Alternativní způsob řízení koncentrace CO 2 pro zdravé obytné prostory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alternativní způsob řízení koncentrace CO 2 pro zdravé obytné prostory"

Transkript

1 Alterativí způsob řízeí kocetrace CO pro zdravé obyté prostory Lbos Hach, Yaso Katoh Zařízeí zaišťící požadovaé hodoty paraetrů vitřího prostředí v bdovách zpravidla obsahí i části, které sledí a řídí výě vzdch v zavřeé prostor. Mateatický odel takového prostor e pak vyžívá k predikci hodot sledovaých paraetrů vitřího vzdch, což vytváří podíky pro pohotověší a přesěší zásah reglátor. Neeší přípstá rychlost výěy vzdch v obytých prostorách e dáa hygieickýi orai a obecě á priorit před ostatíi (ešíi) hodotai při vyhodoceí akčího zásah a straě reglace. V člák e popsá způsob vyžití aěřeé hodoty teploty vitřího vzdch, která e eho ečastěi ěřeo stavovo veličio, k získáí odhad hstoty vzdch, resp. eho vlhkosti a potažo i cheického složeí (kocetrace CO ). Vzáeá vazba ezi ožství CO a ožství vodí páry prodkovaýi člověke předrče za istých podíek etod k vyžití v běžých obytých prostorách bez dalších (provozích) zdroů CO. Most coo theral cofort odels iclde i soe for air chage rate for the sake of theral evalatio of idoor eviroet. The lowest rate is set by hygieic stadards ad priarily shold act as prie iforatio for ay o-lie idoor eviroet cotrols. The work deostrates the way of sig ostly easred idoor air teperatre for a estiate of air desity, i.e. water vapor cotet, ad fially the air cheical cotet (cocetratio of CO ). The relatioship betwee the cheical ad water vapor prodced by ha body predeteries the ethod as a cadidate for cotrol of eviroet i coo occpied spaces withot additioal (oha) CO prodctio. 1. Zákoitosti víáí cheických látek K zaištěí optiálího vitřího prostředí e zapotřebí zachovávat hodoty poěrě početé ožiy veliči vitřího prostředí v istých ezích přiatelých pro pobyt a čiost člověka, který e víá prostředictví své důyslé sostavy receptorů. Tyto vlivy působí ezávisle, avšak eich účiek e často vyadřová vhodýi paraetry (idexy) zaícíi v sobě dvě ebo více veliči. V tepelě- -vlhkostí oblasti so ezáěšíi takovýi paraetry předpověď středího tepelého pocit, tzv. idex PMV (Predicted Mea Vote), a předpověď proceta espokoeých, tzv. idex PPD (Predicted Percetage of Dissatisfied, ěkdy začeý ako Percetage of Dissatisfied PD, popř. eho doplěk Percetage of Satisfied PS). Uvedeé idexy so požíváy v oha doporčeích i techických orativech týkaících se vitřího prostředí [1] a lze e požít také v silačích ateatických odelech vitřího prostředí tvořících základ výkoých počítačových prograů, které se yí stále častěi požívaí při avrhováí či zdokoalováí reálých iteriérů. Přirozeo sočástí tepelě-vlhkostího a pachového prostředí, a tedy i eich charakteristických paraetrů, so cheické faktory spaté s čiostí lidského orgais, předevší fkcí plic. Plíce zaišťí přío výě vzdšého kyslík za CO a vodí pár. Itezita této výěy závisí a stpi fyzické aktivity daé osoby. Přívod dostatečého ožství čerstvého vzdch, takového, aby poěr eboli procetálí zaseí zeéa kyslík, oxid hličitého a vodí páry v iteriér byl držová v ezích obvyklých pro člověka a eho dýcháí, se zaišťe větráí. Odchylka od žádocího rovovážého podíl edotlivých složek se záhy proeví v celé řetězci cheických reakcí až do krevího řečiště vitř (plicí sklípky) i vě plic. Títo trasforačí procese e v koečé důsledk ovlivňová výsledý fyzický a psychický stav edice. Závislost dobře vystihe tzv. Weberův-Fecherův pricip, podle kterého e ezi velikostí reakce (ve příslšého syslového orgá) a velikostí věšího fyzikálího podět (stil) vztah log ΔI = log I + log K W (1) ΔI e práh citlivosti a podět, K W tzv. Weberův zloek, ehož velikost ezávisí a velikosti podět I. Jak sdělí logaritické fkce v (1), reakce lidského těla eí přío úěrá árůst stil, t. při zásobeí itezity podět se přírůstek ve e přičítá. Z vedeého tedy apř. vyplývá, že v prostředí s eší kocetrací CO bde člověk a rčitý árůst (pokles) kocetrace CO regovat výrazěi, ež by to bylo při reakci a steě velko absoltí zě kocetrace CO ve vydýchaé ístosti, t. a podstatě vyšší hladiě kocetrace CO 1). Lidské tělo úěrě fyzické aktivitě vyěše spol s CO také odpovídaící ožství vody ve forě vodí páry přío (dýcháí) i pokožko po celé těle, a to ee v závislosti a tepelě-vlhkostích faktorech vitřího kliat, a skrz ošaceí (v íře zakrytí pokožky oděve a velikosti tepelého odpor oděv), ale i podle okažité psychické aktivity člověka. Odtd plye, že predikce podle Weberova-Fecherova vzorce (1) se platí i v toto případě. V toto sysl se tak abízí áada sledováí kocetrace CO ěřeí vlhkosti vitřího vzdch. Tato proporcioalita se tak spol s vlhkostí vzdch, absoltí ebo relativí, proítá i do záé stavové rovice vlhkého vzdch, která e výchozí platforo pro spolehlivý výpočet fkce každého kliatizačího zařízeí. Vedle stavové rovice platí pro akokoliv zě obsah vodí páry v iteriér vzhlede k vlhkosti vekovího vzdch také Daltoův záko, podobě ako se í sí řídit i případé další cheické kopoety (škodliviy) prodkovaé vitř vyšetřovaého prostor.. Tepelě-vlhkostí hodoceí stav vitřího vzdch V obývaé prostor by ěla být předevší záa ebo ěktero z ověřeých etod odhadta celková rychlost výěy vzd- 1) Uvedeý pricip kvatifikace syslového víáí lze platit i a další vlivy vyskytící se při hodoceí vliv tepelě-vlhkostí, pachové a elektroiotové složky prostředí a člověka. Vedle Weberova-Fecherova zákoa (logaritická závislost) lze steě dobře požít i ociý tvar K(I) = AI (Stevesův psychofyzikálí záko), K e ve a A a kostaty charakterizící růzé typy podětů. Při podroběší rozbor e vedle elieárího vztah ezi poděte a vee třeba brát v úvah také rychlost zěy věšího stil spol s eropsychologickýi echaisy člověka saotého. Teto poěrě ový ev ovlivňe (zpřesňe či aopak rozostře ) vstpí iforaci z podět předávao příslšý syslový orgáe, resp. ervový zakočeí v ě, do cetrálí ervové sostavy člověka []. AUTOMA 1/0 49

2 ch (Air Chage Rate ACH, veličia dávaící, kolikrát se běhe edé hodiy vyěí veškerý vzdch ve vitří prostor), která se porová s doporčovao, popř. s ezí (eeší) přípsto hodoto staoveo v árodí ebo yí iž příslšé evropské orě v závislosti a typ obekt a charakter a účel ístosti [3], [4]. Pro větši obytých prostor se požadovaá hodota veličiy ACH pohybe v rozezí od 1 do 0 h 1. V obytých prostorách s takto vyhovící větráí se hodotí dodržeí dalších podíek. Podíky požité v dále popsaé kokrétí případě so vedey v tab. 1. Vyhovící rozsah operativích teplot t op a vlhkostí vitřího vzdch pro oé (zií) období vyeze také šrafovaá plocha v psycoetrické diagra a obr. 1, e podobě vyzačea i sitace v letí období. Hodot podle tab. 1 sí být dosahováo v každé ístě tzv. obyté zóy vitř obytého prostor (ístosti). V opačé případě se daý prostor hodotí ako esplňící požadavky tepelé pohody ve sysl [3]. teplota rosého bod ( C) 3. Teplotí veličiy žívaé v techických orách pro vitří prostředí Ze zákoitostí výěy tepla ezi lidský těle a okolí e zá účiek výsledé teploty coby průěré povrchové teploty okolí, t. obklopících předětů a stě, a teploty vzdch. Terická fyziologie lidského těla proto závisí a způsob, aký e ístost vytápěa. V prostor ái vyšetřovaé za účele ávrh a ověřeí popisovaé etody byl priárí zdroe tepla parí kovektor ístěý věší (ochlazovaé) stěy pod oke, tě vytvářeící v celé vytápěé prostor esyetrické a eizoterí teplotí pole. Nicéě vyšetřovaá ístost vykaze dispozičě syetrii v roviě vertikálího řez ístosti od vekoví stěy k vitří protilehlé stěě. S títo zedodšeí lze předpokládat, že i teplotí pole vitř ístosti bde vykazovat istý stpeň syetrie k této roviě (hlaví eridiá). Techická ora ASHRAE [3] vádí poy výsledé a operativí teploty (čárkovaě zakresleé křivky v obr. 1 vyezící po obo straách oblast tepelé pohody v zií, resp. letí období) ako veličiy, které v sobě kobií sočasý účiek teploty vzdch, radiačí teploty okolích ploch, vlhkosti vzdch a proděí vzdch bezprostředě ad povrche pokožky a víáí Tab. 1. Vztah ezi tepelě-vlhkostí stave vzdch v iteriér a spokoeostí přítoých osob v zií období ([3], [5]) relativí vlhkost Relativí vlhkost vzdch H r (%) 0 % zia 50 Operativí teplota t op ( C) t op ( C) léto tepla ebo aopak chlad člověke. Dalšíi faktory při hledáí oblastí tepelé pohody (s íž vyádří sohlas alespoň 80 % přítoých osob) e iž zíěý stpeň fyzické aktivity spol s tepelý odpore oděv. Hodoty obo těchto veliči a so opět dáy oro [3]. Pro zií období e třeba važovat hodot fyzické aktivity evýše rovo 1, et (1 et = 58, W ), která odpovídá práci v sedě, a pro odpor oděv hodot asi 1 clo (1 clo = 0,155 K W 1 ). Dále platí, že při rozdíl teploty vzdch t a a středí radiačí teploty (Mea Radiat Teperatre) z okolích sálaících ploch t MRT eší ež 4 K lze edodše rčit t op ako prostý aritetický průěr hodot t a a t MRT. Při rychlosti proděí vzdch větší ež 0, s 1 (která se ale v obytých ístostech zřídka kdy vyskyte) e takto staoveá hodota t op poěkd vychýlea sěre k radiačí teplotě. Pro dao (zěřeo) vlhkost vzdch lze pak sado rčit správo hodot t op z rovice tepelé rovováhy tělesa (v praxi čerě atřeé kole o průěr asi 15 c ístěé ve střed vyšetřovaého prostor ve výši 1,1 ad podlaho) podle vztah ***rovice *** 50 AUTOMA 1/0 t h ta tmrt h h cv op () cv r ***rovice 3a*** h cv e sočiitel přestp tepla kovekcí (W K 1 ), h r sočiitel 0 přestp tepla radiací x (W K 1 ), t a teplota vzdch ( C), ***rovice 3b*** t MRT středí radiačí teplota ( C), τ čas (s). i p i K výpočt průěrých Pr povrchových Rai Prteplot T obklopících x x stě v xístosti x v závislosti a věších kliatických podíkách (ochlazovaá vekoví stěa) a sosedících prosto- ***rovice 3c*** rách (teplota podlahy, strop a tří vitřích T T stě) byly požity epirické vztahy pro přeos tepla x ezi x xvzdche a svislýi a vodorovýi plochai při hodotách tepelé vodivosti podle ateriál stěy (vesěs ***rovice 4*** sed- C Podíl spokoeých (Percetage of Satisfied PS, v procetech ) 0,5 až 4,5 80 1,3 až 3, % Obr. 1. Psycoetrický diagra vlhkého vzdch s vyzačeo oblastí vyhovících teplot a vlhkosti vitřího vzdch v zií období (vlevo) a částečě se překrývaící plocho pro letí období (vpravo) 70 % 60 % 50 % 15 5 ěrá vlhkost (g/kg) a 0 H Obr.. Model edorozěrého vedeí tepla věší (ochlazovao) stěo s esteýi povrchovýi teplotai a věší a vitří straě v prograové prostředí Matlab/Silik

3 l [-] teorie pro praxi vičová kostrkce oítka-cihla-oítka). Pro silěší stěy podlahy, strop a vekoví zdi, ichž vyšlo Biotovo číslo Bi > 0,1, bylo zvlášť třeba zistit povrchové teploty středědobý ěřeí, t. po dob, kdy se stěa acházela v kvazistacioárí tepelé stav. Teto stav rče i počátečí teplotí podíky edorozěrého vedeí tepla stěo popsaého Laplaceovo rovicí s požití odel v prograové prostředí Matlab/ /Silik podle obr.. 4. Teplotí a rychlostí profily proděí vitřího vzdch a ávrh roviého (D) odel V daé ístosti byla šetřea teplotí pole (středědobé ěřeí) a odhad obraz proděí vzdch (odele). Metodika apováí obo polí, teplotího i prodového, e poěrě dobře popsáa v literatře (apř. [6], [7]). Povrchové teploty všech stě byly ěřey dotykovýi teploěry. ***rovice Teplota vzdch *** (schý teploěr) byla ěřea a růzých ístech vě i vitř obyté zóy ***rovice h*** cv ta tmrt ve výškách, 1 a 170 c ad podlaho podle hcv [4]. Středí h radiačí teplota ***rovice byla zišťováa *** cv ta tmrt klový teploěre (Vero) ístěý ***rovice 3a*** hcv ve střed ístosti. Mateatický hcv ta tmrt odel obraz proděí vzdch ***rovice 3a*** představe 0 diskretizaci hcv Navierovy-Stokeso- vy x rovice (NSE) [6] v hlaví eridiá, ***rovice 3a*** t. rovié 0 řešeí prodového pole ***rovice x 3b*** 0 (3a) ***rovice x i 3b*** p i Pr Rai PrT x x x x ***rovice i 3b*** p i Pr Ra i Pr T (3b) ***rovice x 3c*** x x x i p i Pr Rai PrT ***rovice xt 3c*** xt x x (3c) x x x ***rovice T 3c*** T ***rovice so x složky 4*** x x rychlostí ve svislé a vodorové T T sěr, = 1,, ( s 1 ), ***rovice x 4*** x x x C prostorové a H sořadice ve svislé a vodorové 0 sěr, = 1,, (), ***rovice 4*** p v C parciálí a Htlak vzdch (Pa), T terodyaická 0 teplota vzdch (K), Pr, CRa Pradtlovo H a Rayleighovo číslo ( ). a 0 K řešeí NSE ericko iteračí etodo byl požit algorits s dopředý časový kroke [7] a s diferecí drhého řád časového i prostorového krok. Uvitř prostorového čtvercového kříže s diferecei Δx a Δy (výpočetí řížka Δx Δy), byly stavové veličiy považováy za kostatí [8]. Dvorozěrá výpočetí síť v roviě hlavího eridiá ístosti tak představe pravoúhlý rovoběžostě s aicei a vitří povrch obklopících stě s daýi okraovýi podíkai (lová rychlost vzdch ve vrstvě bezprostředě přiléhaící ke stěě). Prostorový kříž byl zvole atolik eý, aby byla zarčea erická stabilita výpočt. Tlak vzdch byl počítá sočasě ze stavové rovice gradietí etodo a vzdch AUTOMA 1/0 h (-) Obr. 3. Zobrazeí vypočítaých izoter v ístosti (hlaví eridiá) s asyetricky ochlazovao vekoví stěo (vpravo) při rychlosti výěy vzdch 1 h 1 ; axiálí rozdíl teplot ve vertikálí sěr vitř obyté zóy e K (požitá výpočetí řížka 5 5 bodů) byl považová za ideálí ply s Poissoovo kostato asi 1,4. K stáleí obraz proděí, a tedy dosažeí qazistacioárího stav priárí cirklace vzdch v ístosti přispívala přirozeá ifiltrace, eboť vetilačí systé byl vypt. Výsledek erického výpočt aprograovaého v azyce Digital Fortra byl zobraze v grafické progra Staford Graphic, který í zobrazit data ve dvorozěrých vektorových polích pro rychlost vzdch i izotery teplotího pole h (-) h [-] aice obyté zóy aice obyté zóy v řez ístostí (obr. 3) a edobarevý stíováí odlišit hodoty dalších stavových veliči (obr. 4). 5. Bilace CO ve vitří vzdch a ožosti eho reglace Teplotí pole ístosti spol s dvorozěrý rychlostí profile představe hlaví výstp řešeí rovic 3a, 3b a 3c. Rozložeí parciálího tlak vzdch, a tedy eho vlhkosti, e doplňící výstpe výpočt, eboť de o veličiy vázáé spol s iž zíěo stavovo rovicí vlhkého vzdch (p/ρt = = kost., ρ e hstota vzdch). Odpovídaící apa rozložeí eých rozdílů hstoty vzdch s edobarevý odstíěí ako l [-] Obr. 4. Zobrazeí dvorozěrého profil hstoty vzdch v hlaví eridiá vyšetřovaého prostor: kolísáí eích hodot vitř obyté zóy epřesahe 1,1 % (asi 0,013 kg 3, viz ěřítko vpravo), rychlost výěy vzdch 1 h 1 (požitá výpočetí řížka 6 15 bodů) výstp z progra Stadford Graphic doplěý o vyzačeí pobytové zóy e a obr. 4. Mapa rozložeí hstoty vitřího vzdch v ístosti představe vlastě o-lie oitorig axiálích odchylek relativí vlhkosti vzdch ΔH r od výchozího stáleého stav, ež se oho vyskytot vitř obyté zóy vyezeé a obr. 3 a obr. 4 odro přeršovao čáro (doporčeé aice pobytové zóy opět dává ora ISO, popř. [9]). Tato apa do isté íry sbstite příé ěřeí vlhkosti, které by si vyžadovalo poěkd epraktické a esteticky evhodé ístěí příslšých čidel a aici i vitř obyté zóy, de facto v kraí případě v těsé blízkosti pobývaících osob. Výstpí údae o vlhkosti z ateatické odel e ožé vyžít i ako odhad v blízké okolí hlavího eridiá ístosti a lze e po vhodé zpracováí požít ako vstpí veličiy reglátor řídícího klia v ístosti. Prostorovo atici rozložeí lokálích hodot relativí ebo absoltí vlhkosti lze vyžít k odhad celkové prodkce vodích par a průěré kocetrace vlhkosti v daé prostor, ale iž e ke kostrkci apy kocetrací CO, což e dáo proděí a proícháváí vrstev vzdch a akro skopické úrovi. Též vli- I (-) I (-) 51

4 1(p) 1(p) ve rozdílé atoové, popř. oleklové hotosti edotlivých plyů a par obsažeých ve vzdch by se za rčitého zedodšeí (bez važováí vliv teploty) působeí gravitace a za ideálího stav zcela klidého vzdch rozvrstvily postpě shora dolů vodí pára (voda, začka H O, oleklová hotost 18), dsík (N, 8) a kyslík (O, 3). Uszovat pro- Obr. 5. Blokové schéa reglace kvality ***rovice vitřího *** vzdch s reglátore typ MIMO s předostí vstpe sigál kocetrace CO (p hobrazová cv t proěá) a tmrt to o ožé distribci hcv CO e a základě iforací o přítoé vlhkosti eí ožé. ***rovice 3a*** Mapa lokálího rozložeí hstoty se běhe oitorováí aktalize při každé přepočítáí hodot 0 atice relativí vlhkosti vzd- ch. x Teto přepočet proběhe bezprostředě po setí údaů síačů teploty a vlhkosti ***rovice 3b*** a také e-li rozdíl od předchozí hodoty hstoty v daé ístě ložeé v téže atici v prostředí i p i Matlab větší Prež eho přede Rai Pr zvoleá T iiálí x hodota. x Závislost x x ezi ožství vodí páry a ožství CO prodkovaýi ***rovice 3c*** člověke e v alé rozsah fyzikálích aktivit člověka a stálého tepelého odpor oděv T T lieárí. Při větších rozsazích se ěí v elieárí x závislost, x x ktero lze dobře aproxiovat ocio fkcí či v odchylkové tvar s požití ***rovice 4*** ohočle C ΔC(p) = f(h r, p) a 0 H reglátor MIMO, G(p) y(p) (4) ΔC e odchylka okažité r kocetrace oxid hličitého C od eí vztažé hodoty C 0 v čase τ = 0, t. ΔC = C C 0 (pp), ΔH r odchylka okažité relativí vlhkosti vzdch H r od eí vztažé hodoty v čase τ = 0 (%), a koeficiet, který e v alé rozsah zěy vlhkosti vzdch kostatí (pp % ). Hodoty kocetrací CO so opět kládáy do vektor a průběžě aktalizováy v progra Matlab v totéž časové krok, v ěž se s požití stavové rovice počítá relativí vlhkost. Ke staoveí hodoty koeficiet a, = 0, 1,, v rovici (4) e třeba edorázově provést kalibraci s přístroi dostatečé přesosti, ěřidel kocetrace CO elépe s čidly pracícíi a pricip útl ifračerveého zářeí. Jestliže hodota kocetrace CO ačteá do vektor příští výpočte dosáhe evětší povoleé hodoty ebo i překročí, á sigál 1 (p) kocetrace CO a vstp do reglátor typ MIMO řídícího vitří klia z hygieického hlediska předost před vstpíi sigály i (p) reprezetícíi teplot, popř. vlhkost vzdch v iteriér. Scheaticky e toto kázáo a obr. 5 a při záé přeosové atici G(p) reglátor (daé požitý reglátore, ečastěi P ebo PI, popř. PS reglátor) vyplývá velikost výstpího sigál y(p) v obrazové oblasti y(p) = G(p)(p) (5) Při vetilaci řízeé podle teploty, popř. vlhkosti s priorití sledováí kocetrace CO podle obr. 5 vzroste akčí zásahe reglátor ožství přiváděého věšího vzdch s ižší kocetrací CO, který se vitř ístosti zředí kocetrace ee CO, ale i dalších kotaiatů a pachů volňovaých ze stavebí kostrkce, zařízeí ístosti i člověka saotého pod staoveý práh. Opačě, při d(τ) B(τ) F(τ) C(τ) pokles kocetrace CO, se přiváděé ožství čerstvého vzdch vrací zpět a původí hodot. Pokles kocetrace CO pod akceptovatelo ez (dao podle drh ístosti a způsob eího vy žití) pp zaeal splěí kritéria pro poszováí odérové složky prostředí, ktero e právě úroveň kocetrace oxid hličitého a která e akceptovatelá většio osob. 6. Dyaická atice kocetrací CO v prostředí Matlab PI(τ) Časová aktalizace atice kocetrací CO v progra Matlab e výhodá také proto, že reakce a do isté íry i adaptace lidského těla vystaveého zátěži CO so časově závislé. Všeobecě přiíaý doket [11] staove bezpečo kocetraci CO v ovzdší 000 pp při osi hodiách a pp při patácti itách pobyt a pracovišti. Průěrá kocetrace CO běhe osi hodi eá tedy překročit aici 000 pp a obdobě průěrá kocetrace ve čtvrthodiě eá překročit pp. Uvedeé eze byly rčey experietálě pro zdravého dospělého člověka a esí být vhodé pro děti a starší osoby. Zíěé orativy lze s výhodo požít k optializaci řízeí výěy vzdch a oezeí četosti spoštěí vetilátor zaišťícího větráí sledovaého prostor. K to e tá zalost kocetrace CO a tred (rychlosti a sěr) eí zěy v čase. V daé případě se tato zalost získá s požití záza axiálích hodot relativí vlhkosti (parciálího tlak vodí páry ve vzdch, a tedy axiálích hodot kocetrace CO ) zištěých v síti 8 15 bodů v hlaví eridiáové řez ístostí v časových krocích bezprostředě předcházeících okažik rčeí aktálí axiálí hodoty. V příslšých aticích so pak vždy spol s aktálíi hodotai relativí vlhkosti a kocetrace CO ložey eich hodoty z předcházeících dvo časových vzorků, a to pro dva body sosedící v roviě hlavího eridiá ístosti ve svislé sěr. Je-li tred árůst kocetrace CO zištěý z vedeých tří vzorků (sklo tečy k eich spoici) alý, espoští reglátor vetilaci ístosti hed při překročeí astaveé ezí hodoty kocetrace CO, ale až při Obr. 6. Model reglačího obvod kocetrace CO /relativí vlhkosti v ístosti s PI reglátore a sledováí o-lie řízeých veliči (blok C) H r(τ) překročeí této aice o přede astaveo hodot, apř. 5 % z axiálího rozsah 000 pp ( % pro pp). Uvedeé atice, t. atice hodot relativí vlhkosti a atice kocetrací CO, so v odel a obr. 6 reprezetováy aticei v systé Matlab po řadě ozačeýi F(τ) a C(τ). Dále v obr. 6 začí vektor d(τ) porchovo veliči, B(τ) atici vstp a PI(τ) proporcioálě-itegračí reglátor řídící ožství čerstvého vzdch přiváděého do ístosti. Blok C(τ) obsahe rovici (4). Model zavřeého reglačího obvod po dle obr. 6 byl realizová v prograové prostředí Matlab/Silik []. 7. Závěr C(τ) c(τ) Pro dao ístost, klasifikovao podle EN ako obytý prostor v tzv. bdově s alý zečištěí (low-polltig bildigs), s rozěry: ístosti (délka šířka výška), odel (1:6) , obyté zóy , obsazeo edo dospělo osobo s fyzicko aktivito eší ež 1, et (práce vsedě) byla sestavea dvorozěrá apa stavových veliči vlhkého vzdch v roviě hlavího eridiá ístosti. Ze stavové rovice pro vlhký vzdch byla vypočítáa relativí a absoltí vlhkost vitřího vzdch a eí axiálí hodoty. Z fkčí závislosti ezi prodkcí vodí páry a ožství CO prodkovaého člověke při daé fyzické aktivitě byla aplěa atice hodot kocetrací CO. Tato 5 AUTOMA 1/0

5 atice byla v prograové prostředí Matlab požita k odelováí zásah PI reglátor ovládaícího ožství čerstvého vzdch (kocetrace 450 pp CO ) přiváděého do ístosti. Po dob reglace odpovídaící osihodiové pracoví době byla průěrá hodota kocetrace CO dostatečě vzdálea od přípsté hladiy 000 pp podle [1]. Akčí zásah PI reglátor ásledící tepelě-vlhkostí požadavek byl pro sížeí kocetrace CO přívode vzdch s kocetrací 450 pp CO dostačící. Odhad kocetrace a eí závislosti a relativí vlhkosti platí za předpoklad absece akýchkoliv techologických zdroů CO v daé prostor. Literatra: [1] ISO EN 7730: Moderate theral eviroets deteriatio of the PMV ad PPD idices ad specificatio of the coditios for theral cofort. ISO, [] MATELL, M. S. MECK, W. H.: Neropsychological echaiss of iterval tiig behavior. BioEssays, 000,, 94 3, Joh Wiley & Sos, Ic. [3] ASHRAE Stadard : Theral eviroet coditios for ha occpacy. [4] ISO 776: Ergooics of the theral eviroet istrets for easrig physical qatities. ISO, [5] HUMPHREYS, M. A.: Otdoor teperatres ad cofort idoors. Bildig Research ad Practice, 1978, Vol. 6, No.. [6] TIAN, Y. S. KARAYIANNIS, T. G.: Low trblece atral covectio i a air filled sqare cavity, Part I: The theral ad flid flow fields. Iteratioal Joral of Heat ad Mass Trasfer, 000, Vol. 43 (6), pp [7] WEATHERS, J. W.: A Stdy Of Coptatioal Flid Dyaics Applied To Roo Air Flow. Oklahoa Cistia Uiversity of Sciece ad Arts, [8] WILLIAMS, P. T. BAKER, A. J. KELSO, R. M.: Nerical calclatio of roo air otio part : The cotiity costrait fiite eleet ethod for tee-diesioal icopressible theral flows. ASHRAE Trasactios, 1994, Vol. 0, Part 1, pp [9] TOFTUM, J. JORGENSEN, A. S. FAN- GER, P. O.: Upper liits of air hidity for prevetig war respiratory discofort. Eergy ad Bildigs, 1998, Vol. 8, pp [] HACH, L. KATOH, Y. JANICEK, P.: PS-atrices as Copleetary Ipt for Theral Cofort Cotrollers. I: Proceedigs of Techical Coptig Prage, 008, ISBN [11] ASHRAE Stadard : Vetilatio for Acceptable Idoor Air Qality. [1] ASTM Stadard D : Usig Idoor Carbo Dioxide Cocetratios to Evalate Idoor Air Qality ad Vetilatio. Dr. Eg. Lbos Hach, Ph.D., ústav aplikovaé fyziky a ateatiky, Faklta cheicko-techologická, Uiverzita Pardbice Dr. Eg. Yaso Katoh, Departet of Mechaical Egieerig, Faclty of Egieerig, Yaagchi Uiversity, Ube, Japosko Čláek vychází z příspěvk atorů s ázve CO cotrol alterative for healthy residetial spaces vedeých a kofereci Techical Coptig Prage TCP 009, Praha, lisad 009. Evropsko ce rok za eergeticky úsporý proekt získal český Siees Prestiží Evropsko ce pro eergetické slžby v kategorii Nelepší proekt eergetických slžeb v koerčí sektor za rok 009 získal tý českých ižeýrů za eergeticky úsporé řešeí vyžité v závodě a výrob elektrootorů společosti Siees v Mohelici. Díky úspěšé proekt závod spořil více ež 50 % ročí spotřeby eergie a vytápěí, ohřev teplé vody a výrob techologické páry. Sočasě poohl výzaě sížit eise CO. Evropsko ceo pro eergetické slžby so každoročě oceňováy iořádé počiy při rozvoi eergetických slžeb v Evropě. Zástpci společosti Siees oceěí převzali 13. září 0 v Brsel v ráci Evropského de eergetických slžeb, kterého se zúčastila také Coie Hedegaardová, erokoisařka pro oca kliat. Porota složeá z eziárodích expertů oceila ohelický proekt předevší pro výši dosažeých úspor eergie, pozitiví dopad a životí prostředí a vliv a rozvo eergetické efektivosti v sokroé sektor. V ráci oceěého proekt byla v ohelické výrobí závodě optializová- AUTOMA 1/0 a výroba a distribce tepla. Zakázka v hodotě 44,5 ilio kor slvě garate úspor iiálě 31 % z původích celkových ročích ákladů a teplo, což představe 14,1 i lio kor. Doba ávratosti celé ivestice čií pohé tři roky. Pro techologické účely byly istalováy tři vyvíeče páry. Výrobí haly so yí Obr. 1. Předáváí cey za Nelepší proekt eergetických slžeb v koerčí sektor (zleva: Radi Kohotek, ředitel útvar eergetických slžeb společosti Siees, erokoisařka pro oca kliat, paí Coie Hedegaardová a Gar Lie, reprezetat Evropského sdržeí poskytovatelů eergetických slžeb) vytápěy teplovzdšýi plyovýi edotkai, teplá voda se připrave lokálě v plyových zdroích přesě podle potřeby. Všecha ově istalovaá zařízeí so řízea systée Siees Desigo PX s dispečerský pracoviště vybaveý vizalizačí rozaí, díky ěž oho zodpovědí pracovíci a oitor sledovat aktálí stav i průběhy teplot v čase, spotřeb eergií a vody, iforace o provoz či alarí hlášeí v libovolé z více ež padesáti bdov v areál závod. Přehled o spotřebách eergií zaišťe oitorovací systé EMC (Eergy Moitorig a Cotrollig). Siees byl v posledích ěkoloika letech za eergeticky úsporé proekty oceě iž ěkolikrát. V roce 006 získal ce za Nelepší eergeticky úsporý proekt pro bdovy v aetk ěsta Berlí a toto oceěí obháil i o rok pozděi eergeticky úsporý proekte krytého bazé Brigittea ve Vídi. V ráci České repbliky obdržel v roce 006 oceěí Eergetický proekt rok za úspěšo revitalizaci areál psychiatrické léčeby Kosoosy. (Siees, s. r. o.) 53

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ ÝMĚNA ZDUCHU A INTERIÉROÁ POHODA PROSTŘEDÍ AERKA J. Fakulta architektury UT v Brě, Poříčí 5, 639 00 Bro Úvod Jedím ze základích požadavků k zabezpečeí hygieicky vyhovujícího stavu vitřího prostředí je

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu . ýpočty s využití vztahů ezi stavovýi veličiai ideálího plyu Ze zkušeosti víe, že obje plyu - a rozdíl od objeu pevé látky ebo kapaliy - je vyeze prostore, v ěž je ply uzavře. Přítoost plyu v ádobě se

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATED RA F YZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméo TUREČEK Daiel Datum měřeí 8.11.2006 Stud. rok 2006/2007 Ročík 2. Datum odevzdáí 15.11.2006 Stud.

Více

Jednotkou tepla je jednotka energie, tj. 1 Joule (J). Z definice dále plyne, že jednotkou tepelného toku je 1 J/s ( neboli 1 W )

Jednotkou tepla je jednotka energie, tj. 1 Joule (J). Z definice dále plyne, že jednotkou tepelného toku je 1 J/s ( neboli 1 W ) 5. Sdíleí tepla. pomy: Pomem tepelá eergie ozačueme eergii mikroskopického pohybu částic (traslačího, rotačího, vibračího). Měřitelou mírou této eergie e teplota. Teplo e část vitří eergie, která samovolě

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

GRADIENTNÍ OPTICKÉ PRVKY Gradient Index Optical Components

GRADIENTNÍ OPTICKÉ PRVKY Gradient Index Optical Components Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techiky, automatického řízeí a iformatiky Ústav přístrojové a řídicí techiky ČVUT v Praze, odbor přesé mechaiky a optiky Techická 4, 66 7 Praha 6 GRADIENTNÍ

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍHO MĚŘENÍ DEFORMACÍ VLNOPLOCHY S UŽITÍM MATLABU

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍHO MĚŘENÍ DEFORMACÍ VLNOPLOCHY S UŽITÍM MATLABU VYHODNOCENÍ LABORATORNÍHO MĚŘENÍ DEFORMACÍ VLNOPLOCHY S UŽITÍM MATLABU J.Novák P.Novák A.Mikš katedra zik Fakulta stavebí ČVUT v Praze Abstrakt Čláek se zabývá použití sstéu MATLAB pro počítačové vhodocováí

Více

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz Fiačí řízeí podiku Téma: Časová hodota peěz Faktor času se ve fiačím řízeí uplatňuje a) při rozhodováí o ivesticích b) při staoveí trží cey majetku podiku c) při ukládáí volých peěžích prostředků d) při

Více

Nejistoty v mìøení III: nejistoty nepøímých mìøení

Nejistoty v mìøení III: nejistoty nepøímých mìøení Nestoty v ìøeí III: estoty epøíých ìøeí MÌØIÍ TEHNIK V èácích [] a [] by podá pøehed soèasých ázorù a probeatk estot v ìøeí obecì a pøedstave zpùsob výpoèt estot pø éì ároèých pøíých ìøeích. Teto tøetí

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu MĚŘENÍ INDEXU LOMU REFRAKTOMETREM Jedou z charakteristických optických veliči daé látky je absolutím idexu lomu. Je to podíl rychlosti světla ve vakuu c a v daém prostředí v: c (1) v Průchod světla rozhraím

Více

Metoda datových obalů DEA

Metoda datových obalů DEA Metoda datoých obalů DEA Model datoých obalů složí ro hodoceí techické efektiit rodkčích jedotek ssté a základě elosti stů a ýstů. Protože stů a ýstů ůže být íce drhů, řadí se DEA ezi etod icekriteriálího

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

ODRAZ A LOM SVTLA. Odraz svtla lom svtla index lomu úplný odraz svtla píklady

ODRAZ A LOM SVTLA. Odraz svtla lom svtla index lomu úplný odraz svtla píklady ODRAZ A LOM SVTLA Odraz svtla lo svtla idex lou úplý odraz svtla píklady Každý z Vás se urit kdy díval do vody. Na klidé vodí hladi vidl kro svého obrazu také kaey ebo písek a d. Na základí škole jste

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Je vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým epotřebujeme zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb:

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb: ruhlář Michal 8.. 5 Laboratorí práce č. Úloha č. 9 Polarizace světla a Browův pohyb: ϕ p, C 4% 97,kPa Úkol: - Staovte polarizačí schopost daého polaroidu - Určete polarimetrem úhel stočeí kmitavé roviy

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

1. Rozdělení četností a grafické znázornění Předpokládejme, že při statistickém šetření nás zajímá jediný statistický znak x, který nabývá

1. Rozdělení četností a grafické znázornění Předpokládejme, že při statistickém šetření nás zajímá jediný statistický znak x, který nabývá Statitická šetřeí a zpracováí dat Statitika e věda o metodách běru, zpracováí a vyhodocováí tatitických údaů. Statitika zkoumá polečeké, přírodí, techické a. evy vždy a dotatečě rozáhlém ouboru údaů. Matematická

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Měřící technika - MT úvod

Měřící technika - MT úvod Měřící techika - MT úvod Historie Už Galileo Galilei zavádí vědecký přístup k měřeí. Jeho výrok Měřit vše, co je měřitelé a co eí měřitelým učiit platí stále. - jedotá soustava jedotek fyz. veliči - símače

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková Základy statistiky Zpracováí pokusých dat Praktické příklady Kristia Somerlíková Data v biologii Zak ebo skupia zaků popisuje přírodí jevy, úlohou výzkumíka je vybrat takovou skupiu zaků, které charakterizují

Více

ij m, velikosti n je tvořen (n m) rozměr-ným polem dat x 11 ... x 12 ... x 22 x n1 ... x n2 7.1 Druhy korelačních koeficientů

ij m, velikosti n je tvořen (n m) rozměr-ným polem dat x 11 ... x 12 ... x 22 x n1 ... x n2 7.1 Druhy korelačních koeficientů 1 7 KORELACE Pro vyádřeí itezity vztahů ezi složkai ξ ξ -rozěrého áhodého vektoru 1 ξ se používá korelačích koeficietů Data tvoří áhodý výběr z -rozěrého rozděleí áhodého vektoru ξ Neuvažue se obyčeě a

Více

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovi v ČR. Sklizeň z ěkolika posledích let jsme vložili do tabulky 10.10. V kapitole 7. Idexy

Více

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu Teorie kompezace jalového iduktivího výkou. Úvod Prvky rozvodé soustavy (zdroje, vedeí, trasformátory, spotřebiče, spíací a jistící kompoety) jsou obecě vzato impedace a jejich áhradí schéma můžeme sestavit

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3

Více

Optické vlastnosti atmosféry, rekonstrukce optického signálu degradovaného průchodem atmosférou

Optické vlastnosti atmosféry, rekonstrukce optického signálu degradovaného průchodem atmosférou INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Optické vlastosti atmosféry, rekostrukce optického sigálu degradovaého průchodem atmosférou Učebí texty k semiáři Autor: Dr. Ig. Zdeěk Řehoř UO Bro) Datum: 22. 10. 2010

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

Chladničky a mrazničky

Chladničky a mrazničky Skupia Liebherr Široký sortiet výrobků Skupia Liebherr je jedí z ejvětších výrobců stavebích strojů a světě. Liebherr á vysoce hodoté výrobky a služby a dobrou pověst také v oha jiých oblastech. Ty zahrují

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Interakce světla s prostředím

Interakce světla s prostředím Iterakce světla s prostředím světlo dopadající rozptyl absorpce světlo odražeé světlo prošlé prostředím ODRAZ A LOM The Light Fatastic, kap. 2 Light rays ad Huyges pricip, str. 31 Roviá vla E = E 0 cos

Více

4. Základní výpočty vycházející z chemických rovnic

4. Základní výpočty vycházející z chemických rovnic 4. Základí výpočty vycházející z cheických rovic heické rovice vyjadřující eje jaké látky spolu reagují (reaktaty, edukty) a jaké látky reakcí vzikají (produkty), ale i vztahy ezi ožstvíi spotřebovaých

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5. Příklad V kompresoru je kotiuálě stlačová objemový tok vzduchu [m 3.s- ] o teplotě 20 [ C] a tlaku 0, [MPa] a tlak 0,7 [MPa]. Vypočtěte objemový tok vzduchu vystupujícího z kompresoru, jeho teplotu a příko

Více

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba Příklady k předášce 9 - Zpětá vazba Michael Šebek Automatické řízeí 205 6--5 Příklad: Přibližá iverze tak průřezu s výškou hladiy y(t), přítokem u(t) a odtokem dy() t dt + 2 yt () = ut () Cíl řízeí: sledovat

Více

á Í š ů á š Ď í á Š č á š á íš ř á Íí ě á č í í á á á ť ř ň ě č íč í í ť ě ť ě á á í é á í š ť á Ťí ě í í í á č íšť á í í í ě ť ě á á í Ťí š š í ďě á í ť šť á í í ě í š í ďé á í á í Ť á ďě á í í š é á

Více

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA Počet automobilů Ig. Martia Litschmaová EXPLORATORNÍ ANALÝZA.1. Níže uvedeá data představují částečý výsledek zazameaý při průzkumu zatížeí jedé z ostravských křižovatek, a to barvu projíždějících automobilů.

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15 VŠB - T Ostrava, FE MĚŘENÍ PARAMETRŮ OVĚTLOVACÍCH OTAV VEŘEJNÉHO OVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGLÁTOR E5 Řešitelé: g. taislav Mišák, Ph.D., Prof. g. Karel okaský, Cc. V Ostravě de.8.2007 g. taislav Mišák, Prof.

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU Matematické modelováí (KMA/MM Téma: Model pohybu mraveců Zdeěk Hazal (A8N18P, zhazal@sezam.cz 8/9 Obor: FAV-AVIN-FIS 1. ÚVOD Model byl převzat z kihy Spojité modely v biologii

Více

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma 3. Decibelové veličiy v akustice, kmitočtová ásma V ředchozí kaitole byly defiováy základí akustické veličiy, jako ař. akustický výko, akustický tlak a itezita zvuku. Tyto veličiy ve v raxi měí o moho

Více

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa...

IV-1 Energie soustavy bodových nábojů... 2 IV-2 Energie elektrického pole pro náboj rozmístěný obecně na povrchu a uvnitř objemu tělesa... IV- Eergie soustavy bodových ábojů... IV- Eergie elektrického pole pro áboj rozmístěý obecě a povrchu a uvitř objemu tělesa... 3 IV-3 Eergie elektrického pole v abitém kodezátoru... 3 IV-4 Eergie elektrostatického

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Ideální struktura MIS Metal-Insulator-Semiconductor M I S P. Ideální struktura MIS. Ideální struktura MIS. Ochuzení. Akumulace U = 0 U > 0 U < 0 U = 0

Ideální struktura MIS Metal-Insulator-Semiconductor M I S P. Ideální struktura MIS. Ideální struktura MIS. Ochuzení. Akumulace U = 0 U > 0 U < 0 U = 0 truktura M Akuulace, ochuzeí, slabá a silá iverze rahové apětí, způsob vziku iverzí vrstv Kapacitor M, proud dielektrickou vrstvou razistor MOF truktura, pricip čiosti deálí VA charakteristika odporová

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu 1. Defiice elektrického pohou Pod pojmem elektrický poho rozumíme soubor elektromechaických vazeb a vztahů mezi pracovím mechaismem a elektromechaickou soustavou. Mezi základí tři části elektrického pohou

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

3 - Póly, nuly a odezvy

3 - Póly, nuly a odezvy 3 - Póly, uly a odezvy Michael Šebek Automatické řízeí 5 3--5 Automatické řízeí - Kyberetika a robotika Póly přeosu jsou kořey jmeovatele pro gs () = bs () as () jsou to komplexí čísla si: as ( i) = pokud

Více

Základní pojmy kombinatoriky

Základní pojmy kombinatoriky Základí pojy kobiatoriky Začee příklade Příklad Máe rozesadit lidí kole kulatého stolu tak, aby dva z ich, osoby A a B, eseděly vedle sebe Kolika způsoby to lze učiit? Pro získáí odpovědi budee potřebovat

Více

Logické rovnice. 1 Úvod. 2 Soustavy logických rovnic

Logické rovnice. 1 Úvod. 2 Soustavy logických rovnic Logické rovice J Bborák, Gyáziu Česká Líp, bbork@sez.cz Ev Svobodová, Krlíské gyáziu, evsvobo@gil.co Doiik Tělupil, Gyáziu Bro, dtelupil@gil.co Abstrkt Záklde šeho iiproektu e počítáí poocí Booleovy lgebry

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Chladničky a mrazničky

Chladničky a mrazničky Chladičky a razičky od Liebherru ajdete všude, kde je klade velký důraz a služby a poradeství. V odboré obchodě! Chladičky a razičky 00/0 Váš odborý prodejce Vá rád a odborě poradí při výbĕru správého

Více

EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC

EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC Marcela Kožeá Uiverzita Pardubice, Fakulta ekoomicko-správí, Ústav ekoomiky a maagemetu Abstract: Ivestmet decisio makig belogs to the most importat decisio of eterprise

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely KABELY Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodé vláko): metalické kabely optické kabely Metalické kabely: osou veličiou je elektrické apětí ebo proud obvykle se jedá o vysokofrekvečí přeos

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

DYNAMIC PROPERTIES OF ELECTRONIC GYROSCOPES FOR INERTIAL MEASUREMENT UNITS

DYNAMIC PROPERTIES OF ELECTRONIC GYROSCOPES FOR INERTIAL MEASUREMENT UNITS DYNAMIC PROPERTIES OF ELECTRONIC GYROSCOPES FOR INERTIAL MEASUREMENT UNITS Jiří Tůma & Jiří Kulháek Abstract: The paper deals with the dyamic properties of the electroic gyroscope as a sesor of agular

Více

1. Základy měření neelektrických veličin

1. Základy měření neelektrických veličin . Základ měřeí eelektrckých velč.. Měřcí řetězec Měřcí řetězec (měřcí soustava) je soubor měřcích čleů (jedotek) účelě uspořádaých tak, ab blo ožě splt požadovaý úkol měřeí, tj. získat formac o velkost

Více

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Cvičení č. 2 NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ SÁLAVÉ A PRŮMYSLOVÉ VYTÁPĚNÍ Cvičení č NÁVRH TEPLOVODNÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Ing Jindřich Boháč JindrichBohac@fscvtcz +40-435-488 ístnost B1 807 1 Sálavé vytápění = PŘEVÁŽNĚ sálavé vytápění ROZDĚLENÍ

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB

METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB 6 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB Miisterstvo zdravotictví vydává podle 80 odst., písm. a)

Více

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ České vysoké učeí techické v Praze Fakulta stroí Ústav techiky prostředí Disertačí práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ Ig. Michal Duška Studií obor: Techika prostředí

Více

8. cvičení 4ST201-řešení

8. cvičení 4ST201-řešení cvičící 8. cvičeí 4ST01-řešeí Obsah: Neparametricé testy Chí-vadrát test dobréshody Kotigečí tabuly Aalýza rozptylu (ANOVA) Vysoá šola eoomicá 1 VŠE urz 4ST01 Neparametricé testy Neparametricétesty využíváme,

Více

Úvod do zpracování měření

Úvod do zpracování měření Laboratorí cvičeí ze Základů fyziky Fakulta techologická, UTB ve Zlíě Cvičeí č. Úvod do zpracováí měřeí Teorie chyb Opakujeme-li měřeí téže fyzikálí veličiy za stejých podmíek ěkolikrát za sebou, dostáváme

Více

DISTRIBUČNÍ ÚLOHY. Cílem pokrývacího problému je vybrat firmy tak, aby byly co nejlevněji pokryty všechny úkoly.

DISTRIBUČNÍ ÚLOHY. Cílem pokrývacího problému je vybrat firmy tak, aby byly co nejlevněji pokryty všechny úkoly. Distribučí úlohy DISTRIBUČNÍ ÚLOHY KONTEJNEROVÝ DOPRAVNÍ PROBLÉM, ROZŠÍŘENÁ ÚLOHA BATOHU (BIN PACKING PROBLEM), ÚLOHA OPTIMÁLNÍHO ROZMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ, ÚLOHA O POKRYTÍ. POKRÝVACÍ A DĚLÍCÍ PROBLÉM (SET COVERING

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY VYSOKÉ UČEÍ TECHICKÉ V BRĚ BRO UIVERSITY OF TECHOLOGY FAKULTA STROJÍHO IŽEÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A IFORMATIKY FACULTY OF MECHAICAL EGIEERIG ISTITUTE OF AUTOMATIO AD COMPUTER SCIECE MODELY HROMADÉ OBSLUHY

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU

HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU HODNOCENÍ PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ JAKOSTI ZIMNÍCH KAPALIN DO OSTŘIKOVAČŮ V PROVOZU Ja SKOLIL 1*, Štefa ČORŇÁK 2*, Ja ULMAN 3 1* Velvaa, a.s., 273 24 Velvary, Česká republika 2,3 Uiverzita obray v Brě, Kouicova

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus Podklady předmětu pro akademický rok 006007 Radim Faraa Obsah Tvorba algoritmů, vlastosti algoritmu. Popis algoritmů, vývojové diagramy, strukturogramy. Hodoceí složitosti algoritmů, vypočitatelost, časová

Více

Vestavné chladničky a mrazničky 2015. Skupina Liebherr

Vestavné chladničky a mrazničky 2015. Skupina Liebherr Skupia Liebherr Široký sortimet výrobků Skupia Liebherr je jedím z ejvětších výrobců stavebích strojů a světě. Liebherr má vysoce hodoté výrobky, služby a dobrou pověst i v moha jiých oblastech. Ty zahrují

Více

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročík LVII 28 Číslo 5, 2009 ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ L. Papírík

Více

Interval spolehlivosti pro podíl

Interval spolehlivosti pro podíl Iterval polehlivoti pro podíl http://www.caueweb.org/repoitory/tatjava/cofitapplet.html Náhodý výběr Zkoumaý proce chápeme jako áhodou veličiu určitým ám eámým roděleím a měřeá data jako realiace této

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi 000 4. Napěťové poměry v distribučí soustavě 4.1 Napěťové poměry při bezporuchovém provozím stavu Charakteristickým zakem kvality dodávaé elektrické

Více

Atomová hmotnostní jednotka, relativní atomové a molekulové hmotnosti Atomová hmotnostní jednotka u se používá k relativnímu porovnání hmotností

Atomová hmotnostní jednotka, relativní atomové a molekulové hmotnosti Atomová hmotnostní jednotka u se používá k relativnímu porovnání hmotností . Základí cheické výpočty toová hotostí jedotka, relativí atoové a olekulové hotosti toová hotostí jedotka u se používá k relativíu porováí hotostí ikročástic, atoů a olekul a je defiováa jako hotosti

Více

Jestliže nějaký objekt A můžeme vybrat m způsoby a jiný objekt B lze vybrat n způsoby, potom výběr buď A nebo B je možné provést m+n způsoby.

Jestliže nějaký objekt A můžeme vybrat m způsoby a jiný objekt B lze vybrat n způsoby, potom výběr buď A nebo B je možné provést m+n způsoby. V kapitole Ituitiví kobiatorika jse řešili příklady více éě stejý způsobe a stejých pricipech. Nyí si je zobecíe a adefiujee obvyklou teriologii. pravidlo součtu: Jestliže ějaký objekt A ůžee vybrat způsoby

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

PRYSKYŘICE PRO PRŮMYSLOVOU DEMINERALIZACI VODY JAKO POMOCNÍCI SYNTETICKÉHO CHEMIKA

PRYSKYŘICE PRO PRŮMYSLOVOU DEMINERALIZACI VODY JAKO POMOCNÍCI SYNTETICKÉHO CHEMIKA PRYSKYŘICE PR PRŮMYSLVU DEMIERALIZACI VDY JAK PMCÍCI SYTETICKÉ CEMIKA Pavel Pazdera, Barbora Adělová, Vladiíra Datiská, Marcela Chielová, Daa ěečková, Markéta Procházková, Richard Ševčík, Ja Šibera a Karel

Více

Co je to statistika? Statistické hodnocení výsledků zkoušek. Úvod statistické myšlení. Úvod statistické myšlení. Popisná statistika

Co je to statistika? Statistické hodnocení výsledků zkoušek. Úvod statistické myšlení. Úvod statistické myšlení. Popisná statistika Co e to statistika? Statistické hodoceí výsledků zkoušek Petr Misák misak.p@fce.vutbr.cz Statistika e ako bikiy. Odhalí téměř vše, ale to edůležitěší ám zůstae skryto. (autor ezámý) Statistika uda e, má

Více

ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKY

ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKY Záš pojmy A. Popiš aspoň jede fyzikálí experimet měřeí rychlosti světla. - viz apříklad Michelsoův, Fizeaův, Roemerův pokus. Defiuj a popiš fyzikálí veličiu idex lomu. - je to bezrozměrá fyzikálí veličia

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky Katedra obecé elektrotechiky ASYCHROÍ STROJE Obsah. Výzam a oužití asychroích motorů 2. rici čiosti asychroího motoru 3. Rozděleí asychroích motorů 4.

Více

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ Ivestičí horizot IH: doba, po kterou má ivestor v daé ivestici vázáy své peíze. Při ivestici do dluhopisu jsme vystavei riziku změy výosů Uvažujme

Více

Metody odhadu poptávky a nabídky v podmínkách nerovnovážného modelu

Metody odhadu poptávky a nabídky v podmínkách nerovnovážného modelu 4. eziárodí koferece Řízeí a odelováí fiačích rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekooická fakula, kaedra Fiací.-. září 8 Meody odhadu popávky a abídky v podíkách erovovážého odelu Pavla Vodová Absrak Cíle ohoo

Více

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly.

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly. 0. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Dovedosti :. Chápat pojem faktoriál a ovládat operace s faktoriály.. Zát defiici kombiačího čísla a základí vlastosti kombiačích čísel. Ovládat jedoduché operace

Více

1. Základy počtu pravděpodobnosti:

1. Základy počtu pravděpodobnosti: www.cz-milka.et. Základy počtu pravděpodobosti: Přehled pojmů Jev áhodý jev, který v závislosti a áhodě může, ale emusí při uskutečňováí daého komplexu podmíek astat. Náhoda souhr drobých, ezjistitelých

Více