Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 536/2011 RM 19 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 537/2011 RM 19 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Vilém Zeiner, p. Zdeněk Kašpárek. 538/2011 RM 19 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení : 2129/2010-RM 70, 177/2011-RM 7, 482/2011-RM 17, 490/2011-RM 17, 499/2011-RM 17, 500/2011-RM 17, 501/2011-RM 18, 502/2011-RM 18, 503/2011-RM 18, 504/2011-RM 18, 505/2011-RM 18, 506/2011-RM 18, 507/2011-RM 18, 508/2011-RM 18, 509/2011-RM 18, 511/2011-RM 18, 512/2011-RM 18, 517/2011-RM 18, 518/2011-RM 18, 519/2011-RM 18, 520/2011-RM 18, 529/2011-RM 18, 530/2011-RM 18, 531/2011-RM 18, 532/2011-RM 18, 534/2011-RM 18, 535/2011-RM 18. 1

2 539/2011 RM 19 Návrh termínů jednání Rady města a Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou v roce 2012 RM po projednání bere na vědomí návrh termínů jednání Rady města a Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou v roce /2011 RM 19 Stanovení celkového počtu zaměstnanců města Lipník nad Bečvou zařazených do Městského úřadu Lipník nad Bečvou RM po projednání stanoví na základě ustanovení 102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců města Lipník nad Bečvou zařazených do Městského úřadu Lipník nad Bečvou s účinností od na 76 zaměstnanců dle důvodové zprávy. 541/2011 RM 19 Doplněk č. 4 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje na základě ust. 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Doplněk č. 4 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou s účinností ode dne /2011 RM 19 Vyhlášení záměru prodeje dlouhodobého hmotného majetku Schválení návrhu kupní smlouvy prodeje dlouhodobého hmotného majetku 1. RM po projednání vyhlašuje záměr prodeje dlouhodobého hmotného majetku - osobní automobil Škoda Felicia LXI EFF 613, hatchback, PRK 30-20, za těchto podmínek: - dlouhodobý hmotný majetek osobní automobil Škoda Felicia LXI EFF 613, Hatchback, PRK 30-20, bude odprodán nejvyšší nabídce, přičemž nabídka nesmí být nižší než Kč (třitisíce korun), - kupující při přeregistraci vozidla v registru silničních vozidel uhradí tzv ekologickou daň (poplatek na podporu sběru a využití autovraků dle 37e zákona č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), ve stanovené výši a náklady spojené s přeregistrací vozidla v registru silničních vozidel, - kupní smlouva bude podepsána do 15 dnů od skončení lhůty pro podání nabídky na odkup dlouhodobého hmotného majetku, - kupující uhradí kupní cenu na účet města do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy, - v případě neuhrazení kupní ceny do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy nebo odstoupení zájemce s nejvyšší nabídkou od záměru koupě nastupuje v pořadí druhá, případně další nejvyšší nabídka na odkup dlouhodobého hmotného majetku. 2

3 2. RM: a) ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zveřejnit záměr prodeje výše uvedeného dlouhodobého hmotného majetku za stanovených podmínek po dobu 15 dnů, T: b) zmocňuje starostu podpisem kupní smlouvy, a to v případě prodeje dle bodu 1, T: c) ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka v případě, že nebude na základě vyhlášeného záměru prodeje výše uvedený dlouhodobý hmotný majetek do za stanovených podmínek odprodán, zajistit provedení fyzické likvidace dlouhodobého hmotného majetku v souladu s platnými právními předpisy. T: /2011 RM 19 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 20B v Domě s pečovatelskou službou, ul. Souhradní č. 1393, Lipník nad Bečvou, s panem Jiřím Urbanem a paní Danuší Urbanovou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2011 RM 19 Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků 1. RM po projednání schvaluje a) uzavření veřejnoprávních smluv na projednávání přestupků orgány města Lipník nad Bečvou namísto orgánů obcí Bohuslávky, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice, Lhota, Osek nad Bečvou, Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou a Veselíčko v rozsahu stanoveném 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, b) předložené návrhy veřejnoprávních smluv. 2. RM pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv. 3. RM ukládá vedoucímu Odboru vnitřních věcí projednat se starosty obcí uzavření veřejnoprávních smluv a jejich předložení Krajskému úřadu Olomouckého kraje k udělení souhlasu. T: do

4 545/2011 RM 19 Revokace části usnesení č. 2028/2010 RM 68 Sňatkové dny pro rok RM po projednání revokuje usnesení č. 2028/2010 RM 68, část schválení názvu nového místa pro konání slavnostních obřadů ve správním obvodu Městského úřadu Lipník nad Bečvou. S účinností od je nový název místa pro konání slavnostních obřadů společenský sál v Zámecké konírně, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I Město, Bratrská čp RM po projednání schvaluje pro rok 2012 navržené dny, jako termíny sňatkových dnů pro společenský sál v Zámecké konírně, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I Město, Bratrská čp. 358, a to v době od 09:00 do 14:00 hodin. 3. RM ukládá vedoucímu Odboru vnitřních věcí zajistit zveřejnění schválených sňatkových dnů pro rok 2012 na vývěsce městského úřadu a webových stránkách města. T: do /2011 RM 19 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na oděv, obuv a textil 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů. 2. RM pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů. T: /2011 RM 19 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas příspěvkové organizaci Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ k čerpání finančních prostředků z investičního fondu ve výši ,- Kč na údržbu a opravy v budově organizace. 2. RM ukládá a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace T: b) ředitelce příspěvkové organizace realizaci investiční akce T:

5 548/2011 RM 19 Kovaná plastika pro město Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit pořízení kované plastiky CHODNÍKOVÉ SLOUPKY od autora Oldřicha Bartoška pro město Lipník nad Bečvou za podmínek a cenu dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2011 RM 19 Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o omezení provozní doby hostinských provozoven 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku o omezení provozní doby hostinských provozoven. 2. RM ukládá starostovi předložit Obecně závaznou vyhlášku k projednání ZM. T: /2011 RM 19 Zadání veřejné soutěže Rekonstrukce budovy kina, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné soutěže na dodavatele stavby Rekonstrukce budovy kina, Lipník nad Bečvou b) okruh obesílaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: ihned 551/2011 RM 19 Zadání veřejné soutěže oprava hradeb u bývalé Synagogy, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné soutěže na dodavatele stavby oprava hradeb u bývalé Synagogy, Lipník nad Bečvou b) okruh obesílaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: ihned 5

6 552/2011 RM 19 Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 6 územního plánu města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 6 územního plánu města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání v ZM. T: /2011 RM 19 Spolufinancování projektu - Výstavba cyklostezky BEČVA v úseku Lipník nad Bečvou Osek nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: spolufinancování projektu - Výstavba cyklostezky BEČVA v úseku Lipník nad Bečvou Osek nad Bečvou z rozpočtu města: a) na realizaci stavby ,88 Kč, b) na provoz a údržbu po dobu udržitelnosti (5 let od finančního ukončení projektu) ,00 Kč ročně. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2011 RM 19 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2011 RM 19 Směrnice o inventarizaci majetku a závazků RM po projednání schvaluje Směrnici o inventarizaci majetku a závazků. 6

7 556/2011 RM 19 Vyřazení majetku 1. RM po projednání schvaluje vyřazení majetku dle přílohy. 2. RM ukládá: a) vedoucím odborů zabezpečit doložení dokladů o provedených likvidacích vyřazeného majetku (mimo prodeje) Odboru finančnímu k dalšímu řízení, T: b) vedoucímu Odboru finančního zabezpečit vyřazení majetku z účetní evidence města. T: /2011 RM 19 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozu výherních hracích přístrojů nebo jiných technických herních zařízeních povolených Ministerstev financí podle jiného právního předpisu RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 558/2011 RM 19 Nájemní smlouva k bytu č. 1 v domě č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, v 1. NP domu č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 831 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Vlastou Vejdovou,... V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, v 1. NP domu č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou: s paní Věrou Čapkovou,..., s paní Annou Stojkovou,..., s panem Karlem Wölflem,..., s paní Marií Terberovou, RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T:

8 559/2011 RM 19 Nájemní smlouva k bytu č. 1 v domě č.p. 511, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, standard, o velikosti 2+1, v 1. NP domu č.p. 511, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 716/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Hanou Dobešovou,... za podmínky, že paní Hana Dobešová do jednoho měsíce od podpisu nájemní smlouvy vrátí městu byt č. 4 v domě č.p. 47, náměstí T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, standard, o velikosti 2+1, v 1. NP domu č.p. 511, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou: s paní Boženou Ferencovou,..., s paní Barborou Ottovou,..., s paní Bc. Klárou Kovalovou,..., s paní Zdenkou Žůrovou, RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2011 RM 19 Nájemní smlouva k bytu č. 9 v domě č.p. 358, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9, standard, o velikosti 1+1, ve 4. NP domu č.p. 358, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 276/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Zdenou Žůrovou,... V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9, standard, o velikosti 1+1, ve 4. NP domu č.p. 358, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou: s paní Irenou Sivákovou,..., s paní Boženou Ferencovou,..., s panem Petrem Víchou,..., s paní Jarmilou Michálkovou,..., s paní Annou Stojkovou, RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T:

9 561/2011 RM 19 Prodej bytové jednotky č. 4 v bytovém domě č.p. 959, ul. Mánesova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky č. 4 v bytovém domě č.p. 959, ul. Mánesova, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st v k.ú. Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. st v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Pavlovi Hrabovskému,..., za nabídkovou cenu ,- Kč. Jistota složená žadatelem na účet města, bude vrácena žadateli, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2011 RM 19 Snížení ceny pohledávky Vyhlášení záměru postoupení pohledávky s následným přidělením bytu č. 7 v domě č.p. 35, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit snížení ceny pohledávky v nominální výši ,- Kč o poplatky z prodlení za období od března 2005 do ve výši ,- Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytu č. 7, o velikosti 1+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 35, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 122 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu (viz důvodová zpráva). 2. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru postoupení pohledávky v nominální výši ,-Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 7, o velikosti 1+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 35, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 122 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu. Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za čistý nájem, za faktické užívání bytu, za nedoplatek na službách spojených s užíváním bytu za rok 2005, za nedoplatek na službách spojených s užíváním bytu za rok 2006, za nedoplatek na službách spojených s užíváním bytu za rok 2007, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2008, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2009, za nedoplatek na službách spojených s užíváním bytu za rok 2010, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby za rok 2011 a za náklady soudního řízení, tj. za čistý nájem od března 2005 do listopadu 2009 ve výši ,- Kč (a to za měsíc březen 2005 ve výši 520,- Kč, duben 2005 ve výši 520,- Kč, říjen 2005 ve výši 518,- Kč, listopad 2005 ve výši 518,- Kč, červen 2006 ve výši 595,- Kč, červenec 2006 ve výši 595,- Kč, srpen 2006 ve výši 595,- Kč, listopad 2006 ve výši 595,- Kč, březen 2007 ve výši 676,- Kč, únor 2008 ve výši 784,- Kč, duben 2008 ve výši 784,- Kč, únor 2009 ve výši 952,- Kč, březen 2009 ve výši 952,- Kč, duben 2009 ve výši 952,- Kč, květen 2009 ve výši 952,- Kč, červen 2009 ve výši 952,- Kč, červenec 2009 ve výši 952,- Kč, srpen 2009 ve výši 952,- Kč, září 2009 ve výši 952,- Kč, říjen 2009 ve výši 952,- Kč, listopad 2009 ve výši 952,- Kč), za faktické užívání bytu od prosince 2009 do ledna 2011 ve výši ,- Kč (a to za měsíc prosinec 2009 ve výši 952,- Kč, leden 2010 ve výši 1.251,- Kč, únor 2010 ve výši 1.251,- Kč, březen 2010 ve výši 1.251,- Kč, duben 2010 ve výši 1.251,- Kč, květen 2010 ve výši 1.251,- Kč, červen 2010 ve výši 1.251,- Kč, červenec 2010 ve výši 1.251,- Kč, srpen 2010 ve výši 1.251,- Kč, září 2010 ve výši 1.251,- 9

10 Kč, říjen 2010 ve výši 1.251,- Kč, listopad 2010 ve výši 1.251,- Kč, prosinec 2010 ve výši 1.251,- Kč, leden 2011 ve výši 1.375,- Kč), za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2005 ve výši 2.840,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2006 ve výši 4.470,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2007 ve výši 629,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2008 ve výši 1.931,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2009 ve výši 6.892,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010 ve výši 2.327,- Kč, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby spojené s užíváním bytu za rok 2011 ve výši 810,- Kč (a to za období leden 2011 ve výši 810,- Kč) a za náklady soudního řízení v celkové výši ,- Kč (a to rozsudek Okresního soudu 10 C 1115/2010 žaloba na vyklizení bytu ve výši 9.758,- Kč, usnesení Okresního soudu 31 E 81/2010 výkon rozhodnutí vyklizením ve výši 6.998,- Kč), za těchto podmínek: - minimální cena za postoupení pohledávky činí ,- Kč, - jistota ve výši 7.021,- Kč bude považována za zálohu ceny postupované pohledávky, - cena za postupovanou pohledávku musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, - zájemci, kterému nebude postoupena pohledávka s následným přidělením bytu, bude vrácena složená jistota do 30 dnů od písemného sdělení o usnesení zastupitelstva, - v případě, že nájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, - nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení postupované pohledávky uzavře žadatel s městem smlouvu o kauci na byt, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky a nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty; v takovém případě bude uhrazená výše pohledávky a uhrazená kauce vrácena žadateli do 30 dnů od posledního dne možného k podepsání nájemní smlouvy, - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu; v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, má město právo od smlouvy odstoupit; v takovém případě vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty, - zájemce o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit případné nedoplatky z vyúčtování služeb spojených s užíváním předmětného bytu za rok 2011, - žádost o postoupení pohledávky s následným přidělením bytu musí být podána na MěÚ Lipník nad Bečvou v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTVÍRAT POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY BYTU Č. 7, DOMU Č.P. 35, UL. 28.ŘÍJNA 35 V LIPNÍKU NAD BEČVOU S NÁSLEDNÝM PŘIDĚLENÍM BYTU, ve které bude doložena: - žádost o postoupení pohledávky s uvedením nabídkové ceny, - kopie dokladu o uhrazení jistoty, - čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník n.b. žádné nedoplatky, - čestné prohlášení o pravdivosti veškerých uvedených údajů, - čestné prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami postoupení pohledávky s následným přidělením bytu dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady nájemného se promlčuje ve lhůtě 3 let. Nárok na zaplacení úhrady za faktické užívání bytu se promlčuje ve lhůtě 2 let. 3. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

11 563/2011 RM 19 Snížení ceny pohledávky Vyhlášení záměru postoupení pohledávky s následným přidělením bytu č. 4 v domě č.p. 36, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit snížení ceny pohledávky v nominální výši ,-Kč o poplatky z prodlení za období od roku 2006 do ve výši Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 4, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 36, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 123/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělení bytu (viz důvodová zpráva). 2. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru postoupení pohledávky v nominální výši ,-Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 4, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 36, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 123/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu. Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za čistý nájem, za faktické užívání bytu, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2006, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2007, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2008, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2009, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby za rok 2011 a za náklady soudního řízení ve výši ,- Kč, tj. za čistý nájem od října 2007 do února 2010 ve výši ,- Kč (a to za měsíc říjen 2007 ve výši 1.001,- Kč, listopad 2007 ve výši 1.001,- Kč, prosinec 2007 ve výši 1.001,- Kč, leden 2008 ve výši 1.178,- Kč, únor 2008 ve výši 1.178,- Kč, březen 2008 ve výši 1.178,- Kč, duben 2008 ve výši 1.178,- Kč, leden 2009 ve výši 1.456,- Kč, únor 2009 ve výši 1.456,- Kč, březen 2009 ve výši 1.456,- Kč, duben 2009 ve výši 1.456,- Kč, květen 2009 ve výši 1.456,- Kč, červen 2009 ve výši 1.456,- Kč, červenec 2009 ve výši 1.456,- Kč, srpen 2009 ve výši 1.456,- Kč, září 2009 ve výši 1.456,- Kč, říjen 2009 ve výši 1.456,- Kč, listopad 2009 ve výši 1.456,- Kč, prosinec 2009 ve výši 1.456,- Kč, leden 2010 ve výši 1.948,- Kč, únor 2010 ve výši 1.948,- Kč), za faktické užívání bytu od března 2010 do února 2011 ve výši ,- Kč (a to za měsíc březen 2010 ve výši 1.948,- Kč, duben 2010 ve výši 1.948,- Kč, květen 2010 ve výši 1.948,- Kč, červen 2010 ve výši 1.948,- Kč, červenec 2010 ve výši 1.948,- Kč, srpen 2010 ve výši 1.948,- Kč, září 2010 ve výši 1.948,- Kč, říjen 2010 ve výši 1.948,- Kč, listopad 2010 ve výši 1.948,- Kč, prosinec 2010 ve výši 1.948,- Kč, leden 2011 ve výši 2.152,- Kč, únor 2011 ve výši 2.152,- Kč), za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2006 (po vyúčtování) ve výši 653,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2007 (po vyúčtování) ve výši 563,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2008 (po vyúčtování) ve výši 840,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2009 (po vyúčtování) ve výši 1.861,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010 (po vyúčtování) ve výši 1.349,- Kč, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby spojené s užíváním bytu za rok 2011 ve výši 446,- Kč (a to za období leden 2011 ve výši 223,- Kč, únor 2011 ve výši 223,- Kč) a za náklady soudního řízení v celkové výši ,- Kč (a to rozsudek Okresního soudu 10 C 1115/2010 žaloba na vyklizení bytu ve výši 9.758,- Kč, usnesení Okresního soudu 31 E 81/2010 výkon rozhodnutí vyklizením ve výši 6.520,- Kč), za těchto podmínek: - minimální cena za postoupení pohledávky činí ,- Kč, - jistota ve výši 7.486,- Kč bude považována za zálohu ceny postupované pohledávky, - cena za postupovanou pohledávku musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, - zájemci, kterému nebude postoupena pohledávka s následným přidělením bytu, bude vrácena složená jistota do 30 dnů od písemného sdělení o usnesení zastupitelstva, - v případě, že nájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 11

12 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, - nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení postupované pohledávky uzavře žadatel s městem smlouvu o kauci na byt, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky a nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty; v takovém případě bude uhrazená výše pohledávky a uhrazená kauce vrácena žadateli do 30 dnů od posledního dne možného k podepsání nájemní smlouvy, - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu; v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, má město právo od smlouvy odstoupit; v takovém případě vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty, - zájemce o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit případné nedoplatky z vyúčtování služeb spojených s užíváním předmětného bytu za rok 2011, - žádost o postoupení pohledávky s následným přidělením bytu musí být podána na MěÚ Lipník nad Bečvou v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTVÍRAT POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY BYTU Č. 4, DOMU Č.P. 36, UL. 28.ŘÍJNA V LIPNÍKU NAD BEČVOU S NÁSLEDNÝM PŘIDĚLENÍM BYTU, ve které bude doložena: - žádost o postoupení pohledávky s uvedením nabídkové ceny, - kopie dokladu o uhrazení jistoty, - čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník n.b. žádné nedoplatky, - čestné prohlášení o pravdivosti veškerých uvedených údajů, - čestné prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami postoupení pohledávky s následným přidělením bytu dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady nájemného se promlčuje ve lhůtě 3 let. Nárok na zaplacení úhrady za faktické užívání bytu se promlčuje ve lhůtě 2 let. 3. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2011 RM 19 Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 1. RM po projednání bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy pro nebytové prostory ze dne uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a Marcelou a Robertem Novosadovými,... (jako nájemci), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou, situovaných na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to na základě výpovědi z nájmu ke dni dle čl. 10 Nájemní smlouvy pro nebytové prostory, která byla doručena nájemcem dne (viz příloha). 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit převzetí nebytových prostor. T:

13 565/2011 RM 19 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 358, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu níže uvedených nebytových prostor v objektu č.p. 358, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st. 276/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: - kancelář o výměře 21,56 m 2 za účelem provozování kanceláře na dobu neurčitou. Nájemní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek: - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, - v nájemní smlouvě budou započteny náklady za užívání poměrné části chodby, poměrné části kuchyně a poměrné části sociálního zařízení, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2011 RM 19 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku parc.č. 137 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Souhradní) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku parc.č. 137 zahrada o výměře 260 m 2 (viz situační plán díl B ) v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to za podmínek: - využití ke zřízení zahrádky, - smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, od do , - vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jiné osobě bez souhlasu půjčitele a nesmí mít z užívání předmětu finanční prospěch, - vypůjčitel se zaváže zajistit běžnou údržbu předmětu výpůjčky, zejména sečení trávy, - vypůjčitel se zaváže, že po ukončení výpůjčky vrátí předmět výpůjčky v původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, - ukončení výpůjčky: - dohodou obou smluvních stran, - odstoupením půjčitele z důvodu, že vypůjčitel bude užívat předmět výpůjčky v rozporu s účelem výpůjčky nebo bude porušovat některou ze smluvních povinností nebo v případě, že dojde k ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce v domě č.p. 116, ul. Souhradní, Lipník nad Bečvou. Výzva půjčitele k vrácení předmětu výpůjčky musí mít písemnou formu a musí být vypůjčiteli doručena nejméně 1 měsíc před požadovaným datem vrácení. 13

14 - odbor správy majetku rozhodne o výpůjčce předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o výpůjčce do 60 dnů ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o výpůjčce předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující výpůjčku platnosti. Upozornění: nemovitost je do předmětem smlouvy o výpůjčce. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce. T: /2011 RM 19 Prodej pozemku parc.č. st.3136, části pozemků parc.č. 2787/143 a parc.č. 2787/67 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Na Bečvě) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. st.3136 zastavěná plocha o výměře 200 m 2, části pozemku parc.č. 2787/67 ostatní plocha jiná plocha o výměře 250 m 2 (viz situační plán) a části pozemku parc.č. 2787/143 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 990 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou se všemi součástmi a příslušenstvím společnosti Promak Morava, s.r.o., se sídlem Lipník nad Bečvou, Na Bečvě 1579, za cenu 261,- Kč/m 2 za zastavěnou část pozemku a 104,- Kč/m 2 za nezastavěnou část pozemku. Převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy: - kupní cenu, jistota ve výši 6.000,- Kč, kterou kupující složila na účet města, je považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Upozornění: - na pozemku parc.č. 2787/67 v k.ú. Lipník nad Bečvou se nachází zrušený VTL plynovod ve vlastnictví RWE Distribuční služby, s.r.o., - v pozemku parc.č. 2787/67 v k.ú. Lipník nad Bečvou je uloženo potrubí vodovodního řadu v majetku VaK Přerov, a.s. 14

15 Omezení nakládání s nemovitostí: - pozemek parc.č. 2787/67 v k.ú. Lipník nad Bečvou je zatížen věcným břemenem umístění a provozování elektrorozvodného zařízení ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2011 RM 19 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Napojení na BD na ul. Bratrská a ZŠ Osecká na rozvody tepla z kotelny Zahradní v k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním teplovodního vedení DN 125, které bude uloženo v pozemcích parc.č. 95/1 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 148/1 zahrada, parc.č. 197/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2594/4 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2632/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2632/3 ostatní plocha silnice a parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle předložené situace v rámci stavby Napojení na BD na ul. Bratrská a ZŠ Osecká na rozvody tepla z kotelny Zahradní akciovou společností TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Na Bečvě 1398, Lipník nad Bečvou, b) schvaluje vypracování smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako budoucím povinným z věcného břemene) a společností TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Na Bečvě 1398, Lipník nad Bečvou (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), které spočívá v právu strpění umístění, zřízení a provozování teplovodního zařízení včetně jeho součástí a příslušenství, a to v rámci stavby Napojení na BD na ul. Bratrská a ZŠ Osecká na rozvody tepla z kotelny Zahradní na předmětných pozemcích v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán) a právu chůze a jízdy na předmětných pozemcích v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného teplovodního zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. T: /2011 RM 19 Plán zimní údržby na období RM po projednání schvaluje Plán zimní údržby na období RM pověřuje ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o. podpisem Plánu zimní údržby na období T:

16 570/2011 RM 19 Snížení ceny pohledávky Vyhlášení záměru postoupení pohledávky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 1, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 13, náměstí T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit snížení ceny pohledávky v nominální výši ,-Kč o poplatky z prodlení za období od roku 2008 do ve výši ,- Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 1, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 13, náměstí T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 24/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělení bytu (viz důvodová zpráva). 2. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru postoupení pohledávky v nominální výši ,-Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 1, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 13, náměstí T.G.Masaryka, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 24/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu. Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za čistý nájem, za nedoplatek na službách spojených s užíváním bytu, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2008, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2009, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010 ve výši ,- Kč, tj. za čistý nájem od května 2009 do listopadu 2010 ve výši ,- Kč (a to za měsíc květen 2009 ve výši 2.017,- Kč, říjen 2009 ve výši 2.017,- Kč, prosinec 2009 ve výši 2.017,- Kč, leden 2010 ve výši 2.699,- Kč, únor 2010 ve výši 2.699,- Kč, březen 2010 ve výši 2.699,- Kč, duben 2010 ve výši 2.699,- Kč, květen ve výši 2.699,- Kč, červen 2010 ve výši 2.699,- Kč, červenec 2010 ve výši 2.699,- Kč, srpen 2010 ve výši 2.699,- Kč, září 2010 ve výši 2.699,- Kč, říjen 2010 ve výši 2.699,- Kč, listopad 2010 ve výši 2.699,- Kč), za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2008 ve výši ,- Kč, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2009 ve výši 6.639,- Kč a za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010 ve výši 4.397,- Kč, za těchto podmínek: - minimální cena za postoupení pohledávky činí ,- Kč, - jistota ve výši 5.782,- Kč bude považována za zálohu ceny postupované pohledávky, - cena za postupovanou pohledávku a poplatky z prodlení musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, - zájemci, kterému nebude postoupena pohledávka s následným přidělením bytu, bude vrácena složená jistota do 30 dnů od písemného sdělení o usnesení zastupitelstva, - v případě, že nájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, - nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení postupované pohledávky uzavře žadatel s městem smlouvu o kauci na byt, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky a nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty; v takovém případě bude uhrazená výše pohledávky a uhrazená kauce vrácena žadateli do 30 dnů od posledního dne možného k podepsání nájemní smlouvy, - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným 16

17 přidělením bytu; v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, má město právo od smlouvy odstoupit; v takovém případě vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty, - žádost o postoupení pohledávky s následným přidělením bytu musí být podána na MěÚ Lipník nad Bečvou v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTVÍRAT POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY BYTU Č. 1, DOMU Č.P. 13, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA V LIPNÍKU NAD BEČVOU S NÁSLEDNÝM PŘIDĚLENÍM BYTU, ve které bude doložena: - žádost o postoupení pohledávky s uvedením nabídkové ceny, - kopie dokladu o uhrazení jistoty, - čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník n.b. žádné nedoplatky, - čestné prohlášení o pravdivosti veškerých uvedených údajů, - čestné prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami postoupení pohledávky s následným přidělením bytu dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady nájemného se promlčuje ve lhůtě 3 let. 3. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2011 RM 19 Opravy domu č.p. 1492, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 572/2011 RM 19 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Sportovní hala Lipník n.bečvou přípojka plynu v k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním STL plynovodu a přípojek, které budou uloženy v pozemcích parc.č. 1225/57 ostatní plocha ostatní komunikace a parc.č. 1242/3 ostatní plocha sportoviště rekreační plocha, oba v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle předložené situace v rámci stavby Sportovní hala Lipník n. Bečvou přípojka plynu společností SMP Net, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Plynární 420/3, Ostrava Moravská Ostrava, zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Plynárenská 499/1, Brno a to v souvislosti s vybudováním přípojky plynu v Lipníku nad Bečvou, b) souhlasí s vypracováním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako budoucím povinným z věcného břemene) a společností SMP Net, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ se sídlem Plynární 420/3, Ostrava Moravská Ostrava, zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Plynárenská 499/1, Brno (jako budoucím 17

18 oprávněným z věcného břemene), která spočívá v právu strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně jeho součástí a příslušenství, a to v rámci stavby Sportovní hala Lipník n.bečvou přípojka plynu na předmětných pozemcích v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán) a právo chůze a jízdy na předmětných pozemcích v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného plynárenského zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. starosta Bc. Pavel Šoltys, DiS. v.r. místostarosta 18

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 16.06.2009 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 29.09.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 27. schůzi dne 10.3.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 16. 4. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více