INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2"

Transkript

1 INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2 Robert Mařík 5. října 2009 c Robert Mařík, 2009

2 Obsah 1 LDR druhého řádu 4 2 Homogenní LDR, lineární nezávislost a wronskián 9 3 Homogenní LDR s konstantními koeficienty 13 y +y = y + 4y +y = y + 4y + 29y = Nehomogenní LDR 49 5 Odhad partikulárního řešení 51 y 4y = x y 4y + 4y = e x y 5y + 6y = xe x y 3y + 2y = x y + 4y = xe x y +y 6y = e x (x+1) c Robert Mařík, 2009

3 6 Metoda variace konstant 124 y 5y + 6y = xe x y 4y + 4y = e x y + 2y +y = e x lnx c Robert Mařík, 2009

4 1 LDR druhého řádu LDR druhého řádu c Robert Mařík, 2009

5 Definice (lineární diferenciální rovnice druhého řádu). Buďte p, q a f funkce definované a spojité na intervalu I. Diferenciální rovnice y +p(x)y +q(x)y = f (x) (L2) se nazývá lineární diferenciální rovnice druhého řádu (zkráceně LDR druhého řádu). Řešením rovnice (nebo též integrálem rovnice) na intervalu I rozumíme funkci, která má spojité derivace dořádu 2 na intervalui a po dosazení identicky splňuje rovnost (L2) na I. Úloha nalézt řešení rovnice, které splňuje v bodě x 0 I počáteční podmínky { y(x 0 ) = y 0, y (x 0 ) = y 0, (P2) kde y 0 a y jsou reálná čísla, se nazývá počáteční úloha (Cauchyova úloha). 0 Řešení počáteční úlohy se nazývá partikulární řešení rovnice (L2). Poznámka 1 (existence a jednoznačnost). Každá počáteční úloha pro rovnici (L2) má řešení, které je určeno jednoznačně a toto řešení je definované na celém intervalu I. LDR druhého řádu c Robert Mařík, 2009

6 Definice (obecné řešení). Všechna řešení LDR druhého řádu (L2) lze vyjádřit ve tvaru obsahujícím dvě nezávislé konstanty C 1, C 2 R. Takovýto předpis se nazývá obecné řešení rovnice (L2). Poznámka 2 (operátorová symbolika). Podobně jako lineární diferenciální rovnice prvního řádu, i zde často pravou stranu rovnice často zkracujeme do tvaru L[y](x). Definujeme-li tedy L[y](x) = y (x)+p(x)y (x)+q(x)y(x), (1) je tímto předpisem definován operátor, který každé dvakrát diferencovatelné funkci přiřazuje levou stranu rovnice (L2). Rovnici (L2) je potom možno zapsat ve tvaru L[y] = f (x). Definice (speciální typy LDR druhého řádu). Platí-li v rovnici (L2) f (x) = 0 pro všechna x I, nazývá se rovnice (L2) homogenní, v opačném případě nehomogenní. Jsou-li koeficienty p(x) a q(x) na intervalu I konstantní funkce, nazývá se (L2) rovnice s konstantními koeficienty. LDR druhého řádu c Robert Mařík, 2009

7 Poznámka 3 (triviální řešení). Funkce y(x) 0 je řešením homogenní LDR 2. řádu vždy, bez ohledu na tvar koeficientů p, q. (Ověřte sami dosazením.) Toto řešení nazýváme triviální řešení rovnice (L2). Definice (asociovaná homogenní rovnice). Nahradíme-li v nehomogenní LDR (L2) pravou stranu (tj. funkci f ) nulovou funkcí obdržíme rovnici y +p(x)y +q(x)y = 0. (2) Tato rovnice se nazývá homogenní rovnice asociovaná s rovnicí (L2). LDR druhého řádu c Robert Mařík, 2009

8 Věta 1 (linearita a princip superpozice). Operátor (1) zachovává lineární kombinaci funkcí, tj. pro libovolné dvě funkcey 1 ay 2 a libovolné reálné konstantyc 1 ac 2 platí L[C 1 y 1 +C 2 y 2 ] = C 1 L[y 1 ]+C 2 L[y 2 ]. (3) Jako speciální případ vztahu (3) dostáváme implikace L[y 2 ] = 0 a L[y 1 ] = f (x) L[y 1 +y 2 ] = 0+f (x) = f (x), L[y 1 ] = L[y 2 ] = f (x) L[y 1 y 2 ] = f (x) f (x) = 0, L[y 1 ] = L[y 2 ] = 0 L[C 1 y 1 +C 2 y 2 ] = C 1 0+C 2 0 = 0, Součet řešení zadané nehomogenní a asociované homogenní LDR je řešením dané nehomogenní rovnice. Rozdíl dvou řešení nehomogenní LDR je řešením asociované homogenní rovnice. Každá lineární kombinace dvou řešení homogenní LDR je opět řešením této rovnice. LDR druhého řádu c Robert Mařík, 2009

9 2 Homogenní LDR, lineární nezávislost a wronskián V této podkapitole budeme studovat homogenní LDR druhého řádu, tj. rovnici (2) y +p(x)y +q(x)y = 0, kterou můžeme zkráceně zapsat jako L[y] = 0, kde operátor L je lineární diferenciální operátor druhého řádu definovaný vztahem (1). Homogenní LDR, lineární nezávislost a wronskián c Robert Mařík, 2009

10 Motivace. Budeme předpokládat že funkce y 1 (x) a y 2 (x) jsou obě řešeními a budeme hledat podmínky, za kterých je funkce y(x) = C 1 y 1 (x)+c 2 y 2 (x) obecným řešením. Derivováním tohoto vztahu získáváme y (x) = C 1 y 1 (x)+c 2 y 2 (x) a dosazení počátečních podmínek y(α) = β, y (α) = γ vede k následující soustavě lineárních rovnic s neznámými C 1, C 2 β = C 1 y 1 (α)+c 2 y 2 (α), γ = C 1 y 1 (α)+c 2 y 2 (α). (4) Jak je známo z lineární algebry, tato soustava má právě jedno řešení pro ( libovolnou volbu ) čísel β, γ právě tehdy, když matice soustavy, tj. matice y1 (α) y 2 (α) y 1 (α) y 2 (α), je regulární. Tato matice je regulární právě tehdy, když její determinant je nenulový a to nastane právě tehdy když jeden sloupec není násobkem druhého. Tímto motivujeme následující definice. Homogenní LDR, lineární nezávislost a wronskián c Robert Mařík, 2009

11 Definice (lineární (ne-)závislost funkcí). Buďte y 1 a y 2 funkce definované na intervalu I. Řekneme, že funkce y 1 a y 2 jsou na intervalu I lineárně závislé, jestliže jedna z nich je na intervalu I násobkem druhé, tj. jestliže existuje reálné číslo k R s vlastností y 1 (x) = ky 2 (x) pro všechna x I, nebo y 2 (x) = ky 1 (x) pro všechna x I. V opačném případě říkáme, že funkce y 1, y 2 jsou na intervalu I lineárně nezávislé. Definice (wronskián). Buďte y 1 (x) a y 2 (x) dvě libovolná řešení homogenní rovnice (2). Wronskiánem funkcí y 1 (x), y 2 (x) rozumíme determinant W [y 1,y 2 ](x) = y 1 (x) y 2 (x) y 1 (x) y 2 (x) = y 1 (x)y 2 (x) y 1 (x)y 2 (x). (5) Homogenní LDR, lineární nezávislost a wronskián c Robert Mařík, 2009

12 Věta 2 (lineární (ne)závislost). Buďte y 1 (x) a y 2 (x) dvě řešení rovnice (2) na intervalu I. Tato řešení jsou lineárně nezávislá právě tehdy když je jejich wronskián různý od nuly na intervalu I. Věta 3 (obecné řešení homogenní LDR). Jsou-li y 1 a y 2 dvě netriviální lineárně nezávislá řešení rovnice (2) na intervalu I, je funkce y definovaná vztahem y(x,c 1,C 2 ) = C 1 y 1 (x)+c 2 y 2 (x), C 1 R, C 2 R, (6) obecným řešením rovnice (2) na intervalu I. Definice (fundamentální systém řešení). Dvojici funkcíy 1 a y 2 z předchozí věty nazýváme fundamentální systém řešení rovnice (2). Funkce y 1 (x) a y 2 (x) jsou jakékoliv lineárně nezávislé funkce splňující danou diferenciální rovnici. Pro rovnici y y = 0 lze volit například y 1 = e x, y 2 = e x, ale i naopak y 1 = e x a y 2 = e x nebo třeba i y 1 = e x +e x a y 2 = 3e x. Fundamentální systém tedy není určen jednoznačně. Homogenní LDR, lineární nezávislost a wronskián c Robert Mařík, 2009

13 3 Homogenní LDR s konstantními koeficienty Abychom vyřešili homogenní LDR druhého řádu, stačí tedy nalézt dvě lienárně nezávislá řešení. Nalezení analytického tvaru těchto funkcí pomocí koeficientů rovnice, jejich integrálů a běžných matematických operací je však možné jenom v některých speciálních případech. Jednomu z těchto případů se budeme věnovat v následující kapitole. Ukážeme si, že pokud jsou koeficienty rovnice reálná čísla, je možné rovnici vyřešit snadno, využití aparátu který jste znali již před nástupem na vysokou školu. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

14 Budeme studovat rovnici tvaru y +py +qy = 0, (LH2) kde p,q R. Všimněme si nejprve následujícího faktu: Dosadíme-li do levé strany rovnice y = e zx, kde z je reálné číslo, po výpočtu derivací a po vytknutí faktoru e zx získáváme y +py +qy = e zx (z 2 +pz +q). Protože exponenciální faktor na pravé straně je vždy nenulový, bude výraz na pravé straně roven nule pokud bude splněna podmínka z 2 +pz +q = 0. (7) Pouze v tomto případě bude uvažovaná funkce řešením rovnice (LH2). Definice (charakteristická rovnice). Kvadratická rovnice (7) s neznámou z se nazývá charakteristická rovnice pro rovnici (LH2). Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

15 Věta 4. Uvažujme DR (LH2) a její charakteristickou rovnici (7). Jsou-li z 1,z 2 R dva různé reálné kořeny charakteristické rovnice (7), definujme y 1 = e z 1 x a y 2 = e z 2 x. Je-li z 1 R dvojnásobným kořenem charakteristické rovnice (7), definujme y 1 = e z 1 x a y 2 = xe z 1 x. Jsou-li z 1,2 = α ± iβ R dva komplexně sdružené kořeny charakteristické rovnice (7), definujme y 1 (x) = e αx cos(βx) a y 2 (x) = e αx sin(βx). Potom obecné řešení rovnice (LH2) je y(x,c 1,C 2 ) = C 1 y 1 (x)+c 2 y 2 (x), C 1 R, C 2 R. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

16 Řešte poč. úlohu y +y = 0 y(0) = 1, y (0) = 1. z = 0 z 2 = 1 z 2 = ± { 1 = ±i y Fundamentální systém: 1 (x) = sinx y 2 (x) = cosx Obecné řešení: y(x) = C 1 sinx +C 2 cosx, C 1,C 2 R y (x) = C 1 cosx C 2 sinx Řešení PÚ: y(x) = sinx + cosx } 1 = C 1 sin 0+C 2 cos 0 C 1 = C 1 cos 0 C 2 sin 0 1 = 1, C 2 = 1 Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

17 Řešte poč. úlohu y +y = 0 y(0) = 1, y (0) = 1. z = 0 z 2 = 1 z 2 = ± { 1 = ±i y Fundamentální systém: 1 (x) = sinx y 2 (x) = cosx Obecné řešení: y(x) = C 1 sinx +C 2 cosx, C 1,C 2 R y (x) = C 1 cosx C 2 sinx Řešení PÚ: y(x) = sinx + cosx } 1 = C 1 sin 0+C 2 cos 0 C 1 = C 1 cos 0 C 2 sin 0 1 = 1, C 2 = 1 Sestavíme charakteristickou rovnici... Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

18 Řešte poč. úlohu y +y = 0 y(0) = 1, y (0) = 1. z = 0 z 2 = 1 z 2 = ± { 1 = ±i y Fundamentální systém: 1 (x) = sinx y 2 (x) = cosx Obecné řešení: y(x) = C 1 sinx +C 2 cosx, C 1,C 2 R y (x) = C 1 cosx C 2 sinx Řešení PÚ: y(x) = sinx + cosx } 1 = C 1 sin 0+C 2 cos 0 C 1 = C 1 cos 0 C 2 sin 0 1 = 1, C 2 = 1... a vyřešíme ji. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

19 Řešte poč. úlohu y +y = 0 y(0) = 1, y (0) = 1. z = 0 z 2 = 1 z 2 = ± { 1 = ±i y Fundamentální systém: 1 (x) = sinx y 2 (x) = cosx Obecné řešení: y(x) = C 1 sinx +C 2 cosx, C 1,C 2 R y (x) = C 1 cosx C 2 sinx Řešení PÚ: y(x) = sinx + cosx } 1 = C 1 sin 0+C 2 cos 0 C 1 = C 1 cos 0 C 2 sin 0 1 = 1, C 2 = 1 Řešením jsou dvě komplexně sdružená čísla. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

20 Řešte poč. úlohu y +y = 0 y(0) = 1, y (0) = 1. z = 0 z 2 = 1 z 2 = ± { 1 = ±i y Fundamentální systém: 1 (x) = sinx y 2 (x) = cosx Obecné řešení: y(x) = C 1 sinx +C 2 cosx, C 1,C 2 R y (x) = C 1 cosx C 2 sinx Řešení PÚ: y(x) = sinx + cosx } 1 = C 1 sin 0+C 2 cos 0 C 1 = C 1 cos 0 C 2 sin 0 1 = 1, C 2 = 1 Reálná část kořenů charakteristické rovnice je α = 0, imaginární část je β = 1. Fundamentální systém řešení je y 1 (x) = e αx cos(βx) a y 2 (x) = e αx sin(βx). Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

21 Řešte poč. úlohu y +y = 0 y(0) = 1, y (0) = 1. z = 0 z 2 = 1 z 2 = ± { 1 = ±i y Fundamentální systém: 1 (x) = sinx y 2 (x) = cosx Obecné řešení: y(x) = C 1 sinx +C 2 cosx, C 1,C 2 R y (x) = C 1 cosx C 2 sinx Řešení PÚ: y(x) = sinx + cosx } 1 = C 1 sin 0+C 2 cos 0 C 1 = C 1 cos 0 C 2 sin 0 1 = 1, C 2 = 1 Získali jsme fundamentální systém... Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

22 Řešte poč. úlohu y +y = 0 y(0) = 1, y (0) = 1. z = 0 z 2 = 1 z 2 = ± { 1 = ±i y Fundamentální systém: 1 (x) = sinx y 2 (x) = cosx Obecné řešení: y(x) = C 1 sinx +C 2 cosx, C 1,C 2 R y (x) = C 1 cosx C 2 sinx Řešení PÚ: y(x) = sinx + cosx } 1 = C 1 sin 0+C 2 cos 0 C 1 = C 1 cos 0 C 2 sin 0 1 = 1, C 2 = 1... a můžeme napsat obecné řešení. Obecným řešením je obecná lineární kombinace funkcí tvořících fundamentální systém. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

23 Řešte poč. úlohu y +y = 0 y(0) = 1, y (0) = 1. z = 0 z 2 = 1 z 2 = ± { 1 = ±i y Fundamentální systém: 1 (x) = sinx y 2 (x) = cosx Obecné řešení: y(x) = C 1 sinx +C 2 cosx, C 1,C 2 R y (x) = C 1 cosx C 2 sinx Řešení PÚ: y(x) = sinx + cosx } 1 = C 1 sin 0+C 2 cos 0 C 1 = C 1 cos 0 C 2 sin 0 1 = 1, C 2 = 1 nyní budeme pracovat s počáteční podmínkou. Nalezneme y... Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

24 Řešte poč. úlohu y +y = 0 y(0) = 1, y (0) = 1. z = 0 z 2 = 1 z 2 = ± { 1 = ±i y Fundamentální systém: 1 (x) = sinx y 2 (x) = cosx Obecné řešení: y(x) = C 1 sinx +C 2 cosx, C 1,C 2 R y (x) = C 1 cosx C 2 sinx Řešení PÚ: y(x) = sinx + cosx } 1 = C 1 sin 0+C 2 cos 0 C 1 = C 1 cos 0 C 2 sin 0 1 = 1, C 2 = 1... a dosadíme za y... Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

25 Řešte poč. úlohu y +y = 0 y(0) = 1, y (0) = 1. z = 0 z 2 = 1 z 2 = ± { 1 = ±i y Fundamentální systém: 1 (x) = sinx y 2 (x) = cosx Obecné řešení: y(x) = C 1 sinx +C 2 cosx, C 1,C 2 R y (x) = C 1 cosx C 2 sinx Řešení PÚ: y(x) = sinx + cosx } 1 = C 1 sin 0+C 2 cos 0 C 1 = C 1 cos 0 C 2 sin 0 1 = 1, C 2 = 1... a za y. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

26 Řešte poč. úlohu y +y = 0 y(0) = 1, y (0) = 1. z = 0 z 2 = 1 z 2 = ± { 1 = ±i y Fundamentální systém: 1 (x) = sinx y 2 (x) = cosx Obecné řešení: y(x) = C 1 sinx +C 2 cosx, C 1,C 2 R y (x) = C 1 cosx C 2 sinx Řešení PÚ: y(x) = sinx + cosx } 1 = C 1 sin 0+C 2 cos 0 C 1 = C 1 cos 0 C 2 sin 0 1 = 1, C 2 = 1 Obdrželi jsme soustavu lineárních rovnic, kterou vyřešíme. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

27 Řešte poč. úlohu y +y = 0 y(0) = 1, y (0) = 1. z = 0 z 2 = 1 z 2 = ± { 1 = ±i y Fundamentální systém: 1 (x) = sinx y 2 (x) = cosx Obecné řešení: y(x) = C 1 sinx +C 2 cosx, C 1,C 2 R y (x) = C 1 cosx C 2 sinx Řešení PÚ: y(x) = sinx + cosx } 1 = C 1 sin 0+C 2 cos 0 C 1 = C 1 cos 0 C 2 sin 0 1 = 1, C 2 = 1 A konečně použijeme vypočtené hodnoty C 1 a C 2 v obecném řešení. Tím získáme obecné řešení počáteční úlohy. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

28 Řešte poč. úlohu y +y = 0 y(0) = 1, y (0) = 1. z = 0 z 2 = 1 z 2 = ± { 1 = ±i y Fundamentální systém: 1 (x) = sinx y 2 (x) = cosx Obecné řešení: y(x) = C 1 sinx +C 2 cosx, C 1,C 2 R y (x) = C 1 cosx C 2 sinx Řešení PÚ: y(x) = sinx + cosx } 1 = C 1 sin 0+C 2 cos 0 C 1 = C 1 cos 0 C 2 sin 0 1 = 1, C 2 = 1 Hotovo! Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

29 Řešte DR 4y + 4y +y = 0. 4z 2 + 4z + 1 = 0 z 1,2 = 4± = 4±0 = 1... dvojnásobný kořen 2.4 { 8 2 y Fundamentální systém: 1 = e x 2 y 2 = xe x 2 Obecné řešení: y(x) = C 1 e x 2 +C 2 xe x 2 = e x 2 (C 1 +C 2 x), C 1,C 2 R Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

30 Řešte DR 4y + 4y +y = 0. 4z 2 + 4z + 1 = 0 z 1,2 = 4± = 4±0 = 1... dvojnásobný kořen 2.4 { 8 2 y Fundamentální systém: 1 = e x 2 y 2 = xe x 2 Obecné řešení: y(x) = C 1 e x 2 +C 2 xe x 2 = e x 2 (C 1 +C 2 x), C 1,C 2 R Sestavíme charakteristickou rovnici... Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

31 Řešte DR 4y + 4y +y = 0. 4z 2 + 4z + 1 = 0 z 1,2 = 4± = 4±0 = 1... dvojnásobný kořen 2.4 { 8 2 y Fundamentální systém: 1 = e x 2 y 2 = xe x 2 Obecné řešení: y(x) = C 1 e x 2 +C 2 xe x 2 = e x 2 (C 1 +C 2 x), C 1,C 2 R... a vyřešíme ji. Pro řešení kvadratické rovnice az 2 +bz +c = 0 používáme vzorec z 1,2 = b± b 2 4ac. 2a Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

32 Řešte DR 4y + 4y +y = 0. 4z 2 + 4z + 1 = 0 z 1,2 = 4± = 4±0 = 1... dvojnásobný kořen 2.4 { 8 2 y Fundamentální systém: 1 = e x 2 y 2 = xe x 2 Obecné řešení: y(x) = C 1 e x 2 +C 2 xe x 2 = e x 2 (C 1 +C 2 x), C 1,C 2 R Upravíme. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

33 Řešte DR 4y + 4y +y = 0. 4z 2 + 4z + 1 = 0 z 1,2 = 4± = 4±0 = 1... dvojnásobný kořen 2.4 { 8 2 y Fundamentální systém: 1 = e x 2 y 2 = xe x 2 Obecné řešení: y(x) = C 1 e x 2 +C 2 xe x 2 = e x 2 (C 1 +C 2 x), C 1,C 2 R Charakteristická rovnice má dvojnásobný kořen z 1,2 = 1 2. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

34 Řešte DR 4y + 4y +y = 0. 4z 2 + 4z + 1 = 0 z 1,2 = 4± = 4±0 = 1... dvojnásobný kořen 2.4 { 8 2 y Fundamentální systém: 1 = e x 2 y 2 = xe x 2 Obecné řešení: y(x) = C 1 e x 2 +C 2 xe x 2 = e x 2 (C 1 +C 2 x), C 1,C 2 R V případě dvojnásobného kořene z charakteristické rovnice je fundamentální systém tvořen funkcemi y 1 (x) = e zx, y 2 (x) = xe zx. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

35 Řešte DR 4y + 4y +y = 0. 4z 2 + 4z + 1 = 0 z 1,2 = 4± = 4±0 = 1... dvojnásobný kořen 2.4 { 8 2 y Fundamentální systém: 1 = e x 2 y 2 = xe x 2 Obecné řešení: y(x) = C 1 e x 2 +C 2 xe x 2 = e x 2 (C 1 +C 2 x), C 1,C 2 R Obecné řešení je lineární kombinací funcí z fundamentálního systému řešení. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

36 Řešte DR 4y + 4y +y = 0. 4z 2 + 4z + 1 = 0 z 1,2 = 4± = 4±0 = 1... dvojnásobný kořen 2.4 { 8 2 y Fundamentální systém: 1 = e x 2 y 2 = xe x 2 Obecné řešení: y(x) = C 1 e x 2 +C 2 xe x 2 = e x 2 (C 1 +C 2 x), C 1,C 2 R Upravíme obecné řešení. Hotovo! Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

37 Řešte DR y + 4y + 29y = 0, y(0) = 0, y (0) = 10. z 2 + 4z + 29 = 0 z 1,2 = 4± y 1 (x) = e 2x cos(5x) = 4± = 2±5i y 2 (x) = e 2x sin(5x) y(x) =C 1 e 2x cos(5x)+c 2 e 2x sin(5x) y (x) =C 1 [ 2e 2x cos(5x) 5e 2x sin(5x) ] +C 2 [ 2e 2x sin(5x)+5e 2x cos(5x) ] 0 = C 1 + 0C 2 10 = 2C 1 + 5C 2 C 1 = 0, C 2 = 2 y p (x) = 2e 2x sin(5x) Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

38 Řešte DR y + 4y + 29y = 0, y(0) = 0, y (0) = 10. z 2 + 4z + 29 = 0 z 1,2 = 4± y 1 (x) = e 2x cos(5x) = 4± = 2±5i y 2 (x) = e 2x sin(5x) y(x) =C 1 e 2x cos(5x)+c 2 e 2x sin(5x) y (x) =C 1 [ 2e 2x cos(5x) 5e 2x sin(5x) ] +C 2 [ 2e 2x sin(5x)+5e 2x cos(5x) ] 0 = C 1 + 0C 2 10 = 2C 1 + 5C 2 C 1 = 0, C 2 = 2 y p (x) = 2e 2x sin(5x) Rovnice je lineární homogenní druhého řádu. Sestavíme nejprve charakteristickou rovnici. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

39 Řešte DR y + 4y + 29y = 0, y(0) = 0, y (0) = 10. z 2 + 4z + 29 = 0 z 1,2 = 4± y 1 (x) = e 2x cos(5x) = 4± = 2±5i y 2 (x) = e 2x sin(5x) y(x) =C 1 e 2x cos(5x)+c 2 e 2x sin(5x) y (x) =C 1 [ 2e 2x cos(5x) 5e 2x sin(5x) ] +C 2 [ 2e 2x sin(5x)+5e 2x cos(5x) ] Řešením 0 = C 1 + rovnice 0C 2 C 10 = 2C 1 + 5C 1 = 0, C 2 = 2 az 2 +bz +c = 0 yjsou p (x) čísla = 2ekterá 2x sin(5x) obdržíme ze vzorce z 1,2 = b± b 2 4ac. 2a Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

40 Řešte DR y + 4y + 29y = 0, y(0) = 0, y (0) = 10. z 2 + 4z + 29 = 0 z 1,2 = 4± y 1 (x) = e 2x cos(5x) = 4± = 2±5i y 2 (x) = e 2x sin(5x) y(x) =C 1 e 2x cos(5x)+c 2 e 2x sin(5x) y (x) =C 1 [ 2e 2x cos(5x) 5e 2x sin(5x) ] +C 2 [ 2e 2x sin(5x)+5e 2x cos(5x) ] 0 = C 1 + 0C 2 10 = 2C 1 + 5C 2 C 1 = 0, C 2 = 2 y p (x) = 2e 2x sin(5x) Upravíme... Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

41 Řešte DR y + 4y + 29y = 0, y(0) = 0, y (0) = 10. z 2 + 4z + 29 = 0 z 1,2 = 4± y 1 (x) = e 2x cos(5x) = 4± = 2±5i y 2 (x) = e 2x sin(5x) y(x) =C 1 e 2x cos(5x)+c 2 e 2x sin(5x) y (x) =C 1 [ 2e 2x cos(5x) 5e 2x sin(5x) ] +C 2 [ 2e 2x sin(5x)+5e 2x cos(5x) ] 0 = C 1 + 0C 2 10 = 2C 1 + 5C 2 C 1 = 0, C 2 = 2 y p (x) = 2e 2x sin(5x)... a najdeme řešení charakteristické rovnice. použijeme skutečnost, že 100 = = 10 1 = 10i. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

42 Řešte DR y + 4y + 29y = 0, y(0) = 0, y (0) = 10. z 2 + 4z + 29 = 0 z 1,2 = 4± y 1 (x) = e 2x cos(5x) = 4± = 2±5i y 2 (x) = e 2x sin(5x) y(x) =C 1 e 2x cos(5x)+c 2 e 2x sin(5x) y (x) =C 1 [ 2e 2x cos(5x) 5e 2x sin(5x) ] +C 2 [ 2e 2x sin(5x)+5e 2x cos(5x) ] 0 = C 1 + 0C 2 C 10 = 2C 1 + 5C 1 = 0, C 2 = 2 2 Z kořenů charakteristické rovnice sestavíme fundamentální systém řešení. yreálná p (x) = 2e část 2x kořenů sin(5x) je α = 2, imaginární je β = 5. Fundamentální systém je tvořen funkcemi y 1 (x) = e αx cos(βx) a y 2 (x) = e αx sin(βx). Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

43 Řešte DR y + 4y + 29y = 0, y(0) = 0, y (0) = 10. z 2 + 4z + 29 = 0 z 1,2 = 4± y 1 (x) = e 2x cos(5x) = 4± = 2±5i y 2 (x) = e 2x sin(5x) y(x) =C 1 e 2x cos(5x)+c 2 e 2x sin(5x) y (x) =C 1 [ 2e 2x cos(5x) 5e 2x sin(5x) ] +C 2 [ 2e 2x sin(5x)+5e 2x cos(5x) ] 0 = C 1 + 0C 2 10 = 2C 1 + 5C 2 C 1 = 0, C 2 = 2 y p (x) = 2e 2x sin(5x) Obecné řešení je lineární kombinací funkcí z fundamentálního systému řešení. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

44 Řešte DR y + 4y + 29y = 0, y(0) = 0, y (0) = 10. z 2 + 4z + 29 = 0 z 1,2 = 4± y 1 (x) = e 2x cos(5x) = 4± = 2±5i y 2 (x) = e 2x sin(5x) y(x) =C 1 e 2x cos(5x)+c 2 e 2x sin(5x) y (x) =C 1 [ 2e 2x cos(5x) 5e 2x sin(5x) ] +C 2 [ 2e 2x sin(5x)+5e 2x cos(5x) ] 0 = C 1 + 0C 2 10 = 2C 1 + 5C 2 C 1 = 0, C 2 = 2 y p (x) = 2e 2x sin(5x) Vypočteme derivaci y. Musíme použít pravidlo pro derivaci součinu (uv) = u v +uv. Při derivování e 2x a sin(5x) použijeme pravidlo pro derivaci složené funkce. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

45 Řešte DR y + 4y + 29y = 0, y(0) = 0, y (0) = 10. z 2 + 4z + 29 = 0 z 1,2 = 4± y 1 (x) = e 2x cos(5x) = 4± = 2±5i y 2 (x) = e 2x sin(5x) y(x) =C 1 e 2x cos(5x)+c 2 e 2x sin(5x) y (x) =C 1 [ 2e 2x cos(5x) 5e 2x sin(5x) ] +C 2 [ 2e 2x sin(5x)+5e 2x cos(5x) ] 0 = C 1 + 0C 2 10 = 2C 1 + 5C 2 C 1 = 0, C 2 = 2 y p (x) = 2e 2x sin(5x) Dosadíme za y... Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

46 Řešte DR y + 4y + 29y = 0, y(0) = 0, y (0) = 10. z 2 + 4z + 29 = 0 z 1,2 = 4± y 1 (x) = e 2x cos(5x) = 4± = 2±5i y 2 (x) = e 2x sin(5x) y(x) =C 1 e 2x cos(5x)+c 2 e 2x sin(5x) y (x) =C 1 [ 2e 2x cos(5x) 5e 2x sin(5x) ] +C 2 [ 2e 2x sin(5x)+5e 2x cos(5x) ] 0 = C 1 + 0C 2 10 = 2C 1 + 5C 2 C 1 = 0, C 2 = 2 y p (x) = 2e 2x sin(5x)... a za y. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

47 Řešte DR y + 4y + 29y = 0, y(0) = 0, y (0) = 10. z 2 + 4z + 29 = 0 z 1,2 = 4± y 1 (x) = e 2x cos(5x) = 4± = 2±5i y 2 (x) = e 2x sin(5x) y(x) =C 1 e 2x cos(5x)+c 2 e 2x sin(5x) y (x) =C 1 [ 2e 2x cos(5x) 5e 2x sin(5x) ] +C 2 [ 2e 2x sin(5x)+5e 2x cos(5x) ] 0 = C 1 + 0C 2 10 = 2C 1 + 5C 2 C 1 = 0, C 2 = 2 y p (x) = 2e 2x sin(5x) Vyřešíme soustavu rovnic pro C 1 a C 2. Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

48 Řešte DR y + 4y + 29y = 0, y(0) = 0, y (0) = 10. z 2 + 4z + 29 = 0 z 1,2 = 4± y 1 (x) = e 2x cos(5x) = 4± = 2±5i y 2 (x) = e 2x sin(5x) y(x) =C 1 e 2x cos(5x)+c 2 e 2x sin(5x) y (x) =C 1 [ 2e 2x cos(5x) 5e 2x sin(5x) ] +C 2 [ 2e 2x sin(5x)+5e 2x cos(5x) ] 0 = C 1 + 0C 2 10 = 2C 1 + 5C 2 C 1 = 0, C 2 = 2 y p (x) = 2e 2x sin(5x) Dosadíme vypočtené hodnoty koeficientů C 1 a C 2. hotovo! Homogenní LDR s konstantními koeficienty c Robert Mařík, 2009

49 4 Nehomogenní LDR y +py +qy = f (x) (L2) Věta 5 (důsledek principu superpozice). Součet libovolného partikulárního řešení nehomogenní lineární diferenciální rovnice a obecného řešení asociované homogenní rovnice je obecným řešením původní nehomogenní rovnice Nehomogenní LDR c Robert Mařík, 2009

50 Jak najít partikulární řešení? Metoda variace konstant podobná jako u LDR prvního řádu. Konstanty v obecném řešení nahradíme funkcemi, které jsme schopni najít (po vyřešení soustavy rovnic a dvojí integraci). Metoda kvalifikovaného odhadu pokud je pravá strana do jisté míry speciální, je možno partikulární řešení uhodnout. Například jedním z řešení rovnice y +y = 6 je zcela jistě funkce y(x) = 6. (Vidíme přímo po dosazení.) Obecné řešení je tedy y(x) = C 1 cosx +C 2 sinx + 6 Je-li pravá strana rovnice polynom, exponenciální funkce nebo sinus či kosinus (případně součin či součet uvedených funkcí) je možno odhadnout hrubý tvar partikulárního řešení (až na nějaké konstanty) a tento potom pouze jemně doladit tak, abychom obdrželi skutečně řešení naší rovnice. Nehomogenní LDR c Robert Mařík, 2009

51 5 Odhad partikulárního řešení Věta 6 (odhad partikulárního řešení). Nechť pravá strana rovnice (L2) má tvar f (x) = e αx( ) P n (x) cos(βx)+q m (x) sin(βx), kdep n (x) je polynom stupněnaq m (x) je polynom stupně m. Označme k = max{n,m} větší ze stupňů obou polynomů. Pokud některý z polynomů na pravé straně nefiguruje, dosazujeme za jeho stupeň nulu. Uvažujme charakteristickou rovnici pro asociovanou homogenní rovnici, tj. rovnici (7). Pokud (obecně komplexní) číslo α +iβ není kořenem této rovnice, položme r = 0. Pokud je číslo α + iβ jednoduchým kořenem této rovnic, položme r = 1 a pokud dvojnásobným, položme r = 2. Partikulární řešení je možno nalézt ve tvaru y p (x) = e αx x r( P ) k (x) cos(βx)+ Q k (x) sin(βx), (8) kde P k (x) a Q k (x) jsou polynomy stupně nejvýše k. Tyto polynomy je možno najít metodou neurčitých koeficientů bez použití integrování. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

52 Řešte DR y 4y = x 2 1. Návod: partikulární řešení hledejte jako kvadratickou funkci. y 4y = 0 y OH = C 1 e 2x +C 2 e 2x z 2 4 = 0 z 1,2 = ±2 y p = ax 2 +bx +c y p = 2ax+b y p = 2a y 4y = x 2 1 2a 4 (ax 2 +bx +c) = x 2 1 4a x 2 4b x + 2a 4c = 1 x 2 +0 x 1 4a = 1 4b = 0 2a 4c = 1 a = 1 4 b = 0 c = 1 8 y = C 1 e 2x +C 2 e 2x 1 4 x Máme za úkol řešit lineární nehomogenní rovnici druhého řádu. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

53 Řešte DR y 4y = x 2 1. Návod: partikulární řešení hledejte jako kvadratickou funkci. y 4y = 0 y OH = C 1 e 2x +C 2 e 2x z 2 4 = 0 z 1,2 = ±2 y p = ax 2 +bx +c y p = 2ax+b y p = 2a y 4y = x 2 1 2a 4 (ax 2 +bx +c) = x 2 1 4a x 2 4b x + 2a 4c = 1 x 2 +0 x 1 4a = 1 4b = 0 2a 4c = 1 a = 1 4 b = 0 c = 1 8 y = C 1 e 2x +C 2 e 2x 1 4 x Budeme uvažovat nejprve asociovanou homogenní rovnici. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

54 Řešte DR y 4y = x 2 1. Návod: partikulární řešení hledejte jako kvadratickou funkci. y 4y = 0 y OH = C 1 e 2x +C 2 e 2x z 2 4 = 0 z 1,2 = ±2 y p = ax 2 +bx +c y p = 2ax+b y p = 2a y 4y = x 2 1 2a 4 (ax 2 +bx +c) = x 2 1 4a x 2 4b x + 2a 4c = 1 x 2 +0 x 1 4a = 1 4b = 0 2a 4c = 1 a = 1 4 b = 0 c = 1 8 y = C 1 e 2x +C 2 e 2x 1 4 x Sestavíme charakteristickou rovnici a vyřešíme ji. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

55 Řešte DR y 4y = x 2 1. Návod: partikulární řešení hledejte jako kvadratickou funkci. y 4y = 0 y OH = C 1 e 2x +C 2 e 2x z 2 4 = 0 z 1,2 = ±2 y p = ax 2 +bx +c y p = 2ax+b y p = 2a y 4y = x 2 1 2a 4 (ax 2 +bx +c) = x 2 1 4a x 2 4b x + 2a 4c = 1 x 2 +0 x 1 4a = 1 4b = 0 2a 4c = 1 a = 1 4 b = 0 c = 1 8 y = C 1 e 2x +C 2 e 2x 1 4 x Z kořenů charakteristické rovnice určíme fundamentální systém řešení a obecné řešení homogenní rovnice. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

56 Řešte DR y 4y = x 2 1. Návod: partikulární řešení hledejte jako kvadratickou funkci. y 4y = 0 y OH = C 1 e 2x +C 2 e 2x z 2 4 = 0 z 1,2 = ±2 y p = ax 2 +bx +c y p = 2ax+b y p = 2a y 4y = x 2 1 2a 4 (ax 2 +bx +c) = x 2 1 4a x 2 4b x + 2a 4c = 1 x 2 +0 x 1 4a = 1 4b = 0 2a 4c = 1 a = 1 4 b = 0 c = 1 8 y = C 1 e 2x +C 2 e 2x 1 4 x Budeme postupovat podle návodu a hledat partikulární řešení, které je kvadratickou funkcí. Nejobecnější možná kvadratická funkce je y = ax 2 +bx+c. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

57 Řešte DR y 4y = x 2 1. Návod: partikulární řešení hledejte jako kvadratickou funkci. y 4y = 0 y OH = C 1 e 2x +C 2 e 2x z 2 4 = 0 z 1,2 = ±2 y p = ax 2 +bx +c y p = 2ax+b y p = 2a y 4y = x 2 1 2a 4 (ax 2 +bx +c) = x 2 1 4a x 2 4b x + 2a 4c = 1 x 2 +0 x 1 4a = 1 4b = 0 2a 4c = 1 a = 1 4 b = 0 c = 1 8 y = C 1 e 2x +C 2 e 2x 1 4 x Hledáme hodnoty parametrů a, b a c tak, aby tato funkce byl řešením zadané rovnice. Abychom mohli do rovnice dosadit, je nutno vypočítat druhou derivaci. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

58 Řešte DR y 4y = x 2 1. Návod: partikulární řešení hledejte jako kvadratickou funkci. y 4y = 0 y OH = C 1 e 2x +C 2 e 2x z 2 4 = 0 z 1,2 = ±2 y p = ax 2 +bx +c y p = 2ax+b y p = 2a y 4y = x 2 1 2a 4 (ax 2 +bx +c) = x 2 1 4a x 2 4b x + 2a 4c = 1 x 2 +0 x 1 4a = 1 4b = 0 2a 4c = 1 a = 1 4 b = 0 c = 1 8 y = C 1 e 2x +C 2 e 2x 1 4 x Vrátíme se k zadané rovnici. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

59 Řešte DR y 4y = x 2 1. Návod: partikulární řešení hledejte jako kvadratickou funkci. y 4y = 0 y OH = C 1 e 2x +C 2 e 2x z 2 4 = 0 z 1,2 = ±2 y p = ax 2 +bx +c y p = 2ax+b y p = 2a y 4y = x 2 1 2a 4 (ax 2 +bx +c) = x 2 1 4a x 2 4b x + 2a 4c = 1 x 2 +0 x 1 4a = 1 4b = 0 2a 4c = 1 a = 1 4 b = 0 c = 1 8 y = C 1 e 2x +C 2 e 2x 1 4 x Dosadíme. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

60 Řešte DR y 4y = x 2 1. Návod: partikulární řešení hledejte jako kvadratickou funkci. y 4y = 0 y OH = C 1 e 2x +C 2 e 2x z 2 4 = 0 z 1,2 = ±2 y p = ax 2 +bx +c y p = 2ax+b y p = 2a y 4y = x 2 1 2a 4 (ax 2 +bx +c) = x 2 1 4a x 2 4b x + 2a 4c = 1 x 2 +0 x 1 4a = 1 4b = 0 2a 4c = 1 a = 1 4 b = 0 c = 1 8 y = C 1 e 2x +C 2 e 2x 1 4 x Roznásobíme závorku a přeskupíme členy polynomu tak, abychom viděli koeficienty u jednotlivých mocnin. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

61 Řešte DR y 4y = x 2 1. Návod: partikulární řešení hledejte jako kvadratickou funkci. y 4y = 0 y OH = C 1 e 2x +C 2 e 2x z 2 4 = 0 z 1,2 = ±2 y p = ax 2 +bx +c y p = 2ax+b y p = 2a y 4y = x 2 1 2a 4 (ax 2 +bx +c) = x 2 1 4a x 2 4b x + 2a 4c = 1 x 2 +0 x 1 4a = 1 4b = 0 2a 4c = 1 a = 1 4 b = 0 c = 1 8 y = C 1 e 2x +C 2 e 2x 1 4 x Polynom na levé straně se bude rovnat polynomu na straně pravé právě tehdy, když koeficienty u odpovídajících si mocnin budou totožné. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

62 Řešte DR y 4y = x 2 1. Návod: partikulární řešení hledejte jako kvadratickou funkci. y 4y = 0 y OH = C 1 e 2x +C 2 e 2x z 2 4 = 0 z 1,2 = ±2 y p = ax 2 +bx +c y p = 2ax+b y p = 2a y 4y = x 2 1 2a 4 (ax 2 +bx +c) = x 2 1 4a x 2 4b x + 2a 4c = 1 x 2 +0 x 1 4a = 1 4b = 0 2a 4c = 1 a = 1 4 b = 0 c = 1 8 y = C 1 e 2x +C 2 e 2x 1 4 x Vyřešíme soustavu rovnic. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

63 Řešte DR y 4y = x 2 1. Návod: partikulární řešení hledejte jako kvadratickou funkci. y 4y = 0 y OH = C 1 e 2x +C 2 e 2x z 2 4 = 0 z 1,2 = ±2 y p = ax 2 +bx +c y p = 2ax+b y p = 2a y 4y = x 2 1 2a 4 (ax 2 +bx +c) = x 2 1 4a x 2 4b x + 2a 4c = 1 x 2 +0 x 1 4a = 1 4b = 0 2a 4c = 1 a = 1 4 b = 0 c = 1 8 y = C 1 e 2x +C 2 e 2x 1 4 x Sestrojíme obecné řešení. Hotovo! Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

64 Řešte y 4y + 4y = e x. Návod: partikulární řešení hledejte ve tvaru y p (x) = Ae x, A R. y 4y + 4y = 0 z 2 4z + 4 = 0 z 1,2 = y 1 (x) = e 2x, y 2 (x) = xe 2x y p (x) = Ae x = 2 y p (x) = Ae x y p (x) = Ae x y 4y + 4y = e x Ae x 4( Ae x )+4Ae x = e x 9Ae x = e x 9A = 1 y = C 1 e 2x + C 2 xe 2x e x C 1,C 2 R A = 1 9 Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

65 Řešte y 4y + 4y = e x. Návod: partikulární řešení hledejte ve tvaru y p (x) = Ae x, A R. y 4y + 4y = 0 z 2 4z + 4 = 0 z 1,2 = y 1 (x) = e 2x, y 2 (x) = xe 2x y p (x) = Ae x = 2 y p (x) = Ae x y p (x) = Ae x y 4y + 4y = e x Ae x 4( Ae x )+4Ae x = e x 9Ae x = e x 9A = 1 y = C 1 e 2x + C 2 xe 2x e x C 1,C 2 R A = 1 9 Rovnice není homogenní. Budeme řešit nejprve asociovanou homogenní rovnici. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

66 Řešte y 4y + 4y = e x. Návod: partikulární řešení hledejte ve tvaru y p (x) = Ae x, A R. y 4y + 4y = 0 z 2 4z + 4 = 0 z 1,2 = y 1 (x) = e 2x, y 2 (x) = xe 2x y p (x) = Ae x = 2 y p (x) = Ae x y p (x) = Ae x y 4y + 4y = e x Ae x 4( Ae x )+4Ae x = e x 9Ae x = e x 9A = 1 y = C 1 e 2x + C 2 xe 2x e x C 1,C 2 R A = 1 9 Sestrojíme charakteristickou rovnici... Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

67 Řešte y 4y + 4y = e x. Návod: partikulární řešení hledejte ve tvaru y p (x) = Ae x, A R. y 4y + 4y = 0 z 2 4z + 4 = 0 z 1,2 = y 1 (x) = e 2x, y 2 (x) = xe 2x y p (x) = Ae x = 2 y p (x) = Ae x y p (x) = Ae x y 4y + 4y = e x Ae x 4( Ae x )+4Ae x = e x 9Ae x = e x 9A = 1 y = C 1 e 2x + C 2 xe 2x e x C 1,C 2 R A = a najdeme její kořeny. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

68 Řešte y 4y + 4y = e x. Návod: partikulární řešení hledejte ve tvaru y p (x) = Ae x, A R. y 4y + 4y = 0 z 2 4z + 4 = 0 z 1,2 = y 1 (x) = e 2x, y 2 (x) = xe 2x y p (x) = Ae x = 2 y p (x) = Ae x y p (x) = Ae x y 4y + 4y = e x Ae x 4( Ae x )+4Ae x = e x 9Ae x = e x 9A = 1 y = C 1 e 2x + C 2 xe 2x e x C 1,C 2 R A = 1 9 Charakteristická rovnice má dvojnásobný kořen z 1,2 = 2. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

69 Řešte y 4y + 4y = e x. Návod: partikulární řešení hledejte ve tvaru y p (x) = Ae x, A R. y 4y + 4y = 0 z 2 4z + 4 = 0 z 1,2 = y 1 (x) = e 2x, y 2 (x) = xe 2x y p (x) = Ae x = 2 y p (x) = Ae x y p (x) = Ae x y 4y + 4y = e x Ae x 4( Ae x )+4Ae x = e x 9Ae x = e x 9A = 1 y = C 1 e 2x + C 2 xe 2x e x C 1,C 2 R A = 1 9 Fundamentální systém tvoří funkce y 1 = e zx, y 2 = xe zx. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

70 Řešte y 4y + 4y = e x. Návod: partikulární řešení hledejte ve tvaru y p (x) = Ae x, A R. y 4y + 4y = 0 z 2 4z + 4 = 0 z 1,2 = y 1 (x) = e 2x, y 2 (x) = xe 2x y p (x) = Ae x = 2 y p (x) = Ae x y p (x) = Ae x y 4y + 4y = e x Ae x 4( Ae x )+4Ae x = e x 9Ae x = e x 9A = 1 y = C 1 e 2x + C 2 xe 2x e x C 1,C 2 R A = 1 9 Budeme hledat partikulární řešení ve tvaru y p (x) = Ae x kde A je konstanta. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

71 Řešte y 4y + 4y = e x. Návod: partikulární řešení hledejte ve tvaru y p (x) = Ae x, A R. y 4y + 4y = 0 z 2 4z + 4 = 0 z 1,2 = y 1 (x) = e 2x, y 2 (x) = xe 2x y p (x) = Ae x = 2 y p (x) = Ae x y p (x) = Ae x y 4y + 4y = e x Ae x 4( Ae x )+4Ae x = e x 9Ae x = e x 9A = 1 y = C 1 e 2x + C 2 xe 2x e x C 1,C 2 R A = 1 9 Najdeme derivace partikulárního řešení. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

72 Řešte y 4y + 4y = e x. Návod: partikulární řešení hledejte ve tvaru y p (x) = Ae x, A R. y 4y + 4y = 0 z 2 4z + 4 = 0 z 1,2 = y 1 (x) = e 2x, y 2 (x) = xe 2x y p (x) = Ae x = 2 y p (x) = Ae x y p (x) = Ae x y 4y + 4y = e x Ae x 4( Ae x )+4Ae x = e x 9Ae x = e x 9A = 1 y = C 1 e 2x + C 2 xe 2x e x C 1,C 2 R A = 1 9 Dosadíme do zadané nehomogenní rovnice. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

73 Řešte y 4y + 4y = e x. Návod: partikulární řešení hledejte ve tvaru y p (x) = Ae x, A R. y 4y + 4y = 0 z 2 4z + 4 = 0 z 1,2 = y 1 (x) = e 2x, y 2 (x) = xe 2x y p (x) = Ae x = 2 y p (x) = Ae x y p (x) = Ae x y 4y + 4y = e x Ae x 4( Ae x )+4Ae x = e x 9Ae x = e x 9A = 1 y = C 1 e 2x + C 2 xe 2x e x C 1,C 2 R A = 1 9 Upravíme. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

74 Řešte y 4y + 4y = e x. Návod: partikulární řešení hledejte ve tvaru y p (x) = Ae x, A R. y 4y + 4y = 0 z 2 4z + 4 = 0 z 1,2 = y 1 (x) = e 2x, y 2 (x) = xe 2x y p (x) = Ae x = 2 y p (x) = Ae x y p (x) = Ae x y 4y + 4y = e x Ae x 4( Ae x )+4Ae x = e x 9Ae x = e x 9A = 1 y = C 1 e 2x + C 2 xe 2x e x C 1,C 2 R A = 1 9 Vydělíme obě strany rovnice exponenciálním faktorem e x. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

75 Řešte y 4y + 4y = e x. Návod: partikulární řešení hledejte ve tvaru y p (x) = Ae x, A R. y 4y + 4y = 0 z 2 4z + 4 = 0 z 1,2 = y 1 (x) = e 2x, y 2 (x) = xe 2x y p (x) = Ae x = 2 y p (x) = Ae x y p (x) = Ae x y 4y + 4y = e x Ae x 4( Ae x )+4Ae x = e x 9Ae x = e x 9A = 1 y = C 1 e 2x + C 2 xe 2x e x C 1,C 2 R A = 1 9 Vypočteme konstantu A Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

76 Řešte y 4y + 4y = e x. Návod: partikulární řešení hledejte ve tvaru y p (x) = Ae x, A R. y 4y + 4y = 0 z 2 4z + 4 = 0 z 1,2 = y 1 (x) = e 2x, y 2 (x) = xe 2x y p (x) = Ae x = 2 y p (x) = Ae x y p (x) = Ae x y 4y + 4y = e x Ae x 4( Ae x )+4Ae x = e x 9Ae x = e x 9A = 1 y = C 1 e 2x + C 2 xe 2x e x C 1,C 2 R A = 1 9 Sestavíme obecné řešení nehomogenní rovnice. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

77 Řešte rovnici y 5y + 6y = xe x. y 5y + 6y = 0 z 2 5z + 6 = 0 z 1 = 2, z 2 = 3 y 1 (x) = e 2x y 2 (x) = e 3x y p (x) = (Ax+B)e x y p (x) = (Ax+A+B)ex, y p (x) = (Ax + 2A+B)ex y 5y + 6y = xe x (Ax + 2A+B)e x 5(Ax +A+B)e x + 6(Ax +B)e x = xe x (Ax+2A+B) 5(Ax+A+B)+6(Ax +B) = x 2Ax 3A+2B = x + 0 2A = 1 3A+2B = 0 A = 1 2, B = 3 2 A = 3 4 ( 1 y = C 1 e 2x +C 2 e 3x + 2 x + 3 ) e x C 4 1,C 2 R Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

78 Řešte rovnici y 5y + 6y = xe x. y 5y + 6y = 0 z 2 5z + 6 = 0 z 1 = 2, z 2 = 3 y 1 (x) = e 2x y 2 (x) = e 3x y p (x) = (Ax+B)e x y p (x) = (Ax+A+B)ex, y p (x) = (Ax + 2A+B)ex y 5y + 6y = xe x (Ax + 2A+B)e x 5(Ax +A+B)e x + 6(Ax +B)e x = xe x (Ax+2A+B) 5(Ax+A+B)+6(Ax +B) = x 2Ax 3A+2B = x + 0 2A = 1 3A+2B = 0 A = 1 2, B = 3 2 A = 3 4 ( 1 y = C 1 e 2x +C 2 e 3x + 2 x + 3 ) e x C 4 1,C 2 R Budeme nejprve studovat asociovanou homogenní rovnici. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

79 Řešte rovnici y 5y + 6y = xe x. y 5y + 6y = 0 z 2 5z + 6 = 0 z 1 = 2, z 2 = 3 y 1 (x) = e 2x y 2 (x) = e 3x y p (x) = (Ax+B)e x y p (x) = (Ax+A+B)ex, y p (x) = (Ax + 2A+B)ex y 5y + 6y = xe x (Ax + 2A+B)e x 5(Ax +A+B)e x + 6(Ax +B)e x = xe x (Ax+2A+B) 5(Ax+A+B)+6(Ax +B) = x 2Ax 3A+2B = x + 0 2A = 1 3A+2B = 0 A = 1 2, B = 3 2 A = 3 4 ( 1 y = C 1 e 2x +C 2 e 3x + 2 x + 3 ) e x C 4 1,C 2 R Sestavíme charakteristickou rovnici. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

80 Řešte rovnici y 5y + 6y = xe x. y 5y + 6y = 0 z 2 5z + 6 = 0 z 1 = 2, z 2 = 3 y 1 (x) = e 2x y 2 (x) = e 3x y p (x) = (Ax+B)e x y p (x) = (Ax+A+B)ex, y p (x) = (Ax + 2A+B)ex y 5y + 6y = xe x (Ax + 2A+B)e x 5(Ax +A+B)e x + 6(Ax +B)e x = xe x (Ax+2A+B) 5(Ax+A+B)+6(Ax +B) = x 2Ax 3A+2B = x + 0 2A = 1 3A+2B = 0 A = 1 2, B = 3 2 A = 3 4 ( 1 y = C 1 e 2x +C 2 e 3x + 2 x + 3 ) e x C 4 1,C 2 R Charakteristická rovnice má reálné různé kořeny. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

81 Řešte rovnici y 5y + 6y = xe x. y 5y + 6y = 0 z 2 5z + 6 = 0 z 1 = 2, z 2 = 3 y 1 (x) = e 2x y 2 (x) = e 3x y p (x) = (Ax+B)e x y p (x) = (Ax+A+B)ex, y p (x) = (Ax + 2A+B)ex y 5y + 6y = xe x (Ax + 2A+B)e x 5(Ax +A+B)e x + 6(Ax +B)e x = xe x (Ax+2A+B) 5(Ax+A+B)+6(Ax +B) = x 2Ax 3A+2B = x + 0 2A = 1 3A+2B = 0 A = 1 2, B = 3 2 A = 3 4 ( 1 y = C 1 e 2x +C 2 e 3x + 2 x + 3 ) e x C 4 1,C 2 R Podle kořenů charakteristické rovnice stavíme fundamentální systém řešení. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

82 Řešte rovnici y 5y + 6y = xe x. y 5y + 6y = 0 z 2 5z + 6 = 0 z 1 = 2, z 2 = 3 y 1 (x) = e 2x y 2 (x) = e 3x y p (x) = (Ax+B)e x y p (x) = (Ax+A+B)ex, y p (x) = (Ax + 2A+B)ex y 5y + 6y = xe x (Ax + 2A+B)e x 5(Ax +A+B)e x + 6(Ax +B)e x = xe x (Ax+2A+B) 5(Ax+A+B)+6(Ax +B) = x 2Ax 3A+2B = x + 0 2A = 1 3A+2B = 0 A = 1 2, B = 3 2 A = 3 4 ( 1 y = C 1 e 2x +C 2 e 3x + 2 x + 3 ) e x C 4 1,C 2 R Budeme hledat partikulární řešení ve tvaru součinu lineární a exponenciální funkce. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

83 Řešte rovnici y 5y + 6y = xe x. y 5y + 6y = 0 z 2 5z + 6 = 0 z 1 = 2, z 2 = 3 y 1 (x) = e 2x y 2 (x) = e 3x y p (x) = (Ax+B)e x y p (x) = (Ax+A+B)ex, y p (x) = (Ax + 2A+B)ex y 5y + 6y = xe x (Ax + 2A+B)e x 5(Ax +A+B)e x + 6(Ax +B)e x = xe x (Ax+2A+B) 5(Ax+A+B)+6(Ax +B) = x 2Ax 3A+2B = x + 0 2A = 1 3A+2B = 0 A = 1 2, B = 3 2 A = 3 4 ( 1 y = C 1 e 2x +C 2 e 3x + 2 x + 3 ) e x C 4 1,C 2 R Funkci dvakrát zderivujeme, abychom mohli dosadit do zadání. Při každé derivaci použijeme pravidlo pro derivaci součinu dvou funkcí a po zderivování vytkneme e x (na obrazovce vidíte až konečný výsledek po úpravě). Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

84 Řešte rovnici y 5y + 6y = xe x. y 5y + 6y = 0 z 2 5z + 6 = 0 z 1 = 2, z 2 = 3 y 1 (x) = e 2x y 2 (x) = e 3x y p (x) = (Ax+B)e x y p (x) = (Ax+A+B)ex, y p (x) = (Ax + 2A+B)ex y 5y + 6y = xe x (Ax + 2A+B)e x 5(Ax +A+B)e x + 6(Ax +B)e x = xe x (Ax+2A+B) 5(Ax+A+B)+6(Ax +B) = x 2Ax 3A+2B = x + 0 2A = 1 3A+2B = 0 A = 1 2, B = 3 2 A = 3 4 ( 1 y = C 1 e 2x +C 2 e 3x + 2 x + 3 ) e x C 4 1,C 2 R Dosadíme do zadané rovnice. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

85 Řešte rovnici y 5y + 6y = xe x. y 5y + 6y = 0 z 2 5z + 6 = 0 z 1 = 2, z 2 = 3 y 1 (x) = e 2x y 2 (x) = e 3x y p (x) = (Ax+B)e x y p (x) = (Ax+A+B)ex, y p (x) = (Ax + 2A+B)ex y 5y + 6y = xe x (Ax + 2A+B)e x 5(Ax +A+B)e x + 6(Ax +B)e x = xe x (Ax+2A+B) 5(Ax+A+B)+6(Ax +B) = x 2Ax 3A+2B = x + 0 2A = 1 3A+2B = 0 A = 1 2, B = 3 2 A = 3 4 ( 1 y = C 1 e 2x +C 2 e 3x + 2 x + 3 ) e x C 4 1,C 2 R Vydělíme exponenciálním faktorem. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

86 Řešte rovnici y 5y + 6y = xe x. y 5y + 6y = 0 z 2 5z + 6 = 0 z 1 = 2, z 2 = 3 y 1 (x) = e 2x y 2 (x) = e 3x y p (x) = (Ax+B)e x y p (x) = (Ax+A+B)ex, y p (x) = (Ax + 2A+B)ex y 5y + 6y = xe x (Ax + 2A+B)e x 5(Ax +A+B)e x + 6(Ax +B)e x = xe x (Ax+2A+B) 5(Ax+A+B)+6(Ax +B) = x 2Ax 3A+2B = x + 0 2A = 1 3A+2B = 0 A = 1 2, B = 3 2 A = 3 4 ( 1 y = C 1 e 2x +C 2 e 3x + 2 x + 3 ) e x C 4 1,C 2 R Sečteme lineární a absolutní členy polynomu na levé straně. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

87 Řešte rovnici y 5y + 6y = xe x. y 5y + 6y = 0 z 2 5z + 6 = 0 z 1 = 2, z 2 = 3 y 1 (x) = e 2x y 2 (x) = e 3x y p (x) = (Ax+B)e x y p (x) = (Ax+A+B)ex, y p (x) = (Ax + 2A+B)ex y 5y + 6y = xe x (Ax + 2A+B)e x 5(Ax +A+B)e x + 6(Ax +B)e x = xe x (Ax+2A+B) 5(Ax+A+B)+6(Ax +B) = x 2Ax 3A+2B = x + 0 2A = 1 3A+2B = 0 A = 1 2, B = 3 2 A = 3 4 ( 1 y = C 1 e 2x +C 2 e 3x + 2 x + 3 ) e x C 4 1,C 2 R Sestavíme rovnice pro koeficienty A a B. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

88 Řešte rovnici y 5y + 6y = xe x. y 5y + 6y = 0 z 2 5z + 6 = 0 z 1 = 2, z 2 = 3 y 1 (x) = e 2x y 2 (x) = e 3x y p (x) = (Ax+B)e x y p (x) = (Ax+A+B)ex, y p (x) = (Ax + 2A+B)ex y 5y + 6y = xe x (Ax + 2A+B)e x 5(Ax +A+B)e x + 6(Ax +B)e x = xe x (Ax+2A+B) 5(Ax+A+B)+6(Ax +B) = x 2Ax 3A+2B = x + 0 2A = 1 3A+2B = 0 A = 1 2, B = 3 2 A = 3 4 ( 1 y = C 1 e 2x +C 2 e 3x + 2 x + 3 ) e x C 4 1,C 2 R Získanou soustavu lineárních rovnic vyřešíme. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

89 Řešte rovnici y 5y + 6y = xe x. y 5y + 6y = 0 z 2 5z + 6 = 0 z 1 = 2, z 2 = 3 y 1 (x) = e 2x y 2 (x) = e 3x y p (x) = (Ax+B)e x y p (x) = (Ax+A+B)ex, y p (x) = (Ax + 2A+B)ex y 5y + 6y = xe x (Ax + 2A+B)e x 5(Ax +A+B)e x + 6(Ax +B)e x = xe x (Ax+2A+B) 5(Ax+A+B)+6(Ax +B) = x 2Ax 3A+2B = x + 0 2A = 1 3A+2B = 0 A = 1 2, B = 3 2 A = 3 4 ( 1 y = C 1 e 2x +C 2 e 3x + 2 x + 3 ) e x C 4 1,C 2 R Získané informace využijeme k sestavení obecného řešení zadané rovnice. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

90 Řešte y 3y + 2y = x 2 4. y 3y + 2y = 0 z 2 3z + 2 = 0 z 1,2 = y = ax 2 +bx +c y = 2ax +b y = 2a { 1 2 { y 1 (x) = e x y 2 (x) = e 2x y {}}{ 2a 3 y {}}{ (2ax+b) + 2 y {}}{ (ax 2 +bx +c) = x 2 4 x 2 (2a)+x(2b 6a)+(2a 3b+2c) = 1 x x 4 2a = 1 2b 6a = 0 2a 3b+2c = 4 a = 1 2 b = 3a = 3 2 c = ( 4 2a+3b) 1 ( 2 = ) = 1 4 y = C 1 e x +C 2 e 2x x x 1 4 Návod: partikulární řešení hledejte jako kvadratickou funkci. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

91 Řešte y 3y + 2y = x 2 4. y 3y + 2y = 0 z 2 3z + 2 = 0 z 1,2 = y = ax 2 +bx +c y = 2ax +b y = 2a { 1 2 { y 1 (x) = e x y 2 (x) = e 2x y {}}{ 2a 3 y {}}{ (2ax+b) + 2 y {}}{ (ax 2 +bx +c) = x 2 4 x 2 (2a)+x(2b 6a)+(2a 3b+2c) = 1 x x 4 2a = 1 2b 6a = 0 2a 3b+2c = 4 a = 1 2 b = 3a = 3 2 c = ( 4 2a+3b) 1 ( 2 = ) = 1 4 y = C 1 e x +C 2 e 2x x x 1 4 Nalezneme fundamentální systém řešení asociované homogenní diferenciální rovnice. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

92 Řešte y 3y + 2y = x 2 4. y 3y + 2y = 0 z 2 3z + 2 = 0 z 1,2 = y = ax 2 +bx +c y = 2ax +b y = 2a { 1 2 { y 1 (x) = e x y 2 (x) = e 2x y {}}{ 2a 3 y {}}{ (2ax+b) + 2 y {}}{ (ax 2 +bx +c) = x 2 4 x 2 (2a)+x(2b 6a)+(2a 3b+2c) = 1 x x 4 2a = 1 2b 6a = 0 2a 3b+2c = 4 a = 1 2 b = 3a = 3 2 c = ( 4 2a+3b) 1 ( 2 = ) = 1 4 Hledejme nyní partikulární y = Cřešení 1 e x +C mezi 2 e 2x kvadratickými x2 + 3 funkcemi. 2 x 1 Budeme 4 uvažovat nejobecnější možnou kvadratickou funkci a její koeficienty a, b a c nastavíme tak, aby tato funkce byla řešením (tj. vyhovovala zkoušce ) pro všechan reálná x. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

93 Řešte y 3y + 2y = x 2 4. y 3y + 2y = 0 z 2 3z + 2 = 0 z 1,2 = y = ax 2 +bx +c y = 2ax +b y = 2a { 1 2 { y 1 (x) = e x y 2 (x) = e 2x y {}}{ 2a 3 y {}}{ (2ax+b) + 2 y {}}{ (ax 2 +bx +c) = x 2 4 x 2 (2a)+x(2b 6a)+(2a 3b+2c) = 1 x x 4 2a = 1 2b 6a = 0 2a 3b+2c = 4 a = 1 2 b = 3a = 3 2 c = ( 4 2a+3b) 1 ( 2 = ) = 1 4 y = C 1 e x +C 2 e 2x x x 1 4 Abychom mohli dosadit najdeme první dvě derivace. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

94 Řešte y 3y + 2y = x 2 4. y 3y + 2y = 0 z 2 3z + 2 = 0 z 1,2 = y = ax 2 +bx +c y = 2ax +b y = 2a { 1 2 { y 1 (x) = e x y 2 (x) = e 2x y {}}{ 2a 3 y {}}{ (2ax+b) + 2 y {}}{ (ax 2 +bx +c) = x 2 4 x 2 (2a)+x(2b 6a)+(2a 3b+2c) = 1 x x 4 2a = 1 2b 6a = 0 2a 3b+2c = 4 a = 1 2 b = 3a = 3 2 c = ( 4 2a+3b) 1 ( 2 = ) = 1 4 y = C 1 e x +C 2 e 2x x x 1 4 Dosadíme funkci do zadané rovnice. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

95 Řešte y 3y + 2y = x 2 4. y 3y + 2y = 0 z 2 3z + 2 = 0 z 1,2 = y = ax 2 +bx +c y = 2ax +b y = 2a { 1 2 { y 1 (x) = e x y 2 (x) = e 2x y {}}{ 2a 3 y {}}{ (2ax+b) + 2 y {}}{ (ax 2 +bx +c) = x 2 4 x 2 (2a)+x(2b 6a)+(2a 3b+2c) = 1 x x 4 2a = 1 2b 6a = 0 2a 3b+2c = 4 a = 1 2 b = 3a = 3 2 c = ( 4 2a+3b) 1 ( 2 = ) = 1 4 y = C 1 e x +C 2 e 2x x x 1 4 Sečteme členy se stejnými mocnimami proměnné x a obdržíme tak rovnici která obsahuje na každé straně polynom a hledáme parametry tak aby rovnice platila pro všechna x. Pokud se to podaří, máme partikulární řešení. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

96 Řešte y 3y + 2y = x 2 4. y 3y + 2y = 0 z 2 3z + 2 = 0 z 1,2 = y = ax 2 +bx +c y = 2ax +b y = 2a { 1 2 { y 1 (x) = e x y 2 (x) = e 2x y {}}{ 2a 3 y {}}{ (2ax+b) + 2 y {}}{ (ax 2 +bx +c) = x 2 4 x 2 (2a)+x(2b 6a)+(2a 3b+2c) = 1 x x 4 2a = 1 2b 6a = 0 2a 3b+2c = 4 a = 1 2 b = 3a = 3 2 c = ( 4 2a+3b) 1 ( 2 = ) = 1 4 y = C 1 e x +C 2 e 2x x x 1 4 Dva polynomy jsou stejné, mají-li stejné koeficienty u odpovídajících si mocnin. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

97 Řešte y 3y + 2y = x 2 4. y 3y + 2y = 0 z 2 3z + 2 = 0 z 1,2 = y = ax 2 +bx +c y = 2ax +b y = 2a { 1 2 { y 1 (x) = e x y 2 (x) = e 2x y {}}{ 2a 3 y {}}{ (2ax+b) + 2 y {}}{ (ax 2 +bx +c) = x 2 4 x 2 (2a)+x(2b 6a)+(2a 3b+2c) = 1 x x 4 2a = 1 2b 6a = 0 2a 3b+2c = 4 a = 1 2 b = 3a = 3 2 c = ( 4 2a+3b) 1 ( 2 = ) = 1 4 y = C 1 e x +C 2 e 2x x x 1 4 Vyřešíme obdrženou soustavu lieárních rovnic. Koeficient a naleznbeme přímo z první rovnice. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

98 Řešte y 3y + 2y = x 2 4. y 3y + 2y = 0 z 2 3z + 2 = 0 z 1,2 = y = ax 2 +bx +c y = 2ax +b y = 2a { 1 2 { y 1 (x) = e x y 2 (x) = e 2x y {}}{ 2a 3 y {}}{ (2ax+b) + 2 y {}}{ (ax 2 +bx +c) = x 2 4 x 2 (2a)+x(2b 6a)+(2a 3b+2c) = 1 x x 4 2a = 1 2b 6a = 0 2a 3b+2c = 4 a = 1 2 b = 3a = 3 2 c = ( 4 2a+3b) 1 ( 2 = ) = 1 4 y = C 1 e x +C 2 e 2x x x 1 4 Z druhé rovnice určíme koeficient b. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

99 Řešte y 3y + 2y = x 2 4. y 3y + 2y = 0 z 2 3z + 2 = 0 z 1,2 = y = ax 2 +bx +c y = 2ax +b y = 2a { 1 2 { y 1 (x) = e x y 2 (x) = e 2x y {}}{ 2a 3 y {}}{ (2ax+b) + 2 y {}}{ (ax 2 +bx +c) = x 2 4 x 2 (2a)+x(2b 6a)+(2a 3b+2c) = 1 x x 4 2a = 1 2b 6a = 0 2a 3b+2c = 4 a = 1 2 b = 3a = 3 2 c = ( 4 2a+3b) 1 ( 2 = ) = 1 4 y = C 1 e x +C 2 e 2x x x 1 4 Z poslední rovnice určíme koeficient c. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

100 Řešte y 3y + 2y = x 2 4. y 3y + 2y = 0 z 2 3z + 2 = 0 z 1,2 = y = ax 2 +bx +c y = 2ax +b y = 2a { 1 2 { y 1 (x) = e x y 2 (x) = e 2x y {}}{ 2a 3 y {}}{ (2ax+b) + 2 y {}}{ (ax 2 +bx +c) = x 2 4 x 2 (2a)+x(2b 6a)+(2a 3b+2c) = 1 x x 4 2a = 1 2b 6a = 0 2a 3b+2c = 4 a = 1 2 b = 3a = 3 2 c = ( 4 2a+3b) 1 ( 2 = ) = 1 4 y = C 1 e x +C 2 e 2x x x 1 4 Sestavíme obecné řešení. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

101 Řešte rovnici y + 4y = xe x. { y + 4y = 0 z 2 y + 4 = 0 z = ±2i 1 (x) = cos 2x y 2 (x) = sin 2x y = (ax +b)e x y = ae x + (ax +b)e x = (ax +a+b)e x y = ae x + (ax+a+b)e x = (ax+2a+b)e x y = (ax +b)e x y = (ax+a+b)e x y = (ax+2a+b)e x y y {}}{ (ax+2a+b)e x +4 (ax+b)e x = xe x (ax + 2a+b)+4(ax +b) = x x(a+4a)+(2a+b+4b) = x + 0 5a = 1 a = 1 5 Návod: 2a+5b Partikulární = 0 řešení b je = možno 2 5 a = najít 2 ve tvaru ( 25 1 y(x) = 5 x 2 ) y(x) = lineární e x polynom e x +C 25 1 cos 2x +C 2 sin 2x Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

102 Řešte rovnici y + 4y = xe x. { y + 4y = 0 z 2 y + 4 = 0 z = ±2i 1 (x) = cos 2x y 2 (x) = sin 2x y = (ax +b)e x y = ae x + (ax +b)e x = (ax +a+b)e x y = ae x + (ax+a+b)e x = (ax+2a+b)e x y = (ax +b)e x y = (ax+a+b)e x y = (ax+2a+b)e x y y {}}{ (ax+2a+b)e x +4 (ax+b)e x = xe x (ax + 2a+b)+4(ax +b) = x x(a+4a)+(2a+b+4b) = x + 0 5a = 1 a = 1 5 2a+5b = 0 b = 2 5 a = 2 ( 25 1 y(x) = 5 x 2 ) Sestavíme asociovanou homogenní rovnici, e x její charakteristickou rovnici a dvě +C 25 1 cos 2x +C 2 sin 2x lineárně nezávislá řešení. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

103 Řešte rovnici y + 4y = xe x. { y + 4y = 0 z 2 y + 4 = 0 z = ±2i 1 (x) = cos 2x y 2 (x) = sin 2x y = (ax +b)e x y = ae x + (ax +b)e x = (ax +a+b)e x y = ae x + (ax+a+b)e x = (ax+2a+b)e x y = (ax +b)e x y = (ax+a+b)e x y = (ax+2a+b)e x y y {}}{ (ax+2a+b)e x +4 (ax+b)e x = xe x (ax + 2a+b)+4(ax +b) = x x(a+4a)+(2a+b+4b) = x + 0 V souladu s nápovědou hledáme 5a = 1 a = 1 partikulární řešení ve tvaru 5 2a+5b = 0 y(x) = b = 2 5 a (lineární = 2 funkce) e x. ( 25 1 y(x) = 5 x 2 ) Použijeme nejobecnější možnou lineární e x funkci a úkolem je najít hodnoty parametrů a a b tak, aby sestavená +C 25 funkce byla 1 cosskutečně 2x +C 2 sin řešením 2x rovnice. Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

104 Řešte rovnici y + 4y = xe x. { y + 4y = 0 z 2 y + 4 = 0 z = ±2i 1 (x) = cos 2x y 2 (x) = sin 2x y = (ax +b)e x y = ae x + (ax +b)e x = (ax +a+b)e x y = ae x + (ax+a+b)e x = (ax+2a+b)e x y = (ax +b)e x y = (ax+a+b)e x y = (ax+2a+b)e x y y {}}{ (ax+2a+b)e x +4 (ax+b)e x = xe x (ax + 2a+b)+4(ax +b) = x x(a+4a)+(2a+b+4b) = x + 0 5a = 1 a = 1 Hledáme druhou derivaci. Nejdřív 5 2a+5b = 0 b = 2 tedy najdeme 5 a = 2 použitím vzorce pro derivaci součinu ( (uv) 25 1 y(x) = 5 x 2 ) = u v +uv první derivaci a výraz upravíme. e x +C 25 1 cos 2x +C 2 sin 2x Odhad partikulárního řešení c Robert Mařík, 2009

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) LDR druhého řádu VMAT, IMT 1 / 22

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) LDR druhého řádu VMAT, IMT 1 / 22 Lineární diferenciální rovnice druhého řádu Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE Robert Mařík Ústav matematiky, LDF, MZLU 5. patro, budova B marik@mendelu.cz www.mendelu.cz/user/marik c Robert Mařík, 2009 Obsah 1 Diferenciální rovnice úvod

Více

pouze u některých typů rovnic a v tomto textu se jím nebudeme až na

pouze u některých typů rovnic a v tomto textu se jím nebudeme až na Matematika II 7.1. Zavedení diferenciálních rovnic Definice 7.1.1. Rovnice tvaru F(y (n), y (n 1),, y, y, x) = 0 se nazývá diferenciální rovnice n-tého řádu pro funkci y = y(x). Speciálně je F(y, y, x)

Více

Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. y + y = 4 sin t.

Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. y + y = 4 sin t. 1 Variace konstanty Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. Příklad 1 Najděte obecné řešení rovnice: y + y = 4 sin t. Co

Více

Kapitola 11: Lineární diferenciální rovnice 1/15

Kapitola 11: Lineární diferenciální rovnice 1/15 Kapitola 11: Lineární diferenciální rovnice 1/15 Lineární diferenciální rovnice 2. řádu Definice: Lineární diferenciální rovnice 2-tého řádu je rovnice tvaru kde: y C 2 (I) je hledaná funkce a 0 (x)y +

Více

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6)

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6) 1. Lineární diferenciální rovnice řádu n [MA1-18:P1.7] rovnice typu y n) + p n 1 )y n 1) +... + p 1 )y + p 0 )y = q) 6) počáteční podmínky: y 0 ) = y 0 y 0 ) = y 1 y n 1) 0 ) = y n 1. 7) Věta 1.3 : Necht

Více

Diferenciální rovnice 3

Diferenciální rovnice 3 Diferenciální rovnice 3 Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu Lineární diferenciální rovnice (dále jen LDR) n-tého řádu je rovnice tvaru + + + + = kde = je hledaná funkce, pravá strana a koeficienty

Více

Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I. řádu s konstantními koeficienty

Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I. řádu s konstantními koeficienty Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I řádu s konstantními koeficienty Definice a) Soustava tvaru x = ax + a y + az + f() t y = ax + a y + az + f () t z = a x + a y + a z + f () t se nazývá soustava

Více

9.2. Zkrácená lineární rovnice s konstantními koeficienty

9.2. Zkrácená lineární rovnice s konstantními koeficienty 9.2. Zkrácená lineární rovnice s konstantními koeficienty Cíle Řešíme-li konkrétní aplikace, které jsou popsány diferenciálními rovnicemi, velmi často zjistíme, že fyzikální nebo další parametry (hmotnost,

Více

8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice

8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice 9. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu Cíle Diferenciální rovnice, v nichž hledaná funkce vystupuje ve druhé či vyšší derivaci, nazýváme diferenciálními rovnicemi druhého a vyššího řádu. Analogicky

Více

9.3. Úplná lineární rovnice s konstantními koeficienty

9.3. Úplná lineární rovnice s konstantními koeficienty Úplná lineární rovnice s konstantními koeficienty Cíle Nyní přejdeme k řešení úplné lineární rovnice druhého řádu. I v tomto případě si nejprve ujasníme, v jakém tvaru můžeme očekávat řešení, poté se zaměříme

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic Soustavy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních diferenciálních rovnic y = a (x)y + a (x)y + + a n (x)y n + f (x) y = a (x)y + a (x)y + + a n (x)y n + f (x). y n = a

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Diferenciální rovnice. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Diferenciální rovnice. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Diferenciální rovnice študenti MFF 15. augusta 2008 1 7 Diferenciální rovnice Požadavky Soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu lineární

Více

9.4. Rovnice se speciální pravou stranou

9.4. Rovnice se speciální pravou stranou Cíle V řadě případů lze poměrně pracný výpočet metodou variace konstant nahradit jednodušším postupem, kterému je věnována tato kapitola. Výklad Při pozorném studiu předchozího textu pozornějšího studenta

Více

4. OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

4. OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE FBI VŠB-TUO 28. března 2014 4.1. Základní pojmy Definice 4.1. Rovnice tvaru F (x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 se nazývá obyčejná diferenciální rovnice n-tého řádu a vyjadřuje vztah mezi neznámou funkcí y

Více

1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a

1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a . Řešené úlohy Příklad. (separace proměnných). Řešte počáteční úlohu y 2 + yy ( 2 ) = 0, y(0) = 2. Řešení. Rovnici přepíšeme do tvaru y 2 = yy ( 2 ) y = y2 y 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými

Více

9.5. Soustavy diferenciálních rovnic

9.5. Soustavy diferenciálních rovnic Cíle Budeme se nyní zabývat úlohami, v nichž je cílem najít dvojici funkcí y(x), z(x), pro které jsou zadány dvě lineární rovnice prvního řádu, obsahující tyto funkce a jejich derivace. Výklad Omezíme-li

Více

6. Lineární ODR n-tého řádu

6. Lineární ODR n-tého řádu 6. Lineární ODR n-tého řádu A. Obecná homogenní LODRn V předcházející kapitole jsme diferenciální rovnici (libovolného řádu) nazvali lineární, je-li tato rovnice lineární vzhledem ke hledané funkci y a

Více

Matematika 2 LS 2012/13. Prezentace vznikla na základě učebního textu, jehož autorem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. J. Stebel Matematika 2

Matematika 2 LS 2012/13. Prezentace vznikla na základě učebního textu, jehož autorem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. J. Stebel Matematika 2 Matematika 2 13. přednáška Obyčejné diferenciální rovnice Jan Stebel Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studíı Technická univerzita v Liberci jan.stebel@tul.cz http://bacula.nti.tul.cz/~jan.stebel

Více

rovnic), Definice y + p(x)y = q(x), Je-li q(x) = 0 na M, nazývá se y + p(x)y =

rovnic), Definice y + p(x)y = q(x), Je-li q(x) = 0 na M, nazývá se y + p(x)y = Cíle Přehled základních typů diferenciálních rovnic prvního řádu zakončíme pojednáním o lineárních rovnicích, které patří v praktických úlohách k nejfrekventovanějším. Ukážeme například, že jejich řešení

Více

Diferenciální rovnice

Diferenciální rovnice Obyčejné diferenciální rovnice - studijní text pro cvičení v předmětu Matematika - 2. Studijní materiál byl připraven pracovníky katedry E. Novákovou, M. Hyánkovou a L. Průchou za podpory grantu IG ČVUT

Více

Obyčejné diferenciální rovnice

Obyčejné diferenciální rovnice Obyčejné diferenciální rovnice Petra Schreiberová, Petr Volný Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS Katedra matematiky, FAST Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava Ostrava 2019 OBSAH

Více

5.3. Implicitní funkce a její derivace

5.3. Implicitní funkce a její derivace Výklad Podívejme se na následující problém. Uvažujme množinu M bodů [x,y] R 2, které splňují rovnici F(x, y) = 0, M = {[x,y] D F F(x,y) = 0}, kde z = F(x,y) je nějaká funkce dvou proměnných. Je-li F(x,y)

Více

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru 2. Systémy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních rovnic s koeficienty z pole reálných případně komplexních čísel. Uvádíme podmínku pro existenci řešení systému lineárních

Více

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE října 2009

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE října 2009 INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1 Robert Mařík 2. října 2009 c Robert Mařík, 2009 Obsah 1 Diferenciální rovnice úvod 4 2 DR se separovanými proměnnými 9 DR se sep. proměnnými.........................

Více

Kapitola 10: Diferenciální rovnice 1/14

Kapitola 10: Diferenciální rovnice 1/14 Kapitola 10: Diferenciální rovnice 1/14 Co je to diferenciální rovnice? Definice: Diferenciální rovnice je vztah mezi hledanou funkcí y(x), jejími derivacemi y (x), y (x), y (x),... a nezávisle proměnnou

Více

Obyčejné diferenciální rovnice

Obyčejné diferenciální rovnice 1 Obyčejné diferenciální rovnice Příklad 0.1 (Motivační). Rychlost chladnutí hmotného bodu je přímo úměrná rozdílu jeho teploty minus teploty okolí. Předpokládejme teplotu bodu 30 o C v čase t = 0 a čase

Více

7.3. Diferenciální rovnice II. řádu

7.3. Diferenciální rovnice II. řádu Diferenciální rovnice 7 Diferenciální rovnice II řádu Ve stručném přehledu se budeme zabývat výhradně řešením lineárních diferenciálních rovnic II řádu s konstantními koeficienty Obecný tvar: ay + ay +

Více

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí:

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí: Řešené příklady z lineární algebry - část 1 Typové příklady s řešením Příklady jsou určeny především k zopakování látky před zkouškou, jsou proto řešeny se znalostmi učiva celého semestru. Tento fakt se

Více

Obyčejnými diferenciálními rovnicemi (ODR) budeme nazývat rovnice, ve kterých

Obyčejnými diferenciálními rovnicemi (ODR) budeme nazývat rovnice, ve kterých Obyčejné diferenciální rovnice Obyčejnými diferenciálními rovnicemi (ODR) budeme nazývat rovnice, ve kterých se vyskytují derivace neznámé funkce jedné reálné proměnné. Příklad. Bud dána funkce f : R R.

Více

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala Matematická analýza ve Vesmíru Jiří Bouchala Katedra aplikované matematiky jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala - p. 1/19 typu: m x (sin x, cos x) R(x, ax +...)dx. Matematická analýza ve Vesmíru.

Více

Fakt. Každou soustavu n lineárních ODR řádů n i lze eliminací převést ekvivalentně na jednu lineární ODR

Fakt. Každou soustavu n lineárních ODR řádů n i lze eliminací převést ekvivalentně na jednu lineární ODR DEN: ODR teoreticky: soustavy rovnic Soustava lineárních ODR 1 řádu s konstantními koeficienty je soustava ve tvaru y 1 = a 11 y 1 + a 12 y 2 + + a 1n y n + b 1 (x) y 2 = a 21 y 1 + a 22 y 2 + + a 2n y

Více

MATEMATIKA III. Olga Majlingová. Učební text pro prezenční studium. Předběžná verze

MATEMATIKA III. Olga Majlingová. Učební text pro prezenční studium. Předběžná verze Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 7 Tel.: 475 285 511 400 96 Ústí nad Labem Fax: 475 285 566 Internet: www.ujep.cz E-mail: kontakt@ujep.cz MATEMATIKA III

Více

1 Polynomiální interpolace

1 Polynomiální interpolace Polynomiální interpolace. Metoda neurčitých koeficientů Příklad.. Nalezněte polynom p co nejmenšího stupně, pro který platí p() = 0, p(2) =, p( ) = 6. Řešení. Polynom hledáme metodou neurčitých koeficientů,

Více

Diferenˇcní rovnice Diferenciální rovnice Matematika IV Matematika IV Program

Diferenˇcní rovnice Diferenciální rovnice Matematika IV Matematika IV Program Program Diferenční rovnice Program Diferenční rovnice Diferenciální rovnice Program Frisch a Samuelson: Systém je dynamický, jestliže jeho chování v čase je určeno funkcionální rovnicí, jejíž neznámé závisí

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i.

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i. KOMLEXNÍ ČÍSLA C = {a + bi; a, b R}, kde i 2 = 1 Číslo komplexně sdružené k z = a + bi je číslo z = a bi. Operace s komplexními čísly: z = a + bi, kde a, b R v = c + di, kde c, d R Sčítání Odčítání Násobení

Více

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice Obsah 1 Obyčejné diferenciální rovnice 3 1.1 Základní pojmy............................................ 3 1.2 Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu................................ 5 1.3 Exaktní rovnice............................................

Více

1.1 Existence a jednoznačnost řešení. Příklad 1.1: [M2-P1] diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu

1.1 Existence a jednoznačnost řešení. Příklad 1.1: [M2-P1] diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu [M2-P1] KAPITOLA 1: Diferenciální rovnice 1. řádu diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu G(x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 y (n) = F (x, y, y,..., y (n 1) ) Příklad 1.1:

Více

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce Neurčitý integrál Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah Primitivní funkce, neurčitý integrál Základní vlastnosti a vzorce Základní integrační metody Úpravy integrandu Integrace racionálních

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE Diferenciální rovnice patří mezi nejužívanější nástroje matematiky v aplikacích. Jsou to rovnice, kde neznámou je funkce a rovnice obsahuje i derivace této funkce. Lze očekávat,

Více

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3,

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3, Vektorový prostor Příklady: Př.1. R 2 ; R 3 ; R n...aritmetický n-rozměrný prostor Dvě operace v R n : součet vektorů u = (u 1,...u n ) a v = (v 1,...v n ) je vektor u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ),

Více

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Neurčitý integrál Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

1 Řešení soustav lineárních rovnic

1 Řešení soustav lineárních rovnic 1 Řešení soustav lineárních rovnic 1.1 Lineární rovnice Lineární rovnicí o n neznámých x 1,x 2,..., x n s reálnými koeficienty rozumíme rovnici ve tvaru a 1 x 1 + a 2 x 2 +... + a n x n = b, (1) kde koeficienty

Více

OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1.ŘÁDU

OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 1.ŘÁDU OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE Diferenciální rovnice patří mezi nejužívanější nástroje matematiky v aplikacích. Jsou to rovnice, kde neznámou je funkce a rovnice obsahuje i derivace této funkce. Lze očekávat,

Více

Řešené úlohy z Úvodu do algebry 1

Řešené úlohy z Úvodu do algebry 1 Řešené úlohy z Úvodu do algebry Veronika Sobotíková katedra matematiky FEL ČVUT Vzhledem k tomu, že se ze strany studentů často setkávám s nepochopením požadavku zdůvodnit jednotlivé kroky postupu řešení,

Více

Extrémy funkce dvou proměnných

Extrémy funkce dvou proměnných Extrémy funkce dvou proměnných 1. Stanovte rozměry pravoúhlé vodní nádrže o objemu 32 m 3 tak, aby dno a stěny měly nejmenší povrch. Označme rozměry pravoúhlé nádrže x, y, z (viz obr.). ak objem této nádrže

Více

rovnice Matematická analýza 3 (verze 10. června 2015)

rovnice Matematická analýza 3 (verze 10. června 2015) Diferenciální rovnice součást předmětu Matematická analýza 3 Pavel Řehák (verze 10. června 2015) 2 Pár slov na úvod Tento text tvoří doplněk k části předmětu Matematická analýza 3 (partie týkající se diferenciálních

Více

Polynomy. Mgr. Veronika Švandová a Mgr. Zdeněk Kříž, Ph. D. 1.1 Teorie Zavedení polynomů Operace s polynomy...

Polynomy. Mgr. Veronika Švandová a Mgr. Zdeněk Kříž, Ph. D. 1.1 Teorie Zavedení polynomů Operace s polynomy... Polynomy Obsah Mgr. Veronika Švandová a Mgr. Zdeněk Kříž, Ph. D. 1 Základní vlastnosti polynomů 2 1.1 Teorie........................................... 2 1.1.1 Zavedení polynomů................................

Více

16. Goniometrické rovnice

16. Goniometrické rovnice @198 16. Goniometrické rovnice Definice: Goniometrická rovnice je taková rovnice, ve které proměnná (neznámá) vystupuje pouze v goniometrických funkcích. Řešit goniometrické rovnice znamená nalézt všechny

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ Analytická geometrie vyšetřuje geometrické objekty (body, přímky, kuželosečky apod.) analytickými metodami. Podle prostoru, ve kterém pracujeme, můžeme analytickou geometrii

Více

Lineární zobrazení. 1. A(x y) = A(x) A(y) (vlastnost aditivity) 2. A(α x) = α A(x) (vlastnost homogenity)

Lineární zobrazení. 1. A(x y) = A(x) A(y) (vlastnost aditivity) 2. A(α x) = α A(x) (vlastnost homogenity) 4 Lineární zobrazení Definice: Nechť V a W jsou vektorové prostory Zobrazení A : V W (zobrazení z V do W nazýváme lineárním zobrazením, pokud pro všechna x V, y V a α R platí 1 A(x y = A(x A(y (vlastnost

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

2. Určete jádro KerL zobrazení L, tj. nalezněte alespoň jednu jeho bázi a určete jeho dimenzi.

2. Určete jádro KerL zobrazení L, tj. nalezněte alespoň jednu jeho bázi a určete jeho dimenzi. Řešené příklady z lineární algebry - část 3 Typové příklady s řešením Příklad 3.1: Zobrazení L: P 3 R 23 je zobrazení z prostoru P 3 všech polynomů do stupně 3 (včetně nulového polynomu) do prostoru R

Více

Úvod do lineární algebry

Úvod do lineární algebry Úvod do lineární algebry 1 Aritmetické vektory Definice 11 Mějme n N a utvořme kartézský součin R n R R R Každou uspořádanou n tici x 1 x 2 x, x n budeme nazývat n rozměrným aritmetickým vektorem Prvky

Více

Matematika Kvadratická rovnice. Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar

Matematika Kvadratická rovnice. Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar Kvadratická rovnice Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar ax 2 + bx + c = 0. x neznámá; v kvadratické rovnici se vyskytuje umocněná na

Více

1 Soustavy lineárních rovnic

1 Soustavy lineárních rovnic 1 Soustavy lineárních rovnic 1.1 Základní pojmy Budeme uvažovat soustavu m lineárních rovnic o n neznámých s koeficienty z tělesa T (potom hovoříme o soustavě m lineárních rovnic o n neznámých nad tělesem

Více

Neurčitý integrál. Robert Mařík. 4. března 2012

Neurčitý integrál. Robert Mařík. 4. března 2012 Neurčitý integrál Robert Mařík 4. března 0 V tomto souboru jsou vysvětleny a na příkladech s postupným řešením demonstrovány základní integrační metody. Ikonka za integrálem načte integrál do online aplikace

Více

Kapitola 7: Integrál. 1/17

Kapitola 7: Integrál. 1/17 Kapitola 7: Integrál. 1/17 Neurčitý integrál - Motivační příklad 2/17 Příklad: Necht se bod pohybuje po přímce rychlostí a) v(t) = 3 [m/s] (rovnoměrný přímočarý pohyb), b) v(t) = 2t [m/s] (rovnoměrně zrychlený

Více

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, E-sbírka příkladů Seminář z matematiky Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, Pavla Pavlíková Obsah 1 Úpravy výrazů................................................................

Více

Diferenciální rovnice 1

Diferenciální rovnice 1 Diferenciální rovnice 1 Základní pojmy Diferenciální rovnice n-tého řádu v implicitním tvaru je obecně rovnice ve tvaru,,,, = Řád diferenciální rovnice odpovídá nejvyššímu stupni derivace v rovnici použitému.

Více

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Neurčitý integrál 2/14 Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f (x) x I nazýváme primitivní

Více

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek Sbírka příkladů z matematické analýzy II Petr Tomiczek Obsah Diferenciální rovnice. řádu 3. Separace proměnných......................... 3. Přechod k separaci.......................... 4.3 Variace konstant...........................

Více

Úvod. Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali

Úvod. Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali NEURČITÝ INTEGRÁL Úvod Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali Umět pracovat s integrálním počtem Je důležité pro

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 12. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 216/21 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 216/21 1 / 15 Integrování jako inverzní operace příklady inverzních

Více

Základy matematické analýzy

Základy matematické analýzy Základy matematické analýzy Spojitost funkce Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. 1, Ing. Daniel Vašata 2 1 tomas.kalvoda@fit.cvut.cz 2 daniel.vasata@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti Kapitola 5 Vektorové prostory V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti operací sčítání a násobení

Více

Lineární algebra : Polynomy

Lineární algebra : Polynomy Lineární algebra : Polynomy (2. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 15. dubna 2014, 11:21 1 2 2.1 Značení a těleso komplexních čísel Značení N := {1, 2, 3... }... množina

Více

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +,

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +, Příklad Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: a) =, 0= b) =, = c) =2, = d) =2, 0= e) =, 0= f) 2 =0, = g) + =0, h) =, = 2 = i) =, 0= j) sin+cos=0,

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Leden 2015 Komplexní inovace studijních programů a zvyšování kvality výuky na FEKT VUT v Brně OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0193

Více

8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8

8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8 8.4. Shrnutí ke kapitolám 7 a 8 Shrnutí lekce Úvodní 7. kapitola přinesla informace o druzích řešení diferenciálních rovnic prvního řádu a stručné teoretické poznatky o podmínkách existence a jednoznačnosti

Více

M - Kvadratické rovnice a kvadratické nerovnice

M - Kvadratické rovnice a kvadratické nerovnice M - Kvadratické rovnice a kvadratické nerovnice Určeno jako učební tet pro studenty dálkového studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase.

Více

4.1 Řešení základních typů diferenciálních rovnic 1.řádu

4.1 Řešení základních typů diferenciálních rovnic 1.řádu 4. Řešení základních tpů diferenciálních rovnic.řádu 4..4 Určete řešení z() Cauchov úloh pro rovnici + = 0 vhovující počáteční podmínce z =. Po separaci proměnných v rovnici dostaneme rovnici = d a po

Více

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Taylorův polynom Program Primitivní

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

Lineární algebra : Metrická geometrie

Lineární algebra : Metrická geometrie Lineární algebra : Metrická geometrie (16. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 6. května 2014, 10:42 1 2 Úvod Zatím jsme se lineární geometrii věnovali v kapitole o lineárních

Více

y = 1 x (y2 y), dy dx = 1 x (y2 y) dy y 2 = dx dy y 2 y y(y 4) = A y + B 5 = A(y 1) + By, tj. A = 1, B = 1. dy y 1

y = 1 x (y2 y), dy dx = 1 x (y2 y) dy y 2 = dx dy y 2 y y(y 4) = A y + B 5 = A(y 1) + By, tj. A = 1, B = 1. dy y 1 ODR - řešené příkla 20 5 ANALYTICKÉ A NUMERICKÉ METODY ŘEŠENÍ ODR A. Analtické meto řešení Vzorové příkla: 5.. Příklad. Řešte diferenciální rovnici = 2. Řešení: Přepišme danou rovnici na tvar = (2 ), což

Více

3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost

3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost 3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Obrázek 5: Vektor w je lineární kombinací vektorů u a v. Vektory u, v a w jsou lineárně závislé. Obrázek 6: Vektor q je lineární

Více

Věta o dělení polynomů se zbytkem

Věta o dělení polynomů se zbytkem Věta o dělení polynomů se zbytkem Věta. Nechť R je okruh, f, g R[x], přičemž vedoucí koeficient polynomu g 0 je jednotka okruhu R. Pak existuje jediná dvojice polynomů q, r R[x] taková, že st(r) < st(g)

Více

Diferenciální rovnice a dynamické modely

Diferenciální rovnice a dynamické modely Diferenciální rovnice a namické modely Robert Mařík 31. srpna 2009 c Robert Mařík, 2009 G. Galilei: Velkou knihu příro mohou číst jen ti, kteří znají jazyk, jímž je tato kniha napsána. A tímto jazykem

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Petr Liška Masarykova univerzita 18.9.2014 Matice a vektory Matice Matice typu m n je pravoúhlé (nebo obdélníkové) schéma, které má m řádků a n

Více

EUKLIDOVSKÉ PROSTORY

EUKLIDOVSKÉ PROSTORY EUKLIDOVSKÉ PROSTORY Necht L je lineární vektorový prostor nad tělesem reálných čísel R. Zobrazení (.,.) : L L R splňující vlastnosti 1. (x, x) 0 x L, (x, x) = 0 x = 0, 2. (x, y) = (y, x) x, y L, 3. (λx,

Více

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová.

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová. [1] Terminologie [2] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová matice.

Více

Matematika 4 FSV UK, LS Miroslav Zelený

Matematika 4 FSV UK, LS Miroslav Zelený Matematika 4 FSV UK, LS 2017-18 Miroslav Zelený 13. Diferenční rovnice 14. Diferenciální rovnice se separovanými prom. 15. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu 16. Lineární diferenciální rovnice

Více

6 Skalární součin. u v = (u 1 v 1 ) 2 +(u 2 v 2 ) 2 +(u 3 v 3 ) 2

6 Skalární součin. u v = (u 1 v 1 ) 2 +(u 2 v 2 ) 2 +(u 3 v 3 ) 2 6 Skalární součin Skalární součin 1 je operace, která dvěma vektorům (je to tedy binární operace) přiřazuje skalár (v našem případě jde o reálné číslo, obecně se jedná o prvek nějakého tělesa T ). Dovoluje

Více

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ VÝPOČET PEIÁLNÍH PRIMITIVNÍH FUNKÍ Obecně nelze zadat algoritmus, který by vždy vedl k výpočtu primitivní funkce. Nicméně eistují jisté třídy funkcí, pro které eistuje algoritmus, který vždy vede k výpočtu

Více

Operace s maticemi. 19. února 2018

Operace s maticemi. 19. února 2018 Operace s maticemi Přednáška druhá 19. února 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice (opakování) 3 Regulární matice 4 Inverzní matice 5 Determinant matice Matice Definice (Matice). Reálná matice

Více

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo 0. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo (PEF PaA) Petr Gurka aktualizováno 9. prosince 202 Obsah Základní pojmy. Motivace.................................2 Aritmetický vektorový

Více

Řešíme tedy soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. 2a + b = 3, 6a + b = 27,

Řešíme tedy soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. 2a + b = 3, 6a + b = 27, Přijímací řízení 2015/16 Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Navazující magisterské studium, obor Aplikovaná matematika (1. červen 2016) Příklad 1 Určete taková a, b R, aby funkce f()

Více

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých mocnin). Rozhodněte o definitnosti kvadratické formy κ(x).

vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých mocnin). Rozhodněte o definitnosti kvadratické formy κ(x). Řešené příklady z lineární algebry - část 6 Typové příklady s řešením Příklad 6.: Kvadratickou formu κ(x) = x x 6x 6x x + 8x x 8x x vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých

Více

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace Vektory a matice Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Vektory Základní pojmy a operace Lineární závislost a nezávislost vektorů 2 Matice Základní pojmy, druhy matic Operace s maticemi

Více

Q(y) dy = P(x) dx + C.

Q(y) dy = P(x) dx + C. Cíle Naše nejbližší cíle spočívají v odpovědích na základní otázky, které si klademe v souvislosti s diferenciálními rovnicemi: 1. Má rovnice řešení? 2. Kolik je řešení a jakého jsou typu? 3. Jak se tato

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory 5 Vlastní čísla a vlastní vektor Poznámka: Je-li A : V V lineární zobrazení z prostoru V do prostoru V někd se takové zobrazení nazývá lineárním operátorem, pak je přirozeným požadavkem najít takovou bázi

Více

Goniometrické rovnice

Goniometrické rovnice Goniometrické rovnice Funkce Existují čtyři goniometrické funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens. Výraz číslo, ze kterého je daná funkce v obecném tvaru je to x se nazývá argument. Argument může u

Více