VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Údaje jsou uvádny k

2 Obsah 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2002/ Pesný název školy Zizovatel Charakteristika školy Vzdlávací program školy Údaje o pracovnících školy Poet budov školy Poet tíd Poet žák Prmrný poet žák Zamení tíd s rozšíenou výukou Zamení specializovaných tíd Integrovaní žáci Peazení do ZvŠ Výsledky zápis do prvních tíd Výsledky pijímacího ízení Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku Chování žák Prospch žák Školní družina klub Poradenské služby školy Hodnocení prevence sociáln patologických jev Rada školy Další formy spolupráce s rodii Školní stravování Výjezdy žák Výsledky kontrol, ŠI Spolupráce školy se zahraniím Úast žák v soutžích Cizí státní píslušníci Mimoškolní aktivity Kroužky a zájmové útvary Kulturní, pracovní a humanitární innosti 15 poádané školou pro dti a veejnost 1.33 Rozvoj školy Materiální zabezpeení výuky a materiáln technické zabezpeení školy Výroní zpráva o hospodaení školy Komentá k hospodaení školy Hospodaení za rok Hospodaení za první pololetí Pesný název školy dle posledního rozhodnutí o zaazení do sít škol a datum posledního vydání rozhodnutí 2

3 Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6 2. Zizovatel (název, sídlo) Mstská ást Praha 6, Rada mstské ásti s.armády 23,Praha 6, kód okresu Charakteristika školy Základní škola je souástí výchovn vzdlávací soustavy a je zaazena do sít škol. Rozhodnutí o zaazení vydal ŠÚ Praha 6 pod.j. S 73/99/Pe a identifikaním íslem IZO s úinností od Škola má právní subjektivitu již od , zizovatelem je mstská ást Praha 6 dle zizovací listiny ze dne a Souástí školy je školní družina a školní jídelna. Škola je píspvkovou organizací, v právních vztazích vystupuje jako samostatný právní subjekt a má odpovdnost vyplývající z jejího právního postavení. Na základ rozhodnutí ŠÚ Praha 6 a m.. Praha 6 ze dne je název školy Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6 s úinností od Základní škola poskytuje základní vzdlání; zabezpeuje rozumovou výchovu ve smyslu vdeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tlesnou a ekologickou výchovu žák. Zárove umožuje náboženskou výchovu a vede žáky ke zdravému životnímu stylu. Pipravuje je pro další studium na stedních školách a uilištích a následn i pro praxi. ZŠ Ddina se nachází na samém okraji msta, na sídlišti s nevýhodným dopravním spojením, jehož výstavba byla ped mnoha lety dokonena. Stárnutí sídlišt škola i nadále pociuje klesajícím potem žák prvních tíd a nižším potem žák i ve vyšších tídách, nebo silné roníky již opustily školu. Tento celkový úbytek je každoron zvýšen o poet žák, kteí odcházejí na víceletá gymnázia. Díky své specifické vzdlávací koncepci (RVJ) se daí získávat nové žáky od 3. tíd i z okolních obcí. 4. Vzdlávací program školy pehled uebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT ( u vlastního doložit kopii souhlasu MŠMT) íslo uebního dokumentu : , Základní škola Tídy s rozšíenou výukou jazyk(oznaené RVJ): íslo uebního dokumentu : /96-2, Základní škola, s rozšíenou výukou cizích jazyk íslo uebního plánu : / Vzdlávací program Poet škol poet tíd poet žák Základní škola Obecná škola Národní škola Waldorfská škola Montessori škola Zaít spolu Zdravá škola 5. Údaje o pracovnících školy (hlavní innost školy) 3

4 a) personální zabezpeení pracovníci k fyzické osoby k pepo.pracovníci k fyzické osoby pedagogití ,53 nepedagogití ,03 celkem ,56 civilní služba: poet pracovník: 1 vykonávaná pracovní innost: pomocné práce k pepo. pracovníci b) vková struktura pedagogických pracovník k vk do 30 let vetn let let let nad 60 let z toho dchodci poet z toho žen Prmrný vk pedagogických pracovník základní školy:: 39 let c) kvalifikace pedagogických pracovník (odborná a pedagogická zpsobilost podle vyhlášky 139/1977 Sb.) k ) Kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupe 9 1 II. stupe 9 5 Vychovatelé 1 3 d) aprobovanost výuky v % aprobovaní 80% neaprobovaní 20% e) odchody pedagogických pracovník v daném školním roce (poet) 6 pracovník f) nov pijatí absolventi uitelského studia v daném školním roce (poet) 1 pracovník g) nov pijatí absolventi i neuitelského studia v daném školním roce (poet) 0 h) další vzdlávání pedagogických pracovník /poet a formy) 27 pracovník 37 rzných akcí 4

5 pracovník Semináe, kurzy organizátor M.Dundra H.ermáková Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Vzdl.centrum pro veejnou správu M.Dundra Školení pro editele škol- Manažerské dovednosti ÚM Praha 6 P.Jelínek Interaktivní uení pro strategie výchovy k demokracii DEEP E.Kelíková E.Kelíková Prázdninový kurz Anglického jazyka Jazyková škola P.Krajcová Velikononí dekorace-twist Art PC St.echy Výtvarné ady ve výuce aktivit dtí - Ubrousková technika M.Prchalová Práce s textem a mluvený projev v hodinách j Jak pracovat v hodinách eštiny na II.st.s žáky s SPU Edukaní program O dospívání Univerzita HK Jazyková hra jako motivace, výklad, procviení PC St. echy i provení uiva na 2.st. ZŠ I. Rajtorová Strategie ešení slovních úloh PC St. echy Výchova k volb povolání RAABE (nakl.) semináe v rámci programu obv. PPP H.Rohanová Toulky Prahou Vyšehrad PC Praha Z.Rychterová Doškolovací kurz instruktor školního lyžování PC St. echy Základní kurz instruktor snowboardingu J. Heinz Kurz instruktor školního lyžování PC St. echy L.Slimáková Jazyková hra jako motivace, výklad pro cviení i provení uiva na 2. st. ZŠ Djepis na 2. st. ZŠ a na SŠ H.Ratajová Zájmová innost- pracovní PC Praha Z.Pátková Park na Karlov nám. odb. pírod. kurz PC Praha Odb. seminá z chemie Ped. FUK. seminá pro fakultní uitele P FUK seminá pro uitele chemie na ZŠ MSŠCH Mužství a ženství v nás sex. výchova ZŠ PC St. echy P. Marosyová Vzdlávací kurzy pro metodiky primární prevence Prev-centrum 11 pracovník Základní ICT znalosti Z 0 ZŠ ervený vrch ch) poet ostatních pedagogických pracovník, kteí si doplují nebo rozšiují vzdlání (nemají odbornou nebo pedagogickou zpsobilost) 1 i) pípadn jiné formy studia 0 6. Poet budov, ve kterých se vyuuje (vetn tlocviny). 1 budova + sportovní areál 7. Poet tíd I. stupe II. stupe celkem k

6 k z toho poet specializovaných tíd I. stupe II. stupe Celkem k k Poet žák I. stupe II. stupe Celkem k k Prmrný poet žák a) na tídu: I. stupe I. stupe II. stupe II. stupe Celkem bžné tídy specializované tídy bžné tídy specializované tídy 18, ,43 b) na uitele (musí se jednat o pepotený poet uitel): I. stupe I. stupe II. stupe II. stupe Celkem bžné tídy specializované tídy bžné tídy specializované tídy 16, , Zamení tíd s rozšíenou výukou ( uvést kterých pedmt) Pedmt M+P TV Jazyky HV VV informatika jiné pedm. poet tíd poet žák 123 V roce 2002/2003 pokraovala výuka anglického jazyka v bžných tídách. Díky velkému zájmu rodi o cizojazynou výuku mohla škola opt nabídnout ve 3. roníku rozšíenou výuku jazyk. Jako první jazyk anglitinu a od 6. roníku žáci pibírají francouzský jazyk. Velmi se osvdila loská organizaní zmna v systému jazykových tíd, kterou byla integrace skupiny žák s RVJ do bžné tídy, což pineslo adu výhod jak pro žáky, tak pro práci vyuujících,. Zmizela koncentrace výchovných problém, byl rovnomrnji rozložen poet žák s SPN, nároky na práci žák v obou tídách byly rovnocenné a díky motivaci zdatnjších žák i vyšší. Zmizela díve zetelná nadazenost žák s RVJ, což je jist také nezanedbatelný pozitivní pínos z hlediska psychologického.. Tento postup byl velmi kladn hodnocen i ši, která v únoru r vykonávala ve škole inspekní innost. 6

7 Ve všech jazykových hodinách žáci pln využívali vybavení poízené speciáln pro jazykovou výuku magnetofony, videa, televize, jazykovou laborato a školní informaní centrum knihovnu, studovnu s možností práce na poítaích a internetu. Na podzim absolvovalo nkolik žák studijní cestu do Anglie spolen s žáky ze ZŠ Na Dlouhém Lánu Zamení specializovaných tíd Poet žák ve specializovaných tídách Celkem z toho poruchy uení Z toho poruchy chování Poet integrovanaých dtí celkem (na doporuení PPP, SPC nebo odborného lékae) z toho postižení: SPU zrakové Sluchové ei tlesné Mentální Kombinovan é Pée o žáky se specifickými poruchami uení Na základ odborného posouzení a doporuení školní psycholožky jsou žáci se specifickými poruchami uení integrováni v bžných tídách. U 24 žák byla diagnostikována výraznjší forma specifické poruchy uení (nejastji dyslexie a dysortografie) a na podklad aktuálních materiál vyšetení v PPP, byl pro tyto žáky potvrzen nárok na finanní píspvek. Práce s nimi se opírá o individuální výukové plány. Bhem školního roku nebyly zaznamenány problémy ve výuce. Nejvtší pomoc a respektování obtíží se i nadále projevuje zejména v hodinách cizího jazyka. Již tvrtým rokem pracovali uitelé se dvma žáky s vážným tlesným postižením zrakovou vadou trvalého charakteru (tžkou slabozrakostí). Po tyleté zkušenosti mžeme integraci do bžné školy považovat za zdailou. Oba žáci pi výuce využívali speciálních kompenzaních pomcek, pracovali podle individuálního výukového plánu, dosahovali stále výborných školních výsledk a úspšn se zaleovali i do rzných mimoškolních aktivit, soutží apod. Dík patí nejen velké péi rodi, ale i pedagogm, kteí s obma žáky denn pracovali. 13. Peazení do ZvŠ ze kterých ro. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. poet žák Výsledky zápis do prvních tíd Poet prvních tíd Poet dtí pijatých do prvních tíd Z toho poet dtí starších 6ti let (nástup po odkladu) Poet odklad pro školní rok 2003/2004 7

8 Nov byly zorganizovány pípravné kurzy pro budoucí prváky. Dti byly spolen s rodii v prbhu msíce kvtna pozvány do školy na celkem pt pracovních návštv. V jednotlivých kurzech, které vedly paní uitelky prvního stupn se vnovaly tématm souvisejících s jejich pestupem do základní školy. Byly to kurzy : Základní poznatky a pojmy, adaptace na školní prostedí, zdravý životní styl Rozvoj estetického vnímání a myšlení s praktickými cvieními Jak na tení a eský jazyk Poetní pedstavivosti a dovednosti Pro dti ze školek škola také zorganizovala divadelní pedstavení zahrané dtmi prvního stupn, pehlídku masopustních maškar a návštvu první tídy. 15..Výsledky pijímacího ízení a) na víceletá gymnázia pijato: z pátého roníku ze sedmého roníku gymnázia ziz. krajem 2 1 soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na SŠ zizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukoneny maturitní zkouškou z devátých roník pijato: gymnázia obchodní Zdravotní prmyslové ostatní Stední celkem akademie školy školy stední školy odb.uilišt c) na soukromé školy pijato: gymnázia obchodní zdravotní prmyslové ostatní stední Celkem akademie školy školy stední školy odb.uilišt d) do uebních obor krajských i soukromých škol ukonených závrenou zkouškou pijato: z devátých roník z nižších roník Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém roníku: 43 - v nižším roníku: Chování žák a) klasifikace chování chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % 8

9 velmi dobré , ,7 uspokojivé 1 0,3 4 1,3 b) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2001/2002 poet hodin Šk. rok 2001/2002 poet žák Šk. rok 2002/2003 poet hodin Šk. rok 2002/2003 poet žák I. stupe II. stupe Celkem Prospch žák Prospch 1. pololetí poet žák 1. pololetí % 2. pololetí poet žák 2. pololetí % Klasifikováni , I.st. II. st , ,3 Prospli I. st , II. st , z toho s vyznam ,4 Neprospli I. st II. st. 1 0,7-0 Neklasifikov.I. 1 0,6-0 st. II. st. 2 1,4 1 0,7 celkový prmr 1. pololetí 2. pololetí I. stupe 1,30 1,31 II. stupe 1,57 1,57 Celkem 1,43 1, Školní družina klub poet oddlení poet žák Školní družina Školní klub - - Provoz školní družiny je pizpsoben provozu školy plynule na sebe navazují. Ve šk. r. 2002/03, po prázdninových záplavách s následnými problémy v mstské doprav uinila škola vstícný krok k rodim a byla posunuta provozní doba na dobu od 6.30 hod do hod. Byla otevena tyi oddlení, ve kterých je zajištna kvalitní práce s dtmi. Pevažují innosti výtvarné, estetické a kulturn spoleenské. Není opomíjena ani tlovýchovn sportovní innost a dopravní výchova, je využívána školní zahrada a hišt. Bhem školního roku se družina prbžn vybavovala pomckami, hrami a hrakami, takže se dti v družin cítily velmi píjemn. Bhem svých odpoledních inností si žáci rozšiovali své dovednosti a podíleli se na spoleenských akcích poádaných školou a jiných akcích veejných organizací. 9

10 Provoz školní družiny respektuje pání rodi pebírat dít kdykoli bhem odpoledne a umožuje dtem bhem odpoledních pobytu v ŠD navštvovat i jiné odpolední volnoasové aktivity (tenis, keramika, mažoretky, sportovní kroužky, práce na poítai aj.), které škola nabízí všem žákm. Školní klub nebyl ve šk.r. 2002/03 oteven. Škola nabídla žákm 27 zájmových kroužk a byla rozšíena i innost Školního sportovního klubu Ddina Centrum sportu pi ZŠ Ddina. 20. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volb povolání - innost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií R, psychology, sociálními odbory, rodi, pípadn dalšími subjekty Návštvy školním psychologem jedenkrát msín Konzultace pro žáky školy jedenkrát týdn (pracovník Prev-centra ve funkci psychologa) Výchovný poradce z ad uitel Výchova k volb povolání prbžn vkládána do uebních plán Systematická píprava žák k pijímacímu ízení na SŠ Organizace pednášek pro rodie ve spolupráci s Prev-centrem Spolupráce s Pedagogickou a Pírodovdeckou fakultou UK a Fakultou Tv a sportu UK Výchovná poradkyn školy spolen s tídními uiteli zpracovává všechny materiály týkající se integrovaných žák. Ve spolupráci s rodii a psycholožkou z PPP, jsou pro tyto žáky pipravovány Individuální vzdlávací plány. Ty jsou v prbhu roku prbžn konzultovány a plnny. Škola již nkolik let spolupracuje s Mgr. Durmekovou, psycholožkou PPP, která je již dobe seznámena s prostedím školy, pedagogickým sborem i žáky. Pravidelné návštvy psycholožky jsou uiteli využívány podle aktuální poteby ke konzultacím a metodické pomoci s problémovými žáky. ZŠ Ddina je fakultní školou a v prbhu šk. roku tato spolupráce pokraovala. Na základ požadavk fakult absolvovalo patnáct student na naší škole klinický ped. psych. semestr. V rámci šestitýdenního klinického semestru se studenti 3. roníku Ped F UK mohli podrobn seznámit s organizací školy a s výukou ve všech ronících. Poet student byl optimální. Všichni uskutenili v rámci praxe výzkumná sociometrická šetení pro seminární práce. Spolupráce všech fakultních uitel se studenty byla velmi dobrá. V letním semestru probíhala souvislá oborová praxe v hodinách Pírodopisu (PF UK), v hodinách Tv (FTVS UK) a v hodinách Fj (PedF UK). 21. Hodnocení prevence sociáln patologických jev na základ minimálních preventivních program V rámci školního Minimálního programu protidrogové prevence Škola bez drog škola opt realizovalal adu akcí pro žáky všech vkových kategorií. S žáky tíd probhl tvrtý roník seminá tyletého protidrogového cyklu vedených pracovníky z Prev-centra. Ve tyech tíhodinových blocích se žáci uí oteven diskutovat nejen o obecných otázkách týkajících se jejich života, ale pedevším se nenásilnou formou uí hovoit a pemýšlet o problematice drog a ostatních sociáln patologických jevech, které je ohrožují. Zajímavé jsou i doprovodné techniky dramatizace, kresba apod. Vzhledem k mládí lektor, k tomu, že tídy nejsou vtšinou poetné a k tomu, že k jednotlivým sezením se využívá vhodná místnost s kobercem a podiem, bývají jednotlivé semináe úspšné. 10

11 Nov se podrobili žáci 5. tíd testm Espad V nich byly zjišovány jejich aktuální znalosti z oblasti drogové problematiky. Podobným testm budou stejní žáci podrobeni v 9. tíd. Minimální protidrogový program letos také zahrnoval zízení poradenského centra pro poskytování individuálních konzultací pro žáky, pop. jejich rodie pracovníkem Prev-centra. Souástí školního Minimálního protidrogového preventivního programu je každoroní bohatá nabídka volnoasových aktivit v rámci školní družiny, školního sportovního klubu, zájmových kroužk a soukromých kurz. Nápln jednotlivých aktivit odpovídají zájmm dtí. Bhem školního roku bylo využíváno i Informaní centrum, kde v odpoledních hodinách žáci využívali internet, studovnu s asopisy apod. V letošním roce jsme se opt zamili nejen na problematiku drog, ale sledovali jsme narstající problémy šikany na školách televizní poady, tisk atd. Škola získala grant na realizaci celoroního programu s názvem Život bez drog. V rámci tohoto programu vybraní žáci ve volném ase absolvovali rzné aktivity. Besedy s odborníky a úspšnými lidmi, návštvu divadelních a hudebních pedstavení Mezi ploty a uspoádali výstavu výtvarných prací v prostorách Prev-centra.. Metodik protidrogové prevence v prbhu roku absolvoval 8 odborných pednášek, s jejichž obsahem byli vždy strun seznámeni ostatní pedagogové školy. Minimální program protidrogové prevence byl v uplynulém školním roce pestrý a pínosný pro žáky i pro uitele školy. 22. Rada školy poet, vznik, hodnocení innostii Škola nabízela rodim založení Rady školy. Pro malý zájem Rada ustanovena nebyla. Na škole psobí KPŠ. (Klub pátel školy), jehož výbor vždy pi prvních tídních schzkách projednává s vedením školy dležité otázky týkající se výchovy a vzdlání, rozpotu a hospodaení školy. V letošním roce zakoupil KPŠ pro školu sekací traktor. Výrazn tak pomohl škole s údržbou zelených ploch a pispl ke zlepšení prostedí školy. Ve spolupráci s editelem školy sehnal KPŠ sponzorské dary k uhrazení cesty hedebního souboru Musica Melodica, který škola zizuje, na soutžní festival do Holandského Neerpeltu. Dti získaly první místo. Pedseda Klubu pátel školy má k dispozici výroní zprávu školy, se kterou seznamuje rodie. Spolupráce s Klubem je velmi dobrá. Nkteré kulturní akce škola poádá ve spolupráci s Klubem (nap.masopust, Mikulášská nadílka, Zakonení školního roku), váží si jednak finanních píspvk a aktivní úastí nkterých len pi organizování spolených akcí. 23. Další formy spolupráce s rodii a ostatními partnery školy Bhem roku škola realizuje styk s rodii formou schzek a pohovor. Navíc rodie mohou prbžn navštvovat uitele v jejich konzultaních hodinách. Obas rodie využili i nabídky návštv pímo ve vyuovacích hodinách. Široké rodiovské veejnosti byla urena akce Den otevených dveí. Bhem celého dne mli rodie možnost podívat se do libovolných vyuovacích hodin. V odpoledních hodinách rodie využili k prohlídce výuky ve volitelných a nepovinných pedmtech a v zájmových kroužcích. Škola uvítala, že rodie Den otevených dveí navštívili v hojném potu a o jednotlivé innosti dti projevovali velký zájem. Vysoká úast rodi byla také již tradin ne vánoní besídce v tlocvin školy, na masopustním karnevalu a na Vysmátém dnu v závru školního roku. 11

12 Školní prostory nejsou využívány pouze žáky, ale slouží i rodim a ostatní veejnosti. V uebnách školy jsou poádány kurzy keramiky a anglického jazyka, spoleenskou místnost využívají místní organizace ke svým schzím, pednáškám a vystoupením. Po velkých povodních zorganizovala škola v msíci záí nkolik humanitárních aktivit, s cílem shromáždit finanní prostedky a vnovat je nkterým z nejvíce postižených školských zaízení. Zorganizovala sbr papíru, dražbu výtvarných prací žák, veejnou sbírku a uspoádala putovní veejnou výstavu Kuš vodo. Podailo se shromáždit ,- K. O tchto prostedcích rozhodl kolektiv pracovník školy tak, že budou vnovány MŠ pro zrakov postižené v eských Budjovicích a ZŠ Kivoklát. Dar byl použit na nákup poniených hraek v MŠ a poniených pomcek v ZŠ. Škola dlouhodob spolupracuje s DDM, který má ve škole kancelá a od roku 2003 detašované pracovišt. Spoluorganizuje sportovní soutže Poháru Prahy 6. Z 23 sportovních soutží jich 10 probhlo na pd školy. 24. Školní stravování poty stravovaných žák: 263 z toho poty žák z jiných škol: 0 poet jídelen poet výdejen ZŠ: 1 ZŠ : 0 MŠ: 0 MŠ: 0 V provozu školní jídelny vyplynula nutnost etných zmn a úprav souvisejících jednak s plnním hygienické vyhlášky 107/2001 a pak se zastaralým technickým vybavením. Na podzim škola zakoupila do školní jídelny konvektomat pro pípravu jídel pomocí páry. Bylo tak omezeno použití tuk a kvalita pipravovaných jídel ve školní jídeln se výrazn zlepšila. Dalším krokem bylo vypracování studie, která koncepn eší problém technické vybavenosti, rozmístní technologií vetn nutných stavebních úprav. V prbhu msíce ervna probhly pípravné práce k prázdninové rekonstrukci, která zabezpeí plnní hygienické vyhlášky 107/ Výjezdy žák mimo objekt školy poet výjezd poet žák Vzdlávací výjezdy - - ŠvP Lyžaské kurzy ) Školy v pírod Za pomoci vedení školy si uitelé vybírají pobyty na ŠvP individuáln. Vtšinou vyjíždjí spolen dv tídy. Trvá pokles potu žák, kteí mají zájem o školu v pírod z dvodu zvyšujících se finanních náklad na pobyt, což je dáno i tím, že ást žák je ze sociáln slabších rodin. Objekty, do kterých se vyjíždí, jsou vyuujícím známy, takže zabezpeení pobyt bývá vtšinou kvalitní. Z dvod finanních se vyjíždí na kratší pobyty, i když lékai doporuují minimáln 14 dní. Výjezdy tíd probhly v msících dubnu až kvtnu. Jedna ŠvP byla uskutenna do Nízkých Tater na Slovensku. 2) Lyžaské kurzy a kurzy plavání 12

13 Oba kurzy tvoí doplnk výuky tlesné výchovy. Kurz plavání v délce 40 hodin absolvují žáci tetích a tvrtých tíd a je hrazen školou. Lyžaské kurzy se konají každý rok v sedmém roníku, ve šk.r. 2002/03 se zúastnilo 37 žák kurzu v Peci pod Snžkou Výsledky kontrol ŠI, pípadn jiných kontrol. Ve školním roce ši školu nenavštívila. V msíci dubnu probhla kontrola školní jídelny pracovnicí hygienické stanice. Kontrola byla následnou kontrolou po pedbžném zjištní nutných úprav ve školní jídeln v souvislosti s plnním hygienické vyhlášky 107/2001. Zjištné nedostatky byly ve spolupráci s Mstskou ástí Prahy 6 v prbhu prázdnin odstranny. 27. Spolupráce školy se zahraniím, specifika zahraniní spolupráce (název partnerských subjekt, stát, druh spolupráce V dubnu se uskutenila pracovní-studijní cesta editel škol Prahy 6 do Slovinska. Cílem této cesty bylo poznání systému školství ve Slovinsku. Cesty se zúastnil editel školy. 28. Úast žák v soutžích Mat. soutž. Poítej s Kulíškem žák 3.místo Soutž v sólovém zpvu Snítka obv. kolo 4 žáci 3.místo Pražské vajíko(poetické setkání) obv.kolo 4 žáci Pythagoriáda, obv.kolo 2 žáci Soutž mladých historik 2 žáci Olympiády: Biologická olympiáda 6.ro.,obv.kolo 1 žák 7.ro.,obv.kolo 1 žák Chemická olympiáda oblastní kolo 1 žák 4.místo Matematická olympiáda obv.kolo 1 žák Olympiáda v eském jazyku 3 žáci Olympiáda v anglickém jazyku 2 žáci Sportovní soutže: MC DONALD S CUP t., 3.t. Soutž Poháru rozhlasu o putovní pohár Radia KISS - 8.,9.ro. Nebušický velikononí bh ro. 25 žák Jarní bh Hvzdou 3.,4.ro. 6 žák Úast na turnaji O pohár starosty Prahy 6. Turnaj zahrnoval 23 sportovních disciplin vtšiny z nich se škola zúastnila a obsadila celkové 2. místo Krajská soutž v plavání (DDM) 6 žák Šachový turnaj (DDM) 4 žáci Výstava fotografií dtí a mládeže Sport (DDM) Mažoretky Ddina -úast na Národním šampionátu R - mistr oblasti -úast na soutži Karlovarská íše - estný diplom -úast na slavnostním zahájení sportovních soutží Pohár Prahy 6 Hudební festival Neerpelt Holandsko soubor Musica Melodica 1. místo Exkurze s žáky Petínská rozhledna (9.ro.) noní pozorování oblohy s výkladem Organizování Dne dtí spolen s DDM a M. Prahy 6 13

14 29. Cizí státní píslušníci (zhodnotit pozitiva, pípadn negativa) stát poet žák Slovensko 2 Ukrajina 1 Francie 1 USA 1 Vzdlávání cizích státních píslušník probíhá bez problém. 30. Mimoškolní aktivity I v tomto školním roce se škola snažila nabídnout svým žákm zajímavé aktivity, které by pomohly vyplnit volný odpolední as našich dtí. 31. a) zájmové kroužky Anglický jazyk Dramatický Florbal Hra na flétnu Hra na klavír Informatika Keramika Míové hry Stolní tenis Technika administrativy Výtvarná výchova Klub mladých divák Mažoretky Musica Melodica pvecký soubor Tenis Sportovní stelba Turistický kroužek Volejbal Vtšina kroužk byla vedena pedagogy školy, ást kroužk sportovního zamení byla poádána ve spolupráci s DDM, nkteré vedly soukromé organizace. Vedení školy v roce 1997 iniciovalo zízení Centra sportu pi škole, nebo innost tohoto Centra umožuje širokou nabídku pohybových aktivit v dob volného asu nejen žákm naší školy, ale i žákm ze škol v místním regionu, kteí nemají pro tuto innost odpovídající podmínky. Tato forma zabezpeení volného asu dtí pispívá k prevenci zneužívání návykových látek a dalších sociáln patologických jev a stala se souástí školního protidrogového programu. I ve školním roce 2002/03 žáci hojn bohaté nabídky Centra sportu využívali. lenská základna Školního sportovního klubu Ddina je široká, jsou v ní zapojeni žáci I. a II. stupn. Všechny sportovní innosti probíhají pod vedením zkušených trenér a uitel tlesné výchovy. Protože Školní sportovní klub Ddina je lenem Asociace školních sportovních klub R, žáci se pravideln zúastují sportovních soutží 14

15 poádaných AŠSK. Pro všechny sportovní innosti jsou k dispozici tlocviny školy a venkovní sportovní areál s vlastními šatnami. Školní sportovní areál mohou využívat i dti, které kroužky a sportovní klub nenavštvují. Sportovišt školy využívají formou pronájm rovnž rzné sportovní organizace. Z výše uvedeného výtu nabízených aktivit vyplývá, že škola je kulturním a sportovním centrem (bohužel jediným), které slouží k využití volného asu dtí v lokalit sídlišt Ddina. 32. b) kulturní, pracovní a humanitární innosti poádané školou pro dti a veejnost Pomoc po povodních uspoádání nkolika doprovodných akcí -Sbr papíru -Dražba výtvarných prací -Uspoádání výstavy Kuš vodo -Veejná sbírka -Zapjení školních lavic a židliek vyplavené škole Riverside school -Darování výtžku dvma postiženým zaízením - MŠ pro zrakov postižené - ZŠ Kivoklát Mikulášská nadílka (ve spolupráci s KPŠ) Srdíkový den (humanitární aktivita) Vánoní besídka pro rodie v tlocvin školy Den otevených dveí Divadelní pedstavení pro pedškoláky Pípravné kurzy pro pedškoláky Masopustní karneval Rej arodjnic Organizace celoškolního projektového vyuování Projekt Praha Sportovní den dtí k MDD (ve spolupráci s DDM) Výtvarná výstava v prostorách Prev-centra Vysmátý den sportovní a zábavné soutže pro žáky a rodie v závru školního roku Slavnostní rozlouení se žáky 9. roníku 33. Rozvoj školy Škola bude pokraovat ve struktue své vzdlávací koncepce, která je zamena na rozšíenou výuku cizích jazyk. Dále bude udržovat své aktivity v oblasti primární protidrogové prevence s cílem úinn posílit odolnost dtí proti negativním vlivm návykových látek a jiných sociáln patologických jev. S tím souvisí i bohatá nabídka aktivit pro mimoškolní innost žák (nepovinné pedmty, zájmové kroužky a sport). Škola si cení nárstu zájmu svých pedagog o problematiku moderních metod výuky, jakými jsou projektové nebo kooperativní vyuování. Svdí o tom soustavné vzdlávání pedagog, absolvování pednášek, kurz a seminá s touto tematikou a sledování odborných lánk v asopisech, které škola odebírá. Ve škole se budeme stále snažit prohlubovat pro své žáky dnes již nezbytné dovednosti vyhledávání informací zavedením internetu do výuky informatiky s postupným rozšíením pro bžné využívání i v dalších pedmtech. Pro samostatné studium je otevena knihovna a studovna informaní centrum školy, kde mají žáci pístup v dopoledních i odpoledních hodinách k odborným publikacím, encyklopediím, asopism a internetu. Byly nainstalovány i multimediální poítae s internetem, které se stále dovybavují výukovými 15

16 programy. Rozšiuje se tak možnost využívání poíta nejen v pracovn informatiky, ale i v dalších prostorách školy, zejména pak v dob mimo vyuování. Poítae jsou zapojeny v síti Microsoft Windows 2000 vetn pipojení na internet pomocí bezdrátové linky. Na modernizaci výuky vynaložila škola opt nemalé finanní prostedky. V závru školního roku probhla jednání o pesunu Waldorfských tíd ze ZŠ TGM v Ruzyni do ZŠ Ddina. Škola by vyuovala podle dvou vzdlávacích program. Podle stávajícího Základní škola s modifikací pro rozšíenou výuku jazyk a podle alternativního, umožujícího vzdlávat podle Waldorfské pedagogiky. Tím by se podailo jednak vyplnit uvolnné kapacity školy, které souvisejí s úbytkem populace na sídlišti Ddina a pak nabídnout specifickou alternativu, která by mohla na ZŠ Ddina pivést nové žáky. V souvislosti s tímto pesunem budou nutné mnohé úpravy a rekonstrukce, aby provoz školy vyhovoval obma vzdlávacím programm. 34. Nové materiální zabezpeení výuky a materiáln technické zabezpeení školy Dovybavení studovny pti novými poítai s monitory Prbžné vybavování školní knihovny a studovny Informaní stánek stálé pipojení k internetu, využívaný žáky o pestávkách Vybavení uitelské ubytovny novou kuchyskou linkou Do jedné tídy zrekonstruovaný školní nábytek Úpravy a opravy sportovního areálu Doplování skladu uebnic Nákup nového videa do uebny fyziky Zaízení školního akvária Nákup konvektomatu pro pípravu jídel do školní kuchyn Úpravy ve školní kuchyni v souvislosti s plnním hyg. vyhlášky 107 Píprava studie pro celkovou rekonstrukci školní jídelny Nákup sekacího traktoru pro rozlehlý sportovní areálu z prostedk KPŠ Rozvody vody a kompletace vybavení keramické dílny Rekonstrukce sprch a umýváren u obou tlocvien Rekonstrukce anténních rozvod v budov školy Montáž protidešových stíšek nad boními vchody do školy Pípravné práce pro rekonstrukci ásti objektu v souvislosti s píchodem Waldorfských tíd Další drobné opravy a úpravy zaízení budovy Výroní zpráva o hospodáské innosti školy 16

17 Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu s 17 e odst. 2 zákona 139/1995kterým je zmnn a doplnn zákon 564/1990 Sb., o státní správ a samospráv ve školství, ve znní pozdjších pedpis. Informace obsahují údaje za hospodáský rok 2002 a skutenost k Komentá k hospodaení školy Škola je píspvkovou organizací a erpá píspvky na provoz a na mzdy, povinné odvody z mezd a uební pomcky. erpání píspvk tvrtletn dokladujeme spolu s komentáem zizovateli. Úetní uzávrky organizace rovnž zizovateli resp. Magistrátu hl.m. Prahy. Úetnictví je zpracováváno programem Gordic.Výstupem úetnictví je mj. rozvaha a výkaz zisku a ztrát naší organizace, kterou pikládáme do této zprávy za kalendání rok pedchozí a první pololetí bžného roku. Výše píspvku je závislá na potu žák školy. Ten se vlivem klesající porodnosti a stárnutí sídlišt Ddina stále snižuje. Rozpoet stanovený pro naši školu tímto zpsobem je znan nevýhodný, nebo náklady na provoz budovy jsou konstantní (údržba budovy, teplo, elektina, úklid, údržba chodník, sportovního areálu, mytí oken atd.). Naše rozlehlá a neekonomicky stavná budova spolu s rozlehlým sportovním areálem nám nedovolí erpat píspvek nepromyšlen. Nejvyšší finanní ástkou vyplacenou za energie je platba tepla ron pes milion korun. Podaí-li se provést rekonstrukci výmníkové stanice, která teplo tém nereguluje, bude úspora znaná. Finanní situaci školy nepatrn zlepšuje doplková innost školy (pronájmy hišt, tlocvien, tíd, zájmové kroužky pro dti a možnost stravování cizích strávník. Z finanních prostedk takto získaných se daí jednak vylepšovat školní prostedí a pak ulehovat rozpotu školy. 17

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2013/2014 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem postupoval

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více