Okruhy pro SZZ v magisterském oboru Aplikovaná informatika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okruhy pro SZZ v magisterském oboru Aplikovaná informatika"

Transkript

1 Okruhy pr SZZ v magisterském bru Aplikvaná infrmatika Cílem SZZ není psluchače zkušet z detailních znalstí, ale dbrně diskutvat na zadané téma. Příklady jsu záměrně vleny tak, jak jsu bvykle vleny tázky v případě pracvníh phvru, když se uchazeč bude ucházet práci v IT. Jedná se příklady tázek! Plžené tázky budu s největší pravděpdbnstí jiné (pdbné). Otázky nebudu lsvány, ale učitelé je budu vlit sami. Struktura dkumentu je následující: Okruh Příklad tázky SZZ Zkuška: Teretická infrmatika: Algritmy Algritmus A1 pr řešení úlhy pužije 10000n perací, algritmus A2 pr řešení téže úlhy pužije 12n perací. Pr jaku velikst úlhy je výhdnější pužít algritmus A2? Ppište algritmy pr prhledávání grafů a ukažte, kdy a prč pužijete datvu strukturu zásbník a kdy datvu strukturu frntu. Máte za úkl prpjit něklik lkalit datvým kabelem, přičemž sptřeba kabelů má být minimální. Jak budete pstupvat při výpčtu tras? Jaký algritmus byste navrhli pužít při dhalvání plagiátrství? Uvažte, že je zde velké mnžství hledaných řetězců. Turingův strj struktura a výpčty. Algritmická řešitelnst Turingva hyptéza, pjem algritmu. Algritmicky neřešitelné prblémy. Autmaty a gramatiky Knečný autmat deterministický a nedeterministický autmat, regulární jazyk, knstrukce ekvivalentníh deterministickéh autmatu. Frmální gramatiky - regulární a bezkntextvé gramatiky, syntaktická analýza. Terie infrmace Infrmace je základním pjmem terie infrmace. Jak je definvána Shannnva míra infrmace a dále pdmíněná, sdružená a vzájemná infrmace? C je entrpie, jak je definvána a c vyjadřuje? Za jakých pdmínek je entrpie nulvá a kdy dsahuje svéh maxima? V infrmatice se nebejdeme bez reprezentace čísel v různých číselných sustavách. C jsu plyadické číselné sustavy, jak se vzájemně převádějí a jak se v nich prvádějí základní pčetní perace? C jsu sustavy příbuzné a jak se vzájemně převádějí? Jak jsu v pčítačích reprezentvána čísla celá kladná i záprná, čísla desetinná a čísla reálná v plvucí řádvé čárce? Při racinálním uchvání dat hraje velku úlhu kmprese dat. Jaké druhy kmprese máme k dispzici a na jaké druhy dat jsu vhdné? Vysvětlete principy nejběžnějších kmpresních algritmů. Výpčetní inteligence Neurnvé sítě jsu výpčetním paradigmatem, který byl významně inspirván strukturu lidskéh mzku. Ppište nejčastěji užívané typy umělých neurnů a

2 jejich vlastnsti. D jakých tplgií se spjují a jak tplgie určuje jejich vlastnsti? Ppište základní principy jejich učení. Máte pr dataminigvu úlhu vytvřit klasifikátr. Jaký typ neurnvé sítě pužijete? Jak připravíte trénvací a testvací mnžiny? Ppište prces učení a nastavení jeh parametrů. Jak klasifikátr vyhdntíte? Ptřebujete prvést prvtní analýzu na základě pdbnsti dat. Jaku neurnvu síť pužijete? Ppište vybavení i učení. Jak budete interpretvat dezvy naučené neurnvé sítě? Máte klasifikvat neb predikvat pslupnsti dat. V pslupnstech hraje důležitu rli čas. Jaké mžnsti v blasti neurnvých sítí máte? Jaké typy sítí a jakým způsbem pužijete? V řadě blastí například lgistice neb rbtice je třeba řešit různé ptimalizační úlhy. Řada úspěšných ptimalizačních metd je zalžena na přírdu inspirvaných algritmech. Ppište něklik z nich. Na jaké úlhy byste je pužili? Data mining Máte v pdniku sestavit dataminingvý tým. Jaké dbrníky si vezmete d svéh ddělení a jaké úkly jim přidělíte, abyste pkryli celý prces dbývání znalstí? Prces předzpracvání dat může významným způsbem vlivnit výsledek analýzy dat. Ppište, jaké algritmy v tmt prcesu uplatníte a jaký budu mít dpad na výsledná data. Řada dataminingvých algritmů pr extrakci znalstí je zalžena na pdbnsti dat. Jaké jsu míry pdbnsti a na jaké druhy dat je lze pužít? Klasifikace dat je základní úlhu v dataminingu. Vysvětlete princip klasifikace a pr jaký typ dat lze pužít. Ppište klasifikaci s pmcí rzhdvacích strmů. Pr získání prvtní infrmace z neznámých dat lze pužít metdy shlukvé analýzy. Na čem je shlukvá analýza zalžena? Jaké algritmy shlukvé analýzy byste využili? Ppište je. Obchdní řetězce, e-shpy a jiné subjekty mají velké mnžství dat. Aby je byl mžné využít pr marketing je třeba extrahvat asciační pravidla, která ppisují chvání zákazníků. Vysvětlete princip tét metdy, výběr a hdncení pravidel. Významnu slžku prcesu dbývání znalstí je vytváření mdelů. Ppište základní mdely zalžené na lineární regresi pr jedn čí vícerzměrná data a metdu pr linearizaci nelineárních mdelů. Na čem jsu zalženy mderní trendy ve vytváření slžitých mdelů? Vizualizace je významnu sučástí prcesu dbývání znalstí. Uplatňuje se nejen k prezentaci výsledků ale i v průběhu analýzy nám může pskytnut cenné infrmace. Ppište, jak lze data vizualizvat, jaký prblém nám přináší zbrazení vícedimenzinálních dat a jak se řeší.

3 SZZ Zkuška: Infrmační management: Živtní cyklus IT zakázky Představte si, že jste nminván jak manažer přípravy nabídky pr ddávku libvlnéh IT řešení. Jak budete pstupvat d kamžiku předání nabídky zákazníkvi? C je bvykle sučástí nabídek IT řešení? Představte si, že jste na straně zákazníka a máte na starsti výběrvé řízení. Jak budete pstupvat a na c musíte reflektvat, aby tt Vámi řízené výběrvé řízení prběhl transparentním způsbem? Jak se liší výběrvé řízení vypsané dle zákna veřejných zakázkách a vypsané standardním způsbem? Pkud budete auditrem kmerčníh infrmačníh systému, jaké vlastnsti či atributy budete sledvat a hdntit? Řízení prjektu Jaké jsu hlavní metdiky řízení prjektu a mžnsti pužití (v závislsti na věcném bsahu prjektu)? Jaké jsu základní fáze řízení prjektu (pstupy, etapy, rganizační a persnální) a jaká základní prjektvá dkumentace tyt fáze prvází? Agilní metdy vývje sftware Jak zástupce systémvéh integrátra máte přesvědčit zákazníka, abyste splečně řešili prjekty pmcí agilníh přístupu. Jaké argumenty pužijete, na c se zaměříte? Představte si, že jak dpvědná sba ddavatele infrmačníh systému máte řídit prjekt u zákazníka s daným rzpčtem a termínem, rzsah (funkcinalita) se může měnit. Vyberte si některu z agilních metdik a navrhněte způsb vývje IS. Jste prjektvý manažer ve firmě, u které si můžete vybrat metdiku vývje pdle vlastníh uvážení. Na jaké parametry případnéh nvéh prjektu se zaměříte při výběru vhdné metdiky vývje? Strategické řízení firemních infrmací Velké tázky: Jste před úklem navrhnut nvu IS/IT strategii firmy. Které dkumenty si k tmu vyžádáte? A které z nich pr Vás budu závazné? Zdůvdněte. Máte navrhnut IS/IT strategii pr vaši fakultu. Jaké analýzy prvedete a c bude jejich hlavním účelem? C pdle Vás znamená IS/IT strategie? Pkuste se ji definvat tak, aby byl mžné si pd definicí něc představit, a uveďte vztah k statním úrvním řízení firmy. Pzr na definici kruhem. Menší tázky: V jakém kritériu je hlavní rzdíl mezi taktickým, strategickým a perativním řízením? Seřaďte tyt úrvně řízení dle tht kritéria. Jaké kategrie IS byste pužili na následující úlhy? a) správa nabídek a bjednávek spjená s účetnictvím; b) vyhledání klientů s aktuálně nadprůměrným dběrem zbží, kteří se zajímají nvinky. Znázrněte / ppište vztah prvzních systémů, datvéh skladu a nástrje tzv. business intelligence. Čím se datvý sklad liší d prvzních databází? Ochrana sbních údajů Představte si, že jste pvěřen funkcí inspektra chrany údajů v rganizaci, v níž jste zaměstnán. Jaké krky byste prvedl, aby rganizace splnila všechny pžadavky na bezpečnst a chranu sbních údajů, které jí ukládá nvá legislativa pr chranu údajů v EU?

4 Sukrmprávní subjekty zpracvávají mnžství sbních údajů, přičemž tyt subjekty musí čast samy zajistit legitimitu tht zpracvání. Představte si, že pracujete na pzici dpvědnéh managera a máte za úkl specifikvat patření, která legitimitu zpracvání sbních údajů v rganizaci zajistí. Jaká patření a pvinnsti pracvníků byste v rámci tht úklu přijal? Jedním z důležitých principů zajištění legitimity zpracvání sbních údajů je suhlas dtčené fyzické sby subjektu údajů. Pkud byste zastával dpvědnu funkci v rganizaci a měl specifikvat všechna nezbytná patření, aby suhlas d zákazníků rganizace ke zpracvání jejich sbních údajů byl legitimní (tedy v suladu se záknem) a rganizace měla dstatečné důkazní materiály k prkázání legitimity suhlasu, jaká patření a pstupy při získávání suhlasu zákazníků byste rganizaci navrhl? Nvá legislativa EU pr chranu sbních údajů specifikuje pžadavek zákazu autmatizvanéh zpracvání sbních údajů za účelem vyhdncení určitých rysů, vlastnstí či charakteristik sbnsti fyzické sby (tzv. prfilvání). V kterých blastech běžnéh živta jedinců spatřujete největší rizika jejich prfilvání a jaká patření byste navrhl, aby k prfilvání sb nedcházel? Představte si, že jste pvěřen zajistit infrmační kampaň pr veřejnst, která by měla za cíl zvýšit pvědmí bčanů důležitsti chrany jejich sukrmí. Jak byste takvu kampaň rganizval a c byste pvažval za pdstatné bčanům sdělit? Bezpečnst infrmačních systémů Pkud byste byl dpvědný za bezpečnst infrmačníh systému v rganizaci, jaká technická a rganizační patření byste své rganizaci navrhl, aby byla zajištěna dstatečná úrveň bezpečnsti a chrany sbních údajů zpracvávaných v infrmačním systému? Pmcí jakých prstředků a patření byste prvedl zabezpečení vnějšíh perimetru (Internet, veřejně dstupné sítě apd.) infrmačních technlgií v rganizaci? Pmcí jakých prstředků a patření byste prvedl zabezpečení interních infrmačních systémů v případě, že je chcete chránit před vnějšími i vnitřními hrzbami? Jakým způsbem a pmcí jakých prstředků byste řešil napadení infrmačníh systému v rganizaci?

5 SZZ zkuška Infrmační systémy a technlgie: Architektura pčítačů Jaké jsu stavební prvky pčítačů? Jaké bvdy realizují lgické funkce a které mají paměťvu funkci? Začněte d základních prvků až p funkční blky. V sučasnsti se můžeme setkat s vn Neumannvu a Harvardsku architekturu pčítačů. Ppište je. Jaké jsu jejich funkční blky a jaká je jejich funkce? C je instrukční cyklus pčítače, jaké má fáze a jaku činnst prcesr v těcht fázích vyknává? Architektura instrukční sady (Instructin Set Architecture) tvří rzhraní mezi sftware a hardware. C vše zahrnuje, s jakými typy se můžeme setkat a jaké mají vlastnsti? Jaké typické skupiny instrukcí najdeme v instrukčních sadách, jaké perace reprezentují a jak jsu kódvány? Uveďte příklady různých adresních módů využívaných v instrukcích. Existuje velmi silná pdbnst mezi vláním pdprgramu a vyvláním bsluhy přerušení. Vysvětlete princip přerušení, jaké typy rzeznáváme a jak je implementván. Jaké mhu být zdrje přerušení, jak se vybírá knkrétní zdrj přerušení k bslužení v daném kamžiku a jak jsu u bslužných pdprgramů přerušení určeny jejich pčátky? Prcesry pr tablety a mbilní telefny typicky bsahují prcesry typu RISC, které s výhdu využívají prudvé zpracvání instrukcí. Vysvětlete, jak se tyt prcesry liší d prcesrů typu CISC. Jaký je princip prudvéh zpracvání, jak se jím dsahuje vyskéh výknu a c jej může narušit? Výkn pčítače může výrazně vlivnit hierarchie paměťvéh pdsystému. Vysvětlete strukturu a funkci jedntlivých kmpnent. Jak vlivňuje přítmnst skrytých pamětí (cache) výkn pčítače, c je časvá a prstrvá lkalita? Jaká je knstrukce skryté paměti? Je výhdnější nižší neb vyšší stupeň asciativity? Jak mhu instrukce prefetch, které nahrávají data d skryté paměti na žádst prgramátra, snížit pčet výpadků? V sučasných pčítačvých architekturách se setkáváme s paralelismem na mnha úrvních. Od paralelismu na úrvni instrukcí až p víceprcesrvé systémy. Vysvětlete, jaké typy paralelismu lze nalézt ve skalárních, superskalárních, vícevláknvých a vícejádrvých a VLIW prcesrech. Ppište tyt architektury a c, případně kd, prvádí paralelizaci. Jaký vliv má ptimalizace kódu překladačem na dsažení maximálníh reálnéh výknu? Nejčastěji se setkáváme se systémy SMP (Symetric Multiprcessing). Existují ale jiné více či méně dlišné jak je NUMA (Nn-unifrm memry access) neb architektury hybridní. Vysvětlete, c je pr tyt architektury typické, a napak v čem se dlišují. C je a jakými metdami se dsahuje paměťvé kherence v SMP systémech? Máte pr výběrvé řízení stanvit výknnstní kritéria pr nákup pčítačů. Tat kritéria musíte nejen stanvit, ale i umžnit ddavatelům jejich systémy změřit. Jaké máte mžnsti výběru výknnstních testů, c budete brát v úvahu při jejich výběru, případně jak je budete kmbinvat, aby byl výběr c nejbjektivnější a ddané pčítače splnily vaše pžadavky? Navrhněte typvě základní parametry hardware implementující IT systém zákazníka: Malíř pkjů, využívající web pr prdej sptřebníh materiálu. Zásbník práce tedy plánvání činnstí v rezervačním systému. Vazba na mbilní telefn. Není pžadván vedení účetnictví jen fakturace (bjednávky, výdej a příjem faktur, správa skladu apd.). Rční brat ,- Kč. Vyberte architekturu a parametry pčítačů pr prvz firmy. Navrhněte typvě základní parametry hardware pr IT systému zákazníka:

6 Internetvá rzhlasvá stanice. Je pžadván výknný stream server, databázvý sklad zvukvých nahrávek, napjení na telefnní centrálu umžňující přebírat hvry d vysílání. Vyberte architekturu a parametry pčítačů pr prvz rádia. Navrhněte typvě základní parametry hardware implementující IT systém pr malé becní knihvny. Je ptřeba registrvat knihy a suvisející činnsti. Virtualizace Jaké přináší hlavní výhdy virtualizace a knslidace? Ppište základní rzdělení virtualizace dle druhu (typu). Zaměřte se především na způsb bsluhy prcesru a jeh privilegvaných instrukcí. Uveďte základní definici virtualizace v servervém prstředí. Jaké jsu její hlavní výhdy a přínsy. Dplňující tázka: c je t virtualizace desktpů? Ppište kmpnenty a techniky, které se pužívají v blasti virtualizace pr zajištění vyské dstupnsti (High Availability). Clud Clud Cmputing a jeh využití, ppište výhdy, nevýhdy a rizika. Mdel nasazení (t jak je Clud pskytván) ppište a vysvětlete základní mdely nasazení. (Privátní, veřejný, hybridní, kmunitní) Distribuční mdel se zabývá tím, c je v rámci cludvé služby nabízen. Vysvětlete termíny: PaaS, IaaS, SaaS. Jaký je nejrzšířenější platební mdel v blasti cludvých služeb (platba za sptřebvaný výkn/paměť/přens). Vysvětlete tyt pjmy v kntextu clud cmputingu: multitenantnst, škálvatelnst, On-demand self-service, Resurce pling, Rapid elasticity, Measured service. Datvá centra C patří mezi základní parametry datvých center? Vysvětlete, c v terminlgii datvých center znamená: TIER I TIER 4? Datvé centrum kncentruje celu řadu technlgií, které můžeme rzdělit d dvu blastí: IT a NON IT technlgie. Uveďte hlavní významné technlgie z bu blastí (min. 3) a pdrbně je ppište. Ppište úrvňvý mdel Disaster Recvery a vysvětlete, k čemu služí Business Cntinuity a Disaster Recvery plán? Navrhněte ptimalizaci IT infrastruktury pr firmu, která prvzuje infrmační systém na vlastním hardware. Servery (cca 10 fyzických serverů), které jsu umístěny v samstatné místnsti běžné kancelářské budvy a jejich stáří se phybuje d 2 d 5 let. Cílem ptimalizace je snížení nákladů a zvýšení splehlivsti. Ppište, jak budete pstupvat, jaké technlgie navrhnete využít. Jaké parametry/služby/garance vás budu zajímat v případě migrace pdnikvéh infrmačníh systému d datvéh centra a jaké v případě migrace d Cludu. Jaké prstředky (HW, SW, infrastruktura, finance) ptřebujete pr nasazení virtualizace. Ppište detailně hlavní kmpnenty, které ptřebujete pr prvz virtuální farmy pr virtuálních pčítačů. Pkrčilé databázvé systémy Vaše firma dstane zakázku na vytvření nvéh infrmačníh systému na klíč. Navrhněte vhdnu databázvu a aplikační platfrmu a prvnejte její výhdy a nevýhdy alespň se dvěma dalšími variantami. V existující webvé aplikaci, která pracuje s relační databází, dchází v některých případech k velmi pmalé dezvě. Čím by tent typ prblému mhl být způsben a jak byste h dstranil. Datvé sklady Prč se budují datvé sklady? Jak se liší datvé sklady d transakčních systémů? Jaké technlgie se pužívají v Datvých skladech a BI?

7 Jaké jsu hlavní kmpnenty BI prstředí? Pčítačvá grafika Vámi vyvinutá 3D hra pr PC má prblémy s rychlstí vykreslvání na slabším HW. Čím může být tent prblém způsben a jak h budete řešit? Vaším úklem je navrhnut SW pr pčítání lahví v přepravce. Jak budete pstupvat při plnění tht úklu? Jaké algritmy a v jakém přadí pužijete? Prvnejte výhdy a nevýhdy různých typů snímačů, které se využívají ve ftaparátech, videkamerách a skenerech. PKI Základní pjmy asymetrické kryptgrafie (myšlenka, princip, algritmy a jejich síla, standardy, pdpisvé schéma, hybridní systémy). Certifikát a elektrnický pdpis. Identity a Access Management Rle Based Access Cntrl vysvětlete jeh princip, nakreslete jeh jednduché schéma a ppište výhdy a nevýhdy tht přístupu k řešení IdM. C znamená pjem ptimalizace RBAC? V IdM se klade důraz na princip tzv. nadřízensti a pdřízensti systémů vůči IdM. Ppište, v čem spčívá tent princip a prč je tak důležité jeh ddržvání. K čemu v IdM vede prušvání tht principu. Uveďte příklady takvých nadřízených a pdřízených systémů vůči IdM. Dbře navržený IdM d pdřízených systémů puze nezapisuje, ale také kntrluje skutečný stav v pdřízených (cílvých) systémech. Ppište důvdy, prč IdM takvu kntrlu prvádí a jaké jsu důsledky, pkud takvá kntrla prváděna není. Jakým způsbem pak IdM může reagvat na zjištěné rzdíly mezi stavem v IdM a stavem v cílvém systému. Jedním z nejdůležitějších prcesů v IdM je tzv. schvalvací wrkflw. Uveďte, k čemu služí a příklady takvých schvalvacích wrkflw. Existují v IdM i jiné typy wrkflw než schvalvací? Pkud an, uveďte jejich příklad. Bezpečnst infrastruktury Představte si, že jste dpvědný za bezpečnst infrastruktury pdniku. Navrhněte a ppište architekturu, která bude mnitrvat útky na tut infrastrukturu, detekvat je a bude jim zabraňvat. Nezapmeňte zmínit metdy zabezpečení na aplikační vrstvě. Jakým způsbem zabezpečíte síťvu část infrastruktury prti neprávněnému přístupu či zneužití? Zaměřte se na Fyzické zabezpečení, chranu aktivních prvků. Návrh a implementace bezpečnsti Jaké metdy chrany DDOS navrhujete pr pskytvatele internetu, jaké pr firmu? Zabezpečení prtů, autentizační mechanismy, pdvržení síťvých nastavení, kntrlu síťvéh prvzu, ACL, VPN, bezpečnst WiFi. Pčítačvá kriminalita Představte si, že jste zdpvědný za WEB infrastrukturu rganizace. Jaké útky hrzí, jaké mhu mít důsledky a jak jim zabráníte? Představte si, že jste zdpvědný za síťvu infrastrukturu rganizace. Jaké jsu mžnsti jejíh zneužití? Jaké jsu mžnsti jejíh mnitrvání s důrazem na bezpečnst infrmačních systémů? Jak může bezpečnsti IT infrastruktury napmci tplgie sítě? Jak byste jak člvěk zdpvědný za bezpečnst IT v rganizaci chránil zaměstnance rganizace a v důsledku zabránil útkům na kriticku infrastrukturu vedeným prstřednictvím uživatelů?

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Requirements Engineering

Requirements Engineering Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Requirements Engineering Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Schematický phled (Sftware

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Fyzická bezpečnost z pohledu ochrany a odolnosti prvků kritické infrastruktury. Ing. Luboš Nečesal

Fyzická bezpečnost z pohledu ochrany a odolnosti prvků kritické infrastruktury. Ing. Luboš Nečesal Fyzická bezpečnst z phledu chrany a dlnsti prvků kritické infrastruktury Ing. Lubš Nečesal Obsah prezentace Základní terminlgie Fyzická bezpečnst Systémy a prvky využitelné při chraně kritické infrastruktury

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa Systém kritických bdů HACCP Ústav knzervace ptravin a technlgie masa C je HACCP? HACCP nejsu kritické bdy Zejména preventivní systém!! zdravtní nezávadnst Spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved.

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved. Integrace dat RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Obsah Kategrizace integračních přístupů Krky integrace a řešení prblematických stavů Master Data Management 2014

Více

elektrickým proudem Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích www.issa.int Klikněte na Prevention Sections pod Quick Links

elektrickým proudem Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích www.issa.int Klikněte na Prevention Sections pod Quick Links Na publikaci splupracvaly následující mezinárdní sekce ISSA, u kterých lze získat případně další infrmace: 9 Nebezpečí Příručka pr hdncení rizik v malých a středních pdnicích úrazu elektrickým prudem Identifikace

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více