Limita a spojitost funkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Limita a spojitost funkce"

Transkript

1 Přednáška 5 Limita a spojitost funkce V této přednášce se konečně dostaneme k diferenciálnímu počtu funkce jedné reálné proměnné. Diferenciální počet se v podstatě zabývá lokálním chováním funkce v daném bodě, tj. chováním funkce v nějakém nekonečně malém okolí tohoto bodu. Pomocí lokálního chování funkce v každém bodě množiny M pak usuzujeme na chování funkce na celé množině M, tzv. globální chování, které nás většinou zajímá. Je-li dána funkce y = f() a bod a, který je vnitřní bod definičního oboru, snažíme se tuto funkci v bezprostředním okolí bodu a přibližně nahradit nějakou jednodušší funkcí, u které jsme schopni zkoumat její vlastnosti. V diferenciálním počtu budeme nahrazovat dané funkce polynomy, tj. budeme se snažit napsat f() c 0 + c 1 ( a) + c 2 ( a) , (1) kde c 0, c 1,... jsou nějaké konstanty. Ty se snažíme vybrat tak, aby chyba, kterou uděláme, když nahradíme funkci polynomem určitého stupně byla v okolí bodu a, tj. pro malá a, co nejmenší. Například, pokud se snažíme nahradit funkci y = f() a okolí budu = a lineární funkcí, tj. přímkou, je z grafického názoru přirozené vybrat tuto přímku tak, aby byla tečnou ke grafu funkce y = f() v bodě [ a; f(a) ]. Jestliže do vztahu (1) dosadíme = a, dostaneme c 0 = f(a). Vztah (1) pak můžeme pro a napsat jako f() f(a) c 1 + c 2 ( a) a Konstantu c 1 dostaneme tak, že do pravé strany tohoto vztahu dosadíme = a. Bohužel na levé straně je neurčitý výraz 0. Přitom je pro každé z okolí bodu a na levé straně 0 definovaný výraz, který je pro malá a může skoro rovnat nějakému číslu c 1. Nejprve budeme přesně definovat, co máme na mysli tvrzením funkce y = f() se v bezprostředním okolí bodu a skoro rovna A, tj. itu funkce. Definice. Necht je dána funkce f(), bod a R, který je hromadný bod definičního oboru D f, a A R. Jestliže ε > 0 δ > 0 ; D f ; 0 < a < δ je A f() < ε (2) (ke každému ε > 0 eistuje δ > 0 takové, že pro každé z definičního oboru funkce f(), které se nerovná a a jehož vzdálenost od bodu a je menší než δ, je vzdálenost bodu f() od bodu A menší než ε), řekneme, že funkce f() má v bodě a itu A. Tento výrok budeme zapisovat jako f() = A. Limitě z této definice, tj. když bod a i ita A jsou konečná reálná čísla, se říká vlastní ita ve vlastním bodě. Budeme ještě definovat ity pro a = ±, tj. ity v nevlastním bodě, a ity, které jsou rovny ±, tzv. nevlastní ity. Definice. Necht je dána funkce f() a bod a R, který je hromadným bodem D f. Jestliže K δ > 0 ; D f ; 0 < a < δ je f() > K, (3) 1

2 říkáme, že má funkce f() v bodě a R itu +. Tento výrok zapisujeme jako f() = +. Definice. Necht je dána funkce f() a A R. Jestliže je + hromadným bodem D f a ε > 0 K R ; D f ; > K je A f() < ε, (4) říkáme, že má funkce v bodě + vlastní itu A. Tento výrok zapisujeme jako f() = A. Definice. Necht je dána funkce f() a + je hromadným bodem D f. Jestliže K L ; D f ; > L je f() > K, (5) říkáme, že funkce f() má v bodě + itu + a píšeme f() = +. Podobně se definují ity v bodě a ity rovné. Všechny definice ity lze jediným způsobem zapsat pomocí okolí bodů. Definice. Necht je dána funkce f(), bod a R, který je hromadný bod D f a A R. Jestliže ke každému okolí U(A) bodu A eistuje okolí V (a) bodu a takové, že pro každé z definičního oboru funkce f(), které je prvkem okolí V (a) a a patří hodnota funkce f() do okolí U(A) bodu A, tj. U(A) V (a) ; D f V (a) ; a je f() U(A), (6) říkáme, že funkce f() má v bodě a itu A. Limita funkce je pokud eistuje, pouze jedna. To je tvrzení následující věty. Věta. Jestliže eistuje f() = A je tato ita jediná. Důkaz: Necht eistují f() = A a f() = B a platí A B. Protože A B, eistují okolí U(A) a U(B) takové, že U(A) U(B) =. Podle definice ity (6) eistují okolí V A (a) a V B (a) bodu a takové, že pro každé D f V A (a), a, je f() U(A) a pro každé D f V B (a), a, je f() U(B). Protože je bod a hromadný bod D f, obsahuje množina D f V A (a) V B (a) alespoň jeden bod a. Pak ale je f() U(A) U(B) =. To je nemůže být pravda (= spor). Proto není pravda tvrzení: Eistují f() = A a f() = B a platí A B, a platí jeho negace. To je právě tvrzení věty. Důkaz tohoto typu se v matematice nazývá důkaz sporem. Jeho logická podstata spočívá A B je ekvivalentní výroku A B. Jeho negace je A B. Při důkazu sporem dokážeme, že tento výrok, tj. A B, neplatí. Proto musí platit jeho negace, tj. výrok A B, což je ekvivalentní výroku A B. 2

3 Definici ity funkce můžeme ještě rozšířit tak, že nebudeme při itě uvažovat všechna D f, ale pouze M D f. V podstatě se jedná o itu zúžené funkce f M. Definice. Necht je dána funkce f(), množina M D f, bod a, který je hromadný bod množiny M a A R. Jestliže U(A) V (a) ; M V (a) ; a je f() U(A), (7) říkáme, že funkce f() má v bodě a vzhledem k množině M itu A. Toto tvrzení zapisujeme jako f() = A. M Pro takové ity platí věta: Věta. Necht eistuje f() = A. Necht je M D f a bod a je hromadný bod množiny M. Pak platí f() = f() = A. M Limity funkcí vzhledem k množinám se pro funkci jedné reálné proměnné používají ve dvou případech, když je M posloupnost a když je M = (a, + ) nebo M = (, a). Věta. f() = A právě tehdy, když pro každou posloupnost n D f takovou, že n a a n = a, je f( n ) = A. n n Tato věta převádí výpočet ity funkce na výpočet ity posloupnosti a v některých případech může být užitečná. Příklad: Jestliže víte, že eistuje (1+) 1/, je tato ita rovna e, protože posloupnost n = 1 n splňuje předpoklady věty a platí ( ) 1/n 1 + n = (1 + 1 ) n = e. n n n Jestliže je a R a M = (a, + ), resp. M = (, a), mluvíme o itě funkce v bodě a zprava, resp. zleva. Definice. Necht je a R hromadný bod množiny D f (a, + ) a A R. Jestliže U(A) δ > 0 ; D f ; 0 < a < δ je f() U(A), (8) říkáme, že funkce f() má v bodě a itu zprava rovnou A a píšeme + f() = A. Podobně, necht je a R hromadný bod množiny D f (, a) a A R. Jestliže U(A) δ > 0 ; D f ; 0 < a < δ je f() U(A), (9) říkáme, že funkce f() má v bodě a itu zleva rovnou A a píšeme f() = A. Limity zprava a zleva se nazývají jednostranné ity a itu f() budeme nazývat oboustranná ita funkce f() v bodě a. 3

4 Věta. Pokud je bod a hromadným bodem množin D f (a, + ) a D f (, a) eistuje oboustranná ita funkce f() v bodě a právě tehdy, když eistují obě jednostranné ity funkce f() v bodě a a jsou si rovny. Tato věta se často používá k tomu, abychom ukázali, že ita funkce neeistuje Příklad. Ukažte, že neeistuje ita 1 ( 1). 3 Řešení: Jestliže dosadíme = 1, vidíme, že se jedná o itu typu 4, tj. tato ita rovna ±. Protože pro > 1 je 1 > 0, platí = +, a protože pro < 1 je 1 + ( 1) < 0, je =. A protože jsou tyto ity různé, oboustranná ita 1 ( 1) 3 neeistuje. Limity funkcí počítáme většinou tak, že známe základní ity a ostatní ity počítáme pomocí základních it a určitých vět. Je věcí každého, jaké ity bude považovat za základní. Uvedeme některé ity, které byste měli umět zpaměti (1 + )1/ = e, a vlastně všechny ity typu p e = 0, q p R, q > 0, ln p = 0, q p R, q > 0, sin = 1, e 1 = 1, ln(1 + ) = 1 f( + h) f() h 0 h = f (). Pro algebraické operace s itami platí Věta. Jestliže eistují ity f() = A R, g() = B R a α, β R, a je-li a hromadný bod D f D g (pro podíl D f/g ) pak platí ( ) αf() + βg() = αa + βb, ( f() g() ) = AB, f() g() = A B, za předpokladu, že jsou výrazy vpravo definovány v R. Připomeňme, že nejsou definovány výrazy typu, 0,,

5 Jestliže předpokládáme, že bod a je hromadným bodem definičních oborů průniku všech funkcí, jsou následující věty bezprostředním důsledkem definice ity. Věta. Jestliže na nějakém okolí bodu a platí f() g(), je f() g(). Věta. Jestliže na nějakém okolí bodu a platí f() g() h(), a eistují f() = h() = A, pak je g() = A. sin Příklad: Dokažte, že = 1. Řešení: Protože funkce f() = sin sin je sudá, stačí ukázat, že + = 1. Úhel v obloukové míře budeme měřit délkou oblouku na jednotkové kružnici se středem v počátku O = [0; 0] od kladné vodorovné polopřímky, na které leží bod P = [1; 0]. Bod M, který odpovídá velikosti úhlu 0 pak má souřadnice M = [cos ; sin ]. Obsah pravoúhlého trojúhelníka s přeponou OM a odvěsnou na polopřímce OP je roven P 1 = 1 cos sin a je menší než obsah kruhové výseče OP M, která je P 2 2 = 1. Tedy pro 2 (0, 1 π) platí nerovnost 2 cos sin sin = cos. Na druhé straně je obsah výseče OP M menší než obsah pravoúhlého trojúhelníka a odvěsnou OP, jehož přepona leží na polopřímce OM, který je P 3 = 1 tg. Z toho dostaneme pro (0, 1 π) nerovnost 2 2 Celkově tedy pro (0, 1 π) platí 2 2 tg 2 = sin 2 cos = cos sin. cos sin 1 cos. sin A protože cos = 1, je podle předchozí věty + + = 1. Věta. f() = 0 právě tehdy, když f() = 0. Věta. Jestliže je f() = 0 a eistuje okolí bodu a, ve kterém je funkce g() omezená, je f()g() = 0 Příklad: Protože = 0 a platí nerovnost sin 1 1, je ( sin 1 ) = 0. Nyní uvedeme větu, které se týká ity složené funkce h = g f. Jde o to, kdy můžeme počítat itu složené funkce počítat jako dvě ity, nejprve itu funkce f a následně itu funkce g. Přesněji, jsou dány funkce f : X Y a g : Y Z. Necht a je hromadný bod množiny X a f() = A. Necht je A hromadný bod množiny Y a eistuje g(y) = B. Otázka y A je, kdy je h() = g ( f() ) = B? 5

6 Příklad: Necht je f : R R definována předpisem f() = 0 a g : R R definována jako g(y) = 0 pro y 0 a g(0) = 1. Pak je f() = 0 a g() = 0. Ale pro složenou funkci h() = g ( f() ) = g(0) = 1 0. Tento příklad ukazuje, že obecně nelze itu složené funkce počítat jako dvě ity. Problém spočívá v tom, že při definici ity g(y) = B nebereme v úvahu samotný y A bod y = A. Proto musíme vyloučit případ, kdy v každém okolí bodu a eistuje bod a takový, že f() = A, nebo do definice ity funkce g(y) zahrnout i bod A. Věta: Necht jsou dány funkce f : X Y, g : Y Z a h = g f : X Z. Necht a je hromadný bod množiny X a f() = A. Necht je A hromadný bod množiny Y a eistuje g(y) = B. Necht eistuje prstencové okolí P (a) bodu a takové, že pro každé y A P (a) je f() A. Pak je h() = B. Jestliže do definice ity funkce f() v bodě a zahrneme i samotný bod a dostaneme tzv. funkci spojitou v bodě a. Definice. Řekneme, že funkce f() je spojitá v bodě a D f, jestliže platí ε > 0 δ > 0 ; D f ; a < δ je f(a) f() < ε. (10) Body a D f, ve kterých je funkce f() spojitá, jsou dvojího druhu: 1. a je izolovaný bod D f ; 2. a je hromadný bod D f a f() = f(a). Věta. Necht jsou dány funkce f : X Y, g : Y Z a h = g f : X Z. Necht a je hromadný bod množiny X, f() = A a necht je funkce g(y) spojitá v bodě A. Pak je h() = g( f() ) = g ( ) f() = g(a). Definice. Necht je dána funkce f() a M D f. Říkáme, že funkce f() je spojitá na množině M, je-li spojitá v každém bodě množiny M. Funkce f() spojité na D f nazýváme spojité. Všechny elementární funkce, které jsme definovali v minulé přednášce jsou spojité. Například funkce f() = 1 je spojitá, protože = 0 není prvkem D f. Proto se předcházející věta používá velmi často. Jako příklad ukážeme použití této věty při výpočtu it typu 1. Příklad: Je-li f() = 0, pak platí ( 1 + f() ) g() = ep ( ( f() g() ) ). (11) 6

7 Řešení: Protože podle předpokladu je f() = 0, eistuje okolí U(a) bodu a takové, že pro každé U(a) \ {a} je 1 + f() > 0. Tedy podle definice platí v tomto okolí ( ) ( ) g() 1 + f() = e g() ln 1+f(). Protože je funkce e spojitá v R, platí ( ) ( g() 1 + f() = ep g() ln( 1 + f() )). Protože je ln(1 + ) = 1, je funkce F () definovaná pro ( 1, + ) předpisem ln(1 + ) pro 0, F () = 1 pro = 0 spojitá. Podle věty o itě součinu a uvedené věty o itě složené funkce je tedy g() ln( 1 + f() ) ( ) ( ) ln 1 + f() ( ) = g() f() = g() f(). f() Pomocí it se počítají tzv. asymptoty ke grafu funkce y = f(). Asymptoty jsou v podstatě přímky, ke kterým se blíží graf funkce v krajním bodě definičního oboru nebo v bodě nespojitosti funkce f(). Definice. Přímka = a se nazývá svislou asymptotou ke grafu funkce y = f(), jestliže v bodě a eistuje aspoň jedna nevlastní jednostranná ita funkce f(), tj. když f() = ± nebo f() = ±. + Příklad: Funkce y = = + 1 ( + 2)( + 1)( 1) má definiční obor ( 2, 1) (1, + ). Protože f() =, 2 + f() = +, 1 + jsou přímky = 2 a = 1 svislé asymptoty ke grafu funkce y = f(). Ale protože není přímka = 1 asymptota. f() = 0, 1 Definice. Přímka y = k + q se nazývá asymptota ke grafu funkce y = f() v bodě +, resp. v bodě, jestliže ( ) ( ) f() k q = 0, resp. f() k q = 0. (12) 7

8 Je-li k = 0 nazývá se asymptota vodorovná a je-li k 0 mluvíme o šikmé asymptotě. Je zřejmé, že pokud eistuje ita f() = q, resp. f() = q, je přímka y = q vodorovná asymptota ke grafu funkce v bodě +, resp. v bodě. Je-li přímka y = k + q asymptota ke grafu funkce y = f() v bodě ±, je f() k q 0 = ± Jestliže známe k, lze najít hodnotu q jako itu f() f() = k, tj. k = ± ±. q = ± ( f() k ). Příklad: V bodech ± najděte asymptoty funkce y = Řešení: Pro jde o výraz typu +. Protože je ( ) ( )( ) = = = 1, = je přímka y = 1 vodorovná asymptota ke grafu funkce v bodě. Pro + se jedná o výraz + + a vodorovná asymptota v bodě = + neeistuje. Abychom našli šikmou asymptotu, najdeme nejprve k = = 2. Člen q je pak ( q = ) = 2 = = 1. ( )( ) = Tedy v bodě + šikmá asymptota přímka y = Pro spojité funkce platí mnoho užitečných vět, z nichž některé lze najít ve skriptech. Zde uvedeme pouze jednu větu, kterou budeme potřebovat při výpočtu globálních etrémů spojité funkce na kompaktní, tj. omezené a uzavřené, množině M. Věta. Je-li funkce f() spojitá na kompaktní množině M, eistují body min, ma M takové, že pro každé M je f( min ) f() f( ma ). Tvrzení této, tzv. Weierstrassovy věty, lze vyjádřit tak, že každá funkce spojitá na kompaktní množině M má v množině M minimum a maimum. Důkaz: Aby bylo vidět, jak se v matematice dokazují věty, uvedeme pro zajímavost důkaz této věty. Zároveň na důkazu budeme demonstrovat důležitou vlastnost kompaktních 8

9 množin, že pro každou posloupnost n prvků kompaktní množiny M eistuje z ní vybraná podposloupnost, která má itu v M. Nejprve ukážeme, že každá funkce f(), která je spojitá na kompaktní množině M je na M omezená. Předpokládejme, že funkce f() na množině M omezená není. Pak je každému n N je množina M n = { M ; f() > n } neprázdná. Z každé množiny M n vybereme prvek n. Takto dostaneme posloupnost n M. Protože je množina M kompaktní, eistuje posloupnost y n vybraná z posloupnosti n, která konverguje k prvku y M, tedy y n = y M. Podle definice vybrané posloupnosti je y n M n, a tedy n f(y n ) > n. Protože je funkce f() spojitá na množině M, je f(y) = n f(y n ) = +, což je spor se spojitostí funkce f() v bodě y M. Podobně se ukáže, že funkce f() je na množině M omezená zdola. Označme A = { f() R ; M }. Protože je funkce f() na množině M omezená, je omezená i množina A, a proto eistují S = sup A R a s = inf A R. Podle definice suprema a infima platí pro každé M nerovnosti s f() S. Pro každé n N označme A n = { M ; f() > S 1 n }. Podle definice suprema, je pro každé n N množina A n neprázdná. Z každé množiny A n vybereme prvek n A n. Tím dostaneme posloupnost n M. Protože M je kompaktní, lze z ní vybrat posloupnost y n, která konverguje k prvku y M. Protože je y n A n, platí nerovnost S 1 n f(y n) S. Jestliže označíme y = n y n M, dostaneme ze spojitosti funkce f() v bodě y ( S 1 ) = S f(y n ) = f(y) S, n n n tj. f(y) = S. Tedy eistuje y = ma M, pro které platí S = f( ma ) f() M. Důkaz eistence prvku min M je obdobný. 9

10 Řešené příklady Příklad 1. Najděte ity a) (1 ) c) (1 ) , b) 1, d) Řešení: Když do výrazu v itě dosadíme = 2, dostaneme (1 2) = 23. A protože je tento výraz definovaný v R, je (1 ) = (1 ) , (1 ) Jestliže do výrazu v itě dosadíme = 1, dostaneme výraz 0 0, který v R není definován. Proto výraz trochu upravíme. Označme P () = Už víme, že P (1) = 0. Protože = 1 je kořen polynomu P (), musí eistovat polynom P 1 () takový, že P () = ( 1)P 1 (). Dělením dostaneme P 1 () = , tj. P () = = ( 1)( ). Protože P 1 (1) = 0, musí eistovat polynom P 2 () takový, že P 1 () = ( 1)P 2 (). Dělením zjistíme, že P 2 () = Tedy Tedy hledaná ita je 1 P () = = ( 1) 2 ( ) (1 ) = 1 ( 1)2 ( ) (1 ) = (1 ) Protože jsou ity { 1 1 pro > 1, 1 = 1 pro < 1, (1 ) = (1 ) = = 1, = 1 10

11 a ita v případě b) neeistuje. V případě c) postupujeme podobně, jako jsme postupovali v případě it posloupností. To znamená, že napíšeme (1 ) = = ( 1 1) = ( 1 1) = Podobně postupujeme i v případě d). Občas si ale musíme dát pozor na to, že 2 = a ne, tj. pro < 0 je 2 =. Proto dostaneme (1 ) = 1 2. Limity z příkladů c) a d) se často objevují v příkladech, které dostanete před písemkou. Obvykle se počítají tak, že ve výrazech ponecháte pouze nejvyšší mocniny, tj (1 ) = 4 4 = 1 2 2, (1 ) = 4 4 = Příklad 2. Najděte itu Řešení: Tuto itu nelze počítat tak, že v odmocninách necháme pouze nejvyšší mocniny. Problém je v tom, že pro > 0 dostaneme po úpravě = 1 3/2( ) = = ( ) ve jmenovateli itu typu 0, kterou nelze počítat jako součin it. Proto výraz v itě nejprve upravíme. Snad už známým postupem dostaneme = ( ) = A protože se v této itě už nevyskytuje výraz typu jako v původní itě, je ( = ) = = ( 3 + 3) = 2. 2.

12 Příklad 3. Najděte itu 1 cos 2 ln(1 + ). Řešení: Jedná se o itu typu 0. Tyto ity budeme později počítat pomocí derivaci. 0 Ukážeme, jak lze tuto itu počítat pomocí známých it, které jsme uvedli v přednášce. Protože platí 1 cos 2 = sin 2 + cos 2 (cos 2 sin 2 ) = 2 sin 2, je Víme, že sin 1 cos 2 ln(1 + ) = = 1. Proto je 1 cos 2 ln(1 + ) = 2 protože, jak víme, platí sin 2 sin 2 ln(1 + ) = 2 sin sin ( sin ln(1 + ) = 2 sin = 2 = 1 a ln(1 + ) ln(1 + ) = 2, = 1. sin ln(1 + ). ) = ln(1 + ) arctg Příklad 4. Najděte itu. Řešení: Označme = tg y, kde y ( 1 π, 1 π). Pak je arctg = y a arctg = 0. A 2 2 protože pro 0 je y 0, platí podle věty o itě složené funkce arctg = y 0 arctg(tg y) tg y y = y 0 tg y = y cos y y 0 sin y = cos y y 0 y 0 y sin y = 1. Příklad 5. Najděte itu ( ) Řešení: V tomto příkladě se jedná o itu typu 1. Tyto ity se obvykle, podobně jako u posloupností, počítají pomocí vztahu (11). Protože = a 4 = 0, je podle (11) ( ) 1+3 ( 2 1 = ) 1+3 ( ) 4(1 + 3) = ep = e Příklad 6. Najděte itu 1 + sin 2. Řešení: Podle definice je 1 + sin 2 = ( 1 + sin 2 ) 1/. Jedná se tedy o itu typu 1. Podle (11) dostaneme ( ) sin sin 2 = ep = e 2, 12

13 protože po substituci y = 2 získáme sin 2 = 2 sin 2 2 = 2 sin y y 0 y = 2. Příklad 7. Najděte všechny asymptoty ke grafu funkce f() = e. 2 2 Řešení: Protože z rovnice 2 2 = 0 plyne, = 1 nebo = 2, je definiční obor funkce f() roven (, 1) ( 1, 2) (2, + ). Asymptoty budeme hledat v krajích bodech definičního oboru, tj. v bodech 1 =, 2 = 1, 3 = 2 a 4 = +. Přitom v bodech 2 = 1 a 3 = 2 mohou být svislé asymptoty a v bodech 1,4 = ± vodorovné nebo šikmé asymptoty. Aby v bodě 2 = 1 měl graf funkce y = f() svislou asymptotu, musí být alespoň jedna z jednostranných it v tomto bodě nevlastní. Například pro itu zprava dostaneme e f() = ( + 1)( 2) =, protože v bodě = 1 je čitatel roven 6 e > 0 a pro ( 1, 2) je jmenovatel záporný. Podobně v bodě 3 = 2 je e f() = ( + 1)( 2) = +, protože čitatel je v tomto bodě roven 12 e 2 > 0 a jmenovatel je pro > 2 kladný. Dostali jsme tak dvě svislé asymptoty = 1 a = 2. Aby měl graf funkce y = f() v bodě + vodorovnou asymptotu = a, musí eistovat konečná ita f() = a. Při výpočtu této ity je dobré si uvědomit, že pro velká je e p daleko větší, než jakákoliv mocnina. Toto tvrzení je vyjádřeno itou e = 0 pro každé p R. Proto dostaneme e 2 2 e = 2 2 ( ) =, e ( ) e 3 Protože 2 2 = + a = 1. e Graf funkce y = f() tedy nemá v bodě = + vodorovnou asymptotu. Ale ještě může v bodě = + eistovat šikmá asymptota y = k+q. Pak musí eistovat konečná ita f() k =. V našem případě dostaneme stejně jako dříve f() = e ( 2 2) Tedy v bodě = + nemá graf dané funkce asymptotu. =. 13

14 Podobně budeme postupovat při hledání asymptoty v bodě =. Protože e = 0, dostaneme f() = e = =. 2 Tedy v bodě = nemá graf dané funkce vodorovnou asymptotu. Budeme tedy hledat šikmou asymptotu y = k + q. Pro směrnici k dostaneme k = f() = e ( 2 2) 3 = = 1. 3 Pokud asymptota v bodě = eistuje, je y = + q. Hodnotu q najdeme jako itu ( ) ( ) e q = f() k = = e = 2 2 = 2 2 = 2. 2 Tedy graf funkce y = e má svislé asymptoty = 1 a = 2 a 2 2 šikmou asymptotu y = + 2 v bodě =. 14

Limita a spojitost funkce a zobrazení jedné reálné proměnné

Limita a spojitost funkce a zobrazení jedné reálné proměnné Přednáška 4 Limita a spojitost funkce a zobrazení jedné reálné proměnné V několika následujících přednáškách budeme studovat zobrazení jedné reálné proměnné f : X Y, kde X R a Y R k. Protože pro každé

Více

Limita a spojitost LDF MENDELU

Limita a spojitost LDF MENDELU Limita a spojitost Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Limita a spojitost funkce. 3.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P3.1]

Limita a spojitost funkce. 3.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P3.1] KAPITOLA 3: Limita a spojitost funkce [MA-8:P3.] 3. Úvod Necht je funkce f definována alespoň na nějakém prstencovém okolí bodu 0 R. Číslo a R je itou funkce f v bodě 0, jestliže pro každé okolí Ua) bodu

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Pojem limity funkce charakterizuje chování funkce v blízkém okolí libovolného bodu, tedy i těch bodů, ve kterých funkce není definovaná. platí. < ε.

Pojem limity funkce charakterizuje chování funkce v blízkém okolí libovolného bodu, tedy i těch bodů, ve kterých funkce není definovaná. platí. < ε. LIMITA FUNKCE Pojem ity unkce charakterizuje chování unkce v blízkém okolí libovolného bodu, tedy i těch bodů, ve kterých unkce není deinovaná Zápis ( ) L Přesněji to vyjadřuje deinice: znamená, že pro

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Limita a spojitost funkce Základ všší matematik Dana Říhová Mendelu Brno Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin společného základu

Více

LIMITA FUNKCE, SPOJITOST FUNKCE

LIMITA FUNKCE, SPOJITOST FUNKCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA LIMITA FUNKCE, SPOJITOST FUNKCE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin

Více

Monotonie a lokální extrémy. Konvexnost, konkávnost a inflexní body. 266 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Monotonie a lokální extrémy. Konvexnost, konkávnost a inflexní body. 266 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 66 I. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné I. 5. Vyšetřování průběhu funkce Monotonie a lokální etrémy Důsledek. Nechť má funkce f) konečnou derivaci na intervalu I. Je-li f ) > 0 pro každé I, pak

Více

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 16. ledna 2009

NMAF 051, ZS Zkoušková písemná práce 16. ledna 2009 Jednotlivé kroky při výpočtech stručně, ale co nejpřesněji odůvodněte. Pokud používáte nějaké tvrzení, nezapomeňte ověřit splnění předpokladů. Jméno a příjmení: Skupina: Příklad 3 5 Celkem bodů Bodů 8

Více

Definice derivace v bodě

Definice derivace v bodě Definice derivace v bodě tgϕ = f ( ) f () f () : = tgϕ = lim f f () tgϕ = f f () Obecně: f f f ( ) ( ) : = lim f ( + h) f f : = lim h h Derivace zleva (zprava): f ( ) : = lim f f ( ) f ( ) : = lim + +

Více

PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI

PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI 2.1 Zobrazení 2 Definice 1. Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Zobrazení množiny A do množiny B je definováno jako množina F uspořádaných dvojic (x, y A B, kde ke každému

Více

i=1 Přímka a úsečka. Body, které leží na přímce procházející body a a b můžeme zapsat pomocí parametrické rovnice

i=1 Přímka a úsečka. Body, které leží na přímce procházející body a a b můžeme zapsat pomocí parametrické rovnice I. Funkce dvou a více reálných proměnných 1. Úvod Značení: V textu budeme používat označení: N pro množinu všech přirozených čísel; R pro množinu všech reálných čísel; R n pro množinu všech uspořádaných

Více

Limita posloupnosti a funkce

Limita posloupnosti a funkce Limita posloupnosti a funkce Petr Hasil Přednáška z Matematické analýzy I c Petr Hasil (MUNI) Limita posloupnosti a funkce MA I (M1101) 1 / 90 Obsah 1 Posloupnosti reálných čísel Úvod Limita posloupnosti

Více

7B. Výpočet limit L Hospitalovo pravidlo

7B. Výpočet limit L Hospitalovo pravidlo 7B. Výpočet it L Hospitalovo pravidlo V prai často potřebujeme určit itu výrazů, které vzniknou operacemi nebo složením několika spojitých funkcí. Většinou pomohou pravidla typu ita součtu násobku, součinu,

Více

f(c) = 0. cn pro f(c n ) > 0 b n pro f(c n ) < 0

f(c) = 0. cn pro f(c n ) > 0 b n pro f(c n ) < 0 KAPITOLA 5: Spojitost a derivace na intervalu [MA-8:P5] 5 Funkce spojité na intervalu Věta 5 o nulách spojité funkce: Je-li f spojitá na uzavřeném intervalu a, b a fa fb < 0, pak eistuje c a, b tak, že

Více

Označení derivace čárkami, resp. římskými číslicemi, volíme při nižším řádu derivace, jinak užíváme horní index v závorce f (5), f (6),... x c g (x).

Označení derivace čárkami, resp. římskými číslicemi, volíme při nižším řádu derivace, jinak užíváme horní index v závorce f (5), f (6),... x c g (x). 9 Využití derivace 9.1 Derivace vyšších řádů Definice 1. Nechť funkce má derivaci v nějakém okolí bodu c D(f). Nechť funkce ϕ() =f () máderivacivboděc. Pak hodnotu ϕ (c) nazýváme derivací 2. řádu (2. derivací)

Více

Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou

Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou 4 Cíle Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou funkce, jejichž ita v bodě 0 je rovna funkční hodnotě v tomto bodě Seznámíme se s vlastnostmi takových funkcí

Více

Matematika 1. 1 Derivace. 2 Vlastnosti a použití. 3. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 16

Matematika 1. 1 Derivace. 2 Vlastnosti a použití. 3. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 16 Matematika 1 3. přednáška 1 Derivace 2 Vlastnosti a použití 3. přednáška 6.10.2009) Matematika 1 1 / 16 1. zápočtový test již během 2 týdnů. Je nutné se něj registrovat přes webové rozhraní na https://amos.fsv.cvut.cz.

Více

Metody výpočtu limit funkcí a posloupností

Metody výpočtu limit funkcí a posloupností Metody výpočtu limit funkcí a posloupností Martina Šimůnková, 6. listopadu 205 Učební tet k předmětu Matematická analýza pro studenty FP TUL Značení a terminologie R značí množinu reálných čísel, rozšířenou

Více

Diferencovatelné funkce

Diferencovatelné funkce Přednáška 5 Diferencovatelné funkce Jak jsme se zmínili v minulé přednášce, je lavní myšlenkou diferenciálnío počtu naradit danou funkci y = f) v okolí bodu a polynomem V této přednášce se budeme podrobně

Více

LIMITA A SPOJITOST FUNKCE

LIMITA A SPOJITOST FUNKCE PŘEDNÁŠKA 5 LIMITA A SPOJITOST FUNKCE 5.1 Spojitost funkce 2 Řekneme, že funkce f(x) je spojitá v bodě a D f, jestliže ke každému ε > 0 existuje δ > 0 takové, že pro každé x (a δ, a + δ) D f platí nerovnost:

Více

0.1 Úvod do matematické analýzy

0.1 Úvod do matematické analýzy Matematika I (KMI/PMATE) 1 0.1 Úvod do matematické analýzy 0.1.1 Limita a spojitost funkce Lineární funkce Lineární funkce je jedna z nejjednodušších a možná i nejpoužívanějších funkcí. f(x) = kx + q D(f)

Více

2. LIMITA A SPOJITOST FUNKCE

2. LIMITA A SPOJITOST FUNKCE . LIMITA A SPOJITOST FUNKCE Průvodce studiem Funkce y = je definována pro ( ) (>. Z grafu funkce (obr. 3) a z tabulky (a) je vidět že čím více se hodnoty blíží k -3 tím více se funkční hodnoty blíží ke

Více

2.7. Průběh funkce. Vyšetřit průběh funkce znamená určit (ne nutně v tomto pořadí): 1) Definiční obor; sudost, lichost; periodičnost

2.7. Průběh funkce. Vyšetřit průběh funkce znamená určit (ne nutně v tomto pořadí): 1) Definiční obor; sudost, lichost; periodičnost .7. Průběh unkce Všetřit průběh unkce znamená určit ne nutně v tomto pořadí: deiniční obor; sudost, lichost; periodičnost, interval spojitosti a bod nespojitosti, průsečík grau unkce s osami, interval,

Více

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y =

Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si zopakovat a orientovat se v pojmech: funkce, D(f), g 2 : y = 0.1 Diferenciální počet Je částí infinitezimálního počtu, což je souhrnný název pro diferenciální a integrální počet. Je založen na pojmu derivace funkce a její užití. Z předchozího studia je třeba si

Více

Derivace úvod. Jak zjistit míru změny?

Derivace úvod. Jak zjistit míru změny? Derivace úvod P ČEZ Jak zjistit míru změny? Derivace nám dá odpověď jestli je funkce: rostoucí/klesající konkávní/konvení jak moc je strmá jak moc roste kde má maimum/minimum 1000 700 P ČEZ P ČEZ 3% 4%

Více

Spojitost a limita funkce

Spojitost a limita funkce Spojitost a ita funkce Okolí bodu Značení: a R ε > 0 označujeme O ε (a) = (a ε, a + ε) ε-ové okolí bodu a O + ε (a) = a, a + ε) pravé okolí, O ε (a) = (a ε, a levé okolí P ε (a) = O ε (a) \ {a} x a ε-ové

Více

1 Množiny, výroky a číselné obory

1 Množiny, výroky a číselné obory 1 Množiny, výroky a číselné obory 1.1 Množiny a množinové operace Množinou rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů (které nazýváme prvky) do jediného celku. Definice. Dvě množiny jsou

Více

5. Limita a spojitost

5. Limita a spojitost 5. Limita a spojitost 5. Limita posloupnosti 5. Limita a spojitost Verze 16. prosince 2016 Diferenciální počet a integrální počet tvoří klasický základ Matematické analýzy. Diferenciální počet zkoumá lokální

Více

1. Posloupnosti čísel

1. Posloupnosti čísel 1. Posloupnosti čísel 1.1. Posloupnosti a operace s nimi Definice 1.1 Posloupnost reálných čísel ( = reálná posloupnost ) je zobrazení, jehož definičním oborem je množina N a oborem hodnot je nějaká podmnožina

Více

Funkce a limita. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Funkce a limita. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Funkce a limita Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Limita funkce. FIT ČVUT v Praze. (FIT) Limita funkce 3.týden 1 / 39

Limita funkce. FIT ČVUT v Praze. (FIT) Limita funkce 3.týden 1 / 39 Limita funkce FIT ČVUT v Praze 3.týden (FIT) Limita funkce 3.týden 1 / 39 Definice funkce. Zobrazení (f, D f ), jehož definiční obor D f i obor hodnot H f je podmnožinou množiny reálných čísel, se nazývá

Více

Limita ve vlastním bodě

Limita ve vlastním bodě Výpočty it Definice (a případné věty) jsou z knihy [] příklady z [] [] a []. Počítám u zkoušky dvacátou itu hlavu mám dávno už do čista vymytu papír se značkami skvěje z čela mi pot v proudech leje než

Více

Přednáška 3: Limita a spojitost

Přednáška 3: Limita a spojitost 3 / 1 / 17, 1:38 Přednáška 3: Limita a spojitost Limita funkce Nejdříve je potřeba upřesnit pojmy, které přesněji popisují (topologickou) strukturu množiny reálných čísel, a to zejména pojem okolí 31 Definice

Více

1 LIMITA FUNKCE Definice funkce. Pravidlo f, které každému x z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné x.

1 LIMITA FUNKCE Definice funkce. Pravidlo f, které každému x z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné x. 1 LIMITA FUNKCE 1. 1 Definice funkce Pravidlo f, které každému z množiny D přiřazuje právě jedno y z množiny H se nazývá funkce proměnné. Píšeme y f ( ) Někdy používáme i jiná písmena argument (nezávisle

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim.

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim. PRIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech 1. července 2008 1 Funkce v R n Definice 1 Necht n N a D R n. Reálnou funkcí v R n (reálnou funkcí n proměnných) rozumíme zobrazení

Více

5. Limita funkce a spojitost strana 1/5 2018/KMA/MA1/přednášky. Definice 5.1. Mějme funkci f : D R a bod x 0 R.

5. Limita funkce a spojitost strana 1/5 2018/KMA/MA1/přednášky. Definice 5.1. Mějme funkci f : D R a bod x 0 R. 5. Limita funkce a spojitost strana 1/5 2018/KMA/MA1/přednášky Definice 5.1. Mějme funkci f : D R a bod 0 R. a) Číslo c R je částečná ita funkce f v bodě 0, pokud eistuje posloupnost ( n ) taková, že platí

Více

Asymptoty funkce. 5,8 5,98 5,998 5,9998 nelze 6,0002 6,002 6,02 6, nelze

Asymptoty funkce. 5,8 5,98 5,998 5,9998 nelze 6,0002 6,002 6,02 6, nelze Asymptoty funkce 1 Asymptota bez směrnice 6 Máme dvě funkce f 1 : y a 3 f : y 3 Člověk nemusí být matematický génius, aby pochopil, že do předpisu obou funkcí lze dosadit za libovolné reálné číslo kromě

Více

Základy matematické analýzy

Základy matematické analýzy Základy matematické analýzy Spojitost funkce Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. 1, Ing. Daniel Vašata 2 1 tomas.kalvoda@fit.cvut.cz 2 daniel.vasata@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE PIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

p 2 q , tj. 2q 2 = p 2. Tedy p 2 je sudé číslo, což ale znamená, že

p 2 q , tj. 2q 2 = p 2. Tedy p 2 je sudé číslo, což ale znamená, že KAPITOLA 1: Reálná čísla [MA1-18:P1.1] 1.1. Číselné množiny Přirozená čísla... N = {1,, 3,...} nula... 0, N 0 = {0, 1,, 3,...} = N {0} Celá čísla... Z = {0, 1, 1,,, 3,...} Racionální čísla... { p } Q =

Více

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015

Funkce jedn e re aln e promˇ enn e Derivace Pˇredn aˇska ˇr ıjna 2015 Funkce jedné reálné proměnné Derivace Přednáška 2 15. října 2015 Obsah 1 Funkce 2 Limita a spojitost funkce 3 Derivace 4 Průběh funkce Informace Literatura v elektronické verzi (odkazy ze STAGu): 1 Lineární

Více

7.1 Extrémy a monotonie

7.1 Extrémy a monotonie KAPITOLA 7: Průběh funkce [ZMA13-P38] 7.1 Extrémy a monotonie Řekneme, že funkce f nabývá na množině M Df svého globálního maxima globálního minima A v bodě x 0, jestliže x 0 M, fx 0 = A a pro každé x

Více

22. & 23. & 24. Vlastnosti funkcí a jejich limita a derivace

22. & 23. & 24. Vlastnosti funkcí a jejich limita a derivace 22. & 23. & 24. Vlastnosti funkcí a jejich ita a derivace Základní vlastnosti Definiční obor Definiční obor je množina neznámých, pro něž je funkce definována. Obor hodnot Obor hodnot je množina všech

Více

IX. Vyšetřování průběhu funkce

IX. Vyšetřování průběhu funkce IX. Vyšetřování průběhu funkce Úvodní poznámky: Cíl: vyšetřit průběh dané funkce f. Zahrnuje: základní vlastnosti: D(f), spojitost, limity v krajních bodech, průsečíky s osami souřadnic, intervaly, kde

Více

Management rekreace a sportu. 10. Derivace

Management rekreace a sportu. 10. Derivace Derivace Derivace Před mnoha lety se matematici snažily o obecné vyřešení úlohy, jak sestrojit tečnu k dané křivce a také yzici zápolili s problémem určení rychlosti nerovnoměrného pohybu K zásadnímu obratu

Více

Posloupnosti a jejich konvergence

Posloupnosti a jejich konvergence a jejich konvergence Pojem konvergence je velmi důležitý pro nediskrétní matematiku. Je nezbytný všude, kde je potřeba aproximovat nějaké hodnoty, řešit rovnice přibližně, používat derivace, integrály.

Více

1 Topologie roviny a prostoru

1 Topologie roviny a prostoru 1 Topologie roviny a prostoru 1.1 Základní pojmy množin Intervaly a okolí Intervaly v rovině nebo prostoru jsou obdélníky nebo hranoly se stranami rovnoběžnými s osami souřadnic. Podmnožiny intervalů se

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 1. - limita, spojitost Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Úvod Co bychom měli znát limity posloupností v R základní vlastnosti funkcí jedné proměnné (definiční obor, monotónnost, omezenost,... )

Více

dx se nazývá diferenciál funkce f ( x )

dx se nazývá diferenciál funkce f ( x ) 6 Výklad Definice 6 Nechť je 0 vnitřním bodem definičního oboru D f funkce f ( ) Funkce proměnné d = 0 definovaná vztahem df ( 0) = f ( 0) d se nazývá diferenciál funkce f ( ) v bodě 0, jestliže platí

Více

30. listopadu Derivace. VŠB-TU Ostrava. Dostupné: s1a64/cd/index.htm.

30. listopadu Derivace. VŠB-TU Ostrava. Dostupné:   s1a64/cd/index.htm. KMA/MAT1 Přednáška a cvičení č. 11 30. listopadu 2017 [KS] Jaromír Kuben Petra Šarmanová: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. VŠB-TU Ostrava. Dostupné: http://homel.vsb.cz/ s1a64/cd/inde.htm. 1

Více

( + ) ( ) f x x f x. x bude zmenšovat nekonečně přesný. = derivace funkce f v bodě x. nazýváme ji derivací funkce f v bodě x. - náš základní zápis

( + ) ( ) f x x f x. x bude zmenšovat nekonečně přesný. = derivace funkce f v bodě x. nazýváme ji derivací funkce f v bodě x. - náš základní zápis 1.. Derivace elementárních funkcí I Předpoklad: 1 Shrnutí z minulé hodin: Chceme znát jakým způsobem se mění hodnot funkce f ( f ( + f ( přibližná hodnota změn = přesnost výpočtu se bude zvětšovat, kdž

Více

1. Funkce dvou a více proměnných. Úvod, limita a spojitost. Definiční obor, obor hodnot a vrstevnice grafu

1. Funkce dvou a více proměnných. Úvod, limita a spojitost. Definiční obor, obor hodnot a vrstevnice grafu 22- a3b2/df.te. Funkce dvou a více proměnných. Úvod, ita a spojitost. Definiční obor, obor hodnot a vrstevnice grafu. Určete definiční obor funkce a proveďte klasifikaci bodů z R 2 vzhledem k a rozhodněte

Více

V této kapitole si zobecníme dříve probraný pojem limita posloupnosti pro libovolné funkce.

V této kapitole si zobecníme dříve probraný pojem limita posloupnosti pro libovolné funkce. Kapitola 7 Limita funkce V této kapitole budeme studovat pojem ita funkce, který lze zařadit mezi základní pojmy matematiky, speciálně pak matematické analýzy Využití ity funkce je široké Pomocí ity lze

Více

Matematika vzorce. Ing. Petr Šídlo. verze

Matematika vzorce. Ing. Petr Šídlo. verze Matematika vzorce Ing. Petr Šídlo verze 0050409 Obsah Jazyk matematiky 3. Výrokový počet.......................... 3.. Logické spojky...................... 3.. Tautologie výrokového počtu...............

Více

f( x) x x 4.3. Asymptoty funkce Definice lim f( x) =, lim f( x) =, Jestliže nastane alespoň jeden z případů

f( x) x x 4.3. Asymptoty funkce Definice lim f( x) =, lim f( x) =, Jestliže nastane alespoň jeden z případů 3 Výklad Definice 3 Jestliže nastane alespoň jeden z případů lim =, lim =, + + lim =, lim =, kde ( D ), pak říkáme, že přímka = je asymptotou funkce f() v bodě f Jestliže lim ( k q) =, resp lim ( k q)

Více

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce Neurčitý integrál Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah Primitivní funkce, neurčitý integrál Základní vlastnosti a vzorce Základní integrační metody Úpravy integrandu Integrace racionálních

Více

Derivace funkcí více proměnných

Derivace funkcí více proměnných Derivace funkcí více proměnných Pro studenty FP TUL Martina Šimůnková 16. května 019 1. Derivace podle vektoru jako funkce vektoru. Pro pevně zvolenou funkci f : R d R n a bod a R d budeme zkoumat zobrazení,

Více

Přednáška 11, 12. prosince Část 5: derivace funkce

Přednáška 11, 12. prosince Část 5: derivace funkce Přednáška 11, 12. prosince 2014 Závěrem pasáže o spojitých funkcích zmíníme jejich podtřídu, lipschitzovské funkce, nazvané podle německého matematika Rudolfa Lipschitze (1832 1903). Fukce f : M R je lipschitzovská,

Více

9. Limita a spojitost

9. Limita a spojitost OKOLÍ BODU, VNITŘNÍ A HRANIČNÍ BOD Okolí bodu a je libovolný interval (a r, a + r), kde r > 0; značí se O(a, r), případně jen O(a) (obr. 9..). Číslo r se nazývá poloměr okolí. O(a, r) 0 a r a a + r Obrázek

Více

Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť.

Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť. Přednáška 3, 19. října 2015 Důkaz Heineho Borelovy věty. Bez újmy na obecnosti vezmeme celý prostor A = M (proč? úloha 1). Implikace. Nechť je (M, d) kompaktní a nechť X i = M i I je jeho pokrytí otevřenými

Více

Posloupnosti a jejich konvergence POSLOUPNOSTI

Posloupnosti a jejich konvergence POSLOUPNOSTI Posloupnosti a jejich konvergence Pojem konvergence je velmi důležitý pro nediskrétní matematiku. Je nezbytný všude, kde je potřeba aproximovat nějaké hodnoty, řešit rovnice přibližně, používat derivace,

Více

{ } Ox ( 0) 4.2. Konvexnost, konkávnost, inflexe. Definice Obr. 52. Poznámka. nad tečnou

{ } Ox ( 0) 4.2. Konvexnost, konkávnost, inflexe. Definice Obr. 52. Poznámka. nad tečnou Konvenost, konkávnost, inflee 4.. Konvenost, konkávnost, inflee Definice 4... Nechť eistuje f ( ), D f. Řekneme, že funkce f ( ) je v bodě konkávní, jestliže eistuje { } O ( ) tak, že platí D : O( )\ f(

Více

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 1 4. Derivace funkce 4.3. Průběh funkce 2 Pro přesné určení průběhu grafu funkce je třeba určit bližší vlastnosti funkce. Monotónnost funkce Funkce monotónní =

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Matematika (KMI/PMATE)

Matematika (KMI/PMATE) Matematika (KMI/PMATE) Přednáška druhá aneb Úvod do matematické analýzy Limita a spojitost funkce Matematika (KMI/PMATE) 1 / 30 Osnova přednášky lineární funkce y = kx + q definice lineární funkce význam

Více

Limita posloupnosti, limita funkce, spojitost. May 26, 2018

Limita posloupnosti, limita funkce, spojitost. May 26, 2018 Limita posloupnosti, limita funkce, spojitost May 26, 2018 Definice (Okolí bodu) Okolím bodu a R (také ε- okolím) rozumíme množinu U(a, ε) = {x R; x a < ε} = (a ε, a + ε), bod a se nazývá střed okolí a

Více

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy

Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy Diferenciální počet - II. část (Taylorův polynom, L Hospitalovo pravidlo, extrémy funkcí, průběh funkce) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 5. přednáška z AMA1 Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz)

Více

I. 4. l Hospitalovo pravidlo

I. 4. l Hospitalovo pravidlo I. 4. l Hospitalovo pravidlo 235 I. 4. l Hospitalovo pravidlo Věta (l Hospitalovo pravidlo). Buď 0 R. Nechť je splněna jedna z podmínek 0 f() 0 g() 0, 0 g() +. Eistuje-li (vlastní nebo nevlastní) 0 0 f

Více

1 L Hospitalovo pravidlo

1 L Hospitalovo pravidlo L Hospitalovo pravidlo Věta.. Bud R R R {± }). Necht je splněna jedna z podmínek i) ii) f) g), g). Eistuje-li vlastní nebo nevlastní) f ) g ) Obdobné tvrzení platí i pro jednostranné ity., pak eistuje

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 2014/2015 2. prosince 2014 Předmluva

Více

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer Přednáška MATEMATIKA č. 9-11 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Šotová, J., Doudová, L. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Motivační příklady

Více

VII. Limita a spojitost funkce

VII. Limita a spojitost funkce VII. Limita a spojitost funkce VII.1. Limita funkce Úvodní poznámky: Limita funkce f v bodě c R hodnota a R, k níž se přibližují hodnoty f(x), jestliže x se blíží k hodnotě c; funkce f nemusí být definovaná

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická akulta DRUHÁ SEMINÁRNÍ PRÁCE Z DIFERENCIÁLNÍHO POČTU PRŮBĚH FUNKCE 000/001 Cirik, M-ZT Zadání: Vyšetřete průběh unkce ( ) : y Vypracování: ( ) : y Předně určíme deiniční

Více

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018 Soubor řešených úloh Vyšetřování průběhu funkce Pavlína Matysová 5. listopadu 018 1 Soubor řešených úloh Tento text obsahuje 7 úloh na téma vyšetřování průběhu funkce. Každé úloha je řešena dvěma způsoby

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základ matematik pro FEK 7. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 06/07 Blanka Šedivá (KMA) Základ matematik pro FEK zimní semestr 06/07 / 5 Jednostranné limit Definice: Vlastní limita ve vlastním

Více

Kapitola 1. Úvod. 1.1 Značení. 1.2 Výroky - opakování. N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) R...

Kapitola 1. Úvod. 1.1 Značení. 1.2 Výroky - opakování. N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) R... Kapitola 1 Úvod 1.1 Značení N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Z... celá čísla ( 3, 2, 1, 0, 1, 2,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) q R... reálná čísla C... komplexní čísla 1.2 Výroky -

Více

Derivace funkce. prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky BI-ZMA ZS 2009/2010

Derivace funkce. prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky BI-ZMA ZS 2009/2010 Derivace funkce prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky České vysoké učení technické v Praze c Čestmír Burdík, Edita Pelantová 2009 Základy matematické analýzy

Více

+ 2y. a y = 1 x 2. du x = nxn 1 f(u) 2x n 3 yf (u)

+ 2y. a y = 1 x 2. du x = nxn 1 f(u) 2x n 3 yf (u) Diferenciální počet příklad 1 Dokažte, že funkce F, = n f 2, kde f je spojitě diferencovatelná funkce, vhovuje vztahu + 2 = nf ; 0 Řešení: Označme u = 2. Pak je F, = n fu a platí Podle vět o derivaci složené

Více

Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20

Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20 Kapitola 2: Spojitost a limita funkce 1/20 Okolí bodu 2/20 Značení: a R, ε > 0 O ε (a) = (a ε, a + ε) ε-ové okolí bodu a O + ε (a) = a, a + ε) pravé okolí, O ε (a) = (a ε, a levé okolí P ε (a) = O ε (a)

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Limita funkce

Matematická analýza pro informatiky I. Limita funkce Matematická analýza pro informatiky I. 5. přednáška Limita funkce Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 18. března 2011 Jan Tomeček, tomecek@inf.upol.cz

Více

Aplikace derivace a průběh funkce

Aplikace derivace a průběh funkce Aplikace derivace a průběh funkce Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného

Více

Aplikace derivace ( )

Aplikace derivace ( ) Aplikace derivace Mezi aplikace počítáme:. LHospitalovo pravidlo. Etrémy funkce (růst a pokles funkce) 3. Inflee (konávnost a konvenost). Asymptoty funkce (se i bez směrnice) 5. Průběh funkce 6. Ekonomické

Více

2. přednáška 8. října 2007

2. přednáška 8. října 2007 2. přednáška 8. října 2007 Konvergence v metrických prostorech. Posloupnost bodů (a n ) M v metrickém prostoru (M, d) konverguje (je konvergentní), když v M existuje takový bod a, že lim n d(a n, a) =

Více

Zavedení a vlastnosti reálných čísel

Zavedení a vlastnosti reálných čísel Zavedení a vlastnosti reálných čísel jsou základním kamenem matematické analýzy. Konstrukce reálných čísel sice není náplní matematické analýzy, ale množina reálných čísel R je pro matematickou analýzu

Více

Úvodní informace. 17. února 2018

Úvodní informace. 17. února 2018 Úvodní informace Funkce více proměnných Přednáška první 17. února 2018 Obsah 1 Úvodní informace. 2 Funkce více proměnných Definiční obor Limita a spojitost Derivace, diferencovatelnost, diferenciál Úvodní

Více

Derivace funkce. Obsah. Aplikovaná matematika I. Isaac Newton. Mendelu Brno. 2 Derivace a její geometrický význam. 3 Definice derivace

Derivace funkce. Obsah. Aplikovaná matematika I. Isaac Newton. Mendelu Brno. 2 Derivace a její geometrický význam. 3 Definice derivace Derivace funkce Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah Směrnice přímk Derivace a její geometrický význam 3 Definice derivace 4 Pravidla a vzorce pro derivování 5 Tečna a normála 6 Derivace

Více

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta.

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta. 1 Implicitní funkce Implicitní funkce nejsou funkce ve smyslu definice, že funkce bodu z definičního oboru D přiřadí právě jednu hodnotu z oboru hodnot H. Přesnější termín je funkce zadaná implicitně.

Více

(5) Primitivní funkce

(5) Primitivní funkce (5) Primitivní funkce Kristýna Kuncová Matematika B2 18/19 Kristýna Kuncová (5) Primitivní funkce 1 / 20 Def: Primitivní funkce Definice Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu (a,

Více

Kapitola 1: Reálné funkce 1/20

Kapitola 1: Reálné funkce 1/20 Kapitola 1: Reálné funkce 1/20 Funkce jedné proměnné 2/20 Definice: Necht M R. Jestliže každému x M je přiřazeno jistým předpisem f právě jedno y R, říkáme, že y je funkcí x. x... nezávisle proměnná (neboli

Více

3. LIMITA A SPOJITOST FUNKCE

3. LIMITA A SPOJITOST FUNKCE 3. LIMITA A SPOJITOST FUNKCE Okolí reálného čísla a 3.1. Deinice Okolím reálného čísla a nazýváme otevřený interval a, a, kde je libovolné kladné číslo. Je to tedy množina reálných čísel x, která vyhovují

Více

2 Fyzikální aplikace. Předpokládejme, že f (x 0 ) existuje. Je-li f (x 0 ) vlastní, pak rovnice tečny ke grafu funkce f v bodě [x 0, f(x 0 )] je

2 Fyzikální aplikace. Předpokládejme, že f (x 0 ) existuje. Je-li f (x 0 ) vlastní, pak rovnice tečny ke grafu funkce f v bodě [x 0, f(x 0 )] je Derivace funkce a jej geometrický význam Je dána funkce f) 3 6 + 9 + a naším úkolem je určit směrnici tečny v bodě [; f)] Pro libovolné lze směrnici sečny danou body [; f)] a [; f)] spočítat jako f) f)

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 2. Parciální derivace Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Parciální derivace jsou zobecněním derivace funkce jedné proměnné. V této kapitole poznáme jejich základní vlastnosti a využití. Co bychom

Více

3. přednáška 15. října 2007

3. přednáška 15. října 2007 3. přednáška 15. října 2007 Kompaktnost a uzavřené a omezené množiny. Kompaktní množiny jsou vždy uzavřené a omezené, a v euklidovských prostorech to platí i naopak. Obecně to ale naopak neplatí. Tvrzení

Více

Přednáška 6, 6. listopadu 2013

Přednáška 6, 6. listopadu 2013 Přednáška 6, 6. listopadu 2013 Kapitola 2. Posloupnosti a řady funkcí. V dalším jsou f, f n : M R, n = 1, 2,..., reálné funkce jedné reálné proměnné definované na (neprázdné) množině M R. Co to znamená,

Více

Posloupnosti a jejich limity

Posloupnosti a jejich limity KMA/MAT Přednáška č. 7, Posloupnosti a jejich ity 5. listopadu 203 Motivační příklady Prozkoumejme, zatím laicky, následující posloupnosti: Posloupnost, 4, 9,..., n 2,... : Hodnoty rostou nade všechny

Více

4. Topologické vlastnosti množiny reálných

4. Topologické vlastnosti množiny reálných Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 4. Topologické vlastnosti množiny reálných čísel V této kapitole definujeme přirozenou topologii na množině

Více

Spojitost funkce. Kapitola 8. ale kromě toho zajímá, jestli daný experiment probíhal kontinuálně, nebo nastaly. Intuitivní představy o pojmu spojitost

Spojitost funkce. Kapitola 8. ale kromě toho zajímá, jestli daný experiment probíhal kontinuálně, nebo nastaly. Intuitivní představy o pojmu spojitost Kapitola 8 Spojitost funkce V následující kapitole se budeme zabývat tzv. spojitostí funkce a to, jak spojitostí v bodě, tak spojitostí na množině. S pojmem spojitosti se dále váží pojmy jako je okolí

Více