Základy firemních financí vypracované otázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy firemních financí vypracované otázky"

Transkript

1 Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských aktivit. 2. Firemní finance a jiné eknmické disciplíny. Vývj firemních financí (v čase a prstru). 3. Finanční rzhdvání, jeh 3 slžky a 5 fází.typy rzhdvacích situací (finanční a prvzní páka, kalkulace nákladů a efektivnst investic) v dluhdbém a krátkdbém hrizntu 4. Analýza bdu zvratu (BEP analýza) standardní situace BEP analýzy, dva klíčvé parametry chvání pdniku, výpčet bdu zvratu a zisku. 5. Kalkulace nákladů I klasifikace nákladů, základní kalkulační metdy a techniky. 6. Kalkulace nákladů II speciální kalkulační metdy. 7. Investiční rzhdvání charakteristika, čtyři standardní metdy hdncení efektivnsti investic, měření investičníh rizika a chrana prti němu. 8. Pžadavky na daňvu sustavu a suvisející faktry. Daně důchdvé (úpravy zisku, daňvý základ, sazby daně a daňvé slevy. Minimální ptřebný zisk, nerzdělený zisk. 9. Daně majetkvé a bratvé. Vliv daně ze zisku na finanční rzhdvání firmy. 10. Majetkvá struktura bsah pjmu, 3 faktry celkvé výše majetku (včetně ceny). Oceňvání zásb. Faktry majetkvé struktury. 11. Finanční struktura I bsah pjmu, statické a dynamické terie, cena kapitálu. 12. Finanční struktura II - ptimální míra zadlužensti a kntrla činnsti firmy (vlastníci a management). 13. Suvislsti majetkvé a finanční struktury (NWC) 14. Finanční aspekty zakládání firmy 3/4 rzhdující tázky vzniku firmy. Tři parametry pdnikatelskéh záměru. 15. Pdniky neakcivéh typu, akcivé splečnsti a družstva. 16. Oběžný majetek pjetí, struktura a funkce. Situace v ČR a standardy tržní eknmiky. Tři parametry řízení běžnéh majetku (ptimalizace). 17. Celkvá ptřeba běžnéh majetku. Řízení zásb, průměrná výše celkvých zásb, zásbvací rvnice. 18. Optimalizace zásb kritérium, tři slžky nákladů. Baumlův nákladvý mdel mdel. 19. Optimální výrbní dávka (parametry). Výše nedknčené výrby. Využití zásb, včetně pjistné zásby kritéria (ukazatele). 20. Řízení peněžních prstředků a phledávek. 21. Oceňvání finančníh majetku firmy. 22. Oceňvání hdnty firmy (2 typy a 2 stupně). Pdmínky realistickéh dhadu hdnty firmy. 23. Metdy ceňvání firmy I metda likvidační hdnty, vlastníh kapitálu a substanční metda. 24. Metdy ceňvání firmy II metda diskntvaných CF, srvnávací metda, gdwill faktry prcesu finančníh řízení a rle finančníh trhu. Klíčvé funkce finančníh trhu,. Frmy financvání a struktura finančníh trhu. Funkce (ptimalizace) a typy finančních zprstředkvatelů. 26. Kategrizace finančních trhů prdukty, rganizace, pririta. 27. CF definice a bsah pjmu. Vznik, funkce, kritérium. Dvě metdy určení hdnty CF. Kategrie a využití CF. 28. Detailní schéma nepřímé metdy. 29. Dva přístupy k FA. Etapy a pstupy finanční analýzy. Zdrje vstupních dat FA. 30. Ukazatele rentability (ROCE, ROE, ROA) a aktivity. 31. Rzklady rentability (pyramidvá sustava DuPnt). 32. Ukazatelé likvidity, zadlužensti a finanční struktury. Ukazatele kapitálvéh trhu. Sustavy finančních ukazatelů. 33. Hrizntální a vertikální analýza. Sustavy finančních ukazatelů. 34. Predikce finanční tísně, bnitní/bankrtní mdely I (Z-funkce, Zeta mdel). 35. Bnitní/bankrtní mdely II Q-tes, Indikátr bnity. 36. Dvě základní techniky tvrby finančníh plánu. Mdely finančníh plánvání. 37. Rzpčty. 38. Základní druhy devizvých perací. Devizvá expzice (3 typy) a její řízení. 39. Mdely predikce kurzu I výchdiska, parita kupní síly, Fisherův efekt. 40. Mdely predikce kurzu II mezinárdní Fisherův efekt. Parita úrkvé míry.

2 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3(4) funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských aktivit. Pdnikvé finance - Jsu chápány jak zdrje financvání pdnikatelských aktivit, a t pmcí peněžních prstředků (krátkdbé zdrje) neb pmcí kapitálu (dluhdbé zdrje, pčítá se s jeh zhdncením). - Subjekty pdnikvých financí jsu: Finanční řízení pdnikatelské subjekty zaměstnanci (ideální případ je brát zaměstnance jak partnery, splupracvníky) stát (vytváří prstředí příznivé pr pdnikání) - Je brán jak sučást firemních financí a zárveň jak jejich rzhdující nástrj. - 3(4) funkce finančníh řízení: Získávání peněz z různých zdrjů (financvání) Alkace peněz d kapitálu (investvání) Rzdělvání zisku (dividendvá plitika) Evidence, archivace, zpracvání dsavadních výsledku - 2 blasti půsbnsti finančníh řízení: Oblast zdrjů financvání (finanční a kapitálvá struktura) Oblast efektivnsti pdnikatelských aktivit (výrba hdncení efektivnsti investic; výrbky kalkulace nákladů) Finanční cíle pdnikání - Odpvídají pdmínkám knkrétních pdniků, ale nejčastěji jsu t tyt: Maximalizace zisku Maximalizace výnsů na úrvni CF Zajištění likvidity Maximalizace hdnty pdniku Přežití pdniku +finanční zdraví pdniku Zdrje financvání pdnikatelských aktivit - Většinu prezentvány jak kapitál, již v uvedené suvislsti jejich buducíh zhdncení. - Kapitál je chápán jak: - Viz. Rzvaha - Zdrje financvání: Jeden z výrbních faktrů půda, práce, kapitál (terie mikr a makreknmie) Úhrnná suma peněz vlžených vlastníky neb věřiteli (pdnikvé pjetí) Vlastní pužitelný zisk, dpisy, prdej akcií Cizí prdej bligací, investiční úvěry, bchdní úvěry, stálá pasiva, kupě na splátky, směnky (další členění je na interní a externí, ppř. alternativní)

3 2. Firemní finance a jiné eknmické disciplíny. Vývj firemních financí (v prstru a čase). Firemní finance jak vědní disciplína - Vznikly pstupným vydělváním dílčích prblematik z jiných disciplín, především z nauky pdniku Eknmické disciplíny suvisející s financemi pdniku Těsnější vazby Nauka pdniku Účetnictví Mikreknmie Pdnikvá eknmika Méně významné vazby Bankvnictví a pjišťvnictví Makreknmie Veřejné finance Matematika, statistika, eknmetrie Vznik a vývj firemních financí jak aplikvané vědní disciplíny Pčátek 20. stletí: vznik velkých průmyslvých celků, finanční ředitelé se stávají sučástí vrchlnéh řízení pdniků. Pdnikvé finance se začínají vydělvat jak samstatná část eknmiky 30. léta: rzšiřvání finančních trhů, spjvání firem Krize 30. let: úpadek firem, rerganizace pdniků, vládní zásahy, rzvj infrmační základny firem, zdknalení finanční analýzy firem 40. léta: fenmén peněžních tků (zisk vs. CF) 50. léta: změny v řízení majetku, investic, v kapitálvém plánvání 60. léta: Nástup výpčetní techniky a metd chrany rizika 70. léta: terie prtflia, ptimalizace finančníh rzhdvání 80. léta: využití nvých nástrjů finančních trhů (pce) 1. pl. 90. let: rzvj glbalizace a liberalizace phybu kapitálu a přímých zahraničních investic 2. pl. 90. let: rzmach infrmačních technlgií ČSR ( ) - Pdniky jsu eknmicky a finančně nesamstatné, pririta plitických zájmů, druhřadá hdntvá a finanční kritéria, bariéra státníh vlastnictví - Rzvj matematických metd finančníh řízení a rzhdvání (kalkulace nákladů, cenvá tvrba, hdncení efektivnsti investic a pyramidvé rzklady rentability)

4 3. Finanční rzhdvání, jeh 3 slžky a 5 fází. Typy rzhdvacích situací (finanční a prvzní páka, kalkulace nákladů a efektivnst investic) v dluhdbém a krátkdbém hrizntu. Finanční rzhdvání - Lze chápat jak hlavní slžku finančníh řízení - Má tři základní slžky: - Má pět fází: Výběr ptimální varianty zdrjů financvání Užití získaných prstředků (investvání) Uvážení vlivu mezujících pdmínek Vymezení prblému a určení cílů Analýza vstupních infrmací Stanvení reálných variant řešení Vlba kritéria ptimality a určení ptimální varianty Realizace a dsažení cíle Typy rzhdvacích situací Dluhdbý hriznt: 1. Struktura pdnikvéh kapitálu 2. Struktura majetku 3. Užití pdnikvéh kapitálu investvání č í á í á - Finanční investice výnsy, rizik, likvidita í í í ěž á - Věcné (reálné) investice fixní majetek, zásby, phledávky Krátkdbý hriznt: 4. Optimalizace struktury běžných aktiv - Kalkulace nákladů 5. Optimalizace struktury krátkdbéh kapitálu - Investiční rzhdnutí 6. Optimalizace chrany prti finančním rizikům

5 4. Analýza bdu zvratu standardní situace BEP analýzy, dva klíčvé parametry chvání pdniku, výpčet bdu zvratu a zisku. Analýza bdu zvratu - K analýze bdu zvratu je ptřeba klasifikvat technlgii či pdnik pmcí prvzní páky, a t buď na kapitálvě těžký, neb kapitálvě lehký - Vyské hdnty prvzní páky klasifikují firmu jak kapitálvě těžku (KTF) - Nízké hdnty prvzní páky klasifikují firmu jak kapitálvě lehku (KLF) Standardní situace BEP analýzy - Vychází z předpkladu, že: fixní náklady KTF jsu vyšší než fixní náklady KLF Jedntkvé náklady KLF jsu vyšší než jedntkvé náklady KTF Jedntkvé ceny prduktů bu firem jsu stejné BEP KLF < BEP KTF Dva klíčvé parametry chvání pdniku ve standardní situaci - Jsu: Rychlst (s jaku dsáhnu kritickéh bdu) Dynamika (s jaku generují zisk neb ztrátu p překrčení kritickéh bdu) Ve standardní situaci, ceteris paribus, dsahuje KLF dříve bdu zvratu než KTF, jinak řečen dříve generuje zisk Ve standardní situaci, ceteris paribus, generuje při dsažeí bdu zvratu KTF zisk neb ztrátu s větší dynamiku, než KLF Výpčet bdu zvratu N F v tmt vztahu značuje bvykle krycí příspěvek, který je určen pr krytí fixních nákladů a p dsažení Q k i zisku. Výpčet veliksti zisku Z = T N C > 0 Z = (Q Q K ) x (C j N j )

6 5. Kalkulace nákladů I. klasifikace nákladů, základní kalkulační metdy a techniky. Klasifikace nákladů - Prbíhá pdle různých účelvých funkcí, jak např. dle: Přiřaditelnsti nákladů k výknům Přímé (jednicvé) Nepřímé (režijní) Závislsti na vyráběném mnžství, resp. Čase Fixní (nepřímé) Variabilní (přímé) Vazby na přijatelné rzhdnutí Relevantní irelevantní Kalkulace nákladů - jednznačné přiřazení nákladů k výknům (především nákladů režijních) - tři základní kalkulační metdy: metda absrpční (úplných nákladů) - usiluje přiřazení všech nákladů na výrbek beze zbytku, tat metda bsahuje 3 techniky: prsté dělení (bez chyby metdy) puze 1 výrbek dělení s pměrnými čísly (s chybu metdy) více výrbků prcent režie (s chybu metdy) náklady přiřazujeme různým základnám; tat metda má ptenciální či skutečné chyby, jak jsu nesprávná vlba rzvrhvé základny, vyské prcent režie a faktická nezávislst rzvrhu režií na vyrbeném mnžství metda variabilních nákladů vychází se puze z přímých nákladu, fixní náklady jsu pvažvány za jeden blk metda ABC režie se mění na přímé náklady, je t vlastně vylepšená metda prcenta režie 6. Kalkulace nákladů II. speciální kalkulační metdy Metda standardních nákladů - Principem jsu empiricky určené standardy nákladů, je t stavebnicvý princip tvrby nákladvé ceny - Prblémem tét metdy je stanvení a ddržvání pvlenéh fluktuačníh pásma klísání skutečné nákladvé ceny d standardně určené *terie rzpčtvéh řízení (plán, skutečnst, dchylky), viz tázka č. 37 Dynamická kalkulace - Přihlíží k vývji nákladů v čase, k vyráběnému mnžství, které se může v čase měnit - Rzpčítává fixní náklady na výrbek Diagramy X - Kmbinace celkvých nákladů s náklady na jeden kus

7 7. Investiční rzhdvání charakteristika, čtyři standardní metdy hdncení efektivnsti investic, měření investičníh rizika a chrana prti němu. Investiční rzhdvání - Má dluhdbý charakter, je velice nárčné na znalst pdmínek pdniku, uvažuje faktr času, přednstně pracuje se skutečným realizvaným peněžním příjmem (CF) a zhledňuje faktr pdnikatelskéh rizika - Hlavní aktivity investičníh rzhdvání jsu: Plánvání kapitálvých výdajů a peněžních příjmů Zhledňvání rizika Vlba kritérií výběru prjektů Statické metdy hdncení efektivnsti investic - Nezhledňují časvu hdntu peněz, jsu jednduché a mají mezenu vypvídající schpnst ARR Average Rate f Return (výnsnst investice) ů ě ý č í ě í 100 % PB Payback (dba návratnsti investice) Dynamické metdy hdncení efektivnsti investic ů ě é č í ří ý - Pracují s uvážením časvé hdnty peněz, mají větší vypvídající schpnst, jsu realističtější NPV Net Present Value (čistá sučasná hdnta) č í í 1 ú á í č ů Pkud NPV > 0 => je výhdné prjekt přijmut IRR Internal Rate f Return (Vnitřní výnsvé prcent) cena kapitálu, pr kteru je NPV = 0 Měření investičníh rizika - Velmi slžité, k analýze investičníh rizika je zaptřebí určení kritických faktrů prjektu, určení BEP, kvantifikace rizika, realizace snížení rizika - Pr riskantní investici zvýšení úrkvé sazby, investice d rizikvých skupin Ochrana prti investičnímu riziku - metdy - Prfit margin - Vážený průměr zisku a pravděpdbnst jeh dsažení (měl by být c největší) - Investiční klima - Altmanův mdel varuje před neúspěchem prjektu dpředu

8 10. Majetkvá struktura bsah pjmu, 3 faktry celkvé výše majetku (včetně ceny). Oceňvání zásb. Faktry majetkvé struktury. Majetkvá struktura - Je definvána strukturu aktiv pdniku, levu stranu rzvahy - Je t slžka majetkvě-finanční stability pdniku Faktry celkvé výše majetku 1. Rzsah pdnikvých výknů (tržby) ž. 2. Stupeň využití majetku čím vyšší využití majetku, tím nižší jeh ptřeba ppíráme knstantní hdntu bratu aktiv 3. Cena majetku: - Přizvací cena cena přízení + náklady na přízení - Cena přízení cena, za níž byl majetek nakupen např. u cenných papírů - Vlastní náklady výrby - Reprdukční přizvací cena (dary, nálezy, apd.) - Nminální hdnta trvale přiřazená cena (phledávky) - Čistá realizační cena prdejní cena + náklady na prdej Oceňvání zásb 1. Individuální cenění (např. každá zásba je ceněna tak, za klik byla nakupena) 2. Průměrné ceny (aritmetický průměr, pravidelné intervaly časvé) 3. FIFO (First in first ut) 4. LIFO (Last in last ut) v ČR zakázán z důvdůdaňvých výhd) Faktry majetkvé struktury 1. Technická nárčnst výrby - Určení pmcí prvzní páky, viz tázka č. 4 (KLF + KTF) 2. Rzvinutst peněžníh a kapitálvéh trhu - Zvýšení pdílu finančníh majetku - Růst finančních investic - Pestřejší prtfli finančníh majetku 3. Hspdářská situace pdniku a i země a její hspdářská plitika - Růst rentability - Růst významu běžnéh majetku

9 11. Finanční struktura I. bsah pjmu, statické a dynamické terie, cena kapitálu. Finanční struktura - Základní definice finanční struktury vychází ze struktury pasiv pdniku (pravé části rzvahy), je t přehled zdrjů financvání majetku pdniku - Alternativní pjetí vychází z přírůstku kapitálu prti minulému bdbí, kterým je financván přírůstek majetku pdniku rvněž prti minulému bdbí sleduje dynamiku pdnikvéh kapitálu a eknmicku činnst Kapitálvá struktura - Dluhdbá slžka zdrjů, která financuje fixní aktiva a dluhdbu část běžnéh majetku Statické terie - Budují mdel kapitálvé struktury na základě pznatků z eknmické terie, které jsu až následně věřvány - Příklady statických terií: MM terie bez, a s uvážením vlivu daňvéh systému Tradiční terie Terie Mertn Miller a sbní daně Kmprmisní terie Dynamické terie - Staví na skutečných pznatcích a na jejich základě jsu pak vytvářeny teretické kncepty kapitálvé struktury Cena kapitálu - Cena vlastníh kapitálu jsu dividenda (u a.s.), případně pdíly na zisku - Cena cizíh kapitálu jsu úrky, případně pdíly na zisku N CK = (1 daňvá sazba) x úrkvá míra - Náklady na celkvý kapitál (ptimalizace K) K = úrkvá míra x (1 daňvá sazba) + N VK x VK/K - Nejlevnější je krátkdbý cizí kapitál - Nejdražší je akcivý kapitál (nemezená dba splatnsti, kapitál se nevrací)

10 12. Finanční struktura II. ptimální míra zadlužensti a kntrla činnsti firmy (vlastníci, management). Optimální míra zadlužensti - Obvykle splývá s pjmem ptimální finanční struktura - Optimální finanční strukturu psuzujeme pdle: Ukazatele finanční páky č í á í í - Pr velku hdntu stupá rizik věřitelů Ukazatele ziskvéh či úrkvéh krytí ř ú ů í č í ú - Vývj názrů na ptimální finanční strukturu: Půvdní představy (terie MM bez vlivu daňvéh systému) náklady celkvéh kapitálu nezávisejí na změnách ve finanční struktuře, cž vedl k představě, že nemá smysl hledat míru ptimálníh zadlužení pdniku Kncept MM s vlivem daňvéh systému úrk snižuje daňvý základ pdniku, prt náklady celkvéh kapitálu s růstem zadlužení klesají, cž vedl k názru zadlužvat pdnik c nejvíce Kntrla činnsti firmy Kmprmisní terie (U-křivka) ptimální pdíl cizíh a vlastníh kapitálu je takvý, kdy průměrné náklady celkvéh kapitálu jsu minimální, cž je cca 40% - Řízení vlastníky mají zájem na c nejvyšší hdntě pdniku - Řízení manažery mají zájem dsažení c nejvyššíh zisku

11 13. Suvislsti majetkvé a finanční struktury (NWC) Zlaté pravidl financvání - Dluhdbá aktiva mají být kryta z dluhdbých zdrjů - Krátkdbá aktiva mají být kryta z krátkdbých zdrjů Net Wrking Capital (NWC) - Oběžná aktiva, která nejsu kryta z krátkdbých zdrjů NWC = OA krátkdbá pasiva - Existují tři různé druhy strategií financvání: Knzervativní strategie bezpečná situace, relativně drahá NWC > 0 Agresivní strategie riskantní, nízká cena zdrjů NWC < 0 Neutrální strategie NWC = Finanční aspekty zakládání firmy 3(4) rzhdující tázky vzniku firmy. Tři parametry pdnikatelskéh záměru. 1. Kncepce pdnikatelskéh záměru - T je t první, c je při zrdu firmy k dispzici - Firmu většinu zakládají dbrníci s dluhletu praxí - Má něklik parametrů: Obrvé zaměření definván většinu dbrnstí zakladatele(lů) Rzsah pdnikání pdle brvéh zaměření a marketingvé stránky věci (lkální x glbální rzsah) 2. Právní frma pdnikání Pdnikatelské rizik dle veliksti pdniku, malé firmy většinu krizi neunesu, ty větší jsu prti ní třeba pjištěny - Rzhdující je dimenze pdnikatelských aktivit Malé firmy pdnik jedntlivce, sbní splečnsti Rstucí firmy kapitálvé splečnsti Zralé a stabilní pdniky akcivé splečnsti Družstva zisk není t hlavní, důležitý je všebecný prspěch 3. Výše prvtníh kapitálvéh vkladu - V ČR je nedstatek kapitálu, prt se setkáváme většinu s tím, že základní kapitál dsahuje záknem pžadvanéh minima - Důležité jsu cizí zdrje, které jsu hůře dstupné pr pdniky neakcivéh typu, lépe pak pr akcivé splečnsti či družstva 4. Daňvý systém

12 15. Pdniky neakcivéh typu. Akcivá splečnst a družstv. Pdniky neakcivéh typu Pdnik jedntlivce - Nejčastější, kapitálvě slabý, prvtní vklad krytý z sbních prstředků jedntlivce, malé mžnsti získání dalších cizích zdrjů, mžnstí je tichý splečník - Ručení za závazky je nemezené, celým svým majetkem, případný tichý splečník ručí puze d výše svéh vkladu Veřejná bchdní splečnst - Osbní splečnst, výše vkladů splečníků určuje splečenská smluva - Všichni splečníci ručí splečně a nerzdílně veškerým svým majetkem Kmanditní splečnst - Osbní splečnst, výše vkladů určuje splečenská smluva - Kmandisté ručí za závazky splečnsti puze d výše svých vkladů, kmplementáři celým svým majetkem Splečnst s ručením mezeným - Kapitálvá splečnst - Základní kapitál musí být pdle zákna min Kč - Splečníci ručí za závazky splečnsti d výše svých nesplacených vkladů Akcivá splečnst - Kapitálvá splečnst - Základní kapitál musí být min. 2 mil., ppř. 20 mil. určuje zakladatelská smluva, u bank 500 mil. - Změny základníh kapitálu pdléhají schválení Valné hrmadě - Kategrie ZK: Autrizvané akcie (schválené) maximální pčet akcií v nminální hdntě Upsané akcie pčet akcií v nminální hdntě v listině upisvatelů Splacené akcie pčet akcií v nminální hdntě, které byly skutečně uhrazeny - Splečnst ručí za závazky celým svým majetkem, u akcinářů dchází puze k znehdncení akcií - Nevýhdy: vyšší zdanění, regulace státem, dlišnst zájmů vlastníků a manaaementu Družstv - Speciální frma pdnikání, u které není zisk priritu, ale důležitý je veřejný prspěch - Silná tradice z meziválečnéh bdbí (zálžny, kampeličky, skladvá zemědělská družstva) - ZK musí být minimálně Kč, část se musí splatit ihned, zbytek nejpzději d tří let - Družstv ručí za své závazky celým svým majetkem - Důležitu rli zde hraje pdpra státu (výhdné úvěry, apd.)

13 16. Oběžný majetek pjetí, struktura a funkce. Situace v ČR a standardy tržní eknmiky. Tři parametry řízení běžnéh majetku (ptimalizace). Oběžný majetek - Je z hlediska časvéh definván jak ta část aktiv pdniku, která se využívá a sptřebvává krátkdbě, d jednh rku - Z hlediska nrmativníh je t ta část aktiv, která zbude p dečtení dluhdbéh hmtnéh, nehmtnéh a finančníh majetku - Z hlediska finančníh jsu t hmtná aktiva d výše Kč a nehmtná aktiva d výše Kč Funkce běžnéh majetku - Zajištění likvidity firmy, hladký klběh kapitálu a majetku firmy, vlivňvání rentability firmy, rezerva na krytí rizik Struktura běžnéh majetku - Zásby: materiál, výrbky, nedknčené výrbky a pltvary, zvířata a zbží - Krátkdbé phledávky - Dluhdbé phledávky - Finanční majetek krátkdbý: peníze, účty v bankách, st. krátkdbý finanční majetek, nedknčený Situace v ČR finanční majetek - Vyšší pdíl OM v celkvých aktivech - Vyšší pdíl peněžních prstředků (likvidita pdniku) - Zálhy na nákup zásb Řízení běžnéh majetku - Činnst pdniků zahrnující analýzu, stanvení a udržvání ptimální výše OM, struktury a využití, která dpvídá ptřebám, mžnstem a cílům pdniku

14 17. Celkvá ptřeba běžnéh majetku. Řízení zásb, průměrná výše celkvých zásb, zásbvací rvnice. Celkvá ptřeba běžnéh majetku - Takvá výše OM, která je nezbytná pr zajištění čekávaných výknů firmy. Řízení zásb Průměrná ptřeba OM = průměrná dba bratu OM x průměrná denní ptřeba OM - Je řízením bjemu zásb, struktury a míry využívání zásb - - existuje spusta metd, např. pilvý diagram Průměrná výše zásb - Závisí na průběhu sptřeby, zdali je rvnměrná či ne, rychlejší či pmalejší, apd. ů. ýš á ů. í ř í á á 2 max 2 - Okamžik nvé bjednávky určujeme v závislsti na sptřebě a na dbě nutné k vyřízení bjednávky tak, aby nedšl k čerpání pjistné zásby Zásbvací rvnice - Ppisuje řízení zásb v reálném čase, kdy délka bdbí je určvána pdle dynamiky sledvanéh prcesu a schpnstí reakce jeh bsluhy č ý á á čá í á á ř ě í

15 18. Optimalizace zásb kritérium, tři slžky nákladů. Baumlův nákladvý mdel. Optimalizace zásb - Kritériem ptimalizace zásb je minimalizace nákladů na přízení a udržvání zásb Slžky celkvých nákladů na zásby - Náklady na přízení - Náklady na skladvání - Vlastní cena zásb - Náklady nedstatku zásb (ušlý zisk, pkuty a penále, cenvé diference, materiální náhrada) Baumlův nákladvý mdel - Určuje ptimální velikst ddávky zásb (Q pt ) 2 ř í á é á á á ř í ů ě é á á í 1 ů ě á á í á 2 á í č á á á ř í á ý č í á á ř í

16 19. Optimalizace výrbní dávky (parametry). Výše nedknčené výrby. Využití zásb, včetně pjistné zásby kritéria. Optimální výrbní dávka - Je závislá především na seřizvacích a skladvacích nákladech Optimální výše nedknčené výrby - Analgicky jak Q pt u vstupních zásb 2 ř í á é á á á ř í ů ě é á á í 1 ů ě á á í á 2 á í č á á á ř í á ý Využití zásb a pjistné zásby č í á á ř í - Kritériem je minimalizace nákladů, minimalizace rizika ztrát z nedstatku zásb - Další kritéria: Rychlst bratu zásb [R] Dba bratu zásb [D z ] Obrat zásb (tržby realizace) [Kč] Keficient využití zásb [K] Průměrný stav zásb [Z] d pčet dnů v bdbí O kamžik nvé bjednávky - Pjistná zásba ddávkvéh cyklu, sptřeby, veliksti ddávky je mnžství zásby na skladě navíc nad běžnu zásbu pr případ, kdy se ddavatel pzdí s ddávku, vyrvnává případné dchylky v ddávkách neb ve sptřebě

17 20. Řízení peněžních prstředků a phledávek. Funkce řízení peněžních prstředků - zajistit ptřebu peněžních prstředků při minimalizaci nákladů cestu sledvání likvidity, výnsnsti (resp. Ztráty z držení peněžních prstředků míst jejich investvání) a rizika držby peněžních prstředků (znehdncení, změna úrkvých sazeb, atd.) Dva základní přístupy k řízení peněžních prstředků - sledvání (čekávaných) příjmů a výdajů - mdely peněžních prstředků, kde rzlišujeme náklady akviziční, bstarávací a přizvací Řízení phledávek - dělení phledávek, na: Tuzemské, zahraniční Krátkdbé a dluhdbé Subjekty phledávky platící a neplatící - základní nástrje řízení phledávek: pdmínky prdeje zajištění phledávek infrmace partnerech sknta (slevy) využití ukazatelů phledávek

18 21. Oceňvání finančníh majetku pdniku. - předstupeň k ceňvání pdniku jak celku Oceňvání ve finančním řízení - dvě blasti ceňvání ve finančním řízení: ceňvání majetku a dluhů ceňvání nákladů a výnsů - v ČR se ceňvání cenných papírů a majetkvých účastí řídí záknem účetnictví, ve stabilizvaných tržních eknmikách jsu bvykle rzhdující skutečné ceny Cenné papíry s fixními výnsy bligace a priritní akcie Oceňvání bligací - základ tržní ceny je výsledkem ceňvání a závisí na veliksti diskntvanéh rčníh výnsu bligace a diskntvané nminální ceně - základ tržní ceny je puze rientační, naknec rzhduje stejně trh (nabídka a pptávka) - speciální druhy bligací: knzla (věčná bligace) stále se pakující emise téhž dluhpisu dpadají transakce spjené s jeh nminální hdntu bligace s nulvým úrkem dpadá slžka úrkvá U rční úrkvý výns N nminální hdnta bligace n dba splatnsti Oceňvání priritních akcií i pžadvaná míra výnsnsti t jedntlivá léta dby splatnsti á ž í - výnsem priritních akcií je pevná dividenda, která nezávisí na výsledku hspdaření Oceňvání kmenvých akcií - mají phyblivý výns, takže i cena je phyblivá - specifika kmenvých akcií: neurčité výnsy prměnlivst dividend výnsy jsu dány sučtem dividend a kapitálvých zisků - základ tržní ceny vychází z rčníh dividendvéh výnsu, míry výnsnsti - Grdnův mdel pr knstantní zvýšení dividendvé sazby v buducích bdbích

19 22. Oceňvání hdnty firmy (2 typy a 2 stupně). Pdmínky realistickéh dhadu hdnty firmy. Dva typy ceňvání Ocenění nezávislé na vůli vlastníků - Služí pr ptřeby státní správy (daňvé, dědické spry, spry vlastníků, pskytvání úvěrů ručení) - Důležitá je standardizace a jednduchst ceňvání uzance (uznané zavedené zvyklsti) a standardizvané pstupy (účetní standardy apd.) Ocenění z vůle vlastníků - Vhdné pr pdnikatelské účely, vyjadřuje pdnikatelské šance a rizika, služí pr účely kupě a prdeje pdniku, spjvání firem, sanace, knkurzu, uvedení na burzu, získání dalšíh vlastníh či cizíh kapitálu - Základním smyslem je dhadnut tržní hdntu zavedeny 4 mezinárdní etické standardy: Dva stupně ceňvání Kupující i prdávající jednají zcela dbrvlně a legálně Obě strany mají zájem na uskutečnění transakce Obě strany mají k dispzici všechny důležité infrmace předmětu prdeje Na bu stranách je přiměřená knkurence - Definují přípustné systémvé klí cenění pdniku včetně vazeb na klí a synergií 1. Pdnik sám sbě bez synergických efektů pdnik jak izlvaný subjekt 2. Z hlediska záměrů, které by měly být uskutečněny v buducnu zahrnují i synergie, vyplývají z phybu p časvé se

20 23. Metdy ceňvání firmy I. metda likvidační hdnty, vlastníh kapitálu a substanční metda Likvidační hdnta - Absence předpkladu buducíh trvání pdniku - Firma má tzv. hdntu šrtu - Cca 20% pslední auditvané účetní hdnty pdniku Hdnta vlastníh kapitálu - Ocenění pdnikvých aktiv a závazků pdle účetnictví: aktiva závazky Substanční metda - Nevychází z účetních pdkladů, ale vychází z reálných (aktuálních) cen, za něž by byl mžné daný majetek v daném kamžiku přídit - Tvří hrní cenvu hranici je nejvýhdnější pr prdávajícíh - Dchází ke zvyšvání hdnty aktiv tiché rezervy, vyplývající z inflace a dpisů Substanční hdnta brutt = suhrn majetkvých hdnt ptřebných k dalšímu pdnikání v aktuálních cenách Substanční hdnta nett = brutt hdnta + výns z prdeje majetku přebytečnéh a vedlejšíh hdnta všech závazků a dluhů 24. Metdy ceňvání firmy II. metda diskntvaných CF, srvnávací metda, gdwill. Diskntvané CF (výnsvá metda) - Hdnta je dána kapitalizvanu hdntu, v daném případě CF (Net Present Value) - Prblémy: Jak určíme výnsy, hdntu buducích výnsů, jak stanvit diskntní sazbu, jak zvážit rizik - Výchzí CF = zisk před úrky a daněmi daně z EBITU + dpisy výdaje na přízení dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku zvýšení pracvníh kapitálu (+ snížení) Hdnta určená srvnáním - Tržní kapitalizace = pčet akcií x cena akcie - Hdnta firmy = tržní kapitalizace + prémie Gdwill - Suhrnné cenění hdnty všech nehmtných aktiv, které zvyšuje dsaženu kupní cenu pdniku - Faktry gdwillu: Management a persnál Obchdní spjení Odbytvé kanály Příhdné umístění Příznivá výrbní prgnóza, apd.

21 25. Tři faktry prcesu finančníh řízení a rle finančníh trhu. Klíčvé funkce finančníh trhu, frmy financvání a struktura finančníh trhu. Funkce (ptimalizace) a typy finančních zprstředkvatelů. 3 faktry prcesu finančníh řízení 1. Faktická eknmická výknnst pdniku 2. Daňvý systém 3. Situace na finančním trhu Finanční trh - Je sustava finančních institucí, instrumentů a vztahů mezi nimi a jeh rle spčívá v: Přerzdělvání dčasně vlných prstředků mezi eknmickými subjekty z míst jejich přebytku d míst nedstatku - 3 klíčvé funkce finančníh trhu: Mbilizace (dačasně) vlných prstředků Určvání ceny peněz Alkace - Prstřednictvím těcht funkcí zajišťují finanční trhy: Frmy financvání - Přímé (dlužníci a věřitelé) Vyšší efektivnst pdnikatelských aktivit Realizvatelnst pdnikatelských aktivit - Nepřímé (prstřednictvím finančních zprstředkvatelů) Struktura finančních trhů - Dmácnsti - Firmy - Vláda a místní správa - Cizinci Funkce finančních zprstředkvatelů - Optimalizace infrmačních nákladů (identifikace partnerů) - Optimalizace transakčních nákladů (smluvy, pplatky) + schpnst vyhledávat atraktivní investiční příležitsti Typy finančních zprstředkvatelů - Depzitní instituce banky a spřitelny, úvěrvá družstva - Smluvní spřitelní instituce pjišťvny, penzijní fndy - Investiční zprstředkvatelé finanční splečnsti, investiční fndy

22 26. Kategrizace finančních trhů prdukty, rganizace, pririta. Pdle prduktů (instrumentů) - Peněžní trh (splatnst 1 rk) emise krátkdbých CP, krátkdbé bankvní úvěry, krátkdbé ddavatelské úvěry, krátkdbé státní CP - Kapitálvý trh dluhdbé CP (akcie, bligace), dluhdbé úvěry (všeh druhu) - Devizvý trh kupě a prdej valut a deviz - Trh drahých kvů zlat, platina, Pdle způsbu rganizace - Přímý nákup/prdej rganizvaný trh (burzvní trh, mimburzvní rganizace) - Nepřímý nákup/prdej pmcí finančních zprstředkvatelů s výhdami (infrmační základny, základny technik) Pdle pririt - Primární trh (a prvtní prdej) bchdy s emisemi za zavřenými dveřmi (puze pr silné kapitálvé subjekty) - Sekundární trh vyplývá z trhu primárníh 27. Cash Flw definice a bsah pjmu. Vznik, funkce, kritérium. Dvě metdy určení CF. Kategrie a využití CF. Cash Flw tk htvstí - Prdukt úsilí zvládnut časvý a bsahvý nesulad mezi náklady a výdaji, výnsy a příjmy, ziskem a stavem dstupných finančních prstředků - Bilance phybu peněžních prstředků za určité bdbí - Změna stavu peněžních prstředků za určité bdbí a jeh eknmická účinnst - CF = zisk + dpisy Metdy určení Cash Flw a) Přímé spčívají ve sledvání příjmů a výdajů za dané bdbí cestu vyčlenění dpvídajících transakci a jejich bilancváním průhlednější řešení b) Nepřímé vychází z účetních výdajů, výchdiskem je zisk z výsledvky, který je krigván výnsy a náklady, které nemají vztah k peněžním prstředkům Kategrie Cash Flw - CF z prvzní činnsti - CF z investiční činnsti - CF z finanční činnsti - Výsledné CF Využití Cash Flw - Hdncení finanční stability pdniku a příčin změn stavu peněžních prstředků - Krátkdbý plán peněžních příjmů a výdajů pdniku, sestavvání středně a dluhdbéh finančníh výhledu pdniku - Hdncení finanční efektivnsti investičních variant; stanvení základu tržní ceny pdniku

Seznam maturitních témat

Seznam maturitních témat Seznam maturitních témat Studijní br 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Šklní rk 2016/2017 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ 1. Tržní eknmika pjem eknmie, mikreknmie a makreknmie základní eknmické pjmy-ptřeby,statky, služby, živtní

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Struktura pdnikatelskéh záměru JÍZDNÍ ŘÁD FIRMY 1. Úvd a shrnutí (Executive Summary) Tent první ddíl shrnuje důležitst, atraktivitu a finanční zajímavst pdnikatelskéh záměru. Měl by bsahvat představení

Více

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Doporučená struktura podnikatelského plánu

Doporučená struktura podnikatelského plánu Dpručená struktura pdnikatelskéh plánu 1 Pdnikatelský Plán Účel vypracvání pdnikatelskéh plánu má něklik rvin: Pr pdnikatele je tent dkument mžnstí zamyslet se ve strukturvané frmě nad jedntlivými blastmi

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni R z v a v y h l á Ú č e t n ú č e t n s d r u z a d a ň z p ř íj m ů 1 x pří slu šn ém u fin an ční mu úřa du ROZVAHA v plném rzsahu ke dni 31.12.2009 ( v celých tisících Kč ) Rk Měsíc IČ 2009 25927698

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném podniku

Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném podniku Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích Ústav pdnikvé strategie Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném pdniku Autr bakalářské práce: Veducí bakalářské práce: Opnent bakalářské práce:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Maintenance Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka C je údržba? Stav systému Systém je

Více

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK Kapitla 9 MĚNOVÝ KURZ Měnvý kurz vlivňuje mezinárdní směnu statků a služeb a přesuny kapitálu mezi jedntlivými státy Faktry vlivňující měnvý kurz Vývj mezinárdníh bchdu Vývj hspdářskéh cyklu Vývj reálných

Více

www.thunova.cz Kapitola 4 PENÍZE

www.thunova.cz Kapitola 4 PENÍZE www.thunva.cz Kapitla 4 PENÍZE Histrie vzniku peněz: bartervá směna výměna zbží za zbží nevýhda musíme hledat někh, kd stjí naše zbží vyské transakční náklady kmditní peníze vyčlenění některých typů zbží

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE)

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) www.thunva.cz Kapitla 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ RODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) Mdel 45 (mdel s multiplikátrem): prvnává skutečně vytvřený prdukt (HD) a plánvané výdaje, které zamýšlejí ek. subjekty

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Klvraty SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2014 1 SÍDLO: SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Pdnikvá eknmika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis f the cmpany Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Mgr. Ing. Milan

Více

Uvolněte své CASH FLOW!

Uvolněte své CASH FLOW! Uvlněte své CASH FLOW! 02 Kd jsme Bibby Financial Services, a.s. je v sučasnsti největší factringvu splečnstí specializvanu na prvzní financvání malých a středních firem v České republice. Svým klientům

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Autonomní systém pro analýzu finančního trhu

Autonomní systém pro analýzu finančního trhu Autnmní systém pr analýzu finančníh trhu Milan Jakel Ústav infrmatiky, Slezská univerzita v Opavě Bezručv náměstí 13, 746 01 Opava, Česká republika milan@jakel.cz Abstrakt Autnmní systém pr analýzu finančníh

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Mikroekonomie. distanční studijní opora pracovní sešit. Kamil FUCHS

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Mikroekonomie. distanční studijní opora pracovní sešit. Kamil FUCHS SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Mikreknmie distanční studijní pra pracvní sešit Kamil FUCHS Sukrmá vyská škla eknmická Znjm 2013 Mikreknmie Vydala Sukrmá vyská škla eknmická Znjm 1. vydání Znjm,

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Státní závěrečná zkouška BAKALÁŘSKÁ Ekonomika podniku 14. Charakteristika základních právních forem podnikání.

Státní závěrečná zkouška BAKALÁŘSKÁ Ekonomika podniku 14. Charakteristika základních právních forem podnikání. Státní závěrečná zkuška BAKALÁŘSKÁ Eknmika pdniku 14. Charakteristika základních právních frem pdnikání. Právní frmy pdnikání: Otázka č. 14 Studijní materiál 1 Fyzická sba: Občan, který si vyřídí živnstenský

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více