Znalecký posudek. 2892/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. 2892/2011"

Transkript

1 Znalecký posudek. 2892/2011 o cen nemovitosti - 1/2 rodinného domu.p. 71 na pozemku parc.. St. 101 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami. St. 101, parc.. 370/5 v kat. úz. Vlastislav, obec Vlastislav, okres Litom ice, ve vlastnictví Josefa Schmieda. Objednatel posudku: Ú el posudku: JUDr. Ond ej Mareš Exekutorský ú ad Litom ice Novobranská Litom ice Stanovení obvyklé ceny pro provedení exekuce.j. Ex 8933/10-15 prodejem nemovitosti. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: B plus B, spol. s r.o. MONTEKALA, spol. s r.o. Hole kova 657 Hálova Praha 5 Koší e Praha 9 Posudek obsahuje 11 stran textu v etn titulního listu a 5 stran p íloh. Objednateli se p edává ve 2 vyhotoveních. V Praze dne

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) 1/2 rodinného domu.p. 71 na pozemku parc.. St. 101 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami. St. 101, parc.. 370/5 v kat. úz. Vlastislav, obec Vlastislav, okres Litom ice, vše zapsáno na LV. 55. Ú elem tohoto ocen ní je vypracování posudku, jako podkladu pro stanovení reálné prodejní ceny souboru ocen ní pro pot eby objednatele. Stanovená tržní hodnota dle tohoto posudku respektuje právní p edpisy v oblasti cen, financování, ú etnictví a daní platné v dob zpracování. Tržní hodnota je ur ena pro pot eby objednatele a je odrazem situace na trhu nemovitostí v dob zpracování. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: 1/2 rodinného domu.p. 71 Vlastislav Vlastislav Region: Ústecký Okres: Litom ice Katastrální území: Vlastislav 3. Prohlídka a zam ení nemovitosti: Prohlídka a zam ení nemovitosti bylo provedeno dne za p ítomnosti majitele. 4. Podklady pro vypracování posudku: - výpis z katastru nemovitostí ze dne , LV. 55, kat. úz. Vlastislav, Katastrální ú ad pro Ústecký kraj, KP Litom ice - kopie mapy katastrální ze dne , mapový list. Litom ice 7-6/34, m ítko 1:1000, kat. úz. Vlastislav - exeku ní p íkaz k prodeji nemovitosti zn. 124 EX 8933/10-15 ze dne usnesení o ustanovení znalce.j. 124 EX 8933/10-62 ze dne fotodokumentace nemovitosti - informace od spoluvlastníka nemovitosti - informace z KN - informace z realitního trhu - skute nosti zjišt né na míst samém 5. Vlastnické a eviden ní údaje: Dle listu vlastnictví. 55, k.ú. Vlastislav, obec Vlastislav ze dne , A - vlastnické právo: Krimmerová V ra, Si ejovice 59, Lovosice 2 podíl 1/2 Schmied Josef, Vlastislav 71, Vlastislav podíl 1/2 B - nemovitosti: Vlastislav.p rodinný d m na pozemku parc.. St. 101 pozemek parc.. St zastav ná plocha a nádvo í o vým e 153 m 2 pozemek parc.. 370/5 - zahrada o vým e 1282 m 2 2

3 C - omezení vlastnických práv: Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích 18 EXE-8045/ ze dne Právní moc ke dni ; uloženo na prac. Litom ice Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí Exekutorského ú adu Litom ice 124 EX- 8933/ ze dne Právní moc ke dni Exeku ní p íkaz o z ízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského ú adu Litom ice 124 EX-8933/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresního soudu v Litom icích 18 EXE-6628/ ze dne ; uloženo na prac. Litom ice Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí Exekutorského ú adu Praha-východ 081 EX / ze dne D - Jiné zápisy Nepravomocný exeku ní p íkaz o z ízení zástav. práva doru en dne na podíl 1/2, Exeku ní p íkaz o z ízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského ú adu Praha-východ 081 EX-10222/ J ze dne E - Nabývací tituly a jiné podklady zápisu Usnesení soudu o schválení d dické dohody Okresního soudu v Litom icích D-754/ ze dne Právní moc ke dni Dokumentace a skute nost: Spolumajitel poskytl áste né informace o nemovitosti a umožnil vstup na pozemek. P edm tem ocen ní je spoluvlastnický podíl 1/2. Na listu vlastnictví je uvedena plomba - údaje tohoto výpisu jsou dot eny zm nou právních vztah. Z nahlížení do katastru nemovitostí vyplývá, že se jedná o zástavní exekutorská práva. 7. Celkový popis nemovitosti: Vesni ka Vlastislav pat í administrativn pod okres Litom ice a náleží pod Ústecký kraj. P íslušnou obcí s rozší enou p sobností je m sto Lovosice. Obec Vlastislav se rozkládá asi 15 km západn od Litom ic a 8 km západn od m sta Lovosice. Obec m že být výchozím bodem do turistické oblasti eského st edoho í a Žatecka. Osídlení této malé vesni ky dosahuje zhruba po tu 150 obyvatel. Z ob anské vybavenosti je v obci poštovní ú ad. Místní obyvatelé mohou využívat ve ejný vodovod. Oce ovaný rodinný d m.p. 71 se nachází na okraji obce Vlastislav, kat. úz. Vlastislav na vlastním pozemku parc.. St Rodinný d m je samostatn stojící, nepodsklepený, jednopodlažní s p dou. Stavba obsahuje vstupní chodbu, kuchy, 3 pokoje, koupelnu s vanou a umyvadlem a samostatné WC. Základy domu jsou kamenné, svislé konstrukce smíšené (kámen, cihla), stropy a krov d ev ný. St echa p evažující sedlová s pultovou. Krytina st echy pálená tašková a plechová. Klemp. konstrukce z pozink. plechu. Vnit ní omítky vápenné, fasádní omítky štukové. Okna v p ední ásti domu plastová, ostatní d ev ná. Dve e d ev né. Kanalizace svedena do žumpy (cca 15m3), napojeno na vodovod a elektro rozvod. Plyn v obci není. K rodinnému domu náleží pozemek parc.. 370/5. Na pozemku se nachází zd ná stavba garáže s pultovou st echou, na kterou navazují zd né vedlejší stavby (dílny, chlévy), nezapsané v katastru nemovitostí. Dále se na pozemku nachází skleník. Oce ované pozemky p.. St. 101 a p.. 370/5 jsou rovinné, nepravidelného tvaru. P ístup k domu je zajišt n po zpevn né komunikaci. 3

4 8. Obsah posudku: a) Ocen ní porovnávacím zp sobem a1) Rodinný d m.p. 71 a 2 ) Garáž b) Pozemky b1) Pozemky B. Posudek Vým ry, hodnocení a ocen ní objekt : Administrativní cena (vyhláška 364/2010 Sb.) a) Porovnávací hodnota a 1 ) Rodinný d m.p a Zat íd ní pro pot eby ocen ní: Typ objektu: Rodinný d m Poloha objektu: Ústecký kraj - do obyvatel Stá í stavby: 80 rok Indexovaná pr m rná cena IPC (p íloha. 20a): 3 102,- K /m 3 Zastav né plochy a výšky podlaží: 1.NP : 13,00*6,00+5,00*2,00+6,00*2,00+5,00* 2,50+2,00*2,00 = 116,50 m 2 Název podlaží Zastav ná plocha Konstruk ní výška 1.NP : 116,50 m 2 3,00 m Obestav ný prostor: 1.NP : (13,00*6,00+5,00*2,00+6,00*2,00+5,00*2,50)* = 345,50 m 3 (3,00)+(2,00*2,00)*(2,00) zast ešení: (13,00*6,00)*(3,00)/2+34,37+24,00 = 175,37 m 3 Obestav ný prostor celkem: = 520,87 m 3 Podlažnost: Zastav ná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 116,50 m 2 Zastav ná plocha všech podlaží: ZP = 116,50 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 1,00 Výpo et indexu cenového porovnání: 4

5 Index vybavení: Název znaku. V i 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastav né I typ A plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou st echou 1. Druh stavby - Samostatný rodinný d m III 0,00 2. Provedení obvodových st n - Na bázi d evní hmoty nezateplené nebo zdivo I -0,08 smíšené nebo kamenné 3. Tlouš ka obvod. st n - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - Hodnota 1 III 0,02 5. Napojení na sít (p ípojky) - P ípojka elektro, voda a odkanalizování RD III 0,00 do žumpy nebo septiku 6. Zp sob vytáp ní stavby - Lokální na tuhá paliva I -0,08 7. Zákl. p íslušenství v RD - Úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Standardního rozsahu a provedení III 0, Vedlejší stavby tvo ící p íslušenství k RD - Bez vedlejších staveb nebo II 0,00 jejich celkové zastav né ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funk ním celku se stavbou - Nad 800 m2 celkem III 0, Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebn - technický stav - Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou II 1,05 Koeficient pro stá í 80 let: 0,70 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 0,70 = 0,639 i = 1 Index polohy: Název znaku. P i 1. Význam obce - bez v tšího významu I 0,00 2. Poloha nemovitosti v obci - okrajová území obce II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prost edí - objekty pro bydlení II 0,00 4. Obchod, služby, kultura v obci - pouze obchod se základním sortimentem II 0,00 5. Školství a sport v obci - žádná základní škola I -0,03 6. Zdravotní za ízení v obci - žádné zdravotnické za ízení I -0,03 7. Ve ejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezam stnanost v obci a okolí - nižší než je pr m r v kraji III 0, Zm ny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vliv II 0,00 11 Index polohy I P = (1 + P i ) = 1,000 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku. T i 1. Situace na díl ím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší než II -0,05 nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztah na prodejnost - negativní - P edm tem ocen ní je spoluvlastnický podíl 1/2 I -0,05 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,900 i = 1 3 5

6 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,639 * 1,000 * 0,900 = 0,575 Ocen ní: Cena upravená CU = IPC * I = 3 102,- K /m 3 * 0,575 = 1 783,65 K /m 3 Cena zjišt ná porovnávacím zp sobem CP = CU * OP = 1 783,65 K /m 3 * 520,87 m 3 = ,78 K Cena stanovená porovnávacím zp sobem = ,78 K ,78 K Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 2 Rodinný d m.p zjišt ná cena = ,89 K a2) Garáž - 24 Zat íd ní pro pot eby ocen ní: Typ objektu: Garáž Poloha objektu: Ústecký kraj - do obyvatel Stá í stavby: 30 rok Stavba je p íslušenstvím jiné stavby - Rodinný d m.p. 71 a od této stavby p ebírá index I T a I P. Indexovaná pr m rná cena IPC (p íloha. 18): 1 535,- K /m 3 Zastav né plochy a výšky podlaží: 1.NP: 6,00*5,00 = 30,00 m 2 Název podlaží Zastav ná plocha Konstruk ní výška 1.NP: 30,00 m 2 2,00 m Obestav ný prostor: 1.NP+zast ešení: (6,00*5,00)*(2,00)+15,00 = 75,00 m 3 Obestav ný prostor celkem: = 75,00 m 3 Podlažnost: Zastav ná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 30,00 m 2 Zastav ná plocha všech podlaží: ZP = 30,00 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 1,00 Výpo et indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku. V i 0. Typ stavby - Svislé konstrukce zd né nebo železobetonové s plochou II typ B st echou nebo krovem neumož ující z ízení podkroví 1. Druh stavby - samostatn stojící II 0,00 2. Konstrukce - obvodové zdivo nebo st ny tl cm II 0,00 3. Technické vybavení - p ívod el. nap tí 230 V / 400 V nebo vrata s el. III 0,00 pohonem 4. P íslušenství - venkovní úpravy - bez výrazného vlivu na cenu III 0,00 5. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0,00 6

7 6. Stavebn - technický stav - stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou II 1,05 Koeficient pro stá í 30 let: 0,90 5 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V6 * 0,90 = 0,945 i = 1 Index polohy: P evzatý index polohy I P = 1,000 Index trhu s nemovitostmi: P evzatý index trhu I T = 0,900 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,945 * 1,000 * 0,900 = 0,850 Ocen ní: Cena upravená CU = IPC * I = 1 535,- K /m 3 * 0,850 = 1 304,75 K /m 3 Cena zjišt ná porovnávacím zp sobem CP = CU * OP = 1 304,75 K /m 3 * 75,00 m 3 = ,25 K Cena stanovená porovnávacím zp sobem = ,25 K ,25 K Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 2 Garáž - zjišt ná cena = ,13 K Rekapitulace ocen ní objekt v etn opot ebení a) Ocen ní porovnávacím zp sobem a1) Rodinný d m.p. 71 = ,- K a 2 ) Garáž = ,- K Cena objekt iní celkem ,- K Porovnávací metoda a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný d m.p. 71 Popis porovnávaných objekt : Jednotka: Množství jednotek oce ované stavby: 110,00 1) Nabízíme k prodeji rodinný d m po rekonstrukci v centru obce Vlastislav. Vlastislav je vzdálena 3km od T ebenic a 8km od Lovosic, resp. sjezdu z dálnice D8 na Prahu. D m je po venkovní, tak vnit ní rekonstrukci. Pozi n je d m ešen tak, že v 1.NP je kuchy, komora, obytná místnost a koupelna, p ipravené k užívání. Dále je zde nedokon ená bytová jednotka 1+1 s koupelnou. Ve 2. NP, resp. podkrovní prostory jsou ešeny tak, že polovina zaujímá 4 obytné místnosti a druhá polovina je p dní prostor. D m má novou st echu je pot eba dokon it zapo até rekonstrukce. D m již umož uje bydlení. Sou ástí domu je menší zahrada a zadní trakt k parkování vozidel i jiné využití. Celková plocha nemovitosti je 381m2. 7

8 2) Nabízím k prodeji rodinný d m o dispozici 3+1 o podlahové ploše 150 m2 s garáží a zahradou 584 m2. D m má nová plastová okna a zateplenou fasádu. K domu pat í dv r s drobnými stavbami a garáží. Za domem je zahrada. D m je vytáp n plynovým kotlem a etážovým topením. Je áste n podsklepen. P da domu je vhodná pro vybudování další bytové jednotky. 3) Prodám rodinný domek 3+1 s garáží a velkou zahradou v obci Vchynice u Lovosic cca 200m od nájezdu na dálnici D8 pro sm r Dráž any a Praha (cca 50 km). Domek je v dobrém technickém stavu bez nutnosti dalších podstatných investic. Nová plastová okna, venkovní dve e, fasáda, komín, úst ední topení na d evoplyn, nový kotel, koupelna a kuchyn po rekonstrukci. Možnost p dní vestavby a dalšího rozší ení domu. Prostorná zahrada, vedlejší stavby, udírna, zd né k lny, oplocení pozemku, skleník atd. K nast hování od Cena k jednání K v etn za ízení a vybavení.velmi výhodná poloha a investice, okolí CHKO eské St edoho í v t sné blízkosti vrchu Lovoš, možno využít i k rekrea ním ú el m, bydlení i podnikání. 4) Prodej rodinného domu 3+1 v obci Skalice u Lovosic okr. Litom ice. V klidné malé obci, která leží v chrán né krajinné oblasti eské st edoho í, v oblasti nález eských granát, vína a ovocných sad, stojí tento rodinný d m s rozlehlou mírn svažitou oplocenou zahradou. Podsklepený d m má t i pokoje, kuchy, rozestav nou verandu, sociální zázemí a komoru. Vytáp ní zajiš uje kotel na tuhá paliva s rozvodem a radiátory. Teplá voda z elektrického boileru. Na zahrad je vlastní studna s vynikající vodou. Klidné, isté a zdravé prost edí na tomto míst nabízí možnost kvalitního trvalého bydlení nebo k rekreaci. Seznam porovnávaných objekt : Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn] Množství Jedn. cena [K /jedn.] 1) RD Vlastislav ,- K 1,00 0,90 1,10 0,85 1,00 0,80 120, ,00 2) RD ižkovice ,- K 0,95 0,90 1,05 0,95 1,00 0,80 150, ,33 3) RD Vchynice ,- K 0,95 0,90 1,05 0,95 1,00 0,80 95, ,50 4) RD Skalice ,- K 0,95 0,90 1,00 1,00 1,00 0,80 80, ,00 Sou et: ,83 K /jedn. / 4 Pr m rná jednotková cena: ,96 K /jedn. Minimální jednotková cena: 7 050,33 K /jedn. Maximální jednotková cena: ,50 K /jedn. Základní cena: ,96 K 110,00 á ,96 K / = ,60 K Rodinný d m.p výsledná cena = ,60 K Rekapitulace ocen ní objekt v etn opot ebení a) Rodinný d m.p. 71 = ,- K Cena objekt iní celkem ,- K 8

9 Administrativní cena (vyhláška 364/2010 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Pozemky Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní íslo Vým ra [m 2 ] Jedn. cena [K /m 2 ] Cena [K ] zastav ná plocha a nádvo í St ,00 35, ,- Sou et 5 355,- Koeficient prodejnosti K p (p íl dle obce a ú elu užití): * 1,2350 Koeficient zm ny cen staveb K i (p íl dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,52 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy ocen ný dle 28 odst. 5. Základní cena = 35,- K /m 2. Název Parcelní íslo Vým ra [m 2 ] Jedn. cena [K /m 2 ] Cena [K ] zahrada 370/ ,00 35, ,- Sou et ,- Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (p íl dle obce a ú elu užití): * 1,2350 Koeficient zm ny cen staveb K i (p íl dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 5 - celkem , ,10 K Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 2 Pozemky - zjišt ná cena = ,05 K Rekapitulace ocen ní pozemk a) Pozemky = ,- K Cena pozemk iní celkem ,- K 9

10 C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena objekt : Administrativní cena pozemk : Administrativní cena celkem: ,- K ,- K ,- K Porovnávací cena: Porovnávací cena objekt : Porovnávací cena celkem: ,- K ,- K Stanovisko znalce: P i stanovení výsledné obecné ceny je nutno p ihlédnout nejenom k výsledk m jednotlivých oce ovacích metod, ale zárove ke všem obecným ekonomickým souvislostem a ke kladným i záporným aspekt m vztaženým k oce ovanému majetku. V užité argumentaci nelze pominout žádné relevantní faktory, jako nap. lokalita, pozice majetku v zón, infrastruktura, dopravní dostupnost, univerzálnost použití majetku, situace na trhu nemovitostí, obecná hospodá ská situace. Pro stanovení obvyklé ceny oce ovaného souboru nemovitostí - bylo t eba vzít úvahu tyto základní skute nosti a ovliv ující aspekty: a) situace na trhu s realitami: nabídka obdobných nemovitostí je na realitním trhu v míst a okolí na st ední úrovni b) parametry povyšující cenu: klidná ást obce, velikost pozemku, možnost parkování v garáži a na pozemku, dobrá dostupnost nemovitosti c) parametry ponižující cenu: obec bez základní ob anské vybavenosti, spoluvlastnický podíl, investice na modernizaci domu Na základ zjišt ných hodnot, výše uvedených skute ností v míst a po zvážení všech aspekt stanovuji obvyklou cenu 1/2 nemovitosti ve výši ,- K. Obvyklá cena ½ nemovitosti: ,- K slovy: p t set padesát tisíc K V Praze dne MONTEKALA, spol. s r.o. Hálova Praha 9 10

11 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek byl vypracován spole ností s ru ením omezeným MONTEKALA, znalecký ústav zapsaný do seznamu ústav kvalifikovaných pro znaleckou innost p i Ministerstvu spravedlnosti eské republiky podle ustanovení 21 odst. 3 zákona íslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumo nících a ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky íslo 37/1967 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis do prvního oddílu seznamu ústav kvalifikovaných pro znaleckou innost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávn ní pro oce ování nemovitostí, motorových vozidel a jiných v cí movitých, majetkových práv, cenných papír, podnik, ostatního majetku a pro ú etnictví. Znalecký úkon je zapsán pod po adovým íslem 2892/2011 znaleckého deníku. Odpov dná osoba: Ing. Jaroslav Karásek - soudní znalec, jednatel spole nosti. Vypracovala spole nost B plus B, spol. s r.o., Hole kova 657, Praha 5 - Koší e, I O: , která je oprávn na na základ koncesní listiny vydané živnostenským odborem ú adu m stské ásti Praha 5 pod.j. ZIV/U5037/2006/JKU dne P edm t podnikání: Oce ování majetku pro v ci movité, v ci nemovité, nehmotný majetek, finan ní majetek a podnik. Ocen ní bylo zapsáno pod po.. 440/2011 deníku. E. Seznam p íloh: Mapová situace. Snímek z katastrální mapy. Výpis z katastru nemovitostí. 11

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek þ. 3527/2012

Znalecký posudek þ. 3527/2012 Znalecký posudek þ. 3527/2012 o cenč nemovitosti - 1/8 nebytového prostoru þ. 623/101 v domč þ.p. 623 na pozemku þ. parc. St. 4766 vþetnč spoluvlastnického podílu 195/23406 na spoleþných þástech domu a

Více

Znalecký posudek č. 3625/2012

Znalecký posudek č. 3625/2012 Znalecký posudek č. 3625/2012 o ceně obvyklé - 1/2 domu č.p. 43 umístěném na pozemku parc. č. St. 16 a 1/2 pozemků parc. č. St. 16 a parc. č. 24/10 v kat. úz. Pátek u Poděbrad, obec Pátek, okres Nymburk,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

Znalecký posudek č. 2061/2010

Znalecký posudek č. 2061/2010 Znalecký posudek č. 2061/2010 o ceně nemovitosti - 1/2 domu č.p. 5 na pozemku č. parc. St. 27 a 1/2 pozemku č. parc. St. 27 s příslušenstvím v kat. úz. Červený Újezd u Miličína, obec Červený Újezd, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 8372-309/2011 o cen nemovitostí - domu Horní Litvínov.p. 745 s p íslušenstvím a pozemky parc.. 1244, 1247/2 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

Znalecký posudek č. 3746/2012

Znalecký posudek č. 3746/2012 Znalecký posudek č. 3746/2012 o ceně obvyklé - 1/6 domu č.p. 1118 umístěného na pozemku parc. č. St. 1132 a 1/6 pozemků parc. č. St. 1132 a parc. č. 2277/122 v kat. úz. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3449/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 101/2 v domě č.p. 100, 101 a 102 (LV č. 1407) na pozemcích parc. č. 475, 476 a 477 v kat. úz. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9

Více

Znalecký posudek č. 2810/2011

Znalecký posudek č. 2810/2011 Znalecký posudek č. 2810/2011 o ceně nemovitosti - 1/2 rodinného domu č.p. 139 na pozemku p.č. 45/1, 1/2 stavby č. p. 156 na pozemku p.č. 46 a 1/2 pozemku tvořeného parcelami č. 45/1 a 46 v kat. úz. Lyžbice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2999-97/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2999-97/2010 .SPISU: 7EX 1199/9 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2999-97/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Provozní objekt.p.234

Více

IIII I II IIU H III I 025EX000043085 č.j. 025 EX 18293110

IIII I II IIU H III I 025EX000043085 č.j. 025 EX 18293110 Znalecký posudek Č. 503-13512011 IIII I II IIU H III I 025EX000043085 č.j. 025 EX 18293110 o obvyklé cen ě Id. 1/2 nemovitostí objektu rodinného domu č p. 119 na St. 130 s p říslušenstvím a pozemky na

Více

Znalecký posudek þíslo 2660-64/10

Znalecký posudek þíslo 2660-64/10 þ.j. 137Ex 10295/09 Znalecký posudek þíslo 2660-64/10 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dĥm þp. 146, Trutnov, ul. Boženy NČmcové kraj: Královéhradecký, obec: Trutnov,

Více

Znalecký posudek č. 122/17/12

Znalecký posudek č. 122/17/12 Znalecký posudek č. 122/17/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 41 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 50, 90/4 a 90/5 v k.ú. a obci Uhlířská Lhota, okres Kolín Objednatel

Více

Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. P íloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 83/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 83/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 83/2012 O ceně rodinného domu čp.13 na pozemku p.č. St. 132 + pozemků p.č. St. 132 a p.č. 1441 v obci Kozmice, část obce Rousínov, k.ú. Kozmice u Benešova, okres Benešov. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

Znalecký posudek č. 3832/2012

Znalecký posudek č. 3832/2012 Znalecký posudek č. 3832/2012 o ceně obvyklé - 1/6 pozemku parc. č. 1754/2 v kat. úz. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov, ve vlastnictví Bastlové Heleny RNDr. Objednatel posudku: JUDr. Jiří Bulvas Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5070/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 514/3 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Klášterec nad Ohří Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více