PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 2 KUBATURY, HMOTNICE, ROZVOZNÉ VZDÁLENOSTI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Projektování pozemních komunikací Modul 2 Ing. Michal Radimský, Brno (21) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Výpoet kubatur Výpoet kubatur s využitím software Rozdlení kubatur zemních prací v tlese PK Záez Násyp Runí výpoet kubatur Princip výpotu kubatur Výpoet kubatur Soupis prací Hmotnice rozvoz hmot Hmotnice Pepravní moment Stední rozvozná délka Stední rozvozná délka pro celou stavbu Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplkové studijní literatury (21) -

4

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Návrh podrobného ešení pozemních komunikací, silniní objekty, zemní tleso komunikací, odvodnní komunikací, návrh kižovatek, bezpenostní zaízení, rozhledové vzdálenosti, estetika komunikací. 1.2 Požadované znalosti Projektování pozemních komunikací z pedmtu Pozemní komunikace I. 1.3 Doba potebná ke studiu Doba potebná k nastudování tohoto modulu se odhaduje na cca 2.5 hodiny. 1.4 Klíová slova Kubatury zemních prací, hmotnice, dopravní moment, rozvozná vzdálenost, násyp, záez, bilance zemních prací, soupis prací. - 5 (21) -

6

7 Výpoet kubatur 2 Výpoet kubatur Zemní práce mají velký vliv na celou stavbu, proto objem zemních prací neboli kubatury zemních prací jsou nezbytnou souástí pro vymení finanních náklad, pro výpoet doby výstavby, pro vytvoení rozvozných tras apod. Existují dva základní zpsoby výpotu kubatur zemních prací. Jedním je výpo- et pomocí softwaru a druhým je runí výpoet z píných ez. 2.1 Výpoet kubatur s využitím software U nižších stup projektové dokumentace (Studie, DÚR) zpravidla vystaíme s výpotem pomocí softwar urených pro projektování pozemních komunikací, jako jsou RoadPAC, Bentley InRoads, Autodesk Civil 3D apod. Princip jejich výpotu spoívá ve výpotu kubatur mezi jednotlivými digitálními modely terénu (povrchy). Programy umí spoítat kubatury celého povrchu nebo je spoítat pouze pro vymezené oblasti. Z pedchozích roník a projektování víte, že výstupem modelování v programu pro projektování pozemních komunikací je mimo jiné navržená komunikace ve 3D a tudíž lze spoítat kubatury mezi digitálním modelem navržené komunikace a digitálním modelem terénu. Programy využívají dva základní zpsoby, jak spoítat kubatury: kubatura z trojúhelník kubatura z píných ez Výpoet z trojúhelník je jednou z metod jak stanovit objemy výkop a násyp mezi dvma povrchy. Princip výpotu je promítnutí trojúhelníku z jednoho povrchu (nap. pvodní terén) na druhý (nap. navržená komunikace) a poté spotení objemu každého výsledného prismoidu (tleso podobající se hranolu) viz. obr. XXX. Tento postup lze provést jednak pro celou trasu, pípadn pouze ve vybraných stanieních (nap. v míst mostních objekt se kubatury nepoítají). Kubatury spoítané touto metodou tvoí pesný matematický objem mezi vybranými povrchy a pesnost kubatur je dána pesností zamení pvodního terénu a návrhu vytvoené trasy. Obr : Schéma výpotu kubatur mezi dvma povrchy - 7 (21) -

8 Projektování pozemních komunikací Modul 2 Druhým zpsobem je vypotení kubatury z píných ez. Tento výpoet je již pesnjší pro pehled o celkových objemech zemních prací, protože do výpotu dokáže zohlednit ti povrchy (nap. pvodní terén, povrch navržené komunikace a povrch zemní plán) viz obr Obr : Schéma vymezení ploch výkopu a násypu temi digitálními modely terénu Vtšina program také dokáže spoítat jednotlivé konstrukní vrstvy zvláš, ale pesnost tohoto výpotu je obas diskutabilní. Výpoet touto metodou probíhá, jak již bylo uvedeno výše, z píných ez a je tím pesnjší, ím kratší bude vzdálenost píných ez. Princip výpotu této kubatur z píných ez je popsán v kapitole Rozdlení kubatur zemních prací v tlese PK Poínaje dokumentací pro zadání stavby je povinnou pílohou soupis prací, který je soupisem položek jednotlivých provádných nebo plánovaných prací, dodávek a také služeb, potebných k úplnému zhotovení stavby nebo nkteré z jejích ástí. Položka takového soupisu mže být nap. uložení sypaniny do násypu se zhutnním [m 3 ]. Z toho vyplývá, že pro soupis je nutné rozdlit objemy zemních prací na jednotlivé položky, protože každá z tchto kubatur má v soupisu své místo Záez V této kapitole bude popsán zpsob rozdlení jednotlivých kubatur zemního tlesa pozemní komunikace v záezu. - 8 (21) -

9 Výpoet kubatur Obr : Schéma komunikace v záezu Ped zapoetím stavby je nutné provést skrývku ornice (odhumusování), a to v tloušce dle pedologického przkumu. Odhumusování se provádí v celé ploše trvalého (doasného) záboru, který ohraniuje stavbu, viz. obr Tato ornice nebo její ást se ukládá v blízkosti stavby (deponie, mezideponie), aby byla po dokonení zemního tlesa použita na ohumusování trvalého záboru a svah tlesa pozemní komunikace. Obr : Schéma plochy sejmuté ornice v záezu Po skrývce ornice se provedou výkopové práce. V závislosti na kvalit materiálu pod zemní plání se rozhodne o úprav aktivní zóny. Aktivní zóna (podloží vozovky) je horní vrstva zemního tlesa v násypu i v záezu, o tloušce zpravidla 0,5m, do níž zasahují vlivy zatížení a klimatu. Tyto vlivy mohou vést ke zmnám fyzikálních a mechanických vlastností materiál, z nichž je tato vrstva složena. Pro tuto vrstvu jsou požadovány písnjší kvalitativní parametry oproti ostatním ástem zemního tlesa. V pípad, že by zemina (nebo kamenitá sypanina) splovala požadavky kladené na zemní plá (zejména dostatená únosnost), není poteba výmna ani zlepšení zeminy v aktivní zón a výkop zeminy se provede po tuto zemní plá (obr ). Obr : Schéma plochy výkopu v záezu V pípad, že materiál v podloží vozovky tyto podmínky nespluje, pistupuje se ke zlepšení aktivní zóny. To se dá dlá zpravidla temi zpsoby: zlepšení zeminy v aktivní zón - výkop je po zemní plá (obr ) - 9 (21) -

10 Projektování pozemních komunikací Modul 2 výmna aktivní zóny za jiný kvalitnjší materiál výkop je po dno aktivní zóny, ili zpravidla 0,5m pod zemní plání (obr ). Tato hranice s nazývá paraplá a je definována jako povrch zemního tlesa ped vytvo- ením aktivní zóny. kombinace výmny a zlepšení spoívá ve nahrazení cca poloviny aktivní zóny a poté promísení se stávající zeminou až po paraplá výkop je poté poítán do hloubky cca 0,25m pod zemní plání. Obr : Schéma plochy výkopu v záezu pi výmn aktivní zóny V pípad, že materiál v podloží vozovky nebude splovat potebná kriteria, pistoupíme nap. k výmn materiálu v podloží vozovky a provedeme výkop zeminy po paraplá (obr ). Na tu se naveze kvalitnjší materiál, uloží se v mocnosti zpravidla 0,5m (obr ) a zemní plá se poté zhutní na požadovanou mez. Obr : Schéma plochy aktivní zóny (podloží vozovky) v záezu V prbhu tvorby zemního tlesa se ze zbývajícího materiálu provedou nutné dosypávky (nap. nad úrove odhumusovaného terénu viz. obr ). Po dokonení aktivní zóny a zemní plán se pistupuje k pokládání jednotlivých konstrukních vrstev vozovky. Po dokonení se provede zásyp zemní krajnice násypovým materiálem (obr ). Obr : Schéma plochy dosypávek a nezpevnné krajnice v záezu Poslední fází je ohumusování a zatravnní tlesa pozemní komunikace. Ohumusování spoívá v rozprostení ornice na svahy zemního tlesa v mocnosti 0,1 0,2 metru (obr ) - 10 (21) -

11 Výpoet kubatur Násyp Obr : Schéma plochy ohumusování v záezu V této kapitole bude popsán zpsob rozdlení jednotlivých kubatur zemního tlesa pozemní komunikace v násypu. Obr : Schéma komunikace v násypu Stejn jako v pípad záezu je ped zapoetím stavby nutné provést skrývku ornice (odhumusování) v tloušce dle pedologického przkumu. Odhumusování se provádí v celé ploše trvalého (doasného) záboru, který ohraniuje stavbu, viz. obr Tato ornice nebo její ást se ukládá v blízkosti stavby (deponie, mezideponie), aby byla po dokonení zemního tlesa použita na ohumusování trvalého záboru a svah tlesa pozemní komunikace. Obr : Schéma plochy sejmuté ornice v záezu Po skrývce ornice se musí provit, z jakého materiálu je podloží násypu a jestli spluje kritéria, které jsou na nj kladena. Podloží násypu je ást terénu po odstranní orniní vrstvy, tvoící základ násypu. Podloží násypu se zpravidla omezuje hloubkou, do níž psobí vlivy pitížení násypem. Do zemního tlesa se zahrnuje pouze hloubka, do níž zasahují - 11 (21) -

12 Projektování pozemních komunikací Modul 2 pípadné stavební úpravy (nap. náhrada nevhodné zeminy do stanovené hloubky). zlepšení zeminy v podloží násypu násyp je proveden na odhumusovaný terén výmna zeminy v podloží násypu za jiný kvalitnjší materiál je proveden výkop zeminy do stanovené hloubky pod odhumusovaný terén a následné navezení a uložení vhodného materiálu (obr ), ili v soupisu prací se tato kubatura vyskytuje 2x (výkop + odvoz a následn dovoz + uložení) vyztužení podloží geosyntetickými prvky násyp je proveden na odhumusovaný terén Obr : Schéma plochy výmny podloží násypu V pípad, že podloží násypu nespluje pedepsané podmínky, pistoupíme nap. k výmn zeminy v podloží násypu za jinou, vhodnjší zeminu. Na tomto podloží násypu se zane stavt tleso násypu. Plocha násypu je v tomto pípad od odhumusovaného terénu po zemní plá (obr ). Pokud by v násypu nevyhovovala aktivní zóna, mžeme pistoupit k jejímu zlepšení i výmn, ale násypy již z pravidla bývají tvoeny kvalitnjší zeminou a úprava podloží vozovky nebývá nutná. Obr : Schéma plochy násypu V prbhu tvorby násypového tlesa se ze zbývajícího materiálu provedou nutné dosypávky (nap. nad úrove odhumusovaného terénu viz. obr ). Po tlesa a zemní plán následuje pokládání jednotlivých konstrukních vrstev vozovky. Po dokonení se provede zásyp zemní krajnice násypovým materiálem (obr ) (21) -

13 Výpoet kubatur Obr : Schéma plochy dosypávek a nezpevnné krajnice v násypu Poslední fází je ohumusování a zatravnní tlesa pozemní komunikace. Ohumusování spoívá v rozprostení ornice na svahy zemního tlesa v mocnosti 0,1 0,2 metru (obr ) Obr : Schéma plochy ohumusování v násypu 2.3 Runí výpoet kubatur Tento výpoet je pracnjší, nicmén pesnjší. Využívá se ho zejména pi vyšších stupních projektové dokumentace, kdy již nejde o pedbžný odhad kubatur zemních prací a finanních náklad, nýbrž je již zapotebí znaná pesnost. Princip výpotu kubatur z píných ez je stejný jako výpoet pomocí program. Rozdílem je, že v pesném výpotu poítáme jednotlivé kubatury zemních prací zvláš viz. pedcházející kapitola. Výpoet kubatur z píných ez a je tím pesnjší, ím kratší je vzdálenost píných ez. Ta bývá zpravidla 20 m na silnicích a úelových komunikacích a 25 m na dálnicích a rychlostních silnicích Princip výpotu kubatur Pro zjištní kubatury zemních prací se trasa rozdlí na jednotlivé úseky (á 20 m nebo á 25 m). Na tchto úsecích, které jsou omezeny sousedními charakteristickými pínými ezy, je zemní tleso idealizováno a považováno za prismatoid se základnami F 1 a F 2 a výškou rovnou vzdálenosti sousedních píných ez, tj. tleso, které má pímé hrany a je ohranieno dvma rovinnými mnohoúhelníky, které tvoí podstavy, piemž podstavy leží ve dvou rovnobžných rovinách (obr ). Na obr je vidt schéma reálného tlesa - 13 (21) -

14 Projektování pozemních komunikací Modul 2 Obr : Schéma hranolu (prismatoidu) vymezeného dvma pínými ezy Obr : Schéma reálného tlesa vymezeného dvma pínými ezy Díky idealizování reálného tlesa na prismatoid mžeme objem tohoto tlesa spoítat podle jednoduchého vzorce: kde: V l F 1, F 2 F1 + F2 V = l ( ) 2 je objem tlesa vymezeného dvma pínými ezy je výška hranolu (vzdálenost dvou sousedních píných ez) jsou základny hranolu (plochy píných ez) Objem zemních prací celé stavby je potom soutem kubatur všech dílích úsek. V = ( V + V2 + + ) = n 1... V n V n ( ) n= Výpoet kubatur Principem výpotu objemu zemních prací mezi dvma ezy je zjištní ploch násypu/záezu ve dvou sousedních píných ezech, poté vypoet aritmetického prmru ze získaných ploch a penásobení vzdáleností ez (nap. 20m). Tento výpoet je shodný s výpotem pomocí vtšiny softwar. Ovšem pro pesný výpoet kubatur je poteba si píný ez rozdlit na dílí technologické - 14 (21) -

15 Výpoet kubatur plochy (viz. kap. 2.2 nap. odhumusování, násyp, aktivní zóna, podloží násypu). Potom pesný výpoet kubatur mezi dvma pínými ezy se skládá z díl- ích výpot pro každou položku soupisu prací. Plocha v píných ezech se díve urovala pomocí milimetrového papíru, v dnešní dob za vás dílí plochy spoítá AutoCad nebo jiný program. Jsou dva základní zpsoby, jak zjistit plochu nap. násypu, aktivní zóny, dosypávky apod. Jedním je v AutoCadu píkaz area (v eském Cadu _area, plocha), který spoítá plochu vámi vybrané ásti píného ezu. Druhou cestou je tuto ást ezu obtáhnout pomocí polyline (krivka), u které potom ve vlastnostech (pokud je tato kivka uzavená) zjistíte plochu, kterou omezuje. Výpoet mezi ezy se potom provádí z tchto ploch zpravidla s využitím programu Microsoft Excel podle vztahu z minulé kapitoly. Píklad vidíte na obr Obr : Výpoet kubatur v programu Microsoft Excel Pi výpotu kubatur se poítá také bilance zemních prací. Ta spoívá ve zjištní pebytku výkopu nebo nedostatku násypu Soupis prací Po zjištní dílích kubatur je poteba zanést je do soupisu prací. Každá z nich tvoí v soupisu samostatnou položku. Soupis prací pro poteby editelství silnic a dálnic (SD) provádí do programu ASPE. Jednotlivé položky v soupisu se ídí publikací: Oborový tídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací. Píklad soupisu prací je vidt na obrázku - 15 (21) -

16 Projektování pozemních komunikací Modul 2 Obr : Píklad ásti soupisu prací v programu ASPE - 16 (21) -

17 Hmotnice rozvoz hmot 3 Hmotnice rozvoz hmot 3.1 Hmotnice Hmotnice je soutová ára zemních hmot, vyjadující soutov pírstek, pípadn úbytek hmoty zeminy, urené k podélnému rozvozu. Je to lomená ára, která se vynáší v místech charakteristických píných ez a mezi tmito profily aproximujeme objem zemních prací (pebytek i nedostatek zeminy). V místech, kde je nedostatek násypu, je poteba zeminu dovézt a naopak, kde je pebytek, je nutné zeminu odvézt. Hmotnice se používá pro: urení výsledné bilance zemních prací pebytku i nedostatku zeminy urení bilance zemních prací od zaátku úseku v libovolném bod urení tzv. rozvozných vzdáleností a stední rozvozné vzdálenosti návrh pimených mechanism a rozpotování náklad na stavbu a stanovení racionálního zpsobu rozvozu zeminy na stavb V místech, kde je komunikace v odezu je nutné spoítat píný pehoz v jednotlivých píných ezech viz. obr : Obr : Píný pehoz plochy výkopu (odezu) a násypu jsou stejné (obr a), což znamená, že vykopaná zemina se v tomto profilu spotebuje do násypu plocha násypu je vtší než plocha výkopu (odezu) (obr b), tedy máme nedostatek násypu plocha výkopu (odezu) je vtší než plocha násypu (obr c), což znamená, že výkop, resp. množství vykopané zeminy je vtší, než jaké je poteba do násypu Pebytky výkopu v jednotlivých úsecích pemisujeme pi stavb podélným rozvozem do míst, kde je nedostatek násypu. Tento pesun zeminy se znázor- uje nejlépe graficky ve form hmotnice. Oznaíme-li pebytky výkopu jako kladné hodnoty a nedostatky násypu jako záporné, dostáváme postupným sítáním pebytk, resp. nedostatk zeminy, poadnice soutové áry pohybu hmot (zeminy) (21) -

18 Projektování pozemních komunikací Modul 2 Nejsou v ní zahrnuty hmoty, které se upotebily (pehodily) v píném ezu (píný rozvoz) a ostatní hmoty, které nebudou použity pi stavb zemního tlesa (lomový kámen, nevhodné namrzavé zeminy apod.). Obr : Konstrukce hmotnice (rozvozu hmot) Vykreslená hmotnice má následující vlastnosti: v libovolném bod hmotnice ukazuje celkovou bilanci zemních prací od zaátku úseku. pokud rovnobžka s osou x (staniení) protne hmotnici, znamená to, že v daném úseku je vyrovnaná bilance zemních prací tzn., že vytženou zeminu z výkopu uložíme do násypu je rozumné výše zmínné rovnobžky navrhovat tak, jak je uvedeno v obrázku oddluje jednotlivé úseky s vyrovnanou bilancí v úsecích s vyrovnanou bilancí se dá stanovit pepravní moment jako plocha vymezená hmotnicí a rovnobžkou rozmr pepravního momentu je [m 4 ], protože se jedná o násobek délky [m] (stední rozvozná délka) a objemu [m 3 ] Obvykle po vykreslení celé hmotnice uríme vyrovnávací pímky, poté se vyznaí poadovými ísly nejlépe ve smru staniení (1), (2),...,(x), urí se jejich kubatura (objem výkopu a násypu) a rozvozní vzdálenost. Úprava jednotlivých obrazc (mnohoúhelník) hmotnice na obdélníky, resp. trojúhelníky pro správné urení tžišt, je znan pracné. Pro praxi však posta- í jednodušší a hojn používaný zpsob stanovení rozvozní vzdálenosti. Provádíme to tak, že rozplíme nejvtší poadnici senou uaté vlny hmotnice a plícím bodem vedeme rovnobžku se základní osou. Tam, kde tato rovnobžka protne soutovou áru hmotnice, jsou body, jejichž vzájemná vzdálenost udává rozvoznou vzdálenost. Jednotlivé položky, tj. vypoítané kubatury hmot zemin a odmené rozvozní vzdálenosti, sestavíme do tabulky. 3.2 Pepravní moment Pepravní moment se poítá v úseku s vyrovnanou bilancí zemních prací, tedy ve vln odseknuté rovnobžkou s osou x. Je definovaný jako násobek obje (21) -

19 Hmotnice rozvoz hmot mu a rozvozné vzdálenosti ve zkoumané vln, ili násobek výšky vlny a rozvozu ureného výše uvedenými zpsoby. 3.3 Stední rozvozná délka Stední rozvozná délka pro zkoumanou vlnu (úsek s vyrovnanou bilancí) znamená jakou si prmrnou vzdálenost, na kterou se pesouvá zemina z výkopu do násypu. Stanovuje se pomrn jednoduše, s vtší i menší pracností a menší nebo vtší pesností: pomrn pesn (s pihlédnutím k tomu, že už sama hmotnice vznikla aproximací nebo odhadem objem) je rozvozná vzdálenost délkou úseky, která rozdluje vlnu na dv poloviny o stejné ploše dost pesná a snadno spoítatelná je pedstava obdélníka, jehož výška se rovná výšce vlny (objemu zemních prací ve vln ) a plocha je totožná s plochou vlny, pak jeho délka se prohlásí za rozvoznou délku bžný nepesný zpsob je vést rovnobžku s osou x v polovin výšky vlny a její délku mezi prseíky s hmotnicí prohlásit za rozvoznou délku nejmén pesný je zpsob, kdy je hmotnice nahrazena trojúhelníky, které spojují maximum a zaátek a konec vlny, za rozvoznou délku se opt prohlásí délka rovnobžky s osou vedená v polovin výšky 3.4 Stední rozvozná délka pro celou stavbu Z dopravních moment pro jednotlivé vlny a z objemu zemních prací v jednotlivých vlnách lze stanovit charakteristickou stední hodnotu pro celý projektovaný úsek nebo jeho ást s pibližn stejnými podmínkami, které lze rozpotovat spolen: l st = dopravní ch kubatury moment 4 [ m ] 3 [ ] (objem) zeminy m (3.4.1) Kontrolní otázky Jaké typy kubatur zemních prací, rozdlených podle technologie výstavby, znáte? Co je poeba udlat s podložím vozovky, pokud nevyhovuje pedepsaným kritériím? Jak se spoítá stední rozvozná vzdálenost? - 19 (21) -

20

21 Závr 4 Závr 4.1 Shrnutí Zemní práce mají velký vliv na celou stavbu, proto objem zemních prací neboli kubatury zemních prací, hmotnice a rozvozné vzdálenosti jsou nezbytnou souástí pro vymení finanních náklad, pro výpoet doby výstavby, pro vytvoení rozvozných tras apod. 4.2 Studijní prameny Seznam použité literatury [1] Krajovi M., Jza P.: Dopravní stavby I.- Pozemní komunikace Návody do cviení. Brno, Seznam doplkové studijní literatury [2] SN Navrhování a provádní zemního tlesa pozemních komunikací [3] Oborový tídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací, SD, (21) -

PŘÍČNÉ ŘEZY, KUBATURY, ZEMNÍ PRÁCE, OTSKP-SPK. Michal Radimský

PŘÍČNÉ ŘEZY, KUBATURY, ZEMNÍ PRÁCE, OTSKP-SPK. Michal Radimský PŘÍČNÉ ŘEZY, KUBATURY, ZEMNÍ PRÁCE, OTSKP-SPK Michal Radimský VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY Délky úseků podle povahy

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 6 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE I.

POZEMNÍ KOMUNIKACE I. VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PETR HOLCNER POZEMNÍ KOMUNIKACE I. MODUL BM01-M01 TRASA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Pozemní komunikace

Více

Píkazy pro kreslení.

Píkazy pro kreslení. Píkazy pro kreslení. Tento text je psán pro AUTOCAD 2006, eskou modifikaci. V jiných verzích se proto vyskytnou odchylky. Jsou to píkazy, které umožují nakreslit jednotlivé entity v AUTOCADu. Z menu je

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP

Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP Stední odborná škola Luhaovice Masarykova 101 Luhaovice Jak psát seminární a maturitní práce Manuál pro obory KS, MP Mgr. Klára Masaová Ing. Iva Bšínská 2008 OBSAH 1 POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍCH

Více

DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK

DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. JAN KUDRNA, CSC. DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK MODUL 03 ÚNOSNOST VOZOVEK - 1 (49) - STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 5 OPRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Projektování

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Autor projektu - HIP Architektonický návrh: Vypracoval: Investor Akce: Obsah: Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Mstys Divišov, Horní námstí 21, Divišov OPRAVA CHODNÍKU V

Více

Autocad ( zdroj www.designtech.cz )

Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) AutoCAD patí k tradiním CAD aplikacím, které využívá celá ada technických i netechnických obor. V dnešním lánku se podíváme na bleskovku, jak lze zaít velmi tychle v

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

Metodický pokyn pro urení optimální velikosti fakturaního vodomru a profilu vodovodní pípojky.

Metodický pokyn pro urení optimální velikosti fakturaního vodomru a profilu vodovodní pípojky. Metodcký pokyn pro urení optální velkost fakturaního vodoru a proflu vodovodní pípojky. Ureno: Vodoprávní úad K využtí : Vlastník a provozovatel vodovod a odbratel ptné vody Mnsterstvo zedlství.j.: 0 535/00-6000

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE I.

POZEMNÍ KOMUNIKACE I. VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PETR HOLCNER POZEMNÍ KOMUNIKACE I. MODUL BM0-M0 SMROVÉ EŠENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Pozemní

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

BETONOVÉ KONSTRUKCE I

BETONOVÉ KONSTRUKCE I VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDENK BAŽANT BETONOVÉ KONSTRUKCE I MODUL CS 4 BETONOVÉ KONSTRUKCE PLOŠNÉ ÁST STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Betonové konstrukce

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH

NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. JARMILA KLIMEŠOVÁ NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH MODUL M01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Ing. Jarmila Klimešová, Brno 2005

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci

Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci 10 2 088 ATELIER CHARVÁT, s.r.o. Dukelských Hrdin 20 170 00, Praha 7 Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindišská 17,

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

Obr. 1: Elektromagnetická vlna

Obr. 1: Elektromagnetická vlna svtla Svtlo Z teorie elektromagnetického pole již víte, že svtlo patí mezi elektromagnetická vlnní, a jako takové tedy má dv složky: elektrickou složku, kterou pedstavuje vektor intenzity elektrického

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze Martin Koníek, I46 programová dokumentace 1. Úvod Tento projekt vznikl na MFF UK a jeho cílem bylo vytvoit algoritmus schopný rozpoznávat

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

R O Z H O D N U T Í 451/07

R O Z H O D N U T Í 451/07 M S T S K Ý Ú A D N Á C H O D odbor dopravy a silniního hospodáství Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.j.: 45780/07/ODSH/Tý Vyizuje : Týfa V Náchod dne 27.12.2007 R O Z H O D N U T Í 451/07 Mstský úad Náchod,

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

!"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$

!#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&04'( + 45,46$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!#$ 4 9+%,* )&$:$ !"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$ (aktualizováno k 31/10/2007) ;

Více

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05.

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05. Stavební úpravy rodinného domu Adamcová Lada, Mgr. Adamec Tomáš 9.kvtna 6, 273 51, Pletený Újezd Díl 400 - Vytápní Dokumentace pro oznámení stavby Seznam píloh a technická zpráva SEZNAM PÍLOH 1. Seznam

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Pr kopnická 24, 70030 Ostrava

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Pr kopnická 24, 70030 Ostrava RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Pr kopnická 24, 70030 Ostrava I : 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Lyža ský vlek Solá Bzové Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 7 KIŽOVATKY ÚROVOVÉ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Projektování

Více

Stední prmyslová škola na Proseku. Výpoetní technika. AutoCad. Obsah šablony pro AutoCad. šablona-sps na Proseku.dwt.

Stední prmyslová škola na Proseku. Výpoetní technika. AutoCad. Obsah šablony pro AutoCad. šablona-sps na Proseku.dwt. Výpoetní technika AutoCad Obsah šablony pro AutoCad šablona-sps na Proseku.dwt Lukáš Procházka Obsah Stední prmyslová škola na Proseku Obsah: Obsah.. 1 Úvod.... 2 Hladiny.... 2 Kótovací styl... 2 Styl

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Název stavby Pechod pro chodce na ul. Tišnovské u kostela v Kuimi a autobusová zastávka Kuim,

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN

KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN Kivka je jednoparametrická množina bod X(t), jejíž souadnice jsou dány funkcemi: x = x(t), y = y(t), t I R. Tena kivky je urena bodem dotyku X a teným vektorem o souadnicích

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE DSP, PDPS, ZDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE DSP, PDPS, ZDS TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE DSP, PDPS, ZDS 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby Pechod pro chodce na ul. Legionáské u DDM v Kuimi Název objektu SO 101 Pechod pro chodce Místo

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 3 Jméno: Jan Datum mení: 10.

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Projekt manipulace s materiálem

Projekt manipulace s materiálem Pedmt magisterského studia: Manipulace s materiálem Název technické dokumentace (protokolu): Projekt manipulace s materiálem Název zadání: Manipulace s materiálem ve stíhárn plech, v lisovn a v pidružených

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK

DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. JAN KUDRNA, CSC. DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK MODUL 01 SPOLEHLIVOST VOZOVEK A BEZPENOST SILNINÍHO PROVOZU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní A. DSP + DPS Obsah : a) Identifikaní údaje stavby a.1 Identifikaní údaje investora a zpracovatele PD b) Údaje o dosavadním využití území c) Údaje

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE MS 2 HALY, VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE MS 2 HALY, VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE MS 2 HALY, VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ VIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 14 Jméno: Jan Datum mení: 14.

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

obr. 3.1 Pohled na mící tra

obr. 3.1 Pohled na mící tra 3. Mení tecích ztrát na vzduchové trati 3.1. Úvod Problematika urení tecích ztrát je hodná pro vodu nebo vzduch jako proudící médium (viz kap..1). Micí tra e liší použitými hydraulickými prvky a midly.

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Svaz eských potáp OBSAHOVÁ NÁPL REKVALIFIKANÍHO KURZU

Svaz eských potáp OBSAHOVÁ NÁPL REKVALIFIKANÍHO KURZU Svaz eských potáp OBSAHOVÁ NÁPL REKVALIFIKANÍHO KURZU Obsah: strana: 1. Pedmt výcviku 1 2. Požadavky pi výuce 1 3. Terminologie 1 4. Potápská fyzika 2 5. Fyziologie, lékaské aspekty, dekomprese 2-3 6.

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 9 ZAJIŠTNÍ ROZHLEDU, BEZPENOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S

Více

OBSAH I. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVRENÉ ZPRÁVY:

OBSAH I. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ ZÁVRENÉ ZPRÁVY: Pomoc pi vyplnní formuláe Závrená zpráva pro projekty A 1.1. Mládež pro Evropu - výmny mládeže a A 3.1. Mládež ve svt výmny mládeže. Pozor! V prbhu roku mže dojít k aktualizaci tohoto dokumentu. OBSAH

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje)

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) Rámcová pojistná smlouva. 2734307723 pro K Rámcová pojistná smlouva. 2733307724 pro EUR Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) 1. Pojištná pojistná nebezpeí 1.1. Pojištní

Více