Dospěli k skepticismu v otázce pravdivého a jistého poznání a relativismu v morálce:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dospěli k skepticismu v otázce pravdivého a jistého poznání a relativismu v morálce:"

Transkript

1 ATTICKÉ OBDOBÍ SOFISTÉ A SÓKRATÉS Úvd Histrické klnsti: uhájena svbda prti Peršanům ( př. Kr.); upevněn a rzšířen vliv demkratických Athén; pzději pelpnéská válka ( př. Kr.) a plitické třesy v Athénách (Sókratva smrt). Nvý filzfický phled na člvěka, pravdu a dbr: Dříve člvěk chápán jak závislý na bzích, pslušný bhů, věštbě, sudu, tradici. Nyní mají rzumní lidé v dialgu, (bec plis pd chranu bhů) pznávat a vyhlásit, c je pravdivé a dbré. Téma člvěk je zařazen d filzfickéh úsilí. Při hledání dpvědi na tázky, c je dbr, ctnst, pravda, spravedlnst atd. se mají uplatnit filzfické standardy racinální zdůvdnění, nikli mytlgická vysvětlení. Vzniká prstr pr diskusi, lidé věří v rzumnu dhdu těch, kd usilují pravdu a dbr a splečně je hledají. Tat demkracie není zalžena na liberalistických hdntách a mderní nedůvěře vůči státu. Rzhduje dbr, které jedinci dává sužití v bci (POLIS), dalek větší hdntu než dnes je lajalita, pcit sunáležitsti s bcí, schpnst se bětvat pr celek. Demkracie: Není důležité, kd má pravdu, vědění, ale kmu je za pravdu dán, kd umí přesvědčit svém mínění. T vyžaduje vzdělání, řečnické umění. Sfisté putvali d města k městu a za plat vyučvali plitickým dvednstem a řečnictví. Říkali, že vyučují mudrsti. dvrat d přírdní filzfie, tématem je výhradně člvěk předmětem zkumání se stává sam lidské myšlení (pdmínky, hranice); vážný zájem tázky p pravdivém a jistém pznání. výlučně rzumvé zkumání etických měřítek autnmní racinální etika. studiem stylistiky a gramatiky přispěli k pznání jazyka Dspěli k skepticismu v tázce pravdivéh a jistéh pznání a relativismu v mrálce: mudrst je umění přemluvat, slabší věc učinit silnější v lidské kultuře je th jen mál dán d přirzensti (fysei), velká většina lidské kultury je dána dhdu (thesei) či nařízením (nmó) Tent pracvní list byl vytvřen v rámci prjektu CZ.1.07/1.1.04/

2 Attické bdbí Sfisté a Sókratés PRÓTAGORÁS Z ABDÉR ( př. Kr.) Člvěk je míru (lat. hm mensura) všech věcí, jsucích, že jsu, a nejsucích, že nejsu. Člvěk jak jedinec určuje bytí; skepticismus k jakémukli jistému a pravdivému pznání. Bytí není bjektivní, nýbrž vždy jen subjektivní a prměnlivé - relativismus Grgiás z Lentin ( př. Kr.) ve spise O nejsucnu, čili přírdě hájí tři základní teze: Nic není. Jestliže něc je, není t pznatelné. Jestliže je něc pznatelné, není t sdělitelné. Význačnější názry dalších sfistů Prtiklad přirzenéh práva (danéh fysei) a ustanvení (daná nmó). HIPPIÁS: Zákn (nms) tyranizuje lidi a nutí je k mnhému, c dpruje přirzensti. Pzitivní práv není platné d přírdy, nýbrž jsu ustanvení zalžená na zájmech zákndárců. THRASYMACHOS prhlašuje, že pzitivní práv je nástrjem mcných k útlaku slabších. KALLIKLÉS hlásá pak: zákn je chranná hradba slabých prti silným. LYKOFRÓN vidí v právním uspřádání vzájemnu záruku živta a majetku bčanů. Mrální hdnty nejsu d přírdy, ale dhdu (thesei), mají tedy na různých místech a v různých dbách dlišnu platnst. Analgicky k statnímu i nábženství se pjímá jak lidský vynález. KRITIÁS: Když zákny zabránily tmu, aby se člvěk tevřeně dpuštěl násilí, takže se zlčiny páchaly jen ptajmu, vynalezla zdá se mi nějaká chytrá hlava strach lidí před bhy, aby se zlčinci báli, i když tak činí, říkají neb myslí si něc zléh ptajmu. PRODIKOS: Bhvé jsu výrazem lidských pcitů, zejména vděčnsti. Lidé prmítají všechn, c jim přináší užitek, d blasti bžskéh, např. Egypťané Nil

3 Attické bdbí Sfisté a Sókratés SÓKRATÉS ( př. Kr.) Athéňan, syn schaře a prdní báby, manželka Xantippa, za urážku bhů a kažení mládeže dsuzen k smrti: dnucen vypít číši jedu. Jeh babická metda (techné maieutiké) nespčívá v tm, že by někh vyučval pznatkům, ale spíše v kladení tázek; cílem, je, aby druhý sám dkázal hluběji pchpit prblém Vím, že nic nevím je jediné skutečné vědění. Sókratés je si vědm svéh nevědění i th, že blast svéh vědění rzšiřujeme puze tak, že zkumáme prblémy rzumvu cestu a dmítáme klamná mínění. Tt rzumvé zkumání pravdy, jež se u Sókrata týká zejména ctnstí a dbra, je umžněn dialgem rzumných lidí, kteří pravdu hledají. Cílem dialgu u Sókrata není přesvědčit svém mínění druhé, jak t činili sfisté, ale splečně lépe pznat pravdu, i když knce pznání se nikdy nedbereme. I když Sókratés využívá sfistické pstupy zkumání, není skeptik, zajímá h idea rzumvé nahlédnutí pravdy. Rzumem pznaná pravda nás zavazuje v jednání. Takvé jednání přivádí duši k blažensti. Sókratés mluví daimónin bžském vnitřním hlasu (svědmí?), který h varuje před zlým jednáním. Byl tedy zastánce etickéh racinalismu, myšlenky, že člvěk v živtě kná pznané dbr a nic jinéh. Stačí tedy druhé dbru pučit neb jim umžnit, aby je pznali, a djde k nápravě zla. Sám vždy rzmluval tm, c se týkal člvěka, a zkumal, c je zbžné a c bezbžné, c je krásné a c šklivé, c je spravedlivé, c nespravedlivé, c je t rzumnst a c šílenství, c je t statečnst a c zbabělst, c je stát, c je státník, c je t vláda nad lidmi a c je vládce... Nenacházel žádný rzdíl mezi mudrstí a zdravým rzumem, ale uznával za mudréh a sučasně rzumnéh každéh, kd rzeznal, c je krásné a dbré, a uměl th užívat, a stejně tak th, kd pznal, c je špatné, a věděl, jak se tmu vyhnut. Na tázku, zda ty, kteří vědí, c je třeba dělat, ale jednají pačně, pkládá za mudré a neschpné se vládnut, dpvěděl: Ne, za nemudré a neschpné se vládat. Já věřím, že tam, kde t je mžné, vybírá si každý člvěk, c pvažuje za nejvýhdnější pr sebe, a t dělá. Sudím tedy, že kd nejedná správně, není ani mudrý, ani rzumný. Říkal, že spravedlnst a každá jiná ctnst je vědění. Všechn spravedlivé a každá jiná frma činnsti zalžená na ctnsti je pdle něh krásná a dbrá; kd zná, c je krásné a dbré, nemůže dát ničemu jinému přednst, a naprti tmu kd t nezná, nemůže nic krásnéh a dbréh dělat a i když se t pkusí, udělá t spatně. A prtže se spravedlivé jednání a všechny statní krásné a dbré činnsti uskutečňuji prstřednictvím ctnsti, je prý zřejmé, Že spravedlnst a každá jiná ctnst je vědění... Když uvažval pdstatě zahálky, říkal, že zjišťuje, že většina lidí něc dělá; dknce i hráči v kstky a šašci prý něc dělají - všech takvých lidech však tvrdil, že zahálejí, nebť by měli mžnst přejít k lepší činnsti. Naprti tmu nemá nikd vlný čas na t, aby přecházel d lepší činnsti k hrší, a kdyby t někd udělal, jednal by špatně, prtže má svu práci... Skrates věřil, že kd zná pdstatu té které věcí, je schpen vysvětlit ji statním. Když ji však někd nezná, pak není divu, že sám se klame a že klame i druhé. Prt ve splečnsti svých přátel pdstatu jedntlivých věcí neúnavně zkumal. Xenfón: Vzpmínky na Sókrata - 3 -

4 Attické bdbí Sfisté a Sókratés Chairefón kdysi zašel d Delf a smělil se dáti bhu tut tázku - a pakuji, nehlučte, bčané - tázal se tedy, zdali je někd mudřejší než já. Tu Pythia dpvěděla, že nikd není mudřejší. A t vám dsvědčí tuhle jeh bratr, prtže n sám již zemřel. Nuže uvažte, prč t říkám. Chci vám ttiž ukázati, dkud vznikly ty pmluvy prti mně. Když jsem ttiž uslyšel ta slva, přemýšlel jsem takt: C tím asi bůh míní a c asi naznačuje? Vždyť já jsem si vědm, že nejsem ani dst mál mudrý; c tedy asi míní, když praví, že já jsem nejmudřejší? Vždyť přece nemluví nepravdu, nebť t mu není mžn. A dluhý čas jsem byl v nejisttě, c asi míní; psléze s velikým přemáháním jsem se t jal hledat, a t asi tímt způsbem. Zašel jsem ke kterémusi z mužů pdle zdání mudrých, abych buď tam aneb nikde usvědčil věštírnu z nepravdy a ukázal její dpvědi: Tent muž je nade mne mudřejší, a ty jsi tvrdila, že já jsem mudřejší. A tu, když jsem h przkumával - neptřebuji h ttiž uvádět jménem, ale byl t jeden z plitiků, u kteréh se mi něc takvéh stal, bčané athénští, když jsem h zkumal a rzmluval s ním -, nabyl jsem mínění, že se tent muž zdá mudrým, jak mnha jiným lidem, tak bzvláště sám sbě, ale že mudrý není; a ptm jsem se pkušel mu ukazvat, že se dmnívá, že je mudrý, ale že není. Tu jsem si tím znepřátelil i jeh i mnhé z přítmných; avšak dcházeje uvažval jsem sám u sebe, že prti tmut člvěku jsem já pravdu mudřejší; bezpchyby ttiž ani jeden ani druhý z nás neví nic dknaléh, ale tent se při svém nevědění dmnívá, že něc ví, kdežt já ani nevím, ani se nedmnívám, že vím; pdbá se tedy, že jsem nad něh mudřejší aspň něc mál, právě t, že c nevím, ani se nedmnívám, že vím. Ptm jsem šel k jinému z těch, kterých se zdál, že jsu ještě mudřejší než tam ten, a nabyl jsem právě téhž mínění; a tu jsem si znepřátelil i jeh i mnh jiných. Ptm jsem tedy šel již p řadě dále; pzrval jsem sice s lítstí a bázní, že si dělám nepřátele, přece však se zdál nutným nade všechn stavěti věc bha; že tedy musím jíti ke všem, kterých se zdá, že něc vědí, a zkumat, c míní ta věštba. A při psu, bčané athénští - musím vám ttiž mluvit pravdu - nabyl jsem asi takvéht djmu. Jak jsem tak pdle bžíh výrku hledal, zdál se mi, že lidé nejvíce prslulí mají bezmála největší nedstatky, kdežt jiní, zdánlivě hrší, jsu v mudrsti zdatnější. Musím pak vám vylíčiti své cesty a jak jsem pdstupval jakby nějaké těžké práce, aby mi ta věštba nabyla nezvratné pravdivsti. P pliticích jsem šel k básníkům, jak tragédií, tak dithyrambů i k statním, abych se tam takřka při činu dpadl, že jsem méně znalý než ni. Prbíraje tedy jejich básně, kterých se mi zdál, že jsu d nich nejlépe vypracvány, vyptával jsem se jich, c jimi myslí, abych se zárveň také něčemu d nich naučil. Tu se vám stydím pvědět, bčané, pravdu; avšak přece se t musí říci. Nebť, abych tak řekl, bezmála všichni, kteří při tm byli, dvedli nich lépe mluviti než básníci sami svých vlastních výtvrech. Pznal jsem tedy zanedluh zase i básnících, že netvří svá díla mudrstí, nýbrž jakýmsi přirzeným nadáním a nadchnuti bhem, právě tak jak bží hadači a věštci; nebť i tit mluví mnh krásných věcí, ale nemají vědění ničem z th, c mluví. V takvém asi stavu jsu, jak se mi ukázal, i básníci, a zárveň jsem u nich zpzrval, že se dmnívají, jak by byli pr své básnické tvření i v statních věcech ze všech lidi nejmudřejší, t však nebyli. Odcházel jsem tedy i dtamtud s míněním, že nad ně vynikám tuž věcí, kteru i nad plitiky. Naknec jsem tedy šel k řemeslníkům. O sbě jsem si byl ttiž vědm, že neumím, abych tak řekl, nic, ale těch jsem věděl, že u nich naleznu mnh krásných znalstí. A v tm jsem se nezklamal, uměli, c jsem já neuměl, a p tét stránce byli nade mne mudřejší. Ale, bčané athénští, nabyl jsem mínění, že i ti dbří řemeslníci mají tutéž chybu jak básnici - pr dbré prvádění svéh umění si každý myslil, že je i v statních největších věcech nejmudřejší - a že tat jejich zvrácenst zakrývá nu mudrst. Prt jsem se v zájmu věštby tázal sám sebe, zdali bych si raději zvlil být tak, jak jsem, ttiž nebýt ani mudrý jejich mudrstí ani neznalý jejich neznalstí, či míti bé, c ni mají. Tu jsem dpvěděl sám sbě i věštbě, že mi prspívá býti tak, jak jsem. Tedy z tht zkumání, bčané athénští, mi vznikla mnhá nepřátelství, a t velmi zlá a těžká, takže z nich vzešl mnh pmluv i že jsem nazýván tímt jménem mudrý ; dmnívají se ttiž mně lidé pkaždé přítmní, že jsem sám znalý těch věcí, v kterých jinéh usvědčím z neznalsti. Avšak pdle všeh, bčané, vskutku mudrý je bůh a tímt výrkem věštby myslí t, že lidská mudrst má jen - 4 -

5 Attické bdbí Sfisté a Sókratés malu cenu, ba žádnu. A ukazuje se, že t mluví ne Skratvi samém, nýbrž že jen tak užívá méh jména, dávaje mě za přiklad, jak kdyby řekl: Ten z vás, lidé, je nejmudřejší, kd jak Skrates pznal, že jeh mudrst nemá pravdu žádné ceny. Tt hledání a pátrání knám pak já pdle bžíh výrku ještě i nyní, bcházeje mezi byvateli města i cizinci, kdykli si někm myslím, že je mudrý; a když se mi zdá, že není, pmáhaje bhu, dkazuji, že není mudrý. A při tmt zaměstnání jsem pr nedstatek času nemhl vyknat něc, c by stál za řeč, ani ve věcech becních ani ve svých sukrmých, nýbrž žiji pr t služení bhu v nesmírné chudbě. Krmě th mladí lidé, kteří mě sami d sebe prvázejí - jsu t ti, kteří mají nejvíce vlnéh času, synvé nejbhatších bčasnů rádi psluchají, jak jsu lidé zkušeni, sami mě čast napdbují a tak se pkušejí zkušeti jiné sby; tu pak, myslím, nalézají veliku hjnst lidí, kteří se dmnívají, že něc vědí, ale ve skutečnstinevědí nic neb skr nic. Prt se pak ti, kteří jsu d nich zkušeni, hněvají, a t na mne, ne sami na sebe, a říkají, že je jistý praničemný Sókratés a ten že kazí mládež. A když se jich někd ptá, c dělá a čemu učí, že ji kazí, říkají ty známé věci, které jsu p ruce prti všem, kd se zabývají filsfií, ttiž zkumá věci nebeské i pdzemní a nevěří v bhy a slabší důvdy činí silnějšími. Platón: Obrana Sókrata P tét řeči Sókratés vstal a šel d jakési místnsti, aby se tam umyl, a Kritón šel s ním; nám pak řekl, abychm pčkali. Čekali jsme tedy a rzmluvali sami mezi sebu tm, c se mluvil, a zkumali t; hned zase jsme rzjímali, jak veliké neštěstí nás stihl, sudíce, že budeme d té dby žíti siřelí, zrvna tak, jak bychm pzbyli tce. Když pak se umyl, byly k němu přivedeny jeh děti měl dva malé chlapce a jednh velkéh a také přišly příbuzné ženy; prmluvil s nimi před Kritónem a ulžil jim, c chtěl, ptm kázal ženám a dětem dejíti a sám přišel k nám. A byl již blízk západu slunce, nebť strávil dluhý čas tam uvnitř. Když přišel, psadil se umyt a ptm již mnh s námi nemluvil. A přišel zřízenec jedenácti a stanuv vedle něh pravil: Sókrate, d tebe se mi nestane, c se mi stává d jiných, že se na mne zlbí a prklínají mě, když je na rzkaz úřadu vybídnu vypít jed. Ale tebe jsem já i jinak pznal v tmt čase jak nejhdnějšíh a nejvlídnějšíh a nejlepšíh muže ze všech, c sem kdy přišli, a také nyní dbře vím, že se nehněváš na mne, nýbrž na ty vždyť znáš, kd tím jsu vinni. Nyní tedy vždyť víš, c jsem ti přišel říci měj se dbře a pkušej se c nejsnáze nésti, c je nutné. A při tm zaslzel a brátiv se dcházel. A Sókrates phleděv na něj řekl: I ty se měj dbře a já t udělám. A zárveň řekl nám: Jak slušný je ten člvěk. P celý ten čas ke mně přicházel a leckdy se mnu hvřil a byl velmi milý; a nyní jak ušlechtile pr mne pláče! Nuže tedy, Kritóne, pslechněme h a ať někd přinese ten jed, je-li utřen; pakli ne, aťjej ten člvěk utře. A Kritón řekl: Ale, Sókrate, já myslím, že na hrách je ještě slunce a že ještě nezapadl. A také vím, že i jiní pijí velmi pzdě ptm, c dstanu rzkaz; napřed se ještě dbře najedí a napijí a někteří si i dpřejí styku s tím, p km právě tuží. Jen nic nespěchej, nebť ještě je čas! A Sókratés řekl: Není divu, Kritóne, že dělají tyhle věci ti, kterých mluvíš myslí ttiž, že z th mají zisk, když t udělají a také není divu, že já t neudělám; nebť myslím, že když vypiji jed něc pzději, nebudu z th mít nic jinéh, než že se stanu směšným sám u sebe, že lpím na živtě a šetřím h, když už žádný nezbývá. Než jdi, pslechni, jak já pravím. A Kritón p těch slvech pkynul sluhvi stjícímu nablízku. A sluha vyšel ven a dluhý čas se tam zdržev přišel splu s tím, který měl dáti jed, a ten jej nesl utřený v číši. Sókratés spatřiv th člvěka řekl: Nuže, příteli, ty jsi přece znalec těchhle věcí, c se má dělat? Nic jinéh, dpvěděl, než vypít t a pak se prcházet, až se ti dstane d nhu těžkst, ptm si lehnut; a tak t bude už sam půsbit. A zárveň pdal číši Sókratvi. A ten ji vzal a zcela klidně, Echekrate nic se nezachvěl a nezměnil ani barvy ani rysů bličeje, nýbrž jak měl ve zvyku upřel své velké či na th člvěka a pravil: C říkáš, jak je t s tímhle nápjem, když se chce někmu ulít za běť? Smí se t neb ne? Jen tlik, Sókrate, třeme, klik si myslíme, že náleží vypít. Rzumím, řekl Sókratés; ale pmdlit se k bhům, t smím i musím, aby t přestěhvání dsud na nen svět byl šťastné; za t se také mdlím a nechť se tak - 5 -

6 Attické bdbí Sfisté a Sókratés stane! A zárveň s těmit slvy dal číši k ústům a zcela lehce i klidně ji vypil. A z nás mnzí až ptud dsti dbře dvedli se zdržvati, aby neslzeli, ale jak jsme uviděli, že pije a vypil, již t nebyl mžn; přemhl mě t a mně samému prudem tekly slzy, takže zahaliv si bličej plakal jsem sám nad sebu - nad ním jistě ne, nýbrž nad svým vlastním sudem, jakéh přítele t jsem zbaven. Kritón ještě přede mnu, když nemhl zadržeti slz, vstal a dešel. Aplldórs již dříve bez ustání slzel, tehdy však se dal d takvéh nářku, z hře a rzčilení, že nebyl mezi přítmnými nikh, kmu by nebyl pukal srdce, krmě saméh Sókrata. A ten řekl: C t děláte, bláhví! Vždyť jsem hlavně právě prt pslal ženy pryč, aby nedělaly takvé zbytečné věci; vždyťjsem slýchal, že se má umírat v tichu. Nuže zachvejte klid a buďte silni! A my jsme se p těch slvech zastyděli a zdrželi jsme se pláče. On pak se prcházel, a když, jak řekl, cítil tíhu v nhu, lehl si naznak - tak ttiž mu pručil ten člvěk - a tent, který mu pdal jed, dtýkaje se h p chvílích zkušel mu nhy dle i nahře a pak stisknuv mu silně chdidl ptal se, zdali t cítí; n řekl, že ne. A ptm zase lýtka; a takt pstupuje vzhůru ukazval nám, že chladne a tuhne. A sám se h dtýkal a řekl, že až se mu t dstane k srdci, tehdy že skná. Tu mu již chladl těl tak asi klem živta; n se dkryl - ležel ttiž přikryt - a řekl - t byla jeh pslední slva: Kritóne, Asklépivi jsme dlužní khuta; dejte mu h a nezapmeňte! An, stane se tak, řekl Kritón, ale hleď, zdali chceš říci ještě něc jinéh. Na tut Kritónvu tázku již nic nedpvěděl, ale p krátké chvíli sebu škubl a ten člvěk h dkryl a n měl či bráceny v slup; spatřiv t Kritón zavřel mu ústa i či. Takt nám, Echekrate, sknal náš přítel, muž, mhli bychm říci, ze všech lidí své dby, které jsme pznali, nejlepší a vůbec nejrzumnější a nejspravedlivější. Platón: Faidón Malé sókratvské škly Megarská škla Zakladatel škly a přímý Sókratův žák EUKLEIDÉS Z MEGAR p Sókratvě smrti pskytl útčiště řadě Sókratvých žáků, kteří pustili Athény; není ttžný s matematikem Eukleidem z 3. stletí př. Kr., autrem Základů (Sticheia, Elementa). Megarikvé zttžňvali sókratvské dbr (t agathn) s Parmenidvým jedním jsucím, snad v tmt vlivnili i Platóna. Vážně zkumali meze a mžnsti lgiky (dialektiky): precizvali řadu antinmií (prušení pravidel), situací, kdy je rzpr mezi dvěma platnými sudy, a snažili se je řešit (známý je např. paradx lháře EUBÚLIDA Z MÍLÉTU, Eukleidva žáka, kdy Kréťan říká: Všichni Kréťané jsu lháři. ), přispěli však i k zneužívání lgické argumentace eristice

7 Attické bdbí Sfisté a Sókratés Kyrénská škla ARISTIPPOS Z KYRÉNY byl zakladatel škly, sučasníkem a rivalem Platónvým, žákem Prótagrvých, pzději Sókratvým Z nauky škly vyniká etika hédnismu: jediným dbrem je příjemnst, rzkš (hédné), a t puze rzkš tělesná, prtže jiná neexistuje; má primitivní charakter mmentálníh pžitku. Pzději tat škla pstupně kultivuje svu etiku, až její pslední generace splývá s epikurejci. Kynická škla Antisthenés zakladatel škly; sučasník a supeř Platónův; žák Grgiův, pzději Sókratův; Digenés ze Sinópy nejznámější kynik, excentrik, sučasník Alexandra Velikéh. Ideál apatie, nezávislsti na vášních, na mínění klí, inspirační zdrj stiků. Seznam zdrjů: BŘEZINA J. Úvd d řeckéh metafyzickéh myšlení. 1. vyd., Olmuc : Vydavatelství UP, 1991 KUNZMANN P. Encyklpedický atlas filsfie. 1. vyd. Praha : NLN, s. ISBN PLATÓN. Euthyfrón. Obrana Sókrata. Kritón. 5. pr. vyd. Praha : OIKOYMENH, s. ISBN PLATÓN. Faidón. 6. pr. vyd. Praha : OIKOYMENH, s. ISBN XENOFÓN. Vzpmínky na Sókrata. 1. vyd., Praha : Svbda, 1972, 452 s

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

obecná charakteristika sofistů,protágorás,gorgiás, Sokrates život, myšlení a působení, školy

obecná charakteristika sofistů,protágorás,gorgiás, Sokrates život, myšlení a působení, školy Otázka: Sofisté, Sokrates a sokratovské školy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael obecná charakteristika sofistů,protágorás,gorgiás, Sokrates život, myšlení a působení, školy II. Attická

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 ÚSTAVA ČR Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Ústava je právní akt nejvyšší právní síly, upravující principy určitéh státu, základy rganizace veřejné

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU Příprava a realizace barevných dnů je rzdělena d všech tříd v MŠ. Každá třída připravuje jeden barevný den. Děti se střídají v jedntlivých třídách a každý den

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Otevřený dopis mladých lidí všeho věku o liturgii

Otevřený dopis mladých lidí všeho věku o liturgii Adresáti: Arcibiskupství pražské Česká biskupská knference Sekce pr mládež ČBK Apštlská nunciatura ČR Na vědmí: Svatý Stlec Kngregace pr bhslužbu a svátsti katlická média V Praze, 7. října 2009 Otevřený

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět blast Druh učebníh materiálu Cílvá skupina Antace VY_32_INOVACE_02_ZP_12 ZÁKLADY PEČOVATELSTVÍ práva pacientů Pracvní list Žáci s mentálním pstižením, 15 18 let

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

SEMINÁŘ ROMOVÉ V EVROPĚ

SEMINÁŘ ROMOVÉ V EVROPĚ Evrpská asciace na branu lidských práv (AEDH) přádá splu s Českým helsinským výbrem (ČHV), jenž je člensku ligu tét asciace SEMINÁŘ ROMOVÉ V EVROPĚ dne 27. dubna 2012 v budvě Kanceláře veřejnéh chránce

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu BRNO KOUNICOVA 19.12.2010 ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je pslán, aby vydal svědectví tm světle O čem vydává adventní světl svědectví a k čemu První čtení: Izajáš 60,1-3 a 19-20 Text kázání: Jan

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Všeobecné obchodní podmínky Date2k

Všeobecné obchodní podmínky Date2k Všebecné bchdní pdmínky Date2k Jediná seznamvací agentura s garancí vrácení peněz 1. Obecná ustanvení 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

Filosofická antropologie

Filosofická antropologie Filsfická antrplgie Nauka člvěku z filzfické perspektivy (anthrps = řec. člvěk) Dva přístupy: histrický viz prezentace Představy člvěku v dějinách a dkument Člvěk v dějinách filzfie systematický viz pkračvání

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Submit. Založeno: 15.10.14 Příspěvků: 2304 Členů: 14 Správci: anuste, Jackie0004, majkanova, Saxana

Submit. Založeno: 15.10.14 Příspěvků: 2304 Členů: 14 Správci: anuste, Jackie0004, majkanova, Saxana Prstřen (2) Submit Zalžen: 15.10.14 Příspěvků: 2304 Členů: 14 Správci: anuste, Jackie0004, majkanva, Saxana Známý blíbený i zatracvaný seriál televize Prima. Někdy se pbavíme, ale čast nám zůstává rzum

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Vedení skupiny. Autor: Zdeněk Weber

Vedení skupiny. Autor: Zdeněk Weber Vedení skupiny Autr: Zdeněk Weber 1 Obsah Obsah...1 Úvdní slv...2 1. Umění vést skupinu, leadership...3 1.1 Na c pamatvat... 3 1.2 Vedení je vždy splu-tvření/c-creatin... 4 1.3 Na c se sám sebe ptát?...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

ETICKÝ KODEX POLITIKA VZTAHUJÍCÍ SE KE STŘETŮM ZÁJMŮ

ETICKÝ KODEX POLITIKA VZTAHUJÍCÍ SE KE STŘETŮM ZÁJMŮ ETICKÝ KODEX POLITIKA VZTAHUJÍCÍ SE KE STŘETŮM ZÁJMŮ Magna Internatinal Inc. Plitika vztahující se k darům a phštění 1 POLITIKA VZTAHUJÍCÍ SE KE STŘETŮM ZÁJMŮ Zaměstnanci splečnsti Magna mají pvinnst jednat

Více

Otázky ústní. 1. Experimentální metody

Otázky ústní. 1. Experimentální metody Otázky ústní 1. Experimentální metdy Princip: napdbené, ale řízené prstředí vylučení rušivých vlivů snazší sběr dat typické, ale řízené úlhy systematické testvání STATISTICKY ZASTOUPENÍ UŽIVATELÉ většinu

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více