arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx."

Transkript

1 Neurčitý integrál arcsin. Integrál najdeme integrací per partes. Pomocí této metody dostaneme arcsin = arcsin 4 = arcsin C, (,. ln + 4 ln + 9. Tento integrál lze převést substitucí ln = y na integrál racionální funkce. Protože pro > 0 jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je ln + 4 y ( ln + 9 = + 4 y + 9 dy = + 6 y dy = + 9 = y + arctg y + C = ln + arctg ln + C, > 0. ln. Integrál nalezneme integrací per partes. Ta dává ln = ln ln = ( ln ln + = = ( ln ln + + C, > 0. arccos. Integrál nalezneme integrací per partes. Po ní dostaneme arccos = arccos + 9. Když v posledním integrálu použijeme substituci 9 = y, dostaneme arccos = arccos 9 + C, (,. Typeset by AMS-TEX

2 e + 4e e + 9. Tento integrál lze převést na integrál racionální funkce substitucí e = y. všechny předpoklady věty o substituci, je e + 4e e = + 9 y ( + 4 y + 9 dy = + 6 y dy = + 9 Protože jsou splněny = y + arctg y + C = e + arctg e + C, R Integrovaný výraz rozložíme na parciální zlomky a dostaneme ( = + ( = = ln ( + + C, 0, Integrál lze převést substitucí + = y na integrál racionální funkce. Protože pro > jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je + y ( + = dy y + = y dy = + = y arctg y + C = + arctg + + C, > Integrovanou funkci rozložíme na parciální zlomky. Pak dostaneme ( + + = 4 + = 4( +

3 = 4 ln + + C, 0,. 4e + 4e e + 9. Zavedeme substituci e = y. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je hledaný integrál 4e + 4e e = + 9 4y ( + 4 y + 9 dy = y dy = + 9 = 4y + arctg y + C = 4e + arctg e + C, R V integrálu zavedeme substituci + = y. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je + + = + 5 ( y(y + y + 4 dy = + 6y y y dy = + 4 = y + ln ( y arctg y + C = = ln( arctg,. ln. Integrál najdeme pomocí integrace per partes. Ta dává ln = ln ln = ln ln + = = ( ln ln + + C, >

4 Integrál určíme jako součet dvou jednodušších integrálů. Platí = ( + = = ln ( arctg + C, R Integrál najdeme tak, že integrovanou funkci rozložíme na parciální zlomky. To dává ( = = ln + + C, 0, Abychom našli daný integrál, rozložíme integrovanou funkci na parciální zlomky. Pak dostaneme ( = + ( + = = ln C, 0,. e. Integrál najdeme integrací per partes. Pomocí této metody integrace dostaneme e = e e = ( e + e = = 4 e( + + C, R. +. Integrovanou funkce nejprve rozložíme na parciální zlomky a pak integrujeme. Dostaneme ( + = ( = + ( = 4

5 = ln + + C, Substitucí = y převedeme daný integrál na integrál racionální funkce. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je = + 7 y( y y + 9 = ( + 6y y y dy = + 9 = y + ln ( y arctg y + C = = + ln ( arctg + C, >. ln. Integrál najdeme pomocí integrace per partes. Ta dává ln = ln = 4 ln = ( ln ln + ( ln ln + + C, > 0. = Integrovanou funkci rozložíme na parciální zlomky. Pak dostaneme ( = ( + ( + = = ln C, 0,. cosh + cosh sinh

6 V tomto integrálu je výhodné použít substituci sinh = y. Protože platí cosh = sinh + a jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je cosh + cosh sinh = + 9 = y + arctg y y ( + 4 y + 9 dy = + 6 y dy = C = sinh + arctg sinh + C, R. +. Abychom našli daný integrál, rozložíme integrovanou funkce na parciální zlomky. Takto dostaneme ( + = 4( 4 = = 4 ln + + C, 0, Integrál budeme počítat jako součet dvou integrálů = ( + 4 = = ln ( arctg + C, R Substitucí = y převedeme tento integrál na integrál racionální funkce. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, platí ( 5 + y(5 + y = + y + 4 dy = + 0y y y dy = + 4 = y + 5 ln ( y arctg y + C = = + 5 ln( + 4 arctg + C, >. cosh + 7 cosh sinh

7 V integrálu je výhodné zavést novou proměnnou substitucí sinh = y. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je cosh + 7 cosh sinh = + 4 = y + arctg y y ( + 8 y + 4 dy = + 4 y dy = C = sinh + arctg sinh + C, R. sin cos. Při výpočtu tohoto integrálu lze s výhodou použít vztahy mezi goniometrickými funkcemi. Protože platí sin cos = 4 sin = 8( cos 4, je sin cos = 8 ( sin 4 cos 4 = + C = 8 = 8( cos sin + cos sin + C, R. ( ( +. Integrál najdeme tak, že integrovanou funkci rozložíme na parciální zlomky. Tím dostaneme ( ( ( + = 4( + 4( + ( = = 4 ln + ( + C, ±. +. Tento integrál najdeme tak, že integrovanou funkci napíšeme jako součet dvou funkcí, jejichž integrály známe. Tím dostaneme pro každé R + = + + = ln( + arctg + C

8 Integrovanou funkci rozložíme na parciální zlomky. Pak dostaneme ( 4 + = = + arctg + C, Integrál najdeme tak, že integrovanou funkci rozložíme na parciální zlomky. Tak dostaneme ( + + = + = = ( + + = = + ln( arctg + + C, R. sin cos sin + cos. Protože derivace funkce f( = sin + cos je f ( = cos sin, je výhodné použít v tomto integrálu substituci sin + cos = y. Pak dostaneme sin cos dy sin + cos = = ln y + C = y = ln sin + cos + C, 4k π, k Z. 4 e e. Tento integrál lze převést na integrál racionální funkce substitucí e = y. všechny předpoklady věty o substituci, je e e = Protože jsou splněny ( dy y( y( + y = y + ( y dy = 6( + y = ln y ln y ln( + y + C = 6 = ln e + e + C,

9 . V tomto integrálu lze použít substituci = sin y. Protože pro (, a y y = arcsin a jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je = cos y dy = ( y sin y + cos y dy = + + C = 4 = arcsin + + C, (,. ( π, π je ln. Integrál najdeme pomocí integrace per partes. Ta dává ln = ln + + ln = + C, > 0. cos. Integrál najdeme integrací per partes. Ta dává cos = sin sin = sin + cos cos = = ( sin + cos + C, R. arctg. Integrál najdeme integrací per partes. Ta dává arctg = arctg = + + = arctg ( + = arctg + C R. sin. 9

10 Tento integrál najdeme integrací per partes. Pomocí této metody integrace dostaneme cos sin = cotg + sin = cotg + ln sin + C, kπ, k Z V tomto integrálu je výhodné použít substituci = y. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je + 4 = dy + y = arctg y + C = arctg + C, R. e. Integrál najdeme integrací per partes. Pomocí této metody dostaneme e = e + e = e ( + + e = = e ( C, R. e cos. Integrály tohoto typu lze najít integrací per partes. Jestliže označíme I = e cos, dostaneme I = e cos = e cos e sin = = e cos + e sin e cos = e ( sin cos I. Z této rovnosti dostaneme I = e cos = e ( sin cos + C, R. arctg. 0

11 +. Integrál najdeme integrací per partes. Ta dává arctg = arctg + = arctg ln( + + C, R. arcsin. Integrál najdeme integrací per partes. Pomocí ní dostaneme arcsin = arcsin = arcsin + + C, (,. V tomto integrálu lze zavést novou proměnnou vztahem = sinh y. Pak je y = argsinh = ln ( + + a cosh y = + sinh y = +. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je + = cosh y dy = ( y + cosh y dy = + sinh y cosh y + C = = ( + + argsinh + C = = ( + + ln ( C, R. arctg. Nejprve zavedeme substituci = y. Protože pro > 0 jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je arctg = y arctg y dy. Tento integrál najdeme integrací per partes. Pomocí ní dostaneme arctg = y arctg y y ( dy + y = y arctg y + y dy = = ( y + arctg y y + C = ( + arctg + C > 0. sin.

12 Pro integrovanou funkci R(cos, sin = sin platí R(cos, sin = R(cos, sin. Proto je výhodné použít substituci cos = y. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, platí sin = ( y dy = ( y y + C = cos cos + C, R. 6 ( + (. Integrovaný výraz rozložíme na parciální zlomky. Pak dostaneme ( + ( = ( + ( + = + = 4 ln + ( ( + C, Substitucí = y převedeme tento integrál na integrál racionální funkce. Protože pro > 0 jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je y ( + 4 = dy y + 4 = 8 y dy = + 4 = y 4 arctg y + C = 4 arctg + C, > Substitucí + = y převedeme tento integrál na integrál racionální funkce. Protože pro (, 0 (0, + jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je ( + = dy y = y dy = y + = ln y + y + + C = ln + C, (, 0 (0,

13 sin cos. Protože pro integrovanou funkci R(cos, sin = sin cos platí vztah R(cos, sin = R(cos, sin, lze tento integrál převést substitucí cos = y na integrál racionální funkce. Protože pro kπ, k Z, jsou splněny předpoklady věty o substituci, je sin cos = ( dy y ( y = ( y ( + y y dy = = ln y + y + y + C = cos ln + cos + cos + C = = ln tg + cos + C, kπ, k Z. cos cos. Pro výpočet integrálu použijeme vztahu cos α cos β = ( cos(α + β + cos(α β. Pak dostaneme cos cos = (cos 4 + cos = sin sin 4 + C, R. sin cos 5. Protože platí vztah sin α cos β = ( sin(α + β + sin(α β je hledaný integrál sin cos 5 = ( sin 7 sin = 6 cos cos 7 + C, R. 4 e +. Nejprve použijeme substituci e = y. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je e + = dy y y +.

14 Poslední integrál převedeme substitucí y + = z na integrál racionální funkce. Protože y > 0 jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci. Tedy e + = = ln ( dz z = z z + e + ( e e C = ln + dz = ln z z + + C = + C, R. e. V tomto integrálu je výhodné zavést novou proměnnou y =. Protože jsou pro > 0 splněny všechny předpoklady věty o substituci, je e = ye y dy. Tento integrál najdeme integrací per partes. ta dává e = ye y e y dy = (y e y + C = ( e + C, > 0. e + e. Substitucí e / = y převedeme daný integrál na integrál racionální funkce. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, platí e + e = ( dy y (y + = y + y + y dy = = ln y + y y + C = ln( + e / e / + C, R. +. Substitucí = y převedeme tento integrál na integrál racionální funkce. Protože pro, 0 jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je + = dy y + = ln y + + C = ln + + C,, 0. 4

15 Definiční obor integrované funkce je D f = (, 0 (0, +. Substitucí + = y převedeme daný integrál na integrál racionální funkce. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je ( + + y( + y = dy = y + + dy = + y y = y + 4y + 4 ln y + C = = ln + + C, (, 0 (0, Protože ( 4 = 4, je v tomto integrálu výhodné použít substituci 4 = y. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je 8 + = 4 dy y + = 4 arctg y + C = 4 arctg 4 + C, R. + (. Integrál najdeme tak, že integrovanou funkci rozložíme na parciální zlomky. Takto dostaneme ( + ( = + + = ln + C, 0, ±. e. Substitucí = y převedeme tento integrál na integrál, který najdeme integrací per partes. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, platí e = y e y dy = y e y 4 ye y dy = e y( y y + 4 = e y( y y + + C = e ( + + C, > 0. e y dy = 5

16 ln ( +. Integrál najdeme integrací per partes. Pomocí této metody dostaneme ln ( + = ln ( + + = = ln ( + ( + = = ln ( + + arctg + C, R. arcsin +. Tento integrál najdeme integrací per partes. Jestliže zvolíme u = a v = arcsin, dostaneme + arcsin = + arcsin + = = + arcsin C, (,. arcsin. Integrál lze najít například integrací per partes. Jestliže položíme u ( = arcsin, je u( = a v ( = a v( =. Tedy integrace per partes dává pro (, arcsin = arcsin + = arcsin + C. +. Protože + = (, je daný integrál + = arcsin + C, (, +. ( 6

17 +. Substitucí = y převedeme daný integrál na integrál racionální funkce. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je ( y dy + = + y = dy = + y = y ln( + y + C = ln ( + + C, > 0. 5 e. V integrálu zavedeme nejprve substituci = y. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, dostaneme 5 e = y e y dy. Tento integrál lze najít pomocí integrace per partes. Pak dostaneme 5 e = y e y + ye y dy = y e y ye y + e y dy = = e y ( y + y + ( + C = e C, R. e. V integrálu nejprve zavedeme substituci = y. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, dostaneme e = e y y dy = e y y 6 = e y( y y + 6y = e ( / C, > 0. e y y dy = e y( y y + e y y dy = e y dy = e y( y y + 6y 6 + C = cos. 7

18 Nejprve použijeme substituci = y. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je cos = y cos y dy = y ( + cos y dy = = y + y sin y sin y dy = = y + y sin y + cos y + C = 4 = + sin + 4 cos + C, > 0. sin. Integrál najdeme integrací per partes. Ta dává sin = cos + cos = cos + sin sin = = ( cos + sin + C, R. ( + e. Substitucí e = y převedeme daný integrál na integrál racionální funkce. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je ( + e = = ln ( dy y( + y = y y + (y + dy = y y + + y + + C = ln e e + e + + C, R. e + e. Substitucí e = y převedeme daný integrál na integrál racionální funkce. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je e + e = ( dy y(y (y + = (y y + 6(y + = ln y ln y + ln(y + + C = 6 = + ln e + 6 ln( e + + C, 0. dy = 8

19 ln. Integrál najdeme integrací per partes. Ta dává ln = ln ln = ln 9 ln + 9 = = ( 9 ln 6 ln + + C, > 0. 7 ( ln. Integrál najdeme pomocí integrace per partes. Ta dává ln = ln ln + = + ln ln + = = ln + ln + + C, > 0. arctg( +. Integrál najdeme integrací per partes. Ta dává arctg( + = arctg( + = arctg( = ( = = arctg( + + ln( C, R. ln ( +. Definiční obor integrované funkce je určen vztahem + > 0. Tedy D f = (,. Integrál najdeme integrací per partes. Ta dává ln ( + = ln + 9 =

20 = ln + ( + ( = ( + = ln C, (,. ( + ( + ( +. Integrál najdeme, když rozložíme integrovanou funkci na součet parciálních zlomků. Tak dostaneme ( ( + ( + ( + = ( = ( + = ln + + ln + ln + + C,,,. ( + (. Tento integrál najdeme rozkladem na parciální zlomky. Platí ( ( + ( = 9( + + 9( + ( = = 9 ln + ( + C,,. 4. Integrál najdeme tak, že integrovanou funkci rozložíme na parciální zlomky. Tím dostaneme ( 4 = 4( 4( + ( = + = 4 ln + arctg + C, ±. +. 0

21 Integrovanou funkci rozložíme na parciální zlomky. Platí + = ( + ( + = ( + = + = ln ( / + /4 = = ln + 6 ln( + + arctg + C,.. Integrovanou funkci rozložíme na parciální zlomky. Platí = = ( ( + + = ( ln ( = = ( + / + /4 = ln 6 ln( arctg + + C, Protože ( 4 = 4, je v tomto integrálu výhodné použít substituci 4 = y. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je 8 + = 4 dy y + = 4 arctg y + C = 4 arctg 4 + C, R. 8. V tomto integrálu je výhodné použít nejprve substituci = y. Protože pro ± jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je 8 = dy y 4. Poslední integrál najdeme, když integrovanou funkci rozložíme na parciální zlomky. Tak dostaneme ( 8 = 8(y 8(y + 4(y + dy =

22 = 8 ln y y + 4 arctg y + C = 8 ln + 4 arctg + C, ±. tg. Pro integrovanou funkci R(cos, sin = tg = sin cos platí R(cos, sin = R( cos, sin. Proto zavedeme substituci tg = y. Pro k + π, k Z, jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, a proto je hledaný integrál tg = y ( dy + y = y y + y dy = y ln( + y + C = = tg + ln cos + C, k + π, k Z. sin cos 4. Pro integrovanou funkci R(cos, sin = sin cos 4 platí vztah R(cos, sin = R(cos, sin. Proto lze převést daný integrál na integrál racionální funkce substitucí cos = y. Po této substituci dostaneme sin y ( cos 4 = y 4 dy = y y 4 dy = y + y + C = = cos + cos + C, k + π, k Z. cos sin. Protože pro integrovanou funkci R(cos, sin = cos platí R(cos sin = R(cos, sin, sin lze převést tento integrál na integrál racionální funkce substitucí cos = y. Protože pro kπ, k Z, jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je cos sin = y ( y dy = + (y dy = (y + = y + ln y + y + C = cos + ln cos + cos + C = = cos + ln tg + C, kπ, k Z.

23 cotg. Integrál lze najít tak, že upravíme integrovanou funkci. Platí cos cotg sin ( = sin = sin = sin = = cotg + C, kπ, k Z. e + e +. Protože e + e + = e e +, je e + (e e + = e + = e e + + C, R. sin + cos. Protože pro integrovanou funkci R(cos, sin = sin platí vztah + cos R(cos, sin = R( cos, sin, ( lze tento integrál převést na integrál racionální funkce substitucí k tg = y. Protože na intervalech π, k + π, k Z, jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, platí sin + cos = dy y + = arctg y + C = = arctg tg + C, k + π, k Z ( / Protože platí rovnost = (, je výhodné použít substituci / + jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, platí = ln ( / dy y + = ln ln arctg y + C = ( = y. Protože

24 ln. ( = ln ln arctg + C, R. sin. Protože pro integrovanou funkci R(cos, sin = sin platí R(cos, sin = R(cos, sin, je výhodné použít substituci cos = y. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, platí ( sin = y ( y dy = y + C = cos cos + C, R. Integrál převedeme substitucí = y na integrál racionální funkce. všechny předpoklady věty o substituci, je = y ( y dy = (y y 6 + y 9 dy = = 4 y y7 0 y0 + C = = ( ( 4/ + C, R. 40 Protože jsou splněny sin cos + cos. Pro integrovanou funkci R(cos, sin = sin cos + cos platí R(cos, sin = R(cos, sin. Proto lze převést tento integrál na integrál racionální funkce substitucí cos = y. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je sin cos + cos = y ( dy + y = y + y + y dy = = y + ln( + y + C = cos + ln( + cos + C, R. 4

25 Integrál najdeme integrací per partes. Pomocí ní dostaneme ln = / ln 4 ln = = = / ln 8 9 / ln = / ln 8 9 / ln / + C, > 0. ln ( + +. Integrál najdeme integrací per partes. Pomocí ní dostaneme ln ( + + = ln ( + + = ln + = ( C, R. e ( +. Integrovaný výraz upravíme na tvar e ( ( + = e + e ( +. Nyní použijeme integrace per partes. Zvolíme-li u = e a v = +, je u = e a v = ( +. Pak tato metoda integrace dává e ( ( + = e + e ( + = e + + C,. ( Integrovanou funkci napíšeme pomocí součtu dvou funkcí, jejichž integrály jsou známy, tj. ( = ( + / + /4 = = ln( arctg + + C, R. 5

26 . Protože je = ( + dostaneme = = arcsin + + C, (,. ( + +. Protože + = [ ( ] + 5, je = ( /4 + 5/6 = argsinh C = = ( 4 ln C, R Substitucí = y převedeme daný integrál na integrál racionální funkce. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, platí 5 = + ( y(5 y y + 4 dy = + 0y y y dy = + 4 = y + 5 ln ( y arctg y + C = = + 5 ln ( arctg + C, > Integrál najdeme tak, že funkci f( rozložíme na parciální zlomky. To dává 4 4 = 4 ( ( ( + ( + = = 6

27 = ln + arctg + C, ± Integrál najdeme tak, že integrovanou funkci rozložíme na parciální zlomky. Platí ( = dz = ln + + C, 0,. 4e ( e + e + ( e. Integrál lze substitucí e = y pževést na integrál racionální funkce. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je 4e ( e + e + ( e = 4 dy (y (y + = ( = y y + (y + dy = ln y y + + y + + C = = ln e e + + e + + C, 0. arccos 4. Integrál najdeme integrací per partes. Ta dává arccos 4 = arccos = = arccos 4 4 6, ( 4, Integrál najdeme pomocí rozkladu integrované funkce na parciální zlomky. Pak dostaneme 4 ( 4 = = 7

28 = ln + arctg + C, ±. ln ( 4. Nejprve zavedeme novou proměnnou substitucí y = 4 a pak použijeme integraci per partes. Protože pro < jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, dostaneme ln ( 4 = ln y dy = y ln y + ln y dy = = y ln y + y ln y dy = y ( ln y ln y + + C = = ( ( ln (4 ln(4 + + C, < Zavedeme substituci + = y. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituce, je + y ( + 0 = dy y + 9 = 8 y dy = + 9 = y 6 arctg y + + C = + 6 arctg + C, > Integrovanou funkci rozložíme na parciální zlomky. Tak dostaneme 8 8 = 4 = ln + + = + ( + + C, 0, ±. ( 6 e + 4e +. 8

29 Tento integrál převedeme na integrál racionální funkce substitucí e = y. Protože jsou splněny všechny předpoklady věty o substituci, je 6 e + 4e + = ( 6 dy y(y + (y + = y y + + dy = y + = ln y ln(y + + ln(y + + C = = ln ( e + + ln ( e + + C, R Integrovanou funkci rozložíme na parciální zlomky. Tak dostaneme ( = + ( = = ln ( + + C, 0,. 9. Jedna z možností, jak najít tento integrál je substituce = sin y. Po této substituci dostaneme 9 = 8 sin y cos y dy = 8 sin y dy = 4 = 8 ( 8 cos 4y dy = 8 8 y 8 sin 4y + C = = 8 8 y 8 8 sin y cos y( sin y + C = = 8 8 arcsin 8 ( C, (,. ( arccotg. Integrál najdeme pomocí integrace per partes. Pak dostaneme ( arccotg = arccotg = = arccotg + = arccotg ( ( + = + ln( arctg( + C,. 9

30 Integrál najdeme pomocí rozkladu integrované funkce na parciální zlomky. Po ní dostaneme 4 4 ( 4 = ( = 4 + = 4 + arctg + ln + + C, ± = arccos. Integrál najdeme pomocí integrace per partes. Ta dává arccos = arccos + 4 = arccos 4 + C, (,. ( 4 + ( Integrál najdeme pomocí rozkladu integrované funkce na parciální zlomky. Tím dostaneme ( ( 4 + ( = + + ( ( ( + 4 = ln C, ±. = 0

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

F (x) = f(x). Je-li funkce f spojitá na intervalu I, pak existuje k funkci f primitivní funkce na intervalu I.

F (x) = f(x). Je-li funkce f spojitá na intervalu I, pak existuje k funkci f primitivní funkce na intervalu I. KAPITOLA 7: 7. Úvod Primitivní funkce [MA-6:P7.] Definice: Funkce F je primitivní funkcí k funkci f na intervalu I, jestliže pro každé I eistuje F a platí F f. Poznámky: Obsahuje-li I některý z krajních

Více

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce Neurčitý integrál Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah Primitivní funkce, neurčitý integrál Základní vlastnosti a vzorce Základní integrační metody Úpravy integrandu Integrace racionálních

Více

7.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P7.1a]

7.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P7.1a] KAPITOLA 7: 7. Úvod Primitivní funkce [MA-8:P7.a] Definice: Funkce F je primitivní funkcí k funkci f na intervalu I, jestliže pro každé I eistuje F a platí F f. Poznámky: Obsahuje-li I některý z krajních

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL 7 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL 7 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL 7 NEURČITÝ INTEGRÁL STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Typeset by L A TEX ε c Josef Daněček, Oldřich Dlouhý,

Více

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Neurčitý integrál 2/14 Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f (x) x I nazýváme primitivní

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

II. 3. Speciální integrační metody

II. 3. Speciální integrační metody 48 II. Integrální počet funkcí jedné proměnné II.. Speciální integrační metody Integrály typu f ( x, r x, r x,..., r k x ), tj. integrály obsahující proměnnou x pod odmocninou, kde k N a r,..., r k jsou

Více

x 2 +1 x 3 3x 2 4x = x 2 +3

x 2 +1 x 3 3x 2 4x = x 2 +3 I. Určitý integrál I.. Eistence určitých integrálů Zjistěte, zda eistují určité integrály : Příklad. + + d Řešení : Ano eistuje, protože funkce f() + + je spojitá na intervalu,. Příklad. + 4 d Řešení :

Více

Seznámíte se s principem integrace metodou per partes a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace metodou per partes a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. .. Integrace metodou per partes.. Integrace metodou per partes Průvodce studiem V předcházející kapitole jsme poznali, že integrování součtu funkcí lze provést jednoduše, známe-li integrály jednotlivých

Více

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ VÝPOČET PEIÁLNÍH PRIMITIVNÍH FUNKÍ Obecně nelze zadat algoritmus, který by vždy vedl k výpočtu primitivní funkce. Nicméně eistují jisté třídy funkcí, pro které eistuje algoritmus, který vždy vede k výpočtu

Více

Kapitola 7: Integrál.

Kapitola 7: Integrál. Kapitola 7: Integrál. Neurčitý integrál. Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f(x) x I nazýváme primitivní funkcí k funkci

Více

Diferenciální rovnice separace proměnných verze 1.1

Diferenciální rovnice separace proměnných verze 1.1 Úvod Diferenciální rovnice separace proměnných verze. Následující tet popisuje řešení diferenciálních rovnic, konkrétně metodu separace proměnných. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT na

Více

Kapitola 7: Integrál. 1/17

Kapitola 7: Integrál. 1/17 Kapitola 7: Integrál. 1/17 Neurčitý integrál - Motivační příklad 2/17 Příklad: Necht se bod pohybuje po přímce rychlostí a) v(t) = 3 [m/s] (rovnoměrný přímočarý pohyb), b) v(t) = 2t [m/s] (rovnoměrně zrychlený

Více

Integrální počet - I. část (neurčitý integrál a základní integrační metody)

Integrální počet - I. část (neurčitý integrál a základní integrační metody) Integrální počet - I. část (neurčitý integrál a základní integrační metody) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 6. přednáška z AMA Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) / 23 Obsah

Více

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková

Text může být postupně upravován a doplňován. Datum poslední úpravy najdete u odkazu na stažení souboru. Veronika Sobotíková Tento text není samostatným studijním materiálem. Jde jen o prezentaci promítanou na přednáškách, kde k ní přidávám slovní komentář. Některé důležité části látky píšu pouze na tabuli a nejsou zde obsaženy.

Více

Integrální počet - II. část (další integrační postupy pro některé typy funkcí)

Integrální počet - II. část (další integrační postupy pro některé typy funkcí) Integrální počet - II. část (další integrační postupy pro některé typy funkcí) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 7. přednáška z AMA1 Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 /

Více

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 12. a) 3 +1)d. Vypočítejte určité integrály: b) 5sin 4 ) d. c) d. g) 3 d. h) tg d. k) 4 arctg 2 ) d.

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 12. a) 3 +1)d. Vypočítejte určité integrály: b) 5sin 4 ) d. c) d. g) 3 d. h) tg d. k) 4 arctg 2 ) d. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST Příklad Vypočítejte určité integrály: a) +)d b) 5sin) d c) d d) d e) d f) g) d d h) tgd i) d j) d k) arctg) d l) d m) sin d n) ) d o) p) q) r) s) d d ) d d d t) +d u) d v) d ŘEŠENÉ

Více

. 1 x. Najděte rovnice tečen k hyperbole 7x 2 2y 2 = 14, které jsou kolmé k přímce 2x+4y 3 = 0. 2x y 1 = 0 nebo 2x y + 1 = 0.

. 1 x. Najděte rovnice tečen k hyperbole 7x 2 2y 2 = 14, které jsou kolmé k přímce 2x+4y 3 = 0. 2x y 1 = 0 nebo 2x y + 1 = 0. Diferenciální počet příklad s výsledky ( Najděte definiční obor funkce f() = ln arcsin + ) D f = (, 0 Najděte rovnici tečny ke grafu funkce f() = 3 +, která je rovnoběžná s přímkou y = 4 4 y 4 = 0 nebo

Více

Seznámíte se s pojmem primitivní funkce a neurčitý integrál funkce jedné proměnné.

Seznámíte se s pojmem primitivní funkce a neurčitý integrál funkce jedné proměnné. INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCÍ JEDNÉ PROMĚNNÉ NEURČITÝ INTEGRÁL NEURČITÝ INTEGRÁL Průvodce studiem V kapitole Diferenciální počet funkcí jedné proměnné jste se seznámili s derivováním funkcí Jestliže znáte derivace

Více

Test M1-ZS12-2 M1-ZS12-2/1. Příklad 1 Najděte tečnu grafu funkce f x 2 x 6 3 x 2, která je kolmá na přímku p :2x y 3 0.

Test M1-ZS12-2 M1-ZS12-2/1. Příklad 1 Najděte tečnu grafu funkce f x 2 x 6 3 x 2, která je kolmá na přímku p :2x y 3 0. Test M-ZS- M-ZS-/ Příklad Najděte tečnu grafu funkce f x x 6 3 x, která je kolmá na přímku p :x y 3 0. Zřejmě D f R. Přímka p má směrnici, tečna na ní kolmá má proto směrnici. Protože směrnice tečny ke

Více

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala Matematická analýza ve Vesmíru Jiří Bouchala Katedra aplikované matematiky jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala - p. 1/19 typu: m x (sin x, cos x) R(x, ax +...)dx. Matematická analýza ve Vesmíru.

Více

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy,

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy, Spočtěte = { x, y) ; 4x + y 4 }. Dvojné a trojné integrály příklad 3 x y dx dy, Řešení: Protože obor integrace je symetrický vzhledem k ose x, tj. vzhledem k substituci [x; y] [x; y], a funkce fx, y) je

Více

1. Písemka skupina A...

1. Písemka skupina A... . Písemka skupina A.... jméno a příjmení Načrtněte grafy funkcí (v grafu označte všechny průsečíky funkce s osami a asymptoty). y y sin 4 y y arccos ) Určete, jestli je funkce y ln prostá? ) Je funkce

Více

I. TAYLORŮV POLYNOM. 2. a) x x3, b) x x3 + x5, c) 1 + 2x x2 2x 4, f (4) (0) = 48, d) x , c)

I. TAYLORŮV POLYNOM. 2. a) x x3, b) x x3 + x5, c) 1 + 2x x2 2x 4, f (4) (0) = 48, d) x , c) VÝSLEDKY I. TAYLORŮV POLYNOM. a) ( ) + ( ) ( 6 ), b) ( π ). a) +, b) +, c) + + 4, f (4) (0) = 48, d) + 4 4, e) + 0, f), g) ++ 6 4, h) + 70 4, i) 4 j) + 6 k) 7 8 40. + o( ), 8 4. a), b), c), d) -, e) 4

Více

GONIOMETRIE. 1) Doplň tabulky hodnot: 2) Doplň, zda je daná funkce v daném kvadrantu kladná, či záporná: PRACOVNÍ LISTY Matematický seminář.

GONIOMETRIE. 1) Doplň tabulky hodnot: 2) Doplň, zda je daná funkce v daném kvadrantu kladná, či záporná: PRACOVNÍ LISTY Matematický seminář. / 9 GONIOMETRIE ) Doplň tabulk hodnot: α ( ) 0 0 5 60 90 0 5 50 80 α (ra sin α cos α tg α cotg α α ( ) 0 5 0 70 00 5 0 60 α (ra sin α cos α tg α cotg α ) Doplň, zda je daná funkce v daném kvadrantu kladná,

Více

8. Elementární funkce. I. Exponenciální funkce Definice: Pro komplexní hodnoty z definujeme exponenciální funkci předpisem ( ) e z z k k!.

8. Elementární funkce. I. Exponenciální funkce Definice: Pro komplexní hodnoty z definujeme exponenciální funkci předpisem ( ) e z z k k!. 8. Elementární funkce I. Exponenciální funkce Definice: Pro komplexní hodnoty z definujeme exponenciální funkci předpisem ( ) e z z k = k!. Vlastnosti exponenciální funkce: a) řada ( ) konverguje absolutně

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/2 BA07. Cvičení, zimní semestr

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/2 BA07. Cvičení, zimní semestr Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika I/ BA07 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 0 () Integrace užitím základních vzorců.

Více

1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a

1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a . Řešené úlohy Příklad. (separace proměnných). Řešte počáteční úlohu y 2 + yy ( 2 ) = 0, y(0) = 2. Řešení. Rovnici přepíšeme do tvaru y 2 = yy ( 2 ) y = y2 y 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými

Více

Matematika vzorce. Ing. Petr Šídlo. verze

Matematika vzorce. Ing. Petr Šídlo. verze Matematika vzorce Ing. Petr Šídlo verze 0050409 Obsah Jazyk matematiky 3. Výrokový počet.......................... 3.. Logické spojky...................... 3.. Tautologie výrokového počtu...............

Více

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Neurčitý integrál Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

1. sin(x + y) = sin(x) cos(y) + cos(x) sin(y) pro x, y R, cos(x + y) = cos(x) cos(y) sin(x) sin(y) pro x, y R;

1. sin(x + y) = sin(x) cos(y) + cos(x) sin(y) pro x, y R, cos(x + y) = cos(x) cos(y) sin(x) sin(y) pro x, y R; 3. Elementární funkce. Věta C. Existují funkce sin(x) a cos(x) z R do R a číslo π (0, ) tak, že platí: 1. sin(x + y) = sin(x) cos(y) + cos(x) sin(y) pro x, y R, cos(x + y) = cos(x) cos(y) sin(x) sin(y)

Více

Matematika 1 pro PEF PaE

Matematika 1 pro PEF PaE Derivace funkcí jedné proměnné / 9 Matematika pro PEF PaE 4. Derivace funkcí jedné proměnné Přemysl Jedlička Katedra matematiky, TF ČZU Derivace funkcí jedné proměnné Nejjednodušší derivace 2 / 9 Derivace

Více

4.3.8 Vzorce pro součet goniometrických funkcí. π π. π π π π. π π. π π. Předpoklady: 4306

4.3.8 Vzorce pro součet goniometrických funkcí. π π. π π π π. π π. π π. Předpoklady: 4306 ..8 Vzorce pro součet goniometrických funkcí Předpoklady: 06 Vzorce pro součet goniometrických funkcí: sin + sin y = sin cos sin sin y = cos sin cos + cos y = cos cos cos cos y = sin sin Na první pohled

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika BA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika BA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika BA0 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 005 () Určete rovnici kručnice o poloměru

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE PIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim.

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim. PRIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

MATEMATIKA K ZÁKLADŮM FYZIKY 2 (prezenční studium) RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D.

MATEMATIKA K ZÁKLADŮM FYZIKY 2 (prezenční studium) RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D. MATEMATIKA K ZÁKLADŮM FYZIKY (prezenční studium) RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D. Hradec Králové 8 Obsah Komplení čísla 5. Algebraický, goniometrický a eponenciální tvar kompleního čísla 5. Moivreova věta, mocnina

Více

Pavel Kreml Jaroslav Vlček Petr Volný Jiří Krček Jiří Poláček

Pavel Kreml Jaroslav Vlček Petr Volný Jiří Krček Jiří Poláček VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA MATEMATIKA II Pavel Kreml Jaroslav Vlček Petr Volný Jiří Krček Jiří Poláček Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04..0/..5./006

Více

Elementární funkce. Polynomy

Elementární funkce. Polynomy Elementární funkce 1 Elementární funkce Elementární funkce jsou níže uvedené funkce a jejich složenin : 1. Polnom.. Racionální funkce. 3. Mocninné funkce. 4. Eponenciální funkce. 5. Logaritmické funkce.

Více

Cyklometrické funkce

Cyklometrické funkce 4 Cyklometrické funkce V minulé kapitole jsme zkoumali první funkci inverzní ke funkci goniometrické (tyto funkce se nazývají cyklometrické) funkci y = arcsin x (inverzní k funkci y = sin x ) Př: Nakresli

Více

1 Integrální počet. 1.1 Neurčitý integrál. 1.2 Metody výpočtů neurčitých integrálů

1 Integrální počet. 1.1 Neurčitý integrál. 1.2 Metody výpočtů neurčitých integrálů Integrální počet. Neurčitý integrál Neurčitým integrálem k dané funkci f() nazýváme takovou funkci F (), pro kterou platí, že f() = F (). Neboli integrálem funkce f() je taková funkce F (), ze které bychom

Více

Matematika 1. 1 Derivace. 2 Vlastnosti a použití. 3. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 16

Matematika 1. 1 Derivace. 2 Vlastnosti a použití. 3. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 16 Matematika 1 3. přednáška 1 Derivace 2 Vlastnosti a použití 3. přednáška 6.10.2009) Matematika 1 1 / 16 1. zápočtový test již během 2 týdnů. Je nutné se něj registrovat přes webové rozhraní na https://amos.fsv.cvut.cz.

Více

Matematika 1. Matematika 1

Matematika 1. Matematika 1 5. přednáška Elementární funkce 24. října 2012 Logaritmus a exponenciální funkce Věta 5.1 Existuje právě jedna funkce (značíme ji ln a nazýváme ji přirozeným logaritmem), s následujícími vlastnostmi: D(ln)

Více

f konverguje a g je omezená v (a, b), pak také konverguje integrál b a fg. Dirichletovo kritérium. Necht < a < b +, necht f : [a, b) R je funkce

f konverguje a g je omezená v (a, b), pak také konverguje integrál b a fg. Dirichletovo kritérium. Necht < a < b +, necht f : [a, b) R je funkce 1. cvičení http://www.karlin.mff.cuni.cz/ kuncova/ kytaristka@gmail.com Teorie Abelovo kritérium. Necht < a < b +, necht f : [a, b) R je funkce spojitá na [a, b) a funkce g : [a, b) R je na [a, b) spojitá

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika AA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika AA01. Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika AA0 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 2005 () Jsou dány matice A = AB BA. [ AB BA

Více

I. 4. l Hospitalovo pravidlo

I. 4. l Hospitalovo pravidlo I. 4. l Hospitalovo pravidlo 235 I. 4. l Hospitalovo pravidlo Věta (l Hospitalovo pravidlo). Buď 0 R. Nechť je splněna jedna z podmínek 0 f() 0 g() 0, 0 g() +. Eistuje-li (vlastní nebo nevlastní) 0 0 f

Více

FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI

FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 3 FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI Pojem zobrazení a funkce Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Přiřadíme-li každému prvku x A právě jeden prvek y B, dostáváme množinu F uspořádaných dvojic

Více

Teorie. kuncova/

Teorie.   kuncova/ 9. cvičení http://www.karlin.mff.cuni.cz/ kuncova/ kytaristka@gmail.com Teorie Věta (Integrace per partes). Necht I je neprázdný otevřený interval a funkce f je spojitá na I. Necht F je primitivní funkce

Více

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +,

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +, Příklad Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: a) =, 0= b) =, = c) =2, = d) =2, 0= e) =, 0= f) 2 =0, = g) + =0, h) =, = 2 = i) =, 0= j) sin+cos=0,

Více

Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky C. Asi nejjednodušší parametrizace je. t t dt = t 1. x = A + ( B A ) t, 0 t 1,

Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky C. Asi nejjednodušší parametrizace je. t t dt = t 1. x = A + ( B A ) t, 0 t 1, Určete Křivkový integrál příklad 4 x ds, kde {x, y ; y ln x, x 3}. Řešení: Nejprve musíme napsat parametrické rovnice křivky. Asi nejjednodušší parametrizace je Tedy daný integrál je x ds x t, y ln t,

Více

Konvergence kuncova/

Konvergence  kuncova/ Konvergence http://www.karlin.mff.cuni.cz/ kuncova/ kytaristka@gmail.com Příklady.. 3. 3 + d Konverguje - u je funkce spojitá, u srovnáme s /. e d Konverguje - na intervalu [, ] je funkce spojitá, na intervalu

Více

3. Derivace funkce Definice 3.1. Nechť f : R R je definována na nějakém okolí U(a) bodu a R. Pokud existuje limita f(a + h) f(a) lim

3. Derivace funkce Definice 3.1. Nechť f : R R je definována na nějakém okolí U(a) bodu a R. Pokud existuje limita f(a + h) f(a) lim 3 a b s = (a + b) 2 f(s) 3,46 4,680 3,93-2,9422 3,93 4,680 4,2962-2,034 4,2962 4,680 4,4886-0,0954 4,4886 4,680 4,5848 3,2095 4,4886 4,5848 4,5367,0963 4,4886 4,5367 4,526 0,427 4,4886 4,526 4,5006 0,508

Více

Management rekreace a sportu. 10. Derivace

Management rekreace a sportu. 10. Derivace Derivace Derivace Před mnoha lety se matematici snažily o obecné vyřešení úlohy, jak sestrojit tečnu k dané křivce a také yzici zápolili s problémem určení rychlosti nerovnoměrného pohybu K zásadnímu obratu

Více

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2 Cvičení Lineární rovnice prvního řádu. Najděte řešení Cauchyovy úlohy x + x tg t = cos t, které vyhovuje podmínce xπ =. Máme nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce ht = tg t a

Více

(FAPPZ) Petr Gurka aktualizováno 12. října Přehled některých elementárních funkcí

(FAPPZ) Petr Gurka aktualizováno 12. října Přehled některých elementárních funkcí 1. Reálná funkce reálné proměnné, derivování (FAPPZ) Petr Gurka aktualizováno 12. října 2011 Obsah 1 Přehled některých elementárních funkcí 1 1.1 Polynomické funkce.......................... 1 1.2 Racionální

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0 Příklad Určete obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: a) =0,=,= b) =4,=0 c) =,=,=3,=0 d) =+, =0 e) + )=,= f) = +4,+= g) =arcsin,=0,= h) =sin,=0, 0; i) =,=,=4,=0 j) =,= k) = 6,= +5 4 l) =4,+=5 m) = +

Více

Derivace funkce. prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky BI-ZMA ZS 2009/2010

Derivace funkce. prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky BI-ZMA ZS 2009/2010 Derivace funkce prof. RNDr. Čestmír Burdík DrCs. prof. Ing. Edita Pelantová CSc. Katedra matematiky České vysoké učení technické v Praze c Čestmír Burdík, Edita Pelantová 2009 Základy matematické analýzy

Více

y ds, z T = 1 z ds, kde S = S

y ds, z T = 1 z ds, kde S = S Plošné integrály příklad 5 Určete souřadnice těžiště části roviny xy z =, která leží v prvním oktantu x >, y >, z >. Řešení: ouřadnice těžiště x T, y T a z T homogenní plochy lze určit pomocí plošných

Více

Cyklometrické funkce

Cyklometrické funkce 4..7 Cyklometrické funkce Předpoklady: 46 Cyklometrické funkce: funkce inverzní k funkcím goniometrickým z minulé hodiny známe první cyklometrickou funkci y = arcsin x (inverzní k funkci y = sin x ). Př.

Více

P ˇ REDNÁŠKA 3 FUNKCE

P ˇ REDNÁŠKA 3 FUNKCE PŘEDNÁŠKA 3 FUNKCE 3.1 Pojem zobrazení a funkce 2 3 Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Přiřadíme-li každému prvku x A právě jeden prvek y B, dostáváme množinu F uspořádaných dvojic (x, y) A B,

Více

Funkce a limita. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Funkce a limita. Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Funkce a limita Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, )

Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, ) Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Reálná čísla. Určete maximum, minimum, supremum a infimum následujících množin: Z; b) M = (, ), 5 ; c) M =, Q; d) M = { + n : n N}; e)

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Integrální počet VY_32_INOVACE_M0308. Matematika

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Integrální počet VY_32_INOVACE_M0308. Matematika Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 0 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ..07/.5.00/3.0 Zlepšení podmínek pro

Více

MATEMATIKA 1B ÚSTAV MATEMATIKY

MATEMATIKA 1B ÚSTAV MATEMATIKY MATEMATIKA B Sbírka úloh Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY MATEMATIKA B Sbírka úloh Úvod Dostali jste do rukou sbírku příkladů k přednášce Matematika B - Sbírka úloh. Tato sbírka je doplněním tetu Fuchs,

Více

Limita funkce. FIT ČVUT v Praze. (FIT) Limita funkce 3.týden 1 / 39

Limita funkce. FIT ČVUT v Praze. (FIT) Limita funkce 3.týden 1 / 39 Limita funkce FIT ČVUT v Praze 3.týden (FIT) Limita funkce 3.týden 1 / 39 Definice funkce. Zobrazení (f, D f ), jehož definiční obor D f i obor hodnot H f je podmnožinou množiny reálných čísel, se nazývá

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A1. Cvičení, zimní semestr. Samostatné výstupy. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika 0A1 Cvičení, zimní semestr Samostatné výstupy Jan Šafařík Brno c 2003 Obsah 1. Výstup č.1 2 2. Výstup

Více

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ VÝPOČET PECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ Obecně nelze zadat algoritmus, který by vždy vedl k výpočtu primitivní funkce. Pro různé situace se hodí různé metody (výpočtu!). Jak již bylo několikrát zdůrazněno,

Více

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer

Derivace funkce. Přednáška MATEMATIKA č Jiří Neubauer Přednáška MATEMATIKA č. 9-11 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Šotová, J., Doudová, L. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Motivační příklady

Více

= 0,1 1,3. je oblast ohraničená přímkami =, =, =0 :0 1, : =2, =, =1

= 0,1 1,3. je oblast ohraničená přímkami =, =, =0 :0 1, : =2, =, =1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad 1 Vypočtěte integrály a) b) c) d) e) f) g) h) i) j),, = 0,1 1,3 je oblast ohraničená přímkami =,=,=0 1+, :=0,=1,=1,= +3, :=0,=,=0,=1 sin+, 3,,,, :=0,=,= : + 4 : =4+,+3=0

Více

INTEGRÁLY S PARAMETREM

INTEGRÁLY S PARAMETREM INTEGRÁLY S PARAMETREM b a V kapitole o integraci funkcí více proměnných byla potřeba funkce g(x) = f(x, y) dy proměnné x. Spojitost funkce g(x) = b a f(x, y) dy proměnné x znamená vlastně prohození limity

Více

+ n( 1)n+1 (x 7) n, poloměr konvergence 6. 3.Poloměr konvergence je vždy +. a) f(x) = x n. (x 7) n, h(x) = 7 + 7(n+1)( 1) n. ( 1)n

+ n( 1)n+1 (x 7) n, poloměr konvergence 6. 3.Poloměr konvergence je vždy +. a) f(x) = x n. (x 7) n, h(x) = 7 + 7(n+1)( 1) n. ( 1)n VÝSLEDKY I. TAYLORŮV POLYNOM. a + b + 4 4 c + 0 d e + + 4 f + + 4 g + 70 4 h 4 4. a b c d - e log a f 0 g h i j k - 4. a 7 b 4. a AK absolutně konverguje b D diverguje c D d AK e D f AK g AK II. MOCNINNÉ

Více

Lineární diferenciální rovnice 1. řádu verze 1.1

Lineární diferenciální rovnice 1. řádu verze 1.1 Úvod Lineární diferenciální rovnice. řádu verze. Následující tet popisuje řešení lineárních diferenciálních rovnic. řádu. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT2 na Univerzitě Hradec Králové

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA NEURČITÝ INTEGRÁL

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA NEURČITÝ INTEGRÁL MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA NEURČITÝ INTEGRÁL Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného

Více

Základní elementární funkce

Základní elementární funkce Základní elementární funkce Základní elementární funkce Za základní elementární funkce považujeme funkce: a) eponenciální a logaritmické; b) obecné mocninné; c) goniometrické a cklometrické; d) hperbolické

Více

1 ) 3, a 5 6 b ( 4. x+2 x, b) f(x)= sin 3x = 3 sin x 4 sin 3 x ] (užijte vzorce: sin(α + β), sin 2x a cos 2x) f 1 : y = x 1. f 1 : y = 3 + ln x 1

1 ) 3, a 5 6 b ( 4. x+2 x, b) f(x)= sin 3x = 3 sin x 4 sin 3 x ] (užijte vzorce: sin(α + β), sin 2x a cos 2x) f 1 : y = x 1. f 1 : y = 3 + ln x 1 DOMÁCÍ ÚLOHY z MATEMATIKY VT) Opakování SŠ matmatiky Pomocí intrvalů zapišt nrovnosti: a), b) + >, c), d) > a),, b), 5), + ), c),, d), + ) Zjdnodušt výraz: a) 5 a a a ), b) a 5 6 b b 5 ) a b a a) a, a

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Limita a spojitost funkce Základ všší matematik Dana Říhová Mendelu Brno Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin společného základu

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3 Příklad 1 Zjistěte, zda jsou dané funkce sudé nebo liché, případně ani sudé ani liché: a) =ln b) = c) = d) =4 +1 e) =sin cos f) =sin3+ cos+ Poznámka Všechny tyto úlohy řešíme tak, že argument funkce nahradíme

Více

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice Obsah 1 Obyčejné diferenciální rovnice 3 1.1 Základní pojmy............................................ 3 1.2 Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu................................ 5 1.3 Exaktní rovnice............................................

Více

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1 Úvod Substituce ve vícenásobném integrálu verze. Následující text popisuje výpočet vícenásobných integrálů pomocí věty o substituci. ěl by sloužit především studentům předmětu ATEAT k přípravě na zkoušku.

Více

c ÚM FSI VUT v Brně 20. srpna 2007

c ÚM FSI VUT v Brně 20. srpna 2007 20. srpna 2007 1. 3 arctg x 1+x 2 dx 2. (x 2 + 2x + 17)e x dx 3. 1 x 3 x dx Vypočtěte integrál: 3 arctg x 1 + x 2 dx Příklad 1. Řešení: Použijeme substituci: arctg x = t 3 arctg x dx = 1 dx = dt 1+x 2

Více

1 Polynomiální interpolace

1 Polynomiální interpolace Polynomiální interpolace. Metoda neurčitých koeficientů Příklad.. Nalezněte polynom p co nejmenšího stupně, pro který platí p() = 0, p(2) =, p( ) = 6. Řešení. Polynom hledáme metodou neurčitých koeficientů,

Více

5. Limita funkce a spojitost strana 1/5 2018/KMA/MA1/přednášky. Definice 5.1. Mějme funkci f : D R a bod x 0 R.

5. Limita funkce a spojitost strana 1/5 2018/KMA/MA1/přednášky. Definice 5.1. Mějme funkci f : D R a bod x 0 R. 5. Limita funkce a spojitost strana 1/5 2018/KMA/MA1/přednášky Definice 5.1. Mějme funkci f : D R a bod 0 R. a) Číslo c R je částečná ita funkce f v bodě 0, pokud eistuje posloupnost ( n ) taková, že platí

Více

f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k, x (x 0 r, x 0 + r). k! f(x) = k=1 Řada se nazývá Taylorovou řadou funkce f v bodě x 0. Přehled některých Taylorových řad.

f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k, x (x 0 r, x 0 + r). k! f(x) = k=1 Řada se nazývá Taylorovou řadou funkce f v bodě x 0. Přehled některých Taylorových řad. 8. Taylorova řada. V urzu matematiy jsme uázali, že je možné funci f, terá má v oolí bodu x derivace aproximovat polynomem, jehož derivace se shodují s derivacemi aproximované funce v bodě x. Poud má funce

Více

MATEMATIKA K ZÁKLADŮM FYZIKY 2 (kombinované studium) RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D.

MATEMATIKA K ZÁKLADŮM FYZIKY 2 (kombinované studium) RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D. MATEMATIKA K ZÁKLADŮM FYZIKY (kombinované studium) RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D. Hradec Králové 8 Obsah Komplexní čísla 5. Algebraický, goniometrický a exponenciální tvar komplexního čísla 5. Moivreova věta,

Více

Goniometrické a hyperbolické funkce

Goniometrické a hyperbolické funkce Kapitola 5 Goniometrické a hyperbolické funkce V této kapitole budou uvedeny základní poznatky týkající se goniometrických funkcí - sinus, kosinus, tangens, kotangens a hyperbolických funkcí - sinus hyperbolický,

Více

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek Sbírka příkladů z matematické analýzy II Petr Tomiczek Obsah Diferenciální rovnice. řádu 3. Separace proměnných......................... 3. Přechod k separaci.......................... 4.3 Variace konstant...........................

Více

Goniometrické rovnice

Goniometrické rovnice Goniometrické rovnice Funkce Existují čtyři goniometrické funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens. Výraz číslo, ze kterého je daná funkce v obecném tvaru je to x se nazývá argument. Argument může u

Více

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST 7 Příklad 1 a) Vypočtěte hmotnost oblasti ohraničené přímkami =1,=3,=1,= jestliže její hustota je dána funkcí 1,= ++1 b) Vypočtěte statický moment čtverce ohraničeného přímkami

Více

1. Písemka skupina A1..

1. Písemka skupina A1.. 1. Psemka skupina A1.. Nartněte grafy funkc (v grafu oznate všechny průseky funkce s osami) 3 y y sin( ) y y log ( 1) 1 y 1 y = arccotg - 1) Urete, jestli je funkce y = - + 1 omezená zdola nebo shora?

Více

Implicitní funkce. 2 + arcsin(x + y2 ) = arccos(y + x 2 ), [0, 0] , 5] stacionární bod?

Implicitní funkce. 2 + arcsin(x + y2 ) = arccos(y + x 2 ), [0, 0] , 5] stacionární bod? Implicitní funkce V následujících úlohách ukažte, že uvedená rovnice určuje v jistém okolí daného bodu [ 0, y 0 ] implicitně zadanou funkci proměnné. Spočtěte první a druhou derivaci této funkce v bodě

Více

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, E-sbírka příkladů Seminář z matematiky Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, Pavla Pavlíková Obsah 1 Úpravy výrazů................................................................

Více

f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. f(x) = (cos x) cosh x + 3x a nalezněte rovnici tečen ke grafu této funkce v bodech f(x) = (sin x) x2 + 3 cos x

f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. f(x) = (cos x) cosh x + 3x a nalezněte rovnici tečen ke grafu této funkce v bodech f(x) = (sin x) x2 + 3 cos x Příkad Nalezněte definiční obor funkce f(x) = ln arcsin + x x Určete definiční obor funkce f(x) = (cos x) cosh x + 3x a nalezněte rovnici tečen ke grafu této funkce v bodech [;?] a Určete definiční obor

Více

Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou

Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou 4 Cíle Nejčastějšími funkcemi, s kterými se setkáváme v matematice i v jejích aplikacích, jsou funkce, jejichž ita v bodě 0 je rovna funkční hodnotě v tomto bodě Seznámíme se s vlastnostmi takových funkcí

Více

( ) ( ) Vzorce pro dvojnásobný úhel. π z hodnot goniometrických funkcí. Předpoklady: Začneme příkladem.

( ) ( ) Vzorce pro dvojnásobný úhel. π z hodnot goniometrických funkcí. Předpoklady: Začneme příkladem. Vzorce pro dvojnásobný úhel Předpoklady: 0 Začneme příkladem Př : Pomocí součtových vzorců odvoď vzorec pro sin x sin x sin x + x sin x cos x + cos x sin x sin x cos x Př : Pomocí součtových vzorců odvoď

Více

Pro jakou hodnotu parametru α jsou zadané vektory kolmé? (Návod: Vektory jsou kolmé, je-li jejich skalární součin roven nule.)

Pro jakou hodnotu parametru α jsou zadané vektory kolmé? (Návod: Vektory jsou kolmé, je-li jejich skalární součin roven nule.) Vybrané příklady ze skript J. Neustupa, S. Kračmar: Sbírka příkladů z Matematiky I I. LINEÁRNÍ ALGEBRA I.. Vektory, vektorové prostory Jsou zadány vektory u, v, w a reálná čísla α, β, γ. Vypočítejte vektor

Více

6. Bez použití funkcí min a max zapište formulí predikátového počtu tvrzení, že každá množina

6. Bez použití funkcí min a max zapište formulí predikátového počtu tvrzení, že každá množina Instrukce: Příklady řešte výhradně elementárně, bez použití nástrojů z diferenciálního a integrálního počtu. Je-li součástí řešení úlohy podmnožina reálných čísel, vyjádřete ji jako disjunktní sjednocení

Více