Město Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1297/2009 RM 43 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1298/2009 RM 43 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : MUDr. Jarmila Procházková Ing. Helena Hlavičková 1299/2009 RM 43 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení : 1201/2008-RM 39, 1262/2008-RM 40, 1271/2008-RM 41, 1272/2008-RM 41, 1273/2008-RM 41, 1274/2008-RM 41, 1275/2008-RM 41, 1276/2008-RM 41, 1277/2008-RM 41, 1278/2009-RM 42, 1279/2009-RM 42, 1280/2009-RM 42, 1281/2009-RM 42, 1282/2009-RM 42, 1283/2009-RM 42, 1284/2009-RM 42, 1285/2009-RM 42, 1286/2009-RM 42, 1288/2009-RM 42, 1289/2009-RM 42, 1290/2009-RM 42, 1291/2009-RM 42, 1294/2009-RM /2009 RM 43 Zpráva o vyřizování stížností a peticí v roce 2008 RM po projednání bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a peticí v roce 2008.

2 1301/2009 RM 43 Směrnice pro poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě a při zahraniční pracovní cestě RM po projednání schvaluje Směrnici pro poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě a při zahraniční pracovní cestě s účinností od /2009 RM 43 Jmenování nového člena komise BESIP 1. RM jmenuje s účinností od členem komise BESIP Ing. Denisu Kramplovou. 2. RM ukládá starostovi zaslat novému členu komise oznámení o jmenování. T: /2009 RM 43 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. v Domě s pečovatelskou službou,, Lipník nad Bečvou, s p. Jiřím Schejbalem od RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2009 RM 43 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Věry Letkové, od do RM neschvaluje ubytování ve 2. pokoji na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou.

3 3. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T: /2009 RM 43 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Darji Žigové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: /2009 RM 43 Návrh na ukončení ubytování 1. RM po projednání schvaluje ukončení ubytování paní Anny Stojkové na ubytovně 2. RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, zajistit vypovězení smlouvu o dočasném ubytování. T: /2009 RM 43 Poskytnutí investičního příspěvku 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) poskytnutí účelového investičního příspěvku Nemocnici Hranice, a. s., ve výši ,- Kč na pořízení ventilačního přístroje na oddělení ARO, b) Smlouvu o poskytnutí příspěvku. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM.

4 1308/2009 RM 43 Ocenění nejúspěšnější reprezentace města v oblasti kultury a sportu v roce RM po projednání schvaluje udělit ocenění Města Lipník nad Bečvou SPORTOVEC ROKU za nejúspěšnější reprezentaci města v oblasti sportu v roce 2008 dle přílohy. 2. RM po projednání schvaluje udělit ocenění města Lipník nad Bečvou TALENT ROKU za nejúspěšnější reprezentaci města v oblasti kultury v roce 2008 dle přílohy. 3. RM pověřuje starostu a předsedu Komise pro využití volného času k předání pamětních listů a věcných darů. T: /2009 RM 43 Podpora projektu KOV VE MĚSTĚ V. 1. RM po projednání schvaluje podání žádosti o grantovou podporu projektu KOV VE MĚSTĚ V. v rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury zajistit realizaci projektu. T: průběžně dle časového harmonogramu projektu 1310/2009 RM 43 Seznam významných kulturně-společenských akcí v roce 2009 podporovaných městem Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje seznam významných kulturně-společenských akcí v roce 2009 podporovaných městem Lipník nad Bečvou dle přílohy, a souhlasí s osvobozením těchto akcí od místních poplatků. 2. RM ukládá vedoucí školství a kultury: a) informovat pořadatele akcí dle seznamu, T: b) zveřejnit seznam akcí dle přílohy na webových stránkách města. T:

5 1311/2009 RM 43 Poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) poskytnutí dotace ve výši ,- Kč Římskokatolické farnosti Lipník nad Bečvou, ul. Křížkovského 67, IČ: na sanaci vlhkosti vnitřního zdiva farního kostela sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou, b) předloženou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města, 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1312/2009 RM 43 Vydání změny č. 4 územního plánu města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM vydat změnu č. 4 územního plánu města Lipník nad Bečvou opatřením obecné povahy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1313/2009 RM 43 Pořízení změny územního plánu Lipník nad Bečvou č RM po projednání doporučuje: a) zveřejnit oznámení o pořízení změny č. 5 územního plánu, b) požadovat po žadateli uhrazení ceny za pořízení změny č. 5 územního plánu města Lipník nad Bečvou c) pořízení změny č. 5 územního plánu města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1314/2009 RM 43 Financování stavby sportovní haly RM po projednání bere na vědomí předpokládané financování stavby sportovní haly dle důvodové zprávy.

6 1315/2009 RM 43 Finanční přebytek hospodaření za rok RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) finanční přebytek hospodaření města za rok 2008 před finančním vypořádáním ve výši b) finanční vypořádání účelových prostředků přijatých v roce 2008 ve výši c) postupné zapojení finančních prostředků do rozpočtu města v roce 2009 ve výši ,92 Kč, ,00 Kč, ,92 Kč. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1316/2009 RM 43 Prominutí pohledávky 1. RM po projednání neschvaluje prominutí pohledávky ve výši ,00 Kč za paušální úhrady za služby související s nájemním vztahem nebytových prostor pro období 4. čtvrtletí 2008 dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2009 RM 43 Odpis pohledávky 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odpis pohledávky za nájemné a služby spojené s užíváním bytu ve výši ,00 Kč včetně veškerého příslušenství dle důvodové zprávy za podmínky, že do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí ZM o odpisu pohledávky bude uzavřena dohoda o narovnání (dle důvodové zprávy) mezi Františkem Králem, a Městem Lipník nad Bečvou. V případě, že dohoda o narovnání nebude podepsána ve stanoveném termínu, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM.

7 1318/2009 RM 43 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření snižující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2009 RM 43 Rozpočtové opatření č RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,93 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření k projednání ZM. 1320/2009 RM 43 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků parc.č. 172/23, parc.č. 172/24 a části parc.č. 172/22 v k.ú. Podhoří na Moravě Pronájem pozemků parc.č. 172/23, parc.č. 172/24 a části parc.č. 172/22 v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a manžely Leošem a Magdou Horkovými, (jako budoucími kupujícími), jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 172/23 zahrada o výměře 624 m 2, parc.č. 172/24 zahrada o výměře 586 m 2 a části parc.č. 172/22 zahrada o výměře cca 305 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Podhoří na Moravě za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. Převod pozemků se uskuteční za těchto podmínek: - zájemci postaví na částech výše uvedených nemovitostí rodinný dům, - rodinný dům bude postaven nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod citovaných pozemků. Dokladem bude oznámení budoucích kupujících o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. V případě, že tento závazek nebude dodržen, jsou budoucí kupující povinni uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která je splatná do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen,

8 - účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání stavby rodinného domu vybudovaného na částech pozemků parc.č. 172/22, parc.č. 172/23 a parc.č. 172/24 v k.ú. Podhoří na Moravě zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal, mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, - současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětných pozemků, - v případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemcům bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemci uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu, - v případě, že zaviněním kupujících nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemcům byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 5.000,- Kč, která byla budoucími kupujícími složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 3. RM po projednání schvaluje pronájem pozemků parc.č. 172/23 zahrada o výměře 624 m 2, parc.č. 172/24 zahrada o výměře 586 m 2 a části parc.č. 172/22 zahrada o výměře 305 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Podhoří na Moravě manželům Leošovi a Magdě Horkovým, za podmínek: - využití nemovitostí za účelem výstavby rodinného domu a zřízení zahrádky, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, na základě které budou pronajaté pozemky převedeny do vlastnictví nájemce, - cena za pronájem předmětných nemovitostí je stanovena ve výši 1,50 Kč/m 2 /rok, - nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, poměrné nájemné v prvním roce nájmu bude uhrazeno nejpozději do 30 dní od uzavření nájemní smlouvy, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě,

9 - v případě, že bod 1. tohoto usnesení nebude schválen ZM, pozbude bod 3. tohoto usnesení platnosti. 4. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2009 RM 43 Prodej části pozemku parc.č. 81 v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č. 81 trvalý travní porost o výměře cca 294 m 2 (viz situační plán část A) v k.ú. Podhoří na Moravě manželům Milanovi a Anežce Janíčkovým,, a to z důvodu neuvedení nabídkové kupní ceny. Žadatelům bude do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města vrácena jistota ve výši 1.800,- Kč, která byla složena na účet města. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1322/2009 RM 43 Prodej bytových jednotek v domě č.p. 1259, Zahradní, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej: a) bytové jednotky č. 1 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Antonínu a Zlatuši Beňačkovým,, za cenu ,- Kč, b) bytové jednotky č. 2 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Janu a Anně Patkaňovým,, za cenu ,- Kč, c) bytové jednotky č. 5 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Vlastě Jíšové,, za cenu ,- Kč, d) bytové jednotky č. 7 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Antonínu a Bohuslavě Bánovským,, za cenu ,- Kč, e) bytové jednotky č. 8 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Jiřímu a Janě Švadlenkovým,, za cenu ,- Kč, f) bytové jednotky č. 9 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Antonínu a Elišce Sehnálkovým,, za cenu ,- Kč, g) bytové jednotky č. 10 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku

10 částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Marcele Patkaňové,, za cenu ,- Kč, h) bytové jednotky č. 11 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Janě Skřítecké,, za cenu ,- Kč, i) bytové jednotky č. 12 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Jaroslavu a Věře Schwarzovým,, za cenu ,- Kč, j) bytové jednotky č. 13 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Ludmile Gottwaldové,, za cenu ,- Kč, k) bytové jednotky č. 14 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Aleně Tomanové,, za cenu ,- Kč, l) bytové jednotky č. 15 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům ing. Miroslavu a Daně Kunetkovým,, za cenu ,- Kč, m) bytové jednotky č. 16 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Janě Novákové,, za cenu ,- Kč, n) bytové jednotky č. 17 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Jiřímu Boucníkovi,, za cenu ,- Kč, o) bytové jednotky č. 19 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Marii Urbanové,, za cenu ,- Kč, p) bytové jednotky č. 20 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Ladislavovi a Evě Kellerovým,, za cenu ,- Kč, q) bytové jednotky č. 21 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Vlastě Voglové,, za cenu ,- Kč, r) bytové jednotky č. 22 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Jaroslavu a Evě Konečným,, za cenu ,- Kč, s) bytové jednotky č. 23 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Bedřichu a Haně Steinbachovým,, za cenu ,- Kč, t) bytové jednotky č. 24 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Františkovi a Marii Navrátilovým,, za cenu ,- Kč,

11 u) bytové jednotky č. 25 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Václavu Encovi,, za cenu ,- Kč, v) bytové jednotky č. 26 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Jaroslavovi a Evě Elešovým,, za cenu ,- Kč, w) bytové jednotky č. 27 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Libuši Smékalové,, za cenu ,- Kč, x) bytové jednotky č. 28 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Josefu Lacinovi,, za cenu ,- Kč, y) bytové jednotky č. 29 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Marii Jandové,, za cenu ,- Kč, z) bytové jednotky č. 30 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Františkovi a Drahomíře Frydrychovým,, za cenu ,- Kč, aa) bytové jednotky č. 31 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Marku Pechovi, bytem Radslavice, Trávník 163 a Gabriele Pechové,, za cenu ,- Kč, bb) bytové jednotky č. 32 v bytovém domě č.p včetně podílu na pozemku částech domu a příslušenství v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Jaroslavu Ferencovi,, za cenu ,- Kč. Prodej výše uvedených bytových jednotek se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota 1.000,- Kč, kterou kupující složili na účet města bude považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM.

12 1323/2009 RM 43 Bezúplatný převod pozemku parc. č. PK 2863/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku ve veřejném zájmu, dle zák. č. 219/2000 Sb., pozemku parc. č. PK 2863/2 o výměře 1105 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR, Ministerstva obrany, IČ , se sídlem Tychonova 221/1, Praha 6, do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, IČ a to za těchto podmínek: - po dobu 10 let město nepřevede vlastnická práva k takto nabyté nemovitosti ani zčásti na další subjekty, vyjma zpětného bezúplatného převodu této nemovitosti do vlastnictví České republiky, - po tuto dobu bude město využívat tuto nemovitost k veřejné dopravní obslužnosti sídliště a části pozemku bude užívána jako veřejná zeleň, tedy převáděná nemovitost bude užívána ve veřejném zájmu, - po stejnou dobu nebude tento majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným způsobem. Na pozemku je místní komunikace III.třídy a veřejná zeleň. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1324/2009 RM 43 Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1225/93 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou (Tyršova) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. 1225/93 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1034 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví České republiky s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem Praha Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, neboť se na předmětném pozemku nachází místní komunikace IV. třídy ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1325/2009 RM 43 Smlouva o budoucí kupní smlouvě pozemek parc.č. 1225/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou (Tyršova u chmelnice) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a společností KOMINTE s.r.o., se sídlem Ostrava, Nádražní 545/140, IČ (jako budoucí kupující), jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 1225/1

13 orná půda o výměře cca 2000 m 2 (viz situační plán A) v k.ú. Lipník nad Bečvou, za dohodnutou kupní cenu ve výši 160,- Kč/m 2. Převod částí pozemku se uskuteční za těchto podmínek: - Zájemce postaví na částech výše uvedeného pozemku 6 bytových domů, vybuduje parkovací stání pro bytové domy, komunikace a veřejné osvětlení, a to v souladu se zastavovací studií, která je součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Zájemce se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže dodržet tento harmonogram prací: - nejpozději do vybuduje infrastrukturu a komunikace, - nejpozději do zrealizuje výstavbu tří bytových domů (1, 2 a 3), - nejpozději do zrealizuje výstavbu tří bytových domů (4, 5 a 6), Dokladem o dokončení stavebních prací bude oznámení budoucího kupujícího o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. - Vybudované komunikace a veřejné osvětlení umístěné na pozemku parc.č. 1225/1 budou po realizaci převedeny bezúplatně do vlastnictví města. - Současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětného pozemku, a to do doby zahájení stavby infrastruktury. Budoucí kupující oznámí budoucímu prodávajícímu zahájení stavby infrastruktury nejpozději 10 dní před jejím zahájením. - Město Lipník nad Bečvou vydá souhlas s uložením inženýrských sítí, tj. vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynu do pozemku ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou a vydá souhlas s napojením předmětného pozemku na místní komunikaci. Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude dokladem o právu stavět přípojky a sjezd na komunikaci na pozemku města. - Účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že mezi sebou uzavřou darovací smlouvu na převod komunikací a veřejného osvětlení vybudovaného budoucím kupujícím na předmětném pozemku, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání komunikací a veřejného osvětlení zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení stavební úřad užívání nezakázal. - V případě, že zaviněním budoucího kupujícího nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci bylo zastupitelstvem města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod částí pozemku parc.č. 1225/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou zastavěných bytovými domy, pozbude usnesení schvalující uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty. - Účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že mezi sebou uzavřou kupní smlouvu na převod částí pozemku parc.č. 1225/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou zastavěných bytovými domy, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání bytových domů zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu. - V případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen zastupitelstvem města převod částí pozemku parc.č. 1225/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou zastavěných bytovými domy, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají.

14 V takovém případě uhradí kupující Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrických plánů a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrických plánů a náklady za zpracování znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrických plánů, nákladů za vypracování znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: - Na pozemku se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. - V části pozemku je uloženo potrubí vodovodního řadu PVC DN 100 ve vlastnictví Vodovodů a Kanalizací Přerov, a.s. Toto upozornění bude zapracováno do smlouvy o budoucí kupní smlouvě a do kupní smlouvy. 2. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a společností TOP-EKOLIVING s.r.o, se sídlem Lipník nad Bečvou, Hranická 1408, IČ , jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. 1225/1 orná půda o výměře cca 8300 m 2 (viz situační plán B) v k.ú. Lipník nad Bečvou, za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m 2. Jistota ve výši ,- Kč, kterou žadatel složil na účet města, bude žadateli vrácena do 30 dnů ode dne projednání uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města. 3. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 4. RM po projednání schvaluje pronájem pozemku parc.č. 1225/1 orná půda o výměře m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou společnosti KOMINTE s.r.o., se sídlem Ostrava, Nádražní 545/140, IČ , za podmínek: - Pozemek bude využit k výstavbě bytových domů. - Cena za pronájem je stanovena dohodou ve výši ,- Kč/rok. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to ode dne podpisu nájemní smlouvy do doby zahájení stavebních prací na vybudování infrastruktury na předmětném pozemku. Nájem skončí dnem, kdy nájemce doručí pronajímateli písemné oznámení o zahájení stavebních prací na vybudování infrastruktury. - Nájemce je povinen oznámit pronajímateli písemně zahájení stavebních prací na vybudování infrastruktury na předmětném pozemku, a to nejméně 10 dnů před jejich zahájením. - Nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. - Nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi.

15 - Pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy, octne-li se nájemce po dobu delší než dva měsíce v prodlení s placením nájemného. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. - V případě, že bod 1. tohoto usnesení nebude schválen ZM, pozbude bod 4. tohoto usnesení platnosti. 5. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání neschvaluje pronájem pozemku parc.č. 1225/1 orná půda o výměře m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou společnosti TOP-EKOLIVING s.r.o., se sídlem Lipník nad Bečvou, Hranická 1408, IČ RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2009 RM 43 Podání nabídky na odprodej bytů ul. Hranická v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM: a) vzít na vědomí dopis nájemníků domů b) schválit předloženou odpověď. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1327/2009 RM 43 Nájemní smlouva k bytu č. 2, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1 v 1. NP domu č.p ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, v 1. NP domu čp ul. Hranická, Lipník nad Bečvou s manžely Františkem a Antonií Navrátilovými, V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, v 1. NP domu č.p ul. Hranická, Lipník nad Bečvou: s paní Emílií Látalovou,

16 s panem Radimem Trnčákem, s paní Markétou Velešíkovou, s paní Hanou Dobešovou, s panem Petrem Lasíkem, s paní Ilonou Spurnou, s panem Jaromírem Hradilem, s panem Jakubem Fůsem, s paní Hanou Sklářovou, 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2009 RM 43 Nájemní smlouva k bytu č. 4, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1 v 1. NP domu č.p. 998 ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, ve 2. NP domu č.p. 998 ul. Hranická, Lipník nad Bečvou s panem Pavlem Kehmem, V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, v 1. NP domu č.p. 998 ul. Hranická, Lipník nad Bečvou: s paní Emílií Látalovou, s panem Radimem Trnčákem, s paní Markétou Velešíkovou, s paní Hanou Dobešovou, s paní Petrou Labskou, s panem Pavlem Janíčkem pro F. Navrátila, 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2009 RM 43 Nájemní smlouva k bytu č. 2, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1 v 1. NP domu č.p ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, v 1. NP domu č.p ul. Hranická, Lipník nad Bečvou s paní Jitkou Šárikovou,

17 V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, v 1. NP domu č.p ul. Hranická, Lipník nad Bečvou: s panem Radimem Trnčákem, s paní Markétou Velešíkovou, s paní Jarmilou Biňasovou, s paní Boženou Ježkovou, s panem Milanem Tomanem, s paní Julií Ždanovovou, s panem Dušanem Glonerem, s paní Evou Červenkovou, s panem Jakubem Červenkou, s paní Kateřinou Povýšilovou, s panem Miroslavem Vlčkem, s paní Hanou Sklářovou, s paní Dianou Cinovou, s paní Emílií Látalovou, s paní Petrou Smolejovou, s paní Věrou Letkovou, s panem Romanem Bajerem, s paní Petrou Labskou, s paní Hanou Lacinovou, 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2009 RM 43 Využití služeb realitní kanceláře 1. RM po projednání schvaluje využití služeb realitní kanceláře za účelem pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 3, Lipník nad Bečvou VII Trnávka, situovaného na pozemku parc.č.st. 23/1 v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou. Zprostředkování pronájmu se uskuteční za podmínek dle vyhlášeného záměru pronájmu nebytových prostor a za níže uvedených podmínek: - provize realitní kanceláře při zprostředkování pronájmu nebytových prostor bude dohodnuta ve výši 0% Kč z pronájmu včetně DPH v zákonné výši, - realitní kancelář poskytne plný právní servis spolu s veškerými administrativními úkony týkající s pronájmu nebytových prostor, - doba zprostředkování zájemce o pronájem nebytových prostor činí 1 rok, a to od podpisu zprostředkovatelské smlouvy, - žádost zájemce o pronájem nebytových prostor bude projednána v orgánech obce, - veškeré náklady spojené s inzercí a nabídkou nemovitostí hradí v plné výši realitní kancelář.

18 2. RM pověřuje starostu podpisem zprostředkovatelské smlouvy za účelem pronájmu nebytových prostor. T: /2009 RM 43 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a Charitou Hranice, se sídlem v Hranicích, Purgešova 1399, IČ , zastoupenou ředitelkou Veronikou Polusovou (jako nájemcem). V případě, že dodatek č. 1 nebude podepsán do dvou měsíců ode dne schválení radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č.1. T: /2009 RM 43 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. st.147/2 zast. pl. zbořeniště v k.ú. Lipník nad Bečvou (Křižkovského) Částečná revokace usnesení č. 140/2007 ZM 5 ze dne bod 1b Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. st.147/2 zast. pl. zbořeniště v k.ú. Lipník nad Bečvou (Křižkovského) Využití služeb realitní kanceláře 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. st.147/2 zastavěná plocha zbořeniště o výměře cca 320 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - Využití pozemku za účelem zástavby. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, na základě které bude pronajatá nemovitost převedena do vlastnictví nájemce. - Cena za pronájem předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 50,- Kč/m 2 /rok. - Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, poměrné nájemné v prvním roce nájmu bude uhrazeno nejpozději do 30 dní od uzavření nájemní smlouvy. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. - V případě, že bod 3b) tohoto usnesení nebude schválen ZM, pozbude bod 1. tohoto usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu, a to za podmínky, že bude ZM schváleno vyhlášení záměru prodeje předmětné nemovitosti. T:

19 3. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) částečnou revokaci usnesení č. 140/2007 ZM 5 ze dne bod 1b, b) vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. st.147/2 zastavěná plocha zbořeniště o výměře cca 320 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - Zájemce předloží návrh na využití pozemku se zastavovací studií zpracovanou pro výstavbu domu. - Se zájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem uvedené části pozemku, a to do doby prodeje předmětné nemovitosti. - Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že samotná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání stavby vybudované na části předmětného pozemku zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. - Dům bude postaven nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Dokladem o dokončení stavebních prací bude oznámení budoucího kupujícího o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. V případě, že tento závazek budoucího kupujícího nebude dodržen, je budoucí prodávající oprávněn účtovat budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Nárok na škody tím není dotčen. - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč. - V případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města. - Pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, bude jistota považována za zálohu kupní ceny. - V případě, že zaviněním budoucího kupujícího nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do dvou měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a budoucí kupující uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu. - V případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od

20 kupní smlouvy a žadatel uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. - V žádosti o převod nemovitého majetku musí žadatel uvést nabídkovou cenu. K žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být doložena: žádost o pronájem předmětné nemovitosti, zastavovací studie, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech, případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Cena pozemku dle znaleckého posudku ze dne činí 550,- Kč/m 2. Podmínky pro výstavbu: - dům bude maximálně dvoupodlažní, - půdorysné rozměry domu musí respektovat stávající uliční čáru, - střecha sklonitá, - okna a dveře dřevěná, - omítka vápenná. Upozornění: Pozemek je situován v Městské památkové rezervaci. Na pozemku se nachází: - ntl plynovod ve správě RWE Distribuční služby, s.r.o. - vedení NN a VN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Na pozemku je umístěna informační tabule města Lipník nad Bečvou. c) využití služeb realitní kanceláře za účelem zajištění prodeje a pronájmu předmětné nemovitosti. Zprostředkování prodeje a pronájmu se uskuteční za podmínek dle vyhlášených záměrů prodeje a pronájmu a za níže uvedených podmínek: - Provize realitní kanceláře při zprostředkování prodeje a pronájmu bude dohodnuta ve výši 0 % Kč z kupní ceny včetně DPH v zákonné výši. - Realitní kancelář poskytne plný právní servis spolu s veškerými dalšími administrativními úkony týkajícími se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, nájemní smlouvy a převodu nemovitosti (kontrola dokladů, prošetření souvislostí, sepsání smlouvy o budoucí kupní smlouvě, nájemní smlouvy, kupní smlouvy, podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí apod.). - Doba zprostředkování zájemce o převod a pronájem nemovitosti činí 1 rok, a to od podpisu zprostředkovatelské smlouvy. - Žádost zájemce o převod a pronájem nemovitosti bude projednána v orgánech obce. - Veškeré náklady spojené s inzercí a nabídkou nemovitosti hradí v plné výši realitní kancelář.

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 Usnesení 2162/2014 - RM 67 ze dne 10. 3. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.3. 2014 bez

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání dne 7. 2. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 30.06.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Obec Novosedly Novosedly 1 691 82 Novosedly na Moravě PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Schválena usnesením zastupitelstva obce Novosedly konaného dne 28.02.2012 1. Postup při prodeji obecních

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 11.02.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 o prodeji nemovitostí, jež jsou v majetku Města Česká Skalice, uzavřená dnešního dne mezi Městem Česká Skalice, IČ 00272591, Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne 11. 4. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2442 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více