Okruhy pro SZZ v magisterském oboru Aplikovaná informatika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okruhy pro SZZ v magisterském oboru Aplikovaná informatika"

Transkript

1 Okruhy pr SZZ v magisterském bru Aplikvaná infrmatika Cílem SZZ není psluchače zkušet z detailních znalstí, ale dbrně diskutvat na zadané téma. Příklady jsu záměrně vleny tak, jak jsu bvykle vleny tázky v případě pracvníh phvru, když se uchazeč bude ucházet práci v IT. Jedná se příklady tázek! Plžené tázky budu s největší pravděpdbnstí jiné (pdbné). Otázky nebudu lsvány, ale učitelé je budu vlit sami. Struktura dkumentu je následující: Okruh Příklad tázky SZZ Zkuška: Teretická infrmatika: Algritmy Algritmus A1 pr řešení úlhy pužije 10000n perací, algritmus A2 pr řešení téže úlhy pužije 12n perací. Pr jaku velikst úlhy je výhdnější pužít algritmus A2? Ppište algritmy pr prhledávání grafů a ukažte, kdy a prč pužijete datvu strukturu zásbník a kdy datvu strukturu frntu. Máte za úkl prpjit něklik lkalit datvým kabelem, přičemž sptřeba kabelů má být minimální. Jak budete pstupvat při výpčtu tras? Jaký algritmus byste navrhli pužít při dhalvání plagiátrství? Uvažte, že je zde velké mnžství hledaných řetězců. Turingův strj struktura a výpčty. Algritmická řešitelnst Turingva hyptéza, pjem algritmu. Algritmicky neřešitelné prblémy. Autmaty a gramatiky Knečný autmat deterministický a nedeterministický autmat, regulární jazyk, knstrukce ekvivalentníh deterministickéh autmatu. Frmální gramatiky - regulární a bezkntextvé gramatiky, syntaktická analýza. Terie infrmace Infrmace je základním pjmem terie infrmace. Jak je definvána Shannnva míra infrmace a dále pdmíněná, sdružená a vzájemná infrmace? C je entrpie, jak je definvána a c vyjadřuje? Za jakých pdmínek je entrpie nulvá a kdy dsahuje svéh maxima? V infrmatice se nebejdeme bez reprezentace čísel v různých číselných sustavách. C jsu plyadické číselné sustavy, jak se vzájemně převádějí a jak se v nich prvádějí základní pčetní perace? C jsu sustavy příbuzné a jak se vzájemně převádějí? Jak jsu v pčítačích reprezentvána čísla celá kladná i záprná, čísla desetinná a čísla reálná v plvucí řádvé čárce? Při racinálním uchvání dat hraje velku úlhu kmprese dat. Jaké druhy kmprese máme k dispzici a na jaké druhy dat jsu vhdné? Vysvětlete principy nejběžnějších kmpresních algritmů. Výpčetní inteligence Neurnvé sítě jsu výpčetním paradigmatem, který byl významně inspirván strukturu lidskéh mzku. Ppište nejčastěji užívané typy umělých neurnů a

2 jejich vlastnsti. D jakých tplgií se spjují a jak tplgie určuje jejich vlastnsti? Ppište základní principy jejich učení. Máte pr dataminigvu úlhu vytvřit klasifikátr. Jaký typ neurnvé sítě pužijete? Jak připravíte trénvací a testvací mnžiny? Ppište prces učení a nastavení jeh parametrů. Jak klasifikátr vyhdntíte? Ptřebujete prvést prvtní analýzu na základě pdbnsti dat. Jaku neurnvu síť pužijete? Ppište vybavení i učení. Jak budete interpretvat dezvy naučené neurnvé sítě? Máte klasifikvat neb predikvat pslupnsti dat. V pslupnstech hraje důležitu rli čas. Jaké mžnsti v blasti neurnvých sítí máte? Jaké typy sítí a jakým způsbem pužijete? V řadě blastí například lgistice neb rbtice je třeba řešit různé ptimalizační úlhy. Řada úspěšných ptimalizačních metd je zalžena na přírdu inspirvaných algritmech. Ppište něklik z nich. Na jaké úlhy byste je pužili? Data mining Máte v pdniku sestavit dataminingvý tým. Jaké dbrníky si vezmete d svéh ddělení a jaké úkly jim přidělíte, abyste pkryli celý prces dbývání znalstí? Prces předzpracvání dat může významným způsbem vlivnit výsledek analýzy dat. Ppište, jaké algritmy v tmt prcesu uplatníte a jaký budu mít dpad na výsledná data. Řada dataminingvých algritmů pr extrakci znalstí je zalžena na pdbnsti dat. Jaké jsu míry pdbnsti a na jaké druhy dat je lze pužít? Klasifikace dat je základní úlhu v dataminingu. Vysvětlete princip klasifikace a pr jaký typ dat lze pužít. Ppište klasifikaci s pmcí rzhdvacích strmů. Pr získání prvtní infrmace z neznámých dat lze pužít metdy shlukvé analýzy. Na čem je shlukvá analýza zalžena? Jaké algritmy shlukvé analýzy byste využili? Ppište je. Obchdní řetězce, e-shpy a jiné subjekty mají velké mnžství dat. Aby je byl mžné využít pr marketing je třeba extrahvat asciační pravidla, která ppisují chvání zákazníků. Vysvětlete princip tét metdy, výběr a hdncení pravidel. Významnu slžku prcesu dbývání znalstí je vytváření mdelů. Ppište základní mdely zalžené na lineární regresi pr jedn čí vícerzměrná data a metdu pr linearizaci nelineárních mdelů. Na čem jsu zalženy mderní trendy ve vytváření slžitých mdelů? Vizualizace je významnu sučástí prcesu dbývání znalstí. Uplatňuje se nejen k prezentaci výsledků ale i v průběhu analýzy nám může pskytnut cenné infrmace. Ppište, jak lze data vizualizvat, jaký prblém nám přináší zbrazení vícedimenzinálních dat a jak se řeší.

3 SZZ Zkuška: Infrmační management: Živtní cyklus IT zakázky Představte si, že jste nminván jak manažer přípravy nabídky pr ddávku libvlnéh IT řešení. Jak budete pstupvat d kamžiku předání nabídky zákazníkvi? C je bvykle sučástí nabídek IT řešení? Představte si, že jste na straně zákazníka a máte na starsti výběrvé řízení. Jak budete pstupvat a na c musíte reflektvat, aby tt Vámi řízené výběrvé řízení prběhl transparentním způsbem? Jak se liší výběrvé řízení vypsané dle zákna veřejných zakázkách a vypsané standardním způsbem? Pkud budete auditrem kmerčníh infrmačníh systému, jaké vlastnsti či atributy budete sledvat a hdntit? Řízení prjektu Jaké jsu hlavní metdiky řízení prjektu a mžnsti pužití (v závislsti na věcném bsahu prjektu)? Jaké jsu základní fáze řízení prjektu (pstupy, etapy, rganizační a persnální) a jaká základní prjektvá dkumentace tyt fáze prvází? Agilní metdy vývje sftware Jak zástupce systémvéh integrátra máte přesvědčit zákazníka, abyste splečně řešili prjekty pmcí agilníh přístupu. Jaké argumenty pužijete, na c se zaměříte? Představte si, že jak dpvědná sba ddavatele infrmačníh systému máte řídit prjekt u zákazníka s daným rzpčtem a termínem, rzsah (funkcinalita) se může měnit. Vyberte si některu z agilních metdik a navrhněte způsb vývje IS. Jste prjektvý manažer ve firmě, u které si můžete vybrat metdiku vývje pdle vlastníh uvážení. Na jaké parametry případnéh nvéh prjektu se zaměříte při výběru vhdné metdiky vývje? Strategické řízení firemních infrmací Velké tázky: Jste před úklem navrhnut nvu IS/IT strategii firmy. Které dkumenty si k tmu vyžádáte? A které z nich pr Vás budu závazné? Zdůvdněte. Máte navrhnut IS/IT strategii pr vaši fakultu. Jaké analýzy prvedete a c bude jejich hlavním účelem? C pdle Vás znamená IS/IT strategie? Pkuste se ji definvat tak, aby byl mžné si pd definicí něc představit, a uveďte vztah k statním úrvním řízení firmy. Pzr na definici kruhem. Menší tázky: V jakém kritériu je hlavní rzdíl mezi taktickým, strategickým a perativním řízením? Seřaďte tyt úrvně řízení dle tht kritéria. Jaké kategrie IS byste pužili na následující úlhy? a) správa nabídek a bjednávek spjená s účetnictvím; b) vyhledání klientů s aktuálně nadprůměrným dběrem zbží, kteří se zajímají nvinky. Znázrněte / ppište vztah prvzních systémů, datvéh skladu a nástrje tzv. business intelligence. Čím se datvý sklad liší d prvzních databází? Ochrana sbních údajů Představte si, že jste pvěřen funkcí inspektra chrany údajů v rganizaci, v níž jste zaměstnán. Jaké krky byste prvedl, aby rganizace splnila všechny pžadavky na bezpečnst a chranu sbních údajů, které jí ukládá nvá legislativa pr chranu údajů v EU?

4 Sukrmprávní subjekty zpracvávají mnžství sbních údajů, přičemž tyt subjekty musí čast samy zajistit legitimitu tht zpracvání. Představte si, že pracujete na pzici dpvědnéh managera a máte za úkl specifikvat patření, která legitimitu zpracvání sbních údajů v rganizaci zajistí. Jaká patření a pvinnsti pracvníků byste v rámci tht úklu přijal? Jedním z důležitých principů zajištění legitimity zpracvání sbních údajů je suhlas dtčené fyzické sby subjektu údajů. Pkud byste zastával dpvědnu funkci v rganizaci a měl specifikvat všechna nezbytná patření, aby suhlas d zákazníků rganizace ke zpracvání jejich sbních údajů byl legitimní (tedy v suladu se záknem) a rganizace měla dstatečné důkazní materiály k prkázání legitimity suhlasu, jaká patření a pstupy při získávání suhlasu zákazníků byste rganizaci navrhl? Nvá legislativa EU pr chranu sbních údajů specifikuje pžadavek zákazu autmatizvanéh zpracvání sbních údajů za účelem vyhdncení určitých rysů, vlastnstí či charakteristik sbnsti fyzické sby (tzv. prfilvání). V kterých blastech běžnéh živta jedinců spatřujete největší rizika jejich prfilvání a jaká patření byste navrhl, aby k prfilvání sb nedcházel? Představte si, že jste pvěřen zajistit infrmační kampaň pr veřejnst, která by měla za cíl zvýšit pvědmí bčanů důležitsti chrany jejich sukrmí. Jak byste takvu kampaň rganizval a c byste pvažval za pdstatné bčanům sdělit? Bezpečnst infrmačních systémů Pkud byste byl dpvědný za bezpečnst infrmačníh systému v rganizaci, jaká technická a rganizační patření byste své rganizaci navrhl, aby byla zajištěna dstatečná úrveň bezpečnsti a chrany sbních údajů zpracvávaných v infrmačním systému? Pmcí jakých prstředků a patření byste prvedl zabezpečení vnějšíh perimetru (Internet, veřejně dstupné sítě apd.) infrmačních technlgií v rganizaci? Pmcí jakých prstředků a patření byste prvedl zabezpečení interních infrmačních systémů v případě, že je chcete chránit před vnějšími i vnitřními hrzbami? Jakým způsbem a pmcí jakých prstředků byste řešil napadení infrmačníh systému v rganizaci?

5 SZZ zkuška Infrmační systémy a technlgie: Architektura pčítačů Jaké jsu stavební prvky pčítačů? Jaké bvdy realizují lgické funkce a které mají paměťvu funkci? Začněte d základních prvků až p funkční blky. V sučasnsti se můžeme setkat s vn Neumannvu a Harvardsku architekturu pčítačů. Ppište je. Jaké jsu jejich funkční blky a jaká je jejich funkce? C je instrukční cyklus pčítače, jaké má fáze a jaku činnst prcesr v těcht fázích vyknává? Architektura instrukční sady (Instructin Set Architecture) tvří rzhraní mezi sftware a hardware. C vše zahrnuje, s jakými typy se můžeme setkat a jaké mají vlastnsti? Jaké typické skupiny instrukcí najdeme v instrukčních sadách, jaké perace reprezentují a jak jsu kódvány? Uveďte příklady různých adresních módů využívaných v instrukcích. Existuje velmi silná pdbnst mezi vláním pdprgramu a vyvláním bsluhy přerušení. Vysvětlete princip přerušení, jaké typy rzeznáváme a jak je implementván. Jaké mhu být zdrje přerušení, jak se vybírá knkrétní zdrj přerušení k bslužení v daném kamžiku a jak jsu u bslužných pdprgramů přerušení určeny jejich pčátky? Prcesry pr tablety a mbilní telefny typicky bsahují prcesry typu RISC, které s výhdu využívají prudvé zpracvání instrukcí. Vysvětlete, jak se tyt prcesry liší d prcesrů typu CISC. Jaký je princip prudvéh zpracvání, jak se jím dsahuje vyskéh výknu a c jej může narušit? Výkn pčítače může výrazně vlivnit hierarchie paměťvéh pdsystému. Vysvětlete strukturu a funkci jedntlivých kmpnent. Jak vlivňuje přítmnst skrytých pamětí (cache) výkn pčítače, c je časvá a prstrvá lkalita? Jaká je knstrukce skryté paměti? Je výhdnější nižší neb vyšší stupeň asciativity? Jak mhu instrukce prefetch, které nahrávají data d skryté paměti na žádst prgramátra, snížit pčet výpadků? V sučasných pčítačvých architekturách se setkáváme s paralelismem na mnha úrvních. Od paralelismu na úrvni instrukcí až p víceprcesrvé systémy. Vysvětlete, jaké typy paralelismu lze nalézt ve skalárních, superskalárních, vícevláknvých a vícejádrvých a VLIW prcesrech. Ppište tyt architektury a c, případně kd, prvádí paralelizaci. Jaký vliv má ptimalizace kódu překladačem na dsažení maximálníh reálnéh výknu? Nejčastěji se setkáváme se systémy SMP (Symetric Multiprcessing). Existují ale jiné více či méně dlišné jak je NUMA (Nn-unifrm memry access) neb architektury hybridní. Vysvětlete, c je pr tyt architektury typické, a napak v čem se dlišují. C je a jakými metdami se dsahuje paměťvé kherence v SMP systémech? Máte pr výběrvé řízení stanvit výknnstní kritéria pr nákup pčítačů. Tat kritéria musíte nejen stanvit, ale i umžnit ddavatelům jejich systémy změřit. Jaké máte mžnsti výběru výknnstních testů, c budete brát v úvahu při jejich výběru, případně jak je budete kmbinvat, aby byl výběr c nejbjektivnější a ddané pčítače splnily vaše pžadavky? Navrhněte typvě základní parametry hardware implementující IT systém zákazníka: Malíř pkjů, využívající web pr prdej sptřebníh materiálu. Zásbník práce tedy plánvání činnstí v rezervačním systému. Vazba na mbilní telefn. Není pžadván vedení účetnictví jen fakturace (bjednávky, výdej a příjem faktur, správa skladu apd.). Rční brat ,- Kč. Vyberte architekturu a parametry pčítačů pr prvz firmy. Navrhněte typvě základní parametry hardware pr IT systému zákazníka:

6 Internetvá rzhlasvá stanice. Je pžadván výknný stream server, databázvý sklad zvukvých nahrávek, napjení na telefnní centrálu umžňující přebírat hvry d vysílání. Vyberte architekturu a parametry pčítačů pr prvz rádia. Navrhněte typvě základní parametry hardware implementující IT systém pr malé becní knihvny. Je ptřeba registrvat knihy a suvisející činnsti. Virtualizace Jaké přináší hlavní výhdy virtualizace a knslidace? Ppište základní rzdělení virtualizace dle druhu (typu). Zaměřte se především na způsb bsluhy prcesru a jeh privilegvaných instrukcí. Uveďte základní definici virtualizace v servervém prstředí. Jaké jsu její hlavní výhdy a přínsy. Dplňující tázka: c je t virtualizace desktpů? Ppište kmpnenty a techniky, které se pužívají v blasti virtualizace pr zajištění vyské dstupnsti (High Availability). Clud Clud Cmputing a jeh využití, ppište výhdy, nevýhdy a rizika. Mdel nasazení (t jak je Clud pskytván) ppište a vysvětlete základní mdely nasazení. (Privátní, veřejný, hybridní, kmunitní) Distribuční mdel se zabývá tím, c je v rámci cludvé služby nabízen. Vysvětlete termíny: PaaS, IaaS, SaaS. Jaký je nejrzšířenější platební mdel v blasti cludvých služeb (platba za sptřebvaný výkn/paměť/přens). Vysvětlete tyt pjmy v kntextu clud cmputingu: multitenantnst, škálvatelnst, On-demand self-service, Resurce pling, Rapid elasticity, Measured service. Datvá centra C patří mezi základní parametry datvých center? Vysvětlete, c v terminlgii datvých center znamená: TIER I TIER 4? Datvé centrum kncentruje celu řadu technlgií, které můžeme rzdělit d dvu blastí: IT a NON IT technlgie. Uveďte hlavní významné technlgie z bu blastí (min. 3) a pdrbně je ppište. Ppište úrvňvý mdel Disaster Recvery a vysvětlete, k čemu služí Business Cntinuity a Disaster Recvery plán? Navrhněte ptimalizaci IT infrastruktury pr firmu, která prvzuje infrmační systém na vlastním hardware. Servery (cca 10 fyzických serverů), které jsu umístěny v samstatné místnsti běžné kancelářské budvy a jejich stáří se phybuje d 2 d 5 let. Cílem ptimalizace je snížení nákladů a zvýšení splehlivsti. Ppište, jak budete pstupvat, jaké technlgie navrhnete využít. Jaké parametry/služby/garance vás budu zajímat v případě migrace pdnikvéh infrmačníh systému d datvéh centra a jaké v případě migrace d Cludu. Jaké prstředky (HW, SW, infrastruktura, finance) ptřebujete pr nasazení virtualizace. Ppište detailně hlavní kmpnenty, které ptřebujete pr prvz virtuální farmy pr virtuálních pčítačů. Pkrčilé databázvé systémy Vaše firma dstane zakázku na vytvření nvéh infrmačníh systému na klíč. Navrhněte vhdnu databázvu a aplikační platfrmu a prvnejte její výhdy a nevýhdy alespň se dvěma dalšími variantami. V existující webvé aplikaci, která pracuje s relační databází, dchází v některých případech k velmi pmalé dezvě. Čím by tent typ prblému mhl být způsben a jak byste h dstranil. Datvé sklady Prč se budují datvé sklady? Jak se liší datvé sklady d transakčních systémů? Jaké technlgie se pužívají v Datvých skladech a BI?

7 Jaké jsu hlavní kmpnenty BI prstředí? Pčítačvá grafika Vámi vyvinutá 3D hra pr PC má prblémy s rychlstí vykreslvání na slabším HW. Čím může být tent prblém způsben a jak h budete řešit? Vaším úklem je navrhnut SW pr pčítání lahví v přepravce. Jak budete pstupvat při plnění tht úklu? Jaké algritmy a v jakém přadí pužijete? Prvnejte výhdy a nevýhdy různých typů snímačů, které se využívají ve ftaparátech, videkamerách a skenerech. PKI Základní pjmy asymetrické kryptgrafie (myšlenka, princip, algritmy a jejich síla, standardy, pdpisvé schéma, hybridní systémy). Certifikát a elektrnický pdpis. Identity a Access Management Rle Based Access Cntrl vysvětlete jeh princip, nakreslete jeh jednduché schéma a ppište výhdy a nevýhdy tht přístupu k řešení IdM. C znamená pjem ptimalizace RBAC? V IdM se klade důraz na princip tzv. nadřízensti a pdřízensti systémů vůči IdM. Ppište, v čem spčívá tent princip a prč je tak důležité jeh ddržvání. K čemu v IdM vede prušvání tht principu. Uveďte příklady takvých nadřízených a pdřízených systémů vůči IdM. Dbře navržený IdM d pdřízených systémů puze nezapisuje, ale také kntrluje skutečný stav v pdřízených (cílvých) systémech. Ppište důvdy, prč IdM takvu kntrlu prvádí a jaké jsu důsledky, pkud takvá kntrla prváděna není. Jakým způsbem pak IdM může reagvat na zjištěné rzdíly mezi stavem v IdM a stavem v cílvém systému. Jedním z nejdůležitějších prcesů v IdM je tzv. schvalvací wrkflw. Uveďte, k čemu služí a příklady takvých schvalvacích wrkflw. Existují v IdM i jiné typy wrkflw než schvalvací? Pkud an, uveďte jejich příklad. Bezpečnst infrastruktury Představte si, že jste dpvědný za bezpečnst infrastruktury pdniku. Navrhněte a ppište architekturu, která bude mnitrvat útky na tut infrastrukturu, detekvat je a bude jim zabraňvat. Nezapmeňte zmínit metdy zabezpečení na aplikační vrstvě. Jakým způsbem zabezpečíte síťvu část infrastruktury prti neprávněnému přístupu či zneužití? Zaměřte se na Fyzické zabezpečení, chranu aktivních prvků. Návrh a implementace bezpečnsti Jaké metdy chrany DDOS navrhujete pr pskytvatele internetu, jaké pr firmu? Zabezpečení prtů, autentizační mechanismy, pdvržení síťvých nastavení, kntrlu síťvéh prvzu, ACL, VPN, bezpečnst WiFi. Pčítačvá kriminalita Představte si, že jste zdpvědný za WEB infrastrukturu rganizace. Jaké útky hrzí, jaké mhu mít důsledky a jak jim zabráníte? Představte si, že jste zdpvědný za síťvu infrastrukturu rganizace. Jaké jsu mžnsti jejíh zneužití? Jaké jsu mžnsti jejíh mnitrvání s důrazem na bezpečnst infrmačních systémů? Jak může bezpečnsti IT infrastruktury napmci tplgie sítě? Jak byste jak člvěk zdpvědný za bezpečnst IT v rganizaci chránil zaměstnance rganizace a v důsledku zabránil útkům na kriticku infrastrukturu vedeným prstřednictvím uživatelů?

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Plánvání rganizvání a řízení úklů a jejich zdrjů v rámci ucelenéh prjektu za respektvání časvých, zdrjvých a nákladvých mezení. (bvykle s cílem dsažení maximálníh eknmickéh efektu) 2

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více