Ekonomické listy. Vývoj světové ekonomiky (křehké oživení po hluboké recesi) Utlumené oživení ekonomiky EU (k předpovědi ECFIN na roky )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické listy. Vývoj světové ekonomiky (křehké oživení po hluboké recesi) Utlumené oživení ekonomiky EU (k předpovědi ECFIN na roky 2011 2012)"

Transkript

1 Odboný vědcý časops Cna onomcých sudí Vysoé šoly onom a managmnu l 6 Eonomcé lsy Vývo svěové onomy řhé ožvní po hluboé cs Ulumné ožvní onomy EU přdpověd ECFIN na oy Vývo na hu s ngcým omodam a pohyb mznáodního apálu ynama snmnu čsého hu zísaná z cn opčních nsumnů

2 OBAH Obsah Rcnzované odboné sa Vývo svěové onomy řhé ožvní po hluboé cs 3 Po. Ing. Voěch pěváč c. Ulumné ožvní onomy EU přdpověd ECFIN na oy Ing. Růžna Vnová c. Vývo na hu s ngcým omodam a pohyb mznáodního apálu 39 Ing. Václav Žďá Mc. ynama snmnu čsého hu zísaná z cn opčních nsumnů 59 Ing. Man Cícha Ph.. Eonomcé lsy 6

3 6 Vývo svěové onomy řhé ožvní po hluboé cs Po. Ing. Voěch pěváč c. Příspěv s zabývá současnou hospodářsou suací v svěě a nblžším výhldm ovlvněným zí nančního sysému a hospodářsou csí z l 8 a 9 á přnsla značné záy v výobě nvscích zahančním obchodě a vdla zvýšní nzaměsnanos a zhošní vřných nancí. Vychází z aního vydání analýz publovaných Mznáodním měnovým ondm Evopsou omsí a OEC. yo publac posyuí uclný pohld na vývo svěové onomy s pognózou na oy a a s dopoučním po hospodářsou polu. Pozonos věnována půběhu ožvní v hlavních gonch svěa vysoým vládním dcům a dluhům nanční sablě obížné suac na hu pác osoucí nlac a poačuící globální maoonomcé novnováz. Novnoměné ožvní Po vlm slném ůsu svěové onomy v lch 4 7 ý dosahoval 5 % očně poshla v lch 8 a 9 přvážnou věšnu zmí svěa nhlubší cs v clém poválčném období á byla do značné míy synchonzovaná a poo možné hovoř o globální cs svěové onomy. Rcs přdcházla z svěového nančního sysému níž vdla řada aoů ao přdcházící dosa lvdy nízé úoové míy slný ůs úvěů a cn av přdvším nmovosí posyování půč lnům nschopným splácní. Npříznvě působly složé apálové a vysoc zové opac s využím sosovaných nančních násoů ndosačná anspannos a gulac nančního hu. V globálním a značně lbalzovaném nančním sysému s z přlévala z UA do Evopy a dalších zmí. V éo souvslos řba zmín ž analyc nbyl schopn včas ozpozna hozící nbzpčí a an onomcá o nbyla na olaps nančních hů přpavna a v důsldu oho nbyla dspozc an odpovídaící hospodářsá pola. věový podu s v oc 9 snížl o 6 % a vyspělé změ zaznamnaly nhlubší popad onomcé avy v clém poválčném období HP polsl o 34 %. Hlouba cs měřná mzočním polsm HP byla nslněší v pvní polovně ou 9 dy s podl szónně upavných údaů HP popadl v zmích EU-7 o 5 % v Japonsu o 84 % a v UA o 39 %. éla cs s lšla podl zmí al věšnou vala 4 5 čvlí. Kz vyvořla npříznvé podmíny po budoucí ůs. Fnanční sysém byl ořsn podnům a domácnosm s ndosávaí úvěy é pořbuí ožvní nvsc a spořby a cá s sala suac vřných nancí chž dcy s saly núnosné a vládní dluhy dosáhly vlm vysoých hodno. poní globální nanční IMF: Wold Economc Ouloo Apl. ECFIN: png Economc Focas. umboug: Euopan Commsson coa Gnal ECFIN Economc and Fnancal Aas. OEC: OEC Economc Ouloo No. 89 Volum /. Eonomcé lsy 6 3

4 RECENZOVANÉ OBORNÉ AI z s hluboou csí učnlo cs v sovnání s přdchozím výmčnou nn svou hloubou al svou délou. Nmůž s poo očáva dřívěší půběh ožvní dy ůs po cs zpavdla dosahoval nadpůměných hodno al řba počía s dlším lavně pomalým mpm ůsu. ůvodm o ž poncální podu byl slně oslabn něola aoy: ao pác byl zasažn vysoou míou nzaměsnanos a s ní souvsící záou valac slný pols nvsc snížl zásobu ního apálu a zvýšl míu ího opořbní a novační pocs byl zbzděn omzným posřdy a nsým vyhlídam do budoucnos. V oc došlo ožvní é poaču v oc. Za ožvním sál znovu osoucí zahanční obchod zména v ozvíících s zmích ý áhl půmyslovou poduc. V onomcé výonnos vša přvávaí značné ozdíly mz změm č ch supnam. Fungování nančního sysému s sc zlpšlo al nanční sabla nní sál zaučna. Nní možné ž počía s smulačním opařním sální a monání poly é pomohly sablzova nanční sysém a podpořly popávu. Ronvalscnc zvlášě na hu pác a v oblas vřných nancí můž bý dlouhá a bolsvá. Hospodářsá pola nmá ž vlé možnos podpoř ůsu a soí přd složým poblémm nohoz řhé ožvní al na duhé saně dál nzhošova vřné nanc. Obvla s vša další za budoucího vývo ao značný ůs cn opy a něých dalších omod poačuící globální novnováha nlační lay možné přhřáí něých ozvíících s onom a nldná suac v svní Ac a na řdním východě. Výhld MMF na oy a očává ůs svěového HP o 45 % zména díy vysoému ůsu v ozvíících s a ozvoových onomách ůs o 65 % očně. Napo omu ožvní v vyspělém svěě by mělo bý míné přdpoládaný ůs HP o 5 % s značným ozdíly mz změm vz abula. J poo možné hovoř o dvouychlosním ůsu svěové onomy. abula Pognóza hospodářsého ůsu podl MMF v % HP svě UA EU Japonso Čína Ind Ruso Vyspělé změ Rozvíící s a ozvoové změ Obm svěového obchodu Poznáma: Ro a pognóza MMF. Pamn: IMF Wold Economc Ouloo Apl s.. V supně vyspělých zmí by ůs HP v obou lch měl dosáhnou v očním půměu 5 %. 3 Obavy z další možné cs po odznění OEC očává míně nžší ůs v oc 4 % a míně vyšší ůs v oc 46 %. Vz OEC Economc Ouloo. Volum / s.. 3 Čvnová aualzac Mznáodního měnového ondu vz IMF-d v případě vyspělých zmí psmsčěší a po o přdpoládá ůs v výš %. ůvodm zhošný výhld UA 5 % míso 8 % a Japonsa d MMF očává doonc pols HP o 7 %. 4 Eonomcé lsy 6

5 6 doplňování zásob a zpřísnění sální poly s v vyspělých onomách nnaplnly poož začala ůs domácí popáva. Rychlší ůs s přdpoládá v UA zaímco EU by měla nadál zůsa pomalu osoucím gonm a v ůsové dynamc zaosáva za UA. Věšna zmí EU by měla ůs mpm pohybuícím s mz %. Evopsá oms v své pognóz z věna 4 přdpoládá za cl zmí EU ůs 8 % v oc a 9 % v oc. Eonoma UA by podl ECFINu měla dosáhnou ůsovou dynamu 6 a 7 % a uozóna 6 % v oc a 8 % v oc. pccá suac Japonsa d změřsní v břznu způsoblo nsmíné šody é sou odhadovány na 3 5 % HP a poví s v vývo aponsé onomy v nblžších lch. Poc OEC z dubna 5 přdpoládá ž po hluboém popadu HP v oc 9 o 63 % a ůsu o 39 % v oc aponsá onoma poos pouz o 8 % v oc. ECFIN šě spčěší a uvádí pouz ůs 5 % v oc. Čvnová pognóza MMF mluví ž o cs. ahounm ůsu svěové onomy s v posldních lch saly ozvíící s a ozvoové změ a díy ch ůsu v oc 9 7 % nbyl popad svěové onomcé avy v omo oc výazněší. Úlohu loomovy svěové onomy shály yo změ v oc zvýšní HP o 73 % a v lch a s počíá s poačuícím vysoým ůsm. Nychl osoucím gonm s sala ozvíící s As ůs HP v oc o 98 % a v lch a o 8 %. omnanní posavní v omo gonu má Čína s dlouhodobým onomcým ůsm pohybuícím s olm % á s sala po UA duhou nvěší svěovou onomou a í příspěv svěovému ůsu byl v oc éměř řnový. Podíl Číny na svěovém poduu s zvýšl z 4 % v oc 99 na 36 % v oc počíáno v paě upní síly. Změ ansé Amy v oc 9 pocíly cs pols HP o 7 % avša v oc dosáhly lavně vysoý ůs přvyšuící 6 % ý by s vša v oc a měl sníž na 47 a 4 %. V důsldu vysoého ůsu a osoucí váhy ozvíících s a ozvoových onom s zvyšu ch příspěv svěovému poduu ý byl v oc dvouřnový. 6 Řadě ozvíících s a ozvoových zmí s podařlo dvzova vývozy posíl domácí popávu a zlpš nsuconální posřdí. Vysoý ůs zaznamnaly ozvíící s změ u nchž nvznla bublna na hu byů a nmovosí a dopady nanční z na álnou onomu nbyly a slné v důsldu nžší povázanos s banam vyspělých zmí a mnší ozvnuos nančního sou. Víc byly posžny změ s vysoým dcy běžného úču v důsldu zhošných možnosí zahančního nancování. Ngavně na vývo méně vyvnuých zmí působla ndosačná popáva v vyspělých zmích. Rzm po ychl osoucí assé změ možné přhřáí ch onom vysoý přílv zahančního apálu vyvořní 4 ECFIN: Euopan Economc Focas. png. Euopan Economy /. 5 Vz OEC: Economc uvy o Japan. Pas: OEC Apl. 6 V oc s ozvíící a ozvoové změ podílly na svěovém poduu 477 % a vyspělé změ 53 %. Eonoma UA vyvářla 97 % svěového HP a za ní násldovala uozóna s 46 % a Čína s 36 %. Váha zmí v svěovém HP vypočna pomocí pay upní síly PPP což zvyšu význam méně vyspělých onom v globálním ůsu. Př výpoču ůsu svěového HP na záladě žních uzů by s ůsová dynama snížla zhuba o pocnní bod. Podl žních uzů by ůs globálního HP v oc a dosáhl 39 a 35 %. Eonomcé lsy 6 5

6 RECENZOVANÉ OBORNÉ AI bubln na hu nmovosí a ací a ůs nlac MMF očává zvýšní míy nlac v zmích ozvíící s As z 3 % v oc 9 na 6 % v oc a. Na půběh ožvní má vlv přdvším vývo popávy a v ní nn spořblsá popáva al cylus vývo zásob nvsční ava č vývo zahančního obchodu. Na vývo záladních omponn popávy vša působí mnoho ůznoodých aoů é s v čas v dnolvých zmích lší. V supně vyspělých zmí byl ch ůs v oc ažn domácí popávou a příspěv zahančního obchodu byl nvýazný pouz pocnního bodu. Výmou bylo Japonso a Němco d příspěv zahančního obchodu ůsu HP čnl 8 a pocnního bodu. Vlv zahančního obchodu by měl v příších lch zůsa míně pozvní. V ámc domácí popávy významnou ol shálo obnovní ůsu zásob é za cl vyspělých zmí zvýšlo HP v oc o pocnní bod clá dna řna příůsu HP. V lch a by měl bý vlv ůsu zásob pacy nulový. Ralzovaná nální domácí popáva ončná souomá a vřná spořba a voba hubého ního apálu přdsavovala v oc záladní zdo ůsu HP a přdala 8 pocnního bodu. Obavy ž ožvní spořblsé popávy bud nvýazné v důsldu vysoé nzaměsnanos a pomalého ůsu mzd s zcla nnaplnly a po ím polsu v oc 9 došlo v oc ímu opěovnému ůsu o 7 % v UA o 8 % a v uozóně o 8 %. V oc a s počíá s ůsm souomé spořby pohybuícím s olm %. Zpomall s ůs vřné spořby a v lch a s počíá s ím polsm. o souvsí s obížnou sální suací vyspělých zmí a nzbynosí snžova vysoé dcy vřných nancí. Po damacém polsu voby hubého ního apálu o % v oc 9 došlo v oc ímu opěovnému ůsu o 5 % a no ůs by s měl v příších lch zvyšova. Pognózy v nsém a měnícím s posřdí vša pí učou míou npřsnos a musí s bá ao hubě onační přdpověd é vychází z dosupných nomací a použých modlů. Poo s ychl mění a lší s podl oho dy a ým byly zpacovány. Posldní pognózy z aa sou opmsčěší v důsldu nových pozvněších sas a půzumů é naznačuí oba směm valšímu ožvní svěové onomy. Vychází věšnou z oho ž z dosáhla v polovně ou 9 svého dna a ž vyspělé změ sou na csě valšímu ůsu ý vša bud míný. Přdpoládá s ž zoavování z hluboé cs bud dlouhodobé a nsně slné v dnolvých zmích. Vlá za po budoucí ůs přdsavu sál ndosačná sabla nančních hů značné zhošní vládních nancí dluhová z v něých zmích vysoá nzaměsnanos možné přhřáí něých ozvíících s zmí s nbzpčím nlac a přvávaící globální maoonomcé novnováhy. Udžní ůsu vyžadu nn poačování om na zích výobů služb a pác é by zvýšly onuncschopnos a poncální podu al éž mznáodní oodnac maoonomcé sální a suuální poly. Vývo onomy UA Amcá onoma s oncm ou 7 dosala do nhlubší a ndlší cs za posldních 7 Po sanovní počáu cs v UA s npoužívá éum dvou po sobě náslduících mzčvlních polsů HP al clá řada dalších uazalů na záladě chž vývo oms Náodního výbou po onomcý výzum ozhodn dy cs začala. 6 Eonomcé lsy 6

7 6 6 l. 7 V duhé polovně ou 8 zsílly vážné poblémy nančního sou a pád nvsční bany hman Bohs v září 8 nasaoval slnou nanční nsablu nn v UA al na svěových globálních zích s vážným dopady na álnou onomu. V čvém čvlí 8 a v pvním čvlí 9 HP slně polsl a pv v duhém čvlí 9 s popad onomcé avy výazně zpomall. Amcá vláda a cnální bana agovaly na vážnou suac masvní maoonomcou nvncí sponou s panzvní sální a monání polou é podpoovaly domácí popávu. Ohomné posřdy byly posynuy na sablzac nančního hu. V únou 9 amcá admnsava spusla sální smulac přdsavuící víc nž 5 % očního HP 787 mld. U po období 9 a obsahuící snížní daní ohomné posřdy na vřnou nasuuu pomoc sáům zvýšné výda na vzdělání a socální zabzpční. řív nvídané uvolnění monání poly vdlo posupnému snžování úoových mě éměř na nulovou hodnou v posnc 8. Ožvní nasalo v duhé polovně ou 9 zména v důsldu slného ůsu zásob a poačovalo v oc dy začala ůs souomá spořba a nvsc. Původně s přdpoládalo ž ožvní v oc bud vlm slabé ůs HP pod % al v sučnos HP vzosl o 8 %. Zhuba sné mpo ůsu s očává v oc a. Zlpšná onomcá suac do učé míy odáží slnou ac amcé vlády a cnální bany na sablzac onomy a nančních hů. Vzhldm vysoému vládnímu dcu a dluhu sální smulac nzbyně zslábn a ůs amcé onomy s bud mus opía o výda domácnosí na ončnou spořbu souomá spořba a zména o ůs souomých nvsc. K ůsu amcé onomy by měl víc přspíva zahanční obchod. V souvslos s zdo ůsu amcé onomy na popávové saně s uvádí ž mnulý ůs byl nzdavě založn přdvším na ůsu spořby íž podíl na HP s zvýšl z 66 % HP v oc 99 na 76 % HP v oc. Umožnly o mmo né půčy domácnosm a nízá mía ch úspo což vdlo značnému zadlužní domácnosí. 8 Nízá mía úspo domácnosí přspěla omu ž mía náodních úspo byla značně nžší nž mía nvsc a v důsldu oho vznl vysoý schod běžného úču ý musl bý nancován zahančním zdo. UA s saly nvíc zadlužnou zmí svěa. Hospodářsá sag navhovaná amcou admnsavou zdůazňu nzbynos změny suuy ůsu a aby s ím ahounm saly nvsc a zahanční obchod. 9 Rychlý ůs nvsc by měl vés uychlní mpa ůsu poslování chncého poou a novací a zlpšní nasuuy a žvoního posřdí. Přdsh vývozu přd dovozy by s měl sá nn ůsovým aom al snžoval by dc běžného úču a vněší dluh. ouomá spořba má nvěší váhu v vývo popávy a í očávaný ůs v oc a o 9 a % by měl bý pozvně ovlvněn možnosí domácnosí s půčova a zlpšným podmínam na hu pác. Rychlý ůs nvsc do ního apálu z 3 % v oc na 53 % v oc a 97 % v oc by měl bý podpořn ůsm zsů podnů nízým úoovým měam a osoucí důvěou podnalů v budoucnos. Příspěv čsého vývozu ůsu HP by měl pří z záponé hodnoy v oc do míně ladné hodnoy v oc. 8 Hubý dluh amcých domácnosí v oc 9 čnl 9 % HP zaímco v zmích uozóny byl pouz 974 % HP. 9 Vz Economc Rpo o h Psdn. Washngon: Und as Govnmn Pnng Oc. Eonomcé lsy 6 7

8 RECENZOVANÉ OBORNÉ AI Rcs amcé onomy vdla nomní záě pacovních mís a vážným onomcým a socálním poblémm s sala vysoá mía nzaměsnanos á z dlouhodobě nízé úovně pod 5 % až do ou 7 ychl osla a dosala s až na % úovň v čvém čvlí 9. V oc s míně snížla na 96 %. Po o MMF přdpoládá í míu v výš 74 %. Mía nlac měřná ndm spořblsých cn s dosala v oc 9 na vlm nízou úovň. V čvnc 9 dosáhla doonc záponých hodno - %. Za ímo vývom sál úlum popávy vývo cn na svěových zích al vysoá sovnávací záladna daná vysoým cnam omod v čvnc 8. V oc s mía nlac dosala do ladných hodno v důsldu ožvní popávy. Zychlní nlac v oc způsobno přdvším slným ůsm cn opy a dalších omod vz abula. Clově s vša přdpoládá ž přbyčné apacy a ůs pod poncálním mpm ůsu s poví v umíněné nlac. Rzovým aom vývo amcé onomy zůsává slně osoucí dc vřných nancí ý s v lch 9 dosává na dvocnou hodnou a ho snžování s sává obížné. UA sou dnou vlou vyspělou zmí v níž by měl vládní dc v oc ůs přs pobíhaící onomcé ožvní. ouvsí o s panzvní sální polou á s snaží podpoř ůs a vobu nových pacovních mís. V důsldu vysoých vládních dců ychl os vládní dluh ý by měl v oc přoč úovň % HP a v dalších lch s dál zvyšova. Podl poc MMF by měl v oc 6 dosáhnou 9 % HP což éměř dvonásob ho úovně z ou 5 67 % HP. oučasná sální pola dlouhodobě nudžlná a UA čá obížné období v ém bud mus výazně sníž vládní dc ať ž výdaovým šy č daňovou omou což bud mí ngavní onomcé a socální důsldy. louhodobým poblémm amcé onomy značná maoonomcá novnováha á souvsí s nízou vobou náodních úspo ž nsačí poý domácí nvsc. ao mza musí bý nancována přílvm zahančního apálu a povu s v dcu běžného úču. Jným slovy nbohaší svěová onoma s ž nad poměy a musí s vypůčova v dalo chudších zmích. Vlm nízou míu úspo měly dlouhodobě amcé domácnos a pv v době nanční z a cs začaly víc šř. abula Záladní uazal vývo amcé onomy HP % ůs pořblsé cny % ůs Mía nzaměsnanos % c běžného úču % HP Vládní dc % HP Vládní dluh % HP Poznáma: Ro a pognóza MMF. Pamn: IMF Wold Economc Ouloo Apl. 8 Eonomcé lsy 6

9 6 Naopa pudc s zhošla mía úspo vlády. c běžného úču v oc 6 dosáhl 6 % HP a v době oslabní onomcé avy s posupně snžoval až na očávané éměř polovční hodnoy v lch a. Přspělo omu snížní dcu obchodní blanc s zbožím a zvýšní přbyu v službách. Významným aom bylo zlpšní vzahu mz úspoam a nvscm přdvším v důsldu slného polsu podílu nvsc na HP. Evopsá un Z dlouhodobého hldsa přnsla pvní dáda nového síclí další zpomalní onomcého ůsu z % půměného očního ůsu v lch 99 na 3 % v dádě. V ůsové dynamc dnolvých zmí zůsávaí značné ozdíly vz obáz. Nychlší ůs zaznamnaly nové člnsé změ EU v čl s lovnsm é dosáhlo půměný oční ůs 48 %. Npomal osoucí zmí byla Iál 3 % násldovaná Pougalsm ánsm a Němcm. Pvních pě l 5 uazovalo na příznvý vývo. uhé pělí vša přnslo podsaný pols výonu. Výmou bylo Polso Němco a Mala d ůs v duhé polovně dády byl ychlší nž v pvní polovně. Vyovnaný ůs zaznamnalo Nzozmso Raouso a lovnso. Posldní ř léa byla v znamní nanční z a cs á byla v zmích Evopsé un hluboá. Půměný oční ůs HP v lch 8 byl za cl zmí EU záponý -7 % a 8 zmí vyázalo za oo období pols HP vz abula 3. Pozvní ůs zaznamnalo pouz 9 zmí EU. Záponá čísla uazuí značnou délu a hloubu cs a znamnaí ž pv v oc bud dosažna úovň poduc z ou 7. Nhoší výsldy za období 8 vyazuí pobalsé sáy půměný oční pols HP v oyšsu o 78 % a v Esonsu o 56 % a Iso pols o 4 %. Núspěšně s vdlo Polso půměný oční ůs o 35 % Mala a lovnso. Nvěší pols HP byl v oc 9 4 % za Obáz Půměný oční ůs HP v zmích Evopsé un v lch v % Pamn: Euosa Naonal accouns věn. Eonomcé lsy 6 9

10 RECENZOVANÉ OBORNÉ AI EU-7 a ožvní v oc bylo míné 8 % za EU-7. Růs zůsává značně pod poncálním mpm ůsu nzaměsnanos vysoá a vřné nanc sou v španém savu. Mz změm sou vša značné ozdíly způsobné onací zahančního obchodu míou ovřnos onomy dopady nanční z a vlosí vnřních a vněších novnováh. ép s vdly změ s lavní nanční a maoonomcou sablou v nchž s nvyvořly bublny na hu nmovosí Němco Polso Švédso. V hoší suac byly změ zasažné banovní zí Vlá Bán zí na hu byů a nmovosí Španělso nbo dluhovou zí Řco Iso Pougalso. V něých zmích s yo z polínaly. abula 3 Vývo HP v zmích EU v období v % EU Blg Bulhaso Čsá publa ánso Němco Esonso Iso Řco Španělso Fanc Iál Kyp oyšso va ucmbuso Maďaso Mala Nzozmso Raouso Polso Pougalso Rumunso lovnso lovnso Fnso Švédso Vlá Bán Poznáma: v lch 6- a 8 d o půměný oční ůs. Pamn: Euosa Naonal accouns věn. Eonomcé lsy 6

11 6 Růs v oc za cl zmí EU 8 % byl ažn zména vysoým ůsm v Němcu 36 % hož příspěv v důsldu vysoé váhy Němca v aggáním HP Evopsé un byl víc nž 4pocnní. Zvýšný dovoz Němca s příznvě povl v ůsu vývozů a HP v něých dalších zmích EU. Nadpůměná ůsová výonnos Němca příznvě ovlvnla onomcý výon Čsé publy. Výazné změny nasaly na saně popávy. Pozvní vlv začínal nabýva zahanční obchod v důsldu ožvní svěové onomy a značnou změnu zaznamnala změna zásob á po slném ngavním vlvu na cs v oc 9 začala podpoova onomcý ůs. Posupně začala ožíva souomá spořba a nvsc. Vlv domácí popávy v oc zsíll a no vývo by měl poačova v oc a. Ožvní souomé spořby spoováno s zlpšuící s suací na hu pác míným ůsm dsponblních důchodů domácnosí a lsaící míou ch úspo. Pořba snžova vysoé vládní dcy vša omzí sální smuly a zpomalí ůs vřné spořby. Růs nvsc do ního apálu podmíněn vyšším posyováním úvěů z sany ban nízým úoovým sazbam udžním slušné zsovos podnů a důvěou nvsoů v budoucnos. Nuno vša přpomnou ž clová čísla za Evopsou un sývaí značné ozdíly mz změm. Vysoý onomcý ůs v oc přdpoládá Evopsá oms v své aní přdpověd z ou v pobalsých zmích Švédsu Polsu Fnsu a lovnsu. Pols HP očává v Řcu a Pougalsu. V Řcu by o byl ž ří o popadu HP. Budoucí hospodářsý ůs bud ovlvněn mnoha aoy chž vývo lz obížně přdvída. Nbzpčný značný ůs cn opy a dalších omod suac v zmích svní Ay důsldy změřsní v Japonsu. Ngavně bud působ dluhová z v řadě vopsých zmí á s vynula oodnovanou mznáodní pomoc na níž s podílí Evopsá un Evopsá cnální bana a Mznáodní měnový ond. Vývo záladních maoonomcých uazalů obsahu abula 4. Z ní pané ž př ožvní onomcého ůsu zůsává ížvá suac na hu pác a v vřných nancích é musí počía s ůsm vládního dluhu. Vysoé vládní dcy a dluhy Nhoší poválčná cs výazně zhošla vřné nanc a vývo vřných nancí sponý s pudým náůsm vládního dcu a dluhu s sal zovým aom vývo věšny vyspělých abula 4 Záladní uazal vývo Evopsé un HP % ůs pořblsé cny % ůs Mía nzaměsnanos % c běžného úču % HP Vládní dc % HP Vládní dluh % HP Poznáma: Ro a pognóza ECFINu. Pamn: png Economc Focas May. Eonomcé lsy 6

12 RECENZOVANÉ OBORNÉ AI zmí. Fnanční z a cs vdly na dné saně snížní daňových přímů a na duhé saně ůsu ozpočových výdaů sponých s osoucí nzaměsnanosí sanací ban a sální smulací popávy. Zhošná sální suac s odazla na nančních zích ochoě souomého sou nancova ohomné dcy a na osoucích náladch ohoo nancování. Zvýšní dců vřných nancí s dosalo nad hanc dlouhodobé udžlnos sální sably a věšna zmí musí alzova úsponá opařní á budou ůs oslabova. Zvýšní ozpočových dců nasalo ž v oc 8 avša v oc 9 s dosaly na nbýval vysoou úovň á s v vlých vyspělých onomách přblížla % HP a v UA Japonsu a Vlé Bán uo úovň přočla. Ačolv bylo ožvní v oc v vyspělých zmích věší nž s očávalo na podzm 9 zlpšní v vřných nancích bylo vlm míné. Clový vládní dc za vyspělé změ s snížl z 98 % HP v oc 9 na 88 % HP v oc a výazněšímu zlpšní by mělo doí v náslduících lch. V oc 6 s očává dc v výš 44 % HP. Rozdíly mz změm sou vša značné vz abula 5. amacá s sala suac v oblas vládního dluhu ý s v vyspělých zmích dosal na nvyšší úovň od onc. svěové vály. Vládní dluh ý v podsaě přdsavu umulované vládní dcy s v oc po ou 7 zvýšl v UA éměř o 3 pocnních bodů z 6 % na 96 % a v uozóně o éměř pocnních bodů z 66 % v oc 7 na 85 % v oc a v příších lch má dál ůs vz abula 6. Podl poc do ou 6 by nvěší dluh v omo oc mělo mí z vlých vyspělých zmí Japonso 55 % Iál 8 % a UA 9 %. ůsm vládního dluhu os dluhová služba placní úoů a sny á značně zaěžu vřné ozpočy a něé změ s dosávaí do suac dy obížně zísávaí zdo nancování. Vážná suac v vřných nancích znvóznla nanční hy é začaly víc ozlšova změ podl savu ch vřných nancí. Rozdíly v podmínách posyování půč sou obovsé a něé změ sou zaížny značným nančním náoy věřlů sponým s nancováním dluhu. Komě oho s pod vládních dluhopsů na nančních zích sal obížný. V snaz zabán sáním banoům něých zmí zavdla EU MMF a Evopsá cnální bana mchansmy é by měly udž sablu uozóny a pomoc ohožným zmím přona obížné období. Fnanční pomoc vázána na snížní vládních abula 5 c vřných nancí v vybaných vyspělých zmích v % HP Vlé vyspělé změ UA Japonso Euozóna Němco Vlá Bán Pamn: IMF Wold Economc Ouloo Apl s. 95. Eonomcé lsy 6

13 6 abula 6 Vládní dluh v vybaných vyspělých zmích v % HP UA Japonso Euozóna Němco Vlá Bán Pamn: IMF Wold Economc Ouloo Apl s. 95. dců na omy podpouící ůs a onuncschopnos a na opařní posluící sablu nančního sou. Řco od banou zachánla půča od EU a MMF v výš mld. u z oho EU 8 mld. a MMF 3 mld.. Záchanný balíč vázán na omy a úsponá opařní á by měla výazně sníž dc vřných nancí. nížní ozpočových výdaů a zvýšní daní vša pohloublo cs a v oc s HP snížl o 45 % a v oc by měla řcá onoma lsa. V důsldu popadu HP s př snžování vládního dcu podíl vládního dluhu nbud snžova al naopa dál poos. V případě Řca vša os obava ž vlá dluhová záěž odpovídaící dnapůlnásobu očního HP povd suualzac dluhu podloužní spláového alndář sponé s záam džlů řcých dluhopsů. Obvly s spulac o možném vysoupní Řca z uozóny. Bz mznáodní pomoc s nobšly an další změ s vysoým dcy vřných nancí a vládním dluhy ao Pougalso a Iso. Fnanční podpoa Pougalsu ční 78 mld. u z oho EU 5 mld. a MMF 6 mld. a Isu 675 mld. u z oho EU 45 mld. a MMF 5 mld.. Evopsá un využívá nanční pomoc v době dluhové z čyř nsumny é clově umožňuí podpou v výš 63 mld. u. Všm zmím Evopsé un dspozc Evopsý mchansmus nanční sablzac h Euopan Fnancal ablzaon Mchansm EFM s honí hancí nancování v výš 6 mld. u. Věší nanční možnos posyu Evopsý náso nanční sablzac h Euopan Fnancal ablzaon Facly EFF založný v oc a umožňuící půčy do výš 44 mld. u. Od. čvnc 3 by s měly EFM a EFF přměn v nový Evopsý sablzační mchansmus Euopan ablzaon Mchansm ý by měl posynou sálý ámc po řšní zí. Úvěová apaca ohoo mchansmu by měla čn 5 mld. u. Nčlnové uozóny mohou zísa pomoc posřdncvím gulac plabní blanc h Balanc o Paymns Rgulaon až do výš 5 mld. u. Podpou v éo omě zísalo Rumunso oyšso a Maďaso. ůvodm byl vysoý dc běžného úču plabní blanc a poíž př ho nancování. Evopsé sablzační mchansmy v spolupác s Mznáodním měnovým ondm a panzvní polou Evopsé cnální bany á zašťovala pořbnou lvdu vopsým banám v době nanční z a pomáhala slně zadlužným zmím sc pomohly zvláda dluho- Eonomcé lsy 6 3

14 RECENZOVANÉ OBORNÉ AI vou z avša valší řšní vyžaduící sální dscplínu a suuální omy nsé. Přdměm zvýšného zámu s sal vzah vřných nancí a hospodářsého ůsu. Zodpovězní oázy naol sální smulac v době cs zmínla popad HP a naol nzbyná sální sablzac oslabí onomcý ůs nní dnoduché a odpověd s ůzní. Zřmé pouz o ž snížní vládního dluhu bud obížné a poví s v úlumu onomcé avy. louhodobé hsocé řady uazuí významné snížní mpa ůsu v případě dluhu přsahuícího 9 % HP vz Rnha Rogo. Mnoho zmí s nobd bz značných úsponých opařní. Podl poc MMF á vychází z pořby udž výš vládního dluhu pod 6 % HP v oc 3 by bylo v vyspělých zmích zapořbí v půměu sníž pmání cylcy upavný dc o 845 % HP. Rosoucí nálady na zdavoncví a pnz v příších dvou dádách ční no úol značně obížný. Udžlnos vřných nancí s sala naol vážnou ž MMF svým adčním analýzám Global Fnancal ably Rpo a Wold Economc Ouloo přdala novou obsáhlou publac á monou sální suac v vyspělých ozvíících s a ozvoových zmích Fscal Mono Navgang h Fscal Challngs Ahad. Evopsá un přala řadu opařní á by měla vés přísněšímu hodnocní hospodářsé a sální poly člnsých zmí a pořbným nápavným oům. Plnění Pau sably a ůsu by mělo bý posílno věší anspannosí sanovním sřdnědobých ozpočových cílů a přísněším nápavným opařním. Zavádí s mchansmus snížní maoonomcé novnováhy ý by měl obsahova hlubší analýzu vnřní a vněší novnováhy dnolvých člnsých zmí opíaící s o sovnávací přhld as ds uazalů a přísněší pavdla po snížní nadměné novnováhy. Fnanční sabla Kz globálního nančního sysému vyvolala dsus o pořbě omy přísněšího dohldu a lpší gulac nančních hů. Vzhldm omu ž řada zmí v sálně obížné suac a bud mí poíž př nancování dluhu což s odazí na nančních zích sřdnědobá sální onsoldac s uazu ao nzbyná po zdaví nančního sysému. Nzbyná bud poačuící apalzac ban á by nahadla záy a zvýšla pořbnou lvdu. Zvýšné pořby vládního sou povdou nízé nabídc úvěů souomému sou a bud řba hlda csy a podpoř zména malé a sřdní podny. Obížným úolm bud na dné saně vyšší gulací zabzpč sablu nančního sysému a na duhé saně nohoz ho vnos. Roma nančního sysému by měla podl Mznáodního měnového sysému zašťova věší anspannos vyšší sandady po apálovou vybavnos a lvdu vyšší onolu hdgových ondů a angových agnu a dál pa pavdla á by ochaňovala lny ban a zašťovala vysoou úovň účních sandadů. V důsldu ožvní svěové onomy a záchanných opařní vlád a cnálních ban s sabla nančního sysému zlpšla. Zůsává vša řhá a vyvsalo nové nbzpčí souvsící s značným náůsm vládních dců a dluhů dluhová z. Mznáodní oganzac hldaí poo způsoby a zvýš sablu anspannos a důvěu. Evopsá un přala něá opařní á by posílla dohld a gulac nančního sou. Byly vyvořny ř vopsé ogány dohldu Evopsý ogán po banovncví Evopsý ogán po pošťovncví a zaměsnancé pnzní pošění a Evopsý ogán po cnné papíy a hy. Byla dnována přísněší pavdla vzahuící s apálovým požadavům na bany nvsční spolčnos a pošťovny a zavdly s záěžové sy ban. 4 Eonomcé lsy 6

15 6 Banovní sysém byl v věšně vyspělých zmí nanční zí značně zslabn a ho zdaví sál chané. Rza banovního sou vša nsou sná a lší s podl zmí podl ůzných ypů ban. Banovní nsuc Řca a Isa pavděpodobně člí nvěším poížím a dočasně sou cháněny Evopsou cnální banou. Španělsé a pougalsé bany sou zanlné v důsldu džby španých vládních dluhopsů a angažovanos na hu nmovosí. Bany v Raousu Vlé Bán a UA maí vlé záy z španých av al sou cháněny slušnou zsovosí. Něé němcé bany maí nízé přímy což s povu v ch nízé apálové vybavnos. Jná suac v ozvíících s zmích d došlo výaznému ožvní domácí popávy ychlému ůsu úvěů a značnému přílvu apálu. o s ýá zména As s výmou Japonsa a ansé Amy. ůvodm značný ůsový poncál ozvíících s zmí posluící měny osoucí cny av a nízé úoové míy v vlých vyspělých zmích. no vývo vša přnáší možná za ao přhřáí něých ozvíících s zmí ůs nlac a vyvářní bubln na acových a dalších zích av. Obížná suac na hu pác V důsldu cs polsla zaměsnanos a vzosla nzaměsnanos á přdsavu vážný onomcý a socální poblém. Záa pacovních mís a clových přímů domácnosí vdla nžší spořbě domácnosí a přspěla polsu HP zhošlo s splácní dluhů zména u hypoé a ím s zvýšly záy ban a zhošla suac na hu nmovosí. Rosoucí nzaměsnanos měla ngavní dopady na vřné ozpočy vyšší výda a nžší daňové přímy. Vzosla dlouhodobá nzaměsnanos á snžu poncální podu. Nzaměsnanosí sou slně posžn mladí ldé což ohožu socální soudžnos změ. I dyž suac na hu pác ozdílná v ůzných zmích vzůs nzaměsnanos byl nomní a í pols bud pomalý. Zaímco v lch 8 byla mía nzaměsnanos v UA nžší nž v Evopě í náůs v době cs byl v UA pudší a v břznu byly obě míy oožné 96 %. V dalším vývo mía nzaměsnanos v UA lsala na 88 % v břznu zaímco v EU sagnovala a zůsala na úovn 97 %. V břznu bylo v EU nzaměsnaných 8 ml. osob. Nvyšší míu nzaměsnanos mělo Španělso 7 % násldované oyšsm a vou obě změ víc nž 7 % v posldním čvlí. Nnžší míu nzaměsnanos mělo Nzozmso 4 % a Raouso 43 %. Pozouhodné snížní míy nzaměsnanos v Němcu z 74 % v břznu 9 na 63 % v břznu způsobné slným ožvním onomcé avy a ím ž věšna m npopoušěla své zaměsnanc a snažla s udž na zácný úvaz. Zušnos z mnulých csí uazuí ž h pác s zoavu pomalu a ž mía nzaměsnanos zůsan vysoá v lch a vz abula 7. abula 7 Mía nzaměsnanos v vybaných zmích v % UA Japonso Euozóna Němco Španělso Čsá publa lovnso Pamn: IMF Wold Economc Ouloo Apl s. 63 a ECFIN png Economc Focas May s. 5. Eonomcé lsy 6 5

16 RECENZOVANÉ OBORNÉ AI Míné zvýšní míy nlac Nbzpčí nlac v důsldu pudého ůsu cn omod zména opy poavn a změdělsých suovn v oc 7 a pvní polovně ou 8 bylo zažhnáno slným polsm svěových cn omod a úlumm popávy v duhé polovně ou 8 a v půběhu ou 9. Cny opy lsly z svého vcholu v čvnc 8 43 U na nclých 4 U oncm ou. Rcs vdla slnému polsu popávy a mía nlac v vyspělých zmích výazně lsla z 34 % v oc 8 na % v oc 9 vz abula 8. Něé změ zaznamnaly doonc pols spořblsých cn a obvlo s nbzpčí dlac. Vývo v oc a zména pa v oc uazu opěovný náůs nlac v důsldu ožvní onomcé avy a popávy slného vzsupu cn ng a omod al v důsldu nžší výchozí záladny abula 8 Růs spořblsých cn vybaných zmí v % Vyspělé změ UA Japonso Euozóna Němco Španělso Čsá publa lovnso Rozvíící s As ansá Ama polčnsví nz. sáů Pamn: IMF Wold Economc Ouloo Apl s výpoču mzočních cnových ndů. Nvyužé apacy míný ůs mzd a umíněná nlační očávání by vša měla udž míu nlac na přalné úovn v oc. V oc vzosly spořblsé cny v vyspělých zmích o 6 % a podl poc MMF s očává ch ůs v oc o %. K mínému snížní nlac by mělo doí v oc. Vývo v oc vša uazu ž nlační lay vzosly. V uozóně mía nlac měřná hamonzovaným ndm spořblsých cn s v dubnu dosala na úovň 8 % což nvyšší mía od řína 8. Z zmí Evopsé un nvyšší míu nlac zaznamnalo Rumunso 84 % Esonso 54 % va a Maďaso obě změ 44 %. Na ůs cn působl přdvším slný ůs cn opy a dalších omod. Vážněší vša suac v ozvíících s zmích z nchž věšna npošla csí a udžuí s vysoý ůs. V ěcho zmích hozí nbzpčí z přhřáí onomy a vysoé míy nlac. V ozvíící s As a v zmích ansé Amy spořblsé cny v oc vzosly o 6 % a podobný ůs s přdpoládá po o. Vysoou míu nlac přsahuící % měla v oc Ind Pásán a Agnna. vysoou míou nlac s poýá supna zmí v polčnsví nzávslých sáů d mía nlac v oc dosáhla 7 % a v oc s očává í zvýšní na 96 %. Poačuící maoonomcé novnováhy Maoonomcá novnováha přdsavu vážný poblém věšny zmí svěa a poládána za dnu z příčn hluboé cs svěového hospodářsví. J povm vnřních onomcých a nančních novnováh přdvším nsouladu mz náodním úspoam a nvscm ý s v podmínách volného pohybu apálu a dosau zdoů v lch panz svěové onomy 6 Eonomcé lsy 6

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projku Názv projku Číslo a názv šablony klíčové akvy Dgální učbní marál CZ..07/.5.00/4.080 Zkvalnění výuky prosřdncvím CT / novac a zkvalnění výuky prosřdncvím CT Příjmc podpory Gymnázum, Jvíčko,

Více

1.1.18 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV

1.1.18 Rovnoměrně zrychlený pohyb v příkladech IV 8 Rovnoměně ychlený pohyb v příkladech IV Předpoklady: 7 Pedagogická ponámka: Česká škola v současné době budí ve sudenech předsavu, že poblémy se řeší ásadně najednou Sudeni ak mají obovské poblémy v

Více

Kontrolní technika. Nyní pro proudy až do 100 A! IK 9270, IL 9270, IP 9270, SK 9270, SL 9270, SP 9270

Kontrolní technika. Nyní pro proudy až do 100 A! IK 9270, IL 9270, IP 9270, SK 9270, SL 9270, SP 9270 Krolní echna Nadproudové relé varmer IK 9270, IL 9270, IP 9270, SK 9270, SL 9270, SP 9270 Nyní pro proudy až do 100 A! A 0 IK 9270 IL 9270 splňuje požadavy norem IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303 IP 9270,

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP NVEZTA PADBCE FAKLTA CHEMCKO-TECHNOLOGCKÁ Kadra fyzky ZÁKLADY FYZKY Pro obory DMML, TŘD a AD prznčního suda DFJP NDr. Jan Z a j í c, CSc., 005 3. ELEKTCKÝ POD 3. ZÁKLADNÍ POJMY Pod pojmm lkrcký proud chápm

Více

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH J. Tesař, P. Batoš Jihočesá univezita, Pedagogicá faulta, Kateda fyziy, Jeonýmova 0, 37 5 Česé Budějovice Abstat V příspěvu

Více

Betonové a zděné konstrukce Zděná stěna VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI

Betonové a zděné konstrukce Zděná stěna VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI Bonové a zěné onsruc Zěná sěna VITŘÍ OSÁ STĚA OVĚŘEÍ ÚOSOSTI Ověř únosnos vnřní nosné clné sěny loušťy 0,29 (bz oí) př použí vazáové vazby. Sěna j vyzěna z zcíc prvů CP 290/140/65 (cla plná pálná). Uvažuj

Více

Souhrn vzorců z finanční matematiky

Souhrn vzorců z finanční matematiky ouh zoců z fčí ey Jedoduché úočeí polhůí předlhůí loí yádřeí Výpoče úou Výpoče úou poocí úooé szby Výpoče úou poocí úooých čísel úooých dělelů Výpoče úou součoý zoce oečý pál př edoduché polhůí úočeí oečý

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů Analýza říjen 2004 Koncepce penzijní efomy hledání základních paameů Téma penzí neusále nabývá na významu. Takzvaný důchodový úče nespasily ani změny paameů povedené v ámci efomy veřejných ozpočů a hlavní

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

ě ě ě ň Ž ů ě ř ř É ě ě ď ů ě ě š Ěž ř Ť ňň Á Á É Á ř Č š š ú ď ř ú ě š ř ř ú ř ě ěš ž ě ř ú ř ů Ě ď ř š ě ě ř ů ě š š ú ů ě ě ů ě ě ů ů ř ů ů ř ř ú ř řž ř řž ř řž ř ž ř ř ě ř Ý š ř š ě ř ů š ř Š ž Ň Ú

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t)

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t) čbní xy pro Elkrochnik Ing. Kindrá Alxandr Přchodové jvy Účlm éo knihy j nači sdny řši přchodové jvy v obvodch. řád yp a sznámi j s oricko problmaiko přchodových jvů v obvodch. řádů yp. Přchodové jvy v

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

Aplikace VAR ocenění tržních rizik Aplkac VAR ocnění tržních rzk Obsah: Zdroj rzka :... 2 Řízní tržního rzka... 2 Měřní tržního rzka... 3 Modly... 4 Postup výpočtu... 7 Nastavní modlu a gnrování Mont-Carlo scénářů... 7 Vlčny vyjadřující

Více

Spektrum 1. Spektrum 2. Výsledné Spektrum. Jan Malinský

Spektrum 1. Spektrum 2. Výsledné Spektrum. Jan Malinský Jan Malinsý V omo doumenu bude odvozeno sperum vysenuého sinusového signálu pomocí onvoluce ve frevenční oblasi. V časové oblasi e možno eno vysenuý signál vyvoři násobením obdélníového ( V a sinusového

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číso pojeku Název pojeku Číso a název šabony kíčové akvy Dgání učební maeá CZ..7/.5./34.8 Zkvanění výuky posředncvím ICT III/ Inovace a zkvanění výuky posředncvím ICT Příjemce podpoy Gymnázum, Jevíčko,

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Pof. ng. Mloš Mařík, CSc. ng. Pavla Maříková, CSc. RENTABLTA NVESTC A PORAČUJÍCÍ HODNOTA PŘ OCEŇOVÁNÍ PODNU Článek byl zpacován jako součás výzkumného záměu MSM 638439903 Rozvoj fnanční a účení eoe a její

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

ó š Ž šť Č Č š ů š ž š š š ž Ž š š š š š š š š š Ú Í Š Ě Ú Í š É Ý Á Š Š ú ň Í š Ý š ň Š É É š š š ň Š š Ů š ž ž š Í Ž š ú Č Á š Č š š š ú ú š ží ž ň š Ť Á š Ř Ě Š Ě Á Á Á š ž š ž š ž š š š ú š Í š š š

Více

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II 2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosi II Předpoklady: 020208 Pomůcky: papíry s grafy Př. 1: V abulce je naměřeno prvních řice sekund pohybu konkurenčního šneka. Vypoči: a) jeho průměrnou rychlos, b) okamžié

Více

Newtonův zákon II

Newtonův zákon II 1.2.4 1. Newonův záon II Předpolady: 1203 Pomůcy: rubice, papír. Př. 1: Rozhodni, eré z následujících vě můžeme chápa jao další formulace 1. Newonova záona. a) Je-li výslednice sil, eré působí na ěleso,

Více

El2.C. Podle knihy A Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách zpracoval ing. Eduard Vladislav Kulhánek

El2.C. Podle knihy A Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách zpracoval ing. Eduard Vladislav Kulhánek Spš lko PŘÍKOPY El. viční z základů lkochniky. očník Podl knihy Blahovc Základy lkochniky v příkladch a úlohách zpacoval ing. Eduad ladislav Kulhánk yšší odboná a sřdní půmyslová škola lkochnická Faniška

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

Í ě Í ě ú ě ě Í Ú ě š ě š Ř Ť Ť š š š ů ú ě ě Í ě š Í ě Í š Ě Ž Ř ů ů Č ó Ú É Ď Ň Ř Ú Ú Í Ú ú É Ž É É ď ú ó Á ó É ň ů ó ů ú Á ů ÍÉ É ú Í ůó Č ď ď Í ď Č Č óó ú Č ě Ž ě ě ů š ě š š Ó ě Č š ě ě ě ě š ě ůž

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

3. Soustavy reakcí. Reakce vratné, paralelní, následné. Komplexní reakce.

3. Soustavy reakcí. Reakce vratné, paralelní, následné. Komplexní reakce. 3. Sousavy eaí. eae vané, aalelní, náslené. Komlexní eae. řílay olymeae aalyé eae, enzymaé ee hoření alv Zálaní haaesy omlexníh eaí: velé množsví slože (N > 0 6 ) složý ůběh vlv oolí na ůběh eae (nař.

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.10.2014 COM(2014) 675 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE nahrazující sdělení Komise o harmonizovaném rámci návrhů rozpočových plánů a zpráv o emisích dluhových násrojů

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Časové řady typu I(0) a I(1)

Časové řady typu I(0) a I(1) Aca oconomca pragnsa 6: (2), sr. 7-, VŠE Praha, 998. ISSN 572-343 (Rukops) Časové řady ypu I() a I() Josf Arl Úvod Př analýz konomckých časových řad má smysl rozlšova saconární a nsaconární časové řady.

Více

ú Š ň ú ú ů ž Č ů ó Ý ů š ú ú ů ů Ů ů ú Ů ů ť ž ú ú ú Ů ž ú ž ú Ů Ř ž ů ú ů Ý Ě ú ů ň ž Ř ň Č š ž Ř Č Š ž ž ň ž Š ž š ů š Ý ž ž ž š ž Š š š š ú ž š š ň ůš úš ž š ů ž Ý š ň š ž ž š š ů š ú š Č ů ů š ž ů

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský socálí fod Praha & EU: Ivesujee do vaší budoucos Ekooka podku aedra ekooky, aažersví a huaích věd Fakula elekroechcká ČVUT v Praze Ig. učerková Blaka, 20 Úrokový poče, základy fačí aeaky (BI-EP)

Více

č É Á Á Í š Ě š š Á ú ř í ř í í č ě ě í ě š č é í í ž ě é Í ůž í ě í ší í ě é ě í š Ř š é š ě é í Č ť í Ý ř í č š ď í Č í í š ř ě í é Á í ě ě č ě ě ž ž í Š Í ě ě š ě é ů é ž é é ž ž ů š ě ů é ž č í ž ě

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ TYPU DCF A JEJICH NUMERICKÁ REALIZACE POMOCÍ SW MATHEMATICA

METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ TYPU DCF A JEJICH NUMERICKÁ REALIZACE POMOCÍ SW MATHEMATICA endy v podnkání vědecký časops Fakuly ekonomcké ZČU v Plzn MEODY OCEŇOVÁNÍ PODNKŮ YPU DCF A JEJCH NUMERCKÁ REALZACE POMOCÍ SW MAHEMACA Ladslav Lukáš ÚVOD Poblemaka oceňování podnků je v současnos obsáhlá

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Ě Ý Í Č í ří í Ř ř ř ří é í í í Ž ř é ř é č ů í é é ž č é č é ž í ů é č í é é ž í í Ž Ž é ú í ř é é Íí ř ů é ž č ů ú í ů ů ú é í í č í í é ř é ů ů í é ř é í ů ž í Í é Í Ř ř ů ř ů ž í é í č í č í í ří í

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky Výrobky válcované za epla z konsrukčních ocelí se zvýšenou odolnosí proi amosférické korozi Technické dodací podmínky Podle ČS E 02- září 0 výroby Dodávaný sav výroby volí výrobce. Pokud o bylo v objednávce

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Čáska 11 Vydáno: LISTOPAD 2004 Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 11. Zajišění jednoného posupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů V

Úhrada za ústřední vytápění bytů V Úhrada za úsřdí vyápěí byů V Aoa osldí z sér čláků o poměrovém měří pojdává o vzahu poměrového a zv. absoluího měří pla, a poukazuj a další, zaím méě zámou možos využí poměrovýh dkáorů VIA, krou j korola

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Agregace vzájemné spojování destabilizovaných částic ve větší celky, případně jejich adheze na povrchu jiných materiálů

Agregace vzájemné spojování destabilizovaných částic ve větší celky, případně jejich adheze na povrchu jiných materiálů Agregace - úvod 1 Agregace vzáemné spoování destablzovaných částc ve větší cely, případně ech adheze na povrchu ných materálů Částce mohou agregovat, poud vyazuí adhezní schopnost a poud e umožněno ech

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á ďť č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á é ž š ý ř ášý ě ý ů é é á é ěž ř ý á š ů ž ě š š

Více

ĚŽ ÉČ Ý Č Í Ě Ě Ě Ž ň ž Ž Ž Ž Ž Ž ó Ž Ž Ž ú Í š Í É Č Č Á ŘÍ É Ě Ť Ý Ď Ž Ě Ž Č Ž Ž š š Č Ž Č Č Č Č ú ó Č É Ž Č Ž Č š Č š ú ú š š Á Ě Ó ú ú Ě Ž Ž ú ž ó Í Č Í É š Á ó Í Č Č ú Í ž š ž Č Ž Č ó Č ž Š Š Í Í

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

4. Přechodné děje. 4.1 Zapínání střídavého obvodu

4. Přechodné děje. 4.1 Zapínání střídavého obvodu 4. Přhoné ě Exisí-li v lkriké obvo rvky shoné aklova nrgii, noho v obvo robíha ě, ři nihž by vznikaly skokové zěny éo aklované nrgi. To ovš znaná, ž o ob, ky ohází k zěně nrioiké fory nrgi nahroaěné v

Více

č č č č Č č Č ž ž č ď č Č Č č č č Š š Ž Š ň š ž š č č Č č Č č Ž č š Ý š ž č Š ó č š ť ť ť š č č ž č ó Ž ž ó Ž č ó žš ó ŘÓ Ó Ó Č č Ť ó Ž Ž č É Ř Ž ž č č č Č Ž Č č š š š Ž č č č č Š š š č š č č š Ť Š š č

Více

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N PLL Fázový deekor Filr smyčky (analogový) Napěím řízený osciláor F g Dělič kmioču 1:N Číače s velkým modulem V současné době k návrhu samoného číače přisupujeme jen ve výjimečných případech. Daleko časěni

Více

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20 PROBÍHAJÍCÍ AKCE w w w. l k o v. c z únor 2015 60 1 LM jt O k s YM MA a zí 0! D a DAR k D1 LM16 v tko Z pás va í t Š i 5 tko NÍ N -20 % s ští t A p Ku ARM ZD ky: pás tyto AB na é bíl uz na po é rná a bíl

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

DYNAMIKA časový účinek síly Impuls síly. 2. dráhový účinek síly mechanická práce W (skalární veličina)

DYNAMIKA časový účinek síly Impuls síly. 2. dráhový účinek síly mechanická práce W (skalární veličina) DYNAMIKA 2 Působením síly na čásici se obecně mění její pohybový sav. Síla působí vždy v učiém časovém inevalu a záoveň na učiém úseku ajekoie s. 1. časový účinek síly Impuls síly 2. dáhový účinek síly

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici Kinemaika Základní pojmy Ronoměný přímočaý pohyb Ronoměně zychlený přímočaý pohyb Ronoměný pohyb po kužnici Základní pojmy Kinemaika - popiuje pohyb ělea, neuduje jeho příčiny Klid (pohyb) - učujeme zhledem

Více

Š Ž č ů ť š ž ý ů ě ě ý š ě Ň ě ý Ó ě č š ý č ě é é š é é š š ě ě ž ž é ě ěš ě é ě ž š ě é ě éš ě ž ý š š č ú ž ě š ý š š ě ě ž š ě š š é š ě ů š č é ž ž ýž é č é ž š ě é ý ě ž Ž ě ě č č č ň é é č ý ě

Více

Mechanismy s konstantním převodem

Mechanismy s konstantním převodem Mechanismy s konsanním přeodem Obsah přednášky : eičina - přeod mechanismu, aié soukoí, ozubené soukoí, předohoé a paneoé soukoí, kadkosoje a aiáoy. Doba sudia : asi hodina Cí přednášky : seznámi sudeny

Více

匧 IVD MD mun h m B.F 1), J.K h í 1), Z. z 2), 1) SEKK u 2) Ús n g n é h m A m ě Ⴧ哷 s é u y Poděbrady duben 2004 Vs u uj m Eu - u - EU! (ale jsme připraveni na něj a on na nás..?) vhodnost metody, přístroje,

Více

ý ú š š Š ý Í ý ý Ú Í ó Í Í Ž ý ý ť ý Ú ý ž š ů ú ž ž ý ú š ž š ý ý ť ň ý ý ý ŽÍ ý ý š š š ý ů ó Í ž ž ý ý ý ý š ý š ó ý ž š Í ý ý ý ý Ú ý ý ž Í Ž Á Ú ýí ž ý ť ž óš Í ů ň Í Á ú ď ó Í ž ú ď ž Í ž ď ý ž

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

REGULACE. Akční členy. Měřicí a řídicí technika přednášky LS 2006/07. Blokové schéma regulačního obvodu MRT-07-P4 1 / 13.

REGULACE. Akční členy. Měřicí a řídicí technika přednášky LS 2006/07. Blokové schéma regulačního obvodu MRT-07-P4 1 / 13. Měřicí a řídicí chnika přdnášky LS 26/7 REGULACE (pokračoání) přnosoé csy akční člny rguláory rgulační pochod Blokoé schéma rgulačního obodu z u rguloaná sousaa y akční čln měřicí čln úsřdní čln rguláoru

Více

ě ó Ř š ě ě ťú č š ť ť č ě č ě č ě Ě č č ň č ž Éó č č č č č Ň ó č č úňú č č ó č ó Ň č č ó ň č č č ó ó Ňň č č óž ú Ď ú ň č č č č č č č ó ě Ž Šť ú ž Ž ě šť š ě č č ě ě ů ě č č úó š ň ó ó É ň č É č ú š ň

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Posouzení vyztužené stěny podle ČSN EN (Boulení stěn)

Posouzení vyztužené stěny podle ČSN EN (Boulení stěn) 9. Únosnos ve smu Posouzení vzužené sěn podle ČSN EN 99--5 (Boulení sěn) Používá se eorie roovanýc napěí. liv výzu je zarnu úměrně vššímu riicému napěí - po mírné úpravě soulasí s experimen. Únosnos ve

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více