= 0,1 1,3. je oblast ohraničená přímkami =, =, =0 :0 1, : =2, =, =1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "= 0,1 1,3. je oblast ohraničená přímkami =, =, =0 :0 1, : =2, =, =1"

Transkript

1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad 1 Vypočtěte integrály a) b) c) d) e) f) g) h) i) j),, = 0,1 1,3 je oblast ohraničená přímkami =,=,=0 1+, :=0,=1,=1,= +3, :=0,=,=0,=1 sin+, 3,,,, :=0,=,= : + 4 : =4+,+3=0 :0 1, :=,=,=1 Řešení 1a Sice to není v tomto konkrétním příkladu nutné, ale je docela vhodné si i v takto jednoduchém případě vytvořit představu o oblasti (udělat si její obrázek), nad kterou integrujeme. V tomto případě je zřejmé, že omezovací podmínky jsou 4, Množinu určenou danými podmínkami představuje následující obrázek. 1

2 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST V této situaci vypočteme nejprve vnitřní integrál podle proměnné stejně, jako jsme integrovali v analýze jedné proměnné. S proměnnou v tomto případě zacházíme jako s konstantou. V tomto jednoduchém příkladu integrujeme přímo podle vzorce, takže dostaneme Dále pokračujeme výpočtem přírůstku nalezené primitivní funkce na intervalu,. Dostaneme Postupně upravíme 4 3 Výpočet dokončíme standardním způsobem nacvičeným v rámci analýzy v jedné proměnné Po snadných úpravách dostáváme přímo výsledek Bez vysvětlujících pasáží lze celý výpočet napsat přímočaře takto V dalších řešeních této úlohy budeme takto přímočaře postupovat vždy. Výjimkou budou situace, kdy si výpočetní postup zaslouží nějaké detailnější vysvětlení.

3 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Řešení 1b, 0,1 1,3 V tomto případě omezovací podmínky pro oblast jsou 01, 13 Množinu určenou danými podmínkami představuje následující obrázek. Dále postupujeme podle Fubiniovy věty. Dvojný integrál přepíšeme na dva integrály do sebe vložené a ihned pokračujeme ve výpočtu například takto ln 1 1 ln4lnln 4 ln Poznámka Kdybychom na začátku výpočtu vybrali druhou možnost přepisu integrálu, dostaneme se k výpočtu, se kterým si nebudeme vědět rady. Viz ln ln Tohle totiž analyticky dále vypočítat nejde. Je tedy patrné, že správná volba pořadí integrování může být velmi důležitá. ln ln 1 3

4 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Řešení 1c, je oblast ohraničená přímkami,,0 Nejprve si ujasníme, jak vypadá oblast, přes kterou integrujeme. Jde o oblast, která je ohraničená přímkami,, 0 Omezující přímky a integrační oblast jsou zobrazeny na obrázku. Nyní můžeme podle Fubiniovy věty převést výpočet plošného integrálu na výpočet integrálů vložených do sebe. Hned poté následuje výpočet, který je v tomto případě pro ilustraci veden až přehnaně detailně Kdybychom v tomto příkladu změnili pořadí integrování, byl by výpočet prakticky stejný. Viz následující postup. Je třeba si uvědomit, že změna pořadí integrování vede ke změně integračních mezí

5 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Řešení 1d 1, :0,1,1, Nejprve si ujasníme, jak vypadá oblast, přes kterou integrujeme. Jde o oblast, která je ohraničená přímkami 0, 1, 1, Omezující přímky a integrační oblast jsou zobrazeny na obrázku. Nyní můžeme podle Fubiniovy věty převést výpočet plošného integrálu na výpočet integrálů vložených do sebe. Hned poté následuje výpočet, který je v tomto případě pro ilustraci veden až přehnaně detailně arctg Řešení 1e 3, :0,,0,1 Nejprve si ujasníme, jak vypadá oblast, přes kterou integrujeme. Jde o oblast, která je ohraničená přímkami 0,, 0, 1 5

6 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Omezující přímky a integrační oblast jsou zobrazeny na obrázku. Nyní můžeme podle Fubiniovy věty převést výpočet plošného integrálu na výpočet integrálů vložených do sebe. Hned poté následuje výpočet, který je v tomto případě pro ilustraci veden až přehnaně detailně ln 3 1 ln 5 1 ln 5 1 ln 3 1 ln ln ln ln ln 5 1 ln 3 1 ln 50 1 ln 30 1 ln 3 1 ln 1 1 ln 5 1 ln 3 1 ln31 ln11 ln51 ln3 1 ln31 ln11 ln51 ln31 ln3ln1ln5ln3 1 ln30ln5ln31 ln3ln51 ln3 ln5 1 ln3 5 6

7 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Řešení 1f sin, :0,, Nejprve si ujasníme, jak vypadá oblast, přes kterou integrujeme. Jde o oblast, která je ohraničená přímkami 0,, Omezující přímky a integrační oblast jsou zobrazeny na obrázku. Nyní můžeme podle Fubiniovy věty převést výpočet plošného integrálu na výpočet integrálů vložených do sebe. Hned poté následuje výpočet, který je v tomto případě pro ilustraci veden až přehnaně detailně. sin sin sin cos coscos coscos sin 1 sin sin 1 sinsin01 sin 0 sin 1 sinsinsin Řešení 1g 3, : 4 Nejprve si ujasníme, jak vypadá oblast, přes kterou integrujeme. Jde o oblast, která je ohraničená kružnicí se středem v počátku a o poloměru 7

8 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Omezující přímky a integrační oblast jsou zobrazeny na obrázku. Nyní můžeme podle Fubiniovy věty převést výpočet plošného integrálu na výpočet integrálů vložených do sebe. Hned poté následuje výpočet, který je v tomto případě pro ilustraci veden až přehnaně detailně arcsin arcsin 4 4 arcsin 61 44arcsin11 44arcsin1 61 0arcsin11 0arcsin16arcsin1arcsin1 1arcsin1arcsin11 1 Poznámka Stejný příklad je řešen transformací do polárních souřadnic jako příklad a o něco dále. Je velmi vhodné obě řešení porovnat. 8

9 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Řešení 1h, : 4,30 Nejprve si ujasníme, jak vypadá oblast, přes kterou integrujeme. Jde o oblast, která je ohraničená ležatou parabolou a přímkou 4, 30 Omezující přímky a integrační oblast jsou zobrazeny na obrázku. V tomto případě již nejsou tak zřejmé jednotlivé body pro určení integračních mezí. Parabola má zcela zřejmě nos v bodu (-4;). Zjistíme to dosazením nuly za y-novu souřadnici do rovnice paraboly. Průsečíky paraboly s přímkou získáme vyřešením soustavy rovnic, kterou tvoří zadané omezující podmínky. 4, 30 Vypočteme z druhé rovnice Dosadíme do první rovnice Upravíme Převedeme na standardní tvar kvadratické rovnice 9360 Tato rovnice má řešení Odtud, , ,57,5 9

10 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Je tedy již z tohoto výpočtu a výše uvedených obrázků jasné, jaké meze máme volit pro integrování. V intervalu (-4; -3) budeme integrovat od dolní poloviny paraboly (neboli 4) k horní polovině paraboly (neboli 4). V Intervalu (-3; 1) budeme integrovat od dolní poloviny paraboly (neboli 4) k přímce (neboli. Výpočet tedy povedeme jako součet dvou integrálů. Nyní můžeme podle Fubiniovy věty převést výpočet plošného integrálu na výpočet integrálů vložených do sebe. Hned poté následuje výpočet, který je v tomto případě pro ilustraci veden až přehnaně detailně Řešení 1i, :0 1, 10

11 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Nejprve si ujasníme, jak vypadá oblast, přes kterou integrujeme. Jde o oblast, která je ohraničená přímkami a polovinou paraboly 0, =1, =, = Omezující přímky a integrační oblast jsou zobrazeny na obrázku. Nyní můžeme podle Fubiniovy věty převést výpočet plošného integrálu na výpočet integrálů vložených do sebe. Hned poté následuje výpočet, který je v tomto jednoduchém případě veden již méně detailně. = = = = Řešení 1j, :,,1 Nejprve si ujasníme, jak vypadá oblast, přes kterou integrujeme. Jde o oblast, která je ohraničená přímkami a hyperbolou,, 1 Omezující přímky a integrační oblast jsou zobrazeny na obrázku. Je zřetelné, že hyperbola a osa prvního kvadrantu se protínají v bodu (1; 1). Příslušná x-ová souřadnice bude dolní mezí integrace. Horní mez je dána. 11

12 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Nyní můžeme podle Fubiniovy věty převést výpočet plošného integrálu na výpočet integrálů vložených do sebe. Hned poté následuje výpočet, který je v tomto případě pro ilustraci veden až přehnaně detailně

13 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad Vypočtěte integrály převodem do polárních souřadnic a) b) c) d) e) sin ,,,,, : 4, : 4 je čtvrtina kruhu 1 v prvním kvadrantu je čtvrtina kruhu 1 v prvním kvadrantu, : Řešení a Tento příklad byl již jednou řešen jako příklad 1g. Toto řešení vycházelo přímo ze zadání úlohy a byly při něm využity kartézské souřadnice. Nyní si ukážeme, jak se změní řešení úlohy po jejím převodu do polárních souřadnic. 3, : 4 Úlohu transformujeme do polárních souřadnic takto: cos, sin Integrační oblastí je kruh o poloměru, proto pro meze v polárních souřadnicích platí 0, 0 Zobrazíme si integrační oblast (phi v obrázku označuje úhel ) 13

14 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Dosadíme do původního zadání tuto transformaci (nesmíme zapomenout na Jakobián transformace) 3 3sin 3 sin 3 cos cos cos Poznámka Je zřejmé, že řešení této úlohy pomocí transformace do polárních souřadnic je kratší a přehlednější. Mohli jsme použít pro integraci i jednodušší vzorce. Tam, kde to má smysl (integrační oblast má něco společného s kruhem), je velmi vhodné tuto transformaci využít. Řešení b sin,, : 4 Úlohu transformujeme do polárních souřadnic takto: cos, sin Integrační oblastí je kruh o poloměru, proto pro meze v polárních souřadnicích platí, 0 Zobrazíme si integrační oblast (phi v obrázku označuje úhel ). Jedná se o mezikruží s vnitřním poloměrem a vnějším poloměrem. 14

15 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Dosadíme do původního zadání tuto transformaci (nesmíme zapomenout na Jakobián transformace) a postupně upravujeme sin sincos sin sin cos sin sin cos sin Nyní využijeme znalosti o hodnotě součtu druhých mocnin sinu a kosinu téhož úhlu a dostaneme sin cos sin sin 1= sin Vzhledem k podmínce kladené na (musí být kladné) můžeme psát Nyní je již možné začít integrovat sin sin sinsin sin0 sin sin Nyní jsme v typické situaci pro integraci per partes (velmi podobnou úlohu jsme řešili v M1a-9-a). Položíme, sin, 1, cos Nyní budeme hledat primitivní funkci k sin, abychom mohli integraci dokončit. sincos1 coscoscoscossin Teď je možné se vrátit a dokončit výpočet hodnoty zadaného integrálu sincossin cossincossin = 6 Řešení c 4, je čtvrtina kruhu + 1 v prvním kvadrantu Úlohu transformujeme do polárních souřadnic takto: =cos, =sin Integrační oblastí je čtvrtkruh v prvním kvadrantu o poloměru 1, proto pro meze v polárních souřadnicích platí 15

16 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST 01, 0 Zobrazíme si integrační oblast (phi v obrázku označuje úhel ). Jedná se o mezikruží s vnitřním poloměrem a vnějším poloměrem. Dosadíme do původního zadání tuto transformaci (nesmíme zapomenout na Jakobián transformace) 4 =4 cos sin =4 cos sin =4 cos +sin =4 1 =4 =4 =4 0 4 = 4 Primitivní funkci k poslednímu výrazu budeme hledat substitucí. Položíme =4, = Dosadíme do posledního výrazu, integrujeme a provedeme zpětnou substituci ~ ~ Nyní se vrátíme k dokončení výpočtu původního integrálu 16

17 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST = = = Řešení d 1 1, je čtvrtina kruhu 1 v prvním kvadrantu Úlohu transformujeme do polárních souřadnic takto: cos, sin Integrační oblastí je čtvrtkruh v prvním kvadrantu o poloměru 1, proto pro meze v polárních souřadnicích platí 01, 0 Zobrazíme si integrační oblast (phi v obrázku označuje úhel ). Jedná se o mezikruží s vnitřním poloměrem a vnějším poloměrem. Dosadíme do původního zadání tuto transformaci (nesmíme zapomenout na Jakobián transformace) 1 1 cos sin 1 1cos sin cos sin 1 1 cos sin Nyní využijeme vlastnost součtu druhých mocnin sinu a kosinu. Dostaneme 17

18 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST cos sin 1 1 cos sin cos sin cos sin V tuto chvíli se musíme rozhodnou, jak dál. Přestože myšlenka na per partes vypadá slibně, s odmocninou bychom se dále nedostali. Zavedeme tedy substituci.,, Primitivní funkci budeme hledat jako neurčitý integrál 1 1 ~ To už vypadá docela pěkně, ale na tuto situaci nemáme vzorec. Volíme další substituci tak, abychom se zbavili odmocniny. Postupnými úpravami odtud vyjádříme Derivujeme , Pokračujeme v hledání primitivní funkce dosazením do posledního tvaru ~ Tyto situace řešíme rozkladem integrovaného výrazu na parciální zlomky takto Koeficienty u stejných mocnin proměnné na obou stranách rovnice se musí rovnat. Odtud 0, 4, 0, 0 Soustavu vyřešíme a dostaneme 0, 4, 0,

19 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Můžeme tedy psát Dosadíme do naposledy hledaného neurčitého integrálu První z integrálů v závorce nalezneme přímo podle vzorce arctg 1 +1 Vzorec pro druhý integrál můžeme najít nejméně ve dvou různých formách v lepších sbírkách vzorců nebo cvičení z matematické analýzy jako rekurentní vztah pro obecné celočíselné kladné mocniny dvojčlenu ve jmenovateli. Jeden z možných uvažovaných vztahů je 1 1 = ; 1 +1 Tento vztah využijeme a dostaneme 1 arctg +1 1 =arctg =arctg =arctg =arctg =arctg arctg = 1 arctg 1 +1 =1 arctg 1 +1 = 1 arctg 1 =arctg Primitivní funkci jsme konečně nalezli. Můžeme se vrátit k naší druhé substituci a provést její zpětný krok. Dostaneme arctg +1 ~arctg =arctg =arctg =arctg Nyní můžeme provést zpětný krok naší první substituce. Dostaneme arctg ~arctg Teprve nyní se můžeme vrátit k našemu výpočtu integrálu. Máme

20 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST 1+ = 1 arctg Ani tady ovšem potíže ještě nekončí. Povšimněme si, že po dosazení horní meze se hodnoty jmenovatelů v obou odmocninách nulují. Musíme tedy hledanou hodnotu vypočíst nikoli přímým dosazením, ale pomocí limity zleva pro horní mez. Dolní mez nepůsobí problémy. Tam je možné využít přímého dosazení. arctg = lim arctg arctg = lim arctg arctg = lim arctg arctg = lim arctg lim 1 arctg1 1 1 = lim arctg lim V první limitě zjistíme hodnotu takto 1, 1+, 1 0, , , arctg 1+ 1 V první limitě zjistíme hodnotu takto 1, 1+, 1 0, Až teď můžeme náš výpočet dokončit lim arctg lim = 0 +1 =1 Řešení e, Úlohu transformujeme do polárních souřadnic takto: =, : + <

21 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST cos, =sin Integrační oblastí je čtvrtkruh o poloměru v prvním kvadrantu, proto pro meze v polárních souřadnicích platí 0 <, 0 Zobrazíme si integrační oblast (phi v obrázku označuje úhel ). Jedná se o mezikruží s vnitřním poloměrem a vnějším poloměrem. Dosadíme do původního zadání tuto transformaci (nesmíme zapomenout na Jakobián transformace) cos sin cos sin cos sin cos sin 1 0 = =

22 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad 3 Vypočtěte velikost plochy ohraničené grafy funkcí a),,, b),, 4 c) 44, 0 d) Poznámka V těchto úlohách máme vypočítat velikost plochy ohraničené grafy funkci. Jde tedy o nepravidelnou plochu. Její velikost vypočítáme jako integrál nad touto plochou z jednotkové funkce. Jedná se o jednu z nejjednodušších aplikací integrování ve D. Řešení 3a velikost plochy ohraničené grafy funkcí,,, Nejprve si zobrazíme grafy daných funkcí a pomocí obrázku určíme integrační oblast. Prozkoumáme průsečíky všech grafů funkcí na hranicích integrační oblasti. Pak už můžeme určit, že integrační oblast je pro ;1 omezena zdola přímkou a shora parabolou. Pro 1; omezena zdola parabolou a shora přímkou. Obě části máme pro jasný vizuální vjem odlišeny barevně a odděleny černou úsečkou Budeme tedy počítat velikost hledané plochy jako součet dvou integrálů takto

23 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Řešení 3b velikost plochy ohraničené grafy funkcí,, 4 Nejprve si zobrazíme grafy daných funkcí a pomocí obrázku určíme integrační oblast. Prozkoumáme průsečíky všech grafů funkcí na hranicích integrační oblasti. Pak už můžeme určit, že integrační oblast je pro ;0 omezena zdola křivkou a shora přímkou 4. Pro 0; omezena zdola křivkou a shora přímkou 4. Obě části máme pro jasný vizuální vjem odlišeny 3

24 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST barevně a odděleny černou úsečkou Budeme tedy počítat velikost hledané plochy jako součet dvou integrálů takto 1 = = 4 4 = ln 4 ln ln ln ln ln 0 1 ln 8+ 4 ln 8 4 ln 0 1 ln 0 1 ln 8 4 ln 8 4 ln 0 1 ln 16 6 ln Jiné řešení Tuto úlohu lze řešit i bez rozdělení na dvě oblasti. Je to možné s využitím Fubiniovy věty a změny pořadí integrování. Přepočteme nejprve omezující funkce. log =, log =, =4 Nyní můžeme již integrovat takto 1 = 1 = =log log =log +log =log =log Na integrování logaritmů nemáme žádný základní vzorec. V tuto chvíli tedy využijeme jednu ze základních vlastností logaritmů. Obecně platí log = log,, 0< 1 log Můžeme tedy psát log = log = ln log ln = ln ln Na poslední integrál z přirozeného logaritmu sice stále nemáme k dispozici základní vzorec, ale příslušnou primitivní funkci nalezneme snadno metodou per partes. Položíme =ln, =1, =, = 1 Odtud již snadno nalezneme příslušnou primitivní funkci ln =ln 1 =ln 1 =ln 1=ln Nyní se můžeme vrátit k výpočtu integrálu ln ln = ln ln = ln 4ln4 4 1ln1 1 = ln 4ln = ln 4ln4 4+1= ln 4ln 3 = ln 8ln 3= 8ln 3 ln ln =16 6 ln

25 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Výsledek je samozřejmě dle očekávání stejný. Výpočet nebyl nijak zvlášť obtížný. Dá se ovšem předpokládat, že vzhledem ke znatelně klesající popularitě logaritmů mezi příslušníky mladé generace je tato cesta pro většinu laskavých čtenářů méně lákavá. Řešení 3c velikost plochy ohraničené grafy funkcí =44, 0 Nejprve si zobrazíme grafy daných funkcí a pomocí obrázku určíme integrační oblast. Prozkoumáme průsečíky grafů funkcí na hranicích integrační oblasti. 44, Dosadíme a řešíme rovnici Dále potřebujeme vypočítat polohu nosu paraboly. Položíme 0 a dosadíme do rovnice paraboly. Dostaneme 04 Nyní už je jasné, že integrační oblast je pro ;0 omezena zdola dolní polovinou a shora horní polovinou paraboly 44. Pro 0;8 je integrační oblast omezena zdola parabolou 44 a shora přímkou. Obě části máme pro jasný vizuální vjem na obrázku odlišeny barevně a odděleny černou úsečkou Budeme tedy počítat velikost hledané plochy jako součet dvou integrálů. 5

26 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST 1 = = + = = Pro hledání stejné primitivní funkce v prvním a posledním integrálu zavedeme substituci, Potom už můžeme integrovat podle vzorce ~ = = = 3 3 ~ Nyní můžeme pokračovat v integrování = = =

27 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST = = = = = = 64 3 Jiné řešení Tuto úlohu lze řešit i bez rozdělení na dvě oblasti. Je to možné s využitím Fubiniovy věty a změny pořadí integrování. Přepočteme nejprve omezující funkce. = 4, Tím máme dolní a horní omezení pro proměnnou. Proměnná se bude pohybovat v intervalu 6;, jak lze snadno zjistit dosazením do podmínek. Pak můžeme psát Je zřejmé, že v tomto případě vedla záměna pořadí integrování k podstatně kratšímu a jednoduššímu výpočtu. Vždy tedy stojí za to zamyslet se nad tím, jaké pořadí je vhodné volit. V případě, kdy počítáme plochu a integrovaný výraz již nemůže být jednodušší, je celé tajemství volby integračního postupu v nalezení mezí. Volíme ten postup, který má meze pro další výpočet příjemnější. Řešení 3d velikost plochy ohraničené grafem funkce + = Nejprve si zobrazíme integrační oblast. 7

28 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Křivka omezující integrační oblast je podobná Bernoulliově lemniskátě či některým z Cassiniových křivek. To nám ovšem v řešení příkladu nijak nepomůže. Ze zadání je jasné, že výpočet v kartézských souřadnicích by byl problematický, protože z rovnice křivky není snadné odvodit integrační meze. Je důležité si povšimnout, že integrační oblast je symetrická nejen podle os kvadrantů, ale především podle počátku. Integrační oblast tvoří dva stejně velké listy. Stačí tedy počítat plochu jen jednoho z nich a výslednou plochu vynásobit dvěma. Pro výpočet si vybereme list ležící v prvním kvadrantu. Problém s výpočtem integračních mezí obejdeme v tomto případě snadno tak, že úlohu budeme transformovat do polárních souřadnic. 1,, : Úlohu transformujeme do polárních souřadnic takto: cos, sin Dosadíme a upravíme cos sin cossin cos sin cossin Odtud dostáváme cos sin cossin 1 cossin cossin cossin cossin Polovina integrační oblasti, nad kterou budeme integrovat, je list v prvním kvadrantu, proto pro meze v polárních souřadnicích platí 0, Zvolený postup integrování naznačíme obrázkem. 0cossin Nyní můžeme zahájit vlastní výpočet 8

29 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST 1 1 cossin 0 cossin 1cossin cossin Pokračujeme velmi jednoduchou a příjemnou substitucí sin, cos, cossin ~ = +~sin Nyní můžeme pokračovat ve výpočtu 1 cossin sin sin sin

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1

, = , = , = , = Pokud primitivní funkci pro proměnnou nevidíme, pomůžeme si v tuto chvíli jednoduchou substitucí = +2 +1, =2 1 = 1 2 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST 7 Příklad 1 a) Vypočtěte hmotnost oblasti ohraničené přímkami =1,=3,=1,= jestliže její hustota je dána funkcí 1,= ++1 b) Vypočtěte statický moment čtverce ohraničeného přímkami

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0 Příklad Určete obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: a) =0,=,= b) =4,=0 c) =,=,=3,=0 d) =+, =0 e) + )=,= f) = +4,+= g) =arcsin,=0,= h) =sin,=0, 0; i) =,=,=4,=0 j) =,= k) = 6,= +5 4 l) =4,+=5 m) = +

Více

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 12. a) 3 +1)d. Vypočítejte určité integrály: b) 5sin 4 ) d. c) d. g) 3 d. h) tg d. k) 4 arctg 2 ) d.

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 12. a) 3 +1)d. Vypočítejte určité integrály: b) 5sin 4 ) d. c) d. g) 3 d. h) tg d. k) 4 arctg 2 ) d. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MA ČÁST Příklad Vypočítejte určité integrály: a) +)d b) 5sin) d c) d d) d e) d f) g) d d h) tgd i) d j) d k) arctg) d l) d m) sin d n) ) d o) p) q) r) s) d d ) d d d t) +d u) d v) d ŘEŠENÉ

Více

je omezena + =,,0 1 je omezena,0 2,0 2,0 je horní polovina koule + + je omezena + =1, + + =3, =0

je omezena + =,,0 1 je omezena,0 2,0 2,0 je horní polovina koule + + je omezena + =1, + + =3, =0 Příklad 1 Vypočtěte trojné integrály transformací do cylindrických souřadnic a) b) c) d), + + +,,, je omezena + =1,++=3,=0 je omezena + =,,0 1 je omezena,0 2,0 2,0 je horní polovina koule + + Řešení 1a,

Více

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 "

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad Nalezněte pomocí Laplaceovy transformace řešení dané Cauchyho úlohy lineární diferenciální rovnice prvního řádu s konstantními koeficienty v intervalu 0,, které vyhovuje

Více

1 Integrální počet. 1.1 Neurčitý integrál. 1.2 Metody výpočtů neurčitých integrálů

1 Integrální počet. 1.1 Neurčitý integrál. 1.2 Metody výpočtů neurčitých integrálů Integrální počet. Neurčitý integrál Neurčitým integrálem k dané funkci f() nazýváme takovou funkci F (), pro kterou platí, že f() = F (). Neboli integrálem funkce f() je taková funkce F (), ze které bychom

Více

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +,

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +, Příklad Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: a) =, 0= b) =, = c) =2, = d) =2, 0= e) =, 0= f) 2 =0, = g) + =0, h) =, = 2 = i) =, 0= j) sin+cos=0,

Více

Funkce jedné reálné proměnné. lineární kvadratická racionální exponenciální logaritmická s absolutní hodnotou

Funkce jedné reálné proměnné. lineární kvadratická racionální exponenciální logaritmická s absolutní hodnotou Funkce jedné reálné proměnné lineární kvadratická racionální exponenciální logaritmická s absolutní hodnotou lineární y = ax + b Průsečíky s osami: Px [-b/a; 0] Py [0; b] grafem je přímka (získá se pomocí

Více

PŘEDNÁŠKA 6 INTEGRACE POMOCÍ SUBSTITUCE

PŘEDNÁŠKA 6 INTEGRACE POMOCÍ SUBSTITUCE PŘEDNÁŠKA 6 INTEGRACE POMOCÍ SUBSTITUCE Příklad Představme si, že máme vypočítat integrál I = f(, y) d dy, M kde M = {(, y) R 2 1 < 2 + y 2 < 4}. y M je mezikruží mezi kružnicemi o poloměru 1 a 2 a se

Více

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx.

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx. Neurčitý integrál arcsin. Integrál najdeme integrací per partes. Pomocí této metody dostaneme arcsin = arcsin 4 = arcsin + 4 + C, (,. ln + 4 ln + 9. Tento integrál lze převést substitucí ln = y na integrál

Více

Diferenciální rovnice 1

Diferenciální rovnice 1 Diferenciální rovnice 1 Základní pojmy Diferenciální rovnice n-tého řádu v implicitním tvaru je obecně rovnice ve tvaru,,,, = Řád diferenciální rovnice odpovídá nejvyššímu stupni derivace v rovnici použitému.

Více

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce Neurčitý integrál Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah Primitivní funkce, neurčitý integrál Základní vlastnosti a vzorce Základní integrační metody Úpravy integrandu Integrace racionálních

Více

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B ČÁST 5

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B ČÁST 5 Příklad 1 Najděte totální diferenciál d (h) pro h=(h,h ) v příslušných bodech pro následující funkce: a) (,)= cos, =1; b) (,)=ln( + ), =2; 0 c) (,)=arctg(), =1; 0 1 d) (,)= +, =1; 1 Řešení 1a Máme nalézt

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3 Příklad 1 Zjistěte, zda jsou dané funkce sudé nebo liché, případně ani sudé ani liché: a) =ln b) = c) = d) =4 +1 e) =sin cos f) =sin3+ cos+ Poznámka Všechny tyto úlohy řešíme tak, že argument funkce nahradíme

Více

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1

Substituce ve vícenásobném integrálu verze 1.1 Úvod Substituce ve vícenásobném integrálu verze. Následující text popisuje výpočet vícenásobných integrálů pomocí věty o substituci. ěl by sloužit především studentům předmětu ATEAT k přípravě na zkoušku.

Více

ˇ EDNA SˇKA 9 DALS ˇ I METODY INTEGRACE

ˇ EDNA SˇKA 9 DALS ˇ I METODY INTEGRACE PŘEDNÁŠKA 9 DALŠÍ METODY INTEGRACE 1 9.1. Věta o substituci Věta 1 (O substituci) Necht je ϕ(x) prosté regulární zobrazení otevřené množiny X R n na množinu Y R n. Necht je M X, f(y) funkce definovaná

Více

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy,

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy, Spočtěte = { x, y) ; 4x + y 4 }. Dvojné a trojné integrály příklad 3 x y dx dy, Řešení: Protože obor integrace je symetrický vzhledem k ose x, tj. vzhledem k substituci [x; y] [x; y], a funkce fx, y) je

Více

Odvození středové rovnice kružnice se středem S [m; n] a o poloměru r. Bod X ležící na kružnici má souřadnice [x; y].

Odvození středové rovnice kružnice se středem S [m; n] a o poloměru r. Bod X ležící na kružnici má souřadnice [x; y]. Konzultace č. 6: Rovnice kružnice, poloha přímky a kružnice Literatura: Matematika pro gymnázia: Analytická geometrie, kap. 5.1 a 5. Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU. část, kap. 6.1

Více

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1 Příklady pro předmět plikovaná matematika (M) část 1 1. Lokální extrémy funkcí dvou a tří proměnných Nalezněte lokální extrémy funkcí: (a) f 1 : f 1 (x, y) = x 3 3x + y 2 + 2y (b) f 2 : f 2 (x, y) = 1

Více

Příklad 1. a) lim. b) lim. c) lim. d) lim. e) lim. f) lim. g) lim. h) lim. i) lim. j) lim. k) lim. l) lim ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1 ČÁST 7

Příklad 1. a) lim. b) lim. c) lim. d) lim. e) lim. f) lim. g) lim. h) lim. i) lim. j) lim. k) lim. l) lim ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1 ČÁST 7 Příklad 1 Pomocí l Hôpitalova pravidla spočtěte následující limity. Poznámka a) lim b) lim c) lim d) lim e) lim f) lim g) lim h) lim i) lim j) lim k) lim l) lim cotg Všechny limity uvedené v zadání vedou

Více

V exponenciální rovnici se proměnná vyskytuje v exponentu. Obecně bychom mohli exponenciální rovnici zapsat takto:

V exponenciální rovnici se proměnná vyskytuje v exponentu. Obecně bychom mohli exponenciální rovnici zapsat takto: Eponenciální rovnice V eponenciální rovnici se proměnná vyskytuje v eponentu. Obecně bychom mohli eponenciální rovnici zapsat takto: a ( ) f ( ) f kde a > 0, b > 0 b Příkladem velmi jednoduché eponenciální

Více

Seznámíte se s principem integrace metodou per partes a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace metodou per partes a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. .. Integrace metodou per partes.. Integrace metodou per partes Průvodce studiem V předcházející kapitole jsme poznali, že integrování součtu funkcí lze provést jednoduše, známe-li integrály jednotlivých

Více

2. DVOJROZMĚRNÝ (DVOJNÝ) INTEGRÁL

2. DVOJROZMĚRNÝ (DVOJNÝ) INTEGRÁL . VOJROZMĚRNÝ (VOJNÝ) INTEGRÁL Úvodem připomenutí základních integračních vzorců, bez nichž se neobejdete: [.] d = C [.] d = + C n+ n [.] d = + C n + [4.] d = ln + C [5.] sin d = cos + C [6.] cos d = sin

Více

VZOROVÝ TEST PRO 1. ROČNÍK (1. A, 3. C)

VZOROVÝ TEST PRO 1. ROČNÍK (1. A, 3. C) VZOROVÝ TEST PRO. ROČNÍK (. A, 3. C) Zjednodušte daný příklad. (a 2 3 b 3 4) 2 (a 2 b 3 8) 3 max. 3 body 2 Ve které z následujících možností je uveden správný postup usměrnění daného zlomku a správný výsledek?

Více

Řešení 1b Máme najít body, v nichž má funkce (, ) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (, )=0, je-li: (, )= +,

Řešení 1b Máme najít body, v nichž má funkce (, ) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (, )=0, je-li: (, )= +, Příklad 1 Najděte body, v nichž má funkce (,) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (,)=0, je-li: a) (,)= + 1, (,)=+ 1 lok.max.v 1 2,3 2 b) (,)=+, (,)= 1 +1 1 c) (,)=, (,)=+ 1 lok.max.v

Více

y = 1 x (y2 y), dy dx = 1 x (y2 y) dy y 2 = dx dy y 2 y y(y 4) = A y + B 5 = A(y 1) + By, tj. A = 1, B = 1. dy y 1

y = 1 x (y2 y), dy dx = 1 x (y2 y) dy y 2 = dx dy y 2 y y(y 4) = A y + B 5 = A(y 1) + By, tj. A = 1, B = 1. dy y 1 ODR - řešené příkla 20 5 ANALYTICKÉ A NUMERICKÉ METODY ŘEŠENÍ ODR A. Analtické meto řešení Vzorové příkla: 5.. Příklad. Řešte diferenciální rovnici = 2. Řešení: Přepišme danou rovnici na tvar = (2 ), což

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

Diferenciální rovnice 3

Diferenciální rovnice 3 Diferenciální rovnice 3 Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu Lineární diferenciální rovnice (dále jen LDR) n-tého řádu je rovnice tvaru + + + + = kde = je hledaná funkce, pravá strana a koeficienty

Více

10. cvičení z Matematické analýzy 2

10. cvičení z Matematické analýzy 2 . cvičení z Matematické analýzy 3. - 7. prosince 8. (dvojný integrál - Fubiniho věta Vhodným způsobem integrace spočítejte daný integrál a načrtněte oblast integrace (a (b (c y ds, kde : y & y 4. e ma{,y

Více

1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a

1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a . Řešené úlohy Příklad. (separace proměnných). Řešte počáteční úlohu y 2 + yy ( 2 ) = 0, y(0) = 2. Řešení. Rovnici přepíšeme do tvaru y 2 = yy ( 2 ) y = y2 y 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými

Více

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B ČÁST 2. Určete a načrtněte definiční obory funkcí více proměnných: a) (, ) = b) (, ) = 3. c) (, ) = d) (, ) =

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B ČÁST 2. Určete a načrtněte definiční obory funkcí více proměnných: a) (, ) = b) (, ) = 3. c) (, ) = d) (, ) = Příklad 1 Určete a načrtněte definiční obory funkcí více proměnných: a) (, ) = b) (, ) = 3 c) (, ) = d) (, ) = e) (, ) = ln f) (, ) = 1 +1 g) (, ) = arcsin( + ) Poznámka V těchto úlohách máme nalézt největší

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 5 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Zjednodušte výraz (2x 5) 2 (2x 5) (2x + 5) + 20x. 2 Určete nejmenší trojciferné

Více

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ VÝPOČET PEIÁLNÍH PRIMITIVNÍH FUNKÍ Obecně nelze zadat algoritmus, který by vždy vedl k výpočtu primitivní funkce. Nicméně eistují jisté třídy funkcí, pro které eistuje algoritmus, který vždy vede k výpočtu

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ Parametrické vyjádření přímky v rovině Máme přímku p v rovině určenou body A, B. Sestrojíme vektor u = B A. Pro bod B tím pádem platí: B = A + u. Je zřejmé,

Více

INTERNETOVÉ ZKOUŠKY NANEČISTO - VŠE: UKÁZKOVÁ PRÁCE

INTERNETOVÉ ZKOUŠKY NANEČISTO - VŠE: UKÁZKOVÁ PRÁCE INTERNETOVÉ ZKOUŠKY NANEČISTO - VŠE: UKÁZKOVÁ PRÁCE. Součin 5 4 je roven číslu: a) 4, b), c), d), e) žádná z předchozích odpovědí není správná. 5 5 5 5 + + 5 5 5 5 + + 4 9 9 4 Správná odpověď je a) Počítání

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY. x 2. 3+y 2

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY. x 2. 3+y 2 PŘÍKLADY K ATEATICE 3 - VÍCENÁSOBNÉ INTEGRÁLY ZDENĚK ŠIBRAVA.. Dvojné integrály.. Vícenásobné intergrály Příklad.. Vypočítejme dvojný integrál x 3 + y da, kde =, 3,. Řešení: Funkce f(x, y) = x je na obdélníku

Více

Určete a graficky znázorněte definiční obor funkce

Určete a graficky znázorněte definiční obor funkce Určete a grafick znázorněte definiční obor funkce Příklad. z = ln( + ) Řešení: Vpíšeme omezující podmínk pro jednotlivé části funkce. Jmenovatel zlomku musí být 0, logaritmická funkce je definovaná pro

Více

Test M1-ZS12-2 M1-ZS12-2/1. Příklad 1 Najděte tečnu grafu funkce f x 2 x 6 3 x 2, která je kolmá na přímku p :2x y 3 0.

Test M1-ZS12-2 M1-ZS12-2/1. Příklad 1 Najděte tečnu grafu funkce f x 2 x 6 3 x 2, která je kolmá na přímku p :2x y 3 0. Test M-ZS- M-ZS-/ Příklad Najděte tečnu grafu funkce f x x 6 3 x, která je kolmá na přímku p :x y 3 0. Zřejmě D f R. Přímka p má směrnici, tečna na ní kolmá má proto směrnici. Protože směrnice tečny ke

Více

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6 Příklad 1 Vyšetřete průběh funkce: a) = b) = c) = d) =ln1+ e) =ln f) = Poznámka K vyšetřování průběhu funkce použijeme postup uvedený v zadání. Některé kroky nejsou již tak detailní, všechny by ale měly

Více

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, E-sbírka příkladů Seminář z matematiky Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, Pavla Pavlíková Obsah 1 Úpravy výrazů................................................................

Více

Jednoduchá exponenciální rovnice

Jednoduchá exponenciální rovnice Jednoduchá exponenciální rovnice Z běžné rovnice se exponenciální stává, pokud obsahuje proměnnou v exponentu. Obecně bychom mohli exponenciální rovnici zapsat takto: a f(x) = b g(x), kde a, b > 0. Typickým

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

8.1. Separovatelné rovnice

8.1. Separovatelné rovnice 8. Metody řešení diferenciálních rovnic 1. řádu Cíle V předchozí kapitole jsme poznali separovaný tvar diferenciální rovnice, který bezprostředně umožňuje nalézt řešení integrací. Eistuje široká skupina

Více

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala Matematická analýza ve Vesmíru Jiří Bouchala Katedra aplikované matematiky jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala - p. 1/19 typu: m x (sin x, cos x) R(x, ax +...)dx. Matematická analýza ve Vesmíru.

Více

1. Definiční obor funkce dvou proměnných

1. Definiční obor funkce dvou proměnných Definiční obor funkce dvou proměnných Řešené příklady 1. Definiční obor funkce dvou proměnných Vyšetřete a v kartézském souřadném systému (O, x, y) zakreslete definiční obory následujících funkcí dvou

Více

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny Univerzita Palackého v Olomouci Tematický okruh: Závislosti a funkční vztahy Gradovaný řetězec úloh Téma: graf funkce, derivace funkce a její

Více

II. 3. Speciální integrační metody

II. 3. Speciální integrační metody 48 II. Integrální počet funkcí jedné proměnné II.. Speciální integrační metody Integrály typu f ( x, r x, r x,..., r k x ), tj. integrály obsahující proměnnou x pod odmocninou, kde k N a r,..., r k jsou

Více

F (x) = f(x). Je-li funkce f spojitá na intervalu I, pak existuje k funkci f primitivní funkce na intervalu I.

F (x) = f(x). Je-li funkce f spojitá na intervalu I, pak existuje k funkci f primitivní funkce na intervalu I. KAPITOLA 7: 7. Úvod Primitivní funkce [MA-6:P7.] Definice: Funkce F je primitivní funkcí k funkci f na intervalu I, jestliže pro každé I eistuje F a platí F f. Poznámky: Obsahuje-li I některý z krajních

Více

1. Funkce dvou a více proměnných. Úvod, limita a spojitost. Definiční obor, obor hodnot a vrstevnice grafu

1. Funkce dvou a více proměnných. Úvod, limita a spojitost. Definiční obor, obor hodnot a vrstevnice grafu 22- a3b2/df.te. Funkce dvou a více proměnných. Úvod, ita a spojitost. Definiční obor, obor hodnot a vrstevnice grafu. Určete definiční obor funkce a proveďte klasifikaci bodů z R 2 vzhledem k a rozhodněte

Více

Diferenciální rovnice separace proměnných verze 1.1

Diferenciální rovnice separace proměnných verze 1.1 Úvod Diferenciální rovnice separace proměnných verze. Následující tet popisuje řešení diferenciálních rovnic, konkrétně metodu separace proměnných. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT na

Více

4 Numerické derivování a integrace

4 Numerické derivování a integrace Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Téma je podrobně zpracováno ve skriptech [1], kapitola 7, strany 85-94. Jedná se o úlohu výpočtu (první či druhé) derivace či o výpočet určitého integrálu jinými metodami,

Více

VKM/IM /2015. Zintegrujte. f (x, y) dx dy = f (x, y) = (y x) 2, Ω : x 2 + y 2 4, x 0.

VKM/IM /2015. Zintegrujte. f (x, y) dx dy = f (x, y) = (y x) 2, Ω : x 2 + y 2 4, x 0. VKM/IM - 4/5 Zintegrujte f, y) d dy pro f, y) y ), : + y 4,. Řešení: S využitím postupů a výsledků použitých při řešení příkladů z předchozí části věnované dvojnému integrálu, se můžeme bez obav pustit

Více

7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g), kde některá z jejich součástí

7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g), kde některá z jejich součástí 202-m3b2/cvic/7slf.tex 7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = fg, kde některá z jejich součástí může být funkcí více proměnných. Předpokládáme, že uvažujeme funkce, které mají

Více

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Neurčitý integrál 2/14 Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f (x) x I nazýváme primitivní

Více

Parametrická rovnice přímky v rovině

Parametrická rovnice přímky v rovině Parametrická rovnice přímky v rovině Nechť je v kartézské soustavě souřadnic dána přímka AB. Nechť vektor u = B - A. Pak libovolný bod X[x; y] leží na přímce AB právě tehdy, když vektory u a X - A jsou

Více

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny Univerzita Palackého v Olomouci Tematický okruh: Geometrie Různé metody řešení Téma: Analytická geometrie v prostoru, vektory, přímky Autor:

Více

M - Příprava na 3. čtvrtletní písemnou práci

M - Příprava na 3. čtvrtletní písemnou práci M - Příprava na 3. čtvrtletní písemnou práci Určeno pro třídu ODK VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete

Více

4.3.3 Goniometrické nerovnice

4.3.3 Goniometrické nerovnice 4 Goniometrické nerovnice Předpoklady: 40 Pedagogická poznámka: Nerovnice je stejně jako rovnice možné řešit grafem i jednotkovou kružnicí Oba způsoby mají své výhody i nevýhody a jsou v podstatě rovnocenné

Více

CVIČNÝ TEST 1. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 21 IV. Záznamový list 23

CVIČNÝ TEST 1. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 21 IV. Záznamový list 23 CVIČNÝ TEST 1 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 21 IV. Záznamový list 23 I. CVIČNÝ TEST 1 Určete výraz V, který je největším společným dělitelem výrazů V 1 V 3 :

Více

Pedagogická poznámka: Celý obsah se za hodinu stihnout nedá. z ] leží na kulové ploše, právě když platí = r. Dosadíme vzorec pro vzdálenost:

Pedagogická poznámka: Celý obsah se za hodinu stihnout nedá. z ] leží na kulové ploše, právě když platí = r. Dosadíme vzorec pro vzdálenost: 753 Kulová plocha Předpoklady: 750 Pedagogická poznámka: Celý obsah se za hodinu stihnout nedá Kulová plocha = kružnice v prostoru Př : Vyslov definici kulové plochy Kulová plocha je množina všech bodů

Více

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY TU v LIBERCI FAKULTA MECHATRONIKY POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY Tematické okruhy středoškolské látky: Číselné množiny N, Z, Q, R, C Body a intervaly na číselné ose Absolutní hodnota Úpravy

Více

Lineární funkce, rovnice a nerovnice 3 Soustavy lineárních rovnic

Lineární funkce, rovnice a nerovnice 3 Soustavy lineárních rovnic Lineární funkce, rovnice a nerovnice Soustavy lineárních rovnic motivace Využívají se napřklad při analytickém vyšetřování vzájemné polohy dvou přímek v rovině a prostoru. Při řešení některých slovních

Více

Kapitola 7: Integrál. 1/17

Kapitola 7: Integrál. 1/17 Kapitola 7: Integrál. 1/17 Neurčitý integrál - Motivační příklad 2/17 Příklad: Necht se bod pohybuje po přímce rychlostí a) v(t) = 3 [m/s] (rovnoměrný přímočarý pohyb), b) v(t) = 2t [m/s] (rovnoměrně zrychlený

Více

Obsah. Metodický list Metodický list Metodický list Metodický list

Obsah. Metodický list Metodický list Metodický list Metodický list METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání Jaroslav Švrček a kolektiv Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický okruh: Závislosti

Více

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v . a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z xy 8 = v bodě A =, ]. b) e grafu funkce f najděte tečnou rovinu, která je rovnoběžná s rovinou ϱ. f(x, y) = x + y x, ϱ : x

Více

4.3. GONIOMETRICKÉ ROVNICE A NEROVNICE

4.3. GONIOMETRICKÉ ROVNICE A NEROVNICE 4.3. GONIOMETRICKÉ ROVNICE A NEROVNICE V této kapitole se dozvíte: jak jsou definovány goniometrické rovnice a nerovnice; jak se řeší základní typy goniometrických rovnic a nerovnic. Klíčová slova této

Více

4.3.2 Goniometrické nerovnice

4.3.2 Goniometrické nerovnice 4 Goniometrické nerovnice Předpoklady: 40 Pedagogická poznámka: Nerovnice je stejně jako rovnice možné řešit grafem i jednotkovou kružnicí Oba způsoby mají své výhody i nevýhody a jsou v podstatě rovnocenné

Více

. je zlomkem. Ten je smysluplný pro jakýkoli jmenovatel různý od nuly. Musí tedy platit = 0

. je zlomkem. Ten je smysluplný pro jakýkoli jmenovatel různý od nuly. Musí tedy platit = 0 Příklad 1 Určete definiční obor funkce: a) = b) = c) = d) = e) = 9 f) = Řešení 1a Máme určit definiční obor funkce =. Výraz je zlomkem. Ten je smysluplný pro jakýkoli jmenovatel různý od nuly. Musí tedy

Více

CVIČNÝ TEST 9 OBSAH. Mgr. Václav Zemek. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 9 OBSAH. Mgr. Václav Zemek. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 9 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Vypočítejte (7,5 10 3 2 10 2 ) 2. Výsledek zapište ve tvaru a 10 n, kde

Více

Integrální počet funkcí jedné proměnné

Integrální počet funkcí jedné proměnné Integrální počet funkcí jedné proměnné V diferenciálním počtu jsme určovali derivaci funkce jedné proměnné a pomocí ní vyšetřovali řadu vlastností této funkce. Pro připomenutí: derivace má uplatnění tam,

Více

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel.

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel. 5. Funkce 9. ročník 5. Funkce ZOPAKUJTE SI : 8. ROČNÍK KAPITOLA. Funkce. 5.. Kvadratická funkce Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Úloha 1 1. a = s : 45 = 9.10180 45 = 9.101+179 45 = 9.10.10179

Více

MATEMATIKA 1B ÚSTAV MATEMATIKY

MATEMATIKA 1B ÚSTAV MATEMATIKY MATEMATIKA B Sbírka úloh Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY MATEMATIKA B Sbírka úloh Úvod Dostali jste do rukou sbírku příkladů k přednášce Matematika B - Sbírka úloh. Tato sbírka je doplněním tetu Fuchs,

Více

Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině

Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině V následujícím textu se budeme postupně zabývat kružnicí, elipsou, hyperbolou a parabolou, které souhrnně označujeme jako kuželosečky. Současně budeme

Více

Funkce a lineární funkce pro studijní obory

Funkce a lineární funkce pro studijní obory Variace 1 Funkce a lineární funkce pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Funkce

Více

Logaritmické rovnice a nerovnice

Logaritmické rovnice a nerovnice Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Logaritmické rovnice a nerovnice Bakalářská práce Brno 008 Lenka Balounová Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala sama a čerpala jsem pouze z materiálů

Více

Limita ve vlastním bodě

Limita ve vlastním bodě Výpočty it Definice (a případné věty) jsou z knihy [] příklady z [] [] a []. Počítám u zkoušky dvacátou itu hlavu mám dávno už do čista vymytu papír se značkami skvěje z čela mi pot v proudech leje než

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

kuncova/, 2x + 3 (x 2)(x + 5) = A x 2 + B Přenásobením této rovnice (x 2)(x + 5) dostaneme rovnost

kuncova/, 2x + 3 (x 2)(x + 5) = A x 2 + B Přenásobením této rovnice (x 2)(x + 5) dostaneme rovnost . cvičení http://www.karlin.mff.cuni.cz/ kuncova/, kytaristka@gmail.com Příklady Najděte primitivní funkce k následujícím funkcím na maimální možné podmnožině reálných čísel a tuto množinu určete.. f()

Více

c ÚM FSI VUT v Brně 20. srpna 2007

c ÚM FSI VUT v Brně 20. srpna 2007 20. srpna 2007 1. 3 arctg x 1+x 2 dx 2. (x 2 + 2x + 17)e x dx 3. 1 x 3 x dx Vypočtěte integrál: 3 arctg x 1 + x 2 dx Příklad 1. Řešení: Použijeme substituci: arctg x = t 3 arctg x dx = 1 dx = dt 1+x 2

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme řešit rovnici ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 1. Řešte v R rovnice: 8 3 5 5 2 8 =20+4 1 = + c) = f) +6 +8=4 g) h)

Příklad 1. Řešení 1a Máme řešit rovnici ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 1. Řešte v R rovnice: 8 3 5 5 2 8 =20+4 1 = + c) = f) +6 +8=4 g) h) Příklad Řešte v R rovnice: a) 8 3 5 5 2 8 =20+4 b) = + c) = d) = e) + =2 f) +6 +8=4 g) + =0 h) = Řešení a Máme řešit rovnici 8 3 5 5 2 8 =20+4 Zjevně jde o lineární rovnici o jedné neznámé. Nejprve roznásobíme

Více

Zkouška ze Aplikované matematiky pro Arboristy (AMPA), LDF, minut. Součet Koeficient Body. 4. [10 bodů] Integrální počet. 5.

Zkouška ze Aplikované matematiky pro Arboristy (AMPA), LDF, minut. Součet Koeficient Body. 4. [10 bodů] Integrální počet. 5. Zkouška ze Aplikované matematiky pro Arboristy (AMPA), LDF, 6.2.204 60 minut 2 3 4 5 6 Jméno:................................... Součet Koeficient Body. [2 bodů] V následující tabulce do každého z šesti

Více

Funkce pro studijní obory

Funkce pro studijní obory Variace 1 Funkce pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Funkce Funkce je přiřazení,

Více

Management rekreace a sportu. 10. Derivace

Management rekreace a sportu. 10. Derivace Derivace Derivace Před mnoha lety se matematici snažily o obecné vyřešení úlohy, jak sestrojit tečnu k dané křivce a také yzici zápolili s problémem určení rychlosti nerovnoměrného pohybu K zásadnímu obratu

Více

Exponenciální rovnice. Metoda převedení na stejný základ. Cvičení 1. Příklad 1.

Exponenciální rovnice. Metoda převedení na stejný základ. Cvičení 1. Příklad 1. Eponenciální rovnice Eponenciální rovnice jsou rovnice, ve kterých se neznámá vsktuje v eponentu. Řešíme je v závislosti na tpu rovnice několika základními metodami. A. Metoda převedení na stejný základ

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ Analytická geometrie vyšetřuje geometrické objekty (body, přímky, kuželosečky apod.) analytickými metodami. Podle prostoru, ve kterém pracujeme, můžeme analytickou geometrii

Více

Funkce. Vlastnosti funkcí

Funkce. Vlastnosti funkcí FUNKCE Funkce zobrazení (na číselných množinách) předpis, který každému prvku z množiny M přiřazuje právě jeden prvek z množiny N zapisujeme ve tvaru y = f () značíme D( f ) Vlastnosti funkcí 1. Definiční

Více

7.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P7.1a]

7.1 Úvod. Definice: [MA1-18:P7.1a] KAPITOLA 7: 7. Úvod Primitivní funkce [MA-8:P7.a] Definice: Funkce F je primitivní funkcí k funkci f na intervalu I, jestliže pro každé I eistuje F a platí F f. Poznámky: Obsahuje-li I některý z krajních

Více

Goniometrické rovnice

Goniometrické rovnice Goniometrické rovnice Funkce Existují čtyři goniometrické funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens. Výraz číslo, ze kterého je daná funkce v obecném tvaru je to x se nazývá argument. Argument může u

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

( ) ( ) Vzorce pro dvojnásobný úhel. π z hodnot goniometrických funkcí. Předpoklady: Začneme příkladem.

( ) ( ) Vzorce pro dvojnásobný úhel. π z hodnot goniometrických funkcí. Předpoklady: Začneme příkladem. Vzorce pro dvojnásobný úhel Předpoklady: 0 Začneme příkladem Př : Pomocí součtových vzorců odvoď vzorec pro sin x sin x sin x + x sin x cos x + cos x sin x sin x cos x Př : Pomocí součtových vzorců odvoď

Více

Metody výpočtu limit funkcí a posloupností

Metody výpočtu limit funkcí a posloupností Metody výpočtu limit funkcí a posloupností Martina Šimůnková, 6. listopadu 205 Učební tet k předmětu Matematická analýza pro studenty FP TUL Značení a terminologie R značí množinu reálných čísel, rozšířenou

Více

CVIČNÝ TEST 7. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 7. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 7 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Určete přirozené číslo n tak, aby platilo: 3 + 12 + 27 = n. 1 bod 2 Doplňte

Více

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014

Zimní semestr akademického roku 2014/ prosince 2014 Cvičení k předmětu BI-ZMA Tomáš Kalvoda Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT Matěj Tušek Katedra matematiky FJFI ČVUT Obsah Cvičení Zimní semestr akademického roku 24/25 2. prosince 24 Předmluva iii

Více

Nerovnice, grafy, monotonie a spojitost

Nerovnice, grafy, monotonie a spojitost Nerovnice, grafy, monotonie a spojitost text pro studenty Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci vzniklý za podpory fondu F Martina Šimůnková 29. prosince 2016 1 Úvod Na druhém stupni

Více

Mocninná funkce: Příklad 1

Mocninná funkce: Příklad 1 Mocninná funkce: Příklad 1 Zadání: Vyšetřete průběh mocninné funkce. Řešení: 1. Jako první si určíme definiční obor: D(f)=R. 2. Nyní si spočítáme zda je daná funkce sudá nebo lichá: Daná funkce je lichá.

Více

Integrální počet funkcí jedné proměnné

Integrální počet funkcí jedné proměnné Integrální počet funkcí jedné proměnné Neurčité integrály Určité a nevlastní integrály Geometrické aplikace určitého integrálu. p.1/?? Neurčité integrály Příklad 7.1.1 Vhodnou metodou vypočítejte neurčitý

Více

CVIČNÝ TEST 10. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Renáta Koubková. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 10. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Renáta Koubková. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 10 Mgr. Renáta Koubková OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Pro x R řešte rovnici: 5 x 1 + 5 x + 5 x + 3 = 3 155. 2 Za předpokladu

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více