1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a"

Transkript

1 . Řešené úlohy Příklad. (separace proměnných). Řešte počáteční úlohu y 2 + yy ( 2 ) = 0, y(0) = 2. Řešení. Rovnici přepíšeme do tvaru y 2 = yy ( 2 ) y = y2 y 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro ± a y 0. Splnění těchto nerovností je zajištěno (alespoň lokálně) počáteční podmínkou, neboť s proměnnou pracujeme v okolí bodu 0 a s proměnnou y v okolí bodu 2. Nahradíme derivaci y podílem diferenciálů a odseparujeme proměnné. Přitom nemusíme být opatrní při dělení rovnice výrazem (y 2 ), protože nenulovost tohoto výrazu zajišťuje počáteční podmínka. dy d = y2 y 2 odseparujeme y y 2 dy = d připíšeme integrály 2 y dy y 2 = d 2 zintegrujeme integrál vlevo má v čitateli násobek derivace jmenovatele, integrál vpravo vypočteme pomocí vzorce, nebo rozkladem na parciální zlomky 2 ln y2 = 2 ln + + c, c R. Vzhledem k počáteční podmínce se budeme zabývat případem, kdy y 2 > 0 (protože 2 2 > 0) a podobně + > 0. Můžeme tedy vynechat absolutní hodnoty. 2 ln(y2 ) = 2 ln + + c sloučíme logaritmy ln(y 2 ) = ln + + 2c ln(y 2 ) = ln + + ln e2c ( + ln(y 2 ) = ln e2c) Protože funkce ln( ) je prostá, můžeme rovnici odlogaritmovat y 2 = + e2c přejmenujeme konstantu y 2 = + C +, C = e2c R +

2 Tento vztah udává obecné řešení rovnice v implicitním tvaru. Dosadíme počáteční podmínku: 2 2 = + C a řešením této (jednoduché) rovnice určíme C = 3. Tuto hodnotu použijeme v obecném řešení, řešením počáteční úlohy je funkce daná implicitně rovnicí y 2 = = Protože vzhledem k počáteční podmínce je možno předpokládat y > 0, získáme po odmocnění hledané partikulární řešení v eplicitním tvaru y =. Toto řešení je definované a jediné na intervalu (, ) (pro = vychází y( ) =, což způsobí problémy s jednoznačností, neboť y je řešení, které prochází týmž bodem [, ]). Příklad.2 (separace proměnných). Nalezněte všechna řešení rovnice y = 2 + 2(y ) a poté nalezněte partikulární řešení y p, splňující podmínku y(2) = 0 Řešení. Po vynásobení rovnice výrazem 2(y ) dostáváme (2y 2) dy = (2 + ) d, integrací odsud obdržíme y 2 2y = C, C R což je obecné řešení rovnice zapsané v implicitním tvaru. Pokud se nám jedná o převedení do tvaru eplicitního, převedeme výraz na levé straně na čtverec, tj. (y ) 2 = C a odsud po odmocnění a osamostatnění y y = ± K, přičemž číslo jsme před výpočtem odmocniny převedli na pravou stranu a zahrnuli do konstanty C, čímž vznikla nová konstanta K = C +. Řešeními jsou funkce y = K a y 2 = K, pro K R. Partikulární řešení určíme dosazením počáteční podmínky: dosadíme-li do y, obdržíme rovnici 0 = K, která nemá řešení v R. Dosazením do y 2 obdržíme 0 = K a odsud K = 5. Partikulárním řešením počáteční úlohy je funkce y p =

3 Příklad.3 (separace proměnných). Řešte rovnici 3y 2 y = (y 3 )( 3 ). Řešení. Jedná se o rovnici se separovanými proměnnými y = y3 3y 2 3, která má smysl pro 0 a y 0. Konstantí funkce y je řešením této rovnice. Pro y lze odseparovat proměnné a po integraci 3y 2 y 3 dy = 3 d ln y 3 = 3 3 ln + c, c R. Tato rovnice udává obecné řešení diferenciální rovnice. Pokusíme se tvar tohoto řešení poněkud upravit. Obě strany rovnice převedeme do logaritmického tvaru ( ln y 3 = ln e 3 /3 ec) a odlogartimujeme y 3 = e 3 /3 ec. Vynecháním absolutních hodnot se mohou levá a pravá strana lišit znaménkem, toto znaménko připojíme k faktoru e c 3 y 3 = (±e c ) e 3 /3 a po zavedení nové konstanty C = ±e c R \ {0} a po přeznačení dostáváme y 3 = C e3 /3. Volbou C = 0 je v tomto vzorci obsažena konstantní funkce y =, o níž jsme se již na začátku přesvědčili, že je také řešením. Lze tedy připustit C R libovolné. Obecné řešení rovnice je potom dáno vzorcem y 3 = + Ce 3 3, C R Příklad.4 (homogenní). Rovnice y (3 2 y 2 ) = 2y je homogenní. Rovnice má smysl, jestliže derivace y v rovnici skutečně figuruje, tj. jestliže 3 2 y 2 0. Nejprve vypočteme derivaci y : y = 2y 3 2 y 2

4 4 a rozšířením zlomku na pravé straně výrazem rovnici převedeme do tvaru (H): 2 2 y y = ( y ) 2. Substituce y = u, y = u + u převede tuto rovnici na rovnici u + u = 2u 3 u 2 a po výpočtu derivace u získáváme u = u3 u 3 u 2. Tato rovnice má kostantní řešení u 0, u a u. Nyní hledejme nekonstantní řešení a předpokládejme již dále, že platí u 3 u 0. Po nahrazení derivace u podílem diferenciálů du a po separaci proměnných obdržíme rovnici d 3 u 2 u 3 u du = d a po integraci (výraz na levé straně integrujeme pomocí rozkladu na parciální zlomky) získáváme 3 ln u + ln u + ln u + = ln + c, c R Po sečtení všech logaritmů na levé straně a úpravě pravé strany získáváme (u )(u + ) ln = ln e c u 3 a po odlogaritmování, vynechání absolutních hodnot a zavedení nové konstanty C = ±e c R \ {0} u 2 = C u 3 u 2 = Cu 3. Volbou konstanty C = 0 z tohoto vzorce obdržíme řešení u = ±, lze tedy připustit C R. Řešením rovnice s neznámou u() jsou funkce u 2 = Cu 3, pro C R a u 0. Nyní zbývá návrat k původní závisle proměnné, tj. y. Po dosazení u = y a úpravě dostáváme řešení zadané rovnice y 2 2 = Cy 3, pro C R a y 0. Příklad.5 (homogenní). Řešte rovnici y y = 2 + y 2. Řešení. Rovnice má smysl pro 0. Řešení budeme hledat na intervalu, který neobsahuje bod = 0. Rovnici lze přepsat do tvaru y = y + + ( y ) 2.

5 Po zavedení substituce y = u, y = u + u se rovnice transformuje na rovnici (rozepište si podrobně sami) u = + u 2. Po separaci proměnných du = d + u 2 a po výpočtu integrálů získáváme ln ( u + + u 2) = ln + c, c R. Odstranění logaritmů a absolutní hodnoty a zavedení nové nenulové konstanty C = ±e c R \ {0} vede k řešení u + + u 2 = C. Po zpětné substituci u = y a po vynásobení faktorem 2 obdržíme obecné řešení y y 2 = C 3, C R \ {0}. Příklad.6 (lineární prvního řádu). Řešte rovnici y = + 3y tg. Řešení. Přepíšeme-li rovnici do tvaru y 3y tg =, 5 (.) (.2) vidíme ihned, že se jedná o nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Nejprve nalezneme řešení příslušné homogenní rovnice y 3y tg = 0. Po separaci proměnných obdržíme pro y 0 rovnici dy y a odsud po integraci = 3 tg d ln y = 3 ln cos + c c R. (.3) Odstraníme logaritmy a absolutní hodnoty a přejmenujeme integrační konstantu postupem, který jsme používali již diferenciálních rovnic se separovanými proměnnými ln y = ln ( e c cos 3) y = e c cos 3 y = C cos 3, kde C = ±e c 0 je nová nenulová konstanta. Protože však volbou C = 0 obdržíme konstantní funkci y = 0, která je také řešením (??), připustíme C R libovolné. Homogenní rovnice (??) má tedy obecné řešení y = C cos 3, C R.

6 Nyní stačí nalézt libovolné partikulární řešení nehomogenní rovnice (??). Toto řešení budeme hledat ve tvaru y = K() cos 3, (.4) kde K() je funkce, již musíme určit. Má-li y být řešením nehomogenní rovnice, musí po dosazení za y zadaná rovnice přejít v identitu. Vypočteme tedy nejprve derivaci y y = K () cos 3 + K()3 cos 4 sin a dosadíme tuto derivaci y a funkci y do (??) K () cos 3 + K()3 cos 4 sin 3K() cos 3 tg =. Vidíme, že druhý a třetí člen na levé straně rovnice se odečtou a dostáváme Odsud K () cos 3 =. K () = cos 3 a po integraci K() = cos 3 d = ( sin 2 ) cos d = sin sin3, 3 přičemž integrál jsme vypočetli substituční metodou při substituci sin = t. Dosazením do (??) obdržíme partikulární řešení rovnice (??) y = sin cos 3 sin3 3 cos 3 a spojením tohoto partikulárního řešení a obecného řešení homogenní rovnice (??) obdržíme výsledné obecné řešení rovnice (??) ve tvaru y() = sin cos 3 sin3 3 cos 3 + C sin 3, C R. Příklad.7 (lineární prvního řádu). Řešte počáteční úlohu y = ( 2y), y(0) = 3. (.5) Řešení. Rovnici přepíšeme do tvaru y + 2y =, 6 (.6) odkud vidíme, že se skutečně jedná o lineární diferenciální rovnici. Homogenní rovnice má tvar y + 2y = 0 a obecné řešení y = Ce 2, C R. Partikulární řešení rovnice (??) hledáme ve tvaru y = K()e 2. Derivace této funkce je y = K ()e 2 + K()( 2)e 2. Po dosazení do (??) obdržíme K ()e 2 + K()( 2)e 2 + 2K()e 2 = a po výpočtu K () K () = e 2.

7 7 Substituční metodou při substituci 2 = t nalezneme K() = 2 e2 a partikulární řešení má tvar y = K()e 2 = 2. Okamžitě vidíme, že toto partikulární řešení zadanou počáteční podmínku nesplňuje. Nalezneme tedy nejprve obecné řešení rovnice (??) y = 2 + Ce 2, C R, dosadíme počáteční podmínku 3 = 2 + Ce0, vypočteme C = 5 2 a tuto hodnotu dosadíme do obecného řešení. Obdržíme takto funkci y() = e 2, která je řešením počáteční úlohy (??). Příklad.8 (lineární prvního řádu). Řešte rovnici y + y = ln( + ). (.7) Řešení. Jedná se o lineární diferenciální rovnici y + y = ln( + ), (.8) kde a = a b = ln( + ). Řešení této rovnice bude definováno na každém podintervalu intervalu (, ), který neobsahuje bod 0. Řešení homogenní rovnice y + y = 0 má podle (4.3) tvar y = Ce R a() d = Ce ln = C = K, kde K = ±C R je nová konstanty, která nám umožní odstranit absolutní hodnotu. Partikulární řešení nehomogenní rovnice (??) hledáme ve tvaru y = K(). Podle (4.5) platí a odsud K () = ln( + ) K () = ln( + ). Integrací per-partés vypočteme K() = ln( + ) ln( + ) 2

8 a odsud sestavíme nejprve partikulární řešení nehomogenní rovnice (??) a poté obecné řešení této rovnice ve tvaru y = 2 ln( + ) ln( + ) + C, C R. Příklad.9 (lineární prvního řádu). Řešte počáteční úlohu y + y + y 2 = 0, y() =. (.9) Řešení. Přepíšeme-li rovnici do tvaru y + + y =, vidíme, že se jedná o lineární diferenciální rovnici, přičemž a() = + a b() =. Budeme postupovat podle vzorce (4.6). Platí + a() d = d = + ln přičemž vzhledem k počáteční podmínce lze předpokládat, že pracujeme na intervalu (0, ) a absolutní hodnotu lze vynechat. Potom er a() d = e +ln = e e ln = e b()er a() d = 2 e d = e ( ), přičemž poslední integrál vypočteme dvojnásobnou integrací per partés. Podle (4.6) je obecným řešením rovnice funkce y = e ( ) + C e = C e. Po dosazení počáteční podmínky y() = obdržíme pro konstantu C rovnici = C e, jejíž řešením je C = 2e. Řešením počáteční úlohy (??) je tedy funkce y = e e = e. Příklad.0 (eaktní). Nalezněte všechna řešení diferenciální rovnice 2y y + ( )y = 0. Řešení. Ověřme, že se jedná o eaktní DR: přepíšeme rovnici do tvaru (2y y) d + ( ) dy = 0. (.0) Označme P (, y) = 2y y a Q(, y) = Platí P (, y) y = a Q(, y) =

9 Podle Věty 5. se skutečně jedná o eaktní diferenciální rovnici. Funkce F (, y) musí splňovat F = Q, lze tedy psát y F (, y) = Q(, y) dy = ( ) dy = 2 y + 4 y + C(), kde C() je integrační konstanta, která nezávisí na y, může však záviset na. Abychom znali kmenovou funkci, zbývá určit funkci C(). Dále kmenová funkce musí splňovat F = P. Dosadíme-li do této podmínky, obdržíme 2y y + C () = 2y y a odsud okamžitě dostáváme C () = 0 a po integraci C() = 0 (zde již integrační konstantu neuvažujeme, protože ta bude zahrnuta v obecném řešení). Řešením rovnice (??) je funkce zadaná implicitně rovnicí 2 y + 4 y = C, C R Odsud je okamžitě možné převést obecné řešení do eplicitního tvaru, čímž dostáváme C y = 2 + 4, C R. Příklad. (eaktní). Řešte rovnici ( y ) ( 2 + y 2 d y 2 ) dy = 0. y Řešení. Označme P (, y) = P y = + y 2 2y 2 2 ( 2 + y 2 ) 2 a y 2 a Q(, y) = + y2 Q = 2 + y ( 2 + y 2 ) y 2 y. Platí Po malé úpravě zjistíme, že P y = Q a jedná se skutečně o eaktní rovnici. Budeme hledat kmenovou funkci F (, y). Protože platí P = F, lze psát F (, y) = P (, y) d = ( y ) 2 + y 2 d = ln arctg y + C(y). Protože dále platí Q = F, dostáváme po dosazení a derivování y 2 + y 2 y = ( ) + 2 y 2 + C (y). y 2 Algebraickými úpravami odsud vypočteme C (y) = y a po integraci C(y) = 9 C (y) dy = ln y. Kmenovou funcí je funkce F (, y) = ln ln y arctan y rovnice je funkce zadaná implicitně rovnicí ln ln y arctan = C, kde C R. y a obecným řešením

10 Příklad.2 (lineární druhého řádu). Řešte rovnici y 4y + 4y = e. Řešení. Jedná se o nehomogenní LDR druhého řádu. Příslušná homogenní LDR je tvaru y 4y + 4y = 0. Charakteristická rovnice této homogení LDR je kvadratická rovnice z 2 4z + 4 = 0, která má dvojnásobný kořen z,2 = 2. Fundamentální systém řešení volme podle Věty 6.3 následovně: y () = e 2, y 2 () = e 2. Partikulární řešení zadané rovnice hledejme ve tvaru y = A()y ()+B()y 2 (). Využijeme přitom Věty 6.4. Derivace funkcí, tvořících fundamentální systém řešení, jsou y = 2e 2 a y 2 = e 2 ( + 2). Soustava pro neurčité koeficienty A, B (argument již pro stručnost vypisovat nebudeme), má proto tvar A e 2 + B e 2 = 0 2A e 2 + B ( + 2)e 2 = e. Vydělíme obě rovnice faktorem e 2 a dostáváme A + B = 0 2A + B ( + 2) = e 3. Po vynásobení první rovnice číslem 2 a přičtení k rovnici druhé obdržíme B = e 3 a po dosazení do první rovnice a výpočtu získáváme A = e 3. Integrací obdržíme koeficienty A a B: A = A d = e 3 d = 3 e 3 e 3 d = 3 0 = 3 e e 3 B = B d = e 3 d = 3 e 3 a partikulární řešení má tvar y p () = A()y () + B()y 2 () = ( 3 e e 3) e 2 3 e 3 e 2 = 9 e. Obecné řešení zadané rovnice je tedy y = C e 2 + C 2 e e, C,2 R. Příklad.3 (lineární druhého řádu). Řešte rovnici y 5y + 6y = e. Řešení. Jedná se opět o nehomogenní LDR druhého řádu. Příslušná homogenní LDR je tvaru y 5y + 6y = 0. Charakteristická rovnice této homogení LDR je z 2 5z + 6 = 0, která má reálné kořeny z = 2, z 2 = 3. Fundamentální systém řešení volme y () = e 2, y 2 () = e 3 a partikulární řešení hledejme ve tvaru (6.9). Derivace funkcí y a y 2 jsou y = 2e 2 a y 2 = 3e 3. Soustava pro neurčité koeficienty A, B, má tvar A e 2 + B e 3 = 0

11 2A e 2 + 3B e 3 = e. Vydělíme obě rovnice faktorem e 2 a dostáváme A + B e = 0 2A + 3B e = e. Z první rovnice dostáváme A = B e a po dosazení do rovnice druhé obdržíme B e = e a tedy B = e 2. Pomocí B již snadno vypočteme, že A = B e = e. Integrací nalezneme hledané koeficienty A a B. Oba integrály počítáme metodou per-partés a po integraci obdržíme ( A() = ( + )e B() = 2 + e 4) 2 a partikulární řešení má tvar y p () = A()y () + B()y 2 () = ( + )e e 2 Obecné řešení zadané rovnice je tedy y = C e 2 + C 2 e e (2 + 3), C,2 R. ( 2 + 4) e 2 e 3 = 4 e (2 + 3). Příklad.4 (lineární druhého řádu). Řešte rovnici y + y = cos na intervalu, kde platí sin sin() > 0. Řešení. Příslušná homogenní diferenciální rovnice má tvar y + y = 0. Charakterisktická rovnice je rovnice y 2 + = 0, jejímiž kořeny jsou kompleně sdružená čísla z = i a z 2 = i. Fundamentální systém řešení lze podle Věty 6.3 volit ve tvaru y () = cos a y 2 () = sin. Hledáme-li partikulární řešení rovnice ve tvaru y p = Ay + By 2, hledáme funkce A, B, jejichž derivace splňují soustavu rovnic A cos + B sin = 0 A sin + B cos = cos sin. Soustavu vyřešíme Kramerovým pravidlem. Deteminant matice soustavy (wronskián) je roven W = cos sin sin cos = cos2 + sin 2 =, pomocné deteminanty jsou W = 0 sin cos sin cos = cos a W 2 = cos 0 sin cos = cos2 sin. sin

12 Derivace hledaných neurčitých koeficinetů jsou tedy A = W W = cos a B = W 2 W = cos2 sin. Odsud okamžitě dostáváme A() = sin a po krátkém výpočtu cos 2 B = sin d = cos 2 cos 2 sin d t 2 = t 2 dt = t 2 dt = t 2 ln + t t = cos + cos ln 2 cos, přitom při výpočtu integrálu jsme využili substituci cos = t, dělení polynomů se zbytkem a vzorec pro integrál dt. Hledané partikulární řešení je potom tvaru t2 y p () = A cos + B sin = sin cos + cos sin ln + sin cos 2 cos = + cos sin ln 2 cos. Obecným řešením rovnice je funkce y() = C cos + C 2 sin sin 2 ln + cos cos. Příklad.5 (lineární druhého řádu). Řešte rovnici y y = 2 + e. Řešení. Charaktristická rovnice y 2 = 0 má kořeny z,2 = ± a fundamentální systém řešení je tedy y () = e a y 2 () = e. partikulární řešení budeme hledat ve tvaru (6.9). Aby tato funkce byla řešením zadané rovnice, stačí aby derivace funkcí A () a B () splňovaly soustavu rovnic (6.8). Tato soustava má v našem případě tvar A e + B e = 0 A e B e = 2 + e. Řešením této soustavy jsou funkce e A () = + e B () = e + e. Pro funkci B() platí e B() = + e d = ln( + e ), protože v čitateli zlomku je derivace jmenovatele. Funkci A() nalezneme následovně: v integrálu A() = e + e d = e ( + e ) d alternativním postupem může být namísto použití vzorce i rozklad na parciální zlomky 2

13 3 zavedeme substituci e = t. Při této substituci platí = ln t a d = dt a dostáváme t A() = t 2 ( + t) dt = t + t 2 + t + dt, kde v druhém kroku byl použit rozklad na parciální zlomky. Po integraci a zpětné substituci obdržíme A() = ln(t + ) ln t t = ln( + e ) e. Dosadíme-li funkce A(), B() do (6.9), obdržíme partikulární řešení ve tvaru y p () = e ln( + e ) e e ln( + e ). Obecným řešením je tedy funkce y() = C e + C 2 e + (e e ) ln( + e ) e. Příklad.6 (vyššího řádu). Nalezněte obecné řešení rovnice y = sin cos. Rovnici nejprve upravíme do tvaru vhodnějšího pro integrování y = 2 sin(2) a postupně integrujeme y = 4 cos(2) + c y = 8 sin(2) + c + c 2 y = 6 cos(2) + 2 c 2 + c 2 + c 3. Obecné řešení ještě upravíme y = 6 (cos2 sin 2 ) + 2 c 2 + c 2 + c 3 = 6 (cos2 ( cos 2 )) + 2 c 2 + c 2 + c 3 = 6 (2 cos2 ) + 2 c 2 + c 2 + c 3 = 8 cos2 + 2 c 2 + c 2 + ( c 3 6 Po přeznačení konstant dostáváme obecné řešení ). y = 8 cos2 + C 2 + C 2 + C 3, C,2,3 R. 2. Neřešené úlohy Úloha 2.. K následujícím rovnicím se separovanými proměnnými nalezněte obecné řešení. Je-li zadána počáteční podmínka, nalezněte i partikulární řešení y p, vyhovující této počáteční podmínce.

14 4. ( )y 3 e y = 0, y(0) = 2. 2 y 2 y + = y 3. y y 2 = 2y 4. 2( + e )yy = e 5. y + e (y + y) = 0 6. y( + y 2 ) ( + 2 )y = 0, y() = 0 7. y = 2 2 y, y() = y y = yy y 2 = 0 0. y 2 + yy ( 2 ) = y cos y + = 0 2. y cos 2 = ( + cos 2 ) y y 3 y = 0 4. ln y y = 5. y e 2 +y = y 6. y + y = y, y() = 7. y = y 2 8. y y 2 + y = 0, y( 2) = 2 9. e y ( + y ) = 20. y ln y + y = 0 2. yy + + y 2 = y tg y 2 = 2y 23. (y 2 + y 2 )y y = 0 yy = 0 + y y = y 26. ( 2 )y + y =, (, ) 27. y 2 2yy = y 2 y = + 2, y > ( 2 + )(y 2 ) + yy = y = 4(y + y) 3. y y = y 2 = y ( + 2 ) 33. y = (3y + ) tg 34. sin cos y + y cos sin y = y sin sin y = cos cos y, y( π 4 ) = y = 2 y ln, y(e) = 37. y = y 2 + y 2 2, y(0) = Úloha 2.2. Řešte následující homogenní diferenciální rovnice. Nalezněte všechna řešení a je-li zadána počáteční podmínka, nalezněte poté i partikulární řešení rovnice, které splňuje tuto počáteční podmínku.. 2y = 3y + 2. y y = y ln y 3. y = y + tg y 4. y + y ln = y ln y 5. 2 y = y 2 + y 6. y = e y y + 7. y = cos y + y 8. y = y2 + y + 2 y 9. y = y + y 0. 2 y = y y = y + y 2. y = + y y 3. y = 2 + y 2 y

15 Úloha 2.3. Řešte následující lineární diferencální rovnice prvního řádu. Určete obecné řešení a je-li zadána počáteční podmínka, určete i příslušné partikulární řešení. 5. ( + )y 2y = ( + ) 4 2. (2 + )y + y = y cos + y sin = 4. y + y cos = 2 sin cos 5. y cos = (y + 2 cos ) sin 6. y = + 2 y 2 7. y + y = 8. y + y = cos 9. y + y = 2 0. ( + 2 )y y =. y + 2y = e 2 2. y cos y sin = sin 2 3. y y + = 4. y + 2 y = arcsin 2 5. y y = + 2 e 6. y y tg = sin Úloha 2.4. Následující diferenciální rovnice jsou eaktní. Nalezněte jejich obecná řešení.. 2y d + ( 2 + ) dy = 0 2. (3 2 y 2 + 7) d y dy = 0 3. (ye y + 2) d + (e y + ) dy = cos 2 y d ( 2 sin 2y sin y) dy = 0 5. ( 2 y 2 ) + (5 2y)y = 0 ( ) 6. ( + ln y) + y + sin y y = 0 7. sin y + [( + ) cos y y sin y]y = 0 8. (2 3 y 2 ) d + (2y 3 2 y) dy = 0 ( y 2 dy = y ) 2 + y 2 d ( 0. 2 y d = y ) 2 2 y + dy ( 2 y ). y d + dy = 0 + y 2 2. ( y 2 ) d + ( 2 + y 2 )y dy = 0 ( ln(ln y) ( ln 3 y3) d + y ln y + 2 y 2) dy = 0 Úloha 2.5. Nalezněte obecné řešení následujících lineárních diferenciálních rovnic druhého řádu.. y + y 2y = e 2. y + 2y = e 3. y + 5y + 6y = e 2 4. y 4y = + 2e 5. y y = e + 6. y + 2y + y = e ln 7. y 2y + y = e 3 8. y 2y + y = e 9. y 2y e + y = 2 0. y + y = sin, sin > 0. y + y = sin 3, sin > 0 2. y + y = sin 3. y + y = cos sin 2

16 6 4. y + y = 3 5. y + 4y = 6. 2y + y y = 2e 7. y 3y + 2y = e 8. y 3y + 2y = 0e 9. y 3y + 2y = sin 20. y + 3y + 2y = e + Úloha 2.6. Nalezněte obecná řešení následujících diferenciálních rovnic.. y (iv) = 0 2. y = 2 3. y =, > 0 4. y = 5. y (iv) = sin 6. y = 4( ) 2 7. y = e 3. Výsledky Úloha 2.. ) y 2 (2e 2C) =, C R; y 0; y p = 2e +. 2) y2 +2y+ln(y ) 2 = 2 + C, C R; y. 3) y( Ce2 ) = 2Ce 2, C R; y 2. 4) y 2 = ln( + e ) + C, C R. 5) y = C + e, C R. 6) ( + 2 )( + y 2 ) = Cy 2, C R + ; y 0; y p 0. 7) y = C 2 e, C R; yp = ) y = C( + ) +, C R \ {0}. 9) 2 (y 2 ) = Ce 2, C R \ {0}. 0) y 2 = + C +, C R. ) sin y = (3 + ) + C, C R. 3 2) arcsin y = tg + + C, C R; y ±. 3) y = Ce 2 C R. 4) Návod: přepište nejprve rovnici do tvaru y = ye, řešením je y = Ce e, C R \ {0}. ( 5) 2ye y ) 2e y = e 2 2 +C, C R. 6) y = Ce 2, C R; yp = e 2 /2 /2 3. 7) y = tg 3 + C, C R. 8) y = C, C R; y 0; y p = ) y = ln( Ce ), C R. 20) y = e C/, C R. 2) 2 ( + y 2 ) = C, C R. 22) = ( y)(c + ln sin ), C R; y. 23) y 2 +2y+ln(y ) 2 = 2 2+ln(+) 2 +C, C R; y. 24) y 2 = C, C R. 25) y = Ce /, C R. 26) y = C 2, C R. 27) C( y 2 ) =, C R; y ±. 28) y = + C, c R. 29) 2 (y 2 ) = Ce 2, C R; y ±. 30) y = (C 2 ) 2, C R + ; y 0. 3) arcsin + arcsin y = C, C R. 32) arctg = arctg y + C, C R. 33) y = ( C ) 3 cos 3, C R. 34) sin y = C cos, 2 C R. 35) y p = arccos 2 sin. 36) y p = ( ln + ) ) y p = Úloha 2.2. ) (y + ) 2 = C 3. 2) y = e C. 3) sin y = Ce. 4) Návod: upravte rovnici na tvar y = y ln y, y = ec+. 5) y = ln + C y 0. 6) y = ln(c ln ).

17 7) y = arcsin(ln + C). 8) e y/ = C( + y), C R \ {0}; y =. 9) ye y = C, C 3 + 2C6 R \ {0}, y 0. 0) y = C 5 y = 2. ) y 2 + 2y 2 = C. 2) arctg(y/) = 2 ln(2 + y 2 ) + C. 3) y 2 = 2 ln 2 + C 2. Úloha 2.3. ) y = ( C)( + )2. 2) y = (C ). 3) y = (C + tg ) cos. 4) y = 2( + sin ) + Ce sin. 5) y = ( sin 2 2 cos cos + C ). cos 6) y = 2 + C 2 e. 7) y = + Ce. 8) y = 2 (sin + cos ) + Ce. 9) y = C. 0) y = + C 2 +. ) y = 2 2 ( C e 2). 2) y = cos ( C cos 2 2 3) y = + (C ++ln ). 4) y = 2 [C 2 +arcsin2 ]. 5) y = e (C + 2 +ln ). 2 6) y = cos 2 Úloha 2.4. ) y = + C cos. C ) 3 y = C. 3) e y y = C. 4) 2 cos 2 y cos y = C. 5) 3 3 y2 + 5y = C. 6) 2 + ln y cos y = C. 7) sin y + y cos y = C. 2 8) 4 2 y 2 +y 4 = C. 9) +arctg y = C. 0) 2 y 2 y = C. ) y + y 2 = C. 2) + 3 (2 + y 2 ) 3 2 y 2 2 = C. 3) ln ln(ln y) + 2 y 3 3 = C. Úloha 2.5. ) y = C e +C 2 e 2 2 e. 2) y = C +C 2 e e. 3) y = ). ( ) e 2 + C e 2 +C 2 e 3. 4) y = e +C e 2 +C 2 e 2. 5) y = C e +C 2 e + 2 e 4 e = c e +c 2 e + 2 e. 6) y = (C +C ) ( 32 ln e. 7) y = C +C 2 + ) e. ( ) ) y = C + C 2 + ln e. 9) y = (C + C 2 + arcsin + ) 2 e. 0) y = C sin + C 2 cos cos + sin ln sin. ) y = C cos + C 2 sin + cos2 sin 2 sin. 2) y = C sin +C 2 cos 2 cos + 2 sin. 3) y = C sin +C 2 cos (cos ) ln sin cos sin. 4) y = C cos + C 2 sin ) y = C cos(2) + C 2 sin(2) ) y = C e /2 + C 2 e + e. Návod: nejprve přepište rovnici do tvaru y + 2 y 2 y = e. 7) y = C e 2 + C 2 e ( + )e. 8) y = C e + C 2 e e. 9) y = C e + C 2 e sin cos. 20) y = C e + C 2 e 2 + (e + e 2 ) ln(e + ).

18 8 Úloha 2.6. ) y = C 3 +C 2 2 +C 3 +C 4. 2) y = 2 4 +C 2 +C 2 +C 3. 3) y = ln + c +c 2 = ln +C +C 2. 4) y = 2 2 ln c 2 +c 2+c 3 = 2 2 ln +C 2 +C 2 +C 3. 5) y = sin + 4 cos + C 3 + C C 3 + C 4. 6) y = 5 ( )5 + C 2 + C 2 + C 3. 7) y = e + C 2 + C 2 + C 3.

y = 1 x (y2 y), dy dx = 1 x (y2 y) dy y 2 = dx dy y 2 y y(y 4) = A y + B 5 = A(y 1) + By, tj. A = 1, B = 1. dy y 1

y = 1 x (y2 y), dy dx = 1 x (y2 y) dy y 2 = dx dy y 2 y y(y 4) = A y + B 5 = A(y 1) + By, tj. A = 1, B = 1. dy y 1 ODR - řešené příkla 20 5 ANALYTICKÉ A NUMERICKÉ METODY ŘEŠENÍ ODR A. Analtické meto řešení Vzorové příkla: 5.. Příklad. Řešte diferenciální rovnici = 2. Řešení: Přepišme danou rovnici na tvar = (2 ), což

Více

Diferenciální rovnice separace proměnných verze 1.1

Diferenciální rovnice separace proměnných verze 1.1 Úvod Diferenciální rovnice separace proměnných verze. Následující tet popisuje řešení diferenciálních rovnic, konkrétně metodu separace proměnných. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT na

Více

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +,

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +, Příklad Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: a) =, 0= b) =, = c) =2, = d) =2, 0= e) =, 0= f) 2 =0, = g) + =0, h) =, = 2 = i) =, 0= j) sin+cos=0,

Více

8.1. Separovatelné rovnice

8.1. Separovatelné rovnice 8. Metody řešení diferenciálních rovnic 1. řádu Cíle V předchozí kapitole jsme poznali separovaný tvar diferenciální rovnice, který bezprostředně umožňuje nalézt řešení integrací. Eistuje široká skupina

Více

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce Neurčitý integrál Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah Primitivní funkce, neurčitý integrál Základní vlastnosti a vzorce Základní integrační metody Úpravy integrandu Integrace racionálních

Více

Obyčejné diferenciální rovnice

Obyčejné diferenciální rovnice Obyčejné diferenciální rovnice Petra Schreiberová, Petr Volný Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS Katedra matematiky, FAST Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava Ostrava 2019 OBSAH

Více

Diferenciální rovnice 1

Diferenciální rovnice 1 Diferenciální rovnice 1 Základní pojmy Diferenciální rovnice n-tého řádu v implicitním tvaru je obecně rovnice ve tvaru,,,, = Řád diferenciální rovnice odpovídá nejvyššímu stupni derivace v rovnici použitému.

Více

pouze u některých typů rovnic a v tomto textu se jím nebudeme až na

pouze u některých typů rovnic a v tomto textu se jím nebudeme až na Matematika II 7.1. Zavedení diferenciálních rovnic Definice 7.1.1. Rovnice tvaru F(y (n), y (n 1),, y, y, x) = 0 se nazývá diferenciální rovnice n-tého řádu pro funkci y = y(x). Speciálně je F(y, y, x)

Více

II. 3. Speciální integrační metody

II. 3. Speciální integrační metody 48 II. Integrální počet funkcí jedné proměnné II.. Speciální integrační metody Integrály typu f ( x, r x, r x,..., r k x ), tj. integrály obsahující proměnnou x pod odmocninou, kde k N a r,..., r k jsou

Více

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx.

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx. Neurčitý integrál arcsin. Integrál najdeme integrací per partes. Pomocí této metody dostaneme arcsin = arcsin 4 = arcsin + 4 + C, (,. ln + 4 ln + 9. Tento integrál lze převést substitucí ln = y na integrál

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3 Příklad 1 Zjistěte, zda jsou dané funkce sudé nebo liché, případně ani sudé ani liché: a) =ln b) = c) = d) =4 +1 e) =sin cos f) =sin3+ cos+ Poznámka Všechny tyto úlohy řešíme tak, že argument funkce nahradíme

Více

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE října 2009

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE října 2009 INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1 Robert Mařík 2. října 2009 c Robert Mařík, 2009 Obsah 1 Diferenciální rovnice úvod 4 2 DR se separovanými proměnnými 9 DR se sep. proměnnými.........................

Více

9.3. Úplná lineární rovnice s konstantními koeficienty

9.3. Úplná lineární rovnice s konstantními koeficienty Úplná lineární rovnice s konstantními koeficienty Cíle Nyní přejdeme k řešení úplné lineární rovnice druhého řádu. I v tomto případě si nejprve ujasníme, v jakém tvaru můžeme očekávat řešení, poté se zaměříme

Více

Lineární diferenciální rovnice 1. řádu verze 1.1

Lineární diferenciální rovnice 1. řádu verze 1.1 Úvod Lineární diferenciální rovnice. řádu verze. Následující tet popisuje řešení lineárních diferenciálních rovnic. řádu. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT2 na Univerzitě Hradec Králové

Více

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6)

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6) 1. Lineární diferenciální rovnice řádu n [MA1-18:P1.7] rovnice typu y n) + p n 1 )y n 1) +... + p 1 )y + p 0 )y = q) 6) počáteční podmínky: y 0 ) = y 0 y 0 ) = y 1 y n 1) 0 ) = y n 1. 7) Věta 1.3 : Necht

Více

Diferenciální rovnice 3

Diferenciální rovnice 3 Diferenciální rovnice 3 Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu Lineární diferenciální rovnice (dále jen LDR) n-tého řádu je rovnice tvaru + + + + = kde = je hledaná funkce, pravá strana a koeficienty

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) LDR druhého řádu VMAT, IMT 1 / 22

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) LDR druhého řádu VMAT, IMT 1 / 22 Lineární diferenciální rovnice druhého řádu Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

F (x) = f(x). Je-li funkce f spojitá na intervalu I, pak existuje k funkci f primitivní funkce na intervalu I.

F (x) = f(x). Je-li funkce f spojitá na intervalu I, pak existuje k funkci f primitivní funkce na intervalu I. KAPITOLA 7: 7. Úvod Primitivní funkce [MA-6:P7.] Definice: Funkce F je primitivní funkcí k funkci f na intervalu I, jestliže pro každé I eistuje F a platí F f. Poznámky: Obsahuje-li I některý z krajních

Více

4.1 Řešení základních typů diferenciálních rovnic 1.řádu

4.1 Řešení základních typů diferenciálních rovnic 1.řádu 4. Řešení základních tpů diferenciálních rovnic.řádu 4..4 Určete řešení z() Cauchov úloh pro rovnici + = 0 vhovující počáteční podmínce z =. Po separaci proměnných v rovnici dostaneme rovnici = d a po

Více

Řešíme tedy soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. 2a + b = 3, 6a + b = 27,

Řešíme tedy soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. 2a + b = 3, 6a + b = 27, Přijímací řízení 2015/16 Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Navazující magisterské studium, obor Aplikovaná matematika (1. červen 2016) Příklad 1 Určete taková a, b R, aby funkce f()

Více

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 "

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad Nalezněte pomocí Laplaceovy transformace řešení dané Cauchyho úlohy lineární diferenciální rovnice prvního řádu s konstantními koeficienty v intervalu 0,, které vyhovuje

Více

Diferenciální rovnice

Diferenciální rovnice Obyčejné diferenciální rovnice - studijní text pro cvičení v předmětu Matematika - 2. Studijní materiál byl připraven pracovníky katedry E. Novákovou, M. Hyánkovou a L. Průchou za podpory grantu IG ČVUT

Více

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 12. a) 3 +1)d. Vypočítejte určité integrály: b) 5sin 4 ) d. c) d. g) 3 d. h) tg d. k) 4 arctg 2 ) d.

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 12. a) 3 +1)d. Vypočítejte určité integrály: b) 5sin 4 ) d. c) d. g) 3 d. h) tg d. k) 4 arctg 2 ) d. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST Příklad Vypočítejte určité integrály: a) +)d b) 5sin) d c) d d) d e) d f) g) d d h) tgd i) d j) d k) arctg) d l) d m) sin d n) ) d o) p) q) r) s) d d ) d d d t) +d u) d v) d ŘEŠENÉ

Více

rovnic), Definice y + p(x)y = q(x), Je-li q(x) = 0 na M, nazývá se y + p(x)y =

rovnic), Definice y + p(x)y = q(x), Je-li q(x) = 0 na M, nazývá se y + p(x)y = Cíle Přehled základních typů diferenciálních rovnic prvního řádu zakončíme pojednáním o lineárních rovnicích, které patří v praktických úlohách k nejfrekventovanějším. Ukážeme například, že jejich řešení

Více

1.1 Existence a jednoznačnost řešení. Příklad 1.1: [M2-P1] diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu

1.1 Existence a jednoznačnost řešení. Příklad 1.1: [M2-P1] diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu [M2-P1] KAPITOLA 1: Diferenciální rovnice 1. řádu diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu G(x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 y (n) = F (x, y, y,..., y (n 1) ) Příklad 1.1:

Více

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ VÝPOČET PEIÁLNÍH PRIMITIVNÍH FUNKÍ Obecně nelze zadat algoritmus, který by vždy vedl k výpočtu primitivní funkce. Nicméně eistují jisté třídy funkcí, pro které eistuje algoritmus, který vždy vede k výpočtu

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic Soustavy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních diferenciálních rovnic y = a (x)y + a (x)y + + a n (x)y n + f (x) y = a (x)y + a (x)y + + a n (x)y n + f (x). y n = a

Více

Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I. řádu s konstantními koeficienty

Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I. řádu s konstantními koeficienty Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I řádu s konstantními koeficienty Definice a) Soustava tvaru x = ax + a y + az + f() t y = ax + a y + az + f () t z = a x + a y + a z + f () t se nazývá soustava

Více

4. OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

4. OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE FBI VŠB-TUO 28. března 2014 4.1. Základní pojmy Definice 4.1. Rovnice tvaru F (x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 se nazývá obyčejná diferenciální rovnice n-tého řádu a vyjadřuje vztah mezi neznámou funkcí y

Více

kuncova/, 2x + 3 (x 2)(x + 5) = A x 2 + B Přenásobením této rovnice (x 2)(x + 5) dostaneme rovnost

kuncova/, 2x + 3 (x 2)(x + 5) = A x 2 + B Přenásobením této rovnice (x 2)(x + 5) dostaneme rovnost . cvičení http://www.karlin.mff.cuni.cz/ kuncova/, kytaristka@gmail.com Příklady Najděte primitivní funkce k následujícím funkcím na maimální možné podmnožině reálných čísel a tuto množinu určete.. f()

Více

Neurčitý integrál. Robert Mařík. 4. března 2012

Neurčitý integrál. Robert Mařík. 4. března 2012 Neurčitý integrál Robert Mařík 4. března 0 V tomto souboru jsou vysvětleny a na příkladech s postupným řešením demonstrovány základní integrační metody. Ikonka za integrálem načte integrál do online aplikace

Více

7.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P7.1a]

7.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P7.1a] KAPITOLA 7: 7. Úvod Primitivní funkce [MA-8:P7.a] Definice: Funkce F je primitivní funkcí k funkci f na intervalu I, jestliže pro každé I eistuje F a platí F f. Poznámky: Obsahuje-li I některý z krajních

Více

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1 Příklady pro předmět plikovaná matematika (M) část 1 1. Lokální extrémy funkcí dvou a tří proměnných Nalezněte lokální extrémy funkcí: (a) f 1 : f 1 (x, y) = x 3 3x + y 2 + 2y (b) f 2 : f 2 (x, y) = 1

Více

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, E-sbírka příkladů Seminář z matematiky Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, Pavla Pavlíková Obsah 1 Úpravy výrazů................................................................

Více

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek Sbírka příkladů z matematické analýzy II Petr Tomiczek Obsah Diferenciální rovnice. řádu 3. Separace proměnných......................... 3. Přechod k separaci.......................... 4.3 Variace konstant...........................

Více

Obyčejnými diferenciálními rovnicemi (ODR) budeme nazývat rovnice, ve kterých

Obyčejnými diferenciálními rovnicemi (ODR) budeme nazývat rovnice, ve kterých Obyčejné diferenciální rovnice Obyčejnými diferenciálními rovnicemi (ODR) budeme nazývat rovnice, ve kterých se vyskytují derivace neznámé funkce jedné reálné proměnné. Příklad. Bud dána funkce f : R R.

Více

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala Matematická analýza ve Vesmíru Jiří Bouchala Katedra aplikované matematiky jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala - p. 1/19 typu: m x (sin x, cos x) R(x, ax +...)dx. Matematická analýza ve Vesmíru.

Více

x 2 +1 x 3 3x 2 4x = x 2 +3

x 2 +1 x 3 3x 2 4x = x 2 +3 I. Určitý integrál I.. Eistence určitých integrálů Zjistěte, zda eistují určité integrály : Příklad. + + d Řešení : Ano eistuje, protože funkce f() + + je spojitá na intervalu,. Příklad. + 4 d Řešení :

Více

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice Obsah 1 Obyčejné diferenciální rovnice 3 1.1 Základní pojmy............................................ 3 1.2 Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu................................ 5 1.3 Exaktní rovnice............................................

Více

Seznámíte se s pojmem primitivní funkce a neurčitý integrál funkce jedné proměnné.

Seznámíte se s pojmem primitivní funkce a neurčitý integrál funkce jedné proměnné. INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCÍ JEDNÉ PROMĚNNÉ NEURČITÝ INTEGRÁL NEURČITÝ INTEGRÁL Průvodce studiem V kapitole Diferenciální počet funkcí jedné proměnné jste se seznámili s derivováním funkcí Jestliže znáte derivace

Více

Kapitola 11: Lineární diferenciální rovnice 1/15

Kapitola 11: Lineární diferenciální rovnice 1/15 Kapitola 11: Lineární diferenciální rovnice 1/15 Lineární diferenciální rovnice 2. řádu Definice: Lineární diferenciální rovnice 2-tého řádu je rovnice tvaru kde: y C 2 (I) je hledaná funkce a 0 (x)y +

Více

MATEMATIKA III. Olga Majlingová. Učební text pro prezenční studium. Předběžná verze

MATEMATIKA III. Olga Majlingová. Učební text pro prezenční studium. Předběžná verze Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 7 Tel.: 475 285 511 400 96 Ústí nad Labem Fax: 475 285 566 Internet: www.ujep.cz E-mail: kontakt@ujep.cz MATEMATIKA III

Více

8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice

8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice 9. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu Cíle Diferenciální rovnice, v nichž hledaná funkce vystupuje ve druhé či vyšší derivaci, nazýváme diferenciálními rovnicemi druhého a vyššího řádu. Analogicky

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. y + y = 4 sin t.

Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. y + y = 4 sin t. 1 Variace konstanty Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. Příklad 1 Najděte obecné řešení rovnice: y + y = 4 sin t. Co

Více

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2 INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2 Robert Mařík 5. října 2009 c Robert Mařík, 2009 Obsah 1 LDR druhého řádu 4 2 Homogenní LDR, lineární nezávislost a wronskián 9 3 Homogenní LDR s konstantními

Více

Diferenciální rovnice a dynamické modely

Diferenciální rovnice a dynamické modely Diferenciální rovnice a namické modely Robert Mařík 31. srpna 2009 c Robert Mařík, 2009 G. Galilei: Velkou knihu příro mohou číst jen ti, kteří znají jazyk, jímž je tato kniha napsána. A tímto jazykem

Více

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B ČÁST 5

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B ČÁST 5 Příklad 1 Najděte totální diferenciál d (h) pro h=(h,h ) v příslušných bodech pro následující funkce: a) (,)= cos, =1; b) (,)=ln( + ), =2; 0 c) (,)=arctg(), =1; 0 1 d) (,)= +, =1; 1 Řešení 1a Máme nalézt

Více

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2 Cvičení Lineární rovnice prvního řádu. Najděte řešení Cauchyovy úlohy x + x tg t = cos t, které vyhovuje podmínce xπ =. Máme nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce ht = tg t a

Více

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Neurčitý integrál 2/14 Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f (x) x I nazýváme primitivní

Více

9.5. Soustavy diferenciálních rovnic

9.5. Soustavy diferenciálních rovnic Cíle Budeme se nyní zabývat úlohami, v nichž je cílem najít dvojici funkcí y(x), z(x), pro které jsou zadány dvě lineární rovnice prvního řádu, obsahující tyto funkce a jejich derivace. Výklad Omezíme-li

Více

Homogenní rovnice. Uvažujme rovnici. y = f(x, y), (4) kde

Homogenní rovnice. Uvažujme rovnici. y = f(x, y), (4) kde Homogenní rovnice Uvažujme rovnici kde y = f(, y), (4) f(λ, λy) = f(, y), λ. Tato rovnice se nazývá homogenní rovnice 1. řádu. Ukážeme, že tuto rovnici lze převést substitucí na rovnici se separovanými

Více

6. dubna *********** Přednáška ***********

6. dubna *********** Přednáška *********** KMA/MAT2 Přednáška a cvičení č. 8, Obyčejné diferenciální rovnice 2 6. dubna 2016 *********** Přednáška *********** 1 Existence a jednoznačnost řešení Cauchyovy úlohy Stále uvažujeme rovnici y = f(t, y).

Více

diferenciální rovnice verze 1.1

diferenciální rovnice verze 1.1 Diferenciální rovnice vyšších řádů, snižování řádu diferenciální rovnice verze 1.1 1 Úvod Následující text popisuje řešení diferenciálních rovnic, konkrétně diferenciálních rovnic vyšších řádů a snižování

Více

Kapitola 7: Integrál. 1/17

Kapitola 7: Integrál. 1/17 Kapitola 7: Integrál. 1/17 Neurčitý integrál - Motivační příklad 2/17 Příklad: Necht se bod pohybuje po přímce rychlostí a) v(t) = 3 [m/s] (rovnoměrný přímočarý pohyb), b) v(t) = 2t [m/s] (rovnoměrně zrychlený

Více

9.2. Zkrácená lineární rovnice s konstantními koeficienty

9.2. Zkrácená lineární rovnice s konstantními koeficienty 9.2. Zkrácená lineární rovnice s konstantními koeficienty Cíle Řešíme-li konkrétní aplikace, které jsou popsány diferenciálními rovnicemi, velmi často zjistíme, že fyzikální nebo další parametry (hmotnost,

Více

6. Lineární ODR n-tého řádu

6. Lineární ODR n-tého řádu 6. Lineární ODR n-tého řádu A. Obecná homogenní LODRn V předcházející kapitole jsme diferenciální rovnici (libovolného řádu) nazvali lineární, je-li tato rovnice lineární vzhledem ke hledané funkci y a

Více

1 Integrální počet. 1.1 Neurčitý integrál. 1.2 Metody výpočtů neurčitých integrálů

1 Integrální počet. 1.1 Neurčitý integrál. 1.2 Metody výpočtů neurčitých integrálů Integrální počet. Neurčitý integrál Neurčitým integrálem k dané funkci f() nazýváme takovou funkci F (), pro kterou platí, že f() = F (). Neboli integrálem funkce f() je taková funkce F (), ze které bychom

Více

Obyčejné diferenciální rovnice

Obyčejné diferenciální rovnice 1 Obyčejné diferenciální rovnice Příklad 0.1 (Motivační). Rychlost chladnutí hmotného bodu je přímo úměrná rozdílu jeho teploty minus teploty okolí. Předpokládejme teplotu bodu 30 o C v čase t = 0 a čase

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Integrální počet VY_32_INOVACE_M0308. Matematika

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Integrální počet VY_32_INOVACE_M0308. Matematika Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 0 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ..07/.5.00/3.0 Zlepšení podmínek pro

Více

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE Robert Mařík Ústav matematiky, LDF, MZLU 5. patro, budova B marik@mendelu.cz www.mendelu.cz/user/marik c Robert Mařík, 2009 Obsah 1 Diferenciální rovnice úvod

Více

Seznámíte se s principem integrace metodou per partes a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace metodou per partes a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. .. Integrace metodou per partes.. Integrace metodou per partes Průvodce studiem V předcházející kapitole jsme poznali, že integrování součtu funkcí lze provést jednoduše, známe-li integrály jednotlivých

Více

. je zlomkem. Ten je smysluplný pro jakýkoli jmenovatel různý od nuly. Musí tedy platit = 0

. je zlomkem. Ten je smysluplný pro jakýkoli jmenovatel různý od nuly. Musí tedy platit = 0 Příklad 1 Určete definiční obor funkce: a) = b) = c) = d) = e) = 9 f) = Řešení 1a Máme určit definiční obor funkce =. Výraz je zlomkem. Ten je smysluplný pro jakýkoli jmenovatel různý od nuly. Musí tedy

Více

8.2. Exaktní rovnice. F(x, y) x. dy. df = dx + y. Nyní budeme hledat odpověd na otázku, zda a jak lze od této diferenciální formule

8.2. Exaktní rovnice. F(x, y) x. dy. df = dx + y. Nyní budeme hledat odpověd na otázku, zda a jak lze od této diferenciální formule Cíle Ve výkladu o funkcích dvou proměnných jsme se seznámili také s jejich diferenciálem prvního řádu, který je pro funkci F(x, y) vyjádřen výrazem df dx + dy. Nyní budeme hledat odpověd na otázku, zda

Více

Matematika I pracovní listy

Matematika I pracovní listy Matematika I pracovní listy Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková, Zuzana Morávková, Michaela Tužilová Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Úvod Pracovní listy jsou určeny

Více

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1 Úvod Substituce ve vícenásobném integrálu verze. Následující text popisuje výpočet vícenásobných integrálů pomocí věty o substituci. ěl by sloužit především studentům předmětu ATEAT k přípravě na zkoušku.

Více

5.3. Implicitní funkce a její derivace

5.3. Implicitní funkce a její derivace Výklad Podívejme se na následující problém. Uvažujme množinu M bodů [x,y] R 2, které splňují rovnici F(x, y) = 0, M = {[x,y] D F F(x,y) = 0}, kde z = F(x,y) je nějaká funkce dvou proměnných. Je-li F(x,y)

Více

Funkce jedné reálné proměnné. lineární kvadratická racionální exponenciální logaritmická s absolutní hodnotou

Funkce jedné reálné proměnné. lineární kvadratická racionální exponenciální logaritmická s absolutní hodnotou Funkce jedné reálné proměnné lineární kvadratická racionální exponenciální logaritmická s absolutní hodnotou lineární y = ax + b Průsečíky s osami: Px [-b/a; 0] Py [0; b] grafem je přímka (získá se pomocí

Více

1 Polynomiální interpolace

1 Polynomiální interpolace Polynomiální interpolace. Metoda neurčitých koeficientů Příklad.. Nalezněte polynom p co nejmenšího stupně, pro který platí p() = 0, p(2) =, p( ) = 6. Řešení. Polynom hledáme metodou neurčitých koeficientů,

Více

Integrální počet - I. část (neurčitý integrál a základní integrační metody)

Integrální počet - I. část (neurčitý integrál a základní integrační metody) Integrální počet - I. část (neurčitý integrál a základní integrační metody) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 6. přednáška z AMA Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) / 23 Obsah

Více

Kapitola 7: Integrál.

Kapitola 7: Integrál. Kapitola 7: Integrál. Neurčitý integrál. Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f(x) x I nazýváme primitivní funkcí k funkci

Více

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy,

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy, Spočtěte = { x, y) ; 4x + y 4 }. Dvojné a trojné integrály příklad 3 x y dx dy, Řešení: Protože obor integrace je symetrický vzhledem k ose x, tj. vzhledem k substituci [x; y] [x; y], a funkce fx, y) je

Více

Kapitola 10: Diferenciální rovnice 1/14

Kapitola 10: Diferenciální rovnice 1/14 Kapitola 10: Diferenciální rovnice 1/14 Co je to diferenciální rovnice? Definice: Diferenciální rovnice je vztah mezi hledanou funkcí y(x), jejími derivacemi y (x), y (x), y (x),... a nezávisle proměnnou

Více

8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8

8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8 8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8 Shrnutí lekce Úvodní 7. kapitola přinesla informace o druzích řešení diferenciálních rovnic prvního řádu a stručné teoretické poznatky o podmínkách existence a jednoznačnosti

Více

= 0,1 1,3. je oblast ohraničená přímkami =, =, =0 :0 1, : =2, =, =1

= 0,1 1,3. je oblast ohraničená přímkami =, =, =0 :0 1, : =2, =, =1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad 1 Vypočtěte integrály a) b) c) d) e) f) g) h) i) j),, = 0,1 1,3 je oblast ohraničená přímkami =,=,=0 1+, :=0,=1,=1,= +3, :=0,=,=0,=1 sin+, 3,,,, :=0,=,= : + 4 : =4+,+3=0

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0 Příklad Určete obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: a) =0,=,= b) =4,=0 c) =,=,=3,=0 d) =+, =0 e) + )=,= f) = +4,+= g) =arcsin,=0,= h) =sin,=0, 0; i) =,=,=4,=0 j) =,= k) = 6,= +5 4 l) =4,+=5 m) = +

Více

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B ČÁST 2. Určete a načrtněte definiční obory funkcí více proměnných: a) (, ) = b) (, ) = 3. c) (, ) = d) (, ) =

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B ČÁST 2. Určete a načrtněte definiční obory funkcí více proměnných: a) (, ) = b) (, ) = 3. c) (, ) = d) (, ) = Příklad 1 Určete a načrtněte definiční obory funkcí více proměnných: a) (, ) = b) (, ) = 3 c) (, ) = d) (, ) = e) (, ) = ln f) (, ) = 1 +1 g) (, ) = arcsin( + ) Poznámka V těchto úlohách máme nalézt největší

Více

METODICKÝ NÁVOD MODULU

METODICKÝ NÁVOD MODULU Centrum celoživotního vzdělávání METODICKÝ NÁVOD MODULU Název Základy matematiky modulu: Zkratka: ZM Počet kreditů: 4 Semestr: Z/L Mentor: Petr Dolanský Tutor: Petr Dolanský I OBSAH BALÍČKU STUDIJNÍCH

Více

16. Goniometrické rovnice

16. Goniometrické rovnice @198 16. Goniometrické rovnice Definice: Goniometrická rovnice je taková rovnice, ve které proměnná (neznámá) vystupuje pouze v goniometrických funkcích. Řešit goniometrické rovnice znamená nalézt všechny

Více

Příklad. Řešte v : takže rovnice v zadání má v tomto případě jedno řešení. Pro má rovnice tvar

Příklad. Řešte v : takže rovnice v zadání má v tomto případě jedno řešení. Pro má rovnice tvar Řešte v : má rovnice tvar takže rovnice v zadání má v tomto případě jedno řešení. Pro má rovnice tvar takže rovnice v zadání má v tomto případě opět jedno řešení. Sjednocením obou případů dostaneme úplné

Více

c ÚM FSI VUT v Brně 20. srpna 2007

c ÚM FSI VUT v Brně 20. srpna 2007 20. srpna 2007 1. 3 arctg x 1+x 2 dx 2. (x 2 + 2x + 17)e x dx 3. 1 x 3 x dx Vypočtěte integrál: 3 arctg x 1 + x 2 dx Příklad 1. Řešení: Použijeme substituci: arctg x = t 3 arctg x dx = 1 dx = dt 1+x 2

Více

Extrémy funkce dvou proměnných

Extrémy funkce dvou proměnných Extrémy funkce dvou proměnných 1. Stanovte rozměry pravoúhlé vodní nádrže o objemu 32 m 3 tak, aby dno a stěny měly nejmenší povrch. Označme rozměry pravoúhlé nádrže x, y, z (viz obr.). ak objem této nádrže

Více

Logaritmická rovnice

Logaritmická rovnice Ročník:. Logaritmická rovnice (čteme: logaritmus z x o základu a) a základ logaritmu x argument logaritmu Vzorce Použití vzorců a principy počítání s logaritmy jsou stejné jako u logaritmů základních,

Více

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Neurčitý integrál Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

11. přednáška 10. prosince Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah

11. přednáška 10. prosince Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah 11. přednáška 10. prosince 2007 Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah F (x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 mezi argumentem x funkce jedné

Více

Q(y) dy = P(x) dx + C.

Q(y) dy = P(x) dx + C. Cíle Naše nejbližší cíle spočívají v odpovědích na základní otázky, které si klademe v souvislosti s diferenciálními rovnicemi: 1. Má rovnice řešení? 2. Kolik je řešení a jakého jsou typu? 3. Jak se tato

Více

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ VÝPOČET PECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ Obecně nelze zadat algoritmus, který by vždy vedl k výpočtu primitivní funkce. Pro různé situace se hodí různé metody (výpočtu!). Jak již bylo několikrát zdůrazněno,

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

Lineární funkce, rovnice a nerovnice 4 lineární nerovnice

Lineární funkce, rovnice a nerovnice 4 lineární nerovnice Lineární funkce, rovnice a nerovnice 4 lineární nerovnice 4.1 ekvivalentní úpravy Při řešení lineárních nerovnic používáme ekvivalentní úpravy (tyto úpravy nijak neovlivní výsledek řešení). Jsou to především

Více

2 Fyzikální aplikace. Předpokládejme, že f (x 0 ) existuje. Je-li f (x 0 ) vlastní, pak rovnice tečny ke grafu funkce f v bodě [x 0, f(x 0 )] je

2 Fyzikální aplikace. Předpokládejme, že f (x 0 ) existuje. Je-li f (x 0 ) vlastní, pak rovnice tečny ke grafu funkce f v bodě [x 0, f(x 0 )] je Derivace funkce a jej geometrický význam Je dána funkce f) 3 6 + 9 + a naším úkolem je určit směrnici tečny v bodě [; f)] Pro libovolné lze směrnici sečny danou body [; f)] a [; f)] spočítat jako f) f)

Více

Diferenˇcní rovnice Diferenciální rovnice Matematika IV Matematika IV Program

Diferenˇcní rovnice Diferenciální rovnice Matematika IV Matematika IV Program Program Diferenční rovnice Program Diferenční rovnice Diferenciální rovnice Program Frisch a Samuelson: Systém je dynamický, jestliže jeho chování v čase je určeno funkcionální rovnicí, jejíž neznámé závisí

Více

1. Definice a základní vlastnosti 7 2. Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými Homogenní diferenciální rovnice 22

1. Definice a základní vlastnosti 7 2. Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými Homogenní diferenciální rovnice 22 Obsah Předmluva 3 Kapitola 1. Diferenciální rovnice prvního řádu 5 1. Definice a základní vlastnosti 7 2. Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými 13 3. Homogenní diferenciální rovnice 22 4. Lineární

Více

Logaritmické rovnice a nerovnice

Logaritmické rovnice a nerovnice Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Logaritmické rovnice a nerovnice Bakalářská práce Brno 008 Lenka Balounová Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala sama a čerpala jsem pouze z materiálů

Více

M - Kvadratické rovnice a kvadratické nerovnice

M - Kvadratické rovnice a kvadratické nerovnice M - Kvadratické rovnice a kvadratické nerovnice Určeno jako učební tet pro studenty dálkového studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase.

Více

7.3. Diferenciální rovnice II. řádu

7.3. Diferenciální rovnice II. řádu Diferenciální rovnice 7 Diferenciální rovnice II řádu Ve stručném přehledu se budeme zabývat výhradně řešením lineárních diferenciálních rovnic II řádu s konstantními koeficienty Obecný tvar: ay + ay +

Více

Matematika pro všechny

Matematika pro všechny Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/.007 Matematika pro všechny Univerzita Palackého v Olomouci Tematický okruh: Závislosti a funkční vztahy Gradovaný řetězec úloh Téma: Goniometrické rovnice Autor: Ondráčková

Více

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST 7 Příklad 1 a) Vypočtěte hmotnost oblasti ohraničené přímkami =1,=3,=1,= jestliže její hustota je dána funkcí 1,= ++1 b) Vypočtěte statický moment čtverce ohraničeného přímkami

Více

Řešení 1b Máme najít body, v nichž má funkce (, ) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (, )=0, je-li: (, )= +,

Řešení 1b Máme najít body, v nichž má funkce (, ) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (, )=0, je-li: (, )= +, Příklad 1 Najděte body, v nichž má funkce (,) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (,)=0, je-li: a) (,)= + 1, (,)=+ 1 lok.max.v 1 2,3 2 b) (,)=+, (,)= 1 +1 1 c) (,)=, (,)=+ 1 lok.max.v

Více

9.4. Rovnice se speciální pravou stranou

9.4. Rovnice se speciální pravou stranou Cíle V řadě případů lze poměrně pracný výpočet metodou variace konstant nahradit jednodušším postupem, kterému je věnována tato kapitola. Výklad Při pozorném studiu předchozího textu pozornějšího studenta

Více