Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí"

Transkript

1 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d d Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán na pedaggické radě dne: Bc. Alena Křínkvá ředitelka MŠ Štětí

2 1. Představení škly ( becná charakteristika škly ) 1.1. Základní údaje škle ( identifikační údaje mateřské škle ) Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace je subjekt, který slučuje čtyři mateřské škly v bci. Naše mateřská škla Pupě je dlučeným pracvištěm subjektu Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace a zárveň sídlem celé rganizace na adrese Stračenská 561, Štětí. Ředitelku Mateřské škly Štětí, příspěvkvé rganizace je, p knkurzním řízení d pčátku vzniku tét rganizace Bc. Alena Křínkvá půvdní ředitelka mateřské škly Pupě. Veducím pracvníkem MŠ Pupě je Zuzana Šimánkvá. Od rku 2003 je škla v právní subjektivitě. Zřizvatelem příspěvkvé rganizace je Měst Štětí. V červnu 1997 byla naše mateřská škla prvně přijata d sítě MŠPZ. Spjení s naší šklu je mţné telefnicky: neb neb elektrnicku cestu: neb tiscali.cz. Zpracvatelem šklníh kurikula je ředitelka škly Bc. Alena Křínkvá za pmci všech pedaggických pracvníků MŠ Pupě. Šklní kurikulum byl prjednán na pedaggické radě dne Platnst šklníh kurikula je d d Charakter a umístění škly Naše mateřská škla se nachází na kraji města Štětí v blízksti vyskpdlaţní panelvé zástavby. Ve městě ţije asi 10 tisíc byvatel. Přest, ţe na území města je závd Mndi Packaging a.s. je ve městě vyská nezaměstnanst a různrdá sciální struktura byvatel. Velká část dětí dcházejících d mateřské škly pchází ze sciálně slabších rdin. Naše mateřská škla přím susedí s druhu mateřsku šklu. Máme splečnu šklní kuchyni. Mateřská škla byla pstavena v rce Její půvdně plánvaná kapacita byla 90 dětí. Pstupnými změnami záknů ( hlavně hygienických ) byla stanvena na 75 zapsaných dětí ve třech třídách. V kaţdé třídě je zapsán 25 dětí ve věku d tří d šesti let. K přednstem škly určitě patří prstrná zahrada se vzrstlými strmy a s průlezkami, které pskytují dětem dstatek prstru pr vlný phyb a hru a mţnst pbytu v přírdě. Zde nás však čeká mnh investic věnvaných na nvé vybavení a bezpečnst dětí při pbytu venku.

3 1.3. Organizační uspřádání škly ( rganizace vzdělávání ) Mateřsku šklu Pupě navštěvují děti ve věku tři aţ šest let, ppřípadě zůstávají děti starší ( s dkladem šklní dcházky ), kterým je věnvána zvláštní péče. Na škle máme tři třídy věkvě smíšené. Zápis d mateřské škly prbíhá pdle kritérií, která má škla stanvena celšklsku směrnicí. D tříd jsu děti zařazvány většinu pdle vlastníh přání ( surzenci, kamarádi,..) d pčtu 25 dětí s přihlédnutím k vyváţenému zastupení všech věkvých kategrií. Kaţdým rkem se vymění asi třetina kaţdé třídy ( předšklní děti ). Prvz mateřské škly se řídí vlastními směrnicemi ( šklní řád, prvzní řád škly, prvzní řád šklní zahrady, ). Vzdělávání dětí zajišťuje šest plně kvalifikvaných učitelek. O bezprblémvý chd škly pečuje jedna šklnice a jedna uklizečka. Stravu pr děti připravují dvě kuchařky ve šklní jídelně, která je sučástí naší škly. 2. Charakteristika prgramu (charakteristika vzdělávacíh prgramu) 2.1. Filzfie vzdělávacíh prgramu a integrující principy Náš prvřadý úkl je výchva dítěte dpvědnéh za vlastní chvání a zdravý způsb ţivta v míře přiměřené jeh věku. Výchvná práce je pstavena na dvu základních principech: respektu k přirzeným lidským ptřebám jedntlivce a na rzvíjení kmunikace a splupráce. Chceme, aby dítě, které dchází z naší mateřské škly, byl ptimálně rzvinut na základě svých mţnstí a zájmů p stránce tělesné, psychické, sciální i duševní, a aby pzději, jak dspělý člvěk, mhl prţít plnhdntný a smysluplný ţivt s vědmím,ţe zdravtní stav kaţdéh člvěka závisí z velké části na tm, jak se staví ke svému zdraví i zdravému fungvání světa. Z těcht důvdů jsme přizpůsbili např. dpčinek dětí p bědě na dbu, vyhvující dětem pdle jejich ptřeb ( nespavci mají mţnst výběru klidvých činnstí ), adaptační prces začíná jiţ zápisem dítěte d MŠ ( dplední návštěvy MŠ před zahájením dcházky ), učitelky se zaměřují na cílené sledvání ptřeb jedntlivých dětí. Naše škla se snaţí zapjit rdiče d efektivně fungující splupráce ( přádáme nefrmální psezení s rdiči, akce pr rdiče a děti sprtvní dpledne, pasvání

4 předškláků, splečné vánční dpledne, ). Důvěra mezi šklu a rdinu je d značné míry utvářena a vlivňvána kmunikací a vzájemnu infrmvanstí. Vnímáme rdiče jak partnery prvřadé důleţitsti, usilujeme rvncenné chápání všech sciálních skupin na škle ( děti, učitelky, rdiče, prvzní zaměstnanci,..). Naším cílem je vytvřit šklu, která respektuje a pdpruje zdraví všech lidí ve škle ( dětí, zaměstnanců i rdičů ) ve všech slţkách ( tělesné, duševní a sciální ) a v rvnváze s prstředím přírdním i splečenským. Z tht důvdu jsme si vytvřili vlastní vzdělávací prgram pdle pdmínek škly. Je sestaven na bdbí čtyř let s platnstí d 1.září Kaţdá třída si pdle něj vytváří svůj sbitý třídní prgram třídní kurikulum, kde se zaměřuje na cílvé kmpetence dítěte předšklníh věku bsaţené v kurikulu pdpry zdraví. Průběţným hdncením zjišťujeme v jakém rzsahu se nám daří stanvené úkly plnit. Vzdělávání není zalţen na řízených činnstech, ale na tm c dítě v mateřské škle prţije, s čím se setká. Vzdělávací aktivity jsu prpjeny a respektují všechny přirzené suvislsti, vzájemné vztahy,mnhtvárnst, prměnlivst a dynamiku vazeb příčin a následků. Dítě se učí na základě své interakce s klím a s prţitu zkušenstí. Vycházíme ze samstatné činnsti, individuální vazby, dětské zvídavsti a ptřeby bjevvat. Učitelka je pradcem, partnerem. Pdpruje v dětech aktivní zájem djít samstatně ke vzdělávacímu cíli a najít dvahu ukázat, c všechn umí, zvládne a dsáhne Dluhdbé záměry rzvje Naším dluhdbým výchvným záměrem je naučit děti úctě ke zdraví, které chápu jak subjektivní pcit phdy, který je u kaţdéh člvěka jiný. Respektvat jedntlivce i skupinu a vytvářet na škle pdmínky pr tyt cíle. Naši vizi lze vyjádřit slvy: přispívat ke šťastnému a spkjenému rzvji každéh dítěte s hledem na jeh individualitu. Jsme si vědmé, ţe tat vize je velmi becná a dluhdbá. P prvedení analýzy jsme zjistili mírný psun vpřed při plnění vytyčených pdmínek pr její plnění. I v tmt kurikulu budeme nadále pkračvat v jejich zkvalitňvání. Jedná se především : rientaci na prţitkvé učení ( spntaneita, bjevnst, kmunikativnst, prstr pr aktivitu a tvřivst, knkrétní činnsti, celistvst ) rzvíjení splupráce s rdiči ( zapjvání rdičů d ţivta škly, přádání splečných akcí, zapjení rdičů d tvrby prgramu )

5 vytváření pdmínek pr rzvj dítěte ( sledvání silných a slabších stránek kaţdéh dítěte, zajištění dpvídajících pmůcek, vytváření citvých a sciálních vztahů, psilvat identitu a splečensku hdntu kaţdéh dítěte ) sbní rzvj učitelky ( vyuţití dbrné literatury při samstudiu, dbrné semináře ). V dalším bdbí bude pzrnst věnvána rzvji principu kmunikace a splupráce. Při vyhdncení INDI jsme vybrali tyt blasti, které se nám nedaří plnit: - mladší děti se samstatně nezapjují d činnstí starších dětí - ptíţe se samstatným i splečným řešením knfliktů - váznu prjevy empatie - častá manipulace laskavými slvy - nedstatek důslednsti při ddrţvání pravidel suţití - děti nemají mţnst vidět pmc rdičů škle - na MŠ nepůsbí lgped, puze asistent lgpeda Plnění těcht závěrů bude kaţdrčně vyhdncván a upřesňván v dalších prváděcích plánech. 3. Nefrmální kurikulum ( pdmínky vzdělávání ) 3.1. Dva integrující principy pdpry zdraví a dvanáct zásad pdpry zdraví v MŠ pdmínky frmálníh kurikula Náš šklní prgram vychází z pdmínek zaměřených na zdravý vývj dětí rzvj pracvníh prstředí pr děti, zaměstnance, ale i pr rdiče. Z těcht pdmínek vycházíme při naplňvání cílů šklníh prgramu: Přirzenst při uspkjvání ptřeb ( pitný reţim, adaptace na šklu za přítmnsti a splupráce s rdiči, vytváření pdmínek pr dcházku dítěte d mateřské škly ) Splupráce s rdinu Reknstrukce technickéh zařízení ( zařízení šklní zahrady, mezení energetických ztrát). Na vnitřním prstředí škly se pdílejí všichni zaměstnanci škly, děti i rdiče. Tím, ţe se snaţíme vycházet vstříc všem skupinám zúčastněným na vzdělávání a hledáme cestu kmprmisu, vytváříme sbitý braz škly. Snaţíme se pskytnut dětem c nejpříjemnější prstředí pr své vzdělávání a nenásilnu frmu ( především frmu hry a prţitkvéh učení ) je vzděláváme pdle jejich schpnstí a mţnstí.

6 Z analýzy INDI byly vybrány tyt pdněty, na které se zaměříme v naší další činnsti. Výsledky byly z části vlivněny výměnu klektivu ( výměna dvu pedaggů ), přest jsme přesvědčeny, ţe výsledky naší práce se psunují vpřed. Nadále se budeme zabývat těmit blastmi, se kterými nejsme spkjeny v jedntlivých principech a zásadách: Respekt k přirzeným lidským ptřebám - dpčinek dětí je mezen prvzem škly - splupráce dětí zatím jen v malých skupinkách - nemáme zavedeny přestávky v práci ( běd učitelek ) Rzvíjení kmunikace a splupráce - samstatné zapjvání mladších dětí d činnstí starších - vést děti k samstatnsti při řešení knfliktů - učit se prjevům empatie - důsledné ddrţvání pravidel suţití Učitelka pdprující zdraví - zaměřit se na nedstatky v suladu chvání učitelek se zdravým živtním stylem - sebevzdělávání jak nutná pririta kaţdé učitelky - mezení manipulace s dětmi ( i kladné ) - učit se pjmenvávat a vyjádřit pcity Věkvě smíšené třídy - vyuţívat kladů smíšených tříd ( vzájemná pmc a učení ) Rytmický řád - dpčinek přizpůsbvat ptřebám dětí - řízené činnsti prvádět více individuálně, celá třída jen výjimečně - ddrţvat určenu dbu pr pbyt venku - kruţky nesmí narušvat výchvný prgram škly Tělesná phda a vlný phyb - umţnit dětem phyb p celé MŠ - vést děti důsledně k samstatnsti při hygieně Zdravá výživa - mţnst vlivnit velikst prce - zařazvat více zeleninvé saláty - samstatná příprava pkrmů dětmi - chutnávky stravy - světvá činnst zdravé výţivě

7 Spntánní hra - zařazvat více práce dětí s nářadím - umţňvat samstatnst při výběru hraček a výtvarných pmůcek - nabízet dstatek splečných záţitků, které by se prjevily ve hře dětí - zajistit dstatek pmůcek a materiálu pr experimenty Pdnětné věcné prstředí - pvzbuzvat v dětech starst rstliny - rzšířit vybavenst zahrady pr výtvarné a pracvní činnsti Bezpečné sciální prstředí - umţnit dětem bez bav prjevit dmítnutí - upzrňvat na prušení pravidel - hledat příčinu nezdaru u sebe - míst pchval a trestů pskytvat věcnu zpětnu vazbu jejich chvání Participativní a týmvé řízení - infrmační systém na škle je ústní ( zápisy puze z prad ) - malá účast prvzních zaměstnanců na tvrbě prgramu škly Partnerské vztahy s rdiči - zaměření na rdiče: účast při vzdělávací činnsti dětí - rganizace akcí pr děti splu se šklu - prbuzet v rdičích zájem výsledky vzdělávání dětí - přádat knzultace a půjčvat rdičům literaturu - vybízet ke splupráci na tvrbě dkumentů škly - vést rdiče i děti ke vhdnému blékání - pmáhat škle se spnzry, sami se pdílet spnzrsky - nabízet své prfesní dvednsti a znalsti - nabízet škle dbrné přednášky Splupráce mateřské škly se základní šklu - zavést vzájemné hspitace mezi MŠ a ZŠ - uskutečňvat návštěvu učitelky ze ZŠ - přádat vzájemné setkání učitelů MŠ a ZŠ Začlenění mateřské škly d živta bce - úprava klí MŠ za pmci dětí - návštěva rdičů v zaměstnání - seznamvat děti s tradicemi a významnými byvateli města

8 - ze strany bce prbudit zájem prblematiku MŠ Frmální kurikulum - zajistit pdíl dětí na tvrbě třídníh prgramu - uplatnit tvřivst a nápaditst při vyhledávání činnsti - ve spntánní hře zpracvávat prbíranu tématicku část - umţnit realizace vlastních záměrů dětmi - nabídka činnstí učitelku se zapjením všech smyslů důsledně prmyšlená - věcná zpětná vazba ppisem činnsti či výtvru jak nedílná sučást hdncení učitelky. Z tht vyhdncení pr naši výchvnu činnst vyplývá něklik krátkdbých, ale i dluhdbých cílů: věnvat prstr tvrbě a důslednému ddrţvání pravidel suţití / stanvení pravidel splečně s dětmi a jejich důsledné ddrţvání ze strany dětí, zaměstnanců škly i rdičů uţívat prjevy empatie jak běţný jev / seznámením s knihu Respektvat a být respektván se učit vzájemné kmunikaci a empatii pvzbuzvat zájem k sebevzdělávání učitelek / více ceňvat učitelky se zájmem sebevzdělávání ze strany ředitelky škly zaměřit se na vyjádření a pjmenvání pcitů / frmu her se učit vyjádřit svůj pcit / nejen děti zabývat se hru dětí, jejím bhacváním a tvrbě prstředí / vzájemnými hspitacemi získávat pznatky rzvji dětských her vytvářet příleţitsti pr splečné hry dětí / pbyty venku, vzájemné návštěvy ve třídách zaměřit se na splupráci se šklní jídelnu a mţnst zapjení dětí d připrav jídla / seznamvat a zapjvat kuchařky d vzájemné splupráce splečné sestavvání plánů nákupu pmůcek a výtvarných ptřeb zapjení rdičů d splupráce při přípravách na prgramu škly / získávat bliţší kntakt s rdiči, dstranění bariér prpjit splupráci a vzájemnu infrmvanst mezi MŠ a ZŠ / zapjvat děti d ţivta základní škly - akce prbuzet v dětech zájem míst, kde ţijí / seznamvání s tradicemi, vyhledání významných míst

9 Tyt cíle budu nadále rzpracvány v jedntlivých třídních prgramech, kde budu učitelky vycházet ze specifických pdmínek třídy a jejich naplňvání bude mţn sledvat v rámci evaluační činnsti. 4. Frmální kurikulum - tématicky uspřádané ( vzdělávací bsah ) 4.1. Tématický celek Šklní vzdělávací prgram je plánván na bdbí čtyř let a vychází z pravidelnéh střídání rčních bdbí a z rientace škly na harmnický rzvj kaţdéh jedince a estetickéh cítění. Tt kurikulum bsahuje všechny cílvé kmpetence dítěte předšklníh věku bsaţené v kurikulu pdpry zdraví. Cílvé kmpetence jsu přiřazeny k pdtématům a dále rzpracvány d tématických částí. Kurikulum jsme nazvali : Svět je kuzelná zahrada a jeh bsah jsme vlţili d tht mtta: V kuzelné zahradě plné květů svbdně rstu a nádherně kvetu. Dívám se na svět kl sebe, vnímám a cítím, jak v zimě zebe. V létě a na jaře napak tepl je, na pdzim barvami přírda ţije. Kuzelná zahrada velký je svět z pupěte měním se v dspělý květ Téma ( rámcvé cíle směřující k pdpře zdraví ) Celý šklní prgram jsme rzdělili na tři na sebe navazující témata: 1. Putuji zahradu a hledám kamarády 2. V kuzelné zahradě svbdně rstu 3. Každá zahrada má svůj ráz a tajemná zákutí

10 Kaţdé rční téma bude bsahvat něklik tématických částí, které budu dále rzpracvány v třídních prgramech. Kaţdá třída bude pdle vlastní ptřeby vybírat z pdtémat tématické části i dílčí cíle veducí k plnění cílvých kmpetencí. Ke kaţdému pdtématu byly přiřazeny následující cílvé kmpetence Pravidla pr tvrbu třídních prgramů třídních kurikul Kaţdá třída si vybírá dle vlastní ptřeby z tématických částí jedntlivé kruhy, kterými se zabývá. Vţdy je dbán, aby kruh dpvídal realitě a bdbí ve kterém je prbírán. Plánvání v třídních prgramech se řídí těmit pravidly: - časvé bdbí jedntlivých témat je dvzen d nárčnsti tématu a zpětné vazby dsaţených výsledků při práci s dětmi - dílčí cíle tématických kruhů plánují učitelky ve třídách splečně na základě šklníh prgramu - plánvané činnsti vycházejí z pdmínek a slţení třídy - při plánvání kaţdé činnsti se řídíme smi principy mzkvě kmpatibilníh učení (nepřítmnst hrţení, smysluplný bsah, mţnst výběru, přiměřený čas, bhacené prstředí, splupráce, kamţitá zpětná vazba, dknalé zvládnutí). Učitelky v jedntlivých třídách zařazují kruhy pdle mmentální situace a ptřebě seznámení, prcvičení či pakvání s hledem na slţení třídy a její ptřeby. Preferujeme tyt činnsti: kperativní a námětvé hry, praktické zkušensti, výlety, exkurse, vycházky d přírdy, práce s knihu, práce s přírdním materiálem a nebvyklými předměty. Uplatňujeme tyt metdy: kmunitní kruh, tvřivá dramatika, prţitkvé učení, experimentace, řízené skupinvé a individuální činnsti. Spntánní činnsti převládají nad řízenými. Některé dílčí cíle výchvně vzdělávací činnsti je nutné naplňvat kaţddenními činnstmi a jejich důsledným ddrţváním. Není je nutn plánvat v rámci tématu. Dílčí cíle, které se naplňují kaţddenně jsu: ddrţvání stanvených pravidel chvání a bezpečnsti hdncení vlastníh chvání

11 kulturní stlvání samstatné prvádění sbní hygieny a dalších sebebsluţných činnstí ddrţvání základních splečenských nrem kmunikace a chvání Plánvání v třídních prgramech vychází z prgramu stanvenéh šklu a ze znalstí dětí a jejich ptřeb. Třídní prgramy bsahují všech pět blastí ( bilgicku, psychlgicku, interpersnální, sciálně kulturní a envirmentální ) rámcvéh vzdělávacíh prgramu pr mateřské škly. Naplňváním dílčích vzdělávacích cílů sledujeme: rzvj dítěte a jeh schpnsti učení svjvání si základů hdnt na nichţ je zalţena naše splečnst získávání sbní samstatnsti a schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí 5. Evaluace ( evaluační systém ) Oblasti evaluace Kritéria Prstředky Termíny Zdpvědnst Naplňvání cílů prgramu Klíčvé kmpetence Dtazníky Vlastní hdncení škly Šklní vzdělávací prgram Rčně Veducí pracviště Evaluace výchvnéh prgramu Znaky prţitkvéh učení Vzájemné hspitace Hspitační činnst Integrvané blky Tématické části Průběţně P uknčení Učitelky Veducí pracviště Třídní učitelky Kvalita pdmínek RVP PV kap.7 Dtazníky pr rdiče Rzhvry Záznamy z revizí Sebeevaluace pedaggů RVP PV kap. 12 pvinnsti pedagga Očekávané výstupy Záznamy dětech Vzájemné hspitace Zpětná vazba Výsledky Záznamy dětech vzdělávání Dtazníky pr rdiče Autevaluace na škle prbíhá v něklika rvinách: - evaluace třídy - sebeevaluace pedaggů Rčně Průběţně Průběţně Průběţně Veducí učitelka Veducí učitelka Třídní učitelky

12 - evaluace výchvnéh prgramu Ze závěrů vyvzujeme důsledky k ptimalizaci a zkvalitnění práce škly jak celku ( pedaggicku i řídící práci prvzních zaměstnanců, individuální pkrky jedntlivých dětí, vzdělávací prces celé mateřské škly ). Usilujeme pctivu zpětnu vazbu. Snaţíme se být vnímavé a tím získáváme pznatky, jak jsme v práci úspěšné. Jen tak můţeme vyvdit důsledky a jít dál. Zpětnu vazbu d rdičů ( frmu rzhvrů a anket ) získáváme další mtivaci pr naši práci. U pětiletéh dítěte je stanvena míra naplnění vytyčených cílvých kmpetencí předšklníh věku s hledem na mţnsti dítěte, aby mhl být včas reagván na případné nedstatky. Výsledky ČŠI ( kmplexní hdncení naší práce ) jsu pr nás důleţitým měřítkem Prstředky evaluace průběţné prvnávání a vyhdncvání ŠVP vzhledem k pţadavkům Rámcvéh vzdělávacíh prgramu ( 3x za šklní rk ) průběţné sledvání, respektvání a hdncení pdmínek ( materiálních, hygienických, psychhygienických, persnálních, rganizace prvzu škly a pdmínek k zajištění a bezpečnsti a chrany zdraví dětí i zaměstnanců ) sledvání a hdncení kvality práce pedaggických pracvníků = kntrlní a hspitační činnst ( záznamvé listy hspitací ) sledvání a hdncení práce prvzních zaměstnanců ( kntrlní činnst ) sledvání a hdncení účelnsti speciální nabídky škly ( zájmvé kruţky, lgpedická pradna, metda Dbréh startu ) sledvání a hdncení kvality zájmvých kruţků průběţná analýza a hdncení vlastní vzdělávací práce pedaggvé ( průběţná hdncení pedaggických činnstí, naplňvání cílů ŠVP v suvislsti s hdncením individuálních pkrků dětí ) záznamy prvádí učitelka individuální pedaggická diagnstika

13 průběţná kntrla realizace hdncení dětí a její zpětné vyuţití řešení prblematiky na pedaggických pradách průběţné hdncení ( evaluace ) vzdělávacíh prcesu hdncení učitelek, ředitelky, prvnání vzhledem k plánvaným záměrům závěrečné zhdncení vzdělávacíh prcesu škly prvnání průběhu a výsledků vzdělávání se vzdělávacími cíli ŠVP a s cíli RVP PV 2x d rka sledvání a hdncení splupráce s statními institucemi a dbrníky hdncení vlastní práce ( ředitelka ) 1x rčně kntrly ddrţvání vnitřních nrem škly, pracvníh a rganizačníh řádu škly a plnění pracvních náplní kntrly třídní a jiné svěřené dkumentace Při evaluaci se řídíme těmit pravidly: hdntíme vztah k dítěti kvalitu individuálníh rzvje a učení ( záznamvé listy ) hdntíme ve vztahu k pedaggům hdncení kvality jejich práce ( ped. prady ) hdntíme vztah k sbě sebehdncení kvality pedaggické práce ( pedaggvé ), řídící práce ( ředitelka škly ) Jednu rčně je prváděn šetření frmu dtazníků a t : rdiče a jejich phled na šklu - pdmínky, výchvný prces škly učitelky jak vidí vlastní výchvně vzdělávací práci učitelky hdncení výsledků dětí učitelky hdncení práce ředitelky škly ředitelka hspitační činnst SWOT klektiv jednu za dva rky 6. Přílhy Přílhu šklníh vzdělávacíh prgramu je : Autevaluační zpráva škly Výsledky INDI a dtazníku pr rdiče Rční plán Ostatní dkumenty jsu sučástí šklníh vzdělávacíh prgramu, ale jsu vedeny dděleně:

14 Řády škly ( Šklní řád, Prvzní řád, Organizační řád a další směrnice chdu škly Plán splupráce se ZŠ a statními partnery Třídní vzdělávací prgramy Pdtémata na šklní rk 2010/2011 Kaţdá barva něc znamená Vím kd jsem a kam patřím C nám dává zahrádka K přírdě jsem pzrný Učím se zvládnut c ţivt přináší Dětský svět fantazie Šklička jak kytička, slyšet je v ní písnička Kdyţ zazvní zvneček rzsvítí se strmeček Ţiji uprstřed neustálých změn v přírdě Pznáváme přírdní ţivly Kaţdý má své míst na zemi Kaţdá zahrada má svůj ráz a tajemná zákutí Chráním si své zdraví, přírdu a vztahy za ledvu králvnu Snaţím se ţít ve šťastném světě Aby byl na zemi mil Cestujeme - pznáváme Máme rádi zvířata

15

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více