Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2018/19

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2018/19"

Transkript

1 Základní škla Žďár nad Sázavu, Palachva 2189/35, příspěvkvá rganizace Plán práce škly na šklní rk 2018/19 Plán byl prjednán v pedaggické radě Schválila ředitelka škly Jana Bernardvá

2 O b s a h: I. Úvd II. III. IV. Úkly v blasti výchvy a vzdělání Úkly v blasti materiálně technické a mdernizace škly Úkly v blasti BOZP V. Úkly v blasti persnální, rganizační a řídící VI. VII. Prezentace škly Plán DVPP VIII. Harmngram schůzvé činnst IX. Plán exkurzí X. Minimální preventivní prgram XI. XII. Plán výchvy k vlbě pvlání Plán eklgické výchvy XIII. Plán kntrlní a hspitační činnsti XIV. Traumatlgický plán

3 I. Úvd Rční plán práce vychází ze vzdělávacích dkumentů MŠMT, kncepce rzvje škly, analýzy práce za uplynulý šklní rk a aktuálních ptřeb a mžnstí škly. Hlavním cílem je naplnění vzdělávacích standardů. Taktické cíle a specifické úkly jedntlivých předmětů jsu knkretizvány v plánech jedntlivých MK a MS. Jejich plány jsu nedílnu sučástí plánu škly. II. Úkly v blasti výchvy a vzdělání Pr naplnění těcht i dalších úklů je nutné se pírat dstatečné pznání žáka a prstředí, ve kterém žije. Úkly vychází z dluhdbé kncepce, z RVP ZV a standardů pr základní vzdělávání a na jejich základě vytvřenéh upravenéh ŠVP platnéh d Zaměřit se na úpravu šklníh vzdělávacíh prgramu v kntextu s nastavením a prváděním pdpůrných patření pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, včetně individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami. Hlavními úkly ve výchvně vzdělávací blasti jsu: 1.pdpra realizace kurikulární refrmy (ŠVP,činnstní učení,kperativní učení, aktivizující a invativní metdy ) 2. pdpra vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami a žáků nadaných (rganizace výuky, diferenciace úklů a cílů, reedukace,individuální přístup ) 3. zajistit rvný přístup a rvné příležitsti ke vzdělávání, jeh průběhu i uknčvání 4. pdpra jazykvéh vzdělávání (důraz na kmunikační a řečvé dvednsti,využívání reálií ) 5. pdpra ICT vzdělávání (využívání ICT v běžných hdinách, využívání PC jak zdrj infrmací,zpracvávání úklů pmcí infrmačních technlgií ) 6. pdpra rzvje čtenářské, matematické a finanční gramtnsti - čtenářská gramtnst(becné przumění, získávání infrmací,interpretace,psuzení bsahu textu,psuzení textu ) - matematická gramtnst( lgické, zábavné úkly,úkly spjené s knkrétními zkušenstmi a živtními situacemi,úsudkvé úkly ) - finanční gramtnst (systém hdnt, sptřební splečnst, rizika snadné půjčky,úrky z půjček ) 7. pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání,eklgické výchvy (realizace plánvaných prjektů, exkurzí, sutěží, zapjení d eklgických a dalších prjektů 8. pdpra dpravní výchvy (besedy, exkurze, prjekty ) 9. pdpra výchvy ke zdraví (stravvací návyky,tělesná zdatnst-nabídka kružků, chvání besedy, prjekty )

4 10. dsažení dstatečné efektivity primárně preventivních aktivit škly a minimalizvání rizika spjená s výskytem rizikvéh chvání žáků (besedy, preventivní prgram, prjekty, bezpečná škla ) II.1 Oblast vzdělávací - veškerý vzdělávací bsah, aktivity a činnsti směřvat k utváření a rzvíjení klíčvých kmpetencí - důkladně prmýšlet a stanvvat jasné cíle výuky -mtivvat žáky k aktivnímu učení -zaměřit se na vnitřní mtivaci žáků - získávat nadané žáky pr reprezentaci škly, pdprvat jejich rzvj - zaměřit se na základní učiv, které musí zvládnut všichni žáci - rzšiřující učiv zařazvat pdle schpnstí žáků - těžiště svjení a prcvičení učiva musí být ve škle, - snížit zátěž žáků a rdičů dmácí přípravu - zajistit důkladné prcvičení a svjení učiva -klást důraz na aktivitu, snahu pkrk, pskytnut žákům příležitst zažít každdenní úspěch -pkračvat v realizaci různých prjektů, miniprjektů, integrvané výuky - zaměřit se hdncení a sebehdncení žáků v suladu se zásadami pr hdncení -využívat hdncení a sebehdncení jak pzitivní mtivaci - vytvářet prstředí pr individuální ptřeby a schpnsti žáků, rzšířit vlnčasvé activity - vést žáky k samstatnsti,učit je vytvářet si vlastní názr,práci v týmu, individuální dpvědnsti -průběžně specifikvat čekávané výstupy a neustále knkretizvat výběr, rzčlenění a prpjení učiva - průběžně věřvat účinnst a kvalitu šklníh vzdělávacíh prgramu, splečně se všemi pedaggickými pracvníky pracvat nad jeh úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeh rzvje - systematicky splupracvat se šklskými pradenskými zařízeními při diagnstice vzdělávacích ptřeb žáků a dpručení pdpůrných patření - evidvat žáky s ptřebu pdpůrných patření, zajišťvat jim účinnu individuální péči, v případě nutnsti ve splupráci s pradenským zařízením, kntrlvat, zda jsu prblémech žáků infrmváni všichni vyučující žáka, individuální přístup k dětem chápat jak sustavné získávání infrmací výsledcích každéh dítěte, jejich vyhdncvání a vlbu dalších pstupů, věřvání jejich účinnsti. - prblematiku zařazvat pravidelně na přad jednání pedaggických rad a prad, zaměřit na ně i další vzdělávání pedaggických pracvníků Úkly MK: Vycházejí z hlaních úklů v blasti výchvy a vzdělání splupráce mezi 1.a2.stupněm je třeba rzlišit v hlavních předmětech, c děti skutečně umí p abslvvání 1.stupně a s čím byly jenm seznámeni, hdncení musí vycházet ze standardů Čj,M a Aj

5 v jedntlivých předmětech vypracvat pririty celrčně je prsazvat, uplatňvat a vyhdncvat jedntlivé kmise musí ve své práci vycházet z analýzy uplynuléh rku (klady, zápry), vyhdntit pdmínky pr práci v jedntlivých předmětech v blasti persnální (včetně dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků) a blasti materiální. pkračvat v tevřensti škly vůči rdičům a veřejnsti stanvení pririt v práci MK sjedncvání pžadavků na vědmsti, dvednsti,klíčvé kmpetence v jedntlivých předmětech - vypracvání plánů vycházek, exkurzí,besed začlenění témat : eklgické výchvy výchvy k vlbě pvlání etické výchvy brany vlasti prevence sciálně patlgických jevů a rizikvéh chvání d časvých a tématických plánů rganizace a zapjení žáků d šklních kl sutěží a lympiád, termíny, garanti atd. zajištění účasti na DVPP b) práci zaměřit na realizaci vlastníh šklníh vzdělávacíh prgramu,jeh úpravách, zabývat se strategií jeh rzvje zredukvat bsah učiva pr žáky se specifickými vzdělávacími ptřebami zkrdinvat pčet a bsah písemných prací žáků se zaměřením na žáky se specifickými vzdělávacími ptřebami pracvat se základními kurikulárními dkumenty: Rámcvý vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Šklský zákn

6 Specifické úkly MK Jsu rzpracvány v plánech jedntlivých metdických kmisí. v rámci setkání vyučujících jedntlivých předmětů se zamyslet nad mtivací, nápady, vlastní zkušensti, splupráce s pačným stupněm, jak t dělám já atd.- nastavit systém vzájemných hspitací a sdílení pznatků v rámci pravidelných setkávání II.2 Oblast výchvná: stanvit pravidla a vyžadvat kázeň jak respektvání daných pravidel,důsledně a jedntně pstihvat kázeňské přestupky budvat šklu jak příjemné, přátelské a bezpečné prstředí pr výchvu a vzdělání pdílet se na jedntném a důsledném půsbení všech pracvníků v blasti ddržvání řádu škly využívat šklní řád jak účinný nástrj pr úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rdiči a pedaggy půsbit na žáky v blasti zlepšení estetickéh vzhledu učebnic, sešitů, ŽK a pmůcek a celkvé estetičnsti pracvníh prstředí zaměřit se na vytváření hygienických návyků u žáků,zdravéh živtníh stylu výchvu ke zdraví zaměřit na rzvj zdravých stravvacích návyků, phybvých dvednstí a tělesné zdatnsti v blasti preventivníh půsbení prti negativním jevům pracvat pdle minimálníh preventivníh prgramu s využitím preventivních prgramů neziskvých rganizací k žákům přistupvat diferencvané, respektvat jejich individualitu, sjedntit se v pžadavcích na chvání žáků, důsledně a jedntně pstihvat kázeňské přestupky. Využívat k tmu celé hdntící stupnice, důsledně uplatňvat její kritéria. Krmě patření k upevnění kázně a hdncení chvání využívat splupráci s rdiči, plicií, dbrem sciální péče. těžiště svjení a prcvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škle během vyučvání, snížit zatěžvání žáků a jejich rdičů dmácí přípravu. vytvářet vzájemné pzitivní vztahy mezi žáky,zaměstnanci a rdiči v hdinách vytvářet prstr pr vyjádření vlastních pstjů a názrů (krigvat nevhdné frmy prjevů předcházet záškláctví zřejmému i skrytému, ve shdě s rdičipstupvat jedntně při uvlňvání a mluvání absence žáků jak prevenci záškláctví předcházet mžnému šikanvání žáků znalstí klimatu třídy,vztahy mezi žáky-pravidelné rzhvry

7 při jednání se žáky brát v úvahu především jejich sbnst přiměřeně k věku a stupni vývje, nesnižvat nevhdným přístupem, usměrňváním či tresty jejich důstjnst. pradenské služby zaměřit zejména na pskytvání pdpůrných patření pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, sledvání a vyhdncvání účinnsti zvlených pdpůrných patření,prevenci šklní neúspěšnsti, kariérvé pradenství a začleňvání žáků sz dlišnéh kulturníh prstředí a dlišnými živtními pdmínkami, pdpru žáků nadaných využívat schránky důvěry, světa mezi žáky a rdiči III. Úkly v blasti materiálně technické pracvat na dbudvání a údržbě arbreta jak učebny v přírdě - prjekt průběžně bměňvat výpčetní techniku, auditechniku dpisy dvybavit třídy interaktivními tabulemi ve splupráci se zřizvatelem hledat cesty k úsprám energií (dknčení zateplvání budvy,výměna dveří,výměna světlení,...) IV. Úkly v blasti BOZP důsledně ddržvat pravidla bezpečnsti, řídit se pkyny pstupu při vzniku úrazu důsledně ddržvat metdické pstupy zejména v tělesné výchvě, pracvních činnstech průběžně vyhdncvat rizika vzniku úrazů průběžně kntrlvat a dplňvat lékárničky stanvit a ddržvat harmngram revizí v blasti BOZP se řídit metdickým pkynem zajištění bezpečnst a chrany zdraví dětí, žáků a studentů ve šklách a šklských zařízeních zřizvaných MŠMT čj.:37014/ V. Úkly v blasti persnální, rganizační a řídící prstudvat šklní a klasifikační řád,rganizační řád včetně jeh přílh,pracvní řád a řídit se jimi prmyšleně a rvnměrně delegvat úkly na jiné pracvníky, využívat k tmu jak veducí pracvníky škly, tak pedaggy, vyknávající specializvané činnsti výchvný pradce, metdik prevence, krdinátr ŠVP, krdinátr EVVO,metdik ICT dluhdbu kncepci rzvje škly rzpracvávat d rčních plánů škly všechna závažná rzhdnutí prjednávat předem na pedaggických radách a pracvních pradách

8 hspitační a kntrlní činnst zaměřit na uplatňvání sbnstně sciální výchvy ve výuce, partnerskéh přístupu k žákům, zaměření na základní učiv a respektvání individuálních zvláštnstí žáků hdncení škly prvádět v rámci autevaluace s využitím dtazníkvých průzkumů(rdič, žák,pedagg), využívat externí mžnsti (Kalibr, Sci,...) rganizací dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků zvyšvat dbrnu kvalifikaci pedaggů, zaměřit se na rzvj jejich specializvaných činnstí (výchvné pradenství, kariérvé, prevence rizikvéh chvání, infrmační a kmunikační technlgie). Pdprvat a zaměřvat samstudium pedaggů jak jednu ze sučástí jejich vzdělávání p rganizační stránce sjedntit činnst zájmvých útvarů přesplním žákům umžnit pbyt v infrmačním centru před vyučváním a ve ŠD p dpledním vyučvání až d dby uknčení prvzu ŠD tj. d hdin mtivvat žáky k aktivnímu zapjení d samsprávy žákvský parlament, ektým úzce splupracvat s Klubem přátel škly a Šklsku radu, zapjit je d aktivit škly zajistit dstatečnu infrmvanst rdičů třídní schůzky,knzultace,webvé stránky,šklní pradenské pracviště pětvně získat značku v prjektu Rdiče vítáni, certifikát Ekškla využívat mžnsti elektrnické žákvské knížky v kmunikaci se záknnými zástupci žáků a jak zdrj infrmací VI. Úkly v blasti prezentace škly na veřejnsti včasně a pravidelně aktualizvat www stránky pravidelně přispívat d reginálních médií aktuální infrmace zveřejňvat na facebku města přádat akce pr rdiče, veřejnst a mateřské škly VII. Plán DVPP rganizací DVPP zvyšvat dbrnu kvalifikaci pedaggických pracvníků,zaměřit se na rzvj jejich specializvaných činnstí, využívat samstudium pedaggických pracvníků jak jednu ze sučástí DVPP (viz Plán DVPP pr šklní rk 2018/2019) VIII. Harmngram schůzvé činnsti A. Pedaggické rady: 30.8., , 23.1., 17.4., B. Prady třídních učitelů: dle ptřeby

9 C. Pracvní prady: dle ptřeby D. Metdická sdružení, předmětvé kmise: přípravný týden, září, leden, červen + dle ptřeby E. Schůzky Klubu přátel škly: průběžně + dle ptřeby F. Třídní schůzky: rčník, 6.rčník, , 6.6. Knzultace pr rdiče: 10.1., F. Den tevřených dveří: G. Zápis d 1.tříd : 12. a 13.4 H. Přijímací zkušky na střední škly: d 12. dubna Prázdniny a dny vlna ve šklní rce 2017/18 Od D Vyučvání začne Pdzimní prázdniny pndělí úterý středa Vánční prázdniny sbta středa Čtvrtek Plletní prázdniny pátek pndělí Jarní prázdniny pndělí pátek pndělí Veliknční prázdniny čtvrtek pátek úterý Hlavní prázdniny sbta neděle pndělí Státní svátky Den Datum pátek Den české státnsti neděle Den vzniku samstatnéh českslvenskéh státu sbta Den bje za svbdu a demkracii pátek Velký pátek středa Den svbzení d fašismu pátek Den slvanských věrzvěstů Cyrila a Metděje sbta Mistr Jan Hus

10 Ostatní svátky - dny pracvníh vlna Den Datum pndělí Štědrý den úterý svátek vánční středa svátek vánční úterý Nvý rk, Den bnvy samstatnéh českéh státu neděle Neděle veliknční - Bží hd veliknční pndělí Pndělí veliknční středa Svátek práce

11 IX. Plán exkurzí Plán exkurzí 1. stupeň 3. rčník květen, červen kulturní památka reginu 4. rčník květen, červen kulturní památka ČR 5. rčník březen planetárium Brn Plán exkurzí jazyky 6.-8.rčník 4x rčně - Kulturní minimum 8.rčník duben - P stpách K.H.Brvskéh 9.rčník duben - literární a dějepisná Lidice - Praha 8.-9.rčník prsinec zájezd Vídeň 9.rčník říjen - Osvětim, Březinka Plán exkurzí přírdních věd 8.rčník duben planetárium Brn + VIDA 9.rčník říjen Chemie není nuda Praha Plán exkurzí splečenskvědní předměty 6.rčník září - návštěva kresníh archivu ve Žďáru n.s. listpad - Anthrps Brn 7.rčník duben/ květen Kutná Hra (památky, stříbrné dly) 8.rčník duben/ květen - Výchdní Čechy (muzeum Havlíčkův Brd, zámky Kačina,Žleby,památník Ležáky) 9.rčník říjen Lidice, Praha 9.rčník květen - Osvětim, Březinka

12 Plán exkurzí - pracvní činnsti Třída Předmět Exkurze Termín 6. Ptm PKS- zpracvání dřeva březen 6. Pě Zahradnictví říjen,duben 7. Pp Hypermarket, supermarket listpad, březen 8. Sp Úřad práce duben Sp Festival vzdělávání listpad Sp Den tevřených žďárských firem listpad 8. Pě Zahrada Vysčiny říjen,duben Sp Střední škly - prezentace průběžně

13 XIII. PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI šklní rk 2018/2019 Tent plán vychází z náplní práce jedntlivých pracvníků škly, může být průběžně dplňván dle knkrétní situace a aktuálních ptřeb škly 1. Kntrlní činnst ředitelky škly: - kntrla šklní matriky - hspitace a rzbrvá hspitační činnst - kntrla pracvní dby zaměstnanců - kntrla nástupů vyučujících d hdin - kntrla plnění úklů z plánu práce škly - sledvání výsledků výchvně vzdělávací práce učitelů - sledvání práce třídních učitelů - kntrla ddržvání šklníh řádu - kntrla naplňvání ŠVP - kntrla činnsti dalších veducích pracvníků jedntlivých úseků ( šklník, eknmka, veducí ŠJ, hspdářka škly, zástupce ředitele dle pracvních náplní ) - kntrla činnsti správce šklní sítě - kntrla knihy a evidence úrazů - kntrla vysvědčení - kntrla výkazu R Kntrlní činnst zástupce ředitele škly: - kntrla pedaggické dkumentace (třídní knihy 1x měsíčně, katalgvé listy a třídní výkazy začátek šk. rku a dále 1x za plletí, záznamy zájmvých útvarů, dyslektických kružků a integrvaných žáků 1x měsíčně, zápisy v žákvských knížkách namátkvě ) - hspitační činnst - kntrla dzrvé činnsti - sledvání výsledků výchvně vzdělávací práce učitelů

14 - sledvání práce třídních učitelů ( znalst žáků, rd. prstředí, třídnické hdiny, jednání s rdiči ) - kntrla ddržvání řádu škly - kntrla hdncení žáků - kntrla ddržvání ŠVP - kntrla činnsti metdickéh sdružení a předmětvých kmisí - kntrla zápisů ze třídních schůzek a knzultací s rdiči - kntrla pužívání přidělených chranných pmůcek - kntrla vybavensti lékárniček - kntrla a vedení evidence preventivních prhlídek zaměstnanců škly 3. Kntrlní činnst výchvné pradkyně: - kntrla práce učitelů se žáky se speciální pruchu učení a chvání ( ve splupráci se šklní preventistku, psychlgem a pracvníky pedaggick-psychlgické pradny) - kntrla práce dyslektických kružků a hdin individuální integrace - kntrla individuálních plánů žáků - kntrla přihlášek žáků na střední škly - hspitační činnst 4. Kntrlní činnst učitelů: - kntrla zápisů v třídních knihách - kntrla žákvských knížek - kntrla absence žáků - kntrla vzhledu tříd - kntrla třídních výkazů, evidence žáků v prgramu Bakalář - pravidelná kntrla žákvských sešitů, písemných prací a dmácí přípravy žáků - vzájemné hspitace (dle ptřeb a mžnstí) - sdílení zkušenstí

15 5. Kntrlní činnst veducí metdickéh sdružení a veducích předmětvých kmisí: - kntrla a výběr učebnic, pracvních sešitů a pmůcek - kntrla tematických plánů dle ŠVP - vzájemné hspitace a metdická pmc - kntrla evidence učebních pmůcek a funkčnst techniky ve svěřených sbírkách, učebnách a kabinetech, výběr pmůcek - hspitační činnst 6. Kntrlní činnst veducí vychvatelky ŠD: - kntrla plnění ŠVP šklní družiny - sledvání výchvnéh půsbení na žáky - sledvání dcházky dětí - kntrla a rganizace plánvaných akcí všech ddělení ŠD - vzájemné hspitace a metdická pmc 7. Kntrlní činnst šklníka: - kntrla stavu budvy, zařízení, učeben a dstraňvání zjištěných závad - kntrla úseků uklízeček - kntrla pužívání sbních chranných prstředků - kntrla ddržvání hygieny a BOZP - kntrla sptřeby energií - kntrla klí budvy škly 8. Kntrlní činnst veducí šklní jídelny: - kntrla maximální čistty na pracvišti a důslednéh ddržvání hygienických předpisů - kntrla pužívání sbních chranných prstředků pdřízených zaměstnanců - sledvání pestrsti stravy - kntrla zařazvání vce a zeleniny d jídelníčku - kntrla sptřebníh kše

16 Hspitační činnst Systém hspitační činnsti ve šklním rce 2018/2019 zahrnuje přímé hspitace ve vyučvacích hdinách ze strany vedení škly (ředitel škly, zástupkyně ředitele škly), veducí předmětvých kmisí, výchvné pradkyně a vzájemné hspitace statních pedaggických pracvníků. Hlavní cíle hspitační činnsti ve šklním rce 2018/2019: sledvat úspěšnst adaptace a pmc nvým učitelům analyzvat a hdntit kvalitu čtenářské, matematické a finanční gramtnst analyzvat a hdntit kvalitu vyučvání předmětů z blasti přírdních věd a technické výchvy sledvat a analyzvat naplňvání upravenéh ŠVP sledvat a pdprvat zavádění nvých metd a rganizačních frem d výuky sledvat a pdprvat využívání didaktických materiálů a pmůcek veducí ke zkvalitnění výsledků vzdělávání včetně ICT technlgií sledvat a pdprvat práci třídních učitelů veducí ke zkvalitnění klimatu šklní třídu a klimatu škly sledvat a uplatňvat sbnstně sciální výchvu ve výuve, partnerský přístup k žákům sledvat ddržvání a realizaci individuálních vzdělávacích plánů a zavádění metd veducí ke zlepšení studijních výsledků žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami, zaměření na základní učiv a respektvání individuálních zvláštnstí Při hspitační činnsti se zaměříme na: Plánvání a rganizvání vyučvací hdiny, stanvení cíle hdin. Efektivní využívání vyučvacíh času. Hygiena vyučvacíh prcesu, relaxační přestávky Sulad s čekávanými výstupy stanvenými v ŠVP Uplatňvání mtivace, různých vyučvacích frem a metd, využívání mezipředmětvých vztahů. Využívání mderních technlgií, využívání interaktivních tabulí. Pchpení vztahů, aplikace učiva. Přiměřenst a hdncení zadávaných úklů. Ddržvání Pravidel pr hdncení a klasifikaci žáků. Vzájemná kmunikace s žákem/třídu Celkvá atmsféra ve třídě, mezilidské vztahy učitel žáci, žáci učitel Průběžné hdncení a sebehdncení Individuální přístup k žákům,respektvání individuálních zvláštnstí, ddržvání dpručených pdpůrných patření, ddržvání IVP

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2018/2019 Základní škla Plná Plán práce škly 2018/2019 Oblast výchvy a vzdělávání Rzvíjet sbnst žáka k samstatnému myšlení a svbdnému rzhdvání, aktivnímu přístupu

Více

KONCEPCE ŠKOLY PRO OBDOBÍ Z Á K L A D N Í C Í L

KONCEPCE ŠKOLY PRO OBDOBÍ Z Á K L A D N Í C Í L KONCEPCE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012 2016 Z Á K L A D N Í C Í L Pskytnut žákům kvalitní základy všebecnéh vzdělání. Vytvřit pdmínky pr t, aby si žáci svjili ptřebné strategie učení a na jejich základě byli mtivváni

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709,

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709, Minimální preventivní prgram sciálně patlgických jevů Šklní rk 2018 2019 SŠ Trhvé Sviny, Šklní 709, 374 19 1. Práce pedaggickéh sbru a vedení škly Sučasné slžení pedaggickéh klektivu funguje bez větších

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Základní škola a mateřská škola Proseč

Základní škola a mateřská škola Proseč Základní škla a mateřská škla Prseč Rybenská 260, 539 44 Prseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprsec.cz, email: skla@zsprsec.cz PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK ZŠ - 2016 / 2017 OBSAH I. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

ZŠ U Stadionu 1028, Most

ZŠ U Stadionu 1028, Most Preventivní prgram ZŠ U Stadinu 1028, Mst Šklní rk 2016/2017 Zpracvala: Mgr. Dita Pruškvá, ŠMP 1. Ppis sučasnéh stavu Ve šklním rce 2016/2017 je zapsán 560 žáků, z th 365 žáků je na prvním stupni v 16

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2015/16

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2015/16 Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2015/16 Plán byl projednán v pedagogické radě 28.8. 2015 Schválila ředitelka školy Jana Bernardová

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2014/2015 ZŠ Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace 24. 8. 2015 1.1. Základní daje škle Název škly Základní škla Želechvice nad Dřevnicí, příspěvkvá rganizace

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471

Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, okres Mladá Boleslav, 29471 Základní škla, Benátky nad Jizeru, Husv náměstí 55, kres Mladá Bleslav, 29471 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za šklní rk 2006/2007 www.1-zsbenatky.cz tel: 326 316 319 4.6.2012 zsbenatky@vlny.cz Zřizvatel: Měst

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: 10 197/2005-22 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Charakteristika šklní družiny Šklní družina může mít až 5 ddělení s celkvu kapacitu 142 žáků. K prvzu

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16 Zápis z diskusníh fóra pracvní skupiny č. 16 (Průřezvá skupina) Termín knání: 25. 5. 2017 Míst knání: Ostrava Mariánské Hry, budva DTO Facilitátři: Mgr. Jarslava Krömervá, PhDr. Jarslava Sýkrvá Téma: Kvalita

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj sciálních a bčanských kmpetencí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Plán práce SVP Nový Jičín na šk. rok 2018/2019

Plán práce SVP Nový Jičín na šk. rok 2018/2019 Výchvný ústav střední škla a středisk výchvné péče, Nvý Jičín Divadelní 12, 741 11 Nvý Jičín NÁZEV TYP Plán práce SVP Nvý Jičín na šk. rk 2018/2019 Vnitřní dkument ČÍSLO JEDNACÍ VD- 21/2018 VYDAL ZPRACOVAL

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Vize na období

Vize na období Vize na bdbí 2014-2019 Trvalý cíl: Vytvářet šklu zalženu na kmunikaci, tleranci, bezpečí, ve které jsu děti přirzeně vedeny dspělým. Šklu, ve které jsu ctěny přirzené autrity a chyba je pvažvána za prstředek

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Ruská 355/7, Mariánské Lázně

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Ruská 355/7, Mariánské Lázně VÍTEJTE!!! Gymnázium a bchdní akademie Mariánské Lázně, příspěvkvá rganizace Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně Vedení škly Ředitel škly Mgr. Milslav Pelc ZŘ Mgr. Klára Tesařvá - rzvrh (suplvání) - dálkvý

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více