1 Integrální počet. 1.1 Neurčitý integrál. 1.2 Metody výpočtů neurčitých integrálů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Integrální počet. 1.1 Neurčitý integrál. 1.2 Metody výpočtů neurčitých integrálů"

Transkript

1 Integrální počet. Neurčitý integrál Neurčitým integrálem k dané funkci f() nazýváme takovou funkci F (), pro kterou platí, že f() = F (). Neboli integrálem funkce f() je taková funkce F (), ze které bychom derivací dostali původní funkci f(). Vzhledem k tomu, že funkce f() je ve svém významu derivací funkce F () a vzpomeneme-li si, že derivací konstanty dostaneme vždy nulu, pak je třeba vždy během integrace k funkci F () i přičíst ještě tzv. integrační konstantu C. Celý proces integrace pak značíme: f() d = F () + C Význam integrační konstanty můžeme ilustrovat např. na Obrázku, kde jsou vyobrazeny primitivní funkce F () k funkci f() = sin s různými hodnotami integračních konstant C. Z obrázku je patrné, že derivací primitivní funkce F () s různými integračními konstantami obdržíme vždy totožnou funkci f(). ii Obrázek : Význam primitivní funkce F () s různou integrační konstantou C. Všechny zobrazené funkce F () + C mají stejnou derivaci ve všech svých bodech (např. v bodech 0 a ) a proto jsou primitivními funkcemi jediné funkce f() a platí f() d = F () + C.. Metody výpočtů neurčitých integrálů.. Přímá integrace funkcí Podobně jako derivace elementárních funkcí jsou tabelované některé integrály elementárních funkcí. Uvádíme zde jejich přehled: konst. d = konst. + C i Někdy taktéž nazývanou primitivní funkcí. ii Derivace f() je totiž vlastně směrnicí F () + C v každém jejím bodě.

2 n d = n+ n + + C pro n d = ln + C e d = e + C a d = a ln a + C pro a > 0 sin d = cos + C cos d = sin + C cos sin d = tan + C d = cot + C Ne každá funkce je ale funkcí elementární a velmi často se setkáme s funkcemi, které jsou součtem/rozdílem, součinem nebo podílem více funkcí. Označíme-li f() a g() funkce a F () a G() jejich primitivní funkce a c libovolnou konstantu, pak platí pro součet a rozdíl integrálů, podobně jako u derivací: c f() d = c f() d = c F () + C () (f() ± g()) d = f() d ± g() d = F () ± G() + C () Součin funkcí se integruje speciálními metodami, které zmíníme níže, podobně je tomu u podílu. Pouze ve speciálním případě, kdy je čitatel zlomku, který integrujeme derivací jmenovatele, tedy integrujeme-li podíl typu f () f(), pak platí: f () d = ln f() + C () f() Nyní přistoupíme k několika řešeným příkladům, které využívají k integraci funkcí výše uvedené vztahy. Příklad. Vypočítejme integrál ( ) + + d Řešení. Jedná se o integrál ze součtu několika elementárních funkcí, které lze upravit na mocninný tvar. S využitím vztahu () máme pak: ( ) + + d = d + d + d = d + d + d Tyto integrály již lze integrovat pomocí pravidla n d = n+ n+ + C:

3 d + d + d = Výsledek pak již pouze upravíme na estetický tvar: + 6 Příklad. Vypočítejme integrál C = C = C d Řešení. Výše uvedený integrál je sice podílem funkcí, nicméně, je snadné jej převodem na mocninný tvar a následným dělením převést na rozdíl tabulkových integrálů: 6 + C ( ) d = d = d d = + + +C = + C Příklad. Vypočítejme integrál ( + ) ( + ) d Řešení. Jedná se o integrál ze součinu dvou funkcí. Takový integrál by se ad hoc řešil velmi těžko. Práci si však značně usnadníme roznásobením závorek a úpravou na mocninný tvar: ( +) ( +) d = ( + + +) d = ( +) d = ( +) d Takový integrál již lehce spočítáme jako integrál součtu dvou elementárních funkcí: ( + ) d = d + Příklad. Vypočítejme integrál ( + + d = C = + + C = + + C + cos Řešení. Uvedený integrál vypadá poměrně nepříjemně, vzhledem k odmocnině z trojčlenu v čitateli zlomku. Nicméně, pokud si všimneme, že pod odmocninou máme klasický vzorec pro druhou mocninu dvojčlenu, konkrétně + + = ( + ), je již následná úprava na součet elementárních funkcí přímočará: ( ) + + ( ) ( + + cos d = ) ( + + cos d = ( ) = + + cos d = d + Tyto integrály jsou již tabulkové a je snadné je vypočítat: ) d d + cos d ) + cos d = d + d + cos d = ln + + sin + C = ln + sin + C

4 Příklad. Vypočítejme integrál tan d Řešení. Přestože se jedná o integrál z elementární funkce, není jeho integrace zcela elementární záležitostí. Využijeme však faktu, že funkce tan je definovaná pomocí funkcí sinus a kosinus. Převedeme tak integrál na podíl dvou funkcí: tan d = sin cos d Na první pohled to nevypadá jako velký pokrok, nicméně, vzpomeneme-li si na derivace elementárních funkcí a vezmeme-li v úvahu platnost vztahu (), můžeme dojít k překvapivě přímočarému řešení. Derivací funkce cos je funkce sin. A pokud je čitatel integrovaného zlomku roven derivaci jmenovatele, pak je integrál jednoduše vypočitatelný dle (). Proto si v čitateli vyrobíme funkci sin a dále integrujeme: sin cos d = Příklad 6. Vypočítejme integrál sin cos + cos d d = ln cos + C Řešení. Integrál je nejprve třeba upravit na takový tvar, abychom mohli využít pravidla pro integrování elementárních goniometrických funkcí. Využijeme vlastnosti cos = cos sin a rovněž sin + cos = a zlomek v integrálu upravíme: + cos d = + cos sin d = cos d Tento integrál je již tabulkový a snadno jej vypočteme: cos d = cos d = tan + C Příklad 7. Vypočítejme integrál e e d Řešení. Jedná se o integrál z podílu funkcí, který by se těžko přímo integroval. Pokusíme se ale o rozklad kvadratického dvojčlenu v čitateli a zlomek tak upravíme: e (e e d = + ) (e ) e d = (e + ) d Tento integrál je již součtem elementárních integrálů: (e + ) d = e d + d = e + + C.. Metoda integrace per partes V případě, že máme vypočítat integrál, který je součinem dvou funkcí, který nelze vhodně upravit na tabulkové integrály uvedené v předchozím tetu, je v mnohých případech výhodně použít metodu integrace per partes.

5 Tato metoda integrace využívá de facto integrované formy vztahu pro derivaci součinu. Pro připomenutí, pro derivaci součinu dvou funkcí u() a v() platí (u() v()) = u () v() + u() v (). Zintegrujeme-li tento vztah, máme z (u() v()) nederivovaný součin u() v() a můžeme psát: u() v() = u () v() d + u() v () d Pro výpočet integrálu ze součinu funkcí tak můžeme odvodit totožné vztahy: u () v() d = u() v() u() v () d u() v () d = u() v() u () v() d () Může se zdát, že se jedná o převod integrálu na jiný integrál. Je tomu tak. V původním integrálu ze součinu dvou funkcí si vždy zvolíme jednu funkci, kterou prohlásíme za derivaci u () (nebo v ()), kterou musíme umět integrovat a druhou v() (nebo u()) kterou musíme umět derivovat. iii Volíme tyto funkce tak, abychom po úpravě obdrželi jednodušší integrál. Jak vhodně tyto funkce volit si ukážeme na následujících příkladech a následně se pokusíme o vyslovení několika pravidel, která by nám mohla pomoci s výpočty integrálů pomocí této metody. Je ještě nutné podotknout, že metoda per partes se při výpočtu při mnoha případech používá i opakovaně. Příklad 8. Vypočítejme integrál e d Řešení. Jedná se o integrál, který ani sebelepší úpravou nemůžeme převést na integrál tabulkový. Jedná se ale evidentně o součin dvou funkcí. Využijeme proto metody integrace per partes. Máme součin dvou funkcí a e. Jednu z nich musíme zvolit jako derivaci a druhou jako funkci nederivovanou. Vzhledem k tomu, že ve vztahu () je na pravé straně integrál z funkcí se zaměněnou derivací, zvolíme v původním integrálu funkce u() a v () tak, aby integrál ze součinu u () v() byl jednodušší. Toho docílíme tak, že jako nederivovanou funkci u() zvolíme funkci, protože její derivace je rovna jedničce a z integrálu na pravé straně tak zmizí. Jako funkci v () zvolíme e, funkce v() na pravé straně () pak bude v() = v () d = e d = e. Celý tento proces zapíšeme takto: u() e v () u() = u d = () = v () = e v() = e = e u() v() u () e v() Vidíme, že se nám původní integrál zjednodušil na prostý součin e a tabulkový integrál z funkce e. Tento výraz už jen zintegrujeme a upravíme: e e d = e e + C d Příklad 9. Vypočítejme integrál ( + ) cos d Řešení. Opět se jedná o integrál, který je součinem funkcí a nelze jej upravit na integrály z elementárních funkcí. Využijeme proto metodu per partes. Jedná se o součet polynomu a goniometrické funkce. Derivací polynomu obdržíme polynom o stupeň nižší. Dvojnásobnou derivací polynomu bychom tak mohli obdržet v upraveném integrálu () pouze goniometrickou funkci. To iii To nebývá problém.

6 znamená dvojnásobné využití metody per partes. Zvolíme si tedy polynom + jako nederivovanou funkci u(), její derivace u () =. Naopak jako derivovanou funkci v () = cos, potom v() = cos d = sin. Celý proces prvního kroku tak můžeme zapsat jako: ( + ) cos }{{ } u() v () u() = d = + v () = cos u () = v() = sin = ( + ) sin u() v() u () sin v() d Na integrál na pravé straně pak ještě jednou uplatníme metodu per partes a tak se zbavíme výrazu před goniometrickou funkcí v integrálu. Zvolíme-li tedy znovu u() =, pak je u () = a podobně zvolíme v () = sin a pak v() = sin d = cos. Můžeme tak psát: ( + ) sin u() sin v () = ( + ) sin ( cos ) u() v() u() = u d = () = v () = sin v() = cos = d u () Tím jsme obdrželi elementární integrál a výsledek již jen upravíme: ( cos ) v() ( ( +) sin ( cos ) ) ( cos ) d = ( +) sin + cos cos d = = ( + ) sin + cos sin + C = ( ) sin + cos + C Abychom nemuseli vždy složitě vymýšlet, kterou funkci během integrace per partes zvolit jako derivovanou a kterou jako nederivovanou, je možné shrnout jednotlivé případy, se kterými se pravděpodobně setkáme, do následující tabulky: iv Tabulka : Volba funkce u() a v () pro různé typy součinů funkcí. Integrovaná funkce u() v () P () e P () e P () sin P () sin P () cos P () cos P () ln ln P () Příklad 0. Vypočítejme integrál ln d Řešení. Jedná se o integrál ze součinu polynomu a přirozeného logaritmu a proto využijeme nápovědy z Tabulky a jako funkci u() zvolíme ln, pak její derivace u () je derivací složené(!) funkce, tedy u () = ln. Za funkci v () zvolíme a tedy v() = d =. Pomocí () tak obdržíme: iv P () je obecně polynom. 6

7 ln u() = ln d = u () = ln v () = v() = = ln ln d = ln Jak je vidět, tak výsledek obsahuje znovu integrál, který je součinem dvou funkcí, z čehož jedna je přirozený logaritmus (tentokráte již ne v mocnině) a polynom. Použijeme tedy ještě jednou metodu per partes se stejnou taktikou jako v prvním kroku: ln ln d = = ln u() = ln u () = v () = v() = = ln ( ln ) d = ln ) (ln d = ln + + C ln d Příklad. Vypočítejme integrál ( + )e d Řešení. Jedná se o integrál ze součinu polynomu a eponenciální funkce. Proto použijeme metodu per partes a to tak, že jako nederivovanou funkci zvolíme u() = + a jako derivovanou v () = e (dle Tabulky ). Dostaneme tak rozvoj: ( + )e u() = d = + u () = v () = e v() = e = ( + )e e d Vidíme, že došlo ke zjednodušení polynomu v integrálu o jeden stupeň. Použijeme tedy ještě jednou metodu per partes a to se stejnou taktikou, kterou již znázorníme jen matematickou symbolikou: ( + )e e u() = u d = () = v () = e v() = e = ( + )e ( e ) e d = = ( + )e e + e d = ( + )e e + e + C = ( + )e + C.. Metoda integrace substitucí Metoda integrace substitucí se s výhodou využívá, má-li funkce, která má být integrována, neelementární argument. Tedy např. v případě funkce f() = e je argument eponenciály z hlediska výpočtu integrálu elementární. Nicméně, již pro funkci f() = e + argument + není z hlediska integrace elementární a je třeba jej nahradit elementárním argumentem novou proměnnou. Postup výpočtu substitucí využívá věty o derivaci složené funkce. Připomeňme, že funkce f(g()) má derivaci (f(g())) = f (g()) g (). Označíme-li primitivní funkci f(g()) jako F (g()), pak můžeme psát (F (g())) = F (g()) g () = f(g()) g (). Integrací této relace obdržíme: f(g()) g () d = F (g()) + C Zavedeme-li za argument funkce f, tedy za g() novou proměnnou t a za g () d analogicky dt, pak dostaneme integrál z elementární funkce z nové proměnné t: 7

8 f(g()) g () d = f(t) dt f(t) dt = F (g()) +C () F (t) Je třeba podotknout, že v novém integrálu f(t) dt se po substituci nesmí vyskytovat žádná původní proměnná, tedy nový integrál musí představovat integrál pouze z funkce obsahující proměnnou t a nikoliv! Postup bude nejlepší ilustrovat na příkladu: Příklad. Vypočítejme integrál sin( π) d Řešení. Vidíme, že v integrálu je vyskytuje znepříjemňující argument π, který nám nedovoluje počítat integrál jako klasický tabulkový. Zvolíme proto tento argument jako novou proměnnou. Tedy položíme g() = π = t. V integrálu () je vidět, že nová integrační proměnná dt se vypočte jako dt = g () d. Derivace g () je g () = ( π) =. Proto vidíme, že dt = d a tedy v původním integrálu můžeme d nahradit dt. Tak původní integrál přejde na elementární integrál z proměnné t: π = t sin( π) d = dt = d dt = ( π) d d = dt = sin t dt = sin t dt To je již integrál z elementární funkce. Je ale třeba po provedení integrace znovu dosadit za t původní proměnnou, tedy provést transformaci t = π. Výsledný integrál je pak: sin t dt = cos t + C = cos( π) + C Příklad. Vypočítejme integrál e Řešení. Snadno nahlédneme, že eponenciální funkce obsahuje z hlediska integrace nepříjemný argument. Budeme se tedy snažit tohoto argumentu zbavit. Provedeme to tak, že zavedeme novou proměnnou t =. V takovém případě bude dt = ( ) d, tedy po úpravě dt = d. Z tohoto výrazu vyjádříme d, což vede k výrazu d = dt. Dosazením do původního integrálu v obdržíme: e d = = t dt = ( ) / d = dt = d d = dt ( e t ) / dt = Všimněme si, prosím, že po vhodné substituci dojde k transformaci veškerých proměnných na novou proměnnou t. Úpravu výrazu, který obsahoval obě proměnné jsme uzavřeli do lomených závorek, vzhledem k tomu, že se nejedná o korektní matematický výraz. Nyní už pokračujeme přímočarou integrací podle t a nahrazením proměnné t zpět výrazem t = : e t dt = et + C = e + C Příklad. Vypočítejme integrál cos sin v Po dosazení uvádíme integrál v uvozovkách, protože není v korektním tvaru jsou v něm jak proměnné, tak proměnné t, což je nepřípustné! d e t dt 8

9 Řešení. Jedná se o integrál z podílu dvou goniometrických funkcí. Ve jmenovateli se však vyskytuje funkce sinus ve čtvrté mocnině, což je neintegrovatelný výraz. Využijeme proto metodu substituce, ve které provedeme transformaci sin = t. V takovém případě nabude integrál po substituci tvaru: cos sin d = sin = t dt = (sin) d = dt = cos d d = cos dt / cos t / cos dt = t dt Tento integrál je již tabulkový a lze jej po úpravě na mocninný tvar snadno integrovat. Nakonec opět provedeme zpět transformaci t = sin na původní proměnnou : t dt = t dt = t + C = t + C = sin + C Příklad. Vypočítejme integrál d + 6 d Řešení. Integrál před výpočtem upravíme tak, že ve jmenovateli integrovaného zlomku upravíme vzorec pro třetí mocninu dvojčlenu + 6 = ( ) a konstantu z čitatele vytkneme před integrál, obdržíme tak: d + 6 d = ( ) d Tento integrál budeme řešit metodou substituce. Ve jmenovateli zlomku, který máme integrovat je třetí mocnina výrazu, proto za vhodnou substituci zvolíme t =. Provedeme-li transformaci proměnných, jak je obvyklé, obdržíme integrál: ( ) d = = t dt = ( ) d dt = d d = dt = / ( t ) / dt = t dt To je již elementární integrál, který upravíme na mocninný tvar a integrujeme. Nakonec provedeme zpětnou transformaci proměnných t = a obdržíme výsledek. t dt = t dt = t + C = t + C = ( ) + C. Příklady k procvičení neurčitého integrálu. Vypočtete následující integrály: (a) (b) (c) ( + ) d + d sin sin cos ] C ] + C d cos + C] 9

10 (d) (e) (f) d 0 d ln 0 ] + d ] 8 + C ln + C ] (g) cot d ln sin + C] (h) + d. Vypočtete následující integrály metodou per partes: ( + ) ] ln + C (a) ( ) sin d sin cos + cos + C] (b) (c) (d) (e) (f) ( ) e d + ln d 6 ln + e ( + ) + C ] ln 8 ] + C sin + cos d ( + ) sin + ( ) cos + C] 0 ln 0 d ln d 0 ] 0 ln C ( ln ) + C ] (g) cos d sin + cos 6 sin 6 cos + C ] (h) ( ) e d e ( + ) + C ]. Vypočtete následující integrály metodou substituce: (a) e d ] e + C 0

11 (b) (c) e 7 e + 7 d sin cos d 7 ln e ] C ] cos + C (d) ( ) sin( ) d cos( ) + C ] (e) (f) (g) d 6 ] ( ) 7 + C 6 ( 7) 0 d e sin cos d ] 77 ( 7) + C e sin + C ] (h) ] + d + + C. Vypočtete následující integrály vhodným postupem: (a) (b) sin( ) d e ( ) d sin( ) ] cos( ) + C e + C ] (c) tan + cot d ln sin ln cos + C] (d) (e) (f) tan d 8 cos 8 d ln d ] + tan + ln cos + C sin(8) + 8 cos(8) + C ] ] 8 ( ln ln ) + C

12 . Určitý integrál Význam určitého integrálu dané funkce f() v intervalu od a do b ilustruje Obrázek. Je zde patrné, že určitým integrálem z funkce f() na intervalu od a do b rozumíme plochu pod grafem této funkce. vi Výpočet určitého integrálu je jednoduchý. Nejprve určíme primitivní funkci F () k funkci f() a určitý integrál na intervalu (a; b) je pak roven rozdílu funkčních hodnot F (b) F (a). Zapsáno rovnicí: b a f() d = F ()] b a = F (b) F (a) (6) Obrázek : Význam určitého integrálu funkce f() od a do b. Spojitost s primitivní funkcí a jejími hodnotami je znázorněna vpravo. Výpočet určitého integrálu tedy provedeme tak, že si nejdříve určíme primitivní funkci F () k zadané funkci f(), do funkce F () si pak dosadíme horní mez b a dolní mez a a tyto funkční hodnoty od sebe odečteme a obdržíme kýžený výsledek určitého integrálu. Pro ilustraci uvedeme několik příkladů. Podmínkou je, že funkce musí být na celém intervalu (a; b) definována! V opačném případě určitý integrál neeistuje. Příklad 6. Vypočítejme určitý integrál ( ) d Řešení. Funkcí, kterou máme integrovat je f() =. Podle pravidel pro integrování, která jsme uvedli výše tuto funkci zintegrujeme. Obdržíme tak F () = ( ) d =. Do této primitivní funkce dosadíme hodnoty horní meze b = a dolní meze a = a podle vztahu (6) dostaneme přímočaře výsledek: vi Je na místě podotknout, že plochu pod osou integrál bere jako zápornou a plochu nad osou jako kladnou.

13 ] ( ( ) ) d = = F ()] b F (b) a Příklad 7. Vypočítejme určitý integrál ( ) + d ( () ) () } {{ } F (a) Řešení. Určíme nejprve primitivní funkci k funkci f() = +. Upravíme si první sčítanec na mocninný tvar a integrujeme. Následně dosadíme integrační meze a určitý integrál vyčíslíme: ( ) + d = ( ) = + ln Příklad 8. Vypočítejme určitý integrál ( ) + ( 7 + ln d = ) = + ln ] + ln Řešení. Jedná se o integrál, který budeme řešit substituční metodou. Položíme t =. Postup je identický s integrací jako u neurčitého integrálu. Výhodou však je, že nemusíme funkci zpět z proměnné t transformovat do, pokud při substituci transformujeme integrační meze (které jsou uvedeny pro proměnnou ) také do proměnné t. V našem případě, jak jsme již řekli, použijeme substituci t =, proto integrační mez přejde na t = = (tedy ) a obdobně 7. Pak můžeme k výpočtu hodnot primitivní funkce použít přímo proměnné t. Substitucí tedy obdržíme (včetně integračních mezí): 7 = = t dt = ( ) d dt = d d = dt 7 = / = 6 = / t dt = t Tento integrál integrujeme a po integraci podle t můžeme přímo dosadit transformované integrační meze: Příklad 9. Vypočítejme určitý integrál π t = ln t ] = (ln ln ) = ln π cos d Řešení. Jedná se o integrál, jehož primitivní funkci F () k funkci f() = cos budeme hledat metodou per partes. Nejprve si touto metodou vypočteme primitivní funkci F (): u() = u F () = f() d = cos d = () = v () = cos v() = sin = = sin sin d = sin + cos

14 Pro určitý integrál ale platí b a f() d = F ()]b a = F (b) F (a) a máme-li zjištěnu primitivní funkci F (), můžeme rovnou do tohoto vztahu vypočtenou primitivní funkci vložit, dosadit integrační meze a počítat: π π cos d = sin + cos ] π π = ( π ( π ) ( π )) sin + cos (π sin(π)+cos(π)) = + π. Příklady k procvičení určitého integrálu. Vypočítejte neurčité integrály vhodnými metodami: (a) (b) (c) (d) (e) e 6 0 d + d ] 9 0 ] e + 00 d 99 + e ee ] + 9 d ] 9 ln ( ) ( ) ( ) d 6]. Vypočítejte neurčité integrály vhodnými metodami: (a) (b) (c) (d) (e) 0 0 e d π 0 0 ] (e ) sin cos d ] sin(π π) d + d ] π 7 d 6 ln ] 9 (6 ] )

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce Neurčitý integrál Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah Primitivní funkce, neurčitý integrál Základní vlastnosti a vzorce Základní integrační metody Úpravy integrandu Integrace racionálních

Více

= 0,1 1,3. je oblast ohraničená přímkami =, =, =0 :0 1, : =2, =, =1

= 0,1 1,3. je oblast ohraničená přímkami =, =, =0 :0 1, : =2, =, =1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad 1 Vypočtěte integrály a) b) c) d) e) f) g) h) i) j),, = 0,1 1,3 je oblast ohraničená přímkami =,=,=0 1+, :=0,=1,=1,= +3, :=0,=,=0,=1 sin+, 3,,,, :=0,=,= : + 4 : =4+,+3=0

Více

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +,

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +, Příklad Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: a) =, 0= b) =, = c) =2, = d) =2, 0= e) =, 0= f) 2 =0, = g) + =0, h) =, = 2 = i) =, 0= j) sin+cos=0,

Více

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx.

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx. Neurčitý integrál arcsin. Integrál najdeme integrací per partes. Pomocí této metody dostaneme arcsin = arcsin 4 = arcsin + 4 + C, (,. ln + 4 ln + 9. Tento integrál lze převést substitucí ln = y na integrál

Více

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH CVIČENÍ Č. Ing. Petra Schreiberová, Ph.D. Ostrava 0 Ing. Petra Schreiberová, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická

Více

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 "

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad Nalezněte pomocí Laplaceovy transformace řešení dané Cauchyho úlohy lineární diferenciální rovnice prvního řádu s konstantními koeficienty v intervalu 0,, které vyhovuje

Více

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ VÝPOČET PEIÁLNÍH PRIMITIVNÍH FUNKÍ Obecně nelze zadat algoritmus, který by vždy vedl k výpočtu primitivní funkce. Nicméně eistují jisté třídy funkcí, pro které eistuje algoritmus, který vždy vede k výpočtu

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3 Příklad 1 Zjistěte, zda jsou dané funkce sudé nebo liché, případně ani sudé ani liché: a) =ln b) = c) = d) =4 +1 e) =sin cos f) =sin3+ cos+ Poznámka Všechny tyto úlohy řešíme tak, že argument funkce nahradíme

Více

Diferenciální rovnice 1

Diferenciální rovnice 1 Diferenciální rovnice 1 Základní pojmy Diferenciální rovnice n-tého řádu v implicitním tvaru je obecně rovnice ve tvaru,,,, = Řád diferenciální rovnice odpovídá nejvyššímu stupni derivace v rovnici použitému.

Více

II. 3. Speciální integrační metody

II. 3. Speciální integrační metody 48 II. Integrální počet funkcí jedné proměnné II.. Speciální integrační metody Integrály typu f ( x, r x, r x,..., r k x ), tj. integrály obsahující proměnnou x pod odmocninou, kde k N a r,..., r k jsou

Více

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Neurčitý integrál 2/14 Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f (x) x I nazýváme primitivní

Více

V exponenciální rovnici se proměnná vyskytuje v exponentu. Obecně bychom mohli exponenciální rovnici zapsat takto:

V exponenciální rovnici se proměnná vyskytuje v exponentu. Obecně bychom mohli exponenciální rovnici zapsat takto: Eponenciální rovnice V eponenciální rovnici se proměnná vyskytuje v eponentu. Obecně bychom mohli eponenciální rovnici zapsat takto: a ( ) f ( ) f kde a > 0, b > 0 b Příkladem velmi jednoduché eponenciální

Více

Integrální počet - I. část (neurčitý integrál a základní integrační metody)

Integrální počet - I. část (neurčitý integrál a základní integrační metody) Integrální počet - I. část (neurčitý integrál a základní integrační metody) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 6. přednáška z AMA Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) / 23 Obsah

Více

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, E-sbírka příkladů Seminář z matematiky Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, Pavla Pavlíková Obsah 1 Úpravy výrazů................................................................

Více

Seznámíte se s principem integrace metodou per partes a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace metodou per partes a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. .. Integrace metodou per partes.. Integrace metodou per partes Průvodce studiem V předcházející kapitole jsme poznali, že integrování součtu funkcí lze provést jednoduše, známe-li integrály jednotlivých

Více

Neurčitý integrál. Robert Mařík. 4. března 2012

Neurčitý integrál. Robert Mařík. 4. března 2012 Neurčitý integrál Robert Mařík 4. března 0 V tomto souboru jsou vysvětleny a na příkladech s postupným řešením demonstrovány základní integrační metody. Ikonka za integrálem načte integrál do online aplikace

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Integrální počet VY_32_INOVACE_M0308. Matematika

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Integrální počet VY_32_INOVACE_M0308. Matematika Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 0 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ..07/.5.00/3.0 Zlepšení podmínek pro

Více

Kapitola 7: Integrál. 1/17

Kapitola 7: Integrál. 1/17 Kapitola 7: Integrál. 1/17 Neurčitý integrál - Motivační příklad 2/17 Příklad: Necht se bod pohybuje po přímce rychlostí a) v(t) = 3 [m/s] (rovnoměrný přímočarý pohyb), b) v(t) = 2t [m/s] (rovnoměrně zrychlený

Více

Jednoduchá exponenciální rovnice

Jednoduchá exponenciální rovnice Jednoduchá exponenciální rovnice Z běžné rovnice se exponenciální stává, pokud obsahuje proměnnou v exponentu. Obecně bychom mohli exponenciální rovnici zapsat takto: a f(x) = b g(x), kde a, b > 0. Typickým

Více

Limita ve vlastním bodě

Limita ve vlastním bodě Výpočty it Definice (a případné věty) jsou z knihy [] příklady z [] [] a []. Počítám u zkoušky dvacátou itu hlavu mám dávno už do čista vymytu papír se značkami skvěje z čela mi pot v proudech leje než

Více

Kapitola 7: Integrál.

Kapitola 7: Integrál. Kapitola 7: Integrál. Neurčitý integrál. Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f(x) x I nazýváme primitivní funkcí k funkci

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala Matematická analýza ve Vesmíru Jiří Bouchala Katedra aplikované matematiky jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala - p. 1/19 typu: m x (sin x, cos x) R(x, ax +...)dx. Matematická analýza ve Vesmíru.

Více

Metody výpočtu limit funkcí a posloupností

Metody výpočtu limit funkcí a posloupností Metody výpočtu limit funkcí a posloupností Martina Šimůnková, 6. listopadu 205 Učební tet k předmětu Matematická analýza pro studenty FP TUL Značení a terminologie R značí množinu reálných čísel, rozšířenou

Více

F (x) = f(x). Je-li funkce f spojitá na intervalu I, pak existuje k funkci f primitivní funkce na intervalu I.

F (x) = f(x). Je-li funkce f spojitá na intervalu I, pak existuje k funkci f primitivní funkce na intervalu I. KAPITOLA 7: 7. Úvod Primitivní funkce [MA-6:P7.] Definice: Funkce F je primitivní funkcí k funkci f na intervalu I, jestliže pro každé I eistuje F a platí F f. Poznámky: Obsahuje-li I některý z krajních

Více

Úvod. Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali

Úvod. Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali NEURČITÝ INTEGRÁL Úvod Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali Umět pracovat s integrálním počtem Je důležité pro

Více

Obyčejné diferenciální rovnice

Obyčejné diferenciální rovnice Obyčejné diferenciální rovnice Petra Schreiberová, Petr Volný Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS Katedra matematiky, FAST Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava Ostrava 2019 OBSAH

Více

1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a

1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a . Řešené úlohy Příklad. (separace proměnných). Řešte počáteční úlohu y 2 + yy ( 2 ) = 0, y(0) = 2. Řešení. Rovnici přepíšeme do tvaru y 2 = yy ( 2 ) y = y2 y 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými

Více

Seznámíte se s pojmem primitivní funkce a neurčitý integrál funkce jedné proměnné.

Seznámíte se s pojmem primitivní funkce a neurčitý integrál funkce jedné proměnné. INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCÍ JEDNÉ PROMĚNNÉ NEURČITÝ INTEGRÁL NEURČITÝ INTEGRÁL Průvodce studiem V kapitole Diferenciální počet funkcí jedné proměnné jste se seznámili s derivováním funkcí Jestliže znáte derivace

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0 Příklad Určete obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: a) =0,=,= b) =4,=0 c) =,=,=3,=0 d) =+, =0 e) + )=,= f) = +4,+= g) =arcsin,=0,= h) =sin,=0, 0; i) =,=,=4,=0 j) =,= k) = 6,= +5 4 l) =4,+=5 m) = +

Více

Algebraické výrazy - řešené úlohy

Algebraické výrazy - řešené úlohy Algebraické výrazy - řešené úlohy Úloha č. 1 Určete jeho hodnotu pro =. Určete, pro kterou hodnotu proměnné je výraz roven nule. Za proměnnou dosadíme: = a vypočteme hodnotu výrazu. Nejprve zapíšeme rovnost,

Více

Diferenciální rovnice

Diferenciální rovnice Obyčejné diferenciální rovnice - studijní text pro cvičení v předmětu Matematika - 2. Studijní materiál byl připraven pracovníky katedry E. Novákovou, M. Hyánkovou a L. Průchou za podpory grantu IG ČVUT

Více

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 12. a) 3 +1)d. Vypočítejte určité integrály: b) 5sin 4 ) d. c) d. g) 3 d. h) tg d. k) 4 arctg 2 ) d.

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 12. a) 3 +1)d. Vypočítejte určité integrály: b) 5sin 4 ) d. c) d. g) 3 d. h) tg d. k) 4 arctg 2 ) d. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST Příklad Vypočítejte určité integrály: a) +)d b) 5sin) d c) d d) d e) d f) g) d d h) tgd i) d j) d k) arctg) d l) d m) sin d n) ) d o) p) q) r) s) d d ) d d d t) +d u) d v) d ŘEŠENÉ

Více

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Neurčitý integrál Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL 7 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL 7 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL 7 NEURČITÝ INTEGRÁL STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Typeset by L A TEX ε c Josef Daněček, Oldřich Dlouhý,

Více

Řešení 1a Budeme provádět úpravu rozšířením směřující k odstranění odmocniny v čitateli. =lim = 0

Řešení 1a Budeme provádět úpravu rozšířením směřující k odstranění odmocniny v čitateli. =lim = 0 Příklad Vypočítejte ity funkcí: a) b) c) d) Poznámka Po dosazení do všech těchto úloh dostaneme nedefinovaný výraz. Proto je třeba provést úpravy vedoucí k vykrácení a následně k výsledku. Řešení a Budeme

Více

Diferenciální rovnice separace proměnných verze 1.1

Diferenciální rovnice separace proměnných verze 1.1 Úvod Diferenciální rovnice separace proměnných verze. Následující tet popisuje řešení diferenciálních rovnic, konkrétně metodu separace proměnných. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT na

Více

Integrální počet funkcí jedné proměnné

Integrální počet funkcí jedné proměnné Integrální počet funkcí jedné proměnné V diferenciálním počtu jsme určovali derivaci funkce jedné proměnné a pomocí ní vyšetřovali řadu vlastností této funkce. Pro připomenutí: derivace má uplatnění tam,

Více

7B. Výpočet limit L Hospitalovo pravidlo

7B. Výpočet limit L Hospitalovo pravidlo 7B. Výpočet it L Hospitalovo pravidlo V prai často potřebujeme určit itu výrazů, které vzniknou operacemi nebo složením několika spojitých funkcí. Většinou pomohou pravidla typu ita součtu násobku, součinu,

Více

kuncova/, 2x + 3 (x 2)(x + 5) = A x 2 + B Přenásobením této rovnice (x 2)(x + 5) dostaneme rovnost

kuncova/, 2x + 3 (x 2)(x + 5) = A x 2 + B Přenásobením této rovnice (x 2)(x + 5) dostaneme rovnost . cvičení http://www.karlin.mff.cuni.cz/ kuncova/, kytaristka@gmail.com Příklady Najděte primitivní funkce k následujícím funkcím na maimální možné podmnožině reálných čísel a tuto množinu určete.. f()

Více

Pojem limity funkce charakterizuje chování funkce v blízkém okolí libovolného bodu, tedy i těch bodů, ve kterých funkce není definovaná. platí. < ε.

Pojem limity funkce charakterizuje chování funkce v blízkém okolí libovolného bodu, tedy i těch bodů, ve kterých funkce není definovaná. platí. < ε. LIMITA FUNKCE Pojem ity unkce charakterizuje chování unkce v blízkém okolí libovolného bodu, tedy i těch bodů, ve kterých unkce není deinovaná Zápis ( ) L Přesněji to vyjadřuje deinice: znamená, že pro

Více

M - Kvadratické rovnice a kvadratické nerovnice

M - Kvadratické rovnice a kvadratické nerovnice M - Kvadratické rovnice a kvadratické nerovnice Určeno jako učební tet pro studenty dálkového studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase.

Více

( ) ( ) Vzorce pro dvojnásobný úhel. π z hodnot goniometrických funkcí. Předpoklady: Začneme příkladem.

( ) ( ) Vzorce pro dvojnásobný úhel. π z hodnot goniometrických funkcí. Předpoklady: Začneme příkladem. Vzorce pro dvojnásobný úhel Předpoklady: 0 Začneme příkladem Př : Pomocí součtových vzorců odvoď vzorec pro sin x sin x sin x + x sin x cos x + cos x sin x sin x cos x Př : Pomocí součtových vzorců odvoď

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Z..07/..00/4.080 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IT

Více

Diferenciální rovnice 3

Diferenciální rovnice 3 Diferenciální rovnice 3 Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu Lineární diferenciální rovnice (dále jen LDR) n-tého řádu je rovnice tvaru + + + + = kde = je hledaná funkce, pravá strana a koeficienty

Více

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST 7 Příklad 1 a) Vypočtěte hmotnost oblasti ohraničené přímkami =1,=3,=1,= jestliže její hustota je dána funkcí 1,= ++1 b) Vypočtěte statický moment čtverce ohraničeného přímkami

Více

Parametrická rovnice přímky v rovině

Parametrická rovnice přímky v rovině Parametrická rovnice přímky v rovině Nechť je v kartézské soustavě souřadnic dána přímka AB. Nechť vektor u = B - A. Pak libovolný bod X[x; y] leží na přímce AB právě tehdy, když vektory u a X - A jsou

Více

1 Neurčitý integrál 1.1 NEURČITÝ INTEGRÁL

1 Neurčitý integrál 1.1 NEURČITÝ INTEGRÁL 1 Neurčitý integrál 1.1 NEURČITÝ INTEGRÁL V předchozím semestru jsme se seznámili s derivováním funkcí. Nyní se přesuneme k integrování funkce, což je vlastně zpětný proces k derivaci. Ukážeme si, jakým

Více

sin(x) x lim. pomocí mocninné řady pro funkci sin(x) se středem x 0 = 0. Víme, že ( ) k=0 e x2 dx.

sin(x) x lim. pomocí mocninné řady pro funkci sin(x) se středem x 0 = 0. Víme, že ( ) k=0 e x2 dx. Použití mocniných řad Nejprve si ukážeme dvě jednoduchá použití Taylorových řad. Příklad Spočtěte následující limitu: ( ) sin(x) lim. x x ( ) Najdeme lim sin(x) x x pomocí mocninné řady pro funkci sin(x)

Více

MATEMATIKA K ZÁKLADŮM FYZIKY 2 (prezenční studium) RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D.

MATEMATIKA K ZÁKLADŮM FYZIKY 2 (prezenční studium) RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D. MATEMATIKA K ZÁKLADŮM FYZIKY (prezenční studium) RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D. Hradec Králové 8 Obsah Komplení čísla 5. Algebraický, goniometrický a eponenciální tvar kompleního čísla 5. Moivreova věta, mocnina

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ Parametrické vyjádření přímky v rovině Máme přímku p v rovině určenou body A, B. Sestrojíme vektor u = B A. Pro bod B tím pádem platí: B = A + u. Je zřejmé,

Více

Obecnou definici vynecháme. Jednoduše řečeno: složenou funkci dostaneme, když dosadíme za argument funkci g. Potom y f g

Obecnou definici vynecháme. Jednoduše řečeno: složenou funkci dostaneme, když dosadíme za argument funkci g. Potom y f g Složená funkce Obecnou definici vynecháme Jednoduše řečeno: složenou funkci dostaneme, když do funkce y f dosadíme za argument funkci g Potom y f g Funkce f je vnější složka, funkce g vnitřní složka Pochopitelně

Více

7.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P7.1a]

7.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P7.1a] KAPITOLA 7: 7. Úvod Primitivní funkce [MA-8:P7.a] Definice: Funkce F je primitivní funkcí k funkci f na intervalu I, jestliže pro každé I eistuje F a platí F f. Poznámky: Obsahuje-li I některý z krajních

Více

Limita a spojitost LDF MENDELU

Limita a spojitost LDF MENDELU Limita a spojitost Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

I. 7. Diferenciál funkce a Taylorova věta

I. 7. Diferenciál funkce a Taylorova věta I. 7. Diferenciál funkce a Taylorova věta 343 I. 7. Diferenciál funkce a Taylorova věta Věta 26. Funkce f má v bodě x 0 diferenciál (je diferencovatelná v x 0 ) právě tehdy, když existuje vlastní derivace

Více

Pavel Kreml Jaroslav Vlček Petr Volný Jiří Krček Jiří Poláček

Pavel Kreml Jaroslav Vlček Petr Volný Jiří Krček Jiří Poláček VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA MATEMATIKA II Pavel Kreml Jaroslav Vlček Petr Volný Jiří Krček Jiří Poláček Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04..0/..5./006

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme řešit rovnici ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 1. Řešte v R rovnice: 8 3 5 5 2 8 =20+4 1 = + c) = f) +6 +8=4 g) h)

Příklad 1. Řešení 1a Máme řešit rovnici ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 1. Řešte v R rovnice: 8 3 5 5 2 8 =20+4 1 = + c) = f) +6 +8=4 g) h) Příklad Řešte v R rovnice: a) 8 3 5 5 2 8 =20+4 b) = + c) = d) = e) + =2 f) +6 +8=4 g) + =0 h) = Řešení a Máme řešit rovnici 8 3 5 5 2 8 =20+4 Zjevně jde o lineární rovnici o jedné neznámé. Nejprve roznásobíme

Více

8.1. Separovatelné rovnice

8.1. Separovatelné rovnice 8. Metody řešení diferenciálních rovnic 1. řádu Cíle V předchozí kapitole jsme poznali separovaný tvar diferenciální rovnice, který bezprostředně umožňuje nalézt řešení integrací. Eistuje široká skupina

Více

7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g), kde některá z jejich součástí

7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g), kde některá z jejich součástí 202-m3b2/cvic/7slf.tex 7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = fg, kde některá z jejich součástí může být funkcí více proměnných. Předpokládáme, že uvažujeme funkce, které mají

Více

Wolfram Alpha. v podobě html stránky, samotný výsledek je často doplněn o další informace (např. graf, jiné možné zobrazení výsledku a

Wolfram Alpha. v podobě html stránky, samotný výsledek je často doplněn o další informace (např. graf, jiné možné zobrazení výsledku a Wolfram Alpha jde o výpočetní prostředí z nejrůznějších oborů (matematika, fyzika, chemie, inženýrství... ) přístupné online: http://www.wolframalpha.com/ Jaké matematické výpočty Wolfram Alpha zvládá?

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Integrální počet VY_32_INOVACE_M0307. Matematika

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Integrální počet VY_32_INOVACE_M0307. Matematika Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 0 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ..07/.5.00/34.0 Zlepšení podmínek pro

Více

5.3. Implicitní funkce a její derivace

5.3. Implicitní funkce a její derivace Výklad Podívejme se na následující problém. Uvažujme množinu M bodů [x,y] R 2, které splňují rovnici F(x, y) = 0, M = {[x,y] D F F(x,y) = 0}, kde z = F(x,y) je nějaká funkce dvou proměnných. Je-li F(x,y)

Více

MATEMATIKA 1B ÚSTAV MATEMATIKY

MATEMATIKA 1B ÚSTAV MATEMATIKY MATEMATIKA B Sbírka úloh Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY MATEMATIKA B Sbírka úloh Úvod Dostali jste do rukou sbírku příkladů k přednášce Matematika B - Sbírka úloh. Tato sbírka je doplněním tetu Fuchs,

Více

V této kapitole si zobecníme dříve probraný pojem limita posloupnosti pro libovolné funkce.

V této kapitole si zobecníme dříve probraný pojem limita posloupnosti pro libovolné funkce. Kapitola 7 Limita funkce V této kapitole budeme studovat pojem ita funkce, který lze zařadit mezi základní pojmy matematiky, speciálně pak matematické analýzy Využití ity funkce je široké Pomocí ity lze

Více

c ÚM FSI VUT v Brně 20. srpna 2007

c ÚM FSI VUT v Brně 20. srpna 2007 20. srpna 2007 1. 3 arctg x 1+x 2 dx 2. (x 2 + 2x + 17)e x dx 3. 1 x 3 x dx Vypočtěte integrál: 3 arctg x 1 + x 2 dx Příklad 1. Řešení: Použijeme substituci: arctg x = t 3 arctg x dx = 1 dx = dt 1+x 2

Více

VI. Derivace složené funkce.

VI. Derivace složené funkce. VI. Derivace složené funkce. 17. Parciální derivace složené funkce Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g, kde některá z jejich součástí může být funkcí více proměnných. Předpokládáme, že uvažujeme funkce,

Více

4.1 Řešení základních typů diferenciálních rovnic 1.řádu

4.1 Řešení základních typů diferenciálních rovnic 1.řádu 4. Řešení základních tpů diferenciálních rovnic.řádu 4..4 Určete řešení z() Cauchov úloh pro rovnici + = 0 vhovující počáteční podmínce z =. Po separaci proměnných v rovnici dostaneme rovnici = d a po

Více

y = 1 x (y2 y), dy dx = 1 x (y2 y) dy y 2 = dx dy y 2 y y(y 4) = A y + B 5 = A(y 1) + By, tj. A = 1, B = 1. dy y 1

y = 1 x (y2 y), dy dx = 1 x (y2 y) dy y 2 = dx dy y 2 y y(y 4) = A y + B 5 = A(y 1) + By, tj. A = 1, B = 1. dy y 1 ODR - řešené příkla 20 5 ANALYTICKÉ A NUMERICKÉ METODY ŘEŠENÍ ODR A. Analtické meto řešení Vzorové příkla: 5.. Příklad. Řešte diferenciální rovnici = 2. Řešení: Přepišme danou rovnici na tvar = (2 ), což

Více

9.4. Rovnice se speciální pravou stranou

9.4. Rovnice se speciální pravou stranou Cíle V řadě případů lze poměrně pracný výpočet metodou variace konstant nahradit jednodušším postupem, kterému je věnována tato kapitola. Výklad Při pozorném studiu předchozího textu pozornějšího studenta

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE PIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim.

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim. PRIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

7. Aplikace derivace

7. Aplikace derivace 7. Aplikace derivace Verze 20. července 2017 Derivace funkce se využívá při řešení úloh technické praxe i teorie. Uvedeme několik z nich: vyčíslení hodnot funkce, výpočet limity, vyšetřování průběhu funkce

Více

16. Goniometrické rovnice

16. Goniometrické rovnice @198 16. Goniometrické rovnice Definice: Goniometrická rovnice je taková rovnice, ve které proměnná (neznámá) vystupuje pouze v goniometrických funkcích. Řešit goniometrické rovnice znamená nalézt všechny

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.7/1.5./34.93 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

PŘEDNÁŠKA 6 INTEGRACE POMOCÍ SUBSTITUCE

PŘEDNÁŠKA 6 INTEGRACE POMOCÍ SUBSTITUCE PŘEDNÁŠKA 6 INTEGRACE POMOCÍ SUBSTITUCE Příklad Představme si, že máme vypočítat integrál I = f(, y) d dy, M kde M = {(, y) R 2 1 < 2 + y 2 < 4}. y M je mezikruží mezi kružnicemi o poloměru 1 a 2 a se

Více

M - Kvadratické rovnice

M - Kvadratické rovnice M - Kvadratické rovnice Určeno jako učební tet pro studenty denního i dálkového studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací

Více

Matematika II: Řešené příklady

Matematika II: Řešené příklady Matematika II: Řešené příklady Radomír Paláček, Petra Schreiberová, Petr Volný Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Řešené příklady Integrální počet funkcí jedné

Více

Goniometrické rovnice

Goniometrické rovnice Goniometrické rovnice Funkce Existují čtyři goniometrické funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens. Výraz číslo, ze kterého je daná funkce v obecném tvaru je to x se nazývá argument. Argument může u

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA NEURČITÝ INTEGRÁL

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA NEURČITÝ INTEGRÁL MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA NEURČITÝ INTEGRÁL Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného

Více

Derivace funkcí více proměnných

Derivace funkcí více proměnných Derivace funkcí více proměnných Pro studenty FP TUL Martina Šimůnková 16. května 019 1. Derivace podle vektoru jako funkce vektoru. Pro pevně zvolenou funkci f : R d R n a bod a R d budeme zkoumat zobrazení,

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Integrální počet. Substituce v určitém integrálu VY_32_INOVACE_M0311

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Integrální počet. Substituce v určitém integrálu VY_32_INOVACE_M0311 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ..7/.5./. Zlepšení podmínek pro výuku

Více

10. cvičení - LS 2017

10. cvičení - LS 2017 10. cvičení - LS 2017 Michal Outrata Příklad 1 Spočtěte následující itu daných posloupností: (a) (b) (c) n 3 +5n 2 n 3 6n 2 +3 n ; n 4 3n 2 6 n 4 + 3n 2 + 6; n 2 15n+2(1 n). 2(n 2) 3 2n 3 Příklad 2 Pro

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace 22.z-3.tr ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. TEORIE ŘÍZENÍ druhá část tématu předmětu pokračuje. oblastí matematických pomůcek

Více

Přednáška 3: Limita a spojitost

Přednáška 3: Limita a spojitost 3 / 1 / 17, 1:38 Přednáška 3: Limita a spojitost Limita funkce Nejdříve je potřeba upřesnit pojmy, které přesněji popisují (topologickou) strukturu množiny reálných čísel, a to zejména pojem okolí 31 Definice

Více

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 2. Parciální derivace Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Parciální derivace jsou zobecněním derivace funkce jedné proměnné. V této kapitole poznáme jejich základní vlastnosti a využití. Co bychom

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

M - Příprava na pololetní písemku č. 1

M - Příprava na pololetní písemku č. 1 M - Příprava na pololetní písemku č. 1 Určeno pro třídy 3SA, 3SB. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete

Více

Lomené výrazy sčítání a odčítání lomených výrazů

Lomené výrazy sčítání a odčítání lomených výrazů VY_32_INOVACE_M-Ar 8.,9.15 Lomené výrazy sčítání a odčítání lomených výrazů Anotace: Prezentace připomene sčítání a odčítání zlomků. Žák použije poznatky zopakované při počítání se zlomky u zjišťování

Více

Test M1-ZS12-2 M1-ZS12-2/1. Příklad 1 Najděte tečnu grafu funkce f x 2 x 6 3 x 2, která je kolmá na přímku p :2x y 3 0.

Test M1-ZS12-2 M1-ZS12-2/1. Příklad 1 Najděte tečnu grafu funkce f x 2 x 6 3 x 2, která je kolmá na přímku p :2x y 3 0. Test M-ZS- M-ZS-/ Příklad Najděte tečnu grafu funkce f x x 6 3 x, která je kolmá na přímku p :x y 3 0. Zřejmě D f R. Přímka p má směrnici, tečna na ní kolmá má proto směrnici. Protože směrnice tečny ke

Více

CVIČNÝ TEST 10. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Renáta Koubková. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 10. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Renáta Koubková. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 10 Mgr. Renáta Koubková OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Pro x R řešte rovnici: 5 x 1 + 5 x + 5 x + 3 = 3 155. 2 Za předpokladu

Více

Začneme obráceným postupem k počítání derivací, tj. hledáním funkcí, jejichž derivaci známe.

Začneme obráceným postupem k počítání derivací, tj. hledáním funkcí, jejichž derivaci známe. Kapitola Neurčitý integrál Začneme obráceným postupem k počítání derivací, tj. hledáním funkcí, jejichž derivaci známe.. Primitivní funkce... Primitivní funkce Funkce F se nazývá primitivní k funkci f

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

Jan Kotůlek. verze 3 ze dne 25. února 2011

Jan Kotůlek. verze 3 ze dne 25. února 2011 Integrace racionálních lomených funkcí Jan Kotůlek (kombinované studium, první soustředění) verze 3 ze dne 5. února 0 Abstrakt Tento článek je koncipován jako rozšířený zápis průběhu prvního soustředění

Více

Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Průběh funkce Vypracoval: Mgr. Lukáš Bičík TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Průběh funkce Průběhem funkce rozumíme určení vlastností funkce

Více

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}.

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}. VIII. Náhodný vektor. Náhodný vektor (X, Y má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde p(x, y a(x + y +, x, y {,, }. a Určete číslo a a napište tabulku pravděpodobnostní funkce p. Řešení:

Více

Lineární funkce, rovnice a nerovnice 4 lineární nerovnice

Lineární funkce, rovnice a nerovnice 4 lineární nerovnice Lineární funkce, rovnice a nerovnice 4 lineární nerovnice 4.1 ekvivalentní úpravy Při řešení lineárních nerovnic používáme ekvivalentní úpravy (tyto úpravy nijak neovlivní výsledek řešení). Jsou to především

Více

INTEGRÁLY S PARAMETREM

INTEGRÁLY S PARAMETREM INTEGRÁLY S PARAMETREM b a V kapitole o integraci funkcí více proměnných byla potřeba funkce g(x) = f(x, y) dy proměnné x. Spojitost funkce g(x) = b a f(x, y) dy proměnné x znamená vlastně prohození limity

Více

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ VÝPOČET PECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ Obecně nelze zadat algoritmus, který by vždy vedl k výpočtu primitivní funkce. Pro různé situace se hodí různé metody (výpočtu!). Jak již bylo několikrát zdůrazněno,

Více