Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax IO: VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "463 31 Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax. 485143331 IO:72741643 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A Chrastava, námstí 1.máje 228, okres Liberec píspvková organizace tel/fax IO: VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

2 Výroní zpráva o innosti školy je zpracována: na základ 10 Zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a dle 7 Vyhlášky. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zámr, výroních zpráv a vlastního hodnocení školy Se závry výroní zprávy byli zamstnanci seznámeni na pedagogické rad dne

3 ást I. Základní charakteristika školy OBSAH ást II. Organizace vzdlávání a výchovy 1. Pehled vzdlávacích program 3 2. Pehled potu tíd a žák Nabídky volitelných pedmt,nepovinných pedmt a kroužk Zmny v organizaci vzdlání a výchovy, dlouhodobé trendy v této oblasti 5 ást III. Výchovn vzdlávací výsledky školy 1. Rozložení potu tíd a žák Prospch žák Pehled výchovných opatení Poet omluvených a neomluvených hodin Akce MAK Úast žák školy na soutžích a olympiádách 9 ást IV. Další sledované oblasti výchovn vzdlávací innosti 1. Výchovné poradenství Údaje o pijímacím ízení Primární prevence sociáln patologických jev..11 ást V. Údaje o pracovnících školy 1. Odborná a pedagogická zpsobilost uitel Konkrétní údaje o pracovnících školy Vkové složení pedagogického sboru Další vzdlávání pedagogických pracovník. 15 ást VI. Další údaje o škole 1. Materiáln technické podmínky Mimoškolní a volnoasové aktivity Oblast spolupráce s dalšími subjekty. 18 ást VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ŠI. 19 ást VIII. Výkon státní správy. 20 ást IX. Závr. 21 ást X. Zpráva o hospodaení. píloha

4 ást I. Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola Chrastava, námstí 1.máje 228,okres Liberec Sídlo školy: námstí 1. máje 228, Chrastava, okres Liberec IZO: Právní forma: píspvková organizace Zizovatel: Msto Chrastava Adresa: námstí 1. máje 1, Chrastava IO: Druh a typ školy: Základní škola 1. a 2. stupe ZŠ, speciální tídy (ZvŠ, PŠ,) Kapacita: 856 žák IZO: Školní družina Kapacita: 118 žák IZO: pracovišt Chrastava, Revoluní Chrastava, Školní 381 Datum zaazení do sít: 1. ledna 2003 editel školy: Mgr. Aleš Trpišovský, bytem Vítkovská 225, Chrastava Statutární zástupce editele školy : Mgr.Jana Konrádová Zástupce editele školy: RNDr. Irena Lejsková Výchovní poradci: Mgr. Iveta Steidlová Mgr. Vlastimil ehoek 2

5 ást II. Organizace vzdlávání a výchovy 1.Pehled vzdlávacích program školy Škola vyuuje podle vzdlávacího programu Základní školy,.j /96-2, a ve speciálních tídách podle vzdlávacích program ZvŠ,.j /97-22 a PŠ,.j / Naším cílem je vzdlávat žáky takovou formou, abychom je vybavili kompetencemi, které jim umožní zapojit se do spoleenského života a uplatnit se v praktickém život. Souasn se snažíme o individuální i skupinovou integraci žák s takovou úrovní rozvoje rozumových schopností, která jim nedovoluje prospívat na základní škole.zizujeme pro n speciální tídy,ve kterých vyuujeme podle vzdlávacího programu ZvŠ a PŠ. Rozvíjíme jejich návyky, sobstanost a samostatnost,jejich estetické cítní,vkus,smysl pro rytmus a tvoivou práci.snažíme se je pipravit na vstup do odborného uilišt i praktické školy. Pi plnní uebních osnov ZŠ je ponechána jednotlivým uitelm možnost úpravy tematických celk v souladu se Standardem vzdlávání. Podmínkou je dodržení uiva základního vzdlávání. Postupn byly sjednoceny tematické plány pro jednotlivé pedmty píslušného roníku u vyuujících všech tí odlouených pracoviš. 2003/ /2005 Tída název íslo jednací Tída název íslo jednací Základní škola 16847/ Základní škola 16847/ ,6.-9. ZvŠ 22980/ ZvŠ 22980/97-22 S2,V2 PŠ 24035/97-22 P1,S2 PŠ 24035/ Organizace vzdlávání a výchovy /podle zahajovacího výkazu/ 2003/ /2005 Poet tíd žák Poet tíd žák Základní škola Základní škola Speciální tídy 3 36 Speciální tídy 4 38 Oddlení ŠD Oddlení ŠD

6 3. Nabídka volitelných pedmt, nepovinných pedmt a kroužk Volitelný pedmt Poet skupin Poet žák 7.ro. 8.ro 9.ro Informatika Praktika z biologie Praktika ze zempisu Výtvarné techniky Seminá z chemie Technické kreslení Technika administrativy Sportovní innosti Konverzace v AJ Konverzace v NJ Literární seminá Nepovinné pedmty Zájmové kroužky Sportovní hry 1 Kroužek NJ 1 Sborový zpv 1 Dyslektické tení 1 Pohybové hry 1 Kostiky 1 Náboženství svdk Jehovových 1 Píprava na PZ z M / 3 Píprava na PZ z J 3 Kroužek poíta 2 Kroužek florbalu 2.stupe 1 Kroužek basketbalu 1 Kroužek aerobiku 2 Kroužek volejbalu 1 Hra na flétnu 2 Romský tanení kroužek 1 4

7 4. Zmny v organizaci vzdlávání a výchovy ve školním roce 2004/2005 Ve školním roce 2004/2005 došlo ke slouení nkolika tíd,ve kterých se snížil poet žák - vzhledem k neprospchu - odchodu žák do specializovaných škol a víceletých gymnázií do Liberce - pechodu žák do našich speciálních tíd - v dsledku migrace Ze 3 druhých tíd jsme vytvoili 2 tetí tídy, ze 4 šestých tíd vznikly 3 sedmé tídy a ze 4 osmých tíd budou 3 deváté tídy. ešení tohoto problému si vyžádalo perozdlení žák do jiných budov, než doposud docházeli. Vše probhlo bez vtších potíží. Rodim žák se vyšlo vstíc ve vtšin pípad. Vznikla další speciální tída (nárst ze 3 na 4), ve které se bude vyuovat podle vzdlávacího programu ZvŠ. Pesto se celkový poet tíd zmenšil o dv. Z tchto a dalších organizaních dvod došlo ke snížení potu zástupc ze 3 na 2. Pro školní rok 2004/ jsme pijali 4 kvalifikované pedagogy (2 na 1.stupe a 2 na 2.stupe) - zvýšila se aprobovanost cizích jazyk a chemie - došlo k vtšímu propojení žák z jednotlivých budov pi výuce povinn volitelnách pedmt - využívali jsme pro zvýšení kvalifikované výuky maximálního potu vyuujících pro výuku na obou budovách - žáci spec.tíd docházeli na výuku F a Ch do odborné uebny na námstí - v budov v Revoluní ulici byly umístny pouze 4 speciální tídy,4 oddlení ŠD a 1.AB,2.AB 5

8 1.Rozložení potu tíd a žák: III.Výchovn vzdlávací výsledky školy Poet tíd ZŠ celkový poet žák poet žák na tídu poet žák na uitele 2003/ / / / / / / / ,25 23,96 17,4 16,69 Poet spec. tíd celkový poet žák poet žák na tídu poet žák na uitele 2003/ / / / / / / / ,5 10,8 9,5 2. Prospch žák Žáci ZŠ Roník poet žák prospl s vyznamenáním prospl neprospl šk. rok 2003/ / / / / / / / celkem

9 Žáci ve speciálních tídách Roník poet žák prospl s pochvalou prospl neprospl šk. rok 2003/ / / / / / / / PŠ celkem Pehled výchovných opatení /2.pololetí/ Žáci ZŠ stupe z chování 2003/ /2005 poet % poet % NTU 13 1, ,1 TD ,3 D 13 1,9 12 1, ,3 15 2, ,2 2 0,3 Pochvaly ,2 Žáci ve speciálních tídách stupe z chování 2003/ /2005 poet % poet % NTU TD ,2 D 1 2,6 3 7, , ,7 Pochvaly

10 4.Poet omluvených a neomluvených hodin poet hodin a prmr na jednoho žáka Žáci ZŠ omluvené h. prmr na 1 ž neomluvené h. prmr na 1 ž 1.pololetí , ,2 2.pololetí , ,5 celkem , ,8 Žáci spec.tíd omluvené h. prmr na 1 ž neomluvené h. prmr na 1 ž 1.pololetí , ,6 2.pololetí , ,9 celkem , ,5 I ve školním roce 2004/20045 se zvýšil poet žák, kteí pocházejí z problémového (sociokulturn znevýhodnného prostedí). Mírn se zlepšila situace dtí v ubytovn Kovák.Velmi problematická je spolupráce s nkterými zákonnými zástupci tchto žák. Naši práci narušují problémy spojené s astou absencí jak neomluvenou, tak i omluvenou /leckdy neodvodnnou/ a v neposlední ad i velmi asté kázeské problémy tchto žák ve škole, ale i mimo ni. Mimoškolní prohešky našich žák musela rovnž ešit i PR. Nepítomnost dtí ve škole nám pomáhá ešit romská asistentka.bez jejích návštv v rodinách a neustálého sledování absence tídními uiteli by bylo množství neomluvených hodin nkterých žák daleko vtší.pistoupili jsme také k tomu,že absenci nkterých žák omlouváme pouze od lékae. V letošním školním roce se také zvýšil poet jednání výchovné komise,která projednávala záškoláctví a zasílala oznámení o zanedbání školní docházky na pestupkovou komisi MÚ v Chrastav,kde máme velmi dobrou spolupráci s paní Urbanovou. Závažnjší pípady jsme pedávali k ešení Oddlení péi o dti a mládež Magistrátu msta Liberec. 5. Akce MAK innost organizace Mládež a kultura - MAKu má na škole dlouhodobou tradici. Organizaního zajištní, komunikace s divadly a dalšími kulturními organizacemi se optovn ujala paní uitelka Mgr. Hana Marušková. Optovn nám Naivní divadlo dotovalo cenu jízdného, která byla stanovena 15,-- K na žáka a od ledna tyto služby nabídlo i Divadlo F. X. Šaldy Liberec. Vedení školy návštvu divadelních pedstavení podporuje v hojné míe, jednak proto, že je to pro nkteré naše žáky jediná možnost seznámení s tímto druhem kulturního vyžití a jednak pro úspšnost a vzrstající zájem našich žák, nebo volba pedstavení je dost asto na jednotlivých tídních kolektivech žák. Pro ilustraci uvádíme seznam akcí a poet zúastných tíd: Naivní divadlo 10 pedstavení 31tíd Divadlo F.X.Šaldy 3 pedstavení 6 tíd Budova školy 3 kulturní akce 9 tíd 8

11 Divadlo Název pedstavení Datum konání Tída Škola Popelnice tídy Škola Beseda s malíem A. Dudkem tídy Naivní divadlo Máme kliku pohádkovou tídy Naivní divadlo erti z Ještdu a 4.tídy Naivní divadlo Otesánek tídy Naivní divadlo Stará ecké báje a povsti tídy Divadlo F.X.Šaldy Krásný nadhasi tídy Naivní divadlo Jabloová panna tídy Škola Poad o zvíátkách 9.3. I. stupe Naivní divadlo Líný Lars a žabka lazebnice tídy Naivní divadlo Máme kliku pohádkovou tídy Naivní divadlo O hrochovi, který se bál okování tídy Naivní divadlo Alibaba a tyicet loupežník a 5.tídy Divadlo F.X.Šaldy Konec dobrý všechno dobrý tídy Divadlo F.X.Šaldy Malováno na skle tídy Naivní divadlo Kolíbá se velryba tída 6. Úast žák školy na soutžích, olympiádách Školní rok 2004/2005 nebyl po sportovní stránce tak úspšný jako v jiných letech a nastal mírný ústup z pedních píek. Pesto naši žáci dosáhli nkolika velmi pkných výsledk, které ukazují na to, že naše škola stále patí mezi favority rzných sportovních soutží. V následující tabulce jsou uvedena pouze medailová umístní, popípad finálové úspchy, které v konkurenci ostatních škol pispívají ke zviditelnní naší školy. Sportovní soutže Družstvo/jméno Disciplína Umístní Pohár rozhlasu,okresní kolo, starší žáci družstvo atletika 1.místo Pohár rozhlasu,okresní kolo,starší žákyn družstvo atletika 2.místo Pohár rozhlasu,okresní kolo, mladší žáci družstvo atletika 7.místo Pohár rozhlasu, okresní kolo,mladší žákyn družstvo atletika 8.místo Atletický tyboj, okresní kolo, starší žákyn družstvo atletika 5.místo Pohár rozhlasu,krajské kolo, starší žáci družstvo atletika 7. místo Olympiáda mládeže starší žákyn družstvo volejbal 2. místo Olympiáda mládeže starší žáci družstvo volejbal 4. místo Okresní soutž ZŠ v kopané o putovní pohár OR ASŠK Liberec Olympiáda mládeže starší žactvo družstvo kopaná tvrtfinále Suchomel Martin vrh koulí 1.místo Suchý Radek 150 m 1.místo Jaborník Ladislav skok daleký 1.místo Ulrich František 1500 m 1.místo Starší žákyn - družstvo štafeta 4x60 1.místo Suchý Radek 60 m 2.místo Kurimská Pavla 800 m 2.místo Holinská Denisa skok daleký 2.místo Starší žáci - družstvo štafeta 4x60 2.místo Doležal Jaroslav 300 m 3.místo Dopravní soutž mladých cyklist - okresní kolo družstvo 3. místo 9

12 ást IV. Další sledované oblasti výchovn vzdlávací innosti 1. Výchovné poradenství Vzhledem k velikosti zaízení mla základní škola ve školním roce 2004/2005 dva výchovné poradce. Pro budovu ve Školní ulici Mgr. Vlastimila ehoka a pro ostatní budovy Mgr. Ivetu Steidlovou. Oba dva byli v této funkci první rok, proto se snažili využít služeb a rad bývalé výchovné poradkyn Mgr. E. Kaškové. Akce VP - zajišování besed s náborovými pracovníky - exkurze do Benteleru Chrastava - návštva Veletrhu vzdlávání Nisa schola v Liberci - exkurze na Úad práce v Liberci - zajištní úasti náborá a dalších pracovník rzných stedních škol na tídních schzkách 9.tíd - individuální domluva dne otevených dveí na stedních školách - zajišování národních srovnávacích test pro žáky 9.roník CERMAT - spolupráce s tídními uiteli pi tvorb individuálních vzdlávacích plán - úast na výchovných komisích pi ešení výchovného i vzdlávacího problému - kontrola uitel pi práci s integrovanými žáky - poradenství z hlediska profesionální orientace pro žáky 9.roníku i jejich rodie Problémy se skrytým záškoláctvím Vzhledem k narstajícímu potu omluvených, ale zvlášt neomluvených hodin jsme u nkterých žák uznávali pouze omluvenky od lékae. Výborná spolupráce - velmi dobrá spolupráce pi ešení problém se skrytým záškoláctvím pokrauje s dtskými lékakami psobícími v Chrastav - s Policií eské republiky i Mstskou policií v Chrastav - s Pedagogicko- psychologickou poradnou v Liberci (šetení žák probíhalo v Liberci, ale stále astji vyšetují psycholožky naše žáky pímo ve škole, zabrání se tím tomu, že by se na vyšetení nedostavili.) - veškerá dležitá jednání s rodii i žáky jsou zdokumentována ve form zápisu, který je uložen v kancelái editele školy. Romská asistentka Velmi kladn hodnotíme práci romské asistentky, která navštvovala rodiny romských žák, u kterých se vyskytly výchovné problémy i záškoláctví. Zajišovala návštvy rodi ve škole a vedla kroužky pro dti ze sociáln znevýhodnného prostedí. Velmi se osvdilo douování dtí touto asistentkou. Bohužel k její práce na naší škole skonila. 10

13 2. Údaje o pijímacím ízení Gymnázia 8 letá 6 letá 4 letá SOŠ, SOU maturita SOU Bez maturity U,PrŠ Pihl. Pij. Pihl. Pij. Pihl. Pij. Pihl. Pij. Pihl. Pij. Pihl. Pij Primární prevence sociáln patologických jev Neomluvená absence (záškoláctví) 2003/ /2005 Celé zaízení vetn speciálních tíd Neomluvená absence proti minulému roku vzrostla. Hlavní píinou takového nárstu jsou žáci speciálních tíd, zejména jeden, který se od msíce února vyhýbal školní docházce a chodil tzv. za školu. Nejen tento pípad muselo ešit Oddlení pée o dti a mládež Magistrátu msta Liberce a následn Policie R. Další velkou roli v rostoucí absenci hraje benevolence rodi, zvlášt z mén funkních a neúplných rodin, které svým pístupem podporuje skryté záškoláctví. Sekundárními píinami bývá asto píslušnost k sociáln patologickému kolektivu, snaha vyhnout se svým povinnostem ve škole a doma. K tmto píinám mžeme dále piadit i lenost, pohodlnost a nezájem o vzdlávání. Veškerá neomluvená absence byla s rodii projednána v souladu s pokynem MŠMT a ešena v souinnosti všech výchovných složek a za spolupráce se všemi zainteresovanými orgány msta a okresu Liberec.Z jednání s rodii je vždy poízen zápis z jednání,a aby se pedešlo pípadným námitkám, jsou pipojeny podpisy rodi. Minimální protidrogový program Základní funkcí minimálního protidrogového programu naší školy je prevence ped patologickými jevy a ochrana ješt nezasažené populace ped hrozbou drog. Podrobn zpracovává metodické postupy pro jednotlivé vkové skupiny žák I. i II. stupn, jak postupovat, pokud by se setkali s drogou. Snaží se stanovit postupy pi ešení drogového problému, pokud by se na škole vyskytl. Slouží hlavn pedagogm a je jim vodítkem pi hodinách zamených na drogovou problematiku. Hodnocení primární prevence v dalších negativních jevech Mezi negativní projevy žák krom citované neomluvené absence patí: - Stále vtší poet kuák z ad našich žák a hlavn se snižující vková kategorie, která s touto drogou experimentuje - Stoupající požívání alkoholu mimo vyuování a tolerance tohoto jevu ze strany rodi - Experimenty s voln dostupnými drogami, napíklad marihuanou a toluenem. - Zvyšující se míra používání vulgarism a s tím související verbální i fyzická agrese - Sociální nesnášenlivost mezi dtmi z rzných spoleenských vrstev 11

14 - Míra intolerance k nov píchozím žákm a to nejen z jiných škol, ale i stát - Perstání sociáln patologických projev v kriminální innost - Nevhodné spoleenské chování, jednání a vystupování k uitelm, ale i k ostatní dosplé populaci - Situace ve spolenosti se odráží i na chování žák ve škole - Velmi asté zneužívání mobilních telefon a stále se snižující vk žák, kteí mobilní telefon vlastní Problémy související s chováním žák bylo vždy ešeno velmi taktn a v souladu s platnými právními pedpisy a ve spolupráci s tídními uiteli, drogovými preventisty, výchovnými poradci a hlavn s rodii. Závažnjší výchovné problémy muselo vedení školy ešit se státními orgány ( oddlení sociálnprávní ochrany dtí Magistrátu msta Liberce, pestupková komise MU Chrastava, PR). Pi ešení závažných výchovných problém našich žák se potvrdila dobrá spolupráce s: - Policií eské republiky - Mstskou policií v Chrastav - Dtskými lékakami psobícími v Chrastav - Oddlením pée o dti a mládeží Magistrátu msta Liberce - Pedagogicko- psychologickou poradnou v Liberci - Pestupkovou komisí Mstského úadu Chrastava 12

15 ást IV. Údaje o pracovnících školy 1. Odborná kvalifikace pedagogických pracovník (dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících) I.STUPE z toho hodin vyuovaných Vyuovací pedmty Celkem odueno hodin týdn poet uitel plnící kvalifikaní pedpoklady poet hodin týdn tj.% poet uitel neplnící kvalifikaní pedpoklady poet hodin týdn tj.% eský jazyk Anglický jazyk Nmecký jazyk Prvouka Vlastivda Matematika Pírodovda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní innosti Tlesná výchova Celkem II.STUPE z toho hodin vyuovaných Vyuovací pedmty Celkem odueno hodin týdn poet uitel plnící kvalifikaní pedpoklady poet hodin týdn tj.% poet uitel neplnící kvalifikaní pedpoklady poet hodin týdn tj.% eský jazyk Anglický jazyk Nmecký jazyk Djepis Obanská výchova Zempis Rodinná výchova Matematika Pírodopis Fyzika Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní innosti Tlesná výchova Celkem , ,8 Celkem škola , ,9 13

16 Odborná zpsobilost pedagogických pracovník v tomto školním roce výrazn vzrostla. Vedle nov pijatých ped. zamstnanc absolvent ped. fakulty má na tomto nárstu podíl pedevším ten fakt, že se podle nového zákona o ped. zamstnancích zmnila i kritéria pro náhled na kvalifikovanost výuky. 2. Konkrétní údaje o pracovnících školy Vedení školy se snaží vytváet optimální podmínky pro stabilizaci pedagogického sboru. Údaje o pedagogických pracovnících Poadové íslo PP Pracovnízaazení úvazek Kvalifikace Praxe 1. uitel 1 bez uitel 1 speciální pedagogika uitel 0,59 1.stupe uitel 1 1.stupe,Hv,Aj 12 5 uitel 1 j,hv uitel 0,64 1.stupe,P uitel 1 j,nj 6 8. uitel 0,64 1.stupe,j uitel 1 j, Nj uitel 1 l.stupe statutární zástupce 1 M,F uitel 1 M,F zástupce Š 1 DPS uitel 1 j,vv, uitel 1 bez uitel 1 spec. ped uitel 1 CH,P uitel 1 M,Z uitel 1 1.stupe uitel 1 1.stupe uitel 1 bez uitel 1 1.stupe výchovný poradce 1 j,d uitel 1 1.stupe uitel 1 M,Tv uitel 1 M,Z výchovný poradce 1 j,d uitel 1 bez uitel 1 bez uitel 1 j,vv uitel 1 1.stupe uitel 1 1.stupe editel školy 1 1.stupe,Vv uitel 1 1.stupe uitel 1 1.stupe uitel 1 1.stupe uitel 1 Aj,Tv uitel 1 bez uitel 1 1.stupe asistent pedagoga 1 bez ved. vychovatelka 1 vychovatelství vychovatelka 1 vychovatelství vychovatelka 1 vychovatelství vychovatelka 1 bez /studuje/ 4 14

17 Vkové složení pedagogického sboru Do 30 let 31 až 40let 41 až 50 let 51 až Dchodový Ped. dch.vk vk zamstnanci celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen s odbornou kvalifikací 3/2 6/6 10/8 6/5 0 25/21 bez odborné kvalifikace 1/0 4/4 2/2 1/1 0 8/7 Nov pijatí pedagogové 2/2 2/ /4 8/8 Ukonené prac. pomry odchody do dchodu /0 3/3 5/3 3. Další vzdlávání pedagogických pracovník Vedení školy umožuje svým pracovníkm pravidelnou úast na vzdlávacích programech a akcích,které poádá Pedagogické centrum v Liberci a pracovníci naší školy nabídky hojn využívají. Zárove editelství školy podporuje a vítá, když se nkterý z uitel rozhodne rozšíit sikvalifikaci. Dv pracovnice studují výchovné poradenství, jedna si dodlává studium 1.stupn, dv DPS, jedna pracovnice studuje speciální pedagogiku a Š studuje bakaláský obor specializace v pedagogice - školský management. Ve školním roce 2004 /2005 zahájil studium poítaových systém 1 uitel. Dlouhodobé vzdlávání PP Další kvalifikaní studium poet Kurz výchovného poradenství 2 Studium 1.stupn 1 Studium spec.pedagogiky 1 Školský management 1 Vzdlávací kurzy Akce pedagogického centra Poet pedagog Diskuzní klub editel vybrané otázky školského managementu 1 Než zaneme vytváet ŠVP 1 Základní normy zdravotnických znalostí 3 Práce s dtským pveckým sborem 1 RVP a výuka eštiny 1 Vhodné pomcky pro hodiny J 4 Pokusy z fyziky za pomoci jednoduchých uebních pomcek 1 Kouzelná hra se slovy aneb jak uit slovní zásobu 1 Motivace hrou ve vyuování 1. st. kooperativní uení 5 Povinnosti Š v oblasti BOZP 1 Uíme se hrou 5 Lomy a pískovny LK III 1 Motivace hrou ve vyuování 1. stupn - J 3 Motivace hrou ve vyuování 1. stupn - matematika 1 Dti se speciálními vzdlávacími potebami: Individuální plány integr. dtí 2 Uíme nminu kvalitn a zajímav 2 Jazykový kurz AJ stedn pokroilí 1 15

18 Vzdlávací kurzy - pokraování Akce pedagogického centra Poet pedagog Hrátky s hudbou podzimní zpívání 1 Zákon. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických pípravcích 1 Motivace hrou ve vyuování 1. stupn projektová výuka 1 Metodika výuky NJ 2 Zkouška odborné zpsobilosti v elektrotechnice 5 Postavení J v RVP pro základní vzdlávání uíme se hrou 7 Šikana a agrese 2 English language and culture in classrooms 1 SIPVZ Úvodní modul školení pouených uživatel grafika a digitální fotografie 11 Úvodní modul školení pouených uživatel uživatelské dovednosti ICT 18 16

19 1. Materiáln technické podmínky ást VI. Další údaje o škole Škola je sice zabezpeená pro plnní své výchovn vzdlávací funkce, kdy vybavení školy pomckami a uebnicemi je na bžné, standardní úrovni a umožuje plnit úkoly stanovené uebními plány a osnovami, zaízení ueben stárne. Tak jako v minulém školním roce jsme tak i ve školním roce 2004/2005 jsme postupn zaali nábytek obnovovat,abychom dostáli podmínkám hygieny. Uebny I. stupn jsou z velké ásti nov, barevn vymalovány a z 90% vybaveny novým výškov nastavitelným nábytkem. Dále se nám podailo vymalovat chodby v budov ve Školní ulici. Stále se nám nepodailo vyešit odvtrávání tlocvien z podlahy. Zaízení sluuje ti objekty a bude nutné postupn naplánovat vymalování všech tíd a dovybavit je moderním školním nábytkem. editelství školy se nachází v budov na námstí 1. máje. Budova ve Školní ulici je situována na okraji msta a obklopena mstskou zelení s parkovou úpravou. V budov se uí žáci v 5 tídách 1. stupn a 7 tídách 2. stupn. Je zde umístna uebna informatiky, kterou postupn osazujeme novými žákovskými PC stanicemi. V dalším školním roce bube teba rekonstruovat datovou sí a vymnit nevýkonný server. Pro uitele jsou dále k dispozici starší poítae ve sborovn a v kancelái. Všechny poítae mají pevné pipojení k internetu. Poítaovou uebnu využívají žáci tíd na volitelný pedmt informatiku. V areálu této budovy jsou školní pozemky a velký sportovní areál, který využívají žáci ze všech tí budov školy. Stále však petrvávají tyto nedostatky: opadávající omítka na stropu v tlocvin, a poteba rekonstrukce sportovního areálu oprava bžecké dráhy, povrchu volejbalového hišt. Budova v Revoluní ulici se nachází v centru msta. Školní budovu navštvují žáci ty tíd 1. stupn a ty speciálních tíd. Jsou zde umístna 4 oddlení školní družiny, každé má v souasné dob svoji kmenovou uebnu.. V budov jsou dílny a cviná kuchyka, kterou využívají i žáci z budovy na námstí. K dispozici není tlocvina, takže výuka TV probíhá v tlocvin na námstí nebo ve sportovní hale TJ Spartak Chrastava. Na školním dvoe a zahrad se nachází odpoinkový kout pro dti školní družiny,který by si však zasloužil obnovu. Tato budova je z 90% vybavena novým školním nábytkem. Budova na námstí 1. máje zajišuje výuku pro tídy I. i II. stupn. V této budov se díky vstícnému pístupu zizovatele podailo vybudovat moderní poítaovou uebnu. Vzhledem k tomu, že tato budova je v nejmén píznivém stavu vzhledem k hygienickým normám, podniká zizovatel záasadní kroky smující k rozsáhlé rekonstrukci budovy. Školní dvr je malý bez vhodného povrchu. Jsou zde umístny ti betonové stoly na stolní tenis a koš na streetball.protože je dvr voln pístupný veejnosti,byl koš a jeden stl znien. I v této budov dochází k obnov školního nábytku tak,aby odpovídal hygienickým požadavkm dle píslušné vyhlášky a postupnému malování. Ve školním roce 2004/2005 se podailo vymalovat ti uebny. 2. Mimoškolní a volnoasové aktivity Naši žáci mli možnost navštvovat adu nepovinných pedmt a kroužk, které ve svém volném ase vedou uitelé a vychovatelky naší školy. Nabídka na využití volného asu byla 17

20 bohatá a rznorodá. Nepodailo se nám uspokojit všechny zájemce o výuku informatiky, pestože jsme mohli oproti minulým rokm využívat dv poítaové uebny. O tento volitelný pedmt je mezi žáky tradin nejvtší zájem. Na druhou stranu se nám podail pokrýt zájem o poítaové kroužky, pedevším z kategorií mladších roník. Na naší škole velmi úspšn pracují i kroužky pro romské dti, na kterých má velkou zásluhu otec našich žáky pan Josef Gyngo. Nkolikrát týdn vede Romský tanení kroužek Laho Jilo a dále ve spolupráci s romskou asistentkou sl. Pavlou Škrabálkovou vedl pvecký a dramatický kroužek. Jejich práce pro naše žáky si velmi ceníme, mezi romskými dtmi je o tyto kroužky velký zájem. Naši žáci však nenavštvují pouze kroužky pi škole.možností na využití volného asu je v Chrastav hodn ale záleží na rodin,jak své dti smuje k trávení volného asu. 3. Oblast spolupráce s dalšími subjekty. Sdružení rodi a pátel dtí a školy Sdružení rodi a pátel dtí a školy je registrované pod íslem VS/1-7978/91-R. V prbhu školního roku byly uskutenny ti tídní schzky. Ped každou z nich dochází k pravidelnému setkání tídních dvrník s vedením školy. Zde byly projednávány nejdležitjší otázky a úkoly týkající se chodu školy. V první ásti tídních schzek vždy tídní dvrníci seznamují rodie se závry tchto jednání. Píjmy SRPŠ tvoí píspvky od žák a píjmy za sbr starého papíru. O úelném využití finanních prostedk spolurozhoduje výbor SRPŠ, složený z tídních dvrník a vedení školy. Z tchto prostedk pispíváme žákm na kulturní akce, lyžaské a plavecké výcviky, na odmny za sportovní a vdomostní soutže, za sbrové akce, na školní výlety, ozdravné pobyty atd. Odborová organizace Na škole psobí odborová organizace, která je zalenna do MOS pracovník ve školství. Pedsedkyní je Mgr. ehoková Ivana. Komunikace a spolupráce výboru odborové organizace s vedením školy byla na stabiln dobré úrovni. Jednání probíhala podle poteby a po vzájemné dohod. Odborová organizace byla prbžn seznamována s erpáním z obou rozpot školy, spolurozhodovala o erpání prostedk z FKSP, byla informována o chystaných personálních zmnách, o pracovních a životních jubileích zamstnanc, kontrolovala dodržování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. 18

21 ást VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ŠI Ve školním roce 2004/2005 byla na našem zaízení provedena kontrolní innost Libereckého inspektorátu inspekce ŠI Datum kontroly ledna 2005 Pedmt kontroly - uební dokumenty vzdlávacího programu Základní škola.j.16847/96-2 a uební osnovy vyuovacích pedmt eský jazyk, anglický jazyk, matematika, chemie, fyzika, zempis, djepis, obanská výchova, rodinná výchova a skupiny volitelných pedmt - uební dokumenty vzdlávacího programu Zvláštní škola.j /97-22 a vzdlávacího programu Pomocná škola.j /97-22 a uební osnovy vyuovacích pedmt eský jazyk, eová výchova a obanská výchova - dokumentace školy - personální podmínky všeobecn vzdlávacích pedmt - materiáln technické podmínky vzdlávání - prbh a výsledky vzdlávání ve všeobecn vzdlávacích pedmtech Výsledek kontroly - v oblasti uebních dokument, uebních osnov a dokumentace školy nebylo zjištno porušení žádných právních pedpis - v personální oblasti ŠI hodnotí podmínky vzdlávání celkov jako velmi dobré, z hlediska zastoupení speciálních pedagog jsou tyto podmínky dobré - materiáln technické podmínky vzdlávání byly celkov zhodnoceny jako dobré - prbh a výsledky vzdlávání ve všeobecn vzdlávacích pedmtech jsou dobré až velmi dobré 19

22 ást VIII. Výkon státní správy Druh ízení poet Odklad povinné školní docházky 13 Uvolnní z Tv (popípad z jiných pedmt) 26 Zaazení žák do speciálních tíd 6 Rozhodnutí o pijetí k základnímu vzdlávání 57 20

23 ást IX. Závr a hodnocení Školní rok 2004/2005 skonil Byl to první rok pro nové vedení školy a nebyl to školní rok jednoduchý. Byly provedeny první kroky pro pípravu školního vzdlávacího programu a vytyena nová organizaní struktura školy. Pesto,že tento školní rok byl pro vedení školy i uitele velmi nároný a složitý,podailo se uspoádat pro žáky nkolik velmi zdailých akcí : Návštva žák z Eichstättu /15 dtí ubytovaných v rodinách/ Sbr papíru NISA SCHOLA - návštva Veletrhu vzdlávání LBC Exkurze na Úad práce Liberec Mikulášská besídka pro 1.st. žáci 9.ABCD Caruso šou pvecké soutž pro 1.stupe temetický zájezd do Dráž an I. roník Vánoní akademie Recitaní pehlídka žák 6.-9-t. v obadní síni MÚ LVK 7.ABC Chata u Bouše Bedichov Testy žák 9.roník - CERMAT Karneval v tlocvin ZŠ námstí Okrskové kolo dopravní soutže Turnaj ve florbale Recitaní pehlídka soutž Pehlídka dovedností v anglickém jazyce arodjnické nocování ve škole Výmnný pobyt žák - Eischtatt Zájezd žák do Anglie Den dtí (ukázka historického šermu, ukázka dravých pták) Zkoušky cyklist 4.t Zájezd pro žáky do Prahy a stedovké vesniky v Lysé nad Labem za umístní ve sbru a ve sport.soutžích Sportovní den Slavnostní pedávání vysvdení v obadní síni MÚ Putovní tábor ŠD Všem uitelm,kteí se podíleli na organizaci tchto akcí,kteí vedli zájmové kroužky,poádali o volných dnech pro své žáky mimoškolní akce a i jinak vnovali žákm naší školy svj volný as,patí naše podkování.bez jejich nadšení by byl život na naší škole jednotvárný a šedivý. Pedpokladem dobrého chodu školy je dobrá spolupráce se zizovatelem. A na to máme štstí. Víme, že i nadále bude jednou z priorit zizovatele - školství.. Mgr Aleš Trpišovský v Chrastav

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA Školní rok 2006 / 2007 Zpracovala Jana Müllerová editelka školy 1 A Charakteristika školy Rozhodnutím MŠMT R.J. 37 866/05-21 s

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Obsah výroní zprávy :

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006 ZPRÁVA O INNOSTI píspvkové organizace Domov penzion pro dchodce Vychodilova ZA ROK 2006 Brno, únor 2007 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Hlavní innost organizace str. 4 Rozbor innosti ošetovatelské

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ e-mailová adresa ZŠ: info@1zs.brandysnl.cz telefon: 326 911 188 fax: 326 912

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6)

!#$%&'(!)*+,-./01-$%, 2)3*!$2/45)6) 1!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6) 2 Výroní zpráva o innosti školského zaízení DDM I. Charakteristika školského zaízení Název školského zaízení: Dm dtí a mládeže Uherský Ostroh sídlo: Uherský Ostroh,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Školní ád Obecná ustanovení Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní vydávám jako statutární

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Audit naneisto projektu Ekoškola

Audit naneisto projektu Ekoškola Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, píspvková organizace, Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224 e-mail zsujezd@iol.cz web: http://zs.ujezdubrna.info Audit naneisto projektu Ekoškola Sdružení

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ÁD Školní ád Základní umlecké školy Letovice vydává na základ zákona. 561/2004 Sb., Zákona o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), 30, odst.1, editel

Více