Ekonomické listy. Vývoj světové ekonomiky (křehké oživení po hluboké recesi) Utlumené oživení ekonomiky EU (k předpovědi ECFIN na roky )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické listy. Vývoj světové ekonomiky (křehké oživení po hluboké recesi) Utlumené oživení ekonomiky EU (k předpovědi ECFIN na roky 2011 2012)"

Transkript

1 Odboný vědcý časops Cna onomcých sudí Vysoé šoly onom a managmnu l 6 Eonomcé lsy Vývo svěové onomy řhé ožvní po hluboé cs Ulumné ožvní onomy EU přdpověd ECFIN na oy Vývo na hu s ngcým omodam a pohyb mznáodního apálu ynama snmnu čsého hu zísaná z cn opčních nsumnů

2 OBAH Obsah Rcnzované odboné sa Vývo svěové onomy řhé ožvní po hluboé cs 3 Po. Ing. Voěch pěváč c. Ulumné ožvní onomy EU přdpověd ECFIN na oy Ing. Růžna Vnová c. Vývo na hu s ngcým omodam a pohyb mznáodního apálu 39 Ing. Václav Žďá Mc. ynama snmnu čsého hu zísaná z cn opčních nsumnů 59 Ing. Man Cícha Ph.. Eonomcé lsy 6

3 6 Vývo svěové onomy řhé ožvní po hluboé cs Po. Ing. Voěch pěváč c. Příspěv s zabývá současnou hospodářsou suací v svěě a nblžším výhldm ovlvněným zí nančního sysému a hospodářsou csí z l 8 a 9 á přnsla značné záy v výobě nvscích zahančním obchodě a vdla zvýšní nzaměsnanos a zhošní vřných nancí. Vychází z aního vydání analýz publovaných Mznáodním měnovým ondm Evopsou omsí a OEC. yo publac posyuí uclný pohld na vývo svěové onomy s pognózou na oy a a s dopoučním po hospodářsou polu. Pozonos věnována půběhu ožvní v hlavních gonch svěa vysoým vládním dcům a dluhům nanční sablě obížné suac na hu pác osoucí nlac a poačuící globální maoonomcé novnováz. Novnoměné ožvní Po vlm slném ůsu svěové onomy v lch 4 7 ý dosahoval 5 % očně poshla v lch 8 a 9 přvážnou věšnu zmí svěa nhlubší cs v clém poválčném období á byla do značné míy synchonzovaná a poo možné hovoř o globální cs svěové onomy. Rcs přdcházla z svěového nančního sysému níž vdla řada aoů ao přdcházící dosa lvdy nízé úoové míy slný ůs úvěů a cn av přdvším nmovosí posyování půč lnům nschopným splácní. Npříznvě působly složé apálové a vysoc zové opac s využím sosovaných nančních násoů ndosačná anspannos a gulac nančního hu. V globálním a značně lbalzovaném nančním sysému s z přlévala z UA do Evopy a dalších zmí. V éo souvslos řba zmín ž analyc nbyl schopn včas ozpozna hozící nbzpčí a an onomcá o nbyla na olaps nančních hů přpavna a v důsldu oho nbyla dspozc an odpovídaící hospodářsá pola. věový podu s v oc 9 snížl o 6 % a vyspělé změ zaznamnaly nhlubší popad onomcé avy v clém poválčném období HP polsl o 34 %. Hlouba cs měřná mzočním polsm HP byla nslněší v pvní polovně ou 9 dy s podl szónně upavných údaů HP popadl v zmích EU-7 o 5 % v Japonsu o 84 % a v UA o 39 %. éla cs s lšla podl zmí al věšnou vala 4 5 čvlí. Kz vyvořla npříznvé podmíny po budoucí ůs. Fnanční sysém byl ořsn podnům a domácnosm s ndosávaí úvěy é pořbuí ožvní nvsc a spořby a cá s sala suac vřných nancí chž dcy s saly núnosné a vládní dluhy dosáhly vlm vysoých hodno. poní globální nanční IMF: Wold Economc Ouloo Apl. ECFIN: png Economc Focas. umboug: Euopan Commsson coa Gnal ECFIN Economc and Fnancal Aas. OEC: OEC Economc Ouloo No. 89 Volum /. Eonomcé lsy 6 3

4 RECENZOVANÉ OBORNÉ AI z s hluboou csí učnlo cs v sovnání s přdchozím výmčnou nn svou hloubou al svou délou. Nmůž s poo očáva dřívěší půběh ožvní dy ůs po cs zpavdla dosahoval nadpůměných hodno al řba počía s dlším lavně pomalým mpm ůsu. ůvodm o ž poncální podu byl slně oslabn něola aoy: ao pác byl zasažn vysoou míou nzaměsnanos a s ní souvsící záou valac slný pols nvsc snížl zásobu ního apálu a zvýšl míu ího opořbní a novační pocs byl zbzděn omzným posřdy a nsým vyhlídam do budoucnos. V oc došlo ožvní é poaču v oc. Za ožvním sál znovu osoucí zahanční obchod zména v ozvíících s zmích ý áhl půmyslovou poduc. V onomcé výonnos vša přvávaí značné ozdíly mz změm č ch supnam. Fungování nančního sysému s sc zlpšlo al nanční sabla nní sál zaučna. Nní možné ž počía s smulačním opařním sální a monání poly é pomohly sablzova nanční sysém a podpořly popávu. Ronvalscnc zvlášě na hu pác a v oblas vřných nancí můž bý dlouhá a bolsvá. Hospodářsá pola nmá ž vlé možnos podpoř ůsu a soí přd složým poblémm nohoz řhé ožvní al na duhé saně dál nzhošova vřné nanc. Obvla s vša další za budoucího vývo ao značný ůs cn opy a něých dalších omod poačuící globální novnováha nlační lay možné přhřáí něých ozvíících s onom a nldná suac v svní Ac a na řdním východě. Výhld MMF na oy a očává ůs svěového HP o 45 % zména díy vysoému ůsu v ozvíících s a ozvoových onomách ůs o 65 % očně. Napo omu ožvní v vyspělém svěě by mělo bý míné přdpoládaný ůs HP o 5 % s značným ozdíly mz změm vz abula. J poo možné hovoř o dvouychlosním ůsu svěové onomy. abula Pognóza hospodářsého ůsu podl MMF v % HP svě UA EU Japonso Čína Ind Ruso Vyspělé změ Rozvíící s a ozvoové změ Obm svěového obchodu Poznáma: Ro a pognóza MMF. Pamn: IMF Wold Economc Ouloo Apl s.. V supně vyspělých zmí by ůs HP v obou lch měl dosáhnou v očním půměu 5 %. 3 Obavy z další možné cs po odznění OEC očává míně nžší ůs v oc 4 % a míně vyšší ůs v oc 46 %. Vz OEC Economc Ouloo. Volum / s.. 3 Čvnová aualzac Mznáodního měnového ondu vz IMF-d v případě vyspělých zmí psmsčěší a po o přdpoládá ůs v výš %. ůvodm zhošný výhld UA 5 % míso 8 % a Japonsa d MMF očává doonc pols HP o 7 %. 4 Eonomcé lsy 6

5 6 doplňování zásob a zpřísnění sální poly s v vyspělých onomách nnaplnly poož začala ůs domácí popáva. Rychlší ůs s přdpoládá v UA zaímco EU by měla nadál zůsa pomalu osoucím gonm a v ůsové dynamc zaosáva za UA. Věšna zmí EU by měla ůs mpm pohybuícím s mz %. Evopsá oms v své pognóz z věna 4 přdpoládá za cl zmí EU ůs 8 % v oc a 9 % v oc. Eonoma UA by podl ECFINu měla dosáhnou ůsovou dynamu 6 a 7 % a uozóna 6 % v oc a 8 % v oc. pccá suac Japonsa d změřsní v břznu způsoblo nsmíné šody é sou odhadovány na 3 5 % HP a poví s v vývo aponsé onomy v nblžších lch. Poc OEC z dubna 5 přdpoládá ž po hluboém popadu HP v oc 9 o 63 % a ůsu o 39 % v oc aponsá onoma poos pouz o 8 % v oc. ECFIN šě spčěší a uvádí pouz ůs 5 % v oc. Čvnová pognóza MMF mluví ž o cs. ahounm ůsu svěové onomy s v posldních lch saly ozvíící s a ozvoové změ a díy ch ůsu v oc 9 7 % nbyl popad svěové onomcé avy v omo oc výazněší. Úlohu loomovy svěové onomy shály yo změ v oc zvýšní HP o 73 % a v lch a s počíá s poačuícím vysoým ůsm. Nychl osoucím gonm s sala ozvíící s As ůs HP v oc o 98 % a v lch a o 8 %. omnanní posavní v omo gonu má Čína s dlouhodobým onomcým ůsm pohybuícím s olm % á s sala po UA duhou nvěší svěovou onomou a í příspěv svěovému ůsu byl v oc éměř řnový. Podíl Číny na svěovém poduu s zvýšl z 4 % v oc 99 na 36 % v oc počíáno v paě upní síly. Změ ansé Amy v oc 9 pocíly cs pols HP o 7 % avša v oc dosáhly lavně vysoý ůs přvyšuící 6 % ý by s vša v oc a měl sníž na 47 a 4 %. V důsldu vysoého ůsu a osoucí váhy ozvíících s a ozvoových onom s zvyšu ch příspěv svěovému poduu ý byl v oc dvouřnový. 6 Řadě ozvíících s a ozvoových zmí s podařlo dvzova vývozy posíl domácí popávu a zlpš nsuconální posřdí. Vysoý ůs zaznamnaly ozvíící s změ u nchž nvznla bublna na hu byů a nmovosí a dopady nanční z na álnou onomu nbyly a slné v důsldu nžší povázanos s banam vyspělých zmí a mnší ozvnuos nančního sou. Víc byly posžny změ s vysoým dcy běžného úču v důsldu zhošných možnosí zahančního nancování. Ngavně na vývo méně vyvnuých zmí působla ndosačná popáva v vyspělých zmích. Rzm po ychl osoucí assé změ možné přhřáí ch onom vysoý přílv zahančního apálu vyvořní 4 ECFIN: Euopan Economc Focas. png. Euopan Economy /. 5 Vz OEC: Economc uvy o Japan. Pas: OEC Apl. 6 V oc s ozvíící a ozvoové změ podílly na svěovém poduu 477 % a vyspělé změ 53 %. Eonoma UA vyvářla 97 % svěového HP a za ní násldovala uozóna s 46 % a Čína s 36 %. Váha zmí v svěovém HP vypočna pomocí pay upní síly PPP což zvyšu význam méně vyspělých onom v globálním ůsu. Př výpoču ůsu svěového HP na záladě žních uzů by s ůsová dynama snížla zhuba o pocnní bod. Podl žních uzů by ůs globálního HP v oc a dosáhl 39 a 35 %. Eonomcé lsy 6 5

6 RECENZOVANÉ OBORNÉ AI bubln na hu nmovosí a ací a ůs nlac MMF očává zvýšní míy nlac v zmích ozvíící s As z 3 % v oc 9 na 6 % v oc a. Na půběh ožvní má vlv přdvším vývo popávy a v ní nn spořblsá popáva al cylus vývo zásob nvsční ava č vývo zahančního obchodu. Na vývo záladních omponn popávy vša působí mnoho ůznoodých aoů é s v čas v dnolvých zmích lší. V supně vyspělých zmí byl ch ůs v oc ažn domácí popávou a příspěv zahančního obchodu byl nvýazný pouz pocnního bodu. Výmou bylo Japonso a Němco d příspěv zahančního obchodu ůsu HP čnl 8 a pocnního bodu. Vlv zahančního obchodu by měl v příších lch zůsa míně pozvní. V ámc domácí popávy významnou ol shálo obnovní ůsu zásob é za cl vyspělých zmí zvýšlo HP v oc o pocnní bod clá dna řna příůsu HP. V lch a by měl bý vlv ůsu zásob pacy nulový. Ralzovaná nální domácí popáva ončná souomá a vřná spořba a voba hubého ního apálu přdsavovala v oc záladní zdo ůsu HP a přdala 8 pocnního bodu. Obavy ž ožvní spořblsé popávy bud nvýazné v důsldu vysoé nzaměsnanos a pomalého ůsu mzd s zcla nnaplnly a po ím polsu v oc 9 došlo v oc ímu opěovnému ůsu o 7 % v UA o 8 % a v uozóně o 8 %. V oc a s počíá s ůsm souomé spořby pohybuícím s olm %. Zpomall s ůs vřné spořby a v lch a s počíá s ím polsm. o souvsí s obížnou sální suací vyspělých zmí a nzbynosí snžova vysoé dcy vřných nancí. Po damacém polsu voby hubého ního apálu o % v oc 9 došlo v oc ímu opěovnému ůsu o 5 % a no ůs by s měl v příších lch zvyšova. Pognózy v nsém a měnícím s posřdí vša pí učou míou npřsnos a musí s bá ao hubě onační přdpověd é vychází z dosupných nomací a použých modlů. Poo s ychl mění a lší s podl oho dy a ým byly zpacovány. Posldní pognózy z aa sou opmsčěší v důsldu nových pozvněších sas a půzumů é naznačuí oba směm valšímu ožvní svěové onomy. Vychází věšnou z oho ž z dosáhla v polovně ou 9 svého dna a ž vyspělé změ sou na csě valšímu ůsu ý vša bud míný. Přdpoládá s ž zoavování z hluboé cs bud dlouhodobé a nsně slné v dnolvých zmích. Vlá za po budoucí ůs přdsavu sál ndosačná sabla nančních hů značné zhošní vládních nancí dluhová z v něých zmích vysoá nzaměsnanos možné přhřáí něých ozvíících s zmí s nbzpčím nlac a přvávaící globální maoonomcé novnováhy. Udžní ůsu vyžadu nn poačování om na zích výobů služb a pác é by zvýšly onuncschopnos a poncální podu al éž mznáodní oodnac maoonomcé sální a suuální poly. Vývo onomy UA Amcá onoma s oncm ou 7 dosala do nhlubší a ndlší cs za posldních 7 Po sanovní počáu cs v UA s npoužívá éum dvou po sobě náslduících mzčvlních polsů HP al clá řada dalších uazalů na záladě chž vývo oms Náodního výbou po onomcý výzum ozhodn dy cs začala. 6 Eonomcé lsy 6

7 6 6 l. 7 V duhé polovně ou 8 zsílly vážné poblémy nančního sou a pád nvsční bany hman Bohs v září 8 nasaoval slnou nanční nsablu nn v UA al na svěových globálních zích s vážným dopady na álnou onomu. V čvém čvlí 8 a v pvním čvlí 9 HP slně polsl a pv v duhém čvlí 9 s popad onomcé avy výazně zpomall. Amcá vláda a cnální bana agovaly na vážnou suac masvní maoonomcou nvncí sponou s panzvní sální a monání polou é podpoovaly domácí popávu. Ohomné posřdy byly posynuy na sablzac nančního hu. V únou 9 amcá admnsava spusla sální smulac přdsavuící víc nž 5 % očního HP 787 mld. U po období 9 a obsahuící snížní daní ohomné posřdy na vřnou nasuuu pomoc sáům zvýšné výda na vzdělání a socální zabzpční. řív nvídané uvolnění monání poly vdlo posupnému snžování úoových mě éměř na nulovou hodnou v posnc 8. Ožvní nasalo v duhé polovně ou 9 zména v důsldu slného ůsu zásob a poačovalo v oc dy začala ůs souomá spořba a nvsc. Původně s přdpoládalo ž ožvní v oc bud vlm slabé ůs HP pod % al v sučnos HP vzosl o 8 %. Zhuba sné mpo ůsu s očává v oc a. Zlpšná onomcá suac do učé míy odáží slnou ac amcé vlády a cnální bany na sablzac onomy a nančních hů. Vzhldm vysoému vládnímu dcu a dluhu sální smulac nzbyně zslábn a ůs amcé onomy s bud mus opía o výda domácnosí na ončnou spořbu souomá spořba a zména o ůs souomých nvsc. K ůsu amcé onomy by měl víc přspíva zahanční obchod. V souvslos s zdo ůsu amcé onomy na popávové saně s uvádí ž mnulý ůs byl nzdavě založn přdvším na ůsu spořby íž podíl na HP s zvýšl z 66 % HP v oc 99 na 76 % HP v oc. Umožnly o mmo né půčy domácnosm a nízá mía ch úspo což vdlo značnému zadlužní domácnosí. 8 Nízá mía úspo domácnosí přspěla omu ž mía náodních úspo byla značně nžší nž mía nvsc a v důsldu oho vznl vysoý schod běžného úču ý musl bý nancován zahančním zdo. UA s saly nvíc zadlužnou zmí svěa. Hospodářsá sag navhovaná amcou admnsavou zdůazňu nzbynos změny suuy ůsu a aby s ím ahounm saly nvsc a zahanční obchod. 9 Rychlý ůs nvsc by měl vés uychlní mpa ůsu poslování chncého poou a novací a zlpšní nasuuy a žvoního posřdí. Přdsh vývozu přd dovozy by s měl sá nn ůsovým aom al snžoval by dc běžného úču a vněší dluh. ouomá spořba má nvěší váhu v vývo popávy a í očávaný ůs v oc a o 9 a % by měl bý pozvně ovlvněn možnosí domácnosí s půčova a zlpšným podmínam na hu pác. Rychlý ůs nvsc do ního apálu z 3 % v oc na 53 % v oc a 97 % v oc by měl bý podpořn ůsm zsů podnů nízým úoovým měam a osoucí důvěou podnalů v budoucnos. Příspěv čsého vývozu ůsu HP by měl pří z záponé hodnoy v oc do míně ladné hodnoy v oc. 8 Hubý dluh amcých domácnosí v oc 9 čnl 9 % HP zaímco v zmích uozóny byl pouz 974 % HP. 9 Vz Economc Rpo o h Psdn. Washngon: Und as Govnmn Pnng Oc. Eonomcé lsy 6 7

8 RECENZOVANÉ OBORNÉ AI Rcs amcé onomy vdla nomní záě pacovních mís a vážným onomcým a socálním poblémm s sala vysoá mía nzaměsnanos á z dlouhodobě nízé úovně pod 5 % až do ou 7 ychl osla a dosala s až na % úovň v čvém čvlí 9. V oc s míně snížla na 96 %. Po o MMF přdpoládá í míu v výš 74 %. Mía nlac měřná ndm spořblsých cn s dosala v oc 9 na vlm nízou úovň. V čvnc 9 dosáhla doonc záponých hodno - %. Za ímo vývom sál úlum popávy vývo cn na svěových zích al vysoá sovnávací záladna daná vysoým cnam omod v čvnc 8. V oc s mía nlac dosala do ladných hodno v důsldu ožvní popávy. Zychlní nlac v oc způsobno přdvším slným ůsm cn opy a dalších omod vz abula. Clově s vša přdpoládá ž přbyčné apacy a ůs pod poncálním mpm ůsu s poví v umíněné nlac. Rzovým aom vývo amcé onomy zůsává slně osoucí dc vřných nancí ý s v lch 9 dosává na dvocnou hodnou a ho snžování s sává obížné. UA sou dnou vlou vyspělou zmí v níž by měl vládní dc v oc ůs přs pobíhaící onomcé ožvní. ouvsí o s panzvní sální polou á s snaží podpoř ůs a vobu nových pacovních mís. V důsldu vysoých vládních dců ychl os vládní dluh ý by měl v oc přoč úovň % HP a v dalších lch s dál zvyšova. Podl poc MMF by měl v oc 6 dosáhnou 9 % HP což éměř dvonásob ho úovně z ou 5 67 % HP. oučasná sální pola dlouhodobě nudžlná a UA čá obížné období v ém bud mus výazně sníž vládní dc ať ž výdaovým šy č daňovou omou což bud mí ngavní onomcé a socální důsldy. louhodobým poblémm amcé onomy značná maoonomcá novnováha á souvsí s nízou vobou náodních úspo ž nsačí poý domácí nvsc. ao mza musí bý nancována přílvm zahančního apálu a povu s v dcu běžného úču. Jným slovy nbohaší svěová onoma s ž nad poměy a musí s vypůčova v dalo chudších zmích. Vlm nízou míu úspo měly dlouhodobě amcé domácnos a pv v době nanční z a cs začaly víc šř. abula Záladní uazal vývo amcé onomy HP % ůs pořblsé cny % ůs Mía nzaměsnanos % c běžného úču % HP Vládní dc % HP Vládní dluh % HP Poznáma: Ro a pognóza MMF. Pamn: IMF Wold Economc Ouloo Apl. 8 Eonomcé lsy 6

9 6 Naopa pudc s zhošla mía úspo vlády. c běžného úču v oc 6 dosáhl 6 % HP a v době oslabní onomcé avy s posupně snžoval až na očávané éměř polovční hodnoy v lch a. Přspělo omu snížní dcu obchodní blanc s zbožím a zvýšní přbyu v službách. Významným aom bylo zlpšní vzahu mz úspoam a nvscm přdvším v důsldu slného polsu podílu nvsc na HP. Evopsá un Z dlouhodobého hldsa přnsla pvní dáda nového síclí další zpomalní onomcého ůsu z % půměného očního ůsu v lch 99 na 3 % v dádě. V ůsové dynamc dnolvých zmí zůsávaí značné ozdíly vz obáz. Nychlší ůs zaznamnaly nové člnsé změ EU v čl s lovnsm é dosáhlo půměný oční ůs 48 %. Npomal osoucí zmí byla Iál 3 % násldovaná Pougalsm ánsm a Němcm. Pvních pě l 5 uazovalo na příznvý vývo. uhé pělí vša přnslo podsaný pols výonu. Výmou bylo Polso Němco a Mala d ůs v duhé polovně dády byl ychlší nž v pvní polovně. Vyovnaný ůs zaznamnalo Nzozmso Raouso a lovnso. Posldní ř léa byla v znamní nanční z a cs á byla v zmích Evopsé un hluboá. Půměný oční ůs HP v lch 8 byl za cl zmí EU záponý -7 % a 8 zmí vyázalo za oo období pols HP vz abula 3. Pozvní ůs zaznamnalo pouz 9 zmí EU. Záponá čísla uazuí značnou délu a hloubu cs a znamnaí ž pv v oc bud dosažna úovň poduc z ou 7. Nhoší výsldy za období 8 vyazuí pobalsé sáy půměný oční pols HP v oyšsu o 78 % a v Esonsu o 56 % a Iso pols o 4 %. Núspěšně s vdlo Polso půměný oční ůs o 35 % Mala a lovnso. Nvěší pols HP byl v oc 9 4 % za Obáz Půměný oční ůs HP v zmích Evopsé un v lch v % Pamn: Euosa Naonal accouns věn. Eonomcé lsy 6 9

10 RECENZOVANÉ OBORNÉ AI EU-7 a ožvní v oc bylo míné 8 % za EU-7. Růs zůsává značně pod poncálním mpm ůsu nzaměsnanos vysoá a vřné nanc sou v španém savu. Mz změm sou vša značné ozdíly způsobné onací zahančního obchodu míou ovřnos onomy dopady nanční z a vlosí vnřních a vněších novnováh. ép s vdly změ s lavní nanční a maoonomcou sablou v nchž s nvyvořly bublny na hu nmovosí Němco Polso Švédso. V hoší suac byly změ zasažné banovní zí Vlá Bán zí na hu byů a nmovosí Španělso nbo dluhovou zí Řco Iso Pougalso. V něých zmích s yo z polínaly. abula 3 Vývo HP v zmích EU v období v % EU Blg Bulhaso Čsá publa ánso Němco Esonso Iso Řco Španělso Fanc Iál Kyp oyšso va ucmbuso Maďaso Mala Nzozmso Raouso Polso Pougalso Rumunso lovnso lovnso Fnso Švédso Vlá Bán Poznáma: v lch 6- a 8 d o půměný oční ůs. Pamn: Euosa Naonal accouns věn. Eonomcé lsy 6

11 6 Růs v oc za cl zmí EU 8 % byl ažn zména vysoým ůsm v Němcu 36 % hož příspěv v důsldu vysoé váhy Němca v aggáním HP Evopsé un byl víc nž 4pocnní. Zvýšný dovoz Němca s příznvě povl v ůsu vývozů a HP v něých dalších zmích EU. Nadpůměná ůsová výonnos Němca příznvě ovlvnla onomcý výon Čsé publy. Výazné změny nasaly na saně popávy. Pozvní vlv začínal nabýva zahanční obchod v důsldu ožvní svěové onomy a značnou změnu zaznamnala změna zásob á po slném ngavním vlvu na cs v oc 9 začala podpoova onomcý ůs. Posupně začala ožíva souomá spořba a nvsc. Vlv domácí popávy v oc zsíll a no vývo by měl poačova v oc a. Ožvní souomé spořby spoováno s zlpšuící s suací na hu pác míným ůsm dsponblních důchodů domácnosí a lsaící míou ch úspo. Pořba snžova vysoé vládní dcy vša omzí sální smuly a zpomalí ůs vřné spořby. Růs nvsc do ního apálu podmíněn vyšším posyováním úvěů z sany ban nízým úoovým sazbam udžním slušné zsovos podnů a důvěou nvsoů v budoucnos. Nuno vša přpomnou ž clová čísla za Evopsou un sývaí značné ozdíly mz změm. Vysoý onomcý ůs v oc přdpoládá Evopsá oms v své aní přdpověd z ou v pobalsých zmích Švédsu Polsu Fnsu a lovnsu. Pols HP očává v Řcu a Pougalsu. V Řcu by o byl ž ří o popadu HP. Budoucí hospodářsý ůs bud ovlvněn mnoha aoy chž vývo lz obížně přdvída. Nbzpčný značný ůs cn opy a dalších omod suac v zmích svní Ay důsldy změřsní v Japonsu. Ngavně bud působ dluhová z v řadě vopsých zmí á s vynula oodnovanou mznáodní pomoc na níž s podílí Evopsá un Evopsá cnální bana a Mznáodní měnový ond. Vývo záladních maoonomcých uazalů obsahu abula 4. Z ní pané ž př ožvní onomcého ůsu zůsává ížvá suac na hu pác a v vřných nancích é musí počía s ůsm vládního dluhu. Vysoé vládní dcy a dluhy Nhoší poválčná cs výazně zhošla vřné nanc a vývo vřných nancí sponý s pudým náůsm vládního dcu a dluhu s sal zovým aom vývo věšny vyspělých abula 4 Záladní uazal vývo Evopsé un HP % ůs pořblsé cny % ůs Mía nzaměsnanos % c běžného úču % HP Vládní dc % HP Vládní dluh % HP Poznáma: Ro a pognóza ECFINu. Pamn: png Economc Focas May. Eonomcé lsy 6

12 RECENZOVANÉ OBORNÉ AI zmí. Fnanční z a cs vdly na dné saně snížní daňových přímů a na duhé saně ůsu ozpočových výdaů sponých s osoucí nzaměsnanosí sanací ban a sální smulací popávy. Zhošná sální suac s odazla na nančních zích ochoě souomého sou nancova ohomné dcy a na osoucích náladch ohoo nancování. Zvýšní dců vřných nancí s dosalo nad hanc dlouhodobé udžlnos sální sably a věšna zmí musí alzova úsponá opařní á budou ůs oslabova. Zvýšní ozpočových dců nasalo ž v oc 8 avša v oc 9 s dosaly na nbýval vysoou úovň á s v vlých vyspělých onomách přblížla % HP a v UA Japonsu a Vlé Bán uo úovň přočla. Ačolv bylo ožvní v oc v vyspělých zmích věší nž s očávalo na podzm 9 zlpšní v vřných nancích bylo vlm míné. Clový vládní dc za vyspělé změ s snížl z 98 % HP v oc 9 na 88 % HP v oc a výazněšímu zlpšní by mělo doí v náslduících lch. V oc 6 s očává dc v výš 44 % HP. Rozdíly mz změm sou vša značné vz abula 5. amacá s sala suac v oblas vládního dluhu ý s v vyspělých zmích dosal na nvyšší úovň od onc. svěové vály. Vládní dluh ý v podsaě přdsavu umulované vládní dcy s v oc po ou 7 zvýšl v UA éměř o 3 pocnních bodů z 6 % na 96 % a v uozóně o éměř pocnních bodů z 66 % v oc 7 na 85 % v oc a v příších lch má dál ůs vz abula 6. Podl poc do ou 6 by nvěší dluh v omo oc mělo mí z vlých vyspělých zmí Japonso 55 % Iál 8 % a UA 9 %. ůsm vládního dluhu os dluhová služba placní úoů a sny á značně zaěžu vřné ozpočy a něé změ s dosávaí do suac dy obížně zísávaí zdo nancování. Vážná suac v vřných nancích znvóznla nanční hy é začaly víc ozlšova změ podl savu ch vřných nancí. Rozdíly v podmínách posyování půč sou obovsé a něé změ sou zaížny značným nančním náoy věřlů sponým s nancováním dluhu. Komě oho s pod vládních dluhopsů na nančních zích sal obížný. V snaz zabán sáním banoům něých zmí zavdla EU MMF a Evopsá cnální bana mchansmy é by měly udž sablu uozóny a pomoc ohožným zmím přona obížné období. Fnanční pomoc vázána na snížní vládních abula 5 c vřných nancí v vybaných vyspělých zmích v % HP Vlé vyspělé změ UA Japonso Euozóna Němco Vlá Bán Pamn: IMF Wold Economc Ouloo Apl s. 95. Eonomcé lsy 6

13 6 abula 6 Vládní dluh v vybaných vyspělých zmích v % HP UA Japonso Euozóna Němco Vlá Bán Pamn: IMF Wold Economc Ouloo Apl s. 95. dců na omy podpouící ůs a onuncschopnos a na opařní posluící sablu nančního sou. Řco od banou zachánla půča od EU a MMF v výš mld. u z oho EU 8 mld. a MMF 3 mld.. Záchanný balíč vázán na omy a úsponá opařní á by měla výazně sníž dc vřných nancí. nížní ozpočových výdaů a zvýšní daní vša pohloublo cs a v oc s HP snížl o 45 % a v oc by měla řcá onoma lsa. V důsldu popadu HP s př snžování vládního dcu podíl vládního dluhu nbud snžova al naopa dál poos. V případě Řca vša os obava ž vlá dluhová záěž odpovídaící dnapůlnásobu očního HP povd suualzac dluhu podloužní spláového alndář sponé s záam džlů řcých dluhopsů. Obvly s spulac o možném vysoupní Řca z uozóny. Bz mznáodní pomoc s nobšly an další změ s vysoým dcy vřných nancí a vládním dluhy ao Pougalso a Iso. Fnanční podpoa Pougalsu ční 78 mld. u z oho EU 5 mld. a MMF 6 mld. a Isu 675 mld. u z oho EU 45 mld. a MMF 5 mld.. Evopsá un využívá nanční pomoc v době dluhové z čyř nsumny é clově umožňuí podpou v výš 63 mld. u. Všm zmím Evopsé un dspozc Evopsý mchansmus nanční sablzac h Euopan Fnancal ablzaon Mchansm EFM s honí hancí nancování v výš 6 mld. u. Věší nanční možnos posyu Evopsý náso nanční sablzac h Euopan Fnancal ablzaon Facly EFF založný v oc a umožňuící půčy do výš 44 mld. u. Od. čvnc 3 by s měly EFM a EFF přměn v nový Evopsý sablzační mchansmus Euopan ablzaon Mchansm ý by měl posynou sálý ámc po řšní zí. Úvěová apaca ohoo mchansmu by měla čn 5 mld. u. Nčlnové uozóny mohou zísa pomoc posřdncvím gulac plabní blanc h Balanc o Paymns Rgulaon až do výš 5 mld. u. Podpou v éo omě zísalo Rumunso oyšso a Maďaso. ůvodm byl vysoý dc běžného úču plabní blanc a poíž př ho nancování. Evopsé sablzační mchansmy v spolupác s Mznáodním měnovým ondm a panzvní polou Evopsé cnální bany á zašťovala pořbnou lvdu vopsým banám v době nanční z a pomáhala slně zadlužným zmím sc pomohly zvláda dluho- Eonomcé lsy 6 3

14 RECENZOVANÉ OBORNÉ AI vou z avša valší řšní vyžaduící sální dscplínu a suuální omy nsé. Přdměm zvýšného zámu s sal vzah vřných nancí a hospodářsého ůsu. Zodpovězní oázy naol sální smulac v době cs zmínla popad HP a naol nzbyná sální sablzac oslabí onomcý ůs nní dnoduché a odpověd s ůzní. Zřmé pouz o ž snížní vládního dluhu bud obížné a poví s v úlumu onomcé avy. louhodobé hsocé řady uazuí významné snížní mpa ůsu v případě dluhu přsahuícího 9 % HP vz Rnha Rogo. Mnoho zmí s nobd bz značných úsponých opařní. Podl poc MMF á vychází z pořby udž výš vládního dluhu pod 6 % HP v oc 3 by bylo v vyspělých zmích zapořbí v půměu sníž pmání cylcy upavný dc o 845 % HP. Rosoucí nálady na zdavoncví a pnz v příších dvou dádách ční no úol značně obížný. Udžlnos vřných nancí s sala naol vážnou ž MMF svým adčním analýzám Global Fnancal ably Rpo a Wold Economc Ouloo přdala novou obsáhlou publac á monou sální suac v vyspělých ozvíících s a ozvoových zmích Fscal Mono Navgang h Fscal Challngs Ahad. Evopsá un přala řadu opařní á by měla vés přísněšímu hodnocní hospodářsé a sální poly člnsých zmí a pořbným nápavným oům. Plnění Pau sably a ůsu by mělo bý posílno věší anspannosí sanovním sřdnědobých ozpočových cílů a přísněším nápavným opařním. Zavádí s mchansmus snížní maoonomcé novnováhy ý by měl obsahova hlubší analýzu vnřní a vněší novnováhy dnolvých člnsých zmí opíaící s o sovnávací přhld as ds uazalů a přísněší pavdla po snížní nadměné novnováhy. Fnanční sabla Kz globálního nančního sysému vyvolala dsus o pořbě omy přísněšího dohldu a lpší gulac nančních hů. Vzhldm omu ž řada zmí v sálně obížné suac a bud mí poíž př nancování dluhu což s odazí na nančních zích sřdnědobá sální onsoldac s uazu ao nzbyná po zdaví nančního sysému. Nzbyná bud poačuící apalzac ban á by nahadla záy a zvýšla pořbnou lvdu. Zvýšné pořby vládního sou povdou nízé nabídc úvěů souomému sou a bud řba hlda csy a podpoř zména malé a sřdní podny. Obížným úolm bud na dné saně vyšší gulací zabzpč sablu nančního sysému a na duhé saně nohoz ho vnos. Roma nančního sysému by měla podl Mznáodního měnového sysému zašťova věší anspannos vyšší sandady po apálovou vybavnos a lvdu vyšší onolu hdgových ondů a angových agnu a dál pa pavdla á by ochaňovala lny ban a zašťovala vysoou úovň účních sandadů. V důsldu ožvní svěové onomy a záchanných opařní vlád a cnálních ban s sabla nančního sysému zlpšla. Zůsává vša řhá a vyvsalo nové nbzpčí souvsící s značným náůsm vládních dců a dluhů dluhová z. Mznáodní oganzac hldaí poo způsoby a zvýš sablu anspannos a důvěu. Evopsá un přala něá opařní á by posílla dohld a gulac nančního sou. Byly vyvořny ř vopsé ogány dohldu Evopsý ogán po banovncví Evopsý ogán po pošťovncví a zaměsnancé pnzní pošění a Evopsý ogán po cnné papíy a hy. Byla dnována přísněší pavdla vzahuící s apálovým požadavům na bany nvsční spolčnos a pošťovny a zavdly s záěžové sy ban. 4 Eonomcé lsy 6

15 6 Banovní sysém byl v věšně vyspělých zmí nanční zí značně zslabn a ho zdaví sál chané. Rza banovního sou vša nsou sná a lší s podl zmí podl ůzných ypů ban. Banovní nsuc Řca a Isa pavděpodobně člí nvěším poížím a dočasně sou cháněny Evopsou cnální banou. Španělsé a pougalsé bany sou zanlné v důsldu džby španých vládních dluhopsů a angažovanos na hu nmovosí. Bany v Raousu Vlé Bán a UA maí vlé záy z španých av al sou cháněny slušnou zsovosí. Něé němcé bany maí nízé přímy což s povu v ch nízé apálové vybavnos. Jná suac v ozvíících s zmích d došlo výaznému ožvní domácí popávy ychlému ůsu úvěů a značnému přílvu apálu. o s ýá zména As s výmou Japonsa a ansé Amy. ůvodm značný ůsový poncál ozvíících s zmí posluící měny osoucí cny av a nízé úoové míy v vlých vyspělých zmích. no vývo vša přnáší možná za ao přhřáí něých ozvíících s zmí ůs nlac a vyvářní bubln na acových a dalších zích av. Obížná suac na hu pác V důsldu cs polsla zaměsnanos a vzosla nzaměsnanos á přdsavu vážný onomcý a socální poblém. Záa pacovních mís a clových přímů domácnosí vdla nžší spořbě domácnosí a přspěla polsu HP zhošlo s splácní dluhů zména u hypoé a ím s zvýšly záy ban a zhošla suac na hu nmovosí. Rosoucí nzaměsnanos měla ngavní dopady na vřné ozpočy vyšší výda a nžší daňové přímy. Vzosla dlouhodobá nzaměsnanos á snžu poncální podu. Nzaměsnanosí sou slně posžn mladí ldé což ohožu socální soudžnos změ. I dyž suac na hu pác ozdílná v ůzných zmích vzůs nzaměsnanos byl nomní a í pols bud pomalý. Zaímco v lch 8 byla mía nzaměsnanos v UA nžší nž v Evopě í náůs v době cs byl v UA pudší a v břznu byly obě míy oožné 96 %. V dalším vývo mía nzaměsnanos v UA lsala na 88 % v břznu zaímco v EU sagnovala a zůsala na úovn 97 %. V břznu bylo v EU nzaměsnaných 8 ml. osob. Nvyšší míu nzaměsnanos mělo Španělso 7 % násldované oyšsm a vou obě změ víc nž 7 % v posldním čvlí. Nnžší míu nzaměsnanos mělo Nzozmso 4 % a Raouso 43 %. Pozouhodné snížní míy nzaměsnanos v Němcu z 74 % v břznu 9 na 63 % v břznu způsobné slným ožvním onomcé avy a ím ž věšna m npopoušěla své zaměsnanc a snažla s udž na zácný úvaz. Zušnos z mnulých csí uazuí ž h pác s zoavu pomalu a ž mía nzaměsnanos zůsan vysoá v lch a vz abula 7. abula 7 Mía nzaměsnanos v vybaných zmích v % UA Japonso Euozóna Němco Španělso Čsá publa lovnso Pamn: IMF Wold Economc Ouloo Apl s. 63 a ECFIN png Economc Focas May s. 5. Eonomcé lsy 6 5

16 RECENZOVANÉ OBORNÉ AI Míné zvýšní míy nlac Nbzpčí nlac v důsldu pudého ůsu cn omod zména opy poavn a změdělsých suovn v oc 7 a pvní polovně ou 8 bylo zažhnáno slným polsm svěových cn omod a úlumm popávy v duhé polovně ou 8 a v půběhu ou 9. Cny opy lsly z svého vcholu v čvnc 8 43 U na nclých 4 U oncm ou. Rcs vdla slnému polsu popávy a mía nlac v vyspělých zmích výazně lsla z 34 % v oc 8 na % v oc 9 vz abula 8. Něé změ zaznamnaly doonc pols spořblsých cn a obvlo s nbzpčí dlac. Vývo v oc a zména pa v oc uazu opěovný náůs nlac v důsldu ožvní onomcé avy a popávy slného vzsupu cn ng a omod al v důsldu nžší výchozí záladny abula 8 Růs spořblsých cn vybaných zmí v % Vyspělé změ UA Japonso Euozóna Němco Španělso Čsá publa lovnso Rozvíící s As ansá Ama polčnsví nz. sáů Pamn: IMF Wold Economc Ouloo Apl s výpoču mzočních cnových ndů. Nvyužé apacy míný ůs mzd a umíněná nlační očávání by vša měla udž míu nlac na přalné úovn v oc. V oc vzosly spořblsé cny v vyspělých zmích o 6 % a podl poc MMF s očává ch ůs v oc o %. K mínému snížní nlac by mělo doí v oc. Vývo v oc vša uazu ž nlační lay vzosly. V uozóně mía nlac měřná hamonzovaným ndm spořblsých cn s v dubnu dosala na úovň 8 % což nvyšší mía od řína 8. Z zmí Evopsé un nvyšší míu nlac zaznamnalo Rumunso 84 % Esonso 54 % va a Maďaso obě změ 44 %. Na ůs cn působl přdvším slný ůs cn opy a dalších omod. Vážněší vša suac v ozvíících s zmích z nchž věšna npošla csí a udžuí s vysoý ůs. V ěcho zmích hozí nbzpčí z přhřáí onomy a vysoé míy nlac. V ozvíící s As a v zmích ansé Amy spořblsé cny v oc vzosly o 6 % a podobný ůs s přdpoládá po o. Vysoou míu nlac přsahuící % měla v oc Ind Pásán a Agnna. vysoou míou nlac s poýá supna zmí v polčnsví nzávslých sáů d mía nlac v oc dosáhla 7 % a v oc s očává í zvýšní na 96 %. Poačuící maoonomcé novnováhy Maoonomcá novnováha přdsavu vážný poblém věšny zmí svěa a poládána za dnu z příčn hluboé cs svěového hospodářsví. J povm vnřních onomcých a nančních novnováh přdvším nsouladu mz náodním úspoam a nvscm ý s v podmínách volného pohybu apálu a dosau zdoů v lch panz svěové onomy 6 Eonomcé lsy 6

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Pof. ng. Mloš Mařík, CSc. ng. Pavla Maříková, CSc. RENTABLTA NVESTC A PORAČUJÍCÍ HODNOTA PŘ OCEŇOVÁNÍ PODNU Článek byl zpacován jako součás výzkumného záměu MSM 638439903 Rozvoj fnanční a účení eoe a její

Více

cestovní kancelář arabské emiráty www.carestyle.cz

cestovní kancelář arabské emiráty www.carestyle.cz covní nclř www.cl.cz vvělv (pog v) V Y S V Ě T L I V K Y WF zd u holů o oznčných ožno přpojní Všho počíč Wf zd, ť už v lo holu, u znu no přío n pooj. Konní nfoc njd vžd v popu u jdnolvých holů. Rodnn dovoln

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

VYUŽITÍ WAVELETŮ PŘI ANALÝZE ČASOVÝCH ŘAD 1. TEORETICKÁ ČÁST USING WAVELETS BY TIME SERIES ANALYSIS 1. THEORETICAL PART

VYUŽITÍ WAVELETŮ PŘI ANALÝZE ČASOVÝCH ŘAD 1. TEORETICKÁ ČÁST USING WAVELETS BY TIME SERIES ANALYSIS 1. THEORETICAL PART VYUŽITÍ WAVELETŮ PŘI ANALÝZE ČASOVÝCH ŘAD. TEORETICKÁ ČÁST USING WAVELETS BY TIME SERIES ANALYSIS. THEORETICAL PART Vraslava Mošová Moravsá vysoá šola Olomouc, Úsav nformay a alované maemay vraslava.mosova@mvso.cz

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY Michal Mejstřík (editor) a kolektiv NERV Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty NERVu (Závěrečná zpráva podskupin Národní

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více