PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 2 KUBATURY, HMOTNICE, ROZVOZNÉ VZDÁLENOSTI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Projektování pozemních komunikací Modul 2 Ing. Michal Radimský, Brno (21) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Výpoet kubatur Výpoet kubatur s využitím software Rozdlení kubatur zemních prací v tlese PK Záez Násyp Runí výpoet kubatur Princip výpotu kubatur Výpoet kubatur Soupis prací Hmotnice rozvoz hmot Hmotnice Pepravní moment Stední rozvozná délka Stední rozvozná délka pro celou stavbu Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplkové studijní literatury (21) -

4

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Návrh podrobného ešení pozemních komunikací, silniní objekty, zemní tleso komunikací, odvodnní komunikací, návrh kižovatek, bezpenostní zaízení, rozhledové vzdálenosti, estetika komunikací. 1.2 Požadované znalosti Projektování pozemních komunikací z pedmtu Pozemní komunikace I. 1.3 Doba potebná ke studiu Doba potebná k nastudování tohoto modulu se odhaduje na cca 2.5 hodiny. 1.4 Klíová slova Kubatury zemních prací, hmotnice, dopravní moment, rozvozná vzdálenost, násyp, záez, bilance zemních prací, soupis prací. - 5 (21) -

6

7 Výpoet kubatur 2 Výpoet kubatur Zemní práce mají velký vliv na celou stavbu, proto objem zemních prací neboli kubatury zemních prací jsou nezbytnou souástí pro vymení finanních náklad, pro výpoet doby výstavby, pro vytvoení rozvozných tras apod. Existují dva základní zpsoby výpotu kubatur zemních prací. Jedním je výpo- et pomocí softwaru a druhým je runí výpoet z píných ez. 2.1 Výpoet kubatur s využitím software U nižších stup projektové dokumentace (Studie, DÚR) zpravidla vystaíme s výpotem pomocí softwar urených pro projektování pozemních komunikací, jako jsou RoadPAC, Bentley InRoads, Autodesk Civil 3D apod. Princip jejich výpotu spoívá ve výpotu kubatur mezi jednotlivými digitálními modely terénu (povrchy). Programy umí spoítat kubatury celého povrchu nebo je spoítat pouze pro vymezené oblasti. Z pedchozích roník a projektování víte, že výstupem modelování v programu pro projektování pozemních komunikací je mimo jiné navržená komunikace ve 3D a tudíž lze spoítat kubatury mezi digitálním modelem navržené komunikace a digitálním modelem terénu. Programy využívají dva základní zpsoby, jak spoítat kubatury: kubatura z trojúhelník kubatura z píných ez Výpoet z trojúhelník je jednou z metod jak stanovit objemy výkop a násyp mezi dvma povrchy. Princip výpotu je promítnutí trojúhelníku z jednoho povrchu (nap. pvodní terén) na druhý (nap. navržená komunikace) a poté spotení objemu každého výsledného prismoidu (tleso podobající se hranolu) viz. obr. XXX. Tento postup lze provést jednak pro celou trasu, pípadn pouze ve vybraných stanieních (nap. v míst mostních objekt se kubatury nepoítají). Kubatury spoítané touto metodou tvoí pesný matematický objem mezi vybranými povrchy a pesnost kubatur je dána pesností zamení pvodního terénu a návrhu vytvoené trasy. Obr : Schéma výpotu kubatur mezi dvma povrchy - 7 (21) -

8 Projektování pozemních komunikací Modul 2 Druhým zpsobem je vypotení kubatury z píných ez. Tento výpoet je již pesnjší pro pehled o celkových objemech zemních prací, protože do výpotu dokáže zohlednit ti povrchy (nap. pvodní terén, povrch navržené komunikace a povrch zemní plán) viz obr Obr : Schéma vymezení ploch výkopu a násypu temi digitálními modely terénu Vtšina program také dokáže spoítat jednotlivé konstrukní vrstvy zvláš, ale pesnost tohoto výpotu je obas diskutabilní. Výpoet touto metodou probíhá, jak již bylo uvedeno výše, z píných ez a je tím pesnjší, ím kratší bude vzdálenost píných ez. Princip výpotu této kubatur z píných ez je popsán v kapitole Rozdlení kubatur zemních prací v tlese PK Poínaje dokumentací pro zadání stavby je povinnou pílohou soupis prací, který je soupisem položek jednotlivých provádných nebo plánovaných prací, dodávek a také služeb, potebných k úplnému zhotovení stavby nebo nkteré z jejích ástí. Položka takového soupisu mže být nap. uložení sypaniny do násypu se zhutnním [m 3 ]. Z toho vyplývá, že pro soupis je nutné rozdlit objemy zemních prací na jednotlivé položky, protože každá z tchto kubatur má v soupisu své místo Záez V této kapitole bude popsán zpsob rozdlení jednotlivých kubatur zemního tlesa pozemní komunikace v záezu. - 8 (21) -

9 Výpoet kubatur Obr : Schéma komunikace v záezu Ped zapoetím stavby je nutné provést skrývku ornice (odhumusování), a to v tloušce dle pedologického przkumu. Odhumusování se provádí v celé ploše trvalého (doasného) záboru, který ohraniuje stavbu, viz. obr Tato ornice nebo její ást se ukládá v blízkosti stavby (deponie, mezideponie), aby byla po dokonení zemního tlesa použita na ohumusování trvalého záboru a svah tlesa pozemní komunikace. Obr : Schéma plochy sejmuté ornice v záezu Po skrývce ornice se provedou výkopové práce. V závislosti na kvalit materiálu pod zemní plání se rozhodne o úprav aktivní zóny. Aktivní zóna (podloží vozovky) je horní vrstva zemního tlesa v násypu i v záezu, o tloušce zpravidla 0,5m, do níž zasahují vlivy zatížení a klimatu. Tyto vlivy mohou vést ke zmnám fyzikálních a mechanických vlastností materiál, z nichž je tato vrstva složena. Pro tuto vrstvu jsou požadovány písnjší kvalitativní parametry oproti ostatním ástem zemního tlesa. V pípad, že by zemina (nebo kamenitá sypanina) splovala požadavky kladené na zemní plá (zejména dostatená únosnost), není poteba výmna ani zlepšení zeminy v aktivní zón a výkop zeminy se provede po tuto zemní plá (obr ). Obr : Schéma plochy výkopu v záezu V pípad, že materiál v podloží vozovky tyto podmínky nespluje, pistupuje se ke zlepšení aktivní zóny. To se dá dlá zpravidla temi zpsoby: zlepšení zeminy v aktivní zón - výkop je po zemní plá (obr ) - 9 (21) -

10 Projektování pozemních komunikací Modul 2 výmna aktivní zóny za jiný kvalitnjší materiál výkop je po dno aktivní zóny, ili zpravidla 0,5m pod zemní plání (obr ). Tato hranice s nazývá paraplá a je definována jako povrch zemního tlesa ped vytvo- ením aktivní zóny. kombinace výmny a zlepšení spoívá ve nahrazení cca poloviny aktivní zóny a poté promísení se stávající zeminou až po paraplá výkop je poté poítán do hloubky cca 0,25m pod zemní plání. Obr : Schéma plochy výkopu v záezu pi výmn aktivní zóny V pípad, že materiál v podloží vozovky nebude splovat potebná kriteria, pistoupíme nap. k výmn materiálu v podloží vozovky a provedeme výkop zeminy po paraplá (obr ). Na tu se naveze kvalitnjší materiál, uloží se v mocnosti zpravidla 0,5m (obr ) a zemní plá se poté zhutní na požadovanou mez. Obr : Schéma plochy aktivní zóny (podloží vozovky) v záezu V prbhu tvorby zemního tlesa se ze zbývajícího materiálu provedou nutné dosypávky (nap. nad úrove odhumusovaného terénu viz. obr ). Po dokonení aktivní zóny a zemní plán se pistupuje k pokládání jednotlivých konstrukních vrstev vozovky. Po dokonení se provede zásyp zemní krajnice násypovým materiálem (obr ). Obr : Schéma plochy dosypávek a nezpevnné krajnice v záezu Poslední fází je ohumusování a zatravnní tlesa pozemní komunikace. Ohumusování spoívá v rozprostení ornice na svahy zemního tlesa v mocnosti 0,1 0,2 metru (obr ) - 10 (21) -

11 Výpoet kubatur Násyp Obr : Schéma plochy ohumusování v záezu V této kapitole bude popsán zpsob rozdlení jednotlivých kubatur zemního tlesa pozemní komunikace v násypu. Obr : Schéma komunikace v násypu Stejn jako v pípad záezu je ped zapoetím stavby nutné provést skrývku ornice (odhumusování) v tloušce dle pedologického przkumu. Odhumusování se provádí v celé ploše trvalého (doasného) záboru, který ohraniuje stavbu, viz. obr Tato ornice nebo její ást se ukládá v blízkosti stavby (deponie, mezideponie), aby byla po dokonení zemního tlesa použita na ohumusování trvalého záboru a svah tlesa pozemní komunikace. Obr : Schéma plochy sejmuté ornice v záezu Po skrývce ornice se musí provit, z jakého materiálu je podloží násypu a jestli spluje kritéria, které jsou na nj kladena. Podloží násypu je ást terénu po odstranní orniní vrstvy, tvoící základ násypu. Podloží násypu se zpravidla omezuje hloubkou, do níž psobí vlivy pitížení násypem. Do zemního tlesa se zahrnuje pouze hloubka, do níž zasahují - 11 (21) -

12 Projektování pozemních komunikací Modul 2 pípadné stavební úpravy (nap. náhrada nevhodné zeminy do stanovené hloubky). zlepšení zeminy v podloží násypu násyp je proveden na odhumusovaný terén výmna zeminy v podloží násypu za jiný kvalitnjší materiál je proveden výkop zeminy do stanovené hloubky pod odhumusovaný terén a následné navezení a uložení vhodného materiálu (obr ), ili v soupisu prací se tato kubatura vyskytuje 2x (výkop + odvoz a následn dovoz + uložení) vyztužení podloží geosyntetickými prvky násyp je proveden na odhumusovaný terén Obr : Schéma plochy výmny podloží násypu V pípad, že podloží násypu nespluje pedepsané podmínky, pistoupíme nap. k výmn zeminy v podloží násypu za jinou, vhodnjší zeminu. Na tomto podloží násypu se zane stavt tleso násypu. Plocha násypu je v tomto pípad od odhumusovaného terénu po zemní plá (obr ). Pokud by v násypu nevyhovovala aktivní zóna, mžeme pistoupit k jejímu zlepšení i výmn, ale násypy již z pravidla bývají tvoeny kvalitnjší zeminou a úprava podloží vozovky nebývá nutná. Obr : Schéma plochy násypu V prbhu tvorby násypového tlesa se ze zbývajícího materiálu provedou nutné dosypávky (nap. nad úrove odhumusovaného terénu viz. obr ). Po tlesa a zemní plán následuje pokládání jednotlivých konstrukních vrstev vozovky. Po dokonení se provede zásyp zemní krajnice násypovým materiálem (obr ) (21) -

13 Výpoet kubatur Obr : Schéma plochy dosypávek a nezpevnné krajnice v násypu Poslední fází je ohumusování a zatravnní tlesa pozemní komunikace. Ohumusování spoívá v rozprostení ornice na svahy zemního tlesa v mocnosti 0,1 0,2 metru (obr ) Obr : Schéma plochy ohumusování v násypu 2.3 Runí výpoet kubatur Tento výpoet je pracnjší, nicmén pesnjší. Využívá se ho zejména pi vyšších stupních projektové dokumentace, kdy již nejde o pedbžný odhad kubatur zemních prací a finanních náklad, nýbrž je již zapotebí znaná pesnost. Princip výpotu kubatur z píných ez je stejný jako výpoet pomocí program. Rozdílem je, že v pesném výpotu poítáme jednotlivé kubatury zemních prací zvláš viz. pedcházející kapitola. Výpoet kubatur z píných ez a je tím pesnjší, ím kratší je vzdálenost píných ez. Ta bývá zpravidla 20 m na silnicích a úelových komunikacích a 25 m na dálnicích a rychlostních silnicích Princip výpotu kubatur Pro zjištní kubatury zemních prací se trasa rozdlí na jednotlivé úseky (á 20 m nebo á 25 m). Na tchto úsecích, které jsou omezeny sousedními charakteristickými pínými ezy, je zemní tleso idealizováno a považováno za prismatoid se základnami F 1 a F 2 a výškou rovnou vzdálenosti sousedních píných ez, tj. tleso, které má pímé hrany a je ohranieno dvma rovinnými mnohoúhelníky, které tvoí podstavy, piemž podstavy leží ve dvou rovnobžných rovinách (obr ). Na obr je vidt schéma reálného tlesa - 13 (21) -

14 Projektování pozemních komunikací Modul 2 Obr : Schéma hranolu (prismatoidu) vymezeného dvma pínými ezy Obr : Schéma reálného tlesa vymezeného dvma pínými ezy Díky idealizování reálného tlesa na prismatoid mžeme objem tohoto tlesa spoítat podle jednoduchého vzorce: kde: V l F 1, F 2 F1 + F2 V = l ( ) 2 je objem tlesa vymezeného dvma pínými ezy je výška hranolu (vzdálenost dvou sousedních píných ez) jsou základny hranolu (plochy píných ez) Objem zemních prací celé stavby je potom soutem kubatur všech dílích úsek. V = ( V + V2 + + ) = n 1... V n V n ( ) n= Výpoet kubatur Principem výpotu objemu zemních prací mezi dvma ezy je zjištní ploch násypu/záezu ve dvou sousedních píných ezech, poté vypoet aritmetického prmru ze získaných ploch a penásobení vzdáleností ez (nap. 20m). Tento výpoet je shodný s výpotem pomocí vtšiny softwar. Ovšem pro pesný výpoet kubatur je poteba si píný ez rozdlit na dílí technologické - 14 (21) -

15 Výpoet kubatur plochy (viz. kap. 2.2 nap. odhumusování, násyp, aktivní zóna, podloží násypu). Potom pesný výpoet kubatur mezi dvma pínými ezy se skládá z díl- ích výpot pro každou položku soupisu prací. Plocha v píných ezech se díve urovala pomocí milimetrového papíru, v dnešní dob za vás dílí plochy spoítá AutoCad nebo jiný program. Jsou dva základní zpsoby, jak zjistit plochu nap. násypu, aktivní zóny, dosypávky apod. Jedním je v AutoCadu píkaz area (v eském Cadu _area, plocha), který spoítá plochu vámi vybrané ásti píného ezu. Druhou cestou je tuto ást ezu obtáhnout pomocí polyline (krivka), u které potom ve vlastnostech (pokud je tato kivka uzavená) zjistíte plochu, kterou omezuje. Výpoet mezi ezy se potom provádí z tchto ploch zpravidla s využitím programu Microsoft Excel podle vztahu z minulé kapitoly. Píklad vidíte na obr Obr : Výpoet kubatur v programu Microsoft Excel Pi výpotu kubatur se poítá také bilance zemních prací. Ta spoívá ve zjištní pebytku výkopu nebo nedostatku násypu Soupis prací Po zjištní dílích kubatur je poteba zanést je do soupisu prací. Každá z nich tvoí v soupisu samostatnou položku. Soupis prací pro poteby editelství silnic a dálnic (SD) provádí do programu ASPE. Jednotlivé položky v soupisu se ídí publikací: Oborový tídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací. Píklad soupisu prací je vidt na obrázku - 15 (21) -

16 Projektování pozemních komunikací Modul 2 Obr : Píklad ásti soupisu prací v programu ASPE - 16 (21) -

17 Hmotnice rozvoz hmot 3 Hmotnice rozvoz hmot 3.1 Hmotnice Hmotnice je soutová ára zemních hmot, vyjadující soutov pírstek, pípadn úbytek hmoty zeminy, urené k podélnému rozvozu. Je to lomená ára, která se vynáší v místech charakteristických píných ez a mezi tmito profily aproximujeme objem zemních prací (pebytek i nedostatek zeminy). V místech, kde je nedostatek násypu, je poteba zeminu dovézt a naopak, kde je pebytek, je nutné zeminu odvézt. Hmotnice se používá pro: urení výsledné bilance zemních prací pebytku i nedostatku zeminy urení bilance zemních prací od zaátku úseku v libovolném bod urení tzv. rozvozných vzdáleností a stední rozvozné vzdálenosti návrh pimených mechanism a rozpotování náklad na stavbu a stanovení racionálního zpsobu rozvozu zeminy na stavb V místech, kde je komunikace v odezu je nutné spoítat píný pehoz v jednotlivých píných ezech viz. obr : Obr : Píný pehoz plochy výkopu (odezu) a násypu jsou stejné (obr a), což znamená, že vykopaná zemina se v tomto profilu spotebuje do násypu plocha násypu je vtší než plocha výkopu (odezu) (obr b), tedy máme nedostatek násypu plocha výkopu (odezu) je vtší než plocha násypu (obr c), což znamená, že výkop, resp. množství vykopané zeminy je vtší, než jaké je poteba do násypu Pebytky výkopu v jednotlivých úsecích pemisujeme pi stavb podélným rozvozem do míst, kde je nedostatek násypu. Tento pesun zeminy se znázor- uje nejlépe graficky ve form hmotnice. Oznaíme-li pebytky výkopu jako kladné hodnoty a nedostatky násypu jako záporné, dostáváme postupným sítáním pebytk, resp. nedostatk zeminy, poadnice soutové áry pohybu hmot (zeminy) (21) -

18 Projektování pozemních komunikací Modul 2 Nejsou v ní zahrnuty hmoty, které se upotebily (pehodily) v píném ezu (píný rozvoz) a ostatní hmoty, které nebudou použity pi stavb zemního tlesa (lomový kámen, nevhodné namrzavé zeminy apod.). Obr : Konstrukce hmotnice (rozvozu hmot) Vykreslená hmotnice má následující vlastnosti: v libovolném bod hmotnice ukazuje celkovou bilanci zemních prací od zaátku úseku. pokud rovnobžka s osou x (staniení) protne hmotnici, znamená to, že v daném úseku je vyrovnaná bilance zemních prací tzn., že vytženou zeminu z výkopu uložíme do násypu je rozumné výše zmínné rovnobžky navrhovat tak, jak je uvedeno v obrázku oddluje jednotlivé úseky s vyrovnanou bilancí v úsecích s vyrovnanou bilancí se dá stanovit pepravní moment jako plocha vymezená hmotnicí a rovnobžkou rozmr pepravního momentu je [m 4 ], protože se jedná o násobek délky [m] (stední rozvozná délka) a objemu [m 3 ] Obvykle po vykreslení celé hmotnice uríme vyrovnávací pímky, poté se vyznaí poadovými ísly nejlépe ve smru staniení (1), (2),...,(x), urí se jejich kubatura (objem výkopu a násypu) a rozvozní vzdálenost. Úprava jednotlivých obrazc (mnohoúhelník) hmotnice na obdélníky, resp. trojúhelníky pro správné urení tžišt, je znan pracné. Pro praxi však posta- í jednodušší a hojn používaný zpsob stanovení rozvozní vzdálenosti. Provádíme to tak, že rozplíme nejvtší poadnici senou uaté vlny hmotnice a plícím bodem vedeme rovnobžku se základní osou. Tam, kde tato rovnobžka protne soutovou áru hmotnice, jsou body, jejichž vzájemná vzdálenost udává rozvoznou vzdálenost. Jednotlivé položky, tj. vypoítané kubatury hmot zemin a odmené rozvozní vzdálenosti, sestavíme do tabulky. 3.2 Pepravní moment Pepravní moment se poítá v úseku s vyrovnanou bilancí zemních prací, tedy ve vln odseknuté rovnobžkou s osou x. Je definovaný jako násobek obje (21) -

19 Hmotnice rozvoz hmot mu a rozvozné vzdálenosti ve zkoumané vln, ili násobek výšky vlny a rozvozu ureného výše uvedenými zpsoby. 3.3 Stední rozvozná délka Stední rozvozná délka pro zkoumanou vlnu (úsek s vyrovnanou bilancí) znamená jakou si prmrnou vzdálenost, na kterou se pesouvá zemina z výkopu do násypu. Stanovuje se pomrn jednoduše, s vtší i menší pracností a menší nebo vtší pesností: pomrn pesn (s pihlédnutím k tomu, že už sama hmotnice vznikla aproximací nebo odhadem objem) je rozvozná vzdálenost délkou úseky, která rozdluje vlnu na dv poloviny o stejné ploše dost pesná a snadno spoítatelná je pedstava obdélníka, jehož výška se rovná výšce vlny (objemu zemních prací ve vln ) a plocha je totožná s plochou vlny, pak jeho délka se prohlásí za rozvoznou délku bžný nepesný zpsob je vést rovnobžku s osou x v polovin výšky vlny a její délku mezi prseíky s hmotnicí prohlásit za rozvoznou délku nejmén pesný je zpsob, kdy je hmotnice nahrazena trojúhelníky, které spojují maximum a zaátek a konec vlny, za rozvoznou délku se opt prohlásí délka rovnobžky s osou vedená v polovin výšky 3.4 Stední rozvozná délka pro celou stavbu Z dopravních moment pro jednotlivé vlny a z objemu zemních prací v jednotlivých vlnách lze stanovit charakteristickou stední hodnotu pro celý projektovaný úsek nebo jeho ást s pibližn stejnými podmínkami, které lze rozpotovat spolen: l st = dopravní ch kubatury moment 4 [ m ] 3 [ ] (objem) zeminy m (3.4.1) Kontrolní otázky Jaké typy kubatur zemních prací, rozdlených podle technologie výstavby, znáte? Co je poeba udlat s podložím vozovky, pokud nevyhovuje pedepsaným kritériím? Jak se spoítá stední rozvozná vzdálenost? - 19 (21) -

20

21 Závr 4 Závr 4.1 Shrnutí Zemní práce mají velký vliv na celou stavbu, proto objem zemních prací neboli kubatury zemních prací, hmotnice a rozvozné vzdálenosti jsou nezbytnou souástí pro vymení finanních náklad, pro výpoet doby výstavby, pro vytvoení rozvozných tras apod. 4.2 Studijní prameny Seznam použité literatury [1] Krajovi M., Jza P.: Dopravní stavby I.- Pozemní komunikace Návody do cviení. Brno, Seznam doplkové studijní literatury [2] SN Navrhování a provádní zemního tlesa pozemních komunikací [3] Oborový tídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací, SD, (21) -

PŘÍČNÉ ŘEZY, KUBATURY, ZEMNÍ PRÁCE, OTSKP-SPK. Michal Radimský

PŘÍČNÉ ŘEZY, KUBATURY, ZEMNÍ PRÁCE, OTSKP-SPK. Michal Radimský PŘÍČNÉ ŘEZY, KUBATURY, ZEMNÍ PRÁCE, OTSKP-SPK Michal Radimský VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY Délky úseků podle povahy

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

!"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$

!#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&04'( + 45,46$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!#$ 4 9+%,* )&$:$ !"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$ (aktualizováno k 31/10/2007) ;

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 9 ZAJIŠTNÍ ROZHLEDU, BEZPENOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pístupný síový disk F:\, na kterém jsou

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje)

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) Rámcová pojistná smlouva. 2734307723 pro K Rámcová pojistná smlouva. 2733307724 pro EUR Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) 1. Pojištná pojistná nebezpeí 1.1. Pojištní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

SO 201 NA SILNICI I/30, MOST MALÉ ŽERNOSEKY ZATŽOVACÍ ZKOUŠKA OK SuperCor

SO 201 NA SILNICI I/30, MOST MALÉ ŽERNOSEKY ZATŽOVACÍ ZKOUŠKA OK SuperCor SO 201 NA SILNICI I/30, MOST MALÉ ŽERNOSEKY ZATŽOVACÍ ZKOUŠKA OK SuperCor Ing. László Szíkora, SUDOP Praha a.s. Ing. Jaromír Zouhar, Ing. Marek Šana, Viacon R s.r.o. Corrugated Steel Plate Structure on

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

GYMNÁZIUM CHEB. SEMINÁRNÍ PRÁCE Grafy funkcí sbírka ešených úloh. Radek HÁJEK, 8.A Radka JIROUŠKOVÁ, 8.A Cheb, 2006 Petr NEJTEK, 8.

GYMNÁZIUM CHEB. SEMINÁRNÍ PRÁCE Grafy funkcí sbírka ešených úloh. Radek HÁJEK, 8.A Radka JIROUŠKOVÁ, 8.A Cheb, 2006 Petr NEJTEK, 8. GYMNÁZIUM CHEB SEMINÁRNÍ PRÁCE Grafy funkcí sbírka ešených úloh Radek HÁJEK, 8.A Radka JIROUŠKOVÁ, 8.A Cheb, 006 Petr NEJTEK, 8.A Prohlášení Prohlašujeme, že jsme seminární práci na téma: Grafy funkcí

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem

Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem Jindich Petruška, Jaroslav Horský, Lukáš Vavreka FSI VUT v Brn Na píkladu profilového válce poslední stolice pro válcování U-profil je ilustrován postup pi návrhu

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH MATEMATIKA

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH MATEMATIKA MATEMATIKA Obsah. íselné obory... 3 2. Algebraické výrazy... 9 3. Rovnice a nerovnice...3 4. Funkce...9 5. Posloupnosti a finanní matematika...25 6. Planimetrie...30 7. Stereometrie...39 8. Analytická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7566/006/13 O cen objektu obanské vybavenosti (dle zápisu v katastru nemovitostí rodinných dom p.541 a p.605), vetn píslušenství a stavebních parcel.517 a 518/1 (dle geometrického

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství VYHLÁŠKA. 1/05 Sb. ze dne 18. kvtna 05 o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství eský statistický

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule Control System Kubatury Protokol o zaměření a výpočtu objemu hmoty Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule 1 Lokalita Kraj: Okres: Městská část: Katastrální území: Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0

Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0 Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES CreoElements/Pro 5.0 Úvod Tato pedloha popisuje postup vytváení 2D výkresové dokumentace k modelu. Ped zapoetím tvorby výkresu je velmi vhodné doplnit

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více