Základní škola Mikulov, Valtická 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Mikulov, Valtická 3"

Transkript

1 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel školy: Msto Mikulov Charakteristika školy: Úplná základní škola, detašované pracovišt na ul. Pavlovská 52 editel školy: Mgr. Rostislav Souchop Telefon, fax: , Školská rada: založena dle 167 odst.1 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní Školní rok 2006/2007 Poet tíd Poet žák na jednu z toho Celkový poet žák celkem tídu spec. vyrovnávacích 1. stupe ,1 2. stupe ,4 Celkem ,8 Celkový poet žák v 1. roníku: 32 Prmrný poet žák na uitele celkem za celou školu ( uitelé v pepotených úvazcích): 14,3 Souástí školy je také školní jídelna s celkovou kapacitou 400 obd, 2 oddlení školní družiny a školní klub. b) Pehled obor vzdlání, které škola vyuuje a jsou zaazeny ve školském rejstíku Ve škole se vyuuje v roníku podle vzdlávacího programu Základní škola. j / 96 2 c) Pehled pracovník školy 1. Odborná a pedagogická zpsobilost podle Zákona. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Celkový poet pedagogických pracovník % Z toho odborn a ped. zpsobilých 17 68% 2. Poet absolvent s odbornou a pedagogickou zpsobilostí, kteí ve školním roce 2006/2007 nastoupili na školu: 0 3. Poet uitel s odbornou a pedagogickou zpsobilostí, kteí ve školním roce 2006/2007 nastoupili na školu: 0 1

2 4. Poet uitel s odbornou a pedagogickou zpsobilostí, kteí ve školním roce 2006/2007 odešli ze školy: 1 5. Vkové složení uitel Uitelé Vk Muži Ženy do35 let let 4 15 nad 50 let 0 3 Pracující dchodci nepobírající dchod 0 0 Pracující dchodci pobírající dchod 0 1 Celkem 4 21 Rodiovská dovolená Poet nepedagogických pracovník: 13 d) Údaje o pijímacím ízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném pijetí do školy 1. Rozhodnutí editele Uvádí se rozhodnutí editele podle 165 odst. 2 písm. e) zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání ( školský zákon ) a poet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí editele Poet Poet odvolání O odkladu povinné školní docházky 4 0 O dodateném odložení povinné školní docházky 0 0 Další dle 165, odst.2 písm.e) zákona. 561/2004 Sb Poet žák pihlášených do 1. roníku pro rok 2006/2007: 39 Poet žák pihlášených do 1. roníku pro rok 2007/2008: Údaje o pijímacím ízení na školu, uvedenou v pihlášce na 1. míst Školní rok 2004/2005 Poty žák 4 leté studium Gymnázia 6 leté studium 8 leté studium pihlášených* 5 10,20% ,40% 20 40,80% 14 28,60% pijatých** 5 10,20% ,40% 15 30,61% 13 26,53% SOŠ SOU * % z potu žák píslušného roníku ** % z potu žák píslušného roníku 3. Poet absolvent ZŠ Roník Poet žák % z celkového potu všech žák 9. roník 35 9,83 nižší roník 4 1,12 Celkem 39 10,95 2

3 e) Údaje o výsledcích vzdlávání žák podle cíl stanovených školními vzdlávacími programy 1. Celkové hodnocení a klasifikace žák Roník Poet žák Prosplo s vyznamenáním Prosplo bez (*) Neprosplo bez (*) Cekem za I. stupe Celkem za II. stupe Celkem za školu * ) poet žák, kteí budou klasifikováni v náhradním termínu do 15. íjna Opakují 2. Snížený stupe z chování Stupe chování Poet % z potu všech žák školy ,30 3. Celkový poet neomluvených hodin na škole: 16 Prmr na jednoho žáka: 0,04 f) Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník vetn ídících pracovník 1. Poet pedagogických pracovník, kteí nastoupili na dálkové studium obor Uitelství pro 1. stupe základní školy: 0 2. Kurzy a školení Typ kurzu Poet zúastnných pracovník PAU 5 Waldorfské školy 1 Hudební rok v RVP 5 Workshop dobrých nápad pro výuku informatiky 3 Problém zvaný ADHD (LMD) 2 Školní vzdlávací program pro ŠD 4 Vnitní kontrolní systém 1 Rozvoj grafomotorických dovedností 2 Tabulkové kalkulátory - EXCEL 3 Výchovné poradenství 2 Metodika SPJ 5 Pée o dti s SPU 1 Diagnostika nadaných dtí 2 3

4 Metodický seminá pro uitele AJ 1 Konference vyuujících AJ 1 Anglitina pro nejmenší 1 AJ pro 1.st. ZŠ 1 Kurz AJ pro pokroilé 1 Regionální operaní program NUTS 2 2 Interaktivní tabule 9 Manažerské role pi tvorb ŠVP 3 Digitální fotografie 4 Projekt ve vyuování matematice 1.st. ZŠ 2 Píprava pedškoláka na vstup do ZŠ 1 Víkend tvoivých uitel 3 Aerobik pro dti a mládež 1 Mimoádn nadané dti na 1. st. ZŠ 1 Prevence poruch dtské ei 1 eština nás baví 1 Atletika od školních lavic až po vrcholovou atletiku 1 Poíta ve škole ICT ve výuce J a LV 7 Celkem 77 g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veejnosti 1. Souástí školy je také školní družina ŠD poet oddlení ŠD poet dtí v ŠD poet vychovatel ŠD Celkem Z innosti školní družiny: Již tradiní jsou akce a soutže pro dti, které jsou spojeny s jednotlivými roními obdobími a msíci. Nap. Nejzajímavjší zvíátko z kaštan a jiných plod, soutž o nejkrásnjšího draka, o nejzajímavjší vánoní stromek, výroba dárk pro dchodce, vystoupení pro dchodce, výroba dárk k zápisu, soutž o kulikového krále, výstava prací dtí ze ŠD na námstí, úast na akcích DDM, orientaní závod O putovní pohár, sportovní miniolympiáda, vánoní Výtvarné dílny, malování voskem, dti se zúastují ady výtvarných soutží a podílejí se vydatn na výzdob školy. 2. Školní klub ŠK poet oddlení ŠK poet dtí v ŠK poet vychovatel ŠK Celkem Z innosti školního klubu: Nabídka: eský jazyk, matematika, sportovní, dramatický, keramika, sborový zpv, ekoklub. 3. Práce s talentovanými dtmi Ve školním roce 2006/2007 byl diagnostikován 1 žák. Byl mu zpracován IVP a po ukonení I. tídy byl akcelerován do III. tídy. Dále pi práci s talentovanými dtmi využíváme zejména individuální pístup vyuujících, kteí pracují s dtmi nad rámec osnov žákovských povinností pímo ve vyuování, zaazení dtí do zájmových kroužk a také jejich zapojení do rzných soutží, které dti motivují k získávání nových znalostí i dovedností. 4

5 4. Práce se zaostávajícími žáky Snažíme se vnovat i zaostávajícím žákm. Jim také velmi pomáhá individuální pístup, který jim umožuje snadnji zvládnout základní uivo ( doplovací cviení, zkrácené texty na psaní, zjednodušená domácí píprava apod. ). Velmi dležitá je také spolupráce s rodii. Dti jsou zasílány k vyšetení v PPP a na základ vyšetení navštvují dyslektickou poradnu, kde s nimi pracují speciální pedagogové. V tomto roce bylo vyšeteno celkem 37 dtí. 5. Dyslektická poradna Dv oddlení dyslektické poradny navštvuje 31 dtí Pi práci s talentovanými i zaostávajícími dtmi se velmi osvdují prvky daltonského plánu, které jsou zaazovány vyuujícími zejména na 1. stupni. Kladou totiž draz na individuální schopnosti každého žáka, umožují žákm pracovat vlastním tempem, vybírat si úkoly, které zvládnou. Velmi dležitá je také spolupráce a vzájemná pomoc dtí, které jim umožují aktivní pístup k získávání nových vdomostí a dovedností. Každé dít mže být úspšné. 6. Kroužky pi ZŠ Název kroužku Poet kroužk Poet žák Sportovní 6 80 Výtvarný 1 12 Keramika 2 38 Matematika 1 33 eský jazyk 2 58 Nmecký jazyk 1 7 Anglický jazyk 1 19 Ruský jazyk 1 16 Florbal 1 18 Poítaový 2 43 Náboženství 2 21 Sborový zpv 1 11 Dramatický 2 26 Ekoklub 1 13 Celkem Na naší škole probíhá velké množství akcí jak pro žáky, tak i pro rodie a veejnost. ada z nich zde má již svoji tradici. Naši žáci se také zúastují ady akcí poádaných mimo školu. Záí -celostátní soutž Zátopkovy štafety - o pohár Emila Zátopka (6.-9.ro.) -bh na 50 m (4.-5.ro.)- pebory mikulovských škol íjen -dopravní výchova (4. a 5. roník) -výchovný koncert pro (1.st.) -návštva Mstského divadla v Brn- muzikál Koloava (žáci 2.st.) -Zelená stezka Jaromíra Tomeka (5.ro.) -divadelní pedstavení Káa a Škubánek (0.-2.ro.) -exkurze Dukovany a slovanská epopej (9.ro.) -dopravní výchova- besedy- Zákony a dopravní výchova - MÚ Mikulov (1. a 2.st.) -pespolní bh- Beclav- okresní kolo (žáci 2.st.) -exkurze- Referát cizinecké a pohraniní policie Bezí (6.B) -plavání- Beclav (7.B) -výchovný koncert Od baroku po dnešek (žáci 2.st.) Listopad -balet Snhurka (3.-5.ro.) -sálová kopaná- Mikulov, okrskové kolo (žáci 2.st.) -veletrh vzdlávací nabídky (9.A) 5

6 -Úad práce Beclav (9.A) -exkurze- Brno Špilberk- kasematy, výstava- Sága moravských Pemyslovc (8. a 9.ro.) -návštva DDM (7.ro.) -filmové pedstavení- Brno Olympie (7.ro.) -návštva- otevený klub- DD (9.ro.) -djepisná olympiáda- školní kolo Prosinec -florbal- okrskové kolo- Mikulov- mstská sportovní hala (žáci 2.st.) -Úad práce- Beclav (9.A) -exkurze- istika odpadních vod Mikulov (8.ro.) -vánoní dílny s rodii a dtmi (2.ro.) -vánoní výstava výrobk a dekorací na SOU Purkyova (8.ro.) -vánoní turnaj ve florbalu (6.-9.ro., chlapci) -filmové pedstavení- Brno Olympie (6. a 8. ro.) -návštva stacionáe BILICULUM (8.B) -vánoní výstava Dm umní- Znojmo (8.B) -vánoní turnaj v pehazované (7. a 8. ro.) -vánoní turnaj ve volejbalu- uitelé proti 9.ro. -vánoní besídka Leden -bruslení- zimní stadion Beclav (žáci 2.st.) -filmové pedstavení Letopisy Narnie (4.-9.ro.) -turnaj v pehazované (7.-8. ro.) - Mikulovský zpváek - školní kolo -konverzaní soutž v nmecké jazyce- školní kolo (žáci 2.st.) -konverzaní soutž v anglickém jazyce- školní kolo (žáci 2.st.) - Mikulovský zpváek (1.-5.ro.) -den otevených dveí -dotazníkový výzkum kouení (7.- 9.ro.) Únor -zápis do 1.tídy -Pythagoriáda- školní kolo (6.ro.) -Zempisná olympiáda (6. a 9. ro.) -Olympiáda J- školní kolo (8. a 9.ro.) Bezen -školní kolo recitaní soutže (žáci 2.st.) -školní kolo ve šplhu (žáci 2.st.) -okresní pebory ve šplhu- Beclav (žáci 1.st.) -Olympiáda J- okresní kolo Beclav (8. a 9.ro.) -okresní pebory ve šplhu (žáci 2.st.) -pátelské utkání ve volejbalu dívek- Gymnázium Mikulov (žákyn 2.st.) -volejbalový turnaj dívek O pohár starosty (žákyn 2.st.) -besídka školní družiny -jarní dílna- dti s rodii (1.st.) -metoda dobrého startu (budoucí prváci s rodii) -lyžaský kurz Petíkov (žáci 2.st.) -literární soutž Zelené pero Jaromíra Tomeka -literární soutž Kniha a já - org. DDM Šumná (žáci 8.ro.) -literární soutž Mj literární hrdina - v rámci kampan Rosteme s knihou - org. Svt knihy Praha -akce Odpadkování - spolupráce s CEV Mikulov- úklid Sv.kopeku (8. a 9.ro.) Duben -divadlo Polárka Brno (0.-2. ro.) -florbalový turnaj Pohoelice (žáci 2.st.) -oblastní kolo recitaní soutže- Mikulov- kino (žáci 1. i 2.st.) -beseda s Policií R- Stát a právo, trestná innost, osobní bezpeí (žáci 2.st.) -beseda- K centrum Beclav (9.A) -sociáln-právní ochrana dtí a aspekty s tím spojené- Mikulov- kurátorky MÚ Mikulov (9.A) 6

7 -školský pohár Coca-cola cupu (žáci 2.st.) -krajské kolo recitaní soutže (žáci 1 i 2.st.) -filmové pedstavení- Brno Olympie (7.B) -úast na pehlídce dtských divadel v Hustopeích (žáci 1. i 2.st.) -výtvarná soutž Pohádkový hrdina (žáci 2.st.) -okresní pebory ve šplhu Beclav (žáci II.st.) Kvten -koncert skupiny Réva (žáci 1. i 2.st.) -zájezd do Chorvatska- sportovní utkání -sportovn- branný den- Ochrana lovka za mimoádných situací (II.st.) -Zelená stezka Zlatý list- Lednice (žáci 2.st.) -minikopaná- okrskové kolo (žáci 2.st.) -pohár rozhlasu (atletická soutž)- Beclav (žákyn 6.-9.ro.) -školní družina- MDD -rakouské dti (škola Poysdorf) navštívily naši školu- 6. a 7.ro.- zúastnily se naší výuky erven -Den dtí- spolupráce s DDM- dopoledne plné her a soutží s ukázkou integrovaného záchranného systému (1.st.) -Den dtí- individuální program (2.st.) -beseda s Policií R- bezpenost (5.- 7.ro.) -florbalový turnaj (9.A) -sportovn-branný den (I.st.) -atletický trojboj (skok, bh, hod) -Zelená stezka pro školní družinu (ekoklub) -vodácký kurz- sjíždní Vltavy (žáci 8. a 9. ro.) -žáci 2.st. navštívili školu v Poysdorfu -Zahradní slavnost 8. Umístní žák v soutžích Matematika -Š. Šubová ze 6.B a J. Krma ze 7. B se zúastnili okresního kola MO Fyzika -J. Hanzl se zúastnil školního kola FO Pírodopis Biologická olympiáda - okresní kolo Beclav- mladší žáci- J. Jarolímová (7.A)- 13.místo, P. Diwulská (6.A)- 17. místo -starší žáci- N. Struhárová (8.B)- 18.místo, T. Bukvová (9.A)- 22. místo Zelená stezka Zlatý list -okresní kolo- mladší žáci- 1. místo -Š. Šubová, T. Jochec, T. Sabol,D. Ryšánek, J. Dubcová, R. Pelán- (6. A) - starší žáci- 3. místo- J. Babicová. K. Austová, N. Vejmelková, T. a V. Bukvovy, N. Struhárová (7.- 9.ro.) Djepisná olympiáda -školního kola se zúastnilo 16 žák roníku, do okresního kola postoupily Iveta Vašíková (8. B)- obsadila 7.místo a V. Bukvová (8.A) Nmecký jazyk Konverzaní soutž v nmeckém jazyce -školní kolo- zúastnilo se 21 žák ve dvou kategoriích: I. kategorie tída- 7 žák: 1.místo- V. Smejkalová (7.B) 2.místo- L. Kuerová (7.A) 3.místo- R. Zeman (7.B) II. kategorie tída- 14 žák 1.místo- A. Žebrák (9.A) 2.místo- B. Štiberová (9.B) 3.místo- V. Bukvová (8.A) -v okresním kole se V. Smejkalová umístila na 3.míst a B. Štiberová na 4.míst 7

8 Anglický jazyk Konverzaní soutž v anglickém jazyce -školní kolo: I. kategorie- žáci 7.tíd- 6 úastník: 1.místo- J. Krma (7.B) 2.místo- D. Janásová (7.B) 3.místo- M. Svobodová (7.B) II. kategorie- žáci 8. a 9. tídy- 5 úastník.: 1. místo- J. Lelíková (9.A) 2. místo- S. Orsáková (8.A) 3.místo- A. Štiber (8.B) -v okresním kole obsadila J. Lelíková 10.místo a J. Krma 6.místo Jazyk eský a literatura Olympiáda J -zúastnilo se celkem 44 žák z 8. a 9.roníku, do okresního kola postoupila D. Dobiášová z 9.B Recitaní soutž -školní kolo: IV. kategorie 6. a 7.tída: 1.místo- R. Diwulski (6.A) 2.místo- L. Jarolímová (7.A) 3. N. Fabouková (7.A) V. kategorie 8. a 9.tída 1.místo- A. Galbová (9.A) 2.místo- A. Chybík (9.B) 3.místo- N. Nemešová (8.B) Dramatizace: V. kategorie- 1.místo- V. Bukvová (8.A) IV. kategorie- 1.místo- P. Diwulská (6.A) -vítzové jednotlivých kategorií postoupili do oblastního kola rec.soutže Divadlo: -žáci 8.A- ukázka z hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký -vítzové jednotlivých kategorií postoupili do oblastního kola, zde uspla s dramatizací P. Diwulská a postoupila do krajského kola v Brn Literární soutže: Zelené pero Jaromíra Tomeka kategorie 6.-7.tíd: 1.místo- P. Alligerová (6.B)- Zniené msto (próza) 3.místo- R. Štifil (6.B)- Prales (próza) 3.místo- V. Mráková (6. B)- Píbh o luní víle Malence (próza) kategorie 8.-9.tíd: 1.místo- V. Bukvová (8.A)- Já v roli Robinsona (próza) 1.místo- M. Túková (8.A)- Dobrodružství zajíka Pepíka (poezie) 2.místo- T. Bukvová (8.A)- Zachránný lesík (próza) Kniha a já -své práce zaslali žáci 6. a 8.roníku Mj literární hrdina v rámci kampan Rosteme s knihou -práce zaslali žáci 6. a 8. roníku Pehlídka dtských divadel Hustopee -s ukázkou ze hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký se zúastnili žáci 8.A tídy- T. Bukvová, V. Bukvová, M. Túková, N. Košlerová, V. Novotná a P. Frlaus Tlesná výchova -42 žák se zúastnilo celostátní soutže o pohár Emila Zátopka- ZŠ Valtická Mikulov obsadila v republice 21.místo -6 žák 2.st. se zúastnilo pespolního bhu v Beclavi ( ) mladší žáci- M. Šrámek, mladší žákyn- M.Svobodová 8

9 starší žáci- K. Provázek, starší žákyn R. Lhotská- 10.místo, N. Nemešová a J. Babicová -v okrskovém kole sálové kopané obsadili žáci 2.st. 2.místo -v okrskovém kole ve florbalu obsadili žáci naší školy 3.místo ve skupin -žáci 7. a 8. roníku se úastnili vánoního turnaje v pehazované -ve škole probhl vánoní turnaj žák 6.-9.tíd v florbalu -24 žák 2.st. se zúastnilo celostátní korespondenní soutže Velká cena školního sportu ve šplhu -do tídních soutží ve šplhu se zapojili žáci 2.st., okresního peboru ve šplhu se zúastnilo 7 žák 2.st.( )- 3.místo obsadil S. Bartoš (7.B), 5.místo N. Fabouková (7.A), 5.místo V. Michalík (6.B), 12.místo M.Pregetová (7.B), 10.místo E. Šiborová (9. B) -dívky 2.st. se zúastnily pátelského utkání ve volejbalu na Gymnáziu Mikulov -žáci 2.st. se zapojili i do turnaje O pohár starosty msta Mikulova -žáci 2.st. odjeli do Pohoelic na florbalový turnaj Coca cola cup -vybraní žáci 2.st. odjeli do Chorvatska, kde soutžili v rzných sportech -žáci 2.st. se zúastnili turnaje v minikopané -13 dívek 2.st. odjelo na atletickou soutž Pohár rozhlasu do Beclavi - v kvtnu se žáci zúastnili mezinárodního turnaje v kopané a ve vybíjené v Chorvatsku Výtvarná výchova -žáci 2.st. se zapojili do soutže Pohádkový hrdina a soutže Kniha a já (o nejlepšího ilustrátora) Hudební výchova školní kolo soutže Mikulovský zpváek- zúastnilo se 19 zpvák, do oblastního kola postoupili: V. Hondl, B. Gregoroviová, N. Hudková a V. Smejkalová, M. Nevdlová a L. Jarolímová -v soutži Mikulovský zpváek z 2.st. nejlépe uspla M. Nevdlová ze 7.A Ekologická výchova -v rámci Ekoklubu se žáci zúastnili okresního kola soutže Zelená stezka Zlatý list, starší žáci obsadili 3.místo a mladší (6.ro.) 1. místo h) Údaje o výsledcích inspekní innosti provedené eskou školní inspekcí Ve školním roce 2006/2007 nebyla provedena inspekní innost ŠI. V tomto školním roce probhly tyto kontroly: KHS Jihomoravského kraje provedla kontrolu Státní zdravotní dozor provedla kontrolu OSSZ v Beclavi byla podle zákona 320/2001 Sb. o finanní kontrole ve veejné správ provedena prbžná veejnoprávní kontrola v roce 2007 a následná veejnoprávní kontrola za rok 2006 i) Základní údaje o hospodaení školy Rozpoet je erpán rovnomrn a v souladu s rozpotovými pravidly viz. pololetní uzávrka a zpráva o hospodaení. Zhodnocení a závr Práv uplynulý školní rok 2006/2007 mžeme z pedagogického hlediska považovat za úspšný. ada našich žák dosahuje velmi dobrých studijních výsledk, což dokládají zejména jejich velmi dobrá umístní v ad soutží a olympiád v rámci okresu nebo kraje a úspšnost pi pijetí na víceletá gymnázia. 9

10 Naše škola nabízí velké množství zájmových kroužk, o které je ze strany žák i rodi nemalý zájem. Velmi dobe zvládli naši žáci pijímací zkoušky na stední školy. Z 39 žák se 20 dostalo na studijní obory. Zbývající jsou pijati na odborná uilišt. Daí se nám také protidrogová prevence. Ani v jednom pípad jsme neešili užití drog. K tomu jist pispívá již zmiovaná nabídka zájmových aktivit pro volný as dtí. Zejména na 1. stupni jsou ve výuce uplatovány nové netradiní metody a formy práce. Zaazením nap. daltonského plánu se snažíme vytváet žákm podmínky pro jejich vlastní rozvoj, posilovat pocit odpovdnosti a vést je k samostatnosti. Škola by mla vybavit dti nejen vdomostmi, ale pedevším schopnostmi, které jim pomohou pi ešení každodenních problém bžného života. Zejména hlavní principy daltonského plánu zodpovdnost, samostatnost a spolupráce - umožují dtem aktivní pístup k získávání nových poznatk. Funkce uitele se posouvá z role vyuujícího do role poradce a koordinátora vyuování. I dti mén nadané nebo s vývojovými poruchami mají v tomto zpsobu práce možnost dobe uspt, protože plní úkoly svým tempem a mají možnost spolupracovat se schopnjšími spolužáky. Práce s daltonským plánem vede dti k samostatnosti, uí je pracovat s knihou, vyhledávat potebné údaje, zpracovat je a svá tvrzení obhájit vcnými argumenty. Dokáží si vzájemn pomáhat, vyslechnout a respektovat názor druhého. Žáci se bhem školního roku zúastnili mnoha rzných akcí. V tomto školním roce jsme úspšn navázali spolupráci se školami v sousedním Slovensku, Rakousku, dále Ma arsku a Chorvatsku. Spolupráce probhla na bázi sportovních a kulturních setkání. Daí se nám vytváet podntné prostedí pro žáky i zamstnance školy. V budov na Valtické probhlo malování, broušení parket a ada drobných oprav. Na Pavlovské mezi nejvýznamnjší úpravy patí vymalování po havárii vody. 1. Údaje o pracovnících ( zamstnancích školy ) Poradenské služby v základní škole a) poty fyzický poet kvalifikace, specializace dosažené vzdlání výchovný poradce 2 PV, vých. poradenství VŠ školní metodik prevence 1 PV, vých. poradenství VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdlání školní psycholog školní spec. pedagog (netídní)* 0 1. stupe; spec. pedagog VŠ *) zaazený dle Metodického pokynu MŠMT R.j /98/24, bod 2.6. b) vková struktura do 35 let let 50 let dch. vk/z toho dchodci výchovný poradce 2 školní metodik prevence 1 1 školní psycholog 0 školní speciální pedagog

11 c) další vzdlávání poradenských pracovník školní metodik prevence: školení k preventivnímu programu, metodika Peer program 2. Individuální integrace Typ postižení Roník Poet žák Dyslexie, dysortografie II.B, IV.B 2 Dysgrafie, dyspraxie, LMD III.A 1 Mimoádn nadaný I.A 1 Celkem 4 Hodnocení Minimálního preventivního programu Minimální preventivní program naší školy má základ v daných požadavcích MŠMT na tento program. Je souástí plánu práce školy, plánu výchovného poradenství a plán MPP pro I. a II. stupe s rozpracováním pro jednotlivé vkové kategorie. Hlavním cílem je zvýšení odolnosti vi sociáln patologickým jevm a jejich eliminace výskytu ve škole. Nezastupitelnou úlohu mají metody aktivního sociálního uení zpracované v uebních plánech jednotlivých pedmt a navazující akce školy a dalších institucí. Proto jsou v plánech jednotlivých pedmt zpracovány metody aktivního sociálního uení, draz na vzdlání žák, uitel, osvtu rodi v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy. Škola také nabízí dostatenou nabídku volnoasových aktivit. Také se snažíme o co nejlepší zvládnutí sociální komunikace jak se žáky, tak i s rodii, aby bylo možno vhodným psobením školy a rodiny dosáhnout odpovídajících výsledk. Nevyhýbáme se ani uplatnní pimené represe. S tím souvisí i spolupráce s dalšími orgány, jako je policie mstská i státní, kurátorky sociální pée ze sociálního odboru pi Mstském úadu Mikulov. Také využíváme širokou škálu nabídky akcí a besed komise pro bezpenost a prevenci v našem mst, kde máme lena komise. Proto jsme po celý školní rok v této oblasti mohli žákm nabídnout pestrou škálu besed a akcí s protidrogovou tématikou, témata zdravotní, sociální, ešící bezpeí žák jak v oblasti osobního bezpeí, ale i v doprav, v mimoádných situacích a v ohrožení života. Díky uplatování všech možností psobení na naše žáky je i dobrá situace v chování žák na naší škole. Snad relativn nejzávažnjší bylo ešení záškoláctví dvou žák VI. tídy a jednoho žáka IV. a V. tídy, kdy jsme využili spolupráci s kurátorkami sociální pée pi MÚ Mikulov. K projednávání nevhodného chování žáka VII. tídy, které mlo špatný vliv i na kolektiv tohoto roníku, jsme svolali výchovnou komisi. Zde se ešily i mén závažné problémy chování nkterých žák rzných roník. Proto byly na konci školního roku udleny tmto žákm snížené stupn z chování. Daleko vtší poet pochval, odmn s knihou za dobré chování, prospch a pomoc pro školu a tídu nám pomáhá vytváet mezi školou, vyuujícími a žáky pkné vztahy, které se do budoucna jist vyplatí. Výskyt sociáln patologických jev ve škole % T. celkem pípad návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin,heroin, kouení ano 0, záškoláctví ano 0, šikana ano 0,008 6,7 3 gambling ne 0-0 kriminalita ne 0-0 rasismus ne 0-0 jiné ne 0-0 V Mikulov dne podpis a razítko editele školy 11

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2004/2005 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Mikulov, Valtická č. 3 okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Rostislav Souchop Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav 1 Výroční

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více