VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Údaje jsou uvádny k

2 Obsah 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2002/ Pesný název školy Zizovatel Charakteristika školy Vzdlávací program školy Údaje o pracovnících školy Poet budov školy Poet tíd Poet žák Prmrný poet žák Zamení tíd s rozšíenou výukou Zamení specializovaných tíd Integrovaní žáci Peazení do ZvŠ Výsledky zápis do prvních tíd Výsledky pijímacího ízení Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku Chování žák Prospch žák Školní družina klub Poradenské služby školy Hodnocení prevence sociáln patologických jev Rada školy Další formy spolupráce s rodii Školní stravování Výjezdy žák Výsledky kontrol, ŠI Spolupráce školy se zahraniím Úast žák v soutžích Cizí státní píslušníci Mimoškolní aktivity Kroužky a zájmové útvary Kulturní, pracovní a humanitární innosti 15 poádané školou pro dti a veejnost 1.33 Rozvoj školy Materiální zabezpeení výuky a materiáln technické zabezpeení školy Výroní zpráva o hospodaení školy Komentá k hospodaení školy Hospodaení za rok Hospodaení za první pololetí Pesný název školy dle posledního rozhodnutí o zaazení do sít škol a datum posledního vydání rozhodnutí 2

3 Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6 2. Zizovatel (název, sídlo) Mstská ást Praha 6, Rada mstské ásti s.armády 23,Praha 6, kód okresu Charakteristika školy Základní škola je souástí výchovn vzdlávací soustavy a je zaazena do sít škol. Rozhodnutí o zaazení vydal ŠÚ Praha 6 pod.j. S 73/99/Pe a identifikaním íslem IZO s úinností od Škola má právní subjektivitu již od , zizovatelem je mstská ást Praha 6 dle zizovací listiny ze dne a Souástí školy je školní družina a školní jídelna. Škola je píspvkovou organizací, v právních vztazích vystupuje jako samostatný právní subjekt a má odpovdnost vyplývající z jejího právního postavení. Na základ rozhodnutí ŠÚ Praha 6 a m.. Praha 6 ze dne je název školy Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6 s úinností od Základní škola poskytuje základní vzdlání; zabezpeuje rozumovou výchovu ve smyslu vdeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tlesnou a ekologickou výchovu žák. Zárove umožuje náboženskou výchovu a vede žáky ke zdravému životnímu stylu. Pipravuje je pro další studium na stedních školách a uilištích a následn i pro praxi. ZŠ Ddina se nachází na samém okraji msta, na sídlišti s nevýhodným dopravním spojením, jehož výstavba byla ped mnoha lety dokonena. Stárnutí sídlišt škola i nadále pociuje klesajícím potem žák prvních tíd a nižším potem žák i ve vyšších tídách, nebo silné roníky již opustily školu. Tento celkový úbytek je každoron zvýšen o poet žák, kteí odcházejí na víceletá gymnázia. Díky své specifické vzdlávací koncepci (RVJ) se daí získávat nové žáky od 3. tíd i z okolních obcí. 4. Vzdlávací program školy pehled uebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT ( u vlastního doložit kopii souhlasu MŠMT) íslo uebního dokumentu : , Základní škola Tídy s rozšíenou výukou jazyk(oznaené RVJ): íslo uebního dokumentu : /96-2, Základní škola, s rozšíenou výukou cizích jazyk íslo uebního plánu : / Vzdlávací program Poet škol poet tíd poet žák Základní škola Obecná škola Národní škola Waldorfská škola Montessori škola Zaít spolu Zdravá škola 5. Údaje o pracovnících školy (hlavní innost školy) 3

4 a) personální zabezpeení pracovníci k fyzické osoby k pepo.pracovníci k fyzické osoby pedagogití ,53 nepedagogití ,03 celkem ,56 civilní služba: poet pracovník: 1 vykonávaná pracovní innost: pomocné práce k pepo. pracovníci b) vková struktura pedagogických pracovník k vk do 30 let vetn let let let nad 60 let z toho dchodci poet z toho žen Prmrný vk pedagogických pracovník základní školy:: 39 let c) kvalifikace pedagogických pracovník (odborná a pedagogická zpsobilost podle vyhlášky 139/1977 Sb.) k ) Kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupe 9 1 II. stupe 9 5 Vychovatelé 1 3 d) aprobovanost výuky v % aprobovaní 80% neaprobovaní 20% e) odchody pedagogických pracovník v daném školním roce (poet) 6 pracovník f) nov pijatí absolventi uitelského studia v daném školním roce (poet) 1 pracovník g) nov pijatí absolventi i neuitelského studia v daném školním roce (poet) 0 h) další vzdlávání pedagogických pracovník /poet a formy) 27 pracovník 37 rzných akcí 4

5 pracovník Semináe, kurzy organizátor M.Dundra H.ermáková Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Vzdl.centrum pro veejnou správu M.Dundra Školení pro editele škol- Manažerské dovednosti ÚM Praha 6 P.Jelínek Interaktivní uení pro strategie výchovy k demokracii DEEP E.Kelíková E.Kelíková Prázdninový kurz Anglického jazyka Jazyková škola P.Krajcová Velikononí dekorace-twist Art PC St.echy Výtvarné ady ve výuce aktivit dtí - Ubrousková technika M.Prchalová Práce s textem a mluvený projev v hodinách j Jak pracovat v hodinách eštiny na II.st.s žáky s SPU Edukaní program O dospívání Univerzita HK Jazyková hra jako motivace, výklad, procviení PC St. echy i provení uiva na 2.st. ZŠ I. Rajtorová Strategie ešení slovních úloh PC St. echy Výchova k volb povolání RAABE (nakl.) semináe v rámci programu obv. PPP H.Rohanová Toulky Prahou Vyšehrad PC Praha Z.Rychterová Doškolovací kurz instruktor školního lyžování PC St. echy Základní kurz instruktor snowboardingu J. Heinz Kurz instruktor školního lyžování PC St. echy L.Slimáková Jazyková hra jako motivace, výklad pro cviení i provení uiva na 2. st. ZŠ Djepis na 2. st. ZŠ a na SŠ H.Ratajová Zájmová innost- pracovní PC Praha Z.Pátková Park na Karlov nám. odb. pírod. kurz PC Praha Odb. seminá z chemie Ped. FUK. seminá pro fakultní uitele P FUK seminá pro uitele chemie na ZŠ MSŠCH Mužství a ženství v nás sex. výchova ZŠ PC St. echy P. Marosyová Vzdlávací kurzy pro metodiky primární prevence Prev-centrum 11 pracovník Základní ICT znalosti Z 0 ZŠ ervený vrch ch) poet ostatních pedagogických pracovník, kteí si doplují nebo rozšiují vzdlání (nemají odbornou nebo pedagogickou zpsobilost) 1 i) pípadn jiné formy studia 0 6. Poet budov, ve kterých se vyuuje (vetn tlocviny). 1 budova + sportovní areál 7. Poet tíd I. stupe II. stupe celkem k

6 k z toho poet specializovaných tíd I. stupe II. stupe Celkem k k Poet žák I. stupe II. stupe Celkem k k Prmrný poet žák a) na tídu: I. stupe I. stupe II. stupe II. stupe Celkem bžné tídy specializované tídy bžné tídy specializované tídy 18, ,43 b) na uitele (musí se jednat o pepotený poet uitel): I. stupe I. stupe II. stupe II. stupe Celkem bžné tídy specializované tídy bžné tídy specializované tídy 16, , Zamení tíd s rozšíenou výukou ( uvést kterých pedmt) Pedmt M+P TV Jazyky HV VV informatika jiné pedm. poet tíd poet žák 123 V roce 2002/2003 pokraovala výuka anglického jazyka v bžných tídách. Díky velkému zájmu rodi o cizojazynou výuku mohla škola opt nabídnout ve 3. roníku rozšíenou výuku jazyk. Jako první jazyk anglitinu a od 6. roníku žáci pibírají francouzský jazyk. Velmi se osvdila loská organizaní zmna v systému jazykových tíd, kterou byla integrace skupiny žák s RVJ do bžné tídy, což pineslo adu výhod jak pro žáky, tak pro práci vyuujících,. Zmizela koncentrace výchovných problém, byl rovnomrnji rozložen poet žák s SPN, nároky na práci žák v obou tídách byly rovnocenné a díky motivaci zdatnjších žák i vyšší. Zmizela díve zetelná nadazenost žák s RVJ, což je jist také nezanedbatelný pozitivní pínos z hlediska psychologického.. Tento postup byl velmi kladn hodnocen i ši, která v únoru r vykonávala ve škole inspekní innost. 6

7 Ve všech jazykových hodinách žáci pln využívali vybavení poízené speciáln pro jazykovou výuku magnetofony, videa, televize, jazykovou laborato a školní informaní centrum knihovnu, studovnu s možností práce na poítaích a internetu. Na podzim absolvovalo nkolik žák studijní cestu do Anglie spolen s žáky ze ZŠ Na Dlouhém Lánu Zamení specializovaných tíd Poet žák ve specializovaných tídách Celkem z toho poruchy uení Z toho poruchy chování Poet integrovanaých dtí celkem (na doporuení PPP, SPC nebo odborného lékae) z toho postižení: SPU zrakové Sluchové ei tlesné Mentální Kombinovan é Pée o žáky se specifickými poruchami uení Na základ odborného posouzení a doporuení školní psycholožky jsou žáci se specifickými poruchami uení integrováni v bžných tídách. U 24 žák byla diagnostikována výraznjší forma specifické poruchy uení (nejastji dyslexie a dysortografie) a na podklad aktuálních materiál vyšetení v PPP, byl pro tyto žáky potvrzen nárok na finanní píspvek. Práce s nimi se opírá o individuální výukové plány. Bhem školního roku nebyly zaznamenány problémy ve výuce. Nejvtší pomoc a respektování obtíží se i nadále projevuje zejména v hodinách cizího jazyka. Již tvrtým rokem pracovali uitelé se dvma žáky s vážným tlesným postižením zrakovou vadou trvalého charakteru (tžkou slabozrakostí). Po tyleté zkušenosti mžeme integraci do bžné školy považovat za zdailou. Oba žáci pi výuce využívali speciálních kompenzaních pomcek, pracovali podle individuálního výukového plánu, dosahovali stále výborných školních výsledk a úspšn se zaleovali i do rzných mimoškolních aktivit, soutží apod. Dík patí nejen velké péi rodi, ale i pedagogm, kteí s obma žáky denn pracovali. 13. Peazení do ZvŠ ze kterých ro. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. poet žák Výsledky zápis do prvních tíd Poet prvních tíd Poet dtí pijatých do prvních tíd Z toho poet dtí starších 6ti let (nástup po odkladu) Poet odklad pro školní rok 2003/2004 7

8 Nov byly zorganizovány pípravné kurzy pro budoucí prváky. Dti byly spolen s rodii v prbhu msíce kvtna pozvány do školy na celkem pt pracovních návštv. V jednotlivých kurzech, které vedly paní uitelky prvního stupn se vnovaly tématm souvisejících s jejich pestupem do základní školy. Byly to kurzy : Základní poznatky a pojmy, adaptace na školní prostedí, zdravý životní styl Rozvoj estetického vnímání a myšlení s praktickými cvieními Jak na tení a eský jazyk Poetní pedstavivosti a dovednosti Pro dti ze školek škola také zorganizovala divadelní pedstavení zahrané dtmi prvního stupn, pehlídku masopustních maškar a návštvu první tídy. 15..Výsledky pijímacího ízení a) na víceletá gymnázia pijato: z pátého roníku ze sedmého roníku gymnázia ziz. krajem 2 1 soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na SŠ zizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukoneny maturitní zkouškou z devátých roník pijato: gymnázia obchodní Zdravotní prmyslové ostatní Stední celkem akademie školy školy stední školy odb.uilišt c) na soukromé školy pijato: gymnázia obchodní zdravotní prmyslové ostatní stední Celkem akademie školy školy stední školy odb.uilišt d) do uebních obor krajských i soukromých škol ukonených závrenou zkouškou pijato: z devátých roník z nižších roník Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém roníku: 43 - v nižším roníku: Chování žák a) klasifikace chování chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % 8

9 velmi dobré , ,7 uspokojivé 1 0,3 4 1,3 b) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2001/2002 poet hodin Šk. rok 2001/2002 poet žák Šk. rok 2002/2003 poet hodin Šk. rok 2002/2003 poet žák I. stupe II. stupe Celkem Prospch žák Prospch 1. pololetí poet žák 1. pololetí % 2. pololetí poet žák 2. pololetí % Klasifikováni , I.st. II. st , ,3 Prospli I. st , II. st , z toho s vyznam ,4 Neprospli I. st II. st. 1 0,7-0 Neklasifikov.I. 1 0,6-0 st. II. st. 2 1,4 1 0,7 celkový prmr 1. pololetí 2. pololetí I. stupe 1,30 1,31 II. stupe 1,57 1,57 Celkem 1,43 1, Školní družina klub poet oddlení poet žák Školní družina Školní klub - - Provoz školní družiny je pizpsoben provozu školy plynule na sebe navazují. Ve šk. r. 2002/03, po prázdninových záplavách s následnými problémy v mstské doprav uinila škola vstícný krok k rodim a byla posunuta provozní doba na dobu od 6.30 hod do hod. Byla otevena tyi oddlení, ve kterých je zajištna kvalitní práce s dtmi. Pevažují innosti výtvarné, estetické a kulturn spoleenské. Není opomíjena ani tlovýchovn sportovní innost a dopravní výchova, je využívána školní zahrada a hišt. Bhem školního roku se družina prbžn vybavovala pomckami, hrami a hrakami, takže se dti v družin cítily velmi píjemn. Bhem svých odpoledních inností si žáci rozšiovali své dovednosti a podíleli se na spoleenských akcích poádaných školou a jiných akcích veejných organizací. 9

10 Provoz školní družiny respektuje pání rodi pebírat dít kdykoli bhem odpoledne a umožuje dtem bhem odpoledních pobytu v ŠD navštvovat i jiné odpolední volnoasové aktivity (tenis, keramika, mažoretky, sportovní kroužky, práce na poítai aj.), které škola nabízí všem žákm. Školní klub nebyl ve šk.r. 2002/03 oteven. Škola nabídla žákm 27 zájmových kroužk a byla rozšíena i innost Školního sportovního klubu Ddina Centrum sportu pi ZŠ Ddina. 20. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volb povolání - innost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií R, psychology, sociálními odbory, rodi, pípadn dalšími subjekty Návštvy školním psychologem jedenkrát msín Konzultace pro žáky školy jedenkrát týdn (pracovník Prev-centra ve funkci psychologa) Výchovný poradce z ad uitel Výchova k volb povolání prbžn vkládána do uebních plán Systematická píprava žák k pijímacímu ízení na SŠ Organizace pednášek pro rodie ve spolupráci s Prev-centrem Spolupráce s Pedagogickou a Pírodovdeckou fakultou UK a Fakultou Tv a sportu UK Výchovná poradkyn školy spolen s tídními uiteli zpracovává všechny materiály týkající se integrovaných žák. Ve spolupráci s rodii a psycholožkou z PPP, jsou pro tyto žáky pipravovány Individuální vzdlávací plány. Ty jsou v prbhu roku prbžn konzultovány a plnny. Škola již nkolik let spolupracuje s Mgr. Durmekovou, psycholožkou PPP, která je již dobe seznámena s prostedím školy, pedagogickým sborem i žáky. Pravidelné návštvy psycholožky jsou uiteli využívány podle aktuální poteby ke konzultacím a metodické pomoci s problémovými žáky. ZŠ Ddina je fakultní školou a v prbhu šk. roku tato spolupráce pokraovala. Na základ požadavk fakult absolvovalo patnáct student na naší škole klinický ped. psych. semestr. V rámci šestitýdenního klinického semestru se studenti 3. roníku Ped F UK mohli podrobn seznámit s organizací školy a s výukou ve všech ronících. Poet student byl optimální. Všichni uskutenili v rámci praxe výzkumná sociometrická šetení pro seminární práce. Spolupráce všech fakultních uitel se studenty byla velmi dobrá. V letním semestru probíhala souvislá oborová praxe v hodinách Pírodopisu (PF UK), v hodinách Tv (FTVS UK) a v hodinách Fj (PedF UK). 21. Hodnocení prevence sociáln patologických jev na základ minimálních preventivních program V rámci školního Minimálního programu protidrogové prevence Škola bez drog škola opt realizovalal adu akcí pro žáky všech vkových kategorií. S žáky tíd probhl tvrtý roník seminá tyletého protidrogového cyklu vedených pracovníky z Prev-centra. Ve tyech tíhodinových blocích se žáci uí oteven diskutovat nejen o obecných otázkách týkajících se jejich života, ale pedevším se nenásilnou formou uí hovoit a pemýšlet o problematice drog a ostatních sociáln patologických jevech, které je ohrožují. Zajímavé jsou i doprovodné techniky dramatizace, kresba apod. Vzhledem k mládí lektor, k tomu, že tídy nejsou vtšinou poetné a k tomu, že k jednotlivým sezením se využívá vhodná místnost s kobercem a podiem, bývají jednotlivé semináe úspšné. 10

11 Nov se podrobili žáci 5. tíd testm Espad V nich byly zjišovány jejich aktuální znalosti z oblasti drogové problematiky. Podobným testm budou stejní žáci podrobeni v 9. tíd. Minimální protidrogový program letos také zahrnoval zízení poradenského centra pro poskytování individuálních konzultací pro žáky, pop. jejich rodie pracovníkem Prev-centra. Souástí školního Minimálního protidrogového preventivního programu je každoroní bohatá nabídka volnoasových aktivit v rámci školní družiny, školního sportovního klubu, zájmových kroužk a soukromých kurz. Nápln jednotlivých aktivit odpovídají zájmm dtí. Bhem školního roku bylo využíváno i Informaní centrum, kde v odpoledních hodinách žáci využívali internet, studovnu s asopisy apod. V letošním roce jsme se opt zamili nejen na problematiku drog, ale sledovali jsme narstající problémy šikany na školách televizní poady, tisk atd. Škola získala grant na realizaci celoroního programu s názvem Život bez drog. V rámci tohoto programu vybraní žáci ve volném ase absolvovali rzné aktivity. Besedy s odborníky a úspšnými lidmi, návštvu divadelních a hudebních pedstavení Mezi ploty a uspoádali výstavu výtvarných prací v prostorách Prev-centra.. Metodik protidrogové prevence v prbhu roku absolvoval 8 odborných pednášek, s jejichž obsahem byli vždy strun seznámeni ostatní pedagogové školy. Minimální program protidrogové prevence byl v uplynulém školním roce pestrý a pínosný pro žáky i pro uitele školy. 22. Rada školy poet, vznik, hodnocení innostii Škola nabízela rodim založení Rady školy. Pro malý zájem Rada ustanovena nebyla. Na škole psobí KPŠ. (Klub pátel školy), jehož výbor vždy pi prvních tídních schzkách projednává s vedením školy dležité otázky týkající se výchovy a vzdlání, rozpotu a hospodaení školy. V letošním roce zakoupil KPŠ pro školu sekací traktor. Výrazn tak pomohl škole s údržbou zelených ploch a pispl ke zlepšení prostedí školy. Ve spolupráci s editelem školy sehnal KPŠ sponzorské dary k uhrazení cesty hedebního souboru Musica Melodica, který škola zizuje, na soutžní festival do Holandského Neerpeltu. Dti získaly první místo. Pedseda Klubu pátel školy má k dispozici výroní zprávu školy, se kterou seznamuje rodie. Spolupráce s Klubem je velmi dobrá. Nkteré kulturní akce škola poádá ve spolupráci s Klubem (nap.masopust, Mikulášská nadílka, Zakonení školního roku), váží si jednak finanních píspvk a aktivní úastí nkterých len pi organizování spolených akcí. 23. Další formy spolupráce s rodii a ostatními partnery školy Bhem roku škola realizuje styk s rodii formou schzek a pohovor. Navíc rodie mohou prbžn navštvovat uitele v jejich konzultaních hodinách. Obas rodie využili i nabídky návštv pímo ve vyuovacích hodinách. Široké rodiovské veejnosti byla urena akce Den otevených dveí. Bhem celého dne mli rodie možnost podívat se do libovolných vyuovacích hodin. V odpoledních hodinách rodie využili k prohlídce výuky ve volitelných a nepovinných pedmtech a v zájmových kroužcích. Škola uvítala, že rodie Den otevených dveí navštívili v hojném potu a o jednotlivé innosti dti projevovali velký zájem. Vysoká úast rodi byla také již tradin ne vánoní besídce v tlocvin školy, na masopustním karnevalu a na Vysmátém dnu v závru školního roku. 11

12 Školní prostory nejsou využívány pouze žáky, ale slouží i rodim a ostatní veejnosti. V uebnách školy jsou poádány kurzy keramiky a anglického jazyka, spoleenskou místnost využívají místní organizace ke svým schzím, pednáškám a vystoupením. Po velkých povodních zorganizovala škola v msíci záí nkolik humanitárních aktivit, s cílem shromáždit finanní prostedky a vnovat je nkterým z nejvíce postižených školských zaízení. Zorganizovala sbr papíru, dražbu výtvarných prací žák, veejnou sbírku a uspoádala putovní veejnou výstavu Kuš vodo. Podailo se shromáždit ,- K. O tchto prostedcích rozhodl kolektiv pracovník školy tak, že budou vnovány MŠ pro zrakov postižené v eských Budjovicích a ZŠ Kivoklát. Dar byl použit na nákup poniených hraek v MŠ a poniených pomcek v ZŠ. Škola dlouhodob spolupracuje s DDM, který má ve škole kancelá a od roku 2003 detašované pracovišt. Spoluorganizuje sportovní soutže Poháru Prahy 6. Z 23 sportovních soutží jich 10 probhlo na pd školy. 24. Školní stravování poty stravovaných žák: 263 z toho poty žák z jiných škol: 0 poet jídelen poet výdejen ZŠ: 1 ZŠ : 0 MŠ: 0 MŠ: 0 V provozu školní jídelny vyplynula nutnost etných zmn a úprav souvisejících jednak s plnním hygienické vyhlášky 107/2001 a pak se zastaralým technickým vybavením. Na podzim škola zakoupila do školní jídelny konvektomat pro pípravu jídel pomocí páry. Bylo tak omezeno použití tuk a kvalita pipravovaných jídel ve školní jídeln se výrazn zlepšila. Dalším krokem bylo vypracování studie, která koncepn eší problém technické vybavenosti, rozmístní technologií vetn nutných stavebních úprav. V prbhu msíce ervna probhly pípravné práce k prázdninové rekonstrukci, která zabezpeí plnní hygienické vyhlášky 107/ Výjezdy žák mimo objekt školy poet výjezd poet žák Vzdlávací výjezdy - - ŠvP Lyžaské kurzy ) Školy v pírod Za pomoci vedení školy si uitelé vybírají pobyty na ŠvP individuáln. Vtšinou vyjíždjí spolen dv tídy. Trvá pokles potu žák, kteí mají zájem o školu v pírod z dvodu zvyšujících se finanních náklad na pobyt, což je dáno i tím, že ást žák je ze sociáln slabších rodin. Objekty, do kterých se vyjíždí, jsou vyuujícím známy, takže zabezpeení pobyt bývá vtšinou kvalitní. Z dvod finanních se vyjíždí na kratší pobyty, i když lékai doporuují minimáln 14 dní. Výjezdy tíd probhly v msících dubnu až kvtnu. Jedna ŠvP byla uskutenna do Nízkých Tater na Slovensku. 2) Lyžaské kurzy a kurzy plavání 12

13 Oba kurzy tvoí doplnk výuky tlesné výchovy. Kurz plavání v délce 40 hodin absolvují žáci tetích a tvrtých tíd a je hrazen školou. Lyžaské kurzy se konají každý rok v sedmém roníku, ve šk.r. 2002/03 se zúastnilo 37 žák kurzu v Peci pod Snžkou Výsledky kontrol ŠI, pípadn jiných kontrol. Ve školním roce ši školu nenavštívila. V msíci dubnu probhla kontrola školní jídelny pracovnicí hygienické stanice. Kontrola byla následnou kontrolou po pedbžném zjištní nutných úprav ve školní jídeln v souvislosti s plnním hygienické vyhlášky 107/2001. Zjištné nedostatky byly ve spolupráci s Mstskou ástí Prahy 6 v prbhu prázdnin odstranny. 27. Spolupráce školy se zahraniím, specifika zahraniní spolupráce (název partnerských subjekt, stát, druh spolupráce V dubnu se uskutenila pracovní-studijní cesta editel škol Prahy 6 do Slovinska. Cílem této cesty bylo poznání systému školství ve Slovinsku. Cesty se zúastnil editel školy. 28. Úast žák v soutžích Mat. soutž. Poítej s Kulíškem žák 3.místo Soutž v sólovém zpvu Snítka obv. kolo 4 žáci 3.místo Pražské vajíko(poetické setkání) obv.kolo 4 žáci Pythagoriáda, obv.kolo 2 žáci Soutž mladých historik 2 žáci Olympiády: Biologická olympiáda 6.ro.,obv.kolo 1 žák 7.ro.,obv.kolo 1 žák Chemická olympiáda oblastní kolo 1 žák 4.místo Matematická olympiáda obv.kolo 1 žák Olympiáda v eském jazyku 3 žáci Olympiáda v anglickém jazyku 2 žáci Sportovní soutže: MC DONALD S CUP t., 3.t. Soutž Poháru rozhlasu o putovní pohár Radia KISS - 8.,9.ro. Nebušický velikononí bh ro. 25 žák Jarní bh Hvzdou 3.,4.ro. 6 žák Úast na turnaji O pohár starosty Prahy 6. Turnaj zahrnoval 23 sportovních disciplin vtšiny z nich se škola zúastnila a obsadila celkové 2. místo Krajská soutž v plavání (DDM) 6 žák Šachový turnaj (DDM) 4 žáci Výstava fotografií dtí a mládeže Sport (DDM) Mažoretky Ddina -úast na Národním šampionátu R - mistr oblasti -úast na soutži Karlovarská íše - estný diplom -úast na slavnostním zahájení sportovních soutží Pohár Prahy 6 Hudební festival Neerpelt Holandsko soubor Musica Melodica 1. místo Exkurze s žáky Petínská rozhledna (9.ro.) noní pozorování oblohy s výkladem Organizování Dne dtí spolen s DDM a M. Prahy 6 13

14 29. Cizí státní píslušníci (zhodnotit pozitiva, pípadn negativa) stát poet žák Slovensko 2 Ukrajina 1 Francie 1 USA 1 Vzdlávání cizích státních píslušník probíhá bez problém. 30. Mimoškolní aktivity I v tomto školním roce se škola snažila nabídnout svým žákm zajímavé aktivity, které by pomohly vyplnit volný odpolední as našich dtí. 31. a) zájmové kroužky Anglický jazyk Dramatický Florbal Hra na flétnu Hra na klavír Informatika Keramika Míové hry Stolní tenis Technika administrativy Výtvarná výchova Klub mladých divák Mažoretky Musica Melodica pvecký soubor Tenis Sportovní stelba Turistický kroužek Volejbal Vtšina kroužk byla vedena pedagogy školy, ást kroužk sportovního zamení byla poádána ve spolupráci s DDM, nkteré vedly soukromé organizace. Vedení školy v roce 1997 iniciovalo zízení Centra sportu pi škole, nebo innost tohoto Centra umožuje širokou nabídku pohybových aktivit v dob volného asu nejen žákm naší školy, ale i žákm ze škol v místním regionu, kteí nemají pro tuto innost odpovídající podmínky. Tato forma zabezpeení volného asu dtí pispívá k prevenci zneužívání návykových látek a dalších sociáln patologických jev a stala se souástí školního protidrogového programu. I ve školním roce 2002/03 žáci hojn bohaté nabídky Centra sportu využívali. lenská základna Školního sportovního klubu Ddina je široká, jsou v ní zapojeni žáci I. a II. stupn. Všechny sportovní innosti probíhají pod vedením zkušených trenér a uitel tlesné výchovy. Protože Školní sportovní klub Ddina je lenem Asociace školních sportovních klub R, žáci se pravideln zúastují sportovních soutží 14

15 poádaných AŠSK. Pro všechny sportovní innosti jsou k dispozici tlocviny školy a venkovní sportovní areál s vlastními šatnami. Školní sportovní areál mohou využívat i dti, které kroužky a sportovní klub nenavštvují. Sportovišt školy využívají formou pronájm rovnž rzné sportovní organizace. Z výše uvedeného výtu nabízených aktivit vyplývá, že škola je kulturním a sportovním centrem (bohužel jediným), které slouží k využití volného asu dtí v lokalit sídlišt Ddina. 32. b) kulturní, pracovní a humanitární innosti poádané školou pro dti a veejnost Pomoc po povodních uspoádání nkolika doprovodných akcí -Sbr papíru -Dražba výtvarných prací -Uspoádání výstavy Kuš vodo -Veejná sbírka -Zapjení školních lavic a židliek vyplavené škole Riverside school -Darování výtžku dvma postiženým zaízením - MŠ pro zrakov postižené - ZŠ Kivoklát Mikulášská nadílka (ve spolupráci s KPŠ) Srdíkový den (humanitární aktivita) Vánoní besídka pro rodie v tlocvin školy Den otevených dveí Divadelní pedstavení pro pedškoláky Pípravné kurzy pro pedškoláky Masopustní karneval Rej arodjnic Organizace celoškolního projektového vyuování Projekt Praha Sportovní den dtí k MDD (ve spolupráci s DDM) Výtvarná výstava v prostorách Prev-centra Vysmátý den sportovní a zábavné soutže pro žáky a rodie v závru školního roku Slavnostní rozlouení se žáky 9. roníku 33. Rozvoj školy Škola bude pokraovat ve struktue své vzdlávací koncepce, která je zamena na rozšíenou výuku cizích jazyk. Dále bude udržovat své aktivity v oblasti primární protidrogové prevence s cílem úinn posílit odolnost dtí proti negativním vlivm návykových látek a jiných sociáln patologických jev. S tím souvisí i bohatá nabídka aktivit pro mimoškolní innost žák (nepovinné pedmty, zájmové kroužky a sport). Škola si cení nárstu zájmu svých pedagog o problematiku moderních metod výuky, jakými jsou projektové nebo kooperativní vyuování. Svdí o tom soustavné vzdlávání pedagog, absolvování pednášek, kurz a seminá s touto tematikou a sledování odborných lánk v asopisech, které škola odebírá. Ve škole se budeme stále snažit prohlubovat pro své žáky dnes již nezbytné dovednosti vyhledávání informací zavedením internetu do výuky informatiky s postupným rozšíením pro bžné využívání i v dalších pedmtech. Pro samostatné studium je otevena knihovna a studovna informaní centrum školy, kde mají žáci pístup v dopoledních i odpoledních hodinách k odborným publikacím, encyklopediím, asopism a internetu. Byly nainstalovány i multimediální poítae s internetem, které se stále dovybavují výukovými 15

16 programy. Rozšiuje se tak možnost využívání poíta nejen v pracovn informatiky, ale i v dalších prostorách školy, zejména pak v dob mimo vyuování. Poítae jsou zapojeny v síti Microsoft Windows 2000 vetn pipojení na internet pomocí bezdrátové linky. Na modernizaci výuky vynaložila škola opt nemalé finanní prostedky. V závru školního roku probhla jednání o pesunu Waldorfských tíd ze ZŠ TGM v Ruzyni do ZŠ Ddina. Škola by vyuovala podle dvou vzdlávacích program. Podle stávajícího Základní škola s modifikací pro rozšíenou výuku jazyk a podle alternativního, umožujícího vzdlávat podle Waldorfské pedagogiky. Tím by se podailo jednak vyplnit uvolnné kapacity školy, které souvisejí s úbytkem populace na sídlišti Ddina a pak nabídnout specifickou alternativu, která by mohla na ZŠ Ddina pivést nové žáky. V souvislosti s tímto pesunem budou nutné mnohé úpravy a rekonstrukce, aby provoz školy vyhovoval obma vzdlávacím programm. 34. Nové materiální zabezpeení výuky a materiáln technické zabezpeení školy Dovybavení studovny pti novými poítai s monitory Prbžné vybavování školní knihovny a studovny Informaní stánek stálé pipojení k internetu, využívaný žáky o pestávkách Vybavení uitelské ubytovny novou kuchyskou linkou Do jedné tídy zrekonstruovaný školní nábytek Úpravy a opravy sportovního areálu Doplování skladu uebnic Nákup nového videa do uebny fyziky Zaízení školního akvária Nákup konvektomatu pro pípravu jídel do školní kuchyn Úpravy ve školní kuchyni v souvislosti s plnním hyg. vyhlášky 107 Píprava studie pro celkovou rekonstrukci školní jídelny Nákup sekacího traktoru pro rozlehlý sportovní areálu z prostedk KPŠ Rozvody vody a kompletace vybavení keramické dílny Rekonstrukce sprch a umýváren u obou tlocvien Rekonstrukce anténních rozvod v budov školy Montáž protidešových stíšek nad boními vchody do školy Pípravné práce pro rekonstrukci ásti objektu v souvislosti s píchodem Waldorfských tíd Další drobné opravy a úpravy zaízení budovy Výroní zpráva o hospodáské innosti školy 16

17 Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu s 17 e odst. 2 zákona 139/1995kterým je zmnn a doplnn zákon 564/1990 Sb., o státní správ a samospráv ve školství, ve znní pozdjších pedpis. Informace obsahují údaje za hospodáský rok 2002 a skutenost k Komentá k hospodaení školy Škola je píspvkovou organizací a erpá píspvky na provoz a na mzdy, povinné odvody z mezd a uební pomcky. erpání píspvk tvrtletn dokladujeme spolu s komentáem zizovateli. Úetní uzávrky organizace rovnž zizovateli resp. Magistrátu hl.m. Prahy. Úetnictví je zpracováváno programem Gordic.Výstupem úetnictví je mj. rozvaha a výkaz zisku a ztrát naší organizace, kterou pikládáme do této zprávy za kalendání rok pedchozí a první pololetí bžného roku. Výše píspvku je závislá na potu žák školy. Ten se vlivem klesající porodnosti a stárnutí sídlišt Ddina stále snižuje. Rozpoet stanovený pro naši školu tímto zpsobem je znan nevýhodný, nebo náklady na provoz budovy jsou konstantní (údržba budovy, teplo, elektina, úklid, údržba chodník, sportovního areálu, mytí oken atd.). Naše rozlehlá a neekonomicky stavná budova spolu s rozlehlým sportovním areálem nám nedovolí erpat píspvek nepromyšlen. Nejvyšší finanní ástkou vyplacenou za energie je platba tepla ron pes milion korun. Podaí-li se provést rekonstrukci výmníkové stanice, která teplo tém nereguluje, bude úspora znaná. Finanní situaci školy nepatrn zlepšuje doplková innost školy (pronájmy hišt, tlocvien, tíd, zájmové kroužky pro dti a možnost stravování cizích strávník. Z finanních prostedk takto získaných se daí jednak vylepšovat školní prostedí a pak ulehovat rozpotu školy. 17

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Obsah výroní zprávy :

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Název školy: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa: Demlova 32/4178, 586 06 Jihlava Identifikátor: 600 117 286 I: 47 366

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA Školní rok 2006 / 2007 Zpracovala Jana Müllerová editelka školy 1 A Charakteristika školy Rozhodnutím MŠMT R.J. 37 866/05-21 s

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 26 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2000/2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 Výroní zpráva Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 za školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zaízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky školy

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100 Výroní zpráva 2001/2002 Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová,Kostelní

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2010 / 2011 Obsah výroní zprávy :

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Prbžná zpráva o projektu

Prbžná zpráva o projektu Grantový program Partnerství pro Kolínsko Prbžná zpráva o projektu íslo projektu 63-PK-041 Poadí zprávy 1 Název projektu Evropany už od mateské školy Název pedkladatele Obec Nmice Zpracoval Iveta Dudková

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

"Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates

Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Sokrates CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdlávacího programu Vize školy: "Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates Školní vzdlávací program

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více