Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa."

Transkript

1 .. Ojem rotčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí určitého integrálu výpočtem ojemu rotčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si prostudovli zvedení pojmu určitý integrál (kpitol.). Dále předpokládáme, že znáte zákldní metody výpočtu určitého integrálu. Výkld Uvžujme křivočrý lichoěžník ohrničený shor grfem nezáporné funkce f ( x ), přímkmi x =, x = osou x. Rotcí tohoto křivočrého lichoěžník kolem osy x vznikne rotční těleso. Nším cílem ude vypočítt ojem tohoto těles. Or.... Rotce křivočrého lichoěžník Budeme postupovt nlogicky jko při zvedení Riemnnov určitého integrálu (kp..). Řezy kolmými n osu x rozdělíme rotční těleso n n tenkých plátků tloušťky Δ x (můžete si předstvit, že těleso krájíte n kráječi jko šunku). Or.... Rozřezání těles n tenké plátky

2 Kždý plátek můžeme proximovt válečkem, jehož podstvou je kruh o poloměru f ( ξ i ) s výškou Δ xi (or...). Ojem i - tého válečku ude Δ Vi = f ( ξi ) Δ xi. Ojem celého těles ude přiližně roven součtu ojemů jednotlivých plátků (válečků): n n i ( ξi) xi i= i= V Δ V = f Δ. Čím ude dělení intervlu <, > jemnější, tím méně se ude součet ojemů plátků n ΔV i= i lišit od ojemu dného těles. Proto ojem definujeme jko limitu tohoto součtu pro n, když zároveň všechny délky Δ. Kldeme V = f ( x ) dx. Vět... x i Nechť je funkce f ( x ) spojitá nezáporná n intervlu <, >. Pk rotční těleso, které vznikne rotcí křivočrého lichoěžník ohrničeného shor funkcí f ( x ), osou x přímkmi x =, x = kolem osy x, má ojem V = f ( x ) dx. Grf nezáporné funkce y = f( x) může ýt popsán prmetrickými rovnicemi x = ϕ() t, y = ψ () t, t < α, β >. Je-li funkce x = ϕ( t) ryze monotonní n intervlu < α, β >, pk k ní existuje inverzní funkce t ϕ ( ) = x. Rovnici křivky můžeme proto psát ve tvru y = ψϕ ( ( x)) = f( x). Uvžovné rotční těleso ude mít ojem V = f ( x) dx= ψ ( ϕ ( x)) dx. Odtud sustitucí x = ϕ() t, ze které plyne dx = ϕ () t dt, dostneme β V = ψ () t ϕ () t dt. α - 7 -

3 Vět... Nechť funkce f je dán prmetrickými rovnicemi x = ϕ( t), y = ψ ( t), t < α, β >, přičemž funkce ϕ( t) má spojitou derivci n intervlu < α, β > funkce ψ ( t) je spojitá nezáporná n intervlu < α, β >. Pk pro ojem rotčního těles, které vznikne rotcí elementární olsti ϕ( α) x ϕ( β ), y ψ ( t), kolem osy x, pltí β V = ψ () t ϕ () t dt. α Řešené úlohy Příkld... Ověřte vzorec pro výpočet ojemu kuželu s poloměrem podstvy r výškou v. Řešení: Vrchol kuželu umístíme do počátku souřdné soustvy tk, y os kužele splývl r s osou x. Plášť kužele vznikne rotcí přímky y = x kolem osy x pro x <, v > v (or...). Or.... Ojem kužele Doszením do vzthu z věty.. dostneme v v v r r r x v v v r v V = x dx= x dx= = což je vzth, který znáte z geometrie., - 7 -

4 Příkld... Odvoďte vzth pro výpočet ojemu koule o poloměru r >. Řešení: Rovnice kružnice se středem v počátku poloměrem r je x + y = r. Odtud y=± r x, přičemž x < rr, >. Rotcí horní půlkružnice y =+ r x dostneme plášť koule. Pro její ojem ude pltit Or...4. Ojem koule r r r ( ) ( ) x V = r x dx= r x dx= r x dx= r x = r r 4 = r = r Poznámk. r Při výpočtu jsme využili skutečnosti, že funkce ( r x ) je sudá. Podle věty.4. ude integrál s mezemi < rr>, roven dvojnásoku integrálu s mezemi neoť ojem celé koule se rovná dvojnásoku ojemu polokoule. r <, r >. Je to logické, Pro výpočet ojemu koule můžeme tké využít prmetrické rovnice horní půlkružnice: x = rcost, y = rsin t, t <, > (viz příkld..). Jelikož ϕ ( t) = ( rcos t) = rsin t, dostneme po doszení do vzthu z věty.. sustituce cost u V = = r sin trsin tdt = r sin tdt = r ( cos t)sin tdt = sin tdt = du, = - 7 -

5 u 4 = r ( )( u ) du = r ( u ) du = r u = r. Příkld... Vypočtěte ojem těles, které vznikne rotcí olsti ohrničené křivkmi y = x y = x kolem osy x. Řešení: Olst je ohrničená dvěm prolmi, viz. or...5. Or...5. Olst z příkldu.. Křivky f ( x) = x gx ( ) x se protínjí v odech = x = x =. Hledný ojem dostneme, když od ojemu těles, jehož plášť vznikne rotcí křivky f ( x ) = x kolem osy x pro x <, >, odečteme ojem těles, které vznikne rotcí orzce pod křivkou gx ( ) = x n stejném intervlu (or...6). V = ( x ) dx - ( x ) Or...6. Odečtení ojemů dvou těles dx Pro ojem rotčního těles, které vznikne rotcí olsti ohrničené křivkmi y = x y = x kolem osy x, dostneme: - 7 -

6 V= f ( xdx ) g ( xdx ) = ( x ) dx ( x ) dx= ( x ) ( x ) dx = 4 4 = (4 4 x + x ) x dx = (4 4 x ) dx = 4 ( x ) dx = 8 ( x ) dx = x 6 = 8 x = 8 =. Poznámk Upozornění! Pro výpočet ojemu rotčního těles, které vznikne rotcí olsti ohrničené křivkmi gx ( ) f( x) kolem osy x pro x <, >, použijeme vzth V= f ( xdx ) g ( xdx ) = f ( x) g ( x) dx. Čsto se setkáváme s chyou, kdy je umocněn rozdíl funkcí. Vzth V = f ( x) g( x) dx je evidentně nesprávný! [ ] Příkld..4. Vypočtěte ojem rotčního nuloidu. Řešení: Anuloid (torus), viz or...7, je těleso vytvořené rotcí kruhu kolem přímky ležící v rovině tohoto kruhu neprotínjící kruh. Or...7. Anuloid

7 Střed kruhu o poloměru r umístíme n osu y do vzdálenosti R od počátku, kde r < R (or...8). Tento kruh necháme rotovt kolem osy x. Or...8. Vznik nuloidu rotcí kruhu kolem osy x Hrnici rotujícího kruhu tvoří kružnice, která má rovnici + ( ) =. Odtud x y R r y R=± r x. Podoně jko v předcházejícím příkldu je hrnice rotující olsti tvořen dvěm křivkmi f ( x) = R+ r x gx ( ) = R r x pro x <, rr>. Ojem nuloidu dostneme jko rozdíl ojemů dvou těles (or...9): r r V = f ( x) g ( x) dx== R+ r x R r x d r r x= r sustituce: r x= rsin u = 4R r x dx= 8R r x dx= dx = r cosudu = 8R r r sin u rcosudu= r, r + cosu = 8Rr sin u cosudu = 8Rr cos udu = 8Rr du =

8 sin u = 4Rr u + = 4Rr = Rr. V = r f ( x ) dx - r r g ( x ) dx r Or...9. Výpočet ojemu nuloidu Poznámk Při výpočtu integrálu yl použit sustituční metod. Podoné integrály jsme již několikrát počítli - viz příkldy.4.7 neo.4.5. Příkld..5. Vypočtěte ojem rotčního těles, které vznikne rotcí orzce ohrničeného Řešení: osou x jedním oloukem cykloidy kolem osy x. S cykloidou jsme se podroněji seznámili v příkldu..5. Cykloid (or...9) má prmetrické rovnice: x = t ( sin t), y = ( cos t), >, t R. První olouk cykloidy dostneme pro prmetr t <, >. Protože dx = ( cos t) dt, dostneme z věty..:

9 V = ( cos t) ( cos t) dt = ( cos t) d t = = ( cost+ cos t cos t) dt = + cost [ ] sustituce: sin t = u = t sint + dt ( sin t)cos t dt = costdt= du, = sint = + t ( u ) du ( + = + ) = 5. Výkld V předcházející části yl plášť rotčního těles vytvořen rotcí spojité křivky y = f( x), kolem osy x. Zcel nlogicky můžeme určit ojem rotčního těles, jehož plášť vznikl rotcí spojité křivky x = hy ( ) pro y < c, d > kolem osy y (or...). Or.... Rotce křivočrého lichoěžník kolem osy y Ojem vypočteme ze vzthu: d V = h ( y ) dy. c

10 Příkld..6. Vypočtěte ojem rotčního těles, jehož plášť vznikne rotcí křivky y = e x pro x <, > kolem osy y. Řešení: Funkce y x = e je prostá n definičním ooru inverzní funkce k ní ude x = ln y, y >. Pro x <, > ude y <, e> (or...). Or.... Rotce křivky y x = e kolem osy y Ojem rotčního těles ude: e u = v= ln y e e V = ln ydy = = yln y ln ydy u = y v = (ln y) y = e u = v= ln y = = = + u = y v = y e [ e ] ln ydy e [ yln y] dy = e ( [ ] ) ( ) ( = e e+ y = e e+ e = e. ) e Kontrolní otázky. Uveďte vzth pro výpočet ojemu těles, jehož plášť vznikne rotcí křivky y = f( x) kolem osy x.. Uveďte vzth pro výpočet ojemu těles při rotci kolem osy x, je-li rotující křivk dán prmetrickými rovnicemi

11 . Jk ude vypdt vzth pro výpočet ojemu těles, jestliže křivk dná prmetrickými rovnicemi ude rotovt kolem osy y? 4. Jk vypočtete ojem těles, jehož plášť vytvoří křivk y = x, x, při rotci kolem osy x? Jký ude ojem při rotci kolem osy y? 5. Jk vypočtěte ojem těles, jehož plášť vytvoří křivk y = + x, x, při rotci kolem osy x. Jké těleso vznikne? 6. Jk vypočtete ojem rotčního elipsoidu, jehož plášť vytvoří elips x + y = 4 při rotci kolem osy x (kolem osy y)? Úlohy k smosttnému řešení. Vypočtěte ojem rotčního těles, které vznikne rotcí rovinného orzce ohrničeného zdnými křivkmi kolem osy x : ) y = x ; x= y ) y= x ; x= y c) y = x ; y = x d) y = x; y = ; x= x e) y = x ; y = x f) y = tg x; y = ; x= ; x= 4 g) y = rcsin x; y = ; x= ; x= h) xy = 4; y = ; x = ; x = 4 x i) y = ; x 4y+ 5= j) x y = ; y = ; x = x k) x + y = 4; x+ y= l) y = sin x; y = ; x= ; x=. Vypočtěte ojem rotčního těles, které vznikne rotcí rovinného orzce ohrničeného zdnými křivkmi kolem osy y : = ; = ) y x x y ) y + x 4= ; x= x c) y = sin x; y = ; x= d) y = e ; y = ; x= ; x= x x e) y = x ; y = ; x = f) y = ; y = g) 4 y = x ; 4x= y h) y = ln x; y = ; y = ; x=

12 . Vypočtěte ojem rotčního těles, které vznikne rotcí rovinného orzce ohrničeného osou x dnou, prmetricky popsnou, křivkou při rotci kolem osy x : ) t x= t, y = t ; t ) x= t sin t, y = cos t; t c) x= sin t, y= cos t; t d) x= sin t, y = cos t; t Výsledky úloh k smosttnému řešení. ) ; ) ; c) ; d) 6 ; e) ; f) ; g) ; h) ; i) 7 ; j) (9 8ln ; k) 4ln ) 8 5 ; l).. ) ; ) ; 5 c) + ; d) 7 6 ) 5 ; c) ; d) 6. 5 ; e) e 4 96 ; f) ; g) ; h) 7 ( 5 e ).. ) ; 4-8 -

13 Kontrolní test. Vypočtěte ojem těles, jehož plášť vytvoří olouk křivky y = tg xpro x rotcí 4 kolem osy x. ) (4 ), ) ( ) / 4, c) (4 ) / 4, d) ( ).. Vypočtěte ojem těles, jehož plášť vytvoří olouk křivky xy = 6pro x otáčením kolem osy x. ) 6, ),4, c) 9,6, d) 5, 4.. Vypočtěte ojem těles, které vytvoří rovinný orzec ohrničený osmi x, y oloukem křivky y = cos( x ) otáčením kolem osy x. ) 5 +, ) 8 5, c) 8 5, d) Vypočtěte ojem těles, jehož plášť vytvoří olouk řetězovky ( x x y = e + e ) pro x. ) c) ( 8 4 e e 4 ) 4 + +, ) ( 8 e e 4 ) 4 +, d) 4 4 ( 8 ) 4 e e +, 4 4 ( 8 ) e e Vypočtěte ojem těles, které vznikne rotcí rovinného orzce ohrničené křivkmi x 5 x y = ( ) y = kolem osy x. 5 ) 8, ) 8 5, c) 6 5, d) Vypočtěte ojem úseče koule o poloměru r, je-li výšk úseče v < r. ) c) v ( r v), ) v ( r v), d) v ( r v), v ( r v)

14 7. Vypočtěte ojem těles, které vznikne rotcí rovinné olsti ohrničené křivkmi x y = x + 4y = 6v polorovině x kolem osy x. ) 6, ), c) 4, d). 8. Vypočtěte ojem těles, které vznikne rotcí rovinné olsti ohrničené křivkmi x y = x + 4y = 6v polorovině x kolem osy y. ), ) 4, c) 4, d). 9. Vypočtěte ojem těles, jehož plášť vytvoří olouk křivky x = 4cos t, y = sint pro t otáčením kolem osy x. 4 ) ( + 8), ) (5 + 8) c) (5 8), d) ( 5 + 8). t. Vypočtěte ojem těles, jehož plášť vytvoří olouk křivky x = cost+ lntg, y = sin t pro t otáčením kolem osy x. ), ), c), d). 6 4 Výsledky testu. c);. );. ); 4. ); 5. d); 6. ); 7. c); 8. d); 9. d);. ). Průvodce studiem Pokud jste správně odpověděli nejméně v 8 přípdech, pokrčujte dlší kpitolou. V opčném přípdě je tře prostudovt kpitolu. znovu. Shrnutí lekce Ojem rotčního těles, které vznikne rotcí křivočrého lichoěžník y f( x) pro x kolem osy x, vypočteme ze vzthu V = f ( x ) dx. Anlogicky pro ojem rotčního těles, které vznikne rotcí křivočrého lichoěžník x hy ( ) pro c y d - 8 -

15 d kolem osy y, užijeme vzth V = h ( y ) dy. Jelikož se v integrndu vyskytuje druhá c mocnin, nečiní ovykle výpočet příslušného integrálu větší prolémy. Ojemy oecnějších těles, která nejsou rotční, lze vypočítt pomocí dvojných neo trojných integrálů. Podronosti nleznete v textu Mtemtik III

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík

Základy vyšší matematiky(nejen) pro arboristy. Robert Mařík Zákldy vyšší mtemtiky(nejen) pro rboristy Robert Mřík 2.září2014 Ústv mtemtiky lesnická dřevřská fkult Mendelov univerzit v Brně E-mil ddress: mrik@mendelu.cz URL: user.mendelu.cz/mrik Podpořeno projektem

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

II. termodynamický zákon a entropie

II. termodynamický zákon a entropie Přednášk 5 II. termodynmický zákon entropie he lw tht entropy lwys increses holds, I think, the supreme position mong the lws of Nture. If someone points out to you tht your pet theory of the universe

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0 Příklad Určete obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: a) =0,=,= b) =4,=0 c) =,=,=3,=0 d) =+, =0 e) + )=,= f) = +4,+= g) =arcsin,=0,= h) =sin,=0, 0; i) =,=,=4,=0 j) =,= k) = 6,= +5 4 l) =4,+=5 m) = +

Více

1. Definiční obor funkce dvou proměnných

1. Definiční obor funkce dvou proměnných Definiční obor funkce dvou proměnných Řešené příklady 1. Definiční obor funkce dvou proměnných Vyšetřete a v kartézském souřadném systému (O, x, y) zakreslete definiční obory následujících funkcí dvou

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

Hilbertův prostor. Kapitola 5. 5.1 Základní vlastnosti

Hilbertův prostor. Kapitola 5. 5.1 Základní vlastnosti Kpitol 5 Hilbertův prostor 5.1 Zákldní vlstnosti Historická poznámk 5.1.1. Prostor X se sklárním součinem je strukturou n lineárnímprostorus nejsilnějšími xiomy.jetonormovnýlineárníprostor,vněmžje norm

Více

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol.

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol. 4.. Funkce více proměnných, definice, vlastnosti Funkce více proměnných Funkce více proměnných se v matematice začal používat v rámci rozvoje analtické geometrie v prostoru s počátkem 8. stol. I v sami

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

Povrchy, objemy. Krychle = = = + =2 = 2 = 2 = 2 = 2 =( 2) + = ( 2) + = 2+ =3 = 3 = 3 = 3 = 3

Povrchy, objemy. Krychle = = = + =2 = 2 = 2 = 2 = 2 =( 2) + = ( 2) + = 2+ =3 = 3 = 3 = 3 = 3 y, objemy nám vlastně říká, kolik tapety potřebujeme k polepení daného tělesa. Základní jednotkou jsou metry čtverečné (m 2 ). nám pak říká, kolik vody se do daného tělesa vejde. Základní jednotkou jsou

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Někdy je výhodné nerozlišovat mezi odrazem a lomem tím způsobem, že budeme pokládat odraz za lom s relativním indexem lomu n = 1.

Někdy je výhodné nerozlišovat mezi odrazem a lomem tím způsobem, že budeme pokládat odraz za lom s relativním indexem lomu n = 1. nauka o optickém zobrazování pracuje s pojmem světelného paprsku úzký svazek světla, který by vycházel z malého osvětleného otvoru v limitním případě, kdy by se jeho příčný rozměr blížil k nule a stejně

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS X. Faradayův indukční zákon Obsah 10 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1.1 MAGNETICKÝ TOK 10.1. LENZŮV ZÁKON 4 10. ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ ZPŮSOENÉ POHYEM

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více