Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: , Adresa:. 50, eské Hemanice, Telefon: ZŠ , MŠ j.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j."

Transkript

1 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: , Adresa:. 50, eské Hemanice, Telefon: ZŠ , MŠ j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok podle vyhlášky MŠMT. 15/ A Název školy: Základní škola a Mateská škola eské Hemanice Sídlo školy: eské Hemanice. 50, eské Hemanice Zizovatel: Obec eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí Právní forma organizace: Píspvková organizace Charakteristika: Organizace vykonává innost uvedených druh škol a školských zaízení. Druhy škol: Základní škola, Mateská škola Druhy školských zaízení: Školní družina, Školní jídelna, Závodní jídelna Všechny souásti jsou umístny ve spolené budov. V rámci snahy o úsporu energií a zlepšení zabezpeení budovy byly z prostedk obce instalovány nové vchodové dvee do MŠ i ZŠ. MŠ je v pízemí budovy, kde se nachází tída, sociální zaízení, šatna dtí a ložnice. K MŠ také patí pkná zahrada, která byla zrekonstruována v minulém školním roce. Kuchy, jídelna MŠ, zázemí i kancelá ŠJ je také v pízemí. Pouze obdy pro ZŠ jsou penášeny do jídelny ZŠ v prvním pate. V pízemí je ješt šatna ZŠ. Ob školy mají svj samostatný vchod. Ostatní prostory ZŠ jsou v prvním pate. Dv tídy, kabinet, sborovna, a oddlená sociální zaízení. Školní družina má svj prostor, který byl minulý rok z ásti vybaven novým nábytkem. V dob vydávání obd a svain slouží tato místnost také jako školní jídelna. Statutární orgán: Mgr. Jana Jandová Dálkový pístup: Školská rada: zízena pracuje ve složení: pedseda -Vladimíra Marcalová, bytem eské Hemanice. 88 ( volená zástupkyn rodi žák ) Veronika Švecová, bytem Tisová. 132 (vol.zástupkyn pedagogických pracovník školy) Ladislav Jirsák, bytem eské Hemanice. 72 ( zástupce zizovatele ). B Organizace školy podle školského rejstíku Jednotídní MŠ 24 dtí celodenní pedškolní výchova Dvoutídní ZŠ 22 žák 1. stupn ZŠ ( výjimka z potu žák byla schválena Zastupitelstvem Obce eské Hemanice j. 39/06 ) I. Tída: ( spojený 1. roník a 2. roník v potu žák ), II. tída: ( spojený 4. a 5. roník v potu žák ) vzdlávání a výchova v rámci povinné školní docházky a zájmové kroužky Školní družina 1 oddlení 22 dtí Jídelna MŠ - 24, ZŠ - 22, dosplí - 8 Vzdlávací program: Základní škola j /96-2 Bhem školního roku byly zaazeny podle plánu práce pravidelné projekty, kde bhem modelových situací mohli žáci prakticky poznat a prožít, zpracovat i vyhodnotit svou pipravenost na ešení konkrétních úkol. Smyslem projekt je práv propojení jednotlivých kompetencí do úelné - 1 -

2 kombinace a jejich využití v kooperující vkov nehomogenní skupin. Na píprav projekt vždy spolupracovali všichni pedagogové. Do vtšiny projekt byly pímo nebo zprostedkovan zapojeny rodiny žák. Na projektových dnech se opakovan podíleli také žáci spolupracujících základních škol, mateská škola a Obecní úad eské Hemanice. V lednu 2006 jsme se pihlásili do sít tvoivých škol a uplatujeme pi výuce prvky programu Tvoivá škola, eské innostní uení. Za plnní vzdlávacího programu zodpovídá Mgr. Jana Jandová. V prbhu školního roku pokraovala teoretická píprava pedagog i praktické plnní úkol spojených s tvorbou ŠVP ZŠ podle kterého zaneme pracovat od školního roku 2007/2008. ŠVP MŠ zpracovala vedoucí uitelka tak, aby byl v souladu s Rámcovým programem pro MŠ. Hlavním prostedkem rozvoje a kultivace pedškolního dítte je obsah pedškolního vzdlávání. Obsah je strukturován do oblastí, které reflektují vývoj dítte, jeho pirozený život, zrání i uení. Jednotlivé oblasti vzdlávání jsou rozlišeny na základ vztah, které si dít postupn vytváí k sob samému, k druhým lidem i okolnímu svtu, resp. na základ pirozených interakcí, do kterých dít v rámci tchto vztah vstupuje, v nichž žije, rozvíjí se a vyrstá. Interakních oblastí je celkem pt: biologická, psychologická, interpersonální, sociáln kulturní a environmentální. Od nich jsou odvozeny oblasti pedškolního vzdlávání a jsou nazvány: Dít a jeho tlo, Dít a jeho psychika, Dít a ten druhý, Dít a spolenost, Dít a svt. Tyto oblasti v prbhu školního roku získávaly konkrétní obsahovou nápl, z které vychází další metodický materiál pro práci v souladu s Kurikulem podpory zdraví v MŠ. Za dodržování závazných úkol RVP v ŠVP pro MŠ zodpovídala do Anna Hanzlová a od Edita Lipavská. C Pehled pracovník organizace Pedagogití pracovníci: Mgr. Jana Jandová editelka školy, tídní uitelka 1. a 2. roníku ZŠ, Mgr. Jaroslava Kafková - tídní uitelka 4. a 5. roníku ZŠ, správce ICTK ( záí 2006 až únor 2007 ), vedoucí zájmového kroužku Hrajeme si s PC, Veronika Švecová uitelka ZŠ, vychovatelka školní družiny, vedoucí zájmového kroužku Sportovní hry a Hra na zobcovou flétnu, správce školních internetových stránek, Po dobu nepítomnosti zastupovala Jana Jiskrová uitelka ZŠ. Anna Hanzlová vedoucí uitelka MŠ ( do ), uitelka MŠ ( až ), Edita Lipavská prošla vítzn výbrovým ízením a nastoupila na uvolnné místo uitelky MŠ. Od ledna 2007 pracuje jako vedoucí uitelka MŠ a vede kroužek Veselá flétnika. Po dobu nepítomnosti zastupovaly jako uitelky MŠ Veronika Švecová, Alena Špechtová a Lenka Nádvorníková. Všechny zastupující uitelky jsou pln kvalifikované. Lenka Nádvorníková v kvtnu 2007 nastoupila jako uitelka MŠ, vede kroužek Anglitina hrou. Provozní zamstnanci: Helena Nmcová školnice, Eva Jirsáková vedoucí školní jídelny, uklizeka, Alena Kunartová kuchaka. Za provozní zamstnance zastupovala paní Eva Kafková. D Údaje o pijímacím ízení, o zápisu k povinné školní docházce a následném pijetí do školy Zápis dtí do první tídy ZŠ pro školní rok se uskutenil Slavnostního zápisu se zúastnilo 6 pedškolák s rodii. Na zápisu se podíleli jako každoron žáci a všichni pedagogové ZŠ. Pohádkový program byl pipravený na motivy pohádky Josefa apka. Všichni si - 2 -

3 pak spolen pochutnali na dortu, který pro n pipravili školáci. Byl lepší než ten od pejska a koiky. Nikdo z rodi ani z pedagog nedal podnt k ízení o odkladu povinné školní docházky. Všichni budoucí prváci byli pijati do základní školy. Zápis dtí do mateské školy se uskutenil v beznu Zapsáno bylo 7 dtí. Do záí 2007 byly pijaty ješt další ti dti. Za prbh zápisu do MŠ a evidenci žádostí odpovídá vedoucí uitelka MŠ Edita Lipavská. Vzhledem k tomu, že není pln využita kapacita MŠ, byly pijaty i dti s trvalým bydlištm mimo územní obvod eských Hemanic. E Údaje o výsledcích vzdlávání žák Struný pehled z pohledu jednotlivých škol a školských zaízení. Základní škola Žáci pátého roníku postoupili do vyššího roníku a pestoupili na druhý stupe pln organizovaných škol. Jeden na Základní školu Litomyšl ul. T.G. Masaryka 1145, okres Svitavy a druhý na Základní školu M. Choceského, Choce, ul. Mistra Choceského 211. Šest žák tvrtého roníku postoupilo do pátého, a 11 žák druhého roníku postoupilo do tetího roníku. Jeden žák prvního roníku postoupil do druhého roníku. Jedna žákyn tvrtého roníku pestoupila z rodinných dvod do pátého roníku na Základní školu Sv. echa, Choce, ul.sv. echa Jeden žák druhého roníku byl na doporuení PPP peazen do ZŠ praktické, Stromovka 1339, Choce. Nikdo z žák nebyl klasifikován sníženou známkou z chování. Šestnáct žák prosplo s vyznamenáním. Školní vzdlávací program Základní škola j /96-2 byl obohacen úastí v celostátním projektu Les ve škole, škola v lese. Celá škola pracuje na programu rozšíení výchovy k ochran životního prostedí a její zapojení do praktického života školy. Bhem roku aktivn tídíme odpad a dvakrát jsme spolen s OÚ uspoádali sbr papíru v celé obci. Využíváme kontejnery na tídný odpad ve všech našich školních zaízeních. Výuka plavání se uskutenila v rámci TV v Plavecká škole AAA ve Vysokém Mýt. Plaveckého výcviku se zúastnil 21 žák ZŠ a 13 dtí MŠ. Výuku oživovaly pravidelné projektové dny. Putování po vesmíru spojené s exkurzí do hvzdárny a planetária, pozorování noní oblohy a spolená noc prožitá ve škole. Putování naší vlastí s cílem prožít si vztah k vlasti, státní symboly, státní svátky, tradice, kraje, výlety a dovolené u nás v esku. Putování za emesly šikovné ruce výroba draka, spolen s MŠ a rodii výlov rybníka a spolená Drakiáda. Vánoní jarmark, kde jsme ukázali, že umíme zpívat, recitovat, máme šikovné ruce a vážíme si všech, kdo k nám pišli na návštvu. Více než stovka host s námi také oslavila 200. výroí školy. Poklad jménem zdraví byl projekt krom jiného také zamen na zdravý životní styl a protidrogovou prevenci. Projekt Já a moje rodina pomohl uvdomit si jednotlivé role v rodin a píbuzenské vztahy. Ve spolené projekci do budoucnosti si pak vymyslet co mohu dát sám(a) a co chci dostat od partnera(ky), aby moje budoucí rodina byla šastná. Putování historií naší školy mlo za cíl shromáždit, vytídit a seadit informace o naší škole získané z kronik, od pamtník i z rodinných archiv. Souasn jsme si pipomnli Den uitel a výroí J. A. Komenského. V dubnu jsme zachraovali Zemi ekologicky zamenými akcemi. Oslava Dne matek s tradiním vystoupením žák se uskutenila na pohádkovém odpoledni spolen s MŠ. Den na dopravním hišti byl vyvrcholením teoretické i praktické pípravy žák na bezpené ešení rzných dopravních situací. Projekt Cestujeme po Evrop umožnil pedání zkušeností malých cestovatel, volbu lákavé lokality a pelivou pípravu na dovolenou. Soutže v rámci školy: poznávání pírodnin, sbr léivých bylin, atletický trojboj, jízda zrunosti, vdomostní soutž z dopravní výchovy, matematická soutž Cvrek a Klokánek a další. Turistická vycházka s plnním úkol zamených na znalost pírody, orientaci, fyzickou zdatnost.draz je kladen také na kooperaci žák v družstvech. Soutžní programy na škole v pírod. Soutže pesahující hranice naší školy: turnaj ve vybíjené a kopané málotídních škol jsme letos poádali v eských Hemanicích.Ve vybíjené jsme vyhráli a v kopané jsme získali 2. místo

4 Na Školympiád ve Vysokém Mýt jsme získali výborné druhé místo v hodu míkem dívek, tvrté místo v bhu na 200m, 5. místo ve skoku dalekém a 7. místo v hodu. Po soutu všech bodovaných umístní získala naše škola celkov sedmé místo. Sportovní akcí poádanou každoron naší mateskou školou je Lehkoatletický trojboj mateských škol. Získali jsme 2. místo v závod družstev a tetí místo v bhu dívek. Na školním hišti a zahrad MŠ soutžilo pes sto dtí z šesti mateských škol ( Tisová, Dobíkov, Sruby, Zámrsk, Sloupnice a eské Hemanice ). Zapojili jsme se opakovan do výtvarných soutží poádaných sponzory. Ve výtvarné soutži poádané spoleností Henkel jsme jako finalisté krajského kola postoupili do celostátního finále, kde jsme se umístili mezi prvními pti školami v republice. Vyhráli jsme drobné ceny a hlavní výhrou byl hodnotný celodenní kulturní a sportovní program pro školu. Vybrali jsme si ho a spolen si ho užili s naší MŠ a pozvanými hosty a rodii 1. ervna. Mateská škola zorganizovala jako každoron atletický trojboj ( soutž pro pt MŠ z našeho regionu z Dobíkova, Zámrsku, Tisové a Sloupnice). Letos jsme se umístili v soutži družstev na tvrtém míst. V ervnu se ješt konalo tradiní závrené sportovní odpoledne pro rodie a dti z MŠ. Odborná spolupráce: V prbhu celého školního roku spolupracujeme s logopedickou ambulancí ve Vysokém Mýt. Praktickou logopedickou péi v mateské i základní škole zajišuje Mgr. Stanislava Burešová pi pravidelných návštvách. Následnou péi a konzultaci s rodii provádí asistentka Edita Lipavská. S Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí škola spolupracuje pi ešení výukových problém žák na základ doporuení pedagogické rady a ve spolupráci s rodii. Návštva kulturních a spoleenských akcí Výstavy: Muzeum ve Vys. Mýt výstava hraek MŠ, Mstské muzeum a galerie v Police Doba mst a hrad. Divadelní pedstavení a výchovné koncerty pro MŠ: divadlo Trubadúr z Kornelia Pardubice, divadlo Na cest z Liberce, Bílkovo kratochvilné divadlo z Hradce Králové. Divadelní pedstavení a výchovné koncerty spolené pro MŠ a ZŠ: Divadélko jednoho herce Jan Havel z Vysokého Mýta, výchovný koncert Martina Brunnera z Hradce Králové, divadelní pedstavení ve Vysokém Mýt s ekologickou tematikou Jak se zachrauje Zem divadla Piškot. Pohádku nastudovanou žáky ZŠ Vraclav jsme vidli také ve Vys. Mýt v Šemberov divadle.nkterá pedstavení putovních scén se uskutenila pímo v prostorách naší MŠ a pozvali jsme také dti z MŠ Sloupnice a MŠ Tisová. V rámci spolupráce jsme navštívili nkterá spolená pedstavení v budov MŠ Sloupnice. Exkurze: Žáci ZŠ navštívili Obecní knihovnu v eských Hemanicích ( režim zápjek, knižní fond knihovny). Seznámili jsme se s našimi zastupiteli a navštívili pana starostu na Obecním úad v eských Hemanicích. V rámci podpory inkluze jsme pipravili dárky a prožili v pátelské atmosfée dopoledne s klienty obanského sdružení Berenika ve Vysokém Mýt a vyzkoušeli si spolen vybrané výtvarné techniky v denním stacionái. Den Zem ve Vysokém Mýt je akce, do které se každoron aktivn zapojujeme, je nedílnou souástí programu environmentální výchovy. Sem bychom mohli zaadit také spolenou akci MŠ a ZŠ eské Hemanice a ZŠ Sloupnice. lenové obanského sdružení Seiferos nám pedvedli ukázky z výcviku a chovu dravých pták. MŠ absolvovala ekovýchovný program sdružení Krajina se zamením na ochranu lesních zvíat. Základní škola v rámci projektu Les ve škole, škola v lese absolvovala mimo jiné vzdlávací akci Stediska ekologické výchovy pi DDM a PC Vila Doris Šumperk na ekostezce Švagrov s názvem Lesní putování pro kluky a holky. Návštvy ve škole: Beseda s paní Vakovou na téma užité umní - malování na hrneky s ukázkou i vlastní malbou dtí. Naši školu navštívili hosté u píležitosti dne otevených dveí v souvislosti s Vánoním jarmarkem a s 200.výroím školy. Bhem oslav školní budovu navštívili oficiální hosté, naši bývalí žáci a zamstnanci, rodie a pátelé školy. Možnost zalistovat si starými kronikami a prohlédnout si pamtnické fotografie uvítali všichni hosté. Den byl ukonen pátelským posezením pi oberstvení za podpory sponzor. Louení s pedškoláky probhlo na zahrad MŠ. Spoleného programu se zúastnili také sourozenci a rodie dtí. Slavnostního ukonení školního roku se zúastnil starosta obce, který ocenil vyhlášeného žáka roku, sourozenci a rodie

5 Mateská škola Výuka probíhala podle výše uvedeného programu. Ve škole pracovalo v zájmovém kroužku celkem 15 dtí ve dvou oddleních pro pokroilé a zaáteníky Veselá flétnika pod vedením Edity Lipavské. Druhý kroužek Anglitina hrou urený pedškolákm a zapojilo se do nj 9 dtí, které vedla Lenka Nádvorníková. innosti obou škol jsou programov propojeny a jsou popsány výše. Školní družina innost ŠD se ídí vlastním plánem, ale je i cílen propojena s nkterými akcemi ZŠ. Podílí se celoron na všech projektech a celoškolních akcích. K rekreaním innostem využíváme pedevším školní zahradu. Žáci picházejí do ŠD bhem velké pestávky a po skonení vyuování. V zájmových innostech se každoron seznamují s rznými výtvarnými technikami. Na podzim se uskutenila soutž o nejlépe vyrobeného draka za pomoci rodi. Každý rok pipravujeme s dtmi výrobky na Vánoní jarmark, kde dti mají možnost pochlubit se svou prací. Pravideln své práce a fotografie z naší innosti vystavujeme ve fotogalerii na našich internetových stránkách. Na jae se vnujeme pevážn dramaticko-literárním innostem a hudebním innostem. Pipravujeme se na velké pohádkové vystoupení pro všechny maminky na sále ve spolupráci s Obecním úadem v eských Hemanicích. Pi odpoinkové innosti mohou dti pracovat na PC, je vylenn as i na video. Odpolední innost žák zpestují zájmové kroužky. Sportovní hry navštvovalo 17 dtí. Do druhého kroužku, Hry na zobcovou flétnu, se zapojilo 8 dtí. Oba kroužky vedla Veronika Švecová. Mimo ŠD pracovalo v tetím zájmovém kroužku Hrajeme si s PC 11 dtí pod vedením Mgr. Jaroslavy Kafkové. Všichni pedagogové pi své práci užívají rzné komunikaní techniky a individuální pístup k dtem cílen také jako prevenci sociáln patologických jev. F Údaje o dalším vzdlávání pedagog Mgr. Jana Jandová v období záí 2006 až kvten 2007 absolvovala a úspšn ukonila obhajobou závrené práce akreditované Studium pro editele škol a školských zaízení v Národním institutu pro další vzdlávání. Mgr. Jaroslava Kafková absolvovala v rámci rozvojového programu metodické a jazykové pípravy pro uitele 1. stupn ZŠ jazykový kurz anglického jazyka. Pedagogové základní školy i mateské školy absolvovaly nkolik odborných seminá. Edita Lipavská dokonila v rámci programu celoživotního vzdlávání úspšným složením závrené zkoušky studium oboru Speciální pedagogika. Dále se zúastnila celostátního semináe Dít v krizi ve Zlín a semináe Hudební rok v rámcovém vzdlávacím programu Jaro v hudb a pohybu. Edita Lipavská a Lenka Nádvorníková se zúastnily semináe Vývojové zvláštnosti dtí ve vku 3 až 7 let. Lenka Nádvorníková absolvovala kurz a složila zkoušku na školení Základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky. Nedílnou souástí vzdlávání byly semináe a porady vnované Rámcovému vzdlávacímu programu a píprav školního vzdlávacímu programu. I v tomto školním roce se nám podailo získat úelovou dotaci na DVPP od MŠMT na základ projektu, který vypracovala editelka školy Mgr. Jana Jandová spolen s editelkou ZŠ Svratouch Mgr. Ivetou Navrátilovou pro tyi partnerské školy. Na tomto projektu se s námi podílela ZŠ a MŠ Svratouch, ZŠ Zámrsk a ZŠ a MŠ Tisová. Ze získaných prostedk uhradíme tídenní seminá v íjnu 2007 na téma Psychorelaxaní cviení pro dti mladšího školního vku, Umní optimální komunikace a Uitel ve stresu. Celková výše pidlených prostedk od MŠMT je K. V rámci SIPVZ získali dva pedagogové certifikát po absolvování školení úrovn uživatelských ICT znalostí a dovedností definovaných pravidly Školení pouených uživatel v rámci SIPVZ. ( ICT ve výuce na 1. stupni, Jandová a Švecová ). Všichni zamstnanci školy vyslechli pednášku PhDr. Lidmily Pekaové organizovanou školou na téma Základní problémy pi výchov a vzdlávání. Pedagogický sbor se prbžn teoreticky pipravoval na tvorbu ŠVP. ŠVP byl vypracován a peložen k nahlédnutí školské rad a zizovateli

6 Vedoucí školní jídelny Eva Jirsáková si dopluje své vzdlání na Stední škole obchodu a služeb Choce studiem pi zamstnání. G Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veejnosti editelka školy se zúastuje veejného zasedání zastupitelstva obce a pravideln informuje veejnost o innosti školy. Zizovatele a rodiovskou veejnost informuje prostednictvím školské rady. O aktuálním dní ve škole je možné se doíst v Hemánku a na našich internetových stránkách. V rubrikách stránek jsou nejen pravideln aktualizované informace, oficiální dokumenty, kontakty na zamstnance, prostor pro píspvky a komentáe a v galerii fotografie z jednotlivých akcí, ale i odkazy, kvízy, hry, ankety a soutže pro návštvníky našich stránek. Souasn s Vánoním jarmarkem jsme v rámci oslavy 200. výroí postavení školy na tomto pozemku uspoádali také den otevených dveí. Pozvání pijala více než stovka host nejen z ad rodi a pátel školy, ale i z ad minulých zamstnanc. Pozdravili jsme se s oficiálními hosty, našimi absolventy i budoucími žáky. S pohledem do historie obce a školy jsme tak navázali na oslavy 780 let od založení naší obce spojených se srazem rodák. Žáci spolen s dtmi z MŠ vystoupili s vánoním programem ped budovou školy a spolen uspoádali výstavu svých výtvarných prací a výrobk. V únoru se podailo uspoádat ve spolupráci s obecním úadem pednášku psycholožky PhDr. Lidmily Pekaové o základních problémech pi výchov a vzdlávání pro rodie dtí z MŠ a ZŠ v Kulturním dom v eských Hemanicích. Na financování akce spolupracovaly Obecní úady eské Hemanice, Sloupnice, Tisová a Zálší. Akce se zúastnilo více než 200 divák z širokého okolí. Ve spolupráci s podnikem Lesy R jsme vysadili sazenice strom ( borovice, smrk, jedle, buk, javor ) o které peujeme. Vypstované sazenice jsme vnovali našim žákm. Pée o náš malý lesík pokrauje. Pro všechny maminky a babiky k jejich svátku jsme opt pipravili pohádkové odpoledne. Žáci ZŠ nacviili pohádku O dvanácti msíkách. Divákm se líbily také písn, recitace, komická módní pehlídka i hra na zobcové flétny. Na vystoupení se pedvedly se svým roztomilým programem také dti z MŠ. Spolenou písnikou jsme ukonili vystoupení a dti pedaly maminkám a babikám vyrobené dáreky a páníka. ZŠ vyrazila opt spolen s MŠ na školu v pírod ozdravný pobyt. Ubytovali jsme se v Turistické základn Švagrov v oblasti Jeseník. V termínu od do zde probíhaly soutže, turistické vycházky, plnní tematických úkol, karneval, celotýdenní hry se zajíky a ostatními zvíátky zamená na poznávání pírody a utužování vzájemných vztah. Nechybla ani oekávaná noní hra. Díky sponzorm se celou akci podailo zorganizovat za píjemné ceny. Škola v pírod byla také vyvrcholením programu Les ve škole, škola v lese. Ve spolupráci s obcí dti z MŠ také vystoupily opakovan na vítání obánk. Jejich programy jsou tradiní souástí tchto milých slavností. H Údaje o výsledcích inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí Ve školním roce 2006/2007 naši školu eská školní inspekce nenavštívila. Výsledky poslední kontroly eské školní inspekce Pardubického inspektorátu z ervence 2005 jsou zpístupnny na www stránkách školy. I Základní údaje o hospodaení školy Hospodáský výsledek naší organizace z roku 2006 je 0 K. Hospodáskou innost škola nemá. Pímá dotace ze státního rozpotu ve výši K byla vyerpána. Z toho na DVPP bylo za rok 2006 vynaloženo ze státních prostedk K. Úelové dotace získané na SIPVZ na rok - 6 -

7 2006 v celkové výši K byly využity beze zbytku. Uvedené prostedky byly investovány do vzdlávání pedagogických pracovník a infrastruktury podle sestaveného ICT plánu školy. Schválený letošní rozpoet prostedk od zizovatele ve výši K jsme dodrželi. Obec dorovnala v souvislosti s výjimkou prostedky na mzdy ve výši K. erpání z rezervního fondu dosáhlo K. ást prostedk bylo investováno do zaízení šatny MŠ, šatny ZŠ, nábytku pro ŠD a nábytku zakoupeného v souvislosti s rozšiování školní poítaové sít. Škola získala v roce 2006 dary ve výši K a poítaové sestavy v cen K. Zizovateli byl v závazných termínech pedložen vypracovaný výkaz zisku a ztrát souasn s rozvahou bilancí naší píspvkové organizace. Kontroly ze strany zizovatele i jiných institucí, které probhly ve škole, nezjistily žádné nedostatky. Podklady o ŠD pipravila Veronika Švecová. Podklady o MŠ pipravila vedoucí uitelka Edita Lipavská V eských Hemanicích Vypracovala: Mgr. Jana Jandová Výroní zpráva byla schválena Školskou radou dne

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 0 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice NOSCE TE IPSUM Výroní zpráva Soukromé stední odborné školy, s.r.o. za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více