Základní škola Mikulov, Valtická 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Mikulov, Valtická 3"

Transkript

1 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel školy: Msto Mikulov Charakteristika školy: Úplná základní škola, detašované pracovišt na ul. Pavlovská 52 editel školy: Mgr. Rostislav Souchop Telefon, fax: , Školská rada: založena dle 167 odst.1 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní Školní rok 2006/2007 Poet tíd Poet žák na jednu z toho Celkový poet žák celkem tídu spec. vyrovnávacích 1. stupe ,1 2. stupe ,4 Celkem ,8 Celkový poet žák v 1. roníku: 32 Prmrný poet žák na uitele celkem za celou školu ( uitelé v pepotených úvazcích): 14,3 Souástí školy je také školní jídelna s celkovou kapacitou 400 obd, 2 oddlení školní družiny a školní klub. b) Pehled obor vzdlání, které škola vyuuje a jsou zaazeny ve školském rejstíku Ve škole se vyuuje v roníku podle vzdlávacího programu Základní škola. j / 96 2 c) Pehled pracovník školy 1. Odborná a pedagogická zpsobilost podle Zákona. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Celkový poet pedagogických pracovník % Z toho odborn a ped. zpsobilých 17 68% 2. Poet absolvent s odbornou a pedagogickou zpsobilostí, kteí ve školním roce 2006/2007 nastoupili na školu: 0 3. Poet uitel s odbornou a pedagogickou zpsobilostí, kteí ve školním roce 2006/2007 nastoupili na školu: 0 1

2 4. Poet uitel s odbornou a pedagogickou zpsobilostí, kteí ve školním roce 2006/2007 odešli ze školy: 1 5. Vkové složení uitel Uitelé Vk Muži Ženy do35 let let 4 15 nad 50 let 0 3 Pracující dchodci nepobírající dchod 0 0 Pracující dchodci pobírající dchod 0 1 Celkem 4 21 Rodiovská dovolená Poet nepedagogických pracovník: 13 d) Údaje o pijímacím ízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném pijetí do školy 1. Rozhodnutí editele Uvádí se rozhodnutí editele podle 165 odst. 2 písm. e) zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání ( školský zákon ) a poet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí editele Poet Poet odvolání O odkladu povinné školní docházky 4 0 O dodateném odložení povinné školní docházky 0 0 Další dle 165, odst.2 písm.e) zákona. 561/2004 Sb Poet žák pihlášených do 1. roníku pro rok 2006/2007: 39 Poet žák pihlášených do 1. roníku pro rok 2007/2008: Údaje o pijímacím ízení na školu, uvedenou v pihlášce na 1. míst Školní rok 2004/2005 Poty žák 4 leté studium Gymnázia 6 leté studium 8 leté studium pihlášených* 5 10,20% ,40% 20 40,80% 14 28,60% pijatých** 5 10,20% ,40% 15 30,61% 13 26,53% SOŠ SOU * % z potu žák píslušného roníku ** % z potu žák píslušného roníku 3. Poet absolvent ZŠ Roník Poet žák % z celkového potu všech žák 9. roník 35 9,83 nižší roník 4 1,12 Celkem 39 10,95 2

3 e) Údaje o výsledcích vzdlávání žák podle cíl stanovených školními vzdlávacími programy 1. Celkové hodnocení a klasifikace žák Roník Poet žák Prosplo s vyznamenáním Prosplo bez (*) Neprosplo bez (*) Cekem za I. stupe Celkem za II. stupe Celkem za školu * ) poet žák, kteí budou klasifikováni v náhradním termínu do 15. íjna Opakují 2. Snížený stupe z chování Stupe chování Poet % z potu všech žák školy ,30 3. Celkový poet neomluvených hodin na škole: 16 Prmr na jednoho žáka: 0,04 f) Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník vetn ídících pracovník 1. Poet pedagogických pracovník, kteí nastoupili na dálkové studium obor Uitelství pro 1. stupe základní školy: 0 2. Kurzy a školení Typ kurzu Poet zúastnných pracovník PAU 5 Waldorfské školy 1 Hudební rok v RVP 5 Workshop dobrých nápad pro výuku informatiky 3 Problém zvaný ADHD (LMD) 2 Školní vzdlávací program pro ŠD 4 Vnitní kontrolní systém 1 Rozvoj grafomotorických dovedností 2 Tabulkové kalkulátory - EXCEL 3 Výchovné poradenství 2 Metodika SPJ 5 Pée o dti s SPU 1 Diagnostika nadaných dtí 2 3

4 Metodický seminá pro uitele AJ 1 Konference vyuujících AJ 1 Anglitina pro nejmenší 1 AJ pro 1.st. ZŠ 1 Kurz AJ pro pokroilé 1 Regionální operaní program NUTS 2 2 Interaktivní tabule 9 Manažerské role pi tvorb ŠVP 3 Digitální fotografie 4 Projekt ve vyuování matematice 1.st. ZŠ 2 Píprava pedškoláka na vstup do ZŠ 1 Víkend tvoivých uitel 3 Aerobik pro dti a mládež 1 Mimoádn nadané dti na 1. st. ZŠ 1 Prevence poruch dtské ei 1 eština nás baví 1 Atletika od školních lavic až po vrcholovou atletiku 1 Poíta ve škole ICT ve výuce J a LV 7 Celkem 77 g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veejnosti 1. Souástí školy je také školní družina ŠD poet oddlení ŠD poet dtí v ŠD poet vychovatel ŠD Celkem Z innosti školní družiny: Již tradiní jsou akce a soutže pro dti, které jsou spojeny s jednotlivými roními obdobími a msíci. Nap. Nejzajímavjší zvíátko z kaštan a jiných plod, soutž o nejkrásnjšího draka, o nejzajímavjší vánoní stromek, výroba dárk pro dchodce, vystoupení pro dchodce, výroba dárk k zápisu, soutž o kulikového krále, výstava prací dtí ze ŠD na námstí, úast na akcích DDM, orientaní závod O putovní pohár, sportovní miniolympiáda, vánoní Výtvarné dílny, malování voskem, dti se zúastují ady výtvarných soutží a podílejí se vydatn na výzdob školy. 2. Školní klub ŠK poet oddlení ŠK poet dtí v ŠK poet vychovatel ŠK Celkem Z innosti školního klubu: Nabídka: eský jazyk, matematika, sportovní, dramatický, keramika, sborový zpv, ekoklub. 3. Práce s talentovanými dtmi Ve školním roce 2006/2007 byl diagnostikován 1 žák. Byl mu zpracován IVP a po ukonení I. tídy byl akcelerován do III. tídy. Dále pi práci s talentovanými dtmi využíváme zejména individuální pístup vyuujících, kteí pracují s dtmi nad rámec osnov žákovských povinností pímo ve vyuování, zaazení dtí do zájmových kroužk a také jejich zapojení do rzných soutží, které dti motivují k získávání nových znalostí i dovedností. 4

5 4. Práce se zaostávajícími žáky Snažíme se vnovat i zaostávajícím žákm. Jim také velmi pomáhá individuální pístup, který jim umožuje snadnji zvládnout základní uivo ( doplovací cviení, zkrácené texty na psaní, zjednodušená domácí píprava apod. ). Velmi dležitá je také spolupráce s rodii. Dti jsou zasílány k vyšetení v PPP a na základ vyšetení navštvují dyslektickou poradnu, kde s nimi pracují speciální pedagogové. V tomto roce bylo vyšeteno celkem 37 dtí. 5. Dyslektická poradna Dv oddlení dyslektické poradny navštvuje 31 dtí Pi práci s talentovanými i zaostávajícími dtmi se velmi osvdují prvky daltonského plánu, které jsou zaazovány vyuujícími zejména na 1. stupni. Kladou totiž draz na individuální schopnosti každého žáka, umožují žákm pracovat vlastním tempem, vybírat si úkoly, které zvládnou. Velmi dležitá je také spolupráce a vzájemná pomoc dtí, které jim umožují aktivní pístup k získávání nových vdomostí a dovedností. Každé dít mže být úspšné. 6. Kroužky pi ZŠ Název kroužku Poet kroužk Poet žák Sportovní 6 80 Výtvarný 1 12 Keramika 2 38 Matematika 1 33 eský jazyk 2 58 Nmecký jazyk 1 7 Anglický jazyk 1 19 Ruský jazyk 1 16 Florbal 1 18 Poítaový 2 43 Náboženství 2 21 Sborový zpv 1 11 Dramatický 2 26 Ekoklub 1 13 Celkem Na naší škole probíhá velké množství akcí jak pro žáky, tak i pro rodie a veejnost. ada z nich zde má již svoji tradici. Naši žáci se také zúastují ady akcí poádaných mimo školu. Záí -celostátní soutž Zátopkovy štafety - o pohár Emila Zátopka (6.-9.ro.) -bh na 50 m (4.-5.ro.)- pebory mikulovských škol íjen -dopravní výchova (4. a 5. roník) -výchovný koncert pro (1.st.) -návštva Mstského divadla v Brn- muzikál Koloava (žáci 2.st.) -Zelená stezka Jaromíra Tomeka (5.ro.) -divadelní pedstavení Káa a Škubánek (0.-2.ro.) -exkurze Dukovany a slovanská epopej (9.ro.) -dopravní výchova- besedy- Zákony a dopravní výchova - MÚ Mikulov (1. a 2.st.) -pespolní bh- Beclav- okresní kolo (žáci 2.st.) -exkurze- Referát cizinecké a pohraniní policie Bezí (6.B) -plavání- Beclav (7.B) -výchovný koncert Od baroku po dnešek (žáci 2.st.) Listopad -balet Snhurka (3.-5.ro.) -sálová kopaná- Mikulov, okrskové kolo (žáci 2.st.) -veletrh vzdlávací nabídky (9.A) 5

6 -Úad práce Beclav (9.A) -exkurze- Brno Špilberk- kasematy, výstava- Sága moravských Pemyslovc (8. a 9.ro.) -návštva DDM (7.ro.) -filmové pedstavení- Brno Olympie (7.ro.) -návštva- otevený klub- DD (9.ro.) -djepisná olympiáda- školní kolo Prosinec -florbal- okrskové kolo- Mikulov- mstská sportovní hala (žáci 2.st.) -Úad práce- Beclav (9.A) -exkurze- istika odpadních vod Mikulov (8.ro.) -vánoní dílny s rodii a dtmi (2.ro.) -vánoní výstava výrobk a dekorací na SOU Purkyova (8.ro.) -vánoní turnaj ve florbalu (6.-9.ro., chlapci) -filmové pedstavení- Brno Olympie (6. a 8. ro.) -návštva stacionáe BILICULUM (8.B) -vánoní výstava Dm umní- Znojmo (8.B) -vánoní turnaj v pehazované (7. a 8. ro.) -vánoní turnaj ve volejbalu- uitelé proti 9.ro. -vánoní besídka Leden -bruslení- zimní stadion Beclav (žáci 2.st.) -filmové pedstavení Letopisy Narnie (4.-9.ro.) -turnaj v pehazované (7.-8. ro.) - Mikulovský zpváek - školní kolo -konverzaní soutž v nmecké jazyce- školní kolo (žáci 2.st.) -konverzaní soutž v anglickém jazyce- školní kolo (žáci 2.st.) - Mikulovský zpváek (1.-5.ro.) -den otevených dveí -dotazníkový výzkum kouení (7.- 9.ro.) Únor -zápis do 1.tídy -Pythagoriáda- školní kolo (6.ro.) -Zempisná olympiáda (6. a 9. ro.) -Olympiáda J- školní kolo (8. a 9.ro.) Bezen -školní kolo recitaní soutže (žáci 2.st.) -školní kolo ve šplhu (žáci 2.st.) -okresní pebory ve šplhu- Beclav (žáci 1.st.) -Olympiáda J- okresní kolo Beclav (8. a 9.ro.) -okresní pebory ve šplhu (žáci 2.st.) -pátelské utkání ve volejbalu dívek- Gymnázium Mikulov (žákyn 2.st.) -volejbalový turnaj dívek O pohár starosty (žákyn 2.st.) -besídka školní družiny -jarní dílna- dti s rodii (1.st.) -metoda dobrého startu (budoucí prváci s rodii) -lyžaský kurz Petíkov (žáci 2.st.) -literární soutž Zelené pero Jaromíra Tomeka -literární soutž Kniha a já - org. DDM Šumná (žáci 8.ro.) -literární soutž Mj literární hrdina - v rámci kampan Rosteme s knihou - org. Svt knihy Praha -akce Odpadkování - spolupráce s CEV Mikulov- úklid Sv.kopeku (8. a 9.ro.) Duben -divadlo Polárka Brno (0.-2. ro.) -florbalový turnaj Pohoelice (žáci 2.st.) -oblastní kolo recitaní soutže- Mikulov- kino (žáci 1. i 2.st.) -beseda s Policií R- Stát a právo, trestná innost, osobní bezpeí (žáci 2.st.) -beseda- K centrum Beclav (9.A) -sociáln-právní ochrana dtí a aspekty s tím spojené- Mikulov- kurátorky MÚ Mikulov (9.A) 6

7 -školský pohár Coca-cola cupu (žáci 2.st.) -krajské kolo recitaní soutže (žáci 1 i 2.st.) -filmové pedstavení- Brno Olympie (7.B) -úast na pehlídce dtských divadel v Hustopeích (žáci 1. i 2.st.) -výtvarná soutž Pohádkový hrdina (žáci 2.st.) -okresní pebory ve šplhu Beclav (žáci II.st.) Kvten -koncert skupiny Réva (žáci 1. i 2.st.) -zájezd do Chorvatska- sportovní utkání -sportovn- branný den- Ochrana lovka za mimoádných situací (II.st.) -Zelená stezka Zlatý list- Lednice (žáci 2.st.) -minikopaná- okrskové kolo (žáci 2.st.) -pohár rozhlasu (atletická soutž)- Beclav (žákyn 6.-9.ro.) -školní družina- MDD -rakouské dti (škola Poysdorf) navštívily naši školu- 6. a 7.ro.- zúastnily se naší výuky erven -Den dtí- spolupráce s DDM- dopoledne plné her a soutží s ukázkou integrovaného záchranného systému (1.st.) -Den dtí- individuální program (2.st.) -beseda s Policií R- bezpenost (5.- 7.ro.) -florbalový turnaj (9.A) -sportovn-branný den (I.st.) -atletický trojboj (skok, bh, hod) -Zelená stezka pro školní družinu (ekoklub) -vodácký kurz- sjíždní Vltavy (žáci 8. a 9. ro.) -žáci 2.st. navštívili školu v Poysdorfu -Zahradní slavnost 8. Umístní žák v soutžích Matematika -Š. Šubová ze 6.B a J. Krma ze 7. B se zúastnili okresního kola MO Fyzika -J. Hanzl se zúastnil školního kola FO Pírodopis Biologická olympiáda - okresní kolo Beclav- mladší žáci- J. Jarolímová (7.A)- 13.místo, P. Diwulská (6.A)- 17. místo -starší žáci- N. Struhárová (8.B)- 18.místo, T. Bukvová (9.A)- 22. místo Zelená stezka Zlatý list -okresní kolo- mladší žáci- 1. místo -Š. Šubová, T. Jochec, T. Sabol,D. Ryšánek, J. Dubcová, R. Pelán- (6. A) - starší žáci- 3. místo- J. Babicová. K. Austová, N. Vejmelková, T. a V. Bukvovy, N. Struhárová (7.- 9.ro.) Djepisná olympiáda -školního kola se zúastnilo 16 žák roníku, do okresního kola postoupily Iveta Vašíková (8. B)- obsadila 7.místo a V. Bukvová (8.A) Nmecký jazyk Konverzaní soutž v nmeckém jazyce -školní kolo- zúastnilo se 21 žák ve dvou kategoriích: I. kategorie tída- 7 žák: 1.místo- V. Smejkalová (7.B) 2.místo- L. Kuerová (7.A) 3.místo- R. Zeman (7.B) II. kategorie tída- 14 žák 1.místo- A. Žebrák (9.A) 2.místo- B. Štiberová (9.B) 3.místo- V. Bukvová (8.A) -v okresním kole se V. Smejkalová umístila na 3.míst a B. Štiberová na 4.míst 7

8 Anglický jazyk Konverzaní soutž v anglickém jazyce -školní kolo: I. kategorie- žáci 7.tíd- 6 úastník: 1.místo- J. Krma (7.B) 2.místo- D. Janásová (7.B) 3.místo- M. Svobodová (7.B) II. kategorie- žáci 8. a 9. tídy- 5 úastník.: 1. místo- J. Lelíková (9.A) 2. místo- S. Orsáková (8.A) 3.místo- A. Štiber (8.B) -v okresním kole obsadila J. Lelíková 10.místo a J. Krma 6.místo Jazyk eský a literatura Olympiáda J -zúastnilo se celkem 44 žák z 8. a 9.roníku, do okresního kola postoupila D. Dobiášová z 9.B Recitaní soutž -školní kolo: IV. kategorie 6. a 7.tída: 1.místo- R. Diwulski (6.A) 2.místo- L. Jarolímová (7.A) 3. N. Fabouková (7.A) V. kategorie 8. a 9.tída 1.místo- A. Galbová (9.A) 2.místo- A. Chybík (9.B) 3.místo- N. Nemešová (8.B) Dramatizace: V. kategorie- 1.místo- V. Bukvová (8.A) IV. kategorie- 1.místo- P. Diwulská (6.A) -vítzové jednotlivých kategorií postoupili do oblastního kola rec.soutže Divadlo: -žáci 8.A- ukázka z hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký -vítzové jednotlivých kategorií postoupili do oblastního kola, zde uspla s dramatizací P. Diwulská a postoupila do krajského kola v Brn Literární soutže: Zelené pero Jaromíra Tomeka kategorie 6.-7.tíd: 1.místo- P. Alligerová (6.B)- Zniené msto (próza) 3.místo- R. Štifil (6.B)- Prales (próza) 3.místo- V. Mráková (6. B)- Píbh o luní víle Malence (próza) kategorie 8.-9.tíd: 1.místo- V. Bukvová (8.A)- Já v roli Robinsona (próza) 1.místo- M. Túková (8.A)- Dobrodružství zajíka Pepíka (poezie) 2.místo- T. Bukvová (8.A)- Zachránný lesík (próza) Kniha a já -své práce zaslali žáci 6. a 8.roníku Mj literární hrdina v rámci kampan Rosteme s knihou -práce zaslali žáci 6. a 8. roníku Pehlídka dtských divadel Hustopee -s ukázkou ze hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký se zúastnili žáci 8.A tídy- T. Bukvová, V. Bukvová, M. Túková, N. Košlerová, V. Novotná a P. Frlaus Tlesná výchova -42 žák se zúastnilo celostátní soutže o pohár Emila Zátopka- ZŠ Valtická Mikulov obsadila v republice 21.místo -6 žák 2.st. se zúastnilo pespolního bhu v Beclavi ( ) mladší žáci- M. Šrámek, mladší žákyn- M.Svobodová 8

9 starší žáci- K. Provázek, starší žákyn R. Lhotská- 10.místo, N. Nemešová a J. Babicová -v okrskovém kole sálové kopané obsadili žáci 2.st. 2.místo -v okrskovém kole ve florbalu obsadili žáci naší školy 3.místo ve skupin -žáci 7. a 8. roníku se úastnili vánoního turnaje v pehazované -ve škole probhl vánoní turnaj žák 6.-9.tíd v florbalu -24 žák 2.st. se zúastnilo celostátní korespondenní soutže Velká cena školního sportu ve šplhu -do tídních soutží ve šplhu se zapojili žáci 2.st., okresního peboru ve šplhu se zúastnilo 7 žák 2.st.( )- 3.místo obsadil S. Bartoš (7.B), 5.místo N. Fabouková (7.A), 5.místo V. Michalík (6.B), 12.místo M.Pregetová (7.B), 10.místo E. Šiborová (9. B) -dívky 2.st. se zúastnily pátelského utkání ve volejbalu na Gymnáziu Mikulov -žáci 2.st. se zapojili i do turnaje O pohár starosty msta Mikulova -žáci 2.st. odjeli do Pohoelic na florbalový turnaj Coca cola cup -vybraní žáci 2.st. odjeli do Chorvatska, kde soutžili v rzných sportech -žáci 2.st. se zúastnili turnaje v minikopané -13 dívek 2.st. odjelo na atletickou soutž Pohár rozhlasu do Beclavi - v kvtnu se žáci zúastnili mezinárodního turnaje v kopané a ve vybíjené v Chorvatsku Výtvarná výchova -žáci 2.st. se zapojili do soutže Pohádkový hrdina a soutže Kniha a já (o nejlepšího ilustrátora) Hudební výchova školní kolo soutže Mikulovský zpváek- zúastnilo se 19 zpvák, do oblastního kola postoupili: V. Hondl, B. Gregoroviová, N. Hudková a V. Smejkalová, M. Nevdlová a L. Jarolímová -v soutži Mikulovský zpváek z 2.st. nejlépe uspla M. Nevdlová ze 7.A Ekologická výchova -v rámci Ekoklubu se žáci zúastnili okresního kola soutže Zelená stezka Zlatý list, starší žáci obsadili 3.místo a mladší (6.ro.) 1. místo h) Údaje o výsledcích inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí Ve školním roce 2006/2007 nebyla provedena inspekní innost ŠI. V tomto školním roce probhly tyto kontroly: KHS Jihomoravského kraje provedla kontrolu Státní zdravotní dozor provedla kontrolu OSSZ v Beclavi byla podle zákona 320/2001 Sb. o finanní kontrole ve veejné správ provedena prbžná veejnoprávní kontrola v roce 2007 a následná veejnoprávní kontrola za rok 2006 i) Základní údaje o hospodaení školy Rozpoet je erpán rovnomrn a v souladu s rozpotovými pravidly viz. pololetní uzávrka a zpráva o hospodaení. Zhodnocení a závr Práv uplynulý školní rok 2006/2007 mžeme z pedagogického hlediska považovat za úspšný. ada našich žák dosahuje velmi dobrých studijních výsledk, což dokládají zejména jejich velmi dobrá umístní v ad soutží a olympiád v rámci okresu nebo kraje a úspšnost pi pijetí na víceletá gymnázia. 9

10 Naše škola nabízí velké množství zájmových kroužk, o které je ze strany žák i rodi nemalý zájem. Velmi dobe zvládli naši žáci pijímací zkoušky na stední školy. Z 39 žák se 20 dostalo na studijní obory. Zbývající jsou pijati na odborná uilišt. Daí se nám také protidrogová prevence. Ani v jednom pípad jsme neešili užití drog. K tomu jist pispívá již zmiovaná nabídka zájmových aktivit pro volný as dtí. Zejména na 1. stupni jsou ve výuce uplatovány nové netradiní metody a formy práce. Zaazením nap. daltonského plánu se snažíme vytváet žákm podmínky pro jejich vlastní rozvoj, posilovat pocit odpovdnosti a vést je k samostatnosti. Škola by mla vybavit dti nejen vdomostmi, ale pedevším schopnostmi, které jim pomohou pi ešení každodenních problém bžného života. Zejména hlavní principy daltonského plánu zodpovdnost, samostatnost a spolupráce - umožují dtem aktivní pístup k získávání nových poznatk. Funkce uitele se posouvá z role vyuujícího do role poradce a koordinátora vyuování. I dti mén nadané nebo s vývojovými poruchami mají v tomto zpsobu práce možnost dobe uspt, protože plní úkoly svým tempem a mají možnost spolupracovat se schopnjšími spolužáky. Práce s daltonským plánem vede dti k samostatnosti, uí je pracovat s knihou, vyhledávat potebné údaje, zpracovat je a svá tvrzení obhájit vcnými argumenty. Dokáží si vzájemn pomáhat, vyslechnout a respektovat názor druhého. Žáci se bhem školního roku zúastnili mnoha rzných akcí. V tomto školním roce jsme úspšn navázali spolupráci se školami v sousedním Slovensku, Rakousku, dále Ma arsku a Chorvatsku. Spolupráce probhla na bázi sportovních a kulturních setkání. Daí se nám vytváet podntné prostedí pro žáky i zamstnance školy. V budov na Valtické probhlo malování, broušení parket a ada drobných oprav. Na Pavlovské mezi nejvýznamnjší úpravy patí vymalování po havárii vody. 1. Údaje o pracovnících ( zamstnancích školy ) Poradenské služby v základní škole a) poty fyzický poet kvalifikace, specializace dosažené vzdlání výchovný poradce 2 PV, vých. poradenství VŠ školní metodik prevence 1 PV, vých. poradenství VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdlání školní psycholog školní spec. pedagog (netídní)* 0 1. stupe; spec. pedagog VŠ *) zaazený dle Metodického pokynu MŠMT R.j /98/24, bod 2.6. b) vková struktura do 35 let let 50 let dch. vk/z toho dchodci výchovný poradce 2 školní metodik prevence 1 1 školní psycholog 0 školní speciální pedagog

11 c) další vzdlávání poradenských pracovník školní metodik prevence: školení k preventivnímu programu, metodika Peer program 2. Individuální integrace Typ postižení Roník Poet žák Dyslexie, dysortografie II.B, IV.B 2 Dysgrafie, dyspraxie, LMD III.A 1 Mimoádn nadaný I.A 1 Celkem 4 Hodnocení Minimálního preventivního programu Minimální preventivní program naší školy má základ v daných požadavcích MŠMT na tento program. Je souástí plánu práce školy, plánu výchovného poradenství a plán MPP pro I. a II. stupe s rozpracováním pro jednotlivé vkové kategorie. Hlavním cílem je zvýšení odolnosti vi sociáln patologickým jevm a jejich eliminace výskytu ve škole. Nezastupitelnou úlohu mají metody aktivního sociálního uení zpracované v uebních plánech jednotlivých pedmt a navazující akce školy a dalších institucí. Proto jsou v plánech jednotlivých pedmt zpracovány metody aktivního sociálního uení, draz na vzdlání žák, uitel, osvtu rodi v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy. Škola také nabízí dostatenou nabídku volnoasových aktivit. Také se snažíme o co nejlepší zvládnutí sociální komunikace jak se žáky, tak i s rodii, aby bylo možno vhodným psobením školy a rodiny dosáhnout odpovídajících výsledk. Nevyhýbáme se ani uplatnní pimené represe. S tím souvisí i spolupráce s dalšími orgány, jako je policie mstská i státní, kurátorky sociální pée ze sociálního odboru pi Mstském úadu Mikulov. Také využíváme širokou škálu nabídky akcí a besed komise pro bezpenost a prevenci v našem mst, kde máme lena komise. Proto jsme po celý školní rok v této oblasti mohli žákm nabídnout pestrou škálu besed a akcí s protidrogovou tématikou, témata zdravotní, sociální, ešící bezpeí žák jak v oblasti osobního bezpeí, ale i v doprav, v mimoádných situacích a v ohrožení života. Díky uplatování všech možností psobení na naše žáky je i dobrá situace v chování žák na naší škole. Snad relativn nejzávažnjší bylo ešení záškoláctví dvou žák VI. tídy a jednoho žáka IV. a V. tídy, kdy jsme využili spolupráci s kurátorkami sociální pée pi MÚ Mikulov. K projednávání nevhodného chování žáka VII. tídy, které mlo špatný vliv i na kolektiv tohoto roníku, jsme svolali výchovnou komisi. Zde se ešily i mén závažné problémy chování nkterých žák rzných roník. Proto byly na konci školního roku udleny tmto žákm snížené stupn z chování. Daleko vtší poet pochval, odmn s knihou za dobré chování, prospch a pomoc pro školu a tídu nám pomáhá vytváet mezi školou, vyuujícími a žáky pkné vztahy, které se do budoucna jist vyplatí. Výskyt sociáln patologických jev ve škole % T. celkem pípad návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin,heroin, kouení ano 0, záškoláctví ano 0, šikana ano 0,008 6,7 3 gambling ne 0-0 kriminalita ne 0-0 rasismus ne 0-0 jiné ne 0-0 V Mikulov dne podpis a razítko editele školy 11

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2004/2005 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2005/2006 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Sídlo: Valtická

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace Výroní zpráva za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroní zprávy KrÚ JMK o innostech základních škol ve školním

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ŠKOLA KAVÍ HORY Mateská škola, Základní škola, Stední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK IO : 48134023 TEL.: +420241090230 e-mail

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy 1 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 je škola v právní subjektivit,zízená od 1.1.1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová.IO školy je 6360 8944.Je zaazena

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více