RIŽOVATCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NA KRIŽOVATCE/NÁRODNÍ 499/VARNSDORF tel.: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RIŽOVATCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NA KRIŽOVATCE/NÁRODNÍ 499/VARNSDORF 407 47. tel.: 412 370 485, 723 567 202"

Transkript

1 NA KRIŽOVATCE/NÁRODNÍ 499/VARNSDORF tel.: , e-mal: bankvní spjení: ČSOB, a.s. čísl účtu: /0300 NA RIŽOVATCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 REGISTROVÁNO NA MV ČR , VS/1-1/51156/02-R, IČ:

2 O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, mlí klegvé a splupracvníc, tevíráte výrční zprávu bčanskéh sdružení NA KŘIŽOVATCE, která shrnuje jž čtvrtý rk bhaté čnnst. Byl t rk rzvje nám pskytvaných scálních služeb, kmuntníh plánvání a uplatňvání standardů kvalty scálních služeb. které získal na svj čnnst fnanční prstředky z EU. Šest měsíců jsme uskutečňval ve spluprác s Nadací Eurnsa veřejnu sbírku ve prspěch naší čnnst. Každému kd přspěl děkuj, pmhl tím rzšířt naš pmc druhým. Úspěch měla také sutěžní anketa mapující pvědmí bčanském sektru ve Varnsdrfu, šťastná vítězka s dnesla kš plný uzenn a rganzace mnh pdnětů pr další prác. Byl ale také 8 neúspěchů v grantvých řízeních. Nepvedl se získat dstatek fnančních prstředků jak spluúčast k pskytnutým státním prstředkům u prjektu Nízkprahvéh zařízení pr dět a mládež, státní prstředky ve výš téměř 300 tsíc musely být tedy vráceny. Čnnst Nízkprahvéh zařízení byla dknčena dbrvlnu prací členů sdružení a byl prjekt uknčen. Všem ldem, kteří se pdílel na čnnst rganzace v tmt nelehkém rce děkuj a přej jm d následujícíh rku mnh ptmsmu a dstatek sl pr realzac nvých nárčných prjektů, které se jž na sklnku tht rku zapčaly. POSLÁNÍ ORGANIZACE Ing. Pavlína Šafusvá, předsedkyně bčanskéh sdružení Pmáhat ldem v nuz, v btížně řeštelné žvtní stuac. Pmáhat těmt ldem bez hledu na jejch příslušnst státní, k rase, phlaví, nárdnst, nábženství, scální skupně Pskytvat rady, pmc a nfrmace všem ldem v pr ně důležtých blastech zájmu tak, aby nebyl pškzván neznalstí svých práv a pvnnstí neb neschpnstí vyjádřt účnně své ptřeby. Rady, pmc a nfrmace jsu pskytvány bezplatně, nezávsle, důvěrně a nestranně Vytvářet pdmínky pr budvání a exstenc ncatv pdprujících prncpy bčanské splečnst, práva mnrt, rzvj sbnst každéh člvěka př respektvání jeh dlšnst 1-2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA predseda výknné rady Ing. Pavlína Šafusvá VALNÁ HROMADA VÝKONNÁ RADA členvé výknné rady Mare Píchvá Mgr. Pavlína Mhalíkvá ZAMESTNANCI ˇ NA ČINNOSTI SE PODÍLELI: Jří Beneš, Květa Chajdurvá, Petr Frtsch, Bhuslava Gldbergvá, Pavlína Mhalíkvá, Nna Patklvá, Mare Píchvá, Pavlína Šafusvá, Drahuše Šnfeltvá DOBROVOLNÍCI: Adéla Žítkvá, Irena Burdvá, Mchal Šafus, Mare Ortmanvá, Davd Nvtný, Jtka Pavlů, Zuzana Stehlíkvá,Tmáš Chvátal, Zdeněk Kříž EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI: Zdeňka Bednářvá, Ladslav Hnídek, Ladslava Vpatvá

3 PROJEKT PHARE RLZ RLZ OBSAH PROJEKTU Pdpra získávání scálních a prfesních dvednstí pr skupny hržené scálním vylučením. Jedná se vzdělávací pdpůrný prgram pr specfcké skupny sb vedené v evdenc uchazečů zaměstnání na úřadu práce. Prjekt prbíhá prstřednctvím Středska scálních a prfesních dvednstí a je zacílen na získávání praktckých dvednstí pr buducí zaměstnání. CÍLE PROJEKTU PRUBEH PROJEKTU Účastníc prjektu p dbu 4 měsíců pracují v rganzac Na Křžvatce ve Varnsdrfu na pzc scálníh pracvníka a účastní se vzdělávacích semnářů př zcela běžném prvzu rganzace Praxe prbíhá pd vedením zkušených pracvníků Rzsah pracvní čnnst každéh účastníka v rámc rganzace je 6 hdn denně P dbu účast v prgramu je účastník nadále veden v evdenc úřadu práce O SITUACE ÚČASTNÍKU PO PROJEKTU Budu mít kvaltní prax v blast scálních služeb s vazbu na stuac na trhu práce Získají č s upevní pracvní návyky Získají znalst pravdel v blast pracvní blast (právní nrmy, práva a pvnnst aj.) Cílem je zvýšt zaměstnatelnst sb hržených scálním vylučením Usnadnt sbám hržených scálním vylučením přístup na trh práce Zvýšt ptencál pr jejch následné zaměstnání Získání kmpetencí zvyšujících pravděpdbnst zaměstnání CÍLOVÁ SKUPINA Nezaměstnaní v evdenc úřadu práce Osby hržené scálním vylučením: dluhdbě nezaměstnaní nízkkvalfkvaní sby se ZPS 3-4 P abslvvání prgramu Středska scálních a prfesních dvednstí získají Osvědčení ptvrzující získanu prax a dvednst Organzace Na Křžvatce pak bude dále vystupvat jak sba pskytující dpručení a reference P abslvvání prgramu bdrží kntakty na ptencální zaměstnavatele FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Tent prjekt je splufnancván Evrpsku uní a státním rzpčtem České Republky PARTNER PROJEKTU: Úřad práce Děčín

4 OBČANSKÁ PORADNA CÍLE OBČANSKÉHO PORADENSTVÍ Cílem bčanskéh pradenství je umžnt ldem, kteří se dstal d nepříznvé žvtní stuace, řešt j prstřednctvím pskytvání bezplatných, nestranných, nezávslých a dskrétních nfrmací, rad a případné další pmc. Dalším cílem bčanské pradny je půsbt na chd veřejné správy a samsprávy ve prspěch bčanů. Pskytvaná služba zachvává a rzvíjí důstjný žvt těch, kteří j využívají, je bezpečná a dbrná. POSLÁNÍ OBČANSKÉ PORADNY Občanská pradna pskytuje rady, nfrmace a pmc všem, kteří se na n brátí. Je nezávslým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pmc, prvází bčany př jejch btížích. Usluje t, aby bčané netrpěl neznalstí svých práv a pvnnstí, neznalstí dstupných služeb neb neschpnstí vyjádřt své ptřeby č hájt své právněné zájmy. Pdílí se na čnnst Ascace bčanských praden a splečně upzrňují příslušné státní a místní rgány na nedstatky legslatvy a na neřešené prblémy bčanů ve snaze vlvnt vývj pltky a scálních služeb. PRINCIPY OBČANSKÉHO PORADENSTVÍ Bezplatnst Občanské pradenství je zásadně bezplatné. Dskrétnst Nc, c se v pradně d klenta zjstí, nebude bez jeh výslvnéh suhlasu předán nkmu mm bčansku pradnu. Klent může vystupvat annymně. Nestrannst Služby bčanské pradny jsu pskytvané všem ldem bez rzdílu rasy, phlaví, zdravtníh pstžení, sexuální rentace, pltcké příslušnst, světnázrvé rentace, scálníh statusu apd. Pmc a rady jsu pskytvány bez předpjatst a bez vlvnění vlastním názry pradce. Nezávslst Občanská pradna pskytuje užvatelům služby nezávsle na rganzacích, které pradnu fnančně pdprují neb dtují. V Občanské pradně Varnsdrf prběhl hdncení kvalty pskytvaných scálních služeb v suladu s metdku Ascace bčanských praden.v rámc snahy zvyšvání kvalty se také v tmt rce pracvníc pradny zúčastnl řady specalzvaných šklení a realzvaly nvé prjekty Ascace bčanských praden: Ochrana sptřebtelů a chrana nájemních vztahů, chrana sptřebtelů v bankvnctví Eksptřebtel BEZK" - zelená dmácnst Občanská pradna Varnsdrf se v červnu a říjnu stěhvala d nvých prstr, d středu města. Občanům se tak usnadnl hledání a přístup d pradny, cž se kladně pdepsal na nárůstu jejch pčtu. 5-6 KVALITA SLUŽEB HOSPODARENÍ Výnsy dle zdrju v Kč: MPSV Úřad práce Měst Varnsdrf Dary Jné - členské přípěvky, vklady ad. Celkem Náklady v Kč: Osbní náklady - hrubé mzdy - dvdy - DPP Prvzní náklady - materálvé náklady - nematerálvé náklady Celkem

5 NÍZKOPRAHOVÉ ZARÍZENÍ NÍZKOPRAHOVÉ ZARÍZENÍ OBSAH PROJEKTU Otevrené dvere: vlný vstup a pbyt v zařízení s mžnstí využívání vybavení zařízení Hudební, výtvarné, taneční a sprtvní aktvty: nedrektvní vedení užvatelů k vlnčasvým aktvtám, které vytváří pztvní hdnty, rzvíjí schpnst a dvednst užvatelů a zvyšují schpnst užvatelů vnímat kulturní hdnty Pčítačvé aktvty: zvládnutí základní bsluhy PC s čekávaným dpadem na buducí prfesní uplatnění Príprava na výuku: pskytnutý čas na psaní dmácích úklů, celkvu přípravu d škly, dučvání atd. Pskytvání stuačních ntervencí Základní pradenství: seznamvání se se základním bčanským dvednstm, znalstm umžňujícím běžný žvt ve splečnst Rdnná výchva: půsbení na dpvědný přístup v blast hygeny, zdraví, rdny a frem trávení vlnéh času Príležtstné akce: slavy narzenn, karneval, besedy, sutěže atd. Dsktéky: alternatva pr dět a mládež s vylučením negatvních jevů (drgy, agresvní chvání) CÍL PROJEKTU PRO DETI DETI A MLÁDEŽ A MLÁDEŽ Základní deu prjektu je nabízet dětem a mládež ve věku 6-18 let prstr, kde mhu trávt svůj vlný čas bez drg a bez páchání trestné čnnst frmu vlnčasvých aktvt. PRUBEH PROJEKTU Otevrené dvere: nedrektvním přístupem, př ddržvání daných pravdel klubvny, rzvíjel své schpnst, znalst a dvednst. Vstup d klubvny měl vlný, dle tevírací dby Príprava na výuku: užvatelé služeb, převážně mladšíh šklníh věku, se scálním pracvníkem vypracvával dmácí úkly a přpravval se na výuku d škly Hudební aktvta: dět a mladí ldé využíval hudebních nástrjů v průběhu týdne, pr zvýšený zájem dětí prbíhaly tyt aktvty 2x týdně (úterý a čtvrtek) Výtvarná aktvta: výtvarné sutěže na dané téma, výsledné práce byly vystaveny v prstrách rganzace. Účastníc a výherc byl veřejně dměněn => u dětí a mladých ldí sutěžvst a mtvace k další čnnst Taneční aktvty: dět tut aktvtu prvzvaly v průběhu tevřených dveří pd dhledem scálníh pracvníka Dívčí klub: rdnná výchva, základy textlních prací, základy hygeny byly naplňvány v rámc tevřených dveří Prjekt Predšklác škláky : pr předšklní dět ze scálně znevýhdněných rdn; pkračvání prjektu z rku 2004 Pskytvání stuačních ntervencí: 2x denně 5 dnů v týdnu p dbu tevřené klubvny 7-8 Sprtvní aktvty: stlní tens, stlní ftbal, špky během tevřených dveří. Skatepark - dle pčasí d května d října a t 1x až 2x d měsíce ve středu. Zahrada v prstrách rganzace a hřště za sprtvní halu byly využívány na míčvé hry (ftbal aj.) Pčítačvý klub: Služl jak k vlné zábavě (prgramy: Hug, Jak věc pracují..), tak k výuce (Blge, Zeměps, Matematka ) a seznámení se se základy práce na PC, cž vedl ke zvýšení pčítačvé gramtnst užvatelů služeb. Klub prbíhal v pndělí a ve středu d 13 d 15 hdn. Príležtstné akce: pr šrku veřejnst; účast v sutěž Ukaž, c umíš a Škulka přádané Farní chartu Rumburk; dsktéky s vyhdncváním sutěží; sutěž v malvání velknčních vajíček; vědmstní sutěže na PC; špkvaná - sutěžní hra; brgády - úkld prstrů klem rganzace; tábrák; sutěžní den pr dět a rdče u příležtst Varnsdrfské put; pznávací výlety p klí, výlet d centra Babyln Lberec; turnaj ve stlním tense; turnaj v kpané; adventní sutěžní dpledne pr dět; Vánční dsktéka STATISTIKA Klent, kntakty pčet užvatelů služeb 124 pčet kntaktů 6960 průměrně užvatelů denně 29 Aktvta kntakty pčítačvý klub 1802 taneční aktvty 106 hudební aktvty 1340 sprtvní aktvty 1268 příprava na výuku 323 brgády 70 jednrázvé akce 551 vlnčasvé aktvty 1441

6 KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM PRO DROGOVE ZÁVISLÉ ZÁVISLÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY výměnný prgram njekčních stříkaček a jehel pskytnutí kndmů, desnfekcí a dalšíh zdravtnckéh materálu krzvá ntervence mtvační trénnk nfrmační servs zprstředkvání kntaktu s jným nsttucem pradenství zájemcům službu, rdčům a partnerům užvatelů drg asstenční služby vtamínvý prgram hygencký servs scální pmc s cílem pmc ldem se začleněním d běžnéh žvta prmární prevence - besedy pr škly škdlvst drg, zdravém žvtním stylu bez drg terénní prgramy CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB PRUBEH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Mapvání drgvé prblematky - prbíhal průběžně během celéh rku, frmu kntaktu v K-centru v terénu a následným vyhdncváním (měsíční statstky) Vytvárení kntaktu s ldm užívající drgy, s jejch partnery, s rdč, kteří především žádal nfrmace léčebných zařízeních a pdmínkách pr vstup d léčby Krzvá ntervence - jednal se především jednrázvé řešení krzvé stuace klenta. Ve všech případech byla klentv nabídnuta další splupráce, ppř. zprstředkvání kntaktu s dbrným lékařem Mnmalzvání zdravtních a scálních rzk užvatelu drg v terénu v K-centru prbíhala výměna njekčních stříkaček a příslušnéh zdravtnckéh materálu, pskytvání kndmů Zprstredkvání kntaktu na další nsttuce - lékař, psychlg, státní nsttuce; prbíhal na základě zájmu klentů č jejch partnerů neb rdčů Mtvace zájemce služby k léčbe - mtvvání užvatelů služeb k zahájení léčení prbíhal př schůzkách s klenty, př kterých byl pukazván na rzkvé užívání OPL K-centrum je nízkprahvé zařízení, které nabízí služby v blast sekundární a tercární prevence zneužívání nealkhlckých drg. Cílem byl pmáhat ldem zasaženým užíváním mamně psychtrpních látek a mnmalzvat scální a zdravtní rzka s tím spjená. Klent se může brátt na K-centrum bez dpručení, annymně, kdykl v tevírací dbě. Pskytnutí pradenské čnnst - ndvduální skupnvé pradenství. Klent preferval ndvduální přístup Hygencký a ptravnvý servs, vtamínvý prgram - ze strany klentů byl velký zájem tyt služby Terénní prgram prbíhal na stanvených trasách se zaměřením na kntaktvání sb žjících rzkvým způsbem žvta. Byl stanven 5 pravdelných tras. Terénní prgram prbíhal 3 x týdně Infrmační servs - byly pskytvány aktuální nfrmace spjené se zdravtním a scálním rzky spjeným s OPL. Pracvníc K-centra se aktvně účastnl preventvníh prgramu pr škly Hru prt AIDS ve spluprác se SZÚ. Infrmace jsme pskytval také frmu článků uveřejněných v tsku (Hlas severu). Infrmace jsu k dspzc na nternetvých stránkách rganzace, nfrmace zařízení je v Katalgu scálních služeb Šluknvskéh výběžku. V říjnu 2005 přádala rganzace Vzdělávací semnář pr scální pracvníky, pedaggy, vychvatele zaměřený zejména na drgvu prblematku 9-10 STATISTIKA K-centrum Pčet klentů - njekčních užvatelů - hern - pervtn - kanabndy - extáze - těkavé látky Průměrný věk klenta Pčet neužvatelů Pčet kntaktů celkem - s užvatel drg Pčet prvních kntaktů - s užvatel drg Pčet výměn v prgramu Pčet vydaných nj. jehel Pčet sb

7 SPOLUPRÁCE DOTACE, FINANČNÍ PRÍSPEVKY ˇ ˇ A DARY Mnsterstv práce a scálních věcí ČR Úřad práce Děčín, pbčka Rumburk Krajský úřad Ústeckéh kraje Měst Varnsdrf Nadace Eurnsa Rada vlády pr krdnac prtdrgvé pltky Prgram Phare 2003 RLZ DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB LIMMA FOOD, s.r.. 1. Zdravtní Rumburk, a.s. Vtana. a.s. prvzvna Varnsdrf Ing. Jsef Schr Servs JEES Ivana Braunvá Vjtěch Patkl Řeznctví P+P CA Tkáč Vratslav Sedláček Pavlína Mhalíkvá Mare Píchvá Květa Chajdurvá Davd Nvtný Pavlína Šafusvá Iv Šafus Drbní dárc Dbrvlné a členské příspěvky SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI Zdravtní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, dbr prtepdemcký Krajský úřad Ústeckéh kraje, Ústí nad Labem Psychatrcké sanatrum Česká Lípa Měst Varnsdrf, Městský úřad Varnsdrf, Hlas severu Kmse prevence krmnalty Rady města Varnsdrf 1. Zdravtní Rumburk, a.s. Teen Chalenge Šluknv Psychscální centrum Acrus Praha Nárdní mntrvací středsk Základní škly Varnsdrf, Specální škly Varnsdrf G-PROJECT, s.r.., Hlubká nad Vltavu Tmáš Klmeš, TEXSTAV, v.d. Rega, a.s. Scální ubytvny ve Varnsdrfu Chartní sdružení Děčín Ascace bčanských praden ČR Úřad práce Děčín, pbčka Rumburk Agentura Pndělí, Šluknv

8 FINANCE ROZVAHA k AKTIVA Dluhdbý majetek Krátkdbý majetek Bankvní účty Pkladna ÚHRN AKTIV PASIVA Vlastní zdrje Vlastní jmění Účet hspdářskéh výsledku Czí zdrje Krátkdbé závazky ÚHRN PASIV v ts. Kč v ts. Kč VÝSLEDOVKA k VÝNOSY Tržby z prdeje služeb Přjaté příspěvky Prvzní dtace VÝNOSY CELKEM NÁKLADY Sptřeba materálu Opravy a udržvání Cestvné Ostatní služby Mzdvé náklady Záknné scální pjštění Jné statní náklady NÁKLADY CELKEM Výsledek hspdarení p zdanení v ts. Kč v ts. Kč PREHLED ˇ ZDROJU FINANCOVÁNÍ PROJEKTU (v Kč) MPSV Ústecký kraj Úřad práce Měst Varnsdrf Rada vlády pr krdnac prtdrgvé pltky Nadace EU PHARE Jné-členské přípěvky, vklady ad. Celkem PODEKOVÁNÍ ˇ Vám všem, kteří jste svým příspěvky, dary a prací pmhl k naplňvání pslání rganzace,tímt srdečně děkujeme

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti.

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Psláním sdružení Aperi je zlepšvat pstavení rdiny ve splečnsti. Aperi Splečnst pr zdravé rdičvství Šmilvskéh 5 120 00 Praha 2 telefn: 739 062 011 telefn/fax: 222 513 099 aperi@aperi.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007 Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2006 / 2007 1. základní škla Příbram, Balbínva 328 261 01 Příbram II d 31.8.2007 Základní škla pd Svatu Hru, Příbram d 1.9.2007 zpracval : Mgr. Petr Rčňák, ředitel

Více

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS 55-01 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS 55-01 Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více