VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Údaje jsou uvádny k

2 Obsah 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2002/ Pesný název školy Zizovatel Charakteristika školy Vzdlávací program školy Údaje o pracovnících školy Poet budov školy Poet tíd Poet žák Prmrný poet žák Zamení tíd s rozšíenou výukou Zamení specializovaných tíd Integrovaní žáci Peazení do ZvŠ Výsledky zápis do prvních tíd Výsledky pijímacího ízení Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku Chování žák Prospch žák Školní družina klub Poradenské služby školy Hodnocení prevence sociáln patologických jev Rada školy Další formy spolupráce s rodii Školní stravování Výjezdy žák Výsledky kontrol, ŠI Spolupráce školy se zahraniím Úast žák v soutžích Cizí státní píslušníci Mimoškolní aktivity Kroužky a zájmové útvary Kulturní, pracovní a humanitární innosti 15 poádané školou pro dti a veejnost 1.33 Rozvoj školy Materiální zabezpeení výuky a materiáln technické zabezpeení školy Výroní zpráva o hospodaení školy Komentá k hospodaení školy Hospodaení za rok Hospodaení za první pololetí Pesný název školy dle posledního rozhodnutí o zaazení do sít škol a datum posledního vydání rozhodnutí 2

3 Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6 2. Zizovatel (název, sídlo) Mstská ást Praha 6, Rada mstské ásti s.armády 23,Praha 6, kód okresu Charakteristika školy Základní škola je souástí výchovn vzdlávací soustavy a je zaazena do sít škol. Rozhodnutí o zaazení vydal ŠÚ Praha 6 pod.j. S 73/99/Pe a identifikaním íslem IZO s úinností od Škola má právní subjektivitu již od , zizovatelem je mstská ást Praha 6 dle zizovací listiny ze dne a Souástí školy je školní družina a školní jídelna. Škola je píspvkovou organizací, v právních vztazích vystupuje jako samostatný právní subjekt a má odpovdnost vyplývající z jejího právního postavení. Na základ rozhodnutí ŠÚ Praha 6 a m.. Praha 6 ze dne je název školy Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6 s úinností od Základní škola poskytuje základní vzdlání; zabezpeuje rozumovou výchovu ve smyslu vdeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tlesnou a ekologickou výchovu žák. Zárove umožuje náboženskou výchovu a vede žáky ke zdravému životnímu stylu. Pipravuje je pro další studium na stedních školách a uilištích a následn i pro praxi. ZŠ Ddina se nachází na samém okraji msta, na sídlišti s nevýhodným dopravním spojením, jehož výstavba byla ped mnoha lety dokonena. Stárnutí sídlišt škola i nadále pociuje klesajícím potem žák prvních tíd a nižším potem žák i ve vyšších tídách, nebo silné roníky již opustily školu. Tento celkový úbytek je každoron zvýšen o poet žák, kteí odcházejí na víceletá gymnázia. Díky své specifické vzdlávací koncepci (RVJ) se daí získávat nové žáky od 3. tíd i z okolních obcí. 4. Vzdlávací program školy pehled uebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT ( u vlastního doložit kopii souhlasu MŠMT) íslo uebního dokumentu : , Základní škola Tídy s rozšíenou výukou jazyk(oznaené RVJ): íslo uebního dokumentu : /96-2, Základní škola, s rozšíenou výukou cizích jazyk íslo uebního plánu : / Vzdlávací program Poet škol poet tíd poet žák Základní škola Obecná škola Národní škola Waldorfská škola Montessori škola Zaít spolu Zdravá škola 5. Údaje o pracovnících školy (hlavní innost školy) 3

4 a) personální zabezpeení pracovníci k fyzické osoby k pepo.pracovníci k fyzické osoby pedagogití ,53 nepedagogití ,03 celkem ,56 civilní služba: poet pracovník: 1 vykonávaná pracovní innost: pomocné práce k pepo. pracovníci b) vková struktura pedagogických pracovník k vk do 30 let vetn let let let nad 60 let z toho dchodci poet z toho žen Prmrný vk pedagogických pracovník základní školy:: 39 let c) kvalifikace pedagogických pracovník (odborná a pedagogická zpsobilost podle vyhlášky 139/1977 Sb.) k ) Kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupe 9 1 II. stupe 9 5 Vychovatelé 1 3 d) aprobovanost výuky v % aprobovaní 80% neaprobovaní 20% e) odchody pedagogických pracovník v daném školním roce (poet) 6 pracovník f) nov pijatí absolventi uitelského studia v daném školním roce (poet) 1 pracovník g) nov pijatí absolventi i neuitelského studia v daném školním roce (poet) 0 h) další vzdlávání pedagogických pracovník /poet a formy) 27 pracovník 37 rzných akcí 4

5 pracovník Semináe, kurzy organizátor M.Dundra H.ermáková Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Vzdl.centrum pro veejnou správu M.Dundra Školení pro editele škol- Manažerské dovednosti ÚM Praha 6 P.Jelínek Interaktivní uení pro strategie výchovy k demokracii DEEP E.Kelíková E.Kelíková Prázdninový kurz Anglického jazyka Jazyková škola P.Krajcová Velikononí dekorace-twist Art PC St.echy Výtvarné ady ve výuce aktivit dtí - Ubrousková technika M.Prchalová Práce s textem a mluvený projev v hodinách j Jak pracovat v hodinách eštiny na II.st.s žáky s SPU Edukaní program O dospívání Univerzita HK Jazyková hra jako motivace, výklad, procviení PC St. echy i provení uiva na 2.st. ZŠ I. Rajtorová Strategie ešení slovních úloh PC St. echy Výchova k volb povolání RAABE (nakl.) semináe v rámci programu obv. PPP H.Rohanová Toulky Prahou Vyšehrad PC Praha Z.Rychterová Doškolovací kurz instruktor školního lyžování PC St. echy Základní kurz instruktor snowboardingu J. Heinz Kurz instruktor školního lyžování PC St. echy L.Slimáková Jazyková hra jako motivace, výklad pro cviení i provení uiva na 2. st. ZŠ Djepis na 2. st. ZŠ a na SŠ H.Ratajová Zájmová innost- pracovní PC Praha Z.Pátková Park na Karlov nám. odb. pírod. kurz PC Praha Odb. seminá z chemie Ped. FUK. seminá pro fakultní uitele P FUK seminá pro uitele chemie na ZŠ MSŠCH Mužství a ženství v nás sex. výchova ZŠ PC St. echy P. Marosyová Vzdlávací kurzy pro metodiky primární prevence Prev-centrum 11 pracovník Základní ICT znalosti Z 0 ZŠ ervený vrch ch) poet ostatních pedagogických pracovník, kteí si doplují nebo rozšiují vzdlání (nemají odbornou nebo pedagogickou zpsobilost) 1 i) pípadn jiné formy studia 0 6. Poet budov, ve kterých se vyuuje (vetn tlocviny). 1 budova + sportovní areál 7. Poet tíd I. stupe II. stupe celkem k

6 k z toho poet specializovaných tíd I. stupe II. stupe Celkem k k Poet žák I. stupe II. stupe Celkem k k Prmrný poet žák a) na tídu: I. stupe I. stupe II. stupe II. stupe Celkem bžné tídy specializované tídy bžné tídy specializované tídy 18, ,43 b) na uitele (musí se jednat o pepotený poet uitel): I. stupe I. stupe II. stupe II. stupe Celkem bžné tídy specializované tídy bžné tídy specializované tídy 16, , Zamení tíd s rozšíenou výukou ( uvést kterých pedmt) Pedmt M+P TV Jazyky HV VV informatika jiné pedm. poet tíd poet žák 123 V roce 2002/2003 pokraovala výuka anglického jazyka v bžných tídách. Díky velkému zájmu rodi o cizojazynou výuku mohla škola opt nabídnout ve 3. roníku rozšíenou výuku jazyk. Jako první jazyk anglitinu a od 6. roníku žáci pibírají francouzský jazyk. Velmi se osvdila loská organizaní zmna v systému jazykových tíd, kterou byla integrace skupiny žák s RVJ do bžné tídy, což pineslo adu výhod jak pro žáky, tak pro práci vyuujících,. Zmizela koncentrace výchovných problém, byl rovnomrnji rozložen poet žák s SPN, nároky na práci žák v obou tídách byly rovnocenné a díky motivaci zdatnjších žák i vyšší. Zmizela díve zetelná nadazenost žák s RVJ, což je jist také nezanedbatelný pozitivní pínos z hlediska psychologického.. Tento postup byl velmi kladn hodnocen i ši, která v únoru r vykonávala ve škole inspekní innost. 6

7 Ve všech jazykových hodinách žáci pln využívali vybavení poízené speciáln pro jazykovou výuku magnetofony, videa, televize, jazykovou laborato a školní informaní centrum knihovnu, studovnu s možností práce na poítaích a internetu. Na podzim absolvovalo nkolik žák studijní cestu do Anglie spolen s žáky ze ZŠ Na Dlouhém Lánu Zamení specializovaných tíd Poet žák ve specializovaných tídách Celkem z toho poruchy uení Z toho poruchy chování Poet integrovanaých dtí celkem (na doporuení PPP, SPC nebo odborného lékae) z toho postižení: SPU zrakové Sluchové ei tlesné Mentální Kombinovan é Pée o žáky se specifickými poruchami uení Na základ odborného posouzení a doporuení školní psycholožky jsou žáci se specifickými poruchami uení integrováni v bžných tídách. U 24 žák byla diagnostikována výraznjší forma specifické poruchy uení (nejastji dyslexie a dysortografie) a na podklad aktuálních materiál vyšetení v PPP, byl pro tyto žáky potvrzen nárok na finanní píspvek. Práce s nimi se opírá o individuální výukové plány. Bhem školního roku nebyly zaznamenány problémy ve výuce. Nejvtší pomoc a respektování obtíží se i nadále projevuje zejména v hodinách cizího jazyka. Již tvrtým rokem pracovali uitelé se dvma žáky s vážným tlesným postižením zrakovou vadou trvalého charakteru (tžkou slabozrakostí). Po tyleté zkušenosti mžeme integraci do bžné školy považovat za zdailou. Oba žáci pi výuce využívali speciálních kompenzaních pomcek, pracovali podle individuálního výukového plánu, dosahovali stále výborných školních výsledk a úspšn se zaleovali i do rzných mimoškolních aktivit, soutží apod. Dík patí nejen velké péi rodi, ale i pedagogm, kteí s obma žáky denn pracovali. 13. Peazení do ZvŠ ze kterých ro. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. poet žák Výsledky zápis do prvních tíd Poet prvních tíd Poet dtí pijatých do prvních tíd Z toho poet dtí starších 6ti let (nástup po odkladu) Poet odklad pro školní rok 2003/2004 7

8 Nov byly zorganizovány pípravné kurzy pro budoucí prváky. Dti byly spolen s rodii v prbhu msíce kvtna pozvány do školy na celkem pt pracovních návštv. V jednotlivých kurzech, které vedly paní uitelky prvního stupn se vnovaly tématm souvisejících s jejich pestupem do základní školy. Byly to kurzy : Základní poznatky a pojmy, adaptace na školní prostedí, zdravý životní styl Rozvoj estetického vnímání a myšlení s praktickými cvieními Jak na tení a eský jazyk Poetní pedstavivosti a dovednosti Pro dti ze školek škola také zorganizovala divadelní pedstavení zahrané dtmi prvního stupn, pehlídku masopustních maškar a návštvu první tídy. 15..Výsledky pijímacího ízení a) na víceletá gymnázia pijato: z pátého roníku ze sedmého roníku gymnázia ziz. krajem 2 1 soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na SŠ zizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukoneny maturitní zkouškou z devátých roník pijato: gymnázia obchodní Zdravotní prmyslové ostatní Stední celkem akademie školy školy stední školy odb.uilišt c) na soukromé školy pijato: gymnázia obchodní zdravotní prmyslové ostatní stední Celkem akademie školy školy stední školy odb.uilišt d) do uebních obor krajských i soukromých škol ukonených závrenou zkouškou pijato: z devátých roník z nižších roník Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém roníku: 43 - v nižším roníku: Chování žák a) klasifikace chování chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % 8

9 velmi dobré , ,7 uspokojivé 1 0,3 4 1,3 b) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2001/2002 poet hodin Šk. rok 2001/2002 poet žák Šk. rok 2002/2003 poet hodin Šk. rok 2002/2003 poet žák I. stupe II. stupe Celkem Prospch žák Prospch 1. pololetí poet žák 1. pololetí % 2. pololetí poet žák 2. pololetí % Klasifikováni , I.st. II. st , ,3 Prospli I. st , II. st , z toho s vyznam ,4 Neprospli I. st II. st. 1 0,7-0 Neklasifikov.I. 1 0,6-0 st. II. st. 2 1,4 1 0,7 celkový prmr 1. pololetí 2. pololetí I. stupe 1,30 1,31 II. stupe 1,57 1,57 Celkem 1,43 1, Školní družina klub poet oddlení poet žák Školní družina Školní klub - - Provoz školní družiny je pizpsoben provozu školy plynule na sebe navazují. Ve šk. r. 2002/03, po prázdninových záplavách s následnými problémy v mstské doprav uinila škola vstícný krok k rodim a byla posunuta provozní doba na dobu od 6.30 hod do hod. Byla otevena tyi oddlení, ve kterých je zajištna kvalitní práce s dtmi. Pevažují innosti výtvarné, estetické a kulturn spoleenské. Není opomíjena ani tlovýchovn sportovní innost a dopravní výchova, je využívána školní zahrada a hišt. Bhem školního roku se družina prbžn vybavovala pomckami, hrami a hrakami, takže se dti v družin cítily velmi píjemn. Bhem svých odpoledních inností si žáci rozšiovali své dovednosti a podíleli se na spoleenských akcích poádaných školou a jiných akcích veejných organizací. 9

10 Provoz školní družiny respektuje pání rodi pebírat dít kdykoli bhem odpoledne a umožuje dtem bhem odpoledních pobytu v ŠD navštvovat i jiné odpolední volnoasové aktivity (tenis, keramika, mažoretky, sportovní kroužky, práce na poítai aj.), které škola nabízí všem žákm. Školní klub nebyl ve šk.r. 2002/03 oteven. Škola nabídla žákm 27 zájmových kroužk a byla rozšíena i innost Školního sportovního klubu Ddina Centrum sportu pi ZŠ Ddina. 20. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volb povolání - innost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií R, psychology, sociálními odbory, rodi, pípadn dalšími subjekty Návštvy školním psychologem jedenkrát msín Konzultace pro žáky školy jedenkrát týdn (pracovník Prev-centra ve funkci psychologa) Výchovný poradce z ad uitel Výchova k volb povolání prbžn vkládána do uebních plán Systematická píprava žák k pijímacímu ízení na SŠ Organizace pednášek pro rodie ve spolupráci s Prev-centrem Spolupráce s Pedagogickou a Pírodovdeckou fakultou UK a Fakultou Tv a sportu UK Výchovná poradkyn školy spolen s tídními uiteli zpracovává všechny materiály týkající se integrovaných žák. Ve spolupráci s rodii a psycholožkou z PPP, jsou pro tyto žáky pipravovány Individuální vzdlávací plány. Ty jsou v prbhu roku prbžn konzultovány a plnny. Škola již nkolik let spolupracuje s Mgr. Durmekovou, psycholožkou PPP, která je již dobe seznámena s prostedím školy, pedagogickým sborem i žáky. Pravidelné návštvy psycholožky jsou uiteli využívány podle aktuální poteby ke konzultacím a metodické pomoci s problémovými žáky. ZŠ Ddina je fakultní školou a v prbhu šk. roku tato spolupráce pokraovala. Na základ požadavk fakult absolvovalo patnáct student na naší škole klinický ped. psych. semestr. V rámci šestitýdenního klinického semestru se studenti 3. roníku Ped F UK mohli podrobn seznámit s organizací školy a s výukou ve všech ronících. Poet student byl optimální. Všichni uskutenili v rámci praxe výzkumná sociometrická šetení pro seminární práce. Spolupráce všech fakultních uitel se studenty byla velmi dobrá. V letním semestru probíhala souvislá oborová praxe v hodinách Pírodopisu (PF UK), v hodinách Tv (FTVS UK) a v hodinách Fj (PedF UK). 21. Hodnocení prevence sociáln patologických jev na základ minimálních preventivních program V rámci školního Minimálního programu protidrogové prevence Škola bez drog škola opt realizovalal adu akcí pro žáky všech vkových kategorií. S žáky tíd probhl tvrtý roník seminá tyletého protidrogového cyklu vedených pracovníky z Prev-centra. Ve tyech tíhodinových blocích se žáci uí oteven diskutovat nejen o obecných otázkách týkajících se jejich života, ale pedevším se nenásilnou formou uí hovoit a pemýšlet o problematice drog a ostatních sociáln patologických jevech, které je ohrožují. Zajímavé jsou i doprovodné techniky dramatizace, kresba apod. Vzhledem k mládí lektor, k tomu, že tídy nejsou vtšinou poetné a k tomu, že k jednotlivým sezením se využívá vhodná místnost s kobercem a podiem, bývají jednotlivé semináe úspšné. 10

11 Nov se podrobili žáci 5. tíd testm Espad V nich byly zjišovány jejich aktuální znalosti z oblasti drogové problematiky. Podobným testm budou stejní žáci podrobeni v 9. tíd. Minimální protidrogový program letos také zahrnoval zízení poradenského centra pro poskytování individuálních konzultací pro žáky, pop. jejich rodie pracovníkem Prev-centra. Souástí školního Minimálního protidrogového preventivního programu je každoroní bohatá nabídka volnoasových aktivit v rámci školní družiny, školního sportovního klubu, zájmových kroužk a soukromých kurz. Nápln jednotlivých aktivit odpovídají zájmm dtí. Bhem školního roku bylo využíváno i Informaní centrum, kde v odpoledních hodinách žáci využívali internet, studovnu s asopisy apod. V letošním roce jsme se opt zamili nejen na problematiku drog, ale sledovali jsme narstající problémy šikany na školách televizní poady, tisk atd. Škola získala grant na realizaci celoroního programu s názvem Život bez drog. V rámci tohoto programu vybraní žáci ve volném ase absolvovali rzné aktivity. Besedy s odborníky a úspšnými lidmi, návštvu divadelních a hudebních pedstavení Mezi ploty a uspoádali výstavu výtvarných prací v prostorách Prev-centra.. Metodik protidrogové prevence v prbhu roku absolvoval 8 odborných pednášek, s jejichž obsahem byli vždy strun seznámeni ostatní pedagogové školy. Minimální program protidrogové prevence byl v uplynulém školním roce pestrý a pínosný pro žáky i pro uitele školy. 22. Rada školy poet, vznik, hodnocení innostii Škola nabízela rodim založení Rady školy. Pro malý zájem Rada ustanovena nebyla. Na škole psobí KPŠ. (Klub pátel školy), jehož výbor vždy pi prvních tídních schzkách projednává s vedením školy dležité otázky týkající se výchovy a vzdlání, rozpotu a hospodaení školy. V letošním roce zakoupil KPŠ pro školu sekací traktor. Výrazn tak pomohl škole s údržbou zelených ploch a pispl ke zlepšení prostedí školy. Ve spolupráci s editelem školy sehnal KPŠ sponzorské dary k uhrazení cesty hedebního souboru Musica Melodica, který škola zizuje, na soutžní festival do Holandského Neerpeltu. Dti získaly první místo. Pedseda Klubu pátel školy má k dispozici výroní zprávu školy, se kterou seznamuje rodie. Spolupráce s Klubem je velmi dobrá. Nkteré kulturní akce škola poádá ve spolupráci s Klubem (nap.masopust, Mikulášská nadílka, Zakonení školního roku), váží si jednak finanních píspvk a aktivní úastí nkterých len pi organizování spolených akcí. 23. Další formy spolupráce s rodii a ostatními partnery školy Bhem roku škola realizuje styk s rodii formou schzek a pohovor. Navíc rodie mohou prbžn navštvovat uitele v jejich konzultaních hodinách. Obas rodie využili i nabídky návštv pímo ve vyuovacích hodinách. Široké rodiovské veejnosti byla urena akce Den otevených dveí. Bhem celého dne mli rodie možnost podívat se do libovolných vyuovacích hodin. V odpoledních hodinách rodie využili k prohlídce výuky ve volitelných a nepovinných pedmtech a v zájmových kroužcích. Škola uvítala, že rodie Den otevených dveí navštívili v hojném potu a o jednotlivé innosti dti projevovali velký zájem. Vysoká úast rodi byla také již tradin ne vánoní besídce v tlocvin školy, na masopustním karnevalu a na Vysmátém dnu v závru školního roku. 11

12 Školní prostory nejsou využívány pouze žáky, ale slouží i rodim a ostatní veejnosti. V uebnách školy jsou poádány kurzy keramiky a anglického jazyka, spoleenskou místnost využívají místní organizace ke svým schzím, pednáškám a vystoupením. Po velkých povodních zorganizovala škola v msíci záí nkolik humanitárních aktivit, s cílem shromáždit finanní prostedky a vnovat je nkterým z nejvíce postižených školských zaízení. Zorganizovala sbr papíru, dražbu výtvarných prací žák, veejnou sbírku a uspoádala putovní veejnou výstavu Kuš vodo. Podailo se shromáždit ,- K. O tchto prostedcích rozhodl kolektiv pracovník školy tak, že budou vnovány MŠ pro zrakov postižené v eských Budjovicích a ZŠ Kivoklát. Dar byl použit na nákup poniených hraek v MŠ a poniených pomcek v ZŠ. Škola dlouhodob spolupracuje s DDM, který má ve škole kancelá a od roku 2003 detašované pracovišt. Spoluorganizuje sportovní soutže Poháru Prahy 6. Z 23 sportovních soutží jich 10 probhlo na pd školy. 24. Školní stravování poty stravovaných žák: 263 z toho poty žák z jiných škol: 0 poet jídelen poet výdejen ZŠ: 1 ZŠ : 0 MŠ: 0 MŠ: 0 V provozu školní jídelny vyplynula nutnost etných zmn a úprav souvisejících jednak s plnním hygienické vyhlášky 107/2001 a pak se zastaralým technickým vybavením. Na podzim škola zakoupila do školní jídelny konvektomat pro pípravu jídel pomocí páry. Bylo tak omezeno použití tuk a kvalita pipravovaných jídel ve školní jídeln se výrazn zlepšila. Dalším krokem bylo vypracování studie, která koncepn eší problém technické vybavenosti, rozmístní technologií vetn nutných stavebních úprav. V prbhu msíce ervna probhly pípravné práce k prázdninové rekonstrukci, která zabezpeí plnní hygienické vyhlášky 107/ Výjezdy žák mimo objekt školy poet výjezd poet žák Vzdlávací výjezdy - - ŠvP Lyžaské kurzy ) Školy v pírod Za pomoci vedení školy si uitelé vybírají pobyty na ŠvP individuáln. Vtšinou vyjíždjí spolen dv tídy. Trvá pokles potu žák, kteí mají zájem o školu v pírod z dvodu zvyšujících se finanních náklad na pobyt, což je dáno i tím, že ást žák je ze sociáln slabších rodin. Objekty, do kterých se vyjíždí, jsou vyuujícím známy, takže zabezpeení pobyt bývá vtšinou kvalitní. Z dvod finanních se vyjíždí na kratší pobyty, i když lékai doporuují minimáln 14 dní. Výjezdy tíd probhly v msících dubnu až kvtnu. Jedna ŠvP byla uskutenna do Nízkých Tater na Slovensku. 2) Lyžaské kurzy a kurzy plavání 12

13 Oba kurzy tvoí doplnk výuky tlesné výchovy. Kurz plavání v délce 40 hodin absolvují žáci tetích a tvrtých tíd a je hrazen školou. Lyžaské kurzy se konají každý rok v sedmém roníku, ve šk.r. 2002/03 se zúastnilo 37 žák kurzu v Peci pod Snžkou Výsledky kontrol ŠI, pípadn jiných kontrol. Ve školním roce ši školu nenavštívila. V msíci dubnu probhla kontrola školní jídelny pracovnicí hygienické stanice. Kontrola byla následnou kontrolou po pedbžném zjištní nutných úprav ve školní jídeln v souvislosti s plnním hygienické vyhlášky 107/2001. Zjištné nedostatky byly ve spolupráci s Mstskou ástí Prahy 6 v prbhu prázdnin odstranny. 27. Spolupráce školy se zahraniím, specifika zahraniní spolupráce (název partnerských subjekt, stát, druh spolupráce V dubnu se uskutenila pracovní-studijní cesta editel škol Prahy 6 do Slovinska. Cílem této cesty bylo poznání systému školství ve Slovinsku. Cesty se zúastnil editel školy. 28. Úast žák v soutžích Mat. soutž. Poítej s Kulíškem žák 3.místo Soutž v sólovém zpvu Snítka obv. kolo 4 žáci 3.místo Pražské vajíko(poetické setkání) obv.kolo 4 žáci Pythagoriáda, obv.kolo 2 žáci Soutž mladých historik 2 žáci Olympiády: Biologická olympiáda 6.ro.,obv.kolo 1 žák 7.ro.,obv.kolo 1 žák Chemická olympiáda oblastní kolo 1 žák 4.místo Matematická olympiáda obv.kolo 1 žák Olympiáda v eském jazyku 3 žáci Olympiáda v anglickém jazyku 2 žáci Sportovní soutže: MC DONALD S CUP t., 3.t. Soutž Poháru rozhlasu o putovní pohár Radia KISS - 8.,9.ro. Nebušický velikononí bh ro. 25 žák Jarní bh Hvzdou 3.,4.ro. 6 žák Úast na turnaji O pohár starosty Prahy 6. Turnaj zahrnoval 23 sportovních disciplin vtšiny z nich se škola zúastnila a obsadila celkové 2. místo Krajská soutž v plavání (DDM) 6 žák Šachový turnaj (DDM) 4 žáci Výstava fotografií dtí a mládeže Sport (DDM) Mažoretky Ddina -úast na Národním šampionátu R - mistr oblasti -úast na soutži Karlovarská íše - estný diplom -úast na slavnostním zahájení sportovních soutží Pohár Prahy 6 Hudební festival Neerpelt Holandsko soubor Musica Melodica 1. místo Exkurze s žáky Petínská rozhledna (9.ro.) noní pozorování oblohy s výkladem Organizování Dne dtí spolen s DDM a M. Prahy 6 13

14 29. Cizí státní píslušníci (zhodnotit pozitiva, pípadn negativa) stát poet žák Slovensko 2 Ukrajina 1 Francie 1 USA 1 Vzdlávání cizích státních píslušník probíhá bez problém. 30. Mimoškolní aktivity I v tomto školním roce se škola snažila nabídnout svým žákm zajímavé aktivity, které by pomohly vyplnit volný odpolední as našich dtí. 31. a) zájmové kroužky Anglický jazyk Dramatický Florbal Hra na flétnu Hra na klavír Informatika Keramika Míové hry Stolní tenis Technika administrativy Výtvarná výchova Klub mladých divák Mažoretky Musica Melodica pvecký soubor Tenis Sportovní stelba Turistický kroužek Volejbal Vtšina kroužk byla vedena pedagogy školy, ást kroužk sportovního zamení byla poádána ve spolupráci s DDM, nkteré vedly soukromé organizace. Vedení školy v roce 1997 iniciovalo zízení Centra sportu pi škole, nebo innost tohoto Centra umožuje širokou nabídku pohybových aktivit v dob volného asu nejen žákm naší školy, ale i žákm ze škol v místním regionu, kteí nemají pro tuto innost odpovídající podmínky. Tato forma zabezpeení volného asu dtí pispívá k prevenci zneužívání návykových látek a dalších sociáln patologických jev a stala se souástí školního protidrogového programu. I ve školním roce 2002/03 žáci hojn bohaté nabídky Centra sportu využívali. lenská základna Školního sportovního klubu Ddina je široká, jsou v ní zapojeni žáci I. a II. stupn. Všechny sportovní innosti probíhají pod vedením zkušených trenér a uitel tlesné výchovy. Protože Školní sportovní klub Ddina je lenem Asociace školních sportovních klub R, žáci se pravideln zúastují sportovních soutží 14

15 poádaných AŠSK. Pro všechny sportovní innosti jsou k dispozici tlocviny školy a venkovní sportovní areál s vlastními šatnami. Školní sportovní areál mohou využívat i dti, které kroužky a sportovní klub nenavštvují. Sportovišt školy využívají formou pronájm rovnž rzné sportovní organizace. Z výše uvedeného výtu nabízených aktivit vyplývá, že škola je kulturním a sportovním centrem (bohužel jediným), které slouží k využití volného asu dtí v lokalit sídlišt Ddina. 32. b) kulturní, pracovní a humanitární innosti poádané školou pro dti a veejnost Pomoc po povodních uspoádání nkolika doprovodných akcí -Sbr papíru -Dražba výtvarných prací -Uspoádání výstavy Kuš vodo -Veejná sbírka -Zapjení školních lavic a židliek vyplavené škole Riverside school -Darování výtžku dvma postiženým zaízením - MŠ pro zrakov postižené - ZŠ Kivoklát Mikulášská nadílka (ve spolupráci s KPŠ) Srdíkový den (humanitární aktivita) Vánoní besídka pro rodie v tlocvin školy Den otevených dveí Divadelní pedstavení pro pedškoláky Pípravné kurzy pro pedškoláky Masopustní karneval Rej arodjnic Organizace celoškolního projektového vyuování Projekt Praha Sportovní den dtí k MDD (ve spolupráci s DDM) Výtvarná výstava v prostorách Prev-centra Vysmátý den sportovní a zábavné soutže pro žáky a rodie v závru školního roku Slavnostní rozlouení se žáky 9. roníku 33. Rozvoj školy Škola bude pokraovat ve struktue své vzdlávací koncepce, která je zamena na rozšíenou výuku cizích jazyk. Dále bude udržovat své aktivity v oblasti primární protidrogové prevence s cílem úinn posílit odolnost dtí proti negativním vlivm návykových látek a jiných sociáln patologických jev. S tím souvisí i bohatá nabídka aktivit pro mimoškolní innost žák (nepovinné pedmty, zájmové kroužky a sport). Škola si cení nárstu zájmu svých pedagog o problematiku moderních metod výuky, jakými jsou projektové nebo kooperativní vyuování. Svdí o tom soustavné vzdlávání pedagog, absolvování pednášek, kurz a seminá s touto tematikou a sledování odborných lánk v asopisech, které škola odebírá. Ve škole se budeme stále snažit prohlubovat pro své žáky dnes již nezbytné dovednosti vyhledávání informací zavedením internetu do výuky informatiky s postupným rozšíením pro bžné využívání i v dalších pedmtech. Pro samostatné studium je otevena knihovna a studovna informaní centrum školy, kde mají žáci pístup v dopoledních i odpoledních hodinách k odborným publikacím, encyklopediím, asopism a internetu. Byly nainstalovány i multimediální poítae s internetem, které se stále dovybavují výukovými 15

16 programy. Rozšiuje se tak možnost využívání poíta nejen v pracovn informatiky, ale i v dalších prostorách školy, zejména pak v dob mimo vyuování. Poítae jsou zapojeny v síti Microsoft Windows 2000 vetn pipojení na internet pomocí bezdrátové linky. Na modernizaci výuky vynaložila škola opt nemalé finanní prostedky. V závru školního roku probhla jednání o pesunu Waldorfských tíd ze ZŠ TGM v Ruzyni do ZŠ Ddina. Škola by vyuovala podle dvou vzdlávacích program. Podle stávajícího Základní škola s modifikací pro rozšíenou výuku jazyk a podle alternativního, umožujícího vzdlávat podle Waldorfské pedagogiky. Tím by se podailo jednak vyplnit uvolnné kapacity školy, které souvisejí s úbytkem populace na sídlišti Ddina a pak nabídnout specifickou alternativu, která by mohla na ZŠ Ddina pivést nové žáky. V souvislosti s tímto pesunem budou nutné mnohé úpravy a rekonstrukce, aby provoz školy vyhovoval obma vzdlávacím programm. 34. Nové materiální zabezpeení výuky a materiáln technické zabezpeení školy Dovybavení studovny pti novými poítai s monitory Prbžné vybavování školní knihovny a studovny Informaní stánek stálé pipojení k internetu, využívaný žáky o pestávkách Vybavení uitelské ubytovny novou kuchyskou linkou Do jedné tídy zrekonstruovaný školní nábytek Úpravy a opravy sportovního areálu Doplování skladu uebnic Nákup nového videa do uebny fyziky Zaízení školního akvária Nákup konvektomatu pro pípravu jídel do školní kuchyn Úpravy ve školní kuchyni v souvislosti s plnním hyg. vyhlášky 107 Píprava studie pro celkovou rekonstrukci školní jídelny Nákup sekacího traktoru pro rozlehlý sportovní areálu z prostedk KPŠ Rozvody vody a kompletace vybavení keramické dílny Rekonstrukce sprch a umýváren u obou tlocvien Rekonstrukce anténních rozvod v budov školy Montáž protidešových stíšek nad boními vchody do školy Pípravné práce pro rekonstrukci ásti objektu v souvislosti s píchodem Waldorfských tíd Další drobné opravy a úpravy zaízení budovy Výroní zpráva o hospodáské innosti školy 16

17 Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu s 17 e odst. 2 zákona 139/1995kterým je zmnn a doplnn zákon 564/1990 Sb., o státní správ a samospráv ve školství, ve znní pozdjších pedpis. Informace obsahují údaje za hospodáský rok 2002 a skutenost k Komentá k hospodaení školy Škola je píspvkovou organizací a erpá píspvky na provoz a na mzdy, povinné odvody z mezd a uební pomcky. erpání píspvk tvrtletn dokladujeme spolu s komentáem zizovateli. Úetní uzávrky organizace rovnž zizovateli resp. Magistrátu hl.m. Prahy. Úetnictví je zpracováváno programem Gordic.Výstupem úetnictví je mj. rozvaha a výkaz zisku a ztrát naší organizace, kterou pikládáme do této zprávy za kalendání rok pedchozí a první pololetí bžného roku. Výše píspvku je závislá na potu žák školy. Ten se vlivem klesající porodnosti a stárnutí sídlišt Ddina stále snižuje. Rozpoet stanovený pro naši školu tímto zpsobem je znan nevýhodný, nebo náklady na provoz budovy jsou konstantní (údržba budovy, teplo, elektina, úklid, údržba chodník, sportovního areálu, mytí oken atd.). Naše rozlehlá a neekonomicky stavná budova spolu s rozlehlým sportovním areálem nám nedovolí erpat píspvek nepromyšlen. Nejvyšší finanní ástkou vyplacenou za energie je platba tepla ron pes milion korun. Podaí-li se provést rekonstrukci výmníkové stanice, která teplo tém nereguluje, bude úspora znaná. Finanní situaci školy nepatrn zlepšuje doplková innost školy (pronájmy hišt, tlocvien, tíd, zájmové kroužky pro dti a možnost stravování cizích strávník. Z finanních prostedk takto získaných se daí jednak vylepšovat školní prostedí a pak ulehovat rozpotu školy. 17

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I

INNOST ŠKOLY. Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE INNOST ŠKOLY Název školy: Stední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostedí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídlišt 600/I Sídlo: Blatské sídlišt 600/I, 39 8 Veselí nad

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace Výroní zpráva za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroní zprávy KrÚ JMK o innostech základních škol ve školním

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Plán práce na rok 2005

Plán práce na rok 2005 Hvzdárna v Úpici Plán práce na rok 2005 Hlavní úkoly: 1. Pednášky pro veejnost, exkurze, praktická pozorování na hvzdárn i mimo hvzdárnu, pedávání informací široké veejnosti. 3. Práce s mládeží - astronomické

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více