ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz"

Transkript

1 RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2010 íslo 5 strana ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH eské ekologické manažerské centrum 2010

2 Úvodní slovo šéfredaktora 460 Pro autory 460 Prognóza vývoje odpadového hospodáství v eské republice Bohumil erník, Libuše Benešová, Markéta Doležalová 461 Metoda stanovení produkce komunálních odpad Zdenka Kotoulová, Bohumil erník 473 Využití stochastického programování pi optimalizaci provozních kapacit zaízení v systému integrovaného nakládání s odpady Lubomír Nondek 484 Srovnání nakládání s biologickým odpadem v integrovaných systémech nakládání s odpady Jií Hebíek, Zdenk Horsák, Jií Kalina, František Piliar, Miroslav Lacuška 491 Možnosti náhrady nového pírodního drceného kameniva v konstrukních vrstvách pražcového podloží Petr Kuera 497 Vlastnosti betonu se syntetickými vlákny a recyklovaným kamenivem Vladimíra Vytlailová 506 Recyklace malých elektrotechnických a elektronických výrobk v souasných ekonomických podmínkách Pavel Žák, Ivan Kudláek, Vratislav Žák 513 Fixace olovnatých iont v alkalicky aktivovaných aluminosilikátových matricích Pavla Rovnaníková, Nadžda Krmíková 519 Stabilizace/solidifikace odpadu s obsahem olova pomocí fosforenanového cementu Roman Slavík, Vratislav Bednaík, Markéta Julinová, Simona Svobodová 527 Nonylfenoly v kalech z komunálních OV Marie Michalová 533 WASTE MANAGEMENT FORUM (ODPADOVÉ FÓRUM) Specialised Monthly Journal on Wastes and Secondary Materials 539

3 Úvodní slovo šéfredaktora Vážení tenái, máte ped sebou letošní poslední íslo. Je letos již páté, protože minulé, které vyšlo zhruba ped msícem bylo tak íkajíc nad plán, pipravili jsme jej spolen s organizátory 14. roníku mezinárodní konference RECYKLÁCIA ODPADOV / WASTE RECYCLING, kterou poádal Ústav geotechniky SAV v Košicích a která se konala 2. až 3. prosince Ponkud jsme tím zmátli nkteré autory píspvk z tohoto ísla, kteí se mne dotazovali, pro jejich píspvek nevyšel. Kdyby si peetli Slovo šéfredaktora z onoho ísla, dozvdli by se, že v letošním roce vyjde ješt jedno íslo (tím je mínno toto, které máte ped sebou). Využívám toho, že toto íslo vychází tsn ped Vánoci a chci touto cestou popát všem dosavadním i budoucím autorm píspvk pro tento asopis, recenzentm i jeho tenám píjemné prožití vánoních svátk a hodn štstí a osobních i profesních úspch v novém roce. Pro píští rok pedpokládám zachování stejných dat uzávrek pro jednotlivá ísla jako v letošním roce, tj. 8. ledna, 8. dubna, 8. ervence a 8. íjna. Znamená to, že redakní uzávrka nejbližšího ísla je již 8. ledna Ondej Procházka Pro autory eské ekologické manažerské centrum (CEMC) na vydávání asopisu WASTE FORUM nedostává žádnou podporu z veejných zdroj. Proto se snažíme minimalizovat náklady spojené s vydáváním tohoto asopisu. Proto je asopis vydáván pouze v elektronické podob a ísla jsou zveejována na voln pístupných internetových stránkách Pro snížení pracnosti pípravy jednotlivých ísel požadujeme, aby autoi posílali píspvky do redakce v kompletn zalomené podob se zabudovanými obrázky a tabulkami, tak zvan printerready. Pokyny k obsahovému lenní a grafické úprav píspvk spolu s pímo použitelnou šablonou grafické úpravy ve WORDu jsou uvedeny na www-stránkách asopisu v sekci Pro autory. Uveejnní píspvk v asopisu WASTE FORUM je v zásad bezplatné. Nicmén abychom píjmov pokryli alespo nezbytné externí náklady spojené s vydáváním asopisu (odmny recenzentm, poplatky za webhosting, softwarová podpora), vybíráme symbolický poplatek za uveejnní podkování grantové agentue i konstatování, že lánek vznikl v rámci ešení uritého projektu. Více na www-stránkách v sekci Inzerce. WASTE FORUM recenzovaný asopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství ISSN: ; Vychází tvrtletn. Roník 2010, íslo 5 Vydavatel: CEMC eské ekologické manažerské centrum, IO: , Adresa redakce: CEMC, Jevanská 12, Praha 10, R, fax: +420/ Šéfredaktor: Ing. Ondej Procházka, CSc., tel.: +420/ , , Redakní rada: Prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D., prof. Ing. František Božek, CSc., prof. Ing. František Kaštánek, CSc., prof. Ing. Meislav Kuraš, CSc., prof. Ing. Karel Obrouka, CSc., doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D., doc. Ing. Vladimír ablík, CSc., doc. Ing. Lubomír Ržek, CSc., doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., Ing. Vratislav Bednaík, CSc. Web-master: Ing. Vladimír Študent

4 Bohumil erník, Libuše Benešová, Markéta Doležalová: Prognóza vývoje odpadového hospodáství v eské republice Prognóza vývoje odpadového hospodáství v eské republice Bohumil erník, Libuše Benešová, Markéta Doležalová Ústav pro životní prostedí, Pírodovdecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Benátecká 2, Praha 2, Souhrn Tento píspvek vznikl na základ ešení projektu výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostedí R "Odpady obcí environmentální a sociální problém budoucnosti". Obsahuje vcnou a metodologickou stránku ešení, hodnocení stavu a trend v systému odpadového hospodáství obcí v R do roku 2015/2020. Úvodní analýzou bylo stanoveno osm subsystém, které byly podrobnji zkoumány z hlediska minulého vývoje s cílem popsat jeho reprezentativní charakteristiky, tj. takové vlastnosti, které dosahovaly nejvýraznjších zmn v ase a relevantní faktory, které na tyto zmny psobily. Vzniklý prognostický systém, jako modelový obraz reálného systému nakládání s komunálními odpady v R, vytvoil základní "architekturu" ešení prognostické úlohy zabývající se hledáním možných budoucností tohoto systému do roku 2020 a klíových faktor, které vývoj systému budou ovlivovat. Budoucnosti systému jsou popisovány na základ vývoje reprezentativních charakteristik s využitím matematického aparátu lineárních regresí a s pomocí stupn naplnní požadavk uživatel systému v prostedí ty scéná hospodáského vývoje R a vývoje právních pedpis v oblasti odpadového hospodáství. Výsledkem prognostické práce je zjištní, že zvolená metoda osvdila použitelnost v pedvídání možných budoucností systému nakládání s komunálními odpady v R. Za urující faktor, který indikuje trend spokojenosti jednotlivých uživatel systému nakládání s komunálními odpady v budoucnu lze považovat vlastnickou strukturu provozovatel služeb a v ní podíl výkon poskytovaných privátním sektorem. Dalším rozhodným faktorem je preference obsluhy vtších územních celk spoívající ve vytváení integrovaných regionálních systém má vtší pedpoklady pro optimalizaci systém a efektivní plnní strategických cíl nakládání s komunálními odpady. Rovnž je z uvedených argument zejmé, že v roce 2015 bude pravdpodobn vyprodukováno 2-4 mil. t komunálních odpad, které nebudou smt být skládkovány. Tato práce pedstavuje první pokus o predikci vývoje oboru odpadového hospodáství v R. V odborné literatue nebyl obdobný metodický pístup zaznamenán. Klíová slova: Prognostika, Komunální odpady, Odpadové hospodáství, Veejná správa, Regresní analýza Úvod Odpadové hospodáství eské republiky prošlo po roce 1990 zásadními zmnami vlastnictví, zmnami technologickými i ekonomickými. Zcela nov bylo definováno poslání systému nakládání s komunálními odpady od dívjší "služby veejnosti" k nynjší liberalizované "podnikatelské píležitosti". Podstatným vnjším faktorem pak byla postupná harmonizace právního ádu v souvislosti s lenstvím R v EU od roku Ta pinesla nároky na technickou vybavenost území i nároky na pochopení role veejné správy a to v souvislosti s vytváením obecních, krajských a národního plánu odpadového hospodáství. To vše v prostedí dynamického nárstu produkce domovních a živnostenských odpad souvisejícím se zlepšující se hospodáskou kondicí eských domácností i celé spolenosti. Zcela zásadní promnou prošly v posledních 15 letech postoje veejnosti i podnikatelské sféry k odpovdnosti za oblast životního prostedí, vetn odpadového hospodáství. Jak se bude odpadové hospodáství v eské republice v tomto "kotli zmn" vyvíjet? Které zmny jsou pro další vývoj "klíové"? Jaké nové, dosud nezetelné, faktory budou hrát v budoucnu roli? Jaká rizika mže budoucnost pinést a jaká opatení pijmout? Jaké nerovnováhy mohou vzniknout pi rzných zájmech veejného a privátního sektoru v odpadovém hospodáství? Bude možné takové zájmy

5 Bohumil erník, Libuše Benešová, Markéta Doležalová: Prognóza vývoje odpadového hospodáství v eské republice sladit? Jak budou naplnna oekávání oban a obcí v budoucnosti? Jak bude systém ovlivován budoucím vývojem eské ekonomiky i dalším vývojem požadavk právních pedpis? Jak se celá Evropa vypoádá s konkurujícími americkými a asijskými ekonomikami a jaké dopady to bude mít na odpadové hospodáství? Co zpsobí probíhající hospodáská krize? Lze jist vyjmenovat další dvody zájmu o možné budoucnosti systému nakládání s komunálními odpady v R. Základní teoretický rámec práce tvoí metodologie prognostiky a pojetí prognostické praxe se zamením na ešení normativních predikcí 11 a koncept systémové prognostiky 16. Tyto teoretické modely mají fundamentální význam a jakékoliv další prognostické pístupy jsou z nich odvozeny. Normativní predikce zahrnuje všechny funkní podsystémy pedmtu prognózy: skutenost technologickou (poznání se ídí zákonitostmi technických a pírodních obor), skutenost organizaní (poznání se ídí vztahy a postoji osob), skutenost institucionální (poznání se ídí pijatými normami strategiemi, právními pedpisy) a tím pedstavuje neredukovanou prognostickou úlohu s nejrozsáhlejšími nároky na poznání pedmtu prognózy a jeho okolí. Nkdy se taková ešitelská praxe oznauje termínem "výzkum budoucnosti". K základním krokm výzkumu budoucnosti patí: pedprognózní analýza (urení informaních poteb uživatele prognózy), hodnotová analýza strategie (dlouhodobé cíle a trendy subjekt), srovnávací analýzy (vývojové tendence subsystém a prvk pedmtu prognózy), popis vývojových tendencí reprezentativních charakteristik (vztah promnných veliin), tvorba scéná vývoje okolí pedmtu prognózy (vývoj hybných sil), simulace vývoje hodnot pro subjekty (naplování požadavk). Systémová prognostika pracuje s modelem, který je úelovou reflexí pedmtu prognózy. Takový model se oznauje jako prognostický systém. Nejedná se o zjednodušení reality, nýbrž o nástroj, který slouží k poznání a následnému ovlivnní vývojových možností. Vývoj prognostického systému pak pedstavuje uspoádaný proces jeho zmn, piemž v prbhu prognostické úlohy je zjiš ováno, co se v systému mní, ím je tato zmna vyvolána a k jakým dsledkm vede. Poznání vývojových mechanizm prognostického systému a identifikace relevantních podnt psobících na zmny systému pak dovoluje vymezit potenciální stavy prognostického systému. Pedmtem prognostické práce tedy není urení budoucnosti pedmtu prognózy, nýbrž urení prostoru vývojových možností tedy budoucností. Vlastní prognostická práce pak respektuje obvyklé lenní poznávacího procesu na: deskripci popis pedmtu prognózy (definice prognostického systému a jeho subsystém a prvk a jeho okolí, vetn popisu jejich vzájemných vztah; popis vývoje pedmtu prognózy v minulosti), explanaci popis vývojových mechanism (zadání, ešení a modifikace hypotéz), predikci popis vývojových možností (simulace, specifikace klíových promnných, ovení prognózy). Za komunální odpady jsou považovány odpady skupiny 20 Katalogu odpad vznikající ve sfée bydlení (domovní odpady, objemné odpady) a služeb (živnostenské odpady). Roní evidovaná produkce komunálních odpad (podle 39 zákona. 185/2001 Sb., o odpadech) v R se v posledních 10 letech pohybuje kolem 4,2-4,6 mil. t 15. Obor nakládání s komunálními odpady zahrnuje umístní odpadu do sbrné nádoby, svoz komunálních odpad, zpracování komunálních odpad v zaízeních a skládkování. Technickou složku oboru pedstavují jednotlivá technologická zaízení, organizaní složku pak provozovatelé technologických zaízení (firmy) a institucionální složku píslušné orgány veejné správy umožujících innost tchto provozovatel na území R. Tento pedmt prognózy byl transformován do podoby prognostického systému.

6 Bohumil erník, Libuše Benešová, Markéta Doležalová: Prognóza vývoje odpadového hospodáství v eské republice Cílem ešení zadané prognostické úlohy vývoje oboru nakládání s komunálními odpady je urit vývojové možnosti prognostického systému do roku 2010/2015/2020 a to na pdorysu oekávaných požadavk uživatel oboru nakládání s komunálními odpady. V prbhu prací byly definovány tyi skupiny uživatel: oban (požadavky na odvoz odpad, umožnní separace využitelných složek, umožnní odložení objemných, nebezpených odpad), obec (požadavek komplexní a kvalitní služby za nízké ceny), stát (požadavek plnní strategií a právních pedpis), zpracovatel výstup (požadavek stabilních a kvalitních dodávek druhotných surovin). Využití prognostické metodologie k projekci vývoje systému nakládání s odpady na národní úrovni, se zohlednním oekávaných poteb jednotlivých jeho uživatel a plnní požadavk právních pedpis, nebylo v dostupné odborné literatue zaznamenáno. Metody Velká setrvanost v provádní zmn struktury i chování oboru nakládání s odpady v R vedou k poteb analyzovat tento obor v dlouhodobých trendech s využitím co nejdelších asových ad relevantních dat. K tomu musel být pizpsoben i výbr výzkumných metod, které lze rozdlit na: informaní (literární rešerše, studie), analytické (retrospektivní problémová analýza, hodnotová analýza, analýza SWOT, metoda scéná), przkumné (sociologický przkum, rozbory složení domovních odpad), statistické (regresní analýza, tídní prvního a druhého stupn, testy významnosti, analýza prmr, faktorová analýza), prognostické (normativní predikce, systémová prognostika, strom významnosti/cíl). Retrospektivní problémová analýza oboru nakládání s komunálními odpady v R od roku pedstavuje deskriptivní ást práce zamenou na hodnocení minulých stav a trend. Výsledkem této analýzy je konstatování, že klíovým prvkem oboru nakládání s komunálními odpady v R v souasnosti je vývoj kvalitativních parametr ve všech složkách (pedevším ve veejné správ a u podnikatelských subjekt) v prostedí transparentními pravidly kodifikované volné soutže a rovnž úrove vazeb mezi tmito prvky. Druhá ást deskriptivní fáze prognózy vývoje oboru nakládání s komunálními odpady v R spoívala ve zpracování srovnávacích studií v 8 stanovených aspektech: strategické dokumenty, právní pedpisy, veejná správa, technicko-ekonomické charakteristiky, produkce a složení komunálních odpad, sociální souvislosti, obce, podnikatelské prostedí. Srovnávací studie Cílem zpracování srovnávacích studií byl podrobný popis vývoje pedmtu prognózy v minulosti a na základ asových ad hodnot jednotlivých ukazatel, identifikace takových ukazatel, které zaznamenávají v ase nejvýraznjší zmny. Pouze takový ukazatel mže totiž být obrazem zmn celého oboru nakládání s komunálními odpady v R. Protože as není vývojovým faktorem, ale pouze mítkem vývoje, nelze vysvtlovat minulý vývoj na základ jeho prolongace, nýbrž je teba stanovit pedpokládané vlivy, které na zmny ukazatel v minulosti mly nejvtší (pozitivní/negativní) dopady. Základní informaci o vývoji oboru nakládání s komunálními odpady v R v minulých 20 letech podává obrázek 1.

7 Bohumil erník, Libuše Benešová, Markéta Doležalová: Prognóza vývoje odpadového hospodáství v eské republice Historie nakládání s komunálními odpady v R t/rok roky skládkování spalování recyklace Zdroj: Statistické roenky životního prostedí R, 2006 Obrázek 1: Podíl recyklace, spalování a skládkování komunálních odpad v R v letech Výkyvy v produkci komunálních odpad v letech 1990 a 1995 nemají vcný základ, pouze ilustrují nedokonalou evidenci. Rovnž složení domovních odpad, které jsou vedle objemných odpad a odpad ze živností, souástí komunálních odpad zaznamenala v posledních 20 letech zásadní zmny. Tato zjištní byla uinna na základ srovnání výsledk rozbor domovních odpad. Zastoupení jednotlivých složek domovních odpad úzce koreluje pedevším se spotebou relevantních spotebitelských obal, s kupní silou obyvatel (vydání domácností) a s celkovou hospodáskou kondicí státu (úrove HDP). Podstatné zmny se však odehrály i ve spotebitelském chování obyvatel R a v jejich postojích k ochran životního prostedí. Toto zjištní bylo potvrzeno komplexním výzkumným šetením provedeným nezávislou spoleností pro výzkum trhu 13. K nejzajímavjším konstatováním patí fakt, že podíl obyvatel akceptujících obecní systémy nakládání s komunálními odpady dosahuje 70 %. Za indikátor akceptace byla zvolena úast oban na separaci odpad obrázek respondentské sebehodnocení validizovaná segmentace údaje jsou v procentech - domácnosti, které o sob uvádjí, že netídí komunální odpad - domácnosti, které o sob uvádjí, že tídí komunální odpad píležitostn - domácnosti, které o sob uvádjí, že tídí komunální odpad soustavn - domácnosti, které komunální odpad netídí - domácnosti, které fakticky netídí - domácnosti, které skuten tídí Obrázek 2: Sociologické šetení podíl domácností tídících odpady

8 Bohumil erník, Libuše Benešová, Markéta Doležalová: Prognóza vývoje odpadového hospodáství v eské republice Ve stejném výzkumném šetení bylo rovnž prokázáno, že obce jako pvodci komunálních odpad podle zákona. 185/2001 Sb., o odpadech, které jsou odpovdné za nakládání se svými odpady, preferují pedání služeb spojených s nakládáním s odpady do rukou specializovaných spoleností obrázek 3. 30% 34% 17% 19%!! "! Obrázek 3: Sociologické šetení vztah obcí ke služb spojené s odpady Dalším významným konstatováním je fakt, že meziobecní spolupráce v této oblasti je pouze výjimená a ochota obcí i kraj pijmout dlouhodobá ešení systému nakládání s komunálními odpady na regionální úrovni se v období po roce 2002, až na výjimky, nerealizovala. Podnikatelskou strukturu oboru nakládání s odpady lze v R charakterizovat jako stabilizovanou. Velké privátní spolenosti jsou a patrn i dále budou, díky svému inovanímu a investinímu potenciálu, nejvýznamnjším hybatelem zmn v oboru odpadového hospodáství v R. Tento fakt zejm nezmní ani jedinená investiní šance daná podporou veejného sektoru ze strany fond EU v letech Absence jakékoliv manažerské strategie státu v odpadovém hospodáství, rozhodnutí státu nepodporovat výstavbu nových spaloven a neschopnost veejné správy dohodnout se na efektivní regionální i nadregionální spolupráci (šance daná Plány odpadového hospodáství kraj zstala nevyužita) tuto situaci pouze dokresluje. To však implikuje potebu nastavit nové parametry komunikace veejného a privátního sektoru, které by zajistily dlouhodobý soulad podnikatelských i veejných (státních) zájm v oblasti odpadového hospodáství v R. Promnné Dílí srovnávací studie komplexn popsaly pedmt prognózy obor nakládání s komunálním odpadem v R a identifikovaly takové jeho vlastnosti, které dosahovaly v minulosti nejvýraznjších zmn. Tak vznikl soubor 14 ukazatel reprezentativních charakteristik pedmtu prognózy a soubor 28 vliv faktor, které mají pravdpodobn nejvýraznjší dopad na vývoj hodnot tchto reprezentativních charakteristik. Tyto soubory byly podrobeny panelové diskusi odborník. Vedle toho srovnávací studie odkryly 4 typy uživatel pedmtu prognózy obany, obce, stát a zpracovatele výstup a poskytly pehled jejich požadavk na funkci pedmtu prognózy a jejich priority (koeficienty významnosti jednotlivých požadavk). Regresní analýza Metodou, která pedpoví chování (hodnotu) vysvtlované promnné reprezentativní charakteristiky na základ známých hodnot vysvtlujících promnných faktor, je regresní analýza.

9 Bohumil erník, Libuše Benešová, Markéta Doležalová: Prognóza vývoje odpadového hospodáství v eské republice Vlastní regresní analýza spoívá v hledání regresních koeficient "" v rovnici: kde: EY i reprezentativní charakteristika, x ij faktor, o, j parametry regrese, k poet nezávislých promnných. EY i = o + k j=1 j.x ij V pípad, že k > 1 a lze pedpokládat lineární závislost mezi promnnými, jedná se o vícenásobnou lineární regresi. ešení tchto rovnic v prostedí MS Excel poskytlo pro jednotlivé reprezentativní charakteristiky a jejich faktory hodnoty parametr regrese a výstupní regresní statistiku. Byla ovována vzájemná nezávislost faktor (Spearmann test) a normální rozdlení promnných (Shapiro-Wilk test). Specializovaná statistické SW nebyly použitelné, protože nedokázaly pracovat s neúplnými asovými adami dat. Píklad výpotu pro reprezentativní charakteristiku "poet tídíren" je v následující tabulce: Tabulka 1: Vícenásobná lineární regrese poet tídíren EY x1 X2 X3 X4 rok tídírny kvalitativní požadavky na ceny druhotných odmny obalové výtžnost separace druhotné suroviny surovin spolenosti jednotky poet škála K/t kg/obyv.rok K/t , , , , , , , , Regresní statistika o 0, , , , ,60727 stední chyba výpotu regresních koeficient 0, , , , , R2 S 0, , #N/A #N/A #N/A F-statistika poet st. volnosti 395, #N/A #N/A #N/A vysvtlená variabilita nevysvtl. variabilita 6464,464 44,97393 #N/A #N/A #N/A Poet tídíren = -9, (1, x kvalit. požadavky na druhotné suroviny) + (0, x ceny druhotných surovin) + (1, x výtžnost separace) + (0, x odmny obalové spolenosti).

10 Bohumil erník, Libuše Benešová, Markéta Doležalová: Prognóza vývoje odpadového hospodáství v eské republice ešení všech 14 reprezentativních charakteristik prognostického systému 4 umožnilo provádt relevantní simulace prognostického systému. asové ady všech promnných jsou z prostorových dvod uvedeny v 4. Podmínkou další prognostické práce s vývojovými možnostmi prognostického systému popsanými uvedenými regresními rovnicemi je pedpoklad, že platí-li popsané vztahy mezi promnnými v minulosti, budou platit i v budoucnosti. Oprávnnost tohoto pedpokladu pirozen klesá s horizontem prognózy. Platí-li uvedený pedpoklad, lze matematický vztah mezi promnnými využít k výpotu budoucích hodnot závisle promnné na základ znalosti budoucích hodnot nezávisle promnných. Klíovou oblastí je tedy odhad budoucího vývoje hodnot tchto nezávislých promnných. Vychází se vždy z úvahy, že odhad vývoje ve specifických oblastech nezávislých promnných je, i s ohledem na jejich poet, pesnjší, než pímý odhad vývoje závisle promnné. Pibližn polovinu z 28 definovaných faktor lze oznait jako faktory vnjší z pohledu prognostického systému a zbývající vnitní faktory (nap. odmny autorizované obalové spolenosti, podmínky výbrových ízení obcí, kvalita ízení v podnikatelských subjektech) budou vždy ásten reflektovat vývoj vnjšího prostedí (nap. vývoj hospodáství, vývoj právního vdomí). Odhad budoucího vývoje hodnot nezávislých promnných byl proto proveden nkolika postupy: - jiné prognózy (vývoj potu obyvatel (eský statistický úad), HDP a výdaje domácností (Ministerstvo financí R, eská národní banka), - expertní odhady (spoteba obal, vývoj požadavk právních pedpis, postup privatizace, modernizace veejné správy), - prolongace vývoje (ceny, odmny, bonusy), a to vždy na pozadí pedpokládaného vývoje okolí prognostického systému. Scénáe Vývoj okolí prognostického systému pro horizont prognózy 2020 byl popsán metodou scéná, která pedstavuje chronologické azení dílích událostí v okolí prognostického systému na základ logických souvislostí 4. Byly vyhodnoceny 2 hybné síly budoucího vývoje okolí prognostického systému právní úprava a vývoj ekonomiky, které v nezávislých extrémních vývojích vymezují 4 možné budoucnosti scénáe vývoje okolí systému. Scéná 1 VÍTZNÝ BYZNYS Vysoký hospodáský rst podpoený mj. tvrdou liberalizací, uplatováním strategického ízení, ástenou privatizací státní správy. Environmentální regulaci budou podléhat jen oblasti, kde se objektivn prokáží pozitivní dopady na životní prostedí; vše ostatní bude záležitost trhu. Scéná 2 CO JE DOMA... Nízký hospodáský rst, politické kompromisy, prosazování "šedé ekonomiky", nacionalismus a vícerychlostní Evropa budou rezultovat v bezfunknost EU. Environmentální oblast bude kolbišt bez pravidel. Scéná 3 EVROPA Vysoký hospodáský rst, stabilní politický systém, využití dotací EU a pínos zahraniního kapitálu, aktivní zapojení do Evropy, která si uvdomila svoji identitu, výhody heterogenity Evropy, kulturní a historické tradice jednotlivých stát. Konsenzuální ekologická daová reforma pinesla nové impulsy v environmentálních technologiích.

11 Bohumil erník, Libuše Benešová, Markéta Doležalová: Prognóza vývoje odpadového hospodáství v eské republice Scéná 4 DO HLUBIN Nízký hospodáský rst, rozpad EU na pvodní EU15 a zbytek zemí podléhajících vlivm východu, vítzství bezpráví nad právem, radikalismus, agresivita rezultují v rozval eské spolenosti. Extrémnfundamentalistické hnutí prosadilo environmentální regulace, na které dohlíží environmentální policie. Odborné odhady vývoje hodnot 28 používaných faktor pro každý popsaný scéná budoucnosti byly pak použity v simulaci vývoje prognostického systému nakládání s komunálním odpadem v R. Výsledky Zpracované simulace budoucího vývoje pedpokládají další koncentraci eského trhu nakládání s komunálními odpady ve scénái 3 dokonce až k absolutní monopolizaci. To reáln není samozejm možné a ani žádoucí s ohledem na ztrátu konkurence. Co je však v jednotlivých horizontech prognózy oekávání hodné, je integrace služeb spojených s odpady do komplexního materiálov-energetického servisu území. Velmi pravdpodobn významné podnikatelské subjekty pochopí, že odpadové hospodáství je jen "odvrácenou tváí" materiálové logistiky a postupn vstoupí i na tento trh. Varujícím signálem je oekávaný vývoj kvality ízení státní správy. Vrcholné období kvality ízení lze predikovat na rok 2010, pravdpodobn v souvislosti se vzdlávacími a informaními aktivitami subjekt využívajících fondy EU ( ). Klesající tendence po tomto období budou mít pravdpodobn dvod ve fluktuaci pracovník do privátní sféry. Dobrovolný charakter zavádní moderních metod ízení, atomizace správy (prmrná velikost obce 2400 obyvatel), neschopnost pijmout relevantní politická rozhodnutí (zákon o státní služb, podpora sluování formou spoleenství obcí) a pravdpodobn nadále rozevírající se "mzdové nžky" mezi veejným a privátním sektorem budou oekávanými píinami tohoto jevu. S výjimkou scénáe 2 bude do budoucnosti klesat aktivita veejné správy v tvorb obecních systém nakládání s odpady a to ve prospch smluvních podnikatelských subjekt. Analyzované souasné tendence vtšiny eských obcí k out-sourcingu tchto služeb (a dokonce i majetku s tím spojeného) tento již nastoupený trend jen potvrzují. Také politika EU, která služby spojené s odpady nezahrnuje pod statut veejné služby s povinností garance kvality a transparentnosti cen vi obanm, to jen dokládá. Uritým vyvážením vztahu veejného a privátního sektoru by mohlo být dosaženo pesunem odpovdnosti za další nakládání s komunálními odpady na velké obce (nad obyvatel) nebo na kraje doprovázené povinností formulovat pedstavy o svém regionálním systému nakládání s komunálním odpadem. Období po Plánech odpadového hospodáství kraj ( ) však posun kraj v tomto smyslu zeteln nesignalizuje a klíovým hybatelem proto budou velké privátní spolenosti. Ve srovnání se zemmi EU15 se však ukazuje, že tento pirozený vývoj bude zejm optimální oekávaným vysokým nárokm v odpadovém byznysu budoucnosti mohou s úspchem dostát jen ekonomicky efektivn psobící, relevantním know-how vybavené, kapitálov vysplé spolenosti schopné zaplatit kvalitní zamstnance. Akceptace systému Celá prognostická úloha je postavena na hodnocení nabídky a akceptace služby nakládání s komunálními odpady. Významné tedy bude nejen to, jaká bude technická vybavenost systému a strategie a kvalita ízení u podnikatelských subjekt a veejné správy, nýbrž také to, jak zavedené systémy budou akceptovat jejich uživatelé obané a pvodci odpad. Z výsledk je patrné, že akceptace ze strany obyvatel bude v jednotlivých scénáích stagnovat, i klesat, zatímco ze strany pvodc odpad stoupat (s výjimkou scénáe 2 a 4) obrázek 4.!

12 Bohumil erník, Libuše Benešová, Markéta Doležalová: Prognóza vývoje odpadového hospodáství v eské republice Vývoj akceptace systému nakládání s odpady obany 80 podíl validovaných tídi /%/ roky scéná 1 scéná 2 scéná 3 scéná 4 Obrázek 4: Vývoj akceptace systému nakládání s komunálními odpady obany Stagnace podílu obyvatel na akceptaci existujících systém nakládání s komunálními odpady vyjádená reprezentativní charakteristikou "podíl validovaných tídi" je vysvtlitelná uritou "standardizací" inností s tím spojených v bžném život obyvatel, která se bude vždy týkat jen ásti populace. Souasné sociologické przkumy však varovn hovoí o urité neukotvitelnosti této innosti, tzn. aktivní akceptace systém siln odvisí od medializovaných negativních píklad a musí být proto neustále podporována relevantními impulsy. Jednotlivé scénáe zejm popisují ob varianty stavu stane-li se aktivní využívání systém nakládání s komunálními odpady obany "bžnou souástí jejich života, o které ani nepemýšlí a o jejímž smyslu nemusí být pesvdováni" pak nastane situace popisovaná scénáem 3. V opaném pípad mže být pozornost oban stržena konkurenními tématy a akceptace systému mže v budoucnu klesat. Produkce odpad Zvláštní pozornost byla vnována prognóze kvalitativních a kvantitativních charakteristik domovních odpad. Produkce domovních odpad se do roku 2015, ve srovnání s rokem 2001, zvýší ze kg/obyv.rok (podle typu zástavby) až na kg/obyv.rok. Pi oekávaném nárstu potu obyvatel to bude znamenat v roce 2015 celkovou produkci domovních odpad cca 3,6 mil. t/rok a celkovou produkci komunálních odpad až 6 mil. t/rok (v roce 2005 bylo v R evidováno 4,4 mil. t komunálních odpad). S ohledem na nutnost omezovat skládkování komunálních odpad (Smrnice 99/31/ES) a nemožnost výstavby nových spaloven komunálních odpad (deklarovaná restrikce ze strany státu v Plánu odpadového hospodáství R) bude v roce 2015 existovat v R dost závažný problém jak naložit s cca 2 4 mil. t komunálních odpad (podle tempa hospodáského vývoje). A to se všemi mezinárodn-právní dsledky pro R, protože vyprodukovaná množství komunálních odpad budou bezpochyby uložena na skládky.

13 Bohumil erník, Libuše Benešová, Markéta Doležalová: Prognóza vývoje odpadového hospodáství v eské republice Uživatelé systému Plní-li pedmt prognózy njaké funkce, tzn. existují-li uživatelé pedmtu prognózy se svými požadavky na fungování pedmtu prognózy, pak má smysl ptát se, jak budoucí vývoj tyto požadavky naplní, pop. jaké faktory a jak stimulovat k tomu, aby k naplnní požadavk došlo v žádané míe. K tomu je nezbytné, v rámci syntézy prognostického systému, vyslovit pedpoklady o tom, jaká(é) reprezentativní charakteristika(y) prognostického systému a jejich vývoj zajistí naplnní konkrétního požadavku a jaká je jejich vzájemná významnost. Soustava vztah v rámci syntézy prognostického systému má asto podobu stromu významu (relevance tree), v kterém jsou azeny a kvantitativn hodnoceny relativní významnosti vývoje jednotlivých reprezentativních charakteristik vzhledem k jejich podílu na naplování relevantních požadavk uživatel. Prognostické simulace 4 vypoetly hodnoty bezrozmrných koeficient, které indikují trendy v naplnní požadavk jednotlivých uživatel systému nakládání s komunálním odpadem v R v letech 2010, 2015 a Vyšší hodnota bezrozmrného koeficientu ve srovnání s hodnotou pro rok 2005 znamená vyšší uspokojení daného požadavku a naopak. Jednoznan pozitivní vývoj vnímání systému nakládání s komunálními odpady v R u všech uživatel je zaznamenán ve Scénáích 1 a 3, tzn. scénáích s vysokým hospodáským rstem a nízkou/vysokou mírou environmentální regulace. Opané hodnocení vychází u Scéná 2 a 4 s nízkým hospodáským rstem a nízkou/vysokou mírou environmentální regulace. Vyplývá z toho fakt, že vývoj hospodáství je pro budoucnost systému nakládání s komunálními odpady v R dležitjší hybnou silou, než environmentální regulace. Zdá se, že volný trh s minimem pravidel bude nejlepším prostedkem k vytváení potebných kapacit k nakládání s komunálními odpady. Je jist na míst zjistit, které z uvažovaných faktor mají nejvtší vliv na zmnu hodnoty reprezentativní charakteristiky a tím i na zmnu bezrozmrného koeficientu indikujícího trend spokojenosti jednotlivých uživatel systému nakládání s komunálními odpady v R v budoucnosti. Jinak eeno, který z uvažovaných faktor by bylo vhodné ovlivovat tak, aby došlo k žádoucímu vývoji. Provedená citlivostní analýza odkryla následující "neuralgické body" systému nakládání s komunálními odpady v R v budoucnosti: privatizace, kvalita zamstnanc (firmy, úady), poet obcí v systému, ke kterým se pro rok 2020 pro všechny scénáe pidružují: ceny služeb, koncentrace trhu, podmínky výbrových ízení, bariéry zapojení oban. Za urující faktor, který indikuje trend spokojenosti jednotlivých uživatel systému nakládání s komunálními odpady lze považovat vlastnickou strukturu provozovatel služeb a v ní podíl výkon poskytovaných privátním sektorem. Kapitálov silné privátní pop. velké mstské spolenosti, s odpovídajícím know-how a s kvalifikovanými zamstnanci z hlediska všech uživatel systému mají pedpoklady jeho efektivní modernizace a úspšného provozu. Dalším rozhodným faktorem je poet obcí respektive zákazník napojených na provozovatele systému. Preference obsluhy vtších územních celk spoívající ve vytváení integrovaných regionálních systém má vtší pedpoklady pro optimalizaci systém a efektivní plnní strategických cíl nakládání s komunálními odpady. Výhledov se k rozhodným faktorm adí výše ceny služeb spojených s komunálními odpady. V pípad liberalizace trhu vyvolá zvýšení cen služeb poptávku po jiných zpsobech nakládání s odpady, což bude znamenat pozitivní odklon od skládkování. Na druhou stranu vzniká riziko sociáln neudržitelné ceny služeb, zejména pro nízkopíjmové vrstvy obyvatel a z toho rezultující možný únik komunálních odpad ze systému. To mže mít významné dopady do oblasti hygienické, zdravotní

14 Bohumil erník, Libuše Benešová, Markéta Doležalová: Prognóza vývoje odpadového hospodáství v eské republice a ochrany životního prostedí obecn. Bude proto nutné, v pípad poteby, ze strany státu uplatnit uritou regulaci ceny služeb. Dále nabývají na významu faktory, které charakterizují prostedí, ve kterém se výkony služeb uskuteují, jsou to úrove koncentrace trhu a podmínky výbrových ízení. Transparentní konkurenní prostedí se subjekty zaruujícími komplexní nabídku a provozování služeb jsou garancí požadované úrovn poskytování služeb. Za významnou skutenost modelující budoucí podobu systému nakládání s komunálním odpadem v R byly v analýze citlivosti vyhodnoceny bariéry pro zapojení oban do systému. Jedná se o technické bariéry, tak i o snižování respektu k právním pedpism a snižování ochoty k obtem ve prospch ochrany životního prostedí. Tato rizika musí být trvale eliminována trvalým informaním a vzdlávacím psobením všech úastník trhu a veejné správy. Závry Zámrem práce bylo touto prognostickou úlohou popsat vývoj možných budoucností systému nakládání s komunálními odpady v R do roku 2015 (2020) a najít nejvýznamnjší faktory a popsat možná rizika jeho vývoje. Souástí zámru bylo rovnž specifikovat nástroje k eliminaci možných rizik a navrhnout opatení k realizaci relevantních nástroj. Budoucnost oboru nakládání s komunálními odpady v R je pedurena vývojem eské ekonomiky a environmentální legislativy. S ohledem na provázanost ekonomik R a stát EU pak pedmt prognózy souvisí i s kondicí evropského hospodáství v nejbližších letech a s procesem a výsledky tvorby evropských smrnic relevantních k odpadovému hospodáství. Výsledkem prognostické práce je konstatování, že s ohledem na oekávaný vývoj kvantitativních a kvalitativních charakteristik domovních (komunálních) odpad a na požadavky právních pedpis v oblasti recyklace a využívání obalových odpad, regulace a omezování skládkování a s ohledem na státem deklarovanou restrikci energetického využití komunálních odpad, lze do roku 2015 oekávat vážné potíže. Jedním z rozhodujících opatení, k eliminaci dsledk prognózovaného vývoje bude nastavení nových parametr kooperace veejného a privátního sektoru (právní stabilita, dlouhodobé podnikatelské jistoty, poplatky za skládkování, ceny a odbyt energií, zkvalitnní výkonu státní správy), které by zajistily dlouhodobý soulad podnikatelských i veejných (státních) zájm v oblasti odpadového hospodáství R. Integrovaná ešení ve velkých územních celcích (NUTS2, svozové oblasti velkých podnikatelských subjekt i velkých mst) bude dalším logickým krokem. Literatura 1. ALWAST, H., HOFFMEISTER, J., PASCHLAU, H.: 2005 oder "5 vor 12" was passiert, wenn nichts mehr passiert?, Mull und Abfall, 1/2003, s den BOER, E., den BOER, J., JAGER, J., 2005, Waste management planning and optimisation. Handbook for municipal waste prognosis and sustainability assessment of waste management systems, final report, Projekt LCA-IWM, ibidem-verlag, Stuttgart, Deutschland 3. CHRISTIANSEN, K.M., FISCHER, C., 1999, Baseline projections of selected waste streams. Development of a methodology, Technical report No 28, EEA 4. ERNÍK, B., BENEŠOVÁ, L., KOTOULOVÁ, Z.: Odpady obcí environmentální a sociální problém budoucnosti, závrená zpráva projektu výzkumu a vývoje MŽP R SL/7/102/05, DASKAPOULOS, E., BADR, O., ROBERT, S.D., 1998, Municipal solid waste: a prediction methodology for the generation rate and composition in the EU countries and the USA. Resource, Conservation and Recycling 24, DYSON, B., ChANG, Ni-Bin, 2005, Forecasting municipal solid waste generation in a fast-growing urban region with system dynamics modeling, Waste Management 25, HAASE, H. D., SCHLESINGER, D.: Strukturanalyse der bayerischen Entsorgungswirtschaft, Mull und Abfall, 7/2004, s

15 Bohumil erník, Libuše Benešová, Markéta Doležalová: Prognóza vývoje odpadového hospodáství v eské republice 8. KARAVERZYRIS V.: Prognose von Siedlungsabfaellen, disertaní práce na TU Berlin, Fachbereich- Umwelt und Gesellschaft, KARAVEZYRIS, V., TIMPE, K.-P., MARZI, R.: Application of system dynamics and fuzzy logic to forecasting of municipal solid waste, IMACS, Elsevier Science B.V., KARAVEZYRIS, V., 2006, Prognosemethoden fur die Bestimmung der Menge und Zusammensetzung fester Abfalle, Mull und Abfall Lieferung, (1) 1682, PETRÁŠEK, F.: Základy hospodáské prognostiky, skriptum, Praha, VŠE FNH, 1997, 143 s. 12. POTEK, M.: Systematický rozvoj metodologie prognózování, zpráva výzkumného grantu GA R. 403/03/0109, CESES FSV UK v Praze, Praha, ( ) POTEK, M. ed.: Manuál prognostických metod, Praha, SLON, 2006, 193 s. 13. REMR, J. et al.: Sociální souvislosti nakládání s komunálním odpadem v R, zpráva z przkumu v programu VaV MŽP R SL/7/102/05, Praha, Markent, 2006, 135 s. 14. SNOEK, M.: Metoda tvorby scéná a jejich uplatnní, In: Scenarios for the future of teacher education in Europe, ATEE-RDC19, Stokholm, STATISTICKÁ roenka životního prostedí eské republiky 2006, Ministerstvo životního prostedí R, Praha, ZEMAN, M.: Úvod do systémové prognostiky, Píruka specialisty, Praha: IMP, 1985, 84 s. 17. ZVÁRA, K.: Biostatistika, MFF UK v Praze, Karolinum, 2004 Waste Management Forecasting In the Czech Republic Bohumil erník, Libuše Benešová, Markéta Doležalová Ústav pro životní prostedí, Pírodovdecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Benátecká 2, Praha 2, Summary This entry has arisen on the basis of solving objectives of the Research and Development Project of the Ministry of the Environment of the Czech Republic: Wastes from municipalities environmental and social problem of the future. It deals with the factual and methodological aspect of the solution and the status and trend assessment of the waste management system in municipalities in the Czech republic by 2015/2020. Eight subsystems which have been set in the introductory analysis were studied in more details in term of the past development with a view to describe the representative characteristics thereof, and it means the properties mostly significantly changed in dependence on time and relevant factors acting upon those changes. The created prognostic system as a model view of the real system of municipal waste management in the Czech republic represents the basic architecture of the solution of a forecasting target concerning the search for possible future developments of this system by 2020 and for key factors which are expected to affect the system. Future developments of the system are described on the basis of representative characteristics with the use of the mathematical predictive apparatus of linear regression and regarding to the degree in which the requirements of the users of the system are fulfilled in the environment of four scenarios of economic growth in the Czech republic and the development of waste management legal regulations. Generally, the result of forecasting is the ascertainment that the used method has proved the applicability in the forecasting of possible future systems of municipal waste management in the Czech Republic. As the determining factor indicating trends toward the future satisfaction of users of the waste management system can be considered the ownership structure of waste services operators, and the rate of outputs provided by private sector therein. The further critical factor is the preference for serving bigger territorial units consisting in the creation of integrated regional systems with better assumptions to optimise systems and effectively fulfil strategic objectives of municipal waste management. Based on the arguments given above it is also obvious that 2 4 mil. t of municipal waste will be probably generated in 2015 which should not be landfilled. Keywords: Forecasting, Municipal waste, Waste Management Disposal, Public Administration, Regression analysis

16 Zdenka Kotoulová, Bohumil erník: Metodika stanovení produkce komunálních odpad Metodika stanovení produkce komunálních odpad Ing. Zdenka Kotoulová a, Ing. Bohumil erník b a) SLEEKO, Dtská 288, Praha 10, b) ENZO, Rezlerova 310, Praha 10, Souhrn Produkce komunálního odpadu v podmínkách R je sledována v Informaním systému odpadového hospodáství (ISOH) Ministerstva životního prostedí. Dalšími zdroji souhrnných informací je databáze eského statistického úadu a databáze EKO-KOM, a.s.. Informace o produkci komunálního odpadu uvádné provozovateli tchto databází vykazují asto odlišné hodnoty. Píiny tohoto stavu spoívají pedevším v nejednotnosti vymezení pojmu komunální odpad a souboru vykazujících jednotek. Pi zpracování koncepních dokument je vtšinou vycházeno z dat shromažovaných v rámci ISOH, která mají pvod v evidenci pvodc komunálních odpad a osob oprávnných k nakládání s tmito odpady. Kontrola takto evidovaných dat je velmi obtížná. Autoi v tomto píspvku pedkládají ovený metodický postup stanovení standard produkce komunálních odpad a jejich aplikace za úelem zjištní celkové produkce a alokace odpad v konkrétním území. Jedná se o výsledky ešení výzkumného projektu MŽP SP/II/2f1/2/07 Identifikace prevenního potenciálu živnostenských odpad v R a jeho uplatnní v praxi. Aplikace postupu v území je založena na soustav standard, pasportu živností a registru obyvatel. To jsou základní zdroje informací potebné k naplnní výpoetního programu speciáln vytvoeného k tomuto úelu. Podle dostupných informací je zvolený postup v evropském mítku zcela unikátní. Takto získaná data využívá samospráva k usmrování inností v odpadovém hospodáství na svém území. Klíová slova: komunální odpad, odpad podobný komunálnímu odpadu, živnostenský odpad, produkce komunálního odpadu, produkce živnostenského odpadu 1. Úvod Plán odpadového hospodáství eské republiky (POH R) obsahuje pro komunální odpady kvantifikované cíle materiálového využití a omezování skládkování tchto odpad. Podle výsledk dosavadních Hodnotících zpráv o plnní POH R je dosažení tchto cíl hodnoceno jako problematické. Existuje pitom vysoký potenciál materiálového využití komunálních odpad obsažený v odpadech ze sféry služeb a (malých) živností (dále jen živnostenské odpady). Tento potenciál není exaktn popsán a je spíše odhadován na základ informací o komunálních a jim podobných odpadech obsažených v nkterých výzkumných projektech 1 a z (nedostupných) dat zejména svozových firem. Pitom zákonná povinnost obcí i oban k oddlenému nakládání s komunálním odpadem se týká samozejm také tchto živnostenských odpad. Komunální odpady jsou z hlediska evidence odpad v podmínkách R definovány jako odpady z domácností a jim podobné živnostenské, prmyslové odpady a odpady z úad 2. Zatímco základní charakteristiky odpad z domácností (domovních odpad) jsou dlouhodob sledovány, analyzovány a projektovány dokonce i v rámci výzkumných projekt 3, informace o podobných odpadech ze živností, úad a prmyslu (živnostenské odpady) jsou sporadické, nejednotné a neovené. Uritým pínosem v této oblasti jsou výsledky ešení projektu výzkumu a vývoje 4, jehož ešiteli jsou autoi píspvku. V rámci výzkumného projektu 4 byl navržen, realizován a hodnocen metodický postup zamený na stanovení produkce komunálních odpad v konkrétním území. Ovený postup spoívá ve stanovení standard produkce komunálních odpad vetn živnostenských, výbru a zmapování konkrétního území s cílem aplikace standard za úelem zjištní celkové produkce a alokace odpad. Standardy produkce jsou stanoveny v innostech definovaných pomocí CZ-NACE. Aplikace v území je založena na

17 Zdenka Kotoulová, Bohumil erník: Metodika stanovení produkce komunálních odpad pasportizaci živností a registru obyvatel. Pro aplikaci standard na daném území byl vytvoen výpoetní program. Výsledky lze prezentovat jak v íselné podob, tak lokalizovat pomocí GIS na katastru obce. Získané informace mže obec využít k optimalizaci systému nakládání s odpady na svém území, k rozhodování o zvolené strategii v odpadovém hospodáství a v neposlední ad v kontrolní innosti obce. Výsledky výzkumu potvrzují schopnost samosprávného orgánu samostatn realizovat stanovený metodický postup, interpretovat a využít získané informace pi výkonu své innosti správce území. 2. Experimentální ást Hlavní pínosy ešení výzkumného projektu 4 jsou zameny na zlepšení situace v oblasti nakládání s komunálními odpady. Konkrétn jde o to identifikovat odpady produkované ve sfée služeb a malých živností, analyzovat produkci a nakládání s tmito odpady a na základ vyhodnocení navrhnout a rozpracovat nástroje smující k pedcházení vzniku odpad, ke snížení mrné produkce tchto odpad a ke zvýšení jejich využití. K naplnní stanoveného cíle jsme pistoupili etapov. Prioritní byla identifikace živnostenských respektive komunálních odpad. Následovalo vypracování metodiky zjiš ování produkce živnostenských odpad, kde bylo využito zkušeností z postupu uplatnného v roce 2005 pro EKO-KOM, a.s. 5. Vlastní výzkumné šetení probhlo ve spolupráci s nezávislou agenturou (Markent, s.r.o.) 6. Šetení je souasn podkladem pro stanovení standard produkce živnostenských/komunálních odpad. O standardech produkce je podrobnji dále pojednáno. V navazující etap jsme výzkumné práce zamili na vytipování a rozpracování nástroj k pedcházení vzniku živnostenských odpad a ke zvýšení jejich využití. V této souvislosti se jedná v podstat o ti oblasti experimentálních inností. Ve spolupráci s Centrem istší produkce (CCP) Brno byly zpracovány demonstraní projekty istší produkce pro vybrané obory živnostenského podnikání, které byly následn pepracovány ve vzorové prevenní manuály. eské ekologické manažerské centrum (CEMC) Praha ve spolupráci s ešiteli vyprojektovalo a zprovoznilo internetový portál specializovaný na problematiku živnostenského sektoru Cílem provozu portálu je poskytnout živnostníkm relevantní informace k pedcházení a využití jimi produkovaných odpad, informace související s ochranou životního prostedí a jejich celkovou podnikatelskou inností. Tetí oblastí, jejíž výzkumná problematika je v našem píspvku podrobnji prezentována, je oblast aplikace standard produkce odpad v konkrétním území respektive metodický postup výpotu produkce komunálních odpad. Výpoet produkce komunálních odpad je orientován na stanovení produkce odpad v konkrétním území. V této etap prací bylo využito úinné spolupráce zástupc samosprávy msta Jarome. Výpoet se provádí ve specializovaném výpoetním programu PROKOM. Výsledky lze prezentovat jak v íselné podob (MS Excel), tak i lokalizovat na katastru obce pomocí GIS. Výpoet je založen na dvou souborech dat, jedná se o - standardy produkce živnostenských/komunálních odpad, - pasport (evidence) živností/služeb na katastru obce. 2.1 Definování živnostenských/komunálních odpad Zahraniní informaní zdroje dokládají, že jednotná a jednoznaná definice pojmu "živnostenský/é odpad/y" dosud v rámci EU neexistuje. Nejastji se tento pojem vymezuje negativn, jako "komunální odpad podobný domovnímu nepocházející z domácností". V nkterých definicích (Evropská environmentální agentura) 7 se k rozlišení užívá faktor etnosti svozu (a to i u domovního odpadu) "waste which is produced from the daily or routine activity of households and businesses", piemž komunální odpad svážený nepravideln i nárazov (nap. objemné odpady) již do této kategorie nepatí. Definice OECD 8 dokonce používá faktor vlastníka procesu, tj. kdo odpady shromažuje i si tuto službu objednává "municipal wastes are waste collected by municipalities or by order of them" se zohlednním faktu zpracování takových odpad na spolených zaízeních. Uritou výchozí pozici v terminologii komunálního odpadu mže pedstavovat práce ETC/W 7, která rozlišuje "total municipal

18 Zdenka Kotoulová, Bohumil erník: Metodika stanovení produkce komunálních odpad waste" jako "household waste" a "other municipal waste". Podobný negativn vymezující postup definice "gewerbliche siedlungsabfälle" je použit s odkazem na Evropský katalog odpad i v nmeckém naízení o živnostenských odpadech 9. V Bavorsku 10 se dokonce rozlišují živnostenské odpady z malých živností (Geschäftsmüll) a z velkých živností (Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall), aniž by se rozsah kvantitativn vyjádil. Anglie 11 zavádí pojem "daily residual commercial waste" a v definici používá výtový zpsob pvodu odpad. Dánsko 12 definuje živnostenské odpady podle druh pvodc a pitom používá národní klasifikaci prmyslových inností. V platné právní úprav odpadového hospodáství v R není samotný pojem živnostenský odpad upraven. Živnostenský odpad je spojován s odpadem podobným komunálnímu odpadu, který je uveden v Katalogu odpad a který vzniká pi (nevýrobní) innosti právnických osob a fyzických osob oprávnných k podnikání na území obcí (nap. v úadech, v kanceláích, v kulturních a vzdlávacích zaízeních, v síti obchod a služeb vetn veejného stravování). V souladu s Katalogem odpad se jedná o odpad skupiny 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, prmyslové odpady a odpady z úad), vetn složek z oddleného sbru. V rámci výzkumného projektu 4 byla zvolena definice komunálního odpadu podle tabulky 1. TABULKA 1: Vymezení pojmu komunální odpad Oblast b) Skupiny odpad EWC a) Ostatní c) Bydlení (domácnosti oban) Služby (obanská vybavenost) Výroba (produkní infrastruktura) Legenda: a) EWC Evropský katalog odpad b) veškeré aktivity relevantní z hlediska tvorby odpad v živnosti provozované na území obce c) specifické druhy odpad související s provozovanou aktivitou mimo skupiny 15,18,19,20 (nap. upotebené oleje (skupina 13) v OKE autosalóny a autoopravny, stavební su (skupina 17) v OKE 52.4 maloobchod stavebniny. Za komunální odpad jsou považovány odpady z oblasti bydlení (podskupiny , , mimo odpad , , ), pro které se vžil pojem domovní odpad ; odpady z oblasti služeb (skupiny 15, 18, 19, 20 a specifické druhy odpad odpovídající dané innosti), pro které se pevážn používá pojem živnostenský odpad. Zde jsou služby chápány v co nejširším smyslu jako veškerý servis pro život oban (vetn nap. zdravotnických zaízení) a fungování obce (vetn nap. provozu úad veejné správy). Toto pojetí je dáno výtovým pehledem podle evropské klasifikace ekonomických inností (CZ-NACE) 13 a mže být bezpochyby pedmtem další diskuse. Poslední ucelenou oblastí pvodu komunálního odpadu jsou prmyslové odpady nesouvisející s výrobou (odpady související s pítomností zamstnanc ve výrobních objektech) zaazené pod skupinu 20, pro které se nkdy používá termín prmyslové odpady podobné odpadm z domácností. V souladu s tím lze tedy za komunální odpad považovat všechny odpady z neprodukní infrastruktury vznikající na území obce a vyjádit je takto: KO = DO + OS + PONV (1) kde: KO komunální odpad, DO domovní odpad, OS odpady ze služeb, PONV prmyslové odpady nesouvisející s výrobou. Specifické sledování kvantitativních a kvalitativních charakteristik "živnostenských odpad" se na základ dostupných zdroj provádí v Evrop pomocí rzných metodických postup, vtšinou se jedná o kombinaci dotazníkového šetení a následného vzorkování s runí i vizuální klasifikací. V pevážné vtšin pípad jsou tato šetení provádna v rámci sledování vlastností komunálního odpadu.

19 Zdenka Kotoulová, Bohumil erník: Metodika stanovení produkce komunálních odpad 2.2 Standardy produkce komunálních odpad Metodický postup zvolený v rámci výzkumného projektu 4 spoívá ve vytvoení soustavy standard produkce odpad pro vybrané ekonomické innosti. Aplikací standard v konkrétním území se pak získají informace o druhu a množství produkovaných komunálních odpad. Standardy produkce živnostenských/komunálních odpad byly získány komplexním výzkumným šetením nezávislou spoleností pro výzkum trhu Markent, s.r.o. Sbr dat byl realizován v letech na základ stratifikovaného náhodného výbru na celém území R. Standardy jsou tedy uplatnitelné v jakékoliv obci na území R. Standardy pedstavují mrnou produkci všech druh odpad (podle Katalogu odpad), které se v daném typu živnosti (klasifikace CZ-NACE) vyskytují. Jedná se o roní produkci vztaženou ke zvolenému faktoru, nap. markety 1m 2 prodejní plochy, hotely 1 lžko, úad 1 zamstnanec. Výbr šetených typ živností zahrnoval veškeré ekonomické innosti v odvtvových skupinách: drobná výroba (do 25 zamstnanc), prodej a servis automobil, markety/obchody, ubytování a stravování, doprava, úady, školy, zdravotní a sociální zabezpeení, nakládání s odpady, sportovní zaízení, pstování rostlin. Data z šetení byla zpracována statistickými postupy a ped zaazením do standard expertn posouzena v rámci týmové spolupráce ešitel projektu. Nkteré typy ekonomických inností 14 nebyly z asových dvod šeteny a relevantní standardy byly na základ Dohody o poskytnutí dat pevzaty s uritou aktualizací od EKO-KOM, a.s. 5. Standardy produkce živnostenských odpad byly doplnny o standardy produkce domovních a objemných odpad z centráln vytápné (CVZ) a lokáln vytápné zástavby (LVZ) 3. Standardy produkce prmyslových odpad nesouvisejících s výrobou (skupina 20) jsou doplovány až pi samotné aplikaci v konkrétním území. V našem pípad ve fázi aplikace byly tyto standardy navrženy na základ vyhodnocení hlášení evidence odpad prmyslových podnik psobících na katastrálním území msta Jarome za rok Vznikl tak soubor 61 sad standard produkce komunálních odpad (58 živnosti, 2 bydlení, 1 prmyslové odpady nesouvisející s výrobou) a jejich trend tabulka 2. TABULKA 2: Ukázka standard produkce komunálních odpad (drobná výroba tisk) NACE OKE FAKTOR ODPAD HODNOTA INTERNÍ TREND zam. kód kg/zam.rok 1 rst, 2 pokles,0 stagnace zam. kód kg/zam.rok 1 rst, 2 pokles,0 stagnace Standardy produkce jsou vytvoeny vtšinou pro konkrétní druh odpadu, pop. pro podskupinu (nap Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskaských barev). Souástí standard produkce jsou i výhledové trendy produkce daného odpadu, které byly získány rovnž v rámci komplexního výzkumného šetení. 2.3 Pasport živností/služeb Aplikace standard produkce odpad v konkrétním území probíhala za spolupráce Msta Jarom. Jednou z podmínek aplikace je užití aktuálního pasportu živností. Pokud takový pasport pro dané

20 Zdenka Kotoulová, Bohumil erník: Metodika stanovení produkce komunálních odpad území není k dispozici, je nutné pistoupit k jeho zpracování. Výchozím podkladem pro sestavení je databáze všech ekonomických subjekt registrovaných v našem pípad ve mst Jaromi (SÚ, regionální pracovišt Hradec Králové). Tento soubor byl doplnn o subjekty registrované mimo Jarom, avšak s provozovnou umístnou na katastru msta. Výsledný soubor subjekt byl rozlenn na 57 typ živností (podle CZ-NACE) a ke každému subjektu piazeny relevantní hodnoty faktor. U nkterých odvtvových skupin (nap. doprava, úady, školy, zdravotnictví a sociální služby, hbitovy) byly hodnoty faktor dostupné v píslušných odborech MÚ, avšak u vtšiny odvtvových skupin bylo nezbytné provést terénní šetení. Terénní šetení mlo dva hlavní cíle: - aktualizovat, pop. doplnit výsledný soubor subjekt získaných z SÚ, - doplnit chybjící hodnoty faktor (zejména poty zamstnanc, velikost prodejní plochy, poet lžek, poet míst u stolu, poet jídel/rok, poet návštvník/rok). Terénní šetení v Jaromi ( obyvatel k ) probhlo v 6 pracovních dnech za úasti 2 pracovník MÚ a 3 brigádnic na studentské praxi. Získaná data byla pevedena do požadované struktury a aktualizovala a doplnila výsledný soubor subjekt z SÚ. Náronou inností byla konená rafinace dat spoívající pedevším v upesování typ živností u nkterých subjekt a v doplování ojedinlých chybjících údaj (kompletace terénním zjiš ováním) a ešení dalších identifikovaných nejasností (nap. jeden subjekt má více pedmt podnikání apod.). Data o domácnostech (ulice,.p., poet obyvatel, zpsob vytápní, souadnice JTS) byla získána rovnž z databáze SÚ. Zpsob vytápní objekt byl konkretizován zamstnanci spolenosti Energetika, s.r.o. a Technických služeb msta. Pro poteby prostorové identifikace v prostedí geografického informaního systému (GIS) bylo nutné do struktury dat pasportu zalenit systém jednotné trigonometrické sít katastrální (S-JTSK) pomocí souadnic X, Y. To byl zdlouhavý a na pesnost nároný proces. Údaje byly pevzaty z databází SÚ (ze tí soubor v MS Excel) a na základ spolených znak sloueny v jeden soubor. Konenou fází pípravy pasportu bylo piazení externích trend (1 rst, 2 pokles, 0 stagnace) k jednotlivým typm živností, které charakterizují pedpokládaný budoucí vývoj daného druhu innosti na katastrálním území msta Jarom. Externí trendy byly stanoveny pracovníky MÚ na základ znalostí vývoje živností v minulosti. Výsledný pasport 2009 (MS Excel) zahrnuje 704 subjekt z oblasti služeb (nejpoetnji jsou zastoupeny obchody trvanlivé zboží/177 subjekt, drobná výroba kovo/54, drobná výroba instalace/52, drobná výroba stavba/52, auto oprava/44, restaurace/43, zdravotnictví ambulantní/39, obchody netrvanlivé/33) ve 46 typech živností; 1740 obytných budov s obyvateli (7152 obyvatel v CVZ, 5691 obyvatel v LVZ) a 10 prmyslových podnik (nad 25 zamstnanc) tabulka 3. TABULKA 3: Ukázka pasportu živností (drobná výroba tisk) ID I PROVOZ FORMA a) NAZEV CZ-NACE_ Roman Bauer PURPLE EDUARD PASEKA, TISKÁRNA PASEKA Tisk A S, s.r.o pokr. CZ-NACE_2 ULICE CISLO_P CISLO_O MÍSTO PSC nám. eskoslovenské armády 48 Jarom Jaromírova 108 Jarom Hradecká 597 Jarom KONT TEL POET ZAPOJ_1 b) ZAPOJ_2 HODNOTA c) JEDNOTKA Zamstnanec Zamstnanec Zamstnanec pokr. pokr.

ŽIVNOSTENSKÉ A OBJEMNÉ ODPADY Ing. Bohumil Černík, ENZO, Ing. Zdenka Kotoulová, SLEEKO

ŽIVNOSTENSKÉ A OBJEMNÉ ODPADY Ing. Bohumil Černík, ENZO, Ing. Zdenka Kotoulová, SLEEKO ŽIVNOSTENSKÉ A OBJEMNÉ ODPADY Ing. Bohumil Černík, ENZO, Ing. Zdenka Kotoulová, SLEEKO Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) obsahuje pro komunální odpady kvantifikované cíle materiálového

Více

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Tento postup byl vypracován v rámci projektu Výzkumu a vývoje MŽP R SP/II/2f1/2/07 "Identifikace prevenního potenciálu živnostenských odpad v R a jeho uplatnní

Více

LABOREXPO 2009 Výstava laboratorní techniky, vybavení, pomcek a služeb laboratoí íjna 2009, Kongresové centrum Praha

LABOREXPO 2009 Výstava laboratorní techniky, vybavení, pomcek a služeb laboratoí íjna 2009, Kongresové centrum Praha PRVNÍ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÁ ODNOŽ MSÍNÍKU ODPADOVÉ FÓRUM RONÍK 2008 Úvodní slovo šéfredaktora 2 Stanovení obsahu organicky vázaného uhlíku v popelech

Více

TABULKA 1: Vymezení pojmu komunální odpad

TABULKA 1: Vymezení pojmu komunální odpad Produkce živnostenských odpadů v ČR Ing. Zdenka Kotoulová, SLEEKO, Dětská 288, 100 00 Praha 10, kotoulova@quick.cz, č.t.: 274 818 715, www.kotoulova.cz Ing. Bohumil Černík, ENZO, Rezlerova 310, 109 00

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Úvod do zdravotní politiky Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Zdravotní POLITIKA Zdravotní politika je výrazem zájmu státu na zdravotní stavu obyvatelstva. V eštin existuje

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Vyhodnocování udržitelného využití území

Vyhodnocování udržitelného využití území Vyhodnocování udržitelného využití území Vladimíra Šilhánková, Michael Pondlíek Nový stavební zákon pinesl adu novinek nejen v územn plánovacím procesu, ale i v nástrojích územního plánování. Zcela nov

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Výpočet produkce komunálních odpadů

Výpočet produkce komunálních odpadů Výpočet produkce komunálních odpadů Ing. Zdenka Kotoulová a, Ing. Bohumil Černík b a) SLEEKO, Dětská 288, 100 00 Praha 10, kotoulova@quick.cz b) ENZO, Rezlerova 310, 109 00 Praha 10, cernik.bohumil@centrum.cz

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Dopis z Evropy - Leden 2011

Dopis z Evropy - Leden 2011 EUROLAB Dokument D 81 Dopis z Evropy - Leden 2011 Prof. Horst Czichos, University of Applied Sciences Contributing Editor (píspvek urený pro magazín NCSL - Metrologist - Leden/2011) (Pozn.: název lánku

Více

VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2010

VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2010 VYHODNOCENÍ PLNNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2010 listopad 2011 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikaní údaje Objednatel Název : Krajský úad Královéhradeckého

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU

ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU (1.10.2008) Označení projektu: Název projektu: Cíl oblasti výzkumu: Poskytovatel dotace: Autoři zprávy: SP/II/2f1/2/07

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

UNDERGROUND CONTAINERS IN WASTE ECONOMY

UNDERGROUND CONTAINERS IN WASTE ECONOMY UNDERGROUND CONTAINERS IN WASTE ECONOMY Jindich Ježek 1 ABSTRACT Underground containers represent modern solution of waste economy. Their installation is appropriate for exponed town centres, historical

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Hierarchie nakládání s odpady jako obecné pravidlo:

Hierarchie nakládání s odpady jako obecné pravidlo: Návrhová ást v této aktualizované verzi Strategie je koncipována jako popis celorepublikového integrovaného systému nakládání s odpady v obcích. Obsahuje návrhy opatení a nástroj pro vytvoení dlouhodob

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví

Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví Studie. 6 : Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

ZÁ!Í 2010 P!IPRAVENO PRO. ri. He!manova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

ZÁ!Í 2010 P!IPRAVENO PRO. ri. He!manova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ TRENDY V NÁVŠTVNOSTI FIREMNÍCH WWW STRÁNEK DÍL"Í VÝSLEDKY ZE ZÁV#RE"NÉ ZPRÁVY Z VÝZKUMU ZÁÍ 2010 PIPRAVENO PRO Hemanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více