Outsourcing IT, jeho pínosy a úskalí pro organizaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Outsourcing IT, jeho pínosy a úskalí pro organizaci"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Outsourcing IT, jeho pínosy a úskalí pro organizaci Bakaláská práce Petra Fejtková, DiS. srpen 2009

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informaních technologií a elektronického obchodování Outsourcing IT, jeho pínosy a úskalí pro organizaci (analýza a zhodnocení provádní outsourcingu IT v organizaci) Bakaláská práce Autor: Petra Fejtková, DiS. informaní technologie, manažer projekt Vedoucí práce: Doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc. Praha srpen 2009

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakaláskou práci zpracovala samostatn s použitím uvedené literatury. V Brn dne.. Petra Fejtková, DiS.

4 Podkování Dkuji tímto Doc. Ing. Bohumilu Minibergerovi, CSc., za poskytnutí cenných rad a vedení mé bakaláské práce.

5 Anotace práce Bakaláská práce je rozdlena do ty hlavních kapitol. První kapitola se zabývá dvody, pro využívat outsourcing. Obecn popisuje outsourcing od jeho vzniku po souasné nové trendy a upozoruje na pínosy a možná rizika spojená s jeho využíváním. Ve druhé kapitole bakaláské práce je popsána analýza IT poteb organizace pomocí SWOT analýzy. Je uveden postup vytváení SWOT analýzy a její využití pi definování poteb organizace. Ve tetí kapitole jsou popsány a zhodnoceny poteby, pro které se bude outsourcing využívat. Uvádí možnosti definice poteb a hodnocení výbrového ízení dodavatele outsourcingu. Ve tvrté, poslední kapitole je ešena smlouva na outsourcing, tzv. Service Level Agreement. V kapitole je uvedena struktura a náležitosti outsourcingové smlouvy. Je navržena možná struktura outsourcingové smlouvy. Annotation The bachelor thesis is divided into four chapters. The first chapter defines outsourcing as a company activity, discusses the motivation behind it, describes its history and discusses the current trends in outsourcing. Advantages, disadvantages and risks associated with outsourcing services are discussed here as well. The second chapter analyses the needs of a model organization using the SWOT analysis, including the mechanism of building the SWOT analysis and its role in defining organization needs. The third chapter identifies and evaluates the organization needs which are suitable for outsourcing. The mechanism of identification of the organizational needs is discussed here, as well as the steps needed for successful service provider RFP (Request for Proposals). The last chapter provides a sample outsourcing service contract, so called SLA Service Level Agreement. The structure and all major requisites of an outsourcing contract are listed here.

6 Obsah Úvod Dvody outsourcingu IT Pojem outsourcing Historie outsourcingu Historie obecn Historie IT outsourcingu Dvody pro využití outsourcingu Píklad využití outsourcingu v IT Druhy outsourcingu Rozsah outsourcingu Souasné trendy outsourcingu Pínosy a úskalí outsourcingu Analýza IT poteb organizace Popis podnikání organizace Analýza silných a slabých stránek, píležitostí a hrozeb Výhody a nevýhody SWOT analýzy Sestavení SWOT analýzy ásti SWOT analýzy Urení kritických faktor rozvoje spolenosti (CSF) Oblast píležitostí a oblast hrozeb Ofense analýza Defense analýza Definování IT poteb organizace Jak definovat poteby Stanovení oblastí pro využití outsourcingu

7 3.3 Výbr dodavatele outsourcingu Návrh smlouvy na outsourcing Obecn o smlouvách Princip smluvní svobody Právní úkony Zmna v obsahu smlouvy a pedmtu smlouvy Smluvní pokuty Smlouva Service Level Agreement Licence Ochrana dat Pracovn právní aspekty Smlouva SLA (Service Level Agreement) Skladba SLA Smluvní strany Pedmt smlouvy Doba a místo plnní Pedání a pevzetí díla Platební podmínky Vlastnické právo ke zhotovovaným vcem a nebezpeí škody Zpsob provedení díla Odpovdnostní nároky Smluvní sankce Závrená ustanovení Podpisy smlouvy Virtualizace obecn Vývoj virtualizace Prbh virtualizace

8 4.10 Využití virtualizace Závr Použitá literatura Použité elektronické zdroje Ostatní zdroje Seznam použitých zkratek

9 Úvod V dnešní dob se stále více setkáváme s výrazem outsourcing a stále více firem se rozhoduje, zda outsourcing využívat. Cílem práce Outsourcing IT, jeho pínosy a úskalí pro organizaci je seznámení se s outsourcingem od jeho obecné podoby až po možnost uzavení smlouvy pro využití outsourcingu v konkrétní firm. V práci je uvedena firma Wellco Brno s.r.o., jejíž vedení v souasné dob uvažuje o ešení nevyhovujícího stavu informaních technologií práv pomocí outsourcingu. Práce je koncipována tak, aby pomohla vedení firmy získat jak obecné znalosti z oblasti outsourcingu, tak i jeden z možných postup pro zhodnocení souasných konkrétních problém v oblasti IT a návrh ešení. Jako vstupní informace jsou použita konkrétní data od spolenosti Wellco Brno s.r.o. Práce je lenna do ty hlavních kapitol. Úvod bakaláské práce nejprve seznamuje s outsourcingem v obecné form a postupn uvádí možné pozitivní i negativní stránky související s rozhodnutím o využívání outsourcingu. Je dležité, aby si firma uvdomila pínosy a nevýhody, které souvisí s využíváním outsourcingu. Definování poteb spolenosti je velice dležité proto, aby bylo jasné, v jakých oblastech konkrétn poskytne využití outsourcingu pínosy. Proto je kladen draz na definování poteb outsourcingu organizace pomocí SWOT analýzy, která pomže definovat silné, slabé stránky, píležitosti a hrozby. Definování bod pomocí SWOT analýzy pomže vedení spolenosti k rozhodnutí, pro které oblasti by bylo outsourcing vhodné využít. Na základ SWOT analýzy tedy organizace definuje své poteby, které je možné ešit pomocí outsourcingu. Vyhodnocení SWOT analýzy je ešeno pomocí ofense a defense analýzy pro pehlednost a jednoznanou vypovídací schopnost v tabulkách. Bakaláská práce též pojednává o smlouv na outsourcing tzv. Service Level Agreement smlouv, pomocí které se definují služby využívané pomocí outsourcingu. V závru práce je uvedeno možné znní smlouvy a jsou uvedeny i pasáže, které bývají problematické a je poteba jim vnovat zvýšenou pozornost. 9

10 1 Dvody outsourcingu IT 1.1 Pojem outsourcing Pojem outsourcing vychází z anglických slov out (vnjší) a source (zdroj). V eštin se výraz outsourcing pekládá jako opakované využívání externích služeb. [10] Outsourcing je proces, pi kterém spolenost deleguje vedlejší innosti a práci ze své interní struktury na externí entitu (subkontraktora) specializovaného na provádní tchto operací. [10] Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení náklad a (nebo) k zamení se na dležitjší úkoly v rámci výrobního procesu související s konkurenceschopností. [10] Spolenost využívá ke své innosti zdroje, se kterými na základ své poteby a legislativy hospodaí a vynakládá je tak, aby poskytovaly vstupy vas a v takové kvalit i kvantit, jaká je požadována pro plnní cíl podniku. Outsourcing je stav (nebo innost k nmu vedoucí), kdy vstup, který by spolenost jinak získala z takového zdroje, koupí od jiného (podnikatelského) subjektu jako službu (nebo zboží). Tím odstraní interní innosti, které souvisejí s obhospodaováním zdroje. Spolenost takto tedy od sebe zdroj odsune (out). Vloží mezi sebe a zdroj další subjekt. Outsourcingem je oznaován (výše uvedený stav), innost k tomuto stavu vedoucí (dále outsourcing jako proces) a také permanentní innost, která tento stav udržuje. Veškerá problematika outsourcingu je tedy obsažena v problému rozhodování, zda udlat nebo koupit nebo vlastnit nebo pronajmout si. [1] Outsourcing si obecn mžeme pedstavit jako nákup, pronájem nebo poskytnutí služeb, produkt a výrobk od externí spolenosti, která se zabývá poskytováním outsourcingu. Objednatel, který využívá externích zdroj, tj. outsourcingu, se mže pln soustedit na svj hlavní pedmt podnikání a spravování pro nj vedlejších inností penechává spolenosti poskytující outsourcing. Obecn se pedpokládá, že spolenost poskytující outsourcing, má problematiku poskytování outsourcingu zpracovanou tak, že pomže spolenosti, která od ní outsourcing 10

11 využívá, v první ad snížit náklady a uvolnit prostedky, aby se mohla pln zamit na hlavní cíl svého podnikání. Další obecný pedpoklad hovoí o tom, že poskytovatel outsourcingu efektivnji a kvalitnji využívá svých znalostí v oboru, ve kterém outsourcing poskytuje, než spolenost zajišující tyto poteby pomocí svých interních zdroj Vzhledem k tomu, že se nejedná o hlavní pedmt podnikání, nepedpokládá se, že vedení spolenosti bude vynakládat vtší množství prostedk do okrajové innosti, která není hlavním pedmtem jejího podnikání. [10] 1.2 Historie outsourcingu Historie obecn Poátky outsourcingu lze spojit s dlbou práce. Outsourcing tak, jak ho známe v dnešní dob, má své koeny v šedesátých letech dvacátého století. Outsourcing vznikl v USA a postupn se rozšíil do celého svta. Za poátek hromadného využívání outsourcingu je možné oznait firmu Kodak, která využila outsourcing v oblasti informaních systém. Kodak zadal správu velké ásti svého informaního systému tem externím spolenostem a mohl se tak pln soustedit na své strategické priority. [1] Spolenost IBM pro spolenost Kodak obhospodaovala datová stediska a lokální komunikaní sít, Digital Equipment Corporation mla ídit telekomunikace a Business Land ml poskytovat podporu pro osobní poítae a uživatele. Výše kontraktu spolenosti Kodak a IBM dosáhla hodnoty 500 milion dolar a dosud je jedním z nejvtších uzavených outsourcingových kontrakt. [1] Historie IT outsourcingu V osmdesátých letech minulého století zaala éra IT outsourcingu, který se zamil na správu a údržbu informaních systém. [1] V devadesátých letech pak pišel na scénu outsourcing obchodních proces, který se zabýval standardizovanými procesy v rámci administrativních aktivit a podpory. [14] 11

12 1.3 Dvody pro využití outsourcingu Návrh architektury informaního systému, realizace jednotlivých stavebních kamen této architektury formou informatických projekt, údržba a provoz jednotlivých aplikací jsou innosti, které jsou velmi nároné jak na kvalifikaci pracovník, tak na celkový objem lidských a finanních zdroj. Pro mnohé spolenosti se ukazuje jako finann a personáln velmi nároné nebo dokonce zcela nemožné, aby si všechny innosti, které souvisejí s vývojem, provozem a údržbou IS/IT, zajišovaly vlastními silami a vlastními zamstnanci. Spolenosti se proto snaží vytsnit nkteré nebo vtšinu tchto inností mimo spolenost na externí dodavatele komponent a služeb IS/IT. Jinými slovy realizovat outsourcing. Jde-li spolenost cestou outsourcingu, naráží na adu netriviálních otázek, jako napíklad: - které funkní oblasti nebo innosti je možné vytsnit, aniž by se spolenost stala neúnosn závislá na externích dodavatelích, - které innosti je nejvhodnjší vytsnit s ohledem na celkové ekonomické efekty IS/IT, - jak ešit systémovou integraci v podmínkách širokého spektra externích dodavatel. [1] Z logiky vci vyplývají následující tyi základní oblasti dvod outsourcingu, které se v konkrétních jednotlivých pípadech prolínají. Jsou to oblasti: 1. Konkurenní dvody jsou velice strategické. Jedná se o zamení na získání konkurenní výhody a tím pádem pevahy nad konkurencí. Rozhodování v této oblasti je založeno politicky nebo strategicky, tedy bez hodnocení krátkodobých pínos rozhodnutí. 2. Vcné dvody se týkají zdokonalení v oblasti hlavní innosti podnikání spolenosti. Outsourcing zajišuje pístup ke zdrojm potebných pro rozvoj na vysoké úrovni. Vtšinou jde o rozvoj, v nkterých pípadech však mže být vcným dvodem udržení tradice nebo dokonce pouhé pežití. 3. Finanní dvody jsou snížení náklad a/nebo zvýšení výnos. Pohled na tuto skupinu dvod není v literatue jednotný. 12

13 Nkteí autoi nedoporuují finanní dvody jako hlavní cíl, protože podle nich neexistují prostedky, pomocí kterých je možné exaktn takového cíle dosáhnout. Naopak nkteí považují redukci náklad za hlavní dvod outsourcingu. Finance (náklady) jsou spíše než dvodem k outsourcingu, rozhodovacím nebo hodnotícím faktorem outsourcingu. 4. Organizaní dvody, které vedou ke zjednodušení manažerské práce a zploštní organizaní struktury spolenosti. To souvisí s rostoucí specializací spolenosti, pracovník, ale i stedního managementu. [1] Podle sérií studií, které se uskutenily od roku 1991 do konce roku 1995, definoval The Outsourcing Institute 1 deset nejastjších dvod outsourcingu a potencionální výhody, které uvedenými cestami mohou být získány. Dvody jsou dále uvedeny v poadí jejich strategické dležitosti a zárove podle míry jejich úspšnosti. Prvních pt dvod je strategických, dlouhodobých, další jsou zameny na krátkodobé pínosy. - soustední na hlavní innost spolenosti, - pístup k možnostem a schopnostem na svtové úrovni, - rozšíení pínosu restrukturalizace, - sdílení rizik, - uvolnní zdroj pro jiné úely, - uvolnní kapitálových prostedk, - písun penz, - snížení operativních náklad, - zdroje nejsou dostupné intern, - nkteré innosti jsou tžko ovladatelné nebo zcela mimo kontrolu spolenosti. [1] 1 The Outsourcing Institute z New Yorku, USA je organizace zamená na výzkum trend outsourcingu na trhu USA. Jeho každoroní Trends Report mapuje tém veškerá v USA dostupná data o úspšných a neúspšných outsourcingových projektech. [1] 13

14 1.3.1 Píklad využití outsourcingu v IT Vtšina spoleností se již setkala s následujícími problémy, jako jsou - zavirované PC nebo celá datová sí, protože se vas neaktualizoval antivirový systém, - poškozená nebo smazaná data bez možnosti obnovení ze zálohy, - tiskárna netiskne v tom nejmén vhodném okamžiku, - nemžeme odeslat dležitou nabídku nebo objednávku, protože internet práv (nebo opt) nefunguje, - známý, který se o PC nebo sí ve firm stará, je na dovolené nebo nemá as v dob, kdy nastal problém, - PC stále astji padá nebo tuhne a potebuje peinstalovat apod. [11] Uzavením smlouvy SLA (Servis Level Agreement) je možné tyto problémy ešit. - nepetržit 24 hodin 7 dní v týdnu monitorovat poítaový systém a zajišovat vzdálený dohled nad všemi aktivními prvky sít, - prbžná kontrola stavu a kvalifikovaný pedpoklad dalšího vývoje IT prostedk na základ predikce reagovat a pedcházet pádm hardware, tj. reagovat na situaci díve než stav v havárii vyústí, - vasné dodání spotebních materiál pro všechny periferie, - ošetováním periferií prodloužení jejich životnosti a odstraování problém s kvalitou poítaových výstup, - ochrana, zálohování a archivace dat - promyšlená modernizace poítaového systému, instalace nového hardware a nového software, - zapjení techniky od outsourcingové spolenosti v pípad poteby náhradního provozu nebo i pro jiné krátkodobé a úelové poteby (PC, monitory, tiskárny, notebooky, projektory, plátna, digitální fotoaparáty aj.), - instalace a údržba veškeré kanceláské techniky (kopírky, faxy, telekomunikaní systémy, el. zabezpeovací systémy, kamerové systémy a mnoho dalších). [11] 14

15 1.4 Druhy outsourcingu Jednotlivé etapy outsourcingu se liší podle nabízených služeb: Produkt prodejem svých produkt se snaží dodavatel dosáhnout zisku a za funknost produktu je odpovdný zákazník. Systémová integrace fungující informaní systém je pedmtem systémové integrace Business Process Reengineering jeho pedmtem je systém ízení. Provoz systém a jeho správa zákazník vlastní všechny licence a mže se soustedit na svj pedmt podnikání. Upgrady a poizování licencí internet-sourcing. [2] 1.5 Rozsah outsourcingu Rozsah outsourcingu IS/IT je rozdlen následn. Outsourcing provozu v pípad outsourcingu provozu se spolenost využívající outsourcing IS/IT snaží o vytsnní provozu informaního systému. Hlavním dvodem, který vede spolenost k vytsnní outsourcingu provozu, je zpravidla snaha o zamení se na hlavní innost a uvolnní interních zdroj. Dalším dvodem bývá neefektivnost využívání vlastních zdroj pi správ IS/IT. Poskytovatel outsourcingu provozu organizuje a najímá zdroje potebné k provozu IS/IT s výjimkou zdroj, které bezplatn ve svém zájmu poskytuje odbratel outsourcingových služeb. [1] Outsourcing vlastnictví je charakterizován tím, že poskytovatel vlastní alespo ásten vlastní aktiva, která jsou významná pro provoz a fungování IS/IT. Píkladem vlastních aktiv je napíklad vlastnictví poíta, licencí, síových komponent nebo software. Poskytovatel IS/IT je zárove zamstnavatelem pracovník IS/IT. Jedním z dležitých aspekt outsourcingu vlastnictví je, že zákaznický podnik omezuje investice do IS/IT v ideálním pípad na nulu a poskytovatel je smluvn vázán k upgrade a investicím do vlastníkova IS/IT. Outsourcing odpovdnosti je jeden z nejdležitjších bod, který je nutno pesn definovat v outsourcingové smlouv. Je dležité co nejpesnji definovat povinnosti a podmínky, které musí vytvoit zadavatel poskytovateli, aby poskytovatel outsourcingu mohl dostát své odpovdnosti za IS/IT. Outsourcing odpovdnosti mimo odpovdnost, 15

16 která je spojena s vlastnictvím a provozem IS/IT, má komplexní odpovdnost za plnní outsourcingových služeb, které jsou uvedeny ve smlouv. Outsourcing odpovdnosti fakticky pesouvá rizika špatného fungování IS/IT na poskytovatele. Motivem pro správné a efektivní fungování IS/IT jsou sankce uvedené ve smlouv a pípadná špatná reklama pro poskytovatele. Body shop outsourcing nejjednodušší forma outsourcingu IS/IT. V pípad menší spolenosti si mže tato spolenost na jednotlivé úkoly i zakázky najímat potebné experty od spoleností specializujících se na poskytování lidských zdroj. Specializované zamstnance a úzce profilované experty poskytují zpravidla personální agentury. Jedná se o tzv. agenturní zamstnance, kteí jsou zamstnanci agentury. Eliminují se tím mzdové náklady a agenda spojená s pracovn právními vztahy. Outsourcing datového centra poskytovatel je vlastníkem vtšinou regionálního datového centra a své služby poskytuje zákazníkm, které mají své sídlo nebo poboky v daném regionu. Pístup a zpracování dat zákazník se zajišuje pomocí vzdáleného pístupu. Principem datového centra je úspora rozsahu tím, že své služby poskytuje nkolika klientm. Poskytovatel ruí za bezpenost a ochranu dat, zaruuje dobu odezvy zpracování a dostupnost dat. Sledování dodržování smluvních podmínek se vtšinou realizuje za urité asové období pomocí monitorovacího programu. Sankce za nefunknost datového centra je vhodné specifikovat jako procentuelní úspšnost pi dob dotazu u kritických on-line dotaz. Outsourcing aplikaního software je pedmtem pi outsourcingu vývoje. V pípad externího vlastnictví nebo provozu a údržby je zpravidla poskytovatel dodavatelem aplikaního software s výjimkou PC a IT aktiv, která jsou lokalizována v sídle zákazníka. Odpovdnost za definované služby, které jsou uvedeny v požadavcích IS, má vtšinou poskytovatel. Outsourcing lokálních sítí a jejich funkcí v eské Republice není píliš rozšíený. Lokální sí je v tomto pípad spravována pomocí vzdáleného pístupu pímo ze sídla poskytovatele. Dálkov je zajištno napíklad zálohování dat. Smluvn musí být co nejpodrobnji upraveno, v jakých asových úsecích a jakou formou a na jaká média se záloha bude provádt. Dále je vhodné mít zpracován plán obnovy ztracených dat, který stanoví, v jakém asovém období od pípadné pohromy zálohovaná data obnoví. Není možné, aby i v pípad živelné pohromy byla data trvale ztracena. [1] 16

17 Outsourcing WAN 2, telekomunikací, WWW serveru a EDI 3 nejvíce prostoru pro outsourcing poskytují globální telekomunikace. Náklady na vytvoení globální firemní nebo soukromé sít jsou píliš vysoké. Proto se v tomto pípad na trhu prosazují spolenosti, které tyto služby poskytují globáln. Výhodou globálních spoleností je v pípad více poboek na rzných kontinentech možnost komunikovat po celém svt s pobokami spolenosti jednotnou technologií. Spolenosti, které nejsou pipojeny k internetu, využívají outsourcing na tvorbu www stránek, prostednictvím kterých se prezentují na internetu. Správa EDI mže být realizována pomocí outsourcingu. Poskytovatel dodá a provozuje software, hardware a další služby potebné napíklad pro pevod podnikových dat z nkolika poboek do jednotného formátu. Transformaní outsourcing jedná se o speciální zpsob outsourcingu vývoje. Petransformování podnikového informaního systému na levnjší ešení. Ostatní samostatn vytsované ásti IS/IT napíklad školení, help desk, podpora PC a koncových uživatel. [1] 1.6 Souasné trendy outsourcingu V souasné dob se neustále více hovoí o celosvtové finanní krizi. Zejména finanní instituce, více než kdy jindy, hledají možnosti, jak ulehit svým nákladm, zvýšit výnosy a udržet konkurenceschopnost a krok s vývojem. Pehodnocují své do souasné doby klíové kompetence a zvažují možnosti klasického outsourcingu nebo spolupráce s konkurenty, pípadn jinými partnery. Rozhodn se však nejedná jen o využití levnjší pracovní síly pro vykonání srovnatelné práce. Každé offshoring ešení by mla provázet i zmna pohledu na poskytování služeb smrem k optimálnímu obchodnímu modelu. Jinak dojde jen k pesunu dosavadních nedostatk mimo firmu. Outsourcing znalostí nabízí vysoce kvalifikované odborníky s mezinárodn uznávanými certifikacemi za pijatelné náklady. Prostednictvím outsourcingu znalostí mohou finanní instituce tžit ze dvou globalizaních trend. [12] 2 WAN Wide Area Network je poítaová sí, která pokrývá rozsáhlé geografické území. Nejznámjší sítí WAN je internet. [15] 3 EDI Electronic Data Interchange je v pekladu elektronická výmna dat. Cílem EDI je postupn vytlait a nahradit papírové zpracování informací informacemi elektronickými. 17

18 Po celém svt se zaínají prosazovat obecn uznávané standardy, certifikace, kvalifikace, dovednosti a zkušenosti, které jsou nezbytné pro vykonávání požadovaných služeb. Zaíná být jedno, jestli je certifikovaný finanní analytik ve Spojených státech, Velké Británii nebo v Indii. Také technologický pokrok v komunikaních prostedích zrychluje tok informací a umožuje zlepšené ízení projekt na dálku. Finanní instituce tak svují tetím stranám innosti a procesy, které díve považovaly za jádro svého podnikání. Spolenosti se také již nebojí zadávat tetím stranám analýzy úvrové kvality, kalkulace datových ztrát, marketingové przkumy pevných úrokových sazeb a celou další adu inností. V rámci outsourcingu znalostí je poteba dát si pozor i na nkolik problematických míst, jako napíklad na ochranu intelektuálního vlastnictví, potencionální konflikty zájm, regulaní tlaky a ve srovnání s outsourcingem informaních technologií a obchodních proces trvalý nedostatek talentovaných odborník. Práv nedostatek talentovaných odborník je klíem k úspchu, ale zárove nejvtším problémem. Lídi na trhu s outsourcingem znalostí, kteí se zúastnili przkumu, potvrdili, že musí neustále ešit, jak zachovat a rozvíjet nezbytný znalostní potenciál svých odborník, jak a kde nalézat, pitahovat a najímat nové profesionály a udržet si ty souasné. Poskytovatelé outsourcingu znalostí musí také bedliv sledovat historický rst plat a pedpovídat v tomto smru pravdpodobné trendy na další ti až tyi roky. Nákladové rozdíly mezi rznými lokalitami v rámci jedné zem mohou být stejn významné jako rozdíly mezi jednotlivými zemmi. Zvyšující se náklady u jedné skupiny napíklad nutí poskytovatele, aby hledal potenciál u jiné skupiny v rámci té samé zem, i když zde mže panovat nedostatek potebných znalostí a schopností. Cenou za úspory tak mže být snížení nárok na kvalitu. Platí proto, že atraktivita jakékoli lokace úzce souvisí s kvalitou a množstvím dostupné pracovní síly. Kritickým faktorem je podpora tréninku, certifikací a uznávání píslušných kvalifikací. Indie má v souasné dob mezi globálními poskytovateli dominantní postavení. Indití poskytovatelé také zakládají své servisní poboky v jiných zemích. Píkladem mže být Infosys Technologies, která provozuje jedno koncové centrum v Brn. Objevují se ale i limity takové expanze. Indití odborníci zaínají být díky slábnoucímu dolaru a snižování globální konkurenceschopnosti indické ekonomiky drazí. Indii tak pomalu roste konkurence a stoupá obliba zemí, jako jsou napíklad Austrálie, Singapur nebo Kanada. [12] 18

19 Outsourcing znalostí bude mít dalekosáhlý vliv na globální finanní služby. Zásadním zpsobem se posunou hranice mezi aktivitami a procesy, které se budou zadávat tetí stran a které ne. V eské republice se zatím k outsourcingu pistupovalo velmi opatrn, ale i to se postupn mní. eské firmy pedevším postrádají IT odborníky s dlouhodobými zkušenostmi. Meziron je zaznamenán až padesáti procentní nárst zájmu o outsourcing. Firmy tak získávají potebné know-how bez toho, aby musely IT odborníky dlouhodob zamstnávat. [12] 1.7 Pínosy a úskalí outsourcingu Ekonomické výhody jsou jedním z nejvýznamnjších ukazatel, které spolenosti nejvíce zajímají. Outsourcingové ešení mže firm pímo nebo nepímo snížit náklady. Mezi pínosy outsourcingu patí zejména (podle [1] a [2]): Soustední se na hlavní innost spolenosti. Jedná se o odsunutí komplementárních podnikových inností vn spolenosti za úelem využití vlastních zdroj pro hlavní pedmt podnikání. Jedná se o odsunutí doplkových funkních oblastí. Spolenost mže své zamení rozšiovat. Operaní detaily pebírá outsourcingový partner, spolenost se mže tím pádem zamit na širší obchodní téma nebo na úkoly, které jsou v souladu s jeho obchodním zamením. Outsourcing je nástrojem zmny organizaní struktury, který mže v ideálním pípad zajistit efektivnjší využití zdroj podniku pi snaze lépe reagovat na poteby a pání zákazníka. Nové technologie bez vedlejších náklad a jejich rychlejší nástup. Outsourcing dovoluje firmám stát se partnery expert. Nejvýraznjší výhodou využití outsourcingu je snadnjší a v rámci tržního prostedí automatický posun ke svtové úrovni a tendence na svtové úrovni setrvat. Podstatou poskytovatel outsourcingu je pinést klientm služby ve svtovém rozsahu a na svtové úrovni. Podobn jako se spolenosti snaží vytsnit urité funkní oblasti, aby se mohly zamit na hlavní innosti podniku, poskytovatelé své prostedky vkládají na poskytování služeb, které vyplývají z jejich zamení. 19

20 Odpadá odpovdnost za oblast a za její ízení. Poskytovatel je odpovdný za svenou oblast. Na svoji odpovdnost nese rizika a problémy vyplývající z outsourcingu. Dležité je dobe smluvn upravit, jaké zdroje zákazník poskytovateli dá k dispozici a na druhou stranu musí být upraveno, jaké sankce mže spolenost po poskytovateli požadovat. Rozložení náklad a redukce investic. Spolenost, která vše dlá intern s využitím pouze vlastních zdroj, patrn vynaloží více prostedk na výzkum a vývoj, než by zaplatila externí spolenosti, která je specializovaná a má nižší náklady. Uzavením outsourcingové smlouvy má spolenost pehled o budoucích nákladech na provoz. Investice do upgrade a inovacích má za úkol poskytovatel. Písun penz. Obvykle dochází k pesunu aktiv od spolenosti k poskytovateli. Software a licence, které jsou využívány v oblasti outsourcingu, jsou obvykle prodány poskytovateli. Poskytovatel pak tyto zdroje využívá i pro poskytování služeb jiným klientm. Prodej pro spolenost znamená písun penz. Rozdíl mezi tržní a úetní hodnotou je vlastn pjka, kterou spolenost poskytovateli splácí v cen služeb v prbhu kontraktu. Možnost snadnjší fúze spoleností. Využití outsourcingu pro více poboek stejné spolenosti jedním poskytovatelem dává možnost jednodušší fúze spoleností nebo poboek využívající stejného poskytovatele. Zvýšení kvality služeb. Dá se pedpokládat, že spolenost, která zajišuje neklíovou innost intern, se nebude pln soustedit na zlepšování a zvýšení kvality služeb. Nebude mít zájem investovat do neklíové innosti. Poskytovatel, jehož pedmt podnikání je stejný jako outsourcingová innost, kterou poskytuje, má zájem na zkvalitování a rozšiování svých služeb. 20

21 Jako všechna ostatní rozhodnutí i rozhodnutí o využití outsourcingových služeb s sebou nese uritá rizika. V literatue [1] a [2] se uvádjí tato rizika outsourcingu: - nízká operabilita, - nevratnost rozhodnutí, - vysoké náklady na pípadnou zmnu poskytovatele outsourcingu, - rizika zadavatele (riziko nízké úrovn outsourcingu, krachu poskytovatele, uvíznutí v zastaralé technologii), - nekontrolovatelné toky vnitních informací mimo spolenost, - obtížn kvantifikovatelné pínosy, - závislost na know-how poskytovatele, - riziko úniku citlivých dat o klientech, - riziko postupné eroze kvality. 21

22 2 Analýza IT poteb organizace 2.1 Popis podnikání organizace Majitel: Obor podnikání: Kapacita: Právní forma spolenosti: soukromý podnik stavebnictví výmna oken 20 zamstnanc spolenost s ruením omezeným Popis podnikání - výmna starých devných oken za plastová, - zednické práce (zapravení oken), - montáž parapet, - montáž žaluzií, - úklidový servis, - není výrobcem plastových oken. Bakaláská práce se zabývá možností využití outsourcingu IT pro stavební spolenost psobící na trhu v eské republice. Jedná se o spolenost s.r.o., která se zabývá výmnou starých oken v domech za plastová. Spolenost má v souasné dob pibližn 20 zamstnanc. Vzhledem k malé velikosti spolenosti není využíván žádný souhrnný informaní systém. Data jsou shromažována a evidována pomocí balíku Microsoft Office (Word a Excel). Spolenost vlastní osm PC. Data z tchto PC jsou centráln zálohována na server. Server slouží v souasné dob pouze pro zálohování dat a pro vzdálený pístup úetní spolenosti a vedení spolenosti. Veškerý hardware, software a licence jsou majetkem spolenosti. IT jsou spravovány nahodile a pouze, když nastane njaký problém. V pípad problému se rychle hledá ešení a zpravidla vzniklý problém eší prostednictvím nkoho známého, který se alespo trochu vyzná v hardware nebo software podle toho, s ím je aktuáln problém. Nákup hardware a software probíhá obdobn, tedy neplánovan a až v pípad problém nebo nastalé situace. 22

23 IT nejsou nijak usmrovány a rozvoj a nákup nových IT prakticky neprobíhá, eší se až nastalé problémy nebo náhlý nápad ve vedení spolenosti, že by se mlo nco zaít obnovovat a dlat lépe. 2.2 Analýza silných a slabých stránek, píležitostí a hrozeb SWOT analýza je metoda, pomocí které se dají identifikovat silné (strengths), slabé (weaknesses), píležitosti (opportunities) a hrozby (threats) projektu, typu podnikání nebo hospodáského prostedí. Název SWOT analýzy je vytvoen z poáteních písmen anglických názv. SWOT analýzu vyvinul Albert Humprey, který v šedesátých a sedmdesátých letech vedl výzkumný projekt na Stanfordov univerzit. Pi projektu byla využita data od pti set, v té dob nejvýznamnjších amerických spoleností. [14] Ne každá spolenost má dostatek prostedk pro etné analytické innosti nebo drahé, ale kvalitní marketingové výzkumy. Mimo to, kvalitní marketingový výzkum mže trvat pomrn dlouhou dobu a v situaci, kdy se spolenost potebuje rychle rozhodnout, nemusí mít potebné podklady k dispozici. V takovém pípad se nabízí SWOT analýza, která informace potebné pro budoucí rozhodování získává empiricky, tedy zkušenostmi. [13] Výhody a nevýhody SWOT analýzy Rychlost a relativní jednoduchost SWOT analýzy patí mezi její hlavní výhody, takže si každá spolenost mže svoji SWOT analýzu vytvoit sama levn a v pomrn krátké dob. Pedpokladem správného zpracování analýzy je to, že se na její realizaci bude podílet co možná nejvíce pracovník napí spektrem celé firemní organizaní struktury. V pípad, že bude na analýze pracovat omezená skupina z jedné hierarchické skupiny, nap. pouze management, mže dojít k velkému zkreslení, k chybným závrm a tím ke zmaení celé práce i k ohrožení úspšnosti projektu. Mžeme totiž pedpokládat, že management nebude chtít piznat slabé stránky spolenosti nebo projektu a dojde k podceování slabých stránek a pecenní stránek silných. Tomu lze pedejít jen tím, že na SWOT analýze se bude podílet co nejširší spektrum zamstnaneckých skupin, aby se vystihly všechny dležité stránky projektu. [13] 23

24 2.2.2 Sestavení SWOT analýzy Uvedený postup sestavení SWOT je uveden jako obecný píklad. Jedná se pouze o jednu z možností, jak pi sestavování SWOT analýzy postupovat. Informace jsou nosnou konstrukcí každé SWOT analýzy. Zdrojem tchto informací mohou být pedevším vlastní zamstnanci na všech hierarchických úrovních. V první fázi se získávají individuální námty od jednotlivých zamstnanc formou dotazník. Informace z dotazník jsou pak zdrojem rozsáhlého souboru informací. Dalším krokem je hodnocení významnosti jednotlivých návrh pi kolektivní diskusi a jednotlivé návrhy se seadí podle významnosti podle vlivu na projekt. [13] ásti SWOT analýzy Analýza SWOT se skládá ze ty hlavních ástí. Jedná se o silné a slabé stránky spolenosti nebo projektu, potencionální píležitosti a hrozby. Jádro SWOT analýzy spoívá v nalezení co nejvtšího množství charakteristik a píklad v rámci každé skupiny a jejich vzájemném porovnání. Je dležité pravdiv zhodnotit situaci a oteven piznat slabé stránky, což v pípad managementu spolenosti bývá komplikovanjší. Z podceování a zatajování i malých problém se v budoucnu mže stát vážná a obtížn ešitelná nebo dokonce neešitelná situace. Silné a slabé stránky se týkají spolenosti nebo projektu a píležitosti a hrozby picházejí nejastji z okolí spolenosti. [13] Silné stránky jakákoli silná stránka je úspchem spolenosti. Možnosti existuje celá škála v závislosti na typu organizace. Píkladem mže být velikost spolenosti, kvalitní vedoucí se zkušenostmi, moderní technologie, know-how, optimální množství financí pro další rozvoj spolenosti, zdraví spolenosti, úelná organizaní struktura, flexibilita, dobré jméno spolenosti, unikátní a kvalitní výrobky, spolehliví a stálí dodavatelé a odbratelé, dobe zmapovaný trh, kvalitní a rychlý servis a mnoho dalších. [13] Slabé stránky jsou opaným stavem stránek silných. Jako píklad uveme nedostatené pochopení marketingových a reklamních kampaní ze strany vedoucích pracovník, špatnou kvalitu surovin, špatné výrobní postupy, nedostatená komunikace na rzných stupních ízení, nedostatená nebo žádná výstupní kontrola, nedostatek obchodních dovedností, 24

25 nedostatené kapacity pro uspokojení poptávky na trhu, nepíznivá legislativa vi aktivitám spolenosti, píliš úzký nebo naopak píliš široký sortiment výrobk. [13] Píležitosti pinášejí potencionální užitek pro spolenost. Využitím píležitostí mže spolenost získat konkurenní výhodu nebo finanní prostedky. Píležitosti vtšinou picházejí zvení. Píkladem mže být navázání kontakt s novými partnery, možnost expandovat na nové trhy, zájem investor, nové píležitosti pro investice. [13] Hrozby pedstavují opt opak píležitostí. Píkladem hrozby mže být vstup nové a silné konkurence, která ohrozí vybudovanou situaci spolenosti na trhu, možná akvizice spolenosti ze strany konkurence, nestabilní politická situace v regionu psobení spolenosti, živelné pohromy, odchod pro firmu klíových pracovník, ztráta dobrého jména spolenosti. [13] Analýzou silných a slabých stránek sumarizujeme souasný stav spolenosti nebo projektu. Oproti tomu analýza potencionálních píležitostí a hrozeb je rozborem možného budoucího stavu. Aby se zjistilo co možná nejvíce potencionálních píležitostí a hrozeb ze všech stran, je dobré uplatnit jednoduchou pomcku, takzvanou PEST analýzu 4. Cílem spolenosti je maximalizovat silné stránky a realizovat píležitosti a eliminovat co nejvíce slabých stránek a možná ohrožení spolenosti nebo projektu. Ne všechny píležitosti nebo hrozby psobí na spolenost stejnou silou a pinášejí stejn velká pozitiva nebo negativa. Tady je možné využívat takzvaného obecného Paretova pravidla 80/20 5, se kterým se setkáváme každý den, aniž bychom si ho uvdomovali. Podle Paretova pravidla napíklad pouze 20 % zákazník pinese až 80 % obratu nebo teba 20 % potencionálních hrozeb mže zpsobit 80 % finanních ztrát. Je poteba vdt, co patí do tch 20 %, které mají tak velký vliv na výsledek. Proto je ped uplatnním Paretova pravidla nutné uspoádat jednotlivé položky postupn od tch nejzávažnjších nebo od tch nejvíce výhodných v pípad píležitostí. [13] 4 PEST analýza zkoumá okolí spolenosti z hlediska politicko-právního, ekonomického, sociálního a technologicko-technologického. [13] 5 Podle Paretova pravidla napíklad pouze 20 % zákazník pinese až 80 % obratu nebo teba 20 % potencionálních hrozeb mže zpsobit 80 % finanních ztrát. Je poteba vdt co patí do tch 20 %, které mají tak velký vliv na výsledek. Proto je ped uplatnním Paretova pravidla nutné uspoádat jednotlivé položky postupn od tch nejzávažnjších nebo od tch nejvíce výhodných v pípad píležitostí. [13] 25

26 2.2.4 Urení kritických faktor rozvoje spolenosti (CSF) Strengths silné stránky 1. Existence poítaové sít, která umožuje sdílení soubor a databází vytvoených pomocí nejjednoduššího ešení a to pomocí Microsoft Excel. 2. Sí je využívána bez závažnjších výpadk. 3. Pítomnost serveru, který slouží pro centrální ukládání dat. Možnost pipojení pomocí vzdáleného pístupu na server. Data jsou zálohována centráln na serveru. 4. Úetnictví je spravováno úetní firmou, která data získává pímo pístupem na server. K vedení úetnictví je využíván ekonomický a úetní software Pohoda. 5. Sjednocení kanceláského software. Na všech PC je nainstalován operaní systém Windows XP. 6. Existence www stránek a na nich umístného poptávkového formuláe umožuje potencionálním zákazníkm zadat poptávku pímo na www stránkách a pi malém objemu zakázky umožuje pímo vygenerovat základní cenu za zakázku. 7. Internet je využíván jak pro pijímání, tak pro odesílání již zpracovaných nabídek klientm. 8. Využívání internetu pro odesílání nabídek s sebou nese vysokou flexibilitu pi reakci na požadavky klient. 9. Spolenost pi objednávání materiálu využívá objednávkový software od svých dodavatel. [14] Weaknesses slabé stránky 1. Chybjící podpora IT. Nikdo ze zamstnanc nemá ve své kompetenci a odpovdnosti rozvoj a spravování IT. 2. Neexistence IT strategie. Není definován rozvoj IT ani potebné zdroje pro inovace a rozvoj. 3. Neexistence jednotného informaního systému. Data jsou ukládána pouze pomocí Microsoft Excel a bez znalosti jejich umístní není jednoduché intuitivn se v jejich umístní orientovat. 4. Neexistuje metainformaní systém, který by shromažoval a ukládal aktuální informace o fázi, v jaké se nacházejí zpracované nabídky a zakázky. 5. Práva na pístup uživatel do jednotlivých sekcí sít a složek jsou nedostaten nebo vbec definována. [14] 26

27 Opportunities píležitosti 1. Zavedení a využívání jednotného informaního systému by pineslo jednodušší a pehlednjší získávání informací. 2. Software pro kalkulaci a naceování zakázek by zkrátil dobu, která je nyní potebná pro zpracování zakázek a jejich doruení ke klientovi. 3. Podpora školení práce s PC a jednotlivými programy ze strany vedení spolenosti by pomohla zefektivnit práci se stávajícím software. 4. Pravidelný upgrade by pedešel komplikacím s neaktuálností software. [14] Threats hrozby 1. Výpadek sít nebo jakýkoli problém s PC se eší až pi vzniku problému. 2. Jelikož vtšina materiálu je objednávána pomocí u nebo dodavatelského software, výpadek zpravidla ohrozí domluvené harmonogramy montážních prací u klient z dvodu chybjícího materiálu. 3. Neexistuje help desk. ešením je zpravidla kontakt se známým nkoho známého, který dané vci alespo trochu rozumí. Velmi dlouhá doba (až nkolik dní) do vyešení problému. 4. Není definován koncept rozvoje a inovování software a hardware. Software a hardware je nakupován a instalován bez existujícího plánu rozvoje a bez detailních znalostí pouze na doporuení. 5. Pi výpadku nebo poruše serveru není možný pístup k datm. 6. Rznorodost dodavatel IT s sebou nese riziko vysokých náklad. (jedna spolenost peinstaluje nebo doporuí zcela jiné ešení než ta ped ní). [14] Oblast píležitostí a oblast hrozeb Abychom mohli definovat oblast píležitostí (ofense analysis) a oblast hrozeb (defense analysis), piadíme silné stránky k píležitostem a slabé stránky k hrozbám. Vyhodnocení významnosti faktor. Pro hodnocení faktor je výhodné porovnání silných a slabých stránek spolenosti se silnými a slabými stránkami nejvtších konkurent. [1] 27

28 Jeden z doporuených postup jak uvádí [1], aby hodnocení všech získaných faktor provedli všichni lenové vrcholového vedení spolenosti a souasn také externí poradci pomocí uvedené stupnice hodnocení: S (strong) velmi významný faktor. Vhodná reakce na tento faktor pispje ke zvýšení konkurenceschopnosti spolenosti. Ohodnocení 9 bod. M (medium) stedn významný faktor. Má pímý vliv na konkurenceschopnost spolenosti. Ohodnocení 3 body. W (weak) málo významný faktor, který nemá pímý vliv na konkurenceschopnost a ekonomiku spolenosti. Ohodnocení 1 bod. 2.3 Ofense analýza V tabulce 1 je znázornn výsledek ofense analýzy (nejvyšší dosažené bodové skóre). Uvedená tabulka pro SWOT analýzu byla zpracována na základ mého subjektivního hodnocení. Objektivní výsledk by bylo dosaženo tím, že by se na této analýze, zejména z pohledu významnosti jednotlivých kriterií podílelo celé vedení spolenosti nebo alespo jeho reprezentativní ást. Nicmén pokud by vedení spolenosti dosplo k názoru, že je zapotebí nkterá kritéria pehodnotit, není problém toto uinit. [16] 28

29 zavedení jednotného informaního systému by pineslo jednodušší získávání informací Opportunities software pro kalkulaci a naceování zakázek by zkrátil dobu pro zpracování zakázek a jejich doruení ke klientovi podpora školení práce s PC a jednotlivými programy pravidelný software upgrade existence poítaové sít, která umožuje sdílení soubor a databází W M W S 14 strengths sí je využívána bez závažnjších výpadk M W W W 6 pítomnost serveru, možnost pipojení pomocí vzdáleného pístupu na server. Data jsou zálohována centráln na serveru S W S W 20 úetnictví je spravováno úetní firmou W W M S 14 sjednocení kanceláského software. Na všech PC je nainstalován operaní systém Windows XP M M W M 10 existence www stránek W W M W 6 internet je využíván jak pro pijímání, tak pro odesílání již zpracovaných nabídek W W S M 14 klientm vysoká flexibilita na požadavky klient M S W W 14 spolenost pi objednávání materiálu využívá objednávkový software od svých W W W S 12 dodavatel Tabulka 1. Ofense analýza 29

30 2.4 Defense analýza Výsledky bodového hodnocení tabulky 2 ukazují, že outsourcing by ml být zamen na rozvoj a strategii IT. Dále by ml být vyešen help desk a problém s rznými dodavateli by vyešil poskytovatel outsourcingu jako jediný dodavatel kompletního ešení IT. Uvedená tabulka pro SWOT analýzu byla zpracována na základ mého subjektivního hodnocení. Objektivní výsledk by bylo dosaženo tím, že by se na této analýze, zejména z pohledu významnosti jednotlivých kriterií podílelo celé vedení spolenosti nebo alespo jeho reprezentativní ást. Nicmén pokud by vedení spolenosti dosplo k názoru, že je zapotebí nkterá kritéria pehodnotit, není problém toto uinit. [16] 30

31 Threats výpadek sít nebo problém s PC se eší až pi vzniku problému vtšina materiálu je objednávána pomocí u nebo dodavatelského software, výpadek ohrozí domluvené harmonogramy montážních prací software a hardware je neexistuje help desk. nakupován a Velmi dlouhá instalován bez doba (až nkolik existujícího plánu dní) do vyešení rozvoje a bez problému detailních znalostí pi výpadku nebo poruše serveru není možný pístup k datm rznorodost dodavatel IT s sebou nese riziko vysokých náklad chybjící podpora IT M W S S M M 28 weaknesses neexistence strategie neexistence jednotného informaního systému. neexistuje metainformaní systém IT práva na pístup uživatel jsou nedostaten nebo vbec definována M M S S M M 30 W W W W W S 14 W W W W W W 6 M W S M W S Tabulka 2. Defense analýza 31

32 3 Definování IT poteb organizace Pro definování IT poteb se využijí výstupní data z ofense a defense analýzy, která nám pomohou urit nejdležitjší oblasti, ve kterých by bylo vhodné a užitené využít outsourcing. [16] 3.1 Jak definovat poteby Dležitou souástí využití outsourcingu v oblasti IT je co možná nejpesnjší definování poteb, pro jaké oblasti svého podnikání a jakým zpsobem bude spolenost outsourcing využívat. Definování poteb by mlo být souástí zadávací dokumentace nebo poptávkového dokumentu. Z popisu definice poteb by ml poskytovatel outsourcingu poznat skutené poteby zadavatele. Podrobným definováním poteb se eliminuje etnost doplujících otázek od potenciálních dodavatel ped vypracováním cenové nabídky. Pesto se doplujícím otázkám nelze zcela vyhnout v pípad, že poteby definuje nkdo, kdo dané problematice dostaten nerozumí nebo má nepesné informace o tom, jak by daný pedmt outsourcingu ml být ešen. Definice poteb by mla obsahovat obecnou definici toho, co bude zadavatel od dodavatele požadovat, a návrh ešení. Další možností je poteby definovat v bodech pouze rámcov a ešení ponechat zcela na uchazei výbrového ízení, který má o danou zakázku zájem. Spolenost definuje pouze rámcové body a uchaze o zakázku navrhne ešení. Definovat pouze body je výhodné v pípad, že spolenost se nechce zabývat detailním popisem požadovaných služeb nebo nemá žádné vlastní odborníky v oblasti IT, kteí by jí pomohli definovat alespo body požadovaného ešení. V pípad nemožnosti definovat body poteby spolenosti je možné, aby si spolenost najala odborníka z oblasti IT, který by nezávisle zhodnotil a dohlížel na postup outsourcingu. I v pípad, že spolenost bude ešit zavedení outsourcingu s externí osobou, je nezbytn nutné, aby tato externí osoba mla pístup ke všem potebným datm. Ideálním ešením je konzultace se zamstnancem spolenosti, který alespo z uživatelského hlediska zná souasný stav fungování IT. 32

33 Nemžeme totiž pedpokládat, že externí osoba sama za krátkou dobu dokáže získat dostatek informací potebných pro zavedení a definování služeb pro využití outsourcingu. V pípad bodové definice poteb se ale zadavatel vystavuje riziku, že podané nabídky nebude moci jednoduše vyhodnotit z toho dvodu, že každý uchaze mže zadanou potebu vyešit zcela jiným zpsobem a navrhnout jiný zpsob ešení. [7] 3.2 Stanovení oblastí pro využití outsourcingu Pro stanovení oblastí pro využití outsourcingu použijeme výstupy z ofense a defense analýzy, které pehledn podle dosaženého bodového skóre zobrazují oblasti vhodné pro využití outsourcingu. 1. Organizace nemá zajištnou dostatenou podporu IT. Chybí vypracování IT struktury. 2. Není ešen help desk a service desk. 3. Využití IT není v organizaci dostaten koordinováno z dvodu rzných dodavatel. 4. Není provádn pravidelný upgrade software. 5. Školení uživatel pro zefektivnní práce s programy se neprovádí. Dle výše uvedeného by bylo vhodné, aby vedení spolenosti Wellco Brno s.r.o.: 1. Stanovilo zodpovdnou osobu (vedení IT oddlení), která by komplexn zodpovídala za využívání a zavádní IT v organizaci. 2. Specifikovalo systémového integrátora, který by definoval základní vazby mezi rznými dodavateli a zabezpeil správu a ízení IT pomocí vhodné metodiky (nap. COBIT nebo ITIL). Cobit (Control Objectives for Information and related Technology) umožuje prezentovat IT innosti okolí, které nemá detailní znalosti z oblasti IT prostedí a IT technologií. Pomocí COBIT lze vytvoit rámec pro ídicí a kontrolní systém, který bude fungovat nad IT prostedím a bude nastaven v souladu s ostatními ídicími a kontrolními systémy využívanými v podniku. [17] ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je urený pro manažery IT na všech úrovních ízení. Poskytuje prakticky použitelný návod pro uchopení managementu zdroj, požadavk, událostí, prvk infrastruktury IT. [17] 33

34 3. V rámci ízení a správy IT, po porad se systémovým integrátorem, zavedlo nejen systémovou podporu (metodiku), vetn aplikací, ale také vhodný softwarový nástroj umožující sbr, evidenci, ešení a vyhodnocování požadavk uživatel na innost útvaru IT. 4. Zabezpeilo pravidelný upgrade software. 5. Povilo odpovdného pracovníka zpracovat plán školení pro jednotlivé uživatele software. Pravidelné školení by pomohlo zefektivnit práci uživatel se softwarem. ešení tchto požadavk si zejm vynutí finanní náklady znaného rozsahu a to zejména pro oblast lidských zdroj z oblasti IT, které jsou finann velice nákladné. Mzdy v oboru IT a telekomunikací v R Délka praxe 0 1 rok 1 3 roky 3 5 let 5 let a více Vývojái Vedoucí týmu Programátor C Programátor Java Programátor (HTML + PHP nebo ASP) Programátor ABAP Databázový programátor Správa systém Administrátor MS Administrátor Unix Help desk/hw technik Administrátor aplikací ERP Obchod Account Manager Key Account Manager Obchodní editel Management editel spolenosti, CEO (IT a telekomunikace) IT Manager, CIO Project Manager Ostatní Analytik Konzultant ERP, CRM, MIS, DMS, ITIL Telekomunikaní specialista Konzultant sítí Údaje uvádjí mzdu za msíc v tisících K. Tabulka 3. Mzdy v oboru IT a telekomunikací v R[4] 34

35 3.3 Výbr dodavatele outsourcingu Pro výbr dodavatele outsourcingu je poteba zpracovat zadávací dokumentaci k výbrovému ízení. Je dležité stanovit mítka, na základ kterých se budou nabídky vyhodnocovat, jaké metody vyhodnocování nabídek budou použity. Správn zpracovaná zadávací dokumentace pomže vyhodnotit nabídky dodavatel podle mítek uvedených v zadávací dokumentaci. Uvedený výet vychází z obecných znalostí zpracování zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace má své náležitosti dle obecných zvyklostí, jako jsou: - identifikaní údaje zadavatele (název spolenosti, identifikaní íslo, daové identifikaní íslo, telefonní a faxový kontakt, , sídlo spolenosti a poboky, která dodavatele vybírá, osoba oprávnná jednat za firmu), - údaje o zadávací dokumentaci (textová ást dokumentace, pesná specifikace zakázky), - náklady na zadávací dokumentaci, - dodatené údaje k zadávací dokumentaci, - možnost prohlídky místa plnní, - závaznost nabídky, - lhta pro podání nabídky, - adresa pro podání nabídky, - potvrzení a pevzetí nabídky, - pesná specifikace zakázky, - cena zakázky, - dlení zakázky z hlediska etap realizace, - podmínky pro otevírání nabídek, - požadavky na zpsob zpracování ceny v nabídce, - platební podmínky, - výše základního jmní, - plnní zakázky subdodavatelem, - prokázání zpsobilosti zakázku realizovat. [7] 35

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více