Metodická zpráva č. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická zpráva č. 7"

Transkript

1 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní speciální pedagg Výše úvazku: 1,0 Metdik: Metdy sběru dat: Kreň Pavel, Mgr. individuální knzultace, metdické setkání ŠSPg, písemné pdklady d dbrníka

2 Pdpůrný prgram pr žáky s prspěchvu neúspěšnstí ZŠ Kmenskéh 6, Žďár nad Sázavu (Mgr. Alena Beranvá) 1. POPIS PROBLÉMU Vzhledem ke specifickým pdmínkám naší škly, které jsu dány integrací žáků základní škly praktické a základní škly speciální d běžné základní škly, vzděláváme žáky se širku škálu vzdělávacích ptřeb. V důsledku t je na naší škle vyšší rizik hržení šklní neúspěšnstí než na běžných základních šklách. lehké MP 9% středně těžké MP 5% těžké MP, kmbinvané vady, autismus 6% spec.pruchy učení 16% bez SVP 31% spec.pruchy chvání 7% sciální znevýhdnění (bez dalších SVP) 16% hraniční žáci 10% Se změnu slžení žákvské ppulace v naší škle se začal zvyšvat pčet žáků, kteří se ptýkají s výukvými prblémy. V 81% se jedná žáky 2. stupně ZŠ. Zpravidla selhávají v dmácí přípravě, neplní šklní pvinnsti, nejsu schpni zvládnut prbírané učiv v celém rzsahu, nejsu mtivváni ke šklní práci, vedení rdičů je nedůsledné, rdiče nekmunikují s vyučujícími, nevytváří vhdné pdmínky pr dmácí přípravu. Jejich klasifikace v klasifikačních bdbích klísá mezi stupni 4 až 5. Obecně zvyšující se pčet neprspívajících žáků především na 2. stupni ZŠ vytváří atmsféru, kdy je mezi žáky za nrmu pvažván neplnění šklních pvinnstí a špatné známky a je t také vrstevníky ceňván. Žáci se zájmem výuku a dbrými výsledky se dstávají na kraj vrstevnických skupin. Vedení škly přistupval k řešení těcht prblémů velmi aktivně, např. se pdařil z prjektvých finančních prstředků zřídit 2 místa asistentů pedagga k sciálně znevýhdněným dětem a také Odplední pdpůrný klub pr žáky se sciálním znevýhdněním (nabízí pmc při přípravě na vyučvání, při plnění písemných DÚ, pakvaný výklad z výuky a pakvaná mžnst splnění samstatné práce z výuky). Nastupující trend však byl nutné řešit systematicky jevil se nutné prvést analýzu cílvých skupin a jejich vzdělávacích ptřeb. Jak hlavní blast našeh zájmu se pstupně vyprfilval zlepšení kmunikace a splupráce mezi žákem, učitelem a rdičem. Prt byl TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 2

3 vedením škly a ŠPP splečně vypracván Pdpůrný prgram pr neprspívající žáky a ve šklním rce zahájena jeh realizace. 2. PŘÍČINY ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI Šklní neúspěšnst může být zapříčiněna širku škálu prblémů d zdravtních prblémů, přes pruchy chvání, narušení vztahů v klektivu, narušení citvéh pržívání, scikulturní znevýhdnění až p dchylku v celkvé úrvni inteligence. Více tmt prblému v publikacích J.Čápa a J. Mareše (2001), Z. Heluse a kl. (1979) neb M. Vágnervé (2005). V naší škle se nejčastěji setkáváme s následujícími příčinami šklní neúspěšnsti. 2.1 Žáci s dchylku v celkvé úrvni inteligence Jedná se zpravidla žáky s pdprůměrným nadáním, tj. žáky v hraničním pásmu výknnsti v pásmu IQ, kterých je v ppulaci zastupen cca 6,7% (kvalitativní ppis IQ skórů WISC-III viz Krejčířvá D., Bschek P., Dan J.: WISC-III- Wechslerva inteligenční škála pr děti. Testcentrum, Praha 2002.) Tyt děti mají mezenější předpklady ke zvládnutí nárků výuky, tj. šklní práce je pr ně btížnější a pr dsažení alespň minimálních úspěchů se musí dalek více snažit. Jsu vystaveny zátěži selhání, která dále snižuje sebehdncení, mtivaci a vyvlává různé branné reakce. Mezi nejvýraznější charakteristiky těcht žáků patří upřednstňvání mechanické práce a memrvání v důsledku nedstatečné úrvně myšlení, větší míru závislsti na vedení a pdpře učitele, nejistta při samstatné práci, nízká míra flexibility, únikvé reakce při nárčných úklech, chudší verbální prjev atd. Významné jsu také dlišnsti v sciálním chvání, které se prjevují infantilismem, větší závislstí na dspělých, méně regulvanu emcinalitu a v pzdějším věku pak lhstejnstí a dmítavým pstjem ke škle. Také jejich pzice ve třídě bývá btížná. Pdprůměrné děti bývají čast dmítané, existuje zvýšené rizik, že se stanu bjektem nevhdnéh chvání splužáků, neb se h samy dpustí. Šklní úspěšnst pdprůměrně nadanéh dítěte mhu dále kmplikvat nevhdným přístupem rdiče. Na jedné straně se může jednat nepřiměřenst nárků a v důsledku th přetěžvání dítěte a trvalu nespkjenst s jeh výsledky. Na druhé straně se dalek častěji setkáváme se zanedbávající rdinu, která není schpna mtivvat dítě a splupracvat se šklu (Vágnervá, 2005). 2.2 Žáci z nepdnětnéh rdinnéh prstředí Pdle Vágnervé (2005) se jedná žáky, jejichž rdiče jim v důsledku vlastníh pdprůměrnéh nadání, dsaženým nižším stupněm vzdělání a celkvé nízké úrvně vytváří nedstatečně pdnětné prstředí. Rdiče čast selhávají také ve výchvě, tj. setkáváme se s nervnměrným vývjem dvednstí zpravidla v neprspěch verbální inteligence, s netrénvanu pamětí, s nedstatečnými neb žádnými pracvními a sciálními návyky. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 3

4 Pkud mhu někde tit žáci vyniknut, bývá t blast zručnsti a praktických dvednstí. Sciální chvání bývá determinván dlišnými nrmami rdiny. Vzdělání není pr rdinu hdntu a šklní úspěšnst dítěte ji nezajímá, děti nejsu schpny se učit a zrganizvat si dmácí přípravu, nejsu vedeny k vytvření žádných návyků, a prt také nevyužívají svje schpnsti. Děti z nepdnětnéh prstředí bývají hůře akceptvány vrstevníky a ze strany učitelů se častěji setkávají s nízkým čekáváním. Šanci na překnání tht znevýhdnění zvyšuje kmplex pzitivních dispzic a pra člvěka, který je pr dítě důležitý zpravidla se jedná učitele (Vágnervá, 2005). 2.3 Žáci hržení sciálně nežáducími jevy Zpravidla se jedná žáky, u nichž se bjevuje nechta či neschpnst plnit pvinnsti, ztráta zájmu šklu, záškláctví, lhaní, pdvádění, experimentvání s návykvými látkami, překračvání různých splečenských nrem atd. Je tázku, c je příčina a c je pak důsledek? Naklik se tyt jevy prjevují v důsledku zanedbávající výchvy či pakvanéh selhávání ve škle atd. neb naklik stjí na prvním místě některý z těcht jevů a teprve ptm se dítě stane neúspěšným? V prstředí naší škly se setkáváme spíše s kmbinací výše uvedených příčin. 3. BĚŽNÁ ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI Šklní neúspěšnst s těmit btížemi bývá zpravidla řešena v první řadě pdrbnu psychlgicku a speciálně pedaggicku diagnstiku předpkladů a vzdělávacích ptřeb dítěte, která umžní nastavit vhdná patření, jak je např. individuální vzdělávací plán. Ve škle také nabízíme dílčí aktivity, jak jsu individuální knzultace či dučvání, individuální či skupinvu integrace, skupinvé vyučvání. Významné je také využití asistence pedagga pr individuálně integrvané děti s SPCH a pr sciálně znevýhdněné děti a v nepslední řadě individuální etpedické vedení dětí s SPCH či s výchvnými prblémy v rámci ŠPP. Dalším patřením je jednznačně zvýšená splupráce s rdiči zaměřená na zvýšenu stimulaci dítěte a dstatečnu dmácí přípravu a splupráce s dalšími institucemi, jak je PPP, OSPOD, DPA apd. 4. ODPŮRNÝ PROGRAM Pdpůrný prgram pr neprspívající žáky je suhrn patření nabízených cílvé skupině žáků a jejich rdičům, který se stává při akceptvání základních pravidel závazným pr všechny strany. Prgram je uktvený v knkrétním čase v rámci šklníh rku a je pr pedaggy vyučující na 2. stupni závazný. 4.1 Cíle pdpůrnéh prgramu zkvalitnit pdpru žáků s prspěchvu neúspěšnstí vzdělávaných v běžných třídách na 2. stupni zvýšit mtivaci žáků ke šklní práci zkvalitnit pdpru žáků se scikulturním znevýhdněním péči žáky cílvé skupiny systematicky dle stanvených pravidel TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 4

5 vytvářet záchytnu síť pr žáky hržené předčasným dchdem ze vzdělávacíh systému mezit pčet neprspívajících žáků minimalizvat pčet žáků pakujících rčník a zvýšit pčet žáků, kteří úspěšně uknčí základní vzdělání a pkračují v dalším vzdělávání 4.2 Cílvá skupina Cílvu skupinu tvří žáci 2. stupně běžných tříd s mezenými vzdělávacími mžnstmi v důsledku: pdprůměrnéh nadání, tj. žáci s hraničními intelektvými předpklady výchvy v nepdnětném rdinném prstředí hržení sciálně nežáducími jevy Přehled pdpřených žáků ukazuje následující graf: Žáci zapjení d Pdpůrnéh prgramu ,1 15,8 16,4 18,3 2006/ / / /2010 pčet žáků 2.stupně celkem pčet žáků zapjených d PP v % 4.3 Partneři pr realizaci V následujícím přehledu je uveden výčet partnerů pdílejících se na realizaci pdpůrnéh prgramu a jejich stručná charakteristika. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 5

6 zpravidla: ŽÁK nízká mtivace ke vzdělávání dluhdbá, pakvaná prspěchvá neúspěšnst neplnění dmácích úklů nedůslednst v přípravě na výuku zapmínání pmůcek kázeňské přestupky zpravidla: RODIČE UČITELÉ vždy: nižší vzdělanstní úrveň rdiny nedstatečná mtivace a pdpra žáka ke vzdělávání nedůslednst kntrly dmácí přípravy nedstatečná, nepravidelná splupráce se šklu sciálně znevýhdňující rdinné prstředí jsu se žákem v pravidelném kntaktu znají žákvy vzdělávací mžnsti mají přehled úrvni vědmstí a dvednstí žáka znají příčiny jeh nedstatků při plnění šklních pvinnstí znají žákv rdinné zázemí stanvují pravidla vzdělávacíh prcesu v daném předmětu efektivně pdprují žáka, mtivují jej ke šklní práci pdpruje: ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ žáka kmunikaci s rdiči vztah žák učitel vztah žák třídní učitel pedaggy přístup, metdy práce 4. 4 Průběh pdpůrnéh prgramu Pdpůrný prgram je realizván ve dvu fázích. První fází bychm mhli nazvat bdbí prvníh plletí šklníh rku, kdy je žákům neprspívajícím a žákům, jejichž klasifikace se phybuje mezi stupni 4-5 nabízena individualizvaná péče bez frmálníh uktvení. V první fázi učitelé využívají většiny ppsaných metd a frem práce (viz 4.5.). Druhá fáze prgramu nastává teprve, když tat patření selžu a žák je hdncen v prvním plletí nedstatečnu neb je hdncen dstatečnu a jeh vyučující vyhdntí další vývj jeh výknů jak rizikvý. P uzavření plletní klasifikace navrhnu třídní učitelé ve splupráci s vyučujícími jedntlivých předmětů vedení škly žáky d pdpůrnéh prgramu. Jeden žák může mít více TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 6

7 pdpůrných plánů. Třídní učitel zajišťuje sezvání všech zainteresvaných ke splečné úvdní schůzce, kde jsu rdiče a žáci s prgramem seznámeni a djde k uzavření Smluvy realizaci pdpůrnéh prgramu (viz 4.6.). Na knci druhé fáze, tj. p uzavření klasifikace na závěr šklníh rku je vyhdncena efektivita prgramu. 4.5 Frmy a metdy práce Pr úspěšnst Pdpůrnéh prgramu jsu pdstatné především frmy a metdy práce využívané učitelem, ke kterým patří zejména: pdpůrný studijní plán, tj. stanvení přiměřenéh bsahu učiva učitel stanvuje bsah učiva určený k svjení v rzsahu, který dpvídá žákvým vzdělávacím mžnstem (intelektvým i sciálním). Dchází k eliminaci k základnímu učivu, tj. vyučující vybere z učiva t nejzákladnější a sdělí žákvi, c za učiv, neb jaké příklady budu dpvídat hdncení dstatečnu V pdstatě se zaměříme na příklady a cvičení nejnižší nárčnsti, učivu nrmálníh rzsahu žák běžně slyší v hdině, pracuje se třídu, ale učitel mu pak v sešitě či učebnici značí puze učiv pstačující na hdncení dstatečnu. Z tht učiva dává úkly s jasným termínem devzdání (ne mc dluhé lhůty), s jasnu infrmací c je pvažván za splněný úkl. Dané učiv pakvaně v pdpůrném klubu učitel s žákem prcvičuje, trénuje na písemné práce, píše pravné pkusy atd. Nutné je také v pdpůrném plánu sdělit c minimálně d žáka učitel pžaduje za pmůcky (nezatěžvat mnha sešity d jednh předmětu apd.). zadávání pravidelných úklů vycházejících ze stanvenéh bsahu učiva, tj. pdpůrnéh plánu zadání práce pr dmácí přípravu - dílčí úkly dpvídající žákvým vzdělávacím mžnstem, mžnst plnit zadané úkly ve šklním pdpůrném klubu za asistence pedagga užívání pdpůrných aktivit známení písemné práce, stanvení termínu zkušení z knkrétníh učiva, umžnění pakvanéh pravnéh pkusu pužívání pdpůrných pmůcek při samstatné práci přehledy, tabulky, kalkulačky, nákresy, sy aj. dle charakteru předmětu, které pmhu žákvi lépe se rientvat v učivu individuální práce se žákem v rámci individuálních knzultací i v rámci vyučvací hdiny pmc žákvi dstranit výrazné mezery v učivu, pdpra při výuce při výkladu nvéh učiva vedení písemných záznamů průběhu pdpůrnéh prgramu zadání úklu, termín splnění, splnil/nesplnil pskytvání pravidelných infrmací průběhu pdpůrnéh prgramu rdičům, speciálnímu pedaggvi ŠPP a vedení škly infrmace přístupu žáka k plnění pvinnstí v časvém sledu knzultační hdiny, kdy si učitel zve žáka na knkrétní termín v případě, že žák ptřebuje pakvaně vysvětlit prbírané učiv, učitel prstřednictvím žákvské knížky neb telefnicky zve rdiče sučasně se žákem, aby je infrmval pravidlech práce, aby se s rdiči dhdl, jak mhu své dítě pdpřit šklní pdpůrný klub jeh činnst je zajišťvána vyučujícími předmětů český jazyk, anglický jazyk, matematika a fyzika dle stanvenéh rzvrhu před a p vyučvání (tj. nultu a sedmu vyučvací hdinu); statní předměty nejsu zaktveny v rzvrhu a prbíhají frmu individuálních TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 7

8 knzultací; šklní pdpůrný klub je realizván ve stálé učebně k tmu vyhrazené; žák, zapjený d prgramu, je vyzván k návštěvě šklníh pdpůrnéh klubu na knkrétní hdinu a den v kamžiku, kdy: nepchpil nvé učiv ve vyučvací hdině ptřebuje učiv pakvaně prcvičit nesplnil zadaný individuální úkl pdpůrnéh prgramu prvádí pravu samstatné práce, testu prvádí pravný pkus samstatné práce pakvaně nesplnil dmácí úkl neb je p delší absenci ve škle Pr Pdpůrný prgram je stanvena následující frmální pdba. Učitel vypracuje přehled úklů (plán) vycházejících z běžnéh učiva na bdbí maximálně 14 dnů se stanvením zcela knkrétních výstupů a termínů jejich splnění. Vzhledem k tmu, že se u neprspívajícíh žáka jedná pměrně dluhý časvý úsek, musí učitel plánu s dítětem pravidelně hvřit, připmínat termíny apd. První plány jsu předávány rdičům při sbním jednání, plány následné pak jsu vkládány d žákvské knížky, kde si je rdič vyhledá, neb mu jsu předávány jiným, předem stanveným způsbem. 4.6 Frmální uktvení prgramu smluva realizaci Důležitým kamžikem je seznámení rdičů s pdpůrným prgramem, kdy jsu k jednání d škly pzváni rdiče splečně s žákem. Zárveň jsu přítmni všichni vyučující předmětů, ve kterých se prspěch žáka jeví jak neuspkjivý, třídní učitel, vedení škly, výchvný pradce, případně speciální pedagg. Sezvání všech zainteresvaných zajišťuje třídní učitel. Na jednání prbíhá světa rdičů (tedy jsu seznámeni s tím, jak využívat knzultační hdiny a šklní pdpůrný klub, jaká jsu pravidla pr návštěvy šklníh pdpůrnéh klubu, c škla pskytuje apd.). Jedntliví učitelé dále na setkání jasně definují své pžadavky na žáka (dpvídající jeh vzdělávacím mžnstem) i na rdiče. Ke svým mžnstem se vyjádří rdiče, stejně tak se vyjádří ke svým mžnstem žák. Cílem jednání je uzavření kntraktu smluvy (přílha č. 1), který je nezbytnu pdmínku pskytvání Pdpůrnéh prgramu pr neprspívající žáky a ve které jsu knkrétně stanveny: smluvní strany (žák, učitel, rdiče) pvinnsti smluvních stran a sankce při neddržení pdmínek důvdy pr vypvězení smluvy ze strany škly Smluva mezi zúčastněnými stranami není uzavřena zpravidla prt, že se na schůzku nedstaví rdiče. Je-li t z důvdu nezájmu rdičů, ale žák zájem prjeví, prbíhá realizace pdpůrnéh prgramu na základě ústní dhdy učitele a žáka. 4.7 Rle šklníh speciálníh pedagga TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 8

9 Šklní speciální pedagg zpravidla v prgramu půsbí jak pdpra pr všechny zúčastněné partnery. Zaměřuje se zejména na tyt činnsti: metdické vedení učitelů z hlediska frem a metd práce se žákem s SVP, pdpra při řešení výchvných prblémů individuální práce se žáky zapjenými d prjektu, zaměřená zejména na zvýšení mtivace ke šklní práci úpravu denníh režimu a nácviku dvednstí nutných k rganizaci dmácí přípravy vytváření reálnéh náhledu na vlastní vzdělávací mžnsti a pskytvání zpětné vazby nácvik žáducí kmunikace s učiteli a rdiči pdpra při pakvání učiva a dhled nad ddržváním smluvních pdmínek pdpra při zvládání prjevů nežáducíh chvání kmunikace s rdiči, pskytvání knzultací učebních stylech, fázích učení, pdpře žáka v dmácím prstředí atd. knzultace s vedením škly průběhu pdpůrnéh prgramu, návrhy systémvých změn apd. 5. EFEKTIVITA PROGRAMU Je jasné, že ne vždy se daří pdmínky pdpůrnéh prgramu naplnit, prt má škla stanven pstup při jeh selhávání. Každý pedaggický pracvník nejprve půsbí v rámci svých kmpetencí a nepřenáší je na partnery dříve, než je t nezbytně nutné. Při selhávání prgramu kmunikuje učitel předmětu nejprve s rdiči žáka, až při pakvaném selhávání kmunikace infrmuje třídníh učitele, který se pkusí sjednat prkazatelným způsbem nápravu. V případě neúspěchu splupracuje učitel se speciálním pedaggem a výchvnými pradci ŠPP, ppř. s vedením škly. Pkud je nedstatečný prspěch žáka zárveň spjen s prblémvým chváním, slví učitel ŠPP ihned (speciální pedagg se pkusí řešit chvání již d pčátku). Realizvané změny, jak například vedení šklníh pdpůrnéh klubu samtnými vyučujícími hlavních předmětů míst půvdně zamýšlených asistentů pedagga výrazně zvýšil efektivitu prgramu. Významným předpkladem úspěšnsti je ddržvání stanvených pstupů a využívání ppsaných frem a metd práce. P svjení nárčnějšíh způsbu práce pedaggickým sbrem a při dstatečném zainteresvání rdičů prgram velmi výrazně pmáhá při mezení pčtu neprspívajících žáků a škla s ním má za něklik let jeh využívání velice dbré zkušensti (viz 6.2). 5.1 Faktry vlivňující efektivitu mtivace - žáky zařazené d prgramu je velmi důležité výrazně mtivvat ke splnění zadaných úklů, pakvaně slvvat, přizvat partnery (rdiče, třídní učitele, členy šklníh pradenskéh pracviště, vedení škly) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 9

10 důslednst pdpůrný prgram vyžaduje důsledný přístup učitelů k žákvi, bez výjimek, v rámci stanvených pravidel jedntný přístup vyučujících ddržvání stanvených pravidel v blasti hdncení plnění pdpůrnéh prgramu, splupráce s rdiči, splupráce s třídními učiteli, speciálním pedaggem a vedením škly dstatečná časvá dtace individuální práce se žákem, důsledná kntrla, pakvané pkusy navázání funkční splupráce s rdiči 5.2 Ověřvání efektivity Efektivita pdpůrnéh prgramu je věřvána sledváním něklika ukazatelů: analýzu výsledků klasifikace a prvnáním klasifikace za první a druhé plletí (eventuelně mezi jedntlivými čtvrtletími) analýzu jedntlivých pdpůrných studijních plánů a splněných úklů (evidván vyučujícím) Prgram je pvažván za úspěšný, pdaří-li se dsáhnut stanvených cílů, tj. pdaří-li se žáka pdpřit tak, že djde ke zvýšení mtivace ke studiu alespň d takvé míry, že je schpen zvládnu stanvené učiv na dstatečnu. Ukázku vzrůstající úspěšnsti prgramu v minulých letech ukazuje následující graf. Úspěšnst pdpůrnéh prgramu / / / /2010 pčet pdpůrných prgramů pčet úspěšně realizvaných pdpůrných prgramů 6. ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ PODPŮRNÉHO PROGRAMU TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 10

11 Pdpůrný prgram pršel d svéh vzniku určitým vývjem. Největší překážku se na pčátku stal paradxně pedaggický sbr, kdy pměrně významná část pedaggickéh sbru nebyla chtna přijmut filzfii prgramu. Velmi pstupně díky pakvaným diskusím nad pdbu pdpůrnéh prgramu dšl k přijetí myšlenky většinu pedaggů. Někteří učitelé se však s prgramem nedkázali zttžnit vůbec, nepřijali ani změnu ve slžení žákvské ppulace typicku nárůstem žáků se SVP a ze škly dešli na jiná pracviště. Prgram klade vyské nárky na učitele z hlediska pedaggické práce i času, jeden učitel pskytuje pdpru průměrně 6 až 8 žákům ve šklním rce. Nejvíce je využíván v matematice, českém jazyce a fyzice. V následující tabulce je uveden přehled četnsti využívání pdpůrnéh prgramu v jedntlivých vyučvacích předmětech a sledvaných šklních rcích. Pčet pdpůrných studijních plánů dle předmětů 06/07 07/08 08/09 09/10 celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika Fyzika Chemie Takt vynalžená energie vede k pstupnému snižvání pčtu prspěchvě neúspěšných žáků a tím k rstucímu pčtu úspěšných pdpůrných prgramů z pčátečních 65% (2006/2007) na stávajících 95% (2009/2010). U některých žáků vede k částečnému zvýšení mtivace ke šklní práci (pskytvaná pdpra se u části žáků stále míjí účinkem). Nejvýznamnějšími riziky tak zůstává splupráce s rdiči žáků, kdy můžeme knstatvat, že zájem rdičů nabídku škly je puze frmální. Přest narůstá pčet realizvaných pdpůrných prgramů na základě smluvy mezi všemi stranami (tj. včetně rdičů) z pčátečních 45% (2006/2007) na stávajících 68% (2009/2010), tj. klesá pčet rdičů, kteří se k pdpisu smluvy vůbec nedstavili. Vyšší aktivity rdičů se pkusíme dsáhnut zavedením jejich účasti na rdičvské skupině vedené šklním speciálním pedaggem a zaktvené ve smluvě. Přes všechny btíže, které prvází všechny zaváděné změny se prgram stal nezastupitelnu sučástí práce škly. Za úspěšnstí pdpůrnéh prgramu stjí pedaggvé škly, kteří se žákům zařazeným d prgramu intenzivně věnují a pskytují jim vysku míru pdpry, a také vedení škly, které myšlenku prgramu neúnavně prsazval. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 11

12 LITERATURA Čáp, J., Mareš, J.: Psychlgie pr učitele. Prtál, Praha Helus, Z., Hrabal, V., Kulič, V., Mareš, J.: Psychlgie šklní úspěšnsti žáků. SPN, Praha Krejčířvá, D., Bschek, P., Dan, J.: WISC-III - Wechslerva inteligenční škála pr děti. Testcentrum, Praha Vágnervá, M.: Psychpatlgie pr pmáhající prfese. Prtál, Praha Vágnervá, M.: Šklní pradenská psychlgie pr pedaggy. Karlinum, Praha Svbdvá, J.: Směrnice k zajištění péče neprspívající žáky (Pdpůrný prgram). ZŠ Kmenskéh 6, Žďár n.s TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 12

13 1. PŘÍLOHY Přílha č. 1 Ukázka smluvy realizaci Pdpůrnéh prgramu SMLOUVA O REALIZACI PODPŮRNÉHO PROGRAMU uzavřená mezi: Základní šklu Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6 zastupenu učiteli vyučujícími předměty, ve kterých je žák neúspěšný a žákem Základní škly Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6 záknnými zástupci žáka a Pvinnsti smluvních stran Pvinnsti učitele: seznámit žáka a jeh záknné zástupce s pravidly pdpůrnéh prgramu zadávat žákvi úkly vycházející ze základníh učiva, které je žák schpen vzhledem ke svým vzdělávacím mžnstem zvládat pskytvat žákvi individuální pmc v rámci stanvených knzultačních hdin neb v jiném jím určeném čase průběžně infrmvat záknné zástupce průběhu plnění pdpůrnéh prgramu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 13

14 Pvinnsti žáka: plnit zadané úkly ve stanveném termínu nsit d výuky pmůcky, učenice, sešity a další šklní ptřeby dle pkynů učitele navštěvvat šklní pdpůrný klub Pvinnsti záknných zástupců žáka: důsledně kntrlvat, zda žák plní zadané úkly pdpůrnéh prgramu důsledně kntrlvat připravenst na výuku pmůcky a statní studijní materiály pdprvat žáka při dmácí přípravě pravidelně splupracvat s učitelem dle dmluvených pravidel Pdpisy smluvních stran:..... učitel žák záknný zástupce V případě pakvanéh neddržvání smluvních pdmínek tat smluva zaniká. Přílha: Pravidla realizace pdpůrnéh prgramu v jedntlivých vyučvacích předmětech TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 14

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9 2 Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9 3 OBSAH I. Rdiče a rdina v živtě dítěte MUDr. Petra Uhlíkvá, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlvy... 5 II. Ptřebnst

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více