ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE"

Transkript

1 ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚETNÍ ZNALCE OBSAH Strana PEDMLUVA 3 ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU Úvod a základní principy Integrita Objektivita Odborná zpsobilost a ádná pée Dvrný charakter informací Profesionální jednání 13 ÁST B: AUDITOI Úvod Získávání zakázek Konflikty zájm Alternativní stanoviska Honoráe a ostatní zpsoby odmování Propagace odborných služeb Dary a pohostinnost Správa klientských aktiv Objektivita pi poskytování všech služeb Nezávislost pi auditech a provrkách úetní závrky Nezávislost pi ostatních ovovacích zakázkách 87 ÁST C: ÚETNÍ ZNALCI Úvod Možné konflikty Píprava a vykazování informací Zajištní potebné kvalifikace Finanní podíly Stimuly a pesvdování 126 DEFINICE 129 PLATNOST 137

2 - 2 -

3 PEDMLUVA Posláním mezinárodní federace úetních (IFAC), jak je uvedeno v její zizovací listin, je sloužit veejným zájmm, upevovat pozici profese úetních/auditor po celém svt, pispívat k rozvoji silných mezinárodních ekonomik a za tímto úelem zajišovat a propagovat dodržování nároných mezinárodních profesních standard, podporovat mezinárodní sbližování tchto standard a vyjadovat se k otázkám veejného zájmu tam, kde je uplatnní odborných názor profese nejúinnjší. S cílem zajistit toto poslání Rada IFAC ustanovila Mezinárodní radu pro etické standardy úetních/auditor, jejímž úkolem je vytváet a vydávat ve své vlastní kompetenci vysoce hodnotné etické standardy a další stanoviska urená pro využití ze strany auditor /úetních znalc na celém svt/v globálním mítku. Tento Etický kodex pro auditory a úetní znalce stanoví etické požadavky pro auditory/úetní znalce. lenské organizace IFAC nesmí uplatovat mén písné standardy než ty, které jsou uvedeny v tomto Kodexu. Nicmén pokud lenská organizace nebo firma ze zákonných nebo regulatorních dvod nemže dodržovat nkterá ustanovení Kodexu, musí zajistit kompatibilitu se všemi jeho ostatními ástmi. Nkteré legislativy mohou obsahovat požadavky a postupy, které jsou odlišné od tohoto Kodexu. Auditoi/úetní znalci psobící v rámci tchto místních legislativ si musí být vdomi tchto rozdíl a musí dodržovat vždy ty písnjší požadavky, pokud to zákon nebo regulatorní opatení nezakazují

4 - 4 -

5 ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU Sekce 100 Sekce 110 Sekce 120 Sekce 130 Sekce 140 Sekce 150 Úvod a základní principy Integrita Objektivita Odborná zpsobilost a ádná pée Dvrný charakter informací Profesionální jednání SEKCE 100 Úvod a základní principy Význaným znakem profese úetních znalc/auditor je pijetí odpovdnosti jednat ve veejném zájmu. Proto není odpovdností auditora/úetního znalce jen uspokojování poteb individuálního klienta nebo zamstnavatele. Pi jednání ve veejném zájmu musí auditor/úetní znalec dodržovat tento Kodex. Nicmén pokud auditor/úetní znalec ze zákonných nebo regulatorních dvod nemže dodržovat nkterá ustanovení Kodexu, musí zajistit kompatibilitu se všemi jeho ostatními ástmi Kodex je tvoen 3 ástmi. ást A uvádí základní principy etického chování pro auditory/úetní znalce a stanoví koncepní rámec, který musí auditor/úetní poradce dodržovat pi: (a) identifikaci hrozeb ohrožujících dodržování základních princip; (b) vyhodnocování významnosti tchto hrozeb; a (c) pijímání zabezpeovacích prvk nezbytných k eliminaci nebo snížení hrozeb na pijatelnou úrove. Opatení jsou nezbytná, dokud auditor/úetní znalec nezjistí, že hrozby dosahují takové úrovn, pi které by logicky uvažující a pouená tetí strana po zvážení všech dostupných informací a okolností pravdpodobn dovodila, že dodržování základních princip není ohroženo. Auditor/úetní znalec musí pi aplikaci tohoto koncepního rámce použít svj odborný úsudek ásti B a C stanoví, jakým zpsobem použít koncepní rámec v konkrétních situacích. Poskytují píklady zabezpeovacích prvk, která je možné pijímat s cílem eliminovat existující hrozby a zajistit dodržování základních princip. Popisují také situace, kdy nelze pijmout opatení k eliminaci hrozeb a následn je nutné se aktivitám nebo vztahm vytváejícím takové hrozby vyhnout. ást B se týká auditor, ást C se týká úetních znalc. Za uritých okolností mže být ást C relevantní také pro auditory

6 100.4 Použití výrazu muset/mít povinnost ( shall ) v tomto Kodexu ukládá auditorm/úetním znalcm a firmám povinnost dodržovat ta ustanovení, ve kterých je výraz muset/mít povinnost obsažen. Výjimky nejsou povoleny, pokud nejsou uvedeny v Kodexu. Základní principy Auditor/úetní znalec je povinen dodržovat tyto základní principy: (a) Integrita být upímný a estný ve všech odborných a obchodních vztazích. (b) Objektivita nedovolit, aby zaujatost, stet zájm nebo nepípustný vliv jiných stran pevážily nad profesním a odborným uvažováním. (c) Odborná zpsobilost a ádná pée udržovat odborné znalosti a dovednosti na úrovni potebné k tomu, aby klientovi nebo zamstnavateli mohl poskytovat vysoce kvalifikované odborné služby na základ nejnovjších poznatk a vývoje v úetní praxi, legislativ a technických postupech, a postupovat odpovdn a v souladu s píslušnými odbornými a profesními standardy. (d) Dvrný charakter informací zachovávat mlenlivost o informacích získaných v rámci profesních a obchodních vztah pi poskytování odborných služeb, a proto nesdlovat takovéto informace tetím stranám bez náležitého a konkrétního oprávnní, s výjimkou pípad, kdy existuje právo i povinnost podle zákona nebo podle profesních pedpis informace sdlit, ani nepoužívat dvrné informace pro osobní užitek auditora/úetního znalce nebo tetí strany. (e) Profesionální jednání dodržovat píslušné zákony a vyhlášky a vyhýbat se jakémukoliv jednání, které diskredituje profesi. Každý z tchto základních princip je podrobnji pojednán v sekcích Uplatování koncepního rámce Podmínky, ve kterých auditoi/úetní znalci pracují, umožují vznik rzných situací, které mohou ohrožovat dodržování základních princip. Je nemožné definovat každou jednotlivou situaci, která vede ke vzniku takovýchto hrozeb, a navrhnout odpovídající postupy. Navíc se typ zakázky a zadání mohou lišit, a tudíž mohou vznikat rozdílné hrozby, které vyžadují použití rzných zabezpeovacích prvk. Z toho dvodu Kodex vytváí koncepní rámec, který vyžaduje, aby auditor/úetní znalec identifikoval, vyhodnotil a vyešil pípady, kdy je ohroženo dodržování základních princip. Uplatování koncepního rámce podporuje auditora/úetního znalce v dodržování etických požadavk Kodexu a v plnní jeho povinnosti jednat ve veejném zájmu. Koncepní rámec uvádí mnoho rozliných - 6 -

7 okolností, které umožují vznik hrozeb ve vztahu k dodržování základních princip s cílem zabránit tomu, aby auditor/úetní znalec došel k závru, že situace je pípustná v pípad, že není pímo zakázána Pokud auditor/úetní znalec zjistí skutenosti, které mohou ohrožovat dodržování základních princip, a na základ jejich posouzení rozhodne, že pekraují pijatelnou úrove, musí rozhodnout, zda jsou k dispozici dostupné, odpovídající zabezpeovací prvky, které je možné uplatnit a která povedou k eliminaci nebo snížení hrozeb na pijatelnou úrove. Auditor/úetní znalec musí pi rozhodování použít odborný úsudek a vzít v úvahu, zda by logicky uvažující a pouená tetí strana, která zváží všechny odpovídající informace a skutenosti dostupné auditorovi/úetnímu znalci v daný okamžik, pravdpodobn dovodila, že dané zabezpeovací prvky eliminují i sníží hrozby na pijatelnou úrove tak, aby dodržování základních princip nebylo ohroženo Auditor/úetní znalec musí vyhodnotit jakékoliv ohrožení dodržování základních princip ve všech pípadech, kdy se dozví nebo lze pedpokládat, že se dozvdl o okolnostech i vztazích, které by dodržení základních princip mohly ohrozit Auditor/úetní znalec musí brát v úvahu kvalitativní i kvantitativní faktory pi vyhodnocování významnosti ohrožení. Pi uplatování koncepního rámce se mže auditor/úetní znalec ocitnout v situaci, kdy hrozby nelze eliminovat nebo snížit na pijatelnou úrove, a to z dvodu jejich významnosti nebo nedostupnosti odpovídajících zabezpeovacích prvk nebo pokud tyto odpovídající zabezpeovací prvky není možné použít. V takové situaci musí auditor/úetní znalec práci na zakázce odmítnout i perušit i, pokud je to nutné, vzdát se klienta v pípad auditora a v pípad úetního znalce ukonit vztah se zamstnavatelem Auditor/úetní znalec mže neúmysln porušit ustanovení tohoto Kodexu. V závislosti na povaze a významnosti dané skutenosti takovéto neúmyslné porušení nemusí být považováno za porušení základních princip za pedpokladu, že jakmile je porušení zjištno, je okamžit napraveno a jsou uplatnny potebné zabezpeovací prvky Pokud se auditor/úetní znalec ocitne v neobvyklé situaci, kdy by postup v souladu s Kodexem vedl k nepimeným následkm nebo by výsledek innosti nebyl v souladu s veejným zájmem, je doporuena konzultace s lenem profesního orgánu nebo regulatorním orgánem. Hrozby a zabezpeovací prvky Hrozby mohou být zpsobeny adou souvislostí a událostí. Pokud njaká souvislost nebo okolnost vede ve svém dsledku ke vzniku hrozby, mže tato hrozba ohrozit nebo být vnímána jako skutenost ohrožující dodržování základních princip auditorem/úetním znalcem. Souvislosti a okolnosti mohou zpsobit více než jednu hrozbu a hrozba mže ovlivnit dodržování - 7 -

8 více než jednoho základního principu. Hrozby spadají do jedné nebo více z následujících kategorií: (a) Hrozba vlastní zainteresovanosti hrozba, že finanní nebo jiný podíl u klienta nepatin ovlivní úsudek a chování auditora/úetního znalce; (b) Hrozba provrky po sob samém hrozba, že auditor/úetní znalec nesprávn vyhodnotí pedchozí závr nebo službu poskytnutou auditorem/úetním znalcem nebo jinou osobou ze stejné firmy nebo organizace a tento závr bude použit pi poskytovaní souasných služeb; (c) Hrozba protekního vztahu hrozba, že auditor/úetní znalec podporuje stanovisko klienta nebo zamstnavatele natolik, že jeho objektivita bude zpochybnna; (d) Hrozba spíznnosti hrozba, že auditor/úetní znalec v dsledku dlouhodobého i blízkého vztahu s klientem nebo zamstnavatelem bude píliš naklonn zájmm zúastnných a výsledkm jejich práce; a (e) Hrozba vydíratelnosti hrozba, že auditor/úetní znalec bude odrazen skutenými nebo naznaovanými hrozbami, vetn pokus o nepípustný nátlak od toho, aby jednal objektivn. ásti B a C tohoto Kodexu oddlen vysvtlují, jak tyto kategorie hrozeb mohou být definovány pro auditory na jedné stran a úetní znalce na stran druhé. Auditoi mohou též v uritých pípadech využít doporuení v ásti C Zabezpeovací prvky jsou postupy nebo ostatní opatení, které mohou eliminovat nebo snížit hrozby na pijatelnou úrove. lení se do dvou širších kategorií: (a) zabezpeovací prvky vytvoené profesními orgány, legislativou nebo regulatorními orgány; a (b) zabezpeovací prvky v rámci pracovního prostedí Zabezpeovací prvky vytvoené profesními orgány, legislativou nebo regulatorními orgány zahrnují: požadavky na vzdlání, profesní pípravu a zkušenosti pi vstupu do profese; požadavky na trvalý profesní rozvoj; požadavky a pravidla na správu a ízení; profesní standardy; sledování uplatování zabezpeovacích prvk a disciplinárních proces profesními a regulatorními orgány; externí kontrola vydaných zpráv, hlášení, stanovisek nebo informací poskytnutých auditorem/úetním znalcem, která je provádna tetí stranou, jež je k tomu zmocnna

9 V ástech B a C Kodexu se oddlen pojednává o zabezpeovacích prvcích pro pracovní prostedí auditor a pro pracovní prostedí úetních znalc Nkteré zabezpeovací prvky mohou zvýšit pravdpodobnost zjištní neetického chování nebo odrazení od takovéhoto chování. Taková zabezpeovací prvky bezpenostní opatení, které mohou být vytváeny profesí úetních znalc/auditor, legislativními i regulatorními orgány nebo zamstnavateli, zahrnují: efektivní, veejn prezentovaný systém vyizování stížností provozovaný zamstnavatelem, profesním orgánem nebo regulátorem, který umožuje kolegm, zamstnavatelm a veejnosti upozornit na neprofesionální nebo neetické chování; jednoznan definovanou povinnost oznámit porušení dodržování požadavk na etické jednání. ešení etických konflikt Auditor/úetní znalec mže být požádán, aby vyešil konflikt v dodržování základních princip Pi zahájení formálního i neformálního procesu ešení konfliktu mohou být pro proces relevantní následující faktory, a to bu jednotliv, nebo v kontextu: (a) relevantní skutenosti; (b) o jaký etický problém se jedná; (c) základní principy vztahující se k danému problému; (d) stávající interní postupy; a (e) alternativní možnosti ešení. Po posouzení tchto faktor musí auditor/úetní znalec po zvážení dopad všech uvažovaných možných postup urit postup prací Pokud záležitost zstává nevyešena, auditor/úetní znalec mže konzultovat záležitost s píslušnými osobami ve firm nebo zamstnávající organizaci s cílem nalézt podporu pi ešení Pokud pi ešení vznikne konflikt s organizací nebo v rámci organizace, auditor/úetní znalec musí rozhodnout, zda zapojit ty, kteí odpovídají za správu a ízení organizace, jako nap. pedstavenstvo nebo výbor pro audit Je v nejlepším zájmu auditora/úetního znalce, aby zdokumentoval podstatu problému, detaily diskusí a rozhodnutí ve vztahu k identifikovanému problému Pokud není možné vyešit podstatný konflikt, mže auditor/úetní znalec požádat o odbornou radu píslušný profesní orgán nebo právní poradce. Auditor/úetní znalec mže získat doporuení pi ešení etického problému bez porušení základního principu dvrného charakteru informací, jestliže záležitost projedná s píslušným profesním orgánem na anonymní bázi - 9 -

10 nebo s právním zástupcem, který musí zachovávat mlenlivost. Vyhledat právní názor je vhodné v nkterých situacích, napíklad, když auditor/úetní znalec zjistí zpronevru, jejíž oznámení by mohlo porušit zásadu respektování dvrného charakteru informací. Auditor/úetní znalec mže v tomto pípad zvážit získání právního názoru, aby mohl se rozhodnout, zda je povinen tuto skutenost oznámit Pokud po vyerpání všech možností zstává etický problém nevyešen, musí se auditor/úetní znalec, pokud to je možné, distancovat od záležitosti, která vede ke vzniku konfliktu. Auditor/úetní znalec musí uinit závr, zdali je za dané situace vhodné nepokraovat jako len týmu zakázky nebo v úasti na specifické zakázce nebo zcela odstoupit od dané zakázky, ukonit vztah s firmou nebo zamstnavatelem. SEKCE 110 Integrita Princip integrity stanoví všem auditorm/úetním znalcm závazek být poctiví a estní ve všech profesních a odborných jednáních. Integrita též pedpokládá nestranné zacházení a pravdomluvnost Jméno auditora/úetního znalce nesmí být vdom spojováno se zprávami, hlášeními, stanovisky i jinými informacemi, o nichž se auditor/úetní znalec domnívá, že tyto informace: (a) obsahují významn nesprávná nebo zavádjící sdlení; (b) obsahují nedbale pipravená sdlení nebo informace; nebo (c) postrádají nebo zastírají informace, které musí být uvedeny, a takovéto opomenutí nebo zastírání mže být zavádjící. Jestliže se auditor/úetní znalec dozví, že jeho jméno je spojováno s takovými informacemi, musí podniknout kroky k náprav Auditor/úetní znalec nebude postupovat v rozporu s odst , pokud vydá modifikovanou zprávu ve vztahu k záležitosti uvedené v odstavci SEKCE 120 Objektivita Princip objektivity ukládá auditorovi/úetnímu znalci povinnost neopustit svj profesionální a odborný úsudek z dvodu zaujatosti, konfliktu zájm nebo pílišného ovlivování dalšími osobami

11 120.2 Auditor/úetní znalec se mže dostat do situací, které ohrožují jeho objektivitu. Není možné vyjmenovat a popsat všechny konkrétní situace. Auditor/úetní znalec nesmí poskytovat odborné služby v takové situaci i souvislosti, kdy jej lze považovat za zaujatého nebo kdy dochází k nadmrnému ovlivování jeho úsudku ve vztahu k dané služb. SEKCE 130 Odborná zpsobilost a ádná pée Princip odborné zpsobilosti a ádné pée vyžaduje od auditor/úetních znalc dodržování tchto závazk: (a) udržovat si odborné znalosti a dovednosti na požadované úrovni tak, aby bylo zajištno, že klienti nebo zamstnavatel obdrží kvalifikovanou odbornou službu; a (b) jednat pi poskytování odborných služeb peliv a v souladu s píslušnými odbornými a profesními standardy Poskytování kvalifikovaných odborných služeb vyžaduje používání rozumného úsudku pi aplikaci odborných znalostí a dovedností. Zpsobilost poskytovat kvalifikované odborné služby mže být rozdlena do dvou fází: (a) získání odborné zpsobilosti; a (b) udržování odborné zpsobilosti Udržování odborné zpsobilosti vyžaduje prbžné studium a pochopení píslušných nových technicko-odborných a profesních novinek. Prbžný odborný rst umožuje auditorovi/úetnímu znalci rozvíjet a udržovat si schopnosti vedoucí k poskytování kvalitních služeb v rámci svého profesního psobení Pelivé jednání zahrnuje zodpovdnost jednat v souladu s požadavky zadání zakázky peliv, svdomit a v ureném ase Auditor/úetní znalec se musí ujistit, že ti, kteí jsou mu podízeni, absolvovali potebnou profesní pípravu a jejich práce je provována V pípad nutnosti musí auditor/úetní znalec upozornit klienta, zamstnavatele nebo ostatní uživatele jeho služeb na možná omezení v rámci poskytovaných služeb

12 SEKCE 140 Dvrný charakter informací Princip dvrného charakteru informací stanoví auditorovi/úetnímu znalci povinnost: (a) neuvádt mimo firmu nebo zamstnavatelskou organizaci dvrné informace získané v rámci profesních a obchodních vztah, pokud k tomu není oprávnn nebo pokud takový postup není vyžadován nebo povolen právními nebo profesními pedpisy; a (b) nepoužívat dvrnou informaci získanou pi poskytování odborných služeb k osobní výhod nebo pro poteby tetích stran Auditor/úetní znalec musí dodržovat princip dvrného charakteru informací i mimo pracovní prostedí a uvdomovat si možnost neúmyslného prozrazení informací zejména ve vztahu k blízkým obchodním spoleníkm a ve vztazích k nejbližším rodinným píslušníkm Auditor/úetní znalec musí též považovat za dvrné informace získané od možného klienta nebo budoucího zamstnavatele Auditor/úetní znalec musí dodržovat princip dvrného charakteru informací i v rámci firmy nebo zamstnavatelské organizace Auditor/úetní znalec musí podniknout potebné kroky k tomu, aby se ujistil, že jemu podléhající pracovníci a ti, kteí poskytli poradenství i asistenci, jsou si vdomi povinnosti auditora/úetního znalce zachovávat dvrný charakter informací Povinnost zachovat dvrný charakter informací trvá i po ukonení smluvního vztahu mezi auditorem/úetním znalcem a klientem nebo zamstnavatelem. Pokud auditor/úetní znalec zmní zamstnání nebo získá nového klienta, mže použít již díve získané zkušenosti. Nicmén auditor/úetní znalec v této souvislosti nesmí použít nebo zveejnit jakoukoliv dvrnou informaci, kterou získal i obdržel v rámci profesního i obchodního vztahu Níže uvádíme okolnosti, za nichž auditoi/úetní znalci jsou nebo mohou být nuceni zveejnit dvrné informace nebo kdy je takové zveejnní vhodné: (a) zveejnní umožuje zákon a je schváleno klientem nebo zamstnavatelem; (b) zveejnní vyplývá ze zákona, nap.: pedložení dokument i jiná forma poskytnutí dkaz v prbhu soudního ízení projednání; nebo zveejnní zjištných porušení zákona píslušným orgánm

13 (c) Existuje profesní povinnost zveejnit dvrné informace nebo právo na jejich zveejnní a toto není zakázáno právními pedpisy: v rámci provrky kvality práce lenské organizace nebo profesního sdružení; reakce na dotaz vznesený nebo šetení provádné ze strany lenské organizace nebo regulátora; poteba hájit profesní zájmy auditora/úetního znalce v soudní pi; nebo dodržování technických standard a etických požadavk Skutenosti posuzované pi rozhodování o tom, zda zveejnit dvrnou informaci, zahrnují posouzení toho: (a) zda by zájmy všech zúastnných stran, vetn tetích osob, jejichž zájmy mohou být ovlivnny, mohly být ohroženy, pokud klient nebo zamstnavatel bude souhlasit se zveejnním informace ze strany auditora/úetního znalce; (b) zda jsou všechny potebné informace známy a podloženy tak, aby byly použitelné; pokud informace obsahují neovená fakta, neúplné informace nebo neprokázané závry, je teba použít odborný úsudek k rozhodnutí o tom, jaký rozsah zveejnní použít a zda vbec zveejnní pipadá v úvahu; (c) oekávaný zpsob zveejnní vetn oekávaných píjemc; a (d) zda strany, kterým je sdlení ureno, jsou tmi, jimž by toto sdlení mlo být poskytnuto. SEKCE 150 Profesionální jednání Princip profesionálního jednání vyžaduje od auditora/úetního znalce dodržování všech píslušných zákon a ostatních právních pedpis tak, aby se vyhnul jednání, o kterém ví nebo by ml vdt, že mže zdiskreditovat profesi. Toto zahrnuje aktivity, o nichž by se mohla logicky uvažující a pouená tetí strana, která zváží všechny píslušné informace a okolnosti dostupné auditorovi/úetnímu znalci, domnívat, že negativn ovlivují dobré jméno profese Pi marketingových aktivitách a propagaci sebe sama a své innosti musí auditor/úetní znalec zajistit, aby nebylo ohroženo dobré jméno profese. Auditor/úetní znalec musí být estný a upímný a nesmí: (a) nepimen vyzvedávat typ služeb, které je schopen nabídnout, dosaženou úrove odborné kvalifikace nebo získané zkušenosti; nebo (b) posmšn komentovat práci druhých nebo provádt v této souvislosti neopodstatnná srovnání

14 - 14 -

15 ÁST B: AUDITOI Sekce 200 Sekce 210 Sekce 220 Sekce 230 Sekce 240 Sekce 250 Sekce 260 Sekce 270 Sekce 280 Sekce 290 Sekce 291 Úvod Získávání zakázek Konflikty zájm Alternativní stanoviska Honoráe a ostatní zpsoby odmování Propagace odborných služeb Dary a pohostinnost Správa klientských aktiv Objektivita pi poskytování všech služeb Nezávislost pi auditech a provrkách úetní závrky Nezávislost pi ostatních ovovacích zakázkách SEKCE 200 Úvod Tato ást Kodexu popisuje, jakým zpsobem mají auditoi používat v uritých situacích koncepní rámec uvedený v ásti A. Tato ást Kodexu nepopisuje všechny okolnosti a vztahy, v nichž se mže auditor ocitnout a v rámci kterých vznikají nebo mohou vzniknout hrozby ohrožující dodržení základních princip. Proto se auditorm doporuuje obezetnost v pípad takových okolností a souvislostí Auditor se nesmí zámrn úastnit žádných podnikatelských aktivit, jiných aktivit nebo pijímat zamstnání, které ohrožují nebo mohou ohrozit integritu, objektivitu a dobrou povst profese a ve svých dsledcích jsou nesluitelné se základními principy. Hrozby a zabezpeovací prvky Dodržování základních princip mže být potenciáln ohroženo množstvím okolností a souvislostí. Povaha a závažnost tchto hrozeb se mohou lišit v návaznosti na to, zda vznikly ve vztahu k poskytování služeb auditnímu klientovi nebo zda je auditní klient subjektem veejného zájmu, zda se jedná o klienta, u nhož se provádí ovování a ne audit, nebo klienta, u nhož se žádný typ ovování neprovádí. Hrozby patí do jedné nebo nkolika následujících kategorií: (a) vlastní zainteresovanost; (b) provrka po sob samém; (c) protekní vztah;

16 (d) spíznnost; a (e) vydíratelnost. Tyto hrozby jsou dále blíže pojednány v ásti A tohoto Kodexu Píklady situací, za kterých auditorovi hrozí nebezpeí vzniku hrozby vlastní zainteresovanosti: len týmu provádjící ovování vlastní pímý finanní podíl u klienta, u njž se ovování provádí; firma je nadmrn závislá na celkových honoráích od jednoho klienta; len týmu provádjícího ovování má velice blízký obchodní vztah s klientem, u nhož se ovování provádí; firma má obavy z možné ztráty významného klienta; len auditního týmu vede jednání o zamstnání s klientem, u nhož se audit provádí; firma uzavela ujednání o podmínném honorái ve vztahu k ovovací zakázce; auditor pi posouzení výsledk pedchozí poskytnuté odborné služby identifikuje významnou nesprávnost zpsobenou zamstnancem stejné firmy Píklady situací, které vedou ke vzniku hrozby, že bude auditor provádt provrku po sob samém: firma vydává zprávu o ovení úinnosti fungování finanních systém, které sama navrhla a implementovala; firma se podílela na píprav pvodních dat použitých k vypracování záznam, které jsou pedmtem ovovací zakázky; len týmu provádjícího ovování je, nebo nedávno byl, vedoucím pedstavitelem nebo funkcionáem klienta; len týmu provádjícího ovování je, nebo nedávno byl, zamstnán u klienta na pozici, ze které mohl významn ovlivovat pedmt zakázky; firma poskytuje ovovací služby klientovi, které mají pímý vliv na pedmt ovovací zakázky Píklady situací, které vedou ke vzniku hrozby protekního vztahu auditora: firma propaguje akcie klienta, u nhož se provádí audit úetní závrky; auditor obhajuje auditorského klienta v soudním ízení nebo pi ešení sporu s tetími stranami

17 200.7 Píklady situací, které vedou ke vzniku hrozby spíznnosti auditora: len týmu provádjícího zakázku má blízkého nebo nejbližšího rodinného píslušníka, který je vedoucím pedstavitelem i funkcionáem klienta; len týmu provádjícího zakázku má blízkého nebo nejbližšího rodinného píslušníka, který je u klienta zamstnán na pozici, ze které mže významn ovlivovat pedmt zakázky; vedoucí pedstavitel, funkcioná nebo zamstnanec klienta vykonávající pozici, ze které mže významn ovlivovat pedmt zakázky, byl nedávno partnerem zakázky; auditor pijímá dary nebo pednostní jednání ze strany klienta, krom pípad, kdy poskytnutá hodnota je zanedbatelná i nevýznamná. vedoucí lenové týmu dlouhodob pracují pro auditního klienta Píklady situací, které vedou ke vzniku hrozby vydíratelnosti: firmu ohrožuje ztráta klientské zakázky; auditní klient dává najevo, že firm nezadá plánovanou neauditní zakázku, pokud firma nadále bude projevovat nesouhlas s klientovým úetním ešením jisté transakce; firmu ohrožuje soudní spor s klientem; firma je nucena neadekvátn snížit rozsah prací, aby se snížila výše honoráe; auditor je nucen souhlasit s názorem zamstnance klienta z dvodu odborné pevahy tohoto zamstnance; partner auditní spolenosti podmiuje pracovní postup zamstnance jeho souhlasem s nesprávným úetním ešením u auditního klienta Zabezpeovací prvky, které mohou eliminovat i snížit hrozby na pijatelnou úrove, se dlí do dvou širších kategorií: (a) zabezpeovací prvky vytvoené profesními orgány, legislativou i regulatorními orgány; a (b) zabezpeovací prvky v pracovním prostedí. Píklady zabezpeovacích prvk vytvoených profesními orgány, legislativou i regulatorními orgány jsou uvedeny v bodu ásti A tohoto Kodexu Auditor musí použít svj úsudek, aby stanovil, jak nejlépe se vypoádat s hrozbami, které pekraují pijatelnou hranici, zda použitím zabezpeovacích prvk za úelem jejich eliminace nebo snížení na pijatelnou úrove nebo ukonením i odmítnutím zakázky. Pi použití svého úsudku musí auditor vzít v úvahu, zda by logicky uvažující a pouená tetí strana, která zváží všechny odpovídající informace a skutenosti dostupné auditorovi v daný okamžik, pravdpodobn dovodila, že dané zabezpeovací prvky eliminují i snižují hrozby na pijatelnou

18 úrove tak, aby dodržování základních princip nebylo ohroženo. Toto uvažování bude ovlivnno takovými skutenostmi, jako je napíklad závažnost hrozby, charakter zakázky a struktura firmy V pracovním prostedí se jednotlivé zabezpeovací prvky liší v závislosti na charakteru daného prostedí. Zabezpeovací prvky v pracovním prostedí zahrnují jak celofiremní zabezpeovací prvky, tak i zabezpeovací prvky vztahující se k jednotlivým zakázkám Celofiremní zabezpeovací prvky v rámci pracovního prostedí firmy zahrnují následující píklady: vedení firmy zdrazuje dležitost dodržování základních princip; vedení firmy vytváí oekávání, že lenové tým provádjících ovení budou pracovat ve veejném zájmu; metodiky a postupy k zavádní a sledování ízení kvality zakázek; metodiky v písemné form týkající se poteby identifikovat ohrožení dodržování základních princip, hodnotit závažnost tchto hrozeb a aplikovat zabezpeovací prvky k jejich vylouení nebo omezení na pijatelnou míru nebo v pípad nedostupnosti zabezpeovacích prvk i nemožnosti jejich aplikace ukonit nebo odmítnout zakázku; interní metodiky a postupy v písemné form, které upravují dodržování základních princip; metodiky a postupy, které umožují identifikaci zájm i vztah mezi firmou nebo leny tým provádjících zakázku na jedné stran a klienty na stran druhé; metodiky a postupy urené k monitorování a pípadn ešení závislosti na píjmech od jednoho klienta; využívání jiných partner a zakázkových tým se samostatnými liniemi podízenosti pi poskytování služeb nemajících charakter ovování, které jsou poskytovány klientm, u nichž se provádí i ovování; metodiky a postupy, jimiž se jednotlivcm, kteí nejsou leny týmu provádjícího zakázku, zakazuje nepimen ovlivovat výsledek zakázky; vasné informování všech partner a odborných pracovník o firemních metodikách a postupech a veškerých jejich zmnách vetn náležitého proškolení a vzdlávání ohledn této tematiky; ustanovení lena nejvyššího vedení firmy, který má vykonávat dohled nad náležitým fungováním systému ízení kvality zakázek; upozorování partner a odborných pracovník na klienty, u nichž se provádí ovování, a na subjekty s nimi spíznné, na nichž tito partnei a odborní pracovníci musí být nezávislí; disciplinární mechanismus k podpoe dodržování metodik a postup;

19 zveejnné metodiky a postupy podporující a zmocující pracovníky firmy k tomu, aby informovali píslušníky vrcholového managementu o veškerých problémech, které se týkají dodržování základních princip a které se týkají jich osobn Zabezpeovací prvky vztahující se k jednotlivým zakázkám v rámci pracovního prostedí zahrnují napíklad: povení auditora, který nebyl lenem týmu provádjícího zakázku, která není ovováním, aby kontroloval provedenou práci, pípadn podle poteby zajišoval poradenství; povení auditora, který nebyl lenem auditního týmu, aby kontroloval provedenou práci, pípadn podle poteby zajišoval poradenství; konzultace s nezávislou tetí stranou, nap. s výborem nezávislých editel, profesním regulatorním orgánem nebo jiným auditorem; projednání etických záležitostí s osobami povenými správou a ízením u klienta; informování osob povených správou a ízením u klienta o charakteru poskytovaných služeb a související výši útovaných honorá; využití služeb jiné firmy, která provede ást zakázky nebo zopakuje provedení ásti zakázky; rotace výše postavených len auditního týmu V návaznosti na charakter zakázky se mže auditor též spolehnout na zabezpeovací prvky uplatované klientem. Nicmén k tomu, aby se hrozby snížily na pijatelnou úrove, není možné se spolehnout pouze na klientem zavedené postupy Zabezpeovací prvky v rámci klientových systém a postup zahrnují následující píklady: klient vyžaduje souhlas osob, které nejsou leny vedení, se zadáním zakázky konkrétní firm; klient má pro úely provádní manažerských rozhodnutí kompetentní zamstnance, kteí mají zkušenosti a mnohaletou praxi; klient má zavedeny vnitní postupy k zajištní objektivního výbru pi zadávání zakázek nemajících charakter ovování; klient zavedl strukturu správy a ízení, která umožuje náležitý dohled nad firmou poskytovanými službami vetn efektivní komunikace