ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE"

Transkript

1 ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚETNÍ ZNALCE OBSAH Strana PEDMLUVA 3 ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU Úvod a základní principy Integrita Objektivita Odborná zpsobilost a ádná pée Dvrný charakter informací Profesionální jednání 13 ÁST B: AUDITOI Úvod Získávání zakázek Konflikty zájm Alternativní stanoviska Honoráe a ostatní zpsoby odmování Propagace odborných služeb Dary a pohostinnost Správa klientských aktiv Objektivita pi poskytování všech služeb Nezávislost pi auditech a provrkách úetní závrky Nezávislost pi ostatních ovovacích zakázkách 87 ÁST C: ÚETNÍ ZNALCI Úvod Možné konflikty Píprava a vykazování informací Zajištní potebné kvalifikace Finanní podíly Stimuly a pesvdování 126 DEFINICE 129 PLATNOST 137

2 - 2 -

3 PEDMLUVA Posláním mezinárodní federace úetních (IFAC), jak je uvedeno v její zizovací listin, je sloužit veejným zájmm, upevovat pozici profese úetních/auditor po celém svt, pispívat k rozvoji silných mezinárodních ekonomik a za tímto úelem zajišovat a propagovat dodržování nároných mezinárodních profesních standard, podporovat mezinárodní sbližování tchto standard a vyjadovat se k otázkám veejného zájmu tam, kde je uplatnní odborných názor profese nejúinnjší. S cílem zajistit toto poslání Rada IFAC ustanovila Mezinárodní radu pro etické standardy úetních/auditor, jejímž úkolem je vytváet a vydávat ve své vlastní kompetenci vysoce hodnotné etické standardy a další stanoviska urená pro využití ze strany auditor /úetních znalc na celém svt/v globálním mítku. Tento Etický kodex pro auditory a úetní znalce stanoví etické požadavky pro auditory/úetní znalce. lenské organizace IFAC nesmí uplatovat mén písné standardy než ty, které jsou uvedeny v tomto Kodexu. Nicmén pokud lenská organizace nebo firma ze zákonných nebo regulatorních dvod nemže dodržovat nkterá ustanovení Kodexu, musí zajistit kompatibilitu se všemi jeho ostatními ástmi. Nkteré legislativy mohou obsahovat požadavky a postupy, které jsou odlišné od tohoto Kodexu. Auditoi/úetní znalci psobící v rámci tchto místních legislativ si musí být vdomi tchto rozdíl a musí dodržovat vždy ty písnjší požadavky, pokud to zákon nebo regulatorní opatení nezakazují

4 - 4 -

5 ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU Sekce 100 Sekce 110 Sekce 120 Sekce 130 Sekce 140 Sekce 150 Úvod a základní principy Integrita Objektivita Odborná zpsobilost a ádná pée Dvrný charakter informací Profesionální jednání SEKCE 100 Úvod a základní principy Význaným znakem profese úetních znalc/auditor je pijetí odpovdnosti jednat ve veejném zájmu. Proto není odpovdností auditora/úetního znalce jen uspokojování poteb individuálního klienta nebo zamstnavatele. Pi jednání ve veejném zájmu musí auditor/úetní znalec dodržovat tento Kodex. Nicmén pokud auditor/úetní znalec ze zákonných nebo regulatorních dvod nemže dodržovat nkterá ustanovení Kodexu, musí zajistit kompatibilitu se všemi jeho ostatními ástmi Kodex je tvoen 3 ástmi. ást A uvádí základní principy etického chování pro auditory/úetní znalce a stanoví koncepní rámec, který musí auditor/úetní poradce dodržovat pi: (a) identifikaci hrozeb ohrožujících dodržování základních princip; (b) vyhodnocování významnosti tchto hrozeb; a (c) pijímání zabezpeovacích prvk nezbytných k eliminaci nebo snížení hrozeb na pijatelnou úrove. Opatení jsou nezbytná, dokud auditor/úetní znalec nezjistí, že hrozby dosahují takové úrovn, pi které by logicky uvažující a pouená tetí strana po zvážení všech dostupných informací a okolností pravdpodobn dovodila, že dodržování základních princip není ohroženo. Auditor/úetní znalec musí pi aplikaci tohoto koncepního rámce použít svj odborný úsudek ásti B a C stanoví, jakým zpsobem použít koncepní rámec v konkrétních situacích. Poskytují píklady zabezpeovacích prvk, která je možné pijímat s cílem eliminovat existující hrozby a zajistit dodržování základních princip. Popisují také situace, kdy nelze pijmout opatení k eliminaci hrozeb a následn je nutné se aktivitám nebo vztahm vytváejícím takové hrozby vyhnout. ást B se týká auditor, ást C se týká úetních znalc. Za uritých okolností mže být ást C relevantní také pro auditory

6 100.4 Použití výrazu muset/mít povinnost ( shall ) v tomto Kodexu ukládá auditorm/úetním znalcm a firmám povinnost dodržovat ta ustanovení, ve kterých je výraz muset/mít povinnost obsažen. Výjimky nejsou povoleny, pokud nejsou uvedeny v Kodexu. Základní principy Auditor/úetní znalec je povinen dodržovat tyto základní principy: (a) Integrita být upímný a estný ve všech odborných a obchodních vztazích. (b) Objektivita nedovolit, aby zaujatost, stet zájm nebo nepípustný vliv jiných stran pevážily nad profesním a odborným uvažováním. (c) Odborná zpsobilost a ádná pée udržovat odborné znalosti a dovednosti na úrovni potebné k tomu, aby klientovi nebo zamstnavateli mohl poskytovat vysoce kvalifikované odborné služby na základ nejnovjších poznatk a vývoje v úetní praxi, legislativ a technických postupech, a postupovat odpovdn a v souladu s píslušnými odbornými a profesními standardy. (d) Dvrný charakter informací zachovávat mlenlivost o informacích získaných v rámci profesních a obchodních vztah pi poskytování odborných služeb, a proto nesdlovat takovéto informace tetím stranám bez náležitého a konkrétního oprávnní, s výjimkou pípad, kdy existuje právo i povinnost podle zákona nebo podle profesních pedpis informace sdlit, ani nepoužívat dvrné informace pro osobní užitek auditora/úetního znalce nebo tetí strany. (e) Profesionální jednání dodržovat píslušné zákony a vyhlášky a vyhýbat se jakémukoliv jednání, které diskredituje profesi. Každý z tchto základních princip je podrobnji pojednán v sekcích Uplatování koncepního rámce Podmínky, ve kterých auditoi/úetní znalci pracují, umožují vznik rzných situací, které mohou ohrožovat dodržování základních princip. Je nemožné definovat každou jednotlivou situaci, která vede ke vzniku takovýchto hrozeb, a navrhnout odpovídající postupy. Navíc se typ zakázky a zadání mohou lišit, a tudíž mohou vznikat rozdílné hrozby, které vyžadují použití rzných zabezpeovacích prvk. Z toho dvodu Kodex vytváí koncepní rámec, který vyžaduje, aby auditor/úetní znalec identifikoval, vyhodnotil a vyešil pípady, kdy je ohroženo dodržování základních princip. Uplatování koncepního rámce podporuje auditora/úetního znalce v dodržování etických požadavk Kodexu a v plnní jeho povinnosti jednat ve veejném zájmu. Koncepní rámec uvádí mnoho rozliných - 6 -

7 okolností, které umožují vznik hrozeb ve vztahu k dodržování základních princip s cílem zabránit tomu, aby auditor/úetní znalec došel k závru, že situace je pípustná v pípad, že není pímo zakázána Pokud auditor/úetní znalec zjistí skutenosti, které mohou ohrožovat dodržování základních princip, a na základ jejich posouzení rozhodne, že pekraují pijatelnou úrove, musí rozhodnout, zda jsou k dispozici dostupné, odpovídající zabezpeovací prvky, které je možné uplatnit a která povedou k eliminaci nebo snížení hrozeb na pijatelnou úrove. Auditor/úetní znalec musí pi rozhodování použít odborný úsudek a vzít v úvahu, zda by logicky uvažující a pouená tetí strana, která zváží všechny odpovídající informace a skutenosti dostupné auditorovi/úetnímu znalci v daný okamžik, pravdpodobn dovodila, že dané zabezpeovací prvky eliminují i sníží hrozby na pijatelnou úrove tak, aby dodržování základních princip nebylo ohroženo Auditor/úetní znalec musí vyhodnotit jakékoliv ohrožení dodržování základních princip ve všech pípadech, kdy se dozví nebo lze pedpokládat, že se dozvdl o okolnostech i vztazích, které by dodržení základních princip mohly ohrozit Auditor/úetní znalec musí brát v úvahu kvalitativní i kvantitativní faktory pi vyhodnocování významnosti ohrožení. Pi uplatování koncepního rámce se mže auditor/úetní znalec ocitnout v situaci, kdy hrozby nelze eliminovat nebo snížit na pijatelnou úrove, a to z dvodu jejich významnosti nebo nedostupnosti odpovídajících zabezpeovacích prvk nebo pokud tyto odpovídající zabezpeovací prvky není možné použít. V takové situaci musí auditor/úetní znalec práci na zakázce odmítnout i perušit i, pokud je to nutné, vzdát se klienta v pípad auditora a v pípad úetního znalce ukonit vztah se zamstnavatelem Auditor/úetní znalec mže neúmysln porušit ustanovení tohoto Kodexu. V závislosti na povaze a významnosti dané skutenosti takovéto neúmyslné porušení nemusí být považováno za porušení základních princip za pedpokladu, že jakmile je porušení zjištno, je okamžit napraveno a jsou uplatnny potebné zabezpeovací prvky Pokud se auditor/úetní znalec ocitne v neobvyklé situaci, kdy by postup v souladu s Kodexem vedl k nepimeným následkm nebo by výsledek innosti nebyl v souladu s veejným zájmem, je doporuena konzultace s lenem profesního orgánu nebo regulatorním orgánem. Hrozby a zabezpeovací prvky Hrozby mohou být zpsobeny adou souvislostí a událostí. Pokud njaká souvislost nebo okolnost vede ve svém dsledku ke vzniku hrozby, mže tato hrozba ohrozit nebo být vnímána jako skutenost ohrožující dodržování základních princip auditorem/úetním znalcem. Souvislosti a okolnosti mohou zpsobit více než jednu hrozbu a hrozba mže ovlivnit dodržování - 7 -

8 více než jednoho základního principu. Hrozby spadají do jedné nebo více z následujících kategorií: (a) Hrozba vlastní zainteresovanosti hrozba, že finanní nebo jiný podíl u klienta nepatin ovlivní úsudek a chování auditora/úetního znalce; (b) Hrozba provrky po sob samém hrozba, že auditor/úetní znalec nesprávn vyhodnotí pedchozí závr nebo službu poskytnutou auditorem/úetním znalcem nebo jinou osobou ze stejné firmy nebo organizace a tento závr bude použit pi poskytovaní souasných služeb; (c) Hrozba protekního vztahu hrozba, že auditor/úetní znalec podporuje stanovisko klienta nebo zamstnavatele natolik, že jeho objektivita bude zpochybnna; (d) Hrozba spíznnosti hrozba, že auditor/úetní znalec v dsledku dlouhodobého i blízkého vztahu s klientem nebo zamstnavatelem bude píliš naklonn zájmm zúastnných a výsledkm jejich práce; a (e) Hrozba vydíratelnosti hrozba, že auditor/úetní znalec bude odrazen skutenými nebo naznaovanými hrozbami, vetn pokus o nepípustný nátlak od toho, aby jednal objektivn. ásti B a C tohoto Kodexu oddlen vysvtlují, jak tyto kategorie hrozeb mohou být definovány pro auditory na jedné stran a úetní znalce na stran druhé. Auditoi mohou též v uritých pípadech využít doporuení v ásti C Zabezpeovací prvky jsou postupy nebo ostatní opatení, které mohou eliminovat nebo snížit hrozby na pijatelnou úrove. lení se do dvou širších kategorií: (a) zabezpeovací prvky vytvoené profesními orgány, legislativou nebo regulatorními orgány; a (b) zabezpeovací prvky v rámci pracovního prostedí Zabezpeovací prvky vytvoené profesními orgány, legislativou nebo regulatorními orgány zahrnují: požadavky na vzdlání, profesní pípravu a zkušenosti pi vstupu do profese; požadavky na trvalý profesní rozvoj; požadavky a pravidla na správu a ízení; profesní standardy; sledování uplatování zabezpeovacích prvk a disciplinárních proces profesními a regulatorními orgány; externí kontrola vydaných zpráv, hlášení, stanovisek nebo informací poskytnutých auditorem/úetním znalcem, která je provádna tetí stranou, jež je k tomu zmocnna

9 V ástech B a C Kodexu se oddlen pojednává o zabezpeovacích prvcích pro pracovní prostedí auditor a pro pracovní prostedí úetních znalc Nkteré zabezpeovací prvky mohou zvýšit pravdpodobnost zjištní neetického chování nebo odrazení od takovéhoto chování. Taková zabezpeovací prvky bezpenostní opatení, které mohou být vytváeny profesí úetních znalc/auditor, legislativními i regulatorními orgány nebo zamstnavateli, zahrnují: efektivní, veejn prezentovaný systém vyizování stížností provozovaný zamstnavatelem, profesním orgánem nebo regulátorem, který umožuje kolegm, zamstnavatelm a veejnosti upozornit na neprofesionální nebo neetické chování; jednoznan definovanou povinnost oznámit porušení dodržování požadavk na etické jednání. ešení etických konflikt Auditor/úetní znalec mže být požádán, aby vyešil konflikt v dodržování základních princip Pi zahájení formálního i neformálního procesu ešení konfliktu mohou být pro proces relevantní následující faktory, a to bu jednotliv, nebo v kontextu: (a) relevantní skutenosti; (b) o jaký etický problém se jedná; (c) základní principy vztahující se k danému problému; (d) stávající interní postupy; a (e) alternativní možnosti ešení. Po posouzení tchto faktor musí auditor/úetní znalec po zvážení dopad všech uvažovaných možných postup urit postup prací Pokud záležitost zstává nevyešena, auditor/úetní znalec mže konzultovat záležitost s píslušnými osobami ve firm nebo zamstnávající organizaci s cílem nalézt podporu pi ešení Pokud pi ešení vznikne konflikt s organizací nebo v rámci organizace, auditor/úetní znalec musí rozhodnout, zda zapojit ty, kteí odpovídají za správu a ízení organizace, jako nap. pedstavenstvo nebo výbor pro audit Je v nejlepším zájmu auditora/úetního znalce, aby zdokumentoval podstatu problému, detaily diskusí a rozhodnutí ve vztahu k identifikovanému problému Pokud není možné vyešit podstatný konflikt, mže auditor/úetní znalec požádat o odbornou radu píslušný profesní orgán nebo právní poradce. Auditor/úetní znalec mže získat doporuení pi ešení etického problému bez porušení základního principu dvrného charakteru informací, jestliže záležitost projedná s píslušným profesním orgánem na anonymní bázi - 9 -

10 nebo s právním zástupcem, který musí zachovávat mlenlivost. Vyhledat právní názor je vhodné v nkterých situacích, napíklad, když auditor/úetní znalec zjistí zpronevru, jejíž oznámení by mohlo porušit zásadu respektování dvrného charakteru informací. Auditor/úetní znalec mže v tomto pípad zvážit získání právního názoru, aby mohl se rozhodnout, zda je povinen tuto skutenost oznámit Pokud po vyerpání všech možností zstává etický problém nevyešen, musí se auditor/úetní znalec, pokud to je možné, distancovat od záležitosti, která vede ke vzniku konfliktu. Auditor/úetní znalec musí uinit závr, zdali je za dané situace vhodné nepokraovat jako len týmu zakázky nebo v úasti na specifické zakázce nebo zcela odstoupit od dané zakázky, ukonit vztah s firmou nebo zamstnavatelem. SEKCE 110 Integrita Princip integrity stanoví všem auditorm/úetním znalcm závazek být poctiví a estní ve všech profesních a odborných jednáních. Integrita též pedpokládá nestranné zacházení a pravdomluvnost Jméno auditora/úetního znalce nesmí být vdom spojováno se zprávami, hlášeními, stanovisky i jinými informacemi, o nichž se auditor/úetní znalec domnívá, že tyto informace: (a) obsahují významn nesprávná nebo zavádjící sdlení; (b) obsahují nedbale pipravená sdlení nebo informace; nebo (c) postrádají nebo zastírají informace, které musí být uvedeny, a takovéto opomenutí nebo zastírání mže být zavádjící. Jestliže se auditor/úetní znalec dozví, že jeho jméno je spojováno s takovými informacemi, musí podniknout kroky k náprav Auditor/úetní znalec nebude postupovat v rozporu s odst , pokud vydá modifikovanou zprávu ve vztahu k záležitosti uvedené v odstavci SEKCE 120 Objektivita Princip objektivity ukládá auditorovi/úetnímu znalci povinnost neopustit svj profesionální a odborný úsudek z dvodu zaujatosti, konfliktu zájm nebo pílišného ovlivování dalšími osobami

11 120.2 Auditor/úetní znalec se mže dostat do situací, které ohrožují jeho objektivitu. Není možné vyjmenovat a popsat všechny konkrétní situace. Auditor/úetní znalec nesmí poskytovat odborné služby v takové situaci i souvislosti, kdy jej lze považovat za zaujatého nebo kdy dochází k nadmrnému ovlivování jeho úsudku ve vztahu k dané služb. SEKCE 130 Odborná zpsobilost a ádná pée Princip odborné zpsobilosti a ádné pée vyžaduje od auditor/úetních znalc dodržování tchto závazk: (a) udržovat si odborné znalosti a dovednosti na požadované úrovni tak, aby bylo zajištno, že klienti nebo zamstnavatel obdrží kvalifikovanou odbornou službu; a (b) jednat pi poskytování odborných služeb peliv a v souladu s píslušnými odbornými a profesními standardy Poskytování kvalifikovaných odborných služeb vyžaduje používání rozumného úsudku pi aplikaci odborných znalostí a dovedností. Zpsobilost poskytovat kvalifikované odborné služby mže být rozdlena do dvou fází: (a) získání odborné zpsobilosti; a (b) udržování odborné zpsobilosti Udržování odborné zpsobilosti vyžaduje prbžné studium a pochopení píslušných nových technicko-odborných a profesních novinek. Prbžný odborný rst umožuje auditorovi/úetnímu znalci rozvíjet a udržovat si schopnosti vedoucí k poskytování kvalitních služeb v rámci svého profesního psobení Pelivé jednání zahrnuje zodpovdnost jednat v souladu s požadavky zadání zakázky peliv, svdomit a v ureném ase Auditor/úetní znalec se musí ujistit, že ti, kteí jsou mu podízeni, absolvovali potebnou profesní pípravu a jejich práce je provována V pípad nutnosti musí auditor/úetní znalec upozornit klienta, zamstnavatele nebo ostatní uživatele jeho služeb na možná omezení v rámci poskytovaných služeb

12 SEKCE 140 Dvrný charakter informací Princip dvrného charakteru informací stanoví auditorovi/úetnímu znalci povinnost: (a) neuvádt mimo firmu nebo zamstnavatelskou organizaci dvrné informace získané v rámci profesních a obchodních vztah, pokud k tomu není oprávnn nebo pokud takový postup není vyžadován nebo povolen právními nebo profesními pedpisy; a (b) nepoužívat dvrnou informaci získanou pi poskytování odborných služeb k osobní výhod nebo pro poteby tetích stran Auditor/úetní znalec musí dodržovat princip dvrného charakteru informací i mimo pracovní prostedí a uvdomovat si možnost neúmyslného prozrazení informací zejména ve vztahu k blízkým obchodním spoleníkm a ve vztazích k nejbližším rodinným píslušníkm Auditor/úetní znalec musí též považovat za dvrné informace získané od možného klienta nebo budoucího zamstnavatele Auditor/úetní znalec musí dodržovat princip dvrného charakteru informací i v rámci firmy nebo zamstnavatelské organizace Auditor/úetní znalec musí podniknout potebné kroky k tomu, aby se ujistil, že jemu podléhající pracovníci a ti, kteí poskytli poradenství i asistenci, jsou si vdomi povinnosti auditora/úetního znalce zachovávat dvrný charakter informací Povinnost zachovat dvrný charakter informací trvá i po ukonení smluvního vztahu mezi auditorem/úetním znalcem a klientem nebo zamstnavatelem. Pokud auditor/úetní znalec zmní zamstnání nebo získá nového klienta, mže použít již díve získané zkušenosti. Nicmén auditor/úetní znalec v této souvislosti nesmí použít nebo zveejnit jakoukoliv dvrnou informaci, kterou získal i obdržel v rámci profesního i obchodního vztahu Níže uvádíme okolnosti, za nichž auditoi/úetní znalci jsou nebo mohou být nuceni zveejnit dvrné informace nebo kdy je takové zveejnní vhodné: (a) zveejnní umožuje zákon a je schváleno klientem nebo zamstnavatelem; (b) zveejnní vyplývá ze zákona, nap.: pedložení dokument i jiná forma poskytnutí dkaz v prbhu soudního ízení projednání; nebo zveejnní zjištných porušení zákona píslušným orgánm

13 (c) Existuje profesní povinnost zveejnit dvrné informace nebo právo na jejich zveejnní a toto není zakázáno právními pedpisy: v rámci provrky kvality práce lenské organizace nebo profesního sdružení; reakce na dotaz vznesený nebo šetení provádné ze strany lenské organizace nebo regulátora; poteba hájit profesní zájmy auditora/úetního znalce v soudní pi; nebo dodržování technických standard a etických požadavk Skutenosti posuzované pi rozhodování o tom, zda zveejnit dvrnou informaci, zahrnují posouzení toho: (a) zda by zájmy všech zúastnných stran, vetn tetích osob, jejichž zájmy mohou být ovlivnny, mohly být ohroženy, pokud klient nebo zamstnavatel bude souhlasit se zveejnním informace ze strany auditora/úetního znalce; (b) zda jsou všechny potebné informace známy a podloženy tak, aby byly použitelné; pokud informace obsahují neovená fakta, neúplné informace nebo neprokázané závry, je teba použít odborný úsudek k rozhodnutí o tom, jaký rozsah zveejnní použít a zda vbec zveejnní pipadá v úvahu; (c) oekávaný zpsob zveejnní vetn oekávaných píjemc; a (d) zda strany, kterým je sdlení ureno, jsou tmi, jimž by toto sdlení mlo být poskytnuto. SEKCE 150 Profesionální jednání Princip profesionálního jednání vyžaduje od auditora/úetního znalce dodržování všech píslušných zákon a ostatních právních pedpis tak, aby se vyhnul jednání, o kterém ví nebo by ml vdt, že mže zdiskreditovat profesi. Toto zahrnuje aktivity, o nichž by se mohla logicky uvažující a pouená tetí strana, která zváží všechny píslušné informace a okolnosti dostupné auditorovi/úetnímu znalci, domnívat, že negativn ovlivují dobré jméno profese Pi marketingových aktivitách a propagaci sebe sama a své innosti musí auditor/úetní znalec zajistit, aby nebylo ohroženo dobré jméno profese. Auditor/úetní znalec musí být estný a upímný a nesmí: (a) nepimen vyzvedávat typ služeb, které je schopen nabídnout, dosaženou úrove odborné kvalifikace nebo získané zkušenosti; nebo (b) posmšn komentovat práci druhých nebo provádt v této souvislosti neopodstatnná srovnání

14 - 14 -

15 ÁST B: AUDITOI Sekce 200 Sekce 210 Sekce 220 Sekce 230 Sekce 240 Sekce 250 Sekce 260 Sekce 270 Sekce 280 Sekce 290 Sekce 291 Úvod Získávání zakázek Konflikty zájm Alternativní stanoviska Honoráe a ostatní zpsoby odmování Propagace odborných služeb Dary a pohostinnost Správa klientských aktiv Objektivita pi poskytování všech služeb Nezávislost pi auditech a provrkách úetní závrky Nezávislost pi ostatních ovovacích zakázkách SEKCE 200 Úvod Tato ást Kodexu popisuje, jakým zpsobem mají auditoi používat v uritých situacích koncepní rámec uvedený v ásti A. Tato ást Kodexu nepopisuje všechny okolnosti a vztahy, v nichž se mže auditor ocitnout a v rámci kterých vznikají nebo mohou vzniknout hrozby ohrožující dodržení základních princip. Proto se auditorm doporuuje obezetnost v pípad takových okolností a souvislostí Auditor se nesmí zámrn úastnit žádných podnikatelských aktivit, jiných aktivit nebo pijímat zamstnání, které ohrožují nebo mohou ohrozit integritu, objektivitu a dobrou povst profese a ve svých dsledcích jsou nesluitelné se základními principy. Hrozby a zabezpeovací prvky Dodržování základních princip mže být potenciáln ohroženo množstvím okolností a souvislostí. Povaha a závažnost tchto hrozeb se mohou lišit v návaznosti na to, zda vznikly ve vztahu k poskytování služeb auditnímu klientovi nebo zda je auditní klient subjektem veejného zájmu, zda se jedná o klienta, u nhož se provádí ovování a ne audit, nebo klienta, u nhož se žádný typ ovování neprovádí. Hrozby patí do jedné nebo nkolika následujících kategorií: (a) vlastní zainteresovanost; (b) provrka po sob samém; (c) protekní vztah;

16 (d) spíznnost; a (e) vydíratelnost. Tyto hrozby jsou dále blíže pojednány v ásti A tohoto Kodexu Píklady situací, za kterých auditorovi hrozí nebezpeí vzniku hrozby vlastní zainteresovanosti: len týmu provádjící ovování vlastní pímý finanní podíl u klienta, u njž se ovování provádí; firma je nadmrn závislá na celkových honoráích od jednoho klienta; len týmu provádjícího ovování má velice blízký obchodní vztah s klientem, u nhož se ovování provádí; firma má obavy z možné ztráty významného klienta; len auditního týmu vede jednání o zamstnání s klientem, u nhož se audit provádí; firma uzavela ujednání o podmínném honorái ve vztahu k ovovací zakázce; auditor pi posouzení výsledk pedchozí poskytnuté odborné služby identifikuje významnou nesprávnost zpsobenou zamstnancem stejné firmy Píklady situací, které vedou ke vzniku hrozby, že bude auditor provádt provrku po sob samém: firma vydává zprávu o ovení úinnosti fungování finanních systém, které sama navrhla a implementovala; firma se podílela na píprav pvodních dat použitých k vypracování záznam, které jsou pedmtem ovovací zakázky; len týmu provádjícího ovování je, nebo nedávno byl, vedoucím pedstavitelem nebo funkcionáem klienta; len týmu provádjícího ovování je, nebo nedávno byl, zamstnán u klienta na pozici, ze které mohl významn ovlivovat pedmt zakázky; firma poskytuje ovovací služby klientovi, které mají pímý vliv na pedmt ovovací zakázky Píklady situací, které vedou ke vzniku hrozby protekního vztahu auditora: firma propaguje akcie klienta, u nhož se provádí audit úetní závrky; auditor obhajuje auditorského klienta v soudním ízení nebo pi ešení sporu s tetími stranami

17 200.7 Píklady situací, které vedou ke vzniku hrozby spíznnosti auditora: len týmu provádjícího zakázku má blízkého nebo nejbližšího rodinného píslušníka, který je vedoucím pedstavitelem i funkcionáem klienta; len týmu provádjícího zakázku má blízkého nebo nejbližšího rodinného píslušníka, který je u klienta zamstnán na pozici, ze které mže významn ovlivovat pedmt zakázky; vedoucí pedstavitel, funkcioná nebo zamstnanec klienta vykonávající pozici, ze které mže významn ovlivovat pedmt zakázky, byl nedávno partnerem zakázky; auditor pijímá dary nebo pednostní jednání ze strany klienta, krom pípad, kdy poskytnutá hodnota je zanedbatelná i nevýznamná. vedoucí lenové týmu dlouhodob pracují pro auditního klienta Píklady situací, které vedou ke vzniku hrozby vydíratelnosti: firmu ohrožuje ztráta klientské zakázky; auditní klient dává najevo, že firm nezadá plánovanou neauditní zakázku, pokud firma nadále bude projevovat nesouhlas s klientovým úetním ešením jisté transakce; firmu ohrožuje soudní spor s klientem; firma je nucena neadekvátn snížit rozsah prací, aby se snížila výše honoráe; auditor je nucen souhlasit s názorem zamstnance klienta z dvodu odborné pevahy tohoto zamstnance; partner auditní spolenosti podmiuje pracovní postup zamstnance jeho souhlasem s nesprávným úetním ešením u auditního klienta Zabezpeovací prvky, které mohou eliminovat i snížit hrozby na pijatelnou úrove, se dlí do dvou širších kategorií: (a) zabezpeovací prvky vytvoené profesními orgány, legislativou i regulatorními orgány; a (b) zabezpeovací prvky v pracovním prostedí. Píklady zabezpeovacích prvk vytvoených profesními orgány, legislativou i regulatorními orgány jsou uvedeny v bodu ásti A tohoto Kodexu Auditor musí použít svj úsudek, aby stanovil, jak nejlépe se vypoádat s hrozbami, které pekraují pijatelnou hranici, zda použitím zabezpeovacích prvk za úelem jejich eliminace nebo snížení na pijatelnou úrove nebo ukonením i odmítnutím zakázky. Pi použití svého úsudku musí auditor vzít v úvahu, zda by logicky uvažující a pouená tetí strana, která zváží všechny odpovídající informace a skutenosti dostupné auditorovi v daný okamžik, pravdpodobn dovodila, že dané zabezpeovací prvky eliminují i snižují hrozby na pijatelnou

18 úrove tak, aby dodržování základních princip nebylo ohroženo. Toto uvažování bude ovlivnno takovými skutenostmi, jako je napíklad závažnost hrozby, charakter zakázky a struktura firmy V pracovním prostedí se jednotlivé zabezpeovací prvky liší v závislosti na charakteru daného prostedí. Zabezpeovací prvky v pracovním prostedí zahrnují jak celofiremní zabezpeovací prvky, tak i zabezpeovací prvky vztahující se k jednotlivým zakázkám Celofiremní zabezpeovací prvky v rámci pracovního prostedí firmy zahrnují následující píklady: vedení firmy zdrazuje dležitost dodržování základních princip; vedení firmy vytváí oekávání, že lenové tým provádjících ovení budou pracovat ve veejném zájmu; metodiky a postupy k zavádní a sledování ízení kvality zakázek; metodiky v písemné form týkající se poteby identifikovat ohrožení dodržování základních princip, hodnotit závažnost tchto hrozeb a aplikovat zabezpeovací prvky k jejich vylouení nebo omezení na pijatelnou míru nebo v pípad nedostupnosti zabezpeovacích prvk i nemožnosti jejich aplikace ukonit nebo odmítnout zakázku; interní metodiky a postupy v písemné form, které upravují dodržování základních princip; metodiky a postupy, které umožují identifikaci zájm i vztah mezi firmou nebo leny tým provádjících zakázku na jedné stran a klienty na stran druhé; metodiky a postupy urené k monitorování a pípadn ešení závislosti na píjmech od jednoho klienta; využívání jiných partner a zakázkových tým se samostatnými liniemi podízenosti pi poskytování služeb nemajících charakter ovování, které jsou poskytovány klientm, u nichž se provádí i ovování; metodiky a postupy, jimiž se jednotlivcm, kteí nejsou leny týmu provádjícího zakázku, zakazuje nepimen ovlivovat výsledek zakázky; vasné informování všech partner a odborných pracovník o firemních metodikách a postupech a veškerých jejich zmnách vetn náležitého proškolení a vzdlávání ohledn této tematiky; ustanovení lena nejvyššího vedení firmy, který má vykonávat dohled nad náležitým fungováním systému ízení kvality zakázek; upozorování partner a odborných pracovník na klienty, u nichž se provádí ovování, a na subjekty s nimi spíznné, na nichž tito partnei a odborní pracovníci musí být nezávislí; disciplinární mechanismus k podpoe dodržování metodik a postup;

19 zveejnné metodiky a postupy podporující a zmocující pracovníky firmy k tomu, aby informovali píslušníky vrcholového managementu o veškerých problémech, které se týkají dodržování základních princip a které se týkají jich osobn Zabezpeovací prvky vztahující se k jednotlivým zakázkám v rámci pracovního prostedí zahrnují napíklad: povení auditora, který nebyl lenem týmu provádjícího zakázku, která není ovováním, aby kontroloval provedenou práci, pípadn podle poteby zajišoval poradenství; povení auditora, který nebyl lenem auditního týmu, aby kontroloval provedenou práci, pípadn podle poteby zajišoval poradenství; konzultace s nezávislou tetí stranou, nap. s výborem nezávislých editel, profesním regulatorním orgánem nebo jiným auditorem; projednání etických záležitostí s osobami povenými správou a ízením u klienta; informování osob povených správou a ízením u klienta o charakteru poskytovaných služeb a související výši útovaných honorá; využití služeb jiné firmy, která provede ást zakázky nebo zopakuje provedení ásti zakázky; rotace výše postavených len auditního týmu V návaznosti na charakter zakázky se mže auditor též spolehnout na zabezpeovací prvky uplatované klientem. Nicmén k tomu, aby se hrozby snížily na pijatelnou úrove, není možné se spolehnout pouze na klientem zavedené postupy Zabezpeovací prvky v rámci klientových systém a postup zahrnují následující píklady: klient vyžaduje souhlas osob, které nejsou leny vedení, se zadáním zakázky konkrétní firm; klient má pro úely provádní manažerských rozhodnutí kompetentní zamstnance, kteí mají zkušenosti a mnohaletou praxi; klient má zavedeny vnitní postupy k zajištní objektivního výbru pi zadávání zakázek nemajících charakter ovování; klient zavedl strukturu správy a ízení, která umožuje náležitý dohled nad firmou poskytovanými službami vetn efektivní komunikace

20 SEKCE 210 Získávání zakázek Pijetí klienta Ped tím, než uzave smlouvu s novým klientem, se auditor musí ujistit, zda pijetí klienta nevytvoí hrozbu ve vazb na dodržování základních princip. Pípadné hrozby týkající se integrity nebo profesionálního jednání mohou vzniknout napíklad ve vazb na podezelé záležitosti vztahující se ke klientovi (vlastníci, ídící pracovníci spolenosti, aktivity spolenosti) Mezi klientské záležitosti, které, pokud jsou známy, mohou ohrozit dodržování základních princip, patí napíklad zapojení klienta do nezákonných aktivit (nap. praní špinavých penz), neestnost nebo pochybné zpsoby vykazování Auditor musí vyhodnotit závažnost hrozeb a pijmout v pípad poteby zabezpeovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na pijatelnou úrove. Píklady zabezpeovacích prvk zahrnují: získání a porozumní informacím o klientovi, jeho vlastnické struktue, vedoucích pracovnících a osobách odpovdných za správu spolenosti a obchodní aktivity; nebo zavázání klienta ke zlepšování proces v oblasti správy a ízení spolenosti i interních kontrol Pokud identifikované hrozby nelze snížit na pijatelnou úrove, auditor musí klienta odmítnout Doporuuje se, aby auditor pravideln pezkoumal rozhodnutí o pijetí klienta u opakujících se zakázek. Pijetí zakázky Základní princip odborné zpsobilosti a ádné pée stanoví auditorovi povinnost poskytovat pouze takové služby, k nimž je auditor zpsobilý. Ped tím, než pijme zakázku, musí auditor stanovit, zda pijetím zakázky nedojde k ohrožení základních princip. Napíklad hrozba vlastní zainteresovanosti ve vztahu k odborné zpsobilosti a ádné péi mže vzniknout, pokud tým provádjící zakázku nedisponuje ani si nemže obstarat kvalifikaci nutnou k ádnému provedení zakázky Auditor musí vyhodnotit závažnost hrozeb a pijmout v pípad poteby zabezpeovací prvky k jejich eliminaci nebo snížení na pijatelnou úrove. Píklady zabezpeovacích prvk zahrnují: získání potebných znalostí o charakteru innosti klienta, komplexnosti jeho aktivit, specifických požadavcích na zakázku a úelu, podstat a rozsahu oekávaných prací;

Odpovědnost a povinnosti auditora

Odpovědnost a povinnosti auditora Odpovědnost a povinnosti auditora Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Auditor je při provádění auditorské činnosti vázán právními předpisy, je povinen dodržovat auditorské standardy, etický kodex a ostatní

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY / ÚČETNÍ ZNALCE

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY / ÚČETNÍ ZNALCE ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY / ÚČETNÍ ZNALCE OBSAH Strana PŘEDMLUVA 3 ČÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU 5 100 Úvod a základní principy 5 110 Bezúhonnost 9 120 Objektivita 10 130 Odborná způsobilost a řádná péče

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Plzeň 2014 Bc. Štěpánka VÁVROVÁ ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza pínos finanního auditu malých

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

ISA 260 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY

ISA 260 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec

Více

ISA 600 VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA. (Tento standard je platný) OBSAH

ISA 600 VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA. (Tento standard je platný) OBSAH VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA (Tento standard je platný) OBSAH Odstavec Úvod.. 1-5 Přijetí úlohy hlavního auditora 6 Postupy hlavního auditora 7-14 Spolupráce auditorů. 15 Záležitosti, které je nutné zvážit

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚČETNÍ ZNALCE VYDÁNÍ 2010 MEZINÁRODNÍ FEDERACE ÚČETNÍCH

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚČETNÍ ZNALCE VYDÁNÍ 2010 MEZINÁRODNÍ FEDERACE ÚČETNÍCH VYDÁNÍ 2010 MEZINÁRODNÍ FEDERACE ÚČETNÍCH International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14 th Floor New York, New York 10017 USA Tuto publikaci vydala Mezinárodní federace účetních (IFAC).

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

ÚPLNÉ ZNNÍ. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. bezna o stetu zájm. ve znní zákona. 216/2008 Sb. (vyhlášeno dne )

ÚPLNÉ ZNNÍ. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. bezna o stetu zájm. ve znní zákona. 216/2008 Sb. (vyhlášeno dne ) ÚPLNÉ ZNNÍ 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. bezna 2006 o stetu zájm ve znní zákona. 216/2008 Sb. (vyhlášeno dne 20. 6. 2008) Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ STET ZÁJM A NESLUITELNOST

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Servisní smlouva - kanalizace

Servisní smlouva - kanalizace Servisní smlouva - kanalizace Objednatel: Obec Kojetice Sídlo: Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastoupená: ve vcech smluvních: Vra Richtermocová, starostka obce ve vcech technických: Vra Richtermocová, starostka

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající dnem 15.prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec

Více

AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITOR ESKÉ REPUBLIKY. 52 P EZKOUMÁNÍ HOSPODA ENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK

AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITOR ESKÉ REPUBLIKY. 52 P EZKOUMÁNÍ HOSPODA ENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK AUDITORSKÝ STANDARD KOMORY AUDITOR ESKÉ REPUBLIKY. 52 PEZKOUMÁNÍ HOSPODAENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK OBSAH Odstavec Úvod Pedmt standardu 1-4 Datum úinnosti 5 Cíl 6 Požadavky Požadavky právních pedpis

Více

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A

Více

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ.

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ. Systém managementu jakosti (SMJ) ást 1 Blok 2 Ing. Antonín Zatloukal únor 2007 O em bude prezentace Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ Základní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Tel.: +420 541 235 273 Fax: +420 541 235 745 www.bdo.cz BDO CA s. r. o. Marie Steyskalové 14 Brno 616 00 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Elektromont Brno, akciová společnost Výrok auditora

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

! " #!" # $%& ' ( ) *+, - '. / 0

!  #! # $%& ' ( ) *+, - '. / 0 !" #!"#$%& '()*+,-'. /0 $$ '$,! * '2 3.'$ "'4&-' *."3 *.*#4 * * -#& #)*-*'2!)*!.-*#+ *!"#$%& ' 5'#!" 6 789 %* 78-*#+ *9: 8-*#+ * 6 ;.# < 4

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R Kontrola hospodaení V této kapitole se zamíme na nezbytnou souást procesu ízení každého subjektu a to na kontrolu. Ta je ve skautské praxi vykonávána rznými formami a to zejména podle typu kontrolovaných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Vzdlávání zamstnanc spolenosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele PPL CZ, s.r.o.

Více

B_AudAuditing. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu

B_AudAuditing. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu B_AudAuditing - zopakování látky - praktický příklad - ukončení předmětu Václav Kupec 3 Obecné cíle externího auditora IV. Blok 3.1 Externí audit -realizace Tento audit provádějí autorizovaní externí pracovníci

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, Praha 1

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, Praha 1 Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 Etický kodex Změny Komory auditorů České republiky Praha, prosinec 2015 Komora auditorů ČR prosinec 2015 ZMĚNY ETICKÉHO KODEXU KOMORY AUDITORŮ

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod.... 1-5 Stanovení nutnosti využít práce vykonané

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy, Seite 1 von 9 32002L0015 Official Journal L 080, 23/03/2002 P. 0035-0039 SMRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/15/ES ze dne 11. bezna 2002 o úprav pracovní doby osob vykonávajících mobilní innosti

Více

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní:

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní: Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966 Ve znní: zákona. 88/1968 Sb., zákona. 153/1969 Sb., zákona. 100/1970 Sb., zákona. 20/1975 Sb., zákona. 72/1982

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

ISA 250 PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 250 PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘIHLÍŽENÍ K ZÁKONŮM A NAŘÍZENÍM PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu)* OBSAH Odstavec Úvod 1-8 Odpovědnost

Více