1 EXPLORATORNÍ ANALÝZA PROMNNÝCH. as ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt použít

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 EXPLORATORNÍ ANALÝZA PROMNNÝCH. as ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt použít"

Transkript

1 EXPLORATORNÍ ANALÝZA PROMNNÝCH as ke studu kaptoly: mut Cíl: Po prostudováí této kaptoly budete umt použít základí pojmy eploratorí (popsé) statstky typy datových promých statstcké charakterstky a grafckou demostrac kvaltatvích promých statstcké charakterstky a grafckou demostrac kvattatvích promých - -

2 Výklad: Pvodím posláím statstky bylo zjšováí údaj o populac a základ výbrového souboru. Pod pojmem populace ptom rozumjte souhr všech estujících prvk, které sledujeme p statstckém výzkumu. Napíklad:. Provádíme-l stat. výzkum týkající se výšky 5-t letých dívek, populac tvoí všechy dívky, které mají práv 5 let.. Zkoumáme-l pevost la L5 vyrobeých frmou LANOS, budeme za populac považovat všecha laa L5 vyrobea frmou LANOS Vzhledem k tomu, že rozsah (poet prvk) populace je obvykle vysoký, provádí se vtšou tzv. výbrová šeteí, kdy se amísto celé populace zkoumá pouze její ást. Zkoumaá ást populace se azývá výbr, pop. výbrový soubor. Otázkou je jak staovt takový výbr, aby byl skute reprezetatví, tj. aby parametry výbru (ap. prmr) dostate pes reprezetovaly parametry populace. Je s zkuste pedstavt k jakým výsledkm bychom došl p pedvolebím przkumu provádém a vzorku vol, který bychom získal v domovech dchodc, pop. a schzích mladých kozervatvc. Estuje kolk zpsobu jak výbr provést. Abychom se vyvaroval opomeutí kterých prvk populace, zvolíme tzv. áhodý výbr, v mž každý prvek populace má stejou šac být zaaze do výbru. Je zejmé, že výbrové šeteí emže být kdy tak pesé jako przkum celé populace. Pro jej tedy preferujeme?. Úspora asu a faích prostedk (zejméa u rozsáhlé populace). Destruktví testováí (které testy pevost la, žvotost závek, obsah cholesterolu v krv, atd. vedou k destrukc zkoumaých prvk; zamyslete se sam k emu by vedlo testováí celé populace) 3. Nedostupost celé populace (p srováváí psobeí faktor okolí a ddých zak poskytují ejlepší formace detcká dvojata jak je všecha sehat a pesvdt ke spoluprác?) Nyí tedy víte, že statstkové dokáž popsat celou populac a základ pozatk z výbru, proto pejdeme k základím výbrovým šeteím ebol k eploratorí aalýze (eploratory data aalyss EDA). Údajm, které u souboru sledujeme budeme íkat promé a jejch jedotlvým hodotám varaty promé. Eploratorí (popsá) statstka bývá prvím krokem k odhaleí formací skrytých ve velkém možství promých a jejch varat. To zameá uspoádáí promých do ázorjší formy a jejch pops kolka málo hodotam, které by obsahovaly co ejvtší možství formací obsažeých v pvodím souboru. Vzhledem k tomu, že zpsob zpracováí promých závsí pedevším a jejch typu, sezámíme se yí se základím dleím promých do rzých kategorí. Toto dleí je prezetováo a ásledujícím obrázku: - -

3 Promá Kvaltatví (kategorálí, sloví...) Kvattatví (umercké, íselé...) základí dleí Dskrétí Spojtá Nomálí Ordálí Koeá Spoetá dleí podle potu varat Alteratví Možé Promá kvaltatví její varaty jsou vyjádey slov a podle vztahu mez jedotlvým hodotam se dlí a dv základí podskupy: Promá omálí (jmeá) abývá rovoceých varat; elze je porovávat a seadt (ap. pohlaví, árodost, zaka hodek...) Promá ordálí tvoí pechod mez kvaltatvím a kvattatvím promým; jedotlvým varatám lze padt poadí a vzájem je porovávat ebo seadt (ap. zámka ve škole, velkost odv (S, M, L, XL)) Jým zpsobem dleí kvaltatvích promých je dleí podle potu varat, jchž promé mohou abývat: Promá alteratví abývá pouze dvou rzých varat (ap. pohlaví...) Promá možá abývá více ež dvou rzých varat (ap. vzdláí, jméo, barva oí...) Promá kvattatví je vyjádea ísel a dlí se a: Promá dskrétí abývá koeého ebo spoetého možství varat (ap. zámka z matematky) - 3 -

4 - Promá dskrétí koeá abývá koeého potu varat (ap. zámka z matematky) - Promá dskrétí spoetá abývá spoetého možství varat (ap. vk v letech, výška v cetmetrech, váha v klogramech...) Promá spojtá - abývá lbovolé hodoty z R ebo z jaké podmožy R (ap. výška, hmotost, vzdáleost mst...) Prvodce studem: Tak, defce máme za sebou, proto mžeme pejít k vcem prakttjším. Pedstavte s stuac, že máte k dspozc statstcký soubor o pomr velkém rozsahu a stojíte ped otázkou co s ím, jak jej co ejvýstžj popsat a zázort. íselé hodoty, kterým takovýto rozsáhlý soubor ahradíme, posthují základí vlastost tohoto souboru a my jm budeme íkat statstcké charakterstky (statstky). V ásledujících kaptolách se dozvíte jak urt statstcké charakterstky pro rzé typy promých a jak rozsáhlejší statstcké soubory zázort. A jdeme a to! Výklad:. Statstcké charakterstky kvaltatvích promých V tuto chvíl jž víte, že kvaltatví (sloví) promá má dva základí typy omálí a ordálí... Nomálí promá Nomálí promá abývá v rámc souboru rzých avšak rovoceých varat. Poet tchto varat ebývá pílš vysoký, a proto prví statstckou charakterstkou, kterou k jejímu popsu použjeme je etost. etost (absolutí etost, frequecy) je defováa jako poet výskytu daé varaty kvaltatví promé. V pípad, že kvaltatví promá ve statstckém souboru o rozsahu hodot abývá k rzých varat, jejchž etost ozaíme,,, k, musí zejm platt: k k - 4 -

5 Chceme-l vyjádt jakou ást souboru tvoí promé s daou varatou, použjeme pro pops promé relatví etost. Relatví etost p (relatve frequecy) je defováa jako: p, pop. p [%] (Druhý vzorec použjeme v pípad, chceme-l relatví etost vyjádt v procetech.) Pro relatví etost musí platt: k + p + + p k p p P zpracováí kvaltatví promé je vhodé etost relatví etost uspoádat do tzv. tabulky rozdleí etost (frequecy table): Hodoty TABULKA ROZDLENÍ ETNOSTI Absolutí etost Relatví etost p p p k Celkem k k k p k p Posledí charakterstkou, kterou s pro pops omálí promé uvedeme je modus. Modus defujeme jako ázev varaty promé vykazující ejvyšší etost. Modus tedy mžeme chápat jako typckého reprezetata souboru. V pípad, že se ve statstckém souboru vyskytuje více varat s mamálí etost, modus eurujeme... Grafcké zázorí kvaltatví promé Pro vtší ázorost aalýzy promých se ve statstce asto užívají grafy. Pro omálí promou jsou to tyto dva typy: Hstogram (sloupcový graf, bar chart) Výseový graf (koláový graf, pe chart) - 5 -

6 Hstogram je klasckým grafem, v mž a jedu osu vyášíme varaty promé a a druhou osu jejch etost. Jedotlvé hodoty etost jsou pak zobrazey jako sloupce (obdélíky, pop. úseky, hraoly, kužely...) Výborý Chvaltebý Dobrý Dostateý Výborý Chvaltebý Dobrý Dostateý Výborý Chvaltebý Dobrý Dostateý Výborý Chvaltebý Dobrý Dostateý Dostateý Dobrý Chvaltebý Výborý Výborý Chvaltebý Dobrý Dostateý Výseový graf prezetuje relatví etost jedotlvých varat promé, pemž jedotlvé relatví etost jsou úmr reprezetováy plocham píslušých kruhových výseí. (Zmou kruhu a elpsu dojde k trojrozmrému efektu.) Výborý Chvaltebý Výborý Chvaltebý Dobrý Dobrý Dostateý Dostateý Výborý Chvaltebý Výborý Chvaltebý Dobrý Dobrý Dostateý Dostateý - 6 -

7 POZOR!!! V pípad výseového grafu s dejte zvláští pozor a pops grafu. Jedotlvé výsee estaí ozat relatvím etostm bez uvedeí etost absolutích, pop. bez uvedeí celkového potu pozorováí, to by mohlo vést k mateí (a už zámrému ebo echtému) toho, jemuž je graf ure. Zamyslete se ad ásledující ukázkou. Píklad k zamyšleí: Mulý týde jsme zpracoval aketu týkající se ázoru a zavedeí školého a vysokých školách. Výsledky prezetuje ásledující graf: PROTI 5% PRO 5% Co vy a to? Zajímavé výsledky, že? A vte, evte pravdvé. A te graf doplíme tak, jak jsme Vám to doporul: PRO PROTI Co s myslíte yí? Z druhého grafu je patré, že byl dotazováí dva ldé jede byl pro a jede prot. Jaká je vypovídací schopost takovéto akety? Jaký je yí Váš ázor a prezetovaé výsledky? A závr? Vy vytváejte pouze takové grafy, jejchž terpretace je zcela jasá a je-l Vám výseový graf bez uvedeí absolutích etostí pedkládá, ptejte se vždy, zda je dvod v ezalost autora zda je to jeho zámr. Prvodce studem: Te pšel as a oveí toho, zda jste porozuml pedcházejícímu výkladu. Následující píklad se pokuste vyešt samostat, ukázkové ešeí použjte ke kotrole svého postupu

8 ešeý píklad: Níže uvedeá data pedstavují ásteý výsledek zazameaý p przkumu zatížeí jedé z ostravských kžovatek, a to barvu projíždjících automobl. Data vyhodote a grafcky zázorte. ešeí: erveá modrá erveá zeleá modrá erveá erveá bílá zeleá zeleá modrá erveá Je zejmé, že se jedá o kvaltatví (sloví) promou a vzhledem k tomu, že barvy automobl emá smysl seazovat a porovávat, mžeme kostatovat, že se jedá o promou omálí. Pro její pops tedy zvolíme tabulku etostí, uríme modus a barvu projíždjících automobl zázoríme prostedctvím hstogramu a výseového grafu. TABULKA ROZDLENÍ ETNOSTI Barvy Absolutí etost Relatví etost projíždjících automobl p erveá 5 5, 4 modrá 3 3, 5 bílá, 8 zeleá 3 3, 5 Celkem, Modus erveá (tj. v zazameaém vzorku se vyskytlo ejvíce erveých automobl) Barvy projíždjících automobl Barvy projíždjících automobl 6 Poet automobl zeleá 5% bílá 8% erveá 4% erveá modrá bílá zeleá Barv y modrá 5% Celkem bylo sledováo automobl - 8 -

9 Výklad:..3 Ordálí promá Dále budeme pokraovat popsem ordálí promé. Ordálí promá, stej jako omálí, abývá v rámc souboru rzých slovích varat, avšak tyto varaty jsou seadtelé, tj. mžeme urt, která je meší a která je vtší. Pro pops ordálí promé se používají stejé statstcké charakterstky a grafy jako pro pops omálí promé (etost, relatví etost, modus + hstogram, výseový graf) rozšíeé o další dv charakterstky (kumulatví etost, kumulatví relatví etost) posthující uspoádáí ordálí promé. Kumulatví etost m defujeme jako poet hodot promé, které abývají varaty žší ebo rové -té varat. Uvažte ap. promou zámka ze statstky, která abývá varat: výborý, velm dobrý, dobrý, eprospl, pak ap. kumulatví etost pro varatu dobrý bude rova potu studet, kteí ze statstky získal zámku dobrý ebo lepší. Jsou-l jedotlvé varaty uspoádáy podle své velkost ( < < < ), platí: k m j j Je tedy zejmé, že kumulatví etost k-té ( ejvyšší ) varaty je rova rozsahu promé. m k Druhou specálí charakterstkou ureou pouze pro ordálí promou je kumulatví relatví etost. Kumulatví relatví etost F vyjaduje jakou ást souboru tvoí hodoty abývající -té a žší varaty. F p j j což eí c jého ež relatví vyjádeí kumulatví etost: F m - 9 -

10 Obdob jako u omálí promé, mžeme u ordálí promé prezetovat statstcké charakterstky pomocí tabulky rozdleí etost. Ta obsahuje ve srováí s tabulkou rozdleí etostí pro omálí promou avíc hodoty kumulatvích a kumulatvích relatvích etostí. Hodoty Absolutí etost TABULKA ROZDLENÍ ETNOSTI Kumulatví etost Relatví etost Relatví kumulatví etost m p F m m + m + p p F p F p + p F + p k Celkem k k m + k p k k F F + p k k k k p k..4 Grafcké zázorí ordálí promé Co se týe grafcké prezetace ordálí promé, zmíl jsme jž hstogram a výseový graf. A jede z tchto graf však ezazameává uspoádáí jedotlvých varat. K tomu ám slouží polygo kumulatvích (resp. kumulatvích relatvích) etostí, pop. Paretv graf. Polygo kumulatvích etostí (Galtoova ogva, S kvka) je spojcovým grafem, v mž se a vodorovou osu vyáší jedotlvé varaty promé v poadí od ejmeší do ejvtší a a svslou osu píslušé hodoty kumulatvích etostí. Všmte s, smrce (sklo) polygou kumulatvích etostí je tím žší, ím žší je etost jedotlvých varat. Kumulatví etost Galtoova ogva zámek ze statstky Výborý Chvaltebý Dobrý Dostateý Zámky - 3 -

11 Paretv graf je v techckých dscplíách asto užívaým grafem tvoeým spojeím hstogramu a polygou kumulatvích etostí, v mž se a vodorovou osu vyáší jedotlvé varaty promé v poadí od té s ejvtším po tu s ejmeším výzamem. 4 3 N 37 5 Prvodce studem: A zovu s mžete ovt, zda dokážete správ aplkovat abyté vdomost. ešeý píklad: Následující data pedstavují velkost trek prodaých p výprodej frmy TRIKO. S, M, L, S, M, L, XL, XL, M, XL, XL, L, M, S, M, L, L, XL, XL, XL, L, M a) Data vyhodote a grafcky zázorte. b) Urete kolk procet ldí s kouplo trko velkost ejvýše L. ešeí: ada) Zejm se jedá o kvaltatví (sloví) promou a vzhledem k tomu, že velkost trek lze seadt, jde o promou ordálí. Pro její pops proto použjeme tabulku etostí pro ordálí promou, v íž varaty velkost trek budou seazey od ejmeší po ejvtší (S, M. L, XL) a modus

12 Velkost trek TABULKA ROZDLENÍ ETNOSTI Absolutí etost Kumulatví etost Relatví etost Relatví kumulatví etost m p F S 3 3 3, 4 3, 4 M , 7 9, 4 L , 7 5, 68 XL , 3, Celkem -----, Modus XL (ejvíce ldí s kouplo trko velkost XL) Grafcký výstup bude tvot hstogram, výseový graf a polygo kumulatvích etostí (jelkož se ejedá o techcká data, Paretv graf vytváet ebudeme). Grafcký výstup: Poty prodaých trek Prodaá trka XL 3% S 4% S M L XL V elkost t rek L 7% M 7% Hstogram Celkem bylo prodáo trek Výseo Polygo kumulatvích etostí prodaých trk S M L XL V elkost t rk Galtoova ogva, S-kvka adb) Na tuto otázku ám dá odpov relatví kumulatví etost pro varatu L, která uruje jaká ást prodaých trek byla velkost L a žších. Tj. 68% zákazík s kouplo trko velkost L a meší

13 Výklad:. Statstcké charakterstky kvattatvích promých Pro pops kvattatví promé mžeme použít vtšu statstckých charakterstk užívaých pro pops promé ordálí (etost, relatví etost, kumulatví etost, kumulatví relatví etost), což doplíme dalším dvm skupam charakterstk: míry polohy ty urují typcké rozložeí hodot promé (jejch rozmístí a íselé ose) a míry varablty urující varabltu (rozptyl) hodot kolem své typcké polohy.. Míry polohy a varablty Sad ejpoužívajším míram polohy jsou prmry promých. Prmry pedstavují prmrou ebo typckou hodotu výbrového souboru. Zejm ejzámjším prmrem pro kvattatví promou je Artmetcký prmr Jeho hodotu získáme pomocí zámého vztahu:! kde:... jedotlvé hodoty promé... rozsah výbrového souboru (poet hodot promé) Pomr zámé jsou vlastost artmetckého prmru:. ( )!, ebol: souet všech odchylek hodot promé od jejch artmetckého prmru je rove ule, což zameá, že artmetcký prmr kompezuje vlv áhodých chyb a promou

14 . ( a R) :! ( a + )! a + ebol: pteme-l ke všem hodotám promé stejé íslo, zvtší se o toto íslo rovž artmetcký prmr 3. ( ) b!! ( b R) : b ebol: vyásobíme-l všechy hodoty promé stejým íslem, zvtší se stejým zpsobem rovž artmetcký prmr Pestože to tak a prví pohled vypadá, artmetcký prmr eí vždy pro výpoet prmru výbrového souboru ejvhodjší. Pracujeme-l, apíklad, s promou pedstavující relatví zmy (rstové dey, ceové dey...), používáme tzv. geometrcký prmr. Pro výpoet prmru v pípadech, kdy promá má charakter ást z celku (úlohy o spoleé prác...), používáme prmr harmocký. Vzhledem k tomu, že prmr se staovuje ze všech hodot promé, ese mamum formací o výbrovém souboru. Na druhé stra je však velm ctlvý a tzv. odlehlá pozorováí, což jsou hodoty, které se mmoád lší od ostatích a dokáží proto vychýlt prmr atolk, že pestává daý výbr reprezetovat. K detfkac odlehlých pozorováí se vrátíme pozdj. Mez míry polohy, které jsou a odlehlých pozorováích mé závslé, patí Modus Pozor! V pípad modu budeme rozlšovat mez dskrétí a spojtou kvattatví promou. Pro dskrétí promou defujeme modus jako hodotu ejetjší varaty promé (podob jako u kvaltatví promé). Naprot tomu u spojté promé považujeme za modus ˆ hodotu kolem íž je ejvtší kocetrace hodot promé. Pro ureí této hodoty využjeme shorth, což je ejkratší terval, v mž leží alespo 5% hodot promé (v pípad výbru o rozsahu k ( k Ν) (sudý poet hodot), leží v shorthu k hodot což je 5% (/) hodot promé, v pípad výbru o rozsahu k + ( k Ν) (lchý poet hodot), leží v shorthu k + hodot - což je o ½ více ež je 5% hodot promé (/+½)). Modus pak defujeme jako sted shorthu. Z pedcházejících defc vyplývá, že délka shorthu (horí mez dolí mez) je jedoza dáa, to však eplatí pro jeho umístí a tudíž a pro modus. Pokud lze modus urt jedoza, mluvíme o umodálí promé, má-l promá dva mody, azýváme j bmodálí. Estece dvou a více modu ve výbru obvykle sgalzuje esourodost (heterogetu) hodot promé. Tuto esourodost bývá možé odstrat rozdleím souboru a podsoubory - roztídím podle

15 kterého jého zaku (ap. bmodálí zak výška lovka lze roztídt podle pohlaví a dva umodálí zaky výška že a výška muž). Prvodce studem: Zdála se Vám pasáž o modu kvattatví promé pílš složtá? Pokusíme se j yí procvt a jedoduchém píkladu, který Vám sad pípadé ejasost ozejmí. ešeý píklad: Následující data pedstavují vk hudebík vystupujících a pehlídce dechových orchestr. Promou vk považujte za spojtou. Urete prmr, shorth a modus vku hudebík ešeí: a) Ureí prmru: V tomto pípad jedoza použjeme artmetcký prmr (zdvodí sad eí uté):! ,7 let Prmrý vk hudebíka vystupujícího a pehlídce dechových orchestr je 38,7 let. Prohlédte s ješt jedou zadaá data a promyslete s akolk je prmrý vk reprezetatví statstkou daého výbru (odlehlá pozorováí). b) Ureí shorthu: Náš výbrový soubor má hodot, z ehož vyplývá, že v shorthu bude ležet 6 z ch (rozsah souboru je (lchý poet hodot), 5% z toho je 5,5 (5,5 hodoty se špat uruje, že?) a ejblžší vyšší prozeé íslo je 6 ebol: /+½ / +/ / 6). A další postup? Promou seadíme

16 Uríme délky všech 6-t leých terval, v chž < + < < + 5 Nejkratší z tchto terval prohlásíme za shorth (délka tervalu ) +5 Orgálí data Seazeá data Délky 6-t leých terval 9 6 ( 35 9) 8 9 ( 4 ) ( 4 7) ( 43 34) ( 47 34) ( 8 35) Z tabulky je zejmé, že ejkratší terval má délku 9, emuž odpovídá jedý terval: 34 ; 43. Shorth 34 ; 43, což mžeme terpretovat ap. tak, že polova hudebík je ve vku 34 až 43 let (jde ptom o ejkratší terval ze všech možých). c) Ureí modu: Modus je defová jako sted shorthu: ˆ 38,5 Modus 38,5 let, tj. typcký vk hudebíka vystupujícího a pehlídce dechových orchestr je 38,5 let. Výklad: Pro podrobjší vyjádeí rozložeí hodot promé v rámc souboru slouží statstky azývaé kvatly. Kvatly Kvatly jsou statstky, které charakterzují polohu jedotlvých hodot v rámc promé. Podob jako modus, jsou kvatly rezstetí (odolé) v odlehlým pozorováím. Obec je kvatl defová jako hodota, která rozdluje výbrový soubor a dv ást prví z ch obsahuje hodoty, které jsou meší ež daý kvatl; druhá ást obsahuje hodoty, které jsou vtší ebo rovy daému kvatlu. Pro ureí kvatlu je proto uté výbr uspoádat od ejmeší hodoty k ejvtší. Kvatl promé, který oddluje p% meších hodot od zbytku souboru, tj. od (-p)% hodot, azýváme p %-ím kvatlem a zaíme jej p

17 V pra se ejastj setkáváme s tmto kvatly: Kvartly Dolí kvartl,5 5%-í kvatl (rozdluje datový soubor tak, že 5% hodot je meších ež teto kvartl a zbytek, tj. 75% vtších (ebo rových)) Medá,5 5%-í kvatl (rozdluje datový soubor tak, že polova (5%) hodot je meších ež medá a polova (5%) hodot vtších (ebo rových)) Horí kvartl,75 75%-í kvatl (rozdluje datový soubor tak, že 75% hodot je meších ež teto kvartl a zbytek, tj. 5% vtších (ebo rových)) Kvartly dlí výbrový soubor a 4 stej eté ást. Decly,;,;... ;,9 Decly dlí výbrový soubor a stej etých ást. Percetly, ;, ; ;,99 Percetly dlí výbrový soubor a stej etých ást. Mmum m a Mamum ma m, tj. % hodot je meších ež mmum ma, tj. % hodot je meších ež mamum A yí se dostáváme k tomu, jak se kvatly urují:. Výbrový soubor uspoádáme podle velkost. Jedotlvým hodotám promé padíme poadí, a to tak, že ejmeší hodota bude mít poadí a ejvyšší hodota poadí (rozsah souboru) 3. p%- í kvatl je rove hodot promé s poadím z p, kde: p +,5 z p pemž z p zaokrouhlujeme a celá ísla!!!!! POZOR!!!! V pípad sudého potu dat eí medá defová jedoza, za medá lze považovat kterékolv íslo mez dvm prostedím hodotam, vet tchto hodot, ejastj se však uvádí sted mez obm prostedím hodotam (což esouhlasí s aší defc). Za zmíku zajsté stojí vztah mez kvatly a kumulatví relatví etost. Zejm lze íc, že hodota p udává kumulatví relatví etost kvatlu p, tj

18 relatví etost tch hodot promé, které jsou meší ež kvatl p. Kvatl a kumulatví relatví etost jsou tedy verzí pojmy. Grafcké ebo tabulkové zázorí setídé promé a píslušých kumulatvích etostí se ozauje jako dstrbuí fukce kumulatví etost, pop. emprcká dstrbuí fukce. Ujasme s yí, jak emprckou dstrbuí fukc pro kvattatví promou urt. Emprcká dstrbuí fukce F() pro kvattatví promou Ozame s p( ) relatví etost hodoty seazeého výbrového souboru ( < < < ). Pro emprckou dstrbuí fukc F() pak platí: F j ( ) p( ) pro j < j+ pro pro <, j F() p( ) p( ) Emprcká dstrbuí fukce je mootó rostoucí, zleva spojtou fukcí, která skáe podle relatvích etostí píslušých jedotlvým hodotám promé. Zjev tedy platí, že: p ( ) lm F( ) F( ) + Prostedctvím kvatl jsou defováy další dv statstky kvattatví promé terkvartlové rozptí a MAD. Iterkvartlové rozptí IQR Tato statstka je mírou varablty souboru a je defováa jako vzdáleost mez horím a dolím kvartlem: IQR,75,5-38 -

19 MAD Název MAD je zkratkou aglcké defce meda absolute devato from the meda, l esky: medá absolutích odchylek od medáu Jak jej tedy uríme?. Výbrový soubor uspoádáme podle velkost. Uríme medá souboru 3. Pro každou hodotu souboru uríme absolutí hodotu její odchylky od medáu 4. Absolutí odchylky od medáu uspoádáme podle velkost 5. Uríme medá absolutích odchylek od medáu, tj. MAD Prvodce studem: Moc teore? Abyste se ujstl, že c eí tak eré jak to vypadá, zkuste pokraovat v pedcházejícím ešeém píkladu. ešeý píklad: Pro data z pedcházejícího píkladu urete: a) všechy kvartly, b) terkvartlové rozptí c) MAD d) zakreslete emprckou dstrbuí fukc ešeí: ada) Naším úkolem je urt dolí kvartl,5 ; medá,5 a horí kvartl,75. Budeme-l dodržovat postup doporueý pro urováí kvatl, zameá to data seadt a padt jm poadí. Splí prvích dvou bod postupu ukazuje ásledující tabulka:

20 Seazeá data Poadí Orgálí data A mžeme pejít k bodu 3, tj. staovt poadí hodot promé pro jedotlvé kvartly a tím jejch hodoty: Dolí kvartl,5 :,5;.,5,5 3,5 3 7, p z p +, 5 tj. 5% hudebík vystupujících a pehlídce dechových orchestr je mladších ež 7 let (75% z ch má 7 let a více). Medá,5 :,5;.,5, p z p +, 5 tj. polova hudebík vystupujících a pehlídce dechových orchestr je mladších ež 35 let (5% z ch má 35 let a více). Horí kvartl,75 :,75;.,75,5 8, p z + p, 75 tj. 75% hudebík vystupujících a pehlídce dechových orchestr je mladších ež 43 let (5% z ch má 43 let a více). adb) Iterkvartlové rozptí IQR: IQR,75, adc) MAD Chceme-l urt tuto statstku, budeme postupovat pes podle toho co ám íká defce (medá absolutích odchylek od medáu), tudíž dodržíme výše uvedeý postup, jehož aplkac vám ukazuje ásledující tabulka.,

21 MAD M,5 Orgálí data Seazeá data y Absolutí hodoty odchylek seazeých dat od jejch medáu y,5 Seazeé absolutí hodoty odchylek seazeých dat od jejch medáu p,5; z p.,5 +,5 6 M, 5 8 (MAD je medá absolutích odchylek od medáu, tj. 6. hodota seazeého souboru absolutích odchylek od medáu). MAD 8. M add) Zbývá ám posledí úkol sestrojt emprckou dstrbuí fukc. Ppomeme s proto její defc a postupujme podle í: F j ( ) p( ) pro < + j pro pro < j, j - do tabulky s zapíšeme seazeé hodoty promé, jejch etost, relatví etost a z ch odvodíme emprckou dstrbuí fukc: Orgálí data Seazeé hodoty a Absolutí etost seazeých hodot Relatví etost seazeých hodot p Emprcká dst. fukce F(a ) 9 / 8 / / 7 7 / / / 3/ 9 35 / 5/ 47 4 / 6/ 4 4 / 7/ / 8/ / 9/ 4 8 / /

22 Z defce emp. dst. fukce F() tedy plye, že pro všecha meší ež 9 je F() rova ule, pro vtší ež 9 a meší ebo rova je F() rova /, pro vtší ež a meší ebo rova 7 je F() rova / + /, atd. ( ; 9 ( 9 ; ( ; 7 ( 7 ; 34 ( 34 ; 35 F() / / 3/ 5/ ( 35 ; 4 ( 4 ; 4 ( 4 ; 43 ( 43 ; 47 ( ; 8 47 ( 8 ; ) F() 6/ 7/ 8/ 9/ / / Emprcká dstrbuí fukce...8 F() Prvodce studem: Zvládl jste to? Gratuluj. Pokud jste s píkladem ml jaké problémy, doporuuj Vám, abyste s pasáž o kvatlech a emprcké dstrbuí fukc zovu dklad prostudoval eí to aposled, co o ch slyšíte. Výklad: Až dosud jsme se zabýval peváž statstckým charakterstkam umožujícím pops polohy promé, tj. míram polohy. Prmry, modus, stej jako medá vyjadují pomyslý sted promé, eíkají však c o rozložeí jedotlvých hodot promé kolem tohoto stedu, tj. o varablt promé. Je zejmé, že ím vtší je rozptýleost hodot promé kolem jejího pomyslého stedu, tím meší je schopost tohoto stedu reprezetovat celou promou

23 Následující t statstcké charakterstky ám umožují pops varablty (rozptýleost) výbrového souboru, ebol pops rozptylu jedotlvých hodot kolem stedu promé azýváme je tedy míram varablty. (Z dosud zmíých statstckých charakterstk zaazujeme mez míry varablty shorth a terkvartlové rozptí.) Výbrový rozptyl s je ejrozšíejší mírou varablty výbrového souboru. Urujeme jej podle vztahu: ( ) s tz. výbrový rozptyl je dá podílem soutu kvadrátu odchylek jedotlvých hodot od prmru a rozsahu souboru sížeého o jedku. Mez základí vlastost výbrového rozptylu patí:. Výbrový rozptyl kostaty je rove ule, ebol: jsou-l všechy hodoty promé stejé, má soubor ulovou rozptýleost a R. ( ) ( y a + ) ( y y) : s s ebol: pteme-l ke všem hodotám promé lbovolou kostatu, výbrový rozptyl promé se ezmí b R 3. ( ) ( y b ) ( y y) : s s b ebol: vyásobíme-l všechy hodoty promé lbovolou kostatou (b), výbrový rozptyl promé se zvtší kvadrátem této kostaty (b krát) Nevýhodou použtí výbrového rozptylu jakožto míry varablty je to, že rozmr této charakterstky je druhou mocou rozmru promé. (Nap. je-l promou deí tržba uvedea v K, bude výbrový rozptyl této promé vyjáde v K.) Teto edostatek odstrauje další míra varablty, a tou je:

24 Výbrová smrodatá odchylka s je defováa prost jako kladá odmoca výbrového rozptylu: s s ( ) Nevýhodou výbrového rozptylu výbrové smrodaté odchylky je ta skuteost, že eumožují porovávat varbltu promých vyjádeých v rzých jedotkách. Která promá má vtší varabltu výška ebo hmotost dosplého jedce? Na tuto otázku ám dá odpov, tzv. varaí koefcet. Varaí koefcet V vyjaduje relatví míru varablty promé. Podle íže uvedeého vztahu jej lze staovt pouze pro promé, které abývají výhrad kladých hodot. Varaí koefcet je bezrozmrý, uvádíme-l jej v [%], hodotu získaou z defího vzorce vyásobíme %. s V ešeý píklad: Frma vyrábjící tabulové sklo vyvula mé ákladou techolog pro zlepšeí odolost skla v žáru. Pro testováí bylo vybráo 5 tabulí skla a rozezáo a polovu. Jeda polova pak byla ošetea ovou techologí, zatímco druhá byla poecháa jako kotrolí. Ob polovy pak byly vystavey zvyšujícímu se psobeí tepla, dokud epraskly. Výsledky byly ásledující: Mezí teplota (sklo prasklo) [ o C] Stará techologe Nová techologe y Porovejte ob techologe pomocí základích charakterstk eploratorí statstky (prmru a rozptylu, pop. smrodaté odchylky)

25 ešeí: - Nejprve se pokusíme porovat ob techologe pouze za pomocí prmru: Prmr pro starou techolog: , o [ C] Prmr pro ovou techolog: y y ,6 o [ C] Na základ vypoteých prmr bychom mohl íc, že ovou techolog doporuujeme, povadž mezí teplota je p ové techolog tém o 6 o C vyšší. A co a to míry varablty? Stará techologe: Výbrový rozptyl: s ( ) ( , ) + ( , ) + + ( , ) 5 96,3 o [ C ] Výbrová smrodatá odchylka: ( ) s s 96,3 3, 3 o [ C ] Nová techologe: Výbrový rozptyl: s ( y y) ( ,6) + ( ,6) + + ( ,6) y 5 384,4 o [ C ] Výbrová smrodatá odchylka: ( y y) s s y 384,4 48, 8 o [ C ]

26 Tady pozor. Výbrový rozptyl (výbrová smrodatá odchylka) vyšel pro ovou techolog mohem vyšší ež pro techolog starou. Co to zameá? Podívejte se a grafcké zázorí ameých dat. 6 Mezí teplota Mezí teploty pro ovou techolog jsou mohem rozptýlejší, tz. že tato techologe eí ješt dobe zvládutá a její použtí ám ezaruí zkvaltí výroby. V tomto pípad mže dojít k slému zvýšeí, ale také k slému sížeí mezí teploty proto by se mla ová techologe ješt vrátt do vývoje. Teplota 3 Stará Techologe Nová Zdrazme, že tyto závry jsou staovey pouze a základ eploratorí aalýzy, statstka ám abízí eaktjší metody pro rozhodutí takovýchto pípad (testováí hypotéz), s mž se sezámíte pozdj. Výklad: A yí se vrátíme k eploratorí statstce jako takové. Vzpomíáte s ješt a zmíku o odlehlých pozorováích? Dozvdl jste se, že jako odlehlá pozorováí ozaujeme ty hodoty promé, které se mmoád lší od ostatích hodot a tím ovlvují ap. reprezetatvost prmru. Nyí se dozvíte jak se tyto hodoty detfkují. Idetfkace odlehlých pozorováí (outlers) Ve statstcké pra se mžete setkat s kolka zpsoby detfkace odlehlých pozorováí. My s ukážeme t z ch.. Za odlehlé pozorováí lze považovat takovou hodotu, která je od dolího, resp. horího kvatlu vzdáleá více ež,5 ásobek terkvartlového rozptí. Tedy: [( <,5IQR) ( > +, 5IQR) ] je odlehlým pozorováím,5, 75. Za odlehlé pozorováí lze považovat takovou hodotu, jejíž absolutí hodota z-souadce je vtší ež 3, tj. hodota, která je od prmru vzdálejší ež 3s. Tedy: z sou. s z sou. > 3 ( ) je odlehlým pozorováím

27 3. Za odlehlé pozorováí lze považovat takovou hodotu, jejíž absolutí hodota medáové souadce je vtší ež 3, tj. hodota, která je od medáu vzdálejší ež,483.mad. Tedy:,5 medáová sou.,483. MAD medáová sou. > 3 je odlehlým pozorováí ( ) m V kokrétím pípad s mžete pro detfkac odlehlých pozorováí zvolt lbovolé z tchto tí pravdel. Za zmíku stojí sad je to, že z-souadce je mé písá k odlehlým pozorováím ež medáová souadce. To je zpsobeo tím, že z-souadce se uruje a základ prmru a výbrové smrodaté odchylky, jež jsou sl ovlvy hodotam odlehlých pozorováí. Naprot tomu medáová souadce se uruje a základ medáu a MADu, které jsou v odlehlým pozorováím odolé. Pokud o které hodot promé rozhodeme, že je odlehlým pozorováím, je uté rozlšt o jaký typ odlehlost se jedá. V pípad, že odlehlost pozorováí je zpsobea: hrubým chybam, peklepy, prokazatelým selháím ldí techky... dsledky poruch, chybého meí, techologckých chyb... tz., záme-l píu odlehlost a pedpokládáme-l, že jž eastae, jsme opráv tato pozorováí vylout z dalšího zpracováí. V ostatích pípadech je uto zvážt, zda se vyloueím odlehlých pozorováí eppravíme o dležté formace o jevech vyskytujících se s ízkou etostí. Dalším charakterstkam popsujícím kvattatví promou jsou výbrová škmost a výbrová špatost. Vzorce podle chž se urují tyto charakterstky jsou pomr složté a proto se podle ch ru vtšou epoítá. Využívá je však velká ást statstckých program. Výbrová škmost (skewess) vyjaduje asymetr rozložeí hodot promé kolem jejího prmru. Výbrová škmost je defováa vztahem: α ( )( ) 3 ( ) s 3 A jak výbrovou škmost terpretujeme? α... hodoty promé jsou kolem jejího prmru rozložey symetrcky α >... u promé pevažují hodoty meší ež prmr α <... u promé pevažují hodoty vtší ež prmr

28 > < Výbrová špatost (kurtoss) vyjaduje kocetrac hodot promé kolem jejího prmru. Výbrová špatost je defováa vztahem: β ( + ) ( )( )( 3) ( ) s ( ) ( )( 3) A jak terpretujeme výbrovou špatost? β... špatost odpovídá ormálímu rozdleí (bude defováo pozdj) β >... špaté rozdleí promé < β... ploché rozdleí promé > < Prvodce studem: Tak, a máte to takka vše za sebou všechy íselé charakterstky, které budeme využívat pro pops kvattatví promé máme defováy. Zbývá ám jedé ukázat s jak mžeme kvattatví promou zázort grafcky. Tak vzhru do toho, ebo o c složtého ejde

29 Výklad:.. Grafcké zázorí kvattatví promé Krabcový graf (Bo plot) Krabcový graf se ve statstce využívá od roku 977, kdy jej poprvé prezetoval statstk Tukey (azval jej bo wth whskers plot krabcový graf s vousama). Grafcká podoba tohoto grafu se v rzých aplkacích mír lší. Jedu z jeho verzí vdíte a výše uvedeém obrázku ma odlehlé pozorováí Odlehlá pozorováí jsou zázora jako zolovaé body, koec horího (pop. koec dolího) vousu pedstavují mamum ma shorth (pop. mmum m ) promé po vyloueí odlehlých pozorováí, víko krabce udává horí kvartl, do dolí kvartl, vodorová úseka uvt krabce ozauje medá. Svorka v krabce ukazuje shorth. 3 horí kvartl medá dolí kvartl m Z polohy medáu vzhledem ke krabc lze dobe usuzovat a symetr vtích 5% dat a my tak získáváme dobrý pehled o stedu a rozptýleost promé. Poz.: Z popsu krabcového grafu je zejmé, že jeho kostrukc zaíáme zakresleím odlehlých pozorováí a až poté vyzaujeme ostatí íselé charakterstky promé (m, ma, kvartly a shorth). íslcový hstogram (Stem ad leaf plot, Lodyha s lsty...) Jak jsme s ukázal, výhodou krabcového grafu je jeho jedoduchost, kdy ám však chybí formace o kokrétích hodotách promé. Chtl bychom proto jak pehled zapsat íselé hodoty výbru a k tomu ám slouží práv íslcový hstogram. Navíc ám teto graf dává dobrou pedstavu o škmost promé. Pedstavme s promou pedstavující prmré msíí platy zamstac ve státí správ. Prmrý msíí plat [K]

30 A vy yí stojíte ped problémem jak tato data zázort. Pokud se ad touto otázkou trochu zamyslíme, zjstíme, že pro aší formac ejsou tak dležté koruy a desetkoruy rozdílu. V tomto pípad se ám jedá pejmeším o stokoruy. Co kdybychom tedy formac o edležtých ádech zaedbal a zázorl setídá data pouze a základ vyšších ád? My jsme se rozhodl, že dležtý ád jsou pro ás Lodyha stovky. Hodoty stojící o ád výš (v ašem pípad tsíce) zapíšeme setídé pod sebe, tak, že tvoí jakýs stoek (lodyhu), pemž pod graf uvedeme tzv. šíku lodyhy, která udává koefcet jímž se hodoty uvedeé v grafu ásobí. Druhý sloupec grafu, lsty, budou tvot íslce, reprezetujíc zvoleý dležtý ád, zapsovaé do píslušých ádk (opt seazeé podle velkost). A koe - tetí sloupec udává absolutí etost píslušé daým ádkm. Jste ze slovího popsu pokud zmate? Prohlédte s dklad obrázek prezetující íslcový hstogram pro áš pípad. Nap. prví ádek reprezetuje dv hodoty (6.7 a 6.8)* 3 K, tj. 67 K a 68 K (koruy a desetkoruy jsme zaedbal), šestý ádek reprezetuje také dv hodoty (.4 a.4)* 3 K, tj. dv osoby s prmrým msíím píjmem 4 K, atd. už je to jasjší, dokázal byste teto graf sestrojt sam? * 3 Šíka lodyhy Lsty etost Estují rzé modfkace tohoto grafu. Nap. zobrazovaé etost mohou být kumulatví, pemž v ádku, v mž se achází medá se uvádí absolutí etost (v závorce) a smrem k tomuto ádk se etost kumulují jedak od ejžších hodot, jedak od ejvyšších hodot. Lodyha (6) * 3 Šíka lodyhy Lsty Kumulatví etost Koe mžete amítout, že zpsobu kostrukce íslcového hstogramu je pro jede pípad vždy kolk. Nkde eí dáo, který ád promé je pro zazameáí dležtý a který už je zaedbatelý. (Srovával jsme platy dobe, když jsme je zazameal s pesost a stokoruy? Nestalo zázort íslcový hstogram vzhledem k tsíckoruám?) Toto rozhodutí leží vždy a tom, kdo data zpracovává. Mžeme uvést sad je jedu radu dlouhé lodyhy s krátkým lsty a krátké lodyhy s dlouhým lsty svdí o evhodé volb mítka. * 4-5 -

31 Shrutí: Kvaltatví - Kategorálí promá a) Nomálí promá - emá smysl uspoádáí Základí statstky pro pops omálí promé: etost Relatví etost Modus Grafcké zobrazeí omálí promé: b) Ordálí promá - má smysl uspoádáí Hstogram Výseový graf Základí statstky pro pops omálí promé: etost Relatví etost Kumulatví etost Relatví kumulatví etost Modus Grafcké zobrazeí omálí promé: Hstogram Výseový graf Paterv graf Polygo kumulatvích etostí (Galtoova ogva) Kvattatví - Numercká promá Míry polohy Prmr! Modus (sted shorthu) Kvatty (dolí kvartl, medá, horí kvartl, ) - 5 -

32 Míry varablty Iterkvartlové rozptí IQR,75, 5 Výbrový rozptyl Výbrová smrodatá odchylka Varaí koefcet ( ) s s s s V ( ) Výbrová škmost 3 ( ) α 3 ( )( ) s Výbrová špatost 4 ( ) ( ) + β 4 ( )( )( 3) s 3 ( ) ( )( 3) Idetfkace odlehlých pozorováí Z souadce Medáová souadce z sou. s,5 medáová sou.,483. MAD Grafcké zobrazeí umercké promé: Emprcká dstrbuí fukce Bo plot (Krabcový graf) Stem ad leaf (Lodyha s lsty, íslcový hstogram) - 5 -

33 Otázky. ím se zabývá eploratorí statstka?. Charakterzujte základí typy promých. 3. Které statstcké charakterstky mohou obsahovat tabulky etost (pro který typ promé)? 4. Defujte základí statstky popsující kvaltatví promou. 5. Co jsou to odlehlá pozorováí a jak je detfkujeme? 6. Na výskyt odlehlých pozorováí ve výbru je ctlvý: a) Medá b) Artmetcký prmr c) Horí kvartl 7. Defujte základí míry varablty. 8. Co je to emprcká dstrbuí fukce? 9. Jaké jsou možost grafcké prezetace kvaltatví (kvattatví) promé?

34 Úlohy k ešeí. Následující hstogram zobrazuje platy zamstac (v ts. K) jedé akcové spoleost Které z ásledujících výrok jsou urt chybé, pop. eovtelé? a) Modus plat je tída od 7 do 8ts. K b) Celkový poet zamstac frmy (zahrutých do przkumu) je 5 c) Prmrý plat í 7 977,- K. Teto krabcový graf vypovídá o výdlcích (v ts. K,-) studet bhem letích prázd. 9 Ozate výroky, které zjev eodpovídají zobrazeé skuteost. a) Studet s vydlal mamál 9 ts. K,- b) Iterkvartlové rozptí výdlk í zhruba ts. K,- c) Polova studet s vydlala mé ež cca. ts. K,- d) Nejkratší terval, v mž leží alespo 5% výdlk (Shorth), je cca (5;5) ts. K,

35 3. Následující graf Stem & leaf zobrazuje roí úhr srážek (v mm) a Lysé hoe v letech () Multply by Ozate výroky, které zjev eodpovídají zobrazeé skuteost. a) Údaje ve tetím sloupc udávají kumulatví etost (p kumulac shora a zdola, hodota ve tetím ádku udává absolutí etost) b) Medá roích úhru srážek í 668mm. c) V roce 994 byl roí úhr srážek a Lysé hoe 83mm. d) V roce 966 byl zazameá ejžší roí úhr srážek a Lysé hoe. 4. Následující data pedstavují zem výroby automoblu. Data vyhodote (etost, rel. etost, resp. kum. etost a kum. rel. etost, modus) a grafcky zázorte (hstogram, výseový graf). USA USA Nmecko R Nmecko Nmecko Nmecko R R R USA Nmecko 5. Následující data pedstavují dobu ekáí [m] zákazíka a obsluhu. Zakreslete bo plot a graf stem ad leaf P dopravím przkumu byla sledováa vytížeost vjezdu do urté kžovatky. Studet, provádjící przkum, s vždy p askoeí zeleého svtla zapsal poet aut, ekajících ve frot u semaforu. Jeho zapsaé výsledky jsou: Nakreslete krabcový graf, emprckou dstrbuí fukc a vypotte ásledující výbrové statstky: prmr, výbrová smrodatá odchylka a terkvartlové rozptí

36 ešeí:. b), c). b), d) 3. b), c), d) Kumulatví etost a kumulatví relatví etost emá v tomto pípad smysl. Modem, tj. zemí, v íž bylo vyrobeo ejvíce automobl, je Nmecko

37 Stem ad leaf () * 6.,5 3;,75 6; IQR 3 Emprcká dstrbuí fukce,,8 F(),6,4, poet aut

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

1 EXPLORATORNÍ ANALÝZA PROMĚNNÝCH. Čas ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět použít

1 EXPLORATORNÍ ANALÝZA PROMĚNNÝCH. Čas ke studiu kapitoly: 120 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět použít EXPLORATORNÍ ANALÝZA PROMĚNNÝCH Čas ke studu kaptoly: mut Cíl: Po prostudováí této kaptoly budete umět použít základí pojmy eploratorí (popsé) statstky typy datových proměých statstcké charakterstky a

Více

Tento odhad má rozptyl ( ) σ 2 /, kde σ 2 je rozptyl souboru, ze kterého výběr pochází. Má-li každý prvek i. σ 2 ( i. ( i

Tento odhad má rozptyl ( ) σ 2 /, kde σ 2 je rozptyl souboru, ze kterého výběr pochází. Má-li každý prvek i. σ 2 ( i. ( i : ometové míry polohy zahrují růzé druhy průměrů pomocí kterých můžeme charakterzovat cetrálí tedec dat ometové míry polohy jsou jedoduché číselé charakterstky které se vyčíslují ze všech prvků výběru

Více

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA

2 EXPLORATORNÍ ANALÝZA Počet automobilů Ig. Martia Litschmaová EXPLORATORNÍ ANALÝZA.1. Níže uvedeá data představují částečý výsledek zazameaý při průzkumu zatížeí jedé z ostravských křižovatek, a to barvu projíždějících automobilů.

Více

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. Statsta statstcé údaje o hromadých jevech čost, terá vede zísáí statstcých údajů a jejch zpracováí teore statsty - věda o stavu, vztazích a vývoj

Více

Výsledky této ásti regresní analýzy jsou asto na výstupu z poítae prezentovány ve form tabulky analýzy rozptylu.

Výsledky této ásti regresní analýzy jsou asto na výstupu z poítae prezentovány ve form tabulky analýzy rozptylu. Ig. Marta Ltschmaová Statstka I., cveí 4 JEDNODUCHÁ LINEÁRNÍ REGRESE asto chceme prozkoumat vztah mez dvma velam, kde jeda z ch, tzv. ezávsle promá x, má ovlvovat druhou, tzv. závsle promou Y. edpokládá

Více

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků 1 Pops statstcých dat 1.1 Pops omálích a ordálích zaů K zobrazeí rozděleí hodot omálích ebo ordálích zaů lze použít tabulu ebo graf rozděleí četostí. Tuto formu zobrazeí lze dooce použít pro číselé zay,

Více

5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC

5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC 5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC V této kaptole se dozvíte: jak je defováa fukce přrozeá odmoca v kompleím oboru a jaké má vlastost včetě odlšostí od odmocy v reálém

Více

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2014.

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2014. Ilustratví příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 0. Jsou dáa data výběrového souboru výšky že vz IS/ Učebí materály/ Témata 8, M. Kvaszová. č. výška č. výška 89 5 90 7 57 8 5 58 5 8 9 58 0 8 0 8 8 9 8 8 95

Více

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz:

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz: Ig. Marta Ltschmaová Statstka I., cvčeí 1 TESTOVÁNÍ NEPARAMETRICKÝCH HYPOTÉZ Dosud jsme se zabýval testováím parametrcký hypotéz, což jsou hypotézy o parametrech rozděleí (populace). Statstckým hypotézám

Více

11. Popisná statistika

11. Popisná statistika . Popsá statstka.. Pozámka: Př statstckém zkoumáí ás zajímají hromadé jevy a procesy, u kterých zkoumáme zákotost, které se projevují u velkého počtu prvků. Prvky zkoumáí azýváme statstcké jedotky. Př

Více

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení.

- metody, kterými lze z napozorovaných hodnot NV získat co nejlepší odhady neznámých parametrů jejího rozdělení. MATEMATICKÁ STATISTIKA - a základě výběrových dat uuzujeme a obecější kutečot, týkající e základího ouboru; provádíme zevšeobecňující (duktví) úudek - duktví uuzováí pomocí matematcko-tattckých metod je

Více

Úvod do korelační a regresní analýzy

Úvod do korelační a regresní analýzy Úvod do korelačí a regresí aalýz Bude ás zajímat, jak těsě spolu souvsí dva sledovaé jev Příklad: vztah mez rchlostí auta a brzdou dráhou vztah mez věkem žáka a rchlostí v běhu a 60 m vztah mez spotřebou

Více

Statistika. Jednotlivé prvky této množiny se nazývají prvky statistického souboru (statistické jednotky).

Statistika. Jednotlivé prvky této množiny se nazývají prvky statistického souboru (statistické jednotky). Statstka. Základí pojmy Statstcký soubo - daá koečá, epázdá moža M předmětů pozoováí, majících jsté společé vlastost (událost, věc,.) Jedotlvé pvky této možy se azývají pvky statstckého soubou (statstcké

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Ig. Mchal Dorda, Ph.D. Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl σ atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt

Více

Metodika: Goniometrický tvar komplexního ísla, binomická rovnice

Metodika: Goniometrický tvar komplexního ísla, binomická rovnice ! " #$ % # & ' ( ) * + ), - Idvduálí výuka matematka Vít Ržka, kvte Metodka: Goometrcký tvar komplexího ísla, bomcká rovce Úvod Téma goometrcký tvar komplexího ísla je možé probírat soubž s výkladem pojmu

Více

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt celou populac, provádíme

Více

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2013.

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2013. Ilustratví příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 0. Jsou dáa data výběrového souboru výšky že vz IS/ Učebí materály/ Témata 8, M. Kvaszová. č. výška č. výška 89 5 90 7 57 8 5 58 5 8 9 58 0 8 0 8 8 9 8 8 95

Více

Pro orientaci v této problematice jsme se seznámili s nkolika novými pojmy:

Pro orientaci v této problematice jsme se seznámili s nkolika novými pojmy: Ig. Marta Ltschmaová Statsta I., cveí 8 LIMITNÍ VTY Lmtí vty jsou tvrzeí, terá jsou dležtá pro pops pravdpodobostích model v pípad rostoucího potu áhodých pous.. ro oretac v této problematce jsme se sezáml

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

BIVŠ. Pravděpodobnost a statistika

BIVŠ. Pravděpodobnost a statistika BIVŠ Pravděpodobost a statstka Úvod Skrpta Pravděpodobost a statstka jsou učebím tetem pro stejojmeý kurz magsterského studa Bakovího sttutu vysoké školy Kurzy Pravděpodobost a statstka a avazující kurz

Více

Spolehlivost a diagnostika

Spolehlivost a diagnostika Spolehlvost a dagostka Složté systémy a jejch spolehlvost: Co je spolehlvost? Vlv spolehlvost kompoetů systému Návrh systému z hledska spolehlvost Aplkace - žvotě důležté systémy - vojeské aplkace Teore

Více

S1P Popisná statistika. Popisná statistika. Libor Žák

S1P Popisná statistika. Popisná statistika. Libor Žák SP Popsá statstka Popsá statstka Lbor Žák SP Popsá statstka Lbor Žák Základí zdroje : skrpta Mateatka IV - doc. RNDr. Z. Karpíšek, CSc. ateatka o le - http://athole.fe.vutbr.cz/ Základ ateatcké statstk

Více

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A Nejstoty měřeí Pro každé přesé měřeí potřebujeme formac s jakou přesostí bylo měřeí provedeo. Nejstota měřeí vyjadřuje terval ve kterém se achází skutečá hodota měřeé velčy s určtou pravděpodobostí. Nejstota

Více

[ jednotky ] Chyby měření

[ jednotky ] Chyby měření Chyby měřeí Provedeme-l určté měřeí za stejých podmíek vícekrát, jedotlvá měřeí se mohou odlšovat (z důvodu koečé rozlšovací schopost měř. přístrojů, áhodých vlvů apod.). Chyba měřeí: e = x x x...přesá

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY. Měření objemu tuhých těles přímou metodou

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY. Měření objemu tuhých těles přímou metodou ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATEDRA FYZIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY Jméo: Petr Česák Datum měřeí:.3.000 Studjí rok: 999-000, Ročík: Datum odevzdáí: 6.3.000 Studjí skupa: 5 Laboratorí skupa:

Více

a další charakteristikou je četnost výběrového souboru n.

a další charakteristikou je četnost výběrového souboru n. Předáška č. 8 Testováí rozptylu, testy relatví četost, testy dobré shody, test ezávslost kvaltatvích zaků Testy rozptylu Testy se používají k ověřeí hypotézy o určté velkost rozptylu a k ověřeí vztahu

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testováí statstckých hypotéz - Testováí hypotéz je postup, sloužící k ověřeí předpokladů o ZS (hypotéz a základě výběrových dat (tj. hodot z výběrového souboru. - ypotéza = určtý předpoklad o základím

Více

Náhodné jevy, jevové pole, pravděpodobnost

Náhodné jevy, jevové pole, pravděpodobnost S Náhodé jevy pravděpodobost Náhodé jevy jevové pole pravděpodobost Lbor Žák S Náhodé jevy pravděpodobost Lbor Žák Základí pojmy Expermet česky též vědecký pokus je soubor jedáí a pozorováí jehož účelem

Více

ODRAZ A LOM SVTLA. Odraz svtla lom svtla index lomu úplný odraz svtla píklady

ODRAZ A LOM SVTLA. Odraz svtla lom svtla index lomu úplný odraz svtla píklady ODRAZ A LOM SVTLA Odraz svtla lo svtla idex lou úplý odraz svtla píklady Každý z Vás se urit kdy díval do vody. Na klidé vodí hladi vidl kro svého obrazu také kaey ebo písek a d. Na základí škole jste

Více

a) Hypotézy o parametru jedné populace (o stední hodnot, mediánu, rozptylu, relativní

a) Hypotézy o parametru jedné populace (o stední hodnot, mediánu, rozptylu, relativní TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ a ke tudu kaptoly: 8 mut Cíl Po protudováí tohoto odtavce budete: zát základí pojmy a prcpy tetováí hypotéz zát kocepc klackého tetu umt rozhodovat pomocí tého tetu výzamot umt pooudt

Více

9.3.5 Korelace. Předpoklady: 9304

9.3.5 Korelace. Předpoklady: 9304 935 Koelace Předpoklad: 9304 Zatím jsme se zabýval vžd pouze jedím zakem, ve statstckém výzkumu jsme však u každého jedotlvce (statstcké jedotk) sledoval zaků více Učtě spolu ěkteé zak souvsí (apříklad

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

jsou varianty znaku) b) při intervalovém třídění (hodnoty x

jsou varianty znaku) b) při intervalovém třídění (hodnoty x Výběr z eřeštelých příkladů ze zkouškových testů Jde o výběr z tpů příkladů, jejchž úspěšost řešeí u zkoušek se blíží ule. Itervalové versus bodové tříděí V tabulce je uvedeo rozděleí četostí a) př bodovém

Více

P1: Úvod do experimentálních metod

P1: Úvod do experimentálních metod P1: Úvod do epermetálích metod Chyby a ejstoty měřeí - Každé měřeí je zatížeo určtou epřesostí, která je způsobea ejrůzějším egatvím vlvy, vyskytujícím se v procesu měřeí. - Výsledek měřeí se díky tomu

Více

1. Základy měření neelektrických veličin

1. Základy měření neelektrických veličin . Základ měřeí eelektrckých velč.. Měřcí řetězec Měřcí řetězec (měřcí soustava) je soubor měřcích čleů (jedotek) účelě uspořádaých tak, ab blo ožě splt požadovaý úkol měřeí, tj. získat formac o velkost

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

Statistika - vícerozměrné metody

Statistika - vícerozměrné metody Statstka - vícerozměré metody Mgr. Mart Sebera, Ph.D. Katedra kezologe Masarykova uverzta Fakulta sportovích studí Bro 0 Obsah Obsah... Sezam obrázků... 4 Sezam tabulek... 4 Úvod... 6 Pojmy... 7 Náhodé

Více

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí Pravděpodobost a matematcká statstka eerováí dvojrozměrých rozděleí pomocí copulí umbelova copule PRAHA 005 Vpracoval: JAN ZÁRUBA OBSAH: CÍL PRÁCE TEORIE Metoda verzí trasformace O copulích Sklarova věta

Více

STATISTICKÁ ANALÝZA. Doc. RNDr. Zden k Karpíšek, CSc. P ehledový u ební text pro doktorské studium. Vysoké u ení technické v Brn

STATISTICKÁ ANALÝZA. Doc. RNDr. Zden k Karpíšek, CSc. P ehledový u ební text pro doktorské studium. Vysoké u ení technické v Brn Vysoké ueí techcké v Br Fakulta strojího žeýrství STATISTICKÁ ANALÝZA Doc. RNDr. Zdek Karpíšek, CSc. Pehledový uebí tet pro doktorské studum BRNO 008 Pedášející: Doc. RNDr. Zdek Karpíšek, CSc. Cetrum pro

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

Úvod do teorie měření

Úvod do teorie měření Uverzta Jaa Evagelsty Purkyě v Ústí ad Labem Přírodovědecká fakulta Úvod do teore měřeí Prof. Chlář emář 0 Průměr, rozptyl a směrodatá odchylka X = X = ( X X ) = = = Výpočty pomocí vzorců a pomocí statstckých

Více

APLIKOVANÁ STATISTIKA

APLIKOVANÁ STATISTIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ APLIKOVANÁ STATISTIKA FRANTIŠEK PAVELKA PETR KLÍMEK ZLÍN 000 Recezoval: Haa Lošťáková Fratšek Pavelka, Petr Klímek, 000 ISBN 80 4

Více

U. Jestliže lineární zobrazení Df x n n

U. Jestliže lineární zobrazení Df x n n MATEMATICKÁ ANALÝZA III předášky M. Krupky Zmí semestr 999/ 3. Iverzí a mplctí zobrazeí V této kaptole uvádíme dvě důležté věty, které acházeí aplkace v moha oblastech matematky: Větu o verzím a větu o

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III. Iovace a zkvaltěí výuky prostředctvím IC éma III..3 echcká měřeí v MS Excel Pracoví lst 5 Měřeí teploty. Ig. Jří Chobot VY_3_INOVACE_33_5 Aotace Iovace a zkvaltěí

Více

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů Odhady parametrů 1 Odhady parametrů Na statistický soubor (x 1,..., x, který dostaeme statistickým šetřeím, se můžeme dívat jako a výběrový soubor získaý realizací áhodého výběru z áhodé veličiy X. Obdobě:

Více

je hustota pravdpodobnosti nebo pravdpodobnostní funkce náhodného výbru X (X 1, X 2,, X n ). , jako odhad. Nech f ( x;θ)

je hustota pravdpodobnosti nebo pravdpodobnostní funkce náhodného výbru X (X 1, X 2,, X n ). , jako odhad. Nech f ( x;θ) 7. as ke studu: 90 mut Cíl: Na úvod této kaptoly se sezámíte s odlšým pohledem a metodu mamálí vrohodost a dále se pak udete vovat základm Bayesovy dukce. Sezámíte se s pojmy aprorí a aposterorí rozdleí,

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

1 Měření závislosti statistických znaků. 1.1 Dvourozměrný statistický soubor

1 Měření závislosti statistických znaků. 1.1 Dvourozměrný statistický soubor 1 Měřeí závlot tattckých zaků 1.1 Dvourozměrý tattcký oubor Př aalýze ekoomckých kutečotí á čato ezajímají jedotlvé velč jako takové, ale vztah mez m. Ptáme e, jak záví poptávka a ceě produktu, plat zamětaců

Více

12. Neparametrické hypotézy

12. Neparametrické hypotézy . Neparametrcké hypotézy V této část se budeme zabývat specálí částí teore statstckých hypotéz tzv. eparametrckým hypotézam ebo jak řečeo eparametrckým statstckým testy. Neparametrcké se azývají proto,

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Přpomeutí pojmů,, P m θ, R θ R - pravděpodobostí prostor - parametrcký prostor - parametrcká fukce,, T - áhodý vektor defovaý a pravděpodobostím prostoru,, P θ s hustotou f x,

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

Chyby přímých měření. Úvod

Chyby přímých měření. Úvod Chyby přímých měřeí Úvod Př zjšťováí velkost sledovaé velčy dochází k růzým chybám, které ovlvňují celkový výsledek. V pra eestuje žádá metoda měřeí a měřcí zařízeí, které by bylo absolutě přesé, což zameá,

Více

13 Popisná statistika

13 Popisná statistika 13 Popisá statistika 13.1 Jedorozměrý statistický soubor Statistický soubor je možia všech prvků, které jsou předmětem statistického zkoumáí. Každý z prvků je statistickou jedotkou. Prvky tvořící statistický

Více

VY_52_INOVACE_J 05 01

VY_52_INOVACE_J 05 01 Název a adresa školy: Středí škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková orgazace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačího programu: OP Vzděláváí pro kokureceschopost, oblast podpory 1.5 Regstračí

Více

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění Předáška č. 0 Aalýza roztylu ř jedoduchém tříděí Aalýza roztylu je statstcká metoda, kterou se osuzuje romělvost oakovaých realzací áhodého okusu tj. romělvost áhodé velčy. Náhodá velča vzká za relatvě

Více

9. Základní statistické pojmy.

9. Základní statistické pojmy. 9. Základí statstcké pojmy. Úvodí formace Statstka je často představováa jako pouhý sběr čísel ebo jm podobých údajů. Původí výzam toho slova skutečě souvsí se sběrem formací o státu ( z latského status

Více

POPISNÁ STATISTIKA. Předmět popisné statistiky

POPISNÁ STATISTIKA. Předmět popisné statistiky POPISNÁ Předmět popsé statstky Hromadá data a áhodé velčy Představte s, že potřebujete zjstt podrobé a kompleí formace o určtém souboru objektů, jedců č událostí (stromech v lese, ldech ve městě, broucích

Více

6. Posloupnosti a jejich limity, řady

6. Posloupnosti a jejich limity, řady Moderí techologie ve studiu aplikovaé fyziky CZ..07/..00/07.008 6. Poslouposti a jejich limity, řady Posloupost je speciálí, důležitý příklad fukce. Při praktickém měřeí hodot určité fyzikálí veličiy dostáváme

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

14. Korelace Teoretické základy korelace Způsoby měření závislostí pro různé typy dat

14. Korelace Teoretické základy korelace Způsoby měření závislostí pro různé typy dat 4. Korelace 4. Teoretcké základy korelace 4. Způsoby měřeí závslostí pro růzé typy dat Př prác se statstckým údaj se velm často setkáváme s daty, která jsou tvořea dvojcem, trojcem hodot. Složky takovýchto

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Neparametrické testy hypotéz čast 2

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Neparametrické testy hypotéz čast 2 SP3 Neparametrcké testy hypotéz PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Neparametrcké testy hypotéz čast Lbor Žák SP3 Neparametrcké testy hypotéz Lbor Žák Neparametrcké testy hypotéz - úvod Neparametrcké testy statstckých

Více

1.3. ORTOGONÁLNÍ A ORTONORMÁLNÍ BÁZE

1.3. ORTOGONÁLNÍ A ORTONORMÁLNÍ BÁZE ORTOGONÁLNÍ A ORTONORMÁLNÍ BÁZE V této kaptole se dozvíte: jak je oecě defováa kolmost (ortogoalta) vektorů; co rozumíme ortogoálí a ortoormálí ází; co jsou to tzv relace ortoormalty a Croeckerovo delta;

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

IV. NEJISTOTY MENÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDK

IV. NEJISTOTY MENÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDK IV. NEJISTOTY MENÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDK Meí patí mez základí zpsoby získáváí kvattatvích formací o stav sledovaé vely. 4. Chyby meí Nedokoalost metod meí, ašch smysl, omezeá pesost mcích pístroj, promé

Více

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.).

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.). STATISTIKA Statistické šetřeí Proveďte a vyhodoťte statistické šetřeí:. Zvolte si statistický soubor. 2. Zvolte si určitý zak (zaky), které budete vyhodocovat. 3. Určete absolutí a relativí četosti zaků,

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

8. Zákony velkých čísel

8. Zákony velkých čísel 8 Zákoy velkých čísel V této část budeme studovat velm často užívaá tvrzeí o součtech posloupost áhodých velč Nedříve budeme vyšetřovat tvrzeí azývaá souhrě ako slabé zákoy velkých čísel Veškeré úvahy

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

9 NÁHODNÉ VÝBĚRY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. Čas ke studiu kapitoly: 30 minut. Cíl:

9 NÁHODNÉ VÝBĚRY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. Čas ke studiu kapitoly: 30 minut. Cíl: 9 ÁHODÉ VÝBĚR A JEJICH ZPRACOVÁÍ Čas ke studu katol: 30 mut Cíl: Po rostudováí tohoto odstavce budete rozumět ojmům Základí soubor, oulace, výběr, výběrové šetřeí, výběrová statstka a budete zát základí

Více

Přednáška č. 2 náhodné veličiny

Přednáška č. 2 náhodné veličiny Předáša č. áhodé velčy Pozámy záladím pojmům z počtu pravděpodobost Pozáma 1: Př výpočtu pravděpodobost áhodého jevu dle lascé defce je uté věovat pozorost způsobu formulace vybraého jevu. V ásledující

Více

NEPARAMETRICKÉ METODY

NEPARAMETRICKÉ METODY NEPARAMETRICKÉ METODY Jsou to metody, dy předmětem testu hypotézy eí tvrzeí o hodotě parametru ějaého orétího rozděleí, ale ulová hypotéza je formulováa obecěji, apř. jao shoda rozděleí ebo ezávislost

Více

7 LIMITNÍ VĚTY. Čas ke studiu kapitoly: 70 minut. Cíl:

7 LIMITNÍ VĚTY. Čas ke studiu kapitoly: 70 minut. Cíl: 7 LIMITNÍ VĚTY Čas ke studu kaptoly: 70 mut Cíl: o prostudováí tohoto odstavce budete umět formulovat a používat lmtí věty aproxmovat já rozděleí rozděleím ormálím - 96 - Výklad: V této kaptole adefujeme

Více

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK 04 prof. Ig. Bohuml Mařík, CSc. STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH.

Více

1.1 Definice a základní pojmy

1.1 Definice a základní pojmy Kaptola. Teore děltelost C. F. Gauss: Matematka je královou všech věd a teore čísel je králova matematky. Základím číselým oborem se kterým budeme v této kaptole pracovat jsou celá čísla a pouze v ěkterých

Více

3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě.

3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě. 3. Hodoceí přesost měřeí a vytyčováí. Odchylky a tolerace ve výstavbě. 3.1 Úvod o měřeí obecě 3.2 Chyby měřeí a jejch děleí 3.2.1 Omyly a hrubé chyby 3.2.2 Systematcké chyby 3.2.3 Náhodé chyby 3.3 Výpočet

Více

Domácí práce z p edm tu D01M6F Statistika

Domácí práce z p edm tu D01M6F Statistika eské vysoké u eí techcké Fakulta Elektrotechcká Domácí práce z p edm tu D0M6F Statstka Test dobré shody Bradá Marek 4.ro ík Ak. rok 004/00, LS M6F Test dobré shody Obsah Zadáí...3 Hypotéza...3 3 Zj t é

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzta Karlova v Praze Pedagogcká fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z OBECNÉ ALGEBRY DĚLITELNOST CELÝCH ČÍSEL V SOUSTAVÁCH O RŮZNÝCH ZÁKLADECH / Cfrk C. Zadáí: Najděte pět krtérí pro děltelost v jých soustavách

Více

Statistické charakteristiky (míry)

Statistické charakteristiky (míry) Stattcé charaterty (míry) - hrují formac, obažeou v datech (vyjadřují j v ocetrovaé formě); - charaterzují záladí ryy zoumaého ouboru dat; - umožňují porováváí více ouborů. upy tattcých charatert :. charaterty

Více

Úvod do zpracování měření

Úvod do zpracování měření Laboratorí cvičeí ze Základů fyziky Fakulta techologická, UTB ve Zlíě Cvičeí č. Úvod do zpracováí měřeí Teorie chyb Opakujeme-li měřeí téže fyzikálí veličiy za stejých podmíek ěkolikrát za sebou, dostáváme

Více

Základy statistiky. Petr Kladivo

Základy statistiky. Petr Kladivo mm Základy statstky Petr Kladvo Uverzta Palackého v Olomouc Přírodovědecká fakulta Základy statstky Petr Kladvo Olomouc 03 Opoet: RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D. RNDr. Mloš Fňukal, Ph.D. Mgr. Petr Zemáek,

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP4 Přpomeutí pojmů PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP4 Přpomeutí pojmů SP4 Přpomeutí pojmů Pravděpodobost Náhodý jev: - základí prostor - elemetárí áhodý jev A - áhodý jev, - emožý jev, jstý jev podjev opačý

Více

1.1 Rozdělení pravděpodobnosti dvousložkového náhodného vektoru

1.1 Rozdělení pravděpodobnosti dvousložkového náhodného vektoru Lekce Normálí rozděleí v rově V této lekc se udeme věovat měřeí korelačí závslost dvojce áhodých velč (dvousložkového áhodého vektoru) Vcházet udeme z ormálího rozděleí pravděpodoost áhodého vektoru v

Více

Téma 6: Indexy a diference

Téma 6: Indexy a diference dexy a dferece Téma 6: dexy a dferece ředáška 9 dvdálí dexy a dferece Základí ojmy Vedle elemetárího statstckého zracováí dat se hromadé jevy aalyzjí tzv. srováváím růzých kazatelů. Statstcký kazatel -

Více

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie 3 338 8: Josef Hekrdla lieárí difereciálí rovice úvod do teorie 3 Lieárí difereciálí rovice úvod do teorie Defiice 3 (lieárí difereciálí rovice) Lieárí difereciálí rovice -tého řádu je rovice, která se

Více

Soustava momentů. k s. Je-li tedy ve vzorci obecného momentu s = 1, získáme vzorec aritmetického průměru.

Soustava momentů. k s. Je-li tedy ve vzorci obecného momentu s = 1, získáme vzorec aritmetického průměru. Soutava mometů Momety (Obecé, cetrálí a ormovaé) Do ytému mometových charatert patří ty ejdůležtější artmetcý průměr (mometová míra úrově) a rozptyl (mometová úroveň varablty). Obecý momet -tého tupě:

Více

P2: Statistické zpracování dat

P2: Statistické zpracování dat P: Statistické zpracováí dat Úvodem - Statistika: věda, zabývající se shromažďováím, tříděím a ásledým popisem velkých datových souborů. - Základem statistiky je teorie pravděpodobosti, založeá a popisu

Více

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu Cvičeí 6: Bodové a itervalové odhady středí hodoty, rozptylu a koeficietu korelace, test hypotézy o středí hodotě při zámém rozptylu Příklad : Bylo zkoumáo 9 vzorků půdy s růzým obsahem fosforu (veličia

Více

7.Vybrané aplikace optimalizačních modelů

7.Vybrané aplikace optimalizačních modelů 7.Vybraé aplkace optmalzačích modelů V této kaptole se budeme věovat dvěma typům úloh, pro echž řešeí se využívaí optmalzačí prcpy. Jedá se o modely aalýzy obalu dat, které se využívaí pro hodoceí relatví

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Matematka IV PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Lbor Žák Matematka IV Lbor Žák Regresí aalýza Regresí aalýza zkoumá závslost mez ezávslým proměým X ( X,, X k a závsle proměou Y. Tato závslost se vjadřuje ve tvaru

Více

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti.

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti. 10 Cvičeí 10 Statistický soubor. Náhodý výběr a výběrové statistiky aritmetický průměr, geometrický průměr, výběrový rozptyl,...). Bodové odhady parametrů. Itervalové odhady parametrů. Jedostraé a oboustraé

Více

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu Cvičeí 6: Výpočet středí hodoty a rozptylu, bodové a itervalové odhady středí hodoty a rozptylu Příklad 1: Postupě se zkouší spolehlivost čtyř přístrojů Další se zkouší je tehdy, když předchozí je spolehlivý

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Statistika STATISTIKA

Fakulta elektrotechniky a informatiky Statistika STATISTIKA Fakulta elektrotechky a formatky TATITIKA. ZÁKLADNÍ OJMY. Náhodý pokus a áhodý jev NÁHODNÝ OKU proces realzace souboru podmíek kde výsledek emůžeme předem ovlvt. - výsledek áhodého pokusu. - jev, který

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesé výchovy VYBRANÉ NEPARAMETRICKÉ STATISTICKÉ POSTUPY V ANTROPOMOTORICE Zdeěk Havel Davd Chlář 0 VYBRANÉ NEPARAMETRICKÉ

Více

Úvod do lineárního programování

Úvod do lineárního programování Úvod do lieárího programováí ) Defiice úlohy Jedá se o optimalizaí problémy které jsou popsáy soustavou lieárích rovic a erovic. Kritéria optimalizace jsou rovž lieárí. Promé v této úloze abývají reálých

Více