Matematická analýza III.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematická analýza III."

Transkript

1 2. Parciální derivace Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010

2 Parciální derivace jsou zobecněním derivace funkce jedné proměnné. V této kapitole poznáme jejich základní vlastnosti a využití. Co bychom měli znát definici derivace funkce jedné proměnné větu o střední hodnotě velikost vektoru, skalární součin vektorů Klíčová slova kapitoly parciální derivace, derivace ve směru, gradient funkce, tečná rovina grafu funkce

3 Parciální derivace Parciální derivace Geometrický význam parciální derivace Derivace složené funkce Derivace ve směru Gradient Užití parciálních derivací Definice 1 Parciální derivace funkce f podle první (druhé) proměnné v bodě (x 0, y 0 ) svého definičního oboru je derivace funkce jedné proměnné f (x, y 0 ) v bodě x 0 (resp. f (x 0, y) v bodě y 0 ). Značí se x (x 0, y 0 ), resp. y (x 0, y 0 ). Občas se používá značení f x (x 0, y 0 ), resp. f y (x 0, y 0 ). Z definice parciální derivace tedy vyplývá, že x (x 0, y 0 ) = lim h, h 0 f (x 0 +h,y 0 ) f (x 0,y 0 ) y (x f (x 0, y 0 ) = lim 0,y 0 +h) f (x 0,y 0 ) h 0 h

4 Parciální derivace Geometrický význam parciální derivace Derivace složené funkce Derivace ve směru Gradient Užití parciálních derivací Díky tomu, že jsou parciální derivace definovány pomocí derivace funkce jedné proměnné, chovají se vůči aritmetickým operacím stejně jako funkce jedné proměnné (platnost následujících rovností je stejná jako u jedné proměnné, tedy má-li smysl pravá strana). Věta 2.1 (Parciální derivace aritmetických operací) (f + g) x = x + g x, (f g) x ) ( f g x = x g f g x g 2. = x g + f g x, Důkaz

5 Parciální derivace Geometrický význam parciální derivace Derivace složené funkce Derivace ve směru Gradient Užití parciálních derivací Parciální derivace vyšších řádů se definují stejně, jako derivace vyšších řádů pro funkce jedné proměnné. Např. 4 f značí druhou parciální derivaci podle x z parciální x y x 2 derivace podle y z parciální derivace funkce f podle x. Tj., nejdříve derivujeme f podle x, pak výsledek podle y a pak výsledek dvakrát podle x.

6 Parciální derivace Geometrický význam parciální derivace Derivace složené funkce Derivace ve směru Gradient Užití parciálních derivací Podíváme-li se blíže na výsledky, ke kterým dojdeme při výpočtu smíšených derivací v úlohách 3 a 4, zdá se, že nezáleží na pořadí proměnných, podle kterých derivujeme. Aby však tato úvaha platila obecně, musíme přidat podmínku spojitosti smíšených derivací. Věta 2.2 (Rovnost smíšených derivací) Jsou-li parciální derivace 2 f x y a 2 f y x spojité v bodě (x 0, y 0 ), pak se v tomto bodě rovnají. Důkaz Obdobně pro další smíšené parciální derivace. Má-li funkce všechny parciální derivace v nějakém bodě až do řádu n spojité, pak u všech parciálních derivací do řádu n nezáleží na pořadí derivování.

7 Parciální derivace Geometrický význam parciální derivace Derivace složené funkce Derivace ve směru Gradient Užití parciálních derivací Pro funkce jedné proměnné platí následující věta: Jestliže má funkce jedné proměnné v daném bodě vlastní derivaci, pak je v tomto bodě spojitá. Budeme-li chtít aplikovat analogickou větu na funkci dvou proměnných, dostaneme se do problémů. Uvažujme{ například funkci 0 pro xy 0 f (x, y) = 1 pro xy = 0. Funkce f (x, y) má v bodě (0, 0) parciální derivace podle obou proměnných, a přesto zde není spojitá. Zdůvodnění

8 Parciální derivace Geometrický význam parciální derivace Derivace složené funkce Derivace ve směru Gradient Užití parciálních derivací Pro zajištění spojitosti funkce dvou proměnných budeme muset podmínky věty poněkud zesílit. Věta 2.3 (Spojitost a derivace) Má-li funkce f v nějakém okolí bodu P parciální derivace, které jsou spojité v P, je i f v P spojitá. Důkaz

9 Parciální derivace Geometrický význam parciální derivace Derivace složené funkce Derivace ve směru Gradient Užití parciálních derivací Geometrický význam parciální derivace Graf funkce f (x, y 0 ) si lze představit jako řez grafu funkce f (x, y) rovinou y = y 0. Parciální derivaci funkce f (x, y) podle x potom chápeme takto: Vyjdeme-li z geometrického významu derivace funkce jedné proměnné, pak derivace funkce f (x, y 0 ) (je to funkce jedné proměnné) v bodě x 0 udává směrnici tečny grafu této funkce v bodě x 0. Parciální derivace x (x 0, y 0 ) tedy udává rychlost změny funkce f v bodě (x 0, y 0 ) v kladném směru osy x. Analogicky pro y (x 0, y 0 ).

10 Derivace složené funkce Parciální derivace Geometrický význam parciální derivace Derivace složené funkce Derivace ve směru Gradient Užití parciálních derivací Parciální derivace složené funkce je složitější než u jedné proměnné, protože se proměnná, podle které se derivuje, obecně vyskytuje v obou proměnných vnější funkce. Věta 2.4 (Derivace složené funkce) Necht f (x, y) má spojité parciální derivace v bodě (x 0, y 0 ), funkce x = ϕ(u, v), y = ψ(u, v) mají parciální derivace v bodě (u 0, v 0 ) a x 0 = ϕ(u 0, v 0 ), y 0 = ψ(u 0, v 0 ). Pak g(u, v) = f (ϕ(u, v), ψ(u, v)) má parciální derivace v bodě (u 0, v 0 ) a platí g u = x ϕ u + y ψ u = x x u + y y u. Důkaz

11 Derivace ve směru Parciální derivace Geometrický význam parciální derivace Derivace složené funkce Derivace ve směru Gradient Užití parciálních derivací Místo zúžení funkce na přímky rovnoběžné s osami lze derivovat (jako funkce jedné proměnné) zúžení funkce na libovolnou přímku procházející daným bodem. Definice 2 (Směrové derivace) Necht (u, v) je jednotkový vektor v rovině. Pak derivace ve směru (u, v) funkce f dvou proměnných v bodě (x 0, y 0 ) je derivace funkce jedné proměnné t x f (x 0 + t u, y 0 + t v) v bodě t = 0. je parciální derivace f ve směru (1, 0), y je ve směru (0, 1).

12 Parciální derivace Geometrický význam parciální derivace Derivace složené funkce Derivace ve směru Gradient Užití parciálních derivací Věta 2.5 (Směrové derivace pomocí parciálních) Má-li f v bodě (x 0, y 0 ) obě parciální derivace spojité, pak derivace f ve směru (u, v) v bodě (x 0, y 0 ) je rovna x (x 0, y 0 ) u + y (x 0, y 0 ) v. Je-li α úhel, který svírá vektor (u, v) s osou x, pak derivace f ve směru (u, v) v bodě (x 0, y 0 ) je rovna x (x 0, y 0 ) cos α + y (x 0, y 0 ) sin α. Důkaz

13 Gradient Parciální derivace Geometrický význam parciální derivace Derivace složené funkce Derivace ve směru Gradient Užití parciálních derivací S derivací ve směru úzce souvisí gradient funkce. Definice 3 Gradient funkce f (x, y) v bodě (x 0, y 0 ) je vektor grad f = f = ( x (x 0, y 0 ), ) y (x 0, y 0 ). grad nebo bez proměnné lze chápat jako operátor ( x, y ) a potom je grad f = f hodnotou operátoru v bodě f.

14 Parciální derivace Geometrický význam parciální derivace Derivace složené funkce Derivace ve směru Gradient Užití parciálních derivací Operátor je lineární a na součinech se chová obdobně, jako derivace: (f + g) = f + g, (fg) = f g + g f. Skalární součin = 2 se značí jako, což je Laplaceův operátor: f = 2 f x f y 2. Parciální derivace funkce f ve směru (u, v) je v případě spojitých parciálních derivací tedy rovna skalárnímu součinu grad f (u, v). Geometricky ukazuje grad f směr největšího růstu funkce f.

15 Tečná rovina grafu funkce Parciální derivace Geometrický význam parciální derivace Derivace složené funkce Derivace ve směru Gradient Užití parciálních derivací Má-li f v bodě (x 0, y 0 ) spojité parciální derivace, lze rovinu danou rovnicí (z f (x 0, y 0 )) = (x x 0 ) x (x 0, y 0 ) + (y y 0 ) y (x 0, y 0 ) chápat jako tečnou rovinu grafu funkce f. Tečná rovina je tedy dána bodem dotyku (x 0, y 0, f (x 0, y 0 )) a vektory (1, 0, x (x 0, y 0 )), (0, 1, y (x 0, y 0 )). Tečny grafu f v libovolném směru leží v tečné rovině (samozřejmě, vše za předpokladu spojitosti parciálních derivací).

16 Úloha 1 Vypočítejte podle definice parciální derivaci funkce f (x, y) = x 2 + y 2 po podle obou proměnných v bodě C(1; 0). Řešení Úloha 2 Určete parciální derivace funkce f (x, y) = x y podle obou proměnných. (Předpokládejme, že x > 0.) Řešení

17 Úloha 3 Vypočtěte všechny parciální derivace druhého řádu funkce f (x, y) = x 3 y + 4xy 2y 3. Řešení Otázka 1 Kolik parciálních derivací třetího řádu má funkce dvou proměnných h(x, y)? Vypište je. Odpověd

18 Úloha 4 Necht g(x, y) = tg x. y 2 Vypočítejte 2 g ( π x y 4 ; 1) a 2 g π y x( 4 ; 1) a výsledky porovnejte. Řešení Úloha 5 Určete derivaci funkce f (x, y) = xy 2 ve směru vektoru v = (4, 3) v bodě C = (2, 1). Řešení

19 Úloha 6 Určete derivaci funkce f (x, y) = arctg x y v bodě C = ( 1 2, 3 2 ) ve směru jednotkového vektoru n = (n 1, n 2 ), který je směrovým vektorem tečny ke kružnici x 2 + y 2 2x = 0 sestrojené v bodě C, přičemž n 2 > 0. Řešení Úloha 7 Vypočítejte z x a z y obecné složené funkce: 1 z = f (u, v), kde u = x sin y, v = x cos y 2 z = f (u, v), kde u = x 2, v = x 3 3 z = f (t), kde t = x 2 y 4 Řešení

20 Úloha 8 Určete rovnici tečné roviny grafu funkce f (x, y) = xy + y 2 v bodě T = (1, 2). Řešení

21 1 : Jarník Diferenciální počet (I), kap. XIII. (základy) Jarník Diferenciální počet (II), kap. VII. (rozšíření) Kopáček Matematická analýza pro fyziky (II), kap Úlohy: Děmidovič Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, kap. VI. Kopáček Příklady z matematiky pro fyziky (II), kap. 3. Pelikán, Zdráhal Matematická analýza funkce více proměnných, cvičení III., kap. 6 8

22 Důkaz věty 2.1 Díky tomu, že jsou parciální derivace definovány pomocí derivace funkce jedné proměnné, i důkaz bude obdobný: (f + g) (x 0, y 0 ) def = 1 x (f + g)(x 0 + h, y 0 ) (f + g)(x 0, y 0 ) = lim = h 0 h f (x 0 + h, y 0 ) + g(x 0 + h, y 0 ) [f (x 0, y 0 ) + g(x 0, y 0 )] = lim = h 0 h f (x 0 + h, y 0 ) f (x 0, y 0 ) g(x 0 + h, y 0 ) g(x 0, y 0 ) def 1 = lim + lim = h 0 h h 0 h = x (x 0, y 0 ) + g x (x 0, y 0 )

23 (f g) (x 0, y 0 ) def = 1 x (f g)(x 0 + h, y 0 ) (f g)(x 0, y 0 ) = lim = h 0 h f (x 0 + h, y 0 ) g(x 0 + h, y 0 ) f (x 0, y 0 ) g(x 0, y 0 ) = lim = h 0 h [ f (x0 + h, y 0 ) g(x 0 + h, y 0 ) + f (x 0, y 0 ) g(x 0 + h, y 0 ) = lim h 0 h + f (x 0, y 0 ) g(x 0 + h, y 0 ) f (x 0, y 0 ) g(x 0, y 0 ) h g(x 0 + h, y 0 )[f (x 0 + h, y 0 ) f (x 0, y 0 )] = lim h 0 h + f (x 0, y 0 )[g(x 0 + h, y 0 ) g(x 0, y 0 )] = h ] =

24 = [ lim h 0 f (x 0 + h, y 0 ) f (x 0, y 0 ) h + f (x 0, y 0 ) Protože h 0, je (x 0 + h) x 0 : [ lim h 0 ] g(x 0 + h, y 0 ) g(x 0 + h, y 0 ) g(x 0, y 0 ) h = x (x 0, y 0 ) g(x 0, y 0 ) + f (x 0, y 0 ) g x (x 0, y 0 ) V důkazu byl použit umělý krok, a to přičtení a následné odečtení členu f (x 0, y 0 ) g(x 0 + h, y 0 ). Obdobně dokážeme i ( f g ) x zpět = g x g f x. g 2 ] def 1 =

25 Důkaz věty 2.2 Protože jsou obě derivace 2.řádu v (x 0, y 0 ) spojité, existují ony i parciální derivace 1.řádu v nejakém otevřeném okolí tohoto bodu. V následujícím postupu budou čísla h, k brána tak malá, že příslušné použité body leží v tomto okolí. Podle definice je f (x 0 + h, y 0 ) f (x 0, y 0 ) f x (x 0, y 0 ) = lim a h 0 h f x (x 0, y 0 + k) f x (x 0, y 0 ) f xy (x 0, y 0 ) = lim, tj. k 0 k f (x 0 + h, y 0 + k) f (x 0 + h, y 0 ) f (x 0, y 0 + k) + f (x 0, y 0 ) f xy(x 0, y 0 ) = lim lim. k 0 h 0 hk

26 Zaměříme se nyní na čitatel zlomku v argumentu limity. Součet prvních dvou členů je roven (využijeme-li nakonec větu o střední hodnotě pro derivaci podle y): f (x [ 0 + h, y 0 + k) f (x 0 + ] h, y 0 ) = k 1 k [f (x 0 + h, y 0 + k) f (x 0 + h, y 0 )] = k f (x0 +h,y 0 +k) f (x 0 +h,y 0 ) = kf y (x 0 + h, c) k Aplikujeme-li totéž na druhé dva členy čitatele zlomku, dostaneme f (x 0, y 0 + k) + f (x 0, y 0 ) = kf y (x 0, d). Čitatel zlomku je tedy roven kf y (x 0 + h, c) kf y (x 0, d), kde c,d jsou body z (x 0 k, x 0 + k ), závisející na h, k.

27 Použijeme-li opět větu o střední hodnotě, lze tento výraz zapsat jako hkf yx (a, b), kde body a, b leží v intervalu (x 0 h, x 0 + h ) (y 0 k, y 0 + k ). Po dosazení do limity získáváme f xy (x 0, y 0 ) = lim k 0 lim h 0 hk f yx (a, b) hk Protože f yx je spojitá daném intervalu, je tato limita rovna f yx (x 0, y 0 ). zpět

28 Důkaz věty 2.3 Pro funkci dvou proměnných a bod P = (x 0, y 0 ) se má dokázat lim (f (x 0 + h, y 0 + k) f (x 0, y 0 )) = 0 (h,k) (0,0) Rozdíl uvedených funkčních hodnot lze přepsat jako f (x 0 + h, y 0 + k) f (x 0 + h, y 0 ) + f (x 0 + h, y 0 ) f (x 0, y 0 ), což je podle věty o střední hodnotě (viz předchozí důkaz) rovno k y (x 0 + h, b) + h x (a, y 0), kde (a, b) leží v intervalu (x 0 h, x 0 + h ) (y 0 k, y 0 + k ).

29 Podle Weierstrassovy věty jsou f y, f x omezené na nějakém okolí bodu (x 0, y 0 ) a tedy je lim kf y(x 0 + h, b) + hf x (a, y 0 ) = 0. (h,k) (0,0) zpět

30 Důkaz věty 2.4 Pro jednoduchost budou v tomto důkazu vynechány indexy 0 u bodů, ve kterých se derivace vyšetřují. Pracuje se v nějakých okolích příslušných bodů, kde uvedené parciální derivace existují a jsou spojité. Má se vyjádřit f (ϕ(u + h, v), ψ(u + h, v)) f (ϕ(u, v), ψ(u, v)) lim h 0 h pomocí parciálních derivací použitých funkcí. Výraz v čitateli se přepíše do tvaru f (ϕ(u + h, v), ψ(u + h, v)) f (ϕ(u + h, v), ψ(u, v)) + + f (ϕ(u + h, v), ψ(u, v)) f (ϕ(u, v), ψ(u, v)).

31 Podle věty o střední hodnotě je ψ(u + h, v) = ψ(u, v) + hψ u (a, v) pro nějaký bod a mezi body u, u + h. Podobně je ϕ(u + h, v) = ϕ(u, v) + hϕ u (b, v) pro nějaký bod b mezi body u, u + h. Tyto výrazy dosadíme do upraveného čitatele f (ϕ(u, v)+hϕ u (b, v), ψ(u, v)+hψ u (a, v)) f (ϕ(u, v)+hϕ u (b, v), ψ(u, v)) f (ϕ(u, v) + hϕ u (b, v), ψ(u, v)) f (ϕ(u, v), ψ(u, v)) a použijeme větu o střední hodnotě. Získáme výraz hψ u (a, v)f y (ϕ(u, v) + hϕ u (b, v), r) + hϕ u (b, v)f x (s, ψ(u, v)), kde r leží mezi ψ(u, v) a ψ(u, v) + hψ u (a, v), s leží mezi ϕ(u, v) a ϕ(u, v) + hϕ u (b, v).

32 Vrátíme-li se opět k ϕ(u + h, v), dostaneme hψ u (a, v)f y (ϕ(u + h, v), r) + hϕ u (b, v)f x (s, ψ(u, v)). Tento výraz dosadíme do limity a krátíme h hψ u (a, v)f y (ϕ(u + h, v), r) + hϕ u (b, v)f x (s, ψ(u, v)) lim h 0 h Limita je rovna ψ u (u, v)f y (ϕ(u, v), ψ(u, v)) + ϕ u (u, v)f x (ϕ(u, v), ψ(u, v)), což bylo dokázat. zpět

33 Důkaz věty 2.5 Budeme derivovat složenou funkci f (x, y) = f (x 0 + tu, y 0 + tv) podle proměnné t. Uvědomme si, že funkce ϕ a ψ jsou funkcemi pouze jedné proměnné t. Derivace funkce f je potom rovna x x t + y y t = x u + y v Rovnosti u = cos α a v = sin α vyplývají z obrázku (vektor (u, v) je jednotkový).

34 zpět

35 Řešení úlohy 1 Vyjdeme z poznámky uvedené pod definicí 1: f (1 + h, 0) f (1, 0) (1, 0) = lim = x h 0 h (1 + h) ( ) = lim = h 0 h 2h + h 2 = lim = h 0 h h(2 + h) = lim = h 0 h = lim (2 + h) = h 0 = 2

36 Analogicky postupujeme při výpočtu parciální derivace podle y. f (1, 0 + h) f (1, 0) (1, 0) = lim = y h 0 h (0 + h) 2 ( ) = lim = h 0 h h 2 = lim h 0 h = = lim h = h 0 = 0 zpět

37 Řešení úlohy 2 Při výpočtu parciální derivace podle x zacházíme s x jako s proměnnou, zatímco s y jako s konstantou. V tomto případě tedy derivujeme mocninnou funkci. x = y x y 1 Naopak, při výpočtu parciální derivace podle y zacházíme s x jako s konstantou, zatímco s y jako s proměnnou. Derivujeme tedy exponenciální funkci. y = x y ln x zpět

38 Řešení úlohy 3 Parciální derivace druhého řádu funkce f (x, y) jsou celkem čtyři, a to 2 f, 2 f a smíšené 2 f x 2 y 2 x y, 2 f y x. Nejprve určíme parciální derivace prvního řádu: x = 3x 2 y + 4y y = x 3 + 4x 6y 2

39 Přejdeme k parciálním derivacím druhého řádu: 2 f = x 2 2 f = y 2 2 f x y 2 f y x zpět ( x ) x = (3x 2 y+4y) x = 6xy, tj. derivaci podle x derivujeme znovu podle x ( y ) y = (x 3 +4x 6y 2 ) y = 12y, tj. derivaci podle y derivujeme znovu podle y ( x ) = y = (3x 2 y+4y) y = 3x 2 + 4, tj. derivaci podle x derivujeme podle y = ( y ) x = (x 3 +4x 6y 2 ) x = 3x 2 + 4, tj. derivaci podle y derivujeme podle x

40 Odpověd na otázku 1 Parciálních derivací třetího řádu funkce h(x, y) je osm: 3 h x 3, 3 h x 2 y, 3 h y x 2, 3 h x y x, 3 h y 2 x, 3 h x y 2, 3 h y x y, 3 h y 3. zpět

41 Řešení úlohy 4 Nejprve určíme parciální derivace prvního řádu: ( g x = 1 1 cos 2 x y y 2 = cos x ) 2 y 2 y 2 2 g y = 1 cos 2 x y 2 x ( 2) y 3 ( = ( 2) cos x ) 2 y 2 xy 3

42 Přejdeme ke smíšeným parciálním derivacím druhého řádu: 2 ( g x y = 2 cos x ) 3 y 2 Potom + ( cos x y 2 ) 2 ( 2)y 3 = ( sin xy 2 ) ( 2)xy 3 y 2 ( = 4 cos x ) 3 y 2 ( sin xy ) ( 2 xy 5 2 cos x ) 2 y 2 y 3 2 g ( π ) ( x y 4 ; 1 = 4 cos π ) 3 ( sin π ) π (cos π ) 2 4 = 2π 4

43 2 g y x [ ( 3 = 2y 2 cos x ) 3 y 2 ( sin xy ) 2 y 2 x ( + cos x ) 2 ] y 2 1 Potom 2 g ( π ) [ ( y x 4 ; 1 = 2 2 = 2π 4 cos π 4 ) 3 ( sin π ) π (cos π ) ] 2 = 4 Porovnáme-li oba výsledky, dojdeme k závěru, že se obě smíšené parciální derivace v bodě ( π 4 ; 1) rovnají. zpět

44 Zdůvodnění Parciální derivace funkce f (x, y) v bodě (0, 0) jsou následující: x (0, 0) = lim y h 0 f (0 + h, 0) f (0, 0) (0, 0) = lim h 0 h f (0, 0 + h) f (0, 0) h 1 1 = lim = 0 h 0 h 1 1 = lim = 0 h 0 h Funkce f (x, y) má tedy v bodě (0, 0) vlastní parciální derivace podle obou proměnných. Funkce f (x, y) není ale v bodě (0, 0) spojitá. Blížíme-li se totiž k tomuto bodu po osách x nebo y, je limita funkce rovna jedné, zatímco v ostatních případech je tato limita nula. zpět

45 Řešení úlohy 5 Vyjdeme z věty 2.5 a definice gradientu. Nejprve upravíme vektor v na jednotkový (označíme ho ˆv). Vypočítáme grad f = ( x, y ) ˆv = 1 v v = 1 5 (4, 3) = ( 4 5, ) 3 5 x = y 2, y = 2xy Určíme grad f v bodě C = (2, 1) ( ) grad f (2, 1) = (2, 1), (2, 1) = (1, 4) x y

46 Parciální derivace ve směru (u, v) je v případě spojité parciální derivace rovna skalárnímu součinu grad f (C) (u, v), tj. (1, 4) ( 4 5, ) 3 5 = = 8 5 zpět

47 Řešení úlohy 6 Nejprve upravíme rovnici kružnice do středového tvaru, tj. (x 1) 2 + y 2 = 1. Určíme normálový vektor u = SC tečny kružnice v bodě ( 1 C = 2, 3 2 (viz obrázek). ), kde S je středem kružnice, tj. u = C S = ( 1 2, 3 2 ) Směrový vektor n tečny je potom ( 3 2, 1 2 předpokladu, že n 2 > 0. Vektor n je jednotkový. ), využili jsme přitom

48 Přistupme k výpočtu gradientu: x = y 2 x 2 y = y 2 x = x 2 y 1 x 2 = y x 2 + y 2 x x 2 + y 2 3 x (C) = 2 y (C) = 1 2 Derivace funkce f v bodě C ve směru vektoru n je tedy rovna (obě parciální derivace jsou v bodě C spojité) df (C) dn = grad f (C) n = ( ) ( ) 3 2, , 1 = = 1 2 zpět

49 Řešení úlohy 7 Podle věty 2.4 je z x = (u, v) x = u u x + v v x Nejprve tedy derivujeme vnější funkci f podle proměnné u a tuto derivaci násobíme derivací vnitřní funkce u podle proměnné x. K tomu přičítáme součin derivace vnější funkce f podle proměnné v a derivace vnitřní funkce v podle proměnné x. Analogicky pro derivaci podle y: z y = (u, v) y = u u y + v v y

50 Derivace zadaných funkcí jsou tedy následující: 1 z x = sin y + u v cos y z y = x cos y + ( 1)x sin y u v 2 3 z x = u 3x 2 + v 2x z y = u = 0 (u a v jsou funkcemi proměnné x) v z x = df 2x = 2x = 2xf t dt z y = t ( 4y 3 ) = df dt ( 4y 3 ) = 4y 3 f (f je funkcí jedné proměnné t) zpět

51 Řešení úlohy 8 Nejprve určíme parciální derivace funkce f v bodě T = (1, 2): x = y y = x + 2y x (T ) = 2 y (T ) = 5 Protože jsou obě parciální derivace spojité v bodě T, rovnici tečné roviny grafu funkce f lze zapsat ve tvaru Po dosazení a úpravě (z f (T )) = (x t 1 ) x (T ) + (y t 2) y (T ) (z 6) = 2(x 1) + 5(y 2) 2x + 5y z = 6 zpět

Občas se používá značení f x (x 0, y 0 ), resp. f y (x 0, y 0 ). Parciální derivace f. rovnoběžného s osou y a z:

Občas se používá značení f x (x 0, y 0 ), resp. f y (x 0, y 0 ). Parciální derivace f. rovnoběžného s osou y a z: PARCIÁLNÍ DERIVACE Jak derivovat reálné funkce více proměnných aby bylo možné tyto derivace použít podobně jako derivace funkcí jedné proměnné? Jestliže se okopíruje definice z jedné proměnné dostane se

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 1. - limita, spojitost Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Úvod Co bychom měli znát limity posloupností v R základní vlastnosti funkcí jedné proměnné (definiční obor, monotónnost, omezenost,... )

Více

Úvodní informace. 17. února 2018

Úvodní informace. 17. února 2018 Úvodní informace Funkce více proměnných Přednáška první 17. února 2018 Obsah 1 Úvodní informace. 2 Funkce více proměnných Definiční obor Limita a spojitost Derivace, diferencovatelnost, diferenciál Úvodní

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 3. Implicitní funkce Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 V této kapitole se seznámíme s dalším možným zadáním funkce jejím implicitním vyjádřením. Doplní tak nám již známé explicitní a parametrické

Více

5.3. Implicitní funkce a její derivace

5.3. Implicitní funkce a její derivace Výklad Podívejme se na následující problém. Uvažujme množinu M bodů [x,y] R 2, které splňují rovnici F(x, y) = 0, M = {[x,y] D F F(x,y) = 0}, kde z = F(x,y) je nějaká funkce dvou proměnných. Je-li F(x,y)

Více

1 Funkce dvou a tří proměnných

1 Funkce dvou a tří proměnných 1 Funkce dvou a tří proměnných 1.1 Pojem funkce více proměnných Definice Funkce dvou proměnných je předpis, který každému bodu z R 2 (tj. z roviny) přiřazuje jediné reálné číslo. z = f(x, y), D(f) R 2

Více

VI. Derivace složené funkce.

VI. Derivace složené funkce. VI. Derivace složené funkce. 17. Parciální derivace složené funkce Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g, kde některá z jejich součástí může být funkcí více proměnných. Předpokládáme, že uvažujeme funkce,

Více

Parciální derivace a diferenciál

Parciální derivace a diferenciál Parciální derivace a diferenciál Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Parciální derivace a diferenciál

Parciální derivace a diferenciál Parciální derivace a diferenciál Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Derivace funkce. Obsah. Aplikovaná matematika I. Isaac Newton. Mendelu Brno. 2 Derivace a její geometrický význam. 3 Definice derivace

Derivace funkce. Obsah. Aplikovaná matematika I. Isaac Newton. Mendelu Brno. 2 Derivace a její geometrický význam. 3 Definice derivace Derivace funkce Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah Směrnice přímk Derivace a její geometrický význam 3 Definice derivace 4 Pravidla a vzorce pro derivování 5 Tečna a normála 6 Derivace

Více

Derivace funkce Otázky

Derivace funkce Otázky funkce je jedním z hlavních nástrojů matematické analýzy. V příští části ukážeme, jak mnoho různorodých aplikací derivace má. Geometricky lze derivaci funkce v nějakém bodě chápat jako směrnici tečny grafu

Více

Derivace funkce DERIVACE A SPOJITOST DERIVACE A KONSTRUKCE FUNKCÍ. Aritmetické operace

Derivace funkce DERIVACE A SPOJITOST DERIVACE A KONSTRUKCE FUNKCÍ. Aritmetické operace Derivace funkce Derivace je jedním z hlavních nástrojů matematické analýzy. V příští části ukážeme, jak mnoho různorodých aplikací derivace má. Geometricky lze derivaci funkce v nějakém bodě chápat jako

Více

verze 1.3 kde ρ(, ) je vzdálenost dvou bodů v R r. Redukovaným ε-ovým okolím nazveme ε-ové okolí bodu x 0 mimo tohoto bodu, tedy množinu

verze 1.3 kde ρ(, ) je vzdálenost dvou bodů v R r. Redukovaným ε-ovým okolím nazveme ε-ové okolí bodu x 0 mimo tohoto bodu, tedy množinu Úvod Diferenciální počet více proměnných verze.3 Následující text popisuje základy diferenciálního počtu více proměnných. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT na Univerzitě Hradec Králové

Více

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer Přednáška MATEMATIKA č. 9-11 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Šotová, J., Doudová, L. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Motivační příklady

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Derivace funkcí více proměnných

Derivace funkcí více proměnných Derivace funkcí více proměnných Pro studenty FP TUL Martina Šimůnková 16. května 019 1. Derivace podle vektoru jako funkce vektoru. Pro pevně zvolenou funkci f : R d R n a bod a R d budeme zkoumat zobrazení,

Více

y = 2x2 + 10xy + 5. (a) = 7. y Úloha 2.: Určete rovnici tečné roviny a normály ke grafu funkce f = f(x, y) v bodě (a, f(a)). f(x, y) = x, a = (1, 1).

y = 2x2 + 10xy + 5. (a) = 7. y Úloha 2.: Určete rovnici tečné roviny a normály ke grafu funkce f = f(x, y) v bodě (a, f(a)). f(x, y) = x, a = (1, 1). III Diferenciál funkce a tečná rovina Úloha 1: Určete rovnici tečné roviny ke grafu funkce f = f(x, y) v bodě (a, f(a)) f(x, y) = 3x 3 x y + 5xy 6x + 5y + 10, a = (1, 1) Řešení Definičním oborem funkce

Více

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018 Funkce více proměnných Extrémy Přednáška pátá 12.března 2018 Zdroje informací Diferenciální počet http://homen.vsb.cz/~kre40/esfmat2/fceviceprom.html http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/sbirka_uloh/pdf/7.pdf

Více

1 Topologie roviny a prostoru

1 Topologie roviny a prostoru 1 Topologie roviny a prostoru 1.1 Základní pojmy množin Intervaly a okolí Intervaly v rovině nebo prostoru jsou obdélníky nebo hranoly se stranami rovnoběžnými s osami souřadnic. Podmnožiny intervalů se

Více

+ 2y. a y = 1 x 2. du x = nxn 1 f(u) 2x n 3 yf (u)

+ 2y. a y = 1 x 2. du x = nxn 1 f(u) 2x n 3 yf (u) Diferenciální počet příklad 1 Dokažte, že funkce F, = n f 2, kde f je spojitě diferencovatelná funkce, vhovuje vztahu + 2 = nf ; 0 Řešení: Označme u = 2. Pak je F, = n fu a platí Podle vět o derivaci složené

Více

Definice Řekneme, že funkce z = f(x,y) je v bodě A = [x 0,y 0 ] diferencovatelná, nebo. z f(x 0 + h,y 0 + k) f(x 0,y 0 ) = Ah + Bk + ρτ(h,k),

Definice Řekneme, že funkce z = f(x,y) je v bodě A = [x 0,y 0 ] diferencovatelná, nebo. z f(x 0 + h,y 0 + k) f(x 0,y 0 ) = Ah + Bk + ρτ(h,k), Definice 5.2.1. Řekneme, že funkce z = f(x,y) je v bodě A = [x 0,y 0 ] diferencovatelná, nebo má v tomto bodě totální diferenciál, jestliže je možné její přírůstek z na nějakém okolí bodu A vyjádřit jako

Více

7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g), kde některá z jejich součástí

7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g), kde některá z jejich součástí 202-m3b2/cvic/7slf.tex 7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = fg, kde některá z jejich součástí může být funkcí více proměnných. Předpokládáme, že uvažujeme funkce, které mají

Více

Funkce a limita. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Funkce a limita. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Funkce a limita Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Matematika 1 pro PEF PaE

Matematika 1 pro PEF PaE Derivace funkcí jedné proměnné / 9 Matematika pro PEF PaE 4. Derivace funkcí jedné proměnné Přemysl Jedlička Katedra matematiky, TF ČZU Derivace funkcí jedné proměnné Nejjednodušší derivace 2 / 9 Derivace

Více

5. cvičení z Matematiky 2

5. cvičení z Matematiky 2 5. cvičení z Matematiky 2 21.-25. března 2016 5.1 Nalezněte úhel, který v bodě 1, 0, 0 svírají grafy funkcí fx, y ln x 2 + y 2 a gx, y sinxy. Úhel, který svírají grafy funkcí je dán jako úhel mezi jednotlivými

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma : Diferenciální a integrální

Více

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y =

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y = 0.1 Diferenciální počet Je částí infinitezimálního počtu, což je souhrnný název pro diferenciální a integrální počet. Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si

Více

f( x) x x 4.3. Asymptoty funkce Definice lim f( x) =, lim f( x) =, Jestliže nastane alespoň jeden z případů

f( x) x x 4.3. Asymptoty funkce Definice lim f( x) =, lim f( x) =, Jestliže nastane alespoň jeden z případů 3 Výklad Definice 3 Jestliže nastane alespoň jeden z případů lim =, lim =, + + lim =, lim =, kde ( D ), pak říkáme, že přímka = je asymptotou funkce f() v bodě f Jestliže lim ( k q) =, resp lim ( k q)

Více

INTEGRÁLY S PARAMETREM

INTEGRÁLY S PARAMETREM INTEGRÁLY S PARAMETREM b a V kapitole o integraci funkcí více proměnných byla potřeba funkce g(x) = f(x, y) dy proměnné x. Spojitost funkce g(x) = b a f(x, y) dy proměnné x znamená vlastně prohození limity

Více

Funkce dvou a více proměnných

Funkce dvou a více proměnných Funkce dvou a více proměnných. Motivace V praxi nevstačíme s funkcemi jedné proměnné, většina veličin závisí více než na jedné okolnosti, např.: obsah obdélníka: S( ) kinetická energie: Ek = = x mv ekonomika:

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Úloha 1 1. a = s : 45 = 9.10180 45 = 9.101+179 45 = 9.10.10179

Více

Zavedeme-li souřadnicový systém {0, x, y, z}, pak můžeme křivku definovat pomocí vektorové funkce.

Zavedeme-li souřadnicový systém {0, x, y, z}, pak můžeme křivku definovat pomocí vektorové funkce. KŘIVKY Křivka = dráha pohybujícího se bodu = = množina nekonečného počtu bodů, které závisí na parametru (čase). Proto můžeme křivku také nazvat jednoparametrickou množinou bodů. Zavedeme-li souřadnicový

Více

6. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH

6. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH Funkce více proměnných 6 DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH Ve čtvrté kapitole jsme studovali vlastnosti funkcí jedné nezávisle proměnné K popisu mnoha reálných situací však s jednou nezávisle

Více

Funkce zadané implicitně

Funkce zadané implicitně Kapitola 8 Funkce zadané implicitně Začneme několika příklady. Prvním je známá rovnice pro jednotkovou kružnici x 2 + y 2 1 = 0. Tato rovnice popisuje křivku, kterou si však nelze představit jako graf

Více

Dodatek 2: Funkce dvou proměnných 1/9

Dodatek 2: Funkce dvou proměnných 1/9 Dodatek 2: Funkce dvou proměnných 1/9 2/9 Funkce dvou proměnných Definice: Reálnou funkcí dvou reálných proměnných, definovanou na množině M R 2, rozumíme předpis f, který každé uspořádané dvojici reálných

Více

DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO

DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015 Funkce jedné reálné proměnné Derivace Přednáška 2 15. října 2015 Obsah 1 Funkce 2 Limita a spojitost funkce 3 Derivace 4 Průběh funkce Informace Literatura v elektronické verzi (odkazy ze STAGu): 1 Lineární

Více

Funkce. RNDR. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Funkce. RNDR. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Funkce RNDR. Yvetta Bartáková Gmnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Derivace funkce VY INOVACE_05 0_M Gmnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Definice Mějme funkci f definovanou v okolí bodu 0. Eistuje-li

Více

Extrémy funkce dvou proměnných

Extrémy funkce dvou proměnných Extrémy funkce dvou proměnných 1. Stanovte rozměry pravoúhlé vodní nádrže o objemu 32 m 3 tak, aby dno a stěny měly nejmenší povrch. Označme rozměry pravoúhlé nádrže x, y, z (viz obr.). ak objem této nádrže

Více

Asymptoty funkce. 5,8 5,98 5,998 5,9998 nelze 6,0002 6,002 6,02 6, nelze

Asymptoty funkce. 5,8 5,98 5,998 5,9998 nelze 6,0002 6,002 6,02 6, nelze Asymptoty funkce 1 Asymptota bez směrnice 6 Máme dvě funkce f 1 : y a 3 f : y 3 Člověk nemusí být matematický génius, aby pochopil, že do předpisu obou funkcí lze dosadit za libovolné reálné číslo kromě

Více

Parametrická rovnice přímky v rovině

Parametrická rovnice přímky v rovině Parametrická rovnice přímky v rovině Nechť je v kartézské soustavě souřadnic dána přímka AB. Nechť vektor u = B - A. Pak libovolný bod X[x; y] leží na přímce AB právě tehdy, když vektory u a X - A jsou

Více

i=1 Přímka a úsečka. Body, které leží na přímce procházející body a a b můžeme zapsat pomocí parametrické rovnice

i=1 Přímka a úsečka. Body, které leží na přímce procházející body a a b můžeme zapsat pomocí parametrické rovnice I. Funkce dvou a více reálných proměnných 1. Úvod Značení: V textu budeme používat označení: N pro množinu všech přirozených čísel; R pro množinu všech reálných čísel; R n pro množinu všech uspořádaných

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 2. 3. 2018 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Derivace úvod. Jak zjistit míru změny?

Derivace úvod. Jak zjistit míru změny? Derivace úvod P ČEZ Jak zjistit míru změny? Derivace nám dá odpověď jestli je funkce: rostoucí/klesající konkávní/konvení jak moc je strmá jak moc roste kde má maimum/minimum 1000 700 P ČEZ P ČEZ 3% 4%

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 28. 2. 2017 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2017) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

Derivace funkce. prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky BI-ZMA ZS 2009/2010

Derivace funkce. prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky BI-ZMA ZS 2009/2010 Derivace funkce prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky České vysoké učení technické v Praze c Čestmír Burdík, Edita Pelantová 2009 Základy matematické analýzy

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ Parametrické vyjádření přímky v rovině Máme přímku p v rovině určenou body A, B. Sestrojíme vektor u = B A. Pro bod B tím pádem platí: B = A + u. Je zřejmé,

Více

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta.

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta. 1 Implicitní funkce Implicitní funkce nejsou funkce ve smyslu definice, že funkce bodu z definičního oboru D přiřadí právě jednu hodnotu z oboru hodnot H. Přesnější termín je funkce zadaná implicitně.

Více

DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO

DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA DERIVACE FUNKCE, L HOSPITALOVO PRAVIDLO Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE PIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim.

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim. PRIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

Matematika 1 pro PEF PaE

Matematika 1 pro PEF PaE Tečny a tečné roviny 1 / 16 Matematika 1 pro PEF PaE 7. Tečny a tečné roviny Přemysl Jedlička Katedra matematiky, TF ČZU Tečny a tečné roviny Tečny a normály grafů funkcí jedné proměnné / 16 Tečny a normály

Více

8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice

8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice 9. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu Cíle Diferenciální rovnice, v nichž hledaná funkce vystupuje ve druhé či vyšší derivaci, nazýváme diferenciálními rovnicemi druhého a vyššího řádu. Analogicky

Více

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Diferenciální počet funkcí více proměnných Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Diferenciální počet funkcí více proměnných Doc RNDr Miroslav Doupovec, CSc Neřešené příklady Matematika II OBSAH Obsah I Diferenciální počet

Více

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 1 4. Derivace funkce 4.3. Průběh funkce 2 Pro přesné určení průběhu grafu funkce je třeba určit bližší vlastnosti funkce. Monotónnost funkce Funkce monotónní =

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Derivace funkce

Matematická analýza pro informatiky I. Derivace funkce Matematická analýza pro informatiky I. 7. přednáška Derivace funkce Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 31. března 2011 Jan Tomeček, tomecek@inf.upol.cz

Více

2 Fyzikální aplikace. Předpokládejme, že f (x 0 ) existuje. Je-li f (x 0 ) vlastní, pak rovnice tečny ke grafu funkce f v bodě [x 0, f(x 0 )] je

2 Fyzikální aplikace. Předpokládejme, že f (x 0 ) existuje. Je-li f (x 0 ) vlastní, pak rovnice tečny ke grafu funkce f v bodě [x 0, f(x 0 )] je Derivace funkce a jej geometrický význam Je dána funkce f) 3 6 + 9 + a naším úkolem je určit směrnici tečny v bodě [; f)] Pro libovolné lze směrnici sečny danou body [; f)] a [; f)] spočítat jako f) f)

Více

VZOROVÝ TEST PRO 3. ROČNÍK (3. A, 5. C)

VZOROVÝ TEST PRO 3. ROČNÍK (3. A, 5. C) VZOROVÝ TEST PRO 3. ROČNÍK (3. A, 5. C) max. 3 body 1 Zjistěte, zda vektor u je lineární kombinací vektorů a, b, je-li u = ( 8; 4; 3), a = ( 1; 2; 3), b = (2; 0; 1). Pokud ano, zapište tuto lineární kombinaci.

Více

M. Hojdarová, J. Krejčová, M. Zámková

M. Hojdarová, J. Krejčová, M. Zámková VŠPJ Matematika II pro studenty oboru Finance a řízení M. Hojdarová, J. Krejčová, M. Zámková RNDr. Marie Hojdarová, CSc., RNDr. Jana Krejčová, Ph.D., RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. ISBN 978-80-88064-07-7

Více

Kristýna Kuncová. Matematika B3

Kristýna Kuncová. Matematika B3 (5) Funkce více proměnných II Kristýna Kuncová Matematika B3 Kristýna Kuncová (5) Funkce více proměnných II 1 / 20 Parciální derivace - příklad Otázka Tabulka vpravo znázorňuje hodnoty funkce f (x, y).

Více

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice Obsah 1 Obyčejné diferenciální rovnice 3 1.1 Základní pojmy............................................ 3 1.2 Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu................................ 5 1.3 Exaktní rovnice............................................

Více

MATEMATIKA III. Olga Majlingová. Učební text pro prezenční studium. Předběžná verze

MATEMATIKA III. Olga Majlingová. Učební text pro prezenční studium. Předběžná verze Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 7 Tel.: 475 285 511 400 96 Ústí nad Labem Fax: 475 285 566 Internet: www.ujep.cz E-mail: kontakt@ujep.cz MATEMATIKA III

Více

MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech

MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech MATEMATIKA I - vybrané úlohy ze zkoušek v letech 008 0 doplněné o další úlohy. část DIFERENCIÁLNÍ POČET funkcí jedné proměnné Další část ( integrální počet) bude vydána na konci listopadu 9. 9. 0 Případné

Více

f(x) = arccotg x 2 x lim f(x). Určete všechny asymptoty grafu x 2 2 =

f(x) = arccotg x 2 x lim f(x). Určete všechny asymptoty grafu x 2 2 = Řešení vzorové písemky z předmětu MAR Poznámky: Řešení úloh ze vzorové písemky jsou formulována dosti podrobně podobným způsobem jako u řešených příkladů ve skriptech U zkoušky lze jednotlivé kroky postupu

Více

Matematika I pracovní listy

Matematika I pracovní listy Matematika I pracovní listy Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Úvod Pracovní listy jsou určeny

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 22. 2. 2016 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz 1/15 ANALYTICKÁ GEOMETRIE Základní pojmy: Soustava souřadnic v rovině a prostoru Vzdálenost bodů, střed úsečky Vektory, operace s vektory, velikost vektoru, skalární součin Rovnice přímky Geometrie v rovině

Více

Odvození středové rovnice kružnice se středem S [m; n] a o poloměru r. Bod X ležící na kružnici má souřadnice [x; y].

Odvození středové rovnice kružnice se středem S [m; n] a o poloměru r. Bod X ležící na kružnici má souřadnice [x; y]. Konzultace č. 6: Rovnice kružnice, poloha přímky a kružnice Literatura: Matematika pro gymnázia: Analytická geometrie, kap. 5.1 a 5. Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU. část, kap. 6.1

Více

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0 Rovnice tečny a normály Geometrický význam derivace funkce f(x) v bodě x 0 : f (x 0 ) = k t k t je směrnice tečny v bodě [x 0, y 0 = f(x 0 )] Tečna je přímka t : y = k t x + q, tj y = f (x 0 ) x + q; pokud

Více

Management rekreace a sportu. 10. Derivace

Management rekreace a sportu. 10. Derivace Derivace Derivace Před mnoha lety se matematici snažily o obecné vyřešení úlohy, jak sestrojit tečnu k dané křivce a také yzici zápolili s problémem určení rychlosti nerovnoměrného pohybu K zásadnímu obratu

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Limita a spojitost funkce Základ všší matematik Dana Říhová Mendelu Brno Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin společného základu

Více

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné . Definiční obor a hladiny funkce více proměnných Nalezněte a graficky znázorněte definiční obor D funkce f = f(x, y), kde a) f(x, y) = x y, b) f(x, y) = log(xy + ), c) f(x, y) = xy, d) f(x, y) = log(x

Více

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g. . Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny.,. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.. Spočtěte všechny první parciální derivace funkcí: a) f(x, y) = x 4 + y 4 4x y, b) f(x,

Více

Diferenciál funkce. L Hospitalovo pravidlo. 22. a 23. března 2011

Diferenciál funkce. L Hospitalovo pravidlo. 22. a 23. března 2011 Diferenciál funkce Derivace vyšších řádů L Hospitalovo pravidlo Jiří Fišer 22. a 23. března 2011 Jiří Fišer (KMA, PřF UP Olomouc) KMA MAT2 Přednáška č. 6 22. a 23. března 2011 1 / 18 y ω(h) dy O x Obrázek:

Více

Test M1-ZS12-2 M1-ZS12-2/1. Příklad 1 Najděte tečnu grafu funkce f x 2 x 6 3 x 2, která je kolmá na přímku p :2x y 3 0.

Test M1-ZS12-2 M1-ZS12-2/1. Příklad 1 Najděte tečnu grafu funkce f x 2 x 6 3 x 2, která je kolmá na přímku p :2x y 3 0. Test M-ZS- M-ZS-/ Příklad Najděte tečnu grafu funkce f x x 6 3 x, která je kolmá na přímku p :x y 3 0. Zřejmě D f R. Přímka p má směrnici, tečna na ní kolmá má proto směrnici. Protože směrnice tečny ke

Více

Vybrané kapitoly z matematiky

Vybrané kapitoly z matematiky Vybrané kapitoly z matematiky VŠB-TU Ostrava 2018-2019 Vybrané kapitoly z matematiky 2018-2019 1 / 18 Vektorová analýza a teorie pole Vybrané kapitoly z matematiky 2018-2019 2 / 18 Vektorová funkce jedné

Více

Diferenciál funkce dvou proměnných. Má-li funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace v bodě a, pak lineární formu (funkci)

Diferenciál funkce dvou proměnných. Má-li funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace v bodě a, pak lineární formu (funkci) 2. Diferenciál funkce, tečná rovina. Diferenciál funkce dvou proměnných. Má-li funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace v bodě a, pak lineární formu (funkci) df(a, h) = x (a)h + (a)h 2, h = (h, h

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) doplněné o další úlohy 24. 2. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi (e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz

Více

6 Skalární součin. u v = (u 1 v 1 ) 2 +(u 2 v 2 ) 2 +(u 3 v 3 ) 2

6 Skalární součin. u v = (u 1 v 1 ) 2 +(u 2 v 2 ) 2 +(u 3 v 3 ) 2 6 Skalární součin Skalární součin 1 je operace, která dvěma vektorům (je to tedy binární operace) přiřazuje skalár (v našem případě jde o reálné číslo, obecně se jedná o prvek nějakého tělesa T ). Dovoluje

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Přednáška 5 Limita a spojitost funkce V této přednášce se konečně dostaneme k diferenciálnímu počtu funkce jedné reálné proměnné. Diferenciální počet se v podstatě zabývá lokálním chováním funkce v daném

Více

1 Analytická geometrie

1 Analytická geometrie 1 Analytická geometrie 11 Přímky Necht A E 3 a v R 3 je nenulový Pak p = A + v = {X E 3 X = A + tv, t R}, je přímka procházející bodem A se směrovým vektorem v Rovnici X = A + tv, t R, říkáme bodová rovnice

Více

Monotonie a lokální extrémy. Konvexnost, konkávnost a inflexní body. 266 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Monotonie a lokální extrémy. Konvexnost, konkávnost a inflexní body. 266 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 66 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné I. 5. Vyšetřování průběhu funkce Monotonie a lokální etrémy Důsledek. Nechť má funkce f) konečnou derivaci na intervalu I. Je-li f ) > 0 pro každé I, pak

Více

Kristýna Kuncová. Matematika B2

Kristýna Kuncová. Matematika B2 (8) Funkce více proměnných Kristýna Kuncová Matematika B2 Kristýna Kuncová (8) Funkce více proměnných 1 / 19 Parciální derivace Definice Derivaci funkce f : R R v bodě a definujeme jako limitu f f (a +

Více

Petr Hasil. Prvákoviny c Petr Hasil (MUNI) Úvod do infinitezimálního počtu Prvákoviny / 57

Petr Hasil. Prvákoviny c Petr Hasil (MUNI) Úvod do infinitezimálního počtu Prvákoviny / 57 Úvod do infinitezimálního počtu Petr Hasil Prvákoviny 2015 c Petr Hasil (MUNI) Úvod do infinitezimálního počtu Prvákoviny 2015 1 / 57 Obsah 1 Úvod Funkce Reálná čísla a posloupnosti Limita a spojitost

Více

Matematika 1. 1 Derivace. 2 Vlastnosti a použití. 3. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 16

Matematika 1. 1 Derivace. 2 Vlastnosti a použití. 3. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 16 Matematika 1 3. přednáška 1 Derivace 2 Vlastnosti a použití 3. přednáška 6.10.2009) Matematika 1 1 / 16 1. zápočtový test již během 2 týdnů. Je nutné se něj registrovat přes webové rozhraní na https://amos.fsv.cvut.cz.

Více

. 1 x. Najděte rovnice tečen k hyperbole 7x 2 2y 2 = 14, které jsou kolmé k přímce 2x+4y 3 = 0. 2x y 1 = 0 nebo 2x y + 1 = 0.

. 1 x. Najděte rovnice tečen k hyperbole 7x 2 2y 2 = 14, které jsou kolmé k přímce 2x+4y 3 = 0. 2x y 1 = 0 nebo 2x y + 1 = 0. Diferenciální počet příklad s výsledky ( Najděte definiční obor funkce f() = ln arcsin + ) D f = (, 0 Najděte rovnici tečny ke grafu funkce f() = 3 +, která je rovnoběžná s přímkou y = 4 4 y 4 = 0 nebo

Více

30. listopadu Derivace. VŠB-TU Ostrava. Dostupné: s1a64/cd/index.htm.

30. listopadu Derivace. VŠB-TU Ostrava. Dostupné:   s1a64/cd/index.htm. KMA/MAT1 Přednáška a cvičení č. 11 30. listopadu 2017 [KS] Jaromír Kuben Petra Šarmanová: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. VŠB-TU Ostrava. Dostupné: http://homel.vsb.cz/ s1a64/cd/inde.htm. 1

Více

I. Diferenciální rovnice. 3. Rovnici y = x+y+1. převeďte vhodnou transformací na rovnici homogenní (vzniklou

I. Diferenciální rovnice. 3. Rovnici y = x+y+1. převeďte vhodnou transformací na rovnici homogenní (vzniklou Typy příkladů pro I. část písemky ke zkoušce z MA II I. Diferenciální rovnice. 1. Určete obecné řešení rovnice y = y sin x.. Určete řešení rovnice y = y x splňující počáteční podmínku y(1) = 0. 3. Rovnici

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Limita funkce

Matematická analýza pro informatiky I. Limita funkce Matematická analýza pro informatiky I. 5. přednáška Limita funkce Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 18. března 2011 Jan Tomeček, tomecek@inf.upol.cz

Více

Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou

Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou 4 Cíle Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou funkce, jejichž ita v bodě 0 je rovna funkční hodnotě v tomto bodě Seznámíme se s vlastnostmi takových funkcí

Více

7.5.3 Hledání kružnic II

7.5.3 Hledání kružnic II 753 Hledání kružnic II Předpoklady: 750 Pedagogická poznámka: Tato hodina patří mezi vůbec nejtěžší Není reálné předpokládat, že by většina studentů dokázala samostatně přijít na řešení, po čase na rozmyšlenou

Více

Matematika (KMI/PMATE)

Matematika (KMI/PMATE) Matematika (KMI/PMATE) Přednáška druhá aneb Úvod do matematické analýzy Limita a spojitost funkce Matematika (KMI/PMATE) 1 / 30 Osnova přednášky lineární funkce y = kx + q definice lineární funkce význam

Více

4.3.4 Základní goniometrické vzorce I

4.3.4 Základní goniometrické vzorce I .. Základní goniometrické vzorce I Předpoklady: 0 Dva vzorce, oba známe už z prváku. Pro každé R platí: + =. Důkaz: Použijeme definici obou funkcí v jednotkové kružnici: T sin() T 0 - cos() S 0 R - Obě

Více

3. Derivace funkce Definice 3.1. Nechť f : R R je definována na nějakém okolí U(a) bodu a R. Pokud existuje limita f(a + h) f(a) lim

3. Derivace funkce Definice 3.1. Nechť f : R R je definována na nějakém okolí U(a) bodu a R. Pokud existuje limita f(a + h) f(a) lim 3 a b s = (a + b) 2 f(s) 3,46 4,680 3,93-2,9422 3,93 4,680 4,2962-2,034 4,2962 4,680 4,4886-0,0954 4,4886 4,680 4,5848 3,2095 4,4886 4,5848 4,5367,0963 4,4886 4,5367 4,526 0,427 4,4886 4,526 4,5006 0,508

Více

PŘÍMKA A JEJÍ VYJÁDŘENÍ V ANALYTICKÉ GEOMETRII

PŘÍMKA A JEJÍ VYJÁDŘENÍ V ANALYTICKÉ GEOMETRII PŘÍMKA A JEJÍ VYJÁDŘENÍ V ANALYTICKÉ GEOMETRII V úvodu analytické geometrie jsme vysvětlili, že její hlavní snahou je popsat geometrické útvary (body, vektory, přímky, kružnice,...) pomocí čísel nebo proměnných.

Více

1. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH

1. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH 1. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH V minulém semestru jsme studovali vlastnosti unkcí jedné nezávislé proměnné. K popisu mnoha reálných situací obvkle s jednou proměnnou nevstačíme. FUNKCE DVOU

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika 0A1 Cvičení, zimní semestr Samostatné výstupy Jan Šafařík Brno c 2003 Obsah 1. Výstup č.1 2 2. Výstup

Více

OBECNOSTI KONVERGENCE V R N

OBECNOSTI KONVERGENCE V R N FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH V reálných situacích závisejí děje obvykle na více proměnných než jen na jedné (např. na teplotě i na tlaku), závislost na jedné proměnné je spíše výjimkou. OBECNOSTI Reálná funkce

Více

Mocninná funkce: Příklad 1

Mocninná funkce: Příklad 1 Mocninná funkce: Příklad 1 Zadání: Vyšetřete průběh mocninné funkce. Řešení: 1. Jako první si určíme definiční obor: D(f)=R. 2. Nyní si spočítáme zda je daná funkce sudá nebo lichá: Daná funkce je lichá.

Více

1. Funkce dvou a více proměnných. Úvod, limita a spojitost. Definiční obor, obor hodnot a vrstevnice grafu

1. Funkce dvou a více proměnných. Úvod, limita a spojitost. Definiční obor, obor hodnot a vrstevnice grafu 22- a3b2/df.te. Funkce dvou a více proměnných. Úvod, ita a spojitost. Definiční obor, obor hodnot a vrstevnice grafu. Určete definiční obor funkce a proveďte klasifikaci bodů z R 2 vzhledem k a rozhodněte

Více