Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů."

Transkript

1 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní rzvj jedince. ŠVP GA se prt pírá tyt důležité aspekty: Kmplexní a zárveň diferencvané 3 šklní vzdělávací prgramy (humanitní vědy, přírdní vědy a prgramvání) s cílem ukázat mnhtvárnst a prpjenst sučasnéh světa a svjit si schpnst rientace v tmt světě. Velká vlitelnst v celé řadě předmětů (humanitních i přírdvědných), včetně mezibrvých vlitelných předmětů. Příprava na vyskšklské studium: vyské efektivnsti svědčí úspěšnst žáků při přijímání na vyské škly, která se phybuje mezi 98-99%. Zařazení žáků se specifickými ptřebami: GA vytváří specifické pdmínky pr mimřádně nadané žáky, pr integraci cizinců, pr žáky se specifickými vzdělávacími ptřebami či žáky se závažnými zdravtními ptížemi, pr žáky z dlišnéh kulturníh a sciálně znevýhdňujícíh prstředí. K splnění dluhdbých cílů integrace všech žáků škla napmáhá atmsféru důvěry a respektu a sučinnstí všech zúčastněných stran. Sučástí realizace záměru je bsahvá a metdická knkretizace výchvnéh pradenství. Výchvný aspekt patří nedílně ke kncepci ŠVP GA: krmě každdenní péče krektní a vstřícné vztahy mezi žáky a pedaggy i mezi žáky navzájem služí k rzvji interpersnálních vztahů i různé šklní a mimšklní aktivity (dbrné týdny, prjekty, kurzy atd.) Odbrná a sbnstní kvalita učitelů je nezbytnu pdmínku úspěšné realizace našeh prgramu a škla ji mim jiné zabezpečuje vytvářením prstru pr další sebevzdělávání a seberealizaci pedaggů. Kvalitní vybavení škly a průběžná mdernizace technickéh zázemí patří k samzřejmým předpkladům realizace ŠVP GA. Zaměření škly GA patří ke čtyřletým gymnáziím se všebecným zaměřením, jež je zárveň již d prvéh rčníku diferencván d tří prgramů: škla každrčně tevírá třídy s humanitním a přírdvědným zaměřením a jednu třídu prgramátrsku. Těmt třem základním prgramům, z nichž si buducí žáci vlí, dpvídají také hdinvé dtace jedntlivých předmětů, které zejména d třetíh rčníku vycházejí vstříc ptřebě přiměřené specializace, jež se pírá zárveň princip pskytvání všebecnéh vzdělání a sučasně respektuje a frmuje základy buducí prfesní rientace žáků. Ve všech zaměřeních nabízí škla výuku anglickéh jazyka jakžt jazyka základníh a pět pdle vlby buducích žáků výuku jazyka německéh či francuzskéh a ruskéh, přičemž žáci jsu rzděleni d skupin pdle úrvně znalstí. Škla klade důraz na vytváření takvých výukvých prgramů, které vedu k nadstandardním znalstem ve zvlených brech, a t systémem širké vlitelnsti předmětů zejména ve třetím a čtvrtém rčníku: v pravidelné nabídce v rzsahu zhruba pvinně vlitelných předmětů (seminářů) jsu zastupeny jak základní předměty přírdvědné, humanitní i jazykvé (příprava na slžení příslušných jazykvých zkušek), tak vlitelné předměty mezibrvé (humanitní i přírdvědné), jak t dpvídá sudbým tendencím mderníh vědeckéh myšlení, a rvněž také specializvané semináře, jejichž kncepce vychází již z knkrétní zaměřensti žáků (např. eknmické semináře). Tt spjení všebecnéh vzdělání s širku vlitelnstí, jež znamená i kultivaci schpnsti reflektvat a vlit vlastní prfesní dráhu, vychází z takvé kncepce vzdělávacíh prgramu GA, jejímž klíčvým cílem je frmvat v žácích pzitivní vztah ke vzdělávání jakžt celživtnímu úklu. K naplnění tht cíle využívá didaktické metdy nejen tradiční, ale především metdy mderní a prgresivní (práce s mderními infrmačními technlgiemi, různé typy prjektvéh vyučvání aj.). Správnst vzdělávací kncepce GA ptvrzuje i každrční vyská úspěšnst žáků GA při přijímacím řízení na vyské škly různých typů. Škla klade rvněž důraz na výchvnu stránku svéh půsbení a vytváří příznivu atmsféru pr rzvj interpersnálních vztahů. Z tht důvdu začleňuje d své výchvně vzdělávací kncepce akce pdprující utváření dbrých vztahů v klektivu, dbrých vztahů žáků a učitelů. Nedílnu sučástí prgramu škly je sbnstní rzvj žáků a vytváření pzitivníh vztahu ke škle. Přechd na střední šklu usnadňuje žákům adaptační kurz Seznamme se!, na který během studia navazují další aktivity. Vazby v třídním klektivu jsu budvány na třídních akcích (lyžařský kurz 1. rčník, dbrný kurz 2. rčník, sprtvně-dbrný kurz 3. rčník, výlety, exkurze), dbrné zájmy pak spjují žáky různých tříd i rčníků na tematických cestách neb při dbrných dnech přádaných vyučujícími jedntlivých předmětů. S významnými sbnstmi různých brů se žáci mhu setkat při každrčním Dnu sbnstí. ŠVP (d , pslední úprava ) 1

2 Pr vlný čas nabízí škla řadu zajímavých aktivit, při kterých mhu žáci i mim vyučvání využívat velmi dbré vybavení škly (sprtvní kružky, ftkružek, kružek keramiky, pěvecký sbr, hudební zkušebny, labratře bilgie, chemie a fyziky). Během rku škla nabízí řadu jednrázvých akcí, které umžňují aktivní zapjení žáků d různých frem činnsti (sprtvní sutěže a turnaje, kulturní prgramy, zahradní slavnst, na niž vstupným je kniha d šklní knihvny, předmětvé lympiády, vědmstní i umělecké sutěže). Účast v mezišklních akcích (vědmstní sutěže, sprtvní akce, prjekty) umžňuje žákům pznání klektivů žáků jiných škl, výjezdy d zahraničí a setkání se zahraničními žáky umžňují pznání mžnstí evrpských škl. ŠVP (d , pslední úprava ) 2

3 Organizace přijímacíh řízení Přijímací řízení je rganizván pdle platné legislativy pr každý ze tří studijních brů zvlášť, žáci jsu přijímáni pdle celkvéh pčtu dsažených bdů. brů: D prvníh kla (žák má mžnst dát 2 přihlášky) může žák pdat přihlášku d libvlnéh pčtu ze tří studijních br předpkládaný pčet míst pr 1. kl K/41 Gymnázium (Humanitní vědy) K/41 Gymnázium (Přírdní vědy) K/41 Gymnázium (Prgramvání) 30 Přijímací zkušky se knají alespň ve 2 dnech každrčně v bdbí d 22. dubna d 30. dubna. Knkrétní termín bude vždy v dstatečném předstihu známen ředitelku škly d 31. ledna danéh rku. Každý den se knají zkušky d všech brů. Kritéria pr daný šklní rk jsu ředitelku škly stanvena a zveřejněna ke dni Přípravné kurzy na písemné přijímací zkušky Škla přádá přípravné kurzy na přijímací zkušky z jazyka českéh a matematiky. V kurzech vyučují pracvníci škly. Zájemci mhu navštěvvat jeden neb ba kurzy. Každý kurz má deset devadesátiminutvých lekcí. D každéh kurzu je zařazena Písemná zkuška nanečist. Výuka začíná v lednu, přesný termín je stanven v harmngramu danéh šklníh rku. V dbě plletních a jarních prázdnin kurzy nejsu. Přihláška d kurzů je sučástí infrmační bržury, která se vydává u příležitsti Dne tevřených dveří v daném šklním rce. ŠVP (d , pslední úprava ) 3

4 Organizace maturitní zkušky Prfilvá část maturitní zkušky d rku Pvinné maturitní zkušky Humanitní předměty Přírdvědné předměty Prgramvání zkuška předmět frma předmět frma předmět frma 1. prfilvý předmět bru prfilvý předmět bru prfilvý předmět bru (který není sučástí splečné části Z) La zkuška zkuška IaPg bhajba P + zkuška zkuška zkuška 2.. *) jiny literatury La zkuška *) jiny literatury zkuška *) jiny literatury IaPg zkuška bhajba P + zkuška P maturitní práce pdle vyhlášky *) žák musí vlit, pkud nemá ve splečné části maturitní zkušky Nepvinné maturitní zkušky Humanitní předměty Přírdvědné předměty Prgramvání předmět frma předmět frma předmět frma aximálně 2 zkušky jiny literatury La zkuška jiny literatury zkuška jiny literatury IaPg zkuška bhajba P + zkuška atematika+ DT CERAT atematika+ DT CERAT atematika+ DT CERAT ŠVP (d , pslední úprava ) 4

5 Výchvné a vzdělávací strategie Výchvné a vzdělávací strategie služí k rzvji jedntlivých kmpetencí stanvených šklním vzdělávacím prgramem. Tyt strategie jsu pdrbně rzpracvány u jedntlivých předmětů. Strategie škly splečné pr všechny předměty rzvíjejí následující kmpetence: Kmpetence k učení Kmpetence k řešení prblémů Kmpetence kmunikativní učitelé v jedntlivých předmětech vedu žáky ke kladnému přístupu ke vzdělání, k dpvědnému přístupu ke studiu, k svjení různých strategií učení, k získávání a zpracvání pznatků, ke kritickému přístupu k infrmacím a jejich zdrjům během studia vedu učitelé žáky k řešení prblémů, k uplatnění vhdných metd, k analytickému a kritickému myšlení a tvřivému přístupu zadáváním prací, které přesahují rámec vyučvacíh předmětu, vedu učitelé žáka k samstatnému zpracvání infrmací, jejich třídění a vyhdncvání práce ve vyšších rčnících pdprují samstatné hledání metd řešení, interpretaci získaných pznatků, frmulvání a bhájení pdlžených závěrů d pčátku vedu učitelé žáka k respektvání pravidel dbrné práce (v 2. rčníku zpracvávají všichni žáci brvu rčníkvu práci z předmětu, který si sami vlí, ve 3. a 4. rčníku zpracvávají seminární práce pdle výběru vlitelnéh předmětu, práce v SOČ) učitelé vedu žáka k vhdnému způsbu prezentace práce ve třídě i v celšklních prezentacích Kmpetence sciální a persnální Kmpetence bčanská Kmpetence k pdnikavsti výchvný plán škly je kncipván tak, že klade velký důraz na sbnstní rzvj žáka sbnstnímu rzvji napmáhá způsb výuky v jedntlivých předmětech, kdy jsu rzvíjeny mrálněvlní vlastnsti směřující k rzvji pracvních návyků, k sebekritickému hdncení žáka, k rzvji sbních zájmů žáka činnsti ve škle a akce škly vedu žáka k utváření hdntných mezilidských vztahů, k aktivní splupráci, k hleduplnsti, slušnsti prgram škly vede žáka k pzitivnímu vztahu k živtu a ke světu, k respektvání různých názrů a k chápání ptřeb jiných lidí, k plnění pvinnstí, ale i k chápání vlastních práv učitelé vedu žáka k vědmému plánvání prfesní dráhy, pdprují rzvj žákva sbníh i dbrnéh ptenciálu, vedu žáka k dsažení plánvaných prfesních cílů sbnstnímu rzvji žáka se věnuje prgram škly Krk za krkem šklu i živtem, který zahrnuje něklikadenní seznamvací prgram pr nvé žáky, besedy s výchvnými pradci, dbrníky, ale i mimšklní prgramy pr klektivy tříd, při nichž se rzvíjejí sciální dvednsti a mezilidské vztahy Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami Naše škla nemá speciální třídy. Přest však nabízíme integraci žákům se speciálními vzdělávacími ptřebami diagnstikvanými a dlženými PPP neb SPP. Ve škle byli a jsu integrváni žáci se zdravtním pstižením (zrakvým, sluchvým, autismem, vývjvými pruchami učení neb chvání). V případě ptřeby začlenění žáka s dalšími jinými specifickými vzdělávacími ptřebami je vedení škly připraven ve splupráci s Pedaggicku-psychlgicku pradnu v Praze 6 či jinu institucí (např. APLA autismus, Aspergerův syndrm, Vertikála Aspergerův syndrm, Jedličkův ústav tělesné pstižení) zjistit mžnsti integrace, zajistit pršklení pedaggickéh sbru, připravit statní splužáky na způsb pmci nvému žákvi a případně infrmvanst rdičů statních žáků Vzdělávání žáků se zdravtním pstižením a zdravtním znevýhdněním se uskutečňuje frmu integrace d běžných tříd. Při výuce předmětu TV lze umžnit ze zdravtních důvdů uvlnění zcela neb zčásti z výuky.. V případě závažnějšíh zdravtníh mezení je mžn nabídnut žákvi studium pdle individuálníh vzdělávacíh plánu, resp. studium jen některých vybraných předmětů (bez získání úplnéh středšklskéh vzdělání). Škla bude mít výhledvě dstatečný pčet pedaggů pršklených na funkci zadavatele či hdntitele písemných a ch zkušek splečné části maturitní zkušky pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami. V případě důvdněné ptřeby jsme schpni vyzkušet výuku žáka s sbním asistentem. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami se uskutečňuje s pmcí pdpůrných patření a škla ve splupráci s PPP a SPC zajišťuje pdmínky dpvídající jejich vzdělávacím ptřebám: respektuje individualitu žáka ŠVP (d , pslední úprava ) 5

6 uplatňuje při rganizaci činnstí princip diferenciace a individualizace při stanvvání bsahu, frem i metd výuky zabezpečuje dbrnu výuku předmětů speciální pedaggicku péčí umžňuje uvlnění zcela neb zčásti některéh předmětu či prvádění určitých částí z vyučvání některéh předmětu neb prvádění určitých částí (viz 67 dst. 2. šklskéh zákna ) zhledňuje míru pstižení neb znevýhdnění při hdncení výsledků vzdělávání splupracuje s rdiči neb záknnými zástupci a specializvanými pracvišti (zejména při tvrbě IVP) pdpruje nadání a talent těcht žáků vytvářením vhdných studijních pdmínek pdpruje další vzdělávání pedaggických pracvníků zaměřené na zkvalitnění práce s těmit žáky upravuje a frmuluje čekávané výstupy v ŠVP tak, aby byly pr tyt žáky reálné a splnitelné infrmuje včas žáky v suvislsti s nvu Z pdmínkách přiznání PUP Z v suvislsti s Vyhlášku maturitní zkušce je připravena uplatnit alternativní frmy kmunikace a umžnit v důvdněných případech sbní asistenci v suladu s legislativu Od rku 2010 je naše škla bezbariérvá. Zabezpečení výuky žáků z dlišnéh kulturníh a sciálně znevýhdňujícíh prstředí Pdbně jak je zajištěna integrace ve všech blastech pr žáky se speciálními ptřebami, je zajištěna i integrace pr žáky z prstředí kulturně, jazykvě a sciálně dlišnéh d majritní splečnsti. Naše škla byla piltní šklu v multikulturním prjektu Czechkid a v rámci průřezvých témat ŠVP je výchva k tleranci a dlišnsti sučástí výuky všech předmětů. TU se zúčastňují adaptačníh kurzu v 1. rčníku a pstupně získávají infrmace prstředí, ve kterém žák vyrůstá. Škla přispívá na učebnice žákům, kteří jsu z rdin s nízkými příjmy. Občanské sdružení Splečnst přátel GA je každrčně připraven přispět finančně na účast žáků na splečných akcích třídníh klektivu, aby nedcházel k vyčlenění některých žáků z klektivu. TU a výchvné pradkyně jsu připraveny k sbnímu jednání s jedntlivými žáky a jejich záknnými zástupci řešení knkrétních prblémů a situací. Zabezpečení výuky cizinců Škla má dluhleté zkušensti s integrací cizinců. Při přijímacím řízení lze u cizinců na základě žádsti záknnéh zástupce využít mžnsti neknat písemnu přijímací zkušku z jazyka českéh (pdle 20 zákna 561/2044 Sb. ve znění pzdějších předpisů). TU i výchvní pradci jsu připraveni pmci žákům cizincům řešit případné prblémy vzniklé jazykvu bariéru. Zabezpečení výuky žáků mimřádně nadaných Všechny kmise pr vzdělávací blast br mají ve svém plánu činnsti pr daný šklní rk zařazeny aktivity pr nadané žáky a žáky se zájmem nějaký br či prblematiku. Tradičně je žákům nabízena účast v předmětvých lympiádách a jiných sutěžích, které jsu publikvány v materiálech ŠT. Pracvníci škly umžní talentvaným žákům a žákům se zájmem některý br zapjení d splupráce s partnery škly Přirdvědecká fakulta UK v Praze, ilsfcká fakulta UK v Praze, ZL v Lednici, ČVUT v Praze, UK v Praze, IT v Praze (dbrné dny, exkurze, náměty na rčníkvé či seminární práce, témata pr Středšklsku dbrnu činnst). Sučástí učebníh plánu ve druhém rčníku jsu pvinné rčníkvé práce. Žáci se pd vedením pedaggů škly naučí zpracvat dbrnu práci na šklu nabídnuté téma a připraví i její veřejnu bhajbu včetně prezentace s využitím mžnstí ICT. Nejlepší práce pak žáci ve vyšším rčníku budu mci rzšířit a předkládat jak práce v rámci Středšklské dbrné činnsti. Nejlepší práce jsu předvedeny v rámci Studentské dbrné knference. Škla během 4letéh cyklu bude nabízet: Rzdělení žáků d jazykvých skupina pdle jazykvé vyspělsti zjištěné vstupní zkušku. žnst vybrat si br zájmu v rámci Odbrných dnů. Zapjení žáků d dbrných sutěží, které jsu publikvány v materiálech ŠT. Zapjení žáků a žákvských týmů d sprtvních sutěží. Zapjení žáků d přípravy individuálních i týmvých prjektů v ČR a v zahraničí. Zapjení žáků d aktivit šklníh prjektu Škla pr udržitelný rzvj, který je pdprván EU pr bdbí Žákům se zvýšeným zájmem studium AJ návštěvu vlitelnéh předmětu, který jim umžní přípravu na získání mezinárdníh certifikátu CE. Žákům se zájmem publikační činnst zapjení d redakčních rad šklních časpisů. žnst vybrat si tematicku studijní cestu pdle bru zájmu žáka. ŠVP (d , pslední úprava ) 6

7 žnst individuálních knzultací s učiteli škly. Žákům talentvaným ve sprtvních disciplinách bude umžněn trénink ve střediscích vrchlvéh sprtu a žáci mhu mít v případě ptřeby individuální vzdělávací plán. Individuální vzdělávací plán Ředitel škly může s písemným dpručením šklskéh pradenskéh zařízení pvlit nezletilému žákvi se spaciálními vzdělávacími ptřebami neb s mimřádným nadáním na žádst jeh záknnéh zástupce a zletilému žákvi neb studentvi se speciálními vzdělávacími ptřebami neb s mimřádným nadáním na jeh žádst vzdělávání pdle individuálníh plánu (viz 18 dst. 1 šklskéh zákna). Prfil abslventa Kncepce ŠVP GA směřuje k frmvání celistvé, mravně integrvané sbnsti, schpné reflektvat a kultivvat vlastní hdntvý systém, jehž nedílnu sučástí jsu principy zdravéh živtníh stylu. Abslvent GA je vybaven pr svu studijní dráhu nezbytnými, případně i nadstandardními znalstmi a dvednstmi. Zárveň je připraven k dalšímu, nejen vyskšklskému, ale i celživtnímu vzdělávání. Abslvent přírdvědnéh zaměření je přednstně rientván ke studiu technických a přírdvědných brů, abslvent humanitníh zaměření připravván na akademicku dráhu v humanitních brech, abslvent zaměření prgramvání ke studiu infrmačních technlgií. Princip širké vlitelnsti seminářů však dvluje žákům i v průběhu studia upřesňvat a mdifikvat vlastní prfesní dráhu. Kncepce gymnázia klade důraz na mravní hdnty a interpersnální vztahy a jeh abslvent by tak měl být sbnstí netlik vzdělanu, ale i v nejlepším slva smyslu splečensky angažvanu, tlerantní a tevřenu vůči druhým lidem i světu, v němž žijeme. Přílhy ŠVP: inimální preventivní prgram Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 etdický materiál pr prjekt Krk za krkem šklu i živtem (Přílhy jsu k dispzici v ředitelně škly) ŠVP (d , pslední úprava ) 7

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Pomáháme učitelům učit finanční témata

Pomáháme učitelům učit finanční témata Pmáháme učitelům učit finanční témata Daniel Kzák ředitel splečnsti TERRA-KLUB,.p.s. 10. 5. 2012 Situace v českém šklství Finanční a eknmická tematika je v psledních letech nvě zařazvána d systému výuky

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. třídy Přadatel: Beskydská šachvá škla.s., Frýdek-Místek Termín: 19. 22. 7. 2012 Zahájení: ve čtvrtek 19. 7. v 9.00 hd. v SVČ Klíč Míst: SVČ Klíč, ul. Pinýrů 767, Frýdek-Místek, 73802

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více