Alternativní způsob řízení koncentrace CO 2 pro zdravé obytné prostory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alternativní způsob řízení koncentrace CO 2 pro zdravé obytné prostory"

Transkript

1 Alterativí způsob řízeí kocetrace CO pro zdravé obyté prostory Lbos Hach, Yaso Katoh Zařízeí zaišťící požadovaé hodoty paraetrů vitřího prostředí v bdovách zpravidla obsahí i části, které sledí a řídí výě vzdch v zavřeé prostor. Mateatický odel takového prostor e pak vyžívá k predikci hodot sledovaých paraetrů vitřího vzdch, což vytváří podíky pro pohotověší a přesěší zásah reglátor. Neeší přípstá rychlost výěy vzdch v obytých prostorách e dáa hygieickýi orai a obecě á priorit před ostatíi (ešíi) hodotai při vyhodoceí akčího zásah a straě reglace. V člák e popsá způsob vyžití aěřeé hodoty teploty vitřího vzdch, která e eho ečastěi ěřeo stavovo veličio, k získáí odhad hstoty vzdch, resp. eho vlhkosti a potažo i cheického složeí (kocetrace CO ). Vzáeá vazba ezi ožství CO a ožství vodí páry prodkovaýi člověke předrče za istých podíek etod k vyžití v běžých obytých prostorách bez dalších (provozích) zdroů CO. Most coo theral cofort odels iclde i soe for air chage rate for the sake of theral evalatio of idoor eviroet. The lowest rate is set by hygieic stadards ad priarily shold act as prie iforatio for ay o-lie idoor eviroet cotrols. The work deostrates the way of sig ostly easred idoor air teperatre for a estiate of air desity, i.e. water vapor cotet, ad fially the air cheical cotet (cocetratio of CO ). The relatioship betwee the cheical ad water vapor prodced by ha body predeteries the ethod as a cadidate for cotrol of eviroet i coo occpied spaces withot additioal (oha) CO prodctio. 1. Zákoitosti víáí cheických látek K zaištěí optiálího vitřího prostředí e zapotřebí zachovávat hodoty poěrě početé ožiy veliči vitřího prostředí v istých ezích přiatelých pro pobyt a čiost člověka, který e víá prostředictví své důyslé sostavy receptorů. Tyto vlivy působí ezávisle, avšak eich účiek e často vyadřová vhodýi paraetry (idexy) zaícíi v sobě dvě ebo více veliči. V tepelě- -vlhkostí oblasti so ezáěšíi takovýi paraetry předpověď středího tepelého pocit, tzv. idex PMV (Predicted Mea Vote), a předpověď proceta espokoeých, tzv. idex PPD (Predicted Percetage of Dissatisfied, ěkdy začeý ako Percetage of Dissatisfied PD, popř. eho doplěk Percetage of Satisfied PS). Uvedeé idexy so požíváy v oha doporčeích i techických orativech týkaících se vitřího prostředí [1] a lze e požít také v silačích ateatických odelech vitřího prostředí tvořících základ výkoých počítačových prograů, které se yí stále častěi požívaí při avrhováí či zdokoalováí reálých iteriérů. Přirozeo sočástí tepelě-vlhkostího a pachového prostředí, a tedy i eich charakteristických paraetrů, so cheické faktory spaté s čiostí lidského orgais, předevší fkcí plic. Plíce zaišťí přío výě vzdšého kyslík za CO a vodí pár. Itezita této výěy závisí a stpi fyzické aktivity daé osoby. Přívod dostatečého ožství čerstvého vzdch, takového, aby poěr eboli procetálí zaseí zeéa kyslík, oxid hličitého a vodí páry v iteriér byl držová v ezích obvyklých pro člověka a eho dýcháí, se zaišťe větráí. Odchylka od žádocího rovovážého podíl edotlivých složek se záhy proeví v celé řetězci cheických reakcí až do krevího řečiště vitř (plicí sklípky) i vě plic. Títo trasforačí procese e v koečé důsledk ovlivňová výsledý fyzický a psychický stav edice. Závislost dobře vystihe tzv. Weberův-Fecherův pricip, podle kterého e ezi velikostí reakce (ve příslšého syslového orgá) a velikostí věšího fyzikálího podět (stil) vztah log ΔI = log I + log K W (1) ΔI e práh citlivosti a podět, K W tzv. Weberův zloek, ehož velikost ezávisí a velikosti podět I. Jak sdělí logaritické fkce v (1), reakce lidského těla eí přío úěrá árůst stil, t. při zásobeí itezity podět se přírůstek ve e přičítá. Z vedeého tedy apř. vyplývá, že v prostředí s eší kocetrací CO bde člověk a rčitý árůst (pokles) kocetrace CO regovat výrazěi, ež by to bylo při reakci a steě velko absoltí zě kocetrace CO ve vydýchaé ístosti, t. a podstatě vyšší hladiě kocetrace CO 1). Lidské tělo úěrě fyzické aktivitě vyěše spol s CO také odpovídaící ožství vody ve forě vodí páry přío (dýcháí) i pokožko po celé těle, a to ee v závislosti a tepelě-vlhkostích faktorech vitřího kliat, a skrz ošaceí (v íře zakrytí pokožky oděve a velikosti tepelého odpor oděv), ale i podle okažité psychické aktivity člověka. Odtd plye, že predikce podle Weberova-Fecherova vzorce (1) se platí i v toto případě. V toto sysl se tak abízí áada sledováí kocetrace CO ěřeí vlhkosti vitřího vzdch. Tato proporcioalita se tak spol s vlhkostí vzdch, absoltí ebo relativí, proítá i do záé stavové rovice vlhkého vzdch, která e výchozí platforo pro spolehlivý výpočet fkce každého kliatizačího zařízeí. Vedle stavové rovice platí pro akokoliv zě obsah vodí páry v iteriér vzhlede k vlhkosti vekovího vzdch také Daltoův záko, podobě ako se í sí řídit i případé další cheické kopoety (škodliviy) prodkovaé vitř vyšetřovaého prostor.. Tepelě-vlhkostí hodoceí stav vitřího vzdch V obývaé prostor by ěla být předevší záa ebo ěktero z ověřeých etod odhadta celková rychlost výěy vzd- 1) Uvedeý pricip kvatifikace syslového víáí lze platit i a další vlivy vyskytící se při hodoceí vliv tepelě-vlhkostí, pachové a elektroiotové složky prostředí a člověka. Vedle Weberova-Fecherova zákoa (logaritická závislost) lze steě dobře požít i ociý tvar K(I) = AI (Stevesův psychofyzikálí záko), K e ve a A a kostaty charakterizící růzé typy podětů. Při podroběší rozbor e vedle elieárího vztah ezi poděte a vee třeba brát v úvah také rychlost zěy věšího stil spol s eropsychologickýi echaisy člověka saotého. Teto poěrě ový ev ovlivňe (zpřesňe či aopak rozostře ) vstpí iforaci z podět předávao příslšý syslový orgáe, resp. ervový zakočeí v ě, do cetrálí ervové sostavy člověka []. AUTOMA 1/0 49

2 ch (Air Chage Rate ACH, veličia dávaící, kolikrát se běhe edé hodiy vyěí veškerý vzdch ve vitří prostor), která se porová s doporčovao, popř. s ezí (eeší) přípsto hodoto staoveo v árodí ebo yí iž příslšé evropské orě v závislosti a typ obekt a charakter a účel ístosti [3], [4]. Pro větši obytých prostor se požadovaá hodota veličiy ACH pohybe v rozezí od 1 do 0 h 1. V obytých prostorách s takto vyhovící větráí se hodotí dodržeí dalších podíek. Podíky požité v dále popsaé kokrétí případě so vedey v tab. 1. Vyhovící rozsah operativích teplot t op a vlhkostí vitřího vzdch pro oé (zií) období vyeze také šrafovaá plocha v psycoetrické diagra a obr. 1, e podobě vyzačea i sitace v letí období. Hodot podle tab. 1 sí být dosahováo v každé ístě tzv. obyté zóy vitř obytého prostor (ístosti). V opačé případě se daý prostor hodotí ako esplňící požadavky tepelé pohody ve sysl [3]. teplota rosého bod ( C) 3. Teplotí veličiy žívaé v techických orách pro vitří prostředí Ze zákoitostí výěy tepla ezi lidský těle a okolí e zá účiek výsledé teploty coby průěré povrchové teploty okolí, t. obklopících předětů a stě, a teploty vzdch. Terická fyziologie lidského těla proto závisí a způsob, aký e ístost vytápěa. V prostor ái vyšetřovaé za účele ávrh a ověřeí popisovaé etody byl priárí zdroe tepla parí kovektor ístěý věší (ochlazovaé) stěy pod oke, tě vytvářeící v celé vytápěé prostor esyetrické a eizoterí teplotí pole. Nicéě vyšetřovaá ístost vykaze dispozičě syetrii v roviě vertikálího řez ístosti od vekoví stěy k vitří protilehlé stěě. S títo zedodšeí lze předpokládat, že i teplotí pole vitř ístosti bde vykazovat istý stpeň syetrie k této roviě (hlaví eridiá). Techická ora ASHRAE [3] vádí poy výsledé a operativí teploty (čárkovaě zakresleé křivky v obr. 1 vyezící po obo straách oblast tepelé pohody v zií, resp. letí období) ako veličiy, které v sobě kobií sočasý účiek teploty vzdch, radiačí teploty okolích ploch, vlhkosti vzdch a proděí vzdch bezprostředě ad povrche pokožky a víáí Tab. 1. Vztah ezi tepelě-vlhkostí stave vzdch v iteriér a spokoeostí přítoých osob v zií období ([3], [5]) relativí vlhkost Relativí vlhkost vzdch H r (%) 0 % zia 50 Operativí teplota t op ( C) t op ( C) léto tepla ebo aopak chlad člověke. Dalšíi faktory při hledáí oblastí tepelé pohody (s íž vyádří sohlas alespoň 80 % přítoých osob) e iž zíěý stpeň fyzické aktivity spol s tepelý odpore oděv. Hodoty obo těchto veliči a so opět dáy oro [3]. Pro zií období e třeba važovat hodot fyzické aktivity evýše rovo 1, et (1 et = 58, W ), která odpovídá práci v sedě, a pro odpor oděv hodot asi 1 clo (1 clo = 0,155 K W 1 ). Dále platí, že při rozdíl teploty vzdch t a a středí radiačí teploty (Mea Radiat Teperatre) z okolích sálaících ploch t MRT eší ež 4 K lze edodše rčit t op ako prostý aritetický průěr hodot t a a t MRT. Při rychlosti proděí vzdch větší ež 0, s 1 (která se ale v obytých ístostech zřídka kdy vyskyte) e takto staoveá hodota t op poěkd vychýlea sěre k radiačí teplotě. Pro dao (zěřeo) vlhkost vzdch lze pak sado rčit správo hodot t op z rovice tepelé rovováhy tělesa (v praxi čerě atřeé kole o průěr asi 15 c ístěé ve střed vyšetřovaého prostor ve výši 1,1 ad podlaho) podle vztah ***rovice *** 50 AUTOMA 1/0 t h ta tmrt h h cv op () cv r ***rovice 3a*** h cv e sočiitel přestp tepla kovekcí (W K 1 ), h r sočiitel 0 přestp tepla radiací x (W K 1 ), t a teplota vzdch ( C), ***rovice 3b*** t MRT středí radiačí teplota ( C), τ čas (s). i p i K výpočt průěrých Pr povrchových Rai Prteplot T obklopících x x stě v xístosti x v závislosti a věších kliatických podíkách (ochlazovaá vekoví stěa) a sosedících prosto- ***rovice 3c*** rách (teplota podlahy, strop a tří vitřích T T stě) byly požity epirické vztahy pro přeos tepla x ezi x xvzdche a svislýi a vodorovýi plochai při hodotách tepelé vodivosti podle ateriál stěy (vesěs ***rovice 4*** sed- C Podíl spokoeých (Percetage of Satisfied PS, v procetech ) 0,5 až 4,5 80 1,3 až 3, % Obr. 1. Psycoetrický diagra vlhkého vzdch s vyzačeo oblastí vyhovících teplot a vlhkosti vitřího vzdch v zií období (vlevo) a částečě se překrývaící plocho pro letí období (vpravo) 70 % 60 % 50 % 15 5 ěrá vlhkost (g/kg) a 0 H Obr.. Model edorozěrého vedeí tepla věší (ochlazovao) stěo s esteýi povrchovýi teplotai a věší a vitří straě v prograové prostředí Matlab/Silik

3 l [-] teorie pro praxi vičová kostrkce oítka-cihla-oítka). Pro silěší stěy podlahy, strop a vekoví zdi, ichž vyšlo Biotovo číslo Bi > 0,1, bylo zvlášť třeba zistit povrchové teploty středědobý ěřeí, t. po dob, kdy se stěa acházela v kvazistacioárí tepelé stav. Teto stav rče i počátečí teplotí podíky edorozěrého vedeí tepla stěo popsaého Laplaceovo rovicí s požití odel v prograové prostředí Matlab/ /Silik podle obr.. 4. Teplotí a rychlostí profily proděí vitřího vzdch a ávrh roviého (D) odel V daé ístosti byla šetřea teplotí pole (středědobé ěřeí) a odhad obraz proděí vzdch (odele). Metodika apováí obo polí, teplotího i prodového, e poěrě dobře popsáa v literatře (apř. [6], [7]). Povrchové teploty všech stě byly ěřey dotykovýi teploěry. ***rovice Teplota vzdch *** (schý teploěr) byla ěřea a růzých ístech vě i vitř obyté zóy ***rovice h*** cv ta tmrt ve výškách, 1 a 170 c ad podlaho podle hcv [4]. Středí h radiačí teplota ***rovice byla zišťováa *** cv ta tmrt klový teploěre (Vero) ístěý ***rovice 3a*** hcv ve střed ístosti. Mateatický hcv ta tmrt odel obraz proděí vzdch ***rovice 3a*** představe 0 diskretizaci hcv Navierovy-Stokeso- vy x rovice (NSE) [6] v hlaví eridiá, ***rovice 3a*** t. rovié 0 řešeí prodového pole ***rovice x 3b*** 0 (3a) ***rovice x i 3b*** p i Pr Rai PrT x x x x ***rovice i 3b*** p i Pr Ra i Pr T (3b) ***rovice x 3c*** x x x i p i Pr Rai PrT ***rovice xt 3c*** xt x x (3c) x x x ***rovice T 3c*** T ***rovice so x složky 4*** x x rychlostí ve svislé a vodorové T T sěr, = 1,, ( s 1 ), ***rovice x 4*** x x x C prostorové a H sořadice ve svislé a vodorové 0 sěr, = 1,, (), ***rovice 4*** p v C parciálí a Htlak vzdch (Pa), T terodyaická 0 teplota vzdch (K), Pr, CRa Pradtlovo H a Rayleighovo číslo ( ). a 0 K řešeí NSE ericko iteračí etodo byl požit algorits s dopředý časový kroke [7] a s diferecí drhého řád časového i prostorového krok. Uvitř prostorového čtvercového kříže s diferecei Δx a Δy (výpočetí řížka Δx Δy), byly stavové veličiy považováy za kostatí [8]. Dvorozěrá výpočetí síť v roviě hlavího eridiá ístosti tak představe pravoúhlý rovoběžostě s aicei a vitří povrch obklopících stě s daýi okraovýi podíkai (lová rychlost vzdch ve vrstvě bezprostředě přiléhaící ke stěě). Prostorový kříž byl zvole atolik eý, aby byla zarčea erická stabilita výpočt. Tlak vzdch byl počítá sočasě ze stavové rovice gradietí etodo a vzdch AUTOMA 1/0 h (-) Obr. 3. Zobrazeí vypočítaých izoter v ístosti (hlaví eridiá) s asyetricky ochlazovao vekoví stěo (vpravo) při rychlosti výěy vzdch 1 h 1 ; axiálí rozdíl teplot ve vertikálí sěr vitř obyté zóy e K (požitá výpočetí řížka 5 5 bodů) byl považová za ideálí ply s Poissoovo kostato asi 1,4. K stáleí obraz proděí, a tedy dosažeí qazistacioárího stav priárí cirklace vzdch v ístosti přispívala přirozeá ifiltrace, eboť vetilačí systé byl vypt. Výsledek erického výpočt aprograovaého v azyce Digital Fortra byl zobraze v grafické progra Staford Graphic, který í zobrazit data ve dvorozěrých vektorových polích pro rychlost vzdch i izotery teplotího pole h (-) h [-] aice obyté zóy aice obyté zóy v řez ístostí (obr. 3) a edobarevý stíováí odlišit hodoty dalších stavových veliči (obr. 4). 5. Bilace CO ve vitří vzdch a ožosti eho reglace Teplotí pole ístosti spol s dvorozěrý rychlostí profile představe hlaví výstp řešeí rovic 3a, 3b a 3c. Rozložeí parciálího tlak vzdch, a tedy eho vlhkosti, e doplňící výstpe výpočt, eboť de o veličiy vázáé spol s iž zíěo stavovo rovicí vlhkého vzdch (p/ρt = = kost., ρ e hstota vzdch). Odpovídaící apa rozložeí eých rozdílů hstoty vzdch s edobarevý odstíěí ako l [-] Obr. 4. Zobrazeí dvorozěrého profil hstoty vzdch v hlaví eridiá vyšetřovaého prostor: kolísáí eích hodot vitř obyté zóy epřesahe 1,1 % (asi 0,013 kg 3, viz ěřítko vpravo), rychlost výěy vzdch 1 h 1 (požitá výpočetí řížka 6 15 bodů) výstp z progra Stadford Graphic doplěý o vyzačeí pobytové zóy e a obr. 4. Mapa rozložeí hstoty vitřího vzdch v ístosti představe vlastě o-lie oitorig axiálích odchylek relativí vlhkosti vzdch ΔH r od výchozího stáleého stav, ež se oho vyskytot vitř obyté zóy vyezeé a obr. 3 a obr. 4 odro přeršovao čáro (doporčeé aice pobytové zóy opět dává ora ISO, popř. [9]). Tato apa do isté íry sbstite příé ěřeí vlhkosti, které by si vyžadovalo poěkd epraktické a esteticky evhodé ístěí příslšých čidel a aici i vitř obyté zóy, de facto v kraí případě v těsé blízkosti pobývaících osob. Výstpí údae o vlhkosti z ateatické odel e ožé vyžít i ako odhad v blízké okolí hlavího eridiá ístosti a lze e po vhodé zpracováí požít ako vstpí veličiy reglátor řídícího klia v ístosti. Prostorovo atici rozložeí lokálích hodot relativí ebo absoltí vlhkosti lze vyžít k odhad celkové prodkce vodích par a průěré kocetrace vlhkosti v daé prostor, ale iž e ke kostrkci apy kocetrací CO, což e dáo proděí a proícháváí vrstev vzdch a akro skopické úrovi. Též vli- I (-) I (-) 51

4 1(p) 1(p) ve rozdílé atoové, popř. oleklové hotosti edotlivých plyů a par obsažeých ve vzdch by se za rčitého zedodšeí (bez važováí vliv teploty) působeí gravitace a za ideálího stav zcela klidého vzdch rozvrstvily postpě shora dolů vodí pára (voda, začka H O, oleklová hotost 18), dsík (N, 8) a kyslík (O, 3). Uszovat pro- Obr. 5. Blokové schéa reglace kvality ***rovice vitřího *** vzdch s reglátore typ MIMO s předostí vstpe sigál kocetrace CO (p hobrazová cv t proěá) a tmrt to o ožé distribci hcv CO e a základě iforací o přítoé vlhkosti eí ožé. ***rovice 3a*** Mapa lokálího rozložeí hstoty se běhe oitorováí aktalize při každé přepočítáí hodot 0 atice relativí vlhkosti vzd- ch. x Teto přepočet proběhe bezprostředě po setí údaů síačů teploty a vlhkosti ***rovice 3b*** a také e-li rozdíl od předchozí hodoty hstoty v daé ístě ložeé v téže atici v prostředí i p i Matlab větší Prež eho přede Rai Pr zvoleá T iiálí x hodota. x Závislost x x ezi ožství vodí páry a ožství CO prodkovaýi ***rovice 3c*** člověke e v alé rozsah fyzikálích aktivit člověka a stálého tepelého odpor oděv T T lieárí. Při větších rozsazích se ěí v elieárí x závislost, x x ktero lze dobře aproxiovat ocio fkcí či v odchylkové tvar s požití ***rovice 4*** ohočle C ΔC(p) = f(h r, p) a 0 H reglátor MIMO, G(p) y(p) (4) ΔC e odchylka okažité r kocetrace oxid hličitého C od eí vztažé hodoty C 0 v čase τ = 0, t. ΔC = C C 0 (pp), ΔH r odchylka okažité relativí vlhkosti vzdch H r od eí vztažé hodoty v čase τ = 0 (%), a koeficiet, který e v alé rozsah zěy vlhkosti vzdch kostatí (pp % ). Hodoty kocetrací CO so opět kládáy do vektor a průběžě aktalizováy v progra Matlab v totéž časové krok, v ěž se s požití stavové rovice počítá relativí vlhkost. Ke staoveí hodoty koeficiet a, = 0, 1,, v rovici (4) e třeba edorázově provést kalibraci s přístroi dostatečé přesosti, ěřidel kocetrace CO elépe s čidly pracícíi a pricip útl ifračerveého zářeí. Jestliže hodota kocetrace CO ačteá do vektor příští výpočte dosáhe evětší povoleé hodoty ebo i překročí, á sigál 1 (p) kocetrace CO a vstp do reglátor typ MIMO řídícího vitří klia z hygieického hlediska předost před vstpíi sigály i (p) reprezetícíi teplot, popř. vlhkost vzdch v iteriér. Scheaticky e toto kázáo a obr. 5 a při záé přeosové atici G(p) reglátor (daé požitý reglátore, ečastěi P ebo PI, popř. PS reglátor) vyplývá velikost výstpího sigál y(p) v obrazové oblasti y(p) = G(p)(p) (5) Při vetilaci řízeé podle teploty, popř. vlhkosti s priorití sledováí kocetrace CO podle obr. 5 vzroste akčí zásahe reglátor ožství přiváděého věšího vzdch s ižší kocetrací CO, který se vitř ístosti zředí kocetrace ee CO, ale i dalších kotaiatů a pachů volňovaých ze stavebí kostrkce, zařízeí ístosti i člověka saotého pod staoveý práh. Opačě, při d(τ) B(τ) F(τ) C(τ) pokles kocetrace CO, se přiváděé ožství čerstvého vzdch vrací zpět a původí hodot. Pokles kocetrace CO pod akceptovatelo ez (dao podle drh ístosti a způsob eího vy žití) pp zaeal splěí kritéria pro poszováí odérové složky prostředí, ktero e právě úroveň kocetrace oxid hličitého a která e akceptovatelá většio osob. 6. Dyaická atice kocetrací CO v prostředí Matlab PI(τ) Časová aktalizace atice kocetrací CO v progra Matlab e výhodá také proto, že reakce a do isté íry i adaptace lidského těla vystaveého zátěži CO so časově závislé. Všeobecě přiíaý doket [11] staove bezpečo kocetraci CO v ovzdší 000 pp při osi hodiách a pp při patácti itách pobyt a pracovišti. Průěrá kocetrace CO běhe osi hodi eá tedy překročit aici 000 pp a obdobě průěrá kocetrace ve čtvrthodiě eá překročit pp. Uvedeé eze byly rčey experietálě pro zdravého dospělého člověka a esí být vhodé pro děti a starší osoby. Zíěé orativy lze s výhodo požít k optializaci řízeí výěy vzdch a oezeí četosti spoštěí vetilátor zaišťícího větráí sledovaého prostor. K to e tá zalost kocetrace CO a tred (rychlosti a sěr) eí zěy v čase. V daé případě se tato zalost získá s požití záza axiálích hodot relativí vlhkosti (parciálího tlak vodí páry ve vzdch, a tedy axiálích hodot kocetrace CO ) zištěých v síti 8 15 bodů v hlaví eridiáové řez ístostí v časových krocích bezprostředě předcházeících okažik rčeí aktálí axiálí hodoty. V příslšých aticích so pak vždy spol s aktálíi hodotai relativí vlhkosti a kocetrace CO ložey eich hodoty z předcházeících dvo časových vzorků, a to pro dva body sosedící v roviě hlavího eridiá ístosti ve svislé sěr. Je-li tred árůst kocetrace CO zištěý z vedeých tří vzorků (sklo tečy k eich spoici) alý, espoští reglátor vetilaci ístosti hed při překročeí astaveé ezí hodoty kocetrace CO, ale až při Obr. 6. Model reglačího obvod kocetrace CO /relativí vlhkosti v ístosti s PI reglátore a sledováí o-lie řízeých veliči (blok C) H r(τ) překročeí této aice o přede astaveo hodot, apř. 5 % z axiálího rozsah 000 pp ( % pro pp). Uvedeé atice, t. atice hodot relativí vlhkosti a atice kocetrací CO, so v odel a obr. 6 reprezetováy aticei v systé Matlab po řadě ozačeýi F(τ) a C(τ). Dále v obr. 6 začí vektor d(τ) porchovo veliči, B(τ) atici vstp a PI(τ) proporcioálě-itegračí reglátor řídící ožství čerstvého vzdch přiváděého do ístosti. Blok C(τ) obsahe rovici (4). Model zavřeého reglačího obvod po dle obr. 6 byl realizová v prograové prostředí Matlab/Silik []. 7. Závěr C(τ) c(τ) Pro dao ístost, klasifikovao podle EN ako obytý prostor v tzv. bdově s alý zečištěí (low-polltig bildigs), s rozěry: ístosti (délka šířka výška), odel (1:6) , obyté zóy , obsazeo edo dospělo osobo s fyzicko aktivito eší ež 1, et (práce vsedě) byla sestavea dvorozěrá apa stavových veliči vlhkého vzdch v roviě hlavího eridiá ístosti. Ze stavové rovice pro vlhký vzdch byla vypočítáa relativí a absoltí vlhkost vitřího vzdch a eí axiálí hodoty. Z fkčí závislosti ezi prodkcí vodí páry a ožství CO prodkovaého člověke při daé fyzické aktivitě byla aplěa atice hodot kocetrací CO. Tato 5 AUTOMA 1/0

5 atice byla v prograové prostředí Matlab požita k odelováí zásah PI reglátor ovládaícího ožství čerstvého vzdch (kocetrace 450 pp CO ) přiváděého do ístosti. Po dob reglace odpovídaící osihodiové pracoví době byla průěrá hodota kocetrace CO dostatečě vzdálea od přípsté hladiy 000 pp podle [1]. Akčí zásah PI reglátor ásledící tepelě-vlhkostí požadavek byl pro sížeí kocetrace CO přívode vzdch s kocetrací 450 pp CO dostačící. Odhad kocetrace a eí závislosti a relativí vlhkosti platí za předpoklad absece akýchkoliv techologických zdroů CO v daé prostor. Literatra: [1] ISO EN 7730: Moderate theral eviroets deteriatio of the PMV ad PPD idices ad specificatio of the coditios for theral cofort. ISO, [] MATELL, M. S. MECK, W. H.: Neropsychological echaiss of iterval tiig behavior. BioEssays, 000,, 94 3, Joh Wiley & Sos, Ic. [3] ASHRAE Stadard : Theral eviroet coditios for ha occpacy. [4] ISO 776: Ergooics of the theral eviroet istrets for easrig physical qatities. ISO, [5] HUMPHREYS, M. A.: Otdoor teperatres ad cofort idoors. Bildig Research ad Practice, 1978, Vol. 6, No.. [6] TIAN, Y. S. KARAYIANNIS, T. G.: Low trblece atral covectio i a air filled sqare cavity, Part I: The theral ad flid flow fields. Iteratioal Joral of Heat ad Mass Trasfer, 000, Vol. 43 (6), pp [7] WEATHERS, J. W.: A Stdy Of Coptatioal Flid Dyaics Applied To Roo Air Flow. Oklahoa Cistia Uiversity of Sciece ad Arts, [8] WILLIAMS, P. T. BAKER, A. J. KELSO, R. M.: Nerical calclatio of roo air otio part : The cotiity costrait fiite eleet ethod for tee-diesioal icopressible theral flows. ASHRAE Trasactios, 1994, Vol. 0, Part 1, pp [9] TOFTUM, J. JORGENSEN, A. S. FAN- GER, P. O.: Upper liits of air hidity for prevetig war respiratory discofort. Eergy ad Bildigs, 1998, Vol. 8, pp [] HACH, L. KATOH, Y. JANICEK, P.: PS-atrices as Copleetary Ipt for Theral Cofort Cotrollers. I: Proceedigs of Techical Coptig Prage, 008, ISBN [11] ASHRAE Stadard : Vetilatio for Acceptable Idoor Air Qality. [1] ASTM Stadard D : Usig Idoor Carbo Dioxide Cocetratios to Evalate Idoor Air Qality ad Vetilatio. Dr. Eg. Lbos Hach, Ph.D., ústav aplikovaé fyziky a ateatiky, Faklta cheicko-techologická, Uiverzita Pardbice Dr. Eg. Yaso Katoh, Departet of Mechaical Egieerig, Faclty of Egieerig, Yaagchi Uiversity, Ube, Japosko Čláek vychází z příspěvk atorů s ázve CO cotrol alterative for healthy residetial spaces vedeých a kofereci Techical Coptig Prage TCP 009, Praha, lisad 009. Evropsko ce rok za eergeticky úsporý proekt získal český Siees Prestiží Evropsko ce pro eergetické slžby v kategorii Nelepší proekt eergetických slžeb v koerčí sektor za rok 009 získal tý českých ižeýrů za eergeticky úsporé řešeí vyžité v závodě a výrob elektrootorů společosti Siees v Mohelici. Díky úspěšé proekt závod spořil více ež 50 % ročí spotřeby eergie a vytápěí, ohřev teplé vody a výrob techologické páry. Sočasě poohl výzaě sížit eise CO. Evropsko ceo pro eergetické slžby so každoročě oceňováy iořádé počiy při rozvoi eergetických slžeb v Evropě. Zástpci společosti Siees oceěí převzali 13. září 0 v Brsel v ráci Evropského de eergetických slžeb, kterého se zúčastila také Coie Hedegaardová, erokoisařka pro oca kliat. Porota složeá z eziárodích expertů oceila ohelický proekt předevší pro výši dosažeých úspor eergie, pozitiví dopad a životí prostředí a vliv a rozvo eergetické efektivosti v sokroé sektor. V ráci oceěého proekt byla v ohelické výrobí závodě optializová- AUTOMA 1/0 a výroba a distribce tepla. Zakázka v hodotě 44,5 ilio kor slvě garate úspor iiálě 31 % z původích celkových ročích ákladů a teplo, což představe 14,1 i lio kor. Doba ávratosti celé ivestice čií pohé tři roky. Pro techologické účely byly istalováy tři vyvíeče páry. Výrobí haly so yí Obr. 1. Předáváí cey za Nelepší proekt eergetických slžeb v koerčí sektor (zleva: Radi Kohotek, ředitel útvar eergetických slžeb společosti Siees, erokoisařka pro oca kliat, paí Coie Hedegaardová a Gar Lie, reprezetat Evropského sdržeí poskytovatelů eergetických slžeb) vytápěy teplovzdšýi plyovýi edotkai, teplá voda se připrave lokálě v plyových zdroích přesě podle potřeby. Všecha ově istalovaá zařízeí so řízea systée Siees Desigo PX s dispečerský pracoviště vybaveý vizalizačí rozaí, díky ěž oho zodpovědí pracovíci a oitor sledovat aktálí stav i průběhy teplot v čase, spotřeb eergií a vody, iforace o provoz či alarí hlášeí v libovolé z více ež padesáti bdov v areál závod. Přehled o spotřebách eergií zaišťe oitorovací systé EMC (Eergy Moitorig a Cotrollig). Siees byl v posledích ěkoloika letech za eergeticky úsporé proekty oceě iž ěkolikrát. V roce 006 získal ce za Nelepší eergeticky úsporý proekt pro bdovy v aetk ěsta Berlí a toto oceěí obháil i o rok pozděi eergeticky úsporý proekte krytého bazé Brigittea ve Vídi. V ráci České repbliky obdržel v roce 006 oceěí Eergetický proekt rok za úspěšo revitalizaci areál psychiatrické léčeby Kosoosy. (Siees, s. r. o.) 53

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ České vysoké učeí techické v Praze Fakulta stroí Ústav techiky prostředí Disertačí práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ Ig. Michal Duška Studií obor: Techika prostředí

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

Transfer inovácií 14/2009 2009

Transfer inovácií 14/2009 2009 Trasfer iovácií 14/2009 2009 OSOUZENÍ VNITŘNĚ-ROCESOVÝCH JEVŮ V OTIMALIZACI KLASICKÝCH KOVOOBRÁBĚCÍCH ROCESŮ ASSESSMENT O IN-ROCESS HENOMENA IN OTIMISING CLASSICAL METAL MACHINING ROCESSES Ig. Jaroslav

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus:

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus: dube / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER dube /2014 Václav Klaus: Deset let ašeho čleství v EU eí důvod slavit Jiří Weigl: Evropská uie a její krize Ladislav Jakl: Kampaě a fráze zmrzačeá demokracie Ja Skopeček:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman ASYNCHRONNÍ STROJE Obsah. Pricip čiosti asychroího motoru. Náhradí schéma asychroího motoru. Výko a momet asychroího motoru 4. Spouštěí trojfázových asychroích motorů 5. Řízeí otáček asychroích motorů

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více