Dospěli k skepticismu v otázce pravdivého a jistého poznání a relativismu v morálce:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dospěli k skepticismu v otázce pravdivého a jistého poznání a relativismu v morálce:"

Transkript

1 ATTICKÉ OBDOBÍ SOFISTÉ A SÓKRATÉS Úvd Histrické klnsti: uhájena svbda prti Peršanům ( př. Kr.); upevněn a rzšířen vliv demkratických Athén; pzději pelpnéská válka ( př. Kr.) a plitické třesy v Athénách (Sókratva smrt). Nvý filzfický phled na člvěka, pravdu a dbr: Dříve člvěk chápán jak závislý na bzích, pslušný bhů, věštbě, sudu, tradici. Nyní mají rzumní lidé v dialgu, (bec plis pd chranu bhů) pznávat a vyhlásit, c je pravdivé a dbré. Téma člvěk je zařazen d filzfickéh úsilí. Při hledání dpvědi na tázky, c je dbr, ctnst, pravda, spravedlnst atd. se mají uplatnit filzfické standardy racinální zdůvdnění, nikli mytlgická vysvětlení. Vzniká prstr pr diskusi, lidé věří v rzumnu dhdu těch, kd usilují pravdu a dbr a splečně je hledají. Tat demkracie není zalžena na liberalistických hdntách a mderní nedůvěře vůči státu. Rzhduje dbr, které jedinci dává sužití v bci (POLIS), dalek větší hdntu než dnes je lajalita, pcit sunáležitsti s bcí, schpnst se bětvat pr celek. Demkracie: Není důležité, kd má pravdu, vědění, ale kmu je za pravdu dán, kd umí přesvědčit svém mínění. T vyžaduje vzdělání, řečnické umění. Sfisté putvali d města k městu a za plat vyučvali plitickým dvednstem a řečnictví. Říkali, že vyučují mudrsti. dvrat d přírdní filzfie, tématem je výhradně člvěk předmětem zkumání se stává sam lidské myšlení (pdmínky, hranice); vážný zájem tázky p pravdivém a jistém pznání. výlučně rzumvé zkumání etických měřítek autnmní racinální etika. studiem stylistiky a gramatiky přispěli k pznání jazyka Dspěli k skepticismu v tázce pravdivéh a jistéh pznání a relativismu v mrálce: mudrst je umění přemluvat, slabší věc učinit silnější v lidské kultuře je th jen mál dán d přirzensti (fysei), velká většina lidské kultury je dána dhdu (thesei) či nařízením (nmó) Tent pracvní list byl vytvřen v rámci prjektu CZ.1.07/1.1.04/

2 Attické bdbí Sfisté a Sókratés PRÓTAGORÁS Z ABDÉR ( př. Kr.) Člvěk je míru (lat. hm mensura) všech věcí, jsucích, že jsu, a nejsucích, že nejsu. Člvěk jak jedinec určuje bytí; skepticismus k jakémukli jistému a pravdivému pznání. Bytí není bjektivní, nýbrž vždy jen subjektivní a prměnlivé - relativismus Grgiás z Lentin ( př. Kr.) ve spise O nejsucnu, čili přírdě hájí tři základní teze: Nic není. Jestliže něc je, není t pznatelné. Jestliže je něc pznatelné, není t sdělitelné. Význačnější názry dalších sfistů Prtiklad přirzenéh práva (danéh fysei) a ustanvení (daná nmó). HIPPIÁS: Zákn (nms) tyranizuje lidi a nutí je k mnhému, c dpruje přirzensti. Pzitivní práv není platné d přírdy, nýbrž jsu ustanvení zalžená na zájmech zákndárců. THRASYMACHOS prhlašuje, že pzitivní práv je nástrjem mcných k útlaku slabších. KALLIKLÉS hlásá pak: zákn je chranná hradba slabých prti silným. LYKOFRÓN vidí v právním uspřádání vzájemnu záruku živta a majetku bčanů. Mrální hdnty nejsu d přírdy, ale dhdu (thesei), mají tedy na různých místech a v různých dbách dlišnu platnst. Analgicky k statnímu i nábženství se pjímá jak lidský vynález. KRITIÁS: Když zákny zabránily tmu, aby se člvěk tevřeně dpuštěl násilí, takže se zlčiny páchaly jen ptajmu, vynalezla zdá se mi nějaká chytrá hlava strach lidí před bhy, aby se zlčinci báli, i když tak činí, říkají neb myslí si něc zléh ptajmu. PRODIKOS: Bhvé jsu výrazem lidských pcitů, zejména vděčnsti. Lidé prmítají všechn, c jim přináší užitek, d blasti bžskéh, např. Egypťané Nil

3 Attické bdbí Sfisté a Sókratés SÓKRATÉS ( př. Kr.) Athéňan, syn schaře a prdní báby, manželka Xantippa, za urážku bhů a kažení mládeže dsuzen k smrti: dnucen vypít číši jedu. Jeh babická metda (techné maieutiké) nespčívá v tm, že by někh vyučval pznatkům, ale spíše v kladení tázek; cílem, je, aby druhý sám dkázal hluběji pchpit prblém Vím, že nic nevím je jediné skutečné vědění. Sókratés je si vědm svéh nevědění i th, že blast svéh vědění rzšiřujeme puze tak, že zkumáme prblémy rzumvu cestu a dmítáme klamná mínění. Tt rzumvé zkumání pravdy, jež se u Sókrata týká zejména ctnstí a dbra, je umžněn dialgem rzumných lidí, kteří pravdu hledají. Cílem dialgu u Sókrata není přesvědčit svém mínění druhé, jak t činili sfisté, ale splečně lépe pznat pravdu, i když knce pznání se nikdy nedbereme. I když Sókratés využívá sfistické pstupy zkumání, není skeptik, zajímá h idea rzumvé nahlédnutí pravdy. Rzumem pznaná pravda nás zavazuje v jednání. Takvé jednání přivádí duši k blažensti. Sókratés mluví daimónin bžském vnitřním hlasu (svědmí?), který h varuje před zlým jednáním. Byl tedy zastánce etickéh racinalismu, myšlenky, že člvěk v živtě kná pznané dbr a nic jinéh. Stačí tedy druhé dbru pučit neb jim umžnit, aby je pznali, a djde k nápravě zla. Sám vždy rzmluval tm, c se týkal člvěka, a zkumal, c je zbžné a c bezbžné, c je krásné a c šklivé, c je spravedlivé, c nespravedlivé, c je t rzumnst a c šílenství, c je t statečnst a c zbabělst, c je stát, c je státník, c je t vláda nad lidmi a c je vládce... Nenacházel žádný rzdíl mezi mudrstí a zdravým rzumem, ale uznával za mudréh a sučasně rzumnéh každéh, kd rzeznal, c je krásné a dbré, a uměl th užívat, a stejně tak th, kd pznal, c je špatné, a věděl, jak se tmu vyhnut. Na tázku, zda ty, kteří vědí, c je třeba dělat, ale jednají pačně, pkládá za mudré a neschpné se vládnut, dpvěděl: Ne, za nemudré a neschpné se vládat. Já věřím, že tam, kde t je mžné, vybírá si každý člvěk, c pvažuje za nejvýhdnější pr sebe, a t dělá. Sudím tedy, že kd nejedná správně, není ani mudrý, ani rzumný. Říkal, že spravedlnst a každá jiná ctnst je vědění. Všechn spravedlivé a každá jiná frma činnsti zalžená na ctnsti je pdle něh krásná a dbrá; kd zná, c je krásné a dbré, nemůže dát ničemu jinému přednst, a naprti tmu kd t nezná, nemůže nic krásnéh a dbréh dělat a i když se t pkusí, udělá t spatně. A prtže se spravedlivé jednání a všechny statní krásné a dbré činnsti uskutečňuji prstřednictvím ctnsti, je prý zřejmé, Že spravedlnst a každá jiná ctnst je vědění... Když uvažval pdstatě zahálky, říkal, že zjišťuje, že většina lidí něc dělá; dknce i hráči v kstky a šašci prý něc dělají - všech takvých lidech však tvrdil, že zahálejí, nebť by měli mžnst přejít k lepší činnsti. Naprti tmu nemá nikd vlný čas na t, aby přecházel d lepší činnsti k hrší, a kdyby t někd udělal, jednal by špatně, prtže má svu práci... Skrates věřil, že kd zná pdstatu té které věcí, je schpen vysvětlit ji statním. Když ji však někd nezná, pak není divu, že sám se klame a že klame i druhé. Prt ve splečnsti svých přátel pdstatu jedntlivých věcí neúnavně zkumal. Xenfón: Vzpmínky na Sókrata - 3 -

4 Attické bdbí Sfisté a Sókratés Chairefón kdysi zašel d Delf a smělil se dáti bhu tut tázku - a pakuji, nehlučte, bčané - tázal se tedy, zdali je někd mudřejší než já. Tu Pythia dpvěděla, že nikd není mudřejší. A t vám dsvědčí tuhle jeh bratr, prtže n sám již zemřel. Nuže uvažte, prč t říkám. Chci vám ttiž ukázati, dkud vznikly ty pmluvy prti mně. Když jsem ttiž uslyšel ta slva, přemýšlel jsem takt: C tím asi bůh míní a c asi naznačuje? Vždyť já jsem si vědm, že nejsem ani dst mál mudrý; c tedy asi míní, když praví, že já jsem nejmudřejší? Vždyť přece nemluví nepravdu, nebť t mu není mžn. A dluhý čas jsem byl v nejisttě, c asi míní; psléze s velikým přemáháním jsem se t jal hledat, a t asi tímt způsbem. Zašel jsem ke kterémusi z mužů pdle zdání mudrých, abych buď tam aneb nikde usvědčil věštírnu z nepravdy a ukázal její dpvědi: Tent muž je nade mne mudřejší, a ty jsi tvrdila, že já jsem mudřejší. A tu, když jsem h przkumával - neptřebuji h ttiž uvádět jménem, ale byl t jeden z plitiků, u kteréh se mi něc takvéh stal, bčané athénští, když jsem h zkumal a rzmluval s ním -, nabyl jsem mínění, že se tent muž zdá mudrým, jak mnha jiným lidem, tak bzvláště sám sbě, ale že mudrý není; a ptm jsem se pkušel mu ukazvat, že se dmnívá, že je mudrý, ale že není. Tu jsem si tím znepřátelil i jeh i mnhé z přítmných; avšak dcházeje uvažval jsem sám u sebe, že prti tmut člvěku jsem já pravdu mudřejší; bezpchyby ttiž ani jeden ani druhý z nás neví nic dknaléh, ale tent se při svém nevědění dmnívá, že něc ví, kdežt já ani nevím, ani se nedmnívám, že vím; pdbá se tedy, že jsem nad něh mudřejší aspň něc mál, právě t, že c nevím, ani se nedmnívám, že vím. Ptm jsem šel k jinému z těch, kterých se zdál, že jsu ještě mudřejší než tam ten, a nabyl jsem právě téhž mínění; a tu jsem si znepřátelil i jeh i mnh jiných. Ptm jsem tedy šel již p řadě dále; pzrval jsem sice s lítstí a bázní, že si dělám nepřátele, přece však se zdál nutným nade všechn stavěti věc bha; že tedy musím jíti ke všem, kterých se zdá, že něc vědí, a zkumat, c míní ta věštba. A při psu, bčané athénští - musím vám ttiž mluvit pravdu - nabyl jsem asi takvéht djmu. Jak jsem tak pdle bžíh výrku hledal, zdál se mi, že lidé nejvíce prslulí mají bezmála největší nedstatky, kdežt jiní, zdánlivě hrší, jsu v mudrsti zdatnější. Musím pak vám vylíčiti své cesty a jak jsem pdstupval jakby nějaké těžké práce, aby mi ta věštba nabyla nezvratné pravdivsti. P pliticích jsem šel k básníkům, jak tragédií, tak dithyrambů i k statním, abych se tam takřka při činu dpadl, že jsem méně znalý než ni. Prbíraje tedy jejich básně, kterých se mi zdál, že jsu d nich nejlépe vypracvány, vyptával jsem se jich, c jimi myslí, abych se zárveň také něčemu d nich naučil. Tu se vám stydím pvědět, bčané, pravdu; avšak přece se t musí říci. Nebť, abych tak řekl, bezmála všichni, kteří při tm byli, dvedli nich lépe mluviti než básníci sami svých vlastních výtvrech. Pznal jsem tedy zanedluh zase i básnících, že netvří svá díla mudrstí, nýbrž jakýmsi přirzeným nadáním a nadchnuti bhem, právě tak jak bží hadači a věštci; nebť i tit mluví mnh krásných věcí, ale nemají vědění ničem z th, c mluví. V takvém asi stavu jsu, jak se mi ukázal, i básníci, a zárveň jsem u nich zpzrval, že se dmnívají, jak by byli pr své básnické tvření i v statních věcech ze všech lidi nejmudřejší, t však nebyli. Odcházel jsem tedy i dtamtud s míněním, že nad ně vynikám tuž věcí, kteru i nad plitiky. Naknec jsem tedy šel k řemeslníkům. O sbě jsem si byl ttiž vědm, že neumím, abych tak řekl, nic, ale těch jsem věděl, že u nich naleznu mnh krásných znalstí. A v tm jsem se nezklamal, uměli, c jsem já neuměl, a p tét stránce byli nade mne mudřejší. Ale, bčané athénští, nabyl jsem mínění, že i ti dbří řemeslníci mají tutéž chybu jak básnici - pr dbré prvádění svéh umění si každý myslil, že je i v statních největších věcech nejmudřejší - a že tat jejich zvrácenst zakrývá nu mudrst. Prt jsem se v zájmu věštby tázal sám sebe, zdali bych si raději zvlil být tak, jak jsem, ttiž nebýt ani mudrý jejich mudrstí ani neznalý jejich neznalstí, či míti bé, c ni mají. Tu jsem dpvěděl sám sbě i věštbě, že mi prspívá býti tak, jak jsem. Tedy z tht zkumání, bčané athénští, mi vznikla mnhá nepřátelství, a t velmi zlá a těžká, takže z nich vzešl mnh pmluv i že jsem nazýván tímt jménem mudrý ; dmnívají se ttiž mně lidé pkaždé přítmní, že jsem sám znalý těch věcí, v kterých jinéh usvědčím z neznalsti. Avšak pdle všeh, bčané, vskutku mudrý je bůh a tímt výrkem věštby myslí t, že lidská mudrst má jen - 4 -

5 Attické bdbí Sfisté a Sókratés malu cenu, ba žádnu. A ukazuje se, že t mluví ne Skratvi samém, nýbrž že jen tak užívá méh jména, dávaje mě za přiklad, jak kdyby řekl: Ten z vás, lidé, je nejmudřejší, kd jak Skrates pznal, že jeh mudrst nemá pravdu žádné ceny. Tt hledání a pátrání knám pak já pdle bžíh výrku ještě i nyní, bcházeje mezi byvateli města i cizinci, kdykli si někm myslím, že je mudrý; a když se mi zdá, že není, pmáhaje bhu, dkazuji, že není mudrý. A při tmt zaměstnání jsem pr nedstatek času nemhl vyknat něc, c by stál za řeč, ani ve věcech becních ani ve svých sukrmých, nýbrž žiji pr t služení bhu v nesmírné chudbě. Krmě th mladí lidé, kteří mě sami d sebe prvázejí - jsu t ti, kteří mají nejvíce vlnéh času, synvé nejbhatších bčasnů rádi psluchají, jak jsu lidé zkušeni, sami mě čast napdbují a tak se pkušejí zkušeti jiné sby; tu pak, myslím, nalézají veliku hjnst lidí, kteří se dmnívají, že něc vědí, ale ve skutečnstinevědí nic neb skr nic. Prt se pak ti, kteří jsu d nich zkušeni, hněvají, a t na mne, ne sami na sebe, a říkají, že je jistý praničemný Sókratés a ten že kazí mládež. A když se jich někd ptá, c dělá a čemu učí, že ji kazí, říkají ty známé věci, které jsu p ruce prti všem, kd se zabývají filsfií, ttiž zkumá věci nebeské i pdzemní a nevěří v bhy a slabší důvdy činí silnějšími. Platón: Obrana Sókrata P tét řeči Sókratés vstal a šel d jakési místnsti, aby se tam umyl, a Kritón šel s ním; nám pak řekl, abychm pčkali. Čekali jsme tedy a rzmluvali sami mezi sebu tm, c se mluvil, a zkumali t; hned zase jsme rzjímali, jak veliké neštěstí nás stihl, sudíce, že budeme d té dby žíti siřelí, zrvna tak, jak bychm pzbyli tce. Když pak se umyl, byly k němu přivedeny jeh děti měl dva malé chlapce a jednh velkéh a také přišly příbuzné ženy; prmluvil s nimi před Kritónem a ulžil jim, c chtěl, ptm kázal ženám a dětem dejíti a sám přišel k nám. A byl již blízk západu slunce, nebť strávil dluhý čas tam uvnitř. Když přišel, psadil se umyt a ptm již mnh s námi nemluvil. A přišel zřízenec jedenácti a stanuv vedle něh pravil: Sókrate, d tebe se mi nestane, c se mi stává d jiných, že se na mne zlbí a prklínají mě, když je na rzkaz úřadu vybídnu vypít jed. Ale tebe jsem já i jinak pznal v tmt čase jak nejhdnějšíh a nejvlídnějšíh a nejlepšíh muže ze všech, c sem kdy přišli, a také nyní dbře vím, že se nehněváš na mne, nýbrž na ty vždyť znáš, kd tím jsu vinni. Nyní tedy vždyť víš, c jsem ti přišel říci měj se dbře a pkušej se c nejsnáze nésti, c je nutné. A při tm zaslzel a brátiv se dcházel. A Sókrates phleděv na něj řekl: I ty se měj dbře a já t udělám. A zárveň řekl nám: Jak slušný je ten člvěk. P celý ten čas ke mně přicházel a leckdy se mnu hvřil a byl velmi milý; a nyní jak ušlechtile pr mne pláče! Nuže tedy, Kritóne, pslechněme h a ať někd přinese ten jed, je-li utřen; pakli ne, aťjej ten člvěk utře. A Kritón řekl: Ale, Sókrate, já myslím, že na hrách je ještě slunce a že ještě nezapadl. A také vím, že i jiní pijí velmi pzdě ptm, c dstanu rzkaz; napřed se ještě dbře najedí a napijí a někteří si i dpřejí styku s tím, p km právě tuží. Jen nic nespěchej, nebť ještě je čas! A Sókratés řekl: Není divu, Kritóne, že dělají tyhle věci ti, kterých mluvíš myslí ttiž, že z th mají zisk, když t udělají a také není divu, že já t neudělám; nebť myslím, že když vypiji jed něc pzději, nebudu z th mít nic jinéh, než že se stanu směšným sám u sebe, že lpím na živtě a šetřím h, když už žádný nezbývá. Než jdi, pslechni, jak já pravím. A Kritón p těch slvech pkynul sluhvi stjícímu nablízku. A sluha vyšel ven a dluhý čas se tam zdržev přišel splu s tím, který měl dáti jed, a ten jej nesl utřený v číši. Sókratés spatřiv th člvěka řekl: Nuže, příteli, ty jsi přece znalec těchhle věcí, c se má dělat? Nic jinéh, dpvěděl, než vypít t a pak se prcházet, až se ti dstane d nhu těžkst, ptm si lehnut; a tak t bude už sam půsbit. A zárveň pdal číši Sókratvi. A ten ji vzal a zcela klidně, Echekrate nic se nezachvěl a nezměnil ani barvy ani rysů bličeje, nýbrž jak měl ve zvyku upřel své velké či na th člvěka a pravil: C říkáš, jak je t s tímhle nápjem, když se chce někmu ulít za běť? Smí se t neb ne? Jen tlik, Sókrate, třeme, klik si myslíme, že náleží vypít. Rzumím, řekl Sókratés; ale pmdlit se k bhům, t smím i musím, aby t přestěhvání dsud na nen svět byl šťastné; za t se také mdlím a nechť se tak - 5 -

6 Attické bdbí Sfisté a Sókratés stane! A zárveň s těmit slvy dal číši k ústům a zcela lehce i klidně ji vypil. A z nás mnzí až ptud dsti dbře dvedli se zdržvati, aby neslzeli, ale jak jsme uviděli, že pije a vypil, již t nebyl mžn; přemhl mě t a mně samému prudem tekly slzy, takže zahaliv si bličej plakal jsem sám nad sebu - nad ním jistě ne, nýbrž nad svým vlastním sudem, jakéh přítele t jsem zbaven. Kritón ještě přede mnu, když nemhl zadržeti slz, vstal a dešel. Aplldórs již dříve bez ustání slzel, tehdy však se dal d takvéh nářku, z hře a rzčilení, že nebyl mezi přítmnými nikh, kmu by nebyl pukal srdce, krmě saméh Sókrata. A ten řekl: C t děláte, bláhví! Vždyť jsem hlavně právě prt pslal ženy pryč, aby nedělaly takvé zbytečné věci; vždyťjsem slýchal, že se má umírat v tichu. Nuže zachvejte klid a buďte silni! A my jsme se p těch slvech zastyděli a zdrželi jsme se pláče. On pak se prcházel, a když, jak řekl, cítil tíhu v nhu, lehl si naznak - tak ttiž mu pručil ten člvěk - a tent, který mu pdal jed, dtýkaje se h p chvílích zkušel mu nhy dle i nahře a pak stisknuv mu silně chdidl ptal se, zdali t cítí; n řekl, že ne. A ptm zase lýtka; a takt pstupuje vzhůru ukazval nám, že chladne a tuhne. A sám se h dtýkal a řekl, že až se mu t dstane k srdci, tehdy že skná. Tu mu již chladl těl tak asi klem živta; n se dkryl - ležel ttiž přikryt - a řekl - t byla jeh pslední slva: Kritóne, Asklépivi jsme dlužní khuta; dejte mu h a nezapmeňte! An, stane se tak, řekl Kritón, ale hleď, zdali chceš říci ještě něc jinéh. Na tut Kritónvu tázku již nic nedpvěděl, ale p krátké chvíli sebu škubl a ten člvěk h dkryl a n měl či bráceny v slup; spatřiv t Kritón zavřel mu ústa i či. Takt nám, Echekrate, sknal náš přítel, muž, mhli bychm říci, ze všech lidí své dby, které jsme pznali, nejlepší a vůbec nejrzumnější a nejspravedlivější. Platón: Faidón Malé sókratvské škly Megarská škla Zakladatel škly a přímý Sókratův žák EUKLEIDÉS Z MEGAR p Sókratvě smrti pskytl útčiště řadě Sókratvých žáků, kteří pustili Athény; není ttžný s matematikem Eukleidem z 3. stletí př. Kr., autrem Základů (Sticheia, Elementa). Megarikvé zttžňvali sókratvské dbr (t agathn) s Parmenidvým jedním jsucím, snad v tmt vlivnili i Platóna. Vážně zkumali meze a mžnsti lgiky (dialektiky): precizvali řadu antinmií (prušení pravidel), situací, kdy je rzpr mezi dvěma platnými sudy, a snažili se je řešit (známý je např. paradx lháře EUBÚLIDA Z MÍLÉTU, Eukleidva žáka, kdy Kréťan říká: Všichni Kréťané jsu lháři. ), přispěli však i k zneužívání lgické argumentace eristice

7 Attické bdbí Sfisté a Sókratés Kyrénská škla ARISTIPPOS Z KYRÉNY byl zakladatel škly, sučasníkem a rivalem Platónvým, žákem Prótagrvých, pzději Sókratvým Z nauky škly vyniká etika hédnismu: jediným dbrem je příjemnst, rzkš (hédné), a t puze rzkš tělesná, prtže jiná neexistuje; má primitivní charakter mmentálníh pžitku. Pzději tat škla pstupně kultivuje svu etiku, až její pslední generace splývá s epikurejci. Kynická škla Antisthenés zakladatel škly; sučasník a supeř Platónův; žák Grgiův, pzději Sókratův; Digenés ze Sinópy nejznámější kynik, excentrik, sučasník Alexandra Velikéh. Ideál apatie, nezávislsti na vášních, na mínění klí, inspirační zdrj stiků. Seznam zdrjů: BŘEZINA J. Úvd d řeckéh metafyzickéh myšlení. 1. vyd., Olmuc : Vydavatelství UP, 1991 KUNZMANN P. Encyklpedický atlas filsfie. 1. vyd. Praha : NLN, s. ISBN PLATÓN. Euthyfrón. Obrana Sókrata. Kritón. 5. pr. vyd. Praha : OIKOYMENH, s. ISBN PLATÓN. Faidón. 6. pr. vyd. Praha : OIKOYMENH, s. ISBN XENOFÓN. Vzpmínky na Sókrata. 1. vyd., Praha : Svbda, 1972, 452 s

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu BRNO KOUNICOVA 19.12.2010 ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je pslán, aby vydal svědectví tm světle O čem vydává adventní světl svědectví a k čemu První čtení: Izajáš 60,1-3 a 19-20 Text kázání: Jan

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prostředí.

Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prostředí. Strategie 2020 Ve strategii 2020 jsu stanveny tři průřezvé pririty. Jak materiál strategickéh charakteru je vyská míra becnsti nezbytná, přest je dkument pstižen frmulacemi, které jej znehdncují. Stanvení

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy splečenských věd Charakteristika vyučvacíh předmětu Vyučvací předmět Základy splečenských věd vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Občanský a splečenskvědní základ, Člvěk a svět práce (pracvně právní

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Jsi$osoba,$kterou$osoba,$$ kterou$hledáš,$hledá?$

Jsi$osoba,$kterou$osoba,$$ kterou$hledáš,$hledá?$ Jsi$sba,$kteru$sba,$$ kteru$hledáš,$hledá?$ Naše dvudílná série Nvá pravidla pr randění je určena svbdným, kteří randí prt, aby se jednh dne vzali. Dknce je i pr ty, kteří už splu žijí a dufají, že se

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014

JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igora Slatkovského SMYSL SKAUTINGU. absolventská práce. Igora Slatkovského JČLŠ ROČNÍK XVIII. 2014 JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh abslventská práce SMYSL SKAUTINGU JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA Igra Slatkvskéh Junák svaz skautů a skautek ČR Jihčeský kraj - KRAJ PĚTILISTÉ RŮŽE Krajinská 384/40a, České

Více

ÚVAHY O DUCHOVNÍM DOPROVÁZENÍ PRO SALESIÁNY. Dr. Jack Finnegan, SDB Formační týden českých a slovenských ředitelů salesiánských komunit

ÚVAHY O DUCHOVNÍM DOPROVÁZENÍ PRO SALESIÁNY. Dr. Jack Finnegan, SDB Formační týden českých a slovenských ředitelů salesiánských komunit ÚVAHY O DUCHOVNÍM DOPROVÁZENÍ PRO SALESIÁNY Dr. Jack Finnegan, SDB Frmační týden českých a slvenských ředitelů salesiánských kmunit Fryšták 17. 21. 1. 2005 přelžil: Ladislav Heryán, SDB ÚVOD: OBECNÉ ÚVAHY

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Sportujeme s ENERVITEM

Sportujeme s ENERVITEM Sprtujeme s ENERVITEM 1. Stravvání u vytrvalstních výknů Během jakéhkliv vytrvalstníh výknu čerpají svaly energii především ze tří zdrjů: - glykgen (především svalvý glykgen), - endgenní (vnitřní) tuky

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

o o o v..., v o 5KOLN I CA50P1S. o o ZAKLADNí ŠKOLY- FRYČ9VICK.A ~2- PRAHA g

o o o v..., v o 5KOLN I CA50P1S. o o ZAKLADNí ŠKOLY- FRYČ9VICK.A ~2- PRAHA g 0 v..., v 5KOLN I CA50P1S. ZAKLADNí ŠKOLY- FRYČ9VICK.A 2- PRAHA g Vítáme Vás v nvém šklním rce. I lets bude ve šklním časpise pr Vás připraven mnh sutěží, kvízů, zajímavstí a především nvinek. Nezapmeneme

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Nacismus v Německu. Zlatý stranický odznak NSDAP

Nacismus v Německu. Zlatý stranický odznak NSDAP Škla: Gymnázium, Brn, Slvanské náměstí 7 Šablna: III/2 Invace a zkvalitnění výuky prstřednictvím ICT Název prjektu: Invace výuky na GSN prstřednictvím ICT Čísl prjektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940 Autr: Martin

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Uran = energie 21. století Štěpán Pírko, 12/2/2007 pirko@colosseum.cz, tel. +420-246088888

Uran = energie 21. století Štěpán Pírko, 12/2/2007 pirko@colosseum.cz, tel. +420-246088888 Uran = energie 21. stletí Štěpán Pírk, 12/2/2007 pirk@clsseum.cz, tel. +420-246088888 Suhrn Uhlí byl energií 19. stletí, rpa energií 20. stletí. Zdrjem energie v 21. stletí bude uran. Splečnsti, které

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

Cenzura na internetu

Cenzura na internetu Cenzura na internetu Z Wikipedie, tevřené encyklpedie dne 19. 1. 2010 Svět pdle internetvé cenzury. Mdrá: žádná cenzura, žlutá: částečná cenzura, červená: pd dhledem, černá: vysce kntrlvaná Internetvá

Více

Dotazník pro majitele kočky

Dotazník pro majitele kočky Dtazník pr majitele kčky Záznam připravil/a: Majitel: Jmén majitele: Telefn: E-mail: Adresa: Kčka: Jmén zvířete: Věk zvířete: Plemen zvířete: Phlaví zvířete: Kastrát: ANO/NE V klika letech byl zvíře kastrván?

Více

ŽIVOT JE KRISTUS, SMRT JE ZISK

ŽIVOT JE KRISTUS, SMRT JE ZISK ŽIVOT JE KRISTUS, SMRT JE ZISK I. TÉMA SMRTI OBECNĚ Téma smrti je slžité a zdá se velmi tajemné. Za svji kazatelsku službu jsem phřbíval mnh desítek lidí. A dbře vím, jak většina z nás se vyhýbá těmt tématům,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Občanská práva v Ústavě z roku 1920

Západočeská univerzita v Plzni. Občanská práva v Ústavě z roku 1920 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra právních dějin Občanská práva v Ústavě z rku 1920 Diplmvá práce Zpracval: Václav Melč Knzultant diplmvé práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentvá Plzeň

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více