Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: , Adresa:. 50, eské Hemanice, Telefon: ZŠ , MŠ j.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j."

Transkript

1 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: , Adresa:. 50, eské Hemanice, Telefon: ZŠ , MŠ j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok podle vyhlášky MŠMT. 15/ A Název školy: Základní škola a Mateská škola eské Hemanice Sídlo školy: eské Hemanice. 50, eské Hemanice Zizovatel: Obec eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí Právní forma organizace: Píspvková organizace Charakteristika: Organizace vykonává innost uvedených druh škol a školských zaízení. Druhy škol: Základní škola, Mateská škola Druhy školských zaízení: Školní družina, Školní jídelna, Závodní jídelna Všechny souásti jsou umístny ve spolené budov. V rámci snahy o úsporu energií a zlepšení zabezpeení budovy byly z prostedk obce instalovány nové vchodové dvee do MŠ i ZŠ. MŠ je v pízemí budovy, kde se nachází tída, sociální zaízení, šatna dtí a ložnice. K MŠ také patí pkná zahrada, která byla zrekonstruována v minulém školním roce. Kuchy, jídelna MŠ, zázemí i kancelá ŠJ je také v pízemí. Pouze obdy pro ZŠ jsou penášeny do jídelny ZŠ v prvním pate. V pízemí je ješt šatna ZŠ. Ob školy mají svj samostatný vchod. Ostatní prostory ZŠ jsou v prvním pate. Dv tídy, kabinet, sborovna, a oddlená sociální zaízení. Školní družina má svj prostor, který byl minulý rok z ásti vybaven novým nábytkem. V dob vydávání obd a svain slouží tato místnost také jako školní jídelna. Statutární orgán: Mgr. Jana Jandová Dálkový pístup: Školská rada: zízena pracuje ve složení: pedseda -Vladimíra Marcalová, bytem eské Hemanice. 88 ( volená zástupkyn rodi žák ) Veronika Švecová, bytem Tisová. 132 (vol.zástupkyn pedagogických pracovník školy) Ladislav Jirsák, bytem eské Hemanice. 72 ( zástupce zizovatele ). B Organizace školy podle školského rejstíku Jednotídní MŠ 24 dtí celodenní pedškolní výchova Dvoutídní ZŠ 22 žák 1. stupn ZŠ ( výjimka z potu žák byla schválena Zastupitelstvem Obce eské Hemanice j. 39/06 ) I. Tída: ( spojený 1. roník a 2. roník v potu žák ), II. tída: ( spojený 4. a 5. roník v potu žák ) vzdlávání a výchova v rámci povinné školní docházky a zájmové kroužky Školní družina 1 oddlení 22 dtí Jídelna MŠ - 24, ZŠ - 22, dosplí - 8 Vzdlávací program: Základní škola j /96-2 Bhem školního roku byly zaazeny podle plánu práce pravidelné projekty, kde bhem modelových situací mohli žáci prakticky poznat a prožít, zpracovat i vyhodnotit svou pipravenost na ešení konkrétních úkol. Smyslem projekt je práv propojení jednotlivých kompetencí do úelné - 1 -

2 kombinace a jejich využití v kooperující vkov nehomogenní skupin. Na píprav projekt vždy spolupracovali všichni pedagogové. Do vtšiny projekt byly pímo nebo zprostedkovan zapojeny rodiny žák. Na projektových dnech se opakovan podíleli také žáci spolupracujících základních škol, mateská škola a Obecní úad eské Hemanice. V lednu 2006 jsme se pihlásili do sít tvoivých škol a uplatujeme pi výuce prvky programu Tvoivá škola, eské innostní uení. Za plnní vzdlávacího programu zodpovídá Mgr. Jana Jandová. V prbhu školního roku pokraovala teoretická píprava pedagog i praktické plnní úkol spojených s tvorbou ŠVP ZŠ podle kterého zaneme pracovat od školního roku 2007/2008. ŠVP MŠ zpracovala vedoucí uitelka tak, aby byl v souladu s Rámcovým programem pro MŠ. Hlavním prostedkem rozvoje a kultivace pedškolního dítte je obsah pedškolního vzdlávání. Obsah je strukturován do oblastí, které reflektují vývoj dítte, jeho pirozený život, zrání i uení. Jednotlivé oblasti vzdlávání jsou rozlišeny na základ vztah, které si dít postupn vytváí k sob samému, k druhým lidem i okolnímu svtu, resp. na základ pirozených interakcí, do kterých dít v rámci tchto vztah vstupuje, v nichž žije, rozvíjí se a vyrstá. Interakních oblastí je celkem pt: biologická, psychologická, interpersonální, sociáln kulturní a environmentální. Od nich jsou odvozeny oblasti pedškolního vzdlávání a jsou nazvány: Dít a jeho tlo, Dít a jeho psychika, Dít a ten druhý, Dít a spolenost, Dít a svt. Tyto oblasti v prbhu školního roku získávaly konkrétní obsahovou nápl, z které vychází další metodický materiál pro práci v souladu s Kurikulem podpory zdraví v MŠ. Za dodržování závazných úkol RVP v ŠVP pro MŠ zodpovídala do Anna Hanzlová a od Edita Lipavská. C Pehled pracovník organizace Pedagogití pracovníci: Mgr. Jana Jandová editelka školy, tídní uitelka 1. a 2. roníku ZŠ, Mgr. Jaroslava Kafková - tídní uitelka 4. a 5. roníku ZŠ, správce ICTK ( záí 2006 až únor 2007 ), vedoucí zájmového kroužku Hrajeme si s PC, Veronika Švecová uitelka ZŠ, vychovatelka školní družiny, vedoucí zájmového kroužku Sportovní hry a Hra na zobcovou flétnu, správce školních internetových stránek, Po dobu nepítomnosti zastupovala Jana Jiskrová uitelka ZŠ. Anna Hanzlová vedoucí uitelka MŠ ( do ), uitelka MŠ ( až ), Edita Lipavská prošla vítzn výbrovým ízením a nastoupila na uvolnné místo uitelky MŠ. Od ledna 2007 pracuje jako vedoucí uitelka MŠ a vede kroužek Veselá flétnika. Po dobu nepítomnosti zastupovaly jako uitelky MŠ Veronika Švecová, Alena Špechtová a Lenka Nádvorníková. Všechny zastupující uitelky jsou pln kvalifikované. Lenka Nádvorníková v kvtnu 2007 nastoupila jako uitelka MŠ, vede kroužek Anglitina hrou. Provozní zamstnanci: Helena Nmcová školnice, Eva Jirsáková vedoucí školní jídelny, uklizeka, Alena Kunartová kuchaka. Za provozní zamstnance zastupovala paní Eva Kafková. D Údaje o pijímacím ízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném pijetí do školy Zápis dtí do první tídy ZŠ pro školní rok se uskutenil Slavnostního zápisu se zúastnilo 6 pedškolák s rodii. Na zápisu se podíleli jako každoron žáci a všichni pedagogové ZŠ. Pohádkový program byl pipravený na motivy pohádky Josefa apka. Všichni si - 2 -

3 pak spolen pochutnali na dortu, který pro n pipravili školáci. Byl lepší než ten od pejska a koiky. Nikdo z rodi ani z pedagog nedal podnt k ízení o odkladu povinné školní docházky. Všichni budoucí prváci byli pijati do základní školy. Zápis dtí do mateské školy se uskutenil v beznu Zapsáno bylo 7 dtí. Do záí 2007 byly pijaty ješt další ti dti. Za prbh zápisu do MŠ a evidenci žádostí odpovídá vedoucí uitelka MŠ Edita Lipavská. Vzhledem k tomu, že není pln využita kapacita MŠ, byly pijaty i dti s trvalým bydlištm mimo územní obvod eských Hemanic. E Údaje o výsledcích vzdlávání žák Struný pehled z pohledu jednotlivých škol a školských zaízení. Základní škola Žáci pátého roníku postoupili do vyššího roníku a pestoupili na druhý stupe pln organizovaných škol. Jeden na Základní školu Litomyšl ul. T.G. Masaryka 1145, okres Svitavy a druhý na Základní školu M. Choceského, Choce, ul. Mistra Choceského 211. Šest žák tvrtého roníku postoupilo do pátého, a 11 žák druhého roníku postoupilo do tetího roníku. Jeden žák prvního roníku postoupil do druhého roníku. Jedna žákyn tvrtého roníku pestoupila z rodinných dvod do pátého roníku na Základní školu Sv. echa, Choce, ul.sv. echa Jeden žák druhého roníku byl na doporuení PPP peazen do ZŠ praktické, Stromovka 1339, Choce. Nikdo z žák nebyl klasifikován sníženou známkou z chování. Šestnáct žák prosplo s vyznamenáním. Školní vzdlávací program Základní škola j /96-2 byl obohacen úastí v celostátním projektu Les ve škole, škola v lese. Celá škola pracuje na programu rozšíení výchovy k ochran životního prostedí a její zapojení do praktického života školy. Bhem roku aktivn tídíme odpad a dvakrát jsme spolen s OÚ uspoádali sbr papíru v celé obci. Využíváme kontejnery na tídný odpad ve všech našich školních zaízeních. Výuka plavání se uskutenila v rámci TV v Plavecká škole AAA ve Vysokém Mýt. Plaveckého výcviku se zúastnil 21 žák ZŠ a 13 dtí MŠ. Výuku oživovaly pravidelné projektové dny. Putování po vesmíru spojené s exkurzí do hvzdárny a planetária, pozorování noní oblohy a spolená noc prožitá ve škole. Putování naší vlastí s cílem prožít si vztah k vlasti, státní symboly, státní svátky, tradice, kraje, výlety a dovolené u nás v esku. Putování za emesly šikovné ruce výroba draka, spolen s MŠ a rodii výlov rybníka a spolená Drakiáda. Vánoní jarmark, kde jsme ukázali, že umíme zpívat, recitovat, máme šikovné ruce a vážíme si všech, kdo k nám pišli na návštvu. Více než stovka host s námi také oslavila 200. výroí školy. Poklad jménem zdraví byl projekt krom jiného také zamen na zdravý životní styl a protidrogovou prevenci. Projekt Já a moje rodina pomohl uvdomit si jednotlivé role v rodin a píbuzenské vztahy. Ve spolené projekci do budoucnosti si pak vymyslet co mohu dát sám(a) a co chci dostat od partnera(ky), aby moje budoucí rodina byla šastná. Putování historií naší školy mlo za cíl shromáždit, vytídit a seadit informace o naší škole získané z kronik, od pamtník i z rodinných archiv. Souasn jsme si pipomnli Den uitel a výroí J. A. Komenského. V dubnu jsme zachraovali Zemi ekologicky zamenými akcemi. Oslava Dne matek s tradiním vystoupením žák se uskutenila na pohádkovém odpoledni spolen s MŠ. Den na dopravním hišti byl vyvrcholením teoretické i praktické pípravy žák na bezpené ešení rzných dopravních situací. Projekt Cestujeme po Evrop umožnil pedání zkušeností malých cestovatel, volbu lákavé lokality a pelivou pípravu na dovolenou. Soutže v rámci školy: poznávání pírodnin, sbr léivých bylin, atletický trojboj, jízda zrunosti, vdomostní soutž z dopravní výchovy, matematická soutž Cvrek a Klokánek a další. Turistická vycházka s plnním úkol zamených na znalost pírody, orientaci, fyzickou zdatnost.draz je kladen také na kooperaci žák v družstvech. Soutžní programy na škole v pírod. Soutže pesahující hranice naší školy: turnaj ve vybíjené a kopané málotídních škol jsme letos poádali v eských Hemanicích.Ve vybíjené jsme vyhráli a v kopané jsme získali 2. místo

4 Na Školympiád ve Vysokém Mýt jsme získali výborné druhé místo v hodu míkem dívek, tvrté místo v bhu na 200m, 5. místo ve skoku dalekém a 7. místo v hodu. Po soutu všech bodovaných umístní získala naše škola celkov sedmé místo. Sportovní akcí poádanou každoron naší mateskou školou je Lehkoatletický trojboj mateských škol. Získali jsme 2. místo v závod družstev a tetí místo v bhu dívek. Na školním hišti a zahrad MŠ soutžilo pes sto dtí z šesti mateských škol ( Tisová, Dobíkov, Sruby, Zámrsk, Sloupnice a eské Hemanice ). Zapojili jsme se opakovan do výtvarných soutží poádaných sponzory. Ve výtvarné soutži poádané spoleností Henkel jsme jako finalisté krajského kola postoupili do celostátního finále, kde jsme se umístili mezi prvními pti školami v republice. Vyhráli jsme drobné ceny a hlavní výhrou byl hodnotný celodenní kulturní a sportovní program pro školu. Vybrali jsme si ho a spolen si ho užili s naší MŠ a pozvanými hosty a rodii 1. ervna. Mateská škola zorganizovala jako každoron atletický trojboj ( soutž pro pt MŠ z našeho regionu z Dobíkova, Zámrsku, Tisové a Sloupnice). Letos jsme se umístili v soutži družstev na tvrtém míst. V ervnu se ješt konalo tradiní závrené sportovní odpoledne pro rodie a dti z MŠ. Odborná spolupráce: V prbhu celého školního roku spolupracujeme s logopedickou ambulancí ve Vysokém Mýt. Praktickou logopedickou péi v mateské i základní škole zajišuje Mgr. Stanislava Burešová pi pravidelných návštvách. Následnou péi a konzultaci s rodii provádí asistentka Edita Lipavská. S Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí škola spolupracuje pi ešení výukových problém žák na základ doporuení pedagogické rady a ve spolupráci s rodii. Návštva kulturních a spoleenských akcí Výstavy: Muzeum ve Vys. Mýt výstava hraek MŠ, Mstské muzeum a galerie v Police Doba mst a hrad. Divadelní pedstavení a výchovné koncerty pro MŠ: divadlo Trubadúr z Kornelia Pardubice, divadlo Na cest z Liberce, Bílkovo kratochvilné divadlo z Hradce Králové. Divadelní pedstavení a výchovné koncerty spolené pro MŠ a ZŠ: Divadélko jednoho herce Jan Havel z Vysokého Mýta, výchovný koncert Martina Brunnera z Hradce Králové, divadelní pedstavení ve Vysokém Mýt s ekologickou tematikou Jak se zachrauje Zem divadla Piškot. Pohádku nastudovanou žáky ZŠ Vraclav jsme vidli také ve Vys. Mýt v Šemberov divadle.nkterá pedstavení putovních scén se uskutenila pímo v prostorách naší MŠ a pozvali jsme také dti z MŠ Sloupnice a MŠ Tisová. V rámci spolupráce jsme navštívili nkterá spolená pedstavení v budov MŠ Sloupnice. Exkurze: Žáci ZŠ navštívili Obecní knihovnu v eských Hemanicích ( režim zápjek, knižní fond knihovny). Seznámili jsme se s našimi zastupiteli a navštívili pana starostu na Obecním úad v eských Hemanicích. V rámci podpory inkluze jsme pipravili dárky a prožili v pátelské atmosfée dopoledne s klienty obanského sdružení Berenika ve Vysokém Mýt a vyzkoušeli si spolen vybrané výtvarné techniky v denním stacionái. Den Zem ve Vysokém Mýt je akce, do které se každoron aktivn zapojujeme, je nedílnou souástí programu environmentální výchovy. Sem bychom mohli zaadit také spolenou akci MŠ a ZŠ eské Hemanice a ZŠ Sloupnice. lenové obanského sdružení Seiferos nám pedvedli ukázky z výcviku a chovu dravých pták. MŠ absolvovala ekovýchovný program sdružení Krajina se zamením na ochranu lesních zvíat. Základní škola v rámci projektu Les ve škole, škola v lese absolvovala mimo jiné vzdlávací akci Stediska ekologické výchovy pi DDM a PC Vila Doris Šumperk na ekostezce Švagrov s názvem Lesní putování pro kluky a holky. Návštvy ve škole: Beseda s paní Vakovou na téma užité umní - malování na hrneky s ukázkou i vlastní malbou dtí. Naši školu navštívili hosté u píležitosti dne otevených dveí v souvislosti s Vánoním jarmarkem a s 200.výroím školy. Bhem oslav školní budovu navštívili oficiální hosté, naši bývalí žáci a zamstnanci, rodie a pátelé školy. Možnost zalistovat si starými kronikami a prohlédnout si pamtnické fotografie uvítali všichni hosté. Den byl ukonen pátelským posezením pi oberstvení za podpory sponzor. Louení s pedškoláky probhlo na zahrad MŠ. Spoleného programu se zúastnili také sourozenci a rodie dtí. Slavnostního ukonení školního roku se zúastnil starosta obce, který ocenil vyhlášeného žáka roku, sourozenci a rodie

5 Mateská škola Výuka probíhala podle výše uvedeného programu. Ve škole pracovalo v zájmovém kroužku celkem 15 dtí ve dvou oddleních pro pokroilé a zaáteníky Veselá flétnika pod vedením Edity Lipavské. Druhý kroužek Anglitina hrou urený pedškolákm a zapojilo se do nj 9 dtí, které vedla Lenka Nádvorníková. innosti obou škol jsou programov propojeny a jsou popsány výše. Školní družina innost ŠD se ídí vlastním plánem, ale je i cílen propojena s nkterými akcemi ZŠ. Podílí se celoron na všech projektech a celoškolních akcích. K rekreaním innostem využíváme pedevším školní zahradu. Žáci picházejí do ŠD bhem velké pestávky a po skonení vyuování. V zájmových innostech se každoron seznamují s rznými výtvarnými technikami. Na podzim se uskutenila soutž o nejlépe vyrobeného draka za pomoci rodi. Každý rok pipravujeme s dtmi výrobky na Vánoní jarmark, kde dti mají možnost pochlubit se svou prací. Pravideln své práce a fotografie z naší innosti vystavujeme ve fotogalerii na našich internetových stránkách. Na jae se vnujeme pevážn dramaticko-literárním innostem a hudebním innostem. Pipravujeme se na velké pohádkové vystoupení pro všechny maminky na sále ve spolupráci s Obecním úadem v eských Hemanicích. Pi odpoinkové innosti mohou dti pracovat na PC, je vylenn as i na video. Odpolední innost žák zpestují zájmové kroužky. Sportovní hry navštvovalo 17 dtí. Do druhého kroužku, Hry na zobcovou flétnu, se zapojilo 8 dtí. Oba kroužky vedla Veronika Švecová. Mimo ŠD pracovalo v tetím zájmovém kroužku Hrajeme si s PC 11 dtí pod vedením Mgr. Jaroslavy Kafkové. Všichni pedagogové pi své práci užívají rzné komunikaní techniky a individuální pístup k dtem cílen také jako prevenci sociáln patologických jev. F Údaje o dalším vzdlávání pedagog Mgr. Jana Jandová v období záí 2006 až kvten 2007 absolvovala a úspšn ukonila obhajobou závrené práce akreditované Studium pro editele škol a školských zaízení v Národním institutu pro další vzdlávání. Mgr. Jaroslava Kafková absolvovala v rámci rozvojového programu metodické a jazykové pípravy pro uitele 1. stupn ZŠ jazykový kurz anglického jazyka. Pedagogové základní školy i mateské školy absolvovaly nkolik odborných seminá. Edita Lipavská dokonila v rámci programu celoživotního vzdlávání úspšným složením závrené zkoušky studium oboru Speciální pedagogika. Dále se zúastnila celostátního semináe Dít v krizi ve Zlín a semináe Hudební rok v rámcovém vzdlávacím programu Jaro v hudb a pohybu. Edita Lipavská a Lenka Nádvorníková se zúastnily semináe Vývojové zvláštnosti dtí ve vku 3 až 7 let. Lenka Nádvorníková absolvovala kurz a složila zkoušku na školení Základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky. Nedílnou souástí vzdlávání byly semináe a porady vnované Rámcovému vzdlávacímu programu a píprav školního vzdlávacímu programu. I v tomto školním roce se nám podailo získat úelovou dotaci na DVPP od MŠMT na základ projektu, který vypracovala editelka školy Mgr. Jana Jandová spolen s editelkou ZŠ Svratouch Mgr. Ivetou Navrátilovou pro tyi partnerské školy. Na tomto projektu se s námi podílela ZŠ a MŠ Svratouch, ZŠ Zámrsk a ZŠ a MŠ Tisová. Ze získaných prostedk uhradíme tídenní seminá v íjnu 2007 na téma Psychorelaxaní cviení pro dti mladšího školního vku, Umní optimální komunikace a Uitel ve stresu. Celková výše pidlených prostedk od MŠMT je K. V rámci SIPVZ získali dva pedagogové certifikát po absolvování školení úrovn uživatelských ICT znalostí a dovedností definovaných pravidly Školení pouených uživatel v rámci SIPVZ. ( ICT ve výuce na 1. stupni, Jandová a Švecová ). Všichni zamstnanci školy vyslechli pednášku PhDr. Lidmily Pekaové organizovanou školou na téma Základní problémy pi výchov a vzdlávání. Pedagogický sbor se prbžn teoreticky pipravoval na tvorbu ŠVP. ŠVP byl vypracován a peložen k nahlédnutí školské rad a zizovateli

6 Vedoucí školní jídelny Eva Jirsáková si dopluje své vzdlání na Stední škole obchodu a služeb Choce studiem pi zamstnání. G Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veejnosti editelka školy se zúastuje veejného zasedání zastupitelstva obce a pravideln informuje veejnost o innosti školy. Zizovatele a rodiovskou veejnost informuje prostednictvím školské rady. O aktuálním dní ve škole je možné se doíst v Hemánku a na našich internetových stránkách. V rubrikách stránek jsou nejen pravideln aktualizované informace, oficiální dokumenty, kontakty na zamstnance, prostor pro píspvky a komentáe a v galerii fotografie z jednotlivých akcí, ale i odkazy, kvízy, hry, ankety a soutže pro návštvníky našich stránek. Souasn s Vánoním jarmarkem jsme v rámci oslavy 200. výroí postavení školy na tomto pozemku uspoádali také den otevených dveí. Pozvání pijala více než stovka host nejen z ad rodi a pátel školy, ale i z ad minulých zamstnanc. Pozdravili jsme se s oficiálními hosty, našimi absolventy i budoucími žáky. S pohledem do historie obce a školy jsme tak navázali na oslavy 780 let od založení naší obce spojených se srazem rodák. Žáci spolen s dtmi z MŠ vystoupili s vánoním programem ped budovou školy a spolen uspoádali výstavu svých výtvarných prací a výrobk. V únoru se podailo uspoádat ve spolupráci s obecním úadem pednášku psycholožky PhDr. Lidmily Pekaové o základních problémech pi výchov a vzdlávání pro rodie dtí z MŠ a ZŠ v Kulturním dom v eských Hemanicích. Na financování akce spolupracovaly Obecní úady eské Hemanice, Sloupnice, Tisová a Zálší. Akce se zúastnilo více než 200 divák z širokého okolí. Ve spolupráci s podnikem Lesy R jsme vysadili sazenice strom ( borovice, smrk, jedle, buk, javor ) o které peujeme. Vypstované sazenice jsme vnovali našim žákm. Pée o náš malý lesík pokrauje. Pro všechny maminky a babiky k jejich svátku jsme opt pipravili pohádkové odpoledne. Žáci ZŠ nacviili pohádku O dvanácti msíkách. Divákm se líbily také písn, recitace, komická módní pehlídka i hra na zobcové flétny. Na vystoupení se pedvedly se svým roztomilým programem také dti z MŠ. Spolenou písnikou jsme ukonili vystoupení a dti pedaly maminkám a babikám vyrobené dáreky a páníka. ZŠ vyrazila opt spolen s MŠ na školu v pírod ozdravný pobyt. Ubytovali jsme se v Turistické základn Švagrov v oblasti Jeseník. V termínu od do zde probíhaly soutže, turistické vycházky, plnní tematických úkol, karneval, celotýdenní hry se zajíky a ostatními zvíátky zamená na poznávání pírody a utužování vzájemných vztah. Nechybla ani oekávaná noní hra. Díky sponzorm se celou akci podailo zorganizovat za píjemné ceny. Škola v pírod byla také vyvrcholením programu Les ve škole, škola v lese. Ve spolupráci s obcí dti z MŠ také vystoupily opakovan na vítání obánk. Jejich programy jsou tradiní souástí tchto milých slavností. H Údaje o výsledcích inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí Ve školním roce 2006/2007 naši školu eská školní inspekce nenavštívila. Výsledky poslední kontroly eské školní inspekce Pardubického inspektorátu z ervence 2005 jsou zpístupnny na www stránkách školy. I Základní údaje o hospodaení školy Hospodáský výsledek naší organizace z roku 2006 je 0 K. Hospodáskou innost škola nemá. Pímá dotace ze státního rozpotu ve výši K byla vyerpána. Z toho na DVPP bylo za rok 2006 vynaloženo ze státních prostedk K. Úelové dotace získané na SIPVZ na rok - 6 -

7 2006 v celkové výši K byly využity beze zbytku. Uvedené prostedky byly investovány do vzdlávání pedagogických pracovník a infrastruktury podle sestaveného ICT plánu školy. Schválený letošní rozpoet prostedk od zizovatele ve výši K jsme dodrželi. Obec dorovnala v souvislosti s výjimkou prostedky na mzdy ve výši K. erpání z rezervního fondu dosáhlo K. ást prostedk bylo investováno do zaízení šatny MŠ, šatny ZŠ, nábytku pro ŠD a nábytku zakoupeného v souvislosti s rozšiování školní poítaové sít. Škola získala v roce 2006 dary ve výši K a poítaové sestavy v cen K. Zizovateli byl v závazných termínech pedložen vypracovaný výkaz zisku a ztrát souasn s rozvahou bilancí naší píspvkové organizace. Kontroly ze strany zizovatele i jiných institucí, které probhly ve škole, nezjistily žádné nedostatky. Podklady o ŠD pipravila Veronika Švecová. Podklady o MŠ pipravila vedoucí uitelka Edita Lipavská V eských Hemanicích Vypracovala: Mgr. Jana Jandová Výroní zpráva byla schválena Školskou radou dne

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace Výroní zpráva za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroní zprávy KrÚ JMK o innostech základních škol ve školním

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky Vážení rodie, pedkládáme Vám íjnový zpravodaj Základní školy v Újezd u Brna. Ve školním roce 2009/2010 se na naší škole v prvním až tetím a v šestém až osmém roníku vyuuje podle Školního vzdlávacího programu

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ŠKOLA KAVÍ HORY Mateská škola, Základní škola, Stední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK IO : 48134023 TEL.: +420241090230 e-mail

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více