DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy"

Transkript

1 !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/ Praha 2 I: , DI: CZ , Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, vložka B (dále jen "NejTV ") a Spolenost I: DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy 1.1 Strany smlouvy se dohodly propojit a udržovat propojení infrastruktur veejných komunikaních sítí, které provozují. Strany smlouvy si budou poskytovat vzájemn služby elektronických komunikací a innosti a služby, které umožní pístup úastník sít jedné strany ke službám sít druhé, pípadn tetí strany, jak je uvedeno v Píloze smlouvy Strany mohou modifikovat, rozšiovat nebo rušit vzájemn si poskytované služby na základ vzájemné dohody, v souladu s postupem uvedeným v Píloze smlouvy Všeobecná ustanovení 2.1 Strany budou jednat svým jménem a na své náklady a riziko. Žádné ustanovení Smlouvy nebude pokládáno za poin zakládající partnerství nebo spolený podnik stran, ani za ustavující jednu stranu zástupcem druhé strany. Vztah mezi stranami založený prostednictvím Smlouvy je pouze vztahem vzájemn propojených provozovatel veejných komunikaních sítí (dále jen provozovatel /provozovatelé sít ) v eské republice v souladu se zákonem. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích). 2.2 Strany nezískají na základ Smlouvy žádná práva exkluzivity. Nebudou platit žádná teritoriální, ani jiná omezení, týkající se uzavírání smluv s tetími stranami (úastníci, jiní podnikatelé zajišující komunikaní sí (dále jen provozovatel/provozovatelé sít ) a poskytovatelé veejn dostupných služeb elektronických komunikací), krom tch, která vyplývají z výhradních práv nebo omezení daných platnými opateními obecné povahy a rozhodnutími píslušných správních orgán. 2.3 Každá strana v plné míe odpovídá za obsah plnní smluv (vetn cen za poskytované služby), které uzavela s koncovými uživateli a s jinými provozovateli sítí a poskytovateli služeb elektronických komunikací. 2.4 Smlouva nezakládá žádný pevod vlastnictví zaízení a jiného majetku užívaného kteroukoli stranou pro poskytování služeb elektronických komunikací a výkon komunikaních inností. Pokud není výslovn

2 písemn uvedeno jinak, každá strana bude provozovat veškerá taková zaízení a jiný majetek na své náklady a riziko. 2.5 NejTV i OLO aplikují principy tvorby cen pi propojení svých sítí na nediskriminujícím základ mezi srovnatelnými skupinami provozovatel sítí. 3. Podmínky propojení sítí 3.1 Propojení sítí smluvních stran se realizuje výhradn na protokolu SIP. Propojovací body budou zízeny v místech popsaných v Píloze 2 a v souladu s asovým harmonogramem specifikovaným v Píloze Propojovací body mohou být rušeny, pemísovány, zizovány a jejich technické parametry a specifikace mnny dle postupu uvedeného v bodu 3.7 Smlouvy, a to pouze dodatkem ke Smlouv v souladu s lánkem 21 Smlouvy. 3.3 Technické parametry propojení a jejich kapacity, jakož i vlastnictví a provozování technických prostedk k tomu urených, jsou podle dosažené dohody uvedeny v Píloze Každá strana zajistí soulad rozhraní používaných na propojovacích bodech s dohodnutými specifikacemi uvedenými v Píloze 2 tak, že k nim pipojí pouze zaízení splující tyto specifikace. Specifikace mohou být zmnny po vzájemné dohod stran postupem stanoveným v Píloze 3. Ob strany vyvinou maximální úsilí, aby specifikace odpovídaly píslušným mezinárodním normám, zvlášt normám pijatým provozovateli sítí lenských zemí EU. 3.5 Každá strana odpovídá za dodržování úrovn kvality služby definované podle Pílohy Každá strana odpovídá za instalaci, údržbu a provozování infrastruktury vlastní sít. 3.7 Jestliže si kterákoli ze stran peje zmnit, modifikovat nebo zdokonalit infrastrukturu své sít anebo služby elektronických komunikací nabízené prostednictvím této infrastruktury a pokud pitom rozumn pedpokládá, že tato zmna bude mít technický nebo provozní dopad na služby podle Smlouvy, zašle tato strana druhé stran písemn pedem oznámení o této skutenosti s uvedením asového plánu realizace. Pi návrhu je navrhující strana povinna vzít v úvahu oprávnné zájmy druhé strany. Druhá strana musí své eventuální námitky písemn sdlit co nejdíve, nejpozdji do 30 (ticeti) kalendáních dn od doruení oznámení o zamýšlených zmnách. Strany uskutení v tomto pípad jednání ve lht 15 (patnácti) kalendáních dn od doruení námitek. Pokud strany nedospjí k dohod ve lht dalších 15 (patnácti) kalendáních dn od zahájení jednání, budou postupovat dle lánku 24 Smlouvy. Sporné zmny, modifikace nebo zdokonalení nebudou uinny díve, než bude dosaženo dohody nebo vydáno pravomocné rozhodnutí ve vci. 3.8 Tato Smlouva platí pouze pro vzájemn si poskytované služby uvedené v Píloze 1. Žádná ze stran nepedá druhé stran k penosu volání jakéhokoli jiného typu, než jsou volání specifikovaná v Píloze 1, piemž druhá strana nemá žádnou povinnost zprostedkovávat volání nebo penášet volání zde nespecifikovaná, s výhradou ustanovení bodu Pokud jedna ze stran využije technicky provozuschopnou službu druhé strany, která není zahrnuta do Pílohy 1, bude toto využití považováno za pijetí podmínek, vetn cenových, pro tuto službu stanovených. Ob strany se tímto zavazují, že se pi jednáních o Smlouv dohodnou na procesu vzájemného informování o aktuálních podmínkách, vetn cenových. Povinnost akceptace tchto podmínek koní okamžikem zastavení služby jednou stranou. V pípad, že podmínky budou akceptovány, nemusí tuto skutenost zmnit formou písemného Dodatku smlouvy Žádná ze stran neprovede nic, ani nepovolí provedení neho, co by mohlo zpsobit, že kterékoli volání uritého typu, zahrnutého do uritých ustanovení Smlouvy i nezahrnutého do Smlouvy, bude

3 prezentováno druhé stran jako volání jiného typu, jenž je do ustanovení Smlouvy zahrnut (zejména prostednictvím pekódování ísel, smrování provozu nebo pidlení ísel koncovým zaízením) Strany berou na vdomí, že žádná z nich nemže být odpovdná za úkony nebo opominutí úkon ostatních provozovatel sítí a poskytovatel služeb elektronických komunikací, pokud jde o komunikaní provoz pedaný tmto provozovatelm sítí a poskytovatelm služeb elektronických komunikací nebo od nich obdržený a odbavený prostednictvím propojení. Strany však budou, pokud to bude dležité a rozumn možné, ve svých kontaktech a smlouvách s tmito provozovateli sítí nebo poskytovateli služeb elektronických komunikací vynakládat pimené úsilí za úelem dodržování zájm druhé strany Pílohy. 2 a. 3 urují podmínky a termíny pro umístní, zízení a pro provozování zaízení pro realizaci propojení, propojovacích bod, vetn podmínek a termín pro zajištní pístupu zamstnanc obou stran nebo zamstnanc jiných, nkterou ze stran povených dodavatelských spoleností, k propojovacím bodm a k zaízením pro realizaci propojení Žádná strana nesmí zasahovat do zaízení, kabel a rozvod druhé strany, a to ani v prbhu výstavby, s výjimkou pípad, že byl udlen písemný souhlas druhé strany. 4. Uvedení služeb do provozu 4.1 Strany zavedou každou službu podle technických specifikací uvedených v Píloze 2 a v souladu s provozními postupy uvedenými v Píloze Služby budou instalovány, realizovány, testovány a uvedeny do provozu v souladu s asovým harmonogramem. 5. Podpora a provozování služeb Po zavedení služeb bude každá strana provozovat každou službu poskytovanou druhé stran v souladu s píslušnými popisy služeb uvedenými v Píloze 1, s píslušnými technickými specifikacemi obsaženými v Píloze 2 a s provozními postupy uvedenými v Píloze Provozní konzultace S cílem zajištní úspšného provozování služeb budou strany vzájemn pravideln konzultovat provozní záležitosti týkající se služeb. 7. Ceny za propojovací služby a další innosti 7.1 Povinná strana uhradí oprávnné stran vyútované ceny za uskutenné propojovací služby a innosti, vypotené v souladu s píslušnými ustanoveními Pílohy 1 pro každou ze služeb nebo pro každou innost v dohodnutých lhtách splatnosti, stanovených v Píloze 4. Tyto ceny mohou zahrnovat periodické platby, platby za užívání v závislosti na provozu a jednorázové (neopakující se) platby. 7.2 Pokud jsou ceny za služby nebo innosti poskytované jednou stranou, u nichž se strany dohodly, že se budou rovnat cenám za reciproní služby nebo innosti poskytované druhé stran stranou první (jak je uvedeno v Píloze 1 pro píslušné služby), zmnny, budou tyto zmny od stejného data platit pro reciproní službu poskytovanou druhou stranou. 7.3 Veškeré ceny ve Smlouv a v jejích Pílohách jsou uvedeny bez dan z pidané hodnoty (DPH), pokud není uvedeno jinak. 7.4 Strany se zavazují pokraovat v proplácení všech cen, útovaných v souladu s naposledy platnými cenami podle Pílohy 1, až do okamžiku uzavení píslušného dodatku ke Smlouv. Pro projednání cen za propojení platí postup dle l. 21 Smlouvy.

4 8. Registrace a ovování provozních údaj Strany dohodly postupy mení, zaznamenávání a ovování údaj o užívání služeb, pro které byly dohodnuty ceny za užívání, s cílem stanovení cen za poskytované služby. Tyto postupy jsou uvedeny v Píloze 4 a zahrnují ustanovení o mení a zaznamenávání odbaveného provozu, zaznamenávání údaj, jež mají být poskytovány druhé stran, ovování takových záznam a zpsob, jakým bude ešen jakýkoli spor týkající se pesnosti takových záznam. 9. Útování a placení 9.1 Každá ze stran zašle každý msíc druhé stran v souladu s postupem stanoveným v Píloze 4 souhrnný daový doklad, ve kterém budou rozepsány informace specifikované rovnž v Píloze 4. Strany využijí tchto informací pouze pro úely, pro které byly poskytnuty a nezveejní je jinak, než v souladu s píslušnou zákonnou povinností. 9.2 Každá strana odpovídá za vyútování a za vybírání vyútovaných cen za služby poskytnuté svým vlastním uživatelm, pokud se strany nedohodly na tom, že jedna ze stran bude provádt tyto innosti pro druhou stranu jako jeden druh z výkon propojovacích služeb a inností, popsaných v Píloze Každá strana je povinna platit ceny za poskytnuté propojovací služby a innosti vyútované druhou stranou v souladu s platebním postupem uvedeným v Píloze Veškeré ástky, které nebudou zaplaceny v dohodnuté lht splatnosti uvedené na daových dokladech, podléhají úroku z prodlení ve výši stanovené v Píloze 4 z dlužné ástky za každý i zapoatý den prodlení. 9.5 Pokud není písemn dohodnuto jinak, budou ceny splatné msín pozadu v termínech stanovených v Píloze Ceny za poskytované služby budou stanoveny v souladu s postupy registrace a ovování provozních údaj podle lánku Pokud není písemn dohodnuto jinak, budou jednorázové platby splatné formou jedné splátky na poátku zkušebního provozu píslušné služby nebo její ásti podle Pílohy Prognózování služeb 10.1 Strany se zavazují za úelem zajištní pimeného plánování (zmn) služeb a kapacit propojení dodržovat postupy prognóz, monitoringu a vykazování provozu, uvedené v Píloze Pokud odchylka bude vtší než odchylka stanovená v Píloze 3, a to kladná nebo záporná, mže být pijata po písemném odsouhlasení obou stran. 11. Ochrana dat 11.1 V zájmu ochrany dat uživatel jsou strany povinny dodržovat ustanovení zákona. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon ve znní pozdjších pedpis, a zákona.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích) Tento lánek upravuje, v jakém rozsahu a za jakým úelem budou Strany zpracovávat osobní nebo identifikaní, provozní anebo lokalizaní údaje (dále jen údaje ) subjekt údaj uživatel veejn dostupných služeb elektronických komunikací a jaké záruky o technickém a organizaním zabezpeení

5 ochrany údaj poskytne Strana druhé Stran Údaje si Strany vzájemn poskytují výhradn za úelem plnní Smlouvy a k provedení dalších úkon s ní souvisejících. Zpracování osobních údaj je nutné pro plnní zákonných povinností Stran Zpracování údaj bude zapoato dnem zapoetí poskytování služeb dle Smlouvy oprávnnými zamstnanci Stran. Oprávnnými zamstnanci Stran jsou osoby jmenovit uvedené v seznamu Pílohy 6. Strany vyjadují souhlas se zpracováním údaj uzavením Smlouvy. Strany jsou povinny vést aktuální seznam a zmny v nm dát k dispozici druhé Stran ped jejich realizací. Souasn se Strany zavazují, že údaje nebudou zpracovávat jiné osoby, než které jsou uvedeny ve pedaném seznamu a zpracování bude omezeno na rozsah, který je nezbytný pro poteby zajištní inností dle Smlouvy Koneným dnem zpracování údaj je den, kdy budou splnny všechny závazky vyplývající ze Smlouvy Strany se zavazují, že technicky a organizan zabezpeí ochranu zpracovávaných údaj tak, aby nemohlo dojít k neoprávnnému nebo nahodilému pístupu k tmto údajm, k jejich zmn, zniení, i ztrát, neoprávnným penosm, k jejich neoprávnnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, zejména následujícím zpsobem: a) Údaje budou zpracovávány pouze k úelm vymezeným touto Smlouvou. b) Veškeré údaje z datových soubor Stran pedané, i zpístupnné druhé Stran budou po celou dobu zpracování zpracovávány výhradn v informaních systémech Stran. K tmto údajm budou mít pístup pouze oprávnné osoby, které budou mít Stranami stanoveny konkrétní podmínky a rozsah zpracování údaj. c) Údaje budou pi plnní Smlouvy zpracovávány v bezpených informaních systémech Stran, umožujících zejména tyto bezpenostní funkce - identifikace a autentizace uživatele, ízení pístupu, útovatelnost, audit, opakované užití, pesnost, spolehlivost a dostupnost služeb, výmna dat a to v rozsahu vymezených pracovních inností jednotlivých zamstnanc dle popisu pracovních pozic. Pro pípad zpracování údaj v jiné než elektronické podob zpracovatel zajistí ochranu údaj s ohledem na stávající technické možnosti a na náklady k tomu potebné, na úrovni odpovídající existujícímu riziku porušení jejich ochrany (objektová, personální a administrativní bezpenost). d) Jakmile pomine úel zpracování, údaje nebudou dále Stranami zpracovávány. Strany provedou po pominutí úelu zpracování datových soubor jejich likvidaci ve smyslu 4 písm. i) zákona. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, v platném znní (dále jen zákon. 101/2000 Sb. ). e) Zamstnanci Stran, kteí zpracovávají údaje dle této Smlouvy, jsou povinni zachovávat mlenlivost o údajích a o bezpenostních opateních, jejichž zveejnní by ohrozilo zabezpeení údaj. Strany zajistí prokazatelné pouení o této povinnosti. Tato povinnost trvá i po skonení zamstnání nebo píslušných prací. Povinnost zachovávat mlenlivost se nevztahuje na informaní povinnost podle zvláštních zákon. Tím není dotena povinnost zachovávat mlenlivost podle zvláštních zákon. Strany jsou rovnž povinny zajistit technicky a organizan dvrnost zpráv, pokud by s nimi jeho zamstnanci mli být seznámeni a s nimi spojených provozních a lokalizaních údaj, které se penášejí prostednictvím jejich veejné komunikaní sít a veejn dostupných služeb elektronických komunikací. Zejména nepipustí odposlech, ukládání zpráv nebo jiné druhy zachycení nebo sledování zpráv a s nimi spojených údaj osobami jinými než jsou uživatelé, bez souhlasu dotených uživatel, pokud zákon nestanoví jinak. To nebrání technickému ukládání údaj, které je nezbytné pro penos zpráv, aniž by byla dotena zásada dvrnosti. Zprávou se rozumí jakákoli informace, která se vymuje nebo penáší mezi koneným potem úastník nebo uživatel prostednictvím veejn dostupné služby elektronických komunikací, s výjimkou informace penášené jako souást veejného rozhlasového nebo televizního vysílání sítí elektronických komunikací, nelze-li ji piadit k uritelnému úastníkovi nebo uživateli, který tuto informaci pijímá. f) Pi ukonení nebo perušení práce s údaji musí zamstnanec Stran znemožnit pístup k nim neoprávnným osobám (nap. ukonením píslušného programu, odlogováním se, uložením dokument listinného charakteru do bezpené schránky atp.). g) Bude-li pi zpracovávání údaj nebo na základ podntu (námitky) subjektu údaj kteroukoli ze Stran

6 zjištno, že zpracovávané osobní údaje nejsou pravdivé nebo pesné, budou tyto údaje blokovány a bez zbyteného odkladu opraveny nebo doplnny. O tom se Strany neprodlen informují. h) Strany berou na vdomí, že zpracování údaj dle této Smlouvy mohou provádt výhradn na území eské republiky. i) Ochrana údaj je dále specifikována interním pedpisem spolenosti NejTV a spolenosti OLO Pokud dojde k porušení zákona. 101/2000 Sb., nebo zákona o elektronických komunikacích anebo pokud Úad pro ochranu osobních údaj nebo eský telekomunikaní úad zahájí jakékoliv ízení proti Stranám v souvislosti se zpracováním údaj dle této Smlouvy, je povinna Strana tuto skutenost neprodlen a prokazateln oznámit druhé Stran Smluvní Strany se zavazují, že bude-li to teba, poskytnou si vzájemn veškerou souinnost pi styku a jednáních s Úadem pro ochranu osobních údaj nebo eským telekomunikaním úadem a se subjekty údaj, kterých se zpracování údaj týká Pro pípad požadavku subjektu údaj o zaplacení penžité náhrady, která mu vznikla porušením jeho práva na lidskou dstojnost, osobní est, dobrou povst i práva na ochranu jména pi zpracování osobních údaj, je odpovdná ta smluvní Strana, která v této souvislosti povinnosti uložené zákonem. 101/2000 Sb., nebo zákonem o elektronických komunikacích, porušila. Tím nejsou doteny pípadné nároky subjektu údaj na ochranu osobnosti podle zákona. 89/2012 Sb., obanský zákoník, v platném znní Strana v pípad, že nkterý z jejích zamstnanc poruší povinnost uloženou zákonem. 101/2000 Sb., zákonem o elektronických komunikacích, a to i v dob po skonení pracovního i jiného pomru nebo vztahu ke Stran, odpovídá za škodu vzniklou takovým porušením druhé Stran, jakoby plnila a porušila sama. 12. Správa ísel Každá strana odpovídá za používání a správu ísel (vetn síových a servisních kód) a zajistí, že bude oprávnna disponovat ísly, kterých používá za úelem poskytování nebo užívání služeb. Pístupové oblasti jsou uvedeny v Píloze Ochrana a bezpenost 13.1 Každá strana zajistí, aby infrastruktura její sít, síová rozhraní v koncových bodech a služby elektronických komunikací poskytované prostednictvím propojení sítí neohrožovaly zdraví nebo bezpenost žádné osoby, ani nezpsobovaly škodu na majetku druhé strany Každá strana uiní veškerá opatení, jež odpovídají technickým i administrativním možnostem infrastruktury její sít, s cílem zabezpeit poskytované služby proti jejich nesprávnému užívání znemožnním nebo zabránním neoprávnného užívání infrastruktury anebo služeb elektronických komunikací druhé strany, jakož i proti neoprávnnému odposlouchávání hovor realizovaných prostednictvím propojení sítí Bez zetele na provozní postupy uvedené v Píloze 3, žádná strana neuiní nic, co by mohlo znemožnit ádné provozování infrastruktury nebo poskytování služeb elektronických komunikací druhé strany nebo mu bránit Technické požadavky a postupy dohodnuté stranami s ohledem na ustanovení uvedená v tomto lánku jsou uvedeny v Píloze 2 a Píloze Pokud bude v kteroukoli dobu zejmé, že v dsledku propojení infrastruktur sítí stran bylo umožnno nesprávné nebo neoprávnné užívání jedné z tchto infrastruktur anebo služeb elektronických komunikací, strany vynaloží spolené úsilí za úelem zmny nebo modifikace své infrastruktury anebo

7 služeb elektronických komunikací nabízených prostednictvím jejich infrastruktur tak, aby takové nesprávné nebo neoprávnné užívání znemožnily. Každá strana ponese své náklady vynaložené v tomto ohledu. 14. Poskytování informací 14.1 Pokud není písemn dohodnuto jinak, jakékoli informace poskytované pi plnní Smlouvy budou poskytovány druhé stran zdarma. Každá strana vynaloží pimené úsilí, aby zajistila pesnost a úplnost informací poskytovaných druhé stran Strana poskytující informace druhé stran zaruuje, že je oprávnna takové informace druhé stran poskytovat Každá strana bude, pokud to od ní mže být rozumn oekáváno s ohledem na zájmy druhé strany, informovat druhou stranu o jakýchkoli zmnách v informacích, jež poskytla druhé stran. 15. Dvrnost 15.1 Následující ásti Smlouvy, vetn jejích dodatk, ob strany považují za pedmt obchodního tajemství a v plném rozsahu se na n vztahuje ochrana podle Smlouvy o ochran obchodního tajemství: Píloha 1, Píloha 2, Píloha 3, Píloha 4, Píloha 5 a Píloha Strana není oprávnna zveejovat informace, které druhá strana považuje za obchodní tajemství bez pedchozího písemného souhlasu druhé strany. 16. Pozastavení propojovacích služeb 16.1 V pípad, že jedna ze smluvních stran závažn poruší nkterou ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a takové porušení nenapraví ani v náhradní pimené lht, která musí být nejmén 5 (pt) kalendáních dn od doruení písemného oznámení druhé smluvní strany o takovém porušení, je druhá smluvní strana oprávnna omezit nebo pozastavit poskytování služeb nebo jejich ásti podle této Smlouvy, pop. vyadit z provozu síová propojení nebo jejich ást, s výjimkou tísových volání. Opatení pijatá dle tohoto lánku mohou být uplatnna pouze pro tu ást plnní Smlouvy, které se porušení povinností týká, pokud to bude možné. Výzva k odstranní porušování smlouvy bude souasn zaslána v kopii TÚ. Oznámení o opateních pijatých dle tohoto lánku budou oznamována TÚ vždy nejpozdji s pijetím takového opatení Každá ze smluvních stran je oprávnna perušit provoz v bodu propojení bez pedchozí písemné výzvy v pípad ohrožení života anebo zdraví, nebo v pípad, že by došlo, nebo mohlo dojít, k narušení integrity sít služeb, v pípad, že se jedná o zneužití služby, vedoucí k výraznému finannímu poškození jedné ze Smluvních stran, koncového uživatele nebo jiného podnikatele a dále v pípadech krizových situací, zejména za branné pohotovosti státu, živelních pohrom, epidemií anebo na základ rozhodnutí státního orgánu R Výše uvedené právo na pozastavení nebude platit v pípad, že neplnní bylo zapíinno okolnostmi vyluujícími odpovdnost Strany výslovn sjednávají, že pozastavením služeb podle bodu 16.1 nejsou zbaveny povinnosti splnit závazky vyplývající ze Smlouvy, tj. zejména zaplatit veškeré splatné ceny za celé období pozastavení služeb Pozastavení služeb, na které odkazuje bod 16.1, bude zrušeno, jakmile strana, jež neplní své povinnosti, toto neplnní napraví a druhé stran doloží.

8 17. Odpovdnost za škody 17.1 Zpsobí-li jedna strana druhé stran jakoukoliv škodu, bude tato strana odpovdná za plnou náhradu škody, kterou utrpla druhá strana v souladu s obecn platnými právními pedpisy, pokud se strany nedohodnou jinak. Strana, která poruší své závazky vyplývající ze Smlouvy, bude povinna uhradit druhé stran veškeré prokázané škody, které tato strana utrpla v souvislosti s takovým porušením. Tato povinnost neplatí, pokud píslušná strana prokáže, že porušení povinností bylo zpsobeno okolnostmi vyluujícími odpovdnost Úinky vyluující odpovdnost se neuplatní, neinformovala-li o nich strana se na n odvolávající druhou stranu bez zbyteného odkladu Každá strana bude odpovdná za škody, které zpsobí svým vlastním uživatelm. Žádná ze stran nebude odpovídat za nároky, které jí budou pedloženy uživateli druhé strany. Tímto ustanovením není dotena povinnost stran dle lánku 11 Smlouvy. 18. Práva duševního vlastnictví 18.1 Ustanovení Smlouvy se nedotýkají práv stran na duševní vlastnictví a samy o sob nezakládají žádnou výslovnou anebo nepímou licenci nebo pevod práv k duševnímu vlastnictví z jedné strany na druhou. Vznikne-li bhem plnní dle Smlouvy nový pedmt, který podléhá ochran dle právních pedpis upravujících práva k duševnímu vlastnictví, jeho využívání bude pedmtem samostatné smlouvy mezi stranami, které takovou smlouvu dohodnou a uzavou v dobré víe Každá strana zajistí, aby poskytování jejích služeb druhé stran neporušovalo žádná vlastnická práva tetí osoby, ani práva duševního vlastnictví. Pokud je pro stranu v souvislosti s užíváním poskytovaných služeb nutná licence nebo jiné oprávnní druhé strany, druhá strana tuto licenci nebo oprávnní udlí na základ píslušných práv duševního vlastnictví. Taková licence nebo oprávnní bude udleno za úplatu, a to za podmínek, na kterých se strany dohodnou. 19. Sankce za porušení Smlouvy 19.1 Strana, která prokazateln porušila povinnost dle této smlouvy, je povinna uhradit druhé stran smluvní pokutu ve výši, která je uvedena jednotlivá porušení v Píloze Krom uplatnní práva na zaplacení smluvní pokuty, mže oprávnná strana v pípadech vyjmenovaných v Píloze P zárove pozastavit poskytování píslušné služby podle lánku Píloha P obsahuje rovnž postup uplatnní, vyútování a placení pokut Strany výslovn sjednávají, že zaplacením smluvních pokut nejsou zbaveny povinnosti splnit závazek vyplývající ze Smlouvy Sjednání, ani zaplacení smluvní pokuty nevyluuje právo stran na náhradu škody v plném rozsahu, a to bez ohledu na výši zaplacené smluvní pokuty. 20. Platnost a úinnost Smlouvy 20.1 Smlouva se uzavírá na dobu neuritou a nabývá platnosti a úinnosti dnem jejího podpisu oprávnnými zástupci obou stran Smlouva zaniká: a) písemnou výpovdí kteroukoli stranou s výpovdní lhtou tí (3) msíc, poínající bžet prvním dnem msíce následujícího po doruení výpovdi druhé stran, b) pozbytím oprávnní k podnikání v elektronických komunikacích podle zákona o elektronických

9 komunikacích, c) zrušením s likvidací nkteré ze stran bez právního nástupce, d) písemnou dohodou stran, e) odstoupením od Smlouvy písemným oznámením z dvod uvedených v bod Každá ze smluvních stran má i právo písemn vypovdt pouze jednotlivé dílí služby poskytované na základ této Smlouvy. Výpovdní lhta iní ti (3) msíce a poíná bžet prvním dnem msíce následujícího po doruení výpovdi druhé smluvní strany Kterákoli ze stran má právo odstoupit od Smlouvy zcela nebo zásti z tchto dvod: a) pokud druhá strana neuhradila dlužnou ástku do 30 (ticeti) kalendáních dn od data splatnosti, b) pokud na druhou stranu byl vyhlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, c) pokud druhá strana uplatnila okolnosti vyluující odpovdnost a tyto okolnosti trvají déle než 6 (šest) msíc nebo jakmile je stranami shodn konstatováno, že budou trvat déle než 6 (šest) msíc, d) zmna v dohodnutém propojení provedená jednostrann, bez písemného souhlasu druhé strany, zpsobující vážné okamžité nebo rozumn oekávatelné poškození oprávnných zájm druhé strany, e) postoupení této Smlouvy nebo jednotlivých práv a závazk ze Dle této Smlouvy tetí stran bez pedchozího písemného souhlasu druhé strany, pokud k postoupení závazk nedojde v dsledku rozhodnutí kompetentního správního orgánu, f) ohrožení bezpenosti osob nebo závažné poškození majetku druhé strany vyplynuvší z porušení závazku dle této Smlouvy jednou stranou, g) porušení povinností podle lánku Odstoupení od Smlouvy je úinné dnem doruení písemného oznámení o odstoupení druhé stran Po ukonení platnosti Smlouvy provedou strany vzájemné vypoádání práv a závazk, nejpozdji však do 1 (jednoho) msíce po ukonení platnosti Smlouvy V pípadásteného odstoupení od Smlouvy uvede odstupující strana ve svém písemném oznámení výslovn, které ásti uzavené Smlouvy zstávají v platnosti. 21. Zmny Smlouvy 21.1 Dojde-li u jedné, pípadn u obou stran ke zmn v podmínkách, podle kterých provozují sít, nebo ke zmnám v zákonech a jiných právních pedpisech, v cenových pedpisech nebo k jiným zmnám podmínek v dsledku rozhodnutí vcn píslušného správního úadu, které mohou mít vliv na obsah Smlouvy, strany bez zbyteného odkladu pezkoumají dotená ustanovení Smlouvy a podají druhé stran návrh na zmnu Smlouvy Strany bez zbyteného odkladu pezkoumají obdobným zpsobem dotená ustanovení Smlouvy, dojde li u kterékoliv z nich ke zmn technologií, jež podstatným zpsobem ovlivuje plnní povinností podle Smlouvy Strany se zavazují znovu sjednat ceny za služby a výkony, ped uplynutím období, po které platí ceny dohodnuté stranami, formou písemného dodatku ke Smlouv Podá-li strana písemný návrh na zmnu Smlouvy druhé stran, druhá strana je povinna ve lht do 30 (ticeti) kalendáních dn od doruení písemného návrhu na zmnu Smlouvy oznámit své stanovisko nebo zahájit jednání o pedloženém návrhu. Strany budou usilovat o dosažení dohody o jakékoli takové zmn nebo o nové smlouv nejpozdji do 60 dn od data zahájení jednání o pedloženém návrhu na zmnu Smlouvy nebo bhem jiného období, na kterém se strany dohodnou. Pokud strany, navzdory jednání, nedosáhnou v uvedeném období dohody, vynaloží veškeré úsilí, aby vyešily svj spor v souladu s ustanoveními lánku 24.

10 21.5 Druhá strana, které byl doruen písemný návrh na zmnu Smlouvy dle bodu 21.4, mže návrh odmítnout, nemá-li první strana vyrovnány dluhy vi druhé stran z této Smlouvy, pedchozího, souasného nebo jiného soubžného smluvního vztahu Veškeré zmny a doplky Smlouvy a jejích Píloh jsou platné pouze tehdy, jsou-li v písemné form. 22. Neplatnost Smlouvy 22.1 Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení Smlouvy neovlivní platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy, pokud podstata nebo duch Smlouvy nejsou vyjádeny v ustanoveních, jež jsou shledána neplatnými nebo nevymahatelnými Pro pípad, že nkterá ustanovení Smlouvy se stanou neplatnými nebo nevymahatelnými, se strany zavazují, že co nejdíve zmní nebo nahradí tato ustanovení platnými ustanoveními, která se co nejvíce blíží zamýšlenému cíli pvodních ustanovení. 23. Rozhodné právo Smlouva a všechny právní vztahy s ní související se ídí a budou vykládány v souladu se zákony a dalšími právními pedpisy eské republiky. 24. ešení spor 24.1 Jakýkoli spor vyplývající z jednání o plnní nebo o návrzích na zmny Smlouvy, bude vyešen v souladu s postupem ešení spor uvedeným v tomto lánku Za poátek vzniku sporu je pokládán den, kdy jedna strana doruí druhé stran oznámení o sporu, vetn konkrétního a pimen podrobného popisu sporu a, pokud je to možné, pesného návrhu ešení Strany co nejdíve zahájí jednání, avšak nejpozdji do 5 (pti) pracovních dn po doruení oznámení o sporu s cílem dosažení urovnání záležitosti, jež je pedmtem sporu. Tato jednání budou zpoátku vedena zástupci jmenovanými pro tento úel každou stranou, uvedenými v Píloze Pokud nebude pi jednáních podle bodu 24.3 dosaženo dohody do 5 (pti) pracovních dn od zahájení jednání, pedloží spor nkterá ze stran nebo ob strany neprodlen k rozhodnutí eskému telekomunikanímu úadu Každá strana má právo po vyerpání opravných prostedk ve správním ízení v daném sporu obrátit se na píslušný soud v eské republice O jednáních podle odstavc 24.3 a 24.4 se poizují písemné zápisy. 25. Finanní jistota 25.1 Podmínkou nabytí úinnosti Smlouvy a aktivace služeb je složení jistoty spoleností OLO. Výše jistoty stanoví spolenost NejTV v závislosti na odhadovaném objemu plateb hrazených spoleností OLO. Výše jistoty je ,- K Spolenost OLO je povinna zaplatit jistotu bezhotovostn, na úet spolenosti NejTV, a to nejpozdji do 3 dn ode dne podpisu Smlouvy Spolenost NejTV je oprávnna kdykoli bhem úinnosti Smlouvy písemn vyzvat spolenost OLO k navýšení jistoty, jestliže: a) Celkový objem vyútovaných a dosud nezaplacených ástek za poskytnuté služby plus nevyútovaných, ale již poskytnutých služeb pesáhl výši poskytnuté jistoty;

11 b) Spolenost OLO ti po sob následující msíce platí opoždn a souhrn vyútovaných ástek je vyšší než složená jistota. V takovém pípad mže spolenost NejTV požadovat navýšení jistoty i nad limit uvedený v bodu 25.1; c) Spolenost OLO byla bhem 12 msíc opakovan v prodlení s placením za poskytnuté služby a souhrn opoždn placených daových/úetních doklad je vyšší než složená jistota. V takovém pípad mže spolenost NejTV požadovat navýšení jistoty i nad limit uvedený v bodu 25.1; 25.4 Pokud spolenost OLO jistotu nenavýší ve lht 3 kalendáních dn ode dne doruení výzvy, je spolenost NejTV oprávnna perušit propojení a/nebo od Smlouvy zcela nebo ásten odstoupit Jistota mže být spoleností NejTV použita na úhradu nevypoádaných závazk ze Smlouvy, zejména na úhradu pohledávek nebo na náhrady škody Pokud spolenost OLO po dobu nejmén jednoho roku ode dne nabytí úinnosti Smlouvy nebude v prodlení s placením daových/úetních doklad dle Pílohy. 4 Smlouvy, mže požádat o vrácení jistoty. Spolenost NejTV proví stav pohledávek a pi kladném výsledku jistotu ve lht 30 dn ode dne obdržení žádosti vrátí spolenosti OLO. Spolenost NejTV je však oprávnna kdykoli požadovat složení nové jistoty, pokud nastanou dvody uvedené v bodu Jistota nebo její ást bude vrácena ke dni vyrovnání práv a povinností smluvních stran po ukonení Smlouvy z jakéhokoliv dvodu. 26. Rzné 26.1 Vzdání se práva Jestliže nkterá ze stran v uritém ase nebo opakovan nebude požadovat plnní ustanovení Smlouvy, v žádném pípad to neovlivuje její práva toto plnní vymáhat. Jestliže jedna ze stran promine porušení nkterého ustanovení Smlouvy, nebude to chápáno jako prominutí píštích porušení tchto ustanovení touto stranou, ani jiných porušení jiných ustanovení Smlouvy Doruování Veškerá písemná oznámení, informace a sdlení požadovaná podle Smlouvy budou v eském jazyce a budou zasílána bu poštou nebo elektronickou poštou na adresy a kontaktní osoby uvedené v Píloze 6. Elektronická pošta bude považována za pijatou okamžikem potvrzení o jejím pijetí. 27. Závrená ustanovení 27.1 Ke Smlouv je piloženo šest Píloh, které jsou nedílnou souástí Smlouvy. Píloha 1 Služby a ceny Píloha 2 Technická specifikace Píloha 3 Procedury Píloha 4 Vyútování a placení Píloha 5 Smluvní pokuty Píloha 6 Adresy a kontaktní osoby 27.2 V pípad existence rozporu mezi ustanoveními Píloh a ustanoveními hlavního textu Smlouvy bude rozhodující ustanovení hlavního textu Smlouvy Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. V Praze dne: V dne: Nej TV a.s. OLO

12 PÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY ást A Služby poskytované spoleností NejTV spolenosti OLO Podmínky uvedené v obecné ásti platí pro všechny služby poskytované spoleností Nej TV spolenosti OLO, není-li v konkrétní služb uvedeno jinak. 1. Popis služby 1.1 Služby jsou poskytovány spoleností NejTV spolenosti OLO v souladu s termíny a podmínkami Smlouvy. 1.2 Z dvodu zpracování provozu v souladu s Pílohou 2 - (Technická specifikace), musí být zajištno dostatené dimenzování kapacity propojení. 1.3 Spolenost NejTV poskytne na požádání spolenosti OLO úplný pidlený nebo odebraný íselný rozsah (seznam) ísel pro konkrétní službu spolenosti NejTV. 1.4 Dojde-li k rozšíení nebo zúžení seznamu ísel, Spolenost OLO nejpozdji k datu úinnosti upraví smrování podle této zmny. 1.5 Spolenost OLO je odpovdná za ovování platnosti volaných ísel a nebude pedávat žádná volání, která nejsou ve shod se seznamem ísel služby a s národním nebo mezinárodním íslovacím plánem. Spolenost Nej TV nebude povinna penášet takováto volání. 2. Penos identifikace volající pípojky (CLI) Technická specifikace pro penos identifikace volající pípojky je v Píloze 2 Technické specifikace. 3. Zpoplatnní služby 3.1 Souhrnná cena za službu poskytovanou spoleností NejTV je soutem cen za použití a píp. jednorázových cen. 3.2 Ceny za použití pro každé volání v rámci služby poskytované spoleností NejTV budou vypoteny na základ doby trvání volání (píp. potu volání), píp. vzájemného umístní propojovacího bodu a cíle nebo pvodu volání, asového období a asové jednotky s využitím cen za propojení uvedených u jednotlivých služeb. 3.3 asová jednotka pro pihlášené volání je jedna sekunda. Spolenost Nej TV bude registrovat dobu trvání každého pihlášeného volání a vypote poet aplikovaných asových jednotek. Pro každé pihlášené volání bude doba trvání mena s pesností na jednotky sekund pomocí matematického zaokrouhlování. 3.4 Pro každé volání bude aplikována cena za volání pi píjmu zprávy ANM nebo CON 3.5 Veškerá komunikace bude dle standardu SIP v Silný provoz je v pracovní dny od do hod. Provoz v ostatním ase je slabý provoz. 3.7 Úhrada píslušných cen za službu spolenosti Nej TV bude splatná v souladu s Pílohou 4 (Vyútování a placení). 4. Smrování volání Spolenost nej TV a spolenost OLO vytvoí SIP propoj v souladu s technickou specifikací v Píloze 2. Spolenost OLO bude smrovat volání do SIP trunku v souladu se zásadami smrování popsanými v Píloze 2.

13 5. Management 5.1 Odpovdnost za volání uskutenná úastníky veejné komunikaní sít spolenosti OLO k úastníkm i službám veejné komunikaní sít spolenosti NejTV spoívá vi úastníkm veejné komunikaní sít spolenosti OLO na spolenosti OLO. 5.2 Spolenost NejTV poskytne služby dvacet tyi hodin denn, sedm dní v týdnu a všechny dny v roce v pedepsané kvalit služby. 5.3 Spolenost NejTV neposkytne spolenosti OLO pístup do systém správy a ízení spolenosti NejTV. 6. Služba koncové volání veejné komunikaní sít spolenosti NejTV 6.1 Popis služby Služba koncové volání k úastníkm veejné komunikaní sít spolenosti NejTV poskytuje penos volání od spojovacího pole bránové ústedny (vetn), k úastnické sad píslušné místní ústedny a dále až ke koncovému bodu sít, ke kterému jsou pipojena koncová zaízení úastníka Zpoplatnní služby Cenu za službu koncového volání k úastníkm veejné komunikaní sít spolenosti NejTV tvoí: - cena za místní provoz. Tato cena se vztahuje na volání z telefonních ísel z íslovacího plánu R a se zemí s kódy zemí Evropského hospodáského prostoru (dále EHP) kde je v CDR platn identifikovatelné CLI (viz Píloha 2) - cena za volání do sít spolenosti NejTV pro volání z prostoru mimo EHP, vetn volání s neplatn identifikovatelným CLI i nepedeným CLI. Ceny za propojení veejných pevných komunikaních sítí hrazené spoleností OLO spolenosti NejTV Silný provoz (K/min) Slabý provoz (K/min) Místní volání a volání z prostoru EHP 0,03 0,03 Volání z prostoru mimo EHP a špatným CLI 0,40 0,40 7. Služba pístup ke službám Linka bezplatného volání poskytovaná spoleností NejTV 7.1 Popis služby a) Služba pístup ke službám typu Linka bezplatného volání poskytovaná spoleností NejTV penáší provoz z veejné komunikaní sít spolenosti OLO na ísla typu Linka bezplatného volání veejné komunikaní sít spolenosti NejTV. b) Spolenost NejTV je povinna uinit taková opatení, která zabrání zneužití služby typu Linka bezplatného volání k vzájemnému propojení služeb elektronických komunikací a sítí. Zejména se zavazuje, že prostednictvím této služby neposkytne zákazníkm pímý nebo nepímý pístup k dalším službám elektronických komunikací a sítím nebo propojení hlasové komunikaci své komunikaní sít s dalšími veejnými komunikaními sítmi, píp. s jinými sítmi sloužícími pro poskytování hlasové služby. 7.2 Zpoplatnní služby Níže uvedená tabulka definuje ceny aplikované na Službu pístup ke službám typu Linka bezplatného volání poskytovanou spoleností NejTV. Volání z FOLO do NejTV Ceny hrazené spoleností NejTV spolenosti FOLO Silný provoz (K/min) Slabý provoz (K/min) Linka bezplatného volání 0,31 0,31 Volání z OLO VoIP 910 do NejTV Ceny hrazené spoleností NejTV spolenosti OLO Silný provoz (K/min) Slabý provoz (K/min) Linka bezplatného volání 0,31 0,31

14 Volání z MOLO do NejTV Ceny hrazené spoleností NejTV spolenosti MOLO Silný provoz (K/min) Slabý provoz (K/min) Linka bezplatného volání 2,79 2,79 8. Služba pístup ke službám se sdílenými náklady poskytovaná spoleností NejTV 8.1 Popis služby a) Služba pístup ke službám typu Modrá linka poskytovaná spoleností NejTV, penáší provoz z veejné komunikaní sít spolenosti OLO na ísla se sdílenými náklady veejné komunikaní sít spolenosti NejTV. b) íselné rozsahy pro Službu jsou 81Y, 83Y (Y=1 až 0) a 84Y (Y=3,4,5,6). c) Spolenost NejTV je povinna uinit taková opatení, která zabrání zneužití služby typu Modrá linka k vzájemnému propojení služeb elektronických komunikací a sítí. Zejména se zavazuje, že prostednictvím této služby neposkytne zákazníkm pímý nebo nepímý pístup k dalším službám elektronických komunikací a sítím nebo propojení hlasové komunikaci své komunikaní sít s dalšími veejnými komunikaními sítmi, píp. s jinými sítmi sloužícími pro poskytování hlasové služby. d) Smluvní strany jsou oprávnny umožnit prostednictvím Služby pístupu ke službám typu Modrá linka pístup pouze ke službám elektronických komunikací, jež jsou poskytovány v souladu se zákonem o elektronických komunikacích a íslovacím plánem. Ped zahájením poskytování této služby jsou smluvní strany povinny informovat druhou smluvní stranu o všeobecných a cenových podmínkách pro poskytování služby Zpoplatnní služby Volání z OLO do nejtv Ceny za propojení hrazené spoleností OLO spolenosti NejTV Silný provoz (K/min) Slabý provoz (K/min) Služba se sdílenými náklady 0,10 0,10 9. Služba pístup ke službám univerzálního pístupového ísla (UAN Universal Access Number) poskytovaná spoleností NejTV 9.1 Popis služby a) Služba UAN poskytovaná spoleností, poskytovanou spoleností NejTV, penáší provoz z veejné komunikaní sít spolenosti OLO na ísla služby UAN veejné komunikaní sít spolenosti NejTV. Tato služba má pístupový kód 84Y (Y=0,1,2,7,8,9). b) Spolenost NejTV je povinna uinit taková opatení, která zabrání zneužití Služby univerzálního pístupového ísla (UAN Universal Access Number) poskytované spoleností NejTV k vzájemnému propojení služeb elektronických komunikací a sítí. Zejména se zavazuje, že prostednictvím této služby neposkytne uživatelm služby pímý nebo nepímý pístup k dalším službám elektronických komunikací a sítím nebo propojení hlasové komunikaci své komunikaní sít s dalšími veejnými komunikaními sítmi, píp. s jinými sítmi sloužícími pro poskytování hlasové služby. 9.2 Zpoplatnní služby Ceny za propojení hrazené spoleností OLO spolenosti NejTV Silný provoz (K/min) Slabý provoz (K/min) Služba UAN 0,93 0,46

15 10. Služba pístupu k informaním linkám poskytované spoleností NejTV, pípadn jinými subjekty v síti spolenosti nejtv 10.1 Popis služby Pístup k informaním linkám poskytované spoleností NejTV, pípadn jinými subjekty v síti spolenosti NejTV, penáší volání z veejné komunikaní sít spolenosti OLO na službu komerních linek poskytované spoleností NejTV, pípadn jinými subjekty v síti spolenosti NejTV. Telefonní ísla pro službu Pístup k informaním linkám poskytované spoleností NejTV, pípadn jinými subjekty v síti spolenosti NejTV, která mohou být zmnna, jsou ve formátu 12YX, kde Y je 0 až 3, 1240, 14YXX, kde Y 1 (není rovno 1), 12YXX, kde Y je 5 až 9 a 124YX, kde Y je 1 až 9. Tato volání budou pedávána do sít spolenosti nejtv nejblíže místu vzniku volání Zpoplatnní služby Níže uvedená tabulka definuje ceny za použití aplikované na službu pístupu k informaním linkám poskytované spoleností NejTV, pípadn jinými subjekty v síti spolenosti NejTV. Ceny hrazené spoleností OLO spolenosti NejTV Služba pístupu k informaním linkám poskytované spoleností NejTV, pípadn jinými subjekty v síti spolenosti NejTV Silný provoz Slabý provoz Cena za volání (K/volání)/(sestavení hovoru) 1,28 0,66 Cena (K/min) 1,28 0, Koncové volání VoIP k úastníkm veejn dostupné služby elektronických komunikací založené na VoIP spolenosti NejTV 11.1 Popis služby a) Na tuto celou službu se nevztahují žádná spolená ustanovení v ásti 1.0 (Obecná ást). b) Služba koncové volání VoIP k úastníkm veejn dostupné služby elektronických komunikací založená na VoIP spolenosti NejTV (dále jen Služba koncové volání VoIP ) je poskytována spoleností NejTV druhému provozovateli komunikaní sít, (tj. spolenosti OLO) v souladu s termíny a podmínkami této Smlouvy. Tato služba je poskytována pro úely hlasové komunikace. Služba koncové volání VoIP umožuje ukonení volání k úastníkovi s úastnickým íslem z rozsahu 91x xxx xxx ve veejné komunikaní síti spolenosti nejtv. Služba koncové volání VoIP popisuje volání od úastník: veejn dostupné telefonní služby spolenosti OLO veejn dostupné služby elektronických komunikací založené na VoIP spolenosti OLO k úastníkm s úastnickým íslem z rozsahu 91x xxx xxx ve veejné komunikaní síti spolenosti NejTV. c) Služba koncové volání VoIP, poskytovanou spoleností NejTV, poskytuje penos volání od spojovacího pole bránové ústedny (vetn) spolenosti OLO, pes bránovou ústednu spolenosti NejTV a dále pes sí využívající protokol IP dále ke koncovému zaízení VoIP úastníka. Konverzi formátu dat a signalizace z IP sít na formát dat a signalizace sít PSTN provádí spolenost NejTV Zpoplatnní služby Ceny hrazené spoleností OLO spolenosti NejTV Silný provoz (K/min) Slabý provoz (K/min) Koncové volání na VoIP z EHP 0,03 0,03 Volání z prostoru mimo EHP a špatným CLI 0,4 0,4 12. Testování a zkušební provoz 12.1 Objednání a popis a) Testování každého propojovacího bodu bude písemn dohodnuto mezi OLO a spoleností NejTV minimáln šest týdn ped plánovaným zahájením testovacího provozu. b) Na tuto službu se nevztahují žádná spolená ustanovení v obecné ásti Testovací provoz

16 a) Testovacím provozem se rozumí ovení spolupráce sít OLO se sítí spolenosti NejTV pes specifikované rozhraní propojovacího bodu podle Pílohy 2 a Pílohy 3. Základním pedpokladem pro zahájení testovacího provozu je prokázání splnní podmínky stanovené podle 73 odst. 2 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích). b) Podrobný popis testování je uveden v Pílohách 2 a Zkušební provoz a) Zkušební provoz bude zahájen na základ úspšného testování a po podepsání testovacího protokolu, na dobu nezbytn nutnou k odstranní chyb, bránících pevedení spojovací a penosové technologie do trvalého provozu. V ase zahájení zkušebního provozu ob strany spolen odsouhlasí termín pedání prvních výsledk. b) Podrobný popis zkušebního provozu je uveden v Pílohách 2 a Trvalý provoz Trvalý provoz bude možno zahájit ve stanovené kapacit okamžit po úspšném dokonení testovacího a zkušebního provozu a po kladném vyhodnocení testovacího a zkušebního provozu v souladu s Pílohami 2 a Cena testování Cena se útuje na základ údaj uvedených v protokolu o testování. Cena za testování hrazená spolenosti NejTV Ceny hrazené spoleností OLO spolenosti NejTV Cena testování (Testování služby v jednom bod) K/hod Level 1 - testy na fyzické úrovni, mení chybovosti podle doporuení ITU 639,- (Q.781, G.821) Mení kvality synchronizace 4 636,- Level 2 - testy na signalizaních linkách 4 636,- Level 3 - mení vzájemné spolupráce, provozních stav a testování 4 636,- Level 4 - testy na hovorových kanálech 5 726,- 13. Služba tranzit národního provozu poskytovaná spoleností NejTV 13.1 Popis služby Služba tranzit národního provozu poskytovaná spoleností NejTV, poskytuje penos hlasového volání ze sít OLO pes sí spolenosti NejTV do sítí jiného oprávnného provozovatele v eské republice Zpoplatnní služby a) Cena zahrnuje použití sít spolenosti NejTV. b) Ceny za službu tranzit národního provozu poskytovanou spoleností NejTV zahrnují úhrady splatné spoleností OLO spolenosti NejTV (v pípad tranzitu ke služb bezplatného volání splatné i spoleností NejTV spolenosti OLO) Pímé odútování Níže uvedená tabulka definuje ceny aplikované na službu tranzit národního provozu poskytovanou spoleností NejTV pro pímé odútování. Tyto ceny pedstavují pouze úhradu za použití sít spolenosti NejTV. Celková cena za volání je tvoena soutem poplatku za tranzit a minutové ceny, pípadn jednorázové ceny za volání.

17 Ceny hrazené spoleností OLO spolenosti NejTV Silný provoz (K/min) Pevný tranzit (volání na geografická ísla sítí elektronických komunikací, urená platným íslovacím plánem veejných telefonních sítí pro službu ukonení volání (terminaci) ve veejných pevných komunikaních sítích, jestliže je volané íslo v okamžiku volání provozováno v síti jiného operátora než je spolenost NejTV) Tranzitu na služby se sdílenými náklady (volání na negeografická ísla sítí elektronických komunikací, urená platným íslovacím plánem veejných telefonních sítí pro službu pístupu ke službám se sdílenými náklady, jestliže je tato služba v okamžiku volání provozována v síti jiného operátora veejné komunikaní sít než je spolenost NejTV. Tranzitu ke službám UAN - volání na negeografická ísla sítí elektronických komunikací, urená platným íslovacím plánem veejných telefonních sítí pro službu pístupu ke službám univerzálního pístupového ísla UAN, jestliže je tato služba v okamžiku volání provozována v síti jiného operátora veejné komunikaní sít než je spolenost NejTV. Tranzit ke službám ukonení VoIP volání ze zemí EHP - volání na negeografická ísla sítí elektronických komunikací, urená platným íslovacím plánem veejných telefonních sítí pro službu ukonení VoIP volání, jestliže je tato služba v okamžiku volání provozována v síti jiného operátora veejné pevné komunikaní sít než je spolenost NejTV. Tranzit ke službám ukonení VoIP volání ze zemí mimo EHP - volání na negeografická ísla sítí elektronických komunikací, urená platným íslovacím plánem veejných telefonních sítí pro službu ukonení VoIP volání, jestliže je tato služba v okamžiku volání provozována v síti jiného operátora veejné pevné komunikaní sít než je spolenost NejTV. Slabý provoz (K/min) 0,22 0,22 0,29 0,29 1,12 0,65 0,22 0,22 0,59 0,59 Ceny hrazené spoleností OLO spolenosti NejTV Silný provoz (K/min) Tranzit ke službám pístupu k neveejným sítím elektronických komunikací ze zemí EHP- volání na negeografická ísla sítí elektronických komunikací, urená platným íslovacím plánem veejných telefonních sítí pro službu pístupu k neveejným sítím elektronických komunikací, jestliže je tato služba v okamžiku volání provozována v síti jiného operátora veejné pevné komunikaní sít než je spolenost NejTV. Tranzit ke službám pístupu k neveejným sítím elektronických komunikací ze zemí mimo EHP volání na negeografická ísla sítí elektronických komunikací, urená platným íslovacím plánem veejných telefonních sítí pro službu pístupu k neveejným sítím elektronických komunikací, jestliže je tato služba v okamžiku volání provozována v síti jiného operátora veejné pevné komunikaní sít než je spol. NejTV Slabý provoz (K/min) 0,22 0,22 0,59 0,59 Ceny hrazené spoleností NejTV spolenosti OLO Silný provoz (K/min) Tranzit ke službám Freephone volání na negeografická ísla sítí elektronických komunikací, urená platným íslovacím plánem veejných telefonních sítí pro službu pístupu ke služb volání na úet volaného, jestliže je tato služba v okamžiku volání provozována ve veejné pevné komunikaní síti jiného operátora než je spolenost NejTV. Název služby Informace o telefonních íslech v R (1180) Informace o telefonních íslech mezinárodních (1181) Služba Informaní a asistenní služba 1188 Informaní linky (140xx, 12xx apod.) Služba bezplatného volání, služba VCC, Služba Evropských harmonizovaných ísel - 116xxx Slabý provoz (K/min) 0,31 0,31 CENÍK TRANZITU KE SLUŽBÁM Smr Úhrada Minutová cena Jednorázová cena za (K/min) volání (K/volání) Silný Slabý Silný Slabý OLO, FOLO2, OLO platí MOLO2, - NejTV spol. NejTV 8,2 8,2 7,1 7,1 OLO, FOLO2, OLO platí MOLO2, - NejTV spol. NejTV 13,4 13,4 7,1 7,1 OLO, FOLO2, OLO platí MOLO2, - NejTV spol. NejTV 12,0 12,0 7,0 7,0 OLO, FOLO2, OLO platí MOLO2, - NejTV spol. NejTV 2,7 2,7 2,7 2,7 OLO NejTV NejTV platí FOLO2, MOLO2 spol.olo * 0,31 0, OLO, VOIP910, NejTV platí NejTV FOLO2, spol.olo * MOLO2 0,31 0, Ceny hrazené spoleností OLO spolenosti NejTV Tranzit 0,19 0,19 - -

18 14. Služby vyhledání peneseného ísla s následným dosmrováním volání poskytovaná spoleností NejTV 14.1 Popis služby Služba vyhledání peneseného ísla s následným dosmrováním volání je poskytovaná spolenosti NejTV (dále jen Služba vyhledání a dosmrování) spolenosti OLO a eší vyhledání peneseného ísla a dosmrování volání pi níže uvedených typech penesení ísel v telefonních sítích: Penositelnost geografických úastnických ísel pi zmn poskytovatele služby v Pevné síti (GNP - Geografická Number Portabilita) Penositelnost negeografických ísel poskytovaných v Pevné síti (NGNP - Negeografická Number Portabilita) Vyhledáním se rozumí služba vyhledání smrovací informace peneseného ísla pro správné ukonení volání v síti kam bylo peneseno telefonní íslo v rámci služby penositelnost ísel v telefonních sítích, kterou smluvní strany poskytují v souladu s 34 Zákona. 127/2005 Sb. a navazujícím Opatením obecné povahy.oop/10/ (dále též jen penositelnost ísel ). Dosmrování volání je další službou k vyhledání peneseného ísla, kdy operátor, do jehož sít bylo dorueno volání na penesené íslo, zajistí po vyhledání smrovací informace o peneseném ísle doruení volání do propojovacího bodu své veejné telefonní sít s veejnou telefonní sítí aktuálního provozovatele peneseného ísla Popis vyhledání a dosmrování pro jednotlivé typy volání a) Volání z Pevné sít na penesené geografické úastnické íslo v Pevné síti GNP Operátor Pevné sít (Spolenost OLO) bude smrovat do sít spolenosti NejTV volání na íslo, které bylo peneseno dle definice penositelnosti ísla v OOP ze sít spolenosti NejTV do sít jiného Pevného operátora, pípadn bylo peneseno mezi jinými Pevnými operátory. Pi pijetí tohoto volání provede spolenost NejTV vyhledání platné smrovací informace peneseného ísla z databáze penesených ísel a následn provede dosmrování hovoru do píslušného propojovacího bodu spoleností OLO1 dle smrovací informace peneseného ísla. b) Volání z Pevné sít na penesené negeografické íslo v Pevné síti NGNP Operátor Pevné sít (Spolenost OLO) bude smrovat do sít spolenosti NejTV volání na negeografické íslo nkteré ze služeb pro které je povolena penositelnost ísla a které bylo peneseno dle definice penositelnosti ísla v OOP ze sít spolenosti NejTV do sít jiného Pevného operátora, pípadn bylo peneseno mezi jinými Pevnými operátory. Pi pijetí tohoto volání provede spolenost NejTV vyhledání platné smrovací informace peneseného ísla z databáze penesených ísel a následn provede dosmrování hovoru do píslušného propojovacího bodu spolenosti OLO1 dle smrovací informace peneseného ísla Zpoplatnní služby a) Volání z Pevné sít na penesené geografické úastnické íslo v Pevné síti GNP. Za poskytnutí této služby popsané v odstavci a) náleží spolenosti NejTV cena, která je složena ze dvou složek - z jednorázové ceny za vyhledání a z další ceny závislé na délce volání (viz tabulka v oddíle ceny). Do ceny je zohlednna i skutenost, zda se jedná o dosmrování provozu v rámci jedné tranzitní ústedny nebo zda se jedná o dosmrování provozu s nutností mezitranzitního provozu v síti spolenosti NejTV. Služba Vyhledání a dosmrování - GNP Jednorázová cena za vyhledání peneseného ísla hrazená spoleností OLO Cena silný provoz hrazená spoleností OLO Cena slabý provoz hrazená spoleností OLO Cena pro pedání volání 1,74 K/hovor 0,22 K/min 0,22 K/min b) Volání z Pevné sít na penesené negeografické íslo v Pevné síti NGNP. Za poskytnutí této služby popsané v odstavci b) náleží spolenosti NejTV cena, která je složena ze dvou složek z jednorázové ceny za vyhledání a z další ceny závislé na délce volání a typu služby (viz tabulka v oddíle ceny). Do ceny je zohlednna i skutenost zda se jedná o dosmrování provozu v rámci jedné tranzitní ústedny nebo zda se jedná o dosmrování provozu s nutností mezitranzitního provozu v síti spolenosti NejTV. Jedná se nap. o stav, kdy spolenost OLO1 nemá propojovací SIP trunk na stejné tranzitní ústedn jako spolenost OLO.

19 Služba Vyhledání a dosmrování pro volání na ísla služby bezplatného volání Jednorázová cena za vyhledání peneseného ísla hrazená OLO Cena silný provoz hrazená spoleností NejTV Cena slabý provoz hrazená spoleností NejTV Cena silný provoz hrazená spoleností OLO Cena slabý provoz hrazená spoleností OLO Cena pro pedání volání 1,74 K/hovor 0,36 K/min 0,18 K/min 0,19 K/min 0,19K/min Služba Vyhledání a dosmrování pro volání na ísla služby se sdílenými náklady Jednorázová cena za vyhledání peneseného ísla hrazená spoleností OLO Cena silný provoz hrazená spoleností OLO Cena pro pedání volání 1,74 K/hovor 0,29 K/min 0,29 K/min Cena slabý provoz hrazená spoleností OLO Služba Vyhledání a dosmrování pro volání na ísla službyuan Jednorázová cena za vyhledání peneseného ísla hrazená spoleností OLO Cena silný provoz hrazená spoleností OLO Cena pro pedání volání 1,74 K/hovor 1,12 K/min 0,65 K/min Cena slabý provoz hrazená spoleností OLO ást B Služby poskytované spoleností OLO spolenosti NejTV Podmínky uvedené v obecné ásti platí pro všechny služby poskytované spoleností OLO spolenosti NejTV, není-li v konkrétní služb uvedeno jinak. 1. Popis služby 1.1 Služby jsou poskytovány spoleností OLO spolenosti NejTV v souladu s termíny a podmínkami Smlouvy. 1.2 Z dvodu zpracování provozu v souladu s Pílohou 2 (Technická specifikace), musí být zajištno dostatené dimenzování kapacity 1.3 Spolenost OLO poskytne na požádání spolenosti NejTV úplný pidlený nebo odebraný íselný rozsah (seznam) ísel pro konkrétní službu spolenosti OLO 2. Penos identifikace volající pípojky (CLI) Technická specifikace pro penos identifikace volající pípojky je v Píloze Zpoplatnní služby 3.1 Souhrnná cena za službu poskytovanou spoleností OLO je soutem cen za použití a píp. jednorázových cen. 3.2 Ceny za použití pro každé pihlášené volání v rámci služby poskytované spoleností OLO a budou vypoteny na základ doby trvání pihlášeného volání (píp. potu volání), píp. vzájemného umístní propojovacího bodu a cíle nebo pvodu volání, asového období a asové jednotky s využitím cen za propojení uvedených u jednotlivých služeb. 3.3 Doba trvání pihlášeného volání je definována v Píloze 2 (Technická specifikace). asová jednotka pro pihlášené volání je jedna sekunda. Spolenost NejTV bude registrovat dobu trvání každého pihlášeného volání a vypote poet aplikovaných asových jednotek. Pro každé pihlášené volání bude doba trvání mena s pesností na jednotky sekund pomocí matematického zaokrouhlování. 3.4 Pro každé pihlášené volání bude aplikována cena za volání pi píjmu zprávy ANM nebo CON. 3.5 Jestliže v prbhu volání mezi píjmem zprávy ANM nebo CON a píjmem zprávy REL dojde ke zmnasového období, ve kterém se mní tarif, dlí se as uskutenného volání do píslušných asových období. 3.6 Silný provoz je v pracovní dny od do hod. Provoz v ostatním ase je slabý provoz.

20 3.7 Úhrada píslušných cen za službu spolenosti OLO bude splatná v souladu s Pílohou 4 (Vyútování a placení) od data zahájení zkušebního provozu, definovaného v Píloze Jestliže poskytnutí signalizaních spoj je ve shod s pravidly dimenzování specifikovanými v Píloze 2, zahrnují ceny jednotlivé služby i zpracování signalizaních zpráv. 4. Smrování volání Spolenost OLO a spolenost NejTV vytvoí svazky v souladu s technickou specifikací v Píloze 2. Spolenost NejTV bude smrovat volání do svazku v souladu se zásadami smrování popsanými v Píloze Management 5.1 Odpovdnost za volání uskutenná úastníky veejné komunikaní sít spolenosti NejTV k úastníkm i službám veejné komunikaní sít spolenosti OLO spoívá vi úastníkm veejné komunikaní sít spolenosti NejTV na spolenosti NejTV. 5.2 Spolenost OLO poskytne služby dvacet tyi hodin denn, sedm dní v týdnu a všechny dny v roce v pedepsané kvalit služby. 5.3 Spolenost OLO neposkytne spolenosti NejTV pístup do systém správy a ízení spolenosti OLO. 5.4 Strany budou periodicky hodnotit úrovn kvality služby dosažené v pedcházejícím období v souladu s procedurami popsanými v Píloze Služba koncové volání k úastníkm veejné komunikaní sít spolenosti OLO 6.1 Popis služby Služba koncové volání k úastníkm veejné komunikaní sít spolenosti OLO, poskytuje penos volání od spojovacího pole bránové ústedny (vetn), k úastnické sad píslušné místní ústedny a dále až ke koncovému bodu sít, ke kterému jsou pipojena koncová zaízení úastníka OLO Zpoplatnní služby Ceny za propojení veejných pevných komunikaních sítí hrazené spoleností NejTV spolenosti OLO Silný provoz (K/min) Slabý provoz (K/min) 1. Tranzit 0,03 0,03 7. Služba pístup ke službám bezplatného volání poskytovaná spoleností OLO 7.1 Popis služby a) Služba pístup ke službám bezplatného volání poskytovaná spoleností OLO penáší provoz z veejné komunikaní sít spolenosti NejTV, pípadn ze sít jiného OLO pes sí spolenosti NejTV, na ísla typu bezplatného volání veejné komunikaní sít spolenosti OLO. b) Spolenost OLO je povinna uinit taková opatení, která zabrání zneužití služby bezplatného volání k vzájemnému propojení služeb elektronických komunikací a sítí. Zejména se zavazuje, že prostednictvím této služby neposkytne zákazníkm pímý nebo nepímý pístup k dalším službám elektronických komunikací a sítím nebo propojení hlasové komunikaci své komunikaní sít s dalšími veejnými telefonními sítmi, píp. s jinými sítmi sloužícími pro poskytování hlasové služby. 7.2 Zpoplatnní služby Ceny jsou hrazené spoleností OLO spolenosti NejTV za službu pístup ke službám bezplatného volání poskytovanou spoleností OLO. NejTV OLO Ceny hrazené spoleností OLO spolenosti NejTV Služba bezplatného volání Silný provoz (K/min) Slabý provoz (K/min) 1 tranzit 0,31 0,31 VoIP910 0,31 0,31

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více