Dospěli k skepticismu v otázce pravdivého a jistého poznání a relativismu v morálce:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dospěli k skepticismu v otázce pravdivého a jistého poznání a relativismu v morálce:"

Transkript

1 ATTICKÉ OBDOBÍ SOFISTÉ A SÓKRATÉS Úvd Histrické klnsti: uhájena svbda prti Peršanům ( př. Kr.); upevněn a rzšířen vliv demkratických Athén; pzději pelpnéská válka ( př. Kr.) a plitické třesy v Athénách (Sókratva smrt). Nvý filzfický phled na člvěka, pravdu a dbr: Dříve člvěk chápán jak závislý na bzích, pslušný bhů, věštbě, sudu, tradici. Nyní mají rzumní lidé v dialgu, (bec plis pd chranu bhů) pznávat a vyhlásit, c je pravdivé a dbré. Téma člvěk je zařazen d filzfickéh úsilí. Při hledání dpvědi na tázky, c je dbr, ctnst, pravda, spravedlnst atd. se mají uplatnit filzfické standardy racinální zdůvdnění, nikli mytlgická vysvětlení. Vzniká prstr pr diskusi, lidé věří v rzumnu dhdu těch, kd usilují pravdu a dbr a splečně je hledají. Tat demkracie není zalžena na liberalistických hdntách a mderní nedůvěře vůči státu. Rzhduje dbr, které jedinci dává sužití v bci (POLIS), dalek větší hdntu než dnes je lajalita, pcit sunáležitsti s bcí, schpnst se bětvat pr celek. Demkracie: Není důležité, kd má pravdu, vědění, ale kmu je za pravdu dán, kd umí přesvědčit svém mínění. T vyžaduje vzdělání, řečnické umění. Sfisté putvali d města k městu a za plat vyučvali plitickým dvednstem a řečnictví. Říkali, že vyučují mudrsti. dvrat d přírdní filzfie, tématem je výhradně člvěk předmětem zkumání se stává sam lidské myšlení (pdmínky, hranice); vážný zájem tázky p pravdivém a jistém pznání. výlučně rzumvé zkumání etických měřítek autnmní racinální etika. studiem stylistiky a gramatiky přispěli k pznání jazyka Dspěli k skepticismu v tázce pravdivéh a jistéh pznání a relativismu v mrálce: mudrst je umění přemluvat, slabší věc učinit silnější v lidské kultuře je th jen mál dán d přirzensti (fysei), velká většina lidské kultury je dána dhdu (thesei) či nařízením (nmó) Tent pracvní list byl vytvřen v rámci prjektu CZ.1.07/1.1.04/

2 Attické bdbí Sfisté a Sókratés PRÓTAGORÁS Z ABDÉR ( př. Kr.) Člvěk je míru (lat. hm mensura) všech věcí, jsucích, že jsu, a nejsucích, že nejsu. Člvěk jak jedinec určuje bytí; skepticismus k jakémukli jistému a pravdivému pznání. Bytí není bjektivní, nýbrž vždy jen subjektivní a prměnlivé - relativismus Grgiás z Lentin ( př. Kr.) ve spise O nejsucnu, čili přírdě hájí tři základní teze: Nic není. Jestliže něc je, není t pznatelné. Jestliže je něc pznatelné, není t sdělitelné. Význačnější názry dalších sfistů Prtiklad přirzenéh práva (danéh fysei) a ustanvení (daná nmó). HIPPIÁS: Zákn (nms) tyranizuje lidi a nutí je k mnhému, c dpruje přirzensti. Pzitivní práv není platné d přírdy, nýbrž jsu ustanvení zalžená na zájmech zákndárců. THRASYMACHOS prhlašuje, že pzitivní práv je nástrjem mcných k útlaku slabších. KALLIKLÉS hlásá pak: zákn je chranná hradba slabých prti silným. LYKOFRÓN vidí v právním uspřádání vzájemnu záruku živta a majetku bčanů. Mrální hdnty nejsu d přírdy, ale dhdu (thesei), mají tedy na různých místech a v různých dbách dlišnu platnst. Analgicky k statnímu i nábženství se pjímá jak lidský vynález. KRITIÁS: Když zákny zabránily tmu, aby se člvěk tevřeně dpuštěl násilí, takže se zlčiny páchaly jen ptajmu, vynalezla zdá se mi nějaká chytrá hlava strach lidí před bhy, aby se zlčinci báli, i když tak činí, říkají neb myslí si něc zléh ptajmu. PRODIKOS: Bhvé jsu výrazem lidských pcitů, zejména vděčnsti. Lidé prmítají všechn, c jim přináší užitek, d blasti bžskéh, např. Egypťané Nil

3 Attické bdbí Sfisté a Sókratés SÓKRATÉS ( př. Kr.) Athéňan, syn schaře a prdní báby, manželka Xantippa, za urážku bhů a kažení mládeže dsuzen k smrti: dnucen vypít číši jedu. Jeh babická metda (techné maieutiké) nespčívá v tm, že by někh vyučval pznatkům, ale spíše v kladení tázek; cílem, je, aby druhý sám dkázal hluběji pchpit prblém Vím, že nic nevím je jediné skutečné vědění. Sókratés je si vědm svéh nevědění i th, že blast svéh vědění rzšiřujeme puze tak, že zkumáme prblémy rzumvu cestu a dmítáme klamná mínění. Tt rzumvé zkumání pravdy, jež se u Sókrata týká zejména ctnstí a dbra, je umžněn dialgem rzumných lidí, kteří pravdu hledají. Cílem dialgu u Sókrata není přesvědčit svém mínění druhé, jak t činili sfisté, ale splečně lépe pznat pravdu, i když knce pznání se nikdy nedbereme. I když Sókratés využívá sfistické pstupy zkumání, není skeptik, zajímá h idea rzumvé nahlédnutí pravdy. Rzumem pznaná pravda nás zavazuje v jednání. Takvé jednání přivádí duši k blažensti. Sókratés mluví daimónin bžském vnitřním hlasu (svědmí?), který h varuje před zlým jednáním. Byl tedy zastánce etickéh racinalismu, myšlenky, že člvěk v živtě kná pznané dbr a nic jinéh. Stačí tedy druhé dbru pučit neb jim umžnit, aby je pznali, a djde k nápravě zla. Sám vždy rzmluval tm, c se týkal člvěka, a zkumal, c je zbžné a c bezbžné, c je krásné a c šklivé, c je spravedlivé, c nespravedlivé, c je t rzumnst a c šílenství, c je t statečnst a c zbabělst, c je stát, c je státník, c je t vláda nad lidmi a c je vládce... Nenacházel žádný rzdíl mezi mudrstí a zdravým rzumem, ale uznával za mudréh a sučasně rzumnéh každéh, kd rzeznal, c je krásné a dbré, a uměl th užívat, a stejně tak th, kd pznal, c je špatné, a věděl, jak se tmu vyhnut. Na tázku, zda ty, kteří vědí, c je třeba dělat, ale jednají pačně, pkládá za mudré a neschpné se vládnut, dpvěděl: Ne, za nemudré a neschpné se vládat. Já věřím, že tam, kde t je mžné, vybírá si každý člvěk, c pvažuje za nejvýhdnější pr sebe, a t dělá. Sudím tedy, že kd nejedná správně, není ani mudrý, ani rzumný. Říkal, že spravedlnst a každá jiná ctnst je vědění. Všechn spravedlivé a každá jiná frma činnsti zalžená na ctnsti je pdle něh krásná a dbrá; kd zná, c je krásné a dbré, nemůže dát ničemu jinému přednst, a naprti tmu kd t nezná, nemůže nic krásnéh a dbréh dělat a i když se t pkusí, udělá t spatně. A prtže se spravedlivé jednání a všechny statní krásné a dbré činnsti uskutečňuji prstřednictvím ctnsti, je prý zřejmé, Že spravedlnst a každá jiná ctnst je vědění... Když uvažval pdstatě zahálky, říkal, že zjišťuje, že většina lidí něc dělá; dknce i hráči v kstky a šašci prý něc dělají - všech takvých lidech však tvrdil, že zahálejí, nebť by měli mžnst přejít k lepší činnsti. Naprti tmu nemá nikd vlný čas na t, aby přecházel d lepší činnsti k hrší, a kdyby t někd udělal, jednal by špatně, prtže má svu práci... Skrates věřil, že kd zná pdstatu té které věcí, je schpen vysvětlit ji statním. Když ji však někd nezná, pak není divu, že sám se klame a že klame i druhé. Prt ve splečnsti svých přátel pdstatu jedntlivých věcí neúnavně zkumal. Xenfón: Vzpmínky na Sókrata - 3 -

4 Attické bdbí Sfisté a Sókratés Chairefón kdysi zašel d Delf a smělil se dáti bhu tut tázku - a pakuji, nehlučte, bčané - tázal se tedy, zdali je někd mudřejší než já. Tu Pythia dpvěděla, že nikd není mudřejší. A t vám dsvědčí tuhle jeh bratr, prtže n sám již zemřel. Nuže uvažte, prč t říkám. Chci vám ttiž ukázati, dkud vznikly ty pmluvy prti mně. Když jsem ttiž uslyšel ta slva, přemýšlel jsem takt: C tím asi bůh míní a c asi naznačuje? Vždyť já jsem si vědm, že nejsem ani dst mál mudrý; c tedy asi míní, když praví, že já jsem nejmudřejší? Vždyť přece nemluví nepravdu, nebť t mu není mžn. A dluhý čas jsem byl v nejisttě, c asi míní; psléze s velikým přemáháním jsem se t jal hledat, a t asi tímt způsbem. Zašel jsem ke kterémusi z mužů pdle zdání mudrých, abych buď tam aneb nikde usvědčil věštírnu z nepravdy a ukázal její dpvědi: Tent muž je nade mne mudřejší, a ty jsi tvrdila, že já jsem mudřejší. A tu, když jsem h przkumával - neptřebuji h ttiž uvádět jménem, ale byl t jeden z plitiků, u kteréh se mi něc takvéh stal, bčané athénští, když jsem h zkumal a rzmluval s ním -, nabyl jsem mínění, že se tent muž zdá mudrým, jak mnha jiným lidem, tak bzvláště sám sbě, ale že mudrý není; a ptm jsem se pkušel mu ukazvat, že se dmnívá, že je mudrý, ale že není. Tu jsem si tím znepřátelil i jeh i mnhé z přítmných; avšak dcházeje uvažval jsem sám u sebe, že prti tmut člvěku jsem já pravdu mudřejší; bezpchyby ttiž ani jeden ani druhý z nás neví nic dknaléh, ale tent se při svém nevědění dmnívá, že něc ví, kdežt já ani nevím, ani se nedmnívám, že vím; pdbá se tedy, že jsem nad něh mudřejší aspň něc mál, právě t, že c nevím, ani se nedmnívám, že vím. Ptm jsem šel k jinému z těch, kterých se zdál, že jsu ještě mudřejší než tam ten, a nabyl jsem právě téhž mínění; a tu jsem si znepřátelil i jeh i mnh jiných. Ptm jsem tedy šel již p řadě dále; pzrval jsem sice s lítstí a bázní, že si dělám nepřátele, přece však se zdál nutným nade všechn stavěti věc bha; že tedy musím jíti ke všem, kterých se zdá, že něc vědí, a zkumat, c míní ta věštba. A při psu, bčané athénští - musím vám ttiž mluvit pravdu - nabyl jsem asi takvéht djmu. Jak jsem tak pdle bžíh výrku hledal, zdál se mi, že lidé nejvíce prslulí mají bezmála největší nedstatky, kdežt jiní, zdánlivě hrší, jsu v mudrsti zdatnější. Musím pak vám vylíčiti své cesty a jak jsem pdstupval jakby nějaké těžké práce, aby mi ta věštba nabyla nezvratné pravdivsti. P pliticích jsem šel k básníkům, jak tragédií, tak dithyrambů i k statním, abych se tam takřka při činu dpadl, že jsem méně znalý než ni. Prbíraje tedy jejich básně, kterých se mi zdál, že jsu d nich nejlépe vypracvány, vyptával jsem se jich, c jimi myslí, abych se zárveň také něčemu d nich naučil. Tu se vám stydím pvědět, bčané, pravdu; avšak přece se t musí říci. Nebť, abych tak řekl, bezmála všichni, kteří při tm byli, dvedli nich lépe mluviti než básníci sami svých vlastních výtvrech. Pznal jsem tedy zanedluh zase i básnících, že netvří svá díla mudrstí, nýbrž jakýmsi přirzeným nadáním a nadchnuti bhem, právě tak jak bží hadači a věštci; nebť i tit mluví mnh krásných věcí, ale nemají vědění ničem z th, c mluví. V takvém asi stavu jsu, jak se mi ukázal, i básníci, a zárveň jsem u nich zpzrval, že se dmnívají, jak by byli pr své básnické tvření i v statních věcech ze všech lidi nejmudřejší, t však nebyli. Odcházel jsem tedy i dtamtud s míněním, že nad ně vynikám tuž věcí, kteru i nad plitiky. Naknec jsem tedy šel k řemeslníkům. O sbě jsem si byl ttiž vědm, že neumím, abych tak řekl, nic, ale těch jsem věděl, že u nich naleznu mnh krásných znalstí. A v tm jsem se nezklamal, uměli, c jsem já neuměl, a p tét stránce byli nade mne mudřejší. Ale, bčané athénští, nabyl jsem mínění, že i ti dbří řemeslníci mají tutéž chybu jak básnici - pr dbré prvádění svéh umění si každý myslil, že je i v statních největších věcech nejmudřejší - a že tat jejich zvrácenst zakrývá nu mudrst. Prt jsem se v zájmu věštby tázal sám sebe, zdali bych si raději zvlil být tak, jak jsem, ttiž nebýt ani mudrý jejich mudrstí ani neznalý jejich neznalstí, či míti bé, c ni mají. Tu jsem dpvěděl sám sbě i věštbě, že mi prspívá býti tak, jak jsem. Tedy z tht zkumání, bčané athénští, mi vznikla mnhá nepřátelství, a t velmi zlá a těžká, takže z nich vzešl mnh pmluv i že jsem nazýván tímt jménem mudrý ; dmnívají se ttiž mně lidé pkaždé přítmní, že jsem sám znalý těch věcí, v kterých jinéh usvědčím z neznalsti. Avšak pdle všeh, bčané, vskutku mudrý je bůh a tímt výrkem věštby myslí t, že lidská mudrst má jen - 4 -

5 Attické bdbí Sfisté a Sókratés malu cenu, ba žádnu. A ukazuje se, že t mluví ne Skratvi samém, nýbrž že jen tak užívá méh jména, dávaje mě za přiklad, jak kdyby řekl: Ten z vás, lidé, je nejmudřejší, kd jak Skrates pznal, že jeh mudrst nemá pravdu žádné ceny. Tt hledání a pátrání knám pak já pdle bžíh výrku ještě i nyní, bcházeje mezi byvateli města i cizinci, kdykli si někm myslím, že je mudrý; a když se mi zdá, že není, pmáhaje bhu, dkazuji, že není mudrý. A při tmt zaměstnání jsem pr nedstatek času nemhl vyknat něc, c by stál za řeč, ani ve věcech becních ani ve svých sukrmých, nýbrž žiji pr t služení bhu v nesmírné chudbě. Krmě th mladí lidé, kteří mě sami d sebe prvázejí - jsu t ti, kteří mají nejvíce vlnéh času, synvé nejbhatších bčasnů rádi psluchají, jak jsu lidé zkušeni, sami mě čast napdbují a tak se pkušejí zkušeti jiné sby; tu pak, myslím, nalézají veliku hjnst lidí, kteří se dmnívají, že něc vědí, ale ve skutečnstinevědí nic neb skr nic. Prt se pak ti, kteří jsu d nich zkušeni, hněvají, a t na mne, ne sami na sebe, a říkají, že je jistý praničemný Sókratés a ten že kazí mládež. A když se jich někd ptá, c dělá a čemu učí, že ji kazí, říkají ty známé věci, které jsu p ruce prti všem, kd se zabývají filsfií, ttiž zkumá věci nebeské i pdzemní a nevěří v bhy a slabší důvdy činí silnějšími. Platón: Obrana Sókrata P tét řeči Sókratés vstal a šel d jakési místnsti, aby se tam umyl, a Kritón šel s ním; nám pak řekl, abychm pčkali. Čekali jsme tedy a rzmluvali sami mezi sebu tm, c se mluvil, a zkumali t; hned zase jsme rzjímali, jak veliké neštěstí nás stihl, sudíce, že budeme d té dby žíti siřelí, zrvna tak, jak bychm pzbyli tce. Když pak se umyl, byly k němu přivedeny jeh děti měl dva malé chlapce a jednh velkéh a také přišly příbuzné ženy; prmluvil s nimi před Kritónem a ulžil jim, c chtěl, ptm kázal ženám a dětem dejíti a sám přišel k nám. A byl již blízk západu slunce, nebť strávil dluhý čas tam uvnitř. Když přišel, psadil se umyt a ptm již mnh s námi nemluvil. A přišel zřízenec jedenácti a stanuv vedle něh pravil: Sókrate, d tebe se mi nestane, c se mi stává d jiných, že se na mne zlbí a prklínají mě, když je na rzkaz úřadu vybídnu vypít jed. Ale tebe jsem já i jinak pznal v tmt čase jak nejhdnějšíh a nejvlídnějšíh a nejlepšíh muže ze všech, c sem kdy přišli, a také nyní dbře vím, že se nehněváš na mne, nýbrž na ty vždyť znáš, kd tím jsu vinni. Nyní tedy vždyť víš, c jsem ti přišel říci měj se dbře a pkušej se c nejsnáze nésti, c je nutné. A při tm zaslzel a brátiv se dcházel. A Sókrates phleděv na něj řekl: I ty se měj dbře a já t udělám. A zárveň řekl nám: Jak slušný je ten člvěk. P celý ten čas ke mně přicházel a leckdy se mnu hvřil a byl velmi milý; a nyní jak ušlechtile pr mne pláče! Nuže tedy, Kritóne, pslechněme h a ať někd přinese ten jed, je-li utřen; pakli ne, aťjej ten člvěk utře. A Kritón řekl: Ale, Sókrate, já myslím, že na hrách je ještě slunce a že ještě nezapadl. A také vím, že i jiní pijí velmi pzdě ptm, c dstanu rzkaz; napřed se ještě dbře najedí a napijí a někteří si i dpřejí styku s tím, p km právě tuží. Jen nic nespěchej, nebť ještě je čas! A Sókratés řekl: Není divu, Kritóne, že dělají tyhle věci ti, kterých mluvíš myslí ttiž, že z th mají zisk, když t udělají a také není divu, že já t neudělám; nebť myslím, že když vypiji jed něc pzději, nebudu z th mít nic jinéh, než že se stanu směšným sám u sebe, že lpím na živtě a šetřím h, když už žádný nezbývá. Než jdi, pslechni, jak já pravím. A Kritón p těch slvech pkynul sluhvi stjícímu nablízku. A sluha vyšel ven a dluhý čas se tam zdržev přišel splu s tím, který měl dáti jed, a ten jej nesl utřený v číši. Sókratés spatřiv th člvěka řekl: Nuže, příteli, ty jsi přece znalec těchhle věcí, c se má dělat? Nic jinéh, dpvěděl, než vypít t a pak se prcházet, až se ti dstane d nhu těžkst, ptm si lehnut; a tak t bude už sam půsbit. A zárveň pdal číši Sókratvi. A ten ji vzal a zcela klidně, Echekrate nic se nezachvěl a nezměnil ani barvy ani rysů bličeje, nýbrž jak měl ve zvyku upřel své velké či na th člvěka a pravil: C říkáš, jak je t s tímhle nápjem, když se chce někmu ulít za běť? Smí se t neb ne? Jen tlik, Sókrate, třeme, klik si myslíme, že náleží vypít. Rzumím, řekl Sókratés; ale pmdlit se k bhům, t smím i musím, aby t přestěhvání dsud na nen svět byl šťastné; za t se také mdlím a nechť se tak - 5 -

6 Attické bdbí Sfisté a Sókratés stane! A zárveň s těmit slvy dal číši k ústům a zcela lehce i klidně ji vypil. A z nás mnzí až ptud dsti dbře dvedli se zdržvati, aby neslzeli, ale jak jsme uviděli, že pije a vypil, již t nebyl mžn; přemhl mě t a mně samému prudem tekly slzy, takže zahaliv si bličej plakal jsem sám nad sebu - nad ním jistě ne, nýbrž nad svým vlastním sudem, jakéh přítele t jsem zbaven. Kritón ještě přede mnu, když nemhl zadržeti slz, vstal a dešel. Aplldórs již dříve bez ustání slzel, tehdy však se dal d takvéh nářku, z hře a rzčilení, že nebyl mezi přítmnými nikh, kmu by nebyl pukal srdce, krmě saméh Sókrata. A ten řekl: C t děláte, bláhví! Vždyť jsem hlavně právě prt pslal ženy pryč, aby nedělaly takvé zbytečné věci; vždyťjsem slýchal, že se má umírat v tichu. Nuže zachvejte klid a buďte silni! A my jsme se p těch slvech zastyděli a zdrželi jsme se pláče. On pak se prcházel, a když, jak řekl, cítil tíhu v nhu, lehl si naznak - tak ttiž mu pručil ten člvěk - a tent, který mu pdal jed, dtýkaje se h p chvílích zkušel mu nhy dle i nahře a pak stisknuv mu silně chdidl ptal se, zdali t cítí; n řekl, že ne. A ptm zase lýtka; a takt pstupuje vzhůru ukazval nám, že chladne a tuhne. A sám se h dtýkal a řekl, že až se mu t dstane k srdci, tehdy že skná. Tu mu již chladl těl tak asi klem živta; n se dkryl - ležel ttiž přikryt - a řekl - t byla jeh pslední slva: Kritóne, Asklépivi jsme dlužní khuta; dejte mu h a nezapmeňte! An, stane se tak, řekl Kritón, ale hleď, zdali chceš říci ještě něc jinéh. Na tut Kritónvu tázku již nic nedpvěděl, ale p krátké chvíli sebu škubl a ten člvěk h dkryl a n měl či bráceny v slup; spatřiv t Kritón zavřel mu ústa i či. Takt nám, Echekrate, sknal náš přítel, muž, mhli bychm říci, ze všech lidí své dby, které jsme pznali, nejlepší a vůbec nejrzumnější a nejspravedlivější. Platón: Faidón Malé sókratvské škly Megarská škla Zakladatel škly a přímý Sókratův žák EUKLEIDÉS Z MEGAR p Sókratvě smrti pskytl útčiště řadě Sókratvých žáků, kteří pustili Athény; není ttžný s matematikem Eukleidem z 3. stletí př. Kr., autrem Základů (Sticheia, Elementa). Megarikvé zttžňvali sókratvské dbr (t agathn) s Parmenidvým jedním jsucím, snad v tmt vlivnili i Platóna. Vážně zkumali meze a mžnsti lgiky (dialektiky): precizvali řadu antinmií (prušení pravidel), situací, kdy je rzpr mezi dvěma platnými sudy, a snažili se je řešit (známý je např. paradx lháře EUBÚLIDA Z MÍLÉTU, Eukleidva žáka, kdy Kréťan říká: Všichni Kréťané jsu lháři. ), přispěli však i k zneužívání lgické argumentace eristice

7 Attické bdbí Sfisté a Sókratés Kyrénská škla ARISTIPPOS Z KYRÉNY byl zakladatel škly, sučasníkem a rivalem Platónvým, žákem Prótagrvých, pzději Sókratvým Z nauky škly vyniká etika hédnismu: jediným dbrem je příjemnst, rzkš (hédné), a t puze rzkš tělesná, prtže jiná neexistuje; má primitivní charakter mmentálníh pžitku. Pzději tat škla pstupně kultivuje svu etiku, až její pslední generace splývá s epikurejci. Kynická škla Antisthenés zakladatel škly; sučasník a supeř Platónův; žák Grgiův, pzději Sókratův; Digenés ze Sinópy nejznámější kynik, excentrik, sučasník Alexandra Velikéh. Ideál apatie, nezávislsti na vášních, na mínění klí, inspirační zdrj stiků. Seznam zdrjů: BŘEZINA J. Úvd d řeckéh metafyzickéh myšlení. 1. vyd., Olmuc : Vydavatelství UP, 1991 KUNZMANN P. Encyklpedický atlas filsfie. 1. vyd. Praha : NLN, s. ISBN PLATÓN. Euthyfrón. Obrana Sókrata. Kritón. 5. pr. vyd. Praha : OIKOYMENH, s. ISBN PLATÓN. Faidón. 6. pr. vyd. Praha : OIKOYMENH, s. ISBN XENOFÓN. Vzpmínky na Sókrata. 1. vyd., Praha : Svbda, 1972, 452 s

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.30/vánoce

MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.30/vánoce MICHAEL - bčasník farnsti Staré Měst - č.30/vánce 2004 Bží Narzení: Bůh vybral právě tu nc před dvěma tisíci lety, aby se uskutečnil Jeh Betlémské mystérium. Pr nás a pr naši spásu. Lucian Pavartti, známý

Více

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Vznik literatury - příčiny, účely zachytit událsti, sdělit infrmace, vyjádřit myšlenky a

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU MINIMUM ZE SPOLEČENSKÉHO STYKU A DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU - 1 - 1. SPOLEČENSKÝ STYK... - 3-1.1 ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ, ZÁKLADNÍ POJMY... - 3-1.2 SPOLEČENSKÉ PŘEDNOSTI... - 3-1.3 POZDRAVY... - 5-1.4

Více

Literatura. maturitní otázky 2007/08

Literatura. maturitní otázky 2007/08 Literatura maturitní tázky 2007/08 Maturitní tázky z českéh jazyka a literatury šklní rk 2007/2008 1. a) Starvěká rientální literatura 5 b) Jazykvěda a její discipliny 7 2. a) Antická literatura a její

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ. http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.luznice.cm/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Čísl: 27. / 2012 pr týden: 25. 7. 2012 1. 8. 2012 pravidelně nepravidelný týdeník z Lužnice a klí POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

MOVIE 12th ANNIVERSARY

MOVIE 12th ANNIVERSARY MOVIE 12th ANNIVERSARY Scénář Pavel Špak, Aleš Plák CELKOVÝ KONCEPT: - Střet generací / živtních situací (Marten vs. Ostatní) - Zachytit a zvýraznit charaktervé rysy sb (DETAIL!!!) - Využít blasti kde

Více