Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Charakteristika škly Charakteristika ŠVP 7 4. Obsah ŠVP Knkrétní cíle ŠVP Délka a časvý plan vzdělávání Metdy a frmy vzdělávání Obsah vzdělávání Charakteristika ŠD Persnální blast Bezpečnst a chrana zdraví Materiální pdmínky Eknmické pdmínky Pdmínky přijímání žáků Pdmínky uknčení vzdělávání Pdmínky průběhu vzdělávání Pdmínky pr vzdělávání žáků se speciálními vzdělávajicími ptřebami Psychsciální pdmínky Měsíční plány Rční plány Kritéria hdncení..20 2

3 1. Identifikační údaje Název ŠVP Šklní vzdělávací prgram pr Šklní družinu Údaje škle: Název škly: Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Adresa: Pd Šachtami 335, Příbram IV IČO: Ředitel škly:mgr. Pavel Bartl Kntakt : , Zřizvatel: Krajský úřad Středčeskéh kraje Zbrvská 11, Praha 5-Smíchv Telefn: Platnst dkumentu: Tent dkument platí d Mgr. Pavel Bartl 3

4 2. Charakteristika škly Úplnst a velikst škly: Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram sdružuje dbrné učiliště, prakticku šklu základní šklu prakticku, základní šklu speciální, přípravný stupeň základní škly speciální, základní šklu při zdravtnickém zařízení a mateřsku šklu při zdravtnickém zařízení DL Bukvany a šklní družinu a SPC. Umístění škly Škla se nachází v části Příbram Březvé hry, mim hlavní centrum města, ale s dbru dstupnstí jak autbusvu, tak vlakvu. Tat škla je největším zařízením svéh typu v příbramském reginu. Zřizvatel Zřizvatelem je Středčeský kraj, který naší příspěvkvu rganizaci zřídil s účinnstí d 1. října 2001 zřizvací listinu čj. OŠMS/593 8/2001. Šklní družina se nachází v prvním pdlaží třípdlažní budvy. Tvří ji dvě třídy. Charakteristika pedaggickéh sbru: Ve šklní družině pracují dvě vychvatelky. Charakteristika žáků: D šklní družinydcházejí žáci z kmenvé škly. Jsu zde zařazváni žáci ze ZŠ Praktické i ZŠ Speciální. Dluhdbé prjekty: V rce 2013 byl uknčen prjekt Scrates - Cmenius pr žáky se speciálními ptřebami. Jedná se mezinárdní prjekt zastřešený Evrpsku unií. Dluhdbě škla splupracuje s centrem Magdaléna prevence patlgických jevů, s K-centrem prevence drgvé závislsti. Každrčně přádá lyžařský pbyt, cyklturistický pbyt a vdácký pbyt pr žáky. Dluhdbě je škla také zapjena d prjektu Ovce d škl. 4

5 Splupráce s rdiči a jinými subjekty: Splupráce s rdiči žáků je dbrá, s vychvatelkami jsu v častém kntaktu. Je snahu škly zainteresvat rdiče na veškerém dění škly. Jsu zváni na knkrétní akce,např. na Mikulášsku besídku, Vánční trhy aj.) a zárveň se pdílí na jejich přípravě, například výrbu cukrářskéh pečiva, keramických výrbků atd. Vychvatelky splupracují s Rdičvským sdružením a s neziskvu rganizací ALKA.p.s., jež je tvřena záknnými zástupci našich žáků. Příkladná je splupráce s Pedaggick-psychlgicku pradnu Středčeskéh kraje - pracviště Příbram a Speciálním pedaggickým centrem, které je sučástí škly. Dalšími partnery jsu SVP Příbram a MěÚ Příbram a plicie ČR. V případě prevence sciálně patlgických jevů splupracujeme s K-centrem Příbram. Vlastní hdncení škly: Priritní blastí hdncení škly je výchva žáků v mimšklním vzdělávání.pr kvalitní vyhdncení škla sleduje a vyhdncuje zejména pdmínky, průběh a výsledky žáků, pedaggicku práci vychvatelů, úspěšnst žáků v mimšklních sutěžích, vedení pedaggické dkumentace a naplňvání vlastních kncepčních záměrů. Cíle a kritéria hdncení: Cílem hdncení je sledvat kvalitu výchvně-vzdělávacíh prcesu a s tím suvisející kvalitu pedaggické práce škly. V blasti vzdělávání mapujeme úrveň znalstí a dvednstí žáků a rzvíjí je. Cíle naší škly Cílem šklní družiny je pskytnut mimšklní aktivitu a pmci dát splehlivý základ všebecnéh vzdělání rientvanéh zejména na situace blízké živtu a na praktické jednání. C tedy chceme, c děláme, c usilujeme a kam směřujeme: - pdněcvat vhdnu frmu žáky k řešení prblémů a systematicky u nich rzvíjet a vytvářet dstatek příležitstí k získávání nvých zkušenstí a pznatků - vést žáky k všestranné a účinné kmunikaci, klademe důraz na rzvíjení sciálních a kmunikativních schpnstí - vést žáky dle jejich mžnstí a v návaznsti na jejich již zafixvané jedndušší nrmy chvání k tmu, aby se prjevvali jak samstatné, svbdné a zdpvědné sbnsti, uplatňvali svá práva a naplňvali své pvinnsti (ddržvání stanvených pravidel, zejména pravidla šklníh řádu) 5

6 - vytvářet vhdnu stimulací u žáků ptřebu prjevvat pzitivní city v chvání, jednání a v pržívání živtních situací, rzvíjet vnímavst a citlivé vztahy k lidem, svému prstředí i k přírdě (např. realizváním cyklturistiky, škl v přírdě atd.) - vytvářet a upevňvat pznatky a dvednsti žáků v blasti péče zdraví (frmu besed, her, příkladů z reálnéh živta apd.) - zajišťvat žákům dstatek příležitstí k získávání ptřebných zkušenstí veducích k tleranci a hleduplnsti k jiným lidem, jejich kulturám a duchvním hdntám, učit je žít splečně s statními lidmi - chceme bnvit výjezdy mim republiku - chceme realizvat mimšklní akce a činnsti, které pdprují vytváření pzitivníh přístupu ke vzdělávání - chceme nadále usilvat navazvání na dbré tradice naší škly (vánční trhy, vánční besídky, mikulášská besídka, akce na Den dětí atd.) - chceme pdprvat a zaměřit se na rzvíjení těch schpnstí žáků, ve kterých určitým způsbem vynikají - Chceme, a také usilujeme nadále dbru splupráci se záknnými zástupci žáků, se šklským pradenským zařízením a s celu širku veřejnstí. - Chceme dále rzvíjet silné stránky škly a eliminvat t, c pvažujeme za nedstatky, abychm přispívali k vytváření pzitivní atmsféry škly! 6

7 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 Zaměření šklní družiny Šklní vzdělávací prgram naší šklní družiny ve všech blastech škly zhledňuje: PRINCIP INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU POUŽÍVÁNÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH METOD edukace, kmpenzace, reedukace a sciální rehabilitace 4. OBSAH ŠVP : 4.1. Knkrétní cíle vzdělávání Vychází a čerpá z Rámcvéh vzdělávacíh plan pr základní vzdělávání, kde se usiluje naplnění těcht cílů: umžnit žákům svjit si strategii učení a mtivvat je pr celživtní učení pdněcvat žáky k tvřivému myšlení, lgickému uvažvání a řešení lan an vést žáky k všestranné, účinné a tevřené kmunikaci rzvíjet u žáků schpnsti splupracvat a respektvat práci a úspěchy vlastní i druhých připravvat žáky k tmu, aby se prjevvali jak svébytné, svbdné a zdpvědné sbnsti, uplatňvali svá práva a naplňvali své pvinnsti vytvářet u žáků ptřebu prjevvat pzitivní city v chvání, jednání a v pržívání živtních situací; rzvíjet vnímavst a citlivé vztahy k lidem, prstředí i k přírdě učit žáky aktivně rzvíjet a chránit fyzické, duševní a sciální zdraví a být za ně dpvědný vést žáky k hleduplnsti k jiným lidem jejich kulturám a duchvním hdntám, učit je žít splečně s statními lidmi 7

8 4.2. Délka a časvý plán vzdělávání Šklní družina zahrnuje ve svém vzdělávacím cyklu plán vzdělávání žáků ZŠ na jeden šklní rk. Specifikuje rzdílnst a nárčnst práce pdle jedntlivých rčníků, tedy psychické a fyzické zdatnsti. Žáci navštěvují šklní družinu vždy jeden šklní rk. Mžnst navštěvvat p celu dbu vzdělávání mají žáci ZŠ Speciální, ZŠ Praktické I ZŠ pr žáky s vadu řeči Metdy a frmy vzdělávání Pdle vyhlášky MŠMT zájmvém vzdělávání jsme stanvili následující frmy vzdělávání: a) Pravidelná výchvná, vzdělávací a zájmvá činnst Zahrnuje pravidelnu činnst přihlášených účastníků,každdenní činnst v dděleních ŠD. pbyt venku rekreační a phybvá činnst hygienické návyky skupinvé práce hry v přírdě dramatizace výchazky s cílem (dpravní výchva, přírdvědná, pznávací ) rzhvry sutěže ( prevence sciálně patlgických jevů) b) Příležitstná výchvná, vzdělávací, zájmvá a tematická rekreační činnst v prstrách ŠD i mim ně Zahrnuje všechny mimřádné akce návštěvy herníh centra Šneček,besedy, exkurze, sprtvní akce bruslení, vydávání šklníh časpisu, dramatizce divadelníh vystupení a přípravy na vánční zpívání kled, výchvněvzdělávací prgramy ( Zdravé zuby, ), sprtvní akce Brci v akci, Adventní trhy, slava Dne dětí, prjektvé dny,... c) Příprava na vyučvání didaktické hry práce s PC vzdělávací činnsti ( hlavlamy, hry tématické, přírdvědné, stadium encyklpedii) 8

9 d) Odpčinkvé činnsti aktivní dpčinek (sprtvní činnst, relaxace) pasivní dpčinek (čtení, pslech, spl. hry) 4.4. Obsah vzdělávání Navazuje na Šklní vzdělávací plán a vychází z něj. Vzdělávací blasti základníh vzdělávání jsu: Člvěk a jeh svět (Míst, kde žijeme; Lidé klem nás; Lidé a čas; Rzmanitsti přírdy; Člvěk a jeh zdraví) Jazyk a jazykvá kmunikace Matematika a její aplikace Infrmační a kmunikační technlgie Člvěk a splečnsti Člvěk a přírda Umění a kultura Člvěk a zdraví Člvěk a svět práce Průřezvá témata základníh vzdělávání: Osbnstí a sciální výchva Výchva demkratickéh bčana Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Multikulturní výchva Envirnmentální výchva Mediální výchva 9

10 5. ChARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY Šklní družina tvří se šklu jednu právnicku sbu, prt jsu tyt údaje sučástí šklníh vzdělávacíh prgramu základní škly. Ve šklní družině jsu vzdělávány děti se speciálními vzdělávacími ptřebami. Vzhledem k tmu, že budva šklní družiny je bezbariérvá, jsme schpni zajistit prstředí pr děti s pruchami hybnsti vzíčkáři pr statní děti s psychickými, fyzickými či kmbinvanými vadami. 5.1.Persnální blast Prfil vychvatelky: Šklní družina je zajištěna dvěmi vychvatelkami Praktikantkami z VOŠ Březnice má vysku míru empatie vytváří příznivé sciální klima zná a umí řídit širku škálu zájmvých aktivit přiměřených věku dětí má rganizační schpnsti, navzuje a mtivuje širké spektrum rekreačních zájmvých činnstí vzbuzuje zájem činnst, pdpruje sebevědmí a rzvíjí pzitivní stránky sbnsti má právní vědmí zná bezpečnstí předpisy pr práci s účastníky činnstí 5.2. Bezpečnst práce a chrana zdraví Během všech činnstí prváděných ve šklní družině dbáme ddržvání zásad bezpečnsti, chranu zdraví dětí i zaměstnanců. V režimu ŠD se snažíme vytvřit vhdné pdmínky pr bezpečí a správnu hygienu dítěte vhdnu strukturu a skladbu zaměstnání, ddržváním vhdnéh stravvacíh a pitnéh režimu, udržváním zdravéh prstředí užívaných prstr / světl, tepl, čistta, větrání/. Snažíme se vytvření c nejpříjemnějšíh a nejpdnětnějšíh prstředí a eliminace situací, ve kterých by dšl ke zranění žáka pdle platných nrem, tj. dle vyhlášky ministerstva č. 410/2005 Sb. Pravidla k zajištění bezpečnsti ve ŠD - Vychvatelky zajišťují bezpečnst a zdraví žáků p celu dbu pbytu v ŠD. - Na začátku šklníh rku, stejně tak před jedntlivými činnstmi, jsu děti pučeny ddržvání zásad bezpečnsti, chraně svéh zdraví i zdraví splužáků v prstrách škly 10

11 ŠD, hřiště ŠD, při vycházkách. Pučení bezpečnsti je prváděn i u nvě přihlášených dětí. - Děti jsu pučeny zákazu svévlnéh puštění ŠD - Odchd dětí ze ŠD se řídí rzhdnutím rdičů. Ke změně dchdu prti zápisnímu lístku dchází jen na základě písemnéh neb sbníh vzkazu. - V případě úrazu zajišťují vychvatelky první pmc, úrazu infrmují rdiče, vedení škly. V případě ptřeby zabezpečí převedení dítěte k lékařskému šetření vychvatelku ŠD neb záknnými zástupci. Úrazy jsu evidvány v knize úrazů, která je splečná se ZŠ. Případné příčiny úrazu dstraňujeme. Vychvatelky se pravidelně zúčastňují bezpečnstních šklení. - Lékárnička ZŠ je udržvána, pdle ptřeby dplňvána, umístěna na dbře přístupném místě. - Šklní družina ve splupráci se šklní jídelnu dbá ddržvání pitnéh režimu. 5.3 Materiální pdmínky Šklní družina (ŠD) je umístěna d 1.patra ZŠ. Pr každdenní činnst využíváme dvu místnstí. Jedna je zařízená jak herna a druhá je sučasně herna i třída pr žáky speciální třídy.. Herny svu velikstí dpvídají hygienickým pžadavkům, jsu světlé a čisté. V každé místnsti je vždy část pkryta kbercem, kteréh žáci využívají zejména ke hře se stavebnicemi, při rzhvrech v kmunikativním kruhu, při dpčinkvých činnstech apd. Pr zájmvé a rukdělné činnsti je jiná část místnsti vybavena stly a židlemi. Pr herní činnsti si mhu žáci vybírat stavebnice, hračky, stlní hry. Vše je umístěn v plicích neb ve skříních. Jsu stanvená pravidla pr jejich využívání. V hernách je k dispzici i výtvarný materiál: a k dispzici jsu i další pmůcky. Pr rzvj čtenářských dvednstí a pěstvání čtenářských návyků máme dětsku knihvničku vybavenu dětskými knížkami různéh žánru, časpisy, bržury s kvízy, rébusy a hádankami. Pr rzvj slvní zásby, nácviku abecedy, skládání slv a vět, využívají žáci pexesa, hry se slvy a hry, které pdprují lgické myšlení. Pr pslechvé činnsti pužíváme CD přehrávač. V ddělení mhu žáci pracvat na pčítači, kde si puštějí i různé phádky a hry. Stravvání dětí je zajištěn ve šklní výdejně stravy, kde ŠD zajišťuje pitný režim. ŠD může využívat a využívá ke svým aktivitám (též k dpčinku) všechny prstry škly. K dispzici má tak PC učebnu, keramicku dílnu a denně třídu s interaktivní tabulí. ŠD může využít i tělcvičnu a vybavení tělcvičny. Vzhledem k tmu, že jedna herna se nachází ve třídě pr děti Speciálních tříd, ŠD může využívat i pmůcky tét třídy. Třída je vybavena pdle vyhlášky Ministerstva zdravtnictví č. 410/2005 Sb., hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých Eknmické pdmínky Výše úplaty za šklní družinu je stanvena na 200Kč rčně. Úhrada je vždy za celý šklní rk. Placená je před nástupem d ŠD. Výše je stanvena s hledem na žáky ze sciálně slabých rdin. 11

12 5.5. Pdmínky přijímání žáků Pdmínku pr přijetí d šklní družiny je devzdání řádně vyplněné přihlášky, jejíž sučástí je sdělení záknnéh zástupce rzsahu dcházky a způsbu dchdu žáka ze šklní družiny. D ŠD může být žák přihlášen kdykliv v průběhu šklníh rku, pkud t umžňuje kapacita ŠD. Šklní družina se řídí vyhlášku zájmvém vzdělávání č. 74/2005 Sb., řádem ŠD a rčním plánem práce ŠD Pdmínky uknčvání vzdělávání Uknčení vzdělávání ve ŠD je vždy na knci příslušnéh šklníh rku. Předčasné uknčení dcházky d ŠD je mžné jen na základě písemné žádsti záknných zástupců neb změnu bydliště a dchdem ze škly Pdmínky průběhu vzdělávání Žáci jsu ve šklní družině vzdělávání pdle dannéh plánu a vzhledem k tmu, že jsu t žáci se speciálními ptřebami, při vzdělávání se musí přihlížet na individuální zdravtní a psychický stavžáka, na jeh unavitelnst a pstižení. Během celéh šklníh rku jsu vychvatelky infrmvány a zdravtním stavu žaků a ptřebách při výuce. Splupracují s výchvným pradcem a SPC, které je sučástí škly. Průběh vzdělávání vždy přizpůsbují nvým pznatkům a trendům Pdmínky pr vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami Všichni žáci ŠD jsu žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami. Při činnsti je přihlížen na tyt ptřeby a vychvatelky vždy znají zdravtní stav a pstižení dítěte a řídí se mmentálním stavem. Při činnsti ve šklní družině využívají kmpenzační pmůcky i jiná pdpůrná patření. Pracují pdle individuálních přeb žáků a dpručení pradenských zařízení. Splupracují s pedaggy. Využívají didaktické a kmpenzační pmůcky pr činnst ve ŠD Psych-sciální pdmínky phda prstředí a příznivé sciální klima vychvatelka vede k tevřensti a partnerství v kmunikaci, úctě, tleranci, uznání, empatii a pmci druhému respektvání ptřeb jedince vychvatelka rganizuje činnst vycházející ze zájmů účastníků věkvá přiměřenst a mtivující hdncení vychvatelka respektuje individualitu dětí, hdntí v suladu s jejich mžnstmi chrana před násilím, šikanu a dalšími patlgickými jevy vychvatelka se pedaggickým půsbením snaží zabránit sci-patlgickým jevům 12

13 spluúčast na živtě zařízení vychvatelka preferuje splečné plánvání činnsti, vlastní pdíl dětí na případném řízení a následním hdncení včasná infrmvanst vychvatelka včas infrmuje děti a jejich záknné zástupce činnstech ve šklní družině 6. MĚSÍČNÍ PLÁNY ŠD: a) Téma: pdzimní bdbí (září, říjen, listpad) Tematické kruhy: začátek šklníh rku, škla, třída, ŠD, ŠJ stlvání, hygiena stlvání, pravidla slušnéh chvání, úcta k dspělým, přírda na pdzim, estetika Pdkruhy: Škla: Pznej a rientuj se ve škle, klí škly, klí družiny, dpravní situace, BESIP Stlvání: hygiena ruku, pravidla stlvání, zdravá strava Slušné chvání: mezilidské vztahy, zdravení, pršení, děkvání, úcta Estetika: barvy pdzimu, výtvarné a pracvní techniky, práce s přírdninami Čas: rzsah 30 hdin týdně Věk: věkvé přizpůsbení žákům ŠD Pmůcky: knihy, časpisy, encyklpedie, mapy, materiály BESIPu, výtvarné ptřeby Cíle: rzšiřvání slvní zásby a vědmstních bzrů vyjasnění vztahu dítě dspělý vytváření vztahů dětí mezi sebu eliminace nebezpeční na silnici svjení si metd práce s infrmacemi rzvj estetickéh cítění získávání nvých pznatků pužitelných v dalším živtě Obsah: žáci se naučí rientvat se v prstředí a v mezilidských vztazích Metdy práce: vysvětlvání, kmunikace, názrné simulace situací, hry, sutěže, kresby, výtvarné techniky, huba, zpěv Frmy: skupinvá práce (děti vychvatelka), individuální práce (dítě vychvatelka) 13

14 Výstup: Dítě: pjmenvává dění klem sebe účelně využívá vlný čas citlivě vnímá klní skutečnsti dkáže vyhledávat infrmace dpvědně plní svěřené úkly dává věci d suvislstí dkáže diskutvat Klíčvé kmpetence: kmpetence kmunikativní dítě vyjadřuje pcity, umí kmunikvat, zpracvává a reprdukuje jednduché texty, frmuluje své myšlenky srzumitelně a suvisle, účastní se diskuzí, nebjí se vyjádřit vlastní názr kmpetence sciální a persnální využívá zkušenstí jiných lidí, přijímá hdncení svých výsledků, pečuje své fyzické a duševní zdraví, uznává autritu, umí pracvat v klektivu, přijímá hdncení svých výsledku radu i kritiku, pečuje své fyzické a duševní zdraví kmpetence pracvní dítě se připravuje na buducnst v blasti vzdělání, zručnsti a dvednsti kmpetence k učení pznává smysl a cíl učení, pdílí se na plánvání, řízení a rganizvání vlastníh učení, dítě vyhledává ptřebné infrmace, stanvuje si cíle a pririty Průřezvá témata: sbnstní a sciální výchva pracvní listy, psychsciální a kntaktní hry envirnmentální výchva b) Téma: zimní bdbí (prsinec, leden, únr) Vzhledem k méně příznivému pčasí jsme se zaměřili více na práci v interiéru. Tematické kruhy: zimní sprty, přírda, zdraví, tradice a zvyky, literatura, estetika zručnst, envirnmentální výchva, bec 14

15 Pdkruhy: Přírda: pzrvání, přezimující ptactv, pzrvání unikátní klnie brkslavů v Zámeckém parku, krmení ptáků, výrba krmítek Zdraví: tužvání, zdravá strava, skladba jídelníčku, vce, hygiena stlvání, první pmc Tradice a zvyky: Advent, Vánce, Tři králvé, Maspust, zpěv a pslech kled Literatura: četba na pkračvání Estetika: zimní barvy, výtvarné a pracvní techniky Envirnmentální výchva: svjení si návyku třídění dpadu Čas: rzsah 30 hdin týdně Věk: věkvé přizpůsbení žákům ŠD Pmůcky: knihy, časpisy, encyklpedie, mapy, výtvarné ptřeby, pracvní materiál Cíle: svjení si metd práce s infrmacemi rzvj estetickéh cítění získávání nvých pznatků pužitelných v dalším živtě rzšiřvání znalstí a dvednstí využití praktických zkušenstí účelné trávení vlnéh času rzvj phybu, uvlnění, relaxace rzvj individuálních schpnstí Obsah: žáci se naučí rientvat se v prstředí, sprtvat na sněhu, chránit své zdraví, rzumět svému tělu, učí se tradicím vánc a dění na vesnici váncích Metdy práce: vysvětlvání, kmunikace, názrné simulace situací, hry, sutěže, kresby, výtvarné techniky, hudba, zpěv Frmy: skupinvá práce (děti vychvatelka), individuální práce (dítě vychvatelka) Výstup: Dítě: pjmenvává dění klem sebe účelně využívá vlný čas citlivě vnímá klní skutečnsti dkáže vyhledávat infrmace dpvědně plní svěřené úkly dává věci d suvislstí dkáže diskutvat 15

16 Klíčvé kmpetence: kmpetence kmunikativní dítě vyjadřuje pcity, umí kmunikvat, frmuluje své myšlenky, aktivně se účastní diskuzí, zpracvává jednduché texty a témata, dkáže pracvat ve skupině kmpetence sciální a persnální přijímá hdncení svých výsledků, radu i kritiku, dále se vzdělává, pečuje své fyzické i psychické zdraví, využívá zkušenstí jiných lidí, dkáže kmunikvat, uznává autritu, pdpruje mezilidské vztahy a vyzná se v nich kmpetence pracvní dítě se připravuje na buducnst v blasti vzdělání, zručnsti a dvednsti kmpetence k učení pznává smysl a cíl učení, pdílí se na plánvání, řízení a rganizvání vlastníh učení, vyhledává ptřebné infrmace, efektivně se učí a pracuje, realisticky hdntí své výsledky Průřezvá témata: sbnstní a sciální výchva pracvní listy, psychsciální a kntaktní hry envirnmentální výchva c) Téma: jarní bdbí (březen, duben, květen) Tematické kruhy: sprt, přírda, dmv rdina, kmunikace, zájmy, literatura, hudba, pracvně-technické činnsti, pakvání zásad stlvání, bec Pdkruhy: Přírda: pzrvání, jarní květiny, kvetucí strmy, mláďata, hnízdění ptáků, přírdvědné vycházky Kmunikace: verbální, neverbální, przumění, chápání druhých, empatie Literatura: dětská pezie a próza, ilustrace, ilustrátři Dmv: rdiče, surzenci, prardiče, úcta ke stáří, bydlení Tradice : veliknce Čas: rzsah 20 hdin týdně Věk: věkvé přizpůsbení žákům ŠD Pmůcky: knihy, časpisy, encyklpedie, mapy, výtvarné ptřeby, pracvní material, besedy Cíle: svjení si metd práce s infrmacemi rzvj estetickéh cítění získávání nvých pznatků pužitelných v dalším živtě 16

17 rzšiřvání znalstí a dvednstí využití praktických zkušenstí účelné trávení vlnéh času rzvj individuálních schpnstí rzvj slvní zásby, dbrná terminlgie získání vědmstí velikncích Obsah: žáci se naučí pužívat verbální i neverbální kmunikaci, pznávat a chránit přírdu, sžívat se s ní Metdy práce: vysvětlvání, kmunikace, názrné simulace situací, hry, sutěže, kresby, výtvarné techniky, hudba, zpěv Frmy: skupinvá práce (děti vychvatelka), individuální práce (dítě vychvatelka) Výstup: Dítě: pjmenvává dění klem sebe účelně využívá vlný čas citlivě vnímá klní skutečnsti dkáže vyhledávat infrmace dpvědně plní svěřené úkly dkáže diskutvat pracuje v suvislstech účastní se diskusí a vyjadřuje vlastní názr dkáže zvládnu jednduchu výzdbu veliknc a uplést pmlázku Klíčvé kmpetence: kmpetence kmunikativní dítě vyjadřuje pcity, umí kmunikvat, frmuluje své myšlenky srzumitelně a suvisle, zpracvává jednduché texty, vyjadřuje se a vystupuje v suladu se zásadami kultury prjevu a chvání kmpetence sciální a persnální dítě splupracuje, dhaduje výsledky svéh jednání a chvání v různých situacích, stanvuje si cíle a pririty, využívá zkušenstí jiných lidí, přijímá radu i kritiku, zvládá mezilidské vztahy kmpetence pracvní dítě se připravuje na buducnst v blasti vzdělání, zručnsti a dvednsti kmpetence k učení pznává smysl a cíl učení, pdílí se na plánvání, řízení a rganizvání vlastníh učení, dále se vzdělává, umí pužívat pjmy kvalifikvanéh charakteru při řešení knkrétních úklů, klade si vzdělávací cíle, dkáže realisticky hdntit své výsledky 17

18 Průřezvá témata: sbnstní a sciální výchva pracvní listy, psychsciální a kntaktní hry envirnmentální výchva d) Téma: letní bdbí (červen) Tematické kruhy: sprt, přírda, zájmy, literatura, hudba, barvy, prázdniny Pdkruhy: Přírda: pzrvání, květiny, přírdvědná vycházka, práce s encyklpedií Literatura: četba na pkračvání Barvy: barvcit, letní dstíny, tematické výtvarné a rukdělné práce Prázdniny: tábrvé písně, rientace v přírdě a terénu, první pmc v přírdě, chrana zdraví Čas: rzsah 20 hdin týdně Věk: věkvé přizpůsbení žákům ŠD Pmůcky: knihy, časpisy, encyklpedie, výtvarné ptřeby, pracvní materiál Cíle: svjení si metd práce s infrmacemi rzvj estetickéh cítění získávání nvých pznatků pužitelných v dalším živtě rzšiřvání znalstí a dvednstí využití praktických zkušenstí účelné trávení vlnéh času rzvj individuálních schpnstí rzvj slvní zásby, dbrná terminlgie Obsah: žáci se naučí rientaci v přírdě, získají praktické dvednsti při pbytu venku, naučí se kmunikvat a splupracvat při aktivitách a hrách v přírdě Metdy práce: vysvětlvání, kmunikace, názrné simulace situací, hry, sutěže, kresby, výtvarné techniky, hudba, zpěv Frmy: skupinvá práce (děti vychvatelka), individuální práce (dítě vychvatelka) Výstup: Dítě: pjmenvává dění klem sebe účelně využívá vlný čas citlivě vnímá klní skutečnsti dkáže vyhledávat infrmace 18

19 dpvědně plní svěřené úkly dkáže diskutvat pracuje v suvislstech účastní se diskusí a vyjadřuje vlastní názr Klíčvé kmpetence: kmpetence kmunikativní dítě vyjadřuje pcity, frmuluje své myšlenky srzumitelně a suvisle, zpracvává jednduché texty, vystupuje v suladu se zásadami kultury prjevu a chvání, nebjí se aktivně účastnit diskuse kmpetence sciální a persnální dítě splupracuje, dhaduje výsledky svéh jednání a chvání v různých situacích, stanvuje si cíle a pririty, využívá zkušenstí jiných lidí, přijímá radu i kritiku, zvládá mezilidské vztahy kmpetence pracvní dítě se připravuje na buducnst v blasti vzdělání, zručnsti a dvednsti, přijímá a dpvědně plní svěřené úkly, pdněcuje týmvu práci vlastními návrhy kmpetence k učení pznává smysl a cíl učení, pdílí se na plánvání, řízení a rganizvání vlastníh učení, dále se vzdělává, umí pužívat pjmy kvalifikvanéh charakteru při řešení knkrétních úklů, klade si vzdělávací cíle, dkáže realisticky hdntit své výsledky, ke svému učení využívá různé infrmační zdrje, včetně zkušenstí svých a jiných lidí, experimentuje Průřezvá témata: sbnstní a sciální výchva pracvní listy, psychsciální a kntaktní hry envirnmentální výchva 7. ROČNÍ TÉMATICKÝ PLÁN ŠD Rční tématický plan šklní družiny vychází z měsíčníh tématickéh plánu. Je bhacen příležitstné akce, které jsu v daný rk aktuální. Stanvení bsahu a časvéh plánu v příležitstné činnsti ve šklní družině Přivítání prvňáků (září) Akce Zdravé zuby Drakiáda Vánční trh (prsinec) Karneval (únr) Veliknční vyrábění (březen) 19

20 Prjektvý den Den Země: envirnmentálně zaměřený prjekt (duben) Čardějnický rej (duben) Mezinárdní den matek výrba dárků (květen) Mezinárdní den dětí den sutěží a her (červen) Pravidelná celrční činnst ve šklní družině: ranní družina dba před začátkem vyučvání, která zahrnuje spntánní činnst (stavebnice, stlní a deskvé hry, kreslení, vybarvvání, puzzle, individuální hry) hygiena a kultura stlvání dba ve šklní jídelně dpčinkvá a rekreační činnst spntánní činnst v herně neb na šklní zahradě veducí k relaxaci a dreagvání p šklní výuce příprava na vyučvání didaktické hry, matematické a vědmstní sutěže, kvízy, hlasité čtení, prhlubvání šklních znalstí pravidelné blky BESIP, pravidla slušnéh chvání, kultura, sprt, zvyky, tradice, byčeje, literatura (dětské knihy, autři, ilustrátři, četba na pkračvání), hudba, zpěv, rytmické hry 8.HODNOCENÍ Cíle a kritéria hdncení Cílem je hdncení a sebereflexe škly a jejích zaměstnanců. Předmětem zájmu se stává vztah a přístup vyučujícíh k žákvi, styl hdncení, vyučvací metdy a atmsféra při vyučvání. Důležitým vypvídajícím faktrem kvalitě škly je i vztah rdičů k tmut zařízení. Naším cílem je vytvřit takvé prstředí, aby se v něm cítili dbře nejen žáci a vyučující, ale i lidé, kteří mají zájem kntakt s naším zařízením. Hlavním kritériem autevaluace našeh šklskéh zařízení je spkjenst žáků a všech, kteří pečují jejich sbnstní rzvj. Nástrje hdncení Užitečným nástrjem hdncení je kmplexní pzrvání prstředí a klima naší škly, z něhž můžeme vyvzvat nvé pdněty ke zkvalitnění naší práce. Časvé rzvržení hdnticích činnstí Zhdncení našeh šklskéh zařízení bude prbíhat jedenkrát rčně, vždy p uknčení šklníh rku. Zhdncení bude prbíhat v jedntlivých blastech autevaluace a budu vyvzeny závěry pr rzvj naší škly. 20

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více