VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí"

Transkript

1 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika extrakraiálích embryoálích ádorů Téma čísla: gyekologie

2 Euceri

3 t i r á ž VOX PEDIATRIAE Časopis praktických lékařů pro děti a dorost Adresa redakce: U Hraic 16, Praha 10 Sekretariát: tel.: , fax: Redakce VOX: tel.: , Vydavatel: Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o. s. Odborá garace: Odborá společost praktických dětských lékařů ČLS JEP Grafika, výroba, distribuce: Vydavatelství MEDIX, s. r. o. GSM: ) Redakčí rada: MUDr. Jiřia Dvořáková MUDr. Jiří Liška, CSc. MUDr. Pavel Neugebauer MUDr. Olga Roškotová Odpovědý redaktor: Mgr. Zdeěk Brtický Jazykové korektury: Mgr. Michaela Šmejkalová Časopis je urče převážě praktickým dětským lékařům. Distribuce čleům SPLDD ČR a OSPDL ČLS JEP zdarma. Vychází 10 ročě, v ákladu 2200 výtisků. Povoleo miisterstvem kultury pod číslem MK ČR E 10971, ISSN Redakce ezodpovídá za obsah čláků. Reprodukce obsahu je povolea pouze s písemým souhlasem redakce. Nevyžádaé podklady pro tisk se evracejí. Redakčí rada VOX PEDIATRIAE ezodpovídá za obsah izercí a vložeých tiskovi. Izerce: VOX PEDIATRIAE Ig. Veroika Drahovzalová U Hraic 16, Praha 10 GSM: je pro izerety o b s a h Přehled čiosti SPLDD ČR za lede Koalice soukromých lékařů 5 Zpráva ze zahraičí cesty 7 Cíle a krédo Evropské kofederace primárích pediatrů (EC PCP) 7 Kotroly zdravotických zařízeí - iformace SÚKL 8 Zdravotí pojišťovy úhrady v roce Očkováí proti peumokokovým ákazám: abídka rodičům ebo past pro lékaře? 11 Iformace OSPDL ČLS JEP 16 doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., MUDr. Peter Koliba ml. Problematika pohlavě přeosých ifekcí v současé kliické praxi 18 MUDr. Drahoslava Krhouková Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku 21 MUDr. Radka Vetešíková-Koubová Nepravidelosti mestruačího cyklu 24 MUDr. Josef Mališ Základí kliická charakteristika ejčastějších extrakraiálích embryoálích ádorů 26 prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. Alergie a dětské astma v roce II. část 32 doc. Ig. Miroslav Dědek, DrSc. Mléčý tuk a jeho výzam pro kojeecký a batolecí věk 30 Ze světa odboré literatury 34 Aktuality 36 Řádková izerce 41 Autodidaktický test 42 Středová příloha: Vyhláška č. 3/2010 o staoveí obsahu a časového rozmezí prevetivích prohlídek (Výpis části pro odborost PLDD) Nakladatelství UMÚN, s. r. o., Nad Školou 1289, Liberec tel.: , Obrázek a titulí straě amalovala ústy Ruth Christese. 3

4 e d i t o r i a l Vážeé kolegyě a kolegové, dovolte mi zmíit jié téma, ež které od prosice 2009 plí aše ové schráky. Po dlouhých jedáích vešel v prosici 2009 v platost čtyřletý vzdělávací program v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost. Zkráceím specializačího vzděláváí se před ámi otevírá aděje, že do ašich řad přibudou o rok dříve mladší kolegové se specializovaou způsobilostí. Uvítají to jistě ti, kteří mají v úmyslu předat své praxe. Získat specializovaou způsobilost je v současosti pro mladé lékaře ekoomicky áročé a zameá to zadlužeí a samém startu do jejich pracovího života. Ve srováí s tím mi stesky ěkterých ašich kolegů v souvislosti s ákupem vakcí připadají malicheré. Po absolvováí studia a lékařské fakultě aši ástupci často odkládají své pláy o založeí rodiy a pořízeí bydleí, protože jejich prioritou se stává získáí specializovaé způsobilosti v oboru a ásledě hledáí pracovího místa. Neí samozřejmostí, že budou po ukočeí fakulty přijati a lůžkové odděleí ěkteré z emocic. Při zmíce o záměru dělat praktického lékaře pro děti a dorost je ěkdy jejich žádost zamítuta. V opačém případě se musí zavázat, že vrátí fiačí prostředky vyaložeé a specializačí vzděláváí. V loňském roce začal poprvé stát přispívat formou rezidečích míst a specializačí vzděláváí absolvetům lékařských fakult. Cílem tohoto dotačího programu je podpořit obory, kde je edostatek lékařů. V ašem oboru bylo vypsáo 32 rezidečích míst, ale pro formálí edostatky ěkterých žádostí, bylo ve fiále přiděleo o 10 míst méě. Příslib Miisterstva zdravotictví ČR daý účastíkům jedáí a prezetovaý zástupci MZ ČR a loňském kogresu primárí péče, že evyčerpaé počty z roku 2009 přejdou a rok 2010, ebyl aplě. Pro letoší rok je pro áš obor vypsáo 20 rezidečích míst, pro obor dětského lékařství 38, pro vitří lékařství 91 a všeobecé praktické lékařství 120. Domívám se, že i přes aše opakovaá upozorěí evzalo MZ ČR při pláováí počtů pro obory primárí péče a vědomí současou věkovou strukturu PLDD. Otázkou však zůstává, kolik ze současých 117 akreditovaých pracovišť zažádá o přiděleí rezidečího místa a převezme tak a čtyři roky plou zodpovědost za vzděláváí mladého lékaře eje ve své ordiaci, ale i během jeho stáží a specializovaých pracovištích. Uzávěrka přijímáí žádostí je ke di Fiačí prostředky z dotace jsou přísě účelově vázáy, jsou určey a mzdové áklady a rezideta, odvody a zdravotí a sociálí pojištěí zaměstavatele (rezidet se stává zaměstacem školitele), a odměu školitele, úhradu poviých kurzů a stáží staoveých platým vzdělávacím programem a a materiálové áklady, které zahrují pracoví oblečeí pro rezideta. Sliby o podpoře primárí péče se s velkou pravděpodobostí objeví v rámci předvolebího boje. V předvolebích kampaích politické stray opráší slogay Kvalití a dostupé zdravotictví, to věčé a vděčé téma, a které obča slyší. Když se přidá slovíčko zadarmo, obča si ai evzpomee, že se sliby periodicky opakují a ikdy se v praxi euskutečí a dá svůj hlas těm, kteří aformulují ejlépe abídku ašich služeb. Na plěí slibů ebude dostatek fiačích prostředků. A tak se astaví regulace lékařům, vytáhe otřepaá proklamace o posláí a vsadí se a to, že lékaři eechají pacieta a holičkách. Protesty lékařů a Palackého ebo Staroměstském áměstí občaa o realitě epřesvědčí. Většiou pomohou k vzestupu ahoru těm, kteří vyměí lékařskou bílou za oražovou, modrou či zeleou. Lidé jsou rádi klamái. Olga Roškotová p ř i p r a v u j e m e Revmatologie, autoimuí oemocěí v t o m t o č í s l e i z e r u j í úředí hodiy SPLDD ČR Podělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 avet beiersdorf GSK hero koto bariéry msd estlé phc spirála wyeth hodi hodi hodi hodi hodi Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o. s. U Hraic 16, Praha 10 sekretariát: tel.: fax: redakce VOX: tel.: Téma čísla: revmatologie, autoimuí oemocěí 4

5 Přehled čiosti SPLDD za lede 2009 MUDr. Pavel Neugebauer předseda SPLDD ČR Také lede byl zcela v duchu problematiky očkováí proti peumokokovým ákazám. Přes veškerou sahu se ám epodařilo přesvědčit odpovědé osoby, že by měl a mohl existovat i alterativí způsob získáváí vakcí. Problematika tohoto očkováí byla i předmětem jedáí se zdravotími pojišťovami o zěí dodatků o úhradách pro rok Na jedé straě relativě vstřícá jedáí a cetrálí úrovi, a straě druhé epochopitelé iformace ěkterých krajských poboček směrem k praktickým dětským lékařům. Každopádě otázka peumokokové vakciace přiesla do řad ašeho Sdružeí hodě emocí, které mohou výzamě ovlivit další chod této aší orgaizace do kaceláře Sdružeí byl svolá mimořádý Výbor, přizvái byli i regioálí zástupci. Tématem bylo samozřejmě očkováí peumokokovými vakcíami. Výstupy bylo jedak osloveí jedotlivých ZP, jedak SUKL, ale také osloveí miistryě s žádostí o řešeí alterativího způsobu získáí vakcí k uvedeému očkováí a osobí schůzce s miistryí byly objasěy důvody, proč požadujeme alterativí způsob získáí očkovacích látek a peumokokové ákazy. Jedáí předcházela tisková koferece MZ, a které miistryě obhajovala jediý zvoleý způsob a svém pravidelém jedáí se sešla Koalice soukromých lékařů. Výstupy zveřejňujeme a jiém místě Zdravotí výbor Poslaecké sěmovy Parlametu ČR řešil mimo jié otázky spojeé s ově zavedeým očkováím proti peumokokovým ákazám. I a půdě Parlametu tak zazěly aše argumety, resp. výhrady k jediému zvoleému způsobu získáváí vakcí. Výbor iterpeloval miistryi k prošetřeí celé situace a MZ proběhla další schůzka a téma očkováí proti peumokokovým ákazám. Zápis z tohoto jedáí zveřejňujeme a jiém místě. Je až s podivem, proč MZ stále urputě trvá a jedié variatě získáí vakcí, a přímém ákupu ordiacemi PLDD v kaceláři Sdružeí se koala schůzka s ašimi kolegy, kteří se rozhodli již v loňském roce převzít a sebe břemeo výchovy ových PLDD. Že má systém rezidečích míst až příliš dětských emocí zělo v celém průběhu jedáí. Schůzky se účastila také zástupkyě společosti GHS Ig. Urbacová, tato společost má a starosti admiistraci problematiky rezidečích míst a půdě VZP proběhlo jedáí s ředitelem MUDr. Pavlem Horákem, tématem byl opět peumokok, resp. očkováí proti emocem vyvolaým tímto mikrobem. Podstatou jedáí bylo vyjasěí si situace kolem smluvího ujedáí. O výstupu z tohoto jedáí iformujeme a jiém místě. Koalice soukromých lékařů Koalice se v posledích měsících soustřeďuje především a sledováí a hlídáí růzých legislativích orem. Ty se ěkdy až chaoticky objevují, aby rychle zase zaikly, ěkteré však vytvářejí poteciálí rizika pro fugováí soukromých zdravotických zařízeí. Na jedáí Koalice byla a žádost ambulatích specialistů zařazea i problematika projektu MAX, resp. AKORDMAX. Pro aše lékaře eí teto projekt t.č. aktuálí, eboť praktičtí dětští lékaři jsou zvyklí komuikovat s rodiči sami, tedy přímo a bez prostředíka. I. Výpis z jedáí Koalice soukromých lékařů ze de 8. leda Jedáí s MZ ČR legislativa Sezam výkoů s bodovými hodotami žádé ové iformace. Úhradová vyhláška pro rok 2010 jedotlivé orgaizace Koalice po vypořádáí připomíek s MZ ČR a zdravotími pojišťovami vyhlášku akceptují. Navýšeí úhrad pro platy sester má alespoň částečě prostředictvím avýšeí hodoty bodu v příloze vyhlášky pouze SAS ČR. Cetrálí úložiště receptů ovela zákoa o léčivech umožňuje cetrálímu úložišti elektroických receptů sběr osobích údajů o osobách, kterým byl v lékárách vydá léčivý přípravek. Návrh zákoa byl kocem listopadu 2009 rozeslá do zkráceého a zúžeého meziresortího připomíkového řízeí, uprave podle došlých připomíek a předá k projedáí Legislativí radě vlády. Návrh vyhlášky MZ ČR o techických a věcých požadavcích a vybaveí zdrav. zařízeí je v současé době ve vějším připomíkovém řízeí a k dispozici a webových strákách Úřadu vlády v kihově připravo- 5

6 vaé legislativy a adrese: Léky bez receptu s omezeím je třeba vzést dotaz, zda tato kategorie léků má své opodstatěí a jako jedotý ázor čleů KSL prosazovat, že ikoliv. Vyhláška o kompetecích oborů zařazuje lékaře do oborů podle dosažeého vzděláí. Bude vycházet ze specializačích curricul a vydáa bude pravděpodobě a jaře K ávrhu vyhlášky se koala schůzka s MZ ČR, Dr. Jojko zašle ostatím čleům Koalice zápis z jedáí, jakmile jej bude mít k dispozici. 2. Program MAX a AKORD MAX Program MAX je produktem společosti Saté, s.r.o. zaměřeým a objedáváí pacietů k lékařům prostředictvím sdíleých objedacích diářů přes call-cetrum. Vedeí Saté jej prezetuje jako program podporovaý VZP ČR, ale podle iformace ám. Šajdra ebyl zatím projedá Správí radou VZP. SAS ČR má obavy ze zeužití takto získaé databáze pacietů ke komerčím účelům. KSL se k přijetí programu zatím jedozačě evyjádřila. 3. Předáí fukce mluvčího KSL odkládá diskusi a toto téma po ukočeí jedáí výkoého výboru SSG ČR a jeho rozhodutí o podmíkách dalšího setrváí zástupce gyekologů v Koalici. Dr. Chrz přislíbil zvážeí možosti účastit se jedou za dva měsíce jedáí Koalice v úterý, aby byla alespoň částečě zajištěa účast statutárích zástupců všech orgaizací KSL. 9. Růzé Mgr. Sladkovská požádala o aktualizaci počtu čleů jedotlivých orgaizací Koalice. Požadavek zašle jedotlivým sdružeím em. II. Staovisko Rady Sdružeí ambulatích specialistů ČR, o.s. k programu Max (pro VZP v podobě AkordMax), přijaté de Rada SAS registruje, že program MAX: je produktem společosti Saté s.r.o, která jiak provozuje zdravotické zařízeí zabývající se hlavě ambulatí specialisovaou péčí. Jde ejspíše vlastě o sahu rozšířit jejich vlastí orgaizačí systém. stojí a tom, že lékaři budou prostředictvím správce systému (společosti Saté s.r.o.) sdílet své objedací diáře včetě kotaktích dat a své paciety, budou prostředictvím správcem (společostí Saté s.r.o.) zřízeého call-cetra echat objedávat k sobě paciety. počítá s tím, že lékaři budou motivovái k tomu, aby se svými paciety i kolegy komuikovali přes iteretové ústředy správce programu (společost Saté s.r.o.). Paciet, bude-li se chtít dovolat svému lékaři, bude vytáčet ikoli telefo svého lékaře, ale telefo call-cetra a ásledě čtyřmístý kód, pomocí ějž pak bude, či ebude spoje s lékařem, kterému volá. dle údajů od vedeí společosti Saté s.r.o. má podporu ze stray vedeí Všeobecé zdravotí pojišťovy. Každá objedávka pacieta touto cestou má být hoorováa 14,- Kč objedávajícímu lékaři, vyšetřeí realizovaé touto cestou pak dalšími 14,- Kč specialistovi. Telefoická kosultace 80,- Kč. Sdružeí ambulatích specialistů, o.s. dostalo od vedeí společosti Saté abídku, že při pomoci s reklamou získá od této společosti fiace v rozsahu 1,- kč za každé objedáí pacieta cestou programu Max. Rada SAS je toho ázoru, že program MAX: eřeší ty problémy českého zdravotictví, kterým je t.č. ezbyté se věovat. Rada SAS si eí vědoma, že by si pacieti stěžovali, že se emohou dovolat svým ošetřujícím lékařům, ai že by si lékaři stěžovali a to, že je jejich pacieti svými telefoáty obtěžují. Ambulatí specialisté mají již v aprosté většiě dávo zavedeé objedávkové systémy telefoické či elektroické dle specifik místích a specifik jedotlivých lékařských odborostí. má-li být dlouhodobě fukčí, musí být samofiacovatelý. Rada SAS se obává, že fiačí podpora ze stray VZP je je krátkodobým, resp. dočasým krokem. Rada SAS se zamýšlí ad tím, jak budou užita kotaktí data a paciety poté, co podpora ze stray VZP skočí. systémově může vést k tomu, že lékaři začou porušovat pravidlo, ke kterému jsme se všichi zavázali smlouvami se všemi pojišťovami: tj. ezvýhodňovat vzájemě pojištěce žádé zdravotí pojišťovy. eposkytuje lékařům žádé záruky, že kotaktí data jejich pacietů ebudou využíváa i k jiým účelům, ež k objedáváí eposkytuje žádé záruky, že reálá edostupost příslušého lékaře bude vždy tím jediým důvodem, proč se k ěmu ebude moci paciet dovolat ebo objedat. Rada SAS upozorňuje, že prostá telefoická kosultace lékařem, který ezá kokrétí zdravotí stav pacieta a emá přehled o jeho kokrétích álezech, může být v moha oborech i pro paciety ebezpečá. pro mohé odborosti ezameá žádé zlepšeí kvality objedáváí pacietů a vyšetřeí. se saží do českého zdravotictví zavést systém, kdy o tom, kdo a kdy poskyte zdravotí péči, bude rozhodovat pracovík callcetra správce (společosti Saté s.r.o.), přičemž při eexisteci objektivích kriterií je jistě důvodá obava, že teto pracovík může rozhodout dle jiých ež striktě zdravotím stavem pacieta daých kritérií. Rada SAS se pozastavuje ad iformací, že by sad vedeí Všeobecé zdravotí pojišťovy v době fiačí krize vydávalo takto zbytečě peíze určeé a zdravotí péči o jejich kliety. Uvedeá aktivita by byla ejspíše je reklamí, marketigovou akcí pojišťovy ejspíše vedeou sahou získat kokurečí výhodu před ostatími pojišťovami, zároveň ale i podporou jedoho poskytovatele zdravotí péče, který s pomocí VZP získá kotaktí data a ové paciety. Tato aktivita by dle ašeho ázoru eměla být hrazea z prostředků veřejého zdravotího pojištěí, a to ai v době hospodářské kojuktury, atož v krizi. Jsme toho ázoru, že podobé aktivity by si měl hradit kliet sám z vlastích zdrojů či z komerčího připojištěí. uzavírá, že program Max by sice mohl pro soukromé lékaře zameat krátkodobě přilepšeí v jejich fiačích příjmech (ze stray fiačí podpory VZP), z dlouhodobého hlediska jej ale vímá jako zbytečý komuikačí mezičláek mezi pacietem a lékařem a mezi lékaři vzájemě, který by jedak sám peíze ikoli vydělával, ale spotřebovával a avíc by vedl k odosoběí vztahu lékař-paciet. Lékař by dle ázoru Rady SAS zcela zbytečě vydal kotaktí data svých pacietů bez záruky, že by byla využita je ku prospěchu pacieta a jeho ošetřujících lékařů. Z těchto důvodů Rada SAS lékařům edoporučuje, aby se do projektu MAX, resp. AkordMax zapojovali. Pro Vox připravil: MUDr. Pavel Neugebauer 6

7 Zpráva ze zahraičí cesty Brusel, , Výročí zasedáí EAP (Evropská akademie pediatrů) dopolede proběhlo setkáí prezidetů árodích pediatrických společostí. Prezidetka EAP Dr. P. Hamilto (UK) zdůrazila potřebu posílit roli pediatrických společostí v Evropě. Upozorila a celoevropský tred poklesu počtů pediatrů pečujících o děti v primárí liii a vzestup počtů rodiých lékařů a všeobecých lékařů pro dospělé pečujících o děti. Co může udělat EAP? Jedak aktivity a úrovi pracovích skupi, jedak a úrovi vzděláváí, výzkumu, postgraduálí praxe. Otázku vzděláváí zdůrazil ve své prezetaci Dr. A. Teore (Itálie). Pediatr je lékař specialista a potřebuje speciálí výcvik. Každý lékař pečující o dítě musí být vzdělává pediatrem. Je utá harmoizace postgraduálího vzděláváí v Evropě, je moho árodích modelů. Hlavě společý kme, který je tříletý, je základem. Učebím materiálem bude učebice Pediatric Euromaster Course. Odpolede bylo odboré zasedáí. Předášky byly a téma: Fyzikálí vlastosti kojugovaých vakcí, imuologické vlastosti a imuologická odpověď kojugovaých vakcí. Vakciačí schémata a Veice projekt (Vaccie Europea New Itegrated Collaboratio Effort). Hromadá imuita a epřímý protektiví efekt ekojugovaých vakcí. Budoucost kojugovaých vakcí. V podvečerích hodiách bylo zasedáí pracoví skupiy pro adolescetí medicíu. Rověž byla vyslovea potřeba vytvořit vzdělávací model pro adolescetí medicíu v Evropě. Zájem o spolupráci s MUDr. Kabíčkem se koá Výročí meetig adolescetí medicíy v Reykjavíku. V sobotu dopolede proběhlo zasedáí pracovích skupi. Já jsem se zúčastila pracoví skupiy pro primárí a sekudárí péči. V rámci programu byla i moje prezetace o postgraduálím vzděláváí v oboru PLDD v České republice s ásledou diskuzí. Vytvořea malá pracoví skupia pro přípravu sylabu, které jsem člekou za SPLDD ČR. Iformace o přípravě Kogresu EAPS - Europea Academy of Paediatric Societies v Kodai říje 2010, kde je spoluorgaizátorem i EAP. V rámci kogresu bude i sekce pro primárí pediatrii. Iovace web stráek, kde bude sekce i pro rodiče. Iformace EAPRASet - zhodoceí dotazíkové akce ohledě odmítáí očkováí v ambulacích dětského lékaře. Připravuje se téma Ukazatele kvality péče v ambulaci primárího pediatra. V rámci toho ATB rezistece a ATB terapie v primárí péčí. Odpolede bylo geerálí zasedáí výkoého výboru a všech árodích delegátů. Čleové výkoého výboru předesli výročí zprávy o čiosti ve svých agedách, fiačí zprávu, čiost v jedotlivých pracovích skupiách - primárí, sekudárí, terciárí pediatrie, etická pracoví skupia, vakciačí, v EBP (vzděláváí). Iformace o spolupráci s pediatrickými společostmi - s AAP (Americká pediatrická akademie) i s časopisem Archives of Diseases i Childhood. Proběhly volby do fukce předsedy EBP - Jose dos Satos (Portugalsko). Na jarím zasedáí 2010 budou volby v pracovích skupiách. Jarí zasedáí bude v Lucembursku v dubu V roce 2011 ve Viliusu a v roce 2012 v Praze. Zapsala: MUDr. Gabriela Kubátová Zahraičí komise SPLDD ČR Cíle a krédo Evropské kofederace primárích pediatrů (ECPCP) Zakládající čleové ECPCP přijali a svém zasedáí deklaraci, v které staovili cíle a filozofii této orgaizace. 1. Právo dětí a zdravotí péči 1.1 Děti mají epopíratelé právo a dobré zdraví a pohodu a a ejvyšší možý stadard zdravotických zařízeí a služeb Jakákoliv omezeí v poskytováí řádé péče zejméa evytvořeí áležitého systému primárí péče o dítě je v rozporu s člákem 24 Úmluvy OSN o právech dítěte. 2. Úloha pediatrů v primárí péči 2.1. ECPCP prosazuje úlohu pediatrů jako poskytovatelů primárí zdravotí péče v komuitě od preatálí péče a arozeí až po hraici dospělosti, a to i v souvislosti s rodiou a sociálím prostředí, v kterém žije Služby mají být poskytováy podle potřeb dítěte a jeho věku a to ejeom z pohledu diagostiky a léčby, ale i z pohledu zdravotí výchovy, poradeství a prevece. 3. Primárí pediatrická péče v zemích s edostatečým počtem primárích pediatrů 3.1. V zemích, kde primárí péči poskytují lékaři jiých odborostí jako pediatři, by měla být zajištěa výuka lékaři z primárí pediatrické péče. Pacietům umožit vyšetřeí u pediatra v co ejkratším čase. 4. Akademizace primárí pediatrické péče 4.1. Lékařské školství v Evropě by mělo zařadit primárí pediatrii jako vyučující předmět a lékařských fakultách a podikout aktivity v oblasti kotiuálího výzkumu v ordiacích primárích pediatrů Vzděláváí v primárí pediatrii má být a všech úrovích. Na lékařských fakultách pro studety i v rámci postgraduálího vzděláváí pro lékaře, obzvlášť v zemích, kde primárí pediatrickou péči poskytují epediatři. Nuté vytvořit curriculum pro všeobecé lékaře, a to lékaři, kteří mají dostatečé zkušeosti z primárí praxe. 5. Certifikace a kotiuálí vzděláváí primárích pediatrů 5.1. Primárí péče by měla být poskytováa podle přehledých stadardů dobré lékařské praxe se zárukou kvality poskytuté péče, s možostí kotiuálího vzděláváí a možosti získat certifikát pro dobře vybaveou ambulaci ECPCP bude podporovat a provádět výzkum, výuku, stáže a formulace směric pro dobré kliické praxe primárích pediatrů. 6. Propagace projektů a cílů ECPCP 6.1. ECPC bude poděcovat kotakty a spolupráci mezi i pediatry vykoávající a vyučující primárí pediatrii v Evropě. Bude rozvíjet spolupráci s dalšími evropskými a meziárodími pediatrickými společostmi které mají zájem o zvyšováí kvality v primárí pediatrické péči. Pro VOX připravila: MUDr. Gabriela Kubátová 7

8 Kotroly zdravotických zařízeí - iformace SÚKL Kotroly ve zdravotických zařízeích se zaměřují a dodržováí podmíek pro zacházeí s léčivými přípravky a zdravotickými prostředky při poskytováí zdravotí péče, a dále a dodržováí zákoa o regulaci reklamy. Legislativí rámec Kotroly ve zdravotických zařízeích mají svou oporu v ásledujících právích předpisech: Záko č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změách ěkterých souvisejících zákoů (záko o léčivech), ve zěí pozdějších předpisů - Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisováí léčivých přípravků, údajích uváděých a lékařském předpisu a o pravidlech používáí lékařských předpisů, ve zěí pozdějších předpisů - Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správé lékáreské praxi, bližších podmíkách zacházeí s léčivy v lékárách, zdravotických zařízeích a u dalších provozovatelů a zařízeí vydávajících léčivé přípravky Záko č. 258/2000 Sb., o ochraě veřejého zdraví, ve zěí pozdějších předpisů Záko č. 167/1998 Sb., o ávykových látkách a o změě ěkterých dalších zákoů, ve zěí pozdějších předpisů - Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evideci a dokumetaci ávykových látek a přípravků - Vyhláška č. 125/2006 Sb., kterou se staoví tiskopisy formulářů Záko č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve zěí pozdějších předpisů Záko č. 123/2000 Sb., o zdravotických prostředcích, ve zěí pozdějších předpisů Záko č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve zěí pozdějších předpisů Používáí léčivých přípravků při poskytováí zdravotí péče staovuje záko o léčivech. Lékař má dle zákoa o léčivech možost vybavit pacieta léčivými přípravky při poskytováí zdravotí péče v případě, že zdravotí stav pacieta ezbytě vyžaduje bezodkladé užíváí léčivého přípravku a vzhledem k místí ebo časové edostuposti lékáreské péče eí možý včasý výdej léčivého přípravku a lékařský předpis. Jedá se tedy o akutí případy výdeje léčiva a z pohledu pacieta v této oblasti edochází k žádé změě. Vybavit pacieta léčivými přípravky při poskytováí zdravotí péče lze pouze v případě, že zdravotí stav pacieta ezbytě vyžaduje bezodkladé užíváí léčivého přípravku a vzhledem k místí ebo časové edostuposti lékáreské péče eí možý včasý výdej léčivého přípravku a lékařský předpis. Dále mohou být v ordiacích lékařů dle zákoa o léčivech aplikováy imuologické přípravky za účelem očkováí. Ispektoři SÚKL jsou oprávěi kotrolovat dodržováí zákoa o léčivech a doprovodých vyhlášek u provozovatelů a u dalších osob zacházejících s léčivy dle zákoa o léčivech a zákoa č. 552/1991 Sb., o státí kotrole, ve zěí pozdějších předpisů. Za správí delikty při porušeí podmíek při zacházeí s léčivými přípravky při poskytováí zdravotí péče se může uložit provozovatelům zdravotických zařízeí pokuta až do výše ,- Kč. Používáí léčivých přípravků při poskytováí zdravotí péče ( 5 odst. 8) Používáím léčivých přípravků při poskytováí zdravotí péče se rozumí jejich podáváí pacietovi při výkou této péče, popřípadě vybaveí pacieta léčivými přípravky, tj. poskytutí potřebého možství léčivých přípravků při propuštěí z ústaví péče, při překladu do jiého zdravotického zařízeí ebo při poskytutí zdravotí péče: praktickým lékařem, praktickým lékařem pro děti a dorost lékařem vykoávajícím pohotovostí službu ebo lékařem zdravotické záchraé služby Jaké léčivé přípravky mohou zdravotická zařízeí předepisovat a uvádět do oběhu? ( 8) Předepisovat, uvádět do oběhu ebo používat při poskytováí zdravotí péče lze pouze: registrovaé humáí léčivé přípravky léčivé přípravky připraveé v lékárě léčivé přípravky připraveé a dalších pracovištích dle 79 odst. 2 zákoa o léčivech (radiofarmaka, humáí autogeí vakcíy) trasfuzí přípravky vyrobeé v zařízeích trasfuzí služby pro jedotlivého pacieta lze za účelem poskytutí optimálí zdravotí péče i eregistrovaý léčivý přípravek za podmíek staoveých 8 odst. 3 a 5 zákoa o léčivech lze použít jiý registrovaý léčivý přípravek způsobem, který eí v souladu se souhrem údajů o přípravku za podmíek staoveých 8 odst. 4 a 5 zákoa o léčivech Poviosti provozovatele zdravotického zařízeí ( 23) Provozovatel zdravotického zařízeí je povie eprodleě ozámit SÚKL výskyt eočekávaého ebo závažého ežádoucího účiku léčivého přípravku ebo podezřeí z výskytu závady v jakosti léčiva ebo pomocé látky, které vedou k jejich stažeí z oběhu. Postup a formulář pro hlášeí závady v jakosti: Provozovatel také esmí uvádět do oběhu ebo používat při poskytováí zdravotí péče léčiva s prošlou dobou použitelosti, se závadou v jakosti ebo o ichž tak rozhodl SÚKL. Od koho mohou zdravotická zařízeí odebírat léčiva? Zdravotická zařízeí mohou odebírat léčivé přípravky pouze od osob oprávěých léčivé přípravky vydávat. Patří sem: lékáry pracoviště ukleárí medicíy (radiofarmaka) zařízeí trasfuzí služby (trasfuzí přípravky, kreví deriváty) imuologická ebo mikrobiologická pracoviště (humáí autogeí vakcíy) Přímo od distributora mohou zdravotická zařízeí odebírat: eregistrovaé léčivé přípravky předepsaé pro kokrétího pacieta plyy používaé při poskytováí zdravotí péče ifúzí roztoky radiofarmaka (pracoviště ukleárí medicíy) imuologické přípravky za účelem očkováí 8

9 Odstraňováí léčiv ( 88 89) Provozovatel zdravotického zařízeí je dle zákoa o léčivech povie zajišťovat odstraňováí tzv. epoužitelých léčiv. Nepoužitelá léčiva jsou: léčiva evyhovující jakosti léčiva s prošlou dobou použitelosti ebo uchovávaá za jiých ež předepsaých podmíek léčiva zjevě poškozeá ebo espotřebovaá včetě léčiv vráceých paciety ebo jejich rodiými příslušíky Nepoužitelá léčiva jsou klasifikováa jako ebezpečý odpad a provozovatelé zdravotických zařízeí jsou povii odevzdat epoužitelá léčiva právickým ebo fyzickým osobám, kterým byl uděle souhlas orgáem kraje k odstraňováí epoužitelých léčiv ebo Státím úřadem pro jaderou bezpečost (v případě radiofarmak). Sezam osob oprávěých zeškodňovat epoužitelá léčiva uveřejňuje Miisterstvo zdravotictví České republiky a svých webových strákách: případě jsou tyto iformace dostupé a webových strákách krajských úřadů. Zajišťováí farmakovigilace ( 90) Lékař, zubí lékař, popřípadě farmaceut ebo jiý zdravotický pracovík, který zazameal podezřeí a závažý ebo eočekávaý ežádoucí účiek a jié skutečosti závažé pro zdraví léčeých osob související s použitím léčivého přípravku, je povie: tyto skutečosti eprodleě ozámit SÚKL, a to i tehdy, jestliže léčivý přípravek ebyl použit v souladu se souhrem údajů o přípravku ebo byl zeužit poskytout součiost při ověřováí skutečostí souvisejících s podezřeím a závažý ebo eočekávaý ežádoucí účiek a podle potřeby zpřístupit potřebou dokumetaci Pro tato hlášeí lze použít elektroický formulář, který je zveřejě a iteretových strákách Státího ústavu pro kotrolu léčiv: ebo Zdravotí pojišťovy úhrady v roce 2010 Problematika dodatků a úhrad v roce 2010 se často zúžila do projedáváí záruk hrazeí očkováí proti peumokokovým ákazám. Pravdou je, že kupodivu všechy zdravotí pojišťovy projevily zájem situaci řešit, i když vlastí řešeí se ěkdy rodilo hůře. Co se týká vlastích úhrad, eí asi bez zajímavosti, že v podstatě jediá zdravotí pojišťova ZP MV ČR - se přihlásila k avýšeí plateb do ašeho segmetu a u jedié této pojišťovy se meziročí avýšeí bude pohybovat kolem 7%. Samozřejmě, že díky růzým boifikačím systémům a mírému avýšeí (kolem 2%) díky úpravě věkových idexů, by eměly platby v letoším roce klesout pod úroveň roku 2009 a měly by se tedy pohybovat průměrě v pásmu avýšeí 2-3%. I. Výstupy z jedáí s VZP ze de Místo koáí: Ústředí VZP ČR Účastíci jedáí: VZP ČR: MUDr. Pavel Horák, MBA, ředitel, RNDr. Marcela Ambrožová SPLDD ČR: MUDr. Pavel Neugebauer, předseda, MUDr. Mila Kudy, místopředseda MZ ČR: Ig. Ivaa Ješovská 1. Způsob vykazováí a úhrada očkováí peumokovými vakcíami VZP uhradí ZULP ve vazbě a kód výkou ve výši 1163,- Kč v případě užití jak vakcíy Syflorix, tak i Prevear 7. Požadavek VZP, aby použitá očkovací látka byla vykázáa v ákupí ceě vychází z platé Metodiky pro pořizováí a předáváí dokladů č.6, v platé verzi. Veřejý příslib a garace opětově potvrzeá a tomto jedáí zaručuje úhradu ZULP ve výši 1163 Kč za dávku bez ohledu a výši vykázaé ákupí cey. Z výše uvedeého vyplývá, že VZP uhradí očkovací látku ve výši 1163 Kč bez ohledu a to, za kolik jí ZZ pořídilo. Součástí vyúčtováí ze stray VZP bude jasá a jedozačá idetifikovatelost úhrady ZULP Neexistují žádé regulačí mechaismy VZP, kde by figurovala úhrada výkoů ai vykázaých ZULP. 2. Podmíky úhrady VZP uhradí výko vč. ZULP v případě, že bude dodrže postup staoveý Metodickým pokyem MZ ČR k odlišým schématům a kotraidikacím očkováí kojugovaou peumokokovou vakcíou (pracoví ázev). Odkaz a teto Metodický poky bude součástí úhradového dodatku pro rok Úhradový dodatek pro rok 2010 Zástupci VZP a SPLDD potvrdili dohodu, že před rozesláím úhradového dodatku bude teto zaslá k připomíkám zástupcům SPLDD. K problematice ordiačích hodi došlo k dohodě, že pokud místí podmíky a specifika evedou k účelosti ordiačích hodi, do 18 hodi se může pojišťova se ZZ dohodout a úpravě. VZP již pro rok 2010 epočítá s boifikací za vykazováí kódu výkou Dodatek řešící boifikace v programu kvality Akord VZP pro letoší rok bude předkládat dodatek ve zěí roku 2009 s tím, že budou probíhat jedáí ad modifikací Akordu pro odborost 002. Za VZP: MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA Za MZ ČR: Ig. Ivaa Ješovská Za SPLDD ČR: MUDr. Pavel Neugebauer 9

10 II. Metodický poky k odlišým schématům a kotraidikacím očkováí kojugovaou peumokokovou vakcíou S cílem zabezpečeí jedotého postupu v rámci České republiky při očkováí proti peumokokovým ákazám, které bylo zahájeo podle 30 zákoa č. 48/1997 Sb., o veřejém zdravotím pojištěí, od 1. leda 2010 vydávám teto METODICKÝ POKYN Čl. I Z veřejého zdravotího pojištěí je hrazeo očkováí dětí proti peumokokovým ákazám v ásledujících případech: a) pokud bylo zahájeo mezi 3. a 5. měsícem věku dítěte a pokud 3 dávky očkovací látky byly aplikováy do sedmého měsíce věku pojištěce; hrazeá péče zahruje i přeočkováí ve druhém roce věku pojištěce, b) pokud bylo zahájeo později ež mezi měsícem věku a do 7. měsíce věku ebudou aplikováy 3 dávky, případě ebylo aplikováo kompletí schéma 3+1; důvodem pro odklad zahájeí očkováí musí být kotraidikace pro zahájeí tohoto očkováí, popřípadě změa očkovacího schématu (v tomto případě eí zpravidla možé ai zahájit očkováí hexavakcíou). Je-li odklad zahájeí očkováí způsobe pouze erozhodostí rodičů, zda dítě má být očkováo, a z tohoto důvodu ejsou splěy termíy uvedeé v písmeu a) předchozího odstavce, eí možé očkováí ve smyslu výše uvedeého zákoa z veřejého zdravotího pojištěí hradit. Zdravotí pojišťova má možost prostředictvím svých revizích lékařů ověřit důvod odkladu zahájeí očkováí. Důvodem odložeého zahájeí, resp. přerušeí očkováí a ásledého oddáleí aplikace další dávky může být: 1. Nehojící se jizva po BCC primovakciaci (kalmetizačí jizva) ebo její reaktivace v průběhu vakciace a ebo i jié komplikace související s očkováím proti TBC, které eumožňují aplikaci další očkovací látky. Zodpovědost za kotraidikace dalšího očkováí je a straě registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (dále je registrující lékař) a eí uté mít ve zdravotické dokumetaci žádé vyjádřeí jiého ošetřujícího lékaře. 2. Akutí oemocěí dítěte, případě rekovalescece, eprospíváí, kotakt s ifekčí chorobou a probíhající ikubačí lhůta, prodělaé oemocěí CNS, kdy registrující lékař postupuje podle obecě platých doporučeí pro odklad očkováí. 3. Ošetřujícím lékařem - specialistou doporučeý odklad očkováí z jiých důvodů (příkladem může být dříve zavedeý metodický poky MZ ČR pro případy kotraidikací aplikace vakcíy s celobuěčou složkou proti pertusi. Podkladem pro toto rozhodutí je kozultace s příslušým ošetřujícím lékařem - specialistou ebo kopie doporučeí k odkladu dalšího očkováí od ošetřujícího lékaře - specialisty s tím, že o této skutečosti bude provede zápis ve zdravotické dokumetaci). 4. Idividuálí přístup u očkováí edoošeých dětí, kde je uté zvážit celkový zdravotí stav. Mezi ejdůležitější očkováí u těchto dětí patří i včasá aplikace vakcíy proti peumokokovým ákazám, která se aplikuje u těžce edoošeých dětí zpravidla ve 14deích itervalech od podáí jiých očkovacích látek z důvodu vyšší pravděpodobosti očekávaých reakcí po aplikaci. I v případě edoošeých dětí platí doporučeí očkovat s ohledem a zdravotí stav a základě chroologického stáří bez ohledu a gestačí věk dítěte. Výjimkou mohou být pouze děti s porodí hmotostí pod 1500 g, ale i v těchto případech se zahajuje očkováí zpravidla do 6. měsíce chroologického věku. ejsou-li jié důvody pro oddáleí vakciace. Čl. II Z důvodů uvedeých v čl. I tohoto metodického pokyu může být zahájeí očkováí posuuto a v případech, je-li zahájeo od 7. měsíce věku (po ukočeém 6. měsíci věku), sižuje se počet aplikovaých dávek v souladu se souhrem údajů o přípravku (dále je SPC) vakcíy proti peumokokovým ákazám. Ze stejých důvodů může také dojít k přerušeí očkováí a i v těchto případech dokoce ke změě schématu, které bude ásledě dokočeo s ohledem a věk dítěte v souladu s SPC. Rozhodující pro úhradu tohoto očkováí bude vždy skutečost, že v době, kdy dítě mělo árok a úhradu očkováí, projevili rodiče zájem, ale objektiví důvody uvedeé v čl. I tohoto metodického pokyu. zazameaé ve zdravotické dokumetaci, bráily aplikovat tři dávky ejpozději do 7. měsíce, případě došlo ke změě schématu dávka. Čl. III Vakcía, aplikovaá ve změěém schématu, bude proplacea zdravotí pojišťovou z veřejého zdravotího pojištěí registrujícím lékařům, kteří provedli aplikaci i za situace, kdy dojde k edokočeí schématu z jiých důvodů. O této skutečosti bude provede zápis do zdravotické dokumetace. Takovýmto důvodem může být apříklad reakce po aplikaci s ásledým odmítutím očkováí ze stray rodičů, změa místa bydliště rodičů a ezájem o další aplikaci očkovací látky a jié důvody, které eí v možostech registrujícího lékaře předem předvídat. MUDr. Michael Vít Ph.D., hlaví hygieik CR a áměstek miistryě III. Veřejý příslib VZP ČR Všeobecá zdravotí pojišťova ČR a četé dotazy sděluje, že tak, jak ozámilo a vysvětlilo a tiskové kofereci Miisterstvo zdravotictví ČR de , garatuje praktickým lékařům pro děti a dorost úhradu očkovací látky proti peumokokovým ifekcím ve výši Kč za dávku. Očkovací látka se vykazuje pojišťově v ákupí ceě jako zvlášť účtovaý léčivý přípravek. VZP ČR uhradí ejvyšší dohodutou ceu (uvedeou výše). Další techické podrobosti budou upřesěy v úhradovém dodatku po dokočeí jedáí s distributory a zástupci praktických lékařů. 28. lede 2010 Jiří Rod, vedoucí tiskového odděleí a tiskový mluvčí VZP ČR IV. Prohlášeí Svazu zdravotích pojišťove ČR Úhrada vakcíy proti peumokokovým ifekcím je zajištěa Svaz zdravotích pojišťove ČR opakovaě potvrzuje, že úhradu očkovacích vakcí proti peumokokovým ifekcím zdravotí pojišťovy plě zabezpečily. Smlouva s výrobí firmou garatuje, že vakcía je lékařům dodáváa v maximálí koečé ceě 1163 Kč a tato částka je při dodržeí zákoých podmíek aplikace vakcíy lékařům plě proplácea. Pojištěci, kteří splňují zákoem staoveé podmíky, emusí a vakcíu proti peumokokovým ifekcím doplácet žádou spoluúčast. V Praze de 20. leda

11 V. Staovisko ZP MV ČR Vážeý pae předsedo, děkuji za Vaši iformaci k problematice očkováí peumokokem. Současě Vám sděluji, že ZP MV ČR bude plě respektovat Metodický poky MZ ČR. Všechy pobočky ZP MV ČR již byly v této věci iformováy. S pozdravem MUDr. Jiří Svatoš, zdravotí ředitel ZP MV ČR VI. Staovisko OZP zaměstaců bak, poj. a stavebictví Vážeý pae předsedo, upravili jsme příslušé ustaoveí. Dále jsme doplili, že z vyhodoceí KHN budou vyloučey áklady a očkováí proti peumokoku - protože se vykazuje jako ZULP, etýká se regulace preskripce. Stejě tak jsme upravili přílohu 1. Abychom maximálě sížili admiistrativí zátěž s utostí rozšířit smluvě dohodutý rozsah péče o ové výkoy očkováí, doplili jsme Ceové ujedáí o vzájemou dohodu, že předměté výkoy doplí OZP do smluvě dohodutého rozsahu jedostraě bez utosti písemého požadavku ZZ. Zahajujeme tisk a obesíláí ašich smluvích parterů. Co se týče speciálího Dodatku a očkováí proti peumokokovým ifekcím, ecítili jsme potřebu ošetřit očkováí samostatým dodatkem, protože existují 2 poměrě podrobé metodické pokyy (MZ, dr. Cabrochové). Pokud to však považujete za účelé, vyhovíme Vám. Připravím ávrh dodatku, který Vám zašlu - ebudeme posílat s ceovým ujedáím, protože bychom emohli využít automatizovaé techologie, což by zbytečě prodlužovalo obesíláí Ceovým ujedáím. Poslali bychom proto samostatě začátkem úora. Děkuji za součiost a těším se a další spolupráci. MUDr. Ludmila Plšková zdravotí ředitelka VII. Staovisko ZP M-A Zdravotí pojišťova METAL-ALIANCE vydává, ve saze o zajištěí kvalití a dostupé zdravotí péče pro všechy své pojištěce a v souvislosti s diskutovaou problematikou očkováí proti peumokokovým ifekcím, ásledující prohlášeí: Zdravotí pojišťova METAL-ALIANCE garatuje všem smluvím praktickým lékařům pro děti a dorost úhradu vakcí proti peumokokovým ifekcím ve výši Kč za jedu vakcíu. Vakcíy budou poskytuty v ordiaci lékaře a vykazováí bude prováděo formou smíšeé ambulatí dávky - ZULP + výko; kód výkou (očkováí spojeé s výdejem očkovací látky kojugovaá očkovací látka proti peumokokovým ákazám epovié očkováí). Bc. Vladimír Kothera, MBA, geerálí ředitel ZP M-A VIII. Staovisko ČPZP Česká průmyslová zdravotí pojišťova (ČPZP) garatuje všem smluvím praktickým lékařům pro děti a dorost plou úhradu očkovacích vakcí proti peumokokovým ifekcím ve výši Kč za jedu dávku. Při dodržeí zákoých podmíek bude ČPZP lékařům hradit vakcíu a výko očkováí (kód výkou 02148). ČPZP projedala s předsedou Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost MUDr. Pavlem Neugebauerem problematiku očkováí proti peumokokovým ifekcím a zavázala se, že dohoduté podmíky lékařům rozešle v ceovém dodatku a rok 2010, který se v současé době připravuje k distribuci, sdělila ředitelka zdravotího úseku ČPZP MUDr. Reata Korová. Dodala, že v ceovém dodatku budou všem smluvím praktickým dětským a dorostovým lékařům automaticky zařazey do smluvího repertoáru kódy očkováí, včetě kódu Do hodoceí komplexí fiačí ákladovosti ČPZP ezahre áklady a očkováí proti peumokokovým ifekcím, a to jak a výko 02148, tak a očkovací látku vykazovaou jako ZÚLP. Kód očkováí bude mít hodotu bodu 1,10 Kč. Úhrada očkováí bude v souladu s připravovaým staoviskem odboré společosti povolea i v idividuálích případech, kdy ze zdravotích důvodů emohl být dodrže termí. Pro VOX připravil: MUDr. Pavel Neugebauer Očkováí proti peumokokovým ákazám: abídka rodičům ebo past pro lékaře? Problematika očkováí peumokokovými vakcíami začíá připomíat ikdy ekočící příběh. Na jedé straě praktičtí dětští lékaři jako vykoavatelé vůle státu hradit a požádáí ový typ očkováí, a straě druhé urputí úředíci, kteří tvrdí, že vymysleli ejlepší metodu, jak zakázku státu realizovat. Obě skupiy tvrdí stále totéž, jakoby argumety, které jsou předkládáy, eexistovaly. Vůle po dohodě či rozumém kompromisu je stále v edohledu, ervozita a straě praktických lékařů však postupě arůstá. Pro získáí komplexího pohledu a situaci tetokráte předkládáme dva dokumety zázam z jedáí Zdravotího výboru PSP a Zápis z posledího jedáí a MZ. I. Zázam jedáí výboru pro zdravotictví (část), 14. leda 2010 (přepis zvukového zázamu) p. Hovorka Vážeá paí miistryě, vážeí kolegové, vážeé kolegyě, všichi víte, že v Jaotově balíčku bylo ově zavedeo očkováí proti peumokokům a a začátku roku se objevily ěkteré problémy, a které ás upozorili zejméa dětští lékaři. S ákupem těchto vakcí. A já se domívám, že takovým klíčovým problémem je, že vlastě u vakcíy proti peumokokům eí staovea úhrada této vakcíy, tz. že ve správím řízeí ebyla staovea úhrada této vakcíy. O těch dalších věcech, které se týkaly toho ome- 11

12 zeí, kdy ta úhrada se vlastě provede za zdrav. pojištěí v tom daém rozmezí, o tom jsme se tady bavili dřív, ale já myslím, že by bylo by lépe, kdyby k tomu promluvil zástupce praktických lékařů. Myslím, že tady je ze Sdružeí pa doktor/předseda sdružeí pa doktor Neugebauer. Tak jestli by mohl dostat slovo a říci ty problémy. p. Krákora Já myslím že jo, ale uvědomme, si my jsme si staovili ějaký časový limit, zbývá ám dvacet miut. Já bych zase byl rád, kdyby k tomu promluvil hlaví hygieik. Ale jestli můžete, tak stručě, prosím Vás. Ai ebudeme dávat hlasovat. Tak, prosím, pae doktore. MUDr. Neugebauer Vážeé paí poslakyě, vážeí pái poslaci, já děkuji za to, že tady můžu vysvětlit ěkteré věci, tak jak je vímají dětští lékaři a budu se sažit o maximálí stručost - pochopil jsem. Za prvé bych chtěl říct, že praktičtí lékaři se shodují a tom, že je správé, že očkováí bylo zavedeo a že chceme očkovat. To říkám a začátek, aby v tomto bylo jasé. A budu se sažit velmi stručě vysvětlit, v čem leží merit problému. Víme, že to bylo očkováí, které bylo zavedeo ovým způsobem jako dobrovolé očkováí, které jako jedié je řešeo zákoem 48 upracujícím veřejé zdrav. pojištěí. A v podstatě jediým výkladem tohoto zákoa je v tuto chvíli metodický poky Mzdr. Z těchto důvodu jsme se sažili iiciovat, svolali jsme tzv. Kulatý stůl, kam jsme pozvali zástupce jak miisterstva, tak zdrav. Pojišťove, tak SUKLu, aby jsme astolily problémy, které vímáme že s tím očkováím mohou být spojeé a od té doby se jedá. Některé věci ám připadají že ejsou vyřešey. Fiále, které fakticky vziklo je, řekěme si, že tady máme dva problémy. Jede úhradový a jede faktický. Te úhradový spočívá v tom, že v současosti se systém tváří, že způsob vykázáí proplaceí této vakcíy je pouze formou ZULP k výkou vykázaým jedotlivým zdravotickým zařízeím. A te faktický problém jsou takové ty áležitosti, které jsou spojey a edodržeím toho, co striktě staoví záko, tz. že jestli o říká začátek očkováí třetí až pátý měsíc, dokočeí sedmý měsíc, tak je to výkladová záležitost, ale to dítě může oemocět. Kdo to zaplatí. Jestli to dítě se odstěhuje, rodiče se edostaví atd. Nejsou vyřešey tyto věci. I když tedy jsou přísliby ze stray zdrav. pojišťove, obáváme se, že pak, když přijde a merit věci a bude prováděa kotrola, bude tu saha striktě dodržovat záko a pak asi příslib zdrav. pojišťovy pro ás eí dostatečou zárukou. Upřímě řečeo, proto se ti lékaři hodě zlobí, protože růzých příslibů jsme tady zažili celou řadu. A teď mi prosím promiňte, paí miistryě, musím tu pozameat dvě věci. Jeda věc je, mluvili jste tady o tom, regulačí poplatky. Víte, že jako jediý segmet jsme byli postižei my zrušeím regulačích poplatků u dětí. Mluvilo se tu o kompezaci. Musím říct, že tak jak tady byla předesea úhradová vyhláška, k částečé kompezaci došlo tím avýšeím věkových idexů, to objektivě přizávám, icméě to tvoří zhruba třetiu té ztráty, tím zrušeím regulačích poplatků. Druhá věc, která tady byla slibováa, je otázka, mluvilo se tady o stabilizaci středího zdravotického persoálu. Je to deska tak, že v úhradové vyhlášce je řešeo pouze u lůžkové péče, v ambulatí ikoliv. Čili já tady jeom říkám, že tady je ervozita a straě lékařů, a proto možá jsou ěkdy emotivější výstupy v médiích. A rád bych to tady uvedl ěkteré věci a pravou míru. Při aalýze toho systému jsme zjistili, že jediou překážkou, proč eexistuje jiá variata způsobu proplaceí vakcíy je omezeí, které do číselíku vložil SUKL. Tady je pa ředitel Beeš, který vysvětlí, zda to omezeí A, které tam je, které zameá, že tu látku lze pouze vykázat spolu s výkoem, zda to je správě a jakým způsobem tam toto omezeí bylo vložeo. Je to předmětem i sporů, máme tu i prezideta Č. lékárické k., kteří podali stížost a postup SUKLu. Prostě to je realita. Druhá věc je, my jsme tedy požádali všechy zdrav. pojišťovy, sažíme se to vyřešit tak, že jsme požádali o zvláští dodatek, který by řešil ty věci, které ejsou jasé a ejsou všechy vyjádřeé ai v tom metodickém pokyu. Čili sažíme se to ějakým způsobem vyřešit. I jsme za tím účelem opakovaě oslovovali miisterstvo. A teď bych chtěl jeom říct takové jedoduché srováí, abychom věděli, o čem si povídáme. Povié očkováí peumokokem je pouze v Evropě, aspoň co máme zmapovaé, a Slovesku. Doporučovaé je v Německu, Itálii, ve Fracii, Švýcarsku. Pro rizikové paciety je v Rakousku, Slovisku. Co se týká hrazeí očkovací látky, tak Německo hradí očkovací látku do dvou let, v Itálii do tří let, v Maďarsku do dvou let, ve Slovisku dokoce do pěti let, v Belgii do dvou let. Co se týká forem získáváí vakcíy, jak jsem tady o tom mluvil, tak v Německu je vakcía psáa a recept, v Itálii a recept plus je možo očkovat ve vakciačích cetrech, v Litvě objedávka ordiací, takže ty metody tady existují, Fracie recept, Slovisko tam dodává Národí istitut veřejého zdraví do ordiací vakcíy, a Slovesku a recept, Švýcarsko tam jsou variaty obě, to by ám ejvíce vyhovovalo tz. přímý ákup do ordiace plus recept a v Lucembursku tam to rozváží do ordiací Mzdr. zajímavý podět. Závěr chci jeom říct, jsou tady tři věci. Jak jsem říkal a začátku, chceme, aby to očkováí zůstalo, abychom mohli očkovat. Chceme zachovat přímý ákup, ale taky chceme alterativí způsob získáí vakcíy. Děkuji. p. Krákora Takže tady jsem slyšeli ávrh a řešeí. h.h. Vít Jestli mohu. My samozřejmě jsme společě s pediatrickou společostí řadu připravovali, aby toto očkováí se v ČR rozběhlo. Samozřejmě jsme byli i u ěkolika kulatých stolů, záme všecha ta, o kterých mluvil kolega Neugebauer, jak to chodí v jedotlivých čleských státech EU. Já musím říct, že je tady jede problém, a který jsme epoukázali, o kterém se tady emluví, a to je dodržeí chladového řetězce. Já si stále myslím, že ještě emáme vzdělaé rodiče, vzdělaé paciety tak, aby dodrželi při vybíráí této očkovací látky te chladový řetězec, který by mohl arušit při špatém zacházeí s očkovací látkou efektivitu té očkovací látky. p. Krákora Děkuji. Paí miistryě. miistryě Jurásková Než předám slovo osobám, které jsou v této věci odborě jaksi vybavey tak, aby tady dokázaly vysvětlit ěkteré věci, tak bych chtěla a začátek říct, že se ám úplě ztratila jak ta mamika, tak te ovorozeec ebo to dítě. Mzdr. se domívá, že pro rodiče, kteří přijdou do ordiace praktického lékaře je určitou bariérou a určitým dyskomfortem, aby po získáí receptu běželi do lékáry, která e vždy musí být ve vedlejším domě, tu očkovací látku získali a zase se do té ordiace vraceli, kvůli té aplikaci. Tak tolik jeom premisa, kvůli které jsme o tom diskutovali. Tak, jak říkal pa áměstek Vít, my jsme celý te režim připravovali ve schodě s pediatrickou společostí, diskutovalo se o tom, jakým způsobem bude orgaizováo to očkováí i jakým způsobem budou provedey úhrady. Takže já se přizám, že pro mě jako pro miistra bylo velmi epříjemým ovoročím překvapeím to, co bylo spuštěo v médiích. Ale to teď mimo věcou diskusi a jestli dovolíte, pae předsedo, já poprosím o předáí slova paí ižeýrce. p. Krákora Prosil bych o maximálí stručost. Ig. Ješovská (MZ) Ao. Já jeom chci říct, že te kód výkou, který vychází z vyhlášky 134 z roku 98, kterou se vydává sezam zdravotích výkou, tak je výko, který má ějakou bodovou hodotu a je možé k ěmu vykázat zvlášť účtovaý léčivý přípravek. Takže v případě, kdy by lékař koupil ebo mamika koupila to a recept, tak lékař emůže zdrav. pojišťově teto výko vykázat. Takže by to musela pak zřejmě celé platit mamika. Takže te systém je astaveý tak, jako při jiých očkováích, eí to ojediělý výko. I v řadě jiých to máme řešeo prostě přes zvlášť účtovaý léčivý přípravek. řed. Beeš (SUKL) Tady zazěla jeom částečá iformace z úst paa doktora. Očkováí proti peumokokovi eí jedié očkováí, které přešlo do ového režimu. 12

13 Prosím, očkováí vakcíou proti sezóí chřipce běží ve stejém režimu, očkováí proti TBC pomocí vakcíy jakbysmet. A jedá se skutečě o situaci astaveou zákoem. Očkováí je součástí výkou, elze staovit výši a podmíky úhrady cestou správího řízeí. Jestliže v sezamu hrazeých léčivých přípravků byla publikováa maximálí cea, úhrada a podmíky úhrady, je tomu tak proto, že cea byla staovea u přípravků ve správím řízeí, úhrada a podmíky jsou staovey přímo zákoem. Je to čisté řešeí, praktický lékař pro děti a dorost eí vázá tím, že musí akupovat z jedoho zdroje. Může předepsat léčivý přípravek a předpis, kterým je žádaka, jiými slovy ty lékáry, které se bojí o svoji řekěme obchodí aktivitu, tak mají zajištěý odbyt, ale vykazováí zdrav. pojišťově je dáo přímo zákoem. p. Krákora Nějaký ávrh a řešeí - to tady můžeme povídat do večera. Dejte ěkdo ějaký ávrh a řešeí. A my se pokusíme to samozřejmě udělat, aby to bylo v souladu se zákoem. Jako povídat tady můžeme pořád. Návrh, já chci slyšet ávrh. p. Hovorka No, já jsem chtěl předtím, ež dám te ávrh ještě, kdyby mohl promluvit pa předseda lékárické komory, pa doktor Havlíček. Dr. Havlíček Vážeá paí miistryě, vážeý pae předsedo, vážeí poslaci, vážeí přítomí. Součástí aší stížosti je i ávrh a řešeí a my jsme stížost epodali pro ějaké postraí důvody, které jsou ám podsouváy, ale protože byl poruše záko a úhrada takto zveřejěá ebyla staoveá ve správím řízeí. Rád bych opravil slova paa ředitele SUKLu, protože podmíky úhrady estaovuje záko, ale vyhláška, která o tomto paragrafu zákoa vůbec ehovoří. Řešeí, které avrhujeme, jako součást té stížosti, je, aby úhrada byla staovea v řádém správím řízeí, tak jak hovoří jié paragrafy toho zákoa, a tím te problém bude vyřeše. Prostě když proběhe stadardí správí řízeí, při staoveí úhrad ebudeme muset ic jiého přijímat. Takže tohleto je ávrh Č. lékarické k. a záleží a vás, jak se k ěmu postavíte. Děkuji za slovo. p. Krákora Děkujeme taky. Tak co a to vedeí SUKLu a miisterstva? řed. Beeš Pae předsedo, dámy a páové. Na řešeí otázky úhrad je k dispozici ěkolik právích aalýz. My jsme se touto věcí zabývali v okamžiku, kdy byl přijat záko 362 z roku 2009 Sb. ještě před ím, ež byl účiý a SUKL emá k dispozici to, co je staoveo částí šestou zákoa, emá k dispozici tedy ástroje, aby prolomil vůli zákoodárce. To co je staoveo v části páté zákoa, že poskytutí léčivých přípravků je součástí výkou, jsou hrazey v rámci prevetiví péče, tak toto je pro ás epřekročitelá hraice. Část šestá je specialitou a emůže prosím být vedeo řízeí v kterém mi staovíme pouze maximálí úhradu, ale ebudeme staovovat podmíky. Podmíky jsou staovey ze zákoa. Podmíky úhrady u peumokokových ifekcí, u vakcí proti peumokokovi jsou staovey ze zákoa. SUKL emá k dispozici ástroj, aby staovoval pouze část agedy. Ig. Ješovská Jestli mohu je stručou iformaci. Já pořád jako ějak evidím te problém ebo evím v čem je problém. Protože pojišťovy se ještě dohodli s těmi výrobci a DNC, což je ejvyšší dohodutá cea ve výši 1163 koru. Ta cea zahruje v podstatě plou úhradu pro koečého spotřebitele. Ti lékaři to akoupí za ceu ižší, ež je tato, pojišťova jim zaplatí, 1163 koru plus 184 koru za samotý výko, takže já se přizám, teď jsem se ztratila, proč tady teď diskutujeme. MUDr. Neugebauer Zazívají tady ěkteré věci. Já vím, že je to ekoomicky pro ěkteré lékaře zajímavé, ale je potřeba si uvědomit, co záko říká. Záko říká, zahajuje se očkováí mezi třetím a pátým měsícem věku života, do sedmého musí skočit. Jaké jsou zkušeosti. Dítě se odstěhuje z růzých důvodů epřijde, oemocí, má komplikace typu, že mu vzike chráička a my se tady můžeme stokrát bavit, že pojišťova říká: dobře, budeme respektovat doporučeí odboré společosti a uhradíme tuto vakcíu a pak přijde NKÚ a řeke: Jak to, že hradíte, když záko žádou takovouhle výjimku estaovuje. Takže my se domíváme, že je potřeba to vyřešit. A musím říct, že když tady zazívá, že je to ve stejém režimu, jako chřipka, tak eí, protože peumokok eí vykládá tou vyhláškou, kterou je vykládáa právě chřipka, tuberkulóza a podobě. Čili pokud by tam ty věci byly ošetřey, tak aby to bylo ošetřeý. Ig. Ješovská Záko 48 řeší ale i apř. chřipku. p. Krákora Jako já vám rozumím, tady v tom vám dám za pravdu, že co potom, když budou dvě dávky daý a ta třetí ebude atd. My to záme z té praxe, to tady kolega Hovorka stáhl, elze to uměle prodloužit do jedoho roku, ebo tak, samozřejmě, protože a to musí být odboré staovisko, ějaký závazý poky, že jo, ěkoho, ať je to SUKL, miisterstvo ebo áměstek miistra, hlaví hygieik. Prostě to je samozřejmé, a to asi estačí ai pediatrická společost, aby posuovala hraici ěkam jiam. Já vám rozumím, pak budou problémy s pojišťovou, že pojišťova to emá a počítačích, to ebude jasý a ormálě vám to odúčtuje, řekěme si, tak jak to chodí. Ale já si myslím, že tohle jediě domluvit s pojišťovami. A měli bychom asi vydat ějaký poky, možá my, ebo vy jako společost a dát tam tady to staovisko, že k tomuhle bude docházet a jak záme z pediatrie, tak určitě to bude ve dvaceti možá v třiceti procetech. Takže bude eustále takzvaé to hadrkováí s těmi pojišťovami a půjde tam o desetitisíce, to bude pořád. To s vámi souhlasím tady v tom. Ig. Ješovská Já jestli mohu doplěí. Byl tam a jedáí prezidet svazu zdrav. pojišťove i pa ředitel Horák a přislíbili oba dva, jako je a to spousta svědků, že prostě ty případy, které budou odůvoděé, tak prostě oi ebudou řešit, tu vakcíu proplatí a ebudou zkoumat, jestli to bylo píchutý dva dy po koci pátého měsíce věku dítěte. p. Krákora Ježe, paí ižeýrko, to bude všecho až post, za tři ebo za šest měsíců ebo za pololetí, takže to jde o to. Takže ebude to jedoduché. Tam se hlásil ještě pa Hampl. A krátce, jestli, abychom tak do třičtvrtě a dvě to ukočili. p. Hampl Vážeý pae předsedo, vážeí poslaci, vážeé poslakyě, vážeá paí miistryě, já považuji prohlášeí Č. lékárické k. za ešťasté. My jsme to a komoře probírali, já jsem byl zásadě proti, protože se domívám, že to řeší záko. A za druhé, pokud jsem pochopil techicky. Pokud mají pediatři problém, jako že to emohou objedat přes lékáru, tak si to objedají přes žádaku, ormálě se to vyfakturuje a oi to proúčtují s výkoem. Já tady evidím jede jediý techický problém. O ostatích věcech ejsem kompetetí hovořit. Ale jako zástupce provozovatelů říkám, že řada provozovatelů se a mě obrátila s tím, co to je za uměle vyvolaý spor. Protože to se řeší stadardí cestou. Děkuji za slovo. miistryě Jurásková Pae předsedo, já jsem dostala iformaci, o které jsem evěděla. Že už te proces je tak daleko, od paa áměstka Víta, o zpracováí společého metodického pokyu. Já bych mu předala slovo, aby vás o tom iformoval. Děkuji. h.h. Vít My samozřejmě ežijeme v izolovaém světě. My jsme v kotaktu s kolegyí Cabrochovou, tak s kolegou Neugebauerem a připravujeme a to všecho metodický ávod, který asi by mělo podepsat Mzdr. s Asociací pojišťove, kde by všechy ty diskuse o tom, jestli tam je kotraidikace, jestli 13

14 kotraidikace mezi třetím a pátým měsícem je aprosto jasé, že by to mělo být hrazeo. Jako kotraidikaci ikdo z ás eí schope ovlivit. Čili teto výklad tady bude. p. Krákora Já bych avrhul, jak jsem říkal: dejte ávrh a řešeí, já dám ávrh a řešeí. Velice jedoduchý, jeda věta. Metodický poky: zdravotí pojišťovy ČR ebudou zkoumat, za jakých podmíek bylo aplikováo očkováí proti peumokokovi a automaticky teto výko proplatí. A tím si myslím, že je to jedoduché řešeí. Když dítě ebude doočkovaý, tak to budou muset zaplatit stejě... miistryě Jurásková Pae předsedo, já se obávám, jestli to eí precedes směrem ke vztahu poskytovatel a plátce. Já bych spíš se přikláěla k tomu, aby vzikl opravdu te společý metodický poky, který bude pojišťovy určitým způsobem, který je povede v tom, jak s tím akládat. Protože pojišťova ze zákoa má poviost i prověřit zpětě poskytutou péči. Takže oa to bude muset prověřovat. Nelze podle mého ázoru... p. Krákora Dobře, tak jo. Ale tam jde o tu včasost. Takže te metodický poky by bylo dobré, aby vyšel dejme tomu do týde, ebo do čtrácti dů. Dobrý, ještě pa kolega. p. Hovorka Já jsem se sezámil s tím ázorem paa ředitele SUKL a sezámil jsem se také s tím právím rozkladem, který předložila Č. lékárická k. a vlastě pediatři. A já se domívám, že řešeím by bylo, aby výbor požádal Mzdr., aby zajistilo ápravu vadého stavu při staovováí úhrad peumokokových vakcí staoveím úhrad vakcí správým úředím postupem podle zákoa 48/97 tz. staoveím výše úhrady. Já můžu rozumět jedomu i druhému vysvětleí, ejsem právík, ale myslím si, že spíše se přikláím k tomu výkladu, který předkládala ČLK a já si myslím, že to doporučeí výboru by bylo dobré k tomu udělat. Myslím si, že to je závazější, ež ějaký metodický poky a že by to te problém odstrailo. miistryě Jurásková Já bohužel emohu s paem poslacem souhlasit, protože si myslím, že meritum věci je trochu ěkde jide. Za prvé. Za druhé se obávám, že tady a půdě tohoto shromážděí a pa poslaec to řekl sám, že eí právík, kostatovat, že je vada v tom předpise, je emožé. Takže já bych, jestli mohu avrhout: uložte jako výbor miisterstvu, aby tu věc prošetřilo a podalo vám zprávu. Protože samozřejmě SUKL je orgáem, který tu věc řeší, stížost byla směřováa k ěmu. Ale v žádém případě esouhlasím s tím, aby v useseí byl úkol pro miisterstvo apravit vadý stav. p. Krákora Já souhlasím. To bylo podobé jako s tím peumokokem do jedoho roku, že jo. To zase takhle emůžem, k tomu přistupovat. Takže ávrh a useseí by mohl zít, že: My jako výbor ukládáme Mzdr., aby sjedalo/odstrailo... Jakou formulaci? p. Šťastý Návrh a useseí: Výbor pro zdravotictví si dovoluje požádat Mzdr., aby předložilo zprávu o řešeí problematiky očkováí proti peumokokovým ákazám s tím, že předloží ávrh a řešeí této situace. p. Krákora Já bych tam ještě prosil, kdybychom tam mohli dát, protože to chvátá. Teď, co to je urgetě. Jste schopi do 20. leda? Dobře, tak do koce leda. Tak kdo souhlasí? Jsme vůbec usášeíschopí? Je ás sedm, to je ejmíň, co může být. Takže, kdo souhlasí s tímto? Všichi. Takže bych prosil, paí miistryě, do koce měsíce, jestli byste to mohli ějak upravit. II. Zápis z jedáí k problematice očkováí peumokokovými vakcíami (zázam ebyl ze stray MZ verifiková) Místo koáí: Miisterstvo zdravotictví ČR Účastíci jedáí: MZ ČR: Bc. Marek Šajdr, 1. áměstek, MUDr. Michael Vít, hlaví hygieik ČR OSPDL ČLS JEP: MUDr. Haa Cabrochová, předsedkyě SPLDD ČR: MUDr. Pavel Neugebauer, předseda, MUDr. Iloa Hülleová, 1. místopředsedkyě, MUDr. Mila Kudy, místopředseda Téma: úhrada vakcí pro epovié očkováí proti peumokokovým ákazám V úvodím slově áměstek Šajdr projevil vůli probrat a vydiskutovat problematiku řady sporých iformací týkajících se ově zavedeého dobrovolého očkováí proti peumokokům. Na jedáí epřizval zástupce ZP, eboť VZP má t.č. pláovaou poradu ředitelů KP VZP. Na přímý dotaz byl iformová, že dosud eproběhlo jedáí se zástupci VZP, bylo ze stray SPLDD opakovaě urgováo a je pláováo a pátek , kde ám. Šajdr přislíbil účast ěkoho z MZdr. Dr. Neugebauer požádal o zápis z jedáí, aby byly jasé výstupy z jedáí, představil účastíky jedáí. Dr. Neugebauer shrul důvody vziklých protestů a straě lékařů petice, otevřeé dopisy, pod ejdůležitější společý jmeovatel, kterým je vytvořeí také alterativího postupu, při kterém by PLDD ebyl uce k přímému ákupu vakcí, jako ejlepší variatu uvedl formu předepsáí vakcíy a recept, obdobě jako apř. v případě očkováí a sezóí chřipku. Dr. Kudy připoměl argumety, které zazěly a jedáí VV SPLDD ze stray ám. Šajdra pro emožost cesty receptu přes lékáry: chladový řetězec a komfort pacieta, ekoomiku. Doplil, že situací se zabýval i Zdravotí výbor Parlametu, který řešil i problematiku postupu SUKL v problematice staoveí způsobu úhrady, který vyloučil alterativí cesty úhrady. Požadavek a vysvětleí tohoto postupu a stavu miisterstvem zdravotictví je i součástí useseí tohoto výboru. Zeptal se, zda je možé očekávat změy ve smyslu otevřeí cesty přes recept. Nám. Šajdr jméem MZ ČR předesl důvody, proč MZ zvolilo jediý způsob propláceí vakcí cestou vykazováí ZULP k příslušému kódu výkou očkováí. 1. cea vakcíy 2. komfort pro pacieta 3. chladový řetězec Dále uvedl: Zdrav. Výbor PSP emá úmysl se více věovat problematice tohoto očkováí, jedá se pouze o exekutiví záležitost, eí to záležitost zákoodárá. ZP si stojí za tímto zvoleým postupem. MZ ČR je připraveo odstrait veškeré překážky, které by bráily zaváděí tohoto očkováí cestou přímého ákupu očkovacích látek ordiacemi (př. zasláí metodického pokyu VZP z miulého týde). MZ ČR echce vstupovat do dohodutého postupu mezi MZ-ZP-SUKL, z důvodů abouráí všech 3 pricipů, které byly uvedey. Zovu klade důraz především a pricip ekoomický - pro systém veřejého zdravotího pojištěí díky jedié zvoleé cestě se a základě této Dohody (MZ-ZP-SUKL) podařilo sížit ceu vakcí z původích cca 1600 Kč a současou hodotu pod úhradou ZP, tj 1163 Kč, tj. zvoleý systém umožil staovit tzv. koečou ceu pro spotřebitele ve výši 1163 Kč. ZP emusí připočítat k ceě léku zákoou marži lékáre. V případě duálího systému budou lékáry uplatňovat k ceě 21% marži ze zákoa a ZP by eměla ástroj, aby sjedala s výrobcem ceu, protože ZP by musela respektovat druhou cestu přes recept. Odhady ZP a daé očkováí je 300 mil., tak těchto 21 % je zásadích, i když by se ejedalo o všechy vakcíy. Pokud by byl duálí systém expadovala by cea Prevearu 13, pak by byly áklady mohem vyšší. Systém vykazováí ZULP je pro PLDD ový, je potřeba ho vysvětlovat, je i v jiých odborostech, a to za tvrdších podmíek a ikde s tím eí problém. Je to běžý způsob fiacováí péče v jiých segmetech. Požadavek a PLDD, aby ve veřejém 14

15 zájmu k tomuto přistoupili, vysvětlovali a s tímto systémem pracovali. MZ ČR je povio hájit ekoomiku ZP v tzv. veřejém zájmu, tj. aby edošlo k plýtváí prostředky daňových poplatíků Dr. Kudy: vakcíy jsou k dispozici v ordiaci i cestou přes recept (zajistí PLDD), paciet eí uce k případé cestě do lékáry a zpět k aplikaci zajištěím oficiálí distribuce do ordiace je zajištěo pro děti, u kterých je zahájeo očkováí do 5. měs. věku, tím i dodržeí tzv. chladového řetězce, dále argumet zajištěí této logistiky a zamezeí cesty přes lékáry a to eje pro peumokokové vakcíy již eplatí? Systém ZULPu: dotaz čleů k ceě vakcíy a výši marže přislíbeé ZP, která se rozchází s metodickým pokyem VZP a sděleím zástupců VZP, kteří poukazují a vykázáí vakcíy ceou pořizovací. Pro VZP údajě eí jiá cesta, aby ebyla porušea jejich metodika. Odkaz a pátečí schůzku v 16,00 hod., požádal o účast ám Šajdra, za účelem vyjasěí případé marže lékaře a doby splatosti faktur. MZ ČR: PLDD jede z mála segmetů, kterému roste úhrada, tudíž je uto vímat ekoomiku Dr. Kudy požádal o zastaveí distribuce této eodpovídající iformace VZP o úhradě ve výši pořizovací cey vakcíy k jedotlivým PLDD. Dr. Hülleová vrátila diskusi a začátek, vzesla trvalý požadavek za PLDD, kteří vakciaci vykoávají, aby měli 2 možosti zajištěí vakcíy. Hlaví problém spočívá v tom, že velká část PLDD odmítá přímý ákup státem garatovaého dobrovolého očkováí proti peumokokům a opět požádala o zavedeí možosti předpisu vakcíy a recept. Pro moho lékařů eí vlastí ceotvorba podstatá, ale ve veřejém zájmu je udržeí, resp. dosažeí vysokého stupě proočkovaosti a to i možostí svobodého rozhodutí lékaře, jak zajistit vakcíu. Upozorila a utost zajištěí stability vlastího podikáí praxi PLDD. Co se týká cey Prevearu 13, zdůrazila, že ZP jsou ze zákoa poviy hradit ekoomicky ejméě áročou variatu, pro ás je tedy rozhodující staoveí způsobu úhrady, tj. za jakých podmíek s či bez doplatku. MZ pozameává, že ze zákoa musí být tato vakcía bez doplatku. Praxe PLDD používají ZULP v kurativí péči bez připomíek. Nyí je však ZULP zavádě pro prevetiví péči u dobrovolého očkováí, a rozdíl od možosti receptu u vakciace proti chřipce pouze cestou ZULP. Reakce ám. Šajdra a rozdíl od PLDD miisterstvo ceotvorba zajímá, zkušeost s peumokokem zavdává důvod jít touto cestou i u ostatího dobrovolého očkováí (apř. chřipka) a jedáí s VZP se pokusí MZ zajistit účast jak ředitele Horáka, tak i za MZ ám. Hellerové (ám. Šajdr je teto de pracově v Ostravě) Garatuje ze stray MZ, že ZP budou hradit koečou ceu pro spotřebitele, tj.1163 Kč a ikoliv pořizovací ceu Dr. Cabrochová připomeula, že již v miulosti MZ vydalo práví staovisko, že v případě přímého ákupu jsou PLDD součástí distribučího řetězce, tj. mají árok a podíl a marži, teto materiál bude zrevidová a dá jako příloha zápisu dále zdůrazila, že alterativí cesta receptlékára je ezbytá pro možost vytvářeí tlaku a systém ze stray PLDD, aby systém fugoval a eobrátil se v budoucu proti PLDD. Možost alterativí cesty mohla vést k plyulejšímu zahájeí ového očkováí i v ordiacích, kde dosud tuto cestu lékaři epoužívali. Současě zopakovala, že a základě staoviska odboré společosti je priorití zajištěí dostuposti očkovacích látek přímo v ordiacích (to byl také argumet pro prosazeí ovely zákoa o léčivech umožňující přímý ákup očkovacích látek). Dr. Hülleová zovu zdůrazila tlak a otevřeí alterativí cesty a upozorila, že pokud ebude umožěa, hrozí sížeí proočkovaosti proti peumokokům. V reakci ám. Šajdr opět zdůrazil, že otevřeím druhé cesty se změí možosti tlaku a fiálí cey vakcí. Dr. Neugebauer zdůrazil fakt, že Dohoda MZ-ZP-SUKL je vímáa jako forma diktátu, což také vzbuzuje egativí reakce vzesl dále dotaz, proč by emohly ZP hradit tzv. koečou ceu pro spotřebitele, tj Kč i lékárám dále uvedl, že ZP mají boifikačí ástroje k směřováí PLDD k systému přímého ákupu do ordiací PLDD se ZP se jedá o zvláštím dodatku k úhradě očkováí peumokokem Reakce ám. Šajdra koečá cea pro spotřebitele hradit elze, eboť by se cea evešla, lékáry by árokovali svých zákoých 21% přislíbil pomoc při tvorbě zvláštího dodatku k očkováí peumokokem iformoval o podáí trestího ozámeí a ČLekK ze stray SUKL pro šířeí poplašé zprávy (ČLekK iformovala média, že ZP ejsou z důvodu pochybeí SUKL poviy hradit vakcíy a peumokoka praktickým dětským lékařům) Dr. Neugebauer dále vzesl dotaz a postup, resp záměr MZ a úhradu dalších vakcí, poviá v. epoviá očkováí iformoval o skutečosti, že i v deší době ěkteré lékáry fugují v režimu distributora a dodávají vakcíy do ordiací Dr. Kudy shrul požadavek a jasou specifikaci úhrady vakcí ze stray ZP, avíc v současosti v číselíku VZP doplatek u Prevearu Připomeul ávrh SPLDD tzv. peumokokového dodatku, který byl zaslá a jedotlivé ZP, požádal o podporu vytvořeí takovéhoto speciálího textového a úhradového dodatku ke smlouvě se ZP. Nám. Šajdr připoměl Metodický poky MZ k očkováí proti peumokokům, a který by příslušý dodatek odkazoval či avazoval. Návrh tohoto dodatku bude přílohou zápisu, zašle SPLDD. Dr. Hülleová doplila iformaci, že prof. Prymula a semiářích iformuje o možosti zavedeí stejého mechaismu jako u peumokoka v případě HPV. Reakce ám. Šajdra poviá očkováí ikdy ebudou v režimu přímého ákupu ordiací, toto přichází v úvahu pouze u dobrovolých očkováí HPV v ejbližších letech ebude hrazeo státem, ebude v režimu peumokoka Doplatek u Prevearu v číselíku ebude, jedalo se o techický edostatek způsobeý staoveím cey, který ale eovlivňuje celkovou částku placeou ZP ve výši 1163 Kč. Dr. Hülleová: připomíá Petici, kterou podepisují lékaři. Upozorňuje, že čísla ákupu očkovacích peumokokových vakcí emusí odpovídat počtu očkovaých dětí hrazeého z v.z.p., prví reálá čísla budou k dispozici kocem úora z vyúčtováí ZP. Zpochybňuje adměrý ekoomický dopad při možosti odblokováí cesty získáváí vakcíy přes recept, tato možost by prospěla všem zúčastěým straám. Nám. Šajdr zopakoval, že vycházejí s ceotvorby a úhradotvorby ze zákoa a tudíž jiá variata úhrady a otevřeí druhé cey elze, pokud je potřeba dosáhout stlačeí cey vakcíy. Na závěr diskutováa problematika výběrových řízeí a ordiace PLDD při emocicích. MUDr. Cabrochová přislíbila staovisko OSPDL, že v těchto případech eí aplěa čiost PLDD, eí kokrétí registrující lékař. MUDr. Neugebauer zajistí další iformace k pláovaým VŘ. MZ iformovalo o záměru podpořit praktické lékaře k vedeí a edukaci diabetiků. Pro VOX připravil: MUDr. Pavel Neugebauer 15

16 Iformace OSPDL ČLS JEP MUDr. Haa Cabrochová předsedkyě OSPDL ČLS JEP Zřízeí Národí imuizačí komise MZČR (NIKO): NIKO je zřízea a základě příkazu paí miistryě č. 3/2010, jehož text byl přijat poradou vedeí MZ ČR, jmeovací dekrety budou čleům zasláy vč. jedacího řádu a statutu NIKO, ze kterého vyplývají úkoly NIKO. Komise se bude scházet a základě podětu předsedy, případě místopředsedy komise a bude vydávat aktuálí doporučeí pro oblast očkováí v ČR. Předseda: hlaví hygieik ČR a áměstek pro ochrau veřejého zdraví Místopředseda: Předsedkyě Odboré společosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Tajemík: MUDr. Jozef Dlhý Ph.D. /OVZ/ Čleové: předseda České vakciologické společosti ČLS JEP (prof. Prymula) zástupce České pediatrické společosti ČLS JEP (Dr. Vaíčková) zástupce České vakciologické společosti ČLS JEP (Doc. Chlíbek) zástupce Společosti ifekčího lékařství ČLS JEP (Doc. Marešová) zástupce Společosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP (Dr. Trmal) zástupce Státího zdravotího ústavu SZÚ (Dr. Částková) Iformace z prvího zasedáí NIKO : 1) NIKO avrhuje vydat ásledující doporučeí ke schématům aplikace kojugovaé peumokokové vakcíy: a) Pro hrazeé očkováí kojeců je v současosti možé použít vakcíu Syflorix (PCV 10) a vakcíu Prevear (PCV 7). b) Vakciaci proti peumokokovým ákazám je vždy vhodé dokočit idetickou vakcíou, tedy včetě podáí posilovací (booster dávky). c) V kliické studii bylo prokázáo, že Syflorix může být bezpečě podá ve druhém roce života jako posilovací dávka dětem očkovaým třemi dávkami základího očkováí 7-valetího Prevearu. Tato studie ukázala, že imuití odpověď a 7 serotypů obsažeých v obou vakcíách byla po posilovací dávce srovatelá s odpovědí vyvolaou po posilovací dávce 7-valetího Prevearu. Nicméě děti, které byly v základím schématu očkováy 7-valetím Prevearem, ebyly v základím schématu očkováy proti dalším serotypům obsažeým v Syflorixu (1, 5 a 7F). Proto u dětí této věkové skupiy očkovaých jedou dávku Syflorixu elze předvídat úroveň a délku trváí ochray proti ivazivím peumokokovým oemocěím a otitis media způsobeým těmito třemi serotypy. d) Posilovací dávku (booster) po základím schématu očkovací látky proti peumokokovým ákazám je vhodé podat v itervalu 6 měsíců od posledí dávky, optimálě ve 12 měsících života (ejpozději do 15 měsíců). Tato podmíka je v souladu s SPC u všech vakcí dostupých a trhu v ČR, tedy PCV 7,10,13. Z hlediska úhrady z prostředků zdravotího pojištěí, kde je uvedea podmíka úhrady této dávky ve druhém roce života, je toto splěo okamžikem 1. arozei dítěte, tedy od 12. měsíce. Oddalováí podáí této dávky a 18. měsíc eí z hlediska potřeby včasosti podáí posilovací dávky vhodé. V současosti bylo možé pouze a základě platého zěí SPC u Prevearu, v případě Syflorixu se upředostňuje podáí mezi 12. až 15. měsícem věku dítěte do 15. měsíce, v případě Prevearu 13 se doporučuje podat ve věku mezi 11. až 15. měsícem. e) Přechod a Prevear 13 předpokládaý výsledek správího řízeí SÚKL ke staoveí maximálí cey Prevearu 13 bude v ideálím případě ukoče k , podmíky úhrady ze zdravotího pojištěí ejsou ale dosud staovey. MZ zahájí jedáí s firmou Pfizer, aby miimálě do té doby byl trh v ČR saturová stávající vakcíou. Vedle toho MZ zahájilo příslušá jedáí s kosorciem Phoeix a.s. a Aveier a.s. směřující k uzavřeí dodatku kupí smlouvy a kojugovaou peumokokovou vakcíu (Prevear 13) pro očkováí zdravotě stigmatizovaých dětí dle vyhl. 537/2006 Sb., 2) BCG revakciace Ze současé praxe vyplývá, že kalmetizačí střediska i adále provádějí kotroly kalmetizačích jizev a případě i revakciují ve 2 letech děti, které emají jizvu po BCG primovakciaci. Stávající legislativa zcela jasě takovýto postup vylučuje. MZČR projedá s právím odborem koečé staovisko a vydá ve spolupráci s NIKO vyjádřeí. O výsledku budou iformováy také zdravotí pojišťovy. Podrobý zápis z jedáí komise zveřejíme v ejbližším čísle časopisu VOX. Staovisko České pediatrické společosti a OSPDL ČLS JEP k problematice takzvaého létáí kojeců a batolat : Obě odboré společosti upozorňují rodiče, že takzvaé létáí kojeců a batolat, které bylo v posledích týdech opakovaě prezetováo a diskutováo ve veřejých sdělovacích prostředcích, je pohybovou aktivitou, která je pro děti této věkové skupiy jedozačě riziková. Rychlá změa směru pohybu a velká odstředivá síla při takovém typu cvičeí mohou způsobit řadu drobých či větších poraěí s dlouhodobými či trvalými ásledky, které se mohou projevit i po delší době. Nejčastější rizika evet. přímo poškozeí, která mohou astat při takzvaém létáí : 1. drobá i větší krváceí mezi mozkem a mozkovou (lebím krytem) 2. itroočí krváceí do cév sítice s přechodým evet. trvalým poškozeím zraku 3. poškozeí kloubího vaziva a růstové chrupavky dlouhých kostí ásledkem adměrého zatížeí při držeí dítěte pouze 16

17 za jedu kočetiu při prudkých pohybech a rotaci. Existuje i riziko poškozeí pouzdra velkých kloubů s ásledou poruchou hybosti a zvyšuje se i riziko úrazů při budoucích sportovích aktivitách dítěte. 4. prudké pohyby v oblasti krčí páteře jsou rizikové ve smyslu možých drobých poraěí, která mohou být patrá až v pozdějším věku a projevit se poruchou hybosti této části páteři, bolestmi hlavy, atd. 5. existuje reálé riziko vysmekutí dítěte při prudkých maévrech s ásledkem těžkého úrazu. Závěr: Metoda tzv. létáí kojeců a batolat patří mezi estadardí postupy a eexistují žádé důkazy o prospěšosti tohoto typu cvičeí. Charakter a způsob prováděí aopak představují pro děti začá zdravotí rizika. Jsme přesvědčei, že obě pediatrické společosti mají dostatek argumetů, aby apelovaly a rodiče, kteří jsou zodpovědí za zdraví a ormálí vývoj svých dětí. Prosíme je tedy, aby teto způsob pohybových aktivit se svými dětmi eprováděli. Pokud budou v této čiosti pokračovat, měli by si být vědomi především morálí, ale i práví odpovědosti za možé poškozeí zdravotího stavu svých dětí. Nově přijatí čleové OSPDL MUDr. Kristia Otevřelová, Reata Zachová, Jaroslava Galeková, Vladimíra Dieeltová, Jiřia Rusíová, Kateřia Štichhauerová, Jaa Machačková Vzdělávací akce Pravidelé očkovací semiáře pořádaé OSPDL: Bro Hradec Králové Olomouc (část předášek zazí v rámci Pediatrického kogresu v paelu primárí péče) Plzeň Praha Specializačí kurzy pro obor Praktické lékařství pro děti a dorost 1. pololetí 2010 Vedeí lékařské praxe PLDD č. akce Termí a místo koáí: , Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF Vedoucí: MUDr. Roškotová Olga Očkováí v praxi PLDD č. akce Termí a místo koáí: , Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF Vedoucí: MUDr. Cabrochová Haa Dorostové lékařství se zaměřeím a rizikové chováí v dospíváí č. akce Termí a místo koáí: , Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF Vedoucí: MUDr. Kabíček Pavel, CSc. Strategie atibiotické terapie v primárí péči o děti a dorost č. akce Termí a místo koáí: , Praha 5, Roetgeova 2, Nemocice Na Homolce Vedoucí: MUDr. Jidrák Vlastimil MUDr. Marek Jiří doc. MUDr. Marešová Vilma, CSc. Podrobosti o vzdělávacích akcích ajdete a Termíy kurzů a 2. pololetí jsou staovey, budou uvedey s ázvy v souladu s vyhláškou 185/2009 Sb. Za výbor OSPDL ČLS JEP Olga Roškotová, vědecký sekretář Nemocice řeší, jak iformovat po telefou Když se pacietům emocice v Karvié-Ráji velmi přitíží ebo zemřou, jejich blízcí, pokud ejsou ablízku, dostaou SMS. Nemocice esdělí, co se stalo, ale adresáti už tuší, že ic dobrého. Nemocice je totiž textovou zprávou pozve k rozhovoru s lékařem. Systém zasíláí SMS zpráv místo dřív využívaých telegramů jsme zavedli kocem loňského roku a až a výjimky si lidé tuto službu chválí. Proto ji chceme rozšířit a poskytovat po telefou i iformace o zdravotím stavu pacietů, říká mluvčí emocice Haa Jakubková. Vedeí teď vymýšlí systém, který by dovolil lékařům telefoovat s příbuzými o emocých, aiž by porušili záko a ochrau osobích údajů. Moho emocic právě kvůli tomuto riziku zatím komuikaci po telefou odmítá. Při telefoováí lékař emá jistotu, že a druhém koci je opravdu člověk, kterému smí iformace poskytout, říká mluvčí ostravské fakultí emocice Tomáš Oborý. Mozí lékaři přesto s příbuzými pacietů telefoují. Záleží však je a ochotě a přístupu jedotlivců. Většia ašich emocic SMS příbuzým eposílá a iformace podávají lékaři vždy je osobě a člověku, kterého určil paciet, říká třeba mluvčí společosti Agel Tomáš Želazko. Ale ěkdy lékaři přihlédou ke vzdáleosti příbuzých a aktuálímu zdravotímu stavu pacieta a podají po telefou alespoň obecější iformace, připouští. Marx: Iformace po telefou ejlépe ochráí číselý kód Iformováí po telefou vyžaduje kvůli pracovímu vytížeí ebo vzdáleosti bydliště stále více lidí. Možosti proto řeší i další emocice. A třeba v Krově už to fuguje. Nemocice ezavedla oficiálí systém, ale pravidla pro telefoováí vyplyula z praxe. Pokud se lékaři domluví s paciety i lidmi, kterým mohou poskytovat iformace, sdělují je i telefoicky. Ověřují však totožost volajícího ěkolika kotrolími otázkami. Ptají se třeba a rodé příjmeí matky pacieta a další osobí údaje, líčí mluvčí krovské emocice Eva Kijoková. David Marx, odborík a bezpečost a kvalitu ve zdravotictví, doporučuje šéfům emocic, kteří se zajímají o možost telefoické komuikace, aby si jejich lékaři vždy dohodli s paciety i příbuzými heslo v podobě číselého kódu. Právíci tvrdí, že když PIN stačí k ochraě účtů, měl by číselý kód stačit i k ochraě osobích údajů. Je to bezpečější ež odpovědi a kotrolí otázky, které může zát více lidí, argumetuje Marx. Podle ěj by přesto mělo telefoováí o zdravotím stavu stále zůstat spíš krajím řešeím a závažé iformace by měli lékaři vždy sdělovat pouze osobě. Jaa Petreko, šéfka Koalice pro zdraví, která sdružuje ěkolik pacietských orgaizací, chce požádat legislativí odbor miisterstva zdravotictví, aby zkusil doporučit jedotý systém pro všechy emocice. Zdroj: Des

18 Problematika pohlavě přeosých ifekcí v současé kliické praxi doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. Gyekologická ambulace Gyartis, s.r.o., Ostrava MUDr. Peter Koliba ml. Gyekologicko-porodická kliika VFN, Praha Mezi pohlavě přeosé ifekce řadíme bakteriálí, virová a parazitárí oemocěí, jejichž šířeí je umožěo převážě ebo výhradě pohlavím stykem. Je to tedy kategorie o ěco širší, ež původě používaé ozačeí tzv. pohlaví choroby, mezi které patřila příjice (syfilis), kapavka (goorrhoea), měkký vřed a tzv. čtvrtá pohlaví emoc (lymphograuloma veereum). Název veerické (pohlaví) emoci se používal asi do roku V současosti jsou pohlavě přeosé ifekce meziárodě ozačovaé jako sexually trasmitted diseases STD (v českém překladu sexuálě přeosé choroby), ebo také sexually trasmitted ifectios STI. Ozačeí sexuálě přeosé ifekce je širší a ezameá přímo emoc, která se projevuje symptomy, ale zahruje i osoby, které jsou ifikovaé a mohou tuto ifekci přeášet dál, i když průběh ifekce je u ich asymptomatický. Z tohoto pohledu je současá situace v této oblasti poměrě závažá a týká se především mladých lidí ve věku 15 až 24 let, u kterých je výskyt pohlavě přeosých ifekcí sigifikatě ejvyšší. Dle statistických údajů CDS (Ceters fo Disease Cotrol ad Prevetio) bylo v roce 2007 v USA více ež 1,5 miliou ových ifekcí u těchto mladých lidí. Obdobá situace je v Evropě a také v České republice. Kromě již uvedeých veerických ifekcí (syfilis, kapavka, měkký vřed a lymfograuloma veereum) zde především řadíme chlamydiové ifekce, kvasikové záěty, ěkterá virová oemocěí (cytomegalovirus, herpes virus, viry žlouteky B a C) kodylomata accumiata a další. Patří zde i přeos viru HIV, který způsobuje AIDS (sydrom získaé imuití edostatečosti). Kapavka (goorrhoea) patří mezi poměrě rozšířeé sexuálě přeosé ifekce. Původcem oemocěí je gramegativí bakterie Neisseria goorrhoeae. Oemocěí obvykle probíhá jako hisavý záět slizice močových cest a pohlavích orgáů, ěkdy může být ifikovaý koečík, ebo spojivky v očích. Kapavka se ejčastěji přeáší pohlavím stykem. Ifekce se může také přeést a ovorozece během vagiálího porodu. Ikubačí doba je 2 až 14 dí. Prví symptomy se u mužů obvykle objevují mezi 2. a 5. dem po ifikaci, u že 4. až 7. de. Někteří lidé ale mohou být asymptomatičtí (bez přízaků) i ěkolik měsíců. Ifekce postihuje cylidrický epitel močové trubice a edocervixu. Poševí epitel ifekce epostihuje (je zde dlaždicový epitel), proto stěry provádíme vždy z děložího hrdla, ebo z uretry. Při ascedetím postupu ifekce dochází k záětu dělohy, vejcovodů a vaječíků, což ozačujeme jako páeví záět PID pelvic iflammatory disease. Jeho ejzávažější formou je páeví pelveoperitoitída. Důsledkem prodělaého záětu je orgáové poškozeí a při vzestupu gookoka do vyšších oddílů rodidel dochází k postižeí vejcovodů s jejich ásledou eprůchodostí. Příčiou jsou často srůsty, které mají za ásledek eplodost, ebo mimoděloží těhoteství. Kapavková ifekce rověž sigifikatě zvyšuje riziko ifikováí virem HIV, zřejmě tím, že záět arušuje povrch slizic. Až 50 % že ifikovaých kapavkou je asymptomatických, ebo mají jeom míré či etypické potíže jako vagiálí výtok, dysurii, epravidelé krváceí, ebo krváceí po styku. Při gyekologickém vyšetřeí často acházíme hleohisavý výtok z cervixu, ebo močové trubice. Pokročilejší symptomy se projevují jako especifický páeví záět bolestmi v podbříšku, výtokem a horečkou. U žey od ákazy do objeveí se prvích přízaků uplye často delší doba, přízaky jsou však podstatě mírější ež u muže, proto více ež polovia kapavčitých ákaz u žey uike pozorosti, žea je ovšem ifekčí, a tak se kapavka často šíří dál. V současosti se setkáváme se získaou odolostí gookoka vůči peiciliu, takže a základě výsledků vyšetřeí musíme často volit kombiaci jiých atibiotik. I po vyléčeí kapavky jsou utá kotrolí vyšetřeí. Teprve opakovaá egativita těchto vyšetřeí umožňuje pokládat pacieta za vyléčeého. Syfilis (příjice ebo lues) je ebezpečé bakteriálí oemocěí, kterého původcem je bakterie spirocheta (Trepoema pallidum). V roce 2006 se v ČR objevilo 1584 ových oemocěí syfilis a gookokových ifekcí. Přeáší se prakticky výhradě pohlavím stykem (poševím, orálím i aálím). Dále dochází k přeosu z matky a plod. Vzácě může dojít i k přeosu ifekce kotamiovaými předměty (apř. skleice) či při těsém kotaktu s akažeým. Teoreticky možý je i přeos kreví trasfuzí (krev dárců je v tomto ohledu testováa). Oemocěí probíhá ve třech stádiích. Prvím projevem je primárí stádium, které se projevuje tvrdým ebolestivým vředem v místě průiku ifekce do orgaizmu. Dochází rověž k ebolestivému zduřeí regioálích mízích uzli. Vřed se během 4 až 6 týdů spotáě vyhojí. Při eléčeém průběhu astává sekudárí stádium stadium geeralizace, které je charakterizovaé geeralizovaými kožími změami exatémy. Mezi slizičí projevy sekudárího stadia patří i syfilitická agía. V této době se seroegativí syfilis měí v seropozitiví. Typickými projevy tohoto stadia jsou codylomata lata (macerovaé 18

19 papuly kolem koečíku, které jsou vysoce ifekčí). V tomto období hrozí ejvětší riziko přeosu oemocěí. Vyrážka i zduřeí uzli po čase odezí. Po latetím období, kdy se ale spirochety dál v orgaizmu pomožují a poškozují ho, dochází k terciárímu stádiu oemocěí tzv. pozdí syfilis syfilis tarda, které je charakteristické tvorbou specifických graulomů. Projevují se orgáové změy poškozeí kloubů, srdce, cév ebo ervové soustavy, dále poruchy osobosti, demece a progresíví paralýza. Terciárí stadium vziká za 5 až 30 roků po ifekci. Diagóza oemocěí se staovuje a základě serologických testů. Mezi skríigové testy patří: RRR a TPHA test. Testy patří do třídy IgG. RRR je makroflokulačí test (RRR = rychlá reagiová reakce), TPHA (Trepoema Pallium Haemaglutiatio Assay) využívá jako atige lyzát z trepoemat adsorbovaý a kuřecí krviky. Mezi tzv. etrepoemové reakce patří klasická BWR (Bordet-Wassermaova reakce). V posledí době se používá mikroflokulačí test VDRL (Veereal Diseases Research Laboratories). Vytvořeá sražeia (zkoušeé sérum s atigeem) je hodocea v mikroskopu a vyjadřováa v křížcích ++++ v souvislosti se stupěm pozitivity. EIA (Ezyme Immuo Assay) test se používá pro detekci specifických atitrepoemových protilátek, imuoglobuliů třídy GaM. Test má vysokou sezitivitu a specifitu. Výsledky EIA testů jsou srovatelé s výsledky kombiace VDRL a TPHA. V léčbě syfilis je stále optimálím lékem peicili ve vysokých dávkách aplikovaý pareterálě. Při alergii a peicili se doporučuje erytromyci. Dalším oemocěím, které patří mezi STD, je trichomoiáza. Původce je pohyblivý prvok bičeka poševí (Trichomoas vagialis). Je to ákaza, která je epříjemá zejméa pro žey. Vyvolává hisavý, svědivý a zapáchající výtok. U mužů vyvolává záět močové trubice. Průměrá ikubačí doba je 7 dí. V léčbě je osvědčeým lékem metroidazol (Etizol tabl.). V současosti se trichomoiázou v běžé praxi setkáváme poměrě zřídka, i když riziko je pro promiskuití chováí vysoké. V posledí době se stále častěji diskutuje problematika chlamydiových ákaz. Je to hlavě díky objevům a zavedeí diagostických metod, především PCR (polymerase chai reactio), čímž se zlepšila záchytost tohoto oemocěí. Chlamydie jsou velmi složité mikroorgaizmy, které v současosti řadíme mezi gramegativí bakterie. Jejich růstový cyklus je utí parazitovat v hostitelských buňkách, ze kterých získávají eergii a způsobují jejich poškozeí a záik. Tato jejich eschopost růstu v umělém prostředí právě velice zesadňuje jejich diagostiku. Chlamydia trachomatis je v současosti ejčastější sexuálě přeosé bakteriálí ages. U že vyvolávají chlamydie especifický záět. Při ifekci žeské- MSD - Silgard

20 ho pohlavího ústrojí dochází většiou k ivazi chlamydií do buěk jedořadého cylidrického epitelu děložího čípku. Zde probíhá růstový cyklus a již během hodi se elemetárí tělíska uvolňují a ifikují okolí buňky. Dochází k rozvoji mukopuruletí cervicitidy, která se může projevit hleohisavou sekrecí z děložího hrdla, zarudutím a zduřeím čípku. Čípek bývá křehký a často povrchově krvácí. Zákeřosti tohoto oemocěí je, že u 70-90% že ifekce probíhá bez výrazých kliických zámek ebo zcela asymptomaticky. Ifikovaé žey si mohou stěžovat a abormálí ezapáchající výtok z pochvy většiou bez pruritu, slabé krváceí po pohlavím styku, míré bolesti v podbřišku, ebo mají epravidelé krváceí z rodidel. Popisováa bývá i uretritida a dysurické projevy. Až u 40% eléčeých že dochází ascedetímu šířeí chlamydií do oblasti edometria a výstelky vejcovodů. Při přetrváváí edometritidy či salpigitidy ifekce přechází v hluboký páeví záět s růzě itezivími přízaky od silých bolestí v podbříšku s vysokými teplotami až po téměř asymptomatický průběh. Rozmožováí chlamydií a pokračující záětlivé změy poškozují hostitelské tkáě. Následá reparačí fáze záětu je spojea s adměrou fibroprodukcí a vede ke vziku srůstů v dutiě břiší. Asi u 20% z těchto dívek a že dochází k evratému poškozeí vejcovodů s ásledou sterilitou, 9% bývá postižeo mimoděložím těhotestvím a u 18% přetrvávají chroické páeví bolesti. Rověž u mužů způsobují záěty močové roury, které se projevují často je velmi malými a sado přehlédutelými přízaky. I když apříklad očí ákaza chlamydiemi, takzvaý trachom, byla záma už ve starověku, možost pohlavího přeosu a zařazeí chlamydií mezi STD je záležitostí moderích pozatků lékařské vědy. Podle amerických statistik se asi čtvrtia mužů a asi třetia že akazí současě kapavkou i chlamydiemi. Nejúčiějším lékem je tetracykli, případě makrolidy. Jiá odrůda chlamydií způsobuje emoc Lymphograuloma veereum, vleklou ifekci probíhající podobě jako syfilis ve třech stadiích. U ás je aštěstí málo rozšířea. Z dalších u ás vzácějších ifekcí je to měkký vřed způsobeý mikroorgaismem Haemophillus Ducreyi, v rozvojových zemích rozšířeá doovaóza (grauloma iquiale). Naopak stále větší rozšířeí u ás dozává postižeí takzvaými especifickými záěty mykoplazmové ifekce a choroby způsobeé mikroorgaismem Garderella vagialis. Tato oemocěí zejméa u že vyvolávají dlouhotrvající, obtěžující a zapáchající výtoky. Samostatou skupiu sexuálě přeosých emocí tvoří ifekce způsobeé růzými viry. Patří zde herpes simplex viry (HSV) typu 1 a 2, které způsobují lokálí eflorescece a místě vstupu viru, ejčastěji v blízkosti úst ebo geitálu. Může jít také o asymptomatický průběh ifekce. Herpes geitalis může být vyvolá oběma typy virů HSV. Jako prví symptomy se objevují puchýřky a vřídky a zevím geitálu, případě též a cervixu ebo rektu. Jsou provázey bolestí, dysurií, vagiálím ebo uretrálím fluorem a lokálí lymfadeopatií. Ze systémových symptomů mohou přicházet horečka, myalgie, europatie s retecí moči ebo i meigitida. Herpes geitalis je závažé oemocěí hlavě pro časté recidivy. V léčbě se používají ativirotika (aciklovir). Další výzamou virovou ifekcí, kterou rově řadíme mezi STD je ifekce lidskými papilomaviry (Huma Papillomavirus - HPV). Existuje asi 100 typů těchto virů. Nebezpečé jsou hlavě viry typu 16 a 18, které můžou způsobit vzik rakoviy děložího čípku. Karciom děložího čípku je ve světě druhým ejčastějším zhoubým ádorem u že. V České republice je každoročě diagostikováo 1000 ových případů a cca 400 že a toto oemocěí zemře. Odboríci už epochybují, že právě papilomaviry jsou toho hlaví příčiou. Další typy 6 a 11 způsobují geitálí bradavice, tzv. codylomata accumiata. Kodylomata jsou bradavčité útvary a geitáliích a v jejich okolí. Proti HPV ifekci je od roku 2006 zavedeé účié očkováí (Silgard, Cervarix). Mezi ejzávažější STD beze sporu patří smrtelé oemocěí AIDS (Acquired Immuodeficiecy Sydrom), který způsobuje virus HIV (Huma immuodeficiecy virus), který patří do skupiy retrovirů. Oemocěí je zámo teprve od roku 1981 a během ěkolika let přerostlo v celosvětovou pademii. Virus se vyskytuje v krvi, spermatu a v poševím sekretu, přeáší se pohlavím stykem, velmi často homosexuálím, ifikovaou krví a během těhoteství ebo při porodu od akažeé matky a plod či ovorozece. Virová partikule se skládá z fosfolipidového obalu s glykoproteiovými výběžky a povrchu a z ukleoidu. Virus HIV obsahuje ezym reverzí traskriptázu, která umožňuje replikaci v apadaé hostitelské buňce. HIV má schopost zabudovat svoji geetickou iformaci do geomu hostitele a vyvolat její chroickou perzistující ifekci. Ifekce postihuje buňky imuitího systému, zejméa T lymfocyty. Rozlišujeme typy HIV 1 a HIV 2. HIV 1 je velmi plastický a sado podléhá mutacím povrchových glykoproteiů, proto se zatím epodařilo připravit účiou vakcíu. Největším rizikem přeosu viru HIV jsou promiskuití osoby, které střídají větší počet často ezámých sexuálích parterů, dále homo- a bisexuálí muži, jejich sexuálí parteři a v eposledí řadě arkomai a jié osoby, které si půjčují ijekčí stříkačky a jehly. Zákeřost tohoto oemocěí spočívá v tom, že ikubačí doba je poměrě dlouhá (až ěkolik měsíců) a počátečí stadium oemocěí je zcela bez přízaků. Nakažeí virem HIV jsou bez přízaků a představují ejvětší ebezpečí šířeí ifekce. V současé době ezáme léky, které by dokázaly emoc vyléčit, aejvýš zastaví její další postup ěkdy až a řadu let. Postižeý je však adosmrti ifekčí. O tom, jak pestrá je škála STD, svědčí i prokázaý fakt, že i taková oemocěí, jako je ifekčí žlouteka, mohou být přeesea sexuálím kotaktem, v tomto případě ejčastěji orálím sexem. Závěrem je vhodé zdůrazit výzam prevece STD. Nejúčiějším prevetivím opatřeím proti šířeí sexuálě přeosých emocí je zdravý sexuálí parter a zachováváí párové sexuálí věrosti. Naproti tomu střídáí parterů, skupiový sex, prostituce a styk s ezámými osobami představují hlaví ebezpečí všech výše uvedeých ákaz včetě smrtelého ebezpečí HIV a AIDS. Literatura u autorů 20

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2009 číslo 2 ročík 9 Léčba v Dětské lázeňské léčebě Lázě Kyžvart Nemocost dětí v Ostravě v důsledku zečištěého ovzduší Zátěží idukovaé astma

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

Současnost a budoucnost provozní podpory podle zákona POZE

Současnost a budoucnost provozní podpory podle zákona POZE Současost a budoucost provozí podpory podle zákoa POZE ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Odbor podporovaých zdrojů poze@eru.cz Ig. Kristiá Titka 20. 11. 2018 Frymburk Rada ERÚ od 1. 8. 2018 JUDr. PhDr. Vratislav

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2010 číslo 1 ročík 10 Diagostika recetího diabetes mellitus u malých dětí Prevece pozdí diagostiky diabetes mellitus Výukový program pro

Více

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2009 číslo 6 ročík 9 Poviosti lékaře v souvislosti s očkováím Poviá mlčelivost zdravotických pracovíků ve vztahu k orgáům čiým v trestím

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze de 21. listopadu 2006, kterou se staoví mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů a podmíky účasti veřejosti

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

Systém pro zpracování, analýzu a vyhodnocení statistických dat ERÚ. Ing. Petr Kusý Energetický regulační úřad odbor statistický a bezpečnosti dodávek

Systém pro zpracování, analýzu a vyhodnocení statistických dat ERÚ. Ing. Petr Kusý Energetický regulační úřad odbor statistický a bezpečnosti dodávek Systém pro zpracováí, aalýzu a vyhodoceí statistických dat ERÚ Ig. Petr Kusý Eergetický regulačí úřad odbor statistický a bezpečosti dodávek TA ČR, 9. duba 2019 Eergetický regulačí úřad - stručě Nezávislý

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2009 číslo 4 ročík 9 Cíleý skríig celiakálí sprue Nespecifické střeví záěty Steóza au - častá příčia tříměsíčí koliky Gastroezofageálí reflux

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2010 číslo 4 ročník 10. Reakce a adaptace na chlad u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2010 číslo 4 ročník 10. Reakce a adaptace na chlad u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2010 číslo 4 ročík 10 Reakce a adaptace a chlad u dětí Co se děje v těle potápěče při pooru Problematika pohybové aktivity u dětí a adolescetů

Více

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam Code of Coduct Kodex chovái pro společosti skupiy Rigier Chia Czech Republic Germay Hugary Romaia Serbia Slovakia Switzerlad Vietam Milí zaměstaci. Etické chováí ašich zaměstaců jiými slovy, vás dává aší

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měřeí kvality Služeb Dodavatel a Objedatel se dohodli a ahrazeí Přílohy C - Systém měřeí kvality Služeb Obchodích podmíek Smlouvy o službách touto Přílohou

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne V Praze de 27.3 2009 Staovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paí Šedivé ze de 17.3 2009. V průběhu měsíce úora bylo a ástěce SVJ vyvěšeo ozámeí o pláovaém shromážděí spolu s ávrhem programu a výzvou k vlastíkům

Více

leden 2008 číslo 1 ročník 8 Dlouhodobý kašel - společný problém pediatra a alergologa Chronický kašel u dítěte - diferenciální diagnostika a léčba

leden 2008 číslo 1 ročník 8 Dlouhodobý kašel - společný problém pediatra a alergologa Chronický kašel u dítěte - diferenciální diagnostika a léčba VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2008 číslo 1 ročík 8 Dlouhodobý kašel - společý problém pediatra a alergologa Chroický kašel u dítěte - difereciálí diagostika a léčba Kašel

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2009. číslo 5. ročník 9. Léčba pooperační bolesti dítěte

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2009. číslo 5. ročník 9. Léčba pooperační bolesti dítěte VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2009 číslo 5 ročík 9 Léčba pooperačí bolesti dítěte Hodoceí, prevece a léčba bolesti u dětí Problematika omrzli Lé Tém čb a a čís bo la

Více

VOX PEDIATRIAE. www. detskylekar. cz

VOX PEDIATRIAE. www. detskylekar. cz VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2011 číslo 6 ročík 11 Atibiotika u virózy? Ao, ěkdy je to žádoucí Roztroušeá skleróza - kazuistiky Chirurgická léčba itrakraiálích expazivích

Více

Návrh nové koncepce výuky trestního práva

Návrh nové koncepce výuky trestního práva Katedra trestího práva Akademický rok 2018/2019 Návrh ové kocepce výuky trestího práva I. Nová kocepce výuky trestího práva Nová kocepce výuky trestího práva, předkládaá katedrou trestího práva, je v souladu

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu. Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s.

Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu. Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s. Návrat okologického pacieta do pracovího procesu Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s. Nemoc a člověk Tělo, psychika a sociálí prostředí člověka Fyzické změy po léčbě Následky

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

České účetní standardy 006 Kurzové rozdíly

České účetní standardy 006 Kurzové rozdíly České účetí stadardy METODICKÝ ig. u Vykazováí v Vymezeí w Oceňováí Odpisováí, postup účtováí y Ivetarizace z Aalytická evidece { Podrozvahová evidece Zveřejňováí České účetí stadardy 2017 2 22 1 v Vymezeí

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace iovačího podikáí ČR ve spolupráci s Miisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Miisterstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Seátu Parlametu ČR, tuzemskými

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

1 PŘÍLOHY. I. Řetězec vzdělávání dle Bočkové. Obrázek I Řetězec vzdělávání dle Bočkové Zdroj: Bočková, V., 2000, s. 11.

1 PŘÍLOHY. I. Řetězec vzdělávání dle Bočkové. Obrázek I Řetězec vzdělávání dle Bočkové Zdroj: Bočková, V., 2000, s. 11. 1 PŘÍLOHY I. Řetězec vzděláváí dle Bočkové Obrázek I Řetězec vzděláváí dle Bočkové Zdroj: Bočková, V., 2000, s. 11. I II. Schéma celoživotího vzděláváí dle Paláa Obrázek II Schéma celoživotího vzděláváí

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2008 číslo 3 ročík 8 Potraviové alergie Cizí tělesa v trávicím traktu u dětí 2. Kogres primárí péče Kazuistika: Gaucherova emoc Téma čísla:

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2011 číslo 4 ročík 11 5. Kogres primárí péče Chlamydie v dětském oku Problém sexuálě přeosých ifekcí z pohledu PLDD Scabies Téma čísla:

Více

2. Finanční rozhodování firmy (řízení investic a inovací)

2. Finanční rozhodování firmy (řízení investic a inovací) 2. Fiačí rozhodováí firmy (řízeí ivestic a iovací) - fiačí rozhodováí je podmožiou fiačího řízeí (domiatí) - kompoety = složky: výběr optimálí variaty zdrojů fiacováí užití získaých prostředků uvážeí vlivu

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

2,3 ČTYŘI STANDARDNÍ METODY I, ČTYŘI STANDARDNÍ METODY II

2,3 ČTYŘI STANDARDNÍ METODY I, ČTYŘI STANDARDNÍ METODY II 2,3 ČTYŘI STADARDÍ METODY I, ČTYŘI STADARDÍ METODY II 1.1.1 Statické metody a) ARR - Average Rate of Retur průměrý ročí čistý zisk (po zdaěí) ARR *100 % ( 20 ) ivestic do projektu V čitateli výrazu ( 20

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. intoxikace. věku. v dětském. únor 2008 číslo 2 ročník 8

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. intoxikace. věku. v dětském. únor 2008 číslo 2 ročník 8 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2008 číslo 2 ročík 8 Nové úrazy ová rizika ové postupy Itoxikace oxidem uhelatým Dohlédeme všecha rizika ových drog u dětí a mládeže? Novorozeecká

Více

4EK311 Operační výzkum. 4. Distribuční úlohy LP část 2

4EK311 Operační výzkum. 4. Distribuční úlohy LP část 2 4EK311 Operačí výzkum 4. Distribučí úlohy LP část 2 4.1 Dopraví problém obecý model miimalizovat za podmíek: m z = c ij x ij i=1 j=1 j=1 m i=1 x ij = a i, i = 1, 2,, m x ij = b j, j = 1, 2,, x ij 0, i

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP Istituce i zazameaé operace jsou fiktiví. Ukázkové případy - sezam Případ Vykazující účetí Vykázaé Části I až XIII Straa jedotka (zkráceě až 3) A Půjčka od baky Město, v roce +1, T2 v roce +1, T7, T8,

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ 3..- 4.. 2009 DIVYP Bro, s.r.o., Filipova, 635 00 Bro, http://www.divypbro.cz UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ autoři: prof. Ig. Mila Holický, PhD., DrSc., Ig. Karel Jug, Ph.D., doc. Ig. Jaa Marková,

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

Infoservis. číslo 13 ročník 1 12. července 2010 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 13 ročník 1 12. července 2010 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 13 ročík 1 12. červece 2010 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál Žofíské fórum Důchodová reforma je za dveřmi Reformě důchodového

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Úloha II.S... odhadnutelná

Úloha II.S... odhadnutelná Úloha II.S... odhadutelá 10 bodů; průměr 7,17; řešilo 35 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat, k čemu slouží itervalový odhad středí hodoty v ormálím rozděleí a uveďte jeho fyzikálí iterpretaci (postačí

Více

Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy

Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů geerujících příjmy Účiost: 1. 4. 2010 Verze č. 11.0 ~ 1 ~ 1. Výchozí podmíky - Obecá pravidla Postup u projektů geerujících příjmy vychází z čláku 55 Obecého ařízeí

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III. Iovace a zkvalitěí výuky prostředictvím ICT Téma III..3, pracoví list 3 Techická měřeí v MS Ecel Průměry a četosti, odchylky změřeých hodot. Ig. Jiří Chobot

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

Závislost slovních znaků

Závislost slovních znaků Závislost slovích zaků Závislost slovích (kvalitativích) zaků Obměy slovího zaku Alterativí zaky Možé zaky Tříděí věcé sloví řady: seřazeí obmě je subjektiví záležitostí (podle abecedy), možé i objektiví

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2008 číslo 10 ročík 8 Dětská oftalmologie Kotaktí čočky u dětí Kdy, proč a jak vyšetřovat zrak u dětí Volé radikály a atioxidaty v dětském

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB

METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB 6 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB Miisterstvo zdravotictví vydává podle 80 odst., písm. a)

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.).

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.). STATISTIKA Statistické šetřeí Proveďte a vyhodoťte statistické šetřeí:. Zvolte si statistický soubor. 2. Zvolte si určitý zak (zaky), které budete vyhodocovat. 3. Určete absolutí a relativí četosti zaků,

Více

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.).

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.). Pedagogická praxe - jarí semestr 206 Statistické šetřeí V rámci pedagogické praxe proveďte a vyhodoťte statistické šetřeí:. Zvolte si statistický soubor. 2. Zvolte si určitý zak (zaky), které budete vyhodocovat.

Více

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičeí Leasig Slovo "leasig" bylo převzato do české termiologie z aglického slova, které v překladu zameá "proájem". Jedá se o obchodí operaci leasigového proajímatele (leasigová společost) a

Více

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II Popis fukcioality UHK Fóra pro předmět Databázové systémy II. Uiverzita Hradec Králové Fakulta iformatiky a maagemetu Iformačí maagemet Databázové systémy II uhkforum.mikmik.cz voborik@mikmik.cz Obsah

Více

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I 8.. Rekuretí zadáí poslouposti I Předpoklady: 80, 80 Pedagogická pozámka: Podle mých zkušeostí je pro studety pochopitelější zavádět rekuretí posloupost takto (sado kotrolovatelou ukázkou), ež dosazováím

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2010 číslo 10 ročník 10. Seboroická dermatitida v kojeneckém a dětském věku

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2010 číslo 10 ročník 10. Seboroická dermatitida v kojeneckém a dětském věku VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2010 číslo 10 ročík 10 Seboroická dermatitida v kojeeckém a dětském věku Beigí koží projevy u ovorozeců Diagostika a léčba cystické fibrózy

Více