Metodická zpráva č. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická zpráva č. 7"

Transkript

1 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní speciální pedagg Výše úvazku: 1,0 Metdik: Metdy sběru dat: Kreň Pavel, Mgr. individuální knzultace, metdické setkání ŠSPg, písemné pdklady d dbrníka

2 Pdpůrný prgram pr žáky s prspěchvu neúspěšnstí ZŠ Kmenskéh 6, Žďár nad Sázavu (Mgr. Alena Beranvá) 1. POPIS PROBLÉMU Vzhledem ke specifickým pdmínkám naší škly, které jsu dány integrací žáků základní škly praktické a základní škly speciální d běžné základní škly, vzděláváme žáky se širku škálu vzdělávacích ptřeb. V důsledku t je na naší škle vyšší rizik hržení šklní neúspěšnstí než na běžných základních šklách. lehké MP 9% středně těžké MP 5% těžké MP, kmbinvané vady, autismus 6% spec.pruchy učení 16% bez SVP 31% spec.pruchy chvání 7% sciální znevýhdnění (bez dalších SVP) 16% hraniční žáci 10% Se změnu slžení žákvské ppulace v naší škle se začal zvyšvat pčet žáků, kteří se ptýkají s výukvými prblémy. V 81% se jedná žáky 2. stupně ZŠ. Zpravidla selhávají v dmácí přípravě, neplní šklní pvinnsti, nejsu schpni zvládnut prbírané učiv v celém rzsahu, nejsu mtivváni ke šklní práci, vedení rdičů je nedůsledné, rdiče nekmunikují s vyučujícími, nevytváří vhdné pdmínky pr dmácí přípravu. Jejich klasifikace v klasifikačních bdbích klísá mezi stupni 4 až 5. Obecně zvyšující se pčet neprspívajících žáků především na 2. stupni ZŠ vytváří atmsféru, kdy je mezi žáky za nrmu pvažván neplnění šklních pvinnstí a špatné známky a je t také vrstevníky ceňván. Žáci se zájmem výuku a dbrými výsledky se dstávají na kraj vrstevnických skupin. Vedení škly přistupval k řešení těcht prblémů velmi aktivně, např. se pdařil z prjektvých finančních prstředků zřídit 2 místa asistentů pedagga k sciálně znevýhdněným dětem a také Odplední pdpůrný klub pr žáky se sciálním znevýhdněním (nabízí pmc při přípravě na vyučvání, při plnění písemných DÚ, pakvaný výklad z výuky a pakvaná mžnst splnění samstatné práce z výuky). Nastupující trend však byl nutné řešit systematicky jevil se nutné prvést analýzu cílvých skupin a jejich vzdělávacích ptřeb. Jak hlavní blast našeh zájmu se pstupně vyprfilval zlepšení kmunikace a splupráce mezi žákem, učitelem a rdičem. Prt byl TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 2

3 vedením škly a ŠPP splečně vypracván Pdpůrný prgram pr neprspívající žáky a ve šklním rce zahájena jeh realizace. 2. PŘÍČINY ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI Šklní neúspěšnst může být zapříčiněna širku škálu prblémů d zdravtních prblémů, přes pruchy chvání, narušení vztahů v klektivu, narušení citvéh pržívání, scikulturní znevýhdnění až p dchylku v celkvé úrvni inteligence. Více tmt prblému v publikacích J.Čápa a J. Mareše (2001), Z. Heluse a kl. (1979) neb M. Vágnervé (2005). V naší škle se nejčastěji setkáváme s následujícími příčinami šklní neúspěšnsti. 2.1 Žáci s dchylku v celkvé úrvni inteligence Jedná se zpravidla žáky s pdprůměrným nadáním, tj. žáky v hraničním pásmu výknnsti v pásmu IQ, kterých je v ppulaci zastupen cca 6,7% (kvalitativní ppis IQ skórů WISC-III viz Krejčířvá D., Bschek P., Dan J.: WISC-III- Wechslerva inteligenční škála pr děti. Testcentrum, Praha 2002.) Tyt děti mají mezenější předpklady ke zvládnutí nárků výuky, tj. šklní práce je pr ně btížnější a pr dsažení alespň minimálních úspěchů se musí dalek více snažit. Jsu vystaveny zátěži selhání, která dále snižuje sebehdncení, mtivaci a vyvlává různé branné reakce. Mezi nejvýraznější charakteristiky těcht žáků patří upřednstňvání mechanické práce a memrvání v důsledku nedstatečné úrvně myšlení, větší míru závislsti na vedení a pdpře učitele, nejistta při samstatné práci, nízká míra flexibility, únikvé reakce při nárčných úklech, chudší verbální prjev atd. Významné jsu také dlišnsti v sciálním chvání, které se prjevují infantilismem, větší závislstí na dspělých, méně regulvanu emcinalitu a v pzdějším věku pak lhstejnstí a dmítavým pstjem ke škle. Také jejich pzice ve třídě bývá btížná. Pdprůměrné děti bývají čast dmítané, existuje zvýšené rizik, že se stanu bjektem nevhdnéh chvání splužáků, neb se h samy dpustí. Šklní úspěšnst pdprůměrně nadanéh dítěte mhu dále kmplikvat nevhdným přístupem rdiče. Na jedné straně se může jednat nepřiměřenst nárků a v důsledku th přetěžvání dítěte a trvalu nespkjenst s jeh výsledky. Na druhé straně se dalek častěji setkáváme se zanedbávající rdinu, která není schpna mtivvat dítě a splupracvat se šklu (Vágnervá, 2005). 2.2 Žáci z nepdnětnéh rdinnéh prstředí Pdle Vágnervé (2005) se jedná žáky, jejichž rdiče jim v důsledku vlastníh pdprůměrnéh nadání, dsaženým nižším stupněm vzdělání a celkvé nízké úrvně vytváří nedstatečně pdnětné prstředí. Rdiče čast selhávají také ve výchvě, tj. setkáváme se s nervnměrným vývjem dvednstí zpravidla v neprspěch verbální inteligence, s netrénvanu pamětí, s nedstatečnými neb žádnými pracvními a sciálními návyky. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 3

4 Pkud mhu někde tit žáci vyniknut, bývá t blast zručnsti a praktických dvednstí. Sciální chvání bývá determinván dlišnými nrmami rdiny. Vzdělání není pr rdinu hdntu a šklní úspěšnst dítěte ji nezajímá, děti nejsu schpny se učit a zrganizvat si dmácí přípravu, nejsu vedeny k vytvření žádných návyků, a prt také nevyužívají svje schpnsti. Děti z nepdnětnéh prstředí bývají hůře akceptvány vrstevníky a ze strany učitelů se častěji setkávají s nízkým čekáváním. Šanci na překnání tht znevýhdnění zvyšuje kmplex pzitivních dispzic a pra člvěka, který je pr dítě důležitý zpravidla se jedná učitele (Vágnervá, 2005). 2.3 Žáci hržení sciálně nežáducími jevy Zpravidla se jedná žáky, u nichž se bjevuje nechta či neschpnst plnit pvinnsti, ztráta zájmu šklu, záškláctví, lhaní, pdvádění, experimentvání s návykvými látkami, překračvání různých splečenských nrem atd. Je tázku, c je příčina a c je pak důsledek? Naklik se tyt jevy prjevují v důsledku zanedbávající výchvy či pakvanéh selhávání ve škle atd. neb naklik stjí na prvním místě některý z těcht jevů a teprve ptm se dítě stane neúspěšným? V prstředí naší škly se setkáváme spíše s kmbinací výše uvedených příčin. 3. BĚŽNÁ ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI Šklní neúspěšnst s těmit btížemi bývá zpravidla řešena v první řadě pdrbnu psychlgicku a speciálně pedaggicku diagnstiku předpkladů a vzdělávacích ptřeb dítěte, která umžní nastavit vhdná patření, jak je např. individuální vzdělávací plán. Ve škle také nabízíme dílčí aktivity, jak jsu individuální knzultace či dučvání, individuální či skupinvu integrace, skupinvé vyučvání. Významné je také využití asistence pedagga pr individuálně integrvané děti s SPCH a pr sciálně znevýhdněné děti a v nepslední řadě individuální etpedické vedení dětí s SPCH či s výchvnými prblémy v rámci ŠPP. Dalším patřením je jednznačně zvýšená splupráce s rdiči zaměřená na zvýšenu stimulaci dítěte a dstatečnu dmácí přípravu a splupráce s dalšími institucemi, jak je PPP, OSPOD, DPA apd. 4. ODPŮRNÝ PROGRAM Pdpůrný prgram pr neprspívající žáky je suhrn patření nabízených cílvé skupině žáků a jejich rdičům, který se stává při akceptvání základních pravidel závazným pr všechny strany. Prgram je uktvený v knkrétním čase v rámci šklníh rku a je pr pedaggy vyučující na 2. stupni závazný. 4.1 Cíle pdpůrnéh prgramu zkvalitnit pdpru žáků s prspěchvu neúspěšnstí vzdělávaných v běžných třídách na 2. stupni zvýšit mtivaci žáků ke šklní práci zkvalitnit pdpru žáků se scikulturním znevýhdněním péči žáky cílvé skupiny systematicky dle stanvených pravidel TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 4

5 vytvářet záchytnu síť pr žáky hržené předčasným dchdem ze vzdělávacíh systému mezit pčet neprspívajících žáků minimalizvat pčet žáků pakujících rčník a zvýšit pčet žáků, kteří úspěšně uknčí základní vzdělání a pkračují v dalším vzdělávání 4.2 Cílvá skupina Cílvu skupinu tvří žáci 2. stupně běžných tříd s mezenými vzdělávacími mžnstmi v důsledku: pdprůměrnéh nadání, tj. žáci s hraničními intelektvými předpklady výchvy v nepdnětném rdinném prstředí hržení sciálně nežáducími jevy Přehled pdpřených žáků ukazuje následující graf: Žáci zapjení d Pdpůrnéh prgramu ,1 15,8 16,4 18,3 2006/ / / /2010 pčet žáků 2.stupně celkem pčet žáků zapjených d PP v % 4.3 Partneři pr realizaci V následujícím přehledu je uveden výčet partnerů pdílejících se na realizaci pdpůrnéh prgramu a jejich stručná charakteristika. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 5

6 zpravidla: ŽÁK nízká mtivace ke vzdělávání dluhdbá, pakvaná prspěchvá neúspěšnst neplnění dmácích úklů nedůslednst v přípravě na výuku zapmínání pmůcek kázeňské přestupky zpravidla: RODIČE UČITELÉ vždy: nižší vzdělanstní úrveň rdiny nedstatečná mtivace a pdpra žáka ke vzdělávání nedůslednst kntrly dmácí přípravy nedstatečná, nepravidelná splupráce se šklu sciálně znevýhdňující rdinné prstředí jsu se žákem v pravidelném kntaktu znají žákvy vzdělávací mžnsti mají přehled úrvni vědmstí a dvednstí žáka znají příčiny jeh nedstatků při plnění šklních pvinnstí znají žákv rdinné zázemí stanvují pravidla vzdělávacíh prcesu v daném předmětu efektivně pdprují žáka, mtivují jej ke šklní práci pdpruje: ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ žáka kmunikaci s rdiči vztah žák učitel vztah žák třídní učitel pedaggy přístup, metdy práce 4. 4 Průběh pdpůrnéh prgramu Pdpůrný prgram je realizván ve dvu fázích. První fází bychm mhli nazvat bdbí prvníh plletí šklníh rku, kdy je žákům neprspívajícím a žákům, jejichž klasifikace se phybuje mezi stupni 4-5 nabízena individualizvaná péče bez frmálníh uktvení. V první fázi učitelé využívají většiny ppsaných metd a frem práce (viz 4.5.). Druhá fáze prgramu nastává teprve, když tat patření selžu a žák je hdncen v prvním plletí nedstatečnu neb je hdncen dstatečnu a jeh vyučující vyhdntí další vývj jeh výknů jak rizikvý. P uzavření plletní klasifikace navrhnu třídní učitelé ve splupráci s vyučujícími jedntlivých předmětů vedení škly žáky d pdpůrnéh prgramu. Jeden žák může mít více TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 6

7 pdpůrných plánů. Třídní učitel zajišťuje sezvání všech zainteresvaných ke splečné úvdní schůzce, kde jsu rdiče a žáci s prgramem seznámeni a djde k uzavření Smluvy realizaci pdpůrnéh prgramu (viz 4.6.). Na knci druhé fáze, tj. p uzavření klasifikace na závěr šklníh rku je vyhdncena efektivita prgramu. 4.5 Frmy a metdy práce Pr úspěšnst Pdpůrnéh prgramu jsu pdstatné především frmy a metdy práce využívané učitelem, ke kterým patří zejména: pdpůrný studijní plán, tj. stanvení přiměřenéh bsahu učiva učitel stanvuje bsah učiva určený k svjení v rzsahu, který dpvídá žákvým vzdělávacím mžnstem (intelektvým i sciálním). Dchází k eliminaci k základnímu učivu, tj. vyučující vybere z učiva t nejzákladnější a sdělí žákvi, c za učiv, neb jaké příklady budu dpvídat hdncení dstatečnu V pdstatě se zaměříme na příklady a cvičení nejnižší nárčnsti, učivu nrmálníh rzsahu žák běžně slyší v hdině, pracuje se třídu, ale učitel mu pak v sešitě či učebnici značí puze učiv pstačující na hdncení dstatečnu. Z tht učiva dává úkly s jasným termínem devzdání (ne mc dluhé lhůty), s jasnu infrmací c je pvažván za splněný úkl. Dané učiv pakvaně v pdpůrném klubu učitel s žákem prcvičuje, trénuje na písemné práce, píše pravné pkusy atd. Nutné je také v pdpůrném plánu sdělit c minimálně d žáka učitel pžaduje za pmůcky (nezatěžvat mnha sešity d jednh předmětu apd.). zadávání pravidelných úklů vycházejících ze stanvenéh bsahu učiva, tj. pdpůrnéh plánu zadání práce pr dmácí přípravu - dílčí úkly dpvídající žákvým vzdělávacím mžnstem, mžnst plnit zadané úkly ve šklním pdpůrném klubu za asistence pedagga užívání pdpůrných aktivit známení písemné práce, stanvení termínu zkušení z knkrétníh učiva, umžnění pakvanéh pravnéh pkusu pužívání pdpůrných pmůcek při samstatné práci přehledy, tabulky, kalkulačky, nákresy, sy aj. dle charakteru předmětu, které pmhu žákvi lépe se rientvat v učivu individuální práce se žákem v rámci individuálních knzultací i v rámci vyučvací hdiny pmc žákvi dstranit výrazné mezery v učivu, pdpra při výuce při výkladu nvéh učiva vedení písemných záznamů průběhu pdpůrnéh prgramu zadání úklu, termín splnění, splnil/nesplnil pskytvání pravidelných infrmací průběhu pdpůrnéh prgramu rdičům, speciálnímu pedaggvi ŠPP a vedení škly infrmace přístupu žáka k plnění pvinnstí v časvém sledu knzultační hdiny, kdy si učitel zve žáka na knkrétní termín v případě, že žák ptřebuje pakvaně vysvětlit prbírané učiv, učitel prstřednictvím žákvské knížky neb telefnicky zve rdiče sučasně se žákem, aby je infrmval pravidlech práce, aby se s rdiči dhdl, jak mhu své dítě pdpřit šklní pdpůrný klub jeh činnst je zajišťvána vyučujícími předmětů český jazyk, anglický jazyk, matematika a fyzika dle stanvenéh rzvrhu před a p vyučvání (tj. nultu a sedmu vyučvací hdinu); statní předměty nejsu zaktveny v rzvrhu a prbíhají frmu individuálních TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 7

8 knzultací; šklní pdpůrný klub je realizván ve stálé učebně k tmu vyhrazené; žák, zapjený d prgramu, je vyzván k návštěvě šklníh pdpůrnéh klubu na knkrétní hdinu a den v kamžiku, kdy: nepchpil nvé učiv ve vyučvací hdině ptřebuje učiv pakvaně prcvičit nesplnil zadaný individuální úkl pdpůrnéh prgramu prvádí pravu samstatné práce, testu prvádí pravný pkus samstatné práce pakvaně nesplnil dmácí úkl neb je p delší absenci ve škle Pr Pdpůrný prgram je stanvena následující frmální pdba. Učitel vypracuje přehled úklů (plán) vycházejících z běžnéh učiva na bdbí maximálně 14 dnů se stanvením zcela knkrétních výstupů a termínů jejich splnění. Vzhledem k tmu, že se u neprspívajícíh žáka jedná pměrně dluhý časvý úsek, musí učitel plánu s dítětem pravidelně hvřit, připmínat termíny apd. První plány jsu předávány rdičům při sbním jednání, plány následné pak jsu vkládány d žákvské knížky, kde si je rdič vyhledá, neb mu jsu předávány jiným, předem stanveným způsbem. 4.6 Frmální uktvení prgramu smluva realizaci Důležitým kamžikem je seznámení rdičů s pdpůrným prgramem, kdy jsu k jednání d škly pzváni rdiče splečně s žákem. Zárveň jsu přítmni všichni vyučující předmětů, ve kterých se prspěch žáka jeví jak neuspkjivý, třídní učitel, vedení škly, výchvný pradce, případně speciální pedagg. Sezvání všech zainteresvaných zajišťuje třídní učitel. Na jednání prbíhá světa rdičů (tedy jsu seznámeni s tím, jak využívat knzultační hdiny a šklní pdpůrný klub, jaká jsu pravidla pr návštěvy šklníh pdpůrnéh klubu, c škla pskytuje apd.). Jedntliví učitelé dále na setkání jasně definují své pžadavky na žáka (dpvídající jeh vzdělávacím mžnstem) i na rdiče. Ke svým mžnstem se vyjádří rdiče, stejně tak se vyjádří ke svým mžnstem žák. Cílem jednání je uzavření kntraktu smluvy (přílha č. 1), který je nezbytnu pdmínku pskytvání Pdpůrnéh prgramu pr neprspívající žáky a ve které jsu knkrétně stanveny: smluvní strany (žák, učitel, rdiče) pvinnsti smluvních stran a sankce při neddržení pdmínek důvdy pr vypvězení smluvy ze strany škly Smluva mezi zúčastněnými stranami není uzavřena zpravidla prt, že se na schůzku nedstaví rdiče. Je-li t z důvdu nezájmu rdičů, ale žák zájem prjeví, prbíhá realizace pdpůrnéh prgramu na základě ústní dhdy učitele a žáka. 4.7 Rle šklníh speciálníh pedagga TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 8

9 Šklní speciální pedagg zpravidla v prgramu půsbí jak pdpra pr všechny zúčastněné partnery. Zaměřuje se zejména na tyt činnsti: metdické vedení učitelů z hlediska frem a metd práce se žákem s SVP, pdpra při řešení výchvných prblémů individuální práce se žáky zapjenými d prjektu, zaměřená zejména na zvýšení mtivace ke šklní práci úpravu denníh režimu a nácviku dvednstí nutných k rganizaci dmácí přípravy vytváření reálnéh náhledu na vlastní vzdělávací mžnsti a pskytvání zpětné vazby nácvik žáducí kmunikace s učiteli a rdiči pdpra při pakvání učiva a dhled nad ddržváním smluvních pdmínek pdpra při zvládání prjevů nežáducíh chvání kmunikace s rdiči, pskytvání knzultací učebních stylech, fázích učení, pdpře žáka v dmácím prstředí atd. knzultace s vedením škly průběhu pdpůrnéh prgramu, návrhy systémvých změn apd. 5. EFEKTIVITA PROGRAMU Je jasné, že ne vždy se daří pdmínky pdpůrnéh prgramu naplnit, prt má škla stanven pstup při jeh selhávání. Každý pedaggický pracvník nejprve půsbí v rámci svých kmpetencí a nepřenáší je na partnery dříve, než je t nezbytně nutné. Při selhávání prgramu kmunikuje učitel předmětu nejprve s rdiči žáka, až při pakvaném selhávání kmunikace infrmuje třídníh učitele, který se pkusí sjednat prkazatelným způsbem nápravu. V případě neúspěchu splupracuje učitel se speciálním pedaggem a výchvnými pradci ŠPP, ppř. s vedením škly. Pkud je nedstatečný prspěch žáka zárveň spjen s prblémvým chváním, slví učitel ŠPP ihned (speciální pedagg se pkusí řešit chvání již d pčátku). Realizvané změny, jak například vedení šklníh pdpůrnéh klubu samtnými vyučujícími hlavních předmětů míst půvdně zamýšlených asistentů pedagga výrazně zvýšil efektivitu prgramu. Významným předpkladem úspěšnsti je ddržvání stanvených pstupů a využívání ppsaných frem a metd práce. P svjení nárčnějšíh způsbu práce pedaggickým sbrem a při dstatečném zainteresvání rdičů prgram velmi výrazně pmáhá při mezení pčtu neprspívajících žáků a škla s ním má za něklik let jeh využívání velice dbré zkušensti (viz 6.2). 5.1 Faktry vlivňující efektivitu mtivace - žáky zařazené d prgramu je velmi důležité výrazně mtivvat ke splnění zadaných úklů, pakvaně slvvat, přizvat partnery (rdiče, třídní učitele, členy šklníh pradenskéh pracviště, vedení škly) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 9

10 důslednst pdpůrný prgram vyžaduje důsledný přístup učitelů k žákvi, bez výjimek, v rámci stanvených pravidel jedntný přístup vyučujících ddržvání stanvených pravidel v blasti hdncení plnění pdpůrnéh prgramu, splupráce s rdiči, splupráce s třídními učiteli, speciálním pedaggem a vedením škly dstatečná časvá dtace individuální práce se žákem, důsledná kntrla, pakvané pkusy navázání funkční splupráce s rdiči 5.2 Ověřvání efektivity Efektivita pdpůrnéh prgramu je věřvána sledváním něklika ukazatelů: analýzu výsledků klasifikace a prvnáním klasifikace za první a druhé plletí (eventuelně mezi jedntlivými čtvrtletími) analýzu jedntlivých pdpůrných studijních plánů a splněných úklů (evidván vyučujícím) Prgram je pvažván za úspěšný, pdaří-li se dsáhnut stanvených cílů, tj. pdaří-li se žáka pdpřit tak, že djde ke zvýšení mtivace ke studiu alespň d takvé míry, že je schpen zvládnu stanvené učiv na dstatečnu. Ukázku vzrůstající úspěšnsti prgramu v minulých letech ukazuje následující graf. Úspěšnst pdpůrnéh prgramu / / / /2010 pčet pdpůrných prgramů pčet úspěšně realizvaných pdpůrných prgramů 6. ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ PODPŮRNÉHO PROGRAMU TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 10

11 Pdpůrný prgram pršel d svéh vzniku určitým vývjem. Největší překážku se na pčátku stal paradxně pedaggický sbr, kdy pměrně významná část pedaggickéh sbru nebyla chtna přijmut filzfii prgramu. Velmi pstupně díky pakvaným diskusím nad pdbu pdpůrnéh prgramu dšl k přijetí myšlenky většinu pedaggů. Někteří učitelé se však s prgramem nedkázali zttžnit vůbec, nepřijali ani změnu ve slžení žákvské ppulace typicku nárůstem žáků se SVP a ze škly dešli na jiná pracviště. Prgram klade vyské nárky na učitele z hlediska pedaggické práce i času, jeden učitel pskytuje pdpru průměrně 6 až 8 žákům ve šklním rce. Nejvíce je využíván v matematice, českém jazyce a fyzice. V následující tabulce je uveden přehled četnsti využívání pdpůrnéh prgramu v jedntlivých vyučvacích předmětech a sledvaných šklních rcích. Pčet pdpůrných studijních plánů dle předmětů 06/07 07/08 08/09 09/10 celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika Fyzika Chemie Takt vynalžená energie vede k pstupnému snižvání pčtu prspěchvě neúspěšných žáků a tím k rstucímu pčtu úspěšných pdpůrných prgramů z pčátečních 65% (2006/2007) na stávajících 95% (2009/2010). U některých žáků vede k částečnému zvýšení mtivace ke šklní práci (pskytvaná pdpra se u části žáků stále míjí účinkem). Nejvýznamnějšími riziky tak zůstává splupráce s rdiči žáků, kdy můžeme knstatvat, že zájem rdičů nabídku škly je puze frmální. Přest narůstá pčet realizvaných pdpůrných prgramů na základě smluvy mezi všemi stranami (tj. včetně rdičů) z pčátečních 45% (2006/2007) na stávajících 68% (2009/2010), tj. klesá pčet rdičů, kteří se k pdpisu smluvy vůbec nedstavili. Vyšší aktivity rdičů se pkusíme dsáhnut zavedením jejich účasti na rdičvské skupině vedené šklním speciálním pedaggem a zaktvené ve smluvě. Přes všechny btíže, které prvází všechny zaváděné změny se prgram stal nezastupitelnu sučástí práce škly. Za úspěšnstí pdpůrnéh prgramu stjí pedaggvé škly, kteří se žákům zařazeným d prgramu intenzivně věnují a pskytují jim vysku míru pdpry, a také vedení škly, které myšlenku prgramu neúnavně prsazval. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 11

12 LITERATURA Čáp, J., Mareš, J.: Psychlgie pr učitele. Prtál, Praha Helus, Z., Hrabal, V., Kulič, V., Mareš, J.: Psychlgie šklní úspěšnsti žáků. SPN, Praha Krejčířvá, D., Bschek, P., Dan, J.: WISC-III - Wechslerva inteligenční škála pr děti. Testcentrum, Praha Vágnervá, M.: Psychpatlgie pr pmáhající prfese. Prtál, Praha Vágnervá, M.: Šklní pradenská psychlgie pr pedaggy. Karlinum, Praha Svbdvá, J.: Směrnice k zajištění péče neprspívající žáky (Pdpůrný prgram). ZŠ Kmenskéh 6, Žďár n.s TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 12

13 1. PŘÍLOHY Přílha č. 1 Ukázka smluvy realizaci Pdpůrnéh prgramu SMLOUVA O REALIZACI PODPŮRNÉHO PROGRAMU uzavřená mezi: Základní šklu Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6 zastupenu učiteli vyučujícími předměty, ve kterých je žák neúspěšný a žákem Základní škly Žďár nad Sázavu, Kmenskéh 6 záknnými zástupci žáka a Pvinnsti smluvních stran Pvinnsti učitele: seznámit žáka a jeh záknné zástupce s pravidly pdpůrnéh prgramu zadávat žákvi úkly vycházející ze základníh učiva, které je žák schpen vzhledem ke svým vzdělávacím mžnstem zvládat pskytvat žákvi individuální pmc v rámci stanvených knzultačních hdin neb v jiném jím určeném čase průběžně infrmvat záknné zástupce průběhu plnění pdpůrnéh prgramu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 13

14 Pvinnsti žáka: plnit zadané úkly ve stanveném termínu nsit d výuky pmůcky, učenice, sešity a další šklní ptřeby dle pkynů učitele navštěvvat šklní pdpůrný klub Pvinnsti záknných zástupců žáka: důsledně kntrlvat, zda žák plní zadané úkly pdpůrnéh prgramu důsledně kntrlvat připravenst na výuku pmůcky a statní studijní materiály pdprvat žáka při dmácí přípravě pravidelně splupracvat s učitelem dle dmluvených pravidel Pdpisy smluvních stran:..... učitel žák záknný zástupce V případě pakvanéh neddržvání smluvních pdmínek tat smluva zaniká. Přílha: Pravidla realizace pdpůrnéh prgramu v jedntlivých vyučvacích předmětech TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 14

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Schpnst dpuštět neznamená přijímat neb schvalvat ubližvání. (J. Gray) Tent Krizvý prgram prti šikanvání č. 483/PR/2015 ze dne 29. srpna 2015 nabývá účinnsti d 1.

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Mgr. Katerina Poláková

Mgr. Katerina Poláková Tent prjekt financuje Operacní prgram Praha Adaptabilita Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d Vaší buducnsti PRÍRUCKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU Mgr. Katerina Plákvá Pd pjem specifická prucha učení,

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2012 Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více