Základní škola Mikulov, Valtická 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Mikulov, Valtická 3"

Transkript

1 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel školy: Msto Mikulov Charakteristika školy: Úplná základní škola, detašované pracovišt na ul. Pavlovská 52 editel školy: Mgr. Rostislav Souchop Telefon, fax: , Školská rada: založena dle 167 odst.1 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní Školní rok 2006/2007 Poet tíd Poet žák na jednu z toho Celkový poet žák celkem tídu spec. vyrovnávacích 1. stupe ,1 2. stupe ,4 Celkem ,8 Celkový poet žák v 1. roníku: 32 Prmrný poet žák na uitele celkem za celou školu ( uitelé v pepotených úvazcích): 14,3 Souástí školy je také školní jídelna s celkovou kapacitou 400 obd, 2 oddlení školní družiny a školní klub. b) Pehled obor vzdlání, které škola vyuuje a jsou zaazeny ve školském rejstíku Ve škole se vyuuje v roníku podle vzdlávacího programu Základní škola. j / 96 2 c) Pehled pracovník školy 1. Odborná a pedagogická zpsobilost podle Zákona. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Celkový poet pedagogických pracovník % Z toho odborn a ped. zpsobilých 17 68% 2. Poet absolvent s odbornou a pedagogickou zpsobilostí, kteí ve školním roce 2006/2007 nastoupili na školu: 0 3. Poet uitel s odbornou a pedagogickou zpsobilostí, kteí ve školním roce 2006/2007 nastoupili na školu: 0 1

2 4. Poet uitel s odbornou a pedagogickou zpsobilostí, kteí ve školním roce 2006/2007 odešli ze školy: 1 5. Vkové složení uitel Uitelé Vk Muži Ženy do35 let let 4 15 nad 50 let 0 3 Pracující dchodci nepobírající dchod 0 0 Pracující dchodci pobírající dchod 0 1 Celkem 4 21 Rodiovská dovolená Poet nepedagogických pracovník: 13 d) Údaje o pijímacím ízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném pijetí do školy 1. Rozhodnutí editele Uvádí se rozhodnutí editele podle 165 odst. 2 písm. e) zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání ( školský zákon ) a poet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí editele Poet Poet odvolání O odkladu povinné školní docházky 4 0 O dodateném odložení povinné školní docházky 0 0 Další dle 165, odst.2 písm.e) zákona. 561/2004 Sb Poet žák pihlášených do 1. roníku pro rok 2006/2007: 39 Poet žák pihlášených do 1. roníku pro rok 2007/2008: Údaje o pijímacím ízení na školu, uvedenou v pihlášce na 1. míst Školní rok 2004/2005 Poty žák 4 leté studium Gymnázia 6 leté studium 8 leté studium pihlášených* 5 10,20% ,40% 20 40,80% 14 28,60% pijatých** 5 10,20% ,40% 15 30,61% 13 26,53% SOŠ SOU * % z potu žák píslušného roníku ** % z potu žák píslušného roníku 3. Poet absolvent ZŠ Roník Poet žák % z celkového potu všech žák 9. roník 35 9,83 nižší roník 4 1,12 Celkem 39 10,95 2

3 e) Údaje o výsledcích vzdlávání žák podle cíl stanovených školními vzdlávacími programy 1. Celkové hodnocení a klasifikace žák Roník Poet žák Prosplo s vyznamenáním Prosplo bez (*) Neprosplo bez (*) Cekem za I. stupe Celkem za II. stupe Celkem za školu * ) poet žák, kteí budou klasifikováni v náhradním termínu do 15. íjna Opakují 2. Snížený stupe z chování Stupe chování Poet % z potu všech žák školy ,30 3. Celkový poet neomluvených hodin na škole: 16 Prmr na jednoho žáka: 0,04 f) Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník vetn ídících pracovník 1. Poet pedagogických pracovník, kteí nastoupili na dálkové studium obor Uitelství pro 1. stupe základní školy: 0 2. Kurzy a školení Typ kurzu Poet zúastnných pracovník PAU 5 Waldorfské školy 1 Hudební rok v RVP 5 Workshop dobrých nápad pro výuku informatiky 3 Problém zvaný ADHD (LMD) 2 Školní vzdlávací program pro ŠD 4 Vnitní kontrolní systém 1 Rozvoj grafomotorických dovedností 2 Tabulkové kalkulátory - EXCEL 3 Výchovné poradenství 2 Metodika SPJ 5 Pée o dti s SPU 1 Diagnostika nadaných dtí 2 3

4 Metodický seminá pro uitele AJ 1 Konference vyuujících AJ 1 Anglitina pro nejmenší 1 AJ pro 1.st. ZŠ 1 Kurz AJ pro pokroilé 1 Regionální operaní program NUTS 2 2 Interaktivní tabule 9 Manažerské role pi tvorb ŠVP 3 Digitální fotografie 4 Projekt ve vyuování matematice 1.st. ZŠ 2 Píprava pedškoláka na vstup do ZŠ 1 Víkend tvoivých uitel 3 Aerobik pro dti a mládež 1 Mimoádn nadané dti na 1. st. ZŠ 1 Prevence poruch dtské ei 1 eština nás baví 1 Atletika od školních lavic až po vrcholovou atletiku 1 Poíta ve škole ICT ve výuce J a LV 7 Celkem 77 g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veejnosti 1. Souástí školy je také školní družina ŠD poet oddlení ŠD poet dtí v ŠD poet vychovatel ŠD Celkem Z innosti školní družiny: Již tradiní jsou akce a soutže pro dti, které jsou spojeny s jednotlivými roními obdobími a msíci. Nap. Nejzajímavjší zvíátko z kaštan a jiných plod, soutž o nejkrásnjšího draka, o nejzajímavjší vánoní stromek, výroba dárk pro dchodce, vystoupení pro dchodce, výroba dárk k zápisu, soutž o kulikového krále, výstava prací dtí ze ŠD na námstí, úast na akcích DDM, orientaní závod O putovní pohár, sportovní miniolympiáda, vánoní Výtvarné dílny, malování voskem, dti se zúastují ady výtvarných soutží a podílejí se vydatn na výzdob školy. 2. Školní klub ŠK poet oddlení ŠK poet dtí v ŠK poet vychovatel ŠK Celkem Z innosti školního klubu: Nabídka: eský jazyk, matematika, sportovní, dramatický, keramika, sborový zpv, ekoklub. 3. Práce s talentovanými dtmi Ve školním roce 2006/2007 byl diagnostikován 1 žák. Byl mu zpracován IVP a po ukonení I. tídy byl akcelerován do III. tídy. Dále pi práci s talentovanými dtmi využíváme zejména individuální pístup vyuujících, kteí pracují s dtmi nad rámec osnov žákovských povinností pímo ve vyuování, zaazení dtí do zájmových kroužk a také jejich zapojení do rzných soutží, které dti motivují k získávání nových znalostí i dovedností. 4

5 4. Práce se zaostávajícími žáky Snažíme se vnovat i zaostávajícím žákm. Jim také velmi pomáhá individuální pístup, který jim umožuje snadnji zvládnout základní uivo ( doplovací cviení, zkrácené texty na psaní, zjednodušená domácí píprava apod. ). Velmi dležitá je také spolupráce s rodii. Dti jsou zasílány k vyšetení v PPP a na základ vyšetení navštvují dyslektickou poradnu, kde s nimi pracují speciální pedagogové. V tomto roce bylo vyšeteno celkem 37 dtí. 5. Dyslektická poradna Dv oddlení dyslektické poradny navštvuje 31 dtí Pi práci s talentovanými i zaostávajícími dtmi se velmi osvdují prvky daltonského plánu, které jsou zaazovány vyuujícími zejména na 1. stupni. Kladou totiž draz na individuální schopnosti každého žáka, umožují žákm pracovat vlastním tempem, vybírat si úkoly, které zvládnou. Velmi dležitá je také spolupráce a vzájemná pomoc dtí, které jim umožují aktivní pístup k získávání nových vdomostí a dovedností. Každé dít mže být úspšné. 6. Kroužky pi ZŠ Název kroužku Poet kroužk Poet žák Sportovní 6 80 Výtvarný 1 12 Keramika 2 38 Matematika 1 33 eský jazyk 2 58 Nmecký jazyk 1 7 Anglický jazyk 1 19 Ruský jazyk 1 16 Florbal 1 18 Poítaový 2 43 Náboženství 2 21 Sborový zpv 1 11 Dramatický 2 26 Ekoklub 1 13 Celkem Na naší škole probíhá velké množství akcí jak pro žáky, tak i pro rodie a veejnost. ada z nich zde má již svoji tradici. Naši žáci se také zúastují ady akcí poádaných mimo školu. Záí -celostátní soutž Zátopkovy štafety - o pohár Emila Zátopka (6.-9.ro.) -bh na 50 m (4.-5.ro.)- pebory mikulovských škol íjen -dopravní výchova (4. a 5. roník) -výchovný koncert pro (1.st.) -návštva Mstského divadla v Brn- muzikál Koloava (žáci 2.st.) -Zelená stezka Jaromíra Tomeka (5.ro.) -divadelní pedstavení Káa a Škubánek (0.-2.ro.) -exkurze Dukovany a slovanská epopej (9.ro.) -dopravní výchova- besedy- Zákony a dopravní výchova - MÚ Mikulov (1. a 2.st.) -pespolní bh- Beclav- okresní kolo (žáci 2.st.) -exkurze- Referát cizinecké a pohraniní policie Bezí (6.B) -plavání- Beclav (7.B) -výchovný koncert Od baroku po dnešek (žáci 2.st.) Listopad -balet Snhurka (3.-5.ro.) -sálová kopaná- Mikulov, okrskové kolo (žáci 2.st.) -veletrh vzdlávací nabídky (9.A) 5

6 -Úad práce Beclav (9.A) -exkurze- Brno Špilberk- kasematy, výstava- Sága moravských Pemyslovc (8. a 9.ro.) -návštva DDM (7.ro.) -filmové pedstavení- Brno Olympie (7.ro.) -návštva- otevený klub- DD (9.ro.) -djepisná olympiáda- školní kolo Prosinec -florbal- okrskové kolo- Mikulov- mstská sportovní hala (žáci 2.st.) -Úad práce- Beclav (9.A) -exkurze- istika odpadních vod Mikulov (8.ro.) -vánoní dílny s rodii a dtmi (2.ro.) -vánoní výstava výrobk a dekorací na SOU Purkyova (8.ro.) -vánoní turnaj ve florbalu (6.-9.ro., chlapci) -filmové pedstavení- Brno Olympie (6. a 8. ro.) -návštva stacionáe BILICULUM (8.B) -vánoní výstava Dm umní- Znojmo (8.B) -vánoní turnaj v pehazované (7. a 8. ro.) -vánoní turnaj ve volejbalu- uitelé proti 9.ro. -vánoní besídka Leden -bruslení- zimní stadion Beclav (žáci 2.st.) -filmové pedstavení Letopisy Narnie (4.-9.ro.) -turnaj v pehazované (7.-8. ro.) - Mikulovský zpváek - školní kolo -konverzaní soutž v nmecké jazyce- školní kolo (žáci 2.st.) -konverzaní soutž v anglickém jazyce- školní kolo (žáci 2.st.) - Mikulovský zpváek (1.-5.ro.) -den otevených dveí -dotazníkový výzkum kouení (7.- 9.ro.) Únor -zápis do 1.tídy -Pythagoriáda- školní kolo (6.ro.) -Zempisná olympiáda (6. a 9. ro.) -Olympiáda J- školní kolo (8. a 9.ro.) Bezen -školní kolo recitaní soutže (žáci 2.st.) -školní kolo ve šplhu (žáci 2.st.) -okresní pebory ve šplhu- Beclav (žáci 1.st.) -Olympiáda J- okresní kolo Beclav (8. a 9.ro.) -okresní pebory ve šplhu (žáci 2.st.) -pátelské utkání ve volejbalu dívek- Gymnázium Mikulov (žákyn 2.st.) -volejbalový turnaj dívek O pohár starosty (žákyn 2.st.) -besídka školní družiny -jarní dílna- dti s rodii (1.st.) -metoda dobrého startu (budoucí prváci s rodii) -lyžaský kurz Petíkov (žáci 2.st.) -literární soutž Zelené pero Jaromíra Tomeka -literární soutž Kniha a já - org. DDM Šumná (žáci 8.ro.) -literární soutž Mj literární hrdina - v rámci kampan Rosteme s knihou - org. Svt knihy Praha -akce Odpadkování - spolupráce s CEV Mikulov- úklid Sv.kopeku (8. a 9.ro.) Duben -divadlo Polárka Brno (0.-2. ro.) -florbalový turnaj Pohoelice (žáci 2.st.) -oblastní kolo recitaní soutže- Mikulov- kino (žáci 1. i 2.st.) -beseda s Policií R- Stát a právo, trestná innost, osobní bezpeí (žáci 2.st.) -beseda- K centrum Beclav (9.A) -sociáln-právní ochrana dtí a aspekty s tím spojené- Mikulov- kurátorky MÚ Mikulov (9.A) 6

7 -školský pohár Coca-cola cupu (žáci 2.st.) -krajské kolo recitaní soutže (žáci 1 i 2.st.) -filmové pedstavení- Brno Olympie (7.B) -úast na pehlídce dtských divadel v Hustopeích (žáci 1. i 2.st.) -výtvarná soutž Pohádkový hrdina (žáci 2.st.) -okresní pebory ve šplhu Beclav (žáci II.st.) Kvten -koncert skupiny Réva (žáci 1. i 2.st.) -zájezd do Chorvatska- sportovní utkání -sportovn- branný den- Ochrana lovka za mimoádných situací (II.st.) -Zelená stezka Zlatý list- Lednice (žáci 2.st.) -minikopaná- okrskové kolo (žáci 2.st.) -pohár rozhlasu (atletická soutž)- Beclav (žákyn 6.-9.ro.) -školní družina- MDD -rakouské dti (škola Poysdorf) navštívily naši školu- 6. a 7.ro.- zúastnily se naší výuky erven -Den dtí- spolupráce s DDM- dopoledne plné her a soutží s ukázkou integrovaného záchranného systému (1.st.) -Den dtí- individuální program (2.st.) -beseda s Policií R- bezpenost (5.- 7.ro.) -florbalový turnaj (9.A) -sportovn-branný den (I.st.) -atletický trojboj (skok, bh, hod) -Zelená stezka pro školní družinu (ekoklub) -vodácký kurz- sjíždní Vltavy (žáci 8. a 9. ro.) -žáci 2.st. navštívili školu v Poysdorfu -Zahradní slavnost 8. Umístní žák v soutžích Matematika -Š. Šubová ze 6.B a J. Krma ze 7. B se zúastnili okresního kola MO Fyzika -J. Hanzl se zúastnil školního kola FO Pírodopis Biologická olympiáda - okresní kolo Beclav- mladší žáci- J. Jarolímová (7.A)- 13.místo, P. Diwulská (6.A)- 17. místo -starší žáci- N. Struhárová (8.B)- 18.místo, T. Bukvová (9.A)- 22. místo Zelená stezka Zlatý list -okresní kolo- mladší žáci- 1. místo -Š. Šubová, T. Jochec, T. Sabol,D. Ryšánek, J. Dubcová, R. Pelán- (6. A) - starší žáci- 3. místo- J. Babicová. K. Austová, N. Vejmelková, T. a V. Bukvovy, N. Struhárová (7.- 9.ro.) Djepisná olympiáda -školního kola se zúastnilo 16 žák roníku, do okresního kola postoupily Iveta Vašíková (8. B)- obsadila 7.místo a V. Bukvová (8.A) Nmecký jazyk Konverzaní soutž v nmeckém jazyce -školní kolo- zúastnilo se 21 žák ve dvou kategoriích: I. kategorie tída- 7 žák: 1.místo- V. Smejkalová (7.B) 2.místo- L. Kuerová (7.A) 3.místo- R. Zeman (7.B) II. kategorie tída- 14 žák 1.místo- A. Žebrák (9.A) 2.místo- B. Štiberová (9.B) 3.místo- V. Bukvová (8.A) -v okresním kole se V. Smejkalová umístila na 3.míst a B. Štiberová na 4.míst 7

8 Anglický jazyk Konverzaní soutž v anglickém jazyce -školní kolo: I. kategorie- žáci 7.tíd- 6 úastník: 1.místo- J. Krma (7.B) 2.místo- D. Janásová (7.B) 3.místo- M. Svobodová (7.B) II. kategorie- žáci 8. a 9. tídy- 5 úastník.: 1. místo- J. Lelíková (9.A) 2. místo- S. Orsáková (8.A) 3.místo- A. Štiber (8.B) -v okresním kole obsadila J. Lelíková 10.místo a J. Krma 6.místo Jazyk eský a literatura Olympiáda J -zúastnilo se celkem 44 žák z 8. a 9.roníku, do okresního kola postoupila D. Dobiášová z 9.B Recitaní soutž -školní kolo: IV. kategorie 6. a 7.tída: 1.místo- R. Diwulski (6.A) 2.místo- L. Jarolímová (7.A) 3. N. Fabouková (7.A) V. kategorie 8. a 9.tída 1.místo- A. Galbová (9.A) 2.místo- A. Chybík (9.B) 3.místo- N. Nemešová (8.B) Dramatizace: V. kategorie- 1.místo- V. Bukvová (8.A) IV. kategorie- 1.místo- P. Diwulská (6.A) -vítzové jednotlivých kategorií postoupili do oblastního kola rec.soutže Divadlo: -žáci 8.A- ukázka z hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký -vítzové jednotlivých kategorií postoupili do oblastního kola, zde uspla s dramatizací P. Diwulská a postoupila do krajského kola v Brn Literární soutže: Zelené pero Jaromíra Tomeka kategorie 6.-7.tíd: 1.místo- P. Alligerová (6.B)- Zniené msto (próza) 3.místo- R. Štifil (6.B)- Prales (próza) 3.místo- V. Mráková (6. B)- Píbh o luní víle Malence (próza) kategorie 8.-9.tíd: 1.místo- V. Bukvová (8.A)- Já v roli Robinsona (próza) 1.místo- M. Túková (8.A)- Dobrodružství zajíka Pepíka (poezie) 2.místo- T. Bukvová (8.A)- Zachránný lesík (próza) Kniha a já -své práce zaslali žáci 6. a 8.roníku Mj literární hrdina v rámci kampan Rosteme s knihou -práce zaslali žáci 6. a 8. roníku Pehlídka dtských divadel Hustopee -s ukázkou ze hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký se zúastnili žáci 8.A tídy- T. Bukvová, V. Bukvová, M. Túková, N. Košlerová, V. Novotná a P. Frlaus Tlesná výchova -42 žák se zúastnilo celostátní soutže o pohár Emila Zátopka- ZŠ Valtická Mikulov obsadila v republice 21.místo -6 žák 2.st. se zúastnilo pespolního bhu v Beclavi ( ) mladší žáci- M. Šrámek, mladší žákyn- M.Svobodová 8

9 starší žáci- K. Provázek, starší žákyn R. Lhotská- 10.místo, N. Nemešová a J. Babicová -v okrskovém kole sálové kopané obsadili žáci 2.st. 2.místo -v okrskovém kole ve florbalu obsadili žáci naší školy 3.místo ve skupin -žáci 7. a 8. roníku se úastnili vánoního turnaje v pehazované -ve škole probhl vánoní turnaj žák 6.-9.tíd v florbalu -24 žák 2.st. se zúastnilo celostátní korespondenní soutže Velká cena školního sportu ve šplhu -do tídních soutží ve šplhu se zapojili žáci 2.st., okresního peboru ve šplhu se zúastnilo 7 žák 2.st.( )- 3.místo obsadil S. Bartoš (7.B), 5.místo N. Fabouková (7.A), 5.místo V. Michalík (6.B), 12.místo M.Pregetová (7.B), 10.místo E. Šiborová (9. B) -dívky 2.st. se zúastnily pátelského utkání ve volejbalu na Gymnáziu Mikulov -žáci 2.st. se zapojili i do turnaje O pohár starosty msta Mikulova -žáci 2.st. odjeli do Pohoelic na florbalový turnaj Coca cola cup -vybraní žáci 2.st. odjeli do Chorvatska, kde soutžili v rzných sportech -žáci 2.st. se zúastnili turnaje v minikopané -13 dívek 2.st. odjelo na atletickou soutž Pohár rozhlasu do Beclavi - v kvtnu se žáci zúastnili mezinárodního turnaje v kopané a ve vybíjené v Chorvatsku Výtvarná výchova -žáci 2.st. se zapojili do soutže Pohádkový hrdina a soutže Kniha a já (o nejlepšího ilustrátora) Hudební výchova školní kolo soutže Mikulovský zpváek- zúastnilo se 19 zpvák, do oblastního kola postoupili: V. Hondl, B. Gregoroviová, N. Hudková a V. Smejkalová, M. Nevdlová a L. Jarolímová -v soutži Mikulovský zpváek z 2.st. nejlépe uspla M. Nevdlová ze 7.A Ekologická výchova -v rámci Ekoklubu se žáci zúastnili okresního kola soutže Zelená stezka Zlatý list, starší žáci obsadili 3.místo a mladší (6.ro.) 1. místo h) Údaje o výsledcích inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí Ve školním roce 2006/2007 nebyla provedena inspekní innost ŠI. V tomto školním roce probhly tyto kontroly: KHS Jihomoravského kraje provedla kontrolu Státní zdravotní dozor provedla kontrolu OSSZ v Beclavi byla podle zákona 320/2001 Sb. o finanní kontrole ve veejné správ provedena prbžná veejnoprávní kontrola v roce 2007 a následná veejnoprávní kontrola za rok 2006 i) Základní údaje o hospodaení školy Rozpoet je erpán rovnomrn a v souladu s rozpotovými pravidly viz. pololetní uzávrka a zpráva o hospodaení. Zhodnocení a závr Práv uplynulý školní rok 2006/2007 mžeme z pedagogického hlediska považovat za úspšný. ada našich žák dosahuje velmi dobrých studijních výsledk, což dokládají zejména jejich velmi dobrá umístní v ad soutží a olympiád v rámci okresu nebo kraje a úspšnost pi pijetí na víceletá gymnázia. 9

10 Naše škola nabízí velké množství zájmových kroužk, o které je ze strany žák i rodi nemalý zájem. Velmi dobe zvládli naši žáci pijímací zkoušky na stední školy. Z 39 žák se 20 dostalo na studijní obory. Zbývající jsou pijati na odborná uilišt. Daí se nám také protidrogová prevence. Ani v jednom pípad jsme neešili užití drog. K tomu jist pispívá již zmiovaná nabídka zájmových aktivit pro volný as dtí. Zejména na 1. stupni jsou ve výuce uplatovány nové netradiní metody a formy práce. Zaazením nap. daltonského plánu se snažíme vytváet žákm podmínky pro jejich vlastní rozvoj, posilovat pocit odpovdnosti a vést je k samostatnosti. Škola by mla vybavit dti nejen vdomostmi, ale pedevším schopnostmi, které jim pomohou pi ešení každodenních problém bžného života. Zejména hlavní principy daltonského plánu zodpovdnost, samostatnost a spolupráce - umožují dtem aktivní pístup k získávání nových poznatk. Funkce uitele se posouvá z role vyuujícího do role poradce a koordinátora vyuování. I dti mén nadané nebo s vývojovými poruchami mají v tomto zpsobu práce možnost dobe uspt, protože plní úkoly svým tempem a mají možnost spolupracovat se schopnjšími spolužáky. Práce s daltonským plánem vede dti k samostatnosti, uí je pracovat s knihou, vyhledávat potebné údaje, zpracovat je a svá tvrzení obhájit vcnými argumenty. Dokáží si vzájemn pomáhat, vyslechnout a respektovat názor druhého. Žáci se bhem školního roku zúastnili mnoha rzných akcí. V tomto školním roce jsme úspšn navázali spolupráci se školami v sousedním Slovensku, Rakousku, dále Ma arsku a Chorvatsku. Spolupráce probhla na bázi sportovních a kulturních setkání. Daí se nám vytváet podntné prostedí pro žáky i zamstnance školy. V budov na Valtické probhlo malování, broušení parket a ada drobných oprav. Na Pavlovské mezi nejvýznamnjší úpravy patí vymalování po havárii vody. 1. Údaje o pracovnících ( zamstnancích školy ) Poradenské služby v základní škole a) poty fyzický poet kvalifikace, specializace dosažené vzdlání výchovný poradce 2 PV, vých. poradenství VŠ školní metodik prevence 1 PV, vých. poradenství VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdlání školní psycholog školní spec. pedagog (netídní)* 0 1. stupe; spec. pedagog VŠ *) zaazený dle Metodického pokynu MŠMT R.j /98/24, bod 2.6. b) vková struktura do 35 let let 50 let dch. vk/z toho dchodci výchovný poradce 2 školní metodik prevence 1 1 školní psycholog 0 školní speciální pedagog

11 c) další vzdlávání poradenských pracovník školní metodik prevence: školení k preventivnímu programu, metodika Peer program 2. Individuální integrace Typ postižení Roník Poet žák Dyslexie, dysortografie II.B, IV.B 2 Dysgrafie, dyspraxie, LMD III.A 1 Mimoádn nadaný I.A 1 Celkem 4 Hodnocení Minimálního preventivního programu Minimální preventivní program naší školy má základ v daných požadavcích MŠMT na tento program. Je souástí plánu práce školy, plánu výchovného poradenství a plán MPP pro I. a II. stupe s rozpracováním pro jednotlivé vkové kategorie. Hlavním cílem je zvýšení odolnosti vi sociáln patologickým jevm a jejich eliminace výskytu ve škole. Nezastupitelnou úlohu mají metody aktivního sociálního uení zpracované v uebních plánech jednotlivých pedmt a navazující akce školy a dalších institucí. Proto jsou v plánech jednotlivých pedmt zpracovány metody aktivního sociálního uení, draz na vzdlání žák, uitel, osvtu rodi v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy. Škola také nabízí dostatenou nabídku volnoasových aktivit. Také se snažíme o co nejlepší zvládnutí sociální komunikace jak se žáky, tak i s rodii, aby bylo možno vhodným psobením školy a rodiny dosáhnout odpovídajících výsledk. Nevyhýbáme se ani uplatnní pimené represe. S tím souvisí i spolupráce s dalšími orgány, jako je policie mstská i státní, kurátorky sociální pée ze sociálního odboru pi Mstském úadu Mikulov. Také využíváme širokou škálu nabídky akcí a besed komise pro bezpenost a prevenci v našem mst, kde máme lena komise. Proto jsme po celý školní rok v této oblasti mohli žákm nabídnout pestrou škálu besed a akcí s protidrogovou tématikou, témata zdravotní, sociální, ešící bezpeí žák jak v oblasti osobního bezpeí, ale i v doprav, v mimoádných situacích a v ohrožení života. Díky uplatování všech možností psobení na naše žáky je i dobrá situace v chování žák na naší škole. Snad relativn nejzávažnjší bylo ešení záškoláctví dvou žák VI. tídy a jednoho žáka IV. a V. tídy, kdy jsme využili spolupráci s kurátorkami sociální pée pi MÚ Mikulov. K projednávání nevhodného chování žáka VII. tídy, které mlo špatný vliv i na kolektiv tohoto roníku, jsme svolali výchovnou komisi. Zde se ešily i mén závažné problémy chování nkterých žák rzných roník. Proto byly na konci školního roku udleny tmto žákm snížené stupn z chování. Daleko vtší poet pochval, odmn s knihou za dobré chování, prospch a pomoc pro školu a tídu nám pomáhá vytváet mezi školou, vyuujícími a žáky pkné vztahy, které se do budoucna jist vyplatí. Výskyt sociáln patologických jev ve škole % T. celkem pípad návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin,heroin, kouení ano 0, záškoláctví ano 0, šikana ano 0,008 6,7 3 gambling ne 0-0 kriminalita ne 0-0 rasismus ne 0-0 jiné ne 0-0 V Mikulov dne podpis a razítko editele školy 11

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2004/2005 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2005/2006 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Sídlo: Valtická

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY

463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í Š K O L A 463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Výroní zpráva o innosti

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 - Braník, Roškotova 4 Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Na základ

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Název školy: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa: Demlova 32/4178, 586 06 Jihlava Identifikátor: 600 117 286 I: 47 366

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Koncepce podpory rozvoje tená ské gramotnosti

Koncepce podpory rozvoje tená ské gramotnosti Základní škola a mateská škola, Mikulice, píspvková organizace Koncepce podpory rozvoje tenáské gramotnosti Cíl: Žák te, rozumí psanému textu, pemýšlí o nm, používá ho k rozvoji vlastních schopností a

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

"Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates

Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Sokrates CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdlávacího programu Vize školy: "Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates Školní vzdlávací program

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a Výroní zpráva ZŠ a MŠ Osvtimany 2008/ 2009 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Charakteristika školského zaízení

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více