eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C"

Transkript

1 eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C

2 2

3 O B S A H Záznam o zmnách... 5 Rozsah znalostí... 6 Seznam použitých znaek a zkratek... 7 ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I - Úvodní ustanovení... 9 Kapitola II - Peprava zavazadel a zásilek obecn... 9 Kapitola III - Peprava zavazadel zamstnanc D ÁST DRUHÁ RUNÍ ZAVAZADLA ÁST TETÍ SPOLUZAVAZADLA ÁST TVRTÁ ÚSCHOVA BHEM PEPRAVY ÁST PÁTÁ CESTOVNÍ ZAVAZADLA - VNITROSTÁTNÍ PEPRAVA Kapitola I - Podej cestovního zavazadla Kapitola II - Pezkoumání obsahu cestovního zavazadla 23 Kapitola III - Zmna pepravní smlouvy Kapitola IV - Výdej cestovního zavazadla ve stanici na cest nebo ve stanici cílové Kapitola V - Uložení cestovního zavazadla ve stanici.. 29 Kapitola VI - Neodebraná cestovní zavazadla Kapitola VII - Peprava vojenských zavazadel ÁST ŠESTÁ ZÁSILKY Kapitola I - Obecn Kapitola II - Podej kurýrní zásilky k peprav Kapitola III - Kurýrní zásilky za smluvní dovozné Kapitola IV - Kurýrní zásilky na dobírku Kapitola V - Zrušení pepravní smlouvy Kapitola VI - Manipulace s kurýrními zásilkami Kapitola VII - Výdej kurýrních zásilek Kapitola VIII - Kurýrní zásilky neodebrané píjemcem Kapitola IX - Kurýrní zásilky pepravované na základ zvláštních podmínek ÁST SEDMÁ SOUPISKY

4 ÁST OSMÁ MIMOÁDNOSTI V DOPRAV Kapitola I - Obecná pravidla Kapitola II - Mimoádnosti v azení soupravy Kapitola III - Výluky Kapitola IV - Vyerpání kapacity Kapitola V - Zákaz pepravy ÁST DEVÁTÁ MEZINÁRODNÍ PEPRAVA ZAVAZADEL Kapitola I - Úvodní ustanovení Kapitola II - Peprava jízdních kol Kapitola III - Peprava jízdních kol, koárk a ostatních pedmt na Slovensko 49 Kapitola IV - Zjednodušená peprava jízdních kol D - ÖBB 50 Kapitola V - Peprava dtských koárk a jízdních kol D - PKP Kapitola VI - Rzné ÁST DESÁTÁ VYIZOVÁNÍ REKLAMACÍ Z PEPRAVY ZAVAZADEL CESTUJÍCÍCH A ZÁSILEK Kapitola I - Záznam došlých reklamací. 51 Kapitola II - Pezkoumání reklamace.. 52 Kapitola III - Projednání reklamace.. 53 Kapitola IV - Odpovdnost za zpoždný výdej cestovního zavazadla, pekroení dodací lhty zásilky, ztrátu nebo poškození. 55 Kapitola V - Vyízení reklamace 55 Kapitola VI - Výplata uznaných ástek z reklamací. 56 Kapitola VII - Námitky proti vyízení reklamace. 57 Kapitola VIII - Evidence reklamací.. 57 SOUVISEJÍCÍ TARIFY A PEDPISY SOUVISEJÍCÍ TISKOPISY PÍLOHY 1 - Zábrana škodám, jejich zjišování a urovnávání 2 - Kurýrní zásilky A. Inter-Kurýr B. Instradované kurýrní zásilky C. Poštovní zásilky D. Evidence a statistické zpracování kurýrních zásilek 3 - Peprava služebních zásilek ve vlacích osobní dopravy 4 - Peprava nebezpených vcí 4

5 ZÁZNAM O ZMNÁCH Po. íslo íslo vyhlášky PTV íslo jednací Obsah Platí od: Podpis - 25/25-26/1999 Zavedení /23-24/ /02 Zmna /49-50/ /02 Zmna /25-26/ /03 Zmna /17-18/ /04 Zmna /51-52/ /04 Zmna /06 Zmna Za vasné zapracování všech zmn pedpisu a za provedení záznamu o zmnách odpovídá držitel výtisku. Záznam o zmnách podepíše ten, kdo opravu provedl a pvodní záznam o zmnách založí s prvodním listem nové zmny na konec pedpisu. 5

6 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizace Funkce, obor innosti Znalost G Zamstnanci na úseku osobní pepravy Úplná Bezpenostní poradce D pro RID peprava Informativní, nebezpených vcí píloha 4 Úplná OPT Zamstnanci povení agendou osobní Úplná/ pepravy (dle rozhodnutí vedoucího Informativní organizaní jednotky) DVI Inspektoi školení Úplná UŽST Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky Informativní dle pedpisu Ok 2. O-00: ostatní dílí innosti v osobní peprav UŽST, ost. org. jednotky a smluv. partnei UŽST, ost. org. jednotky a smluvní partnei UŽST, ost. org. jednotky a smluv. partnei UŽST, ost. org. jednotky a smluv. partnei DKV DKV UŽST, ost. org. jednotky a smluv. partnei UŽST, ost. org. jednotky a smluv. partnei UŽST, ost. org. jednotky a smluv. partnei Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-01: manipulaní innosti Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-02: operátor pepravy cestujících- obsluha inf. systém, výpraví bez možnosti služebního styku s cestujícími Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-03: informátor pepravy cestujících Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-04: obsluha vlaku osobní dopravy Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-04a: obsluha vlaku osobní dopravy strojvedoucím s odbavením cestujících Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-04b: obsluha lanové dráhy Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-05: osobní pokladník vnitrostátní peprava Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-06: ZSSK osobní pokladník - mezinárodní peprava ZSSK Funkce nebo pracovní innost podle zkoušky dle pedpisu Ok 2. O-06: Dle Katalogu zkoušek v osobní doprav a peprav pedpisu D Ok 2 osobní pokladník - mezinárodní peprava DKV Zamstnanec DKV povený agendou ve Informativní vztahu k osobní peprav Pozn. Zamstnancm doprovodu vlak, kteí mají pedepsanou úplnou znalost pedpisu, bude výtisk zapjen do osobního užívání. Ostatním zamstnancm D s pedepsanou úplnou znalostí a zamstnancm D s pedepsanou informativní znalostí musí být tento pedpis na pracovišti k dispozici.odborná zpsobilost zamstnance k urené zkoušce je uvedena v ZDD. 6

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAEK A ZKRATEK AR Armáda eské republiky CFL Národní spolenost lucemburských železnic D eské dráhy, a.s. D-Kurýr Systém pepravy zásilek provozovaný D DB AG Deutsche Bahn (Nmecká dráha a.s.) DKV Depo kolejových vozidel DPH Da z pidané hodnoty DSB Dánské státní dráhy DSV Domovská stanice vlakových et DVI Dopravní vzdlávací institut FIP Sdružení pro mezinárodní jízdní výhody zamstnanc železnic GVD Grafikon vlakové dopravy G D Generální editelství eských drah InterKurýr Systém mezinárodní pepravy zásilek provozovaný D J Jízdní ád (ve smyslu všech pomcek) KCODP Krajské centrum osobní dopravy a pepravy MÁV Ma arské státní železnice MPS Malý pohraniní styk NAD Náhradní autobusová doprava NS Nizozemská železnice OP Obanský prkaz OPT Odútovna pepravních tržeb OSŽD Organizace pro spolupráci železnic ÖBB Österreichische Bundesbahnen (Rakouské spolkové dráhy) PR Policie eské republiky PKP Polskie koleje panstwowe (Polské státní dráhy) PTV Pepravní a tarifní vstník RCT Rail Combined Ticket ROV Rozkaz o výluce RZG Rozkaz o zavedení GVD SBB/CFF Švýcarské federální železnice SD Jiný (soukromý) železniní dopravce R 7

8 SNCB/ Národní spolenost belgických železnic NMBS ÚBP Úschova bhem pepravy UNIPOK Univerzální pokladna UŽST Uzlová železniní stanice VP UŽST Vrchní pednosta uzlové železniní stanice VÚP Vojenská úvrová pepravenka ZAP Zákaz pepravy ZDD Základní dopravní dokumentace SZS Odbor 16 G D Skupina zákaznického servisu ZSSK Železniná spolonos Slovensko, a.s. ŽP Železniní prkazka bezkontaktní ipová karta ŽST Železniní stanice (ve smyslu tohoto pedpisu stanice i zastávka) 8

9 ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Pedpis pro pepravu zavazadel a zásilek je závazný pro zamstnance D, kteí zajišují, ídí a kontrolují innosti spojené s touto pepravou. 2. Neobsazeno. 3. Pojmy: Vlakvedoucí - ve smyslu tohoto pedpisu se jedná o poveného zamstnance D plnícího povinnosti vlakového manipulanta, t.j. zajišování a zabezpeování nakládky, pepravy a vykládky zavazadel a zásilek. Pokladník - ve smyslu tohoto pedpisu se jedná o poveného zamstnance D oprávnného k odbavení cestujících v ŽST. Prvodí - ve smyslu tohoto pedpisu se jedná o poveného zamstnance D oprávnného ke kontrole jízdních doklad a odbavení cestujících ve vlaku. Povený zamstnanec D - ve smyslu tohoto pedpisu se mže jednat i o jinou osobu plnící povinnosti spojené s pepravou zavazadel a zásilek. Pepravní listina - je doklad o uzavení a plnní pepravní smlouvy (nap. zavazadlový lístek, pepravní list kurýrní zásilky apod.). Prvodní listina - je listina, doprovázející pepravovanou vc, podle jejíchž údaj se provádí peprava (nap. prvodka, dosílkový list apod.). Pepravní doklady - je souhrnný název pro pepravní listinu vetn jejích píloh nebo pro prvodní listinu. Kapitola II Peprava zavazadel a zásilek obecn 4. Peprava zavazadel a zásilek ve vnitrostátní peprav se provádí na základ ustanovení SPPO, TR 10 a TR 14. Zavazadla se pepravují jako: runí zavazadla, spoluzavazadla, cestovní zavazadla formou úschovy bhem pepravy. Práva a odpovdnost z pepravy zavazadel a zásilek eší P a SPPO. Bhem pepravy a uložení zavazadel a zásilek jsou zamstnanci D povinni zacházet s nimi tak, aby nebyly poškozeny a nedošlo k jejich ztrát. Pedmty, jež patí k sob, je teba ukládat spolen. 9

10 Vlakvedoucí ve vlaku odpovídá za zabezpeení zavazadel a zásilek proti odcizení. V pípad, že nelze služební vz nebo oddíl zajistit, oznámí zastavení píjmu pro tento vlak (s výjimkou kurýrních zásilek). Postup pi ešení mimoádností v doprav (zpoždní vlaku, ztráta pípoje, použití náhradního spoje, vyerpání kapacity spoje atd.) je uveden v ásti osmé tohoto pedpisu. Kapitola III Peprava zavazadel zamstnanc D 5. Podmínky pepravy zavazadel zamstnanc D, jejich rodinných píslušník a dchodc D jsou uvedeny v pedpisech D Ok 9, Ok 10 a Ok Bezkontaktní ipové karty pro zamstnance D opravují držitele k bezplatné peprav cestovních zavazadel a jízdních kol a dtských koárk v rámci pepravy spoluzavazadel na tratích D (pouze ve vlacích, které tyto služby umožují t.. se cestovní zavazadla nepepravují) a na lanové dráze Liberec-Horní Hanychov - Ještd. Jako cestovní zavazadlo mže držitel železniní prkazky ŽP - bezkontaktní ipové karty pro zamstnance D (dále jen karty) bezplatn pepravit jeden dtský koárek a jedno jízdní kolo. Bezplatn lze pepravit i další jízdní kolo dítte držitele karty, které samo kartu nevlastní. Pi podeji cestovního zavazadla u vlaku se manipulaní pirážka nevybírá. Jako spoluzavazadlo lze bezplatn pepravit jeden dtský koárek a jedno jízdní kolo, píp. i další jízdní kolo dítte držitele karty, které samo kartu nevlastní. Doklad o takové peprav se nevydává. 7. Karta ve smyslu pedpis uvedených v l. 5 tohoto pedpisu opravuje držitele k bezplatné peprav maximáln 3 kus cestovních zavazadel do celkové hmotnosti 30 kg. Hmotnost jednoho kusu nesmí pesáhnout 15 kg. Bezplatná peprava nedlitelných pedmt o hmotnosti vyšší než 15 kg je povolena pouze za podmínky výpomoci pi nakládce, pekládce a vykládce. Pi nesplnní této povinnosti zaplatí držitel karty poplatek za každou neprovedenou výpomoc (za každý kus cestovního zavazadla tžšího než 15 kg) dle Ceníku 9 tarifu TR 10. V pípad, že cestovní zavazadlo pesáhne hmotnost 30 kg, vybere se od držitele ŽP za hmotnost nad 30 kg dovozné dle Ceníku 7 tarifu TR Pi podeji cestovního zavazadla je držitel povinen pedložit kartu, jejíž íslo se zapíše do Zavazadlového lístku. Pi výdeji cestovního zavazadla musí držitel pedložit kartu stejného ísla. Pokud tato podmínka není splnna, bude vydávající zamstnanec D vybírat trojnásobek dovozného za cestovní zavazadlo podle tarifu TR Použití karty k podeji cestovních zavazadel ve prospch cizí osoby nebo k opakovanému podeji zavazadel pi jedné jízd se považuje za zneužití. 10. K bezplatné peprav cestovních zavazadel ve vnitrostátní peprav dle l. 7 tohoto pedpisu opravuje rovnž (viz však l. 6): 10

11 Služební jízdenka (pouze ve spojení se služebním prkazem), Služební traová jízdenka (pouze ve spojení se služebním prkazem nebo OP), Prkaz pro bezplatnou jízdu (pouze ve spojení s kartou nebo OP), Stálá jízdenka pro pracovníky cizích železnic (pouze ve spojení s osobním dokladem), Jízdenka OSŽD, Služební jízdenka OSŽD (ve spojení s prkazem totožnosti) - viz Pravidla výdeje a použití služebních a jednorázových volných jízdenek OSŽD. Uvedené jízdní doklady nezakládají nárok na bezplatnou pepravu spoluzavazadel. 11. Držitel karty platí na tratích D v plné výši: rezervaci místa pro jízdní kolo, kombinovaný doklad pro jízdní kolo, cenu za úschovu bhem pepravy Neobsazeno. 11

12 ÁST DRUHÁ RUNÍ ZAVAZADLA (ást tetí, kapitola II SPPO) 21. Na chodbice vozu je výjimen dovoleno ukládat zavazadla cestujícím, kterým nemohlo být pidleno místo k sezení, a cestujícím, jejichž zavazadla není možno umístit jinak. Toto není dovoleno v motorových vozech na chodbice za stanovištm strojvedoucího ve smru jízdy vlaku. Runí zavazadlo nesmí bránit prchodu chodbikou vozu. Prvodí v rámci svých možností kontroluje, aby cestující nebrali s sebou do vozu pedmty nesnadno penosné a píliš objemné (nelze je umístit na místo pod sedadlem a nad sedadlem, které cestující zaujímá). 22. V pípad nevhodn umístných nebo objemných runích zavazadel je prvodí (píp. strojvedoucí) oprávnn rozhodnout o jejich pemístní (nap. do jiného vozu, který svojí konstrukcí umožuje jiné uložení) nebo doporuí použití služby úschovy bhem pepravy. Pokud není možné pemístní objemných runích zavazadel nebo nelze použít úschovu bhem pepravy, mže prvodí (strojvedoucí) pepravu objemného runího zavazadla odmítnout. 23. Neobsazeno. 12

13 ÁST TETÍ SPOLUZAVAZADLA (ást tetí, kapitola III SPPO) 24. Spoluzavazadla je dovoleno ukládat na pedstavku (nástupní plošin) nebo chodbice vozu cestujícím, jejichž spoluzavazadla není možno umístit na ureném míst. Toto není dovoleno v motorových vozech na chodbice za stanovištm strojvedoucího ve smru jízdy vlaku. Spoluzavazadlo nesmí bránit prchodu chodbikou vozu. Rozhodnutí o umístní spoluzavazadla nebo odmítnutí pepravy z dvodu vyerpané kapacity nebo z technologických dvod písluší výhradn vlakvedoucímu nebo prvodímu v jemu pidlených vozech, u vlak bez vlakové ety strojvedoucímu. 25. Ve vlaku s pepravou spoluzavazadel a úschovou bhem pepravy je rozhodnutí o zvolené form pepravy pln v kompetenci cestujícího. Pouze v pípad vyerpané kapacity jednoho ze zpsob doporuí povený zamstnanec D použití jiného zpsobu. 26. Doklady o zaplacení ceny za pepravu spoluzavazadla dle Ceníku 7A k tarifu TR 10: Zavazadlový lístek , Zavazadlový lístek vydaný ze zaízení pro elektronický výdej doklad (Psaná jízdenka pouze v pípad poruchy zaízení pro elektronický výdej, pokud vlakvedoucí nemá Zavazadlový lístek ), Blokové jízdenky , , a , Kombinovaný doklad pro jízdní kolo vydaný na zaízení pro elektronický výdej doklad, Psaná jízdenka (viz l. 28 a 29). Jednorázové doklady o zaplacení ceny za pepravu spoluzavazadla se vydávají zásadn ve vlaku. Výdej ve stanici je umožnn pouze pi souasném zakoupení rezervace pro jízdní kolo. 27. Pi odbavení spoluzavazadla za 20 K Zavazadlovým lístkem povený zamstnanec D oddlí útržek za 20 K. Do kolonky Cílová stanice zapíše nejdále cílovou stanici vlaku, u vlak zveejnných v J lomen nebo u pímých voz nejdále cílovou stanici posledního vlaku. Zavazadlový lístek oznaí staniním datovým razítkem nebo oznaovacími kleštmi. Svazky pidlené pro vlakové ety oznaí DSV ped pedáním razítkem DSV v rubrice Datové razítko výdejny. Evidence tržeb za Zavazadlové lístky se provádí dle pedpisu D Hf Kombinovaný doklad pro jízdní kolo ve všech variantách dle Ceníku 7C tarifu TR 10 si mže cestující zakoupit u výdejny jízdenek v ŽST nebo u prvodího ve vlaku. Kombinovaný doklad opravuje v dob své platnosti k peprav jízdního kola jako spoluzavazadla za podmínek stanovených SPPO a tímto pedpisem a k úschov kola bhem pepravy (viz ást tvrtá tohoto pedpisu) nebo k úschov kola v ŽST, která úschovnu D provozuje, za podmínek stanovených pedpisem D K Pi výdeji Kombinovaného dokladu pro jízdní kolo ve vlaku na Psanou jízdenku vyplní zamstnanec D jednotlivé rubriky takto: 13

14 Poet osob - uvede jeden ks, Platí od - uvede datum výdeje dokladu, Platí do - uvede poslední den platnosti dokladu, K - uvede cenu dokladu dle Ceníku 7C tarifu TR 10, Píina doplatku (Rzné) - napíše text Kombinovaný doklad - jízdní kolo 2(3,5,7)denní Cena celkem - viz K. Pro každé jízdní kolo se vydává samostatný doklad. Kombinovaný doklad se oznaí v souladu s pedpisem D KC 1 vždy pi prvním použití. 30. Nemá-li cestující na tratích se specifickým zpsobem odbavení zakoupený kombinovaný doklad pro jízdní kolo nebo doklad o zaplacení ceny za pepravu spoluzavazadla, prodá mu tento doklad strojvedoucí. 31. Pokud se cestující s Kombinovaným dokladem pro jízdní kolo nebo se Zavazadlovým lístkem rozhodne v pestupní stanici podat k dalšímu vlaku spoluzavazadlo jako cestovní zavazadlo, vlakvedoucí mu vystaví Zavazadlový lístek Cestující zaplatí dovozné z této do cílové ŽST v plné výši. Cena dokladu z pedchozí pepravy jako spoluzavazadlo se neodeítá. 32. U vlak s povinnou rezervací místa pro pepravu jízdního kola jako spoluzavazadla (píslušná znaka je zveejnna v hlavice vlaku v knižním jízdním ádu) zaplatí cestující cenu dle Ceníku 5 tarifu TR 10 a pi peprav musí pedložit též platný doklad o zaplacení ceny za pepravu spoluzavazadla. 33. Pi vyerpání kapacity prostoru pro pepravu spoluzavazadel ve vlaku oznaeném symbolem jízdního kola informuje prvodí nebo vlakvedoucí výpravího, který je povinen zajistit zpravení následujících nácestných stanic o tom, že v píslušném vlaku nelze v konkrétním úseku spoluzavazadla pepravit z dvodu naplnní kapacity. O této skutenosti informuje stanice rozhlasem cestující. 34. Vzdá-li se cestující s jízdním kolem z dvodu vyerpané kapacity jízdy v pestupní stanici a využije bezplatný návrat zpt do nástupní stanice, pepraví ho D zpt bu vlakem umožujícím pepravu jízdních kol jako spoluzavazadel (musí mít potvrzený doklad o pvodní peprav spoluzavazadla cestou tam ) nebo vlakem se službou úschovy bhem pepravy (pvodní potvrzený doklad se použije pro cestu zpt obdobn jako kombinovaný doklad - viz l. 44). 35. Návratky pi nevyužití Kombinovaného dokladu pro jízdní kolo se provádjí dle l. 332 SPPO. 36. V souladu s l. 186 SPPO a s ohledem na bezpenost cestujících a obsazenost vozu rozhoduje vlaková eta o umístní jízdního kola na prvním nebo posledním pedstavku soupravy takto: elektrická jednotka. 451, první a poslední pedstavek je oznaen piktogramem škrtnutého kola, kola se v tomto prostoru nepepravují, lžkový nebo lehátkový vz, vz BDs, BDbmsee, BDbmrsee, Ds - pro zajištní prchodnosti se zde kola nepepravují, vozy 1. tídy - kolo na pedstavku smí pepravit pouze cestující s jízdním dokladem pro 1. tídu, vozy Btx 761, Btx - lze povolit pi respektování bezpenosti cestujících v prostoru v ele vozu u dveí na pechodový mstek, 14

15 vlak je veden motorovým vozem - peprava je možná pouze v ureném prostoru motorového vozu a na posledním pedstavku pívsného vozu, sunuté vlaky, vlaky spojující se nebo dlící se - pedstavek ve voze, který je nebo bude sunutý v ele vlaku, musí být vždy v ŽST, kde se tato technologie uplatuje, prázdný. Stejn se postupuje ped pípadným spojením nebo rozpojením soupravy Neobsazeno. 15

16 ÁST TVRTÁ ÚSCHOVA BHEM PEPRAVY 40. Manipulaní innosti, oznaení vozu píslušným symbolem a odpovdnost za uschované pedmty ve voze písluší povenému zamstnanci D. 41. Podmínky pro používání služby úschovy bhem pepravy jsou shodné s podmínkami pro používání úschoven D v ŽST, které eší pedpis D K 16 s odchylkami uvedenými v této ásti. Použití služby úschova bhem pepravy mezi D a ZSSK je ešeno v ásti deváté tohoto pedpisu. 42. Ukladatel pedává pedmty k uložení pímo povenému zamstnanci D do oznaeného vozu. Za každý uschovaný pedmt zaplatí ukladatel úschovné dle ceníku 7D tarifu TR 10. Doklad o zaplacení jednorázové úschovy se vydává v ŽST elektronicky (píp. na Psanou jízdenku ) nebo pi pedání pedmtu ve vlaku elektronicky nebo na Psanou jízdenku nebo je úschova zaplacena Kombinovaným dokladem pro jízdní kolo (viz l. 28 a 29), vydaným v ŽST nebo prvodím ve vlaku. Pozn. Úschova lodí Lo lze uschovat pouze za pedpokladu, že nepekrauje hmotnost 50 kg, je snadno penosná a ve voze je dostatek místa na její umístní. 43. Pi výdeji dokladu na jednorázovou úschovu bhem pepravy na Psanou jízdenku vyplní zamstnanec D jednotlivé kolonky takto : Poet osob - uvede jeden ks (max. ti ks), Platí od - uvede datum výdeje dokladu, K - uvede cenu dle Ceníku 7D tarifu TR 10, Píina doplatku (Rzné) - napíše text ÚBP - jednorázová + struný popis pedmtu nap. kolo Favorit, kufr erný atd. Cena celkem - viz K. Místo Psané jízdenky lze použít Zavazadlový lístek pro zjednodušenou pepravu Dokladem o pevzetí pedmtu do úschovy je oznaení pedmtu i dokladu o zaplacení samolepkou Úschova bhem pepravy Je to dvoudílný manipulaní tiskopis, v blocích po 50 kusech: 1. díl - nálepka na uschovaný pedmt - zamstnanec D vyplní kolonku Do stanice, na ureném míst oznaí oznaovacími kleštmi, pípadn náhradním zpsobem v souladu s pedpisem D KC 1 a nalepí na uschovaný pedmt. 2. díl - doklad o úschov - zamstnanec D pi píjmu pedmtu oznaí tento díl v kolonce Píjem: oznaovacími kleštmi a nalepí na doklad o zaplacení. 45. Doklad o úschov platí pouze pro vlak, ve kterém je vystaven, do stanice uvedené ukladatelem a zapsané na 1. dílu samolepky, ureném k oznaení pedmtu, nejdále však do cílové ŽST vlaku. U vlak, zveejnných v J lomen, je cílovou stanicí konená ŽST posledního vlaku. Pedmty se nesmjí pijímat do úschovy bez ádn vystavených doklad a ukládají se ve voze podle míst výdeje. 16

17 46. Pi pijímání jízdního kola do úschovy upozorní zamstnanec D ukladatele, že D neodpovídají za ztrátu nebo poškození snadno odnímatelných souástí. 47. Požaduje-li ukladatel potvrzení o výši zaplaceného úschovného, vydá mu zamstnanec D ve vlaku Potvrzení o zaplacení Žádá-li ukladatel (plátce DPH) daový doklad, vydá mu pokladník v železniní stanici výdeje na základ jím pedloženého Potvrzení o zaplacení Zjednodušený daový doklad V pípad, že ukladatel požádá bezprostedn po uložení o vydání uschovaných pedmt, postupuje zamstnanec D shodn jako pi výdeji s tím, že není nárok na vrácení úschovného. 49. Pedávka mezi zamstnanci ve vlaku se provádí na Soupisku. Pedávající zamstnanec sepíše samostatnou Soupisku dvojmo tak, že zapíše ísla samolepek Úschova bhem pepravy a ohlášenou ŽST výdeje. Jeden díl Soupisky si ponechá pedávající zamstnanec, druhý díl obdrží pebírající zamstnanec. Ve své DSV odevzdá zamstnanec zajišující tuto službu sepsané Soupisky. Manipulace se Soupiskami je ešena v ásti sedmé tohoto pedpisu. Odvod tržeb z úschovného provádí povený zamstnanec D bžným zpsobem jako odvod tržeb vlakových et za psané jízdenky. 50. Pi výdeji uschovaného pedmtu zamstnanec D ve vlaku v uvedené ŽST vydá uschovaný pedmt po pedložení dokladu o zaplacení s nalepeným 2. dílem samolepky - doklad o úschov, kterou oznaí v kolonce Výdej: oznaovacími kleštmi, pípadn náhradním zpsobem v souladu s pedpisem D KC 1. Pípadné váznoucí poplatky nap. za neprovedenou výpomoc v souladu se SPPO vybere na Psanou jízdenku Nemže-li ukladatel pedložit samolepkou oznaený doklad o zaplacení úschovného nebo pedkládá-li tento doklad poškozený nebo zneištný tak, že údaje v nm nejsou itelné, zamstnanec D pedmt nevydá, po popsání uschovaného pedmtu a nahlášení stanice výdeje zavazadla vystaví Hlášenku , ve které vyplní datum a íslo vlaku, stanici pedání uschovaného zavazadla a do kolonky Jiné záznamy napíše text: Cestující požádal o výdej uloženého zavazadla bez pedložení dokladu. Dále se postupuje jako u neodebraných zavazadel. Poplatek za ztrátu dokladu dle tarifu TR 10 vybere až zamstnanec D v ŽST na Psanou jízdenku , píp. na zavazadlový lístek. 52. Neodebrané pedmty budou pevezeny do cílové ŽST vlaku, píp. do poslední ŽST na území D nebo mohou být vydány po dohod s cestujícím v nkteré z nácestných stanic. Každý neodebraný pedmt pedá povený zamstnanec D samostatn na Hlášenku , ve které vyplní datum, íslo vlaku, nahlášenou cílovou ŽST, v kolonce Jiné záznamy íslo samolepky Úschova bhem pepravy a místo urené k odebrání proti podpisu povenému zamstnanci D v ŽST. 1. a 2. díl Hlášenky zstává v bloku, 3. díl piloží zamstnanec ŽST k Úschovnímu lístku, vystavenému pi uložení pedmtu v úschovn v ŽST. K jízdnímu kolu sepíše pedávající zamstnanec D tiskopis Popis kola. 1. díl pedá s 3. dílem Hlášenky, 2. díl si ponechá. Pro vlaky tranzitující pes uzel Praha jsou ureny dv cílové stanice pro pedání 17

18 neodebraných pedmt - první cílovou stanicí je ŽST v uzlu Praha a druhou cílovou stanicí je cílová ŽST vlaku. S neodebranými pedmty z úschovy bhem pepravy ve vlaku nakládá ŽST dle pedpisu D K Uschované pedmty vydá zamstnanec úschovny D v ŽST po pedložení a ovení pvodního dokladu o úschov bhem pepravy a úhrad váznoucích poplatk (úschovné v dané ŽST dle zveejnného ceníku), není-li placeno kombinovaným dokladem v dob jeho platnosti. Pi výdeji zamstnanec úschovny v ŽST porovná údaje v pedloženém dokladu s údaji na Hlášence. Pokud ukladatel pvodní doklad nemá, vyplní a podepíše Žádost o vydání zavazadla dle l V pípad výluky u vlak se zavedenou službou úschovy bhem pepravy zajistí VP UŽST (dle ROV) náhradní zpsob pepravy uložených pedmt, ve výjimených pípadech a pi mimoádných výlukách mže být služba ukonena v ŽST, kde výluka zaíná, pípadn v nejvhodnjší ŽST ped touto stanicí. Tato skutenost musí být zveejnna vývskami v dotených stanicích na trase vlaku nebo vyhlášena staniním rozhlasem (píp. oznámena jiným zpsobem) a oprávnný zamstnanec D je povinen o tom informovat ukladatele nejpozdji pi uložení pedmtu do úschovy. 55. V pípad nahrazení ásti trasy vlaku NAD, kdy se cestující sám rozhodne a vyzvedne si uschovanou vc, peveze ji autobusem jako runí zavazadlo (píp. se sám pepraví v úseku s NAD na pvodn uschovaném jízdním kole) a optovn ji podá do další soupravy za NAD, se postupuje jako pi opakovaném použití Kombinovaného dokladu pro jízdní kolo s tím, že cestující s jednorázovým úschovným nový podej neplatí. Zamstnanec D pi vyzvednutí pedmtu ped NAD oznaí na samolepce výdej a pi novém podeji po ukonení NAD oví íslo vlaku a vystaví novou samolepku. 56. Pi zjištní poškození, zniení nebo pi ztrát uschované vci je ukladatel povinen tuto skutenost ihned pi výdeji ohlásit povenému zamstnanci D ve vlaku. Ten sepíše nutné údaje, jež jsou podkladem pro uplatnní pípadné reklamace na tiskopis Hlášenka , kde rovnž uvede po dohod s ukladatelem místo uplatnní reklamace, a to bu v nejbližší obsazené ŽST nebo v nkteré další ŽST na cest, nejdále však v cílové ŽST. Sepisující zamstnanec v Hlášence vyplní osobní údaje ukladatele (kolonky píjmení, jméno, rodné íslo nebo datum narození, prkaz totožnosti a adresu), do kolonky Píina doplatku napíše íslo dokladu, kterým byla úschova placena, vyplní datum a íslo vlaku, výstupní ŽST ukladatele a do kolonky Jiné záznamy napíše dohodnutou ŽST, kde bude uplatnna reklamace a popis pedmtu, píp. poškození. Hlášenku podepíše zamstnanec D i ukladatel. 1. díl Hlášenky zstává v bloku, 2. díl odevzdá zamstnanec D v dohodnuté ŽST. 3. díl Hlášenky obdrží ukladatel pro pípadnou reklamaci. Pi uplatnní reklamace sepíše povený zamstnanec v dohodnuté ŽST podle údaj v pedložené Hlášence Zápis o škod a dále postupuje dle pedpisu D K 16, kapitola IX. 57. Pi vyerpání kapacity prostoru pro úschovu bhem pepravy ve vlaku informuje prvodí nebo vlakvedoucí výpravího, který je povinen zajistit zpravení následujících nácestných stanic o tom, že v píslušném vlaku nelze v konkrétním úseku službu využít z dvodu naplnní kapacity. O této skutenosti informuje stanice rozhlasem cestující. 18

19 58. Postup pi vyerpání kapacity prostoru pro úschovu bhem pepravy a) Cestující se vzdá použití služby úschovy bhem pepravy - ŽST provede návratek ceny zaplacené za službu úschovy bhem pepravy a jízdného beze srážky. b) Cestující se rozhodne pro použití služby úschovy bhem pepravy v dalším vlaku se službou úschovy bhem pepravy - zakoupený pepravní doklad platí pro tento vlak. c) Cestující se rozhodne pro pepravu formou pepravy spoluzavazadla (pokud je u píslušného vlaku povolena) pokud má pedem zakoupený Kombinovaný doklad pro jízdní kolo bez dalších formalit, pokud má pedem zakoupený doklad o zaplacení jednorázové úschovy, platí tento doklad v daném vlaku jako doklad pro pepravu spoluzavazadla. 59. Vzdá-li se cestující s Kombinovaným dokladem pro jízdní kolo z výše uvedeného dvodu jízdy v pestupní stanici a využije bezplatný návrat zpt do nástupní ŽST dle pedloženého jízdního dokladu, pepraví ho D zpt bu vlakem se službou úschovy bhem pepravy nebo vlakem umožujícím pepravu jízdních kol jako spoluzavazadel (musí mít potvrzení o vyerpání kapacity). 60. Ve vlacích oznaených v J symbolem K v kroužku je umožnna ve vozech se službou úschova bhem pepravy rezervace místa pro jízdní kolo. Seznam vlak, ve kterých je umožnna rezervace je k dispozici v UNIPOK. Pro rezervaci platí standardní rezervaní podmínky. Obsluha vlaku obdrží obsazovací plánek na kola. K rezervanímu dokladu musí cestující ve vlaku pedložit platný pepravní doklad pro jízdní kolo (jednorázový doklad o úschov bhem pepravy, kombinovaný doklad pro jízdní kolo nebo mezinárodní doklad pro pepravu jízdních kol RCT 2). 19

20 ÁST PÁTÁ CESTOVNÍ ZAVAZADLA - VNITROSTÁTNÍ PEPRAVA V souladu s 22, odst. 4 vyhl. 175/2000 Sb. o pepravním ádu pro veejnou drážní a silniní osobní dopravu nejsou t.. v J zveejnny žádné spoje pro pepravu cestovních zavazadel. Kapitola I Podej cestovního zavazadla 61. Pi podeji cestovního zavazadla k peprav je cestující povinen pedložit: jízdenku platnou nejmén do stanice urení cestovního zavazadla nebo do stanice vzdálenjší než je stanice urení cestovního zavazadla nebo jízdenku se záznamem p.c. - v tomto pípad mže být cestovní zavazadlo podáno i do stanice vzdálenjší než je cílová stanice uvedená na jízdence. Pedloženou jízdenku opatí zamstnanec D, který pijímá cestovní zavazadlo k peprav, rukopisn nebo razítkem záznamem Zavazadlo. 62. Za zjištní potu kus a hmotnosti cestovního zavazadla neútují D žádný poplatek. 63. Neuvede-li cestující pepravní cestu, po které má být cestovní zavazadlo pepraveno, urí tuto cestu D s pihlédnutím k jízdnímu dokladu, nejkratší dob pepravy a k minimálnímu potu pekládek. Pokud se tím peprava urychlí, upozorní zamstnanci D ve výpravn zavazadel pi podeji na možnost pepravy jako spoluzavazadla nebo formou úschovy bhem pepravy. Na žádost cestujícího mže být cestovní zavazadlo pepraveno stejným vlakem, kterým cestuje, pokud je u tohoto vlaku peprava cestovních zavazadel povolena a není vyerpána kapacita vlaku. V opaném pípad je cestovní zavazadlo pepraveno nejbližším vhodným vlakem. 64. Nedlitelný pedmt o hmotnosti vyšší než 15 kg D pijmou pouze v pípad, že cestující pomže pi nakládce, pekládce a vykládce. Pi vystavení Zavazadlového lístku se postupuje dle l. 67 tohoto pedpisu. 65. D mohou z technologických dvod odmítnout pijetí cestovního zavazadla v dob kratší než 15 minut ped pravidelným (v pípad zpoždní skuteným) odjezdem vlaku. Cestující podá cestovní zavazadlo u vlaku s uplatnním manipulaní pirážky. Toto opatení musí být zveejnno. Vyžadují-li technologické dvody dobu nutnou pro manipulaci s cestovními zavazadly vyšší než 15 minut, je ŽST povinna vystavit cestujícímu, který podává cestovní zavazadla v dob nejmén 15 minut ped odjezdem vlaku, potvrzení k odbavení u vlaku bez manipulaní pirážky na Hlášence V ŽST, kde dochází ke krátkodobému uzavení zavazadlové pokladny nebo výpravny zavazadel nap. z dvodu stídání služby, pestávky na jídlo apod., zajistí pednosta ŽST vypracování a zveejnní seznamu dotených vlak s odkazem na podej cestovních zavazadel pímo u vlaku bez manipulaní pirážky. Se seznamem musí být prostednictvím DSV seznámeni vlakvedoucí dotených vlak. 20

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

ČD KC 3. Předpis pro osobní přepravu PŘEPRAVA ZAVAZADEL A ZÁSILEK. České dráhy, a.s. Úroveň přístupu C

ČD KC 3. Předpis pro osobní přepravu PŘEPRAVA ZAVAZADEL A ZÁSILEK. České dráhy, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD KC 3 Předpis pro osobní přepravu PŘEPRAVA ZAVAZADEL A ZÁSILEK Modře jsou zapracovány vyhlášené rukopisné opravy dle EDPS 3558 z 28.2.2008 Zeleně jsou zapracovány rukopisné opravy dle

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLZE SKÉ KART V MOBILNÍM TELEFONU S TECHNOLOGIÍ NFC ELEKTRONICKÉ PEN ŽENCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLZE SKÉ KART V MOBILNÍM TELEFONU S TECHNOLOGIÍ NFC ELEKTRONICKÉ PEN ŽENCE Podmínky pro vydávání a používání Plzeské karty v mobilním telefonu s technologií NFC / Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronického penžního prostedku Plzeská karta v mobilním telefonu s technologií

Více

Úschovny a ukládací skříňky

Úschovny a ukládací skříňky České dráhy, a.s. ČD K 16 Úschovny a ukládací skříňky Modře jsou zapracovány vyhlášené rukopisné opravy dle: EDPS 557 z 8.12.06 EDPS 447 z 5.12.2007 EDPS 3561 z 28.2.2008 EDPS 1309 z 10.12.2008 (pro informaci

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

TP L2009_01. Pokyny k zajištní vozby erného uhlí z OKD do žst. Zlín-sted pro teplárnu Atel Energetika Zlín s.r.o. Platnost od: 21. 1.

TP L2009_01. Pokyny k zajištní vozby erného uhlí z OKD do žst. Zlín-sted pro teplárnu Atel Energetika Zlín s.r.o. Platnost od: 21. 1. Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. TP L2009_01 Pokyny k zajištní vozby erného uhlí z

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 1/2014, ročník LXX 22. ledna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Technologický postup L2008_09

Technologický postup L2008_09 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_09 Pepravy uhelných vlak

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více