Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí"

Transkript

1 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d d Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán na pedaggické radě dne: Bc. Alena Křínkvá ředitelka MŠ Štětí

2 1. Představení škly ( becná charakteristika škly ) 1.1. Základní údaje škle ( identifikační údaje mateřské škle ) Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace je subjekt, který slučuje čtyři mateřské škly v bci. Naše mateřská škla Pupě je dlučeným pracvištěm subjektu Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace a zárveň sídlem celé rganizace na adrese Stračenská 561, Štětí. Ředitelku Mateřské škly Štětí, příspěvkvé rganizace je, p knkurzním řízení d pčátku vzniku tét rganizace Bc. Alena Křínkvá půvdní ředitelka mateřské škly Pupě. Veducím pracvníkem MŠ Pupě je Zuzana Šimánkvá. Od rku 2003 je škla v právní subjektivitě. Zřizvatelem příspěvkvé rganizace je Měst Štětí. V červnu 1997 byla naše mateřská škla prvně přijata d sítě MŠPZ. Spjení s naší šklu je mţné telefnicky: neb neb elektrnicku cestu: neb tiscali.cz. Zpracvatelem šklníh kurikula je ředitelka škly Bc. Alena Křínkvá za pmci všech pedaggických pracvníků MŠ Pupě. Šklní kurikulum byl prjednán na pedaggické radě dne Platnst šklníh kurikula je d d Charakter a umístění škly Naše mateřská škla se nachází na kraji města Štětí v blízksti vyskpdlaţní panelvé zástavby. Ve městě ţije asi 10 tisíc byvatel. Přest, ţe na území města je závd Mndi Packaging a.s. je ve městě vyská nezaměstnanst a různrdá sciální struktura byvatel. Velká část dětí dcházejících d mateřské škly pchází ze sciálně slabších rdin. Naše mateřská škla přím susedí s druhu mateřsku šklu. Máme splečnu šklní kuchyni. Mateřská škla byla pstavena v rce Její půvdně plánvaná kapacita byla 90 dětí. Pstupnými změnami záknů ( hlavně hygienických ) byla stanvena na 75 zapsaných dětí ve třech třídách. V kaţdé třídě je zapsán 25 dětí ve věku d tří d šesti let. K přednstem škly určitě patří prstrná zahrada se vzrstlými strmy a s průlezkami, které pskytují dětem dstatek prstru pr vlný phyb a hru a mţnst pbytu v přírdě. Zde nás však čeká mnh investic věnvaných na nvé vybavení a bezpečnst dětí při pbytu venku.

3 1.3. Organizační uspřádání škly ( rganizace vzdělávání ) Mateřsku šklu Pupě navštěvují děti ve věku tři aţ šest let, ppřípadě zůstávají děti starší ( s dkladem šklní dcházky ), kterým je věnvána zvláštní péče. Na škle máme tři třídy věkvě smíšené. Zápis d mateřské škly prbíhá pdle kritérií, která má škla stanvena celšklsku směrnicí. D tříd jsu děti zařazvány většinu pdle vlastníh přání ( surzenci, kamarádi,..) d pčtu 25 dětí s přihlédnutím k vyváţenému zastupení všech věkvých kategrií. Kaţdým rkem se vymění asi třetina kaţdé třídy ( předšklní děti ). Prvz mateřské škly se řídí vlastními směrnicemi ( šklní řád, prvzní řád škly, prvzní řád šklní zahrady, ). Vzdělávání dětí zajišťuje šest plně kvalifikvaných učitelek. O bezprblémvý chd škly pečuje jedna šklnice a jedna uklizečka. Stravu pr děti připravují dvě kuchařky ve šklní jídelně, která je sučástí naší škly. 2. Charakteristika prgramu (charakteristika vzdělávacíh prgramu) 2.1. Filzfie vzdělávacíh prgramu a integrující principy Náš prvřadý úkl je výchva dítěte dpvědnéh za vlastní chvání a zdravý způsb ţivta v míře přiměřené jeh věku. Výchvná práce je pstavena na dvu základních principech: respektu k přirzeným lidským ptřebám jedntlivce a na rzvíjení kmunikace a splupráce. Chceme, aby dítě, které dchází z naší mateřské škly, byl ptimálně rzvinut na základě svých mţnstí a zájmů p stránce tělesné, psychické, sciální i duševní, a aby pzději, jak dspělý člvěk, mhl prţít plnhdntný a smysluplný ţivt s vědmím,ţe zdravtní stav kaţdéh člvěka závisí z velké části na tm, jak se staví ke svému zdraví i zdravému fungvání světa. Z těcht důvdů jsme přizpůsbili např. dpčinek dětí p bědě na dbu, vyhvující dětem pdle jejich ptřeb ( nespavci mají mţnst výběru klidvých činnstí ), adaptační prces začíná jiţ zápisem dítěte d MŠ ( dplední návštěvy MŠ před zahájením dcházky ), učitelky se zaměřují na cílené sledvání ptřeb jedntlivých dětí. Naše škla se snaţí zapjit rdiče d efektivně fungující splupráce ( přádáme nefrmální psezení s rdiči, akce pr rdiče a děti sprtvní dpledne, pasvání

4 předškláků, splečné vánční dpledne, ). Důvěra mezi šklu a rdinu je d značné míry utvářena a vlivňvána kmunikací a vzájemnu infrmvanstí. Vnímáme rdiče jak partnery prvřadé důleţitsti, usilujeme rvncenné chápání všech sciálních skupin na škle ( děti, učitelky, rdiče, prvzní zaměstnanci,..). Naším cílem je vytvřit šklu, která respektuje a pdpruje zdraví všech lidí ve škle ( dětí, zaměstnanců i rdičů ) ve všech slţkách ( tělesné, duševní a sciální ) a v rvnváze s prstředím přírdním i splečenským. Z tht důvdu jsme si vytvřili vlastní vzdělávací prgram pdle pdmínek škly. Je sestaven na bdbí čtyř let s platnstí d 1.září Kaţdá třída si pdle něj vytváří svůj sbitý třídní prgram třídní kurikulum, kde se zaměřuje na cílvé kmpetence dítěte předšklníh věku bsaţené v kurikulu pdpry zdraví. Průběţným hdncením zjišťujeme v jakém rzsahu se nám daří stanvené úkly plnit. Vzdělávání není zalţen na řízených činnstech, ale na tm c dítě v mateřské škle prţije, s čím se setká. Vzdělávací aktivity jsu prpjeny a respektují všechny přirzené suvislsti, vzájemné vztahy,mnhtvárnst, prměnlivst a dynamiku vazeb příčin a následků. Dítě se učí na základě své interakce s klím a s prţitu zkušenstí. Vycházíme ze samstatné činnsti, individuální vazby, dětské zvídavsti a ptřeby bjevvat. Učitelka je pradcem, partnerem. Pdpruje v dětech aktivní zájem djít samstatně ke vzdělávacímu cíli a najít dvahu ukázat, c všechn umí, zvládne a dsáhne Dluhdbé záměry rzvje Naším dluhdbým výchvným záměrem je naučit děti úctě ke zdraví, které chápu jak subjektivní pcit phdy, který je u kaţdéh člvěka jiný. Respektvat jedntlivce i skupinu a vytvářet na škle pdmínky pr tyt cíle. Naši vizi lze vyjádřit slvy: přispívat ke šťastnému a spkjenému rzvji každéh dítěte s hledem na jeh individualitu. Jsme si vědmé, ţe tat vize je velmi becná a dluhdbá. P prvedení analýzy jsme zjistili mírný psun vpřed při plnění vytyčených pdmínek pr její plnění. I v tmt kurikulu budeme nadále pkračvat v jejich zkvalitňvání. Jedná se především : rientaci na prţitkvé učení ( spntaneita, bjevnst, kmunikativnst, prstr pr aktivitu a tvřivst, knkrétní činnsti, celistvst ) rzvíjení splupráce s rdiči ( zapjvání rdičů d ţivta škly, přádání splečných akcí, zapjení rdičů d tvrby prgramu )

5 vytváření pdmínek pr rzvj dítěte ( sledvání silných a slabších stránek kaţdéh dítěte, zajištění dpvídajících pmůcek, vytváření citvých a sciálních vztahů, psilvat identitu a splečensku hdntu kaţdéh dítěte ) sbní rzvj učitelky ( vyuţití dbrné literatury při samstudiu, dbrné semináře ). V dalším bdbí bude pzrnst věnvána rzvji principu kmunikace a splupráce. Při vyhdncení INDI jsme vybrali tyt blasti, které se nám nedaří plnit: - mladší děti se samstatně nezapjují d činnstí starších dětí - ptíţe se samstatným i splečným řešením knfliktů - váznu prjevy empatie - častá manipulace laskavými slvy - nedstatek důslednsti při ddrţvání pravidel suţití - děti nemají mţnst vidět pmc rdičů škle - na MŠ nepůsbí lgped, puze asistent lgpeda Plnění těcht závěrů bude kaţdrčně vyhdncván a upřesňván v dalších prváděcích plánech. 3. Nefrmální kurikulum ( pdmínky vzdělávání ) 3.1. Dva integrující principy pdpry zdraví a dvanáct zásad pdpry zdraví v MŠ pdmínky frmálníh kurikula Náš šklní prgram vychází z pdmínek zaměřených na zdravý vývj dětí rzvj pracvníh prstředí pr děti, zaměstnance, ale i pr rdiče. Z těcht pdmínek vycházíme při naplňvání cílů šklníh prgramu: Přirzenst při uspkjvání ptřeb ( pitný reţim, adaptace na šklu za přítmnsti a splupráce s rdiči, vytváření pdmínek pr dcházku dítěte d mateřské škly ) Splupráce s rdinu Reknstrukce technickéh zařízení ( zařízení šklní zahrady, mezení energetických ztrát). Na vnitřním prstředí škly se pdílejí všichni zaměstnanci škly, děti i rdiče. Tím, ţe se snaţíme vycházet vstříc všem skupinám zúčastněným na vzdělávání a hledáme cestu kmprmisu, vytváříme sbitý braz škly. Snaţíme se pskytnut dětem c nejpříjemnější prstředí pr své vzdělávání a nenásilnu frmu ( především frmu hry a prţitkvéh učení ) je vzděláváme pdle jejich schpnstí a mţnstí.

6 Z analýzy INDI byly vybrány tyt pdněty, na které se zaměříme v naší další činnsti. Výsledky byly z části vlivněny výměnu klektivu ( výměna dvu pedaggů ), přest jsme přesvědčeny, ţe výsledky naší práce se psunují vpřed. Nadále se budeme zabývat těmit blastmi, se kterými nejsme spkjeny v jedntlivých principech a zásadách: Respekt k přirzeným lidským ptřebám - dpčinek dětí je mezen prvzem škly - splupráce dětí zatím jen v malých skupinkách - nemáme zavedeny přestávky v práci ( běd učitelek ) Rzvíjení kmunikace a splupráce - samstatné zapjvání mladších dětí d činnstí starších - vést děti k samstatnsti při řešení knfliktů - učit se prjevům empatie - důsledné ddrţvání pravidel suţití Učitelka pdprující zdraví - zaměřit se na nedstatky v suladu chvání učitelek se zdravým živtním stylem - sebevzdělávání jak nutná pririta kaţdé učitelky - mezení manipulace s dětmi ( i kladné ) - učit se pjmenvávat a vyjádřit pcity Věkvě smíšené třídy - vyuţívat kladů smíšených tříd ( vzájemná pmc a učení ) Rytmický řád - dpčinek přizpůsbvat ptřebám dětí - řízené činnsti prvádět více individuálně, celá třída jen výjimečně - ddrţvat určenu dbu pr pbyt venku - kruţky nesmí narušvat výchvný prgram škly Tělesná phda a vlný phyb - umţnit dětem phyb p celé MŠ - vést děti důsledně k samstatnsti při hygieně Zdravá výživa - mţnst vlivnit velikst prce - zařazvat více zeleninvé saláty - samstatná příprava pkrmů dětmi - chutnávky stravy - světvá činnst zdravé výţivě

7 Spntánní hra - zařazvat více práce dětí s nářadím - umţňvat samstatnst při výběru hraček a výtvarných pmůcek - nabízet dstatek splečných záţitků, které by se prjevily ve hře dětí - zajistit dstatek pmůcek a materiálu pr experimenty Pdnětné věcné prstředí - pvzbuzvat v dětech starst rstliny - rzšířit vybavenst zahrady pr výtvarné a pracvní činnsti Bezpečné sciální prstředí - umţnit dětem bez bav prjevit dmítnutí - upzrňvat na prušení pravidel - hledat příčinu nezdaru u sebe - míst pchval a trestů pskytvat věcnu zpětnu vazbu jejich chvání Participativní a týmvé řízení - infrmační systém na škle je ústní ( zápisy puze z prad ) - malá účast prvzních zaměstnanců na tvrbě prgramu škly Partnerské vztahy s rdiči - zaměření na rdiče: účast při vzdělávací činnsti dětí - rganizace akcí pr děti splu se šklu - prbuzet v rdičích zájem výsledky vzdělávání dětí - přádat knzultace a půjčvat rdičům literaturu - vybízet ke splupráci na tvrbě dkumentů škly - vést rdiče i děti ke vhdnému blékání - pmáhat škle se spnzry, sami se pdílet spnzrsky - nabízet své prfesní dvednsti a znalsti - nabízet škle dbrné přednášky Splupráce mateřské škly se základní šklu - zavést vzájemné hspitace mezi MŠ a ZŠ - uskutečňvat návštěvu učitelky ze ZŠ - přádat vzájemné setkání učitelů MŠ a ZŠ Začlenění mateřské škly d živta bce - úprava klí MŠ za pmci dětí - návštěva rdičů v zaměstnání - seznamvat děti s tradicemi a významnými byvateli města

8 - ze strany bce prbudit zájem prblematiku MŠ Frmální kurikulum - zajistit pdíl dětí na tvrbě třídníh prgramu - uplatnit tvřivst a nápaditst při vyhledávání činnsti - ve spntánní hře zpracvávat prbíranu tématicku část - umţnit realizace vlastních záměrů dětmi - nabídka činnstí učitelku se zapjením všech smyslů důsledně prmyšlená - věcná zpětná vazba ppisem činnsti či výtvru jak nedílná sučást hdncení učitelky. Z tht vyhdncení pr naši výchvnu činnst vyplývá něklik krátkdbých, ale i dluhdbých cílů: věnvat prstr tvrbě a důslednému ddrţvání pravidel suţití / stanvení pravidel splečně s dětmi a jejich důsledné ddrţvání ze strany dětí, zaměstnanců škly i rdičů uţívat prjevy empatie jak běţný jev / seznámením s knihu Respektvat a být respektván se učit vzájemné kmunikaci a empatii pvzbuzvat zájem k sebevzdělávání učitelek / více ceňvat učitelky se zájmem sebevzdělávání ze strany ředitelky škly zaměřit se na vyjádření a pjmenvání pcitů / frmu her se učit vyjádřit svůj pcit / nejen děti zabývat se hru dětí, jejím bhacváním a tvrbě prstředí / vzájemnými hspitacemi získávat pznatky rzvji dětských her vytvářet příleţitsti pr splečné hry dětí / pbyty venku, vzájemné návštěvy ve třídách zaměřit se na splupráci se šklní jídelnu a mţnst zapjení dětí d připrav jídla / seznamvat a zapjvat kuchařky d vzájemné splupráce splečné sestavvání plánů nákupu pmůcek a výtvarných ptřeb zapjení rdičů d splupráce při přípravách na prgramu škly / získávat bliţší kntakt s rdiči, dstranění bariér prpjit splupráci a vzájemnu infrmvanst mezi MŠ a ZŠ / zapjvat děti d ţivta základní škly - akce prbuzet v dětech zájem míst, kde ţijí / seznamvání s tradicemi, vyhledání významných míst

9 Tyt cíle budu nadále rzpracvány v jedntlivých třídních prgramech, kde budu učitelky vycházet ze specifických pdmínek třídy a jejich naplňvání bude mţn sledvat v rámci evaluační činnsti. 4. Frmální kurikulum - tématicky uspřádané ( vzdělávací bsah ) 4.1. Tématický celek Šklní vzdělávací prgram je plánván na bdbí čtyř let a vychází z pravidelnéh střídání rčních bdbí a z rientace škly na harmnický rzvj kaţdéh jedince a estetickéh cítění. Tt kurikulum bsahuje všechny cílvé kmpetence dítěte předšklníh věku bsaţené v kurikulu pdpry zdraví. Cílvé kmpetence jsu přiřazeny k pdtématům a dále rzpracvány d tématických částí. Kurikulum jsme nazvali : Svět je kuzelná zahrada a jeh bsah jsme vlţili d tht mtta: V kuzelné zahradě plné květů svbdně rstu a nádherně kvetu. Dívám se na svět kl sebe, vnímám a cítím, jak v zimě zebe. V létě a na jaře napak tepl je, na pdzim barvami přírda ţije. Kuzelná zahrada velký je svět z pupěte měním se v dspělý květ Téma ( rámcvé cíle směřující k pdpře zdraví ) Celý šklní prgram jsme rzdělili na tři na sebe navazující témata: 1. Putuji zahradu a hledám kamarády 2. V kuzelné zahradě svbdně rstu 3. Každá zahrada má svůj ráz a tajemná zákutí

10 Kaţdé rční téma bude bsahvat něklik tématických částí, které budu dále rzpracvány v třídních prgramech. Kaţdá třída bude pdle vlastní ptřeby vybírat z pdtémat tématické části i dílčí cíle veducí k plnění cílvých kmpetencí. Ke kaţdému pdtématu byly přiřazeny následující cílvé kmpetence Pravidla pr tvrbu třídních prgramů třídních kurikul Kaţdá třída si vybírá dle vlastní ptřeby z tématických částí jedntlivé kruhy, kterými se zabývá. Vţdy je dbán, aby kruh dpvídal realitě a bdbí ve kterém je prbírán. Plánvání v třídních prgramech se řídí těmit pravidly: - časvé bdbí jedntlivých témat je dvzen d nárčnsti tématu a zpětné vazby dsaţených výsledků při práci s dětmi - dílčí cíle tématických kruhů plánují učitelky ve třídách splečně na základě šklníh prgramu - plánvané činnsti vycházejí z pdmínek a slţení třídy - při plánvání kaţdé činnsti se řídíme smi principy mzkvě kmpatibilníh učení (nepřítmnst hrţení, smysluplný bsah, mţnst výběru, přiměřený čas, bhacené prstředí, splupráce, kamţitá zpětná vazba, dknalé zvládnutí). Učitelky v jedntlivých třídách zařazují kruhy pdle mmentální situace a ptřebě seznámení, prcvičení či pakvání s hledem na slţení třídy a její ptřeby. Preferujeme tyt činnsti: kperativní a námětvé hry, praktické zkušensti, výlety, exkurse, vycházky d přírdy, práce s knihu, práce s přírdním materiálem a nebvyklými předměty. Uplatňujeme tyt metdy: kmunitní kruh, tvřivá dramatika, prţitkvé učení, experimentace, řízené skupinvé a individuální činnsti. Spntánní činnsti převládají nad řízenými. Některé dílčí cíle výchvně vzdělávací činnsti je nutné naplňvat kaţddenními činnstmi a jejich důsledným ddrţváním. Není je nutn plánvat v rámci tématu. Dílčí cíle, které se naplňují kaţddenně jsu: ddrţvání stanvených pravidel chvání a bezpečnsti hdncení vlastníh chvání

11 kulturní stlvání samstatné prvádění sbní hygieny a dalších sebebsluţných činnstí ddrţvání základních splečenských nrem kmunikace a chvání Plánvání v třídních prgramech vychází z prgramu stanvenéh šklu a ze znalstí dětí a jejich ptřeb. Třídní prgramy bsahují všech pět blastí ( bilgicku, psychlgicku, interpersnální, sciálně kulturní a envirmentální ) rámcvéh vzdělávacíh prgramu pr mateřské škly. Naplňváním dílčích vzdělávacích cílů sledujeme: rzvj dítěte a jeh schpnsti učení svjvání si základů hdnt na nichţ je zalţena naše splečnst získávání sbní samstatnsti a schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí 5. Evaluace ( evaluační systém ) Oblasti evaluace Kritéria Prstředky Termíny Zdpvědnst Naplňvání cílů prgramu Klíčvé kmpetence Dtazníky Vlastní hdncení škly Šklní vzdělávací prgram Rčně Veducí pracviště Evaluace výchvnéh prgramu Znaky prţitkvéh učení Vzájemné hspitace Hspitační činnst Integrvané blky Tématické části Průběţně P uknčení Učitelky Veducí pracviště Třídní učitelky Kvalita pdmínek RVP PV kap.7 Dtazníky pr rdiče Rzhvry Záznamy z revizí Sebeevaluace pedaggů RVP PV kap. 12 pvinnsti pedagga Očekávané výstupy Záznamy dětech Vzájemné hspitace Zpětná vazba Výsledky Záznamy dětech vzdělávání Dtazníky pr rdiče Autevaluace na škle prbíhá v něklika rvinách: - evaluace třídy - sebeevaluace pedaggů Rčně Průběţně Průběţně Průběţně Veducí učitelka Veducí učitelka Třídní učitelky

12 - evaluace výchvnéh prgramu Ze závěrů vyvzujeme důsledky k ptimalizaci a zkvalitnění práce škly jak celku ( pedaggicku i řídící práci prvzních zaměstnanců, individuální pkrky jedntlivých dětí, vzdělávací prces celé mateřské škly ). Usilujeme pctivu zpětnu vazbu. Snaţíme se být vnímavé a tím získáváme pznatky, jak jsme v práci úspěšné. Jen tak můţeme vyvdit důsledky a jít dál. Zpětnu vazbu d rdičů ( frmu rzhvrů a anket ) získáváme další mtivaci pr naši práci. U pětiletéh dítěte je stanvena míra naplnění vytyčených cílvých kmpetencí předšklníh věku s hledem na mţnsti dítěte, aby mhl být včas reagván na případné nedstatky. Výsledky ČŠI ( kmplexní hdncení naší práce ) jsu pr nás důleţitým měřítkem Prstředky evaluace průběţné prvnávání a vyhdncvání ŠVP vzhledem k pţadavkům Rámcvéh vzdělávacíh prgramu ( 3x za šklní rk ) průběţné sledvání, respektvání a hdncení pdmínek ( materiálních, hygienických, psychhygienických, persnálních, rganizace prvzu škly a pdmínek k zajištění a bezpečnsti a chrany zdraví dětí i zaměstnanců ) sledvání a hdncení kvality práce pedaggických pracvníků = kntrlní a hspitační činnst ( záznamvé listy hspitací ) sledvání a hdncení práce prvzních zaměstnanců ( kntrlní činnst ) sledvání a hdncení účelnsti speciální nabídky škly ( zájmvé kruţky, lgpedická pradna, metda Dbréh startu ) sledvání a hdncení kvality zájmvých kruţků průběţná analýza a hdncení vlastní vzdělávací práce pedaggvé ( průběţná hdncení pedaggických činnstí, naplňvání cílů ŠVP v suvislsti s hdncením individuálních pkrků dětí ) záznamy prvádí učitelka individuální pedaggická diagnstika

13 průběţná kntrla realizace hdncení dětí a její zpětné vyuţití řešení prblematiky na pedaggických pradách průběţné hdncení ( evaluace ) vzdělávacíh prcesu hdncení učitelek, ředitelky, prvnání vzhledem k plánvaným záměrům závěrečné zhdncení vzdělávacíh prcesu škly prvnání průběhu a výsledků vzdělávání se vzdělávacími cíli ŠVP a s cíli RVP PV 2x d rka sledvání a hdncení splupráce s statními institucemi a dbrníky hdncení vlastní práce ( ředitelka ) 1x rčně kntrly ddrţvání vnitřních nrem škly, pracvníh a rganizačníh řádu škly a plnění pracvních náplní kntrly třídní a jiné svěřené dkumentace Při evaluaci se řídíme těmit pravidly: hdntíme vztah k dítěti kvalitu individuálníh rzvje a učení ( záznamvé listy ) hdntíme ve vztahu k pedaggům hdncení kvality jejich práce ( ped. prady ) hdntíme vztah k sbě sebehdncení kvality pedaggické práce ( pedaggvé ), řídící práce ( ředitelka škly ) Jednu rčně je prváděn šetření frmu dtazníků a t : rdiče a jejich phled na šklu - pdmínky, výchvný prces škly učitelky jak vidí vlastní výchvně vzdělávací práci učitelky hdncení výsledků dětí učitelky hdncení práce ředitelky škly ředitelka hspitační činnst SWOT klektiv jednu za dva rky 6. Přílhy Přílhu šklníh vzdělávacíh prgramu je : Autevaluační zpráva škly Výsledky INDI a dtazníku pr rdiče Rční plán Ostatní dkumenty jsu sučástí šklníh vzdělávacíh prgramu, ale jsu vedeny dděleně:

14 Řády škly ( Šklní řád, Prvzní řád, Organizační řád a další směrnice chdu škly Plán splupráce se ZŠ a statními partnery Třídní vzdělávací prgramy Pdtémata na šklní rk 2010/2011 Kaţdá barva něc znamená Vím kd jsem a kam patřím C nám dává zahrádka K přírdě jsem pzrný Učím se zvládnut c ţivt přináší Dětský svět fantazie Šklička jak kytička, slyšet je v ní písnička Kdyţ zazvní zvneček rzsvítí se strmeček Ţiji uprstřed neustálých změn v přírdě Pznáváme přírdní ţivly Kaţdý má své míst na zemi Kaţdá zahrada má svůj ráz a tajemná zákutí Chráním si své zdraví, přírdu a vztahy za ledvu králvnu Snaţím se ţít ve šťastném světě Aby byl na zemi mil Cestujeme - pznáváme Máme rádi zvířata

15

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OH Z POHLEDU MĚST A OBCÍ

PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OH Z POHLEDU MĚST A OBCÍ 1 PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OH Z POHLEDU MĚST A OBCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OH Zákn č. 185/2001 Sb., dpadech, v platném znění Zákn č. 477/2001 Sb., balech a změně některých záknů, v platném znění -

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

"Jdeme správně?", č. CZ /0.0/0.0/15_023/

Jdeme správně?, č. CZ /0.0/0.0/15_023/ "Jdeme správně?", č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076. Dtazník pr rdiče a rdinné příslušníky uživatelů našich služeb, Cílem dtazníků je zjistit vaši spkjenst s pskytvanými službami, pjmenvat ptřeby a

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Štětí

Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9.2015 d 31.8.2018 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561, Štětí Šklní kurikulum pdpry zdraví Mateřské škly Štětí č.j. MŠŠ

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Charakteristika šklní družiny Šklní družina může mít až 5 ddělení s celkvu kapacitu 142 žáků. K prvzu

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY 22. základní škla Plzeň, Na Dluhých 49, příspěvkvá rganizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 22. základní škla Plzeň www.22zsplzen.cz OBSAH 1. CÍLE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE...

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce Zpráva průběhu prjektu Švýcarsk-české splupráce NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÝCH EXPERTŮ V ČR 22. - 25. ledna 2014 Měst Hřvice SVČ -Dmeček Hřvice N á všt ěv a š výc a r s kýc h exp ertů v Č R 22.-25. le d n a 2 0

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více