eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C"

Transkript

1 eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C

2 2

3 O B S A H Záznam o zmnách... 5 Rozsah znalostí... 6 Seznam použitých znaek a zkratek... 7 ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I - Úvodní ustanovení... 9 Kapitola II - Peprava zavazadel a zásilek obecn... 9 Kapitola III - Peprava zavazadel zamstnanc D ÁST DRUHÁ RUNÍ ZAVAZADLA ÁST TETÍ SPOLUZAVAZADLA ÁST TVRTÁ ÚSCHOVA BHEM PEPRAVY ÁST PÁTÁ CESTOVNÍ ZAVAZADLA - VNITROSTÁTNÍ PEPRAVA Kapitola I - Podej cestovního zavazadla Kapitola II - Pezkoumání obsahu cestovního zavazadla 23 Kapitola III - Zmna pepravní smlouvy Kapitola IV - Výdej cestovního zavazadla ve stanici na cest nebo ve stanici cílové Kapitola V - Uložení cestovního zavazadla ve stanici.. 29 Kapitola VI - Neodebraná cestovní zavazadla Kapitola VII - Peprava vojenských zavazadel ÁST ŠESTÁ ZÁSILKY Kapitola I - Obecn Kapitola II - Podej kurýrní zásilky k peprav Kapitola III - Kurýrní zásilky za smluvní dovozné Kapitola IV - Kurýrní zásilky na dobírku Kapitola V - Zrušení pepravní smlouvy Kapitola VI - Manipulace s kurýrními zásilkami Kapitola VII - Výdej kurýrních zásilek Kapitola VIII - Kurýrní zásilky neodebrané píjemcem Kapitola IX - Kurýrní zásilky pepravované na základ zvláštních podmínek ÁST SEDMÁ SOUPISKY

4 ÁST OSMÁ MIMOÁDNOSTI V DOPRAV Kapitola I - Obecná pravidla Kapitola II - Mimoádnosti v azení soupravy Kapitola III - Výluky Kapitola IV - Vyerpání kapacity Kapitola V - Zákaz pepravy ÁST DEVÁTÁ MEZINÁRODNÍ PEPRAVA ZAVAZADEL Kapitola I - Úvodní ustanovení Kapitola II - Peprava jízdních kol Kapitola III - Peprava jízdních kol, koárk a ostatních pedmt na Slovensko 49 Kapitola IV - Zjednodušená peprava jízdních kol D - ÖBB 50 Kapitola V - Peprava dtských koárk a jízdních kol D - PKP Kapitola VI - Rzné ÁST DESÁTÁ VYIZOVÁNÍ REKLAMACÍ Z PEPRAVY ZAVAZADEL CESTUJÍCÍCH A ZÁSILEK Kapitola I - Záznam došlých reklamací. 51 Kapitola II - Pezkoumání reklamace.. 52 Kapitola III - Projednání reklamace.. 53 Kapitola IV - Odpovdnost za zpoždný výdej cestovního zavazadla, pekroení dodací lhty zásilky, ztrátu nebo poškození. 55 Kapitola V - Vyízení reklamace 55 Kapitola VI - Výplata uznaných ástek z reklamací. 56 Kapitola VII - Námitky proti vyízení reklamace. 57 Kapitola VIII - Evidence reklamací.. 57 SOUVISEJÍCÍ TARIFY A PEDPISY SOUVISEJÍCÍ TISKOPISY PÍLOHY 1 - Zábrana škodám, jejich zjišování a urovnávání 2 - Kurýrní zásilky A. Inter-Kurýr B. Instradované kurýrní zásilky C. Poštovní zásilky D. Evidence a statistické zpracování kurýrních zásilek 3 - Peprava služebních zásilek ve vlacích osobní dopravy 4 - Peprava nebezpených vcí 4

5 ZÁZNAM O ZMNÁCH Po. íslo íslo vyhlášky PTV íslo jednací Obsah Platí od: Podpis - 25/25-26/1999 Zavedení /23-24/ /02 Zmna /49-50/ /02 Zmna /25-26/ /03 Zmna /17-18/ /04 Zmna /51-52/ /04 Zmna /06 Zmna Za vasné zapracování všech zmn pedpisu a za provedení záznamu o zmnách odpovídá držitel výtisku. Záznam o zmnách podepíše ten, kdo opravu provedl a pvodní záznam o zmnách založí s prvodním listem nové zmny na konec pedpisu. 5

6 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizace Funkce, obor innosti Znalost G Zamstnanci na úseku osobní pepravy Úplná Bezpenostní poradce D pro RID peprava Informativní, nebezpených vcí píloha 4 Úplná OPT Zamstnanci povení agendou osobní Úplná/ pepravy (dle rozhodnutí vedoucího Informativní organizaní jednotky) DVI Inspektoi školení Úplná UŽST Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky Informativní dle pedpisu Ok 2. O-00: ostatní dílí innosti v osobní peprav UŽST, ost. org. jednotky a smluv. partnei UŽST, ost. org. jednotky a smluvní partnei UŽST, ost. org. jednotky a smluv. partnei UŽST, ost. org. jednotky a smluv. partnei DKV DKV UŽST, ost. org. jednotky a smluv. partnei UŽST, ost. org. jednotky a smluv. partnei UŽST, ost. org. jednotky a smluv. partnei Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-01: manipulaní innosti Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-02: operátor pepravy cestujících- obsluha inf. systém, výpraví bez možnosti služebního styku s cestujícími Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-03: informátor pepravy cestujících Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-04: obsluha vlaku osobní dopravy Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-04a: obsluha vlaku osobní dopravy strojvedoucím s odbavením cestujících Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-04b: obsluha lanové dráhy Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-05: osobní pokladník vnitrostátní peprava Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-06: ZSSK osobní pokladník - mezinárodní peprava ZSSK Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-06: Dle Katalogu zkoušek v osobní doprav a peprav pedpisu D Ok 2 osobní pokladník - mezinárodní peprava DKV Zamstnanec DKV povený agendou ve Informativní vztahu k osobní peprav Pozn. Zamstnancm doprovodu vlak, kteí mají pedepsanou úplnou znalost pedpisu, bude výtisk zapjen do osobního užívání. Ostatním zamstnancm D s pedepsanou úplnou znalostí a zamstnancm D s pedepsanou informativní znalostí musí být tento pedpis na pracovišti k dispozici.odborná zpsobilost zamstnance k urené zkoušce je uvedena v ZDD. 6

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAEK A ZKRATEK AR Armáda eské republiky CFL Národní spolenost lucemburských železnic D eské dráhy, a.s. D-Kurýr Systém pepravy zásilek provozovaný D DB AG Deutsche Bahn (Nmecká dráha a.s.) DKV Depo kolejových vozidel DPH Da z pidané hodnoty DSB Dánské státní dráhy DSV Domovská stanice vlakových et DVI Dopravní vzdlávací institut FIP Sdružení pro mezinárodní jízdní výhody zamstnanc železnic GVD Grafikon vlakové dopravy G D Generální editelství eských drah InterKurýr Systém mezinárodní pepravy zásilek provozovaný D J Jízdní ád (ve smyslu všech pomcek) KCODP Krajské centrum osobní dopravy a pepravy MÁV Ma arské státní železnice MPS Malý pohraniní styk NAD Náhradní autobusová doprava NS Nizozemská železnice OP Obanský prkaz OPT Odútovna pepravních tržeb OSŽD Organizace pro spolupráci železnic ÖBB Österreichische Bundesbahnen (Rakouské spolkové dráhy) PR Policie eské republiky PKP Polskie koleje panstwowe (Polské státní dráhy) PTV Pepravní a tarifní vstník RCT Rail Combined Ticket ROV Rozkaz o výluce RZG Rozkaz o zavedení GVD SBB/CFF Švýcarské federální železnice SD Jiný (soukromý) železniní dopravce R 7

8 SNCB/ Národní spolenost belgických železnic NMBS ÚBP Úschova bhem pepravy UNIPOK Univerzální pokladna UŽST Uzlová železniní stanice VP UŽST Vrchní pednosta uzlové železniní stanice VÚP Vojenská úvrová pepravenka ZAP Zákaz pepravy ZDD Základní dopravní dokumentace SZS Odbor 16 G D Skupina zákaznického servisu ZSSK Železniná spolonos Slovensko, a.s. ŽP Železniní prkazka bezkontaktní ipová karta ŽST Železniní stanice (ve smyslu tohoto pedpisu stanice i zastávka) 8

9 ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Pedpis pro pepravu zavazadel a zásilek je závazný pro zamstnance D, kteí zajišují, ídí a kontrolují innosti spojené s touto pepravou. 2. Neobsazeno. 3. Pojmy: Vlakvedoucí - ve smyslu tohoto pedpisu se jedná o poveného zamstnance D plnícího povinnosti vlakového manipulanta, t.j. zajišování a zabezpeování nakládky, pepravy a vykládky zavazadel a zásilek. Pokladník - ve smyslu tohoto pedpisu se jedná o poveného zamstnance D oprávnného k odbavení cestujících v ŽST. Prvodí - ve smyslu tohoto pedpisu se jedná o poveného zamstnance D oprávnného ke kontrole jízdních doklad a odbavení cestujících ve vlaku. Povený zamstnanec D - ve smyslu tohoto pedpisu se mže jednat i o jinou osobu plnící povinnosti spojené s pepravou zavazadel a zásilek. Pepravní listina - je doklad o uzavení a plnní pepravní smlouvy (nap. zavazadlový lístek, pepravní list kurýrní zásilky apod.). Prvodní listina - je listina, doprovázející pepravovanou vc, podle jejíchž údaj se provádí peprava (nap. prvodka, dosílkový list apod.). Pepravní doklady - je souhrnný název pro pepravní listinu vetn jejích píloh nebo pro prvodní listinu. Kapitola II Peprava zavazadel a zásilek obecn 4. Peprava zavazadel a zásilek ve vnitrostátní peprav se provádí na základ ustanovení SPPO, TR 10 a TR 14. Zavazadla se pepravují jako: runí zavazadla, spoluzavazadla, cestovní zavazadla formou úschovy bhem pepravy. Práva a odpovdnost z pepravy zavazadel a zásilek eší P a SPPO. Bhem pepravy a uložení zavazadel a zásilek jsou zamstnanci D povinni zacházet s nimi tak, aby nebyly poškozeny a nedošlo k jejich ztrát. Pedmty, jež patí k sob, je teba ukládat spolen. 9

10 Vlakvedoucí ve vlaku odpovídá za zabezpeení zavazadel a zásilek proti odcizení. V pípad, že nelze služební vz nebo oddíl zajistit, oznámí zastavení píjmu pro tento vlak (s výjimkou kurýrních zásilek). Postup pi ešení mimoádností v doprav (zpoždní vlaku, ztráta pípoje, použití náhradního spoje, vyerpání kapacity spoje atd.) je uveden v ásti osmé tohoto pedpisu. Kapitola III Peprava zavazadel zamstnanc D 5. Podmínky pepravy zavazadel zamstnanc D, jejich rodinných píslušník a dchodc D jsou uvedeny v pedpisech D Ok 9, Ok 10 a Ok Bezkontaktní ipové karty pro zamstnance D opravují držitele k bezplatné peprav cestovních zavazadel a jízdních kol a dtských koárk v rámci pepravy spoluzavazadel na tratích D (pouze ve vlacích, které tyto služby umožují t.. se cestovní zavazadla nepepravují) a na lanové dráze Liberec-Horní Hanychov - Ještd. Jako cestovní zavazadlo mže držitel železniní prkazky ŽP - bezkontaktní ipové karty pro zamstnance D (dále jen karty) bezplatn pepravit jeden dtský koárek a jedno jízdní kolo. Bezplatn lze pepravit i další jízdní kolo dítte držitele karty, které samo kartu nevlastní. Pi podeji cestovního zavazadla u vlaku se manipulaní pirážka nevybírá. Jako spoluzavazadlo lze bezplatn pepravit jeden dtský koárek a jedno jízdní kolo, píp. i další jízdní kolo dítte držitele karty, které samo kartu nevlastní. Doklad o takové peprav se nevydává. 7. Karta ve smyslu pedpis uvedených v l. 5 tohoto pedpisu opravuje držitele k bezplatné peprav maximáln 3 kus cestovních zavazadel do celkové hmotnosti 30 kg. Hmotnost jednoho kusu nesmí pesáhnout 15 kg. Bezplatná peprava nedlitelných pedmt o hmotnosti vyšší než 15 kg je povolena pouze za podmínky výpomoci pi nakládce, pekládce a vykládce. Pi nesplnní této povinnosti zaplatí držitel karty poplatek za každou neprovedenou výpomoc (za každý kus cestovního zavazadla tžšího než 15 kg) dle Ceníku 9 tarifu TR 10. V pípad, že cestovní zavazadlo pesáhne hmotnost 30 kg, vybere se od držitele ŽP za hmotnost nad 30 kg dovozné dle Ceníku 7 tarifu TR Pi podeji cestovního zavazadla je držitel povinen pedložit kartu, jejíž íslo se zapíše do Zavazadlového lístku. Pi výdeji cestovního zavazadla musí držitel pedložit kartu stejného ísla. Pokud tato podmínka není splnna, bude vydávající zamstnanec D vybírat trojnásobek dovozného za cestovní zavazadlo podle tarifu TR Použití karty k podeji cestovních zavazadel ve prospch cizí osoby nebo k opakovanému podeji zavazadel pi jedné jízd se považuje za zneužití. 10. K bezplatné peprav cestovních zavazadel ve vnitrostátní peprav dle l. 7 tohoto pedpisu opravuje rovnž (viz však l. 6): 10

11 Služební jízdenka (pouze ve spojení se služebním prkazem), Služební traová jízdenka (pouze ve spojení se služebním prkazem nebo OP), Prkaz pro bezplatnou jízdu (pouze ve spojení s kartou nebo OP), Stálá jízdenka pro pracovníky cizích železnic (pouze ve spojení s osobním dokladem), Jízdenka OSŽD, Služební jízdenka OSŽD (ve spojení s prkazem totožnosti) - viz Pravidla výdeje a použití služebních a jednorázových volných jízdenek OSŽD. Uvedené jízdní doklady nezakládají nárok na bezplatnou pepravu spoluzavazadel. 11. Držitel karty platí na tratích D v plné výši: rezervaci místa pro jízdní kolo, kombinovaný doklad pro jízdní kolo, cenu za úschovu bhem pepravy Neobsazeno. 11

12 ÁST DRUHÁ RUNÍ ZAVAZADLA (ást tetí, kapitola II SPPO) 21. Na chodbice vozu je výjimen dovoleno ukládat zavazadla cestujícím, kterým nemohlo být pidleno místo k sezení, a cestujícím, jejichž zavazadla není možno umístit jinak. Toto není dovoleno v motorových vozech na chodbice za stanovištm strojvedoucího ve smru jízdy vlaku. Runí zavazadlo nesmí bránit prchodu chodbikou vozu. Prvodí v rámci svých možností kontroluje, aby cestující nebrali s sebou do vozu pedmty nesnadno penosné a píliš objemné (nelze je umístit na místo pod sedadlem a nad sedadlem, které cestující zaujímá). 22. V pípad nevhodn umístných nebo objemných runích zavazadel je prvodí (píp. strojvedoucí) oprávnn rozhodnout o jejich pemístní (nap. do jiného vozu, který svojí konstrukcí umožuje jiné uložení) nebo doporuí použití služby úschovy bhem pepravy. Pokud není možné pemístní objemných runích zavazadel nebo nelze použít úschovu bhem pepravy, mže prvodí (strojvedoucí) pepravu objemného runího zavazadla odmítnout. 23. Neobsazeno. 12

13 ÁST TETÍ SPOLUZAVAZADLA (ást tetí, kapitola III SPPO) 24. Spoluzavazadla je dovoleno ukládat na pedstavku (nástupní plošin) nebo chodbice vozu cestujícím, jejichž spoluzavazadla není možno umístit na ureném míst. Toto není dovoleno v motorových vozech na chodbice za stanovištm strojvedoucího ve smru jízdy vlaku. Spoluzavazadlo nesmí bránit prchodu chodbikou vozu. Rozhodnutí o umístní spoluzavazadla nebo odmítnutí pepravy z dvodu vyerpané kapacity nebo z technologických dvod písluší výhradn vlakvedoucímu nebo prvodímu v jemu pidlených vozech, u vlak bez vlakové ety strojvedoucímu. 25. Ve vlaku s pepravou spoluzavazadel a úschovou bhem pepravy je rozhodnutí o zvolené form pepravy pln v kompetenci cestujícího. Pouze v pípad vyerpané kapacity jednoho ze zpsob doporuí povený zamstnanec D použití jiného zpsobu. 26. Doklady o zaplacení ceny za pepravu spoluzavazadla dle Ceníku 7A k tarifu TR 10: Zavazadlový lístek , Zavazadlový lístek vydaný ze zaízení pro elektronický výdej doklad (Psaná jízdenka pouze v pípad poruchy zaízení pro elektronický výdej, pokud vlakvedoucí nemá Zavazadlový lístek ), Blokové jízdenky , , a , Kombinovaný doklad pro jízdní kolo vydaný na zaízení pro elektronický výdej doklad, Psaná jízdenka (viz l. 28 a 29). Jednorázové doklady o zaplacení ceny za pepravu spoluzavazadla se vydávají zásadn ve vlaku. Výdej ve stanici je umožnn pouze pi souasném zakoupení rezervace pro jízdní kolo. 27. Pi odbavení spoluzavazadla za 20 K Zavazadlovým lístkem povený zamstnanec D oddlí útržek za 20 K. Do kolonky Cílová stanice zapíše nejdále cílovou stanici vlaku, u vlak zveejnných v J lomen nebo u pímých voz nejdále cílovou stanici posledního vlaku. Zavazadlový lístek oznaí staniním datovým razítkem nebo oznaovacími kleštmi. Svazky pidlené pro vlakové ety oznaí DSV ped pedáním razítkem DSV v rubrice Datové razítko výdejny. Evidence tržeb za Zavazadlové lístky se provádí dle pedpisu D Hf Kombinovaný doklad pro jízdní kolo ve všech variantách dle Ceníku 7C tarifu TR 10 si mže cestující zakoupit u výdejny jízdenek v ŽST nebo u prvodího ve vlaku. Kombinovaný doklad opravuje v dob své platnosti k peprav jízdního kola jako spoluzavazadla za podmínek stanovených SPPO a tímto pedpisem a k úschov kola bhem pepravy (viz ást tvrtá tohoto pedpisu) nebo k úschov kola v ŽST, která úschovnu D provozuje, za podmínek stanovených pedpisem D K Pi výdeji Kombinovaného dokladu pro jízdní kolo ve vlaku na Psanou jízdenku vyplní zamstnanec D jednotlivé rubriky takto: 13

14 Poet osob - uvede jeden ks, Platí od - uvede datum výdeje dokladu, Platí do - uvede poslední den platnosti dokladu, K - uvede cenu dokladu dle Ceníku 7C tarifu TR 10, Píina doplatku (Rzné) - napíše text Kombinovaný doklad - jízdní kolo 2(3,5,7)denní Cena celkem - viz K. Pro každé jízdní kolo se vydává samostatný doklad. Kombinovaný doklad se oznaí v souladu s pedpisem D KC 1 vždy pi prvním použití. 30. Nemá-li cestující na tratích se specifickým zpsobem odbavení zakoupený kombinovaný doklad pro jízdní kolo nebo doklad o zaplacení ceny za pepravu spoluzavazadla, prodá mu tento doklad strojvedoucí. 31. Pokud se cestující s Kombinovaným dokladem pro jízdní kolo nebo se Zavazadlovým lístkem rozhodne v pestupní stanici podat k dalšímu vlaku spoluzavazadlo jako cestovní zavazadlo, vlakvedoucí mu vystaví Zavazadlový lístek Cestující zaplatí dovozné z této do cílové ŽST v plné výši. Cena dokladu z pedchozí pepravy jako spoluzavazadlo se neodeítá. 32. U vlak s povinnou rezervací místa pro pepravu jízdního kola jako spoluzavazadla (píslušná znaka je zveejnna v hlavice vlaku v knižním jízdním ádu) zaplatí cestující cenu dle Ceníku 5 tarifu TR 10 a pi peprav musí pedložit též platný doklad o zaplacení ceny za pepravu spoluzavazadla. 33. Pi vyerpání kapacity prostoru pro pepravu spoluzavazadel ve vlaku oznaeném symbolem jízdního kola informuje prvodí nebo vlakvedoucí výpravího, který je povinen zajistit zpravení následujících nácestných stanic o tom, že v píslušném vlaku nelze v konkrétním úseku spoluzavazadla pepravit z dvodu naplnní kapacity. O této skutenosti informuje stanice rozhlasem cestující. 34. Vzdá-li se cestující s jízdním kolem z dvodu vyerpané kapacity jízdy v pestupní stanici a využije bezplatný návrat zpt do nástupní stanice, pepraví ho D zpt bu vlakem umožujícím pepravu jízdních kol jako spoluzavazadel (musí mít potvrzený doklad o pvodní peprav spoluzavazadla cestou tam ) nebo vlakem se službou úschovy bhem pepravy (pvodní potvrzený doklad se použije pro cestu zpt obdobn jako kombinovaný doklad - viz l. 44). 35. Návratky pi nevyužití Kombinovaného dokladu pro jízdní kolo se provádjí dle l. 332 SPPO. 36. V souladu s l. 186 SPPO a s ohledem na bezpenost cestujících a obsazenost vozu rozhoduje vlaková eta o umístní jízdního kola na prvním nebo posledním pedstavku soupravy takto: elektrická jednotka. 451, první a poslední pedstavek je oznaen piktogramem škrtnutého kola, kola se v tomto prostoru nepepravují, lžkový nebo lehátkový vz, vz BDs, BDbmsee, BDbmrsee, Ds - pro zajištní prchodnosti se zde kola nepepravují, vozy 1. tídy - kolo na pedstavku smí pepravit pouze cestující s jízdním dokladem pro 1. tídu, vozy Btx 761, Btx - lze povolit pi respektování bezpenosti cestujících v prostoru v ele vozu u dveí na pechodový mstek, 14

15 vlak je veden motorovým vozem - peprava je možná pouze v ureném prostoru motorového vozu a na posledním pedstavku pívsného vozu, sunuté vlaky, vlaky spojující se nebo dlící se - pedstavek ve voze, který je nebo bude sunutý v ele vlaku, musí být vždy v ŽST, kde se tato technologie uplatuje, prázdný. Stejn se postupuje ped pípadným spojením nebo rozpojením soupravy Neobsazeno. 15

16 ÁST TVRTÁ ÚSCHOVA BHEM PEPRAVY 40. Manipulaní innosti, oznaení vozu píslušným symbolem a odpovdnost za uschované pedmty ve voze písluší povenému zamstnanci D. 41. Podmínky pro používání služby úschovy bhem pepravy jsou shodné s podmínkami pro používání úschoven D v ŽST, které eší pedpis D K 16 s odchylkami uvedenými v této ásti. Použití služby úschova bhem pepravy mezi D a ZSSK je ešeno v ásti deváté tohoto pedpisu. 42. Ukladatel pedává pedmty k uložení pímo povenému zamstnanci D do oznaeného vozu. Za každý uschovaný pedmt zaplatí ukladatel úschovné dle ceníku 7D tarifu TR 10. Doklad o zaplacení jednorázové úschovy se vydává v ŽST elektronicky (píp. na Psanou jízdenku ) nebo pi pedání pedmtu ve vlaku elektronicky nebo na Psanou jízdenku nebo je úschova zaplacena Kombinovaným dokladem pro jízdní kolo (viz l. 28 a 29), vydaným v ŽST nebo prvodím ve vlaku. Pozn. Úschova lodí Lo lze uschovat pouze za pedpokladu, že nepekrauje hmotnost 50 kg, je snadno penosná a ve voze je dostatek místa na její umístní. 43. Pi výdeji dokladu na jednorázovou úschovu bhem pepravy na Psanou jízdenku vyplní zamstnanec D jednotlivé kolonky takto : Poet osob - uvede jeden ks (max. ti ks), Platí od - uvede datum výdeje dokladu, K - uvede cenu dle Ceníku 7D tarifu TR 10, Píina doplatku (Rzné) - napíše text ÚBP - jednorázová + struný popis pedmtu nap. kolo Favorit, kufr erný atd. Cena celkem - viz K. Místo Psané jízdenky lze použít Zavazadlový lístek pro zjednodušenou pepravu Dokladem o pevzetí pedmtu do úschovy je oznaení pedmtu i dokladu o zaplacení samolepkou Úschova bhem pepravy Je to dvoudílný manipulaní tiskopis, v blocích po 50 kusech: 1. díl - nálepka na uschovaný pedmt - zamstnanec D vyplní kolonku Do stanice, na ureném míst oznaí oznaovacími kleštmi, pípadn náhradním zpsobem v souladu s pedpisem D KC 1 a nalepí na uschovaný pedmt. 2. díl - doklad o úschov - zamstnanec D pi píjmu pedmtu oznaí tento díl v kolonce Píjem: oznaovacími kleštmi a nalepí na doklad o zaplacení. 45. Doklad o úschov platí pouze pro vlak, ve kterém je vystaven, do stanice uvedené ukladatelem a zapsané na 1. dílu samolepky, ureném k oznaení pedmtu, nejdále však do cílové ŽST vlaku. U vlak, zveejnných v J lomen, je cílovou stanicí konená ŽST posledního vlaku. Pedmty se nesmjí pijímat do úschovy bez ádn vystavených doklad a ukládají se ve voze podle míst výdeje. 16

17 46. Pi pijímání jízdního kola do úschovy upozorní zamstnanec D ukladatele, že D neodpovídají za ztrátu nebo poškození snadno odnímatelných souástí. 47. Požaduje-li ukladatel potvrzení o výši zaplaceného úschovného, vydá mu zamstnanec D ve vlaku Potvrzení o zaplacení Žádá-li ukladatel (plátce DPH) daový doklad, vydá mu pokladník v železniní stanici výdeje na základ jím pedloženého Potvrzení o zaplacení Zjednodušený daový doklad V pípad, že ukladatel požádá bezprostedn po uložení o vydání uschovaných pedmt, postupuje zamstnanec D shodn jako pi výdeji s tím, že není nárok na vrácení úschovného. 49. Pedávka mezi zamstnanci ve vlaku se provádí na Soupisku. Pedávající zamstnanec sepíše samostatnou Soupisku dvojmo tak, že zapíše ísla samolepek Úschova bhem pepravy a ohlášenou ŽST výdeje. Jeden díl Soupisky si ponechá pedávající zamstnanec, druhý díl obdrží pebírající zamstnanec. Ve své DSV odevzdá zamstnanec zajišující tuto službu sepsané Soupisky. Manipulace se Soupiskami je ešena v ásti sedmé tohoto pedpisu. Odvod tržeb z úschovného provádí povený zamstnanec D bžným zpsobem jako odvod tržeb vlakových et za psané jízdenky. 50. Pi výdeji uschovaného pedmtu zamstnanec D ve vlaku v uvedené ŽST vydá uschovaný pedmt po pedložení dokladu o zaplacení s nalepeným 2. dílem samolepky - doklad o úschov, kterou oznaí v kolonce Výdej: oznaovacími kleštmi, pípadn náhradním zpsobem v souladu s pedpisem D KC 1. Pípadné váznoucí poplatky nap. za neprovedenou výpomoc v souladu se SPPO vybere na Psanou jízdenku Nemže-li ukladatel pedložit samolepkou oznaený doklad o zaplacení úschovného nebo pedkládá-li tento doklad poškozený nebo zneištný tak, že údaje v nm nejsou itelné, zamstnanec D pedmt nevydá, po popsání uschovaného pedmtu a nahlášení stanice výdeje zavazadla vystaví Hlášenku , ve které vyplní datum a íslo vlaku, stanici pedání uschovaného zavazadla a do kolonky Jiné záznamy napíše text: Cestující požádal o výdej uloženého zavazadla bez pedložení dokladu. Dále se postupuje jako u neodebraných zavazadel. Poplatek za ztrátu dokladu dle tarifu TR 10 vybere až zamstnanec D v ŽST na Psanou jízdenku , píp. na zavazadlový lístek. 52. Neodebrané pedmty budou pevezeny do cílové ŽST vlaku, píp. do poslední ŽST na území D nebo mohou být vydány po dohod s cestujícím v nkteré z nácestných stanic. Každý neodebraný pedmt pedá povený zamstnanec D samostatn na Hlášenku , ve které vyplní datum, íslo vlaku, nahlášenou cílovou ŽST, v kolonce Jiné záznamy íslo samolepky Úschova bhem pepravy a místo urené k odebrání proti podpisu povenému zamstnanci D v ŽST. 1. a 2. díl Hlášenky zstává v bloku, 3. díl piloží zamstnanec ŽST k Úschovnímu lístku, vystavenému pi uložení pedmtu v úschovn v ŽST. K jízdnímu kolu sepíše pedávající zamstnanec D tiskopis Popis kola. 1. díl pedá s 3. dílem Hlášenky, 2. díl si ponechá. Pro vlaky tranzitující pes uzel Praha jsou ureny dv cílové stanice pro pedání 17

18 neodebraných pedmt - první cílovou stanicí je ŽST v uzlu Praha a druhou cílovou stanicí je cílová ŽST vlaku. S neodebranými pedmty z úschovy bhem pepravy ve vlaku nakládá ŽST dle pedpisu D K Uschované pedmty vydá zamstnanec úschovny D v ŽST po pedložení a ovení pvodního dokladu o úschov bhem pepravy a úhrad váznoucích poplatk (úschovné v dané ŽST dle zveejnného ceníku), není-li placeno kombinovaným dokladem v dob jeho platnosti. Pi výdeji zamstnanec úschovny v ŽST porovná údaje v pedloženém dokladu s údaji na Hlášence. Pokud ukladatel pvodní doklad nemá, vyplní a podepíše Žádost o vydání zavazadla dle l V pípad výluky u vlak se zavedenou službou úschovy bhem pepravy zajistí VP UŽST (dle ROV) náhradní zpsob pepravy uložených pedmt, ve výjimených pípadech a pi mimoádných výlukách mže být služba ukonena v ŽST, kde výluka zaíná, pípadn v nejvhodnjší ŽST ped touto stanicí. Tato skutenost musí být zveejnna vývskami v dotených stanicích na trase vlaku nebo vyhlášena staniním rozhlasem (píp. oznámena jiným zpsobem) a oprávnný zamstnanec D je povinen o tom informovat ukladatele nejpozdji pi uložení pedmtu do úschovy. 55. V pípad nahrazení ásti trasy vlaku NAD, kdy se cestující sám rozhodne a vyzvedne si uschovanou vc, peveze ji autobusem jako runí zavazadlo (píp. se sám pepraví v úseku s NAD na pvodn uschovaném jízdním kole) a optovn ji podá do další soupravy za NAD, se postupuje jako pi opakovaném použití Kombinovaného dokladu pro jízdní kolo s tím, že cestující s jednorázovým úschovným nový podej neplatí. Zamstnanec D pi vyzvednutí pedmtu ped NAD oznaí na samolepce výdej a pi novém podeji po ukonení NAD oví íslo vlaku a vystaví novou samolepku. 56. Pi zjištní poškození, zniení nebo pi ztrát uschované vci je ukladatel povinen tuto skutenost ihned pi výdeji ohlásit povenému zamstnanci D ve vlaku. Ten sepíše nutné údaje, jež jsou podkladem pro uplatnní pípadné reklamace na tiskopis Hlášenka , kde rovnž uvede po dohod s ukladatelem místo uplatnní reklamace, a to bu v nejbližší obsazené ŽST nebo v nkteré další ŽST na cest, nejdále však v cílové ŽST. Sepisující zamstnanec v Hlášence vyplní osobní údaje ukladatele (kolonky píjmení, jméno, rodné íslo nebo datum narození, prkaz totožnosti a adresu), do kolonky Píina doplatku napíše íslo dokladu, kterým byla úschova placena, vyplní datum a íslo vlaku, výstupní ŽST ukladatele a do kolonky Jiné záznamy napíše dohodnutou ŽST, kde bude uplatnna reklamace a popis pedmtu, píp. poškození. Hlášenku podepíše zamstnanec D i ukladatel. 1. díl Hlášenky zstává v bloku, 2. díl odevzdá zamstnanec D v dohodnuté ŽST. 3. díl Hlášenky obdrží ukladatel pro pípadnou reklamaci. Pi uplatnní reklamace sepíše povený zamstnanec v dohodnuté ŽST podle údaj v pedložené Hlášence Zápis o škod a dále postupuje dle pedpisu D K 16, kapitola IX. 57. Pi vyerpání kapacity prostoru pro úschovu bhem pepravy ve vlaku informuje prvodí nebo vlakvedoucí výpravího, který je povinen zajistit zpravení následujících nácestných stanic o tom, že v píslušném vlaku nelze v konkrétním úseku službu využít z dvodu naplnní kapacity. O této skutenosti informuje stanice rozhlasem cestující. 18

19 58. Postup pi vyerpání kapacity prostoru pro úschovu bhem pepravy a) Cestující se vzdá použití služby úschovy bhem pepravy - ŽST provede návratek ceny zaplacené za službu úschovy bhem pepravy a jízdného beze srážky. b) Cestující se rozhodne pro použití služby úschovy bhem pepravy v dalším vlaku se službou úschovy bhem pepravy - zakoupený pepravní doklad platí pro tento vlak. c) Cestující se rozhodne pro pepravu formou pepravy spoluzavazadla (pokud je u píslušného vlaku povolena) pokud má pedem zakoupený Kombinovaný doklad pro jízdní kolo bez dalších formalit, pokud má pedem zakoupený doklad o zaplacení jednorázové úschovy, platí tento doklad v daném vlaku jako doklad pro pepravu spoluzavazadla. 59. Vzdá-li se cestující s Kombinovaným dokladem pro jízdní kolo z výše uvedeného dvodu jízdy v pestupní stanici a využije bezplatný návrat zpt do nástupní ŽST dle pedloženého jízdního dokladu, pepraví ho D zpt bu vlakem se službou úschovy bhem pepravy nebo vlakem umožujícím pepravu jízdních kol jako spoluzavazadel (musí mít potvrzení o vyerpání kapacity). 60. Ve vlacích oznaených v J symbolem K v kroužku je umožnna ve vozech se službou úschova bhem pepravy rezervace místa pro jízdní kolo. Seznam vlak, ve kterých je umožnna rezervace je k dispozici v UNIPOK. Pro rezervaci platí standardní rezervaní podmínky. Obsluha vlaku obdrží obsazovací plánek na kola. K rezervanímu dokladu musí cestující ve vlaku pedložit platný pepravní doklad pro jízdní kolo (jednorázový doklad o úschov bhem pepravy, kombinovaný doklad pro jízdní kolo nebo mezinárodní doklad pro pepravu jízdních kol RCT 2). 19

20 ÁST PÁTÁ CESTOVNÍ ZAVAZADLA - VNITROSTÁTNÍ PEPRAVA V souladu s 22, odst. 4 vyhl. 175/2000 Sb. o pepravním ádu pro veejnou drážní a silniní osobní dopravu nejsou t.. v J zveejnny žádné spoje pro pepravu cestovních zavazadel. Kapitola I Podej cestovního zavazadla 61. Pi podeji cestovního zavazadla k peprav je cestující povinen pedložit: jízdenku platnou nejmén do stanice urení cestovního zavazadla nebo do stanice vzdálenjší než je stanice urení cestovního zavazadla nebo jízdenku se záznamem p.c. - v tomto pípad mže být cestovní zavazadlo podáno i do stanice vzdálenjší než je cílová stanice uvedená na jízdence. Pedloženou jízdenku opatí zamstnanec D, který pijímá cestovní zavazadlo k peprav, rukopisn nebo razítkem záznamem Zavazadlo. 62. Za zjištní potu kus a hmotnosti cestovního zavazadla neútují D žádný poplatek. 63. Neuvede-li cestující pepravní cestu, po které má být cestovní zavazadlo pepraveno, urí tuto cestu D s pihlédnutím k jízdnímu dokladu, nejkratší dob pepravy a k minimálnímu potu pekládek. Pokud se tím peprava urychlí, upozorní zamstnanci D ve výpravn zavazadel pi podeji na možnost pepravy jako spoluzavazadla nebo formou úschovy bhem pepravy. Na žádost cestujícího mže být cestovní zavazadlo pepraveno stejným vlakem, kterým cestuje, pokud je u tohoto vlaku peprava cestovních zavazadel povolena a není vyerpána kapacita vlaku. V opaném pípad je cestovní zavazadlo pepraveno nejbližším vhodným vlakem. 64. Nedlitelný pedmt o hmotnosti vyšší než 15 kg D pijmou pouze v pípad, že cestující pomže pi nakládce, pekládce a vykládce. Pi vystavení Zavazadlového lístku se postupuje dle l. 67 tohoto pedpisu. 65. D mohou z technologických dvod odmítnout pijetí cestovního zavazadla v dob kratší než 15 minut ped pravidelným (v pípad zpoždní skuteným) odjezdem vlaku. Cestující podá cestovní zavazadlo u vlaku s uplatnním manipulaní pirážky. Toto opatení musí být zveejnno. Vyžadují-li technologické dvody dobu nutnou pro manipulaci s cestovními zavazadly vyšší než 15 minut, je ŽST povinna vystavit cestujícímu, který podává cestovní zavazadla v dob nejmén 15 minut ped odjezdem vlaku, potvrzení k odbavení u vlaku bez manipulaní pirážky na Hlášence V ŽST, kde dochází ke krátkodobému uzavení zavazadlové pokladny nebo výpravny zavazadel nap. z dvodu stídání služby, pestávky na jídlo apod., zajistí pednosta ŽST vypracování a zveejnní seznamu dotených vlak s odkazem na podej cestovních zavazadel pímo u vlaku bez manipulaní pirážky. Se seznamem musí být prostednictvím DSV seznámeni vlakvedoucí dotených vlak. 20

eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C

eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C 2 OBSAH Záznam o zmnách...6 Rozsah znalostí...7 Seznam použitých znaek a zkratek...9 Vysvtlení pojm...12 ÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...13

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Schváleno rozhodnutím

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více