žák snaží ppsat: c se mu daří, c mu ještě nejde, jak bude pkračvat dál. 4. Při šklní práci vést žáka, aby kmentval svje výkny a výsledky. Stupně a zásady hdncení prspěchu a chvání Prspěch Prspěch žáka v jedntlivých vyučvacích předmětech (předměty pvinné, pvinně vlitelné a vlitelné) je klasifikván těmit stupni : 1 výbrný 2 chvalitebný 3 dbrý 4 dstatečný 5 nedstatečný Pr ptřeby klasifikace se předměty dělí d dvu skupin: předměty s převahu teretickéh zaměření předměty s převahu výchvnéh a uměleckéh dbrnéh zaměření. Kritéria pr jedntlivé klasifikační stupně jsu frmulvána především pr celkvu klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, psuzuje žákvy výkny kmplexně, v suladu se specifiku předmětu. Klasifikace ve vyučvacích předmětech s převahu teretickéh zaměření

4 Převahu teretickéh zaměření mají tyt blasti: jazyk a jazykvá kmunikace, matematika a její aplikace, infrmační a kmunikační technlgie, člvěk a jeh svět, člvěk a splečnst, člvěk a přírda. Při klasifikaci výsledků ve vyučvacích předmětech s převahu teretickéh zaměření se v suladu s pžadavky šklníh vzdělávacíh prgramu hdntí: ucelenst, přesnst a trvalst svjení pžadvaných klíčvých kmpetencí ( pznatků, fakt, pjmů, definic, záknitstí a vztahů, kvalita a rzsah získaných dvednstí vyknávat pžadvané intelektuální a mtrické činnsti) schpnst uplatňvat svjené kmpetence při řešení teretických a praktických úklů kladný přístup k svjvání klíčvých kmpetencí Výchvně vzdělávací výsledky se klasifikují pdle těcht kritérií: Stupeň 1 (výbrný) Žák samstatně uplatňuje svjené klíčvé kmpetence při řešení teretických a praktických úklů, při výkladu a hdncení jevů a záknitstí. Ovládá pžadvané pznatky, fakta, pjmy, definice a záknitsti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Phtvě vyknává pžadvané intelektuální a mtrické činnsti.myslí lgicky správně, zřetelně se u něh prjevuje samstatnst a tvřivst. Jeh ústní a písemný prjev je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeh činnsti jsu kvalitní, puze s menšími nedstatky. Je schpen samstatně studvat vhdné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák s mírnu pmcí uplatňuje svjené klíčvé kmpetence při řešení teretických a praktických úklů, při výkladu a hdncení jevů a záknitstí. Ovládá pžadvané pznatky, fakta, pjmy, definice a záknitsti v pdstatě uceleně, přesně a úplně. Phtvě vyknává pžadvané intelektuální a mtrické činnsti. Samstatně neb pdle menších pdnětů učitele uplatňuje svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů. Myslí správně, v jeh myšlení se prjevuje lgika a tvřivst. Ústní a písemný prjev mívá menší nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti. Je schpen samstatně neb s menší pmcí studvat vhdné texty. Stupeň 3 (dbrý) Žák s pmcí uplatňuje svjené klíčvé kmpetence při řešení teretických a praktických úklů, při výkladu a hdncení jevů a záknitstí. Ovládá pžadvané pznatky, fakta, pjmy, definice a záknitsti v pdstatě uceleně, přesně a úplně. S pmcí vyknává pžadvané intelektuální a mtrické činnsti. Samstatně neb pdle menších pdnětů učitele uplatňuje svjené pznatky a dvednsti při řešení teretických a praktických úklů. Myslí správně, v jeh myšlení se prjevuje lgika a tvřivst. Ústní a písemný prjev mívá menší nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti. Je schpen samstatně neb s menší pmcí studvat vhdné texty. Stupeň 4 (dstatečný) Žák uplatňuje svjené klíčvé kmpetence při řešení teretických a praktických úklů s velku pmcí učitele. Pžadvané pznatky, fakta, pjmy, definice a záknitsti uplatňuje se závažnějšími chybami. Intelektuální a mtrické činnsti prvádí s většími chybami. Při využívání pznatků pr výklad a hdncení jevů je nesamstatný. V lgice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvřivé. Jeh ústní a písemný prjev má vážné nedstatky ve správnsti, přesnsti a výstižnsti. Závažné nedstatky a chyby dvede žák s pmcí učitele pravit. Při samstatném studiu má velké těžksti.

5 Stupeň 5 (nedstatečný) Žák neuplatňuje svjené klíčvé kmpetence při řešení teretických a praktických úklů ani s pmcí učitele. Jeh dvednst vyknávat pžadvané intelektuální a mtrické činnsti má velmi pdstatné nedstatky. V uplatňvání svjených vědmstí a dvednstí se vyskytují velmi závažné chyby. Žák si pžadvané pznatky nesvjil uceleně, přesně a úplně, má v nich značné mezery. Při výkladu a hdncení jevů a záknitstí nedvede své vědmsti uplatnit ani s pdněty učitele. Neprjevuje samstatnst v myšlení, vyskytují se u něh časté lgické nedstatky. V ústním a písemném prjevu má závažné nedstatky ve správnsti, přesnsti i výstižnsti. Závažné nedstatky a chyby nedvede pravit ani s pmcí učitele. Nedvede samstatně studvat. Klasifikace ve vyučvacích předmětech s převahu výchvnéh a praktickéh zaměření Převahu výchvnéh zaměření mají blasti: umění a kultura, člvěk a zdraví, člvěk a svět práce. Při klasifikaci v předmětech s převahu výchvnéh zaměření se v suladu s pžadavky učebních snv hdntí: ucelenst, přesnst a trvalst svjení pžadvaných klíčvých kmpetencí ( pznatků, fakt, pjmů, definic, záknitstí a vztahů, kvalita a rzsah získaných dvednstí vyknávat pžadvané intelektuální a mtrické činnsti) schpnst uplatňvat svjené kmpetence při řešení teretických a praktických úklů kladný přístup k svjvání klíčvých kmpetencí Výchvně vzdělávací výsledky se klasifikují pdle těcht kritérií: Stupeň 1 (výbrný) Žák samstatně uplatňuje svjené klíčvé kmpetence při řešení teretických a praktických úklů. Žák je v činnstech velmi aktivní. Pracuje tvřivě, samstatně, plně využívá své sbní předpklady a velmi úspěšně je pdle pžadavků ŠVP rzvíjí v individuálních a klektivních prjevech. Jeh prjev je esteticky půsbivý, riginální, prcítěný, v hudební a tělesné výchvě přesný. Osvjené vědmsti, dvednsti a návyky aplikuje tvřivě. Má výrazně aktivní zájem umění, estetiku, brannst a tělesnu kulturu a prjevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rzvíjí svůj estetický vkus a tělesnu zdatnst. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák s mírnu pmcí uplatňuje svjené klíčvé kmpetence při řešení teretických a praktických úklů. Žák je v činnstech aktivní, tvřivý, převážně samstatný na základě využívání svých sbních předpkladů, které úspěšně rzvíjí v individuálním a klektivním prjevu. Jeh prjev je esteticky půsbivý a má jen menší nedstatky z hlediska pžadavků. Žák tvřivě aplikuje svjené vědmsti, dvednsti a návyky v nvých úklech. Má aktivní zájem umění, estetiku a tělesnu zdatnst. Rzvíjí v pžadvané míře svůj estetický vkus a tělesnu zdatnst. Stupeň 3 (dbrý) Žák s pmcí uplatňuje svjené klíčvé kmpetence při řešení teretických a praktických úklů. Žák je v činnstech méně aktivní, tvřivý, samstatný a phtvý. Nevyužívá dstatečně své schpnsti v individuálním a klektivním prjevu. Jeh prjev je mál půsbivý, dpuští se v něm chyb. Jeh vědmsti a dvednsti mají četnější mezery a při jejich aplikaci ptřebuje pmc učitele. Nemá dstatečný aktivní zájem umění,

6 estetiku a tělesnu kulturu. Nerzvíjí v pžadvané míře svůj estetický vkus a tělesnu zdatnst. Stupeň 4 (dstatečný) Žák uplatňuje svjené klíčvé kmpetence při řešení teretických a praktických úklů s velku pmcí učitele. Žák je v činnstech mál aktivní a tvřivý. Rzvj jeh schpnstí a jeh prjev jsu mál uspkjivé. Úkly řeší s častými chybami. Vědmsti a dvednsti aplikuje jen se značnu pmcí učitele. Prjevuje velmi malu snahu a zájem činnsti, nerzvíjí dstatečně svůj estetický vkus a tělesnu zdatnst. Stupeň 5 (nedstatečný) Žák neuplatňuje svjené klíčvé kmpetence při řešení teretických a praktických úklů ani s pmcí učitele. Žák je v činnstech převážně pasivní. Rzvj jeh schpnstí je neuspkjivý. Jeh prjev je pvětšině chybný a nemá esteticku hdntu. Minimální svjené vědmsti a dvednsti nedvede aplikvat. Neprjevuje zájem práci a nevyvíjí úsilí rzvíjet svůj estetický vkus a tělesnu zdatnst. Chvání žáka je klasifikván těmit stupni : 1 velmi dbré 2 uspkjivé 3 neuspkjivé Chvání Známka z chvání je vždy uzavřena k příslušnému plletí. Kritéria pr jedntlivé stupně klasifikace chvání jsu následující: Stupeň 1 (velmi dbré ) Žák uvědměle ddržuje pravidla chvání a ustanvení vnitřníh řádu škly. Méně závažných přestupků se dpuští jediněle. Žák je však přístupný výchvnému půsbení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 2 (uspkjivé ) Chvání žáka je v rzpru s pravidly chvání a s ustanveními vnitřníh řádu škly. Žák se dpustí závažnéh přestupku prti pravidlům slušnéh chvání neb vnitřnímu řádu škly; neb se pakvaně dpuští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídníh učitele neb ředitelky škly dpuští dalších přestupků, narušuje výchvně vzdělávací činnst škly. Ohržuje bezpečnst a zdraví své neb jiných sb. Stupeň 3 (neuspkjivé )Chvání žáka ve škle je v příkrém rzpru s pravidly slušnéh chvání. Dpustí se takvých závažných přestupků prti šklnímu řádu neb prvinění, že je jimi vážně hržena výchva neb bezpečnst a zdraví jiných sb. Záměrně narušuje hrubým způsbem výchvně vzdělávací činnst škly. Zpravidla se přes důtku ředitelky škly dpuští dalších přestupků. Výchvná patření Výchvnými patřeními jsu pchvaly neb jiná cenění a kázeňská patření. Pchvaly

7 Ředitelka škly může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu jiné právnické či fyzické sby žákvi p prjednání v pedaggické radě udělit pchvalu neb jiné cenění za mimřádný prjev lidsksti, bčanské neb šklní iniciativy, záslužný neb statečný čin neb za dluhdbu úspěšnu práci. Třídní učitel může na základě vlastníh rzhdnutí neb na základě pdnětu statních vyučujících žákvi p prjednání s ředitelem škly udělit pchvalu neb jiné cenění za výrazný prjev šklní iniciativy neb za déletrvající úspěšnu práci. Udělení pchval se zaznamenává d dkumentace škly, případně na vysvědčení. Drbné pchvaly mhu vyučující udělvat bezprstředně při vzniku důvdu, rdičům je znamují. Veškerá výchvná patření a pchvaly bezprstředně zaznamená třídní učitel d evidenčníh listu žáka v pčítačvé evidenci s datem udělení a zdůvdněním. Pravidla udělvání výchvných patření v průběhu plletí lze žákvi pdle stupně závažnsti jeh prhřešku udělit puze tat výchvná patření: napmenutí třídníh učitele (dále jen NTU) důtku třídníh učitele (DTU) důtku ředitelky škly (DŘŠ) pkud se jedná závažný přestupek prti ustanvení Šklníh řádu, nemusí učitel ddržet pstupnu škálu kázeňských patření udělvání NTU a DTU je zcela v kmpetenci třídníh učitele, udělení DTU třídní učitel neprdleně známí vedení škly DŘŠ uděluje ředitelka škly na základě návrhu třídníh učitele, případně jinéh vyučujícíh, p prjednání v pedaggické radě druh udělenéh výchvnéh patření je závislý jednak na stupni závažnsti prhřešku žáka a jednak na jeh případném pakvání v průběhu plletí z hlediska výchvnéh dpadu na chvání žáka se výchvné patření žákvi uděluje bez zbytečnéh dkladu c nejdříve p spáchání prhřešku a jeh důkladném pršetření prhřešky žáků typu nemluvené hdiny, nepvlené puštění škly, pakvané nevhdné chvání ke splužákům, šikana neb její prjevy, krádež, závažné úmyslné pškzení zařízení škly, vulgární vyjadřvání k pracvníkům škly, násilné chvání ke splužákům neb pracvníkům škly jsu pvažvány za závažné prušení šklníh řádu, třídní učitel je pvinen je kamžitě hlásit ředitelce škly a seznamvat ji s průběhem jejich vyšetřvání a návrhem udělení výchvnéh patření snížené známky z chvání služí ke zhdncení chvání žáka v průběhu celéh plletí, jejich udělení se vždy prjednává při plletní pedaggické radě výchdiskem pr udělení snížené známky z chvání jsu výchvná patření udělená žákvi v průběhu plletí, vždy se zhledňuje jejich dpad na chvání žáka, závažnst jeh prhřešků, jejich případné pakvání, žákvu dsavadní bezúhnnst atd. Zásady pr užívání slvníh hdncení 1. O slvním hdncení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rzhduje ředitelka škly se suhlasem šklské rady a p prjednání v pedaggické radě. 2. Třídní učitel p prjednání s vyučujícími statních předmětů převede slvní hdncení d klasifikace neb klasifikaci d slvníh hdncení v případě přestupu žáka na šklu, která hdntí dlišným způsbem, a t na žádst tét škly neb záknnéh zástupce žáka.

8 3. Je-li žák hdncen slvně, převede třídní učitel p prjednání s vyučujícími statních předmětů slvní hdncení d klasifikace pr účely přijímacíh řízení ke střednímu vzdělávání. 4. U žáka s vývjvu pruchu učení rzhdne ředitelka škly pužití slvníh hdncení na základě žádsti záknnéh zástupce žáka. 5. Výsledky vzdělávání žáka v jedntlivých pvinných a nepvinných předmětech stanvených šklním vzdělávacím prgramem jsu v případě pužití slvníh hdncení ppsány tak, aby byla zřejmá úrveň vzdělání žáka, které dsáhl zejména ve vztahu k čekávaným výstupům frmulvaným v učebních snvách jedntlivých předmětů šklníh vzdělávacíh prgramu, k jeh vzdělávacím a sbnstním předpkladům a k věku žáka. Slvní hdncení zahrnuje psuzení výsledků vzdělávání žáka v jeh vývji, hdncení píle žáka a jeh přístupu ke vzdělávání i v suvislstech, které vlivňují jeh výkn. Zásady pr stanvení celkvéh hdncení žáka Celkvé hdncení žáka se vyjadřuje stupni: prspěl/a s vyznamenáním prspěl/a neprspěl/a nehdncen (a) Žák je hdncen stupněm : prspěl/a s vyznamenáním - není-li v žádném pvinném předmětu hdncen při celkvé klasifikaci stupněm hrším než chvalitebným, průměr z pvinných předmětů nemá hrší než 1,50 a jeh chvání je velmi dbré prspěl/a - není-li v žádném pvinném předmětu hdncen při celkvé klasifikaci stupněm nedstatečný neprspěl/a - je-li v některém pvinném předmětu hdncen při celkvé klasifikaci stupněm nedstatečný nehdncen (a) není-li mžné žáka hdntit z některéh z pvinných předmětů stanvených šklním vzdělávacím prgramem na knci prvníh plletí Výsledky práce v zájmvých útvarech rganizvaných šklu se hdntí těmit stupni: pracval/a úspěšně pracval/a Získávání pdkladů pr hdncení Pdklady pr hdncení a klasifikaci výchvně vzdělávacích výsledků a chvání žáka získává učitel zejména těmit metdami, frmami a prstředky : sustavným sledváním výknů žáka a jeh připravensti na vyučvání různými druhy zkušek (písemné, ústní, grafické, praktické, phybvé) kntrlními písemnými pracemi a praktickými zkuškami analýzu výsledků činnsti žáka

9 knzultacemi s statními učiteli a pdle ptřeby i s pracvníky pedaggickpsychlgických praden a zdravtnických služeb rzhvry se žákem a záknnými zástupci žáka Žák musí být z příslušnéh vyučvacíh předmětu vyzkušen ústně neb písemně něklikrát za každé čtvrtletí. Učitel znamuje žákvi výsledek každé klasifikace a pukazuje na klady a nedstatky hdncených prjevů či výtvrů. Při ústním zkušení známí učitel žákvi výsledek hdncení kamžitě. Výsledky písemných zkušek a prací a praktických činnstí znamuje v nejbližším mžném termínu. Učitel je pvinen vést sustavnu evidenci klasifikaci žáka. Pkud je žák dluhdbě nemcen (více než týden), učitel individuálně žákvi rzvrhne dplnění učiva a zpětně tt dplnění zkntrluje. Pstup pedaggů při klasifikaci Žáci jsu klasifikváni ve všech vyučvacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušnéh rčníku. Za klasifikaci dpvídá příslušný vyučující. Pr čtvrtletní klasifikaci vyučující vytvářejí frmuláře pr klasifikaci, které vyplňují třídní i netřídní učitelé. Pr přehledy klasifikaci služí též výstupy z pčítačvéh prgramu. Případné prblémy a zastávání žáků v učení a nedstatky v jejich chvání se prjednávají v pedaggických radách. Na knci plletníh klasifikačníh bdbí, nejpzději 48 hdin před knáním pedaggické rady, zapíší učitelé výsledky celkvé klasifikace d katalgvých listů a pčítačvéh prgramu. Připraví případné návrhy na pravné zkušky či termíny dlžené klasifikace. Klasifikace a tisk výpisu z vysvědčení a vysvědčení se zpracvává prstřednictvím pčítačvéh prgramu. Krmě základních klasifikačních stupňů mhu učitelé v průběžné klasifikaci pužívat i minusy a plusy, případně jiné mtivační symbly. Výstupní hdncení Hlavním bsahem výstupníh hdncení je vyjádření dsažené výstupní úrvni vzdělání. Dále výstupní hdncení bsahuje vyjádření: mžnstech žáka a jeh nadání, předpkladech pr další vzdělávání neb uplatnění žáka, chvání žáka v průběhu pvinné šklní dcházky a dalších významných skutečnstech ve vzdělávání žáka. Výstupní hdncení vydá škla žákvi na knci prvníh plletí šklníh rku, v němž splní pvinnu šklní dcházku. Výstupní hdncení vydá škla žákvi na knci prvníh plletí také v pátém a sedmém rčníku, jestliže se žák hlásí ke vzdělávání ve střední škle. Výstupní hdncení škla vydá d 10 pracvních dnů p devzdání přihlášky ke vzdělávání ve střední škle, nejdříve však na knci prvníh plletí a nejpzději 5 pracvních dnů p psledním dni stanveném pr devzdání přihlášky.

10 V případě pdání přihlášky k přijetí d bru vzdělávání, v němž je jak sučást přijímacíh řízení talentvá zkuška, vydá škla žákvi výstupní hdncení d 10 pracvních dnů p devzdání přihlášky, nejdříve však 30. října a nejpzději 5 pracvních dnů p psledním dni stanveném pr devzdání přihlášky. Kpie výstupníh hdncení se stává sučástí sbní dkumentace žáka. Za úplnst dkumentace zdpvídá třídní učitel. Kmisinální a pravné zkušky Žáci devátých rčníků a žáci, kteří na daném stupni dsud nepakvali rčník, kteří na knci druhéh plletí neprspěli nejvýše ze dvu pvinných předmětů s výjimku předmětů výchvnéh zaměření, knají pravné zkušky. Opravné zkušky jsu kmisinální. Kmisi pr přezkušení žáka jmenuje ředitelka škly, eventuálně krajský úřad. Kmise je tříčlenná, tvří ji předseda, zkušející učitel, jímž je zpravidla vyučující danéh předmětu a přísedící. Klasifikační stupeň určí kmise většinu hlasů. O kmisinální zkušce se přizuje prtkl. Kmise žáka přezkuší neprdleně, nejpzději d 14 dnů. Výsledek přezkušení známí předseda kmise prkazatelným způsbem záknnému zástupci žáka. Žák může v jednm dni knat pravnu zkušku puze z jednh předmětu. Žák kná pravné zkušky nejpzději d knce příslušnéh šklníh rku. Termín stanví ředitelka škly. Nemůže-li se žák dstavit ze závažných důvdů, umžní ředitelka škly vyknání pravných zkušek v náhradním termínu, nejpzději d 15.září příslušnéh rku. D té dby je žák zařazen d nejbližšíh vyššíh rčníku, ppřípadě znvu d devátéh. Žák, který nevykná pravnu zkušku úspěšně neb se nedstavil k pravné zkušce ve stanveném termínu, neprspěl. Způsb hdncení žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami a žáků mimřádně nadaných Žáci se speciálními vzdělávacími ptřebami jsu integrváni d běžných tříd. Pravidelné knzultace s učiteli a rdiči žáků napmáhají nalézt nejvhdnější pstupy práce tak, aby dpvídaly ptřebám jedntlivce. Žáci mhu být v případě ptřeby vzděláváni pdle individuálních vzdělávacích plánů, které vycházejí ze ŠVP a závěrů pedaggick- psychlgickéh vyšetření. Individuální plány jsu sučástí dkumentace žáka. Učitelé pravidelně knzultují výchvné a vzdělávací pstupy se speciálním pedaggem, jeh dpručení a dpručení ze šklských pradenských center plně respektují. Dle ptřeby se dále vzdělávají v prblematice práce se žáky se SPUCH. U žáků s vývjvu pruchu klade učitel důraz na ten druh prjevu žáka (písemný neb ústní), ve kterém má předpklady pdat lepší výkn. Při klasifikaci nevychází učitel z prstéh pčtu chyb, ale z pčtu jevů, které žák zvládl. T ale neznamená, že žák

11 s vývjvu pruchu nesmí psát písemné práce neb být ústně zkušen. Záknní zástupci žáků s vývjvu pruchu diagnstikvanu dbrným pracvištěm mhu pžádat slvní hdncení. Žádsti slvní hdncení shrmažďuje výchvný pradkce d stanvenéh data. Slvní hdncení předkládají učitelé před zapsáním d dkumentace žáka ke kntrle ředitelce škly. Žáci mimřádně nadaní se mhu v případě ptřeby vzdělávat pdle individuálníh plánu. Ten je také sučástí dkumentace žáka. Při vzdělávání mimřádně nadaných žáků se využívají speciální metdy, pstupy a pmůcky, tak, aby nadání žáka byl dále rzvíjen. Pravidla nabývají účinnsti dnem Prjednán v pedaggické radě dne Marie Pitrvá

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Klasifikační řád. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Divadelní 12, Nový Jičín. projednán a schválen dne

Klasifikační řád. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Divadelní 12, Nový Jičín. projednán a schválen dne Výchvný ústav, střední škla a šklní jídelna, Divadelní 12, Nvý Jičín Klasifikační řád (sučást šklníh řádu úseku vzdělávání) prjednán a schválen dne 26. 08. 2013 Zpracval : PaedDr. Michal PETRUŽELA, veducí

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace. Klasifikační řád

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace. Klasifikační řád Gymnázium, Český Těšín, příspěvkvá rganizace Klasifikační řád Obecná ustanvení Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn)

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Přílha č. 1 šklníh řádu Základní škly Mánesva Otrkvice, příspěvkvá rganizace Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Tat pravidla hdncení a klasifikace vycházejí ze zákna č. 561/2004 Sb., předšklním,

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1 Č.j.: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5 Pravidla hdncení a klasifikace žáka ZŠ a ZUŠ Vypracval: Schválil: Mgr. Břetislav

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád B Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád 1. Zásady hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání ve škle a na akcích přádaných šklu 1.1 Zásady hdncení průběhu a výsledku vzdělávání

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Obecné zásady hdncení Hdncení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Cílem a základem každéh hdncení je pskytnut žákvi zpětnu vazbu, tj. c se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil,v čem chybuje

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov. Motto: Slyším a zapomínám Vidím a pamatuji si.

K l a s i f i k a č n í ř á d Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov. Motto: Slyším a zapomínám Vidím a pamatuji si. K l a s i f i k a č n í ř á d Základní škla Jirkv, Studentská 1427, kres Chmutv Škla pchpení Mtt: Slyším a zapmínám Vidím a pamatuji si Dělám a rzumím Klasifikační řád Tent klasifikační řád byl vytvřen

Více

Dokumenty Základní školy v Kojetíně, náměstí Míru 83 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Příloha Školního řádu. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9.

Dokumenty Základní školy v Kojetíně, náměstí Míru 83 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Příloha Školního řádu. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. Dkumenty Základní škly v Kjetíně, náměstí Míru 83 Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Přílha Šklníh

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...4 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní škla a mateřská škla Praha 5 - Smíchv, Křenskéh 10/760 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Pdle paragrafu 30 zákna č. 561/2004 (šklský zákn) ředitelka škly vydává šklní řád.... 3 Pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

ve školním roce 2017/18

ve školním roce 2017/18 Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2017/18 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Š K O L N Í Ř Á D OBSAH. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVLOVICE U PŘEROVA, okres Přerov, příspěvková organizace C. C H O V Á N Í Ž Á K Ů

Š K O L N Í Ř Á D OBSAH. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVLOVICE U PŘEROVA, okres Přerov, příspěvková organizace C. C H O V Á N Í Ž Á K Ů ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVLOVICE U PŘEROVA, kres Přerv, příspěvkvá rganizace Pavlvice u Přerva 133, 751 11 Radslavice e-mail : zspavlvice@email.cz telefn : 581 791 256 Š K O L N Í Ř Á D OBSAH

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Školní řád. Práva a povinosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. A. Žáci školy. Práva

Školní řád. Práva a povinosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. A. Žáci školy. Práva Církevní základní škla a mateřská škla ve Zlíně Šklní řád I. Obecná ustanvení Na základě ustanvení 30, dst.1) zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice, Husova 3

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice, Husova 3 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední zdravtnické škly a Vyšší dbrné škly zdravtnické České Budějvice, Husva 3 Šklní řád se vydává pr střední zdravtnicku šklu ve šklním rce 2016/2017. Ředitel škly vydává šklní řád pdle 30,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Základní škla, Dbruška, Pulická 378 Šklní řád základní škly (aktualizace 2018 GDPR) Č.j.: ŠŘ/ 2018/ GDPR Účinnst d: 1. 5. 2019 Spisvý znak: Skartační znak: S10 Změny: Aktualizván a dplněn s hledem na GDPR.

Více

Základní škola a mateřská škola Načeradec, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Načeradec, příspěvková organizace. Školní řád Základní škla a mateřská škla Načeradec, příspěvkvá rganizace Obecná ustanvení Šklní řád Na základě ustanvení ( 30, dst.1) zákna č.561/2004 Sb. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava ŠKOLNÍ ŘÁD SŠ PTA JIHLAVA tř. Leginářů 3, 586 01 Jihlava Š k l n í ř á d S Š P T A J i h l a v a Obsah: Pužité zkratky... 2 Úvd... 2 1. Pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí dtčených sb... 2 1.1 Práva žáků...

Více

Základní škola a mateřská škola Načeradec, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Načeradec, příspěvková organizace. Školní řád Základní škla a mateřská škla Načeradec, příspěvkvá rganizace Obecná ustanvení Šklní řád Na základě ustanvení ( 30, dst.1) zákna č.561/2004 Sb. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A NÁBYTKU, HRADEC KRÁLOVÉ, 17. LISTOPADU 1202

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A NÁBYTKU, HRADEC KRÁLOVÉ, 17. LISTOPADU 1202 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A NÁBYTKU, HRADEC KRÁLOVÉ, 17. LISTOPADU 1202 Šklní řád je vydán na základě ustanvení 30 zákna č.561/2004 Sb. předšklním, základním, středním,

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDUARDA ŠTORCHA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTROMĚŘ Školní 315, OSTROMĚŘ, IČ ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDUARDA ŠTORCHA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTROMĚŘ Školní 315, OSTROMĚŘ, IČ , ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDUARDA ŠTORCHA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTROMĚŘ Šklní 315, 507 52 OSTROMĚŘ, IČ 70999121, e-mail: skla@zsstrmer.cz Název předpisu: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ SED: VP/2013/09 Účinnst d: 01.09.2013 Spisvý znak:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy Přadatel: Beskydská šachvá škla.s., Frýdek-Místek Termín: 19. 22. 7. 2012 Zahájení: ve čtvrtek 19. 7. v 9.00 hd. v SVČ Klíč Míst: SVČ Klíč, ul. Pinýrů 767, Frýdek-Místek, 73802

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Školní řád, vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád školní jídelny (verze platná od )

Školní řád, vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád školní jídelny (verze platná od ) Č.j. : Spisvý znak: ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, HORNICKÁ 4387 Účinnst: d 1. 1. 2005 Skartační znak: Pčet stran: 28 Pdpis ředitele škly: Na základě 30 zákna č. 561/2005 Sb. v platném znění vydávám: Šklní řád,

Více

Školní řád, vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád školní jídelny (verze platná od )

Školní řád, vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád školní jídelny (verze platná od ) Č.j. : Spisvý znak: ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, HORNICKÁ 4387 Účinnst: d 1. 1. 2005 Skartační znak: Pčet stran: 28 Pdpis ředitele škly: Na základě 30 zákna č. 561/2005 Sb. v platném znění vydávám: Šklní řád,

Více

Školní řád Základní škola Hněvotín

Školní řád Základní škola Hněvotín Obecná ustanvení Šklní řád Základní škla Hněvtín 1. Šklní řád upravuje pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí žáků, jejich záknných zástupců a zaměstnanců škly a pdrbnsti pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Gymnázium a Střední dbrná škla, Rýmařv, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ ŘÁD přadvé čísl: 1.2.1 spisvý znak: 3.1.1 skartační znak: A5 čísl jednací: GRY/00327/2019 Vydala: Mgr. Zdena Kvaříkvá, ředitelka škly

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní řád. Mgr. Lenka Hrušková Bursová

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní řád. Mgr. Lenka Hrušková Bursová Základní škla Kynšperk nad Ohří, kres Sklv, příspěvkvá rganizace Šklní řád ŠKOLNÍ ŘÁD Vydala: Mgr. Lenka Hruškvá Bursvá Pedaggická rada prjednala dne: 30. 08. 2013 Šklská rada schválila dne: 29. 08. 2013

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní řád. Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní řád. Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA Základní škla Kynšperk nad Ohří, kres Sklv, příspěvkvá rganizace Šklní řád ŠKOLNÍ ŘÁD Vydala: Mgr. Lenka Hruškvá Bursvá, MBA Pedaggická rada prjednala dne: 25. 8. 2016 Šklská rada schválila dne: 29. 8.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole Práva ţáků Povinnosti ţáků Ţáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole Práva ţáků Povinnosti ţáků Ţáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv ţáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva ţáků Ţáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1, 293 06 Ksmnsy Obsah 1. Práva a pvinnsti žáka a záknných zástupců... 3 1.1. Žáci mají práv:... 3 1.2. Záknní zástupci mají práv ( 21 zákna č. 561/2004Sb.):... 3 2. Pvinnsti

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Š K O L N Í Ř Á D Zpracovaný zákona č. 561/2004 Sb

Š K O L N Í Ř Á D Zpracovaný zákona č. 561/2004 Sb Š K O L N Í Ř Á D Zpracvaný zákna č. 561/2004 Sb Obsahuje a) pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí žáků a jejich záknných zástupců a pdrbnsti pravidlech vzájemných vztahů s pedaggickými pracvníky b) prvz a

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Oddíl I. Základní úkl dmva mládeže Dmv mládeže má za úkl zabezpečit ubytvání, stravvání a výchvu, která navazuje na výchvně vzdělávací činnst Střední průmyslvé škly a Obchdní akademie,

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1 293 06 Ksmnsy Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám p prjednání v pedaggické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Přijímací řízení prbíhá v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) a v suladu

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, RAKOVNÍK, PRAŽSKÁ Školní řád

MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, RAKOVNÍK, PRAŽSKÁ Školní řád MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, RAKOVNÍK, PRAŽSKÁ 1222 Šklní řád Rakvník 2018 Obsah: I. Zásady a cíle vzdělání 4 II. Práva žáků a záknných zástupců nezletilých žáků 4 III. Pvinnsti žáků a záknných zástupců

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb. v platném znění. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění vydávám

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více