Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 536/2011 RM 19 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 537/2011 RM 19 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Vilém Zeiner, p. Zdeněk Kašpárek. 538/2011 RM 19 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení : 2129/2010-RM 70, 177/2011-RM 7, 482/2011-RM 17, 490/2011-RM 17, 499/2011-RM 17, 500/2011-RM 17, 501/2011-RM 18, 502/2011-RM 18, 503/2011-RM 18, 504/2011-RM 18, 505/2011-RM 18, 506/2011-RM 18, 507/2011-RM 18, 508/2011-RM 18, 509/2011-RM 18, 511/2011-RM 18, 512/2011-RM 18, 517/2011-RM 18, 518/2011-RM 18, 519/2011-RM 18, 520/2011-RM 18, 529/2011-RM 18, 530/2011-RM 18, 531/2011-RM 18, 532/2011-RM 18, 534/2011-RM 18, 535/2011-RM 18. 1

2 539/2011 RM 19 Návrh termínů jednání Rady města a Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou v roce 2012 RM po projednání bere na vědomí návrh termínů jednání Rady města a Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou v roce /2011 RM 19 Stanovení celkového počtu zaměstnanců města Lipník nad Bečvou zařazených do Městského úřadu Lipník nad Bečvou RM po projednání stanoví na základě ustanovení 102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců města Lipník nad Bečvou zařazených do Městského úřadu Lipník nad Bečvou s účinností od na 76 zaměstnanců dle důvodové zprávy. 541/2011 RM 19 Doplněk č. 4 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje na základě ust. 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Doplněk č. 4 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou s účinností ode dne /2011 RM 19 Vyhlášení záměru prodeje dlouhodobého hmotného majetku Schválení návrhu kupní smlouvy prodeje dlouhodobého hmotného majetku 1. RM po projednání vyhlašuje záměr prodeje dlouhodobého hmotného majetku - osobní automobil Škoda Felicia LXI EFF 613, hatchback, PRK 30-20, za těchto podmínek: - dlouhodobý hmotný majetek osobní automobil Škoda Felicia LXI EFF 613, Hatchback, PRK 30-20, bude odprodán nejvyšší nabídce, přičemž nabídka nesmí být nižší než Kč (třitisíce korun), - kupující při přeregistraci vozidla v registru silničních vozidel uhradí tzv ekologickou daň (poplatek na podporu sběru a využití autovraků dle 37e zákona č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), ve stanovené výši a náklady spojené s přeregistrací vozidla v registru silničních vozidel, - kupní smlouva bude podepsána do 15 dnů od skončení lhůty pro podání nabídky na odkup dlouhodobého hmotného majetku, - kupující uhradí kupní cenu na účet města do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy, - v případě neuhrazení kupní ceny do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy nebo odstoupení zájemce s nejvyšší nabídkou od záměru koupě nastupuje v pořadí druhá, případně další nejvyšší nabídka na odkup dlouhodobého hmotného majetku. 2

3 2. RM: a) ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zveřejnit záměr prodeje výše uvedeného dlouhodobého hmotného majetku za stanovených podmínek po dobu 15 dnů, T: b) zmocňuje starostu podpisem kupní smlouvy, a to v případě prodeje dle bodu 1, T: c) ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka v případě, že nebude na základě vyhlášeného záměru prodeje výše uvedený dlouhodobý hmotný majetek do za stanovených podmínek odprodán, zajistit provedení fyzické likvidace dlouhodobého hmotného majetku v souladu s platnými právními předpisy. T: /2011 RM 19 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 20B v Domě s pečovatelskou službou, ul. Souhradní č. 1393, Lipník nad Bečvou, s panem Jiřím Urbanem a paní Danuší Urbanovou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2011 RM 19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků 1. RM po projednání schvaluje a) uzavření veřejnoprávních smluv na projednávání přestupků orgány města Lipník nad Bečvou namísto orgánů obcí Bohuslávky, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice, Lhota, Osek nad Bečvou, Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou a Veselíčko v rozsahu stanoveném 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, b) předložené návrhy veřejnoprávních smluv. 2. RM pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv. 3. RM ukládá vedoucímu Odboru vnitřních věcí projednat se starosty obcí uzavření veřejnoprávních smluv a jejich předložení Krajskému úřadu Olomouckého kraje k udělení souhlasu. T: do

4 545/2011 RM 19 Revokace části usnesení č. 2028/2010 RM 68 Sňatkové dny pro rok RM po projednání revokuje usnesení č. 2028/2010 RM 68, část schválení názvu nového místa pro konání slavnostních obřadů ve správním obvodu Městského úřadu Lipník nad Bečvou. S účinností od je nový název místa pro konání slavnostních obřadů společenský sál v Zámecké konírně, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I Město, Bratrská čp RM po projednání schvaluje pro rok 2012 navržené dny, jako termíny sňatkových dnů pro společenský sál v Zámecké konírně, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I Město, Bratrská čp. 358, a to v době od 09:00 do 14:00 hodin. 3. RM ukládá vedoucímu Odboru vnitřních věcí zajistit zveřejnění schválených sňatkových dnů pro rok 2012 na vývěsce městského úřadu a webových stránkách města. T: do /2011 RM 19 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na oděv, obuv a textil 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů. 2. RM pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů. T: /2011 RM 19 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas příspěvkové organizaci Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ k čerpání finančních prostředků z investičního fondu ve výši ,- Kč na údržbu a opravy v budově organizace. 2. RM ukládá a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace T: b) ředitelce příspěvkové organizace realizaci investiční akce T:

5 548/2011 RM 19 Kovaná plastika pro město Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit pořízení kované plastiky CHODNÍKOVÉ SLOUPKY od autora Oldřicha Bartoška pro město Lipník nad Bečvou za podmínek a cenu dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2011 RM 19 Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o omezení provozní doby hostinských provozoven 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku o omezení provozní doby hostinských provozoven. 2. RM ukládá starostovi předložit Obecně závaznou vyhlášku k projednání ZM. T: /2011 RM 19 Zadání veřejné soutěže Rekonstrukce budovy kina, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné soutěže na dodavatele stavby Rekonstrukce budovy kina, Lipník nad Bečvou b) okruh obesílaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: ihned 551/2011 RM 19 Zadání veřejné soutěže oprava hradeb u bývalé Synagogy, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné soutěže na dodavatele stavby oprava hradeb u bývalé Synagogy, Lipník nad Bečvou b) okruh obesílaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: ihned 5

6 552/2011 RM 19 Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 6 územního plánu města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 6 územního plánu města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání v ZM. T: /2011 RM 19 Spolufinancování projektu - Výstavba cyklostezky BEČVA v úseku Lipník nad Bečvou Osek nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: spolufinancování projektu - Výstavba cyklostezky BEČVA v úseku Lipník nad Bečvou Osek nad Bečvou z rozpočtu města: a) na realizaci stavby ,88 Kč, b) na provoz a údržbu po dobu udržitelnosti (5 let od finančního ukončení projektu) ,00 Kč ročně. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2011 RM 19 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2011 RM 19 Směrnice o inventarizaci majetku a závazků RM po projednání schvaluje Směrnici o inventarizaci majetku a závazků. 6

7 556/2011 RM 19 Vyřazení majetku 1. RM po projednání schvaluje vyřazení majetku dle přílohy. 2. RM ukládá: a) vedoucím odborů zabezpečit doložení dokladů o provedených likvidacích vyřazeného majetku (mimo prodeje) Odboru finančnímu k dalšímu řízení, T: b) vedoucímu Odboru finančního zabezpečit vyřazení majetku z účetní evidence města. T: /2011 RM 19 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozu výherních hracích přístrojů nebo jiných technických herních zařízeních povolených Ministerstev financí podle jiného právního předpisu RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 558/2011 RM 19 Nájemní smlouva k bytu č. 1 v domě č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, v 1. NP domu č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 831 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Vlastou Vejdovou,... V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, v 1. NP domu č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou: s paní Věrou Čapkovou,..., s paní Annou Stojkovou,..., s panem Karlem Wölflem,..., s paní Marií Terberovou, RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T:

8 559/2011 RM 19 Nájemní smlouva k bytu č. 1 v domě č.p. 511, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, standard, o velikosti 2+1, v 1. NP domu č.p. 511, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 716/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Hanou Dobešovou,... za podmínky, že paní Hana Dobešová do jednoho měsíce od podpisu nájemní smlouvy vrátí městu byt č. 4 v domě č.p. 47, náměstí T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, standard, o velikosti 2+1, v 1. NP domu č.p. 511, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou: s paní Boženou Ferencovou,..., s paní Barborou Ottovou,..., s paní Bc. Klárou Kovalovou,..., s paní Zdenkou Žůrovou, RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2011 RM 19 Nájemní smlouva k bytu č. 9 v domě č.p. 358, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9, standard, o velikosti 1+1, ve 4. NP domu č.p. 358, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 276/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Zdenou Žůrovou,... V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9, standard, o velikosti 1+1, ve 4. NP domu č.p. 358, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou: s paní Irenou Sivákovou,..., s paní Boženou Ferencovou,..., s panem Petrem Víchou,..., s paní Jarmilou Michálkovou,..., s paní Annou Stojkovou, RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T:

9 561/2011 RM 19 Prodej bytové jednotky č. 4 v bytovém domě č.p. 959, ul. Mánesova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky č. 4 v bytovém domě č.p. 959, ul. Mánesova, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st v k.ú. Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. st v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Pavlovi Hrabovskému,..., za nabídkovou cenu ,- Kč. Jistota složená žadatelem na účet města, bude vrácena žadateli, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2011 RM 19 Snížení ceny pohledávky Vyhlášení záměru postoupení pohledávky s následným přidělením bytu č. 7 v domě č.p. 35, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit snížení ceny pohledávky v nominální výši ,- Kč o poplatky z prodlení za období od března 2005 do ve výši ,- Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytu č. 7, o velikosti 1+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 35, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 122 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu (viz důvodová zpráva). 2. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru postoupení pohledávky v nominální výši ,-Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 7, o velikosti 1+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 35, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 122 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu. Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za čistý nájem, za faktické užívání bytu, za nedoplatek na službách spojených s užíváním bytu za rok 2005, za nedoplatek na službách spojených s užíváním bytu za rok 2006, za nedoplatek na službách spojených s užíváním bytu za rok 2007, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2008, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2009, za nedoplatek na službách spojených s užíváním bytu za rok 2010, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby za rok 2011 a za náklady soudního řízení, tj. za čistý nájem od března 2005 do listopadu 2009 ve výši ,- Kč (a to za měsíc březen 2005 ve výši 520,- Kč, duben 2005 ve výši 520,- Kč, říjen 2005 ve výši 518,- Kč, listopad 2005 ve výši 518,- Kč, červen 2006 ve výši 595,- Kč, červenec 2006 ve výši 595,- Kč, srpen 2006 ve výši 595,- Kč, listopad 2006 ve výši 595,- Kč, březen 2007 ve výši 676,- Kč, únor 2008 ve výši 784,- Kč, duben 2008 ve výši 784,- Kč, únor 2009 ve výši 952,- Kč, březen 2009 ve výši 952,- Kč, duben 2009 ve výši 952,- Kč, květen 2009 ve výši 952,- Kč, červen 2009 ve výši 952,- Kč, červenec 2009 ve výši 952,- Kč, srpen 2009 ve výši 952,- Kč, září 2009 ve výši 952,- Kč, říjen 2009 ve výši 952,- Kč, listopad 2009 ve výši 952,- Kč), za faktické užívání bytu od prosince 2009 do ledna 2011 ve výši ,- Kč (a to za měsíc prosinec 2009 ve výši 952,- Kč, leden 2010 ve výši 1.251,- Kč, únor 2010 ve výši 1.251,- Kč, březen 2010 ve výši 1.251,- Kč, duben 2010 ve výši 1.251,- Kč, květen 2010 ve výši 1.251,- Kč, červen 2010 ve výši 1.251,- Kč, červenec 2010 ve výši 1.251,- Kč, srpen 2010 ve výši 1.251,- Kč, září 2010 ve výši 1.251,- 9

10 Kč, říjen 2010 ve výši 1.251,- Kč, listopad 2010 ve výši 1.251,- Kč, prosinec 2010 ve výši 1.251,- Kč, leden 2011 ve výši 1.375,- Kč), za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2005 ve výši 2.840,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2006 ve výši 4.470,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2007 ve výši 629,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2008 ve výši 1.931,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2009 ve výši 6.892,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010 ve výši 2.327,- Kč, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby spojené s užíváním bytu za rok 2011 ve výši 810,- Kč (a to za období leden 2011 ve výši 810,- Kč) a za náklady soudního řízení v celkové výši ,- Kč (a to rozsudek Okresního soudu 10 C 1115/2010 žaloba na vyklizení bytu ve výši 9.758,- Kč, usnesení Okresního soudu 31 E 81/2010 výkon rozhodnutí vyklizením ve výši 6.998,- Kč), za těchto podmínek: - minimální cena za postoupení pohledávky činí ,- Kč, - jistota ve výši 7.021,- Kč bude považována za zálohu ceny postupované pohledávky, - cena za postupovanou pohledávku musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, - zájemci, kterému nebude postoupena pohledávka s následným přidělením bytu, bude vrácena složená jistota do 30 dnů od písemného sdělení o usnesení zastupitelstva, - v případě, že nájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, - nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení postupované pohledávky uzavře žadatel s městem smlouvu o kauci na byt, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky a nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty; v takovém případě bude uhrazená výše pohledávky a uhrazená kauce vrácena žadateli do 30 dnů od posledního dne možného k podepsání nájemní smlouvy, - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu; v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, má město právo od smlouvy odstoupit; v takovém případě vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty, - zájemce o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit případné nedoplatky z vyúčtování služeb spojených s užíváním předmětného bytu za rok 2011, - žádost o postoupení pohledávky s následným přidělením bytu musí být podána na MěÚ Lipník nad Bečvou v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTVÍRAT POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY BYTU Č. 7, DOMU Č.P. 35, UL. 28.ŘÍJNA 35 V LIPNÍKU NAD BEČVOU S NÁSLEDNÝM PŘIDĚLENÍM BYTU, ve které bude doložena: - žádost o postoupení pohledávky s uvedením nabídkové ceny, - kopie dokladu o uhrazení jistoty, - čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník n.b. žádné nedoplatky, - čestné prohlášení o pravdivosti veškerých uvedených údajů, - čestné prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami postoupení pohledávky s následným přidělením bytu dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady nájemného se promlčuje ve lhůtě 3 let. Nárok na zaplacení úhrady za faktické užívání bytu se promlčuje ve lhůtě 2 let. 3. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

11 563/2011 RM 19 Snížení ceny pohledávky Vyhlášení záměru postoupení pohledávky s následným přidělením bytu č. 4 v domě č.p. 36, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit snížení ceny pohledávky v nominální výši ,-Kč o poplatky z prodlení za období od roku 2006 do ve výši Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 4, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 36, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 123/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělení bytu (viz důvodová zpráva). 2. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru postoupení pohledávky v nominální výši ,-Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 4, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 36, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 123/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu. Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za čistý nájem, za faktické užívání bytu, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2006, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2007, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2008, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2009, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby za rok 2011 a za náklady soudního řízení ve výši ,- Kč, tj. za čistý nájem od října 2007 do února 2010 ve výši ,- Kč (a to za měsíc říjen 2007 ve výši 1.001,- Kč, listopad 2007 ve výši 1.001,- Kč, prosinec 2007 ve výši 1.001,- Kč, leden 2008 ve výši 1.178,- Kč, únor 2008 ve výši 1.178,- Kč, březen 2008 ve výši 1.178,- Kč, duben 2008 ve výši 1.178,- Kč, leden 2009 ve výši 1.456,- Kč, únor 2009 ve výši 1.456,- Kč, březen 2009 ve výši 1.456,- Kč, duben 2009 ve výši 1.456,- Kč, květen 2009 ve výši 1.456,- Kč, červen 2009 ve výši 1.456,- Kč, červenec 2009 ve výši 1.456,- Kč, srpen 2009 ve výši 1.456,- Kč, září 2009 ve výši 1.456,- Kč, říjen 2009 ve výši 1.456,- Kč, listopad 2009 ve výši 1.456,- Kč, prosinec 2009 ve výši 1.456,- Kč, leden 2010 ve výši 1.948,- Kč, únor 2010 ve výši 1.948,- Kč), za faktické užívání bytu od března 2010 do února 2011 ve výši ,- Kč (a to za měsíc březen 2010 ve výši 1.948,- Kč, duben 2010 ve výši 1.948,- Kč, květen 2010 ve výši 1.948,- Kč, červen 2010 ve výši 1.948,- Kč, červenec 2010 ve výši 1.948,- Kč, srpen 2010 ve výši 1.948,- Kč, září 2010 ve výši 1.948,- Kč, říjen 2010 ve výši 1.948,- Kč, listopad 2010 ve výši 1.948,- Kč, prosinec 2010 ve výši 1.948,- Kč, leden 2011 ve výši 2.152,- Kč, únor 2011 ve výši 2.152,- Kč), za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2006 (po vyúčtování) ve výši 653,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2007 (po vyúčtování) ve výši 563,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2008 (po vyúčtování) ve výši 840,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2009 (po vyúčtování) ve výši 1.861,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010 (po vyúčtování) ve výši 1.349,- Kč, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby spojené s užíváním bytu za rok 2011 ve výši 446,- Kč (a to za období leden 2011 ve výši 223,- Kč, únor 2011 ve výši 223,- Kč) a za náklady soudního řízení v celkové výši ,- Kč (a to rozsudek Okresního soudu 10 C 1115/2010 žaloba na vyklizení bytu ve výši 9.758,- Kč, usnesení Okresního soudu 31 E 81/2010 výkon rozhodnutí vyklizením ve výši 6.520,- Kč), za těchto podmínek: - minimální cena za postoupení pohledávky činí ,- Kč, - jistota ve výši 7.486,- Kč bude považována za zálohu ceny postupované pohledávky, - cena za postupovanou pohledávku musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, - zájemci, kterému nebude postoupena pohledávka s následným přidělením bytu, bude vrácena složená jistota do 30 dnů od písemného sdělení o usnesení zastupitelstva, - v případě, že nájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 11

12 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, - nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení postupované pohledávky uzavře žadatel s městem smlouvu o kauci na byt, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky a nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty; v takovém případě bude uhrazená výše pohledávky a uhrazená kauce vrácena žadateli do 30 dnů od posledního dne možného k podepsání nájemní smlouvy, - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu; v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, má město právo od smlouvy odstoupit; v takovém případě vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty, - zájemce o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit případné nedoplatky z vyúčtování služeb spojených s užíváním předmětného bytu za rok 2011, - žádost o postoupení pohledávky s následným přidělením bytu musí být podána na MěÚ Lipník nad Bečvou v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTVÍRAT POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY BYTU Č. 4, DOMU Č.P. 36, UL. 28.ŘÍJNA V LIPNÍKU NAD BEČVOU S NÁSLEDNÝM PŘIDĚLENÍM BYTU, ve které bude doložena: - žádost o postoupení pohledávky s uvedením nabídkové ceny, - kopie dokladu o uhrazení jistoty, - čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník n.b. žádné nedoplatky, - čestné prohlášení o pravdivosti veškerých uvedených údajů, - čestné prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami postoupení pohledávky s následným přidělením bytu dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady nájemného se promlčuje ve lhůtě 3 let. Nárok na zaplacení úhrady za faktické užívání bytu se promlčuje ve lhůtě 2 let. 3. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2011 RM 19 Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 1. RM po projednání bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy pro nebytové prostory ze dne uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a Marcelou a Robertem Novosadovými,... (jako nájemci), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou, situovaných na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to na základě výpovědi z nájmu ke dni dle čl. 10 Nájemní smlouvy pro nebytové prostory, která byla doručena nájemcem dne (viz příloha). 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit převzetí nebytových prostor. T:

13 565/2011 RM 19 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 358, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu níže uvedených nebytových prostor v objektu č.p. 358, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st. 276/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: - kancelář o výměře 21,56 m 2 za účelem provozování kanceláře na dobu neurčitou. Nájemní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek: - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, - v nájemní smlouvě budou započteny náklady za užívání poměrné části chodby, poměrné části kuchyně a poměrné části sociálního zařízení, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2011 RM 19 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku parc.č. 137 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Souhradní) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku parc.č. 137 zahrada o výměře 260 m 2 (viz situační plán díl B ) v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to za podmínek: - využití ke zřízení zahrádky, - smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, od do , - vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jiné osobě bez souhlasu půjčitele a nesmí mít z užívání předmětu finanční prospěch, - vypůjčitel se zaváže zajistit běžnou údržbu předmětu výpůjčky, zejména sečení trávy, - vypůjčitel se zaváže, že po ukončení výpůjčky vrátí předmět výpůjčky v původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, - ukončení výpůjčky: - dohodou obou smluvních stran, - odstoupením půjčitele z důvodu, že vypůjčitel bude užívat předmět výpůjčky v rozporu s účelem výpůjčky nebo bude porušovat některou ze smluvních povinností nebo v případě, že dojde k ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce v domě č.p. 116, ul. Souhradní, Lipník nad Bečvou. Výzva půjčitele k vrácení předmětu výpůjčky musí mít písemnou formu a musí být vypůjčiteli doručena nejméně 1 měsíc před požadovaným datem vrácení. 13

14 - odbor správy majetku rozhodne o výpůjčce předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o výpůjčce do 60 dnů ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o výpůjčce předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující výpůjčku platnosti. Upozornění: nemovitost je do předmětem smlouvy o výpůjčce. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce. T: /2011 RM 19 Prodej pozemku parc.č. st.3136, části pozemků parc.č. 2787/143 a parc.č. 2787/67 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Na Bečvě) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. st.3136 zastavěná plocha o výměře 200 m 2, části pozemku parc.č. 2787/67 ostatní plocha jiná plocha o výměře 250 m 2 (viz situační plán) a části pozemku parc.č. 2787/143 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 990 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou se všemi součástmi a příslušenstvím společnosti Promak Morava, s.r.o., se sídlem Lipník nad Bečvou, Na Bečvě 1579, za cenu 261,- Kč/m 2 za zastavěnou část pozemku a 104,- Kč/m 2 za nezastavěnou část pozemku. Převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy: - kupní cenu, jistota ve výši 6.000,- Kč, kterou kupující složila na účet města, je považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Upozornění: - na pozemku parc.č. 2787/67 v k.ú. Lipník nad Bečvou se nachází zrušený VTL plynovod ve vlastnictví RWE Distribuční služby, s.r.o., - v pozemku parc.č. 2787/67 v k.ú. Lipník nad Bečvou je uloženo potrubí vodovodního řadu v majetku VaK Přerov, a.s. 14

15 Omezení nakládání s nemovitostí: - pozemek parc.č. 2787/67 v k.ú. Lipník nad Bečvou je zatížen věcným břemenem umístění a provozování elektrorozvodného zařízení ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2011 RM 19 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Napojení na BD na ul. Bratrská a ZŠ Osecká na rozvody tepla z kotelny Zahradní v k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním teplovodního vedení DN 125, které bude uloženo v pozemcích parc.č. 95/1 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 148/1 zahrada, parc.č. 197/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2594/4 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2632/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2632/3 ostatní plocha silnice a parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle předložené situace v rámci stavby Napojení na BD na ul. Bratrská a ZŠ Osecká na rozvody tepla z kotelny Zahradní akciovou společností TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Na Bečvě 1398, Lipník nad Bečvou, b) schvaluje vypracování smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako budoucím povinným z věcného břemene) a společností TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Na Bečvě 1398, Lipník nad Bečvou (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), které spočívá v právu strpění umístění, zřízení a provozování teplovodního zařízení včetně jeho součástí a příslušenství, a to v rámci stavby Napojení na BD na ul. Bratrská a ZŠ Osecká na rozvody tepla z kotelny Zahradní na předmětných pozemcích v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán) a právu chůze a jízdy na předmětných pozemcích v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného teplovodního zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. T: /2011 RM 19 Plán zimní údržby na období RM po projednání schvaluje Plán zimní údržby na období RM pověřuje ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o. podpisem Plánu zimní údržby na období T:

16 570/2011 RM 19 Snížení ceny pohledávky Vyhlášení záměru postoupení pohledávky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 1, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 13, náměstí T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit snížení ceny pohledávky v nominální výši ,-Kč o poplatky z prodlení za období od roku 2008 do ve výši ,- Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 1, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 13, náměstí T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 24/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělení bytu (viz důvodová zpráva). 2. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru postoupení pohledávky v nominální výši ,-Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 1, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 13, náměstí T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 24/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu. Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za čistý nájem, za nedoplatek na službách spojených s užíváním bytu, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2008, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2009, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010 ve výši ,- Kč, tj. za čistý nájem od května 2009 do listopadu 2010 ve výši ,- Kč (a to za měsíc květen 2009 ve výši 2.017,- Kč, říjen 2009 ve výši 2.017,- Kč, prosinec 2009 ve výši 2.017,- Kč, leden 2010 ve výši 2.699,- Kč, únor 2010 ve výši 2.699,- Kč, březen 2010 ve výši 2.699,- Kč, duben 2010 ve výši 2.699,- Kč, květen ve výši 2.699,- Kč, červen 2010 ve výši 2.699,- Kč, červenec 2010 ve výši 2.699,- Kč, srpen 2010 ve výši 2.699,- Kč, září 2010 ve výši 2.699,- Kč, říjen 2010 ve výši 2.699,- Kč, listopad 2010 ve výši 2.699,- Kč), za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2008 ve výši ,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2009 ve výši 6.639,- Kč a za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010 ve výši 4.397,- Kč, za těchto podmínek: - minimální cena za postoupení pohledávky činí ,- Kč, - jistota ve výši 5.782,- Kč bude považována za zálohu ceny postupované pohledávky, - cena za postupovanou pohledávku a poplatky z prodlení musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, - zájemci, kterému nebude postoupena pohledávka s následným přidělením bytu, bude vrácena složená jistota do 30 dnů od písemného sdělení o usnesení zastupitelstva, - v případě, že nájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, - nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení postupované pohledávky uzavře žadatel s městem smlouvu o kauci na byt, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky a nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty; v takovém případě bude uhrazená výše pohledávky a uhrazená kauce vrácena žadateli do 30 dnů od posledního dne možného k podepsání nájemní smlouvy, - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným 16

17 přidělením bytu; v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, má město právo od smlouvy odstoupit; v takovém případě vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty, - žádost o postoupení pohledávky s následným přidělením bytu musí být podána na MěÚ Lipník nad Bečvou v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTVÍRAT POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY BYTU Č. 1, DOMU Č.P. 13, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA V LIPNÍKU NAD BEČVOU S NÁSLEDNÝM PŘIDĚLENÍM BYTU, ve které bude doložena: - žádost o postoupení pohledávky s uvedením nabídkové ceny, - kopie dokladu o uhrazení jistoty, - čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník n.b. žádné nedoplatky, - čestné prohlášení o pravdivosti veškerých uvedených údajů, - čestné prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami postoupení pohledávky s následným přidělením bytu dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady nájemného se promlčuje ve lhůtě 3 let. 3. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2011 RM 19 Opravy domu č.p. 1492, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 572/2011 RM 19 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Sportovní hala Lipník n.bečvou přípojka plynu v k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním STL plynovodu a přípojek, které budou uloženy v pozemcích parc.č. 1225/57 ostatní plocha ostatní komunikace a parc.č. 1242/3 ostatní plocha sportoviště rekreační plocha, oba v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle předložené situace v rámci stavby Sportovní hala Lipník n. Bečvou přípojka plynu společností SMP Net, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Plynární 420/3, Ostrava Moravská Ostrava, zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a to v souvislosti s vybudováním přípojky plynu v Lipníku nad Bečvou, b) souhlasí s vypracováním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako budoucím povinným z věcného břemene) a společností SMP Net, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ se sídlem Plynární 420/3, Ostrava Moravská Ostrava, zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Plynárenská 499/1, Brno (jako budoucím 17

18 oprávněným z věcného břemene), která spočívá v právu strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně jeho součástí a příslušenství, a to v rámci stavby Sportovní hala Lipník n.bečvou přípojka plynu na předmětných pozemcích v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán) a právo chůze a jízdy na předmětných pozemcích v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného plynárenského zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. starosta Bc. Pavel Šoltys, DiS. v.r. místostarosta 18

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více